Philips 349P7FUBEB/00 User manual

Philips 349P7FUBEB/00 User manual
Brilliance
349P7
www.philips.com/welcome
CS Uživatelská příručka
1
Péče o zákazníky a záruka
21
Odstraňování problémů a časté dotazy
24
Obsah
1. Důležité���������������������������������������������������1
1.1 Bezpečnostní opatření a údržba������������1
1.2 Vysvětlení zápisu���������������������������������������������2
1.3 Likvidace produktu a obalového
materiálu��������������������������������������������������������������3
2. Nastavení monitoru������������������������������4
2.1
2.2
2.3
2.4
Instalace���������������������������������������������������������������4
Práce s monitorem����������������������������������������6
MultiView���������������������������������������������������������10
Demontáž sestavy podstavce pro
montហVESA�������������������������������������������������12
3. Optimalizace Obrazu�������������������������13
3.1 SmartImage�����������������������������������������������������13
3.2 SmartContrast����������������������������������������������14
4. Adaptive Sync���������������������������������������15
5. Technické údaje������������������������������������16
5.1 Rozlišení a přednastavené režimy������19
5.2 Křišťálově čistý obraz ������������������������������19
6. Řízení spotřeby������������������������������������20
7. Péče o zákazníky a záruka�����������������21
7.1 Postup při vadných pixelech plochého
panelu společnosti Philips�����������������������21
7.2 Péče o zákazníky & záruka���������������������23
8. Odstraňování problémů a časté
dotazy�����������������������������������������������������24
8.1 Odstraňování problémů��������������������������24
8.2 Obecné časté dotazy��������������������������������25
8.3 Časté dotazy ohledně Multiview��������28
1. Důležité
• Vždy používejte napájecí kabel schválený
společností Philips. Pokud napájecí kabel
chybí, obraťte se na nejbližší servisní
středisko. (Viz informace o střediscích
zákaznické péče.)
1. Důležité
Tato elektronická uživatelská příručka je určena
pro každého uživatele tohoto monitoru
Philips. Před používáním monitoru si přečtěte
tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité
informace a poznámky k používání vašeho
monitoru.
• Během používání nevystavujte monitor
nadměrným otřesům nebo nárazům.
• Při používání nebo přemísťování do
monitoru nekopejte a zabraňte případnému
pádu.
Záruka Philips je platná, pokud je výrobek
používán pro navrženou potřebu v souladu
s návodem a po přiložení originálu faktury
nebo pokladním dokladem, označujícím datum
nákupu, jméno prodejce a modelové a výrobní
číslo výrobku.
Údržba
• Aby byl tento monitor chráněn před
možným poškozením, nevyvíjejte nadměrný
tlak na panel monitoru. Při přemísťování
zvedejte monitor za rám; při zvedání
monitoru nesahejte rukou nebo prsty na
panel monitoru.
1.1 Bezpečnostní opatření a údržba
Varování
Použití kontrol, úprav nebo postupů jiným
způsobem než je stanoveno v této dokumentaci
může vést k ohrožení šokem, elektrickým a/
nebo mechanickým rizikům.
• Nebudete-li monitor delší dobu používat,
odpojte jej ze zásuvky.
• Před očištěním mírně navlhčeným
hadříkem monitor odpojte ze zásuvky.
Je-li vypnuté napájení, lze obrazovku otřít
suchým hadříkem. K čištění monitoru nikdy
nepoužívejte organická rozpouštědla, jako
například alkohol nebo čističe s obsahem
čpavku.
Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce při
zapojování a používání vašeho PC monitoru.
Používání
• Nevystavujte monitor přímému slunečnímu
záření, velmi silným jasným světlům a
udržujte jej mimo dosah jiných zdrojů tepla.
Dlouhé vystavení tomuto typu prostředí
může mít za následek změnu barev a
poškození monitoru.
• Zabraňte nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo trvalého poškození
monitoru a chraňte monitor před prachem,
deštěm, vodou nebo nadměrně vlhkým
prostředím.
• Pokud dojde k namočení monitoru, co
nejdříve jej osušte suchým hadříkem.
• Odstraňte veškeré předměty, které by
mohly spadnout do větracích otvorů nebo
zabránit dostatečnému chlazení elektroniky
monitoru.
• Vnikne-li do monitoru cizí látka nebo voda,
ihned vypněte napájení a odpojte napájecí
kabel. Odstraňte cizí látku nebo vodu z
monitoru a odešlete jej do servisního
střediska.
• Nezakrývejte větrací otvory ve skříňce.
• Umístěte monitor na takové místo, ze
kterého bude elektrická zástrčka a zásuvka
snadno přístupná.
• Monitor neskladujte ani nepoužívejte
na místech vystavených teplu, přímému
slunečnímu záření nebo extrémním teplotám.
• Jestliže jste vypnuli monitor odpojením
napájecího kabelu nebo kabelu napájecího
adaptéru, před připojením kabelu počkejte
6 sekund, aby monitor fungoval normálně.
• Chcete-li zachovat optimální výkonnost
monitoru a prodloužit jeho životnost,
používejte jej na místě, které splňuje
následující rozsahy teplot a vlhkosti.
1
1. Důležité
• Teplota: 0-40°C 32-104°F
1.2 Vysvětlení zápisu
• Vlhkost: 20-80% relativní vlhkosti
Následující pododdíly popisují způsob zápisu,
který se používá v této příručce.
Důležité informace o vypalování duchů/
stínového obrazu
Poznámky, upozornění a výstrahy
• Před ponecháním monitoru bez dozoru
vždy aktivujte spořič obrazovky. Bude-li
na vašem monitoru zobrazen neměnící
se statický obsah, vždy aktivujte aplikaci
pro pravidelnou obnovu obrazovky.
Dlouhodobé nepřerušované zobrazení
nehybného nebo statického obrazu může
způsobit „vypálení“ obrazovky, rovněž
známé jako „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“.
Na stránkách této příručky můžete narazit na
text, který je opatřený symbolem a je vytištěn
tučně nebo kurzívou. Takové úseky obsahují
poznámky, upozornění a výstrahy. Jejich použití
je následující:
Poznámka
Tento symbol označuje důležité informace a
návrhy, které pomáhají lépe využít počítačový
systém.
• „Vypálení“, „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“ je dobře známý jev u technologie
panelů LCD. V mnoha případech „vypálení“,
„dosvit“ nebo „zobrazení duchů“ postupně
zmizí po určité době mimo provoz.
Upozornění
Tento symbol označuje informace, které
objasňují, jak se vyhnout možnému poškození
zařízení nebo ztrátě dat.
Varování
Pokud neaktivujete spořič obrazovky nebo
aplikaci, která pravidelně obměňuje obsah
zobrazení, může dojít k vážnému „vypálení“,
„dosvitu“ nebo „zobrazení duchů“, a toto
narušení obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje záruka.
Varování
Tento symbol označuje nebezpečí tělesného
ublížení a vysvětluje, jak se danému problému
vyhnout.
Některé výstrahy se mohou objevit v různé
podobě a nemusí být uvozeny symbolem. V
takovém případě je konkrétní vyznačení výstrahy
nařízeno úřadem pro regulaci.
Servis
• Kryt pláště může otevřít pouze kvalifikovaný
servisní pracovník.
• Pokud je pro opravu vyžadována
dokumentace nebo integrace, obraťte se
na nejbližší servisní středisko. (Viz kapitola
„Středisko zákaznických informací“)
• Informace o převážení najdete v části
„Technické údaje“.
• Neponechávejte monitor v autě nebo v
zavazadlovém prostoru auta na přímém
slunci.
Poznámka
Pokud monitor nefunguje správně nebo pokud
si nejste jisti, jaké kroky je třeba provést po
provedení pokynů v této příručce, obraťte se na
servisního pracovníka.
2
1. Důležité
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Likvidace produktu a obalového
materiálu
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
Likvidace elektrických a elektronických
zařízení - WEEE
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company. This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
2. Nastavení monitoru
Instalace stojanu
2. Nastavení monitoru
1.
Umístěte monitor obrazovkou dolů na
měkký podklad. Zabraňte poškrábání nebo
poškození obrazovky.
2.
Uchopte podstavec oběma rukama.
2.1 Instalace
Obsah balení
349P7
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
(1) Jemně nasaďte podstavec na oblast
držáku VESA, až jej západky zajistí.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
User’s Manual
Monitor drivers
©2
rsi o
n
保留备用
k
nin
Ko
hi n
a. V
e
018
s
igh
ts
r
This product was manufactured and brought to the
market by or on behalf of Top Victory Investments Ltd. or
one of its affiliates. Top Victory Investments Ltd. is the
warrantor in relation to this product. Philips and the
Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
es
erv
ed
. Un
a uth
no
orize
d duplication is a violati o
ab
plic
f ap
(2) Opatrně upevněte základnu ke stojanu
an
d
p
ili
Ph
ll
r
pr
in
te
d
e
l ijk
in
C
www.philips.com/welcome
N
.V
.A
l
le
e
ad
M
s.
aw
* CD
* Kabel DP
* Kabel HDMI
(3) Prsty utáhněte šroub na spodní straně
základny a pevně zajistěte základnu ke
stojanu.
* Audio
3
1
2
Transformátorový
adaptér
*USB C-C
*USB C-A
* Liší se podle oblasti
Poznámka
Varování:
Tento produkt má zakřivený tvar. Při nasazování/
odnímání podstavce umístěte pod monitor
ochranný materiál a netlačte na monitor, aby se
zabránilo poškození.
Používejte pouze model adaptéru AC/DC:
Philips FSP180-AJBN3
4
2. Nastavení monitoru
Připojení k počítači
Připojení k počítači
1. Pevně připojte napájecí kabel k zadní straně
monitoru.
2. Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí
kabel.
1
3. Připojte signálový kabel monitoru do video
konektoru na zadní straně počítače.
9
5
3
4
4. Zapojte napájecí kabel počítače a monitoru
do nejbližší zásuvky.
2
5. Zapněte počítač a monitor. Jestliže se
na monitoru objeví obraz, instalace je
dokončena.
Fast Charger
8
7
6
Rozbočovač USB
Aby byly splněny mezinárodní energetické
standardy, jsou rozbočovač USB/porty tohoto
monitoru deaktivovány v režimech spánku a
vypnutí.
Step 2
Připojená zařízení USB nebudou v tomto stavu
fungovat.
USB C
Chcete-li trvale zapnout funkci USB, přejděte do
nabídky OSD, potom vyberte položku „Režim
pohotovosti USB“ a přepněte ji do polohy
„ZAPNUTO“.
USB C-C
Step 1
USB C
USB C
OR
USB C-A
USB nabíjení
1 Zámek proti krádeži Kensington
Tento monitor je vybaven porty USB, které
mohou zajišťovat standardní napájení. Některé
mají funkci nabíjení USB (označené ikonou
napájení
). Tyto porty lze používat například
k nabíjení chytrého telefonu nebo k napájení
externí jednotky HDD. Aby bylo možné tuto
funkci používat, musí být vždy ZAPNUTÉ
napájení monitoru.
2 Zdířka pro připojení sluchátek
3 Vstup zvuku
4 USB výstupní
5 Rychlonabíječ USB
6 Vstup USB Type-C
7 Port displeje – vstup
Některé vybrané monitory Philips nemusí
napájet nebo nabíjet vaše zařízení, když přejde
do režimu „Spánek“ (bliká bílý indikátor napájení
LED). V takovém případě přejděte do nabídky
OSD, vyberte položku „USB Standby Mode“
a potom nastavte tuto funkci na režim „ZAP“
(výchozí=VYP). Po tomto nastavení budou
funkce USB napájení a nabíjení aktivní, i když se
8 HDMI vstup
9 Vstup stejnosměrného/střídavého napájení
5
2. Nastavení monitoru
monitor nachází v režimu spánku.

 

2.2 Práce s monitorem
 

 

Popis tlačítek ovládání

  



Stisknutím po dobu alespoň
3 sekund vypnete napájení
obrazovky. Stisknutím zapnete
napájení obrazovky.
Poznámka
Kdykoli vypnete monitor vypínačem, vypnou se
všechny porty USB.
Varování:
Přístup k nabídce OSD.
Potvrzení nastavení OSD.
Bezdrátová zařízení USB 2,4 GHz, například
bezdrátová myš, klávesnice a sluchátka, mohou
být rušena vysokorychlostním signálem zařízení
USB 3.0, což může mít za následek sníženou
účinnost rádiového přenosu. Dojde-li k
takové situaci, pokuste se omezit účinky rušení
následujícími opatřeními.
Klávesa uživatelského
přednastavení. Nabídka
OSD umožňuje nastavení
vámi preferované funkce na
„uživatelskou klávesu“.
Slouží k úpravám nabídky OSD.
• Snažte se udržet přijímače USB2.0 mimo
dosah připojovacího portu USB3.0.
PIP/PBP/Off(Vyp)/
Swap(Zaměnit)
• Pomocí standardního USB prodlužovacího
kabelu nebo USB rozbočovače zvětšete
vzdálenost mezi bezdrátovým přijímačem a
připojovacím portem USB3.0.
Slouží k úpravám nabídky OSD.
SmartImage. Na výběr je několik
možností: EasyRead, Kancelář,
Fotografie, Film, Hra, Úsporný,
Režim potlačení modrého světla
a Vypnuto.
Návratu na předchozí úroveň
OSD.
6
2. Nastavení monitoru
Přizpůsobte si vlastní tlačítko „USER“
(UŽIVATEL)
„USER“ (UŽIVATEL) umožní nastavení
oblíbených funkčních tlačítek.
1. Přepnutí doprava k vyvolání nabídky OSD
na obrazovce.

 


 




Pokud jste jako funkci nastavili například [Audio
Source] (Zdroj zvuku), stisknutím dolů se
zobrazí nabídka [Audio Source] (Zdroj zvuku).
  
 
 
 
 

 
2. Přepnutí nahoru nebo dolů umožňuje
vybrat hlavní nabídku [OSD Settings]
(Nastavení OSD), poté potvrďte přepnutím
doprava.
N
ezávislé přehrávání zvuku, bez ohledu na
vstup obrazu
Váš monitor Philips dokáže přehrávat
zdroj zvuku nezávisle v režimu PIP/PBP bez
ohledu na vstup videa. Například můžete na
přehrávači MP3 přehrávat zvuk ze zdroje zvuku
připojeného k portu [Audio In] (Vstup zvuku)
tohoto monitoru, a přesto stále sledovat obraz
ze zdrojů videa připojených k rozhraním [HDMI
2.0], [DisplayPort] nebo [USB C].
3. Přepnutím nahoru nebo dolů vyberte
[User key] (Uživatel), poté potvrďte
přepnutím doprava.
4. Přepnutím nahoru nebo dolů vyberete
preferovanou funkci: [Audio Source]
(Zdroj zvuku), [Volume] (Hlasitost),
[Input] (Vstup).
1. Přepnutí doprava k vyvolání nabídky OSD
na obrazovce.
5. Svou volbu potvrďte přepnutím doprava.
Nyní můžete přepnout tlačítko na spodní
straně rámečku monitoru dolů na [User Key]
(Uživatelské tlačítko) přímo. Tím rychle vyvoláte
pouze funkci, kterou jste si předvolili.
 


 


 

 
 




2. Přepnutí nahoru nebo dolů umožňuje
vybrat hlavní nabídku [Audio] (Zvuk), poté
potvrďte přepnutím doprava.
7
2. Nastavení monitoru
3. Přepnutím nahoru nebo dolů vyberte
[Audio Source] (Zdroj zvuku), poté
potvrďte přepnutím doprava.
4. Přepnutím nahoru nebo dolů vyberete
preferovaný zdroj zvuku: [Audio In] (Vstup
zvuku), [HDMI 2.0], [DisplayPort] nebo
[USB C].
5. Svou volbu potvrďte přepnutím doprava.
Chcete-li na tomto displeji Philips vyvolat OSD
nabídku, jednoduše použijte přepínací tlačítko na
spodní straně rámečku monitoru. Jednoduché
tlačítko funguje jako joystick. K přesouvání
kurzoru prostě přepínejte ovladač čtyřmi směry.
Po stisknutí tlačítka lze vybrat požadovanou
možnost.
Poznámka
Pokud jste vybrali Audio-in (Vstup zvuku), při
příštím zapnutí monitoru bude vybrán stejný
zdroj zvuku, který jste vybrali minule. Pokud
jej chcete změnit, musíte znovu provést výše
uvedený postup výběru. K tomu nedojde, pokud
bylo vybráno DP nebo HDMI.
Níže je celkový pohled na uspořádání nabídky
na obrazovce. Lze jej použít pro referenci, až
budete později chtít provádět nejrůznější úpravy.
Nabídka OSD
Main menu
LowBlue Mode
Sub menu
On
1,2,3,4
Off
Input
HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
Popis zobrazení funkcí na obrazovce
Picture
Co je nabídka na obrazovce (OSD)?
Nabídka obrazovky (On-Screen Display, OSD)
je funkce všech LCD displejů Philips. Umožňuje
koncovému uživateli upravovat vlastnosti
obrazovky nebo vybírat funkce displeje přímo
prostřednictvím zobrazeného okna s pokyny.
Níže je uveden příklad příjemného rozhraní
obrazovky:
 
PIP/PBP
Picture Format
Wide Screen, 4:3, 16:9, Movie 1, Movie 2,1:1
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP/PBP Mode
PIP/PBP Input
Off, PIP, PBP
PIP Size
PIP Position
Swap



Audio

Color

HDMI 2.0, DisplayPort,USB C
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, HDMI 2.0,DisplayPort,USB C
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define

Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100

Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Základní a jednoduché pokyny k ovládacím
tlačítkům
Setup
User Key
Audio Source,Volume,Input
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
Resolution Notification
On, Off
USB
USB 3.0, USB 2.0
USB Standby Mode
On, Off
DisplayPort
1.1,1.2
Reset
Yes, No
Information
8
2. Nastavení monitoru
Nastavení výšky
Výstraha rozlišení
Tento monitor je navržen na optimální výkon při
svém nativním rozlišení: 3440 x 1440 při 60 Hz.
Pokud se monitor zapne při jiném rozlišení,
zobrazí se na obrazovce výstraha: Use 3440
x 1440 při 60 Hz for best results. (Nejlepších
výsledků dosáhnete při rozlišení 3440 x 1440
při 60 Hz.)
Zobrazení výstrahy nativního rozlišení lze
vypnout z nabídky Nastavení v nabídce na
obrazovce (OSD).
180mm
Fyzické funkce
Náklon
20°
-5°
Otáčení
-170˚
170˚
9
2. Nastavení monitoru
2. Zobrazí se nabídka výběru MultiView.
Přepnutím tlačítka nahoru nebo dolů se
provádí výběr.
2.3 MultiView
 




3. Svou volbu potvrďte přepnutím doprava.
Co je to?
Jak aktivovat MultiView prostřednictvím
nabídky OSD?
Multiview podporuje několikeré současně
aktivní připojení, takže můžete pracovat s více
zařízeními, například PC a Poznámkabookem,
vedle sebe, což značně usnadňuje současnou
práci ve více programech.
Funkci MultiView si lze rovněž vyhledat v
nabídce OSD.
1. Přepnutím doprava lze vyvolat obrazovku s
nabídkou OSD.
Proč to potřebuji?
 
Díky velmi vysokému rozlišení tohoto
zobrazovače Philips MultiView můžete doma i
v kanceláři pohodlně vstoupit do zcela nového
světa konektivity. Tento zobrazovač umožňuje
pohodlné zobrazení obrazu z více zdrojů na
jedné ploše. Příklad: Můžete v malém okně
sledovat živé zprávy včetně zvuku a současně
pracovat na svém blogu, nebo upravovat
tabulku Excel na svém Ultrabooku současně se
zabezpečeným přihlášením na firemní intranet a
přístupem k souborům na vaší pracovní ploše.


   

   

 

 




2. Přepínáním nahoru nebo dolů si vyberte
hlavní nabídku [PIP / PBP], poté potvrďte
stisknutím doprava.
Jak aktivovat klávesovou zkratku MultiView?
3. Přepínáním nahoru nebo dolů si vyberte
[PIP / PBP Mode] (Režim PIP / PBP), poté
řpepněte doprava.
1. Přepněte tlačítko na spodní straně rámečku
monitoru nahoru.
4. Přepínáním nahoru nebo dolů si vyberte
[Off] (Vypnuto), [PIP] nebo [PBP], poté př
epněte doprava.
5. Nyní se lze posunout dozadu a nastavit
hodnoty [PIP / PBP Input], [PIP Size], [PIP
Position] nebo [Swap].
6. Svou volbu potvrďte přepnutím doprava.
10
2. Nastavení monitoru
MultiView v nabídce OSD
menšího okna: [Small] (Malé), [Middle]
(Střední), [Large] (Velké).
• PIP / PBP Mode (Režim PIP / PBP):
MultiView podporuje dva režimy: [PIP] a
[PBP].
[PIP]: Obraz v obraze
Otevře malé okno a v něm
zobrazí další zdroj signálu.
Pokud zdroj signálu pro malé
okno není detekován:
Large
Pokud zdroj signálu pro malé
okno není detekován:
A (main)
(hlavní)
Vpravo nahoře
(main)
A
(hlavní)
Vlevo nahoře
B
A(hlavní) B
(main)
A
(hlavní)
(main)
B
Vlevo dole
B
(main)
(hlavní)
A
(main)
(hlavní)
• Swap (Zaměnit): Zamění se zdroj signálu
pro hlavní okno a malé
okno.
A(hlavní)
(main)
Záměna zdroje signálu A a B v režimu [PIP]:
B
A(hlavní)
(main)
• PIP / PBP Input (Vstup PIP / PBP): Existují
tři vstupy obrazu pro menší okno, z nichž
můžete vybírat. [HDMI 2.0], [DisplayPort]
a [USB C].
Slučitelnost vstupu hlavního/menšího okna
popisuje následující tabulka.
(xl)
Vpravo dole
B
A (main)
A (hlavní)
Poznámka
V režimu PBP ukazuje černý pruh nahoře a dole
správný poměr stran.
HLAVNÍ
ZDROJ
Small
Middle
• PIP Position (Pozice PIP): Když aktivujete
PIP, máte možnost výběru ze čtyři pozic
menšího okna.
B
[PBP]: Obraz vedle obrazu
Otevře vedle další okno a
v něm zobrazí další zdroj
signálu.
B
A(hlavní)
(main)
A
B (hlavní)
↔
(main)
Záměna zdroje signálu A a B v režimu [PBP]:
A (hlavní) B
(main)
↔
B(hlavní)
(main)
A
• Off (Vypnuto): Vypnutí funkce MultiView.
MOŽNOST DÍLČÍHO
ZDROJE (xl)
Vstupy
HDMI 2.0
DP
USB C
HDMI 2.0
●
●
DP
●
●
●
USB C
●
●
A (hlavní)
(main)
Poznámka
• Při využití funkce ZAMĚNIT se současně
přepne zdroj obrazu i zvuku. (Další
podrobnosti viz 7 „Nezávislé
přehrávání zvuku, bez ohledu na vstup
obrazu“.)
• PIP Size (Rozměr PIP): Když aktivujete
PIP, máte možnost výběru ze tří velikostí
11
2. Nastavení monitoru
Poznámka
2.4 Demontáž sestavy podstavce pro
montáž VESA
Tento monitor je kompatibilní s 100mm x
100mm montážním rozhraním kompatibilním se
standardem VESA. Šroub M4 pro montáž VESA.
V případě montáže na stěnu vždy kontaktujte
výrobce.
Než začnete demontovat podstavec monitoru,
postupujte podle pokynů níže, aby se zabránilo
jakémukoli možnému poškození nebo zranění.
1. Vysuňte podstavec monitoru do
maximální výšky.
100mm
100mm
2. Umístěte monitor obrazovkou
dolů na měkký podklad. Zabraňte
poškrábání nebo poškození
obrazovky. Potom zvedněte
stojánek monitoru.
3. Držte tlačítko uvolnění stisknuté,
nakloňte základnu a vytáhněte ji
ven.
12
3. Optimalizace Obrazu
3. Optimalizace Obrazu
3. Nabídka SmartImage na obrazovce zůstane
zobrazena po dobu 5 sekund. Potvrdit
můžete také přepnutím doleva.
3.1 SmartImage
Na výběr je několik možností: EasyRead, Kancelář,
Fotografie, Film, Hra, Úsporný, Režim potlačení
modrého světla a Vypnuto.
Co je to?
Funkce SmartImage nabízí scénáře, které
optimalizují zobrazení různých typů obsahu a
dynamicky zlepšuje jas, kontrast, barvy a ostrost
v reálném čase. Funkce Philips SmartImage
přináší optimalizované zobrazení monitoru
bez ohledu na to, zda pracujete s aplikacemi,
prohlížíte obrázky nebo sledujete video.






Proč to potřebuji?
Protože chcete sledovat monitor, který
přináší optimalizované zobrazení všech vašich
oblíbených typů obsahu. Software SmartImage
dynamicky upravuje jas, kontrast, barvy a ostrost
v reálném čase pro dosažení nejlepšího zážitku
ze sledování monitoru.

 

• EasyRead: Pomáhá zlepšit čitelnost textu
například v elektronických knihách PDF Díky
zvláštnímu algoritmu zvyšujícímu kontrast a
ostrost hran textu je zobrazení automatickým
nastavením jasu, kontrastu a teploty barev
optimalizováno pro pohodlné čtení bez únavy
očí.
Jak to funguje?
SmartImage exkluzivní špičková technologie
společnosti Philips, která analyzuje obsah
zobrazený na obrazovce. Na základě vámi
zvoleného scénáře technologie SmartImage
dynamicky zlepšuje kontrast, sytost barev a ostrost
obrazu pro vylepšení zobrazovaného obsahu –
vše v reálném čase stisknutím jediného tlačítka.
• Office (Kancelář): Vylepšuje text a snižuje jas
pro zvýšení čitelnosti a omezení namáhání
zraku. Tento režim podstatně zvyšuje čitelnost
a produktivitu při práci s tabulkami, soubory
PDF, skenovanými články nebo jinými
obecnými kancelářskými aplikacemi.
Jak aktivovat SmartImage?
• Photo (Fotografie): Tento profil kombinuje
vylepšení sytosti barev, dynamického kontrastu
a ostrosti pro zobrazení fotografií a dalších
obrázků s vynikající čistotou v živých barvách
– to vše bez artefaktů a vybledlých barev.
• Movie (Film): Zvýšená svítivost, prohloubená
sytost barev, dynamický kontrast a žiletková
ostrost zobrazují každý detail v tmavších
částech videa bez deformace barev v
jasnějších částech a udržují dynamické
přirozené hodnoty pro dokonalé zobrazení
videa.
1. Přepnutím doleva spusťte funkci
SmartImage v nabídce na obrazovce.
2. Přepnutím nahoru nebo dolů vybírejte z
možností EasyRead, Kancelář, Fotografie,
Film, Hra, Úsporný, Režim potlačení
modrého světla a Vypnuto.
13
3. Optimalizace Obrazu
Jak to funguje?
• Game (Hra): Tento profil přináší nejlepší herní
zážitek pro hráče, protože aktivuje přebuzený
okruh pro optimální dobu odezvy, omezení
zubatých okrajů rychle se pohybujících
objektů na obrazovce a vylepšení kontrastního
poměru pro jasné a tmavé scény.
Po aktivaci bude funkce SmartContrast v
reálném čase analyzovat zobrazený obsah a
upravovat barvy a řídit intenzitu podsvícení. Tato
funkce bude dynamicky vylepšovat kontrast pro
skvělý zážitek při prohlížení fotografií nebo hraní
her.
• Economy (Úsporný): V tomto profilu jsou
upraveny jas a kontrast a jemně vyladěno
podsvícení pro zajištění optimálního zobrazení
běžných kancelářských aplikací a nižší spotřebu
energie.
• LowBlue Mode (Režim potlačení modrého
světla): Režim potlačení modrého světla
pro vysokou produktivitu zraku. Na základě
výzkumů bylo zjištěno, že podobně jako
ultrafialové paprsky mohou paprsky modrého
světla o krátké vlnové délce z monitorů LED
způsobit poškození zraku a časem zhoršit
vidění. Nastavení Režim potlačení modrého
světla společnosti Philips přispívá ke zdraví a
využívá chytrou softwarovou technologii pro
omezení škodlivého modrého světla o krátké
vlnové délce.
• Off (Vypnuto): Není použita optimalizace
funkce SmartImage.
3.2 SmartContrast
Co je to?
Jedinečná technologie, která dynamicky analyzuje
zobrazený obsah a automaticky optimalizuje
kontrastní poměr monitoru pro maximální
vizuální čistotu a požitek ze sledování. Zvyšuje
podsvícení pro jasnější, ostřejší a jasnější obraz
nebo snižuje podsvícení pro jasné zobrazení
obrazu s tmavým pozadím.
Proč to potřebuji?
Žádáte nejvyšší vizuální čistotu a pohodlí
sledování jakéhokoli typu obsahu. SmartContrast
dynamicky řídí kontrast a upravuje podsvícení
pro jasné, ostré a jasné zobrazení her a videa
nebo pro zobrazení jasného, čitelného textu
pro kancelářskou práci. Omezením spotřeby
monitoru šetříte náklady a prodlužujete život
vašeho monitoru.
14
4. Adaptive Sync
■■ Procesor řady 2014 A APU Desktop
a Mobility
4. Adaptive Sync
•
•
•
•
•
Adaptive Sync
Zážitek z hraní na počítači byl dlouho
nedokonalý, protože grafické karty a monitory
se aktualizují různým tempem. Grafická karta
může někdy při jedné aktualizaci monitoru
vykreslovat velké množství nových obrázků,
přičemž monitor části každého obrázku zobrazí
jako samostatný obrázek. Tento jev se označuje
jako „tearing“. Hráči mohou tearingu zabránit
díky funkci zvané „v-sync“. Obraz však může
působit trhaně, protože grafická karta před
vykreslením nových obrázků čeká a požaduje,
aby monitor provedl aktualizaci.
Při využití funkce v-sync se také snižuje citlivost
vstupu myši a celkový počet snímků za sekundu.
Technologie AMD Adaptive Sync™ všechny tyto
problémy eliminuje tím, že nechá grafickou kartu
aktualizovat monitor ve chvíli, kdy je připraven
nový obrázek. Výsledkem je hra s neuvěřitelně
plynulým pohybem, vysokou citlivostí a bez
tearingu.
Níže naleznete kompatibilní grafické karty.
■■ Operační systém
• Windows 7 nebo 8.x
■■ Grafická karta: Řada R9 290 a řada R7 260
•
•
•
•
•
•
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
15
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Technické údaje
5. Technické údaje
Obraz/displej
Typ zobrazovacího panelu
Podsvícení
Velikost panelu
Poměr stran
Rozteč obrazových bodů
SmartContrast
Doba odezvy (typ.)
Čas SmartResponse (typ.)
Optimální rozlišení
Zorný úhel (typ.)
Vylepšení obrazu
Vertikální obnovovací frekvence
Horizontální frekvence
sRGB
Režim potlačení modrého světla
Barvy monitoru
Bez blikání
Barevná škála
Adaptive Sync
Možnosti připojení
Vstup signálu
USB
USB C napájení
Vstupní signál
Audio vstup/výstup
Usnadnění
Zabudovaný reproduktor (typ.)
Jazyky nabídky OSD
Další usnadnění
Kompatibilita s technologií Plug
& Play
Podstavec
Náklon
MVA
LED
34" Š (86,36 cm)
21:9
0,232 (v) mm x 0,232 (s) mm
50.000.000:1
16 ms(GtG)
4 ms(GtG)
Displayport/HDMI 2.0/USB C :
3440x1440 @ 60Hz
178° (H) / 178° (V) při C/R > 10
SmartImage
40 Hz-102 Hz (DisplayPort , USB-C), 23 Hz-102 Hz (HDMI)
30 KHz-160 KHz
ANO
ANO
16,7 miliónů
ANO
ANO
ANO
DisplayPort, 1.2x1
HDMI 2.0x1(digitální, HDCP)
USB type-Cx1, USB3,0x3 (včetně 1 nabíjení)
USB C up to 60W
( 5V/3A 7V/3A 9V/3A 10V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A)
Oddělená synchronizace, synchronizace podle zelené
Vstup zvuku, výstup pro připojení sluchátek
5W x 2
Angličtina, Němčina, Španělština, Řečtina, Francouzština, Italština,
Maďarština, Holandština, Portugalština, Brazilská Portugalština,
Polština, Ruština, Švédština, Finština, Turečtina, Čeština, Ukrajinština,
Zjednodušená Čínština, Tradiční Čínština, Japonština, Korejština
Držák VESA (100 ×100 mm), zámek Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20 stupňů
Otáčení
-170/+170 stupňů
Nastavení výšky
180mm
16
5. Technické údaje
Napájení
Spotřeba energie
Běžný provoz
Spánek (pohotovost)
Vypnuto
Rozptyl tepla*
Běžný provoz
Spánek (pohotovost)
Vypnuto
Indikátor LED napájení
Napájení
Rozměry
Výrobek s podstavce (ŠxVxH)
Výrobek bez podstavce (ŠxVxH)
Výrobek s obalem (ŠxVxH)
Hmotnost
Výrobek s podstavcem
Výrobek bez podstavce
Výrobek s obalem
Provozní podmínky
Teplotní rozsah (provoz)
Relativní vlhkost (provozní)
Atmosférický tlak (provozní)
Teplotní rozsah (mimo provoz)
Relativní vlhkost (mimo provoz)
Atmosférický tlak (mimo provoz)
Ekologie a energie
ROHS
Balení
Specifické látky
Shoda a normy
Prohlášení o shodě
Opláštění
Barva
Povrchová úprava
Střídavé vstupní
Střídavé vstupní
Střídavé vstupní
napětí při 100 Vstř, napětí při 115 Vstř, napětí při 230 Vstř,
50Hz
60Hz
50Hz
66,99W (typ.)
67,09W (typ.)
67,19W (typ.)
0,5W (typ.)
0,5W (typ.)
0,5W (typ.)
0,3W (typ.)
0,3W (typ.)
0,3W (typ.)
Střídavé vstupní
Střídavé vstupní
Střídavé vstupní
napětí při 100 Vstř, napětí při 115 Vstř, napětí při 230 Vstř,
50Hz
60Hz
50Hz
228,63 BTU/hod.
228,98 BTU/hod.
229,32 BTU/hod.
(typ.)
(typ.)
(typ.)
1,71 BTU/hod.
1,71 BTU/hod.
1,71 BTU/hod.
(typ.)
(typ.)
(typ.)
1,02 BTU/hod.
1,02 BTU/hod.
1,02 BTU/hod.
(typ.)
(typ.)
(typ.)
Zapnuto: Bílá, Pohotovostní režim/režim spánku: Bílá (bliká)
Externí, 100-240 VAC, 50-60Hz
810 x 621 x 311 mm
810 x 369 x 98 mm
944 x 578 x 224 mm
9,60 kg
6,60 kg
14,88 kg
0°C až 40°C
20 % až 80 %
700 až 1060 hPa
-20°C až 60°C
10% až 90%
500 až 1060 hPa
ANO
100% recyklovatelný
Kryt 100% bez PVC BFR
CE Mark, CU-EAC, RCM, CB,GS,ISO 9241-307, SEMKO, MEPS
Černá
Textura
17
5. Technické údaje
Poznámka
1. Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Přejděte na stránku www.philips.com/support
a stáhněte si nejnovější verzi letáku.
2. Doba chytré odezvy je optimální hodnota z testování buď GtG nebo GtG (BW).
18
5. Technické údaje
5.1 Rozlišení a přednastavené režimy
5.2 Křišťálově čistý obraz
Maximální rozlišení
[email protected] (DP/HDMI 2.0/USB C)
Nejnovější displej Philips nabízí křišťálově čistý
obraz v rozlišení 3440 x 1440. Díky využití
vysoce výkonných panelů s velkou hustotou
pixelů a širokými pozorovacími úhly 178/178,
které podporují zdroje s velkou šířkou pásma,
jako je například Displayport nebo HDMI, se
tyto nové displeje postarají o živé zobrazení
obrázků a grafiky. Nezáleží na tom, zda jste
náročný profesionál vyžadující mimořádně
detailní informace pro řešení CAD-CAM,
používáte 3D grafické aplikace nebo jste
finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky:
společnost Philips vám vždy zajistí vysoce čistý
obraz.
Doporučené rozlišení
[email protected] (DP/HDMI 2.0/USB C)
Horiz. frekv.
(kHz)
Rozlišení
Vertik. frekv.
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
50,90
640 x 480
100,00
35,16
800 x 600
56,00
37,88
800 x 600
60,32
48,08
800 x 600
72,00
46,88
800 x 600
75,00
63,60
800 x 600
100,00
47,73
832x624
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,00
60,02
1024 x 768
75,03
81,40
1024 x 768
100,00
44,77
1280x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
89,48
1720 x 1440
59,94
67,50
1920 x 1080
60,00
44,74
3440 x 1440
29,97
89,48
3440 x 1440
59,94
150,97
3440 x 1400
100,00
19
6. Řízení spotřeby
6. Řízení spotřeby
Pokud je v daném počítači nainstalován software
nebo videokarta vyhovující normě DPM
organizace VESA, monitor dokáže automaticky
snížit svou spotřebu energie, není-li používán.
Pokud počítač rozpozná vstup z klávesnice,
myši nebo jiného vstupního zařízení, monitor se
automaticky „probudí“. Následující tabulka uvádí
spotřebu energie a signalizaci této funkce pro
automatickou úsporu energie:
Definice řízení spotřeby
Spotřeba
energie
Barva
indikátoru
LED
Ano
67,09 W (typ.)
180 W (max.)
Bílá
Ne
Ne
0,5 W (typ.)
Bílá
(bliká)
-
-
0,3 W (typ.)
VYP.
Režim VESA
Video
H-synch. V-synch.
Aktivní
ZAP.
Ano
Spánek
(pohotovost)
VYP.
Vypnuto
VYP.
Následující konfigurace se používá při měření
energetické spotřeby tohoto monitoru.
• Nativní rozlišení: 3440 x 1440
• Kontrast: 50%
• Jas: 100%
• Barevná teplota: 6500 K s plně bílým
vzorkem
Poznámka
Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího
oznámení.
20
7. Péče o zákazníky a záruka
7. Péče o zákazníky a záruka
kombinace rozsvícených a tmavých subpixelů se
jeví jako pixely různých barev.
7.1 Postup při vadných pixelech
plochého panelu společnosti
Philips
Druhy pixelových vad
Vady pixelů a subpixelů se na obrazovce
projevují různými způsoby. Existují dva druhy vad
pixelu a v rámci těchto druhů je několik typů
subpixelových vad.
Společnost Philips se snaží dodávat produkty
nejvyšší kvality. Používá několik nejpokročilejších
výrobních postupů výroby v tomto odvětví a
prosazuje přísnou kontrolu kvality. Defektům
obrazových bodů nebo dílčích obrazových
bodů u panelů monitorů TFT, které se používají
pro ploché monitory, se nicméně někdy nedá
zabránit. Žádný výrobce nemůže zaručit, že
všechny panely budou bez defektů obrazových
bodů, ale společnost Philips zaručuje, že každý
monitor s nepřijatelným počtem defektů bude v
rámci záruky opraven nebo vyměněn. Tento text
vysvětluje jednotlivé druhy defektů na pixelech
a určuje únosnou úroveň chybovosti pro každý
druh. Aby bylo možné uplatnit záruční opravu
nebo výměnu, musí počet defektních obrazových
bodů panelu monitoru TFT přesáhnout tuto
úroveň únosnosti. Na monitoru například nesmí
být více defektních dílčích obrazových bodů než
0,0004 %. Dále, protože některé typy kombinací
vad pixelů jsou lépe postřehnutelné než jiné,
stanovuje pro ně společnost Philips ještě větší
nároky na kvalitu. Tato norma se dodržuje
celosvětově.
Defekty světlých bodů
Defekty světlých bodů se projevují jako
obrazové body nebo dílčí obrazové body, které
vždy svítí nebo jsou „aktivní“. Světlý bod je dílčí
obrazový bod, který vystupuje z obrazovky, když
je na monitoru zobrazena tmavá plocha. Existují
následující typy defektů světlých bodů.
Jeden červený, zelený nebo modrý subpixel.
subpixely
Dva sounáležící subpixely:
- červený + modrý = fialový
- červený + zelený = žlutý
- zelený + modrý = cyan (světle modrý)
pixely
Pixely a subpixely
Pixel, neboli obrazovkový bod, se skládá ze tří
subpixelů v základních barvách červené, zelené a
modré. Když je mnoho pixelů pohromadě, tvoří
obraz. Když všechny subpixely určitého pixelu
svítí, jeví se tyto tři subpixely společně jako
jediný bílý pixel. Když jsou všechny tmavé, jeví
se tyto tři subpixely jako jeden černý pixel. Další
Tři sounáležící rozsvícené subpixely (jeden bílý
pixel).
21
7. Péče o zákazníky a záruka
Vzdálenost pixelových vad
Poznámka
Červený nebo modrý světlý bod musí být o
více než 50 procent jasnější, než sousední body;
zelený světlý bod je o 30 procent jasnější, než
sousední body.
Protože vady pixelů a subpixelů stejného
typu, které se vyskytují blízko sebe, mohou být
patrnější, určuje společnost Philips i tolerance na
vzdálenost vad pixelů.
Defekty tmavých bodů
Defekty tmavých bodů se projevují jako
obrazové body nebo dílčí obrazové body, které
nikdy nesvítí nebo jsou „neaktivní“. Tmavý bod je
dílčí obrazový bod, který vystupuje z obrazovky,
když je na monitoru zobrazena světlá plocha.
Existují následující typy defektů tmavých bodů.
Tolerance vad pixelů
Aby bylo možné uplatnit opravu nebo výměnu
kvůli defektním obrazovým bodům v záruční
době, musí panel TFT v plochém monitoru
Philips vykazovat defekty obrazových bodů
nebo dílčích obrazových bodů, které překračují
tolerance uvedené v následujících tabulkách.
KAZY JASNÝCH BODŮ
1 trvale svítící bod
2 sousední trvale svítící body
3 sousední trvale svítící body (nebo 1 trvale svítící bílý bod)
Vzdálenost mezi dvěma kazy jasných bodů*
Celkový počet kazů jasných bodů všech typů
PŘIJATELNÝ POČET VAD
3
1
0
>15 mm
3
KAZY ČERNÝCH BODŮ
1 tmavý bod
2 sousední tmavé body
3 sousední tmavé body
Vzdálenost mezi dvěma kazy černých bodů*
Celkový počet kazů černých bodů všech typů
PŘIJATELNÝ POČET VAD
5 nebo méně
2 nebo méně
0
>15 mm
5 nebo méně
KAZY BODŮ CELKEM
Celkový počet kazů jasných nebo černých bodů všech typů
PŘIJATELNÝ POČET VAD
5 nebo méně
Poznámka
1. 1 nebo 2 sousední vadné body (1 barva) = 1 vadný bod
22
7. Péče o zákazníky a záruka
7.2 Péče o zákazníky & záruka
Podrobné informace o záruce a požadavky na dodatečnou podporu platné pro vaši oblast najdete na
webu www.philips.com/support nebo kontaktujte centrum péče o zákazníky Philips.
Chcete-li využít rozšířenou záruku nebo rozšířit běžnou záruční dobu, naše certifikované servisní středisko nabízí mimozáruční servisní balíček.
Chcete-li tuto službu využít, zakupte ji do 30 kalendářních dní od zakoupení produktu. Služby v rámci
rozšířené záruky zahrnují vyzvednutí, opravu a vrácení. Veškeré náklady hradí uživatel.
Pokud certifikovaný servisní partner nemůže provést požadované opravy v rámci nabízeného balíčku
rozšířené záruky, pokud možno pro vás najdeme alternativní řešení v rámci zakoupené rozšířené záruční
doby.
Další podrobnosti vám poskytne zástupce služeb pro zákazníky společnosti Philips nebo místní kontaktní
středisko (podle čísla zákaznické péče).
Číslo centra péče o zákazníky Philips je uvedeno níže.
•
•
Místní standardní
záruční doba
Liší se podle regionu
•
•
•
•
Rozšířená záruční
doba
+ 1 rok
+ 2 roky
+ 3 roky
•
Celková záruční doba
•
•
•
Místní standardní záruční doba +1
Místní standardní záruční doba +2
Místní standardní záruční doba +3 ** Je vyžadován doklad o nákupu produktu a rozšířené záruky.
Poznámka
Příručka s důležitými informacemi o regionální servisní telefonní horké lince je k
dispozici na webových stránkách podpory společnosti Philips.
23
8. Odstraňování problémů a časté dotazy
Viditelné známky kouře nebo jiskření
8. Odstraňování problémů a
časté dotazy
• Neprovádějte žádné kroky pro
odstraňování problémů.
• K zajištění bezpečnosti ihned odpojte
displej od zdroje napájení.
8.1 Odstraňování problémů
• Ihned kontaktujte zástupce služeb pro
zákazníky společnosti Philips.
Na této stránce jsou uvedeny problémy,
které může odstranit uživatel. Pokud problém
přetrvává i po vyzkoušení těchto řešení,
kontaktujte zástupce služeb pro zákazníky
společnosti Philips.
Problémy se zobrazením
Obraz se chvěje na obrazovce
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně a
bezpečně připojen ke grafické desce nebo
k počítači.
Běžné problémy
Žádný obraz (indikátor LED napájení nesvítí)
Obraz je rozmazaný, nevýrazný nebo příliš
tmavý
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen
k elektrické zásuvce a do zadní části
displeje.
• Upravte kontrast a jas na obrazovce OSD.
„Dosvit“, „vypálení“ nebo „zobrazení duchů“
zůstane po vypnutí napájení.
• Nejdříve zkontrolujte, zda se vypínač na
přední straně displeje nachází ve VYPNUTÉ
poloze a stiskněte ho do ZAPNUTÉ
polohy.
• Dlouhodobé nepřerušované zobrazení
nehybného nebo statického obrazu může
způsobit „vypálení“ obrazovky, rovněž
známé jako „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“. „Vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ je dobře známý jev
u technologie panelů LCD. V mnoha
případech „vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ postupně zmizí po
určité době mimo provoz.
Žádný obraz (indikátor LED napájení je bílý)
• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně
připojen k počítači.
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky na
připojovací straně kabelu displeje. Pokud
ano, opravte nebo vyměňte kabel.
• Před ponecháním displeje bez dozoru vždy
aktivujte spořič obrazovky.
• Pravděpodobně je aktivována funkce řízení
spotřeby.
• Bude-li na vašem LCD displeji zobrazen
neměnící se statický obsah, vždy aktivujte
aplikaci pro pravidelnou obnovu obrazovky.
Obrazovka říká
  
• Pokud neaktivujete spořič obrazovky nebo
aplikaci, která pravidelně obměňuje obsah
zobrazení, může dojít k vážnému „vypálení“,
„dosvitu“ nebo „zobrazení duchů“, a toto
narušení obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje záruka.
• Zkontrolujte, zda je kabel displeje řádně
připojen k počítači. (Rovněž viz Stručná
příručka.)
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky
kabelu displeje.
Obraz je zdeformovaný. Text je nejasný nebo
rozmazaný.
• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
• Nastavte rozlišení zobrazení počítače
na stejný režim, v jakém se nachází
24
8 Odstraňování problémů a časté dotazy
doporučené nativní rozlišení obrazovky
displeje.
• Klepněte na „Advanced Properties“
(Upřesnit), nastavte položku Refresh Rate
(Obnovovací frekvence) na 60 Hz a potom
klepněte na OK.
Na obrazovce se objevují zelené, červené,
modré, tmavé a bílé tečky
• Restartujte počítač a zopakováním kroku 2
a 3 ověřte, zda je počítač nastaven na 3440
x 1440 při 60 Hz.
•
Zbývající body jsou normální vlastností
tekutých krystalů používaných současnou
technologií. Další podrobnosti viz pravidla
pro obrazové body.
Potřebujete-li další pomoc, viz seznam
Informační střediska pro zákazníky a kontaktujte
zástupce služeb pro zákazníky společnosti
Philips.
• Vypněte počítač, odpojte starý displej a
znovu připojte LCD displej Philips.
• Zapněte displej a potom zapněte počítač.
Ot. 2: Jaká je doporučená obnovovací
frekvence displeje LCD?
Odp.: D
oporučená obnovovací frekvence LCD
monitoru je 60 Hz. V případě jakéhokoli
rušení na obrazovce ji můžete nastavit
na 75 Hz a uvidíte, zda rušení zmizí.
Problém se zvukem
Žádný zvuk
• Zkontrolujte, zda je kabel zvuku správně
připojen k počítači a k monitoru.
Ot. 3: C
o jsou soubory .inf a .icm v
uživatelské příručce? Jak lze
nainstalovat ovladače (.inf a .icm)?
Odp.: Jedná se o soubory ovladače monitoru.
Při instalaci ovladačů postupujte podle
pokynů v uživatelské příručce. Při první
instalaci bude počítač pravděpodobně
požadovat ovladače monitoru (soubory
.inf a .icm) nebo disk s ovladači.
• Zkontrolujte, zda zvuk není ztlumen.
Stiskněte OSD „Menu“ (Nabídka), vyberte
„Audio“ (Zvuk) a potom „Mute“ (Ztlumit).
Přepněte do polohy „Off“ (Vypnuto).
• Stisknutím „Volume“ (Hlasitost) v hlavním
ovládání OSD upravte hlasitost.
8.2 Obecné časté dotazy
Ot. 4: Jak mám upravit rozlišení?
Odp.: Dostupná rozlišení určuje grafická karta/
ovladač grafiky a displej. Požadované
rozlišení můžete vybrat v části Ovládací
panely systému Windows® v části
„Display properties“ (Zobrazení
vlastnosti).
Ot. 1: K
dyž nainstaluji svůj displej, co mám
udělat, když se na obrazovce zobrazí
zpráva „Cannot display this video
mode“ (Tento režim videa nelze
zobrazit)?
Odp.: D
oporučené rozlišení pro tento displej:
3440 x 1440 při 60 Hz.
Ot. 5: C
o když se během nastavení displeje
ztratím prostřednictvím nabídky OSD?
Odp.: Přepnutí doprava k vyvolání nabídky
OSD na obrazovce a potom volbou
„Reset“ (Obnovit) obnovte všechna
původní nastavení výrobce.
• Odpojte všechny kabely, potom připojte
počítač k displeji, který jste použili předtím.
• V nabídce Start operačního systému
Windows vyberte Settings (Nastavení)/
Control Panel (Ovládací panely). V okně
ovládací panely vyberte ikonu Display
(Zobrazení). Na panelu Display Control
(Zobrazení – vlastnosti) vyberte kartu
„Settings“ (Nastavení). Na kartě nastavení
v poli označeném „desktop area“ (pracovní
plocha) přesuňte posuvník na 3440 x 1440
obrazových bodů.
Ot. 6: Je obrazovka LCD odolná proti
poškrábání?
Odp.: O
becně se doporučuje nevystavovat
povrch panelu nadměrným úderům a
chránit jej před ostrými nebo tupými
předměty. Při manipulaci s displejem
25
8. Odstraňování problémů a časté dotazy
Ot. 9: L ze připojit tento LCD displej k
libovolnému počítači, pracovní stanici
nebo počítači Mac?
Odp.: Ano. Všechny LCD displeje Philips
jsou plně kompatibilní se standardními
počítači, počítači Mac a pracovními
stanicemi. Pro připojení displeje
k systému Mac může být zapotřebí
kabelový adaptér. Další informace vám
poskytne nejbližší obchodní zástupce
Philips.
nevyvíjejte na povrch panelu žádný tlak
ani sílu. Mohlo by to negativně ovlivnit
vaše záruční podmínky.
Ot. 7: Jak lze čistit povrch monitoru LCD?
Odp.: P
ro běžné čištění použijte čistý a měkký
hadřík. Pro důkladné čištění použijte
izopropyl alkohol. Nepoužívejte žádná
jiná rozpouštědla, jako etylalkohol,
etanol, aceton, hexan atd.
Ot. 8: L ze měnit nastavení barev displeje?
Odp.: A
no, nastavení barev můžete změnit
prostřednictvím nabídky OSD podle
následujících kroků:
Ot. 10: Jsou displeje Philips LCD vybaveny
technologií Plug-and-Play?
Odp.: Ano, tyto displeje jsou kompatibilní s
technologií Plug-and-Play v operačním
systému Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10, Mac OSX.
• Přepnutí doprava k vyvolání nabídky OSD
na obrazovce.
• Stisknutím tlačítka „Down Arrow“(Šipka
dolů) vyberte volbu „Color“ (Barva)
a stisknutím tlačítka „OK“ přejděte
na nastavení barev. K dispozici jsou tři
nastavení (viz níže).
1. Barevná teplota: Navive, 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K a 11500K. Při
nastavení v rozsahu 5000K vypadají
barvy na panelu „teplé“ s červenobílým
barevným tónem, zatímco při nastavení
teploty 11500K vypadají barvy na
panelu „studené“ s modrobílým
barevným tónem.
Ot. 11: Co znamená lpění obrazu, vypálení
obrazu, dosvit nebo „duch“
v souvislosti s panely LCD?
Odp.: Dlouhodobé nepřerušované zobrazení
nehybného nebo statického obrazu
může způsobit „vypálení“ obrazovky,
rovněž známé jako „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“. „Vypálení“, „dosvit“
nebo „zobrazení duchů“ je dobře
známý jev u technologie panelů LCD.
Ve většině případů „vypálení“, „dosvit“
nebo „zobrazení duchů“ postupně zmizí
po určité době mimo provoz.
Před ponecháním displeje bez dozoru
vždy aktivujte spořič obrazovky.
Bude-li na vašem LCD displeji zobrazen
neměnící se statický obsah, vždy
aktivujte aplikaci pro pravidelnou
obnovu obrazovky.
2. sRGB: Jde o standard k zajištění
správného podání barev na různých
zařízeních (např. digitální fotoaparáty,
monitory, tiskárny, skenery atd.).
3. User Define (Uživatelské): uživatel
si může zvolit vlastní nastavení barev
upravením červené, zelené a modré
složky.
Varování
Pokud neaktivujete spořič obrazovky nebo
aplikaci, která pravidelně obměňuje obsah
zobrazení, může dojít k vážnému „vypálení“,
„dosvitu“ nebo „zobrazení duchů“, a toto
narušení obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje záruka.
Poznámka
Měření světla barvy, které vyzařuje předmět při
zahřívání. Toto měření je vyjádřeno v absolutním
měřítku (Kelvinů). Nižší teploty Kelvina, například
2004 K, jsou červené; vyšší teploty, jako například
9300 K, jsou modré. Neutrální teplota je bílá při
6504 K.
26
8 Odstraňování problémů a časté dotazy
Ot. 12: Proč se na displeji nezobrazuje ostrý
text a proč mají zobrazené znaky
zubaté okraje?
Odp.: Váš LCD displej nejlépe pracuje při
svém nativním rozlišení 3440 x 1440
při 60 Hz. Používejte toto rozlišení pro
dosažení optimálního zobrazení.
Philips USB typu C a může ji blokovat. Toto není závada tohoto monitoru
Philips. Vyhledejte údaje v podrobném
návodu na použití vašeho notebooku
nebo zařízení a kontaktujte výrobce.
Ot. 15: Po připojení kabelu USB C-A za účelem
posílení funkčnosti rozbočovače se
vždy zobrazí místní zpráva. Jak lze
zobrazování této zprávy vypnout?
Ot. 13: Při promítání z notebooku
prostřednictvím konektoru „USB
typ C“ do tohoto monitoru se na
monitoru nic nezobrazuje?
Odp.: Jedná se o zprávu standardu USB
Billboard, nicméně rozbočovač je
zcela funkční. Chcete-li zobrazování
této zprávy vypnout, poraďte se s
dodavatelem zařízení.
Odp.: P
ort USB C tohoto monitoru dokáže
přijímat a vysílat napájení, data a video.
Zkontrolujte, zda konektor USB typu C
vašeho notebooku/zařízení podporuje
přenášení dat a režim DP ALT pro
výstup videa. Zkontrolujte, zda není
třeba aktivovat funkce v systému BIOS
notebooku nebo v jiných kombinacích
softwaru, aby bylo možné vysílat/
přijímat.
Ot. 14: Proč tento monitor nenabíjí notebook
z portu USB typu C?
Odp.: P
ort USB C tohoto displeje dokáže
nabíjet notebooky/zařízení.Některé
notebooky nebo zařízení ovšem
nelze nabíjet z portu USB typu
C. Zkontrolujte, zda je možné váš
notebook/zařízení nabíjet. Funkce vašeho
portu USB typu C může být omezena
pouze na přenášení dat.Pokud váš
notebook/zařízení podporuje nabíjení z
portu USB typu C, zkontrolujte, zda je
tato funkce aktivována v systému BIOS
počítače, případně v jiné kombinaci
softwaru.Výrobce vašeho notebooku/
zařízení může požadovat, abyste si
pořídili značkové napájecí příslušenství.
V takové případě notebook/zařízení
nemusí rozpoznat funkci nabíjení portu
27
8. Odstraňování problémů a časté dotazy
8.3 Časté dotazy ohledně Multiview
Ot. 1: Lze okno PIP zvětšit?
Odp.: Ano, v nabídce jsou 3 velikosti: [Small]
(Malé), [Middle] (Střední), [Large]
(Velké). Přepnutí doprava k vyvolání
nabídky OSD na obrazovce. Vyberte
požadovanou volbu
[PIP Size] (Velikost PIP) z hlavní nabídky
[PIP / PBP].
Ot. 2: Jak lze poslouchat zvuk nezávisle na
vybraném zdroji zvuku?
Odp.: Normálně se zdroj zvuku přepíná
spolu se zdrojem hlavního obrazu.
Pokud chcete nastavit jiný zdroj zvuku
(například: poslouchat zvuk přehrávače
MP3 nezávisle na vybraném vstupu
obrazu), přepnutí doprava k vyvolání
nabídky OSD na obrazovce. Vyberte
požadovanou volbu [Audio Source]
(Zdroj zvuku) z hlavní nabídky [Audio]
(Zvuk).
Pozor: pokud jste vybrali Audio-in (Vstup zvuku),
při příštím zapnutí monitoru bude
vybrán stejný zdroj zvuku, který jste
vybrali minule. Pokud jej chcete změnit,
musíte znovu provést výše uvedený
postup výběru. K tomu nedojde,
pokud bylo vybráno DP nebo HDMI.
 
 
 

 
28
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Všechna práva vyhrazena.
Tento produkt byl vyroben a uveden na trh společností
Top Victory Investments Ltd. nebo v jejím zastoupení nebo
některou z jejích partnerských společností. Společnost Top
Victory Investments Ltd. poskytuje záruku na tento produkt.
Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné
známky společnosti Koninklijke Philips N.V. používané v
rámci licence.
Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.
Verze: M7349PF1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement