Philips 241P6VPJKEB/00 User manual

Philips 241P6VPJKEB/00 User manual
241P6
www.philips.com/welcome
CS Uživatelská příručka
1
Péče o zákazníky a záruka
32
dstraňování problémů a časté
O
dotazy
37
Obsah
1. Důležité ��������������������������������������������������1
1.1 Bezpečnostní opatření a údržba �����������1
1.2 Vysvětlení zápisu �������������������������������������������2
1.3 Likvidace produktu a obalového
materiálu ������������������������������������������������������������3
2. Nastavení monitoru �����������������������������4
2.1
2.2
2.3
2.4
Instalace ��������������������������������������������������������������4
Ovládání monitoru ��������������������������������������9
MultiView ����������������������������������������������������������9
Demontáž sestavy podstavce pro
montáž VESA ������������������������������������������������12
2.5 Představení MHL (Mobile HighDefinition Link) ������������������������������������������13
3. Optimalizace Obrazu ������������������������14
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������14
3.2 SmartContrast ���������������������������������������������15
4. PowerSensor™ ����������������������������������16
5. LightSensor ������������������������������������������17
6. Zabudovaná webkamera s
mikrofonem �����������������������������������������18
6.1 Požadavky na počítač �������������������������������18
6.2 Použití zařízení ��������������������������������������������18
7. Technické údaje ����������������������������������19
7.1 Režimy rozlišení a předvoleb ��������������22
8. Řízení spotřeby �����������������������������������23
9. Informace o regulaci ��������������������������24
10. Péče o zákazníky a záruka ����������������32
10.1Postup při vadných pixelech plochého
panelu společnosti Philips ���������������������32
10.2Péče o zákazníky & záruka �������������������34
11. Odstraňování problémů a časté
dotazy ���������������������������������������������������37
11.1Odstraňování problémů ������������������������37
11.2Obecné časté dotazy ������������������������������38
11.3Časté dotazy ohledně Multiview ������41
1. Důležité
• Vždy používejte napájecí kabel schválený
společností Philips. Pokud napájecí kabel
chybí, obraťte se na nejbližší servisní
středisko. (Viz informace o střediscích
zákaznické péče)
1. Důležité
Tato elektronická uživatelská příručka je určena
pro každého uživatele tohoto monitoru
Philips. Před používáním monitoru si přečtěte
tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité
informace a poznámky k používání vašeho
monitoru.
• Během používání nevystavujte monitor
nadměrným otřesům nebo nárazům.
• Při používání nebo přemísťování do
monitoru nekopejte a zabraňte případnému
pádu.
Záruka Philips je platná, pokud je výrobek
používán pro navrženou potřebu v souladu
s návodem a po přiložení originálu faktury
nebo pokladním dokladem, označujícím datum
nákupu, jméno prodejce a modelové a výrobní
číslo výrobku.
Údržba
• Aby byl monitor chráněn před možným
poškozením, nevyvíjejte na panel LCD
nadměrný tlak. Při přemísťování zvedejte
monitor za rám; při zvedání monitoru
nesahejte rukou nebo prsty na panel LCD.
1.1 Bezpečnostní opatření a údržba
• Nebudete-li monitor delší dobu používat,
odpojte jej ze zásuvky.
Varování
Použití kontrol, úprav nebo postupů jiným
způsobem než je stanoveno v této dokumentaci
může vést k ohrožení šokem, elektrickým a/
nebo mechanickým rizikům.
• Před očištěním mírně navlhčeným
hadříkem monitor odpojte ze zásuvky.
Je-li vypnuté napájení, lze obrazovku otřít
suchým hadříkem. K čištění monitoru nikdy
nepoužívejte organická rozpouštědla, jako
například alkohol nebo čističe s obsahem
čpavku.
Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce při
zapojování a používání vašeho PC monitoru.
Používání
• Zabraňte nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo trvalého poškození
monitoru a chraňte monitor před prachem,
deštěm, vodou nebo nadměrně vlhkým
prostředím.
• Nevystavujte monitor přímému slunečnímu
záření, velmi silným jasným světlům a
udržujte jej mimo dosah jiných zdrojů tepla.
Dlouhé vystavení tomuto typu prostředí
může mít za následek změnu barev a
poškození monitoru.
• Pokud dojde k namočení monitoru, co
nejdříve jej osušte suchým hadříkem.
• Odstraňte veškeré předměty, které by
mohly spadnout do větracích otvorů nebo
zabránit dostatečnému chlazení elektroniky
monitoru.
• Vnikne-li do monitoru cizí látka nebo voda,
ihned vypněte napájení a odpojte napájecí
kabel. Odstraňte cizí látku nebo vodu z
monitoru a odešlete jej do servisního
střediska.
• Nezakrývejte větrací otvory ve skříňce.
• Umístěte monitor na takové místo, ze
kterého bude elektrická zástrčka a zásuvka
snadno přístupná.
• Monitor neskladujte ani nepoužívejte
na místech vystavených teplu, přímému
slunečnímu záření nebo extrémním
teplotám.
• Jestliže jste vypnuli monitor odpojením
napájecího kabelu nebo kabelu napájecího
adaptéru, před připojením kabelu počkejte
6 sekund, aby monitor fungoval normálně.
• Chcete-li zachovat optimální výkonnost
monitoru a prodloužit jeho životnost,
používejte jej na místě, které splňuje
následující rozsahy teplot a vlhkosti.
1
1. Důležité
• Teplota: 0-40°C 32-104°F
1.2 Vysvětlení zápisu
• Vlhkost: 20-80% relativní vlhkosti
Následující pododdíly popisují způsob zápisu,
který se používá v této příručce.
Důležité informace o vypalování duchů/
stínového obrazu
Poznámky, upozornění a výstrahy
• Před ponecháním monitoru bez dozoru
vždy aktivujte spořič obrazovky. Bude-li
na vašem monitoru zobrazen neměnící
se statický obsah, vždy aktivujte aplikaci
pro pravidelnou obnovu obrazovky.
Dlouhodobé nepřerušované zobrazení
nehybného nebo statického obrazu může
způsobit „vypálení“ obrazovky, rovněž
známé jako „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“.
Na stránkách této příručky můžete narazit na
text, který je opatřený symbolem a je vytištěn
tučně nebo kurzívou. Takové úseky obsahují
poznámky, upozornění a výstrahy. Jejich použití
je následující:
Poznámka
Tento symbol označuje důležité informace a
návrhy, které pomáhají lépe využít počítačový
systém.
• „Vypálení“, „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“ je dobře známý jev u technologie
panelů LCD. V mnoha případech „vypálení“,
„dosvit“ nebo „zobrazení duchů“ postupně
zmizí po určité době mimo provoz.
Upozornění
Tento symbol označuje informace, které
objasňují, jak se vyhnout možnému poškození
zařízení nebo ztrátě dat.
Varování
Pokud neaktivujete spořič obrazovky nebo
aplikaci, která pravidelně obměňuje obsah
zobrazení, může dojít k vážnému „vypálení“,
„dosvitu“ nebo „zobrazení duchů“, a toto
narušení obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje záruka.
Varování
Tento symbol označuje nebezpečí tělesného
ublížení a vysvětluje, jak se danému problému
vyhnout.
Některé výstrahy se mohou objevit v různé
podobě a nemusí být uvozeny symbolem. V
takovém případě je konkrétní vyznačení výstrahy
nařízeno úřadem pro regulaci.
Servis
• Kryt pláště může otevřít pouze kvalifikovaný
servisní pracovník.
• Pokud je pro opravu vyžadována
dokumentace nebo integrace, obraťte se
na nejbližší servisní středisko. (Viz kapitola
„Středisko zákaznických informací“)
• Informace o převážení najdete v části
„Technické údaje“.
• Neponechávejte monitor v autě nebo v
zavazadlovém prostoru auta na přímém
slunci.
Poznámka
Pokud monitor nefunguje správně nebo pokud
si nejste jisti, jaké kroky je třeba provést po
provedení pokynů v této příručce, obraťte se na
servisního pracovníka.
2
1. Důležité
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 Likvidace produktu a obalového
materiálu
Likvidace elektrických a elektronických
zařízení - WEEE
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
ourrecyclingprogram.page
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. Nastavení monitoru
Montáž podstavce
2. Nastavení monitoru
1. U
místěte monitor obrazovkou dolů na
měkký podklad. Zabraňte poškrábání nebo
poškození obrazovky.
2.1 Instalace
Obsah krabice
241P6
使用
2. Uchopte podstavec oběma rukama.
(1) Jemně nasaďte podstavec na oblast
držáku VESA, až jej západky zajistí.
前请阅读使用说明
in k l
© 20 15 Kon
(2) Opatrně upevněte základnu ke stojanu.
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
ijke
P h il
ip s
ll r
.A
N .V
ig h
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
e
na
er
s
s
re
io
n
ts
rv
ed
.U
ut
ho
riz
ed
d up
li c a t
io n i s
e
Ma d
a vio lation of ap plicable laws .
and
n
pri
ted
in
ina
Ch
.V
(3) Prsty utáhněte šroub na spodní straně
základny a pevně zajistěte základnu ke
stojanu.
Zvuk
Adaptér střídavého/
stejnosměrného napájení
1
*DVI
*DP
*VGA
2
*V závislosti na zemi
Varování:
Varování
Používejte pouze síťový adaptér střídavého/
stejnosměrného napájení:
Philips ADPC20120
4
3
2. Nastavení monitoru
Připojení k počítači
Varování:
Bezdrátová zařízení USB 2,4 GHz, například
bezdrátová myš, klávesnice a sluchátka, mohou
být rušena vysokorychlostním signálem zařízení
USB 3.0, což může mít za následek sníženou
účinnost rádiového přenosu. Dojde-li k
takové situaci, pokuste se omezit účinky rušení
následujícími opatřeními.
11
10
9
8
2
3 4
5
6 7
1
• Snažte se udržet přijímače USB2.0 mimo
dosah připojovacího portu USB3.0.
• Pomocí standardního USB prodlužovacího
kabelu nebo USB rozbočovače zvětšete
vzdálenost mezi bezdrátovým přijímačem a
připojovacím portem USB3.0.
1 Zámek proti krádeži Kensington
2 Vstup DVI
3 Vstup MHL-HDMI
4 Výstupní port obrazu
5 Vstup VGA
6 Vstup zvuku
7 Zdířka pro připojení sluchátek
8 Vstup stejnosměrného/střídavého napájení
9 Odesílání USB
10 Přijímání USB
11 Rychlonabíječ USB
Připojení k počítači
1. Pevně připojte napájecí kabel k zadní
straně monitoru.
2. Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí
kabel.
3. Připojte signálový kabel monitoru do video
konektoru na zadní straně počítače.
4. Zapojte napájecí kabel počítače a
monitoru do nejbližší zásuvky.
5. Zapněte počítač a monitor. Jestliže se
na monitoru objeví obraz, instalace je
dokončena.
5
2. Nastavení monitoru
2.2 Ovládání monitoru
Rychlé tlačítko SmartImage
Zvolit lze 7 režimů: Office
(Kancelář), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Hra),
Economy (Úsporný),
SmartUniformity, Off (Vypnuto).
Popis ovládacích tlačítek
8
10
9
8
Kontrolka aktivity webkamery
9
Webová kamera 2,0 megapixelu
10 Mikrofon
11 LightSensor
12 PowerSensor
Přizpůsobte si vlastní tlačítko „USER“
(UŽIVATEL)
11
Tato klávesová zkratka umožní nastavení klávesy
vaší oblíbené funkce.
12
1. Stisknutím
na předním rámečku
otevřete nabídku OSD.
3

7
6
5
4
2
 
1


 




  
 
Slouží k ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ
napájení monitoru.
Slouží ke vstupu do nabídky OSD.
Potvrzení nastavení OSD.
Slouží k úpravám nabídky OSD.
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete hlavní
nabídku [OSD Settings] (Nastavení OSD),
poté stiskněte
.
Klávesa uživatelské preference.
Nabídka OSD umožňuje
nastavení vámi preferované
funkce na „uživatelskou klávesu“.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete [User key]
(Uživatel), poté stiskněte
.
PiP/PbP/Vyp/Zaměnit
Slouží k návratu na předchozí
úroveň OSD.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete svou
preferovanou funkci. [Audio Source] (Zdroj
zvuku), [Volume] (Hlasitost) nebo [Input]
(Vstup).
5. Stisknutím tlačítka
6
volbu potvrďte.
2. Nastavení monitoru
Nyní můžete stisknout klávesovou zkratku
přímo na předním rámečku. Tím rychle vyvoláte
pouze funkci, kterou jste si předvolili.
Input
Picture
Volume
Audio In
Stand-Alone
MHL-HDMI
Mute
DisplayPort
Audio Source
PiP/PbP
Audio
Color
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete hlavní
nabídku [Audio] (Zvuk), poté stiskněte
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete [Audio
Source] (Zdroj zvuku), poté stiskněte
.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete svůj
preferovaný zdroj zvuku. [DisplayPort],
[MHL-HDMI] nebo [Audio In] (Vstup
zvuku).
6. Příklad: pokud jste nastavili klávesovou
zkratku [Audio Source] (Zdroj zvuku),
stisknutím
na předním rámečku
zobrazíte nabídku [Audio Source] (Zdroj
zvuku).
6. Stisknutím tlačítka
volbu potvrďte.
Poznámka
• Při příštím zapnutí monitoru bude vybrán
výchozí zdroj zvuku, který jste vybrali
minule.
Audio Source
• Pokud jej chcete změnit, musíte znovu
provést výše uvedený postup výběru.
Audio In
MHL-HDMI
Popis zobrazení funkcí na obrazovce
DisplayPort
Co je nabídka na obrazovce (OSD)?
Nezávislé přehrávání zvuku, bez ohledu na
vstup obrazu
Funkcí nabídky obrazovky (On-Screen Display,
OSD) jsou vybaveny všechny monitory
LCD Philips. Umožňuje koncovému uživateli
upravovat vlastnosti obrazovky nebo vybírat
funkce monitoru přímo prostřednictvím
zobrazeného okna s pokyny. Níže je uveden
příklad příjemného rozhraní obrazovky:
Váš monitor Philips dokáže přehrávat zdroj
zvuku nezávisle na vybraném vstupu obrazu.
1. Příklad: můžete přehrávat zvuk z přehrávače
MP3 připojeného k portu [Audio In]
(Vstup zvuku) tohoto monitor, a přitom
sledovat obraz ze zdrojů signálu [MHLHDMI] nebo [DisplayPort].

2. Stisknutím
na předním rámečku
otevřete nabídku OSD.




7



.
2. Nastavení monitoru
Poznámka k rozlišení
Základní a jednoduché pokyny k ovládacím
tlačítkům
Tento monitor je navržen pro optimální výkon
při nativním rozlišení 3840 x 2160 při 60Hz.
Když je monitor zapnut při jiném rozlišení, na
obrazovce se zobrazí výstraha: Use 3840 x 2160
@ 60Hz for best results (Pro optimální výsledek
použijte rozlišení 3840 x 2160 při 60Hz).
Ve výše uvedené nabídce obrazovky OSD
můžete stisknutím tlačítek
na předním
rámečku monitoru pohybovat kurzorem a
stisknutím OK potvrdit výběr nebo změnu.
Nabídka OSD
Zobrazování výstrahy na nativní rozlišení lze
vypnout v části Nastavení v nabídce OSD.
Níže je uveden celkový pohled na strukturu
OSD. Tento přehled můžete využít, budete-li
chtít později prozkoumat různá nastavení.
Main menu
PowerSensor
Fyzické funkce
Sub menu
On
Náklon
0, 1, 2, 3, 4
Off
LightSensor
On
Input
VGA
DVI
MHL-HDMI
DisplayPort
Picture
Picture Format
Brightness
20
Off
PiP/PbP
Wide screen, 4:3, 1:1
Contrast
Sharpness
0~100
0~100
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PiP/PbP Mode
PiP/PbP Input
PiP Size
PiP Position
Swap
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Off, PiP, PbP
VGA,DVI, MHL-HDMI, DisplayPort
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Audio
Volume
Stand-Alone
Mute
Audio Source
0~100
On, Off
On, Off
Audio in, MHL-HDMI, DisplayPort
Color
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
-5
Red: 0~100
Green: 0~100
Otáčení
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Input, Audio Source, Volume
OSD Time Out
User Key
Setup
0~100
Auto
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
-175
1.1, 1.2
HDMI
1.4, 2.0
Reset
Yes, No
Information
8
+175
2. Nastavení monitoru
Nastavení výšky
2.3 MultiView
130mm
Co je to?
Čep
Multiview podporuje dvojí současně aktivní
připojení, takže můžete pracovat s více
zařízeními, například PC a Poznámkabookem,
vedle sebe, což značně usnadňuje současnou
práci ve více programech.
Proč to potřebuji?
Díky velmi vysokému rozlišení tohoto
zobrazovače Philips MultiView můžete doma i
v kanceláři pohodlně vstoupit do zcela nového
světa konektivity. Tento zobrazovač umožňuje
pohodlné zobrazení obrazu z více zdrojů na
jedné ploše. Příklad: Můžete v malém okně
sledovat živé zprávy včetně zvuku a současně
pracovat na svém blogu, nebo upravovat
tabulku Excel na svém Ultrabooku současně se
zabezpečeným přihlášením na firemní intranet a
přístupem k souborům na vaší pracovní ploše.
0
90
9
2. Nastavení monitoru
Jak aktivovat klávesovou zkratku MultiView?
1. Stiskněte klávesovou zkratku
předním rámečku.
Input
na
Picture
PiP/PbP
PiP/PbP Mode
Off
PiP/PbP Input
PiP
PiP Size
PbP
PiP Position
Swap
Audio
Color
• Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete hlavní
nabídku [PiP / PbP], poté stiskněte
.
• Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete [PiP / PbP
Mode] (Režim PiP / PbP), poté stiskněte
.
• Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte
volbu [PiP] nebo [PbP].
2. Zobrazí se nabídka výběru MultiView.
Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vybírejte.
P
• Nyní se můžete vrátit a nastavit volby
[PiP / PbP Input] (Vstup PiP / PbP), [PiP
Size] (Rozměr PiP), [PiP Position] (Pozice
PiP) nebo [Swap] (Zaměnit).
Multi View
PiP
2. Stisknutím tlačítka
PbP
volbu potvrďte.
MultiView v nabídce OSD
Swap
• PiP / PbP Mode (Režim PiP / PbP):
MultiView podporuje dva režimy: [PiP] a
[PbP].
[PiP]: Obraz v obraze
Off
3. Stisknutím tlačítka
potvrďte výběr a
automaticky opusťte nabídku.
Jak aktivovat MultiView prostřednictvím
nabídky OSD?
Kromě klávesové zkratky
na předním
rámečku lze funkci MultiView také vybrat v
nabídce OSD.
Otevře malé okno a v něm
zobrazí další zdroj signálu.
1. Stisknutím
na předním rámečku
otevřete nabídku OSD.
Pokud zdroj signálu pro malé
okno není detekován:
[PbP]: Obraz vedle obrazu
10
B
A (hlavní)
B
A (hlavní)
2. Nastavení monitoru
Vpravo nahoře
Otevře vedle další okno a
v něm zobrazí další zdroj
signálu.
A
(hlavní)
Pokud zdroj signálu pro malé
okno není detekován:
B
A
B
Poznámka
V režimu PbP ukazuje černý pruh nahoře a dole
správný poměr stran.
A
(hlavní)
A
(hlavní)
B
Vlevo dole
(hlavní)
B
A
(hlavní)
• Swap (Zaměnit): Zamění se zdroj signálu
pro hlavní okno a malé
okno.
• PiP / PbP Input (Vstup PiP / PbP): Existují
čtyři vstupy obrazu pro menší okno, z nichž
můžete vybírat. [VGA], [DVI], [MHL-HDMI]
a [DisplayPort].
Slučitelnost vstupu hlavního/menšího okna
popisuje následující tabulka.
(xl)
B
Vlevo nahoře
A
(hlavní)
HLAVNÍ
ZDROJ
Vpravo dole
Záměna zdroje signálu A a B v režimu [PiP]:
B
A (hlavní)
MOŽNOST DÍLČÍHO
ZDROJE (xl)
MHLVstupy VGA DP DVI
HDMI
VGA
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
MHL●
●
●
●
HDMI
B
↔
A
(hlavní)
Záměna zdroje signálu A a B v režimu [PbP]:
A
(hlavní)
B
↔
B
(hlavní)
A
• Off (Vypnuto): Vypnutí funkce MultiView.
• PiP Size (Rozměr PiP): Když aktivujete
PiP, máte možnost výběru ze tří velikostí
menšího okna: [Small] (Malé), [Middle]
(Střední), [Large] (Velké).
A (hlavní)
B
A (hlavní)
Small
Middle
Large
Poznámka
• Při využití funkce ZAMĚNIT se současně
přepne zdroj obrazu i zvuku. (Další
podrobnosti viz 7
„Nezávislé přehrávání zvuku, bez ohledu
na vstup obrazu“.)
• PiP Position (Pozice PiP): Když aktivujete
PiP, máte možnost výběru ze dvou pozic
menšího okna.
11
2. Nastavení monitoru
Poznámka
Tento monitor je kompatibilní s 100 mm x
100 mm montážním rozhraním kompatibilním
se standardem VESA. Šroub M4 pro montáž
VESA. V případě montáže na stěnu vždy
kontaktujte výrobce.
2.4 Demontáž sestavy podstavce pro
montáž VESA
Než začnete demontovat podstavec monitoru,
postupujte podle pokynů níže, aby se zabránilo
jakémukoli možnému poškození nebo zranění.
1. Vysuňte podstavec monitoru do maximální
výšky.
100mm
100mm
2. Umístěte monitor obrazovkou dolů na
měkký podklad. Zabraňte poškrábání nebo
poškození obrazovky. Potom zvedněte
stojánek monitoru.
3. Držte tlačítko uvolnění stisknuté, nakloňte
základnu a vytáhněte ji ven.
12
2. Nastavení monitoru
Poznámka
2.5 Představení MHL (Mobile HighDefinition Link)
• Port označený [MHL-HDMI] je jediný port
monitoru, který podporuje funkci MHL při
připojení kabelu MHL. Pozor na to, že kabel
s certifikací MHL se liší od standardního
kabelu HDMI.
Co je to?
Mobile High Definition Link (MHL) je mobilní
audio/video rozhraní umožňující přímé připojení
mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení
k zobrazovačům s vysokým rozlišením.
• Mobilní zařízení s certifikací MHL je nutno
zakoupit zvlášť.
• Pokud již jsou ke vstupům monitoru
připojena další zařízení, k aktivaci monitoru
může být nutno ručně přepnout na režim
MHL-HDMI.
Volitelný kabel MHL umožňuje jednoduché
připojení mobilního zařízení s výstupem MHL
k tomuto velkému zobrazovači Philips MHL a
sledování HD videí skutečně jako živých s plným
digitálním zvukem. Nyní si můžete vychutnat
mobilní hry, filmy a další aplikace na velké
obrazovce a současně můžete mobilní zařízení
nabíjet, takže vám nikdy nedojde energie.
• V pohotovostním a vypnutém režimu se
řízení spotřeby ErP nevztahuje na funkci
nabíjení MHL.
• Tento monitor Philips má certifikát MHL.
Pokud se vše zařízení MHL nepřipojuje
nebo nefunguje správně, vyhledejte
pokyny v častých otázkách a odpovědích
k zařízení MHL nebo přímo u výrobce.
Výrobce vašeho zařízení může požadovat,
abyste zakoupili jeho specifický značkový
MHL kabel nebo adaptér, aby bylo možné
zařízení používat s dalšími zařízeními MHL.
Upozorňujeme vás, že se nejedná o závadu
tohoto monitoru Philips.
Jak využít MHL?
MHL využijete pouze s mobilním zařízením s
certifikací MHL. Seznam mobilních zařízení s
certifikací MHL najdete na oficiálním webu MHL
(http://www.mhlconsortium.org).
Tato funkce také vyžaduje volitelný certifikovaný
speciální kabel MHL.
Jak to funguje? (Jak provedu připojení?)
Připojte volitelný kabel MHL k portu mini USB
mobilního zařízení a druhý konec k portu [MHLHDMI] na monitoru. Nyní si můžete vychutnat
obraz na velkém zobrazovači a využívat všechny
funkce mobilního zařízení, například procházení
webu, hraní her, prohlížení fotografií atd. Pokud
máte monitor s ozvučením, bude přehrávat i
doprovodný zvuk. Při odpojení kabelu MHL
nebo vypnutí mobilního zařízení se funkce MHL
automaticky deaktivuje.
MHL-HDMI
MHL
13
3. Optimalizace Obrazu
3. Optimalizace Obrazu
1. Stisknutím
spustíte SmartImage na
obrazovce.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka
můžete přepínat mezi režimy Office
(Kancelář), Photo (Fotografie), Movie
(Film), Game (Hra), Economy (Úsporný),
SmartUniformity a Off (Vypnuto).
3. Zobrazení SmartImage zůstane na
obrazovce po dobu 5 sekund nebo můžete
rovněž potvrdit stisknutím tlačítka „OK“.
Lze vybrat některý ze sedmi režimů: Office
(Kancelář), Photo (Fotografie), Movie
(Film), Game (Hra), Economy (Úsporný),
SmartUniformity a Off (Vypnuto).
3.1 SmartImage
Co je to?
Funkce SmartImage nabízí scénáře, které
optimalizují zobrazení různých typů obsahu a
dynamicky zlepšuje jas, kontrast, barvy a ostrost
v reálném čase. Funkce Philips SmartImage
přináší optimalizované zobrazení monitoru
bez ohledu na to, zda pracujete s aplikacemi,
prohlížíte obrázky nebo sledujete video.
Proč to potřebuji?
SmartImage
Protože chcete sledovat monitor, který
přináší optimalizované zobrazení všech vašich
oblíbených typů obsahu. Software SmartImage
dynamicky upravuje jas, kontrast, barvy a ostrost
v reálném čase pro dosažení nejlepšího zážitku
ze sledování monitoru.
Office
Photo
Movie
Game
Jak to funguje?
SmartImage exkluzivní špičková technologie
společnosti Philips, která analyzuje obsah
zobrazený na obrazovce. Na základě vámi
zvoleného scénáře technologie SmartImage
dynamicky zlepšuje kontrast, sytost barev a
ostrost obrazu pro vylepšení zobrazovaného
obsahu – vše v reálném čase stisknutím jediného
tlačítka.
Economy
SmartUniformity
ff
• Office (Kancelář): Vylepšuje text a snižuje
jas pro zvýšení čitelnosti a omezení
namáhání zraku. Tento režim podstatně
zvyšuje čitelnost a produktivitu při práci
s tabulkami, soubory PDF, skenovanými
články nebo jinými obecnými kancelářskými
aplikacemi.
• Photo (Fotografie): Tento profil kombinuje
vylepšení sytosti barev, dynamického
kontrastu a ostrosti pro zobrazení fotografií
a dalších obrázků s vynikající čistotou v
živých barvách – to vše bez artefaktů a
vybledlých barev.
• Movie (Film): Zvýšená svítivost,
prohloubená sytost barev, dynamický
kontrast a žiletková ostrost zobrazují
každý detail v tmavších částech videa bez
deformace barev v jasnějších částech a
udržují dynamické přirozené hodnoty pro
dokonalé zobrazení videa.
Jak aktivovat SmartImage?
14
3. Optimalizace Obrazu
• Game (Hra): Tento profil přináší nejlepší
herní zážitek pro hráče, protože aktivuje
přebuzený okruh pro optimální dobu
odezvy, omezení zubatých okrajů rychle
se pohybujících objektů na obrazovce a
vylepšení kontrastního poměru pro jasné a
tmavé scény.
upravovat barvy a řídit intenzitu podsvícení. Tato
funkce bude dynamicky vylepšovat kontrast pro
skvělý zážitek při prohlížení fotografií nebo hraní
her.
• Economy (Úsporný): V tomto profilu jsou
upraveny jas a kontrast a jemně vyladěno
podsvícení pro zajištění optimálního
zobrazení běžných kancelářských aplikací a
nižší spotřebu energie.
• SmartUniformity: Kolísání jasu a barevnosti
různých částí obrazovky je u LCD monitorů
běžný jev. Typická uniformita bývá naměřena
v rozpětí 75–80%. Aktivací funkce Philips
SmartUniformity se uniformita displeje zvýší
na více než 95%. Díky tomu systém nabízí
konzistentnější a věrný obraz.
• Off (Vypnuto): Není použita optimalizace
funkce SmartImage.
3.2 SmartContrast
Co je to?
Jedinečná technologie, která dynamicky analyzuje
zobrazený obsah a automaticky optimalizuje
kontrastní poměr monitoru pro maximální
vizuální čistotu a požitek ze sledování. Zvyšuje
podsvícení pro jasnější, ostřejší a jasnější obraz
nebo snižuje podsvícení pro jasné zobrazení
obrazu s tmavým pozadím.
Proč to potřebuji?
Žádáte nejvyšší vizuální čistotu a pohodlí
sledování jakéhokoli typu obsahu. SmartContrast
dynamicky řídí kontrast a upravuje podsvícení
pro jasné, ostré a jasné zobrazení her a videa
nebo pro zobrazení jasného, čitelného textu
pro kancelářskou práci. Omezením spotřeby
monitoru šetříte náklady a prodlužujete život
vašeho monitoru.
Jak to funguje?
Po aktivaci bude funkce SmartContrast v
reálném čase analyzovat zobrazený obsah a
15
4. PowerSensor™
signálu, pokud máte na sobě černé nebo
tmavé oblečení.
4. PowerSensor™
Vzdálenost snímače
Jak to funguje?
• PowerSensor funguje na principu vysílání
a přijímání neškodných „infračervených“
signálů za účelem rozpoznávání přítomnosti
uživatele. • Když se uživatel nachází před monitorem,
monitor funguje normálně podle nastavení,
která uživatel předem provedl – tzn. jas,
kontrast, barva atd.
• Například jestliže byl monitor nastaven na
100% jas, v okamžiku, kdy uživatel opustí
své místo a nenachází se před monitorem,
monitor automaticky omezí spotřebu až o
80 %.
Uživatel před
monitorem
Režim na šířku/na výšku
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Výše uvedené ilustrace jsou jen informativní.
Žádný uživatel před
monitorem
Pokyny pro změny nastavení
Pokud technologie PowerSensor nefunguje
správně uvnitř nebo vně výchozího rozsahu,
jemně vylaďte rozpoznávání podle následujících
pokynů:
• Vstupte do nabídky OSD, stisknutím
tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku
[PowerSensor] a potom stiskněte tlačítko
OK.
• Zapněte PowerSensor.
• Vyberte Nastavení 4 a stiskněte tlačítko
OK.
• Vyzkoušejte novou konfiguraci a přesvědčte
se, zda vás technologie PowerSensor řádně
rozpoznává ve vaší aktuální poloze.
• Funkce PowerSensor funguje pouze v
režimu na šířku (vodorovná pozice). Po
zapnutí se technologie PowerSensor
automaticky vypne, pokud se monitor
používá v režimu na výšku (90 stupňů/svislá
pozice); automaticky se ZAPNE, pokud se
monitor vrátí zpět do výchozí pozice na
šířku.
Watt
Příkon uvedený výše je pouze informativní
Nastavení
Výchozí nastavení
Technologie PowerSensor rozpoznává
přítomnost uživatele monitoru, který se nachází
mezi 30 a 100 cm (12 a 40 palci) od monitoru
a v úhlu pět stupňů nalevo a napravo od
monitoru.
Vlastní nastavení
Když uživatel zvolí polohu mimo výše uvedené
perimetry, zvolte vyšší sílu signálu pro optimální
účinnost rozpoznávání: S vyšším nastavením
se zesiluje signál rozpoznávání. Pro dosažení
maximální účinnosti technologie PowerSensor a
správné detekce seďte přímo před monitorem.
• Pokud se rozhodnete posadit dále než
100 cm nebo 40 palců od monitoru,
použijte maximální signál rozpoznávání
pro vzdálenosti do 120 cm nebo 47 palců.
(Nastavení 4)
• Vzhledem k tomu, že má barevné oblečení
tendenci absorbovat infračervené signály i
když se uživatel nachází do vzdálenosti 100
cm nebo 40 palců od monitoru, zvyšte sílu
Poznámka
Ručně vybraný režim PowerSensor zůstane
funkční, dokud jej nezměníte nebo dokud
neobnovíte výchozí režim. Pokud je technologie
PowerSensor příliš citlivá na okolní pohyb,
vyzkoušejte menší sílu signálu.
16
5. LightSensor
5. LightSensor
Co je to?
LightSensor je jedinečný a inteligentní způsob
optimalizace kvality obrazu měřením a analýzou
příchozího signálu pro automatickou úpravu
nastavení kvality obrazu. LightSensor využívá
snímač pro úpravu jasu obrazu v závislosti na
osvětlení místnosti.
Jak aktivovat LightSensor?







1. Stisknutím
na předním rámečku vstupte
do nabídky OSD.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte
hlavní nabídku [LightSensor] a potom
stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zapnete
nebo vypnete funkci LightSensor.
17
6. Zabudovaná webkamera s mikrofonem
6.2 Použití zařízení
6. Zabudovaná webkamera s
mikrofonem
Monitor Philips s webkamerou odesílá portem
USB video a zvuk. Funkci povolíte připojením
USB kabelu od PC k portu přijímání USB na
USB rozbočovači na boku monitoru.
Poznámka
Webová kamera funguje pouze při USB
propojení monitoru s PC.
Webová kamera umožňuje interaktivní audio/
video konference přes Internet. Nabízí nejsnazší
způsob, jak mohou obchodní uživatelé vzájemně
komunikovat s kolegy po celém světě, což šetří
čas a peníze. V závislosti na použitém softwaru
můžete také fotografovat, sdílet soubory nebo
používat pouze mikrofon bez webové kamery.
Mikrofon a kontrolka aktivity kamery jsou u
webové kamery v rámečku displeje.
• Připojte kabel USB od PC k portu odesílání
na USB rozbočovači na boku monitoru.
• Zapněte PC a zkontrolujte, zda vám
správně funguje připojení k Internetu.
• Stáhněte si zdarma a povolte software
pro konverzaci, jako je Skype, Internet
Messenger apod. Můžete také využít
placený software, pokud chcete využít
pokročilé funkce, jako skupinové hovory
atd.
• Webová kamera je připravena k použití pro
chatování nebo telefonování přes Internet.
6.1 Požadavky na počítač
• Volejte podle pokynů k používanému
programu.
• Operační systém: Microsoft Windows
7, Microsoft Windows Vista, Microsoft
Windows XP (SP2) či jiný OS podporující
UVC/UAC (USB Video Class compliant /
Audio Class compliant) v rámci normy USB
2.0
Poznámka
Videohovor vyžaduje spolehlivé internetové
připojení a vhodný software. Volaná strana musí
mít slučitelný software pro videohovory. Kvalita
obrazu a zvuku závisí na přenosové rychlosti
u obou uživatelů. Volaný musí mít podobně
vybavené zařízení a software.
• Procesor: 1,6 GHz nebo lepší
• RAM: 512 MB (pro XP) / 1 GB (pro Vista a
Windows7)
• Prostor na pevném disku: minimálně 200
MB
• USB: USB 2.0 nebo lepší, podpora UVC/
UAC
18
7. Technické údaje
7. Technické údaje
Obraz/displej
Typ zobrazovacího panelu
Podsvícení
Velikost panelu
Poměr stran
Rozteč obrazových bodů
SmartContrast
Doba odezvy (typ.)
Čas SmartResponse (typ.)
Optimální rozlišení
Zorný úhel (typ.)
Barevnost displeje
Vertikální obnovovací frekvence
Horizontální frekvence
MHL
sRGB
Jednotnost jasu
Delta E
Možnosti připojení
Vstup signálu
USB
Vstupní signál
Audio vstup/výstup
Usnadnění
Zabudovaný reproduktor (typ.)
Zabudovaná webkamera
Technologie Multi View
Usnadnění pro uživatele
Jazyky nabídky OSD
Další usnadnění
Kompatibilita s technologií Plug
& Play
Podstavec
AH-IPS-LCD
LED
23,8" Š (60,5 cm)
16:9
0,137 (v) mm x 0,137 (s) mm
50.000.000:1
14 ms
5 ms(GtG)
DP: 3840x2160 při 60Hz, 3840x2160 při 30Hz
DVI: 3840x2160 při 30Hz, 2560x1440 při 60Hz
VGA: 1920x1080 při 60Hz
HDMI 2.0: 3840x2160 při 60Hz, 3840x2160 při 30Hz
178° (H) / 178° (V) při C/R > 10
1,07 miliardy barev, 10 bitů (8 bitů + A-FRC)
56-80Hz (VGA)
23-80Hz (DVI/HDMI 2.0/DisplayPort)
30-99KHz (VGA/DVI)
30-140KHz (HDMI 2.0)
30-160KHz (DisplayPort)
[email protected]
ANO
93%-105%
<3
DVI (Digitální), VGA (Analogový), DisplayPort, MHL-HDMI
USB 3.0×3 obsahuje 1 rychlou nabíječku
Oddělená synchronizace, synchronizace podle zelené
PC audio vstup, sluchátkový výstup
2W x 2
Kamera 2,0 megapixelu s mikrofonem a LED kontrolkou
Režim PiP/PbP, 2× zařízení
Angličtina, Němčina, Španělština, Řečtina, Francouzština, Italština,
Maďarština, Holandština, Portugalština, Brazilská Portugalština,
Polština, Ruština, Švédština, Finština, Turečtina, Čeština, Ukrajinština,
Zjednodušená Čínština, Tradiční Čínština, Japonština, Korejština
Držák VESA (100 ×100 mm), zámek Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX
19
7. Technické údaje
Obraz/displej
Náklon
Otáčení
Nastavení výšky
Čep
-5 / +20 stupňů
-175 / +175 stupňů
130mm
90 stupňů
Napájení
Režim Zapnuto
43,6W (typ.), 76,4W (max.)
Spánek (pohotovost)
<0,5W (typ.)
Vypnuto
<0,5W (typ.)
Zapnuto (režim ECO)
20,6W (typ.)
Napájení(Metoda testování EnergyStar)
Střídavé vstupní
Střídavé vstupní
Střídavé vstupní
Spotřeba energie
napětí při 100 Vstř, napětí při 115 Vstř, napětí při 230 Vstř,
60Hz
50Hz
50Hz
Běžný provoz
30,11W (typ.)
29,99W (typ.)
28,59W (typ.)
Spánek (pohotovost)
<0,78W (typ.)
<0,78W (typ.)
<0,82W (typ.)
Vypnuto
<0,2W (typ.)
<0,2W (typ.)
<0,23W (typ.)
Střídavé vstupní
Střídavé vstupní
Střídavé vstupní
Rozptyl tepla*
napětí při 100 Vstř, napětí při 115 Vstř, napětí při 230 Vstř,
60Hz
50Hz
50Hz
102,78 BTU/hod.
102,35 BTU/hod.
97,58 BTU/hod.
Běžný provoz
(typ.)
(typ.)
(typ.)
<2,67 BTU/hod.
<2,67 BTU/hod.
<2,79 BTU/hod.
Spánek (pohotovost)
(typ.)
(typ.)
(typ.)
<0,67 BTU/hod.
<0,67 BTU/hod.
<0,78 BTU/hod.
Vypnuto
(typ.)
(typ.)
(typ.)
Indikátor LED napájení
Zapnuto: Bílá, Pohotovostní režim/režim spánku: Bílá (bliká)
PowerSensor
8,7W (typ.)
Napájení
Externí, 100-240 VAC, 50-60Hz
Rozměry
Výrobek s podstavce (ŠxVxH)
Výrobek bez podstavce (ŠxVxH)
Hmotnost
Výrobek s podstavcem
Výrobek bez podstavce
Výrobek s obalem
Provozní podmínky
Teplotní rozsah (provoz)
Relativní vlhkost (provozní)
Atmosférický tlak (provozní)
Teplotní rozsah (mimo provoz)
Relativní vlhkost (mimo provoz)
531 x 422 x 256 mm
531 x 363 x 52 mm
5,85 kg
3,36 kg
9,625 kg
0°C až 40°C
20 % až 80 %
700 až 1060 hPa
-20°C až 60°C
10% až 90%
20
7. Technické údaje
Atmosférický tlak (mimo provoz)
500 až 1060 hPa
Ekologie a energie
ROHS
EPEAT
Balení
Specifické látky
EnergyStar
Shoda a normy
ANO
Gold (www.epeat.net)
100% recyklovatelný
Kryt 100% bez PVC BFR
Ano
Prohlášení o shodě
Opláštění
Barva
Povrchová úprava
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO Certified
Edge,TUV-GS,TUV-ERGO, EPA, PSB, WEEE, RCM, UKRAINIAN,
CCC, CECP, PSE, KC, ICES-003, E-standby, J-MOSS
Černá/Stříbrná
Textura
Poznámka
1. Certifikát EPEAT Gold nebo Silver je platný pouze tam, kde společnost Philips zaregistruje produkt.
Informace o stavu registrace ve vaší zemi viz www.epeat.net.
2. Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení. Stáhněte si nejnovější verzi letáku z webu
www.philips.com/support.
3. Doba chytré odezvy je optimální hodnota testu GtG nebo GtG (BW).
21
7. Technické údaje
HDMI 2.0/DisplayPort: 3840x2160 při
60Hz, 3840x2160 při 30Hz
7.1 Režimy rozlišení a předvoleb
Maximální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz (analogový vstup)
3840 x 2160 při 60 Hz (digitální vstup)
• Výchozí tovární nastavení DisplayPort v1.1
podporuje rozlišení do 3840 x 2160 při
30 Hz. Chcete-li použít optimalizované
rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz, vstupte
do nabídky OSD a změňte nastavení na
DisplayPort v1.2; zároveň ověřte, zda
vaše grafická karta podporuje technologii
DisplayPort v1.2.
Cesta k nastavení: [OSD] / [Nastavení] /
[DisplayPort] / [1.1, 1.2]
Doporučené rozlišení
3840 x 2160 při 60 Hz (digitální vstup)
Vodorovná
frekvence
(kHz)
Rozlišení
Svislá
frekvence
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67

 
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95

65,69
3840 x 2160
29,98
 
133,31
3840 x 2160
60,00



 

 
 


 



• Nastavení HDMI 1.4/2.0: Výchozí výrobní
nastavení je HDMI 1.4, které podporuje
nejmodernější Blu-Ray/DVD přehrávače
na trhu. Pokud váš Blu-Ray/DVD přehrávač
podporuje HDMI 2.0, můžete změnit
nastavení.
Umístění nastavení: [OSD] / [Setup (Nastavení)]
/ [HDMI] / [1.4,2.0]

Poznámka


 

 
 


 

• Upozorňujeme vás, že tento monitor
funguje nejlépe při nativním rozlišení 3840
x 2160 při 60 Hz. V zájmu nejkvalitnějšího
zobrazení dodržujte doporučené rozlišení.
Doporučené rozlišení
VGA: 1920x1080 při 60Hz
DVI: 3840x2160 při 30Hz, 2560x1440 při
60Hz


22
8. Řízení spotřeby
8. Řízení spotřeby
Pokud je v daném počítači nainstalován software
nebo videokarta vyhovující normě DPM
organizace VESA, monitor dokáže automaticky
snížit svou spotřebu energie, není-li používán.
Pokud počítač rozpozná vstup z klávesnice,
myši nebo jiného vstupního zařízení, monitor se
automaticky „probudí“. Následující tabulka uvádí
spotřebu energie a signalizaci této funkce pro
automatickou úsporu energie:
Definice řízení spotřeby
Spotřeba
energie
Barva
indikátoru
LED
Ano
43,6W (typ.)
76,4W (max.)
Bílá
Ne
Ne
0,5W (typ.)
Bílá
(bliká)
-
-
0,5W (typ.)
VYP.
Režim VESA
Video
H-synch. V-synch.
Aktivní
ZAP.
Ano
Spánek
(Pohotovost)
VYP.
Vypnuto
VYP.
Následující konfigurace se používá při měření
energetické spotřeby tohoto monitoru.
• Nativní rozlišení: 3840 x 2160
• Kontrast: 50%
• Jas: 100%
• Barevná teplota: 6500K s plně bílým
vzorkem
Poznámka
Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího
oznámení.
23
9. Informace o regulaci
Packaging
9. Informace o regulaci
Limits on hazardous substances in product
packaging. Packaging prepared for recycling
Congratulations!
This product is TCO Certified - for Sustainable
IT
Ergonomic, User-centered design
Visual ergonomics in products with a display.
Adjustability for user comfort (displays,
headsets) Acoustic performance-protection
against sound spikes (headsets) and fan noise
(projectors, computers) Ergonomically designed
keyboard (notebooks)
TCO Certified is an international
third party sustainability
certification for IT products.
TCO Certified ensures that the manufacture,
use and recycling of IT products reflect
environmental, social and economic
responsibility. Every TCO Certified product
model is verified by an accredited independent
test laboratory.
Electrical Safety, minimal electro-magnetic
Emissions
Third Party Testing
All certified product models have been tested
in an independent, accredited laboratory.
Along with meeting all requirements in TCO
Certified, this product also meets the exclusive
TCO Certified Edge certification, recognizing
best in class products in a specific sustainability
attribute.
A detailed criteria set is available for download
at www.tcodevelopment.com, where you can
also find a searchable database of all TCO
Certified IT products.
Summary of TCO Certified Criteria:
Corporate Social Responsibility
TCO Development, the organization behind
TCO Certified, has been an international
driver in the field of Sustainable IT for 20 years.
Criteria in TCO Certified are developed in
collaboration with scientists, experts, users
and manufacturers. Organizations around the
world rely on TCO Certified as a tool to help
them reach their sustainable IT goals. We are
owned by TCO, a non-profit organization
representing office workers. TCO Development
is headquartered in Stockholm, Sweden, with
regional presence in North America and Asia.
Socially responsible production - working
conditions and labor law in manufacturing
country
Energy Efficiency
Energy efficiency of product and power supply.
Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System
Manufacturer must be certified according to
either ISO 14001 or EMAS
Minimization of Hazardous Substances
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent
chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and
hazardous flame retardants
User define mode is used for TCO Certified
compliance.
Design for Recycling
Coding of plastics for easy recycling. Limit on
the number of different plastics used.
Product Lifetime, Product Take Back
Minimum one-year product warranty. Minimum
three-year availability of spare parts. Product
takeback
24
9. Informace o regulaci
Lead-free Product
CE Declaration of Conformity
Lead free display promotes environmentally
sound recovery and disposal of waste from
electrical and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
This product is in conformity with the following
standards
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013(Safety
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
EPEAT
(www.epeat.net)
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2004/108/EC (EMC Directive).
Benefits of EPEAT
• GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
• 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption)
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
25
9. Informace o regulaci
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
26
9. Informace o regulaci
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
27
9. Informace o regulaci
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
28
9. Informace o regulaci
EU Energy Label
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
中国大陆RoHS
根据中国大陆《电子电气产品有害物质限
制使用标识要求》,以下部分列出了本产
品中可能包含的有害物质的名称和含量
本表适用之产品
显示器 、平板电视 、监视器
有害物质
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.
有害物质
部件名称
On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of
this product in use and the average energy
consumption for 1 year.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
六价铬
(Cr6+)
多溴联苯 多溴二苯醚
(PBB)
(PBDE)
外壳
O
O
O
O
O
O
液晶显示屏/灯管
X
X
O
O
O
O
电路板组件*
X
O
O
O
O
O
电源适配线
X
O
O
O
O
O
电源线/连接线
X
O
O
O
O
O
遥控器
O
O
O
O
O
O
本表格根据SJ/T 11364 的规定编制。
*: 电
路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电
路、连接器等。
O: 表
示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的
限量要求以下。
X: 表
示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规
定的限量要求。
上表中打“×”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出 GB/T 26572 规
定的限量要求,但符合欧盟 RoHS 法规要求(属于豁免部分)。
Restriction on Hazardous Substances
statement (India)
This product complies with the “India E-waste
Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
29
9. Informace o regulaci
E-Waste Declaration for India
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再
需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国
家废弃电器电子产品回收处理相关法律法
规,将其交给当地具有国家认可的回收处
理资质的厂商进行回收处理。
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste.
Instead it is your responsibility to dispose of
your waste equipment by handing it over to
a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment .
The separate collection and recycling of your
waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects
human health and the environment. For more
information about where you can drop off your
waste equipment for recycling in India please
visit the below web link.
http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page
环保使用期限
此标识指期限(十年),电子信息产品中含有
的有毒有害物质或元素在正常使用的条件
下不会发生外泄或突变,电子信息产品用户
使用该电子信息产品不会对环境造成严重
污染或对其人身、财产造成严重损害的期
限。
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
提示性说明
30
9. Informace o regulaci
Information for U.K. only
Important:
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
-
(B)
(A)
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
BROWN -“LIVE”(“L”)
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
31
10. Péče o zákazníky a záruka
kombinace rozsvícených a tmavých subpixelů se
jeví jako pixely různých barev.
10.Péče o zákazníky a záruka
Druhy pixelových vad
10.1Postup při vadných pixelech
plochého panelu společnosti
Philips
Vady pixelů a subpixelů se na obrazovce
projevují různými způsoby. Existují dva druhy vad
pixelu a v rámci těchto druhů je několik typů
subpixelových vad.
Společnost Philips se snaží dodávat produkty
nejvyšší kvality. Používá několik nejpokročilejších
výrobních postupů výroby v tomto odvětví a
prosazuje přísnou kontrolu kvality. Defektům
obrazových bodů nebo dílčích obrazových
bodů u panelů monitorů TFT, které se používají
pro ploché monitory, se nicméně někdy nedá
zabránit. Žádný výrobce nemůže zaručit, že
všechny panely budou bez defektů obrazových
bodů, ale společnost Philips zaručuje, že každý
monitor s nepřijatelným počtem defektů bude v
rámci záruky opraven nebo vyměněn. Tento text
vysvětluje jednotlivé druhy defektů na pixelech
a určuje únosnou úroveň chybovosti pro každý
druh. Aby bylo možné uplatnit záruční opravu
nebo výměnu, musí počet defektních obrazových
bodů panelu monitoru TFT přesáhnout tuto
úroveň únosnosti. Na monitoru například nesmí
být více defektních dílčích obrazových bodů než
0,0004 %. Dále, protože některé typy kombinací
vad pixelů jsou lépe postřehnutelné než jiné,
stanovuje pro ně společnost Philips ještě větší
nároky na kvalitu. Tato norma se dodržuje
celosvětově.
Defekty světlých bodů
Defekty světlých bodů se projevují jako
obrazové body nebo dílčí obrazové body, které
vždy svítí nebo jsou „aktivní“. Světlý bod je dílčí
obrazový bod, který vystupuje z obrazovky, když
je na monitoru zobrazena tmavá plocha. Existují
následující typy defektů světlých bodů.
Jeden červený, zelený nebo modrý subpixel.
subpixely
subpixel
Dva sounáležící subpixely:
- červený + modrý = fialový
- červený + zelený = žlutý
- zelený + modrý = cyan (světle modrý)
pixel
pixely
Pixely a subpixely
Pixel, neboli obrazovkový bod, se skládá ze tří
subpixelů v základních barvách červené, zelené a
modré. Když je mnoho pixelů pohromadě, tvoří
obraz. Když všechny subpixely určitého pixelu
svítí, jeví se tyto tři subpixely společně jako
jediný bílý pixel. Když jsou všechny tmavé, jeví
se tyto tři subpixely jako jeden černý pixel. Další
Tři sounáležící rozsvícené subpixely (jeden bílý
pixel).
32
10. Péče o zákazníky a záruka
Vzdálenost pixelových vad
Poznámka
Červený nebo modrý světlý bod musí být o
více než 50 procent jasnější, než sousední body;
zelený světlý bod je o 30 procent jasnější, než
sousední body.
Protože vady pixelů a subpixelů stejného
typu, které se vyskytují blízko sebe, mohou být
patrnější, určuje společnost Philips i tolerance na
vzdálenost vad pixelů.
Defekty tmavých bodů
Defekty tmavých bodů se projevují jako
obrazové body nebo dílčí obrazové body, které
nikdy nesvítí nebo jsou „neaktivní“. Tmavý bod je
dílčí obrazový bod, který vystupuje z obrazovky,
když je na monitoru zobrazena světlá plocha.
Existují následující typy defektů tmavých bodů.
Tolerance vad pixelů
Aby bylo možné uplatnit opravu nebo výměnu
kvůli defektním obrazovým bodům v záruční
době, musí panel TFT v plochém monitoru
Philips vykazovat defekty obrazových bodů
nebo dílčích obrazových bodů, které překračují
tolerance uvedené v následujících tabulkách.
KAZY JASNÝCH BODŮ
1 trvale svítící bod
2 sousední trvale svítící body
3 sousední trvale svítící body (nebo 1 trvale svítící bílý bod)
Vzdálenost mezi dvěma kazy jasných bodů*
Celkový počet kazů jasných bodů všech typů
PŘIJATELNÝ POČET VAD
3
1
0
>15 mm
3
KAZY ČERNÝCH BODŮ
1 tmavý bod
2 sousední tmavé body
3 sousední tmavé body
Vzdálenost mezi dvěma kazy černých bodů*
Celkový počet kazů černých bodů všech typů
PŘIJATELNÝ POČET VAD
5 nebo méně
2 nebo méně
0
>15 mm
5 nebo méně
KAZY BODŮ CELKEM
Celkový počet kazů jasných nebo černých bodů všech typů
PŘIJATELNÝ POČET VAD
5 nebo méně
Poznámka
1. 1 nebo 2 sousední vadné body (1 barva) = 1 vadný bod
2. Tento monitor vyhovuje normě ISO9241-307(ISO9241-307: Ergonimický požadavek, analýza a
metody testování shody pro elektronická zobrazovací zařízení)
3. ISO9241-307 je následovníkem dřívější normy ISO13406, kterou stáhla Mezinárodní organizace pro
normalizaci (ISO) dle: 2008-11-13.
33
10. Péče o zákazníky a záruka
10.2Péče o zákazníky & záruka
Podrobné informace o záruce a požadavku na dodatečnou podporu platné pro vaši oblast najdete na
webu www.philips.com/support. Rovněž můžete kontaktovat místní centrum péče o zákazníky na níže
uvedených telefonních číslech.
Kontaktní informace pro oblast ZÁPADNÍ EVROPY:
Země
CSP
Horká linka
Cena
Otevírací doba
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0.07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0.06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223 Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0.08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Kontaktní informace pro Čínu:
Země
Telefonní středisko
Číslo zákaznické péče
China
PCCW Limited
4008 800 008
Kontaktní informace pro SEVERNÍ AMERIKU:
Země
Telefonní středisko
Číslo zákaznické péče
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
34
10. Péče o zákazníky a záruka
Kontaktní informace pro oblast STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY:
Země
Telefonní
středisko
CSP
Číslo zákaznické péče
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
NA
Asupport
420 272 188 300
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
NA
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
NA
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
Kazakhstan
NA
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
NA
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
NA
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
NA
AMC
+389 2 3125097
Moldova
NA
Comel
+37322224035
Romania
NA
Skin
+40 21 2101969
Russia
NA
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus NA
ServiceBy
+ 375 17 284 0203
Turkey
NA
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
NA
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
NA
Comel
+380 5627444225
Kontaktní informace pro oblast LATINSKÉ AMERIKY:
Země
Brazil
Argentina
Telefonní středisko
Číslo zákaznické péče
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
35
10. Péče o zákazníky a záruka
Kontaktní informace pro oblast APMEA:
Země
Australia
ASP
AGOS NETWORK PTY LTD
Číslo zákaznické péče
Otevírací doba
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086 (Customer
Mon.~Thu. 08:30-12:00;
Hotline)
13:00-17:30
+62-8888-01-9086 (Customer
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Hotline)
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Electronics Singapore
Pte Ltd (Philips Consumer Care (65) 6882 3966
Center)
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair Technologies
011 262 3586
Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi Minh
City Branch
+84 8 38248007 Ho Chi Minh
City
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30+84 5113.562666 Danang City
17:30,Sat. 8:00-12:00
+84 5113.562666 Can tho
Province
Philippines
EA Global Supply Chain
Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private Enterprise
Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service Centre
+(99312) 460733, 460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター
・サポ ートセンター
0120-060-530
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
36
11. Odstraňování problémů a časté dotazy
Tlačítko AUTO (AUTOMATICKÁ) nefunguje
11.Odstraňování problémů a
časté dotazy
• Automatická funkce je použitelná pouze
v režimu VGA-Analog (VGA-analogový).
Pokud výsledek není uspokojivý, můžete
provést ruční úpravy prostřednictvím
nabídky OSD.
11.1Odstraňování problémů
Na této stránce jsou uvedeny problémy,
které může odstranit uživatel. Pokud problém
přetrvává i po vyzkoušení těchto řešení,
kontaktujte zástupce služeb pro zákazníky
společnosti Philips.
Poznámka
Auto (Automatická) funkce není použitelná v
režimu DVI-Digital (DVI-digitální), protože je
zbytečná.
Viditelné známky kouře nebo jiskření
Běžné problémy
• Neprovádějte žádné kroky pro
odstraňování problémů.
Žádný obraz (indikátor LED napájení nesvítí)
• Pro zajištění bezpečnosti ihned odpojte
monitor od zdroje napájení.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen
k elektrické zásuvce a do zadní části
monitoru.
• Ihned kontaktujte zástupce služeb pro
zákazníky společnosti Philips.
• Nejdříve zkontrolujte, zda se vypínač
na přední straně monitoru nachází ve
VYPNUTÉ poloze a stiskněte jej do
ZAPNUTÉ polohy.
Problémy se zobrazením
Obraz není vystředěn
• Upravte polohu obrazu pomocí funkce
„Auto“ (Automatická) v hlavních ovládacích
prvcích OSD.
Žádný obraz (indikátor LED napájení je bílý)
• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně
připojen k počítači.
• Upravte polohu obrazu pomocí položek
Phase/Clock (Fáze/Frekvence) v části Setup
(Nastavení) v hlavní ovládací prvky OSD.
Tato funkce je platná pouze v režimu VGA.
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky na
připojovací straně kabelu monitoru. Pokud
ano, opravte nebo vyměňte kabel.
Obraz se chvěje na obrazovce
• Pravděpodobně je aktivována funkce řízení
spotřeby.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně a
bezpečně připojen ke grafické desce nebo
k počítači.
Obrazovka říká
Dochází ke svislému blikání
Attention
Check cable connection
• Upravte polohu obrazu pomocí funkce
„Auto“(Automatická) v hlavních ovládacích
prvcích OSD.
• Zkontrolujte, zda je kabel monitoru řádně
připojen k počítači. (Rovněž viz Stručná
příručka).
• Omezte svislé pruhy pomocí položek
Phase/Clock (Fáze/Frekvence) v části Setup
(Nastavení) v hlavní ovládací prvky OSD.
Tato funkce je platná pouze v režimu VGA.
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky
kabelu monitoru.
• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
37
11. Odstraňování problémů a časté dotazy
Dochází k vodorovnému blikání
Na obrazovce se objevují zelené, červené,
modré, tmavé a bílé tečky
•
• Upravte polohu obrazu pomocí funkce
„Auto“ (Automatická) v hlavních ovládacích
prvcích OSD.
Zbývající body jsou normální vlastností
tekutých krystalů používaných současnou
technologií. Další podrobnosti viz pravidla
pro obrazové body.
Světlo indikátoru „napájení“ je příliš silné a ruší
• Můžete nastavit intenzitu světla indikátoru
„napájení“ v části Power LED (Indikátor
LED napájení) v části Setup (Nastavení)
v OSD Main Controls (Hlavní ovládací
prvky nabídky OSD).
Potřebujete-li další pomoc, viz seznam
Informační střediska pro zákazníky a kontaktujte
zástupce služeb pro zákazníky společnosti Philips.
• Omezte svislé pruhy pomocí položek
Phase/Clock (Fáze/Frekvence) v části Setup
(Nastavení) v hlavní ovládací prvky OSD.
Tato funkce je platná pouze v režimu VGA.
Obraz je rozmazaný, nevýrazný nebo příliš
tmavý
• Upravte kontrast a jas na obrazovce OSD.
„Dosvit“, „vypálení“ nebo „zobrazení duchů“
zůstane po vypnutí napájení.
11.2Obecné časté dotazy
• Dlouhodobé nepřerušované zobrazení
nehybného nebo statického obrazu může
způsobit „vypálení“ obrazovky, rovněž
známé jako „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“. „Vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ je dobře známý jev
u technologie panelů LCD. V mnoha
případech „vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ postupně zmizí po
určité době mimo provoz.
Ot. 1:Když nainstaluji svůj monitor, co
mám udělat, když se na obrazovce
zobrazí zpráva „Cannot display this
video mode“ (Tento režim videa nelze
zobrazit)?
Odp.: D
oporučené rozlišení pro tento
monitor: 3840 x 2160 při 60Hz.
• Odpojte všechny kabely, potom připojte
počítač k monitoru, který jste použili předtím.
• Před ponecháním monitoru bez dozoru
vždy aktivujte spořič obrazovky.
• V nabídce Start operačního systému
Windows vyberte Settings/Control Panel
(Nastavení/Ovládací panely). V okně
ovládací panely vyberte ikonu Display
(Zobrazení). Na panelu Display Control
(Zobrazení – vlastnosti) vyberte kartu
„Settings“ (Nastavení). Na kartě nastavení
v poli označeném „desktop area“ (pracovní
plocha) přesuňte posuvník na 3840 x 2160
obrazových bodů.
• Bude-li na vašem monitoru LCD zobrazen
neměnící se statický obsah, vždy aktivujte
aplikaci pro pravidelnou obnovu obrazovky.
• Pokud neaktivujete spořič obrazovky nebo
aplikaci, která pravidelně obměňuje obsah
zobrazení, může dojít k vážnému „vypálení“,
„dosvitu“ nebo „zobrazení duchů“, a toto
narušení obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje záruka.
• Klepněte na „Advanced Properties“
(Upřesnit), nastavte položku Refresh Rate
(Obnovovací frekvence) na 60Hz a potom
klepněte na OK.
Obraz je zdeformovaný. Text je nejasný nebo
rozmazaný.
• Nastavte rozlišení zobrazení počítače
na stejný režim, v jakém se nachází
doporučené nativní rozlišení obrazovky
monitoru.
• Restartujte počítač a zopakováním kroku 2
a 3 ověřte, zda je počítač nastaven na 3840
x 2160 při 60Hz.
38
11. Odstraňování problémů a časté dotazy
• Vypněte počítač, odpojte starý monitor a
znovu připojte monitor LCD Philips.
ani sílu. Mohlo by to negativně ovlivnit
vaše záruční podmínky.
• Zapněte monitor a potom zapněte počítač.
Ot. 7:Jak lze čistit povrch monitoru LCD?
Ot. 2:Jaká je doporučená obnovovací
frekvence monitoru LCD?
Odp.: P
ro běžné čištění použijte čistý a měkký
hadřík. Pro důkladné čištění použijte
izopropyl alkohol. Nepoužívejte žádná
jiná rozpouštědla, jako etylalkohol,
etanol, aceton, hexan atd.
Odp.: D
oporučená obnovovací frekvence LCD
monitoru je 60Hz. V případě jakéhokoli
rušení na obrazovce ji můžete nastavit
na 75Hz a uvidíte, zda rušení zmizí.
Ot. 8: Lze měnit nastavení barev monitoru?
Ot. 3:Co jsou soubory .inf a .icm na disku
CD-ROM? Jak lze nainstalovat ovladače
(.inf a .icm)?
Odp.: A
no, nastavení barev můžete změnit
prostřednictvím nabídky OSD podle
následujících kroků:
Odp.: Jedná se o soubory ovladače monitoru.
Při instalaci ovladačů postupujte
podle pokynů v uživatelské příručce.
Při první instalaci bude počítač
pravděpodobně požadovat ovladače
monitoru (soubory .inf a .icm) nebo
disk s ovladači. Postupujte podle pokynů
a vložte doprovodný disk CD-ROM,
který je součástí této sady. Ovladače
monitoru (soubory .inf a .icm) budou
nainstalovány automaticky.
• Stisknutím tlačítka „OK“ zobrazte nabídku
OSD.
• Stisknutím tlačítka „Down Arrow“ (Šipka
dolů) vyberte volbu „Color“ (Barva)
a stisknutím tlačítka „OK“ přejděte
na nastavení barev. K dispozici jsou tři
nastavení (viz níže).
1. Color Temperature (Barevná teplota):
k dispozici je šest nastavení: 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K a 11500K.
Při nastavení v rozsahu 5000K vypadají
barvy na panelu „teplé“ s červenobílým
barevným tónem, zatímco při nastavení
teploty 11500K vypadají barvy na
panelu „studené“ s modrobílým
barevným tónem.
Ot. 4:Jak mám upravit rozlišení?
Odp.: D
ostupná rozlišení určuje grafická
karta/ovladač grafiky a monitor.
Požadované rozlišení můžete vybrat
v části Windows® Control Panel
(Ovládací panely systému Windows®)
v části „Display properties“ (Zobrazení
vlastnosti).
2. sRGB: jde o standard pro zajištění
správného podání barev na různých
zařízeních (např. digitální fotoaparáty,
monitory, tiskárny, skenery atd.).
Ot. 5:Co když se během nastavení monitoru
ztratím prostřednictvím nabídky OSD?
3. User Define (Uživatelské): uživatel
si může zvolit vlastní nastavení barev
upravením červené, zelené a modré
složky.
Odp.: Jednoduše stiskněte tlačítko OK a
potom volbou „Reset“ (Obnovit)
obnovte všechna původní nastavení
výrobce.
Poznámka
Měření světla barvy, které vyzařuje předmět při
zahřívání. Toto měření je vyjádřeno v absolutním
měřítku (Kelvinů). Nižší teploty Kelvina, například
2004K, jsou červené; vyšší teploty, jako například
9300K, jsou modré. Neutrální teplota je bílá při
6504K.
Ot. 6:Je obrazovka LCD odolná proti
poškrábání?
Odp.:Obecně se doporučuje nevystavovat
povrch panelu nadměrným úderům a
chránit jej před ostrými nebo tupými
předměty. Při manipulaci s monitorem
nevyvíjejte na povrch panelu žádný tlak
39
11. Odstraňování problémů a časté dotazy
Ot. 9: Lze připojit tento monitor LCD k
libovolnému počítači, pracovní stanici
nebo počítači Mac?
Ot. 12: Proč se na displeji nezobrazuje ostrý
text a proč mají zobrazené znaky
zubaté okraje?
Odp.: A
no. Všechny monitory LCD Philips
jsou plně kompatibilní se standardními
počítači, počítači Mac a pracovními
stanicemi. Pro připojení monitoru
k systému Mac může být zapotřebí
kabelový adaptér. Další informace vám
poskytne nejbližší obchodní zástupce
Philips.
Odp.:Váš LCD monitor nejlépe pracuje při
svém nativním rozlišení 3840 x 2160
při 60Hz. Používejte toto rozlišení pro
dosažení optimálního zobrazení.
Ot. 13: Jak odemknout/zamknout rychlou
klávesu?
Odp.:Stisknutím a podržením tlačítka
po dobu 10 sekund odemknete/
zamknete rychlou klávesu. Na monitoru
se zobrazí „Attention“ (Upozornění)
se stavem odemknutí/zamknutí (viz
obrázky níže).
Ot. 10: Jsou monitory Philips LCD vybaveny
technologií Plug-and-Play?
Odp.: A
no, tyto monitory jsou kompatibilní s
technologií Plug-and-Play v operačním
systému Windows 8.1, 8, 7, Mac OSX.
Attention
Ot. 11: Co znamená lpění obrazu, vypálení
obrazu, dosvit nebo duch v souvislosti
s panely LCD?
Monitor control unlocked
Odp.:Dlouhodobé nepřerušované zobrazení
nehybného nebo statického obrazu
může způsobit „vypálení“ obrazovky,
rovněž známé jako „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“. „Vypálení“, „dosvit“
nebo „zobrazení duchů“ je dobře
známý jev u technologie panelů LCD.
V mnoha případech „vypálení“, „dosvit“
nebo „zobrazení duchů“ postupně zmizí
po určité době mimo provoz.
Před ponecháním monitoru bez dozoru
vždy aktivujte spořič obrazovky.
Bude-li na vašem LCD monitoru
zobrazen neměnící se statický obsah,
vždy aktivujte aplikaci pro pravidelnou
obnovu obrazovky.
Attention
Monitor control locked
Varování
Pokud neaktivujete spořič obrazovky nebo
aplikaci, která pravidelně obměňuje obsah
zobrazení, může dojít k vážnému „vypálení“,
„dosvitu“ nebo „zobrazení duchů“, a toto
narušení obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje záruka.
40
11. Odstraňování problémů a časté dotazy
11.3Časté dotazy ohledně Multiview
Audio Source
Audio In
Ot. 1: Proč nelze aktivovat funkce PiP nebo
PbP při zobrazování signálu ze vstupu
DVI nebo HDMI?
MHL-HDMI
DisplayPort
Odp.: Viz následující tabulka uvádějící
podporované kombinace zdrojů signálu
pro hlavní a menší okno.
HLAVNÍ
ZDROJ
(xl)
MOŽNOST DÍLČÍHO
ZDROJE (xl)
MHLVstupy VGA DP DVI
HDMI
VGA
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
MHL●
●
●
●
HDMI
Ot. 2: Lze okno PiP zvětšit?
Odp.: Ano, v nabídce jsou 3 velikosti: [Small]
(Malé), [Middle] (Střední), [Large]
(Velké). Stiskem
otevřete nabídku
OSD. Vyberte požadovanou volbu
[PiP Size] (Velikost PiP) z hlavní nabídky
[PiP / PbP].
Ot. 3: Jak lze poslouchat zvuk nezávisle na
vybraném zdroji zvuku?
Odp.: Normálně se zdroj zvuku přepíná
spolu se zdrojem hlavního obrazu.
Pokud chcete nastavit jiný zdroj zvuku
(například: poslouchat zvuk přehrávače
MP3 nezávisle na vybraném vstupu
obrazu), můžete stisknutím
otevřít
nabídku OSD. Vyberte požadovanou
volbu [Audio Source] (Zdroj zvuku) z
hlavní nabídky [Audio] (Zvuk).
Pozor na to, že při příštím zapnutí
monitoru bude vybrán výchozí zdroj
zvuku, který jste vybrali minule. Pokud
jej chcete opět změnit, musíte znovu
provést výše uvedený postup výběru
preferovaného zdroje zvuku, který se
poté stane novým „výchozím“ režimem.
41
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Všechna práva vyhrazena.
Philips a emblém štítu Philips jsou registrované obchodní známky
společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány v licenci
poskytnuté společností Koninklijke Philips N.V.
Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.
Verze: M6241PV1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement