Philips Přehrávač DVD/videorekordér DVP3055V/02 Uživatelská příručka

Philips Přehrávač DVD/videorekordér DVP3055V/02 Uživatelská příručka
Obsah
Obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Před použitím systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144-145
Podporované formáty disků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Akční rádius dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Pravidla bezpečného používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Použité značky ................................................................................................145
Výběr zdroje obrazu ..................................................................................145
Čelní panel a displej ............................................................................................146
Dálkové ovládání ..................................................................................................147
Zadní panel ..............................................................................................................148
Příprava systému
Zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149-150
Připojení k televizoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Připojení volitelného příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Před spuštěním - videorekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-155
Vyladění videokanálu na televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Začínáme používat přístroj DVD+VCR. . . . . . . . . . . . . 151
Ruční nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Nastavení obrazového formátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Používání hlavní nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Automatické vyladění televizních programů . . . . . . . . . 153
Ruční vyladění televizních programů . . . . . . . . . . . . . . 154
Změna pořadí televizních stanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Rušení televizních stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Před spuštěním – přehrávač DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 156-159
Obecné informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Displej na obrazovce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Počáteční nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157-159
● Obecná obsluha počátečních nastavení ............................157
● Jazyky ......................................................................................................157
● Displej ....................................................................................................157
● Audio ....................................................................................................158
● Atd. ..........................................................................................................158
● Blokovat (Rodičovská kontrola) ..........................................159
Obsluha
Obsluha videorekordéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-162
Přehrávání videokazety ........................................................................160
● Optimalizace obrazu OPR ....................................................160
Nahrávání s časovačem (ITR) ................................................................161
Nahrávání s časovačem pomocí displeje na obrazovce ..162
Obsluha přehrávání DVD a Video CD . . . . . . . . . . . . . . 163-165
Přehrávání DVD a Video CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Obecné vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
● Přeskočení na jiný titul................................................................163
● Přeskočení na jinou kapitolu/stopu....................................163
● Vyhledávání ..........................................................................................163
● Zastavení obrazu a přehrávání po jednotlivých
snímcích ......................................................................................................163
● Zpomalené přehrávání ................................................................164
● Opakování............................................................................................164
● Opakování A-B ................................................................................164
● Vyhledávání podle času ..............................................................164
● Šetřič obrazovky ..............................................................................164
● Lupa ........................................................................................................165
● Hledání značky ..................................................................................165
Speciální funkce DVD ................................................................................165
● Nabídka titulu ....................................................................................165
● Nabídka disku ....................................................................................165
● Úhel kamery ......................................................................................165
● Změna jazykové mutace zvukového záznamu................165
● Změna zvukového kanálu ..........................................................165
● Titulky ......................................................................................................165
Přehrávání zvukového CD a disku MP3/Windows MediaTM
Audio ..................................................................................................................166-167
Poznámky k nahrávkám MP3/Windows MediaTM
Audio ........................................................................................................166-167
● Poznámky k nahrávkám MP3/Windows MediaTM
Audio ............................................................................................................166
● Pauza ....................................................................................................167
● Přeskočení na jinou skladbu ..................................................167
● Opakování jedné skladby/všech skladeb/ opakování
vypnuto ......................................................................................................167
● Vyhledávání ......................................................................................167
● Přehrávání v náhodném pořadí ..........................................167
● Opakování A-B ..................................................................................167
Prohlížení JPEG disků ..........................................................................................168
Prohlížení disku JPEG..................................................................................168
● Promítání obrázků ..........................................................................168
● Přesun k jinému souboru ......................................................168
● Lupa ........................................................................................................168
● Pootočení obrázku ..........................................................................168
● Poznámky k JPEG nahrávkám. ..................................................168
Naprogramované přehrávání ......................................................................169
Naprogramované přehrávání audio CD a MP3/
Windows MediaTM Audio disků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
● Opakování naprogramovaných stop ....................................169
● Vymazání stopy z naprogramovaného seznamu ............169
● Vymazání celého naprogramovaného seznamu ............169
Údržba a servis ..............................................................................................169
● Manipulace se zařízením ..............................................................169
Doplňkové informace ..............................................................................170-171
Displej na obrazovce ..................................................................................170
počitadlem pásky ..........................................................................................170
Dětský zámek ................................................................................................170
Autodiagnostika ............................................................................................170
Zvukový systém Hi-Fi Stereo ................................................................171
Podpora širokoúhlé obrazovky 16:9..................................................171
Nastavení dekodéru ..................................................................................171
Paměť posledního nastavení ..................................................................171
Speciální nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Kopírování z DVD na videokazetu ....................................................172
Nahrávání z jiného video přehrávače ..............................................172
Tabulky
Odstraňování problémů ................................................................................173
Seznam kódů jazykových mutací..............................................................174
Seznam kódů zemí/oblastí ............................................................................175
Technické údaje ............................................................................................................
"Neoprávnené zhotovení rozmnoženiny díla chráneného
autorským zákonem vcetne pocítacových programu, souboru,
rozhlasového nebo televizního vysílání nebo zvukového záznamu
muže být neoprávneným zásahem do zákonem chránených práv
duševního vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného
cinu.Toto zarízení nesmí být použito k výše uvedenému jednání."
143
Česky
Úvod
Před použitím systému
Termíny související s disky
Podporované formáty disků
DVD
(disky o průměru 8 cm / 12 cm)
video CD (VCD)
(disky o průměru 8 cm / 12 cm)
audio CD
(8 cm / 12 cm lemez)
Dále lze přehrávat disky DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD
+RW, SVCD a CD-R / CD-RW, které obsahují zvukové nahrávky
nebo soubory typu MP3, Windows MediaTM Audio a/nebo JPEG.
Označení výrobku, který je schopen přehrávat média DVD-RW
nahraná v režimu nahrávání videozáznamu.
Poznámky
Česky
– V závislosti na vlastnostech nahrávacího zařízení a CD-R/RW
(nebo DVD±R/±RW) disků není možné na tomto přístroji
některé CD-R/RW (nebo DVD±R/±RW) disky přehrávat.
– Nepřilepujte na disk žádné nálepky či štítky(to platí pro obě
strany disku - stranu s popisky i nahranou stranu).
– Nepoužívejte CD nepravidelných tvarů (např. disky ve tvaru
srdce nebo pravoúhlé disky). Mohlo by dojít k selhání funkce
přístroje.
Poznámky k DVD a video CD
Některé funkce přehrávání DVD a Video CD mohou být
záměrně pozměněny výrobci programu.Tato jednotka přehrává
DVD a Video CD dle obsahu disku vytvořeného výrobcem
software, některé funkce přehrávání nemusejí být dostupné
nebo naopak mohou být přidány další funkce.
Prostudujte rovněž pokyny přikládané k diskům DVD a Video
CD. Některá DVD vyrobená pro obchodní účely nelze na
tomto přístroji přehrávat.
Oblastní kód přehrávače DVD a disků DVD
Oblastní kód přehrávače DVD a disků DVD
Tento přehrávač DVD je určen k přehrávání disků zakódovaných programem DVD pro oblast "2".
Oblastní kód na obalu některých disků DVD označuje
typ přehrávače, na kterém lze daný disk přehrát.Tato jednotka
může přehrávat pouze disky DVD označené "2" nebo "ALL".
Pokusíte-li se přehrát jakýkoli jiný disk, obrazovka televizoru
zobrazí zprávu "Check Regional Code" (zkontrolujte oblastní
kód). Na obalech některých DVD disků není oblastní kód uveden i přesto, že přehrávání některých disků je v některých
oblastech zakázáno.
Titul (pouze DVD)
Hlavní film nebo náplň připojených nebo přídavných informací
nebo hudební album. Každému titulu je přiřazeno referenční
číslo, které umožňuje jeho snadné vyhledání.
Kapitola (pouze DVD)
AČást filmu nebo hudební skladby, která je kratší než titul.Titul
se skládá z několika kapitol. Každá kapitola má své číslo, které
umožňuje snadné nalezení požadované kapitoly.
Na některých discích nemusí být kapitoly použity.
Stopa (pouze video CD nebo audio CD)
Část filmu nebo hudební skladby na Video CD nebo na
zvukovém CD. Každé stopě je přiděleno číslo, které umožňuje
snadné vyhledání požadované stopy..
Scéna
Na video CD s funkcí PBC (kontrola přehrávání – Playback
control) jsou filmy a obrázky rozděleny do částí nazvaných
"scény". Každá scéna se zobrazuje na nabídkové obrazovce pod
přiděleným číslem scény, které umožňuje snadné vyhledání
požadované scény. Scéna se skládá z jedné nebo více stop.
Typy disků video CD
Vyskytují se dva typy disků video CD:
Video CD vybavené funkcí PBC (verze 2.0)
Funkce kontroly přehrávání PBC umožňuje ovládat systém
pomocí nabídek, funkcí vyhledávání a dalších úkonů známých z
obsluhy počítačů. Dále lze zobrazovat statické obrázky s
vysokým rozlišením, pokud jsou uloženy na disku.
Video CD bez funkce PBC (verze 1.1)
Tyto disky se přehrávají stejně jako zvukové CD, umožňují
přehrávání obrazu i zvuku, avšak nejsou vybaveny funkcí PBC.
2
Akční rádius dálkového ovládání
Namiřte dálkové ovládání na snímač dálkového ovládání a
stiskněte tlačítko.
Vzdálenost: Cca 7 m před snímačem dálkového ovládání.
Úhel: Cca 30 stupňů v obou směrech od osy snímače
dálkového ovládání.
Vložení baterií do dálkového ovládání
Sejměte kryt baterií na zadní straně
dálkového ovládání a vložte dvě baterie typu
(velikost AA). Pozor na správnou polaritu baterií.
Varování
Nemíchejte staré a nové baterie. Nikdy nedávejte
dohromady různé typy baterií (standardní, alkalické atd.).
144
Před použitím systému (pokračování)
Zacházení s přístrojem
Přeprava přístroje
Původní krabice a obaly jsou velice užitečné pro přepravu. Pro
maximální ochranu znovu zabalte přístroj tak, jak byl zabalen
původně výrobcem.
Nastavení přístroje
Při přehrávání může docházet k rušení obrazu a zvuku televizoru
nebo radiopřijímače umístěného v bezprostřední blízkosti přístroje.V
takovém případě umístěte přístroj dále od televizoru či radiopřijímače
nebo po vyjmutí disku přístroj vypněte.
Zachování čistého povrchu
V blízkosti přístroje nepoužívejte prchavé látky, např. sprej proti
hmyzu. Neponechávejte pryžové nebo plastikové předměty v
dlouhodobém kontaktu s přístrojem. Mohlo by dojít k
poškození povrchu.
Čištění přístroje
Čištění skříně
Používejte čistou a měkkou prachovku. Je-li povrch silněji
zašpiněný, použijte jemný hadřík lehce zvlhčený roztokem s
malou koncentrací čisticího přípravku. Nepoužívejte silná
rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidlo.V opačném
případě může dojít k poškození povrchu zařízení.
Dosažení čistého obrazu
Přehrávač DVD je moderní zařízení obsahující jemnou technologii. Při znečištění nebo opotřebení optických čoček a částí
diskové mechaniky se zhoršuje kvalita obrazu. Doporučujeme
pravidelnou prohlídku a údržbu po každých 1000 hodinách
provozu. (Záleží na prostředí, ve kterém je přístroj používán.)
Další informace Vám sdělí nejbližší prodejce..
Poznámky k diskům
Čištění disků
Otisky prstů či prach na disku může způsobit snížení kvality
obrazu a rušení zvuku. Před přehráváním očistěte disk čistou
prachovkou. Disky čistěte směrem od středu k okrajům.
Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín, ředidlo,
běžně dostupné čisticí prostředky nebo antistatický sprej
určený pro starší vinylové nahrávky.
Použité značky
Značka
“
” značka se může za provozu objevit na obrazovce televizoru.Tato značka znamená, že funkce popsaná v tomto návodu
není dostupná na daném DVD disku.
Symboly disků použité v návodu k obsluze
Pokud je u názvu kapitoly jeden z následujících symbolů, pak se
tato kapitola týká pouze disků typu vyjádřeného symbolem.
DVD
DVD
VCD2.0
Video CD s funkcí kontroly přehrávání PBC
VCD1.1
Video CD bez funkce kontroly přehrávání PBC
Ukládání disků
Po ukončení přehrávání uložte disk do obalu.
Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření ani zdrojům
tepla, nenechávejte je v zaparkovaném vozidle vystavené
působení přímého slunečního svitu, který může způsobit
výrazné zvýšení teploty.
zvukové CD
MP3
disk se soubory typu MP3
JPEG
JPEG disk
Výběr zdroje obrazu
Zacházení s disky
Nedotýkejte se strany disku, jež obsahuje záznam.
Držte disk za jeho okraje, aby se na povrch disku nedostaly
otisky prstů.
Nenalepujte na disk papír ani pásku.
CD
Česky
Pravidla bezpečného používání
Musíte vybrat některý výstupní zdroj (DVD nebo
videorekordér), který chcete sledovat na televizní
obrazovce.
Chcete-li sledovat výstup z přehrávače DVD:
Stisknutím tlačítka DVD na dálkovém ovládání nebo tlačítka
SOURCE na předním panelu přehrávače DVD se na televizní
obrazovce zobrazí výstup z přehrávače DVD.
Chcete-li sledovat výstup z videorekordéru:
Stisknutím tlačítka VCR na dálkovém ovládání nebo tlačítka
SOURCE na předním panelu videorekordéru se na televizní
obrazovce zobrazí výstup z videorekordéru.
Poznámky
Jestliže vložíte disk, pokud se přístroj DVD+VCR nachází v
režimu videorekordéru, přístroj se automaticky přepne do
režimu DVD.
Jestliže vložíte videokazetu, pokud se přístroj DVD+VCR
nachází v režimu přehrávače DVD, přístroj se automaticky
přepne do režimu videorekordéru.
145
Čelní panel a displej
PAUSE( \ \ )
Displej
Zobrazuje momentální stav přístroje.
Dočasné pozastavení
přehrávání / opakované stisknutí pro
Disková mechanika
přehrávání po jedZde se vkládá
notlivých snímcích.
disk.
Snímač dálkového ovládání
Sem miřte dálkovým ovládáním.
mechanika videokazety
Česky
vstupní konektory
DVD OPEN/CLOSE ( )
zvukového signálu
Otevře nebo uzavře diskovou mechaniku.
(L/P)
STOP ( Á ) Zastaví přehrávání.
vstupní konektor
Forward Skip/Scan, Fast-Forward
videosignálu
Přeskočení na následující kapitolu/stopu.
EJECT
( )
Pro rychlé vyhledávání směrem vpřed stiskněte a
Vysunutí
videokazety
přidržujte stisknuté dvě sekundy. Převíjení videokazety
SOURCE
vpřed.
přepínač DVD/VCR
PLAY ( G ) Spustí přehrávání.
nahrávání na videokazetu
Reverse Skip/Scan, Rewind
CHANNEL 3 4
Přeskočení na počátek aktuální kapitoly/stopy nebo na
Voliče programových kanálů
předchozí kapitolu/stopu. Pro rychlé vyhledávání směrem
zpět stiskněte a přidržujte stisknuté dvě sekundy.
tlačítko kopírování z DVD na VCR
POWER
Zapíná a vypíná přístroj.
Je zapnutý dětský zámek
Indikátor módu opakování (repeat).
Indikátor zapnutí postupného vyhledávání
(progressive scan).
Přístroj DVD+VCR právě nahrává načasovaný program,
nebo je naprogramované načasované nahrávání.
V mechanice videorekordéru je vložena kazeta.
Je zvolena mechanika videorekordéru.
Je v provozu nahrávání videorekordéru.
Probíhá nahrávaní videorekordérem.
V DVD mechanice je vložen disk. (Svítí, když je v
DVD mechanice vložen disk, bliká, pokud v
mechanice není vložen disk žádný.)
Indikátor TV módu. (Viz
poznámky na straně 161.)
Je zvolena DVD mechanika.
DVD
P
VCR
REC
TV
Indikátor celkového, uběhnutého, aktuálního času
146
Dálkové ovládání
Dtlačítko volby DVD VCR
Volí funkční režim dálkového ovládání.
POWER
Zapíná a vypíná přístroj.
TV/VIDEO
EJECT, OPEN/CLOSE
- Otevře nebo zavře diskovou mechaniku.
- Vysune videokazetu.
Přepíná mezi přijímačem Vašeho televizoru a
přijímačem zabudovaným ve videorekordéru.
RETURN
0–9 číselná tlačítka
Zobrazí nabídku disku Video CD s funkcí
kontroly přehrávání PBC.
Volí číslované položky nabídky.
Zobrazuje nabídku disku DVD.
DISPLAY
TV/VIDEO DVD
VCR OPEN/CLOSE
Slouží k přepínání mezi režimy hodin, počítadla pásky a zbývající pásky.
SYSTEM MENU
Zobrazení nebo vypnutí nabídky nastavení.
1
2
3
SKIP ./REW
Jedním stisknutím přejdete na začátek aktuální
kapitoly nebo skladby; stisknutím dvakrát
rychle za sebou přejdete na předchozí
kapitolu nebo skladbu.
Stisknutím a podržením tlačítka po dobu
přibližně dvou sekund začnete vyhledávat
směrem zpět.
(Pouze DVD)
Převine pásku v režimu STOP nebo umožňuje
rychlé vyhledávání snímků zpět.
4
5
6
7
8
SKIP > /FWD
Stisknutím přejdete na další kapitolu nebo
skladbu.
Stisknutím a podržením tlačítka po dobu
přibližně dvou sekund začnete vyhledávat
směrem vpřed.
(Pouze DVD)
Navine pásku v režimu STOP nebo umožňuje
rychlé vyhledávání snímků vpřed.
MARKER
Označí daný moment v průběhu
přehrávání.
SEARCH
Zobrazí nabídku MARKER SEARCH
(HLEDÁNÍ ZNAČEK).
INPUT
Slouží k výběru zdroje videorekordéru
(rozhlasový přijímač, AV1, AV2 nebo
AV3).
RECORD
Jedním stisknutím nahrává normálně; opakovaným stisknutím aktivujete časované
nahrávání.
REPEAT
Zopakuje kapitolu, stopu, titul, vš.
REPEAT A-B
Zopakuje sekvenci.
Přístup k displeji na obrazovce.
9
DISPLAY
RETURN
0
DISC
SYSTEM
MENU
MENU
b/B/v/V (vlevo/vpravo/nahoru/dolů)
- Volí položku nabídky.
- v/V: Slouží k výběru kanálu videorekordéru.
Slouží k ručnímu nastavení obrazu z pásky na
obrazovce.
OK
- Potvrzuje volbu z nabídky.
- Slouží k zobrazení funkcí na televizní
obrazovce.
STOP
Zastaví přehrávání.
OK
PLAY
Spustí přehrávání.
PAUSE/STEP
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MARKER SEARCH INPUT RECORD
SUBTITLE AUDIO
ANGLE
ZOOM
Slouží k pozastavení přehrávání nebo
nahrávání; opakovaným stisknutím lze
během pozastavení zobrazovat jednotlivé
snímky.
SUBTITLE
Volí jazyk titulků
REPEAT REPEAT PROGRAM CLEAR
A-B
TITLE SHUFFLE CHILD LOCK SPEED
AUDIO
Volí jazykovou mutaci zvukového záznamu
(DVD).
ANGLE
Volí úhel kamery, je-li tato funkce k dispozici.
ZOOM
Zvětší obraz reprodukovaného videozáznamu.
TITLE
Je-li na disku uložena nabídka titulu, zobrazí
se tímto tlačítkem.
SHUFFLE
- Přehrává stopy v náhodném pořadí.
CHILD LOCK
Zapíná a vypíná dětskou pojistku.
SPEED
Zvolí rychlost nahrávání videokazety.
PROGRAM
Zobrazuje a vypíná nabídku programů.
CLEAR
- Vynuluje počítadlo pásky.
- Vymaže číslo stopy v nabídce programu
nebo označí číslo stopy v nabídce MARKER
SEARCH (HLEDÁNÍ ZNAČEK).
Poznámka
Toto dálkové ovládání používá totožná tlačítka pro funkce
videorekordéru a přehrávače DVD (např. PLAY).
Při používání videorekordéru nejprve stiskněte tlačítko VCR.
Při používání přehrávače DVD nejprve stiskněte tlačítko DVD.
147
Česky
DISC MENU
Zadní panel
VIDEO/AUDIO OUT (levý/pravý) (DVD/VCR OUT)
Připojuje se k televizoru se vstupy videosignálu a audiosignálu.
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr) (DVD EXCLUSIVE VÝSTUP)
Připojte k televizoru se vstupy Y Pb.
Konektor AERIAL
Prostřednictvím
tohoto Konektoru
se připojuje
venkovní anténa.
Výstupní konektory AUDIO OUT (levý/pravý) (DVD EXCLUSIVE VÝSTUP)
Připojení reproduktoru, přijímače nebo stereofonní audiosoustavy.
Konektor EURO AV2
Připojení jiného videorekordéru.
Česky
VÝSTUP S-VIDEO
(DVD EXCLUSIVE VÝSTUP)
Připojte k televizoru nebo jinému video
přehrávači.
Konektor EURO AV1 AUDIO/VIDEO
(VCR IN+OUT/DVD OUT)
Připojení Vašeho televizoru nebo jiného videorekordéru.
Výstupní konektor COAXIAL (digitální zvukový signál) (DVD
EXCLUSIVE VÝSTUP)
Připojení (koaxiální) digitálního zvukového systému.
Konektor RF.OUT
Pomocí tohoto konektoru připojíte Váš televizor.
Pozor
Nedotýkejte se kontaktů konektorů na zadním panelu.
Elektrostatický výboj by mohl způsobit trvalé poškození či
zničení přístroje.
148
Napájecí kabel
Připojení zdroje elektrického proudu.
Zapojení
Tipy
V závislosti na typu Vašeho televizoru a ostatního zařízení,
které budete připojovat, máte k dispozici různé způsoby
připojení přístroje.
O nejvhodnějším způsobu zapojení se dle potřeby informujte v příručce k obsluze televizoru, stereofonní soustavy či
ostatních zařízení.
Pro lepší reprodukci zvuku připojte výstupní zvukové konektory přehrávače AUDIO OUT do vstupních zvukových
konektorů Vašeho zesilovače, přijímače, stereo systému
nebo zvukového/video zařízení.Více viz „Připojení volitelného příslušenství” na straně 150.
Pozor
– Zajistěte, aby byl tento přístroj připojen přímo k televizoru.
Nastavte správný vstupní kanál televizoru.
– Nepřipojujte konektor zvukového výstupu AUDIO OUT
DVD/VCR přehrávače do vstupního konektoru sluchátek
(nahrávání) na audio systému.
Připojení k televizoru, Satelitní přijímač
S ohledem na vlastnosti Vašeho stávajícího zařízení proveďte
jedno z následujících zapojení.
Připojení Progressive Scan (Color Stream®Pro)
1
2
Podporuje-li Váš televizor standard HDTV nebo jde-li o
"digitální" televizor, můžete užívat předností maximálního
rozlišení obrazu výstupu přehrávače DVD "progressive
scan".
Pokud Váš televizor nepodporuje formát "Progressive scan",
pak při přehrávání výstupem Progressive scan přehrávače
DVD dochází k rušení obrazu.
Připojte konektory COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT přehrávače DVD prostřednictvím kabelu Y
Pb Pr k příslušným konektorům televizoru.
Připojte levý a pravý konektor AUDIO OUT přehrávače
DVD prostřednictvím audiokabelů k levému a pravému
zvukovému vstupu televizoru.
Poznámky
– Položku nastavovací nabídky Progressive nastavte na hodnotu
"On".Tím zapnete progresivní signál, viz stranu 157.
– Signál Progressive scan nelze přenášet konektorem analogového
videa (žlutý konektor VIDEO OUT) ani konektorem S-VIDEO.
Rear of this unit (DVD exclusive out connection)
Základní zapojení (AV)
1
2
Připojte konektor EURO AV1 AUDIO/VIDEO na zadním
panelu přístroje ke vstupní zásuvce SCART na televizoru
pomocí vodiče SCART.
Některé televizní stanice vysílají kódovaný televizní signál,
který lze reprodukovat pouze pomocí zakoupeného nebo
pronajatého dekodéru.Tento dekodér (dešifrovací zařízení)
můžete připojit ke konektoru EURO AV2 DECODER na
zadním panelu.
1
2
Kabel Vaší pokojové/venkovní antény připojte ke konektoru antény (AERIAL) na zadním panelu přístroje.
Přiloženým kabelem antény propojte konektor RF OUT
na zadním panelu přístroje s konektorem antény Vašeho
televizoru.
Česky
Základní zapojení (RF)
Rear of TV
AERIAL
VIDEO
INPUT
COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN
Pr
Pb
Y
AUDIO INPUT
L
SCART INPUT
S-VIDEO INPUT
R
Zapojení DVD výstupu
1
2
1
2
Zapojení pro složkové video (component video)
Pomocí Y Pb Pr kabelu propojte konektory výstupu
složkového videa (COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT) s odpovídajícími vstupními konektory na
televizoru.
Pomocí audio kabelu propojte levé a pravé konektory
zvukového výstupu (AUDIO OUT) s odpovídajícími
pravými a levými vstupními konektory zvuku na televizoru.
Decoder
Zapojení S-Video
Pomocí S-Video kabelu propojte konektory S-Video
výstupu s odpovídajícími S-Video vstupními konektory na
televizoru.
Pomocí audio kabelu propojte levé a pravé konektory
zvukového výstupu (AUDIO OUT) s odpovídajícími
pravými a levými vstupními konektory zvuku na televizoru.
Rear of this unit (Basic connection)
Poznámka
Je-li Váš televizor vybaven vstupem S-Video, připojte přehrávač
DVD kabelem S-Video. Při použití kabelu S-Video nepřipojujte
žlutý videokabel.
149
Zapojení (Pokračování)
Připojení volitelného příslušenství
Připojení k zesilovači vybavenému dvoukanálovým analogovým stereo nebo Dolby Pro Logic II/Pro Logic
Pomocí audio kabelů připojte levý a pravý výstupní zvukový
konektor AUDIO OUT DVD přehrávače k levému a pravému
vstupnímu konektoru zesilovače, přijímače nebo stereo systému.
Připojení k zesilovači vybavenému dvoukanálovým digitálním
stereo (PCM) nebo k Audio/Video přehrávači s
vícekanálovým dekodérem (Dolby DigitalTM nebo MPEG 2).
1
Připojte jeden z výstupních konektorů digitálního zvuku DIGITAL AUDIO OUT (optický nebo koaxiální) DVD/VCR
přehrávače do odpovídajícího vstupního konektoru zesilovače. Použijte volitelný digitální audio kabel (optický nebo
koaxiální).
2
Musíte aktivovat digitální zvukový výstup přehrávače (viz
„Digitální zvukový výstup” na straně 158).
Digitální vícekanálový zvuk
Digitální vícekanálové zapojení poskytuje nejvyšší kvalitu zvuku.
Pro tento účel potřebujete vícekanálový audio/videopřijímač,
který podporuje jeden nebo více zvukových formátů podporovaných Vaším přístrojem (MPEG 2 a Dolby Digital).
Zkontrolujte přijímač a pátrejte po symbolech na čelním panelu
přijímače.
Česky
Rear of this unit
2 channel analog stereo or Dolby Pro Logic II/Pro Logic connection.
DVD exclusive out
DVD/VCR OUT
Digital multi-channel connection (DVD exclusive out connecttion)
COAXIAL
DIGITAL INPUT
L
Amplifier (Receiver)
150
R
AUDIO INPUT
OPTICAL
DIGITAL INPUT
Poznámky
– Pokud Váš přijímač nepodporuje zvukový formát digitálního
výstupu, bude reprodukovat silný zkreslený zvuk nebo bude
ticho.
– Zvukový formát vloženého disku DVD zobrazíte stisknutím
tlačítka AUDIO v displeji na obrazovce.
Před spuštěním - videorekordér
Vyladění videokanálu na televizoru
Videokanál (kanál vysokofrekvenčního výstupu) je kanál, na
kterém televizor přijímá signál obrazu a zvuku z přístroje
DVD+VCR prostřednictvím vysokofrekvenčního kabelu.
Používáte-li kabel SCART, není třeba televizor ladit a stačí
vybrat kanál AV. Kanál AV je předvolen pro optimální
přehrávání videa v televizoru.
Následující kroky proveďte pouze, pokud jste přesunuli
televizor na jiné místo nebo pokud v oblasti začala vysílat
nová televizní stanice a televizní obraz je rušen nebo pokud
jste místo vysokofrekvenčního připojení začali používat
připojení AV (nebo naopak).
1
2
3
Zapněte přístroj DVD+VCR a televizor.
4
Stiskněte a podržte tlačítko CHANNEL 3 nebo 4 na
přístroji DVD+VCR déle než 4 sekundy.
Začínáme používat přístroj DVD+VCR
Následující pokyny předpokládají, že jste právě poprvé
zapojili přístroj DVD+VCR. Pro usnadnění ladění televizních
stanic je tento přístroj DVD+VCR vybaven automatickým
systémem ukládání stanice do paměti ACMS (Automatic
Channel Memory System).
1
Zkontrolujte, zda jste přístroj DVD+VCR správně nainstalovali.
Stisknutím tlačítka 1 zapněte přístroj DVD+VCR.
Pokud se na obrazovce nezobrazí úvodní obrazovka s
nabídkou, zkontrolujte, zda jste v televizoru vyladili
videokanál. Pokud je kanál správně vyladěn, může to
znamenat, že přístroj DVD+VCR je již vyladěn.
Vyberte volný kanál 36 v televizoru.
ACMS
Pr-12
OK i
ACMS
2
Na displeji přístroje DVD+VCR se zobrazí indikátor RF 36.
Na televizní obrazovce se zobrazí následující obraz.
Stisknutím tlačítka OK spusťte automatické ladění.
01
02
03
C02
C03
C04
S
Pr-12
ACMS
RF CHANNEL
36
3
00
00
00
Česky
Stisknutím tlačítka 1 na dálkovém ovládání přejdete do pohotovostního režimu (indikátor hodin bude vypnutý).
E
i
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU zrušte zobrazení nabídek
na televizní obrazovce.
Pokud je obraz zrnitý, pokračujte krokem 5.
Pokud je obraz čistý, dokončete ladění stisknutím tlačítka 1
na přístroji DVD+VCR.
5
Stisknutím tlačítka CHANNEL 3 nebo 4 na přístroji
DVD+VCR nastavte videokanál na některou volnou pozici
mezi 22 a 68, která není obsazena žádnou místní stanicí.
Poznámka
Dokud neprovedete krok 6, vysokofrekvenční kanál se
nezmění.
6
Stisknutím tlačítka 1 uložte nový vysokofrekvenční videokanál do
paměti přístroje DVD+VCR.
Nyní vylaďte televizor na nový vysokofrekvenční kanál
přístroje DVD+VCR.
Poznámka
Pokud byl obraz na televizní obrazovce v kroku 4 čistý,
televizor nepřelaďujte.
151
Před spuštěním - videorekordér
Ruční nastavení hodin
Nastavení obrazového formátu
Hodiny zabudované ve Vašem videorekordéru řídí nastavení času a data videorekordéru.
1
Stiskněte SYSTEM MENU.
Stisknutím tlačítka F nebo
Stiskněte OK.
HH MM
-- : - -
G
zvolte položku SET.
DD MM
YY
-- . -- . --
---
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Obrazovka televizoru zobrazí hlavní nabídku.
Stisknutím tlačítka F nebo
stiskněte tlačítko OK.
G
zvolte položku SYS a
Stisknutím tlačítka D nebo E zvolte položku dle
používaného obrazového formátu.
1 2
SET
2
i
Pomocí D nebo E na dálkovém ovládání nastavte
HODINY, MINUTY, DEN, MĚSÍC a ROK.
Váš videorekordér používá dvacetičtyřhodinový formát
časového údaje, tj. 1 hodina odpoledne se zobrazuje jako
13:00.
Den v týdnu se zobrazí automaticky po zadání roku.
Česky
HH MM
8 : 00
DD MM YY
1 . 01 . 05
REC
AUD
5
AUTO
PAL Pr-12
1 2
PSET
SET
ACMS
R SECAM
SYS
MESECAM
+
f OSD
ON
OFF
NIC
DECODER
SYS
i
Stisknutím tlačítka F nebo G zvolte položku RF AUDIO.
Stisknutím tlačítka D nebo E zvolte položku dle
používaného RF AUDIO.
SO
1 2
SET
i
REC
3
4
Dojde-li při zadávání údajů k překlepu, stiskněte
G a zadejte správný údaj.
Stiskněte SYSTEM MENU.
152
F
RF - I/I
RF -Pr-12
B/G1
f OSD
nebo
AUD
6
2
PSET
RF ACMS
- D/KSET
R
ON
OFF
+
-
DECODER
SYS
NIC
SYS
i
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU odstraňte nabídku z
obrazovky televizoru.
Před spuštěním - videorekordér
Používání hlavní nabídky
Tento videorekordér umožňuje snadné programování
pomocí nabídek zobrazovaných na obrazovce televizoru.
Nabídky se obsluhují prostřednictvím dálkového ovládání.
Zapněte televizor a videorekordér stisknutím tlačítka 1 .
1
2
1 2
REC
AUD
2
PSET
R
Pr-12
ACMS
SET
f OSD
+
ON
OFF
DECODER
-
Je-li signál televizního programu příliš slabý, videorekordér nemusí rozpoznat a uložit nezbytné informace
správně. Překonání tohoto problému popisuje kapitola
RUČNÍ VYLADĚNÍ TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ na
straně 155.
SYS
NIC
REC
OK i
Stiskněte tlačítko 1 na videorekordéru.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Obrazovka televizoru zobrazí hlavní nabídku.
Stisknutím tlačítka F nebo G zvolte položku ACMS.
Stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Obrazovka televizoru zobrazí hlavní nabídku.
1 2
REC - nastavení nahrávání s časovačem
PR SET - nastavení ručního ladění
ACMS - ACMS (Automatic Channel Memory Systém)
SET - nastavení datumu a času
O SYSTEM - nastavení obrazového formátu
O Dr. - kontrola problému s videorekordérem
O AUDIO - Váš videorekordér je schopen nahrávat čtyři
zvukové stopy a přehrává tu, kterou si zvolíte.
O F.OSD ON/OFF - zobrazení provozního režimu videorekordéru
O 16:9/4:3 - volba poměru stran obrazovky televizoru
O DEKODÉR - Použití placeného TV dekodéru (nebo
satelitního přijímače) spolu s vaším videorekordérem
O OPR - zdokonalení přehrávaného obrazu
O NIC - aktivace/dezaktivace digitálního zvuku NICAM
REC
Pr-12
ACMS
f OSD
AUD
SET
SYS
Pr-12
+
NIC
-
ACMS
DECODER
ON
OFF
OK i
ACMS
Pr-12
OK i
ACMS
3
Opětovným stisknutím tlačítka OK zahájíte proces
automatického ladění.
01
02
03
Tipy
C02
C03
C04
00
00
00
S
Stisknutím tlačítka F a G zvolte požadovanou nabídku.
Stiskněte tlačítko OK a tlačítky D a E zvolte položku.
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU zapněte reprodukovaný obraz.
E
Pr-12
Jazykovou mutaci nabídek můžete nastavit v nabídce nastavení
DVD. (Viz Nabídka jazykových mutací na straně 157.)
3
4
PSET
R
i
ACMS
4
Česky
1
Automatické vylaďování televizních
programů
Po dokončení vylaďování se zobrazí TABULKA TELEVIZNÍCH STANIC.
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU uložíte Vaše nastavení.
01
02
03
04
05
06
07
08
PSET
R
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
00
00
00
00
00
00
00
00
VYMAZAT :
,
OK i
153
Před spuštěním - videorekordér
Ruční vyladění televizních programů
V určitých oblastech jsou radiové signály příliš slabé, aby
mohly být vyhledány a správně přiřazeny televizním stanicím pomocí automatického ladění videorekordéru.
Takového slabší signály musíte pro uložení ve videorekordéru vyladit ručně.
1
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Obrazovka televizoru zobrazí hlavní nabídku
Stisknutím tlačítka F nebo G zvolte položku PR SET.
Stiskněte tlačítko OK.
KAN
C 02
01
RLF
00
5
Stisknutím tlačítka G zvolte STANICE, kterou chcete pojmenovat.
Stiskněte tlačítko OK.
C09
KAN
C10
RLF
00
STANICE
PSET
R
6
OK i
Tisknutím tlačítka D nebo E volte písmena a čísla sestavovaného názvu televizní stanice.
Tisknutím tlačítek F a G se pohybujete mezi znaky.
Stiskněte tlačítko OK.
STANICE
PR-01
1 2
2
REC
PSET
R
AUD
f OSD
ON
OFF
Pr-12
ACMS
SET
+
-
SYS
P
RSET
NIC
DECODER
OK i
PSET
R
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Zobrazí se tabulka stanic.
Stisknutím tlačítka D nebo E zvolte číslo programu, který
chcete ladit (například PR 09).
Česky
01
02
03
04
05
06
07
08
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
P
RSET
00
00
00
00
00
00
00
00
VYMAZAT :
C09
i
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
,
KAN
C--
RLF
--
STANICE
----
PSET
R
4
i
Po rozpoznání stanice se vyhledávání zastaví.
Stisknutím tlačítka G zvolte položku RLF.
Stisknutím tlačítka D nebo E proveďte doladění.
09
P
RSET
154
KAN
C10
RLF
00
STANICE
WDR 3
7
OK i
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU potvrďte umístění stanice.
Opět stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Vaše nová televizní stanice je nyní naladěna Vaším videorekordérem.
Přejete-li si ručně vylaďovat další stanice, zopakujte kroky
1 až 7.
OK i
Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím INPUT zvolte C (standardní stanice) nebo S
(kabelové stanice):
C02-C69, S01-S41.
Pomocí číselných tlačítek vložte číslo kanálu stanice, kterou
chcete vyladit, nebo pomocí tlačítek D či E nalezněte
požadovanou stanici.
09
RLF
00
PSET
R
09
3
KAN
C10
STANICE
i
10
11
12
13
14
15
16
P
RSET
C10
--------
00
--------
WDR 3
-----------------------------
VYMAZAT :
,
OK i
Před spuštěním - videorekordér
Změna pořadí televizních stanic
Rušení televizních stanic
Po vyladění televizních stanic Vaším videorekordérem
máte možnost měnit pořadí jejich uložení bez nutnosti
opětovného vylaďování! Pokyny uvedené na této straně
popisují snadné přesouvání stanic do požadovaného
pořadí.
Po vyladění televizních stanic máte možnost vybrané stanice
vymazat.
Pokyny na této straně popisují způsob snadného vymazání
nežádoucích televizních stanic.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Obrazovka televizoru zobrazí hlavní nabídku.
Stisknutím tlačítka F nebo G zvolte položku PR SET.
Stiskněte tlačítko OK.
tlačítko SYSTEM MENU.
1 Stiskněte
Obrazovka televizoru zobrazí hlavní nabídku.
Stisknutím tlačítka nebo zvolte položku PR SET.
F
G
1
Stiskněte tlačítko OK.
1 2
REC
AUD
PSET
R
Pr-12
ACMS
SET
f OSD
+
ON
OFF
DECODER
KAN
C 02
01
-
1 2
SYS
OK i
RLF
00
AUD
STANICE
PR-01
PSET
R
PSET
R
REC
PSET
R
NIC
Pr-12
ACMS
SET
f OSD
+
ON
OFF
DECODER
KAN
C 02
01
-
SYS
PSET
R
NIC
OK i
RLF
00
STANICE
PR-01
P
RSET
i
i
tlačítko SYSTEM MENU.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
2 Stiskněte
Stisknutím tlačítka
nebo zvolte číslo programu, který
2
Stisknutím tlačítka
nebo zvolte číslo programu, který
chcete přesunout (například PR 03). Stiskněte tlačítko .
chcete vymazat (například PR 03).
E
D
G
01
02
03
04
05
06
07
08
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
P
RSET
00
00
00
00
00
00
00
00
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
VYMAZAT :
01
02
03
04
05
06
07
08
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
00
00
00
00
00
00
00
00
,
01
02
03
04
05
06
07
08
OK i
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
PSET
R
00
00
00
00
00
00
00
00
PR-01
PR-02
PR-04
PR-05
PR-03
PR-06
PR-07
PR-08
P
RSET
OK i
tlačítko OK.
4 Stiskněte
Zvolený program se přesune na nové číslo programu.
Chcete-li přesunout další televizní stanice, zopakujte kroky
1 až 4.
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU odstraňte nabídky z
televizní obrazovky.
01
02
03
04
05
06
07
08
PSET
R
C02
C03
C05
C06
C04
C07
C08
C09
00
00
00
00
00
00
00
00
VYMAZAT :
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
,
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
VYMAZAT :
,
OK i
F
01
02
03
04
05
06
07
08
E
C02
C03
C05
C06
C04
C07
C08
C09
00
00
00
00
00
00
00
00
tlačítko .
3 PoStiskněte
krátké chvíli bude zvolená stanice vymazána.
Stisknutím tlačítka nebo zvolte číslo programu, kam
3 chcete
program přesunout (například PR 05).
01
02
03
04
05
06
07
08
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
P
RSET
OK i
D
E
Česky
D
C02
C03
C05
C06
C04
C07
C08
C09
00
00
00
00
00
00
00
00
VYMAZAT :
PSET
R
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
,
OK i
tlačítka SYSTEM MENU odstraňte nabídky z
4 Stisknutím
obrazovky televizoru.
Chcete-li vymazat další televizní stanice, zopakujte kroky 1
až 3.
01
02
03
04
05
06
07
08
PSET
R
C02
C03
C06
C04
C07
C08
C09
C10
00
00
00
00
00
00
00
00
VYMAZAT :
PR-01
PR-02
PR-03
PR-04
PR-05
PR-06
PR-07
PR-08
,
OK i
Volba uložených televizních stanic:
Uložené televizní stanice lze volit dvěma způsoby.
Stisknutím tlačítka D nebo E volíte různé stanice vyladěné
Vaším videorekordérem.
Rovněž můžete stanice volit přímo prostřednictvím číselných
tlačítek dálkového ovládání.
OK i
155
Před spuštěním – přehrávač DVD
Obecné informace
Dočasné ovládací symboly
Tato příručka uvádí základní pokyny pro obsluhu přístroje. Některé disky DVD vyžadují specifickou obsluhu nebo
v průběhu přehrávání umožňují pouze omezenou
obsluhu.V takovém případě obrazovka televizoru zobrazí
symbol , který upozorňuje, že úkon není povolen pro toto
Title
Chapter
Track
All
zařízení nebo není dostupný pro daný disk.
A-B
Displej na obrazovce
Off
Obecný stav přehrávání lze zobrazit na obrazovce televizoru.
Některé položky nabídky lze měnit.
zopakovat titul
zopakovat kapitolu
zopakovat stopu (pouze Video CD bez PBC)
zopakovat všechny stopy (pouze Video CD bez PBC)
zopakovat A-B
vypnout opakování
obnovit přehrávání v tomto bodul
zakázaný nebo nedostupný úkon
Obsluha displeje na obrazovce
1
2
3
Stiskněte tlačítko DISPLAY v průběhu přehrávání.
Stisknutím tlačítka 3 nebo 4 zvolte položku.
Zvolená položka se rozsvítí.
Poznámky
Některé disky neposkytují všechny níže uvedené položky displeje na obrazovce.
Nedojde-li do deseti sekund ke stisknutí tlačítka, displej na
obrazovce zmizí.
Stisknutím tlačítka 1 nebo 2 změňte nastavení položky.
Pro nastavování číselných hodnot (např. číslo titulu) lze
použít rovněž číselná tlačítka.V případě některých funkcí se
nastavení provede po stisknutím tlačítka OK.
Česky
DVD
Položka
4 vyberete požadovanou položku)
Funkce (Stiskem 3/4
Číslo titulu
Číslo kapitoly
Časové vyhledávání
VCD2.0
1 /3
Zobrazí číslo současného titulu a celkový počet titulů a přeskočí na
požadované číslo titulu.
1 / 2, nebo číslicemi, OK
1 /12
Zobrazí číslo současné kapitoly a celkový počet kapitol a přeskočí na
požadovanou kapitolu.
1 / 2, nebo číslicemi, OK
0:20:09
Zobrazí uplynulý čas přehrávání a
vyhledá přímo místo zadané pomocí uplynulého času.
Číslicemi, OK
VCD1.1
Položka
4 vyberete požadovanou položku.)
Funkce (Stiskem 3/4
Číslo stopy
1 /4
Časové vyhledávání
156
Způsob výběru
0:20:09
Zobrazí číslo současné stopy a celkový počet stop a mód zapnutí PBC a
přeskočí na požadovanou stopu.
Zobrazí uplynulý čas přehrávání a
vyhledá přímo místo zadané pomocí uplynulého času.
Způsob výběru
1 / 2, nebo číslicemi, OK
Číslicemi, OK
Před spuštěním(Pokračování) – přehrávač DVD
Tento přístroj Vám umožňuje provádět Vaše vlastní osobní nastavení.
Zobrazení a vypnutí nabídky:
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU zobrazíte nabídku. Po
druhém stisknutí tlačítka SYSTEM MENU dojde k přepnutí zpět
na počáteční obrazovku.
Přechod na následující úroveň:
Stiskněte tlačítko 2 na dálkovém ovládání.
Přechod na předchozí úroveň:
Stiskněte tlačítko 1 na dálkovém ovládání.
Obecná obsluha počátečních nastavení
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Zobrazí se nabídka nastavování.
Stisknutím 3/4 zvolte požadovanou položku a poté
tlačítkem 2 přepněte na druhou úroveň. Obrazovka
zobrazí aktuální nastavení zvolené položky a alternativní
nastavení.
Tlačítky 3/4 proveďte druhou požadovanou volbu a poté
stisknutím tlačítka 2 přepněte na třetí úroveň.
Tlačítky 3/4 zvolte požadované nastavené a poté
stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte. Některé z položek
vyžadují provedení dalších úkonů.
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU nebo PLAY N nabídku nastavování opustíte.
1
2
3
4
5
Televizní aspekt DVD
4:3: Nastavte, je-li připojen televizor se standardní obrazovkou 4:3.
16:9: Nastavte, je-li připojen televizor s obrazovkou o poměru
stran 16:9.
Modus displeje DVD
Nastavení režimu zobrazení je účinné pouze je-li nastaven
poměr stran obrazovky televizoru "4:3".
Poštovní schránka: Zobrazuje široký obraz s tmavými pásy v
dolní a horní části obrazovky.
Panscan: Automaticky zobrazuje široký obraz na celé
obrazovce a ořezává boční části obrazu.
Progresivní snímání
Formát videosignálu Progresivní snímání poskytuje obraz
nejvyšší kvality s minimálním blikáním.
Používáte-li konektory Component Video pro připojení
přehrávače DVD k televizoru, který formát Progresivní
snímání podporuje, nastavte položku nabídky Progresivní
snímání na hodnotu Zapnuto.
Zapnutí funkce Progresivní snímání:
Připojte komponentový výstup DVD ke vstupu
monitoru/televizoru a nastavte televizor, resp. monitor na
Vnější vstup.
1
V nabídce Displej zvolte položku “Progresivní snímání” a
stiskněte tlačítko 2.
Česky
Počáteční nastavení
Video-Ausgang
JAZYKY
OK
Jazykový menu
Volí jazyk nabídky nastavování a displeje na obrazovce.
Zvukový disk / Diskový podtitul / Diskový menu DVD
Volí jazykovou mutaci zvukové stopy disku, titulků a nabídky
disku.
Originál: Je vybrána originální jazyková mutace disku.
Atd.: Jinou jazykovou mutaci zvolíte vložením příslušného
čtyřmístného kódu jazyka dle seznamu v příloze pomocí
číselných tlačítek a následným stisknutím tlačítka OK. Zadáteli nesprávný kód, stiskněte tlačítko CLEAR.
DISPLEJ
Video-Ausgang
RGB
2
3
4
5
Tlačítky 3 / 4 zvolte položku “Zapnuto”.
Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se potvrzovací nabídka.
Zobrazí-li obrazovka potvrzovací nabídku, je standardně
zvýrazněno tlačítko Cancel (zrušit).Tlačítky 1 zvýrazněte
tlačítko Enter.
Stisknutím tlačítka OK přepnete přehrávač do režimu
Progresivní snímání.
Pozor
Nastavíte-li Progressive Scan nedopatřením, musíte vynulovat
nastavení.
1 Stiskněte tlačítko STOP a přidržte je pět sekund stisknuté.
Dojde k obnovení standardního nastavení videovýstupu a
běžný analogový televizor nebo monitor opět zobrazí obraz.
2 Nevypínejte zařízení, pokud je na televizní obrazovce
zobrazeno hlášení “PROGRESSIVE SCAN MODE“ (režim
progresivního skenování).
TV Výstup Výběr
Nastavte položku Výběr výstupu TV přehrávače podle typu
připojení televizoru.
YPbPr: Pokud je televizor připojen pomocí konektorů
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT
(Výstup komponentního videa/postupné řádkování) na
přehrávači DVD.
RGB: Pokud je televizor připojen prostřednictvím konektoru
SCART (signál RGB).
157
Před spuštěním – přehrávač DVD
AUDIO
Každý disk DVD má k dispozici řadu možností zvukového
výstupu. Zvukové volby přehrávače nastavte dle typu
zvukového systému, který používáte.
Atd.
Lze měnit nastavení PBC a Přehrávka.
Atd.
Audio
PBC VCD2.0
Digitální Dolby / MPEG DVD
Bitstream: Položku "Bitstream" zvolte v případě, že je
konektor DIGITAL OUT přehrávače DVD připojen k
zesilovači či jinému zařízení vybavenému dekodérem
Digitální Dolby nebo MPEG.
PCM : Tuto položku zvolte v případě, že je přehrávač DVD
připojen k dvoukanálovému stereofonnímu zesilovači. Média
DVD nahraná v Digitální Dolby nebo v MPEG budou
automaticky převedena na dvoukanálový zvuk PCM.
Česky
Vzor Frek. (vzorkovací frekvence) DVD
Pokud Váš přijímač nebo zesilovač NENÍ schopen
zpracovávat signály se vzorkovací frekvencí 96 kHz, zvolte 48
kHz. Po provedení tohoto nastavení přístroj převádí signály
96 kHz automaticky na 48 kHz, aby je mohl Váš systém
dekódovat.
Je-li Váš přijímač nebo zesilovač schopen pracovat se signály
96 kHz, zvolte 96 kHz. Po provedení tohoto nastavení
přístroj ponechává jakýkoli typ signálu bez dalšího
zpracování.
Příslušné informace o funkci zesilovače naleznete v jeho
dokumentaci.
DRC (Řízení dynamického rozsahu) DVD
Díky formátu DVD, který využívá digitální technologie
zpracování zvuku, můžete naslouchat zvukovému záznamu
programu v nejlepší dosažitelné přesnosti a věrnosti. Máte
však možnost zúžit dynamický rozsah zvukového výstupu
(rozdíl mezi nejhlasitějším a nejtišším zvukem).V takovém
případě budete mít možnost naslouchat filmu
reprodukovanému se sníženou hlasitostí beze ztráty jasnosti
zvuku.Tento efekt zapnete nastavením hodnoty položky
DRC Zapnuto.
158
Zapíná a vypíná řízené přehrávání (PBC).
Zapnuto: média Video CD s funkcí PBC jsou přehrávána dle
PBC.
Vypnuto: média Video CD s funkcí PBC jsou přehrávána
shodným způsobem jako zvuková CD.
Přehrávka DVD
Přehrávač DVD můžete nastavit tak, aby vždy po vložení disku
DVD bylo automaticky spuštěno jeho přehrávání. Je-li režim
Auto Play spuštěn, vyhledá přehrávač DVD nejdelší titul a automaticky jej přehraje.
Zapnuto: Funkce Auto Play je zapnutá.
Vypnuto: Funkce Auto Play je vypnutá.
Nota
Určitá média DVD nemusí funkci Auto Play podporovat.
Před spuštěním – přehrávač DVD
Blokovat (Rodičovská kontrola)
Heslo (bezpečnostní kód)
Heslo můžete vkládat a měnit.
1. V nabídce Blokovat zvolte položku Heslo a poté stiskněte
tlačítko 2.
2. Proveďte úkon číslo 2 uvedený v levém sloupci (Klasifikace).
Zvýrazněna je položka " Změna" nebo "Nové heslo".
3. Zadejte nový čtyřmístný kód a poté stiskněte tlačítko OK.
Pro kontrolu zopakujte zadání.
4. Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU opustíte nabídku.
1. Zvolte položku “Klasifikace” nabídky Blokovat a poté
stiskněte tlačítko 2.
2. Pro přístup k funkcím Klasifikace, Heslo a Kód oblasti kódu
musíte zadat vámi vytvořený čtyřmístný bezpečnostní kód.
Pokud jste tento bezpečnostní kódu dosud nezadali, zadejte
jej.
Zadejte čtyřmístný kód a stiskněte tlačítko OK. Zopakujte
zadání a stisknutím tlačítka OK zadání ověřte.V případě
překlepu před stisknutím tlačítka OK stiskněte tlačítko
CLEAR.
Zapomenete-li bezpečnostní kód
Pokud jste zapomněli bezpečnostní kód, můžete jej vymazat:
1. Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU zobrazte nabídku nastavování.
2. Zadejte šestimístné číslo "210499". Dojde k vymazání
bezpečnostního kódu.
3. Dle popisu výše zadejte nový bezpečnostní kód.
Kód země
DVD
Dle seznamu uvedeného v příloze vložte kód země/oblasti, jejíž
normy byly použity pro ohodnocení obsahu DVD disku.
1. Zvolte položku " Kód země" nabídky Blokovat a poté
stiskněte tlačítko 2.
2. Proveďte úkon číslo 2 uvedený v levém sloupci
(Klasifikace).
Česky
Hodnocení DVD
Filmy na discích DVD mohou obsahovat scény, které nejsou
vhodné pro děti.
Z tohoto důvodu mohou disky obsahovat informace pro funkci
Rodičovského zámku, které se vztahují na celý disk nebo na
konkrétní scény na disku.
Tyto scény jsou hodnoceny podle stupnice od 1 do 8 nebo lze
na některých discích vybírat vhodnější scény.
Hodnocení se v jednotlivých zemích liší.
Funkce Rodičovského zámku zabraňuje dětem přehrávat některé disky nebo umožňuje přehrávat na některých discích
přehrávat vhodnější scény.
3. Tlačítky 3/4 zvolte první znak.
4. Stiskněte 2 a tlačítky 3/4 zvolte druhý znak.
5. Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu kódu oblasti.
3. Tlačítky 3/4 zvolte hodnocení od 1 do 8.
Klasifikace (Rating) 1 až 8: Jedna (1) omezuje přehrávání nejvíce.
Hodnocení osm (8) obsahuje nejméně omezení pro přehrávání.
Odemčení
Po volbě této položky se rodičovská kontrola vypne a je
přehráván veškerý obsah.
Poznámka:
Nastavíte-li hodnocení pro přehrávač, jsou přehrávány všechny
scény téhož nebo nižšího hodnocení. Scény s vysokým hodnocením přehrávány nejsou, není-li ovšem na disku alternativní
obsah. Alternativní obsah musí mít shodné nebo nižší hodnocení. Není-li nalezena vhodná alternativa, dojde k zastavení
přehrávání. Pro přehrání disku musíte zadat čtyřmístné heslo
nebo změnit hodnocení.
4. Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu hodnocení a
následným stisknutím tlačítka SYSTEM MENU opusťte
nabídku.
159
Obsluha videorekordéru
Přehrávání videokazety
Zasunout a vysunout videokazetu lze pouze pokud je
videorekordér připojen k napájení.
Váš videorekordér je schopen přehrávat též videozáznam ve formátu NTSC (na televizoru PAL).
Vylepšení obrazu
Po zasunutí videokazety a spuštění přehrávání se
uplatňuje funkce automatického sledování stopy, jež
automaticky zajišťuje maximální kvalitu obrazu. Je-li
kvalita záznamu nízká, opakovaným tisknutím tlačítka
3 nebo 4 na dálkovém ovládání lze tuto funkci ručně
seřídit a odstranit tak veškeré poruchy. Stisknutím
číselného tlačítka 0 na dálkovém ovládání funkci automatického sledování stopy opět zapnete.
1
2
Ujistěte se o správnosti zapojení videorekordéru dle
popisu uvedeného v této příručce výše.
Zapněte televizor.
Stisknutím tlačítka 1 zapněte videorekordér.
Vložte do videorekordéru videokazetu.
Videokazeta musí mít okénko nahoře a šipka musí
směřovat od Vás.
Stisknutím tlačítka PLAY B spusťte přehrávání videokazety.
Pokud jste vložili videokazetu s odstraněným ochranným
výstupkem, započne přehrávání automaticky.
5
Zpomalené přehrávání, Shuttle:
V průběhu přehrávání nebo při zastavení obrazu stiskněte
tlačítko F nebo G.
Můžete dosáhnout následujících rychlostí přehrávání. (-7x,
-5x, -1x, zastavený obraz, zpomalené přehrávání 1/19,
přehrávání normální rychlostí, 2x, 7x).
Zpomalené přehrávání a shuttle vypnete stiskem vybrané
funkce.
Při zpomaleném přehrávání a shuttle může být obraz
zašuměn, míra takového zašumění závisí na kvalitě pásky.
Pokud se na obraze objeví rušení, můžete je snížit pomocí
3 nebo 4.
6
Přehrávání ukončíte tlačítkem STOP.
Stiskněte
.
Pokud při přehrávání dojede páska až na konec, videorekordér automaticky ukončí přehrávání, přetočí kazetu
nazpět a vysune ji.
Optimalizace obrazu OPR (Optimum Picture Response)
Tato funkce automaticky zvyšuje kvalitu přehrávaného obrazu
přizpůsobováním videorekordéru vlastnostem videokazety.
1
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Česky
AUTOMATICKÉ SLEDOVÁNÍ STOPY
Videorekordér automaticky seřídí sledování stopy a zajistí
tak maximální kvalitu obrazu.
3
4
1 2
REC
Stisknutím tlačítka PAUSE/STEP ; zastavte obraz.
Opakovaným stisknutím tlačítka PAUSE/STEP ; přehráváte
záznam po jednotlivých snímcích.
Pokud podržíte tlačítko T, přehrávání bude zpomaleno
na přibližně 1/19 normální rychlosti.
Přehrávání lze dočasně pozastavit maximálně na dobu 5 minut.
Po uplynutí 5 minut videorekordér přehrávání zastaví a předejde tak poškození videokazety a videorekordéru.
Kvalitu zastaveného obrazu lze mírně zvýšit tlačítkem 3
nebo 4.
Stisknutím tlačítka PLAY B obnovte přehrávání
videokazety.
Vyhledávání dle obrazu:
Stisknutí tlačítka S nebo T v průběhu přehrávání
Vám při zrychleném převíjení videokazety (sedmkrát rychleji než běžné přehrávání) umožní orientovat se zrakem v
nahrávce.
Logické vyhledávání:
Po stisknutí a přidržení tlačítka S nebo T v
průběhu převíjení vpřed nebo zpět bude obraz přehráván
sedminásobnou rychlostí vzhledem ke běžnému
přehrávání.
160
AUD
PSET
R
Pr-12
ACMS
SYS
SET
NIC
f OSD
+
ON
OFF
DECODER
-
G
i
2
Stisknutím tlačítka F nebo
3
4
Stiskněte tlačítko OK.
5
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU opusťte nabídku.
zvolte
.
Opakovaným tisknutím tlačítka D nebo E zvolte: VYP,
NEJASNÝ nebo OSTRÝ.
Mějte na zřeteli, že OPR lze nastavovat pouze při
přehrávání videokazety.
Nahrávání s časovačem (ITR)
Videorekordér Vám umožňuje nahrávat několika
jednoduchými způsoby:
Nahrávání s časovačem (ITR) spustí nahrávání v nastaveném
časovém úseku nebo do konce videokazety.
Váš videorekordér poskytuje funkci Long Play (LP), jež Vám
umožňuje nahrát na videokazetu záznam až dvojnásobné
délky. Například na kazetu E-180 lze nahrát až 180 minut
záznamu v režimu Standard Play (SP); použijete-li LP, budete
moci nahrát až 360 minut. Mějte na zřeteli, že při použití
funkce LP dochází k nepatrnému snížení kvality obrazu a
zvuku.
1
Ujistěte se o správnosti zapojení videorekordéru dle
popisu uvedeného výše v této příručce.
Stisknutím tlačítka 1 zapněte videorekordér.
2
Vložte do videorekordéru videokazetu s ochranným
výstupkem.
Videokazeta má mít okénko směrem vzhůru a šipka má
směřovat od Vá
3
Stisknutím tlačítka D nebo E zvolte číslo programu, který
chcete nahrávat.
Číslo programu můžete zvolit rovněž přímo pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
4
Přejete-li si nahrávat přímo ze zásuvky SCART nebo RCA,
opakovaně tiskněte tlačítko INPUT, dokud se nezobrazí
požadovaná zásuvka.
AV 1 pro nahrávání ze zásuvky EURO AV1 SCART na
zadním panelu přístroje.
AV 2 pro nahrávání ze zásuvky EURO AV2 SCART na
zadním panelu přístroje.
AV 3 pro nahrávání ze zásuvek VIDEO IN a AUDIO IN
(vlevo/vpravo) na čelním panelu přístroje.
5
Přejete-li si nahrávat v režimu Long Play nebo Standard
Play, stiskněte tlačítko SPEED.
V režimu SP vznikne nahrávka se zvýšenou kvalitou obrazu a
zvuku, v režimu LP budete mít k dispozici dvakrát více místa
pro nahrávání než v režimu SP.
6
Stisknutím tlačítka RECORD spusťte nahrávání.
Obrazovka televizoru zobrazí nápis RECORD.
Několikrát stiskněte tlačítko RECORD. Každé následné
stisknutí tlačítka prodlouží dobu nahrávání o 30 minut až
po maximální délku nahrávání 9 hodin.
Stisknutím tlačítka PAUSE/STEP ; zamezíte nahrání
nežádoucích scén.
Opětovným stisknutím tlačítka PAUSE/STEP ; obnovíte
nahrávání.
Stisknete-li v průběhu ITR tlačítko PAUSE/STEP ;, zařízení
se přepne do režimu pozastaveného nahrávání a ITR se
zruší.
Videokazety lze přechodně pozastavit na dobu až 5 minut;
je-li videokazeta pozastavena, obrazovka televizoru
zobrazuje nápis RECP. Po 5 minutách videorekordér zastaví
nahrávání a předejde tak poškození pásky a videorekordéru
Stisknutím tlačítka STOP ukončíte nahrávání.
Obrazovka televizoru na několik sekund zobrazí nápis
STOP.
7
8
Poznámky
Pokud si nepřejete na určitou videokazetu nahrávat (k čemuž
může snadno dojít nedopatřením!), odstraňte ochranný výstupek na zadním okraji videokazety.
Na videokazety s odstraněným ochranným výstupkem lze
nahrávat po zakrytí otvoru lepicí páskou.
Pamatujte si, že během sledování jednoho programu můžete
nahrávat jiný, pokud pustíte okamžité nahrávání. Stiskněte
TV/VIDEO, na displeji se objeví indikátor TV a poté vyberte
jiný kanál na Vašem televizoru.
161
Česky
Obsluha videorekordéru
Obsluha videorekordéru
Nahrávání s časovačem pomocí displeje na
obrazovce
D
nový formát časového údaje, tj. 1 hodina odpoledne se
zobrazuje jako 13:00.
Časy spuštění a ukončení nahrávání můžete nastavit
rovněž pomocí tlačítka D či E.
Můžete nastavit až sedm záznamů časovače v rámci jednoho měsíce od aktuálního data.
Poznámka
Před nastavením časovače se ujistěte, že jste správně
nastavili hodiny na DVD+VCR rekordéru a že znáte čísla
programů přidělená televizním stanicím, které jste na
vašem DVD+VCR rekordéru naladili.
Funkce časovaného nahrávání je aktivní, pouze pokud se
přístroj DVD+VCR nachází v pohotovostním režimu.
do videorekordéru videokazetu s ochranným
1 Vložte
výstupkem.
Videokazeta má mít okénko směrem vzhůru a šipka má
směřovat od Vás
Ujistěte se, že přístroj je v režimu VCR (VHS rekordér).
PR-01
-------
G
D
Česky
D
nebo
-
-:-:-:-:-:-:-:-
- ~ - -: - ~ - -: -~- - : -~- - : -~- - : -~- - : -~- - : -
-
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR-01
-------
--------
-
-:-:-:-:-:-:-:-
- ~ - -: - ~ - -: -~- - : -~- - : -~- - : -~- - : -~- - : -
-
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
6
Stiskněte D nebo E a zadejte datum programu.
Stisknete-li tlačítko OK před zadáním data, můžete zvolit jednu z
následujících funkcí automatického nahrávání. Stisknutím tlačítka F
nebo G proveďte volbu a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka OK.
DEN pro každodenní nahrávání (vyjma soboty a neděle) v témže
čase.
NE~SO pro nahrávání v témže čase každý týden.
PR-01
-------
16
-------
-
-:-:-:-:-:-:-:-
- ~ - -: - ~ - -: -~- - : -~- - : -~- - : -~- - : -~- - : -
-
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
OK i
162
16
-------
19 : 00 ~ 20: 00
- - : - - ~ - -: - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - -
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
i
9
vyberte stanici, kterou chcete nahrá-
Po zvolení stiskněte tlačítko G.
Můžete také stisknout D nebo E. Pokud chcete nahrávat ze
vstupů AUDIO IN (L/R) a VIDEO IN na čelním panelu nebo ze
zásuvek EURO SCART na zadním panelu vašeho přístroje,
přečtěte si Poznámky (AV1, AV2 nebo AV3).
PR-01
-------
E
G
--------
E
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Režim IP určuje zbývající délku pásky a v případě potřeby
za účelem nahrání kompletního programu přepíná ze SP
na LP.
i
5 Stiskem
vat.
19 : 00 ~ 20: 00
- - : - - ~ - -: - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - - - : - -~- - : - -
tlačítka zvolte nastavení rychlosti nahrávání.
8 Stisknutím
Stisknutím tlačítka nebo zvolte požadovanou rychlost
pásky (SP, IP nebo LP).
stisknutím tlačítka D nebo E zvolte záznam, který chcete
odstranit a nahradit.
Stisknutím tlačítka F záznam vymažte.
--------
16
-------
i
2 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
3 Stiskněte
nebo
zvolte položku REC.
Stisknutím tlačítka
tlačítko OK.
tlačítka OK spusťte nastavení záznamu časo4 Stisknutím
vače.
Pokud jsou obsazena všechna místa v paměti časovače,
F
E
nebo
a zadejte čas zahájení a ukončení
7 Stiskněte
nahrávání programu, který si přejete nahrát.
Mějte na zřeteli, že videorekordér používá dvacetičtyřhodi-
10
Chcete-li nastavit další časované nahrávání, stiskněte
tlačítko SYSTEM MENU a postupujte podle kroků 4 až 8.
Ověřte správnost údajů v záznamech časovače.
Dvakrát stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Zobrazí-li se nápis PROSÍM ZKONTROLUJTE, zadali jste
nesprávné údaje a je nutné zopakovat zadání.
Stisknutím tlačítka 1 přepněte videorekordér do pohotovostního režimu.
Displej zobrazí
a videorekordér vyčkává na spuštění
nahrávání.Pokud chcete sledovat DVD během pohotovostního režimu časovaného nahrávání, tlačítky POWER
a DVD zapněte DVD mód.
Stisknutím tlačítka STOP ukončíte nahrávání.
Poznámky
Číslo programu přidělené konkrétní stanici můžete zobrazit
stisknutím tlačítka DISPLAY při sledování této stanice.
Budete-li v následujících dnech chtít vymazat nebo změnit
jakékoli z nastavení v paměti časovače, lze to učinit bez nutnosti opětovného zadávání všech informací časovače. Prostře
zobrazte obrazovku paměti časovače. Stisknutím tlačítka D
nebo E zvolte záznam, který chcete vymazat nebo změnit.
Stisknutím tlačítka F záznam vymažte … nebo
za účelem změny záznamu stiskněte tlačítko OK; poté
stisknutím tlačítka F nebo G zvolte stanici, datum, počáteční
a koncový čas a LP. Stisknutím tlačítka D nebo E zadejte
správnou informaci.
Pokud se záznamy časovače překrývají…
Ujistěte se, ž se nastavené časy jednotlivých záznamů časovače nepřekrývají.V opačném případě bude dána přednost
programu, který se má začít nahrávat dříve.
Příklad:
Program 1 se má začít nahrávat v 16:00 a nahrávání se má
ukončit v 17:00.
Program 2 se má začít nahrávat v 16:30 a nahrávání se má
ukončit v 17:30.
(V tomto případě se nahraje kompletní program 1 a dále se
nahraje posledních 30 minut programu 2.)
Obsluha přehrávání DVD a Video CD
Přehrávání DVD a video CD
Obecné vlastnosti
Nastavení přehrávání
Poznámka
Není-li uvedeno jinak, všechny funkce se ovládají
prostřednictvím dálkového ovládání. Některé funkce mohou být
dostupné též prostřednictvím nabídky nastavování.
VCD2.0
VCD1.1
Zapněte televizor a zvolte zdroj videosignálu připojený k
přehrávači DVD.
Audiosystém: Zapněte audiosystém a zvolte zdroj signálu
připojený k přehrávači DVD.
1
2
Tlačítkem OPEN/CLOSE otevřete diskovou mechaniku.
3
Zavřete diskovou mechaniku tlačítkem OPEN/CLOSE.
Pokud se přehrávání nespustí, stiskněte tlačítko B.V některých případech se může objevit nabídka disku.
Vložte do ní vybraný disk, jmenovkou nahoru.
Pokud je vložen dvoustranný disk DVD, bude se přehrávat
spodní strana disku. Ujistěte se, že jste disk vložili správně a že
Vámi vybraná strana směřuje dolů.
Přeskočení na jiný titul (TITLE)
1 /3
Pokud disk obsahuje více než jeden titul, můžete na jiný titul
přeskočit následovně:
Při zastaveném přehrávání stiskněte DISPLAY, potom
pomocí tlačítek číslic zadejte číslo titulu, který chcete spustit.
Přeskočení na jinou kapitolu/stopu (CHAPTER/TRACK)
DVD
Zobrazí-li obrazovka nabídku
Nabídka se na obrazovce může objevit až po vložení DVD nebo
video CD, které nabídku obsahuje.
DVD
Tlačítky 1 2 3 4 zvolte titul/kapitolu, který/kterou chcete
přehrát a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
Tlačítky TITLE nebo DISC MENU se vrátíte na obrazovku
nabídky.
VCD2.0
Číselnými tlačítky zvolte stopu, kterou chcete přehrát.
Stisknutím tlačítka RETURN se vraťte na obrazovku nabídky.
Nastavení a obsluha nabídky se může být závisí na disku a
může se odlišovat. Řiďte se pokyny na obrazovce nabídky. Při
nastavování můžete vypnout funkci PBC.Viz s. 158.
Poznámky
– Je-li nastavena rodičovská ochrana a ohodnocení disku není
touto ochranou povolené, musíte pro přehrání disku zadat
čtyřciferný bezpečnostní kód a povolit tak přehrávání disku
(viz „Rodičovská kontrola, strana 159).
– Disky DVD mohou obsahovat oblastní kód.
Přehrávač DVD neumí přehrát disky, které mají jiný oblastní
kód než přehrávač. Oblastní kód tohoto přehrávače je 2
(dvě).
– Pokud chcete sledovat DVD během pohotovostního režimu
časovaného nahrávání, tlačítky POWER a DVD zapněte DVD
mód.
DVD
VCD1.1
1 /12
1 /3
Pokud se titul na disku skládá z více než jedné kapitoly nebo
má-li disk více stop, můžete přeskočit na jinou kapitolu nebo
stopu následujícím způsobem:
Stiskněte během přehrávání krátce tlačítko a . nebo
> a zvolíte tak následující kapitolu/stopu nebo se vrátíte
na začátek aktuální kapitoly/stopy.
Dvojitým krátkým stisknutím tlačítka . přeskočíte na
předcházející kapitolu/stopu.
Pokud chcete při přehrávání DVD přeskočit přímo na určitou
4 vyberte
kapitolu, stiskněte DISPLAY. Potom tlačítky 3/4
ikonu kapitola/stopa (chapter/track). Pomocí numerických
tlačítek zadejte číslo kapitoly/stopy.
Poznámka
Pro dvojciferná čísla stiskněte číslicová tlačítka rychle po sobě.
Vyhledávání
DVD
VCD2.0
VCD1.1
1 Při přehrávání stiskněte . nebo >.
Přehrávač se přepne do módu vyhledávání.
2 Opakovaným tisknutím . nebo > zvolte požadovanou
rychlost: mX2, mX4, mX16, mX100 (vzad) vnebo
MX2, MX4, MX16, MX100 (vpřed).
V případě videodisku CD se rychlost vyhledávání mění:
mX2, mX4, mX8 (vzad), nebo MX2, MX4,
MX8 (vpřed).
3 Chcete-li se vrátit k přehrávání, stiskněte tlačítko PLAY B.
Zastavení obrazu a přehrávání po jednotlivých snímcích
DVD
VCD2.0
VCD1.1
1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko PAUSE/STEP.
Přehrávač přejde do režimu dočasného pozastavení
přehrávání.
2 Opakovaným tisknutím tlačítka PAUSE/STEP na dálkovém
ovládání můžete přehrávat obraz po jednotlivých snímcích.
163
Česky
DVD
Obsluha přehrávání DVD a Video CD
Opakování A-B
Obecné vlastnosti (pokračování)
Zpomalené přehrávání
DVD
VCD2.0
VCD1.1
1 V průběhu dočasného pozastavení přehrávání stiskněte
tlačítko >.
Přehrávač zapne zpomalené přehrávání.
2 Opakovaným tisknutím >. zvolte požadovanou rychlost:
T 1/7, T 1/6, T 1/4 nebo T 1/2 (vpřed).
3 Režim zpomaleného přehrávání ukončíte stisknutím tlačítka
PLAY.
Poznámka
Zpomalené přehrávání vzad nelze použít v případě disk.
A -
A-B
DVD
Chapter
Title
VCD2.0
DVD
Track
VCD1.1
All
Off
Obrazovka televizoru krátce zobrazí A*.
2 Ve zvoleném koncovém bodě stiskněte tlačítko REPEAT A-B.
Obrazovka televizoru krátce zobrazí A B a započne přehrávání
opakované sekvence (displej přehrávače zobrazí značku opakování ab).
3 Pro zrušení opakování sekvence stiskněte tlačítko REPEAT AB.
VCD1.1
Off
Disky DVD s videozáznamem – Opakování kapitoly/titulu/vypnuto
1 Chcete-li zopakovat právě přehrávanou kapitolu, stiskněte
tlačítko REPEAT.
Obrazovka televizoru zobrazí symbol opakování kapitoly.
2 Chcete-li zopakovat právě přehrávaný titul, stiskněte tlačítko
REPEAT ještě jednou.
Obrazovka televizoru zobrazí symbol opakování titulu.
3 Třetím stisknutím tlačítka REPEAT opakování ukončíte.
Obrazovka televizoru zobrazí symbol vypnutého opakování.
Česky
Disky Video CD – Opakování stopy/celého disku/vypnuto
1 Chcete-li zopakovat právě přehrávanou stopu, stiskněte
tlačítko REPEAT.
Obrazovka televizoru zobrazí symbol opakování stopy.
2 Chcete-li opakovat celý právě přehrávaný disk, stiskněte
tlačítko REPEAT podruhé.
Obrazovka televizoru zobrazí symbol opakování celého disku.
3 Třetím stiskem tlačítka REPEAT opakování ukončíte.
Obrazovka televizoru zobrazí symbol vypnutého opakování.
Poznámka
Pokud disk Video CD obsahuje funkci PBC, musíte ji před použitím
funkce opakování v nabídce nastavení vypnout Viz stranu 158.
164
VCD1.1
Pro opakování sekvence obsažené v titulu:
1 Ve zvoleném počátečním bodě stiskněte tlačítko REPEAT A-B.
Vyhledávání podle času
Opakování
VCD2.0
0:20:09
DVD
VCD2.0
(PBC: Off)
-:--:--
Funkce vyhledávání času umožňuje začít přehrávání ve
zvoleném čase nahrávky.
1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY. Obrazovka
televizoru zobrazí nabídku.V časovém okénku je zobrazen
uplynulý čas přehrávání aktuálního disku.
4 symbol vyhledávání
2 Během 10 sekund vyberte tlačítky 3/4
podle času TIME SEARCH.
V časovém okénku se zobrazí údaj "-:--:--".
3 Během 10 sekund číselnými tlačítky zadejte požadovaný čas
začátku přehrávání. Zadejte hodiny, minuty a sekundy v
tomto pořadí zleva doprava.
Zadáte-li nesprávný údaj, smažte číslo tlačítkem CLEAR.
Poté zadejte správné hodnoty.
4 Během 10 sekund potvrďte nastavený počáteční čas
stisknutím tlačítka OK.
Přehrávání začíná od zvoleného času na disku. Pokud zadáte
neplatný časový údaj, přehrávání bude pokračovat z aktuálního bodu.
Šetřič obrazovky
Přibližně po patnácti minutách nečinnosti přehrávače DVD se
na obrazovce zobrazí šetřič.
Obsluha přehrávání DVD a Video CD
Lupa
DVD
VCD2.0
VCD1.1
Lupa (zoom) umožňuje zvětšit přehrávaný obraz.
1 V průběhu přehrávání nebo při zastaveném přehrávání
spustíte stisknutím tlačítka ZOOM funkci lupy.V pravém dolním rohu se objeví čtvercový rámeček.
2 Každé stisknutí tlačítka ZOOM změní TV obrazovku v pořadí:
100% velikost → 150% velikost → 200% velikost → 300%
velikost → 400% velikost → 100% velikost
3 Zvětšeným obrazem se můžete pohybovat tlačítky 1/2/3/4.
4 Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte opakovaně
tlačítko ZOOM nebo stiskněte tlačítko CLEAR.
Poznámka
Na některých DVD discích nemusí být lupa k dispozici.
Hledání značky
DVD
VCD2.0
VCD1.1
Přehrávání lze spustit z místa zaznamenaného v paměti.
Do paměti lze uložit až 9 značek.
1 Když v průběhu přehrávání narazíte na místo, které chcete
uložit, stiskněte MARKER.
Obrazovka televizoru krátce zobrazí symbol značky.
2 Pro uložení další značky do paměti zopakujte bod 1.
Spuštění z označeného místa
Speciální funkce DVD
DVD
Kontrola obsahu disků DVD s videozáznamem:
Nabídky
Disky DVD mohou obsahovat nabídku, která umožňuje přístup
ke zvláštním vlastnostem disku DVD. Nabídku disku zobrazíte
stisknutím tlačítka DISC MENU. Položku nabídky zvolíte
příslušným číselným tlačítkem nebo tlačítky 1/2/3/4.Vybranou
položku potvrdíte tlačítkem OK.
Nabídka titulu
DVD
1 Stiskněte TITLE (titul).
Obsahuje-li disk nabídku k aktuálnímu titulu, zobrazí obrazovka televizoru nabídku titulu.V opačném případě se zobrazí nabídka disku.
2 Nabídka může obsahovat tyto položky: úhel kamery, jazykové
mutace zvukového záznamu, možnosti titulků a kapitoly titulu.
3 Nabídku titulu odstraníte z obrazovky opětovným stisknutím
tlačítka TITLE.
Nabídka disku
DVD
1 Stiskněte tlačítko DISC MENU.
Obrazovka zobrazí nabídku disku.
2 Nabídka disku zmizí z obrazovky po dalším stisknutí tlačítka
DISC MENU.
1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH.
Obrazovka televizoru zobrazí nabídku vyhledávání značky MARKER
SEARCH.
2 Tlačítky 1/2 zvolte do 10 sekund značku, kterou chcete
vyvolat.
3 Stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání začne od označeného místa.
4 Stisknutím tlačítka SEARCH odstraníte nabídku vyhledávání
značky (MARKER SEARCH) z obrazovky.
Vymazání zaznamenané značkye
1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH.
Obrazovka televizoru zobrazí nabídku vyhledávání značky MARKER
SEARCH.
2 Tlačítky 1/2 zvolte značku, kterou chcete vymazat.
3 Stiskněte tlačítko CLEAR.
Příslušná značka bude vymazána z paměti.
4 Pro vymazání dalších značek opakujte kroky 2 a 3.
5 Stisknutím tlačítka SEARCH odstraníte nabídku vyhledávání
značky (MARKER SEARCH) z obrazovky.
Úhel kamery
DVD
1 /1
Pokud disk obsahuje sekvence natočené kamerami z různých
úhlů, na displeji bliká ikona úhlu kamery. Mát možnost zvolit jiný
úhel kamery.
Opakovaným stisknutím tlačítka ANGLE v průběhu
přehrávání zvolte požadovaný úhel kamery.
Displej zobrazuje číslo vybraného úhlu kamery.
Změna jazykové mutace zvukového
záznamu DVD
1 ENG
D 3/2.1 CH
Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO přepínáte mezi dostupnými jazykovými mutacemi zvukového záznamu nebo
hudebními stopami.
Změna zvukového kanálu
VCD2.0
VCD1.1
Opakovaným stiskem tlačítka AUDIO přepínáte mezi různými
hudebními kanály (stereo STER., levý LEFT, pravý RIGHT).
Titulky
DVD
ABC
1 ENG
Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE v průběhu
přehrávání přepínáte mezi dostupnými jazykovými mutacemi
titulků.
165
Česky
Obecné vlastnosti (pokračování)
Přehrávání zvukového CD a disku MP3/Windows MediaTM Audio
Přehrávání zvukového CD a disku
MP3/Windows MediaTM Audio
Poznámky k nahrávkám MP3/Windows
MediaTM Audio
Přehrávač DVD je schopen přehrávat nahrávky ve formátu
MP3 zaznamenané na discích CD-ROM, CD-R a CD-RW.
Před přehráváním nahrávek MP3/WMA si pozorně přečtěte
poznámky k MP3/WMA nahrávkám napravo.
Disky MP3/Windows MediaTM Audio přehrávané tímto
přehrávačem musí splňovat tato kritéria:
1 Vzorkovací frekvence: mezi 8 - 48 kHz (MP3),
32 - 48 kHz (Windows MediaTM Audio)
2 Bitová rychlost: mezi 32 – 320 kbps (MP3),
48 - 384 kbps (Windows MediaTM Audio)
3 Přehrávač nepřehrává soubory formátu MP3 s jinou příponou názvu než ".mp3".
4 Fyzický formát CD-R by měl být "ISO 9660".
5 Pokud nahrajete soubory MP3 / Windows MediaTM Audio
pomocí programu, který neumí vytvářet systému souborů,
např. "Direct CD", tyto soubory MP3 /Windows MediaTM
Audio nelze přehrávat. Doporučujeme Vám program "Easy
CD Creator", který vytváří systém souborů dle normy ISO
9660.
6 Název souboru musí být nejvýše 8 znaků dlouhý a musí být
doplněn příponou .mp3 nebo .wma.
8 Celkový počet položek na disku by měl být nižší než 1500
souborů a 300 složek.
9 Vícesekční disky CD obsahující soubory Windows MediaTM
Audio nemusejí být podporovány.
Zvukové CD
Po vložení zvukového CD obrazovka televizoru zobrazí nabídku.Tlačítky 3/4 zvolte stopu a poté stisknutím tlačítka PLAY
nebo OK spusťte přehrávání.
AUDIO CD
0:52:07
1 / 12
Program
PROGRAM Edit
MP3 / Windows MediaTM Audio
1. Tlačítky 3/4 zvolte adresář a poté stisknutím tlačítka OK
zobrazte obsah adresáře.
2. Tlačítky 3/4 zvolte stopu a poté stisknutím tlačítka PLAY
nebo OK spusťte přehrávání.
MUSIC
Česky
0:00:00
1 / 12
Program
1-Music1
2-Music2
3-Music3
4-Music4
5-Music5
6-Music6
7-Music7
DISPLAY Info
PROGRAM Edit
Tipy:
– Zobrazuje-li se seznam souborů v nabídce MUSIC a chcete-li
se vrátit do seznamu adresářů, tlačítk
3/4 zvýrazněte
a stiskněte tlačítko OK.
– V případě CD se smíšeným obsahem MP3/Windows
MediaTM Audio a JPEG lze přepínat mezi nabídkami
MP3/Windows MediaTM Audio a JPEG. Po stisknutí TITLE se
zvýrazní slovo MUSIC nebo PHOTO v horní části nabídky.
– Při přehrávání souboru, který obsahuje informace jako
například titulky, můžete tyto informace zobrazit stisknutím
DISPLAY.
Poznámky
– Zobrazený název souboru má méně než 31 znaků.
– Informace o titulu a interpretovi mají méně než 32 znaků.
166
Aby bylo možné dosáhnout optimální zvukové kvality
přehrávání na tomto přehrávači, DVD disky/nahrávky musí
splňovat určité technické požadavky.Výrobcem nahrané disky
DVD tato kritéria splňují automaticky. Existuje velké množství
různých formátů pro nahrávání disků (včetně disků CD-R
obsahujících soubory MP3 nebo Windows MediaTM Audio),
které musí pro slučitelnost s tímto přehrávačem splnit určitá
kritéria (viz výše).
Zákazníci by si měli uvědomit, že pro stahování MP3 /
Windows MediaTM Audio souborů z internetu je nutné povolení. Naše společnost nemůže takové povolení poskytovat.
Povolení může vydat pouze vlastník autorských práv.
Přehrávání zvukového CD a disku MP3/Windows MediaTM Audio
Pauza
CD
Opakování A-B
MP3
CD
1 Během přehrávání stiskněte PAUSE/STEP.
2 Přehrávání obnovíte tlačítkem PLAY B nebo opětovným
stiskem PAUSE/STEP.
Opakování sekvence.
1 Na vybraném počátečním bodě stiskněte REPEAT A-B
během přehrávání.
Přeskočení na jinou skladbu
2 Na vybraném koncovém bodě stiskněte znovu REPEAT A-B.
Na obrazovce menu se objeví ikona opakování a “A-”.
CD
Na obrazovce menu se objeví ikona opakování a “A B” a začne se
přehrávat opakovaná sekvence.
MP3
Během přehrávání krátce stiskněte . nebo > pro
následující skladbu nebo pro skok na začátek aktuální skladby.
Dvojitým krátkým stiskem . se přesunete na předcházející skladbu.
Přehráváte-li audio CD, můžete zadat číslo skladby a začít
přehrávat příslušnou skladbu.
3 Pro zrušení opakování sekvence a návrat k
normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT A-B.
Opakování jedné skladby/všech skladeb/
opakování vypnuto
CD
MP3
1 Chcete-li opakovat právě přehrávanou skladbu, stiskněte
REPEAT.
Na televizní obrazovce se objeví ikona opakování a „TRACK“.
2 Chcete-li opakovat všechny skladby přehrávaného disku,
stiskněte REPEAT podruhé.
Na televizní obrazovce se objeví ikona opakování a “ALL”.
Česky
3 Třetím stiskem tlačítka REPEAT opakování ukončíte.
Na televizní obrazovce se objeví ikona opakování a “OFF”.
Vyhledávání
CD
MP3
1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko . nebo
> po dobu přibližně dvě sekundy.
Přehrávač se přepne do módu vyhledávání.
2 Opakovaným tisknutím . nebo > zvolte požadovanou
rychlost: mX2, mX4, mX8 (směrem vzad) nebo
MX2, MX4, MX8 (směrem vpřed).
Rychlost a směr vyhledávání se zobrazí na obrazovce v menu.
3 Stiskem tlačítka PLAY 2 vyhledávání ukončíte.
Přehrávání v náhodném pořadí
CD
MP3
1 Během přehrávání nebo při jeho zastavení stiskněte SHUFFLE.
Jednotka začne automaticky přehrávat v náhodném pořadí a
na obrazovce se objeví “Random”.
2 Chcete-li se vrátit k normálnímu režimu přehrávání, stiskněte
opakovaně SHUFFLE, dokud na obrazovce indikátor
“Random” nezhasne.
167
Prohlížení JPEG disků
Prohlížení disku JPEG
Přesun k jinému souboru
Tento přehrávač DVD umožňuje prohlížet média disky se
soubory ve formátu JPEG.
Než si začnete prohlížet JPEG disky, přečtěte si poznámky k JPEG
nahrávkám na pravé straně.
Během prohlížení obrázku stiskněte jednou S nebo T,
zobrazí se předchozí nebo následující obrázek.
1. Vložte disk a uzavřete mechaniku. Obrazovka televizoru
zobrazí nabídku PHOTO.
Nehybný obraz
1. V průběhu promítání obrázků stiskněte tlačítko
PAUSE/STEP. Přehrávač se přepne do režimu dočasného
pozastavení.
2. Střídání obrázků obnovíte stisknutím tlačítka PLAY B nebo
opětovným stisknutím tlačítka PAUSE/STEP.
Lupa
JPEG
Ke zvětšení obrázku lze použít lupu
(viz stranu 165).
2. Tlačítky v / V zvolte adresář a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam souborů v adresáři. Zobrazuje-li se seznam souborů a chcete-li zobrazit seznam adresářů,
zvýrazněte tlačítky
v / V dálkového ovládání symbol
a stiskněte tlačítko
OK.
Česky
3. Chcete-li prohlížet určitý soubor, tlačítky v / V tento soubor zvýrazněte a stiskněte tlačítko OK nebo PLAY B.
Začiná prohlížení obrázku.
Při prohlížení souboru stisknutím tlačítka STOP docílíte
návratu do předchozí nabídky (nabídka PHOTO).
Promítání obrázků
JPEG
Tlačítky v V b B zvýrazněte položku
stiskněte tlačítko OK.
Pootočení obrázku
Stisknutím tlačítka v / V při prohlížení obrázku tento obrázek
pootočíte ve směru, resp. proti směru hodinových ruček.
Poznámky k JPEG nahrávkám.
Slide Show a poté
Tipy:
Pro rychlost střídání obrázků jsou k dispozici čtyři volby
:>>> (Fast), >> (Normal) a > (Slow).
V případě disku obsahujícího soubory MP3/Windows MediaTM
Audio a JPEG můžete přepínat mezi MP3/Windows MediaTM
Audio a JPEG. Po stisknutí tlačítka TITLE se v horní části
nabídky zvýrazní nápis MUSIC nebo PHOTO.
Po stisknutí tlačítka RETURN informace o souboru zmizí.
168
V závislosti na počtu a velikosti souborů JPEG může načtení
obsahu disku přehrávačem DVD trvat i delší dobu. Pokud se
displej na obrazovce nezobrazí ani po několika minutách, je
možné, že jsou některé soubory příliš veliké – snižte rozlišení
souborů JPEG na méně než 5760 (vodorovně) x 4608
(svisle) obrazových bodů a vypalte je na jiný disk.
Celkový počet položek na disku by měl být nižší než 1500
souborů a 300 složek.
Některé disky mohou být nekompatibilní kvůli odlišnému
nahrávacímu formátu nebo kvůli technickému stavu média.
Ujistěte se, že všechny soubory kopírované na disk mají
název doplněný příponou ".jpg".
Mají-li některé soubory přípony ".jpe" nebo ".jpeg", změňte
tyto přípony na ".jpg".
Soubory bez přípony ".jpg" tento přehrávač DVD nepřehrává
ani v případě, že je zobrazuje Windows Explorer.
Naprogramované přehrávání
Naprogramované přehrávání audio CD a
MP3/WMA disků
Program nabízí možnost uložit si výběr oblíbených skladeb z
daného disku v paměti přehrávače.
Program může obsahovat 30 skladeb.
1
Mód editace programu zvolíte tak, že během přehrávání
nebo při zastaveném přehrávání stisknete tlačítko PROGRAM.
Napravo od slova Program v pravé části obrazovkového menu se
objeví značka E .
Poznámka
Mód editace programu ukončíte tlačítkem PROGRAM, značka
E
pak zmizí.
2
3
Vyberte skladbu a tlačítkem OK ji uložte do seznamu
skladeb.
CD
MP3
4 vyberte stopu, kterou chcete vymazat ze sezna3 Tlačítky 3/4
mu.
4 Tlačítkem CLEAR stopu vymažte.
Dojde k vymazání stopy ze seznamu naprogramovaných stop.
Vymazání celého naprogramovaného seznamu
1 Opakujte kroky 1 a 2 z návodu “vymazání stopy z naprogramovaného seznamu.”
4 vyberte volbu vymazat vše
2 Tlačítky 3/4
“Clear ALL” a stiskněte OK.
Vymažete celý naprogramovaný seznam.
Seznam se také vymaže při vyjmutí disku.
Údržba a servis
Dříve než se obrátíte na servisní středisko, věnujte pozornost
informacím uvedeným v této kapitole.
Manipulace se zařízením
Další skladby přidáte do seznamu opakováním kroku 2.
Při expedici
Uschovejte prosím originální obal a obalový materiál. Chcete-li
zařízení expedovat co nejbezpečněji, zabalte je původním
způsobem do originálního obalu.
• Nepoužívejte v blízkosti přístroje těkavé kapaliny, např. spej
proti hmyzu.
MediaTM Audio CD
Menu pro MP3/Windows
MediaTM Audio
• Neponechávejte v dlouhodobém kontaktu s povrchem
zařízení pryžové, resp. umělohmotné předměty.V opačném
případě může dojít k porušení povrchu.
4
5
6
Naposledy přidaná skladba je v seznamu zvýrazněna.
Čištění zařízení
4 vyberte skladbu, kterou chcete pustit jako
Tlačítky 3/4
první.
Pro čištění přehrávače používejte jemný suchý hadřík. Při
výrazném znečištění povrchu použijte jemný hadřík mírně zvlhčený vodním roztokem jemného detergentu.
Přehrávání začíná v pořadí, v jakém jste skladby do seznamu
naprogramovali. Přehrávání se zastaví na konci naprogramovaného seznamu.
Nepoužívejte silná rozpouštědla, tj. alkohol, benzín či ředidlo.V
opačném případě může dojít k poškození povrchu zařízení.
7
Pro obnovení normálního přehrávání z naprogramovaného
seznamu vyberte stopu na seznamu AUDIO CD (nebo
MUSIC) a pak stiskněte PLAY.
Údržba zařízení
Stiskněte 2.
Tlačítkem PLAY B spustíte přehrávání.
Opakování naprogramovaných stop
●
●
Přehrávač DVD je jemným zařízením využívajícím špičkové
technologie. Při znečištění nebo opotřebení může dojít ke
snížení kvality obrazu.
Chcete-li opakovat právě přehrávanou stopu, stiskněte
REPEAT.
V závislosti na provozních podmínkách vám doporučujeme
provádět vždy po uplynutí 1000 hodin provozu pravidelnou
prohlídku a údržbu.
Na televizní obrazovce se objeví ikona opakování a “TRACK”
(stopa).
Další informace vám poskytne nejbližší prodejce.
Chcete-li opakovat všechny stopy naprogramovaného seznamu,
stiskněte REPEAT podruhé.
Na obrazovce se objeví ikona opakování a “ALL” (vše).
●
Třetím stiskem tlačítka REPEAT opakování ukončíte.
Vymazání stopy z naprogramovaného seznamu
1 Stisknutím tlačítka PROGRAM v režimu zastavení vstupte do
režimu pro úpravy programu Program Edit.
2 Tlačítkem 2 se dostanete do naprogramovaného seznamu.
169
Česky
Udržování čistoty vnějších povrchů
Doplňkové informace
Displej na obrazovce
Autodiagnostika
Máte možnost snadno zobrazit na obrazovce televizoru přesný
čas či počítadlo pásky, délku převinuté pásky, den, měsíc, rok,
den v týdnu, programový kanál, rychlost pásky a provozní režim
videorekordéru. Probíhá-li nahrávání, tyto informace se
videokazetu nenahrají.
Tato funkce informuje o potížích projevujících se ve videorekordéru. Chybová hlášení se zobrazují na obrazovce televizoru.
1
2
tlačítko SYSTEM MENU.
1 Stiskněte
Tlačítkem nebo zvolte položku
Stiskněte tlačítko OK.
F
G
Informace zobrazte stisknutím tlačítka DISPLAY.
Opakovaným tisknutím tlačítka DISPLAY listujete volbami
displeje. Počitadlo pásky a délka převinuté pásky se
zobrazují, pokud je vložena videokazeta.
Po třech sekundách se větší část plochy displeje na obrazovce
vyprázdní a na obrazovce zůstane pouze čas nebo počitadlo
pásky a délka převinuté pásky.
Opětovným stisknutím tlačítka DISPLAY z obrazovky televizoru odstraníte i tyto údaje.
PSET
R
AUD
f OSD
ON
OFF
počitadlem pásky
Po stisknutí tlačítka DISPLAY displej na přístroji místo času
zobrazuje digitální počitadlo pásky.Digitální počitadlo pásky
udává relativní polohu nahrávek na videokazetě.
1
Česky
2
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Stisknutím tlačítka CLEAR počitadlo vynulujte.
Stiskněte tlačítko PLAY B nebo spusťte nahrávání.
Počitadlo bude zobrazovat momentální dobu přehrávání v
hodinách, minutách a sekundách.
Po ukončení přehrávání nebo nahrávání stiskněte tlačítko
STOP 9.
Stiskněte tlačítko ..
Videokazeta se převine zpět a po dosažení hodnoty počitadla 0:00:00 se automaticky zastaví.
+
1 2
REC
Pr-12
ACMS
SET
+
.
SYS
-
NIC
DECODER
+
OK i
+
i
D
E
tlačítka nebo zkontrolujte problém.
2 Pomocí
SPOJENÍ ANTÉNY
PROSÍM ZKONTROLUJTE:
O
Pevně zapojte vzdušnou anténu do zástrčky.
STAV HLAV
O PROSÍM VYčISTIT:
Vyčistěte hlavy videa.
STAV PÁSKY
O NELZE NAHRÁVAT:
Vložte videokazetu s ochranným výstupkem.
Č ÍSLO ČÁSOVÉHO NAHR.
O 2
Udává počet záznamů časovače.
DAL ŚÍ ČÁSOVÉ NAHRÁVÁNÍ
Dětský zámek
Tlačítka na přední části DVD+VCR mohou být vypnuta a
DVD+VCR lze pak ovládat pouze dálkovým ovladačem.
1
Stiskněte CHILD LOCK.
Na displeji se objeví
a SAFE. Žádné z tlačítek na čelním panelu DVD+VCR nebude fungovat .
Pokud stisknete jakékoliv tlačítko na čelním panelu
DVD+VCR, na displeji bude několik vteřin blikat SAFE.
2
Stiskněte znovu CHILD LOCK, tím dětský zámek vypnete.
Na displeji se objeví
.
Poznámka
– Funkce CHILD LOCK (DĚTSKÝ ZÁMEK) není k dispozici v
režimu DVD.
170
O
PR-01 26 10:00~11:00 SP
Udává současný stav nahrávání s časovačem.
3 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Doplňkové informace
Videorekordér nahrává a reprodukuje stereofonní zvuk kvality
Hi-Fi. Dále je vybaven stereofonním digitálním zvukovým
dekodérem NICAM.Tato součást umožňuje provádět
nahrávání a přehrávání několika odlišnými metodami.
Videokazety nahrané na Vašem videorekordéru budou mít
běžnou monofonní zvukovou stopu a dvě stereofonní zvukové
stopy VHS Hi-Fi.Tyto stereofonní stopy umožňují pořizovat
zvukové stereofonní nahrávky ve kvalitě Hi-Fi nebo nahrávat
dvojjazyčné programy z televizního vysílání, stereofonního
audiosystému, z disku s videozáznamem nebo z jiného videorekordéru podporujícího normu Hi-Fi.
1
Digitální zvukový dekodér NICAM zabudovaný ve videorekordéru Vám umožní zakoušet přednosti vysílání
doplněného zvukem NICAM a dále poslech stereofonního, dvojjazyčného a monofonního zvuku. Daný typ přijímaného nebo nahraného zvuku se krátce zobrazí na obrazovce televizoru:
STEREO NICAM
Zvuk je automaticky nahráván do zvukových stop
videokazety Hi-Fi stereo a mono.
BIL NICAM
Oba zvukové kanály budou nahrávány do stereofonních
zvukových stop Hi-Fi. Primární jazykový kanál (levý) se
nahraje do monofonní zvukové stopy videokazety.
MONO
Zvuk se nahrává neodděleně do zvukových stop Hi-Fi a na
do monofonní zvukové stopy videokazety.
2
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Na obrazovce televizoru se zobrazí hlavní nabídka.
Stisknutím tlačítka F nebo G zvolte položku AUD.
3
Možnosti jsou: STEREO, LEFT, RIGHT a MONO. Při
přehrávání BIL NICAM je primární jazyk přiváděn do levého kanálu a sekundární kanál je odebírán z pravého
kanálu, je-li zvukový výstup nastaven na STEREO. Je-li nastaveno MONO, je primární jazyk odebírán z obou kanálů.
Mějte na zřeteli, že při nastavování sledování stopy může
dojít k přepnutí stereofonního zvuku Hi-Fi na MONO.
Změna zvukového kanálu televizního vysílání
Některé televizní kanály jsou vysílány s hlavním a dvojjazyčným programem BIL (Bilingual Audio Program)
současně. Možnosti jsou: STEREO/MAIN, STEREO/SUB a
MONO/MAIN.
2
Opakovaným tisknutím tlačítka D nebo E zvolte: AUTO,
4:3 nebo 16:9
AUTO (Pouze v režimu přehrávání) :
Automaticky přehrává širokoúhlé programy jako širokoúhlé a běžné programy jako běžné.
4:3
Pouze pro přehrávání a nahrávání programů běžného formátu (4:3).
16:9:
Pouze pro přehrávání a nahrávání programů širokoúhlého
formátu (16:9).
1 2
REC
AUD
3
Videorekordér může nahrávat a přehrávat záznamy širokoúhlého formátu (16:9). Podmínkou úspěšného nahrávání širokoúhlého programu je správný typ signálu vysílaného televizní stanicí.
1
Zapněte videorekordér.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Stisknutím tlačítka F nebo G zvolte
Stiskněte tlačítko OK.
AUD
PSET
R
f OSD
ON
OFF
Pr-12
ACMS
SET
+
-
DECODER
SYS
SETAUTO
+
-
4:3
NIC
DECO16:9
DER
i
Nastavení dekodéru
Na straně 149 jsme popsali, jak připojit dekodér placené televizní stanice, např. CANAL+ nebo PREMIERE. Pro nahrávání
kódované stanice není zapotřebí provádět žádná další nastavení.
Pouze zvolíte stanici a krátce vyčkáte na spuštění dekodéru.
1
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Na obrazovce televizoru se zobrazí hlavní nabídka.
Stisknutím tlačítka F nebo G zvolte položku DECODER.
Stiskněte tlačítko OK.
2
Stisknutím tlačítka D nebo E zvolte:
Zapnnto (On): je-li ke konektoru AV2 připojen dekodér.
Vypnuto (Off): je-li ke konektoru AV2 připojen jiný videorekordér.
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU opět zobrazíte televizní
program.
Paměť posledního nastavení
CD
VCD1.1
Přehrávač si pamatuje poslední nastavení platné pro poslední
přehrávaný disk. Nastavení zůstává v paměti i po vyjmutí disku
z přehrávače a po vypnutí přehrávače.Vložíte-li disk, jehož nastavení je uloženo v paměti, automaticky je nalezena poslední
pozice na disku.
Poznámky
– Nastavení je uloženo v paměti a může být kdykoliv použito.
– Přehrávač si nebude pamatovat nastavení disku, pokud vypnete přehrávač, aniž byste spustili přehrávání disku.
.
1 2
1 2
REC
Pr-12
ACMS
Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU odstraníte nabídky z
obrazovky televizoru.
Chcete-li přehrávat širokoúhlý program, musíte videorekordér připojit k televizoru kabelem SCART.
DVD
Podpora širokoúhlé obrazovky 16:9
PSET
R
f OSD
ON
OFF
SYS
REC
NIC
OK i
AUD
PSET
R
f OSD
ON
OFF
Pr-12
SET
ACMS
+
-
SYSTEM
4:3 NIC
DECO-16:9
DER
i
171
Česky
Zvukový systém Hi-Fi Stereo
Speciální nahrávání
Kopírování z DVD na videokazetu
Tato jednotka umožňuje kopírovat obsah DVD na VHS pásku
pouhým stiskem tlačítka D.DUBBING.
Poznámka
Ujistěte se zda je volba "Progressive Scan" (postupné
skénování) v nabídce seřízení nastavená na "Off" (vypnuto).
Pokud je DVD, které chcete kopírovat, chráněno proti
kopírování, disk možná nepůjde zkopírovat.
Nahrávání z jiného video přehrávače
Tento video přehrávač umožňuje nahrávat z externího zdroje,
např. z jiného video přehrávače nebo kamkordéru.
Poznámka
V následujícím popisu je tento videorekordér
určen pro nahrávání a je označen jako videorekordér B. Druhý
videorekordér či videopřehrávač je určen pro přehrávání a je
označen jako videorekordér A.
1
Vložte disk.
Do DVD mechaniky vložte disk, který chcete zkopírovat a
zavřete mechaniku.
1
Videorekordér A by měl být připojený do SCART konektoru na zadním panelu Vaší jednotky nebo do AV zdířky na
čelním panelu jednotky.
2
Vložte VHS kazetu.
Vložte prázdnou VHS kazetu do mechaniky videorekordéru.
2
Nahranou kazetu vložte do videorekordéru A a čistou
kazetu do videorekordéru B.
3
Zkopírujte DVD disk na VHS kazetu
Stiskněte tlačítko D.DUBBING (KOPÍROVÁNÍ) nebo
tlačítko RECORD (NAHRÁT) na přední straně přístroje.
DVD se přepne do módu přehrávání, videorekordér do
módu nahrávání.
Pokud se objeví menu DVD disku, budete
pravděpodobně muset stisknout tlačítko Play ručně a
tím spustit nahrávání.
3
Tisknutím tlačítka INPUT zobrazte konektor, jehož
prostřednictvím chcete nahrávat (VCR B).
Česky
4
Zastavení nahrávání
Jakmile dojde k ukončení přehrávání DVD, stiskněte STOP
pro ukončení kopírování.
Na konci filmu DVD musíte zastavit nahrávání ručně,
jinak jednotka může přehrávat film znovu a znovu jej
také nahrávat.
172
AV 1 pro nahrávání ze zásuvky EURO AV1 SCART na
zadním panelu přístroje.
AV 2 pro nahrávání ze zásuvky EURO AV2 SCART na
zadním panelu přístroje.
AV 3 pro nahrávání ze zásuvek VIDEO IN a AUDIO IN
(vlevo/vpravo) na čelním panelu přístroje.
4
5
Nahrávání spustíte stiskem RECORD na videorekordéru B
a zároveň stiskem PLAY B na videorekordéru A.
Pokud chcete ukončit kopírování, stiskněte STOP 9 na
obou videorekordérech.
Odstraňování problémů
Dříve než se obrátíte na servis, vyhledejte možnou příčinu poruchy.
Příčina
Není správně stisknuté tlačítko DVD nebo
VCR.
Viz stranu 145.
Výpadek napájení
Odpojená síťová šňůra.
Zasuňte síťovou šňůru řádně do zásuvky.
Napájení je zapnuté, avšak
přehrávač DVD nefunguje.
Výpadek obrazu
Není vložen disk.
Vložte disk.
Televizor není nastaven na příjem signálu
DVD.
Zvolte příslušný vstupní režim televizoru.
Neprávně připojený videokabel.
Připojte videokabel řádně ke konektorům.
Zařízení připojené audiokabelem není nastaveno na příjem výstupního signálu DVD.
Zvolte příslušný vstupní režim přijímače zvukového
signálu tak, aby zvuk zněl správně.
Připojte audiokabely řádně ke konektorům.
Zapněte zařízení připojené audiokabelem.
Výpadek zvuku
Nesprávně připojené audiokabely.
Zařízení připojené audiokabelem je vypnuté.
Nekvalitně reprodukovaný
obraz
Disk je znečištěný.
Nesprávně vyladěné televizní kanály.
Vyčistěte
Přehrávač DVD
nepřehrává.
Byl vložen disk, který nelze přehrát.
Disk je vložen obráceně.
Disk není ve vodítku.
Disk je znečištěný.
Je nastavena úroveň omezení.
Dálkové ovládání nefunguje
správně.
Nelze vložit videokazetu.
Výpadek nahrávání zvuku
NICAM
disk.
Zkontrolujte vyladění, proveďte vyladění.
Vložte disk, který přehrát lze. (Zkontrolujte typ disku,
systém barev a kód regionu.)
Vložte disk přehrávanou stranou dolů.
Umístěte disk řádně do vodítka.
Vyčistěte disk.
Vypněte funkci omezení nebo změňte jeho
úroveň.
Mezi dálkovým ovládání a zařízením je
překážka.
Odstraňte překážku.
Baterie dálkového ovládání jsou vybité.
Vyměňte baterie za nové.
Je kazetová jednotka prázdná?
Vysuňte videokazetu z přístroje.
Nesprávně nastavený režim NICAM.
Pro nahrávanou stanici musí být v nabídce
pro NICAM nastaveno AUTO.
173
Česky
Náprava
Příznak
přehrávač DVD nebo videorekordér nepracují
správně.
Seznam kódů jazyků
Příslušný číselný kód vložte do položek počátečních nastavení „Disc Audio", „Disc Subtitle" a/nebo „Disc Menu" (viz strana 157).
Česky
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
6565
Afarština
7079
Faroerština
7678
Lingala
8375
Slovenština
6566
Abchazština
7082
Francouzština
7679
Laosština
8376
Slovenie
6570
Afrikánština
7089
Frýžština
7684
Litevština
8377
Samojština
6577
Ameharičtina
7165
Irština
7686
Lotyština
8378
Šonština
6582
Arabština
7168
Skotská Gaelština
7771
Malagasy
8379
Somálština
6583
Assamejština
7176
Galština
7773
Maorština
8381
Albánština
6588
Aymarština
7178
Guarani
7775
Makedonština
8382
Srbština
6590
Azerbajdžánština
7185
Guajarati
7776
Malayamština
8385
Sundština
6665
Baškirština
7265
Hausa
7778
Mongolština
8386
Švédština
6669
Běloruština
7273
Hindština
7779
Moldavština
8387
Svahilština
6671
Bulharština
7282
Chorvatština
7782
Maratijština
8465
Tamilština
6672
Bihárština
7285
Maďarština
7783
Malajština
8469
Telužština
6678
Bengálština;Bangladéština
7289
Arménština
7784
Maltština
8471
Tádžičtina
6679
Tibetština
7365
Interlingua
7789
Barmština
8472
Thajština
6682
Bretonština
7378
Indonézština
7865
Nauru
8473
Tigrinština
6765
Katalánština
7383
Islandština
7869
Nepálština
8475
Turkmenština
6779
Korsičtina
7384
Italština
7876
Holandština
8476
Tagaložština
6783
Čeština
7387
Hebrejština
7879
Norština
8479
Tonžština
6789
Velština
7465
Japonština
7982
Orijština
8482
Turečtina
6865
Dánština
7473
Jidiš
8065
Pandžábština
8484
Tatarština
6869
Němčina
7487
Javánština
8076
Polština
8487
Twi
6890
Bhutánština
7565
Gruzínština
8083
Paštunština
8575
Ukrajinština
6976
Řečtina
7575
Kazaština
8084
Portugalština
8582
Urdština
6978
Angličtina
7576
Grónština
8185
Kečujština
8590
Uzbečtina
6979
Esperanto
7577
Kambodžština
8277
Rétorománština
8673
Vientamština
6983
Španělština
7578
Kannadština
8279
Rumunština
8679
Volapük
6984
Estonština
7579
Korejština
8285
Ruština
8779
Wolof
6985
Basque
7583
Kašmírština
8365
Sanskrt
8872
Xhosa
7065
Perština
7585
Kurdština
8368
Sindština
8979
Yoruba
7073
Finština
7589
Kirgizština
8372
Srbochorvatština
9072
Čínština
7074
Fidži
7665
Latina
8373
Sinhálština
9085
Zulu
174
Seznam kódů zemí/oblastí
Kód
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CS
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EC
EE
EG
EH
Země
Andorra
Spojené Arabské Emiráty
Afgánistán
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánie
Arménie
Nizozemské Antily
Angola
Antarktida
Argentina
Americká Samoa
Rakousko
Austrálie
Aruba
Ázerbajdžán
Bosna-Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgie
Burkina Faso
Bulharsko
Bahrajn
Burundi
Benin
Bermudy
Brunea Daressalam
Bolívie
Brazílie
Bahamy
Bhútán
ostrov Bouvet
Botswana
Bělorusko
Belize
Kanada
Kokosové ostrovy
Středoafrická republika
Kongo
Švýcarsko
Pobřeží slonoviny
Cookovy ostrovy
Chile
Kamerun
Čína
Kolumbie
Costa Rica
bývalé Československo
Kuba
Cape Verde
Vánoční ostrov
Kypr
Česká republika
Německo
Džibuti
Dánsko
Dominica
Dominikánská republika
Alžírsko
Ekvádor
Estonsko
Egypt
Západní Sahara
Kód
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
FX
GA
GB
GD
GE
GF
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
Země
Eritrea
Španělsko
Etiopie
Finsko
Fidži
Falklandské ostrovy
Mikronésie
Faerské ostrovy
Francie
Francie (evropská území)
Gabun
Velká Británie
Grenada
Gruzie
Francouzská Guayana
Ghana
Gibraltar
Grónsko
Gambie
Guinea
Guadeloupe (Francie)
Rovníková Guinea
Řecko
ostrovy S. Gerorgia Sandwich
Guatemala
Guam (USA)
Guinea Bissau
Guayana
Hong Kong
ostrovy Heard a McDonald
Honduras
Chorvatsko
Haiti
Maďarsko
Indonézie
Irsko
Izrael
Indie
Británie (Indický oceán)
Irák
Írán
Island
Itálie
Jamajka
Jordánsko
Japonsko
Keňa
Kirgizstán
Kambodža
Kiribati
Komory
Saint Kitts a Nevis
Severní Korea
Jižní Korea
Kuvajt
Kajmanské ostrovy
Kazachstán
Laos
Libanon
Kód
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ
OM
PA
PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PW
PY
QA
RE
RO
RU
RW
SA
Země
Svatá Lucie
Lichtenstein
Srí Lanka
Libérie
Lesotho
Litva
Lucembursko
Lotyšsko
Lybie
Maroko
Monako
Moldávie
Madagaskar
Marshallovy ostrovy
Makedonie
Mali
Myanmar
Mongolsko
Makao
Severní Mariany
Martinique (Francie)
Mauretánie
Monserrat
Malta
Mauritius
Maledivy
Malajsko
Mexiko
Malajsie
Mozambik
Namibie
Nová Kaledonie (Francie)
Nigérie
ostrov Norkfolk
Nigérie
Nikaragua
Nizozemí
Norsko
Nepál
Nauru
Niue
Nový Zéland
Omán
Panama
Peru
Polynésie (Francie)
Papua – Nová Guinea
Filipíny
Pákistán
Polsko
Saint Pierre a Miquelon
ostrov Pitcairn
Puerto Rico
Portugalsko
Palau
Paraguay
Katar
Reunion (Francie)
Rumunsko
Ruská federace
Rwanda
Saudská Arábie
Kód
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU
SV
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
UK
UM
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
WS
YE
YT
YU
ZA
ZM
ZR
ZW
Země
Šalamounovy ostrovy
Seychelly
Súdán
Švédsko
Singapur
Svatá Helena
Slovinsko
ostrovy Svalbard a Jan Mayen
Slovenská republika
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somálsko
Surinam
Saint Tome a Principe
bývalé SSSR
El Salvador
Sýrie
Svazijsko
ostrovy Turks a Caicos
Čad
francouzská jižní území
Togo
Thajsko
Tádžikistán
Tokelau
Turkmenistán
Tunisko
Tonga
Východní Timor
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzánie
Ukrajina
Uganda
Británie (Spojené království)
malé vzdálené ostrovy USA
Spojené státy
Uruguay
Uzbekistán
stát Vatikán
Saint Vincent a Grenadines
Venezuela
Panenské ostrovy (Británie)
Panenské ostrovy (USA)
Vietnam
Vanuatu
ostrovy Wallis a Futuna
Samoa
Jemen
Mayotte
Jugoslávie
Jižní Afrika
Zambie
Zair
Zimbabwe
175
Česky
Příslušný regionální kód vložte do položky počátečního nastavení „Area Code" (viz strana 159).
Technické údaje
obecné
Napájení
Příkon
Vnější rozměry (ŠxVxH) (přibližně)
Hmotnost (přibližně)
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Časovač
Modulátor RF
AC 220-230 V, 50 Hz
17 W
430 X 78.5 X 265 mm (ŠxVxH)
4,06 kg
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
5 % až 90 %
24-hodinový formát časového údaje
UHF 22 – 68 (nastavitelné)
Systém
Laser
Systém videohlav
Formát signálu
Kmitočet (zvuk)
Poměr signál - šum
Harmonická odchylka
Dynamický rozsah
Česky
Vstupy (VCR)
Audio
Video
Polovodičový laser, vlnová délka 650 nm
6 hlavy dvojitého azimutu, spirálové snímání.
PAL
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz až 44kHz
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz až 22kHz
CD: 8 Hz až 20 kHz
Více než 100 dB (pouze konektory ANALOG OUT)
Méně než 0,008 %
Více než 100 dB (DVD)
Více než 95 dB (CD)
-6,0 dBm, více než 10 kohm (SCART)
-6,0 dBm, více než 47 kohm (RCA)
1,0 Vp-p, 75 ohm, nesouměrný (SCART/RCA)
Výstupy (DVD)
COMPONENT VIDEO OUT
(Progressive Scan)
RGB výstup
Výstup audio (digitální)
Výstup audio (analogový)
1 V (p-p), 75 Ω, negativní synchr
(Y) 1,0 Vp-p 75 Ω, negativní synchr., Mini Din 4-pin x 1
(C) 1,0 Vp-p 75 Ω
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativní synchr., RCA konektor x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
0,7 V (p-p), 75 Ω
0,5 V (p-p), 75 Ω, konektor RCA x 1
2,0 Vef (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, konektor RCA (L,R) x 2 / SCART (do TV)
Výstupy (VCR)
Audio
Video
RGB výstup
-6,0 dBm, , méně než 1 kohm (SCART)
1,0 Vp-p, 75 ohm, nesouměrný (SCART)
0,7 V (p-p), 75 Ω
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Vyhrazujeme si právo provádět změny konstrukce a technických údajů bez předchozího upozornění.
Vyrobeno s použitím licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. “Dolby”, a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby
Laboratories.
176
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement