Philips BDM3470UP/00, BDM3470UP/01 null

Philips BDM3470UP/00, BDM3470UP/01 null
S line
Brilliance
230S8
BDM3470UP
www.philips.com/welcome
CS Uživatelská příručka
Péče o zákazníky a záruka
1
21
Odstraňování problémů a časté
dotazy
25
Obsah
1. Důležité ����������������������������������������� 1
1.1 Bezpečnostní opatření a
údržba ��������������������������������������������� 1
1.2 Vysvětlení zápisu ������������������������ 3
1.3 Likvidace produktu a obalového
materiálu ��������������������������������������� 3
2. Nastavení monitoru ������������������� 5
2.1Instalace ���������������������������������������� 5
2.2 Ovládání monitoru ����������������������7
2.3MultiView �������������������������������������10
2.4 Demontáž sestavy podstavce
pro montáž VESA ����������������������� 13
3. Optimalizace Obrazu ��������������� 14
3.1SmartImage ���������������������������������14
3.2SmartContrast ����������������������������� 15
4. Technické údaje ������������������������� 16
4.1 Režimy rozlišení a předvoleb �19
5. Řízení spotřeby �������������������������20
6. Péče o zákazníky a záruka ������ 21
6.1 Postup při vadných pixelech
plochého panelu společnosti
Philips ������������������������������������������� 21
6.2 Péče o zákazníky & záruka ����� 24
7. Odstraňování problémů a časté
dotazy ����������������������������������������� 25
7.1 Odstraňování problémů ��������� 25
7.2 Obecné časté dotazy �������������� 27
7.3 Časté dotazy ohledně
Multiview �������������������������������������29
1. Důležité
• Umístěte monitor na takové místo,
ze kterého bude elektrická zástrčka a
zásuvka snadno přístupná.
1. Důležité
Tato elektronická uživatelská příručka
je určena pro každého uživatele tohoto
monitoru Philips. Před používáním
monitoru si přečtěte tuto uživatelskou
příručku. Obsahuje důležité informace a
poznámky k používání vašeho monitoru.
• Jestliže jste vypnuli monitor
odpojením napájecího kabelu
nebo kabelu napájecího adaptéru,
před připojením kabelu počkejte
6 sekund, aby monitor fungoval
normálně.
Záruka Philips je platná, pokud je
výrobek používán pro navrženou
potřebu v souladu s návodem a
po přiložení originálu faktury nebo
pokladním dokladem, označujícím
datum nákupu, jméno prodejce a
modelové a výrobní číslo výrobku.
• Vždy používejte napájecí kabel
schválený společností Philips. Pokud
napájecí kabel chybí, obraťte se
na nejbližší servisní středisko. (Viz
informace o střediscích zákaznické
péče)
• Během používání nevystavujte
monitor nadměrným otřesům nebo
nárazům.
1.1 Bezpečnostní opatření a
údržba
• Při používání nebo přemísťování
do monitoru nekopejte a zabraňte
případnému pádu.
Varování
Použití kontrol, úprav nebo postupů
jiným způsobem než je stanoveno
v této dokumentaci může vést k
ohrožení šokem, elektrickým a/nebo
mechanickým rizikům.
Údržba
Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce
při zapojování a používání vašeho PC
monitoru.
• Aby byl monitor chráněn před
možným poškozením, nevyvíjejte
na panel LCD nadměrný tlak. Při
přemísťování zvedejte monitor za
rám; při zvedání monitoru nesahejte
rukou nebo prsty na panel LCD.
Používání
• Nebudete-li monitor delší dobu
používat, odpojte jej ze zásuvky.
• Nevystavujte monitor přímému
slunečnímu záření, velmi silným
jasným světlům a udržujte jej mimo
dosah jiných zdrojů tepla. Dlouhé
vystavení tomuto typu prostředí
může mít za následek změnu barev
a poškození monitoru.
• Před očištěním mírně navlhčeným
hadříkem monitor odpojte ze
zásuvky. Je-li vypnuté napájení, lze
obrazovku otřít suchým hadříkem. K
čištění monitoru nikdy nepoužívejte
organická rozpouštědla, jako
například alkohol nebo čističe s
obsahem čpavku.
• Odstraňte veškeré předměty, které
by mohly spadnout do větracích
otvorů nebo zabránit dostatečnému
chlazení elektroniky monitoru.
• Zabraňte nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo trvalého
poškození monitoru a chraňte
monitor před prachem, deštěm,
vodou nebo nadměrně vlhkým
prostředím.
• Nezakrývejte větrací otvory ve
skříňce.
1
1. Důležité
• Pokud dojde k namočení monitoru,
co nejdříve jej osušte suchým
hadříkem.
Varování
Pokud neaktivujete spořič obrazovky
nebo aplikaci, která pravidelně
obměňuje obsah zobrazení, může dojít
k vážnému „vypálení“, „dosvitu“ nebo
„zobrazení duchů“, a toto narušení
obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje
záruka.
• Vnikne-li do monitoru cizí látka
nebo voda, ihned vypněte napájení
a odpojte napájecí kabel. Odstraňte
cizí látku nebo vodu z monitoru a
odešlete jej do servisního střediska.
• Monitor neskladujte ani
nepoužívejte na místech
vystavených teplu, přímému
slunečnímu záření nebo extrémním
teplotám.
Servis
• Kryt pláště může otevřít pouze
kvalifikovaný servisní pracovník.
• Pokud je pro opravu vyžadována
dokumentace nebo integrace,
obraťte se na nejbližší servisní
středisko. (Viz kapitola „Středisko
zákaznických informací“)
• Chcete-li zachovat optimální
výkonnost monitoru a prodloužit
jeho životnost, používejte jej na
místě, které splňuje následující
rozsahy teplot a vlhkosti.
• Informace o převážení najdete v
části „Technické údaje“.
• Teplota: 0-40°C 32-104°F
• Vlhkost: 20-80% relativní vlhkosti
• Neponechávejte monitor v autě
nebo v zavazadlovém prostoru auta
na přímém slunci.
Důležité informace o vypalování duchů/
stínového obrazu
• Před ponecháním monitoru bez
dozoru vždy aktivujte spořič
obrazovky. Bude-li na vašem
monitoru zobrazen neměnící se
statický obsah, vždy aktivujte
aplikaci pro pravidelnou
obnovu obrazovky. Dlouhodobé
nepřerušované zobrazení
nehybného nebo statického
obrazu může způsobit „vypálení“
obrazovky, rovněž známé jako
„dosvit“ nebo „zobrazení duchů“.
Poznámka
Pokud monitor nefunguje správně
nebo pokud si nejste jisti, jaké kroky je
třeba provést po provedení pokynů v
této příručce, obraťte se na servisního
pracovníka.
• „Vypálení“, „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“ je dobře známý jev u
technologie panelů LCD. V mnoha
případech „vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ postupně zmizí
po určité době mimo provoz.
2
1. Důležité
1.3 Likvidace produktu a
obalového materiálu
1.2 Vysvětlení zápisu
Následující pododdíly popisují způsob
zápisu, který se používá v této příručce.
Likvidace elektrických a elektronických
zařízení - WEEE
Poznámky, upozornění a výstrahy
Na stránkách této příručky můžete
narazit na text, který je opatřený
symbolem a je vytištěn tučně nebo
kurzívou. Takové úseky obsahují
poznámky, upozornění a výstrahy. Jejich
použití je následující:
Poznámka
Tento symbol označuje důležité
informace a návrhy, které pomáhají lépe
využít počítačový systém.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Upozornění
Tento symbol označuje informace, které
objasňují, jak se vyhnout možnému
poškození zařízení nebo ztrátě dat.
Varování
Tento symbol označuje nebezpečí
tělesného ublížení a vysvětluje, jak se
danému problému vyhnout.
Některé výstrahy se mohou objevit v
různé podobě a nemusí být uvozeny
symbolem. V takovém případě je
konkrétní vyznačení výstrahy nařízeno
úřadem pro regulaci.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
3
1. Důležité
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Nastavení monitoru
Montáž podstavce
2. Nastavení monitoru
1. U
místěte monitor obrazovkou
dolů na měkký podklad. Zabraňte
poškrábání nebo poškození
obrazovky.
2.1 Instalace
Obsah krabice
Brilliance
BDM3470UP
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Display
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
-2C
3 2 C1 8 1 3
2. Uchopte krk oběma rukama.
(1) Jemně nasaďte krk na oblast
držáku VESA, až jej západky
zajistí.
A
.V.
sN
23
E7
l ip
P hi
QE
1L F
lijke
7 0G
nin k
© 20 18 Ko
User’s Manual
Display drivers
保留备用
sr
es
au
th
ori
z
ed
a
dup
s. M
li c a
l aw
ti on
is a viola tion of a pp licab le
sio
Ve
r
a.
ht
Un
in
ig
ve
d.
Ch
ll r
er
This product was manufactured and
brought to the market by or on behalf of
Top Victory Investments Ltd. or one of its
affiliates. Top Victory Investments Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. used under license.
n3
www.philips.com/welcome
a
de
nd
in
pr
d
te
in
Napájení
Power
*HDMI
*Zvuk
*Audio
*Dual-link DVI
*DP
*VGA
(2)Utáhněte šroubovákem šroubky
sestavy a pevně zajistěte krk k
monitoru.
(3) Prsty utáhněte šroub na spodní
straně základny a pevně zajistěte
základnu ke stojanu.
*Liší se podle regionu
2
1
5
3
2. Nastavení monitoru
Připojení k počítači
Připojení k počítači
1. Pevně připojte napájecí kabel k
zadní straně monitoru.
2. Vypněte počítač a odpojte jeho
napájecí kabel.
12
11
10
3. Připojte signálový kabel monitoru
do video konektoru na zadní straně
počítače.
1
9
8
7
6
5
4
3
4. Zapojte napájecí kabel počítače a
monitoru do nejbližší zásuvky.
2
5. Zapněte počítač a monitor. Jestliže
se na monitoru objeví obraz,
instalace je dokončena.
USB hub
USB
1 Zámek proti krádeži Kensington
2
2 Zdířka pro připojení sluchátek
Fast Charger
3 Vstup zvuku
1
4 Vstup VGA
5 Výstupní port obrazu
6 Vstup HDMI
7 Vstup DVI
8 Vstup napájení
9 Vypínač
10 Odesílání USB
11 Přijímání USB
12 Rychlonabíječ USB
6
2. Nastavení monitoru
Přizpůsobte si vlastní tlačítko
„USER“ (UŽIVATEL)
2.2 Ovládání monitoru
Popis ovládacích tlačítek
Tato klávesová zkratka umožní nastavení
klávesy vaší oblíbené funkce.
1. Stisknutím
na předním rámečku
otevřete nabídku OSD.
 


 




  
 
3
<
7
6
5
4
2
1
Slouží k ZAPNUTÍ nebo
VYPNUTÍ napájení
monitoru.
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete
hlavní nabídku [OSD Settings]
(Nastavení OSD), poté stiskněte
.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete
[User] (Uživatel), poté stiskněte
.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete svou
preferovanou funkci. [Audio Source]
(Zdroj zvuku), [Volume] (Hlasitost)
nebo [Input] (Vstup).
Slouží ke vstupu do nabídky
OSD.
Potvrzení nastavení OSD.
Slouží k úpravám nabídky
OSD.
5. Stisknutím tlačítka
volbu
potvrďte.
Nyní můžete stisknout klávesovou
zkratku přímo na předním rámečku. Tím
rychle vyvoláte pouze funkci, kterou jste
si předvolili.
Klávesa uživatelské
preference. Nabídka OSD
umožňuje nastavení vámi
preferované funkce na
„uživatelskou klávesu“.
PiP/PbP/Vyp/Zaměnit
Slouží k návratu na
předchozí úroveň OSD.
Rychlé tlačítko SmartImage
Zvolit lze 7 režimů:
Office (Kancelář), Photo
(Fotografie), Movie
(Film), Game (Hra),
Economy (Úsporný),
SmartUniformity, Off
(Vypnuto).
7
2. Nastavení monitoru
6. Příklad: pokud jste nastavili
klávesovou zkratku [Audio Source]
(Zdroj zvuku), stisknutím
na
předním rámečku zobrazíte nabídku
[Audio Source] (Zdroj zvuku).
6. Stisknutím tlačítka
potvrďte.
volbu
Poznámka
• Při příštím zapnutí monitoru bude
vybrán výchozí zdroj zvuku, který
jste vybrali minule.
 
 
• Pokud jej chcete změnit, musíte
znovu provést výše uvedený postup
výběru.
 

Popis zobrazení funkcí na obrazovce
Nezávislé přehrávání zvuku, bez
ohledu na vstup obrazu
Co je nabídka na obrazovce (OSD)?
Funkcí nabídky obrazovky (On-Screen
Display, OSD) jsou vybaveny všechny
monitory LCD Philips. Umožňuje
koncovému uživateli upravovat
vlastnosti obrazovky nebo vybírat
funkce monitoru přímo prostřednictvím
zobrazeného okna s pokyny. Níže je
uveden příklad příjemného rozhraní
obrazovky:
Váš monitor Philips dokáže přehrávat
zdroj zvuku nezávisle na vybraném
vstupu obrazu.
1. Příklad: můžete přehrávat zvuk
z přehrávače MP3 připojeného
k portu [Audio In] (Vstup zvuku)
tohoto monitor, a přitom sledovat
obraz ze zdrojů signálu [HDMI] nebo
[DisplayPort].



 

 




2. Stisknutím
na předním rámečku
otevřete nabídku OSD.


 



 



<



<
Základní a jednoduché pokyny k
ovládacím tlačítkům
Ve výše uvedené nabídce obrazovky
OSD můžete stisknutím tlačítek
na
předním rámečku monitoru pohybovat
kurzorem a stisknutím OK potvrdit výběr
nebo změnu.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete
hlavní nabídku [Audio] (Zvuk), poté
stiskněte
.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete
[Audio Source] (Zdroj zvuku), poté
stiskněte
.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete
svůj preferovaný zdroj zvuku.
[DisplayPort], [HDMI] nebo [Audio
In] (Vstup zvuku).
8
2. Nastavení monitoru
Poznámka k rozlišení
Nabídka OSD
Níže je uveden celkový pohled
na strukturu OSD. Tento přehled
můžete využít, budete-li chtít později
prozkoumat různá nastavení.
Main menu
Input
Tento monitor je navržen pro optimální
výkon při nativním rozlišení 3440 x 1440
při 60Hz. Když je monitor zapnut při
jiném rozlišení, na obrazovce se zobrazí
výstraha: Use 3440 x 1440 @ 60Hz for
best results (Pro optimální výsledek
použijte rozlišení 3440 x 1440 při 60Hz).
Sub menu
VGA
DVI
HDMI 2.0
Zobrazování výstrahy na nativní rozlišení
lze vypnout v části Nastavení v nabídce
OSD.
DisplayPort
Picture
PiP/PbP
Brightness
Wide Screen, 4:3, 16:9,
Movie 1, Movie 2, 1:1
0~100
Contrast
0~100
Black Level
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
Picture Format
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Over Scan
Off, On
PiP/PbP Mode
Off, PiP, PbP
PiP/PbP Input
DVI, HDMI 2.0, DisplayPort
PiP Size
Small, Middle, Large
PiP Position
Top-Right, Bottom-Right
Fyzické funkce
Náklon
20˚
-5˚
Swap
Audio
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In , HDMI 2.0, DisplayPort
Audio Source
Color
Color Temperature
sRGB
User Define
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Otáčení
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User
Audio Source, Volume, Input
Setup
+170˚
Auto
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
-170˚
Information
9
2. Nastavení monitoru
Nastavení výšky
2.3 MultiView
180mm
Co je to?
Multiview podporuje dvojí současně
aktivní připojení, takže můžete pracovat
s více zařízeními, například PC a
Poznámkabookem, vedle sebe, což
značně usnadňuje současnou práci ve
více programech.
Čep
Proč to potřebuji?
Díky velmi vysokému rozlišení tohoto
zobrazovače Philips MultiView můžete
doma i v kanceláři pohodlně vstoupit
do zcela nového světa konektivity.
Tento zobrazovač umožňuje pohodlné
zobrazení obrazu z více zdrojů na jedné
ploše. Příklad: Můžete v malém okně
sledovat živé zprávy včetně zvuku a
současně pracovat na svém blogu,
nebo upravovat tabulku Excel na svém
Ultrabooku současně se zabezpečeným
přihlášením na firemní intranet a
přístupem k souborům na vaší pracovní
ploše.
0˚
90˚
10
2. Nastavení monitoru
Jak aktivovat klávesovou zkratku
MultiView?

1. Stiskněte klávesovou zkratku
na předním rámečku.

 


 

 

 



<

• Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete
hlavní nabídku [PiP / PbP], poté
stiskněte
.
• Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberete [PiP
/ PbP Mode] (Režim PiP / PbP),
poté stiskněte
.
• Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼
vyberte volbu [PiP] nebo [PbP].
• Nyní se můžete vrátit a nastavit
volby
[PiP / PbP Input] (Vstup PiP /
PbP), [PiP Size] (Rozměr PiP), [PiP
Position] (Pozice PiP) nebo [Swap]
(Zaměnit).
2. Zobrazí se nabídka výběru
MultiView. Stisknutím tlačítek ▲
nebo ▼ vybírejte.
 

2. Stisknutím tlačítka
potvrďte.


volbu
MultiView v nabídce OSD

• PiP / PbP Mode (Režim PiP / PbP):
MultiView podporuje dva režimy:
[PiP] a [PbP].
[PiP]: Obraz v obraze
3. Stisknutím tlačítka
potvrďte
výběr a automaticky opusťte
nabídku.
Jak aktivovat MultiView
prostřednictvím nabídky OSD?
Kromě klávesové zkratky
na
předním rámečku lze funkci MultiView
také vybrat v nabídce OSD.
Otevře malé okno a v
něm zobrazí další zdroj
signálu.
1. Stisknutím
na předním rámečku
otevřete nabídku OSD.
Pokud zdroj signálu
pro malé okno není
detekován:
[PbP]: O
braz vedle obrazu
11
B
A (main)
A
B
(main)
2. Nastavení monitoru
Vpravo nahoře
Otevře vedle další okno
a v něm zobrazí další
zdroj signálu.
B
Pokud zdroj signálu
pro malé okno není
detekován:
B
A (main)
A
• Swap (Zaměnit): Zamění se zdroj
signálu pro hlavní
okno a malé okno.
(main)
Záměna zdroje signálu A a B v režimu
[PiP]:
B
A (main)
B
A (main)
↔
A
B (main)
A (main)
Poznámka
• PiP Size (Rozměr PiP): Když
aktivujete PiP, máte možnost výběru
ze tří velikostí menšího okna: [Small]
(Malé), [Middle] (Střední), [Large]
(Velké).
• Při využití funkce ZAMĚNIT se
současně přepne zdroj obrazu i
zvuku. (Další podrobnosti viz 8
„Nezávislé přehrávání zvuku, bez
ohledu na vstup obrazu“.)
B
• DisplayPort podporuje rozlišení
pouze do 3440 x 1440 při 30 Hz v
režimu PBP nebo když se jedná o
dílčí zdroj v režimu PIP; podporuje
rozlišení do 3440 x 1440 při 60
Hz, když se jedná o hlavní zdroj v
režimu PIP.
Small
A (main)
Large
• PiP Position (Pozice PiP): Když
aktivujete PiP, máte možnost výběru
ze dvou pozic menšího okna.
A
• Off (Vypnuto): Vypnutí funkce
MultiView.
MOŽNOST DÍLČÍHO
ZDROJE (xl)
Vstupy VGA DP DVI HDMI
VGA
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
HDMI
●
●
●
●
Middle
B (main)
↔
Záměna zdroje signálu A a B v režimu
[PbP]:
• PiP / PbP Input (Vstup PiP / PbP):
Existují čtyři vstupy obrazu pro
menší okno, z nichž můžete vybírat.
[DVI], [HDMI] a [DisplayPort].
Slučitelnost vstupu hlavního/menšího
okna popisuje následující tabulka.
(xl)
A (main)
B
A (main)
Poznámka
V režimu PbP ukazuje černý pruh nahoře
a dole správný poměr stran. Chceteli zobrazit obraz ze dvou zařízení
vedle sebe na celou obrazovku (bez
černých pruhů), upravte rozlišení podle
doporučení uvedeném v místním okně.
Pozor: v režimu PbP není podporováno
zobrazení analogového signálu na celou
obrazovku.
HLAVNÍ
ZDROJ
Vpravo dole
12
2. Nastavení monitoru
Poznámka
Tento monitor je kompatibilní s 100mm
x 100mm montážním rozhraním
kompatibilním
se standardem VESA.
2.4 Demontáž sestavy
podstavce pro montáž VESA
Než začnete demontovat podstavec
monitoru, postupujte podle pokynů
níže, aby se zabránilo jakémukoli
možnému poškození nebo zranění.
1. U
místěte monitor obrazovkou
dolů na měkký podklad. Zabraňte
poškrábání nebo poškození
obrazovky.
100mm
100mm
2. Uvolněte montážní šrouby a potom
oddělte krček od monitoru.
1
2
13
3. Optimalizace Obrazu
Jak aktivovat SmartImage?
3. Optimalizace Obrazu
3.1 SmartImage
Co je to?
Funkce SmartImage nabízí scénáře,
které optimalizují zobrazení různých
typů obsahu a dynamicky zlepšuje
jas, kontrast, barvy a ostrost v reálném
čase. Funkce Philips SmartImage přináší
optimalizované zobrazení monitoru
bez ohledu na to, zda pracujete s
aplikacemi, prohlížíte obrázky nebo
sledujete video.
1. Stisknutím
spustíte SmartImage
na obrazovce.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka
můžete přepínat mezi režimy
Office (Kancelář), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Hra), Economy
(Úsporný), SmartUniformity a Off
(Vypnuto).
3. Zobrazení SmartImage zůstane na
obrazovce po dobu 5 sekund nebo
můžete rovněž potvrdit stisknutím
tlačítka „OK“.
Lze vybrat některý ze sedmi režimů:
Office (Kancelář), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Hra), Economy
(Úsporný), SmartUniformity a Off
(Vypnuto).
Proč to potřebuji?
Protože chcete sledovat monitor,
který přináší optimalizované zobrazení
všech vašich oblíbených typů obsahu.
Software SmartImage dynamicky
upravuje jas, kontrast, barvy a ostrost v
reálném čase pro dosažení nejlepšího
zážitku ze sledování monitoru.
Jak to funguje?
SmartImage exkluzivní špičková
technologie společnosti Philips,
která analyzuje obsah zobrazený na
obrazovce. Na základě vámi zvoleného
scénáře technologie SmartImage
dynamicky zlepšuje kontrast, sytost
barev a ostrost obrazu pro vylepšení
zobrazovaného obsahu – vše v reálném
čase stisknutím jediného tlačítka.








• Office (Kancelář): Vylepšuje text
a snižuje jas pro zvýšení čitelnosti
a omezení namáhání zraku. Tento
14
3. Optimalizace Obrazu
režim podstatně zvyšuje čitelnost
a produktivitu při práci s tabulkami,
soubory PDF, skenovanými
články nebo jinými obecnými
kancelářskými aplikacemi.
• Photo (Fotografie): Tento profil
kombinuje vylepšení sytosti barev,
dynamického kontrastu a ostrosti
pro zobrazení fotografií a dalších
obrázků s vynikající čistotou v živých
barvách – to vše bez artefaktů a
vybledlých barev.
• Movie (Film): Zvýšená svítivost,
prohloubená sytost barev,
dynamický kontrast a žiletková
ostrost zobrazují každý detail
v tmavších částech videa bez
deformace barev v jasnějších
částech a udržují dynamické
přirozené hodnoty pro dokonalé
zobrazení videa.
3.2 SmartContrast
Co je to?
Jedinečná technologie, která
dynamicky analyzuje zobrazený obsah
a automaticky optimalizuje kontrastní
poměr monitoru pro maximální vizuální
čistotu a požitek ze sledování. Zvyšuje
podsvícení pro jasnější, ostřejší a jasnější
obraz nebo snižuje podsvícení pro jasné
zobrazení obrazu s tmavým pozadím.
Proč to potřebuji?
Žádáte nejvyšší vizuální čistotu a
pohodlí sledování jakéhokoli typu
obsahu. SmartContrast dynamicky řídí
kontrast a upravuje podsvícení pro
jasné, ostré a jasné zobrazení her a
videa nebo pro zobrazení jasného,
čitelného textu pro kancelářskou práci.
Omezením spotřeby monitoru šetříte
náklady a prodlužujete život vašeho
monitoru.
• Game (Hra): Tento profil přináší
nejlepší herní zážitek pro hráče,
protože aktivuje přebuzený okruh
pro optimální dobu odezvy,
omezení zubatých okrajů rychle se
pohybujících objektů na obrazovce
a vylepšení kontrastního poměru
pro jasné a tmavé scény.
Jak to funguje?
Po aktivaci bude funkce SmartContrast
v reálném čase analyzovat zobrazený
obsah a upravovat barvy a řídit intenzitu
podsvícení. Tato funkce bude dynamicky
vylepšovat kontrast pro skvělý zážitek
při prohlížení fotografií nebo hraní her.
• Economy (Úsporný): V tomto profilu
jsou upraveny jas a kontrast a jemně
vyladěno podsvícení pro zajištění
optimálního zobrazení běžných
kancelářských aplikací a nižší
spotřebu energie.
• SmartUniformity: Kolísání jasu a
barevnosti různých částí obrazovky
je u LCD monitorů běžný jev. Typická
uniformita bývá naměřena v rozpětí
75–80%. Aktivací funkce Philips
SmartUniformity se uniformita
displeje zvýší na více než 95%. Díky
tomu systém nabízí konzistentnější a
věrný obraz.
• Off (Vypnuto): Není použita
optimalizace funkce SmartImage.
15
4. Technické údaje
4. Technické údaje
Obraz/displej
Typ zobrazovacího panelu
Podsvícení
Velikost panelu
Poměr stran
Optimální rozlišení
Doba odezvy (typ.)
Čas SmartResponse
SmartContrast
Rozteč obrazových bodů
Zorný úhel
Bez blikání
Vylepšení obrazu
Barevnost displeje
Vertikální obnovovací frekvence
Horizontální frekvence
SmartUniformity
Delta E
sRGB
Možnosti připojení
Vstup/výstup signálu
USB
Vstupní signál
Audio vstup/výstup
Usnadnění
Zabudovaný reproduktor
Usnadnění pro uživatele
Technologie Multi View
Jazyky nabídky OSD
Další usnadnění
Kompatibilita s technologií
Plug & Play
Technologie IPS
W-LED
34" Š (86,7cm)
21:9
VGA: 2560x1080 při 60Hz
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 při 30Hz,
3440x1440 při 60Hz
14ms (GtG) (typ.)
5ms (GtG) (typ.)
40.000.000:1
0,232 (H) x 0,232 (V) mm
178° (H) / 178° (V) při C/R > 10
ANO
SmartImage
1.07G (8bit+A-FRC)
23 - 80 Hz
30 - 99 kHz
ANO
ANO
ANO
DVI-Dual Link (Digitální), VGA (Analogový), DisplayPort, HDMI
USB 2.0×2 / USB 3.0×2 (1 s rychlým nabíjením)
Oddělená synchronizace, synchronizace podle zelené
PC audio vstup, sluchátkový výstup
3Wx2
Režim PiP/PbP, 2× zařízení
Angličtina, Němčina, Španělština, Řečtina,
Francouzština, Italština, Maďarština, Holandština,
Portugalština, Brazilská Portugalština, Polština,
Ruština, Švédština, Finština, Turečtina, Čeština,
Ukrajinština, Zjednodušená Čínština, Tradiční Čínština,
Japonština, Korejština
Držák VESA (100 ×100 mm), zámek Kensington
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
16
4. Technické údaje
Podstavec
Nastavení výšky
Čep
Otáčení
Náklon
180mm
90 stupňů
-170 / +170 stupňů
-5 / +20 stupňů
Napájení
Spotřeba
Běžný provoz
Spánek (pohotovost)
Vypnuto
Vypnuto (síťový vypínač)
Rozptyl tepla*
Běžný provoz
Spánek (pohotovost)
Vypnuto
Vypnuto (síťový vypínač)
Zapnuto (režim ECO)
Indikátor LED napájení
Napájení
Rozměry
Výrobek bez podstavce
(ŠxVxH)
Výrobek s podstavce
(ŠxVxH)
Rozměry balení v mm
(ŠxVxH)
Hmotnost
Výrobek bez podstavce
Výrobek s podstavcem
Výrobek s obalem
Střídavé vstupní Střídavé vstupní Střídavé vstupní
napětí při 100
napětí při 115
napětí při 230
Vstř, 50Hz
Vstř, 60Hz
Vstř, 50Hz
47,17W (typ.)
46,85W (typ.)
46,08W (typ.)
<0,4W
<0,4W
<0,4W
<0,3W
<0,3W
<0,3W
0W
0W
0W
Střídavé vstupní Střídavé vstupní Střídavé vstupní
napětí při 100
napětí při 115
napětí při 230
Vstř, 50Hz
Vstř, 60Hz
Vstř, 50Hz
161,0 BTU/hod.
159,9 BTU/hod.
157,3 BTU/hod.
(typ.)
(typ.)
(typ.)
<1,37 BTU/hod.
<1,37 BTU/hod.
<1,37 BTU/hod.
<1,02 BTU/hod.
<1,02 BTU/hod.
<1,02 BTU/hod.
0 BTU/hod.
0 BTU/hod.
0 BTU/hod.
25,6W (typ.)
Zapnuto: Bílá, Pohotovostní režim/režim spánku: Bílá
(bliká)
Integrovaný, 100-240 VAC, 50-60Hz
828 x 378 x 62 mm
828 x 627 x 270 mm
934 x 594 x 224 mm
6,520 kg
9,460 kg
14,274 kg
17
4. Technické údaje
Provozní podmínky
Teplotní rozsah (provoz)
Relativní vlhkost (provozní)
Atmosférický tlak
(provozní)
Teplotní rozsah (mimo provoz)
Relativní vlhkost (mimo
provoz)
Atmosférický tlak (mimo
provoz)
0°C až 40°C
20 % až 80 %
700 až 1060 hPa
-20°C až 60°C
10% až 90%
500 až 1060 hPa
Životní prostředí a energie
ROHS
EPEAT
Balení
Specifické látky
Energy Star
Shoda a normy
ANO
ANO (další podrobnosti viz poznámka 1)
100% recyklovatelný
Kryt 100% bez PVC BFR
ANO
Prohlášení o shodě
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
WEEE, CCC, CECP, KC, BSMI
Opláštění
Barva
Povrchová úprava
Černá
Textura
Poznámka
1. Certifikát EPEAT Gold nebo Silver je platný pouze tam, kde společnost Philips
zaregistruje produkt. Informace o stavu registrace ve vaší zemi viz www.epeat.net.
2. Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení. Stáhněte si nejnovější
verzi letáku z webu www.philips.com/support.
3. Doba chytré odezvy je optimální hodnota testu GtG nebo GtG (BW).
4. Informační listy SmartUniformity a Delta E jsou součástí balení.
18
4. Technické údaje
Poznámka
Upozorňujeme vás, že tento monitor
funguje nejlépe při nativním rozlišení
3440 X 1440 při 60Hz. Pro dosažení
optimální kvality zobrazení dodržujte
toto doporučené rozlišení.
4.1 Režimy rozlišení a předvoleb
Maximální rozlišení
2560 x 1080 při 60Hz (analogový
vstup)
3440 x 1440 při 60Hz (digitální
vstup)
Doporučené rozlišení
Doporučené rozlišení
VGA: 2560x1080 při 60Hz
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 při
30Hz,
3440x1440 při 60Hz
3440 x 1440 při 60Hz (digitální
vstup)
Rozlišení
Svislá
frekvence
(Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
35.16
800 x 600
56.25
37.88
800 x 600
60.32
48.08
800 x 600
72.19
46.88
800 x 600
75.00
47.73
832 x 624
74.55
48.36
1024 x 768
60.00
56.48
1024 x 768
70.07
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280x 720
59.86
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
66.64
2560 x 1080
59.98
44.74
3440 x 1440
29.97
89.48
3440 x 1440
59.94
Výchozí tovární nastavení DisplayPort
v1.1 podporuje rozlišení do 3440 x 1440
při 30 Hz.
Chcete-li použít optimalizované
rozlišení 3440 x 1440 při 60 Hz, vstupte
do nabídky OSD a změňte nastavení
na DisplayPort v1.2; zároveň ověřte,
zda vaše grafická karta podporuje
technologii DisplayPort v1.2.
Cesta k nastavení: [OSD] / [Nastavení] /
[DisplayPort] / [1.1, 1.2]
 








 



<
Vodorovná
frekvence
(kHz)
19
5. Řízení spotřeby
5. Řízení spotřeby
Pokud je v daném počítači nainstalován
software nebo videokarta vyhovující normě
DPM organizace VESA, monitor dokáže
automaticky snížit svou spotřebu energie,
není-li používán. Pokud počítač rozpozná
vstup z klávesnice, myši nebo jiného
vstupního zařízení, monitor se automaticky
„probudí“. Následující tabulka uvádí spotřebu
energie a signalizaci této funkce pro
automatickou úsporu energie:
Definice řízení spotřeby
Režim VESA
Video H-synch. V-synch.
Spotřeba
energie
Barva
indikátoru
LED
Aktivní
ZAP.
Ano
Ano
47,5W (typ.)
81W (max.)
Bílá
Spánek
(Pohotovost)
VYP.
Ne
Ne
<0,4W (typ.)
Bílá
(bliká)
Vypnuto
VYP.
-
-
<0W (typ.)
VYP.
Následující konfigurace se používá při měření
energetické spotřeby tohoto monitoru.
• Nativní rozlišení: 3440 x 1440
• Kontrast: 50%
• Jas: 100%
• Barevná teplota: 6500K s plně bílým
vzorkem
Poznámka
Tyto údaje se mohou změnit bez
předchozího oznámení.
20
6. Péče o zákazníky a záruka
Pixely a subpixely
6. Péče o zákazníky a
záruka
Pixel, neboli obrazovkový bod, se skládá
ze tří subpixelů v základních barvách
červené, zelené a modré. Když je
mnoho pixelů pohromadě, tvoří obraz.
Když všechny subpixely určitého pixelu
svítí, jeví se tyto tři subpixely společně
jako jediný bílý pixel. Když jsou všechny
tmavé, jeví se tyto tři subpixely jako
jeden černý pixel. Další kombinace
rozsvícených a tmavých subpixelů se
jeví jako pixely různých barev.
6.1 Postup při vadných
pixelech plochého panelu
společnosti Philips
Společnost Philips se snaží dodávat
produkty nejvyšší kvality. Používá několik
nejpokročilejších výrobních postupů
výroby v tomto odvětví a prosazuje
přísnou kontrolu kvality. Defektům
obrazových bodů nebo dílčích
obrazových bodů u panelů monitorů
TFT, které se používají pro ploché
monitory, se nicméně někdy nedá
zabránit. Žádný výrobce nemůže zaručit,
že všechny panely budou bez defektů
obrazových bodů, ale společnost
Philips zaručuje, že každý monitor s
nepřijatelným počtem defektů bude v
rámci záruky opraven nebo vyměněn.
Tento text vysvětluje jednotlivé druhy
defektů na pixelech a určuje únosnou
úroveň chybovosti pro každý druh. Aby
bylo možné uplatnit záruční opravu
nebo výměnu, musí počet defektních
obrazových bodů panelu monitoru
TFT přesáhnout tuto úroveň únosnosti.
Na monitoru například nesmí být více
defektních dílčích obrazových bodů
než 0,0004 %. Dále, protože některé
typy kombinací vad pixelů jsou lépe
postřehnutelné než jiné, stanovuje pro
ně společnost Philips ještě větší nároky
na kvalitu. Tato norma se dodržuje
celosvětově.
Druhy pixelových vad
Vady pixelů a subpixelů se na obrazovce
projevují různými způsoby. Existují dva
druhy vad pixelu a v rámci těchto druhů
je několik typů subpixelových vad.
Defekty světlých bodů
Defekty světlých bodů se projevují jako
obrazové body nebo dílčí obrazové
body, které vždy svítí nebo jsou
„aktivní“. Světlý bod je dílčí obrazový
bod, který vystupuje z obrazovky, když
je na monitoru zobrazena tmavá plocha.
Existují následující typy defektů světlých
bodů.
Jeden červený, zelený nebo modrý
subpixel.
subpixely
Sub
pixels
pixely
Pixels
21
6. Péče o zákazníky a záruka
Vzdálenost pixelových vad
Dva sounáležící subpixely:
- červený + modrý = fialový
- červený + zelený = žlutý
- zelený + modrý = cyan (světle modrý)
Protože vady pixelů a subpixelů
stejného typu, které se vyskytují blízko
sebe, mohou být patrnější, určuje
společnost Philips i tolerance na
vzdálenost vad pixelů.
Tři sounáležící rozsvícené subpixely
(jeden bílý pixel).
Poznámka
Červený nebo modrý světlý bod musí
být o více než 50 procent jasnější, než
sousední body; zelený světlý bod je o
30 procent jasnější, než sousední body.
Defekty tmavých bodů
Defekty tmavých bodů se projevují jako
obrazové body nebo dílčí obrazové
body, které nikdy nesvítí nebo jsou
„neaktivní“. Tmavý bod je dílčí obrazový
bod, který vystupuje z obrazovky, když
je na monitoru zobrazena světlá plocha.
Existují následující typy defektů tmavých
bodů.
22
6. Péče o zákazníky a záruka
Tolerance vad pixelů
Aby bylo možné uplatnit opravu nebo výměnu kvůli defektním obrazovým bodům
v záruční době, musí panel TFT v plochém monitoru Philips vykazovat defekty
obrazových bodů nebo dílčích obrazových bodů, které překračují tolerance uvedené v
následujících tabulkách.
KAZY JASNÝCH BODŮ
1 trvale svítící bod
2 sousední trvale svítící body
3 sousední trvale svítící body (nebo 1 trvale svítící bílý
bod)
Vzdálenost mezi dvěma kazy jasných bodů*
Celkový počet kazů jasných bodů všech typů
KAZY ČERNÝCH BODŮ
1 tmavý bod
2 sousední tmavé body
3 sousední tmavé body
Vzdálenost mezi dvěma kazy černých bodů*
Celkový počet kazů černých bodů všech typů
KAZY BODŮ CELKEM
Celkový počet kazů jasných nebo černých bodů všech
typů
PŘIJATELNÝ POČET
VAD
3
1
0
>15 mm
3
PŘIJATELNÝ POČET
VAD
5 nebo méně
2 nebo méně
0
>15 mm
5 nebo méně
PŘIJATELNÝ POČET
VAD
5 nebo méně
Poznámka
1. 1 nebo 2 sousední vadné body (1 barva) = 1 vadný bod
2. Tento monitor vyhovuje normě ISO9241-307(ISO9241-307: Ergonimický požadavek,
analýza a metody testování shody pro elektronická zobrazovací zařízení)
3. ISO9241-307 je následovníkem dřívější normy ISO13406, kterou stáhla Mezinárodní
organizace pro normalizaci (ISO) dle: 2008-11-13.
23
6. Péče o zákazníky a záruka
6.2Péče o zákazníky & záruka
Podrobné informace o záruce a požadavky na dodatečnou podporu platné pro vaši
oblast najdete na webu www.philips.com/support nebo kontaktujte centrum péče o
zákazníky Philips.
Chcete-li využít rozšířenou záruku nebo rozšířit běžnou záruční dobu, naše
certifikované servisní středisko nabízí mimozáruční servisní balíček.
Chcete-li tuto službu využít, zakupte ji do 30 kalendářních dní od zakoupení
produktu. Služby v rámci rozšířené záruky zahrnují vyzvednutí, opravu a vrácení.
Veškeré náklady hradí uživatel.
Pokud certifikovaný servisní partner nemůže provést požadované opravy v rámci
nabízeného balíčku rozšířené záruky, pokud možno pro vás najdeme alternativní
řešení v rámci zakoupené rozšířené záruční doby.
Další podrobnosti vám poskytne zástupce služeb pro zákazníky společnosti Philips
nebo místní kontaktní středisko (podle čísla zákaznické péče).
Číslo centra péče o zákazníky Philips je uvedeno níže.
•
Místní standardní
záruční doba
•
•
Liší se podle regionu •
•
•
Rozšířená
záruční doba
+ 1 rok
+ 2 roky
+ 3 roky
•
Celková záruční doba
•
•
•
Místní standardní záruční doba +1
Místní standardní záruční doba +2
Místní standardní záruční doba +3 **Je vyžadován doklad o nákupu produktu a rozšířené záruky.
Poznámka
Příručka s důležitými informacemi o regionální servisní telefonní horké lince je k
dispozici na webových stránkách podpory společnosti Philips.
24
7. Odstraňování problémů a časté dotazy
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté
kolíky kabelu monitoru.
7. Odstraňování
problémů a časté
dotazy
• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
Tlačítko AUTO (AUTOMATICKÁ)
nefunguje
• Automatická funkce je použitelná
pouze v režimu VGA-Analog (VGAanalogový). Pokud výsledek není
uspokojivý, můžete provést ruční
úpravy prostřednictvím nabídky
OSD.
7.1 Odstraňování problémů
Na této stránce jsou uvedeny problémy,
které může odstranit uživatel. Pokud
problém přetrvává i po vyzkoušení
těchto řešení, kontaktujte zástupce
služeb pro zákazníky společnosti Philips.
Poznámka
Auto (Automatická) funkce není
použitelná v režimu DVI-Digital (DVIdigitální), protože je zbytečná.
Běžné problémy
Žádný obraz (indikátor LED napájení
nesvítí)
Viditelné známky kouře nebo jiskření
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
připojen k elektrické zásuvce a do
zadní části monitoru.
• Neprovádějte žádné kroky pro
odstraňování problémů.
• Pro zajištění bezpečnosti ihned
odpojte monitor od zdroje napájení.
• Nejdříve zkontrolujte, zda se vypínač
na přední straně monitoru nachází
ve VYPNUTÉ poloze a stiskněte jej
do ZAPNUTÉ polohy.
• Ihned kontaktujte zástupce služeb
pro zákazníky společnosti Philips.
Žádný obraz (indikátor LED napájení je
bílý)
Problémy se zobrazením
Obraz není vystředěn
• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
• Upravte polohu obrazu pomocí
funkce „Auto“ (Automatická) v
hlavních ovládacích prvcích OSD.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu
řádně připojen k počítači.
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté
kolíky na připojovací straně kabelu
monitoru. Pokud ano, opravte nebo
vyměňte kabel.
• Pravděpodobně je aktivována
funkce řízení spotřeby.
• Upravte polohu obrazu pomocí
položek Phase/Clock (Fáze/
Frekvence) v části Setup (Nastavení)
v hlavní ovládací prvky OSD. Tato
funkce je platná pouze v režimu
VGA.
Obrazovka říká
Obraz se chvěje na obrazovce
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu
řádně a bezpečně připojen ke
grafické desce nebo k počítači.
Attention
Check cable connection
Dochází ke svislému blikání
• Zkontrolujte, zda je kabel monitoru
řádně připojen k počítači. (Rovněž
viz Stručná příručka).
25
7. Odstraňování problémů a časté dotazy
• Upravte polohu obrazu pomocí
funkce „Auto“(Automatická) v
hlavních ovládacích prvcích OSD.
• Bude-li na vašem monitoru LCD
zobrazen neměnící se statický
obsah, vždy aktivujte aplikaci pro
pravidelnou obnovu obrazovky.
• Omezte svislé pruhy pomocí
položek Phase/Clock (Fáze/
Frekvence) v části Setup (Nastavení)
v hlavní ovládací prvky OSD. Tato
funkce je platná pouze v režimu
VGA.
• Pokud neaktivujete spořič obrazovky
nebo aplikaci, která pravidelně
obměňuje obsah zobrazení, může
dojít k vážnému „vypálení“, „dosvitu“
nebo „zobrazení duchů“, a toto
narušení obrazu již nelze odstranit.
Na výše uvedené poškození se
nevztahuje záruka.
Dochází k vodorovnému blikání
Obraz je zdeformovaný. Text je nejasný
nebo rozmazaný.
• Upravte polohu obrazu pomocí
funkce „Auto“ (Automatická) v
hlavních ovládacích prvcích OSD.
• Nastavte rozlišení zobrazení
počítače na stejný režim, v jakém se
nachází doporučené nativní rozlišení
obrazovky monitoru.
• Omezte svislé pruhy pomocí
položek Phase/Clock (Fáze/
Frekvence) v části Setup (Nastavení)
v hlavní ovládací prvky OSD. Tato
funkce je platná pouze v režimu
VGA.
Na obrazovce se objevují zelené,
červené, modré, tmavé a bílé tečky
•
Obraz je rozmazaný, nevýrazný nebo
příliš tmavý
Zbývající body jsou normální
vlastností tekutých krystalů
používaných současnou technologií.
Další podrobnosti viz pravidla pro
obrazové body.
• Upravte kontrast a jas na obrazovce
OSD.
Světlo indikátoru „napájení“ je příliš
silné a ruší
„Dosvit“, „vypálení“ nebo „zobrazení
duchů“ zůstane po vypnutí napájení.
• Můžete nastavit intenzitu světla
indikátoru „napájení“ v části Power
LED (Indikátor LED napájení) v části
Setup (Nastavení) v OSD Main
Controls (Hlavní ovládací prvky
nabídky OSD).
Potřebujete-li další pomoc, viz seznam
Informační střediska pro zákazníky
a kontaktujte zástupce služeb pro
zákazníky společnosti Philips.
• Dlouhodobé nepřerušované
zobrazení nehybného nebo
statického obrazu může způsobit
„vypálení“ obrazovky, rovněž známé
jako „dosvit“ nebo „zobrazení
duchů“. „Vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ je dobře známý
jev u technologie panelů LCD.
V mnoha případech „vypálení“,
„dosvit“ nebo „zobrazení duchů“
postupně zmizí po určité době
mimo provoz.
• Před ponecháním monitoru bez
dozoru vždy aktivujte spořič
obrazovky.
26
7. Odstraňování problémů a časté dotazy
Ot. 3:Co jsou soubory .inf a .icm
na disku CD-ROM? Jak lze
nainstalovat ovladače (.inf a
.icm)?
7.2 Obecné časté dotazy
Ot. 1:Když nainstaluji svůj monitor,
co mám udělat, když se na
obrazovce zobrazí zpráva
„Cannot display this video
mode“ (Tento režim videa nelze
zobrazit)?
Odp.: Jedná se o soubory ovladače
monitoru. Při instalaci ovladačů
postupujte podle pokynů
v uživatelské příručce. Při
první instalaci bude počítač
pravděpodobně požadovat
ovladače monitoru (soubory
.inf a .icm) nebo disk s ovladači.
Postupujte podle pokynů a
vložte doprovodný disk CDROM, který je součástí této sady.
Ovladače monitoru (soubory
.inf a .icm) budou nainstalovány
automaticky.
Odp.: Doporučené rozlišení pro tento
monitor: 3440 x 1440 při 60Hz.
• Odpojte všechny kabely, potom
připojte počítač k monitoru, který jste
použili předtím.
• V nabídce Start operačního systému
Windows vyberte Settings/Control
Panel (Nastavení/Ovládací panely).
V okně ovládací panely vyberte
ikonu Display (Zobrazení). Na
panelu Display Control (Zobrazení –
vlastnosti) vyberte kartu „Settings“
(Nastavení). Na kartě nastavení
v poli označeném „desktop area“
(pracovní plocha) přesuňte posuvník
na 3440 x 1440 obrazových bodů.
Ot. 4:Jak mám upravit rozlišení?
Odp.: Dostupná rozlišení určuje grafická
karta/ovladač grafiky a monitor.
Požadované rozlišení můžete
vybrat v části Windows® Control
Panel (Ovládací panely systému
Windows®) v části „Display
properties“ (Zobrazení vlastnosti).
• Klepněte na „Advanced Properties“
(Upřesnit), nastavte položku Refresh
Rate (Obnovovací frekvence) na
60Hz a potom klepněte na OK.
Ot. 5:Co když se během nastavení
monitoru ztratím prostřednictvím
nabídky OSD?
• Restartujte počítač a zopakováním
kroku 2 a 3 ověřte, zda je počítač
nastaven na 3440 x 1440 při 60Hz.
Odp.: Jednoduše stiskněte tlačítko OK a
potom volbou „Reset“ (Obnovit)
obnovte všechna původní
nastavení výrobce.
• Vypněte počítač, odpojte starý
monitor a znovu připojte monitor
LCD Philips.
• Zapněte monitor a potom zapněte
počítač.
Ot. 6:Je obrazovka LCD odolná proti
poškrábání?
Ot. 2:Jaká je doporučená obnovovací
frekvence monitoru LCD?
Odp.:
Obecně se doporučuje
nevystavovat povrch panelu
nadměrným úderům a chránit
jej před ostrými nebo tupými
předměty. Při manipulaci
s monitorem nevyvíjejte na
povrch panelu žádný tlak ani sílu.
Mohlo by to negativně ovlivnit
vaše záruční podmínky.
Odp.: Doporučená obnovovací
frekvence LCD monitoru je 60Hz.
V případě jakéhokoli rušení na
obrazovce ji můžete nastavit na
75Hz a uvidíte, zda rušení zmizí.
27
7. Odstraňování problémů a časté dotazy
Ot. 7:Jak lze čistit povrch monitoru
LCD?
(Kelvinů). Nižší teploty Kelvina, například
2004K, jsou červené; vyšší teploty, jako
například 9300K, jsou modré. Neutrální
teplota je bílá při 6504K.
Odp.: Pro běžné čištění použijte čistý
a měkký hadřík. Pro důkladné
čištění použijte izopropyl
alkohol. Nepoužívejte žádná jiná
rozpouštědla, jako etylalkohol,
etanol, aceton, hexan atd.
Ot. 9: Lze připojit tento monitor LCD k
libovolnému počítači, pracovní
stanici nebo počítači Mac?
Odp.:Ano. Všechny monitory LCD
Philips jsou plně kompatibilní se
standardními počítači, počítači
Mac a pracovními stanicemi. Pro
připojení monitoru k systému
Mac může být zapotřebí kabelový
adaptér. Další informace vám
poskytne nejbližší obchodní
zástupce Philips.
Ot. 8: Lze měnit nastavení barev
monitoru?
Odp.:Ano, nastavení barev můžete
změnit prostřednictvím nabídky
OSD podle následujících kroků:
• Stisknutím tlačítka „OK“ zobrazte
nabídku OSD.
• Stisknutím tlačítka „Down Arrow“
(Šipka dolů) vyberte volbu „Color“
(Barva) a stisknutím tlačítka „OK“
přejděte na nastavení barev. K
dispozici jsou tři nastavení (viz níže).
1. Color Temperature (Barevná
teplota): Navive, 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K a 11500K.
Při nastavení v rozsahu 5000K
vypadají barvy na panelu „teplé“
s červenobílým barevným
tónem, zatímco při nastavení
teploty 11500K vypadají barvy na
panelu „studené“ s modrobílým
barevným tónem.
Ot. 10: Jsou monitory Philips LCD
vybaveny technologií Plug-andPlay?
Odp.:Ano, tyto monitory jsou
kompatibilní s technologií Plugand-Play v operačním systému
Windows 8.1, 7, Vista, XP, NT, Mac
OSX a Linux.
Ot. 11: Co znamená lpění obrazu,
vypálení obrazu, dosvit nebo
duch v souvislosti s panely LCD?
Odp.:
Dlouhodobé nepřerušované
zobrazení nehybného nebo
statického obrazu může způsobit
„vypálení“ obrazovky, rovněž
známé jako „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“. „Vypálení“,
„dosvit“ nebo „zobrazení duchů“
je dobře známý jev u technologie
panelů LCD. V mnoha případech
„vypálení“, „dosvit“ nebo
„zobrazení duchů“ postupně
zmizí po určité době mimo
provoz.
Před ponecháním monitoru bez
dozoru vždy aktivujte spořič
obrazovky.
2. sRGB: jde o standard pro zajištění
správného podání barev na
různých zařízeních (např. digitální
fotoaparáty, monitory, tiskárny,
skenery atd.).
3. User Define (Uživatelské): uživatel
si může zvolit vlastní nastavení
barev upravením červené, zelené
a modré složky.
Poznámka
Měření světla barvy, které vyzařuje
předmět při zahřívání. Toto měření
je vyjádřeno v absolutním měřítku
28
7. Odstraňování problémů a časté dotazy
Bude-li na vašem LCD monitoru
zobrazen neměnící se statický
obsah, vždy aktivujte aplikaci pro
pravidelnou obnovu obrazovky.
7.3 Časté dotazy ohledně
Multiview
Ot. 1: Proč nelze aktivovat funkce PiP
nebo PbP při zobrazování signálu
ze vstupu DVI nebo HDMI?
Varování
Pokud neaktivujete spořič obrazovky
nebo aplikaci, která pravidelně
obměňuje obsah zobrazení, může dojít
k vážnému „vypálení“, „dosvitu“ nebo
„zobrazení duchů“, a toto narušení
obrazu již nelze odstranit. Na výše
uvedené poškození se nevztahuje
záruka.
Odp.: Viz následující tabulka uvádějící
podporované kombinace zdrojů
signálu pro hlavní a menší okno.
HLAVNÍ
ZDROJ
Ot. 12: Proč se na displeji nezobrazuje
ostrý text a proč mají zobrazené
znaky zubaté okraje?
(xl)
MOŽNOST DÍLČÍHO
ZDROJE (xl)
Vstupy VGA DP DVI HDMI
VGA
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
HDMI
●
●
●
●
Ot. 2: Lze okno PiP zvětšit?
Odp.: Ano, v nabídce jsou 3 velikosti:
[Small] (Malé), [Middle] (Střední),
[Large] (Velké). Stiskem
otevřete nabídku OSD. Vyberte
požadovanou volbu
[PiP Size] (Velikost PiP) z hlavní
nabídky
[PiP / PbP].
Odp.:
Váš LCD monitor nejlépe pracuje
při svém nativním rozlišení 3440
x 1440 při 60Hz. Používejte
toto rozlišení pro dosažení
optimálního zobrazení.
Ot. 13: Jak odemknout/zamknout
rychlou klávesu?
Odp.:
Stisknutím a podržením tlačítka
po dobu 10 sekund
odemknete/zamknete rychlou
klávesu. Na monitoru se zobrazí
„Attention“ (Upozornění) se
stavem odemknutí/zamknutí (viz
obrázky níže).
Ot. 3: Jak lze poslouchat zvuk nezávisle
na vybraném zdroji zvuku?
Odp.: Normálně se zdroj zvuku přepíná
spolu se zdrojem hlavního
obrazu. Pokud chcete nastavit
jiný zdroj zvuku (například:
poslouchat zvuk přehrávače MP3
nezávisle na vybraném vstupu
obrazu), můžete stisknutím
otevřít nabídku OSD. Vyberte
požadovanou volbu [Audio
Source] (Zdroj zvuku) z hlavní
nabídky [Audio] (Zvuk).
Attention
Monitor control unlocked
Attention
Pozor na to, že při příštím zapnutí
monitoru bude vybrán výchozí
zdroj zvuku, který jste vybrali
minule. Pokud jej chcete opět
změnit, musíte znovu provést
výše uvedený postup výběru
preferovaného zdroje zvuku, který
Monitor control locked
29
7. Odstraňování problémů a časté dotazy
se poté stane novým „výchozím“
režimem.
 
 
 

30
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Všechna práva vyhrazena.
Tento produkt byl vyroben a uveden na trh společností
Top Victory Investments Ltd. nebo v jejím zastoupení nebo
některou z jejích partnerských společností. Společnost Top
Victory Investments Ltd. poskytuje záruku na tento produkt.
Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné
známky společnosti Koninklijke Philips N.V. používané v
rámci licence.
Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.
Verze: BDM3470E1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement