Philips PET821/00 User manual

Philips PET821/00 User manual
pet821 (D)
12/28/05
12:49 PM
Page 1
PET821
PET1002
PET825
Portable DVD Player
Instrukcje obsługi
Uživatelské příručky
Používateľské príručka
Felhasználói útmutatók
Polski
Elementy urządzenia
Elementy urządzenia
Pilot zdalnego sterowania ( patrz rysunki 2)
Przenośny odtwarzacz DVD
1 OSD .............................Włączenie/wyłączenie menu ekranowego (OSD)
9 POWER/CHG . IR .................Wskaźnik zasilania i ładowania oraz
Czujnik podczerwieni
1 3, 4, 1, 2..........Kursor w górę / dół / lewo / prawo
OK .......................Potwierdzenie wyboru
Ten przenośny odtwarzacz DVD odtwarza cyfrowe płyty wideo
zgodne z uniwersalnym standardem DVD Video. Umożliwia
oglądanie pełnometrażowych filmów z kinową jakością obrazu oraz
stereofonicznym i wielokanałowym dźwiękiem (w zależności od płyty
i konfiguracji odtwarzania).
Odtwarzacz obsługuje także unikalne funkcje standardu DVD-Video,
takie jak wybór języka ścieżki dźwiękowej i napisów dialogowych czy kątów
widzenia kamery (także w zależności od płyty).
Blokada rodzicielska pozwala natomiast rodzicom decydować, jakie płyty mogą
oglądać ich dzieci. Odtwarzacz wyróżnia się niezwykłą prostotą obsługi za
pomocą menu ekranowego, wewnętrznego wyświetlacza i pilota.
4 AV IN/OUT ............Wybór formatu wideo
– Gniazda A/V lub S-VIDEO OUT
– Wejście A/V IN (AUX)
5 3, 4, 1, 2 ..................Kursor w górę / dół / lewo / prawo
OK ................................Potwierdzenie wyboru
Lewa strona odtwarzacza ( patrz rysunki 1)
0 ON.POWER.OFF ...........Włączenie / wyłączenie odtwarzacza
Prawa strona odtwarzacza ( patrz rysunki 1)
! PHONE 1 & 2................Gniazdo słuchawkowe
@ AV OUT ..............................Gniazdo wyjściowe A/V
4 OSD ....................Włączenie / wyłączenie menu ekranowego (OSD)
. ..........................Odtwarzanie w zwolnionym tempie
# AV IN....................................Gniazdo wejściowe A/V IN
5 AUDIO ..............Wybór języka ścieżki dźwiękowej
ZOOM................Powiększenie obrazu wideo
$ COAXIL......................................Gniazdo wyjściowe dźwięku cyfrowego
% DC IN 9V..........................Gniazdo zasilania
7 0 - 9 ...................Klawiatura numeryczna
7 ;... ..................................Wstrzymanie odtwarzania
2.....................................Uruchomienie / wznowienie odtwarzania
9.....................................Dwukrotne naciśnięcie powoduje zatrzymanie
odtwarzania
J( / §... ....................Poprzedni (J( ) lub następny (§) rozdział,
utwór lub tytu
8 MUTE.................Wyciszenie głośności odtwarzacza
REPEAT.............Odtwarzanie wielokrotne rozdziału / tytułu / płyty
9 RETURN...........Strona menu VCD
ANGLE..............Wybór kąta widzenia kamery DVD
0 SUBTITLE .......Wybór języka napisów dialogowych
LANGUAGE ...Wybór języka
UWAGA!
Operowanie klawiszami lub pokrętłami, oraz
wykonywanie czynności w sposób odbiegający od
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji grozi
narażeniem na niebezpieczne promieniowanie lub
inne niebezpieczeństwa.
Informacje ogólne
Źródła zasilania
Urządzenie może być zasilane przez dołączony do zestawu zasilacz sieciowy,
zasilacz samochodowy lub akumulator.
• Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego musi odpowiadać napięciu w sieci
elektrycznej. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia zasilacza
sieciowego i urządzenia.
• Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękami ze względu na ryzyko
porażeniem prądem.
• Przy podłączaniu zasilacza samochodowego (gniazdo zapalniczki) należy
sprawdzić, czy napięcie wejściowe zasilacza odpowiada napięciu w gnieździe
samochodowym.
• Przy dłuższym okresie nieużywania urządzenia odłączyć zasilacz sieciowy od
gniazda lub wyjąć akumulator.
• Przy odłączaniu zasilacza sieciowego należy trzymać przewód za wtyczkę.
Nie ciągnąć za przewód zasilający.
Bezpieczeństwo i konserwacja
• Nie rozmontowywać urządzenia, gdyż promieniowanie laserowe jest
niebezpieczne dla oczu. Wszelkie czynności serwisowe powinny być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
• W przypadku dostania się płynu lub przedmiotu do wnętrza urządzenia
odłączyć zasilacz sieciowy i wyłączyć zasilanie.
• Nie dopuścić do upadku lub silnych wstrząsów urządzenia, gdyż może to
spowodować jego nieprawidłowe działanie.
• Bezpieczne słuchanie: należy ustawiać głośność na umiarkowanym poziomie,
gdyż korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może uszkodzić słuch.
• Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami): Firma Philips
gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą dźwięku
określoną przez odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku
używania ich z oryginalnymi słuchawkami. W przypadku konieczności
wymiany słuchawek zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu
zamówienia modelu identycznego z oryginalnymi słuchawkami dostarczanymi
przez firmę Philips.
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: nie korzystać z aparatu podczas
prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż może to spowodować
wypadek.
• Wywołanych przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
• Aparat nie jest wodoodporny: nie należy zanurzać urządzenia odtwarzacza
w wodzie. Dostanie się wody do wnętrza urządzenia może spowodować
jego poważne uszkodzenie.
• Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol,
amoniak, benzen lub substancje żrące, gdyż mogą one uszkodzić
wykończoną powierzchnię urządzenia odtwarzacza.
Printed in China
Digital Audio Out
6
7
8
żółty
9
✔ WSKAZÓWKA
• Jako wyjścia cyfrowego sygnału dźwięku można użyć także gniazda
COAXIAL (koncentrycznego).
• Więcej informacji o połączeniach znajduje się w instrukcjach obsługi
dodatkowych urządzeń.
• Odtwarzacze obsługują telewizory NTSC/PAL/AUTO.
0
! MENU ................Wyświetlenie strony MENU
@ SETUP ...............Wyświetlenie menu SETUP
# Port podczerwieni
• Nigdy nie wolno dotykaĺ soczewe k odtwarzacza!
Uwaga: Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to
całkowicie normalne.
Zalecenia ogólne
• Do płyt nie wolno niczego przyklejać.
• Nie zostawiać płyt na słońcu lub w
pobliżu źródeł ciepła.
• Płyty przechowywać w pudełkach.
• Podczas czyszczenia przetrzeć płytę od
środka do zewnątrz miękką, niestrzępiącą
i czystą ściereczką.
Informacje na temat użytkowania wyświetlacza LCD
Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu
technologii o wysokiej precyzji. Mimo to można czasami
zaobserwować małe czarne i/lub jasne punkty (o kolorze czerwonym,
niebieskim, zielonym) ciągle wyświetlające się na ekranie LCD. Jest to
całkowicie normalne zjawisko wynikające z procesu produkcyjnego i
nie stanowi defektu.
Informacje ekologiczne
Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo
rozdzielić na cztery odrębne materiały: karton, PS, PE, PET.
Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi
odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy
postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczących składowania
opakowań, zużytych bateriioraz przestarzałych urządzeń.
Informacje o prawach autorskich
“DivX, DivX” Certified oraz inne powiązane loga są znakami handlowymi
firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.
Wszystkie znaki handlowe i zastrzeżone znaki handlowe są własnością
odpowiednich firm.
W Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach kopiowanie
materiałów chronionych prawem autorskim może wymagać uzyskania
zgody właścicieli tych praw.
Korzystanie z zasilacza sieciowego
Podłącz dołączony do zestawu zasilacz
do urządzenia i gniazdka sieciowego w
sposób pokazany na rysunku.
✔ WSKAZÓWKA
Aby uniknąć uszkodzenia odtwarzacza,
wyłącz go przed podłączeniem / odłączeniem zasilacza sieciowego.
Korzystanie z zasilacza samochodowego
Podłącz dołączony do zestawu zasilacz samochodowy do urządzenia i
gniazdka zapalniczki samochodowej.
✔ WSKAZÓWKA
• Aby zapobiec uszkodzeniu odtwarzacza, należy go
wyłączyć przed podłączeniem lub odłączeniem od
zasilacza samochodowego.
• Przy podłączaniu zasilacza samochodowego
(gniazdo zapalniczki) należy sprawdzić, czy
napięcie wejściowe zasilacza odpowiada napięciu
w gnieździe samochodowym.
Zasilanie pilota
1 Otwórz komorę baterii. Usuń plastikową wkładkę
ochronną (tylko za pierwszym razem).
2 Włóż 1 baterię litową 3 V typu CR2025, a
następnie zamknij komorę baterii.
.
UWAGA!
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy
ich wyrzucaniu.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej
wymiany akumulatora. Wymieniać wyłącznie na akumulator takiego
samego typu lub o identycznej charakterystyce.
- Niewłaściwe użycie baterii może spowodować wyciek
elektrolitu i korozję komory baterii.
- Należy wyjąć baterie, jeżeli ulegną wyczerpaniu lub
nie będą użytkowane przez dłuższy okres.
Oprócz korzystania z przycisków pilota opcje odtwarzania płyty
dostępne są również w menu ekranowym.
1
2
Naciśnij przycisk OSD w trakcie odtwarzania płyty.
Zostanie wyświetlona lista funkcji.
Zaznacz wybraną opcję za pomocą klawiszy 3 4.
Po podświetleniu
FILE
TITLE
CHAPTER
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
Czas odtwarzania
pliku
TT TIME
CH TIME
REPEAT
TIME DISP.
ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
wprowadzić żądany numer pliku
wprowadzić żądany numer tytułu
wprowadzić żądany numer rozdziału
wprowadzić opcje audio
wprowadzić opcje napisów dialogowych
wprowadzić opcje kąta widzenia kamery
wprowadzić moment rozpoczęcia odtwarzania
pliku.
wprowadzić moment rozpoczęcia odtwarzania
tytułu
wprowadzić moment rozpoczęcia odtwarzania
rozdziału
wprowadzić opcje odtwarzania wielokrotnego
wprowadzić opcje wyświetlania czasu
Nawigacja po menu
3
4
• Odtwarzacz wyposażony jest w intuicyjny system menu, który
zapewnia dostęp do ustawień i funkcji.
• Do włączenia / wyłączenia funkcji służą przyciski funkcyjne.
• Do poruszania się po menu służy 3, 4, 1, 2.
• Naciśnięcie przycisku OK zatwierdza wybór.
5
odtwarzacz.
Naciśnij przycisk SET UP, aby otworzyć
menu konfiguracji.
Wybierz opcję GENERAL SETUP i
naciśnij przycisk OK.
Znajdź i zaznacz opcję OSD LANG i
naciśnij 2, aby wybrać jedną z opcji języka
menu OSD.
Wybierz preferowany język i naciśnij
przycisk OK.
Wkładanie i włączanie płyt
Funkcje ogólne
x1
x2
x3
x4
1/2
1/4
1/8
1/16
x 5*
x 6*
x 7*
x 8*
1/2 x do tyłu
1/4 x do tyłu
1/8 x do tyłu
1/16 x do tyłu
Zmiana trybu wyjścia sygnału audio
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku AUDIO umożliwia wybór
następujących opcji audio.
x1
x2
x3
x4
Sygnał
Sygnał
Sygnał
Sygnał
monofoniczny w kanale lewym
monofoniczny w kanale prawym
monofoniczny w obu kanałach
stereofoniczny
Zoom x 1
Zoom x 3
Zoom x 5
Zoom x 7
2X
Zoom x 2
4X
Zoom x 4
1/3
Zoom x 6
obraz normalny
Naciśnij przycisk MUTE, aby wyciszyć głośność
odtwarzacza. Naciśnij ponownie przycisk MUTE,
aby wyłączyć wyciszenie.
Otwarzanie wielokrotne
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku REPEAT umożliwi
a wybór następujących opcji odtwarzania
wielokrotnego:
Funkcje DVD
x 1
powtórzenie rozdziału
x 2
powtórzenie tytułu
x 3
powtórzenie wszystkiego
x 4
anulowanie powtarzania
x
x
x
x
1
2
3
4
Funkcje VCD
powtórzenie utworu
powtórzenie wszystkiego
anulowanie powtarzania
anulowanie powtarzania
*Akumulatory mają ograniczoną
liczbę cykli ładowania i po jakimś
czasie może zaistnieć konieczność
ich wymiany. Czas eksploatacji
akumulatora oraz liczba cykli
ładowania zależy od użytkowania
oraz ustawień.
Na panelu odtwarzacza DVD, naciśnij
AV IN/OUT, aby wybraç A/V IN (AUX).
biały
czerwony
żółty
Połączenie
Kolor
Video
żółty
Funkcje podstawowe
Odtwarzanie plyt DivX®
• Philips udostepnia kod rejestracji uslug wideo na zadanie (Video On
Demand) DivX®, który umozliwia wypozyczanie i kupowanie filmów w
serwisie VOD DivX®. Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na stronie
www.divx.com/vod.
• Wybieranie uslugi DIVX® VOD w menu SETUP(USTAWIENIA).
• Zostanie wyświetlony kod rejestracji.
• Kod rejestracji bedzie potrzebny do kupowania i wypozyczania
filmów w serwisie VOD DivX® można znaleźć na stronie
internetowe j www.divx.com/vod. . Postępuj zgodnie z instrukcjami,
aby pobrać i zapisać plik wideo z filmem na płytę CD-R w celu
odtwarzania go na tym odtwarzaczu DVD.
✔ WSKAZÓWKA :
Wszystkie filmy pobrane z serwisu VOD DivX® można odtwarzać
tylko na tym odtwarzaczu DVD.
Aby powtórzyć fragment tytułu lub odtwarzać go w pętli:
• W wybranym momencie rozpoczęcia naciśnij
przycisk A > B;
Na ekranie zostanie wyświetlona litera
A.
• W wybranym momencie zakończenia
naciśnij ponownie przycisk A > B;
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona litera
AB
i rozpocznie się powtórne odtwarzanie fragmentu.
• Naciśnij ponownie przycisk A > B, aby zakończyć działanie funkcji.
Audio (kanał lewy)
biały
Audio (kanał prawy)
czerwony
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku PLAY MODE umożliwia wybór
następujących opcji trybu odtwarzania:
x 1 Kolejność losow a
x 2 Wybór przypadkowy
x 3 Program
Wprowadź określone ustawienia za pomocą klawiszy (0-9) ora z OK.
Regulacja głośności
• Naciśnij +/−, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność
na pilocie lub urządzeniu.
Naciskając przycisk MONITOR, można za pomocą
przycisków 1 / 2 dopasować jasność, kolor i try b
wyświetlania obrazu (normalny lub pełny ekran).
Audio setup (Ustawienia dźwięku)
Po podświetleniu ustawienia
SPEAKER SETUP
DOLBY DIGITAL SETUP
CHANNEL EQUALIZER
kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
wybrać opcje głośników
wybrać opcje dźwięku Dolby
wybrać opcje korektorav
3D PROCESSING
wybrać opcje dźwięku przestrzennego
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub wrócić
na poprzedni poziom menu.
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub wrócić
na poprzedni poziom menu.
Uwaga: Opcje blokady rodzicielskiej można wybrać tylko, jeśli włączony
jest tryb zabezpieczenia hasłem.
OSD LANG
wybrać język menu ekranowego
4
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub
wrócić na poprzedni poziom menu.
SPDIF
wybrać opcje cyfrowego sygnału audio
Password Setup (Ustawianie zabezpieczenia hasłem)
CAPTIONS
wybrać opcje napisów dialogowych
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
Naciśnij przycisk OSD, aby zamknąć menu.
SCREEN SAVER
wybrać opcje wygaszacza ekranu
PW MODE
PASSWORD
włączyć / wyłączyć hasło
zmienić aktualne hasło (domyślnie: 99999)
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub wrócić
na poprzedni poziom menu.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania odtwarzacza DVD-Video
należy najpierw sprawdzić poniższa listę kontrolną. Być może coś
zostało przeoczone.
OSTRZEÝENIE!
Urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać, gdyż spowoduje
to unieważnienie gwarancji.
W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu
do naprawy należy sprawdzić poniższą listę. Jeżeli pomimo
tego problemu nie udało się zlikwidować, należy skontaktować
się z najbliższym sprzedawcą lub serwisem.
Problem
Rozwiązanie
Brak zasilania
– Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu
zasilającego
są dobrze podłączone.
– Sprawdź, czy gniazdo sieci elektrycznej
jest pod napięciem, podłączając do niego
inne urządzenie elektryczne.
– Sprawdź, czy akumulator jest poprawnie
włożony.
– Sprawdź, czy zasilacz samochodowy jest
poprawnie podłączony.
Zakłócenia obrazu
– Sprawdź, czy na powierzchni płyty nie ma
odcisków palców, i wytrzyj ją miękką
ściereczką, przecierając prostymi ruchami
od środka do krawędzi.
– Czasami mogą występować niewielkie
zniekształcenia obrazu. Nie oznaczają one
usterki urządzenia.
Całkowicie
– Położenie przełącznika NTSC/PAL może
zniekształcony
być niewłaściwe. Dopasuj ustawienie
obraz / brak ko l o r u
telewizora do ustawienia odtwarzacza.
na ekranie telewizora
Problem
Rozwiązanie
Brak dźwięku
– Sprawdź połączenia audio. W
przypadku korzystania ze wzmacniacza
HiFi sprawdź, czy działa z innym
źródłem dźwięku.
Nie można
odtwo r z y ć p ł y t y
Odtwarzacz nie
reag u j e n a s y g n a ł y
z pilota
– Płyta musi być włożona etykietą do
góry.
– Wyczyść płytę.
– Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić,
czy nieodtwarzana płyta nie jest
uszkodzona.
– Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik
sygnałów zdalnego sterowania z
przodu odtwarzacza. Usuń przeszkody
znajdujące się na drodze sygnału.
Sprawdź lub wymień baterie.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian
technicznych.
# AV IN.................................Konektor vstupu audio/video
6 VOLUME + / -....Změna hlasitosti
$ COAXIL ............................Konektor výstupu digitálního zvuku
7 ;... .........................Pozastavení přehrávání
2............................Spuštění/pokračování v přehrávání
9............................Stisknutím dvakrát ukončíte přehrávání
J( / §... ...........Pro předchozí (J( ) nebo další (§) kapitoly, stopy
či tituly
8 0 OPEN...............Otevření dvířek mechaniky pro vložení nebo
vyjmutí disku
% DC IN 9V.. .........................Zásuvka pro napájení
POZOR!
Menu płyty
Naciśnij przycisk MENU. Menu może zawierać np. kąty
widzenia kamery, język ścieżki dźwiękowej i napisów
dialogowych oraz rozdziały w tytule.
Jeśli płyta zawiera sceny nagrane z różnych kątów
widzenia kamery, pojawia się ikona wskazująca liczbę dostępnych
kątów widzenia kamery i aktualnie wybrany kąt.
Można wtedy w dowolnej chwili zmienić kąt
widzenia kamery.
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku ANGLE
umożliwia wybór odpowiedniego kąta widzenia kamery.
Aby wznowić wyświetlanie z normalnego kąta
widzenia, naciskaj kilkukrotnie przycisk ANGLE aż
przestanie być wyświetlany komunikat informujący o
kącie widzenia.
Zmiana języka
Napisy dialogowe
Naciśnij przycisk SUBTITLES. Jeśli na płycie
dostępne są różne opcje napisów dialogowych,
zostaną one wyświetlone na ekranie. Naciśnij
kilkukrotnie przycisk SUBTITLES aby wybrać
odpowiednią opcję napisów dialogowych.
22 x 17.7 x 3.2 cm
0.94 kg / 2 lb
DC 9V 2.2A
30W
0 - 50°C (32 ~ 122°F)
650nm
NTSC / PAL / AUTO
20Hz ~ 20KHz ± 1dB
≥ 85dB
≤ -80(1KHz)
≥ 85dB
≥ 80dB
Poziom sygnału wyjściowego: 2V ±
10%
10KΩ
Poziom sygnału wyjściowego:
1Vp - p ± 20%
75Ω
W związku z ciągłym rozwojem swoich produktów, firma
PHILIPS zastrzega sobie prawo do zmiany ich wzornictwa i
paramterów technicznych bez uprzedzenia.
Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą
spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania
z tego urządzenia.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu
zakłóceń radiowych.
2 VOL+ / −...............Změna hlasitosti
3 J( / §... ...........Pro předchozí (J( ) nebo další (§) kapitoly, stopy
či tituly
;... .........................Pozastavení přehrávání
2............................Spuštění / pokračování v přehrávání
9............................Stisknutím dvakrát ukončíte přehrávání
5 / 6... ..............Zpětné vyhledávání (5 ) nebo
Vyhledávání vpřed (6)
4 OSD.......................Na obrazovce displeje zapnuto / vypnuto
. ..........................Pomalý chod
6 A > B.....................Opakování nebo zacyklení sekvence v názvu
PLAY-MODE ........Volba nastavení pořadí při přehrávání
Nejprve zkontrolujte a ověřte obsah balení podle následujícího
seznamu:
• Přenosný přehrávač DV D
• Dálkové ovládání
• Adaptér do auta (12 V)
• Napájecí AC adaptér
• Balíček dobíjecích bateri í
• Návod k použití
• Záruční list
• Kabel Audio / Video
• Cestovní kabela (pouze pro PET825)
7 0 - 9.......................Číselná klávesnice
Umístění
8 MUTE....................Potlačení zvuku přehrávače
REPEAT ................Opakování kapitoly / titulu / disku
5 AUDIO ..................Výběr jazyka zvuku
ZOOM ...................Zvětšení obrazu videa
@ SETUP ..................Spuštění nabídky NASTAVENÍ
• Umístěte přehrávač na pevný a rovný podklad.
• Neinstalujte do blízkosti topných těles a na místa vystavená
přímému slunečnímu záření.
• Jestliže přehrávač nečte disky CD/DVD správně, zkuste vyčistit
čočku běžně dostupným čisticím diskem CD/DVD, než jej dáte do
opravny. Jiné čisticí postupy by mohly čočku zničit.
• Ponechávejte dvířka mechaniky zavřená, zabráníte tak zaprášení čočky.
• Čočka se může zamlžit, když se přehrávač náhle přemístí z chladného
do teplého prostředí. Přehrávat CD/DVD pak není možné.
Ponechte přehrávač v teplém prostředí, dokud se vlhkost nevypaří.
# Infračervený port
Dostupné formáty disku
$ Přihrádka na baterie
Vedle disku DVD Video je možno přehrávat také všechny disky
Video CD a Audio CD (včetně CDR, CDRW, DVD±R a DVD±RW).
! MENU...................Zobrazení stránky NABÍDKA
Připojení
• Nelepte na disky papír nebo lepicí pásku.
• Chraňte disky před přímým slunečním
zářením nebo zdroji tepla.
• Uchovávejte disky po přehrání v obalu.
• Při čištění disk stírejte od středu k okraji
čistým jemným hadříkem bez žmolků.
Připojení sluchátek
Obsluha displeje LCD
Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno
proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály:
lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén.
Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu
zpracovat, jestli|e demontáž vykonává speciálně vybavená odborn á
firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitelný přístroj
vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných
nádob na odpadky.
Informace o autorských právech
“DivX, DivX” Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti
DivXNetworks a jsou použity licenčně.
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou
vlastnictvím majitelů těchto známek.
Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo
disku CD / VCD / DVD dochází k porušení autorských práv a
mezinárodních dohod.
Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích
obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation.
✔ TIP
Aby nedošlo k poškození přehrávače,
vypněte jej před zapojením nebo odpojením adaptéru AC.
Použití adaptéru do auta
Připojte dodaný adaptér do auta k zařízení a k zásuvce cigaretového
zapalovače.
✔ TIP
• Aby nedošlo k poškožení přehrávače, vypněte jej před zapojením
• Pokud není uvedeno jinak, lze všechny operace provádět pomocí
dálkového ovládání. Dálkové ovládání namiřte vždy přímo na
přehrávač a ujistěte se, že v dráze infračerveného paprsku
nestojí žádné překážky.
• Můžete také používat příslušná tlačítka na hlavní jednotce,
jestliže je jimi vybavena.
Navigace v nabídce
• Přehrávač je vybaven intuitivním navigačním systémem nabídky, který
vás provede různým nastavením a funkcemi.
• Pro aktivaci / deaktivaci příslušných operací použijte funkční tlačítka.
• Tlačítko 3, 4, 1, 2 použijte pro procházení nabídkami.
• Potvrzení volby provedete stisknutím tlačítka OK.
1 Vypněte zařízení.
Stiskněte opakovaně tlačítko K. pro nastavení vyhledávání vpřed:
Stiskněte opakovaně tlačítko J pro nastavení zpětného vyhledávání:
J.
K.
2 X zpět
2 X vpřed
4 X zpět
4 X vpřed
8 X zpět
8 X vpřed
16 X zpět
16 X vpřed
32 X zpět
32 X vpřed
normální rychlost
normální rychlost
Stiskněte tlačítko OK na 2 pro obnovení normálního přehrávání.
2
POZOR!
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím
způsobem.
- Při nesprávném umístění baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte jen
za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi
přihrádky nebo výbuch baterií.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí články z
přístroje.
1 Stiskněte tlačítko SETUP. Objeví se seznam funkcí.
2 Použijte tlačítka 3 4 pro označení volby.
Po označení této volby kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
GENERAL SETUP
výběr nastavení zobrazení a ostatních nastavení
AUDIO SETUP
výběr nastavení zvuku
PREFERENCES
výběr předvoleb přehrávání
PASSWORD SETUP
výběr nastavení hesla
3 Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro
návrat do předchozí nabídky.
4 Stiskněte tlačítko SETUP pro ukončení funkce..
Obecné nastavení
Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
TV DISPLAY
výběr poměru stran zobrazení
TV TYPE
výběr video standardu na externím televizoru
OSD LANG
výběr jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
SPDIF
výběr nastavení digitálního zvuku
CAPTIONS
výběr nastavení titulků
SCREEN SAVER
výběr nastavení spořiče obrazovky
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro
návrat do předchozí nabídky.
Nastavení hesla
Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
PW MODE
zapnutí / vypnutí ochrany heslem
PASSWORD
změnu stávajícího hesla (výchozí: 99999)
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro
návrat do předchozí nabídky.
5 Vysuňte balíček baterií dle vyobrazení ➋ ➌.
* Počet cyklů nabíjení nabíjecích
baterií je omezen a po jeho
uplynutí bude třeba baterie
vyměnit. Životnost baterií a počet
nabíjecích cyklů se liší podle
používání a nastavení.
bílá
červená
žlutá
Připojení
Barva
Video
žlutá
Audio (levý kanál)
bílá
Základní funkce
Audio (pravý kanál)
červená
Základní funkce
Pro disky MP3 CD / WMA jsou k dispozici následující funkce
přehrávání. Více informací naleznete v příslušných odstavcích.
Pozn.: Protože je obvyklé, že filmy na DVD vycházejí v různých oblastech
světa v různé době, jsou všechny přehrávače vybaveny oblastními kódy a
disky mohou mít volitelný oblastní kód. Pokud do přehrávače vložíte disk
s jiným oblastním kódem, uvidíte hlášení oblastního kódu na obrazovce.
Disk nelze spustit a měl by se vyjmout.
Použijte tlačítka 3, 4, 1, 2 pro označení vybrané hudební složky.
Stiskněte tlačítko O K spustit pfiehrávání.
Země
Evropské
American
Asijskopacifické
Nastavení jazyka OSD
Angličtina, Francouzština, Španělština, Němčina
Angličtina, Francouzština, Španělština
Angličtina, Čínština (tradiční), Čínština (zjednodušená)
1 Přehrávač zapněte přesunutím přepínač POWER do polohy ON.
2 Stiskněte SET UP pro nabídku nastavení.
3 Zvolte možnost GENERAL SETUP a
stiskněte OK.
4 Procházejte položky a zvolte OSD LANG
a stiskněte 2 pro volbu nastavení jazyka
OSD.
5 Vyberte preferovaný jazyk a stiskněte
tlačítko OK.
Přehrávání audio nebo video CD
• Po zapnutí, vložení disku a zavření dvířek se na obrazovce
zobrazí typ vloženého disku a informace o obsahu disku.
Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka 2.
• Při přehrávání formátu VCD s funkcí MTV/Karaoke lze stisknutím
číselného tlačítka (0~9) vybrat stopu a poté tlačítkem 2 nebo OK
spustit přehrávání. Stisknutím tlačítka RETURN se vrátíte do
nabídky výběru.
Přehrávání disku DivX®
Vložení disků a zapínání
• Společnost Philips vám přidelila registrační kód pro službu DivX®
VOD(Video on Demand), který umožnuje pronájem a nákup videa
prostřednictvím služby DivX® VOD. Další informace najdete na stránce
www.divx.com/vod.
• Vyberte možnost DivX® VOD z nabídky SETUP.
• Zobrazí se registrační kód.
• Registrační kód potřebujete k nákupu nebo pronajmutí video souborů
prostřednictvím služby DivX® VOD na adrese www.divx.com/vod.
Postupujte podle pokynů a uložte video soubory na disk CD-R,
který poté můžete přehrát na tomto přehrávači DVD.
Ovládání hlasitosti
• Stiskem +/− zvyšte nebo zeslabte hlasitost přehrávání v
jednotce dálkového ovládání nebo v přístroji.
Monitor (na hlavní jednotce)
Stisknûte opakovanû tlaãítko MONITOR a pouÏijte tlaãítko
1 / 2 pro nastavení jasu, barvy a reÏimu zobrazení
(normální nebo celá obrazovka).
Odstraňování problémů
Pokud zjistíte u přehrávače DVD Video závadu, podívejte se nejdříve
do tohoto seznamu. Něco mohlo být opominuto.
UPOZORNĚNÍ:
Za žádných okolností se nepokoušejte opravit zařízení sami,
záruční list by pozbyl platnosti.
V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do
opravny, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů.
Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit,
obraťte se na prodejnu nebo na servis.
Problém
Bez napětí
Ovládání hlasitosti, přeskakování stop, vyhledávání, opakování, shuffle
(zpřeházené pořadí), atd.
✔ TIP
Soubory WMA chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
Přehrávání disků ve formátu JPEG
Použijte tlačítka 3, 4, 1, 2 pro označení vybrané složky s obrázky.
Stiskněte tlačítko OK.
Při zobrazení na celou obrazovku se ukáže jednotlivě zbytek souborů
JPEG umístěných ve vybrané aktivní složce.
• Pomocí tlačítka 1, 2 lze obraz otáčet.
• Pomocí tlačítka 3 lze obraz překlopit nahoru a dolů.
• Pomocí tlačítka 4 lze obraz překlopit vlevo nebo vpravo.
• Během prezentace se stisknutím tlačítka MENU můžete vrátit na
obrazovku složek.
• Stisknutím tlačítka 9 zobrazíte náhled skupiny.
• Pomocí tlačítka 3, 4, 1, 2 lze označit náhled obrázku a využívat
funkce na obrazovce.
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, používá se u všech popsaných funkcí
dálkové ovládání.
POZOR!
✔ TIP
Řešení
– Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky
síťového kabelu správně zapojeny.
– Připojením jiného přístroje zkontrolujte,
zda je zásuvka pod napětím.
– Zkontrolujte, zda je správně vloženy baterie.
– Zkontrolujte, zda je adaptér do auta správně
připojen.
Zkreslený obraz
– Zkontrolujte, zda nejsou na disku otisky
prstů a případně je vyčistěte jemným
hadříkem, stírejte od středu k okraji disku.
– Někdy může dojít k mírnému zkreslení
obrazu. To není závada.
Obraz na
– Nastavení normy NTSC/PAL může být
televizoru zcela
chybně určeno. Slaďte nastave n í
zkreslený / bez barv y televizoru s nastavením přehrávače.
Bez zvuku
– Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže
používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný
zdroj zvuku.
Na přístroj nesmí kapat nebo stříkat tekutina. Na přístroj
nepokládejte nebezpečné předměty (např. předměty naplněné
tekutinou nebo hořící svíčky).
Všechny video soubory stažené pomocí služby DivX® VOD lze
přehrát pouze na tomto přehrávači DVD.
Obecné vlastnosti
Funkce SETUP
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro
návrat do předchozí nabídky.
Pozn.: Rodičovské nastavení můžete zvolit pouze v případě, že je
deaktivován režim ochrany heslem.
4 Stlačte zajišťovací spínač balíčku baterií ➊.
Po zapnutí, vložení disku a zavření dvířek se přehrávání spustí
automaticky. Na obrazovce se zobrazí typ vloženého disku.
Disk může nabízet možnost výběru položky z nabídky.
Použijte tlačítka 3, 4, 1, 2 pro označení volby a stiskněte OK.
Potlačení zvuku
Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
AUDIO
výběr nastavení jazyka zvuku
SUBTITLE
výběr nastavení jazyka titulků
DISC MENU
výběr nastavení jazyka v nabídce disku
PARENTA L
výběr rodičovského nastavení
DivX® VOD
získat DivX ID pro VOD
ÚSPORA ENERGIE
aktivujte režim úspory energie, když používáte
přehrávání na baterie
DEFAULT
Obnovení nastavení výrobce
žlutá
Výchozím jazykem nabídky na obrazovce u přehrávače je angličtina.
Pro nabídku na obrazovce můžete zvolit angličtinu, francouzštinu,
španělštinu, němčinu a zjednodušenou nebo tradiční čínštinu.
Stiskněte opakovaně tlačítko PLAY-MODE pro nastavení pořadí
při přehrávání:
x1
Shuffle (zpřeházené pořadí)
x2
Random (náhodné pořadí)
x3
Program (naprogramované pořadí)
Použijte číselná tlačítka (0-9) a OK pro zapsání
příslušného nastavení.
Předvolby
bílá
červená
Přehrávání disků ve formátu MP3 / WMA
Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO pro nastavení zvuku.
x1
Mono levý
x2
Mono pravý
x3
Mixované mono
x4
Stereo
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro
návrat do předchozí nabídky.
AV OUT
Přehrávání disku DVD
Režimy přehrávání
Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
SPEAKER SETUP
výběr nastavení reproduktorů
DOLBY DIGITAL SETUP
výběr nastavení zvuku dolby
CHANNEL EQUALIZER
výběr nastavení ekvalizéru
3D PROCESSING
výběr nastavení zvuku Surround
• Před připojením k dalším zařízením přístroj
vypněte.
• Přehrávač lze připojit k televizoru nebo
zesilovači pro
provoz DVD nebo karaoke.
Na panelu přehrávače DVD stiskněte
AV IN/OUT pro výběr A/V OUT.
Základní funkce
Změna výstupu zvuku
Nastavení zvuku
OFF
Zapnutí nastavení jazyka OSD
Opakování nebo zacyklení sekvence titulu:
• Požadovaný začátek označte stisknutím tlačítka A > B;
Na obrazovce se objeví symbol "
A".
• Opětovným stisknutím tlačítka A > B nastavíte
konec opakování;
Na obrazovce se objeví symbol "
AB" a sekvence se začne opakovat.
• Opětovným stisknutím tlačítka A > B ukončíte sekvenci.
Funkce SETUP
Abyste získali maximální požitek z přehrávání, použijte tlačítko
SETUP pro jemné doladění nastavení. Použijte tlačítka 3,4,1, 2
pro označení volby a stiskněte OK.
POWER
Na panelu přehrávače DVD stiskněte
AV IN/OUT pro výběr A/V IN (AUX).
Opakování A > B
Stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT pro nastavení opakování:
Operace DVD
Operace VCD
x 1 Opakování kapitoly
Opakování stopy
x 2 Opakování titulu
Opakování všeho
x 3 Opakování všeho
Ukončení funkce opakování
x 4 Ukončení funkce opakování
ON
3 Otočte přehrávač vzhůru nohama.
Otevřete přihrádku na baterie. Sejměte ochranný
plastický štítek (pouze při prvním použití).
Vložte 1 lithiovou baterii (3 V), typ CR2025 a
přihrádku zavřete.
Stiskněte tlačítko > pro nastavení pomalého
přehrávání:
x1
1/2
x 5*
1/2 x zpět
x2
1/4
x 6*
1/4 x zpět
x3
1/8
x 7*
1/8 x zpět
x4
1/16
x 8*
1/16 x zpět
Stiskněte tlačítko OK na 2 pro obnovení normálního přehrávání.
*Pouze pro disky DVD
Opakování
Připojení dalších zařízení
1
Pomalý chod
Stiskněte jednou tlačítko MUTE pro potlačení
zvuku přehrávače. Funkci deaktivujte opětovným
stisknutím tlačítka MUTE.
OFF
AV IN
Obecné vlastnosti
Funkce Zoom umožňuje zvětšení video obrázku a procházení záběru
zvětšeného obrázku. Stiskněte opakovaně tlačítko ZOOM pro volbu
nastavení zvětšení.
Zoom x 1
2X
Zoom x 2
3X
Zoom x 3
4X
Zoom x 4
1/2
Zoom x 5
1/3
Zoom x 6
1/4
Zoom x 7
normální zobrazení
POWER
2 Odpojte AC adaptér.
Během přehrávání se ozývá běžný mechanický šum.
Poté co se ikona ;2 zobrazí na obrazovce,
stiskněte
opakovaně tlačítko ; pro přehrávání po jednotlivých snímcích.
Stiskněte tlačítko OK pro obnovení normálního přehrávání.
ON
Napájení dálkového ovládání
✔ TIP
Zvětšení (Zoom)
Připojte sluchátka ke konektoru PHONE 1
nebo PHONE 2 na zařízení.
• Je obvyklé, že se balíček baterií během
nabíjení zahřeje.
• Když dochází náboj v baterii, na obrazovce
se objeví
.
ujistěte, že vstupní napětí adaptéru je stejné jako napětí ve vozidle.
oboustranného disku DVD). Ujistěte se, že sedí přesně ve
správném výklenku.
3 Dvířka zavřete jemným tlakem.
4 Přehrávač zapněte přesunutím přepínač POWER do polohy ON.
Stiskněte opakovaně tlačítko ; pro následující volby zastavení obrazu a
krokování po snímcích:
;x1
Pauza / zastavení obrazu
;x2
Na obrazovce se zobrazí ;2
✔ TIP
Vyjmutí baterií
1 Stisknutím tlačítka OPEN otevřete dvířka mechaniky.
2 Vložte vybraný disk potiskem nahoru (i v případě vkládání
Obecné vlastnosti
2 Připojte dodaný adaptér k zařízení a k
hlavnímu zdroji napětí (dle vyobrazení).
Nabíjejte, dokud červená kontrolka
nezhasne (přibližně 4,5 - 6,5 hodin, pokud
se přístroj nabíjí vypnutý).
nebo odpojením adaptéru do auta.
• Při zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se
Obsluha dálkového ovládání
Zastavení obrazu a krokování po snímcích
Příprava
Připojení a nabíjení baterií*
Tento návod poskytuje základní pokyny pro provoz přehrávače DVD.
Některé disky DVD jsou vyrobeny tak, že vyžadují zvláštní provoz a
umožňují pouze omezené funkce během přehrávání. V těchto
případech přehrávač nemusí reagovat na všechny ovládací povely.
Pokud se tak stane, naleznete pokyny v přiloženém letáku k disku.
Jestliže se na obrazovce objev í
, přehrávač nebo disk funkci
neumožňují.
Pokud má disk více než jeden titul nebo stopu, můžete
si vybrat jiný titul / stopu / kapitolu následovně:
• Stiskněte krátce tlačítko § během přehrávání
pro volbu dalšího titulu / stopy / kapitoly.
• Stiskněte krátce tlačítko J( během přehrávání
pro návrat k předchozímu titulu / stopě /
kapitole.
• Pro přímou volbu titulu, stopy nebo kapitoly zadejte
příslušné číslo pomocí číselných tlačítek (0-9).
Využijte obrazy nejvyšší kvality bez nepříjemných
prázdných bodů na LCD obrazovkách. Obrazovky LCD
obvykle mají závady označované termínem "jasné body".
Omezené množství jasných bodů bylo kdysi považováno
za nevyhnutelný vedlejší účinek masové produkce LCD.
Díky striktním procesům kontroly kvality společnosti Philips
používaným u našich přenosných přehrávačů DVD se naše
obrazovky LCD vyrábějí s nulovou tolerancí vůči jasným bodům.
Vybrané přenosné přehrávače DVD se dodávají s politikou Zero
Bright DotTM s cílem zaručit optimální kvalitu obrazovky.
Záruční servis se liší podle oblasti. Detailní informace poskytné
místní zástupce Philips.
1 Vypněte zařízení. Připojte baterie dle
vyobrazení.
O tomto návodu
Výběr jiného titulu / stopy / kapitoly
Zero Bright DotTM
Příprava
Příprava
Všeobecné informace
• Můžete rovněž použít KOAXIÁLNÍHO konektoru pro výstup
digitálního zvuku.
• Další informace o připojení naleznete v návodech na použití
k dalším zařízením.
• Přehrávače podporují televizory v normě NTSC/PAL/AUTO.
Rozbalení
Použití AC / DC adaptéru
Připojte dodaný adaptér k zařízení a k
hlavnímu zdroji napětí (dle vyobrazení).
Příprava
Parametry techniczne
Wymiary
Ciężar
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura podczas pracy
Długość fali lasera
Standard wideo
Pasmo przenoszenia
Stosunek sygnał/szum
Zniekształcenia i zakłócenia dźwięku
Separacja kanałów
Zakres dynamiki
Wyjściowego
Wyjście sygnału audio (analogowego)
Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální video disky, které vyhovují
univerzálním standardům DVD Video. Přehrávač umožňuje sledovat
celovečerní filmy s kvalitou jako ve skutečném kině se stereofonním
nebo vícekanálovým zvukem (podle disku a nastavení přehrávače).
Jedinečné funkce DVD-Videa, jako volba zvukové stopy a jazyka
titulků a různé úhly pohledu kamery (opět podle disku) jsou všechny
součástí přístroje.
Navíc, rodičovský zámek umožňuje rozhodovat, na které disky se děti
smí dívat. Uvidíte, že přehrávač se dá velmi jednoduše ovládat
pomocí nabídky na obrazovce a displeje na přehrávači ve spojení s
dálkovým ovládáním.
Napájení
Ochrana životního prostředí
Vyhledávání
Naciśnij przycisk LANGUAGE. Jeśli na płycie dostępne są różne
opcje języka, zostaną one wyświetlone na
ekranie. Naciśnij kilkukrotnie przycisk
LANGUAGE, aby wybrać odpowiedni język.
Přenosný přehrávač DVD
DVD-Video
Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály
atd.) mohou disky obsahovat jeden nebo více
titulů a každý titul jednu nebo více kapitol. Pro
snadný a pohodlný přístup přehrávač umožňuje
výběr titulů i kapitol.
Video CD
Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály
atd.) mohou disky obsahovat jednu nebo více stop
a stopy mohou mít jeden nebo více indexů, jak je
vyznačeno na obalu disku. Pro snadný a pohodlný
přístup přehrávač umožňuje výběr stop i indexů.
Audio CD / MP3 CD / WMA
DIsky Audio CD / MP3 CD / WMA obsahují pouze
hudební stopy. Můžete je přehrávat obvyklým
způsobem prostřednictvím stereo systému a tlačítek na
dálkovém ovládání anebo na zařízení nebo přes TV
pomocí nabídky na obrazovce (OSD).
CD se soubory JPEG
Na tomto přehrávači lze prohlížet i fotografie JPEG.
Disku DivX Video
Na tomto přehrávači lze také přehrávat disky se
soubory ve formátu DivX® video.
• Oficiální produkt s certifikací DivX® CertifiedTM.
• Přehrává DivX®5, DivX®4, DivX®3, a DivX® VOD video obsah.
Manipulace s disky
• Jestliže se do přístroje dostanou předměty nebo tekutina, přerušte dodávku
✔ TIP
Představení
Dálkové ovládání (viz obrázek 2)
Obecné informace
• Přístroj nerozebírejte, laserové paprsky jsou nebezpečné pro oči. Všechny
žlutá
Představení
1 3, 4, 1, 2..........Kurzor nahoru / dolů / vlevo / vpravo
OK .........................Potvrzení volby
0 SUBTITLE ............Výběr jazyka titulků
LANGUAGE .........Výběr jazyka
Displej LCD je vyroben s pomocí vysoce přesné technologie. Mohou
se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné
(červené, modré, zelené) body. To je normální důsledek výrobního
procesu a není příznakem poruchy.
el. proudu odpojením AC adaptéru.
• Dbejte na to, abyste přístroj neupustili a nevystavovali silným nárazům, které
by mohly způsobit závadu.
• Bezpečný poslech: Poslouchejte při mírné hlasitosti. Používáním sluchátek při
vysoké hlasitosti si můžete poškodit sluch.
• Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky): Společnost Společnost Philips
zaručuje soulad maximálního zvukového výkonu svých audio přehrávačů
stanoveného příslušnými regulačními úřady jen v případě použití s originálním
modelem dodaných sluchátek. Pokud je třeba sluchátka vyměnit, doporučujeme
Vám obrátit se na prodejce a objednat model totožný s originálními sluchátky
dodanými společností Philips.
• Bezpečnost v dopravě: Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole,
abyste nezpůsobili nehodu.
• Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
• Tento výrobek není vodotěsný: zabraňte ponoření zařízení přehrávače do
vody. Voda, která by pronikla do přehrávače,může způsobit rozsáhlé
poškození a korozi.
• Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí
prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzénu nebo abrazivní prostředky,
protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
• Nikdy se nedotýkejte optiky přístroje, na obrázku označené.
Pozn.: Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.
Dálkové ovládání
9 RETURN ...............Na stránku nabídky VCD
ANGLE..................Volba úhlu kamery DVD
Budete-li ovládací tlačítka používat jinak než je uvedeno v
tomto návodu k použití, provedete-li jiná nastavení nebo
aplikujete-li jiné postupy než jaké jsou v návodu uvedené,
vystavíte se nebezpečí ozáření škodlivými paprsky nebo může
dojít k jiné nepředvídané události.
Funkcje specjalne płyt DVD
Sprawdzanie zawartości płyt DVD-Video: Menus.
Płyta może zawierać menu wyboru tytułów i rozdziałów.
Funkcja menu płyty DVD pozwala na wybór opcji z tych menu.
Naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny lub zaznacz opcję za pomocą
klawiszy 3, 4, 1, 2 , a następnie naciśnij przycisk OK.
Impedancja obciążeniowa:
– Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz
nagrzewa się. Jest to całkowicie
normalne.
@ AV OUT .............................Konektor výstupu audio/video
Nie narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą
wodą. Nie stawiać niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych wodą, zapalonych świeczek) na urządzeniu.
Brak sygnału na
wyjściu cyfrowego
sygnału audio
Odtwarzacz nie reaguje – Funkcje nie są dozwolone przez płytę.
na wszystkie polecenia – Zapoznaj się z instrukcjami odtwarzania
sterow a n i a
podanymi we wkładce do płyty.
! PHONE 1 & 2 ..............Konektor ke sluchátkům
UWAGA!
Impedancja obciążeniowa:
Wyjście sygnału wideo
– Sprawdź poprawność połączenia
cyfrowego.
– Sprawdź w menu SETUP, czy wyjście
cyfrowe jest włączone.
Pravá str. přehrávače (viz obrázek 1)
Uwaga : O ile nie określono inaczej, wszystkie opisane funkcje są
obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Zniekształcony l u b
– Płyta musi być sformatowana zgodnie
czarno-biały obraz z
ze standardem używanego telewizora
płyty DVD lub Video CD (PAL/NTSC).
Odtwarzacz jest
rozgrzany
4 AV IN/OUT ..........Výběr formátu videa
– A/V NEBO S-VIDEO OUT
– A/V IN (AUX)
5 3, 4, 1, 2..........Kurzor nahoru / dolů / vlevo / vpravo
OK .........................Potvrzení volby
Digital Audio Out
Kąt widzenia kamery
Tryby odtwarzania
0 ON . POWER . OFF ..........Zapnutí / Vypnutí přehrávače
Pro nastavení obrazovky 16:9 nebo 4:3
pomocí 1 2
Funkcje podstawowe
Funkcje ogólne
Monitor (tylko na jednostce centralnej)
Funkcje w menu SETUP
Wprowadź określone ustawienia za pomocą klawiszy (0-9).
Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub wrócić
na poprzedni poziom menu.
4 Zwolnij blokadę akumulatora ➊.
5 Wysuń akumulator w sposób pokazany
na rysunku ➋ ➌.
Powtarzanie fragmentu A > B
Wyciszenie
3X
1/2
1/4
3
5
3 Odwróć odtwarzacz spodem do góry.
Funkcje ogólne
Funkcja ta umożliwia powiększenie i przesuwanie obrazu. Kilkukrotne
naciśnięcie przycisku ZOOM umożliwia wybór następujących opcji
powiększenia:
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
AUDIO
wybrać opcje języka ścieżki dźwiękowej
SUBTITLE
wybrać opcje języka napisów dialogowych
DISC MENU
wybrać opcje języka menu płyty
PARENTA L
wybrać opcje blokady rodzicielskiej
®
DivX VOD
Pobierz DivX ID dla usługi VOD
ENERGOOSZCZĘDNY w czasie zasilania z akumulatora, należy
włączyć tryb oszczędzania energii
DEFAULT
przywrócić ustawienia fabryczne
wybrać standard wideo zewnętrznego telewizora
Wejście AV IN
Powiększanie obrazu
Preferences (Preferencje)
wybrać proporcje obrazu
żółty
1 Wyłącz urządzenie.
Zaznacz wybrany folder obrazów za pomocą klawiszy 3, 4, 1, 2.
Naciśnij przycisk OK.
Reszta plików JPEG w wybranym folderze będzie wyświetlana po
kolei na całym ekranie.
• Za pomocą przycisków 1, 2 można obrócić obraz.
• Za pomocà przycisków 3 można obrócić obraz o 180 stopni
w górę i w dół.
• Za pomocà przycisków 4 można przerzucić obraz w poziomie.
• Aby podczas pokazu slajdów powrócić do ekranu folderów, naciśnij
przycisk MENU.
• Aby powrócić do podglądu grupowego, naciśnij przycisk 9.
• Za pomocà przycisków 3, 4, 1, 2 zaznacz obraz do podglądu i
wybierz funkcje ekranu.
wybrać opcje audio
TV TYPE
biały
czerwony
Odłączanie akumulatora
2 Odłącz zasilacz sieciowy.
Levá str. přehrávače (viz obrázek 1)
opravy by měli provádět zaměstnanci odborného servisu.
Wyjście AV OUT
Na panelu odtwarzacza DVD, naciśnij
AV IN/OUT, aby wybrać A/V OUT.
9 POWER/CHG . IR ............Kontrolka zapnutí a nabíjení a Senzor
dálkového ovládání
Pro nastavení barev pomocí 1 2
Bezpečnost a údržba
Odtwarzanie płyt JPEG
wybrać preferencje odtwarzania
TV DISPLAY
✔ WSKAZÓWKA
• Akumulator nagrzewa się podczas
ładowania i jest
•
wyświetla się na ekranie kiedy baterie są rozładowane.
zewnętrznego należy wyłączyć odtwarzacz.
• Odtwarzacz można podłączyć do telewizora
lub wzmacniacza, aby oglądać filmy
DVD lub bawić się w karaoke.
• Włącz urządzenie, włóż płytę i zamknij klapkę - na ekranie zostanie
wyświetlony rodzaj włożonej płyty i informacje o jej zawartości.
Naciśnij przycisk 2 , aby rozpocząć odtwarzanie.
• Podczas odtwarzania płyty VCD z MTV/Karaoke, wybierz utwór za
pomocą klawiszy numerycznych (0~9) i naciśnij przycisk 2 lub OK,
aby odtworzyć utwór. Aby powrócić do menu wyboru, naciśnij
przycisk RETURN.
PREFERENCES
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
OFF
Odtwarzanie płyty CD audio, wideo lub Divx
AUDIO SETUP
General Setup (Ustawienia ogólne)
POWER
2
Funkcje w menu SETUP
PASSWORD SETUP
wybrać opcje zabezpieczenia hasłem
3 Naciśnij przycisk 1, aby przerwać dokonywanie ustawień lub
wrócić na poprzedni poziom menu.
4 Naciśnij przycisk SETUP, aby zamknąć menu.
ON
1 Przesuń przełącznik POWER w pozycję ON, aby włączyć
wykonywane za pomocą pilota. Pilot zdalnego sterowania należy
zawsze kierować prosto na odtwarzacz, unikając przeszkód na
drodze wiązki podczerwieni.
• Urządzeniem można także sterować za pomocą odpowiednich
przycisków na jednostce centralnej.
Naciśnij przycisk O K lub 2, aby wznowić normalne odtwarzanie.
*tylko płyty DVD
wybrać tryb wyświetlania obrazu i inne opcje
• Przed podłączeniem do urządzenia
• O ile nie określono inaczej, wszystkie operacje mogą być
Stopklatka i odtwarzanie poklatkowe
GENERAL SETUP
Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Zdalne sterowanie za pomocą pilota
Jedno- lub kilkukrotne naciśnięcie przycisku > umożliwia wybór
następujących opcji odtwarzania w
zwolnionym tempie:
Po podświetleniu ustawienia kursorem naciśnij przycisk OK, aby:
OFF
Uwaga: Ze względu na różne terminy wydawania filmów na płytach
DVD w poszczególnych regionach świata wszystkie odtwarzacze muszą
być oznaczone odpowiednim kodem regionu; kodem tym oznaczone są
także niektóre płyty. W przypadku włożenia do odtwarzacza płyty o
kodzie regionu innym niż kod odtwarzacza na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony komunikat o kodzie regionu. Płytę należy wówczas wyjąć,
ponieważ jej odtworzenie nie będzie możliwe.
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
1 Naciśnij przycisk SETUP. Zostanie wyświetlona lista funkcji.
2 Zaznacz wybraną opcję za pomocą klawiszy 3 4.
POWER
Kraje
Europa
Ameryka
Daleki Wschód
Jeśli płyta zawiera więcej niż jeden tytuł lub ścieżkę, można w
następujący sposób przejść do innego tytułu / ścieżki / rozdziału:
• Naciśnij krótko § w trakcie odtwarzania, aby
wybrać następny utwór/ ścieżkę/ rozdział.
• Naciśnij krótko J( w trakcie odtwarzania,
aby cofnąć się do poprzedniego utworu /
ścieżki / rozdziału.
• Aby przejść bezpośrednio do dowolnego
tytułu, utworu lub rozdziału, wprowadź odpowiedni numer za pomocą
klawiszy numerycznych (0-9).
Menu SETUP umożliwia indywidualne dostosowanie ustawień
odtwarzania. Zaznacz wybraną opcję za pomocą klawiszy 3,4,1, 2,
a następnie naciśnij przycisk OK.
Podłącz słuchawki do gniazda PHONE 1 lub
PHONE 2 urządzenia.
W przypadku płyt MP3-CD / WMA dostępne są następujące funkcje
odtwarzania. Szczegółowe informacje o tych funkcjach można
znaleźć w innych rozdziałach.
Regulacja głośności, pomijanie utworów, wyszukiwanie, odtwarzanie
wielokrotne, odtwarzanie losowe itp.
Zaznacz wybrany folder plików muzycznych za pomocą klawiszy
3, 4, 1, 2.Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć utwór.
✔ WSKAZÓWKA
Nie ma możliwości odtwarzania plików WMA chronionych przed
kopiowaniem.
Przejście do innego tytułu / ścieżki / rozdziału
Obsługa menu ekranowego
Podłączanie słuchawek
ON
Čelo přehrávače (viz obrázek 1)
Pro nastavení jasu pomocí 1 2
Zdroje napětí
Włącz urządzenie, włóż płytę i zamknij klapkę - odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie. Na ekranie zostanie wyświetlony rodzaj
włożonej płyty. Niektóre płyty umożliwiają dokonanie wyboru z
automatycznie wyświetlonego menu. Zaznacz wybraną opcję za
pomocą klawiszy 3, 4, 1, 2 , a następnie naciśnij przycisk OK.
Opcje języka menu OSD
Angielski, Francuski, Hiszpański, Niemiecki
Angielskii, Francuski, Hiszpański
Angielski, Chiński-tradycyjny, Chiński-uproszczony
1 OSD.......................Na obrazovce displeje zapnuto / vypnuto
2 MENU .................Zobrazení stránky NABÍDKA
3 MONITOR ............Výběr zobrazení
Tento přístroj se používá s dodaným AC adaptérem, adaptérem do auta
nebo s dobíjecími bateriemi.
• Ujistěte se, že vstupní napětí AC adaptéru souhlasí s místním napětím
místního. Pokud tomu tak není, AC adaptér a přístroj se mohou poškodit.
• Nedotýkejte se AC adaptéru vlhkýma rukama, zabráníte tak úrazu el.
proudem.
• Při zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se ujistěte, že
vstupní napětí adaptéru je stejné jako napětí ve vozidle.
• Jestliže se přístroj delší dobu nepoužívá., odpojte AC adaptér ze zásuvky
nebo vyjměte baterie.
• Při odpojení AC adaptéru uchopte zástrčku. Netahejte za přívodní kabel.
Domyślnym językiem menu ekranowego jest angielski. Menu OSD
może być wyświetlane po Angielsku, Francusku, Hiszpańsku,
Niemiecku lub Chińsku (w wersji tradycyjnej i uproszczonej).
Funkcje ogólne
Naciśnij przycisk OK lub 2, aby wznowić normalne odtwarzanie.
2 Podłącz dołączony do zestawu zasilacz do
urządzenia i gniazdka sieciowego w
sposób pokazany na rysunku. Kontynuuj
ładowanie, dopóki nie zgaśnie czerwony
wskaźnik (około 4,5-6,5 godziny, jeśli
urządzenie jest wyłączone w trakcie
ładowania).
Přehled funkcí
Obecné informace
Połączenia
1 Wyłącz urządzenie. Podłącz akumulator w
sposób pokazany na rysunku.
Přehled funkcí
Hlavní ovládací prvky (viz obrázek 1)
Przygotowanie
Instrukcja zawiera podstawowe instrukcje obsługi odtwarzacza DVD.
Niektóre płyty DVD są jednak produkowane w sposób wymagający
określonej obsługi lub pozwalający na ograniczone korzystanie z funkcji
podczas odtwarzania. Odtwarzacz może wówczas nie reagować na
wszystkie polecenia sterowania. W takiej sytuacji należy zapoznać się
z instrukcjami na wkładce do płyty.
na ekranie oznacza, że
operacja nie jest dozwolona przez odtwarzacz lub płytę.
Odgłosy mechaniczne podczas odtwarzania są zjawiskiem normalnym.
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku K. umożliwia wybór
następujących opcji wyszukiwania do przodu:
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku J umożliwia
wybór następujących opcji wyszukiwania do tyłu:
J
K.
2 X do tyłu
2 X do przodu
4 X do tyłu
4 X do przodu
8 X do tyłu
8 X do przodu
16 X do tyłu
16 X do przodu
32 X do tyłu
32 X do przodu
normalna prędkość
normalna prędkość
Przygotowanie
Informacje o instrukcji
! @#$%
Wyszukiwanie
Ciesz się obrazem wysokiej jakości bez irytujących
jasnych plamek na ekranie LCD. Wyświetlacze LCD
zazwyczaj mają wady, określane przez przemysł LCD
jako 'jasne plamki'. Ograniczona ilość jasnych plamek
jest określana jako nieunikniony efekt uboczny masowej
produkcji wyświetlaczy LCD. Dzięki surowym procedurom kontroli
jakości Philips używanym w naszych przenośnych odtwarzaczach
DVD, nasze wyświetlacze LCD są produkowane z zerową tolerancją
na jasne plamki. Wybranie przenośnych odtwarzaczy DVD z polityką
Philips Zero Bright DotTM gwarantuje optymalną jakość ekranu.
Serwis gwarancyjny różni się w zależności od regionu. Należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Philips w celu uzyskania
szczegółowych informacji.
Odtwarzanie płyt MP3 / WMA
✔ WSKAZÓWKA
Gdy na ekranie jest widoczna ikona ;2, naciśnięcie ; powoduje
odtwarzanie kolejnych klatek.
Naciśnij przycisk OK, aby wznowić normalne odtwarzanie.
Zero Bright DotTM
Odtwarzanie płyty DVD
odtwarzacz.
Kilkukrotne naciśnięcie przycisku ; umożliwia
wybór następujących opcji stopklatki i
odtwarzania poklatkowego:
;x1
Wstrzymanie / stopklatka
;x2
Na ekranie jest wyświetlony ;2
Odtwarzane formaty płyt
DVD-Video
W zależności od nagranego materiału (film, klipy
wideo, odcinki serialu itp.) płyta może zawierać
pewną liczbę tytułów, a każdy tytuł - rozdziały.
W celu zapewnienia łatwej i wygodnej obsługi
odtwarzacz umożliwia poruszanie się między tytułami i rozdziałami.
Video CD
W zależności nagranego materiału (film, klipy wideo,
odcinki serialu itp.) płyta może zawierać pewną liczbę
utworów, a każdy utwór może mieć przypisane
indeksy, co jest zaznaczone na pudełku płyty. W celu
zapewnienia łatwej i wygodnej obsługi odtwarzacz
umożliwia poruszanie się między utworami i indeksami.
Audio CD / WMA / MP3 CD
Płyty Audio CD / WMA / MP3 CD zawierają
wyłącznie utwory muzyczne. Można je odtwarzać
tradycyjnie w zestawie stereofonicznym za pomocą
klawiszy pilota i/lub jednostki centralnej albo przez
telewizor za pomocą menu ekranowego (OSD).
CD z plikami JPEG
Odtwarzacz umożliwia także przeglądanie zdjęć JPEG.
DivX®-video
Odtwarzacz umożliwia także przeglądanie płyt DivX®.
• Oficjalny produkt DivX® CertifiedTM.
• Odtwarza materiał wideo DivX®5, DivX®4 ,
DivX®3, i DivX® VOD.
Włączanie w celu ustawienia języka menu OSD
płyty DVD). Upewnij się, że jest właściwie osadzona we wnęce.
REAR VIEW
• Odtwarzacz należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
• Nie powinien stać na słońcu ani w pobliżu domowych urządzeń grzejnych.
• W przypadku problemów z poprawnym odczytywaniem płyt CD/DVD
przed oddaniem odtwarzacza do naprawy należy przeczyścić soczewkę za
pomocą dostępnej w sprzedaży płyty czyszczącej CD/DVD. Zastosowanie
innych metod czyszczenia grozi uszkodzeniem soczewki.
• Klapka płyty powinna być zawsze zamknięta, aby na soczewce nie gromadził
się kurz.
• Szybka zmiana temperatury w otoczeniu odtwarzacza z niskiej na wysoką
może spowodować zaparowanie soczewki. W takiej sytuacji odczytywanie
płyt CD/DVD nie jest możliwe. Należy zostawić odtwarzacz w ciepłym
miejscu i poczekać, aż wilgoć wyparuje.
Funkcje podstawowe
Objaśnienie ogólne
3 Delikatnie popchnij klapkę, aby ją zamknąć.
4 Przesuń przełącznik POWER w pozycję ON, aby włączyć
FRONT VIEW
Wybór miejsca
Podłączanie i ładowanie akumulatora*
1 Naciśnij przycisk OPEN, aby otworzyć klapkę płyty.
2 Włóż płytę etykietą do góry (także w przypadku dwustronnej
2
Najpierw należy sprawdzić zawartość opakowania i porównać ją z poniższą listą:
• Przenośny odtwarzacz DVD
• Pilot zdalnego sterowania
• Zasilacz samochodowy (12 V)
• Zasilacz sieciowy
• Akumulator
• Instrukcja obsługi
• Gwarancja
• Przewód audio / wideo
• Torba podróżna (tylko dla PET825)
Przygotowanie
Zasilanie
Bezpieczeństwo i konserwacja
Rozpakowanie urządzenia
Oprócz płyt DVD-Video można także odtwarzać wszystkie płyty Video CD
oraz audio CD (w tym CDR, CDRW, DVD±R i DVD±RW).
$ Wnęka na baterię
Informacje ogólne
Przygotowanie
1
1
2
3
4
5
6 A > B ................Powtórzenie fragmentu tytułu lub odtwarzanie go
w pętli
PLAY-MODE ...Wybór opcji kolejności odtwarzania
6 VOLUME + / - ...........Zmiana głośności
8 0 OPEN.....................Otwarcie klapki w celu włożenia lub wyjęcia
płyty
http://www.philips.com
2 VOL+ / -..............Zmiana głośności
3 J( / §... ...........Poprzedni (J( ) lub następny (§) rozdział, utwór
lub tytuł
;... .........................Wstrzymanie odtwarzania
2.. .........................Uruchomienie / wznowienie odtwarzania
9............................Dwukrotne naciśnięcie powoduje zatrzymanie
odtwarzania
5 / 6... ..............Wyszukiwanie do tyłu (5 ) lub wyszukiwanie do
przodu (6)
Česky
Wprowadzenie
Przód odtwarzacza ( patrz rysunki 1)
3 MONITOR ..............Wybór wyświetlacza
Aby dostosować ustawienie jasności za
pomocą przycisków 1 2
Aby dostosować ustawienia kolorów za
pomocą przycisków 1 2
Ustawienia wyświetlacza 16:9 lub 4:3 za
pomocą przycisków 1 2
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Wprowadzenie
Elementy sterujące jednostki centralnej ( patrz rysunki 1)
2 MENU .......................Wyświetlenie strony MENU
CLASS 1
LASER PRODUCT
Pilot zdalnego sterowania
Speciální funkce DVD
Kontrola obsahu disků DVD Video: Nabídky.
Disk může obsahovat nabídky možností pro tituly a kapitoly.
Funkce nabídky na DVD umožňuje provést volbu z těchto nabídek.
Stiskněte příslušné číselné tlačítko nebo použijte tlačítek 3, 4, 1, 2
pro označení volby a stiskněte tlačítko OK.
Nabídka disku
Stiskněte tlačítko MENU. V nabídce mohou být
uvedeny např. úhly záběru kamery, jazyk, nastavení
titulků a kapitoly titulu.
Úhel záběru kamery
Jestliže disk obsahuje sekvence nahrané z různých
úhlů, objeví se ikona úhlů záběru s počtem
dostupných úhlů a úhlem, který se právě přehrává.
Pokud chcete, můžete úhly záběru kamery měnit.
Stiskněte opakovaně tlačítko ANGLE , dokud
nenastavíte požadovaný úhel záběru.
Pro obnovení normálního úhlu záběru stiskněte
opakovaně tlačítko ANGLE, dokud zpráva o úhlu
záběru na obrazovce nezmizí.
Změna jazyka
Stiskněte tlačítko LANGUAGE. Pokud má aktuální
disk možnosti různých jazykových verzí, objeví se
na obrazovce zpráva.
Stiskněte opakovaně tlačítko LANGUAGE, dokud
nenastavíte požadovaný jazyk.
Funkce OSD
Kromě používání tlačítek na dálkovém ovládání můžete nastavení
přehrávání disku také měnit z nabídky na obrazovce (OSD).
1
Stiskněte tlačítko OSD během přehrávání disku.
Objeví se seznam funkcí.
2
Použijte tlačítka 3 4 pro označení volby.
Po označení této volby kurzorem stiskněte tlačítko OK pro:
FILE
zadání čísla požadovaného souboru.
TITLE
zapsání požadovaného čísla titulu
CHAPTER
zapsání požadovaného čísla kapitoly
AUDIO
výběr nastavení zvuku
SUBTITLE
výběr nastavení titulků
ANGLE
výběr nastavení úhlů záběru kamery
ČAS SOUBORU
zadání začátku doby přehrávání souboru
TT TIME
zadání začátku doby přehrávání titulu
CH TIME
zadání začátku doby přehrávání kapitoly
REPEAT
výběr nastavení opakování
TIME DISP.
výběr nastavení zobrazení času
3
Použijte číselná tlačítka (0-9) pro zadání určitých nastavení.
4
Stiskněte tlačítko 1 pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro
návrat do předchozí nabídky.
5
Stiskněte tlačítko OSD pro ukončení funkce.
Titulky
Stiskněte tlačítko SUBTITLES. Pokud má aktuální
disk odlišné nastavení titulků, objeví se na
obrazovce zpráva.
Stiskněte opakovaně tlačítko SUBTITLES , dokud
nenastavíte požadovanou volbu titulků.
Odstraňování problémů
Problém
Disk nelze přehrát
Řešení
– Ujistěte se, že potisk disku je nahoře.
– Vyčistěte disk.
– Zkontrolujte, zda disk není vadný
vyzkoušením jiného disku.
Přehrávač nereaguje – Dálkové ovládání namiřte přímo na
na dálkové ovládání
senzor na čele přehrávače. Odstraňte
všechny překážky, které by bránily
přenosu signálu. Prohlédněte a příp.
vyměňte baterie.
Zkreslený nebo
– Používejte pouze disky formátov a n é
černobílý obraz na
podle používaného televizoru
disku DVD
(PAL/NTSC).
Na digitálním výstupu – Zkontrolujte digitální připojení.
není slyšet zvuk
– Zkontrolujte v nabídce SETUP nastavení
digitálního výstupu na "zapnuto".
Přehrávač nereaguje – Disk neumožňuje provádět dané funkce.
na všechny ovládací
– Pokyny k přehrávání naleznete v
povely
přiloženém letáku k disku.
Přehrávač je teplý
– Při používání přehrávače delší dobu se
na dotyk
povrch zahřeje. To je normální.
ČESKA REPUBLIKA
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné
manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému
servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů
hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.
Upozornění : Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy
nejdříve odpojte síťový zdroj.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.
Technické parametry
Rozměry
Hmotnost
22 x 17.7 x 3.2 cm
0.94 kg / 2 lb
Napájení
Spotřeba energie
Stejnosměrný proud 9V 2.2A
30W
Rozsah provozní teploty
0 - 50°C (32 ~ 122°F)
Vlnová délka laseru
650nm
Video system
Frekvence odpovědi
Signál zapnutého rádia
Zkreslení zvuku a šum
Oddělení kanálů
Dynamický rozsah
NTSC / PAL / AUTO
20Hz ~ 20KHz ± 1dB
≥ 85dB
≤ -80(1KHz)
≥ 85dB
≥ 80dB
Výstupu
Výstup zvuku (analogový zvuk)
Impedance při zátěži:
Hladina výstupu Video out:.
Impedance při zátěži
Hladina výstupu: 2V ± 10%
10KΩ
1Vp - p ± 20%
75Ω
Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo provádět bez
předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích z
důvodů zdokonalování výrobku.
Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění
uživatele k provozu tohoto zařízení.
Všechna práva vyhrazena.
Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství vztahujícím
se na poruchy v rádiové frekvenci.
pet821 (D)
12/28/05
12:49 PM
Page 2
Slovensky
1
1
2
3
4
5
6
Prehľad funkcií
Diaľkový ovládač (viï obr. 2)
Váš prenosný DVD prehrávač
1 OSD.......................OSD menu zap. / vyp.
1 3, 4, 1, 2..........Kurzor nahor / nadol / doľava / doprava
OK .........................Potvrdí výber
Váš prenosný DVD prehrávač prehrá digitálne video disky, ktoré sa
zhodujú s univerzálnym štandardom DVD Video. Vychutnáte si s ním
filmy v plnej dĺžke, s kvalitným verným obrazom ako v kine a stereo
alebo viackanálovým zvukom (v závislosti na disku alebo nastavení
prehrávania).
Jedinečné funkcie DVD-Video, ako je výber jazykov zvukovej stopy a
rozličné uhly kamery (opäť v závislosti na disku), sú všetky zahrnuté.
A navyše, rodičovský zámok vám umožní rozhodovať o tom, ktoré
disky môže pozerať vaše dieťa. Zistíte, že váš prehrávač je s OSD
menu v kombinácii s diaľkovým ovládaním jednoduchý na obsluhu.
2 MENU .................Zobrazí stránku MENU
Ľavá strana prehrávača (viď obr. 1)
8
Nastavenie farby pomocou 1 2
Nastavenie pomeru strán obrazovky
16:9 alebo 4:3 pomocou 1 2
4 AV IN/OUT ..........Výber formátu videa
– A/V ALEBO S-VIDEO OUT
– A/V IN (AUX)
5 3, 4, 1, 2..........Kurzor nahor / nadol / doľava / doprava
OK .........................Potvrdí výber
0 ON . POWER . OFF .....Zapína / vypína prehrávač
Pravá strana prehrávača (viď obr. 1)
! PHONE 1 & 2............... Konektor pre slúchadlá
@ AV OUT ........................ Výstupný konektor Audio/Video
# AV IN ............................ Vstupný konektor Audio/Video
$ COAXIL .....................Výstupný konektor digitálneho zvuku
% DC IN 9V....................Zásuvka napájania
6 VOLUME + / - .....Zmena hlasitosti
7 ;... .........................Pozastaví prehrávanie
2............................Spustí / obnoví prehrávanie
9............................Pre zastavenie prehrávania stlačte dvakrát
J( / §... ...........Na predošlú (J( ) alebo ďalšiu (§) kapitolu,
stopu alebo titul
8 0 OPEN...............Vysunie lôžko disku pre vloženie alebo vybratie
disku
! @#$%
REAR VIEW
Ak budete ovládacie gombíky používať inakšie ako je
uvedené v tomto návode na použitie, ak vykonáte iné
nastavenia alebo aplikujete iné postupy než aké sú v
návode uvedené, vystavíte sa nebezpečenstvu škodlivého
ožiarenia alebo môže dôjsť k inej neočakávanej udalosti.
• Nelepte na disk papier ani pásku.
• Disky chráňte pred priamym slnečným
svetlom a zdrojmi tepla.
• Po prehrávaní odkladajte disky do obalu.
• Disky čistite jemnou bezprachovou
tkaninou smerom zo stredu k okrajom.
by mal vykonávať kvalifikovaný servisný personál.
odpojte AC adaptér.
• Predchádzajte pádu prístroja alebo silným nárazom, môžu spôsobiť
nefunkčnosť prístroja.
• Ochrana sluchu: Hudbu počúvajte pri strednej hlasitosti. Príliš hlasné
prehrávanie zvuku cez slúchadlá môže poškodiť váš sluch.
• Dôležité (pre modely s pribalenými slúchadlami): Philips zaručuje súlad
maximálneho zvukového výkonu svojich audioprehrávačov stanoveného
príslušnými regulačnými orgánmi iba v prípade, že sú používané s
originálnymi slúchadlami, dodávanými s produktom. V prípade, že je
potrebné slúchadlá vymeniť, odporúčame obrátiť sa na vášho predajcu, aby
ste dostali taký istý model, aký bol pôvodne dodaný firmou Philips.
• Bezpečnosť dopravnej prevádzky: zariadenie nepoužívajte počas
riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spôsobiť
dopravnú nehodu.
• Nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími
zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
• Tento produkt nie je vodotesný: zabráňte ponoreniu prehrávača do
vody. Voda vnikajúca do produktu môže spôsobiť vážne poškodenie.
• Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok,
benzén alebo abrazívne častice, pretože môžu poškodiť povrchovú
úpravu prehrávača.
• Nikdy sa nedotýkajte optiky prístroje, na obrázku označenej !
Poznámka: Ak používate prehrávač nepretržite po dlhšiu dobu, povrch sa
prehrieva. To nie je nezvyčajné.
Informacje o prawach autorskich
Dokonywanie nielegalnych kopii materialów chronionych przez prawo
autorskie, w tym programów komputerowych, zbiorów, przekazów
radiowych i nagran moze stanowic naruszenie praw autorskich i czyn
zabroniony prawem karnym. Ten sprzet nie moze byc uzywany w
takich celach.
.
Informace o autorských právech
Neoprávnené zhotovení rozmnoženiny díla chráneného autorským
zákonem vcetne pocítacových programu, souboru, rozhlasového nebo
televizního vysílání nebo zvukového záznamu muže být neoprávneným
zásahem do zákonem chránených práv duševního vlastnictví a naplnit
skutkovou podstatu trestného cinu. Toto zarízení nesmí být použito k
výše uvedenému jednání.
Obrazovka LCD sa vyrába pomocou technológie s vysokou
presnosťou. Na obrazovke LCD však niekedy môžete vidieť neustále
zobrazené malé čierne a/alebo jasné body (červené, modré, zelené).
Je to normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu.
Ochrana životného prostredia
Digital Audio Out
✔ TIP
• Pre digitálny zvukový výstup možno použiť aj konektor COAXIAL.
• Preštudujte si prosím užívateľskú príručku pripájaného zariadenia
kvôli informáciám o pripojení.
• Prehrávač podporuje televízne súpravy NTSC, PAL a AUTO.
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a
komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s
kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska
smernica 2002/96/EC
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických
a elektronických výrobkov.
Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do
bežného odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu
pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók
A szerzoi jog által védett anyagok, beleértve a számítógépes programokat, az
adatállományokat, a rádió- és televízióadásokat, valamint a hangfelvételeket,
jogosulatlan másolása a szerzoi jogok megsértését jelentheti és buncselekményt
valósíthat meg. Ez a készülék ilyen célokra nem használható.
Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és
alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt
jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK Európai irányelv.
Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok
szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.
Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja
az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék
megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati
csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség
hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát
vállal.
Pripojte dodaný adaptér do auta k prístroju a k zásuvke zapaľovač.
1
“DivX, DivX” Certified a príslušné logá sú obchodné značky
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným
vlastníkom.
Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopírovanie materiálov
chránených autorským právom môže vyžadovať povolenie vlastníkov
autorských práv.
Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo
registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v
USA a/alebo iných krajinách.
2
Napájanie diaľkového ovládania
Otvorte kryt batérie. Odstráňte ochranný
umelohmotný obal (len pred prvým použitím).
Vložte 1 lítiovú batériu 3V, typ CR2025.
Potom zatvorte kryt.
POZOR!
- Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte
iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť vytečenie elektrolytu a
koróziu krytu alebo spôsobiť prasknutie batérie.
- Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte napájacie články z
prístroja.
• Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky operácie možno vykonávať
diaľkovým ovládaním. Diaľkové ovládanie vždy nasmerujte priamo na
prehrávač. Uistite sa, že v ceste infračerveného lúča nie sú žiadne
prekážky.
• Ak sú na prístroji zodpovedajúce tlačidlá, možno ich tiež použiť.
Ovládanie menu
• Váš prehrávač má intuitívny navigačný systém v menu, ktorý vás
bude sprevádzať rôznymi nastaveniami a operáciami.
• Na zapnutie / vypnutie príslušných operácií použite funkčné tlačidlá.
• Na pohyb v ponukách použite tlačidlo 3, 4, 1, 2.
• Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Možnosti jazyka OSD
Anglicky, Francúzsky, Španielsky, Nemecky
Anglicky, Francúzsky, Španielsky
Anglicky, Čínsky (tradičná), Čínsky (zjednodušená)
1 Prehrávač zapnete posunutím prepínača POWER do polohy ON.
2 Menu nastavenia zapnete stlačením
SET UP.
3 Zvoľte GENERAL SETUP a stlačte
OK.
4 Posuňte sa, vybert e OSD LANG a
stlačte 2, pre výber možnosti jazyka OSD.
5 Zvoľte preferovaný jazyk a stlačte OK.
Načítanie disku a zapnutie
Všeobecné funkcie
Režimy prehrávania
Opakovane stláčajte PLAY MODE pre nasledovné možnosti
zoradenia prehrávania:
Približovanie
Funkcia približovania vám umožňuje zväčšiť obraz videa a posúvať
zväčšeným obrazom. Stláčajte opakovane ZOOM pre výber
nasledovných možností približovania
Zoom x 1
2X
Zoom x 2
3X
Zoom x 3
4X
Zoom x 4
1/2
Zoom x 5
1/3
Zoom x 6
1/4
Zoom x 7
normálne zobrazenie
Opakovať
Stláčajte opakovane REPEAT pre nasledovné možnosti opakovania:
DVD akcie
VCD akcie
x 1 opakuje kapitolu opakuje skladbu
x 2 opakuje titul
opakuje všetko
x 3 opakuje všetko
zruší opakovanie
x 4 zruší opakovanie
DOLBY DIGITAL SETUP
vybrať možnosti dolby zvuku
CHANNEL EQUALIZER
vybrať možnosti ekvalizéra
Keď kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte OK:
GENERAL SETUP
vybrať možnosti zobrazenia a ďalšie voľby
AUDIO SETUP
vybrať možnosti zvuku
PREFERENCES
vybrať predvoľby prehrávania
PASSWORD SETUP
vybrať možnosti hesla
3D PROCESSING
vybrať možnosti surround zvuku
Stlačte 1, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do
predošlej úrovne menu.
SPDIF
vybrať možnosti digitálneho zvuku
Stlaãte +/− na diaľkovom ovládaní alebo na jednotke,
aby ste zvýšili alebo znížili hlasitosť prehrávania.
Monitor (na prístroji)
Stláčajte opakovane MONITOR, a použite 1 / 2 pre
nastavenie jasu, farby a režimu zobrazenia (normálny
alebo celá obrazovka).
Predvoľby
Keď kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte OK:
AUDIO
vybrať možnosti jazyka zvuku
SUBTITLE
vybrať možnosti jazyka titulkov
DISC MENU
vybrať možnosti jazyka menu disku
PARENTA L
vybrať možnosti rodičovského zámku
DivX VOD
získať identifikáciu videa DivX pre službu VOD
ÚSPORA
spustite režimu úspor y energie, keď používate
ENERGIE
prehrávanie na batérie
DEFAULT
Obnoviť pôvodné nastavenia
UPOZORNENIE
V žadnom prípade sa nepokúšajte sami opraviť prístroj,
pretože v tomto prípade stratíte právo na záruku. V prípade
akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do
opravovne, skontrolujte ho podľa niže uvedených bodov. Ak sa
Vám problém, na základe nami navrhovaného nepodarí
vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.
Problém
Žiadne napájanie
®
Stlačte 1, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do
predošlej úrovne menu.
Poznámka: Možnosti rodičovského zámku sú dostupné len ak je vypnutý
režim hesla.
CAPTIONS
vybrať možnosti titulkov
SCREEN SAVER
vybrať možnosti šetriča obrazovky
Keď kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte OK:
PW MODE
prepnúť heslo zap. / vyp.
PASSWORD
zmeniť existujúce heslo (predvolené je 99999)
Stlačte 1, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť
do predošlej úrovne menu.
Skreslený obraz
Obraz je rušený/na TV
obrazovke s a
nezobrazujú farby
Riešenie
– Skontrolujte, či sú správne zapojené
zástrčky elektrickej siete.
– Skontrolujte, či je v elektricke j
zásuvke napätie zapojením iných
spotrebičov do nej.
– Skontrolujte, či je batéria vložená
správne.
– Skontrolujte, či je adaptér v aute
zapojený správne.
– Skontrolujte, či na disku nie sú
odtlačky prstov a vyčistite ho
pomocou jemnej tkaniny pohybmi od
stredu k okraju.
– Niekedy sa môže objaviť skreslenie
obrazu. Nie je to závada.
– Môže byť nesprávne zvolené
nastavenie NTSC/PAL. Skontrolujte, či
je nastavenie TV rovnaké ako
nastavenie prehrávača.
DivX®-Video diskov
5 3, 4, 1, 2...................Kurzor fel / le / balra / jobbra
OK ................................Választás jóváhagyása
Na tomto prehrávači môžete prezerať aj disky obsahujúce
video DivX® .
• Oficiálny produkt DivX® CertifiedTM.
• Prehráva video obsah vo formáte DivX®5, DivX®4, DivX®3, a
DivX® VOD.
Zero Bright DotTM
Vychutnajte si najkvalitnejšie obrázky, ktoré neobsahujú
otravné prázdne body na LCD obrazovke. LCD displeje
majú bežne nedostatky, ktoré sa označujú ako "jasné
body" spôsobené pri výrobe LCD. Obmedzené množstvo
jasných bodov sa niekedy považovalo za nutný bočný
efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísnym postupom kontroly kvality
spoločnosti Philips, ktoré sa používajú na našich prenosných DVD
prehrávačoch, sa LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných
bodov. Zvolené prenosné
DVD prehrávače sa dodávajú s politikou Philips
Zero Bright DotTM, ktorá garantuje optimálnu kvalitu obrazovky.
Záručné služby sa odlišujú v závislosti od oblasti. Detailnejšie
informácie získate u vášho miestneho zástupcu značky Philips.
7 ;... ..................................Lejátszás szüneteltetése
2.....................................Lejátszás indítása / újraindítása
9.....................................Kétszer megnyomva a lejátszás leáll
J( / §... ....................Előző (J( ) vagy következő (§) chapter
(fejezet), track (sáv) vagy title (zeneszám)
8 0 OPEN.....................Ajtó kinyitása a korong behelyezéséhez,
eltávolításához
A készülék a mellékelt váltóáramú hálózati adapter, gépkocsi adapter vagy
akkumulátor által táplálva üzemeltethető.
• Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter bemenő feszültsége
illeszkedik a helyi hálózati feszültséghez. Ha nem, a hálózati adapter
és a készülék egyaránt károsodhat.
• Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne érjen nedves kézzel az
adapterhez.
• Gépkocsi adapterrel (szivargyújtóról) történő használat esetén először
ellenőrizze, hogy az adapter bemenő feszültsége illeszkedik-e a gépkocsi
feszültséghez.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati
adaptert a konnektorból, vagy távolítsa el belőle az akkumulátort.
• Az adaptert a csatlakozó dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza a
kábelnél fogva.
Na paneli DVD prehrávača stlačte
AV IN/OUT , aby ste vybrali A/V OUT.
Menu disku
Stlačte MENU. Menu môže obsahovať napríklad
zoznam uhlov kamery, hovoreného jazyka, možnosti
titulkov a kapitoly titulu.
Uhol kamery
Ak disk obsahuje sekvencie nahraté z iných uhlov
kamery, objaví sa ikona uhla, ktorá zobrazuje
počet dostupných uhlov a začne sa zobrazovať
uhol. Ak chcete, môžete potom zmeniť uhol
kamery.
Stláčajte opakovane ANGLE, kým nedosiahnete
požadovaný uhol pohľadu.
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, stláčajte opakovane
ANGLE, kým sa na obrazovke neobjaví oznámenie o pohľade bez
uhla.
Biely
Červený
Žltý
AV IN
Na paneli DVD prehrávača stlačte
AV IN/OUT , aby ste vybrali
A/V IN (AUX).
Biely
Červený
Žltý
Audio (Ľavý)
Biely
Audio (Pravý)
Červený
Digital Audio Out
✔ TIP
WMA súbory, ktoré sú chránené proti kopírovaniu prehrávať
nemôžete.
sárga
Prehrávanie JPEG diskov
Na označenie vami zvoleného priečinka s obrázkami použite klávesy
3, 4, 1, 2. Stlačte OK.
Používajte celú obrazovku, zobrazuje zvyšok JPEG súborov (jeden za
druhým) umiestnených v aktuálne zvolenom priečinku.
• Na otočenie obrázka použite 1, 2.
• Na prevrátenie nahor alebo nadol použite 3.
• Na prevrátenie doľava alebo doprava použite 4.
• Stlačením tlačidla MENU v priebehu prezentácie sa vrátite späť
na obrazovku priečinkov.
• Ak chcete prejsť na skupinovú ukážku, stlačte tlačidlo 9.
• Pomocou 3, 4, 1, 2 zvýrazníte obrázok ukážky a získate prístup k
funkciám na obrazovke.
Poznámka: Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky tu opísané operácie sú
založené na používaní diaľkového ovládania.
Riešenie problémov
Riešenie
– Skontrolujte pripojenie zvuku. Ak
používate HiFi zosilňovač, skúste zapojiť
iný zdroj zvuku.
Disk nemožno
– Skontrolujte, či je menovka disku smerom
prehrať
navrch.
– Vyčistite disk.
– Skontrolujte pomocou iného disku, či
nebol poškodený.
Prehrávač nereaguje – Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo
na príkazy z
smerom na senzor v prednej časti
diaľkového ovládania
prehrávača. V ceste signálu nesmú by ť
žiadne prekážky, ktoré ho môžu rušiť.
Skontrolujte alebo vymeňte batérie.
Skreslený aleb
– Používajte len disky formátované podľa
čiernobiely o b r a z
používaného TV prístroja (PAL/NTSC).
pri DVD alebo
Video CD disku
Žiadny zvuk na
– Skontrolujte digitálne pripojenia.
digitálnom výstupe
– Skontrolujte v menu SETUP, či je digitálny
výstup zvuku zapnutý.
Prehrávač nereaguje – Operácie nie sú diskom povolené.
na všetky operačné – Preštudujte si pokyny k prehrávaniu na
príkazy
obale disku.
Prehrávač sa zdá
– Ak používate prehrávač nepretržite po
by ť t e p l ý
dlhšiu dobu, povrch sa prehrieva. To nie
je nezvyčajné.
# AV BEMENET .............Audio/Video bemeneti csatlakozó
$ COAXIL ..........................Digitális hangkimeneti csatlakozó
% DC IN 9V ......................Tápcsatlakozó aljzat
• Digitális hangkimenethez használja a KOAX csatlakozót.
• Kérjük, a csatlakoztatással kapcsolatos további információkért
olvassa el a külső eszköz használati utasítását.
• A lejátszók a következő formátumú televízió szabványt támogatják:
NTSC/PAL/AUTO.
1
2
Stlačte počas prehrávania disku OSD. Zobrazí sa zoznam funkcií.
Na označenie vášho výberu použite klávesy 3 4.
Keď kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte OK:
FILE
kľúč v požadovanom čísle súboru
TITLE
klávesa v požadovanom čísle titulu
CHAPTER
klávesa v požadovanom čísle kapitoly
AUDIO
vybrať možnosti zvuku
SUBTITLE
vybrať možnosti titulkov
ANGLE
vybrať možnosti uhla kamery
ČAS SÚBORU
kľúč v bode spustenia pre čas prehrávania súboru
TT TIME
klávesa v začiatočnom bode pre čas prehrávania
titulu
CH TIME
klávesa v začiatočnom bode pre čas prehrávania
kapitoly
vybrať možnosti opakovania
vybrať možnosti zobrazenia času
REPEAT
TIME DISP.
3
4
5
V špecifických nastaveniach použite klávesy (0-9).
Stlačte 1, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť
do predošlej úrovne menu.
Stlačte OSD pre ukončenie.
Némítás
A lejátszó némításához nyomja meg egyszer a
MUTE gombot. A hang bekapcsolásához nyomja
meg ismét a MUTE gombot.
Technické údaje
Rozmery
Hmotnosť
Napájací zdroj
Spotreba energie
Prevádzková teplota
Vlnová dĺžka lasera
Systém videa
Frekvenčný rozsah
Odstup signálu od šumu
Skreslenie a šum zvuku
Oddelenie kanálov
Dynamický rozsah
Výstupná
Zvukový výstup (analógový zvuk)
Celkový odpor:
Výstupu videa: Výstupná úroveň:
Celkový odpor:
22 x 17.7 x 3.2 cm
0.94 kg / 2 lb
DC 9V 2.2A
30W
0 - 50°C (32 ~ 122°F)
650nm
NTSC / PAL / AUTO
20Hz ~ 20KHz ± 1dB
≥ 85dB
≤ -80(1KHz)
≥ 85dB
≥ 80dB
Výstupná úroveň: 2V ± 10%
10KΩ
1Vp - p ± 20%
75Ω
Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu
a špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia
Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok
zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto
zariadenia.
Slovak republic
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhko m
prostredí! chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
7 0 - 9.......................Számbillentyűzet
8 MUTE.................Hang némítása
REPEAT.............Fejezet / szám / korong ismétlése
0 SUBTITLE .......Felirat nyelvének kiválasztása
LANGUAGE ...Szinkron nyelvének kiválasztása
VIGYÁZAT!
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon
használja a szabályzókat, végzi el a beállításokat,
vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű
esemény történhet.
! MENU ................MENU (menü) oldal megjelenítése
@ SETUP ...............Belépés a SETUP (beállítás) menübe
Előkészületek
Előkészületek
Csatlakozások
Fejhallgató csatlakoztatása
Az LCD képernyő használata
Csatlakoztassa a mellékelt adaptert a
készülékbe és a fali csatlakozó aljzatba
(az ábrán látható módon).
✔ TANÁCS
A lejátszó sérülésének elkerülése érdekében az AC adapter
csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
Használat gépkocsi adapterrel
Az LCD képernyő precíziós technológiával készült. Ettől függetlenül
előfordulhat, hogy apró fekete pontok, vagy világos pontok (piros,
kék, zöld) jelennek meg az LCD kijelzőn. Ez a gyártási folyamatból
adódó jelenség, nem hiba.
Csatlakoztassa a mellékelt adaptert a készülékbe
és a gépkocsi szivargyújtó aljzatába.
Környezetvédelmi vonatkozások
autós adaptert csatlakoztatja vagy eltávolítja.
• Gépkocsi adapterrel (szivargyújtóról) történő használat esetén
először ellenőrizze, hogy az adapter bemenő
feszültsége illeszkedik-e a gépkocsi feszültséghez.
A készülék csomagolása fölösleges csomagolóanyagokat nem tartalmaz.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnye n
szét lehessen választani egynemě anyagra: karton, PS, PE, PET.
A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók,
ha a szétszerelést egy hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a
csomagolóanyagokat, a használt elemeket és az öreg készüléke t
a helyi előírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyějtőkbe.
Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók
“DivX, DivX” Certified és a hozzá tartozó emblémák a
DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
Minden védjegy és bejegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.
Az Egyesült Királyságban és bizonyos országokban a szerzői jog által
védett anyagok, dokumentumok másolásához szükséges lehet a szerzői
jogok tulajdonosának engedélye.
A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
✔ TANÁCS
• A lejátszó sérülésének elkerülése érdekében kapcsolja ki, mielőtt az
A távvezérlő üzembe helyezése
1
2
Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Távolítsa el a műanyag védőfület (csak az első
használatba vételkor).
Helyezzen be 1 x CR2025 típusú 3 voltos
lítium elemet, majd zárja vissza a rekeszt.
VIGYÁZAT!
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő
hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.
- Az elem helytelen cseréje robbanáshoz vezethet.
Kizárólag ugyanolyan vagy ugyanolyan típusúval cserélje.
- Az elem helytelen használata az elektrolit szivárgásával járhat, ami a
rekesz korroziójához vagy akár az elem szétrobbanásához vezethet.
- Vagye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni
a készüléket.
Általános ismertetés
2 Csatlakoztassa a mellékelt adaptert a
készülékbe és a fali csatlakozó aljzatba (az
ábrán látható módon). Végezze addig a
töltést, amíg a vörös jelzőfény ki nem
alszik (ez a készülék kikapcsolt állapotában
történő töltés esetén kb. 4,5 - 6,5 óra
múlva várható).
Csatlakoztassa a fejhallgatót a PHONE 1
vagy PHONE 2 feliratú aljzatba.
ON
POWER
OFF
ON
POWER
OFF
Külső eszközök csatlakoztatása
• A külső eszköz csatlakoztatását lekapcsolt
✔ TANÁCS
• A töltés alatt az akkumulátor melegszik,
ami normális jelenség.
•
jelzés jelenik meg a képernyőn,
amennyiben az akku lemerülőben van.
Az akkumulátor csomag eltávolítása
1 Kapcsolja ki a készüléket.
állapotban végezze.
• A lejátszó a DVD-k vagy a karaoke élményeinek gazdagításához TV
készülékhez vagy erősítőhöz is
csatlakoztatható.
AV KIMENET
A DVD lejátszó paneljén nyomja meg a
AV IN/OUT gombot az AV OUT
mód kiválasztásához.
fehér
vörös
sárga
2 Húzza ki a hálózati adaptert.
3 Fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
4 Nyomja le az akkumulátor csomag
reteszét ➊.
5 Csúsztassa ki az akkumulátor csomagot
az ábrán látható módon ➋ ➌.
* Az akkumulátorok korlátozott
számú feltöltési ciklussal
rendelkeznek, és esetleg cserélni
kell őket. Az akkumulátorok
élettartama és a töltési ciklusok
száma a használat módjától és a
beállításoktól függ.
Alapvető funkciók
AV BEMENET
A DVD lejátszó paneljén nyomja meg a
AV IN/OUT gombot az AV IN (AUX)
mód kiválasztásához.
fehér
vörös
sárga
Csatlakozó
Szín
VIDEO(kép)
sárga
Alapvető funkciók
Audio(hang bal)
fehér
Audio(hang jobb)
vörös
Alapvető funkciók
A kezelési kézikönyvről
Az OSD (képernyőmenü) nyelvének beállítása
DVD-korong lejátszása
WMA / MP3 korongok lejátszása
A kezelési kézikönyv a DVD-lejátszó kezelésével kapcsolatos alapvető
információkat tartalmazza.
Néhány DVD-korong a gyártása miatt speciális kezelést igényelhet,
vagy előfordulhat, hogy lejátszásakor csak korlátozott funkciókra képes.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a lejátszó nem reagál minden
parancsra. Ha ilyent tapasztal, kérjük, olvassa el a koronghoz tartozó
utasításokat.
Ha a képernyőn
jelet lát, a lejátszó vagy a korong nem tudja
végrehajtani a kívánt műveletet.
A készülék képernyőmenüjének alapértelmezett nyelve az angol
(English). Ezen kívül választhatja még a franciát (French), a spanyolt
(Spanish), a németet (German), az egyszerűsített kínait (Simplified
Chinese) vagy a hagyományos kínait (Traditional Chinese).
Országok
OSD nyelv beállítások
Európai
Angol, Francia, Spanyol, Német
Amerikai
Angol, Francia, Spanyol
Ázsiai és óceániai Angol, Kínai (hagyományos), Kínai (egyszerűsített)
WMA / MP3-CD korongok lejátszásánál az alábbi műveletek érhetőek
el. Bővebb információkért kérjük, olvassa el a kapcsolódó fejezetet.
Hangerőszabályzás, számok átugrása, keresés, ismételt lejátszás, kevert
lejátszás stb.
A(z) 3, 4, 1, 2 gombokkal tegye kiemeltté a kívánt zenemappát.
Nyomja meg az OK gombot megnyomásával játszhatja azt le.
A távvezérlő használata
1 A készülék bekapcsolásához csúsztassa el a
POWER feliratú bekapcsoló gombot ON
(be) állásba.
2 A beállításokhoz nyomja meg a
SET UP gombot.
3 Válassza ki a GENERAL SETUP pontot,
majd nyomja meg az OK gombot.
4 Görgesse a kurzort a z OSD LANG
sorra, majd a képernyőmenü nyelvének
beállításhoz nyomja meg az 2 gombot.
5 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
Bekapcsolás, a korong behelyezése és az ajtó bezárása után a
lejátszás automatikusan elindul. A képernyőn olvashatóvá válik a
korong típusa. Előfordulhat, hogy a korong felajánlja a menüből
történő választást. Miután választását a(z) 3, 4, 1, 2 gombokkal
kiemeltté tette, nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés: Mivel a DVD-filmeket a világ különböző régióiban más
időpontokban adják ki, minden lejátszó rendelkezik régiókóddal, és a
korongok is rendelkezhetnek régiókódokkal. Ha a lejátszóétól eltérő régiókódú
korongot helyez a készülékbe, a képernyőn megjelenik a régiókódra
figyelmeztető jelzés. A lemezt nem lehet lejátszani, ki kell venni.
Zenei vagy video CD korong lejátszása
JPEG korongok lejátszása
• A bekapcsolás, a korong behelyezése és az ajtó bezárása után a
képernyőn olvashatóvá válik a betöltött korong típusa és tartalma.
A lejátszás elindításához nyomja meg az 2 gombot.
• Ha VCD -t MTV/Karaoke szolgáltatással együtt játszik le, a
számgombok (0~9) megnyomásával választhatja ki a műsorszámot,
é s a 2 vagy az OK megnyomásával játszhatja azt le. Nyomja meg
a RETURN gombot a választás menüjéhez való visszatéréshez.
A(z) 3, 4, 1, 2 gombokkal tegye kiemeltté a kívánt képeket
tartalmazó mappát. Nyomja meg az OK gombot.
Teljesképernyős megjelenítésnél ez jeleníti meg egyenként az aktuálisan
kijelölt mappa által tartalmazott többi JPEG fájlt.
Az esetleg eltérő műveleteket külön jelezzük.
A távvezérlőt mindig irányítsa közvetlenül a lejátszóra, ügyelve
arra, hogy semmi ne akadályozza az infravörös fénysugár útját.
• A készüléken levő megfelelő billentyűkkel szintén vezérelhető
az adott funkció.
Navigálás a menüben
Korong betöltése és bekapcsolás
1 Az ajtó kinyitásához nyomja meg az OPEN (nyitás) feliratú
gombot.
2 Helyezze be a kiválasztott korongot a címkés felével felfelé
(kétoldalas DVD esetén is). Győződjön meg a korong megfelelő
elhelyezkedéséről a mélyedésben.
3 Finoman nyomva zárja be az ajtót.
4 A készülék bekapcsolásához csúsztassa el a POWER feliratú
bekapcsoló gombot O N (be) állásba.
Általános jellemzők
Hangkimenet módosítása
Nyomja meg az ; gombot a következő állókép és képkocka léptetés
opciókhoz:
;x1
Szünet / Állókép
;x2
A képernyőn ;2 látható
Az AUDIO nyomógomb többszöri megnyomásával a
következő hangzáslehetőségek érhetőek el.
1/2
1/4
1/8
1/16
1/2 x vissza
1/4 x vissza
1/8 x vissza
1/16 x vissza
x 5*
x 6*
x 7*
x 8*
A normál lejátszáshoz az OK illetve 2 gomb megnyomásával térhet vissza.
* csak DVD esetén
Monó bal
Kevert monó
x1
x3
x2
x4
Monó jobb
Sztereó
ZOOM
A Zoom funkció segítségével a kép kinagyítható, a kinagyított kép pedig
tetszőlegesen csúsztatható a képernyőn. A ZOOM (nagyítás, kicsinyítés)
ismétlődő megnyomásával a következő zoom opciók közül választhat.
Zoom x 1
Zoom x 3
Zoom x 5
Zoom x 7
2X
4X
1/3
Zoom x 2
Zoom x 4
Zoom x 6
3X
1/2
1/4
SETUP (beállítási) műveletek
Hang beállítások
pontra ér, nyomja meg az OK gombot:
a hangszóró beállítások kiválasztásához
a dolby hangzás beállítások kiválasztásához
a grafikus erősítő beállításainak
kiválasztásához
3D PROCESSING
a térhangzás beállításainak kiválasztásához
Az aktuális beállítási folyamat megszakításához vagy az előző
menüszintre történő visszalépéshez használja a(z) 1 gombot.
Amikor a kurzor a kívánt
SPEAKER SETUP
DOLBY DIGITAL SETUP
CHANNEL EQUALIZER
Beállítások
Amikor a kurzor a kívánt pontra ér, nyomja meg az OK gombot:
AUDIO
a beszélt nyelv beállításainak kiválasztásához
SUBTITLE
a feliratnyelv beállításainak kiválasztásához
DISC MENU
a korong menü nyelv beállításainak kiválasztásához
PARENTA L
a szülői opciók kiválasztásához
DivX VOD
Szerezzen DivX kódot a VOD használatához.
ENERGIATAKARÉKOS akkumulátorról történő lejátszás esetén aktiválja
az energiatakarékos módot
DEFAULT
A gyári beállítások visszaállítása
Az aktuális beállítási folyamat megszakításához vagy az előző
menüszintre történő visszalépéshez használja a(z) 1 gombot.
Megjegyzés: A szülői opciók csak kikapcsolt jelszavas üzemmód esetén
hozzáférhetőek.
®
Jelszóbeállítás
Amikor a kurzor a kívánt pontra ér, nyomja meg az OK gombot:
PW MODE
a jelszó be- vagy kikapcsolásához
PASSWORD
a meglévő jelszó (alapérték: 99999) módosításához
Az aktuális beállítási folyamat megszakításához vagy az előző
menüszintre történő visszalépéshez használja a(z) 1 gombot.
Nyomja meg az MENU gombot. A menüben
megtalálhatóak például a kameraállások, a beszélt nyelv,
a felirat beállításai és a fejezetek.
Ha a korong különböző kameraállásokból felvett
jeleneteket tartalmaz, megjelenik a kameraállás ikon,
valamint az elérhető kameraállások száma és a
nézőpont szöge. Ez esetben a néző szabadon
kiválaszthatja a neki tetsző kameraállást, azaz a
nézőpont szögét.
A nézőpont szögét az ANGLE (kameraállás) ismételt
megnyomásával módosíthatja.
Az eredeti nézethez való visszatéréshez addig nyomja
ismételten az ANGLE feliratú gombot, amíg el nem
éri, hogy a képernyőn már nem látható a kameraállásra utaló üzenet.
Hangerőszabályzás
Nyomja le a + / − gombot a távirányítón vagy a
készüléken a lejátszási hangerő növeléséhez, vagy
csökkentéséhez.
Nyelv módosítása
DNyomja meg az LANGUAGE gombot. Ha a
készülékbe helyezett korong több nyelven is
megszólalhat, azt a képernyőn üzenet jelzi.
Nyomja meg ismételten a LANGUAGE (nyelv)
feliratú gombot, amíg el nem éri a kívánt nyelvet.
A MONITOR gomb ismételt megnyomásával az adott
menüpontot kiválasztva a 1 / 2 gombbal szabályozható:
a fényerő, a szín és a kijelzési mód (normál vagy
teljesképernyős).
VIGYÁZAT!
A készülék nem tehető ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást
(pl. folyadékkal töltött tárgyat, meggyújtott gyertyát).
FIGYELMEZTETÉS:
Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját kezűleg
megjavítani a készüléket; ez a garancia elvesztésével jár.
Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-sorolt
javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
Megoldás
– Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét
vége megfelelően a helyén van-e.
– Egy másik eszközt csatlakoztatva ellenőrizze,
hogy van-e áram a konnektorban.
– Ellenőrizze az akkumulátor csomag megfelelő
elhelyezkedését.
– Ellenőrizze a gépkocsi adapter megfelelő
csatlakozását.
Torz kép
– Vizsgálja meg, nincs-e szennyeződés,
ujjlenyomat a korong felületén. Tisztítsa meg
a korongot belülről kifelé törölve, száraz,
szöszmentes törlőkendővel.
– Kis mértékű képtorzulás néha előfordulhat.
Ez nem utal meghibásodásra.
Teljesen eltorzult / – Az NTSC/PAL beállítás hibás állapotban
a TV képernyőn nem lehet. Hangolja össze TV készüléke é s a
látható semmilyen szín lejátszó beállításait.
Nincs hang
– Ellenőrizze a hangcsatlakozásokat. HiFi
erősítő használata esetén próbáljon ki
másik hangforrást.
OSD (képernyőüzenet) beállítások
A korong lejátszási beállításait a távvezérlő gombjain kívül
képernyőmenüvel is beállíthatja.
1
Lejátszás alatt nyomja meg az OSD feliratú gombot.
megjelenik a szolgáltatások listája.
Választása kiemeltté tételéhez használja a(z) 3 4 gombokat.
Amikor a kurzor a kívánt pontra ér, nyomja meg a OK gombot, majd:
FILE
adja meg a kívánt fájl számát
TITLE
adja meg a kívánt zeneszám sorszámát
CHAPTER
adja meg a kívánt fejezet számát
AUDIO
válassza ki a hangzás beállítást
SUBTITLE
válassza ki a felirat beállítást
ANGLE
válassza ki a kameraállás beállítást
FÁJL IDőTARTAMA adja meg a fájlon belül a lejátszás kezdeti
időpontját
TT TIME
adja meg a számon belül a lejátszás kezdeti
időpontját
CH TIME
adja meg a fejezeten belül a lejátszás kezdeti
időpontját
REPEAT
válassza ki a kívánt ismétlési módot
TIME DISP.
válassza ki a kívánt idő kijelzési módot
3
Az adatok megadásához használja a számbillentyűzetet (0-9).
Feliratok
4
Nyomja meg az SUBTITLES gombot. Ha a
készülékbe
helyezett korong több feliratnyelvet is támogat, azt
a képernyőn üzenet jelzi. Nyomja meg ismételten
a SUBTITLES (felirat) gombot, amíg el nem
éri a kívánt nyelvet.
Az aktuális beállítási folyamat megszakításához vagy az előző
menüszintre történő visszalépéshez használja az 1 gombot.
5
A kilépéshez nyomja meg az OSD gombot.
Hibaelhárítás
Ha a DVD-Video lejátszó meghibásodására utaló jeleket tapasztal,
először nézze át az ellenőrzőlistát. Elképzelhető, hogy valami felett
elsiklott a figyelme.
Probléma
Nincs áram
Megjegyzés: A leírt műveletek a távirányítóval végezhetők el.
Az ettől eltérő műveleteket külön jelezzük
2
Korong menü
Kameraállás
SETUP (beállítási) műveletek
• A kép elforgatásához használja a következőt: 1, 2.
• A fel/le váltáshoz használja a következőt: 3.
• A jobbra/balra váltáshoz használja a következőt: 4.
• Diavetítés közben a MENU megnyomásával térhet
vissza a mappa képernyőjére.
• A csoport előnézetéhez nyomja meg a 9 gombot.
• Az előnézeti kép kiválasztásához és a képernyő funkcióihoz való
hozzáféréshez használja a következőt: 3, 4, 1, 2.
Különleges DVD funkciók
KA DVD-Video korongok tartalmának ellenőrzése: Menus (menük).
A korong tartalmazza a választható számok és fejezetek címeit.
A DVD menü szolgáltatása lehetővé teszi az ezekből a
menüpontokból történő választást. A választandó tételt a megfelelő
numerikus billentyű vagy az 3, 4, 1, 2 gombok segítségével tegye
kiemeltté, majd nyomja meg a OK gombot.
A PLAY-MODE (lejátszási mód) ismétlődő megnyomásával
a következő lejátszási módok közül választhat:
x 1 Shuffle (kevert)
x 2 Random (véletlenszerű)
x 3 Program (programozott)
Az adatok megadásához használja a
számbillentyűzetet (0-9) és OK.
Monitor (a főkészüléken)
A REPEAT (ismétlés) ismétlődő megnyomásával
a következő ismétlési opciók közül választhat:
DVD akciók
VCD akciók
x 1 fejezet ismétlése
sáv ismétlése
x 2 szám ismétlése
minden ismétlése
x 3 minden ismétlésel ismétlés törlése
x 4 ismétlés törlése
Másolásvédett WMA fájlokat nem tud lejátszani.
A DivX ® VOD VOD-tól letöltött filmek csak ezen a DVD-lejátszón
játszhatóak le.
Lejátszási módok
normál nézet
Ismétlés
• A Philips szolgáltatásai közé tartozik a DivX® VOD (Video On
Demand) regisztrációs kód, amely lehetové teszi, hogy a DivX®
VOD szolgáltatás segítségével filmeket kölcsönözzön vagy vásároljon.
További információért lásd: www.divx.com/vod.
• DIVX® VOD kiválasztása a SETUP menüből.
• Feltűnik a regisztrációs kód
• A regisztrációs kód használatával filmeket kölcsönözhet vagy
vásárolhat a DivX® szolgáltatás segítségével a következő honlapon:
www.divx.com/vod. Kövesse az instrukciókat, és töltsön le filmeke t
a CD-R-re, hogy később lejátszhassa azokat DVD-lejátszóján.
Általános jellemzők
Állókép és keret léptetés
x1
x2
x3
x4
DivX® lemez lejátszása
✔ TANÁCS
✔ TANÁCS
Egy szám részletének ismétlése vagy ciklikus lejátszása:
• A kezdési pontnál nyomja meg az A > B gombot;
A jelenik meg a képernyőn.
• A befejezési pontnál ismét nyomja meg az
A > B gombot;
AB jelenik meg a képernyőn, és elindul a részlet.
• A részlet elhagyásához nyomja meg ismét az A > B gombot.
Az aktuális beállítási folyamat megszakításához vagy az előző
menüszintre történő visszalépéshez használja a(z) 1 gombot.
Élvezze a legjobb minőségű, zavaró üres pontoktól
mentes képeket az LCD kijelzőn. Az LCD kijelzők
általában rendelkeznek némi tökéletlenséggel, amit az
LCD ipar "világos foltoknak" hív. Bizonyos számú fehér
folt jelenlétét eddig elkerülhetetlennek tartották az LCD
gyártás során. A Philips szigorú minőségellenőrzési
rendszerének köszönhetően azonban a zéró tolerancia elvét
alkalmazza a fehér foltok esetében a hordozható DVD-lejátszók LCD
kijelzőinél. Válassza a Philips hordozható DVD-lejátszóját a Philips Zero
Bright DotTM technológiájával az optimális képminőség eléréséhez.
A garancia szerviz régiónként különbözik. Keresse fel a helyi Philips
képviselőjét részletesebb információért.
1 Kapcsolja ki a készüléket. Csatlakoztassa az
akkumulátor csomagot az ábra alapján.
Ismétlés A > B
Amikor a kurzor a kívánt pontra ér, nyomja meg az OK gombot:
TV DISPLAY
a képarány kiválasztásához
TV TYPE
a csatlakoztatott TV készülék adási normájának
kiválasztásához
OSD LANG
a képernyőmenü nyelvének kiválasztásához
SPDIF
a digitális hang beállítások kiválasztásához
CAPTIONS
a képaláírás beállítások kiválasztásához
SCREEN SAVER
a képernyővédő beállítások kiválasztásához
Zero Bright DotTM
Az akkumulátor csomag csatlakoztatása és töltése*
Az > egyszeri vagy többszöri megnyomásával a következő lassított lejátszási
lehetőségek érhetőek el:
Általános beállítások
• Helyezze a lejátszót szilárd, sík felületre.
• Tartsa távol minden fűtőberendezéstől és közvetlen napsugárzástól.
• Ha a lejátszó hibásan kezdi olvasni a CD- és DVD-korongokat,
mielőtt szervizbe vinné, próbálja meg tisztítólemezt lejátszva
eltávolítani az esetleges szennyeződéseket az olvasófej lencséjéről.
Minden egyéb tisztítási módszer a lencse károsodásával járhat.
• Mindig tartsa zárva a lejátszó ajtaját, hogy elkerülhető legye n
a lencse szennyeződése.
• Ha a készülék hűvösből hirtelen meleg környezetbe kerül, a lencse
bepárásodhat. Ekkor nem képes beolvasni a CD-/DVD-korongot.
Hagyja átmelegedni a lejátszót, hogy a nedvesség elpárologhasson.
Használat hálózati adapterrel
Lassított felvétel
Amikor a kurzor a kívánt pontra ér, nyomja meg a OK gombot:
GENERAL SETUP a megjelenítési és egyéb opciók kiválasztásához
AUDIO SETUP
a hangzás beállítás kiválasztásához
PREFERENCES
a lejátszási beállítások kiválasztásához
PASSWORD SETUP
a jelszó opciók kiválasztásához
3 Az aktuális beállítási folyamat megszakításához vagy az előző
menüszintre történő visszalépéshez használja a(z) 1 gombot.
4 A kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.
Elhelyezés
Tápellátás
Ha a korongon egynél több szám sáv vagy fejezet található, a
következő módon ugorhat a következőre:
• A következő számra/sávra/fejezetre történő
ugráshoz lejátszás alatt nyomja meg röviden
a z § gombot.
• Az előző számra/sávra/fejezetre történő
ugráshoz lejátszás alatt nyomja meg röviden az J( gombot.
• Az egyes számra/sávra/fejezetre történő ugráshoz
a számbillentyűzeten (0-9) adja meg a megfelelő számot.
1 Nyomja meg az SETUP gombot. Megjelenik a szolgáltatások listája.
2 Választása kiemeltté tételéhez használja a(z) 3 4 gombokat.
Először az alábbi lista alapján ellenőrizze és azonosítsa az egyes
elemeket:
• Hordozható DVD-lejátszó
• Távvezérlő
• Gépkocsi adapter (12V)
• Hálózati adapter
• Akkumulátor csomag
• Felhasználói kézikönyv
• Garancia
• Audio / Video kábel
• Hordtáska (csak PET825)
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot
a korongra.
• Óvja a korongot a közvetlen napfénytől és
más hőforrásoktól.
• Lejátszás után helyezze vissza a korongot a
tokjába.
• A tisztítást végezze belülről kifelé, száraz,
szöszmentes törlőkendővel.
Ugrás másik számra/sávra/fejezetre
A maximális élmény érdekében végezze el a beállítások
finomhangolását a SETUP segítségével. Miután választását a(z)
3,4,1, 2 gombokkal kiemeltté tette, nyomja meg az OK gombot.
Kicsomagolás
DVD-Video
A korongra felvett anyagtól függően (mozi, videoklip,
filmsorozat stb.) azon egy vagy több cím is található,
melyeken belül több fejezet lehet. Az ezekhez való
könnyű és gyors hozzáférés érdekében készüléke
lehetővé teszi a címek, fejezetek közötti navigálást.
Video CD
A korongra felvett anyagtól függően (mozi, videoklip,
filmsorozat stb.) azon egy vagy több sáv található,
melyeken belül egy vagy több index is lehet. Ezek az
információk rendszerint a borítón olvashatók. Az
ezekhez való könnyű és gyors hozzáférés érdekében készüléke
lehetővé teszi a sávok és az indexek közötti navigálást.
Zenei CD / MP3 CD / WMA
A zenei CD / MP3 CD / WMA korongok csak
zeneszámokat tartalmaznak. Ezek a megszokott módon,
sztereó rendszeren keresztül a távirányítón vagy a
főegységen található gombokkal, esetleg a TV
készülék képernyőjén megjelenő menürendsze r
(OSD) segítségével játszhatóak le.
JPEG fájlokat tartalmazó CD
A készüléken JPEG állóképek is megjeleníthetők.
DivX-Video
A lejátszó DivX® formátumú fájlok lejátszására is alkalmas.
• Eredeti DivX® CertifiedTM termék.
• Lejátsza a DivX®5, DivX®4, DivX®3, és DivX®
VOD videó tartalmat.
A korongok kezelése
Általános jellemzők
A z K. gomb ismétlődő megnyomásával a következő előre irányú
keresési lehetőségek közül választhat:
A z J gomb ismétlődő megnyomásával a következő fordított irányú
keresési lehetőségek közül választhat:
J
K.
2 X vissza
2 X előre
4 X vissza
4 X előre
8 X vissza
8 X előre
16 X vissza
16 X előre
32 X vissza
32 X előre
Normál sebesség
Normál sebesség
A normál lejátszáshoz az OK illetve 2 gomb
megnyomásával térhet vissza.
Hordozható DVD-lejátszójával az univerzális DVD Video szabvánnyal
készült összes digitális videokorongot lejátszhatja. Ezzel az eszközze l
teljes hosszúságú mozifilmeket nézhet végig valódi moziminőségben,
sztereó vagy többcsatornás hanggal (a korongtól és a lejátszási
beállításoktól függően).
A készülék rendelkezik a DVD-Video lejátszók olyan egyedülálló
funkcióival, mint például a hangsávnak, a felirat nyelvének vagy
különböző kameraállásoknak a kiválasztása (mely szintén korongfüggő).
A gyemekek számára nézhető képanyagot szülői zár segít megszűrni.
A készülék használatát képernyőn megjelenő menürendszer, a készülék
saját kijelzője és a távirányító teszi meglepően egyszerűvé.
Előkészületek
✔ TANÁCS
Keresés
Bemutatkozás
DVD-Video korongokon kívül a készülék képes mindenféle
Video CD és zenei CD lejátszására (beleértve a CDR,
CDRW, DVD±R és DVD±RW formátumokat is).
$ Elemtartó rekesz
A lejátszás során normál mechanikus zaj hallatszik.
A képernyőn az ;2 ikon megjelenése után a képkockák egyenkénti
léptetését az ; gomb ismétlődő megnyomásával végezheti. A normál
lejátszáshoz az OK gomb megnyomásával térhet vissza.
Bemutatkozás
Az Ön hordozható DVD-lejátszója
Lejátszható formátumok
# Infravörös port
Általános információk
• A készülék intuitív menürendszerrel segíti a számos beállítás
módosítását és a parancsok kiadását.
• Az adott funkció be- és kikapcsolásához használja a
funkciógombokat.
• A z 3, 4, 1, 2 segítségével böngészhet a menüpontok között.
• Választását az OK gombot megnyomva nyugtázhatja.
OSD operácie
Okrem používania tlačidiel na diaľkovom ovládaní môžete meniť
možnosti prehrávania aj z menu OSD.
6 A > B ................Egy zeneszám részletének ismétlése vagy
ciklikus lejátszása
PLAY-MODE ...Lejátszási sorrend opciók kiválasztása
9 RETURN...........VCD menü oldal
ANGLE..............Kamera látószög váltás DVD-nél
Nie narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą
wodą. Nie stawiać niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych wodą, zapalonych świeczek) na urządzeniu.
Všetky práva vyhradené.
Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu
zakłóceń radiowych.
@ AV KIMENET...............Audio/Video kimeneti csatlakozó
5 AUDIO ..............Nyelvválasztó
ZOOM................Kép kinagyítása
UWAGA!
Általános jellemzők
Problém
Žiadny zvuk
! PHONE 1 & 2 ............Fejhallgató-csatlakozó
• Az összes művelet a távirányítóval is elvégezhető.
✔ TANÁCS
+ / − ............Hangerő módosítása
2 VOL+
3 J( / §... ...........Előző (J( ) vagy következő (§) chapter (fejezet),
track (sáv) vagy title (zeneszám)
;... .........................Lejátszás szüneteltetése
2............................Lejátszás indítása / újraindítása
9............................Kétszer megnyomva a lejátszás leáll
5 / 6... ..............Keresés visszafelé (5 ) vagy keresés előre (6)
4 OSD ....................Képernyőmenü be / ki
. ..........................Lassított felvétel
Előkészületek
Nasledovné funkcie prehrávania sú dostupné pri CD diskoch s MP3 /
WMA. Ďalšie informácie získate preštudovaním príslušných častí.
Ovládanie hlasitosti, preskakovanie stôp, vyhľadávanie, opakovanie,
náhodne, atď. Na označenie vami zvoleného priečinka s hudbou
použite klávesy 3, 4, 1, 2. Stlačte OK sa skladba prehrá.
Titulky
Stlačte SUBTITLES. Ak disk obsahuje rozličné
titulky, objaví sa to na obrazovke. Stláčajte
opakovane SUBTITLES, kým nedosiahnete
požadovanú voľbu titulkov.
• Ne szerelje szét az egységet, a lézersugár veszélyes lehet a szemre.
Minden javítást bízzon szakképzett szerelőre.
• Ha folyadék vagy idegen tárgy került bele, áramtalanítsa a készüléket,
húzza ki a hálózati adapterét.
• Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érhesse hirtelen mechanikai
behatás (pl. ne essen le), mert az üzemzavart okozhat.
• Hallásvédelem: A zenét hallgassa mérsékelt hangerőn. A fejhallgatón
keresztül nagy hangerővel történő zenehallgatás károsíthatja hallását.
• Fontos (tartozék fejhallgatóval kapható készülékeknél): A Philips
hanglejátszóinak az illetékes szerv által megállapított maximális hangerejét
csak az eredetileg mellékelt típusú fejhallgatóval garantálja. Amennyiben a
fejhallgató pótlásra szorul, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba
kereskedőjével, hogy az eredetileg mellékelt Philips fejhallgatóval egyező
modellt rendeljen.
• Biztonság közlekedés közben: ne használja járművezetés vagy
kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.
• Vagy fűtőberendezés által keltett hőhatásnak.
• Ez a termék nem vízálló: Ne merítse a lejátszót vízbe. A lejátszó
házába kerülő víz súlyos károsodást és rozsdásodást okozhat.
• A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt,
ammóniát, benzint vagy egyéb oldószereket tartalmaz, mert az ilyen
vegyszerek károsíthatják a lejátszót külső felületeit.
• Soha ne nyúljon a készülék lencséjéhez, melyet az ábrán az jelzés mutat.!
Megjegyzés: A készülék burkolata hosszabb használat esetén felmelegedhet.
Ez normális jelenség.
Základné funkcie
Prehrávanie WMA / MP3 diskov
Špeciálne funkcie DVD
Kontrola obsahu DVD-Video diskov : Ponuky.
Disk môže obsahovať ponuky výberu titulov a kapitol.
Funkcia menu DVD vám umožňuje vyberať z týchto ponúk.
Stlačte príslušnú číselnú klávesu alebo použite klávesy 3,4,1, 2,
pre označenie vášho výberu a stlačte OK.
Biztonság és karbantartás
AV OUT
Video
Žltý
Jobb oldali oldalnézet (Lásd 1)
6 VOLUME + / - .......Hangerő módosítása
Tápforrások
vypnite prístroj.
• Prehrávač možno pripojiť k TV alebo
zosilňovaču kvôli prehrávaniu DVD alebo
karaoke.
Pripojenie
Farba
0 ON.POWER.OFF........A lejátszó be / kikapcsolásához
Általános információk
• Pred pripájaním každého ďalšieho zariadenia
Všetky videá prebraté zo služby DivX® VOD sa môžu prehrávať len
na tomto prehrávači DVD.
Riešenie problémov
Keď kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte OK:
Nastavenie hesla
Stlačte 1, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť do
predošlej úrovne menu.
Ovládanie hlasitosti
Ak sa zdá, že DVD-Video prehrávač nefunguje, skontrolujte najprv
tento zoznam. Môže sa stať, že ste niečo prehliadli.
1 Stlačte SETUP. Zobrazí sa zoznam funkcií.
2 Na označenie vášho výberu použite klávesy 3 4.
vybrať štandard videa externého TV prístroja
x 2 Náhodne
V špecifických nastaveniach použite klávesy (0-9) a OK.
SETUP operácie
vybrať možnosti reproduktora
vybrať jazyk menu OSD
x 1 Náhodný výber
x 3 Program
beállítása: 1 2
CD s JPEG súbormi
✔ TIP
Stlačte LANGUAGE. Ak aktuálny disk obsahuje
voľby rozličných jazykov, objaví sa to na
obrazovke.Stláčajte opakovane LANGUAGE,
kým nedosiahnete požadovanú voľbu jazyka.
SPEAKER SETUP
OSD LANG
(Video na požiadanie), ktorý umožňuje nákup a prenájom videa
prostredníctvom služby DivX® VOD. Ďalšie informácie získate na
lokalite www.divx.com/vod.
• Výber služby DIVX® VOD v ponuke SETUP.
• Zobrazí sa registračný kód.
• Registračný kód sa používa pri nákupe alebo prenájme videa v
službe DivX® VOD na lokalite www.divx.com/vod. Postupujte
podľa pokynov a preberte video na disk CD-R, ktorý sa môže
prehrávať na tomto prehrávači DVD.
Stlačte ra z MUTE pre stlmenie hlasitosti
prehrávača.Stlačte MUTE znova pre vypnutie
stlmenia.
Nastavenie zvuku
vybrať pomer strán obrazovky
Prehrávanie disku DivX
Zmena jazyka
Ak chcete maximalizovať váš zážitok zo sledovania, pomocou SETUP
vyladíte svoje nastavenia. Na označenie vášho výberu použite klávesy
3,4,1, 2, a stlačte OK.
TV TYPE
• Po zapnutí, vložení disku a zatvorení lôžka sa na obrazovke zobrazí
typ načítaného disku ako aj informácia o obsahu disku. Stlačte 2 ,
pre spustenie prehrávania.
• Pri prehrávaní diskov VCD s MTV/Karaoke sa skladba vyberie
stlačením klávesov s číslami (0~9) a stlačením tlačidla 2 alebo
OK sa skladba prehrá. Do ponuky výberu sa vrátite stlačením
tlačidla RETURN.
Stlmiť
SETUP operácie
TV DISPLAY
Prehrávanie audio alebo video CD diskov
Bal oldali oldalnézet (Lásd 1)
4 AV IN/OUT..............Videoformátum kiválasztása
– A/V VAGY S-VIDEOKIMENET
– A/V BEMENET (AUX)
Základné funkcie
Všeobecné funkcie
Stláčajte opakovane AUDIO pre nasledovné možnosti zvuku:
x 1 Mono ľavý
x 2 Mono pravý
x 3 Mixované mono
x 4 Stereo
Keď kurzor zvýrazní tieto nastavenia, stlačte OK:
* Nabíjateľné batérie umožňujú len
obmedzený počet nabití. Po určitej
dobe ich bude potrebné vymeniť.
Životnosť batérií a počet nabití sa
môžu odlišovať v závislosti od
spôsobu používania a použitých
nastavení.
• Spoločnosť Philips poskytuje registračný kód služby Divx®VO D
Zmena zvukového výstupu
Érintésvédelmi osztály II.
Vypnite prístroj.
Odpojte AC adaptér.
Prevráťte prehrávač lícom nadol.
Zatlačte nadol západku batéri e ➊.
Vyberte batériu ako je znázornené na
obrázku ➋ ➌.
Po zapnutí, vložení disku a zatvorení lôžka sa automaticky spustí
prehrávanie. Na obrazovke je znázornený typ načítaného disku.
Disk vás môže vyzvať k výberu položky z menu. Na označenie
vášho výberu použite klávesy 3, 4, 1, 2 a stlačte OK.
Poznámka: Pretože je pri DVD diskoch obvyklé, že boli vydané v rôznom
čase v rôznych regiónoch, všetky prehrávače majú regionálne kódy a
disky môžu mať voliteľne regionálny kód. Ak sa načíta v prehrávači disk
s rozdielnym regionálnym kódom, na obrazovke uvidíte poznámku o
regionálnom kóde. Disk sa neprehrá a mal by byť vybratý.
Ak chcete opakovať alebo prehrávať v slučke časť skladby:
• Stlačte A > B na vami zvolenom počiatočnom mieste;
Na obrazovke sa objav í
A.
• Na zvolenom konečnom bode stlačte opätovne
tlačidlo A > B;
Na obrazovke sa objav í
AB a opakovanie časti sa začne.
• Opätovne stlačte A > B, aby ste opustili danú časť.
Všeobecné nastavenie
.
Prednastavený jazykom OSD menu je angličtina. V OSD menu
prehrávača si môžete vybrať z jazykov: Angličtina, Francúzština,
Španielčina, Nemčina, Jednoduchá čínština alebo Tradičná čínština.
Krajiny
Európa
Amerika
Ázia a Pacifik
1 3, 4, 1, 2..........Kurzor fel / le / balra / jobbra
OK .......................Választás jóváhagyása
Audio CD / MP3 CD / WMA
Pripojenie ďalšieho zariadenia
Táto príručka poskytuje základné informácie o používaní tohto DVD
prehrávača. Niektoré DVD disky sú vyrobené spôsobom, ktorý
vyžaduje špecifické používanie alebo umožňujú počas prehrávania len
obmedzené možnosti. V takých prípadoch nemôže prehrávač reagovať
na všetky prevádzkové príkazy. Pri výskyte takýchto javov si prosím
preštudujte pokyny na obale disku.
Ak sa na obrazovke objav í
, operácia nie je povolená
prehrávačom alebo diskom.
Opakovať A > B
3 Stlačte 1, pre zrušenie aktuálneho nastavenia alebo pre krok späť
do predošlej úrovne menu.
4 Stlačte SETUP pre ukončenie.
OFF
Prehrávanie DVD diskov
Stlačte raz alebo viackrát > pre nasledovné možnosti pomalého
prehrávania:
x1
1/2
x 5*
1/2 x dozadu
x2
1/4
x 6*
1/4 x dozadu
x3
1/8
x 7*
1/8 x dozadu
x4
1/16
x 8*
1/16 x dozadu
Stlačte OK alebo 2 pre pokračovanie v normálnom prehrávaní.
*len pre DVD
Stlačte OK alebo 2 pre pokračovanie v normálnom prehrávaní.
POWER
Vyberanie batérie
Základné funkcie
Pomalý pohyb
Stláčajte opakovane K. pre nasledovné možnosti vyhľadávania dopredu:
Stláčajte opakovane J pre nasledovné možnosti vyhľadávania dozadu:
J
K.
2 X dozadu
2 X dopredu
4 X dozadu
4 X dopredu
8 X dozadu
8 X dopredu
16 X dozadu
16 X dopredu
32 X dozadu
32 X dopredu
normálna rýchlosť
normálna rýchlosť
ON
Prepínanie nastavenia jazyka v OSD menu
Ak disk obsahuje viac ako jeden titul alebo
stopu, môžete sa presunúť na ďalší titul /
stopu / kapitolu takto:
• Stlačte počas prehrávania na chvíľu § pre
výber ďalšieho titulu / skladby / kapitoly.
• Stlačte počas prehrávania na chvíľu J( pre krok
späť na predošlý titul / stopu / kapitolu.
• Ak chcete ísť priamo na nejaký titul, skladbu alebo kapitolu,
zadajte zodpovedajúce číslo pomocou kláves s číslami (0-9).
Vyhľadávanie
OFF
Informácie v tejto príručke
Presun na ďalší titul / stopu / kapitolu
Po tom, čo sa na obrazovke objaví ikona ;2, stlačte opakovane ;
pre prehrávanie po snímkach. Stlačte OK, pre pokračovanie v
normálnom prehrávaní.
POWER
• Je normálne, že batéria sa počas nabíjania
1
2
3
4
5
9 POWER/CHG . IR ...Bekapcsolt állapot és töltés jelzőfény és A
távvezérlő érzékelője
segítségével: 1 2
Szín beállítása a következővel: 1 2
A képernyő 16:9 vagy 4:3 arányainak
Pripojte slúchadlá do konektora PHONE 1
alebo PHONE 2 na vašom prístroji.
✔ TIP
tak sa na obrazovke zobrazí
1 OSD .............................Képernyőmenü be / ki
Fényerő beállítása a következő
Pripojenie slúchadiel
• Keď je napájanie z batérií takmer vybité,
alebo odpojením adaptéra vypnite.
• Ak pripájate adaptér napájania v aute (zapaľovač),
skontrolujte či je vstupné napätie adaptéra
zhodné s napätím v aute.
Elölnézet (Lásd 1)
V závislosti na obsahu disku (film, videoklipy, seriály, atď.)
môžu tieto disky obsahovať jednu alebo viac stôp a stopy
môžu mať jeden alebo viac indexov, tak ako je to
vyobrazené na obale disku. Aby bol váš prístup na disk
jednoduchý a pohodlný, prehrávač
umožňuje presúvať sa medzi stopami a medzi indexmi.
Disky Audio CD / MP3 CD / WMA obsahujú len
zvukové stopy. Môžete ich vhodným spôsobom
prehrávať v stereo systéme pomocou tlačidiel na
diaľkovom ovládaní a/alebo na prístroji alebo
pomocou OSD menu na TV.
Távvezérlő
A főegység vezérlőszervei (Lásd 1)
3 MONITOR ................Választás kijelzése
Pripojenia
ON
A funkciók áttekintése
Távvezérlő (Lásd 2)
Prípravy
1 Vypnite prístroj. Vložte batériu ako
znázorňuje obrázok.
2 Pripojte dodaný adaptér k prístroju a
prívodu energie (viď obrázok). Nabíjajte
dovtedy, kým červený indikátor nezhasne
(približne 4,5 - 6,5 hodín pri nabíjaní vo
vypnutom prístroji).
A funkciók áttekintése
2 MENU ........................MENU (menü) oldal megjelenítése
Video CD
Prípravy
zohrieva.
✔ TIP
Informácie o autorských právach
Všeobecné funkcie
Stláčajte opakovane ; pre nasledujúci statický
obrázok a možnosti krokovania po snímkach:
;x1
Pauza / Statický obrázok
;x2
Obrazovka ukazuje ;2
• Prehrávač umiestňujte na pevný rovný podklad.
• Nevystavujte ho domácim zdrojom tepla a priamemu slnečnému
svetlu.
• Ak prehrávač nečíta správne CD/DVD disky, skúste pred jeho
odovzdaním do opravy očistiť šošovky bežne dostupným čistiacim
CD/DVD diskom. Iné spôsoby čistenia môžu poškodiť šošovky.
• Aby ste predišli usádzaniu prachu na šošovkách, zatvárajte vždy lôžko
disku.
• Šošovky sa môžu pri náhlom prechode zo zimy do tepla zakaliť.
Potom nie je možné prehrávať CD/DVD. Nechajte prehrávač v
teplom prostredí až kým sa vlhkosť neodparí.
Používanie adaptéra v aute
TIP
Teljesítmény .................................................................................30W
Befoglaló méretek
szélesség......................................................................194 mm
magasság.....................................................................171 mm
mélység...........................................................................32 mm
✔ TIP
Aby ste predišli poškodeniu prehrávača,
tak ho pred pripojením alebo
odpojením sieťového adaptéra vypnite.
V priebehu prehrávania je počuť mierny mechanický šum.
Névleges feszültség.............................................DC 9V 2.2A
Tömeg ..................................................................0.86 kg / 1.89 lb
Pripojte dodaný adaptér k prístroju a
prívodu energie (viď obrázok).
✔
MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a
2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban
megadott értékeknek.
Používanie AC / DC adaptéra
V závislosti na obsahu disku (film, videoklipy, seriály,
atď.) môžu tieto disky obsahovať jeden alebo viac
titulov a každý z nich môže mať jednu alebo viaceré
kapitoly. Aby bol váš prístup na disk jednoduchý a
pohodlný, prehrávač umožňuje
presúvať sa medzi titulmi a taktiež medzi kapitolami.
Na tomto prehrávači si môžete taktiež prezera ť
statické JPEG fotografie.
Umiestnenie
Vkladanie a nabíjanie batérie*
1 Stlačte OPEN pre otvorenie lôžka disku.
Statický obrázok a krokovanie po snímkach
Najprv skontrolujte obsah balenia podľa nižšie uvedeného zoznamu:
• Prenosný DVD prehrávač
• Diaľkové ovládanie
• Adaptér do auta (12V)
• AC adaptér
• Nabíjateľná batéri a
• Užívateľský manuál
• Záručný list
• Audio / Video kábel
• Cestovná taška (iba pre PET825)
Prípravy
2 Vložte váš disk menovkou nahor (taktiež ak je vložený obojstranný
disk). Skontrolujte, či je disk v priehlbine položený správne.
3 Mierne zatlačte pre zatvorenie lôžka.
4 Prehrávač zapnete posunutím prepínača POWER do polohy ON.
Informácie o autorských právach
Rozbalenie
Okrem DVD-Video diskov je možné prehrávať aj všetky Video
CD a audio CD (vrátane CDR, CDRW, DVD±R a DVD±RW).
• Aby ste zabránili poškodeniu prehrávača, tak ho pred pripojením
Používanie diaľkového ovládania
Žltý
DVD-Video
Formáty prehrávateľných diskov
$ Priehradka pre batérie
Všeobecné informácie
Likvidace starého výrobku
Likvidácia tohto produktu
@ SETUP ..................Vstup do menu SETUP
# Infračervený port
Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko
preto, aby obal mohol byť rozdelený na rovnorodé materiály: kartón,
PS, PE a PET.
Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znovu
spracovať, keď demontáž vykonáva špeciálne vybavená odborná firma.
Obalové materiály, vyčerpané napájacie články a už nepoužiteľný
prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do
vhodných nádob na odpadky.
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů
nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU
2002/96/EC
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové
staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace
starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům
na životní prostředí a lidské zdraví.
Vyhotovovanie neoprávnených kópií materiálov vrátane pocítacových
programov, súborov, vysielaných programových a zvukových nahrávok môže
byt porušením autorských práv a naplnat. skutkovú podstatu trestného cinu.
Toto zariadenie nesmie byt na takýto úcel používané.
.
8 MUTE....................Stlmí hlasitosť prehrávača
REPEAT ................Opakuje kapitolu / titul / disk
Napájací zdroj
O manipulácii s obrazovkou LCD
Prípravy
Utylizacja zużytych urządzeń
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów,
które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego
wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iż jest on objęty
Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE).
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i
nie wyrzucać zużytych urządzeń wraz ze zwykłymi odpadami. Ścisłe
przestrzeganie wytycznych w tym zakresie przyczyni się do
zapobiegania ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.
7 0 - 9.......................Číselná klávesnica
Všeobecné informácie
Starostlivosť o disky
• Pri poliatí prístroja tekutinou alebo prieniku cudzích predmetov do neho
6 A > B.....................Opakovať alebo prehrávať v slučke titul
PLAY-MODE ........Volí možnosti zoradenia prehrávania
! MENU...................Zobrazí stránku MENU
POZOR!
Tento prístroj je napájaný priloženým AC adaptérom alebo nabíjateľnou batériou.
• Skontrolujte, či je vstupné napätie AC adaptéra zhodné s napätím v
miestnej elektrickej sieti. V opačnom prípade sa môže AC adaptér a
prístroj poškodiť.
• Aby ste predišli elektrickému úderu, nechytajte AC adaptér mokrými rukami.
• Ak pripájate adaptér napájania v aute (zapaľovač), skontrolujte či je vstupné
napätie adaptéra zhodné s napätím v aute.
• Ak nepoužívate prístroj dlhší čas, odpojte AC adaptér z elektrickej zásuvky
alebo vyberte batériu.
• Pri vyťahovaní AC adaptéra ho držte za zástrčku. Neťahajte za kábel
napájania.
• Nerozoberajte prístroj, laserové žiarenie je zraku nebezpečné. Všetky opravy
5 AUDIO ..................Výber jazyka zvuku
ZOOM ...................Zväčšuje obraz videa
0 SUBTITLE ............Výber jazyka titulkov
LANGUAGE .........Výber jazyka
Zdroje napájania
Bezpečnosť a údržba
4 OSD.......................OSD menu zap. / vyp.
. ..........................Pomalý pohyb
9 RETURN ...............Stránka menu pre VCD
ANGLE..................Volí uhol DVD kamery
Všeobecné informácie
2
2 VOL + / - ...............Zmena hlasitosti
3 J( / §... ...........Na predošlú (J( ) alebo ďalšiu (§) kapitolu,
stopu alebo titul
;... .........................Pozastaví prehrávanie
2.. .........................Spustí / obnoví prehrávanie
9............................Pre zastavenie prehrávania stlačte dvakrát
5 / 6... ..............Vyhľadávanie dozadu (5 ) alebo
vyhľadávanie dopredu (6)
Magyar
Úvod
9 POWER/CHG . IR ........Indikátor napájania a nabíjania a Senzor
diaľkového ovládania
Nastavenie jasu pomocou 1 2
FRONT VIEW
Úvod
Predná strana prehrávača (viď obr. 1)
7
0
Diaľkový ovládač
Ovládacie prvky prístroja (viď obr. 1)
3 MONITOR ...........Displej výberu
9
Prehľad funkcií
Hibaelhárítás
Probléma
A korongot nem
lehet lejátszani
Megoldás
– Ellenőrizze, nem címkével lefelé lett-e
behelyezve.
– Tisztítsa meg a korongot.
– A korong is lehet hibás. Ennek
ellenőrzéséhez próbáljon lejátszani
egy másikat.
A lejátszó nem
– Célozzon a távvezérlővel közvetlenül a
reagál a távvezérlőve l lejátszó érzékelőjére, ami a készülék
kiadott parancsokra
előlapján található. Távolítson el minden
tárgyat a jel útjából. Ellenőrizze vagy
cserélje ki az elemeket.
A DVD képe torz,
– Csak a TV készülék által fogadni képes
vagy csak fekete(PAL/NTSC) formátumú korongot
fehérben élve z h e t ő
használjon.
Nincs hang a digitális – Ellenőrizze a digitális csatlakozásokat.
kimeneten
– A SETUP menüben ellenőrizze, hogy be
van-e kapcsolva a digitális kimenet.
A lejátszó nem reagál – A műveleteket a korong nem támogatja.
semmilyen parancsra – Olvassa el a koronghoz mellékelt
lejátszási utasításokat.
A lejátszó melegszik – A készülék burkolata hosszabb használat
esetén felmelegedhet. Ez normális
jelenség.
A készülék megfelel az Európai Közösség rádiófrekvenciás
zavarra vonatkozó előírásainak.
Műszaki adatok
Méretek
Súly
22 x 17.7 x 3.2 cm
0.94 kg / 2 lb
Tápellátás
Áramfogyasztás
Egyenáram 9V 2.2A
30W
Üzemi hőmérséklet tartomány
0 - 50°C (32 ~ 122°F)
A lézer hullámhossza
650nm
Videorendszer
Frekvencia-jelleggörbe
Jel-zaj arány
Hangtorzítás + zaj
Csatornák elkülönítése
Dinamika tartomány
NTSC / PAL / AUTO
20Hz ~ 20KHz ± 1dB
≥ 85dB
≤ -80(1KHz)
≥ 85dB
≥ 80dB
Kimeneti
Hangkimenet (analóg hang)
Terhelési impedancia:
Kép kimenet jelszintje:
Terhelési impedancia:
Kimeneti szint: 2V ± 10%
10KΩ
1Vp - p ± 20%
75Ω
A PHILIPS fenntartja magának a jogot, hogy előzetes
figyelmeztetés nélkül változtasson a termék kivitelén és
jellemzőin.
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé
tehetik a felhasználó jogait a készülék működtetésére
vonatkozóan.
Minden jog fenntartva.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement