Philips BHS675/00 User manual

Philips BHS675/00 User manual
1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2
3
4 Celý pramen vlasů je obtočen kolem obou stran žehličky
BHS675
c
A
d
b
3-5CM
3-5CM
a
10 sec.
e
h
f
B
EN User manual
HR Korisnički priručnik
BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
HU Felhasználói kézikönyv
CS Příručka pro uživatele
KK ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
ET Kasutusjuhend
LT Vartotojo vadovas
g
3-5CM
10 sec.
na vlasy. Konce vlasů musí vyčnívat.
5 Pomalu vytahujte žehličku po vlasech směrem dolů.
Ujistěte se, že pramen vlasů z destiček nesklouzává.
Tipy:
• Jako pomůcku při otáčení vlasů o 360 stupňů můžete
použít studený konec ( c ).
• Držte žehličku na vlasy vodorovně (rovnoběžně
s podlahou), aby vlasy nemohly vypadnout.
• K přidržení pramenu vlasů na místě můžete použít
studený konec.
• Držadlo držte volně, abyste mohli snadno otáčet
žehličkou na vlasy.
Po použití:
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
3 Očistěte přístroj a ohřívací destičky vlhkým hadříkem.
4 Zavřete ohřívací destičky ( a ) a přesunutím zavíracího
zámku ( h ) přístroj zamkněte.
5 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném
místě. Přístroj lze také zavěsit za smyčku ( g ).
Poznámka: Přístroj je vybaven funkcí automatického
vypnutí. Automaticky se vypne po 30 minutách, pokud
nedojde k sevření.
6
Tips:
Keep the appliance away from
• You may use the cool tip ( c ) to assist in the 360-degree
flammable objects and material
turn.
• Hold the straightener horizontally ( parallel to the floor )
when it is switched on.
so that the hair won’t fall out.
• You may use the cool tip to fix your hair strand in place.
• Never cover the appliance
• Gently relax the grip on the handle as you rotate so that
with anything (e.g. a towel or
you can easily turn the straightener.
clothing) when it is hot.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
• Only use the appliance on
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
dry hair. Do not operate the
3 Clean the appliance and heating plates by damp cloth.
4 Close the heating plates ( a ) and slide the closing
appliance with wet hands.
lock ( h ) to lock the appliance.
• Keep the heating plates clean
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( g ).
and free of dust and styling
Note: The appliance has auto shut-off function. It switches
products such as mousse,
off automatically after 30 minutes without clamping.
spray and gel. Never use the
6
Guarantee and service
appliance in combination with
If you need information e.g. about replacement of an
styling products.
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
• The heating plates has coating.
Customer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
This coating might slowly wear
Specifications are subject to change without notice
Consumer Care Centre in your country, go to your local
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
away
over
time.
However,
this
Philips dealer.
All rights reserved.
does not affect the performance
3140 035 42031
ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ
of the appliance.
ǜǻǴDZǽǭǯȌǯǭǹDzǯǵǴǭǼǻǷȀǼǷǭǿǭǵDZǻǮǽDzDZǻȅǸǵǯȇǯ3KLOLSVǔǭDZǭ
• If the appliance is used on
English
ǾDzǯȇǴǼǻǸǴǯǭǿDzǵǴȃȌǸǻǻǿǼǽDzDZǸǭǰǭǺǭǿǭǻǿ3KLOLSVǼǻDZDZǽȇdzǷǭ
ǽDzǰǵǾǿǽǵǽǭǶǿDzǼǽǻDZȀǷǿǭǾǵǺǭZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
color-treated hair, the heating
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
plates may be stained.
your product at www.philips.com/welcome.
ǏǭdzǺǻ
• Always return the appliance to
ǜǽDzDZǵDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǼǽǻȄDzǿDzǿDzǯǺǵǹǭǿDzǸǺǻǿǻǯǭ
1
Important
a service centre authorized by
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌǵǰǻǴǭǼǭǴDzǿDzǴǭǾǼǽǭǯǷǭǯǮȇDZDzȆDz
Read this user manual carefully before you use the
Philips for examination or repair. • ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
appliance and keep it for future reference.
Repair by unqualified people
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǻDZǭ
• WARNING: Do not use this
could result in an extremely
• ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯǮǭǺȌǿǭ
appliance near water.
hazardous situation for the user.
ǾǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǰǻǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzǻǿ
• When the appliance is used in
• Do not insert metal objects
ǷǻǺǿǭǷǿǭǎǸǵǴǻǾǿǿǭDZǻǯǻDZǭǯǻDZǵ
a bathroom, unplug it after use
into openings to avoid electric
DZǻǽǵǾǷDZǻǽǵǷǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿǺDz
since the proximity of water
shock.
ǽǭǮǻǿǵ
presents a risk, even when the
• Do not pull on the power cord
• ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
appliance is switched off.
after using. Always unplug the
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻ
• WARNING: Do not use this
appliance by holding the plug.
DZǻǯǭǺǵDZȀȅǻǯDzǹǵǯǷǵǵǸǵ
appliance near bathtubs,
DZǽȀǰǵǾȇDZǻǯDzǾǯǻDZǭ
Electromagnetic fields (EMF)
showers, basins or other
• ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǯǵǺǭǰǵ
This Philips appliance complies with all applicable
vessels containing water.
standards and regulations regarding exposure to
ǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
electromagnetic fields.
• Always unplug the
• ǞǻǰǸDzDZǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǯǭǺDz
appliance after use.
Environment
ǺǭǻǼǭǾǺǻǾǿǼǽǵǼǻǯǽDzDZǭǯ
• If the mains cord is damaged,
This symbol means that this product shall
ǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǿǻǶǿǽȌǮǯǭDZǭ
you must have it replaced
not be disposed of with normal household waste
ǮȇDZDzǾǹDzǺDzǺǻǿ3KLOLSVǻǿǻǽǵǴǵǽǭǺ
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
by Philips, a service centre
separate collection of electrical and electronic
ǻǿ3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǵǸǵǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ
authorised by Philips or similarly products. Correct disposal helps prevent negative
ǿDzȂǺǵǷ
consequences for the environment and human health.
qualified persons in order to
• ǟǻǴǵȀǽDzDZǹǻdzDzDZǭǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭ
2
Introduction
avoid a hazard.
ǻǿDZDzȃǭǺǭǯȇǴǽǭǾǿǺǭDZǰǻDZǵǺǵ
The straightener was designed to protect your fragile ends.
• This appliance can be used
ǵǻǿȂǻǽǭǾǺǭǹǭǸDzǺǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵ
The innovative SplitStop technology is a combination of a
by children aged from 8 years
UniTemp sensor and smooth ceramic plates, leading to split
ǯȇǴǼǽǵȌǿǵȌǵǸǵȀǹǾǿǯDzǺǵ
end prevention. This gives advanced protection to your hair
and above and persons with
ǺDzDZǻǾǿǭǿȇȃǵǵǸǵǮDzǴǻǼǵǿǵ
and therefore keeps your hair protected and shinier. We’ve
reduced physical, sensory or
already turned the sensor on, so you can enjoy maximum
ǼǻǴǺǭǺǵȌǭǷǻǾǭǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǭǺǵǴǭ
protection right from the start.
mental capabilities or lack of
ǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǺǭȀǽDzDZǭǵǸǵǾǭ
experience and knowledge
3
Preparation for use
ǼǻDZǺǭǮǸȋDZDzǺǵDzǾȃDzǸǰǭǽǭǺǿǵǽǭǺDz
if they have been given
• Wash hair with shampoo and conditioner and blow dry it.
ǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǵǭǷǻǾǭǵǹ
supervision or instruction
• Use heat protection product and comb your hair with
ǽǭǴȌǾǺDzǺǵDzǯDzǺǿȀǭǸǺǵǿDzǻǼǭǾǺǻǾǿǵ
comb.
concerning use of the appliance • large-toothed
Use the straightener only when your hair is dry.
ǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭDZDzȃǭDZǭǾǵ
in a safe way and understand
• Frequent users are recommended to use heat protection
ǵǰǽǭȌǿǾȀǽDzDZǭǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭ
products when straightening.
the hazards involved. Children
DZDzȃǭDZǭǵǴǯȇǽȅǯǭǿǼǻȄǵǾǿǯǭǺDzǵǸǵ
• Ensure that you select a temperature setting that is
shall not play with the
suitable for your hair. Please refer to the Hair Type table
ǼǻDZDZǽȇdzǷǭǺǭȀǽDzDZǭǮDzǴǺǭDZǴǻǽ
below. Always select a lower setting when you use the
appliance. Cleaning and user
straightener for the first time.
• ǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
maintenance shall not be made
Hair Type
Temperature Setting
ǯǷǻǺǿǭǷǿǭǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵ
by children without supervision.
Thick
200 °C to 230 °C
ǼǻǾǻȄDzǺǻǿǻǯȇǽȂȀȀǽDzDZǭ
Normal
170 °C to 190 °C
• Before you connect the
ǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭǿǻǯǭǺǭ
Fine
130 °C to 160 °C
appliance, ensure that the
ǹDzǾǿǺǭǿǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǹǽDzdzǭ
voltage indicated on the
4
Straighten your hair ( Fig.2 )
• ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǴǭȃDzǸǵ
appliance corresponds to the
ǽǭǴǸǵȄǺǵǻǿȀǷǭǴǭǺǻǿǻǯǿǻǯǭ
1 Connect the plug to a power supply socket.
local power voltage.
2 Slide the closing lock ( h ) downwards to unlock the
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ
appliance.
• Do not use the appliance
• ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǺǭǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭ
3 Press and hold the
button ( f ) until the display screen
for any other purpose than
lights up.
ǷǻǾǭ
» The default temperature setting 160°C ( d ) is
described in this manual.
• ǚǵǷǻǰǭǺDzǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭ
displayed.
• Do not use the appliance on
4 Press the
or
button ( e ) to select your desired
ǮDzǴǺǭDZǴǻǽǷǻǰǭǿǻDzǯǷǸȋȄDzǺǯ
temperature setting.
artificial hair.
DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǿǭǹǽDzdzǭ
» When the appliance is heating up, the temperature
• When the appliance is
digits will blink. The digits stop blinking when the
• ǚǵǷǻǰǭǺDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
heating plates have reached the selected temperature.
connected to the power, never
ǵǸǵȄǭǾǿǵǻǿDZǽȀǰǵǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸǵ
» The appliance will heat up in 30 seconds.
leave it unattended.
5 The ion function ( b ) is activated when the appliance is
ǵǸǵǿǭǷǵǯǭǷǻǵǿǻǺDzǾǭǾǼDzȃǵǭǸǺǻ
switched on, which provides additional shine and reduces
• Never use any accessories or
ǼǽDzǼǻǽȇȄǯǭǺǵǻǿ3KLOLSVǜǽǵ
frizz.
parts from other manufacturers
» You may smell a special odor and hear a sizzling noise.
ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǿǭǷǵǯǭǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
It is common because they are caused by the ion
or that Philips does not
ǵǸǵȄǭǾǿǵǯǭȅǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵȌǾǿǭǯǭ
generator.
specifically recommend. If
6 Comb your hair and then start by clipping your blow dried
ǺDzǯǭǸǵDZǺǭ
hair into sections not wider than 5cm.
you use such accessories or
• ǚDzǺǭǯǵǯǭǶǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸ
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
parts, your guarantee becomes
7 Place one section of hair in between the heating
ǻǷǻǸǻȀǽDzDZǭ
plates ( a ) and press the handles firmly together.
invalid.
• ǕǴȄǭǷǭǶǿDzȀǽDzDZǭDZǭǵǴǾǿǵǺDzǼǽDzDZǵ
8 Slide the straightener down the length of the hair in a
• Do not wind the mains cord
single motion (max. 5 sec) from root to end, without
DZǭǰǻǼǽǵǮDzǽDzǿDz
stopping to prevent overheating.
round the appliance.
9 To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 8 until
• ǠǽDzDZȇǿǾDzǺǭǰǻǽDzȆȌǯǭǹǺǻǰǻ
• Wait until the appliance has
you achieve the desired look.
ǴǭǿǻǯǭǮȇDZDzǿDzǵǴǷǸȋȄǵǿDzǸǺǻ
10 To finish your hair styling, mist with a shine spray or
cooled down before you
flexible hold hair spray.
ǯǺǵǹǭǿDzǸǺǵǼǽǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǿǻǹȀ
store it.
Tip: Do not brush your hair after straightening your hair.
ǢǯǭȆǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǭǹǻǴǭDZǽȇdzǷǭǿǭ
• Pay full attention when using
ǿȇǶǷǭǿǻDZǽȀǰǵǿDzȄǭǾǿǵǾǭǰǻǽDzȆǵǵ
5
Curl your hair ( Fig.3 )
the appliance since it could be
ǵǴǮȌǰǯǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿǾǷǻdzǭǿǭ
To create inward/outward curls:
extremely hot. Only hold the
1 Take a hair strand and clip up the rest of hair.
• ǏǵǺǭǰǵǼǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭǾ
handle as other parts are hot
2 Start near the hair roots. Place the strand of hair between
ǼǻǾǿǭǯǷǭǿǭǯȇǽȂȀǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭ
heating plates ( a ).
and avoid contact with the skin. 3 the
( Fig.3-A ) Turn the straightener inwards toward your face
ǾǿǭǮǵǸǺǭǵǽǭǯǺǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ
and make a 360-degree turn.
• Always place the appliance
ǚǭǰǻǽDzȆDzǺǵǿDzǼǸǭǾǿǵǺǵǺǵǷǻǰǭǺDz
( Fig.3-B ) To create outward curls, turn the straightener
with the stand on a heataway from your face and make a 360-degree turn.
ǮǵǯǭDZǭDZǻǷǻǾǯǭǿǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿǿǭǵǸǵ
Notes:
resistant, stable flat surface.
DZǽȀǰǵǴǭǼǭǸǵǹǵǹǭǿDzǽǵǭǸǵ
• Do not touch the surface above or below the heating
The hot heating plates should
plates as they are hot. If necessary, use cool tip only.
• ǜǭǴDzǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǻǿDZǻǼǵǽ
never touch the surface or other • The beginning section of your hair should be completely
ǾǰǻǽDzȆǵǿDzȄǭǾǿǵǺǭȀǽDzDZǭ
wrapped around the straightener before sliding the hair
flammable material.
down.
• ǗǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿDzǯǷǸȋȄDzǺǰǻDZǽȇdzǿDz
4 Your hair strand is fully wrapped around both sides of the
• Avoid the mains cord from
straightener. Make sure the hair tip is sticking out.
DZǭǸDzȄDzǻǿǸDzǾǺǻǴǭǼǭǸǵǹǵǼǽDzDZǹDzǿǵ
coming into contact with the
5 Pull the straightener downwards along the hair slowly.
ǵǹǭǿDzǽǵǭǸǵ
Ensure the strand of hair is not slipping off the plates.
hot parts of the appliance.
•
ǞȇǯDzǿǵ
ǚDzǼǻǷǽǵǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǷǭǷǯǻǿǻǵ
• ǙǻdzDzǿDzDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȂǸǭDZǺǵȌǷǽǭǶc ǴǭDZǭǾǵǼǻǹǻǰǺDzǿDz
DZǭǮǵǸǻǺǭǼǽǷȇǽǼǭǵǸǵDZǽDzȂǭ
ǴǭǰǽǭDZȀǾǻǯǻǿǻǴǭǯȇǽǿǭǺDz
• ǑǽȇdzǿDzǹǭȅǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzȂǻǽǵǴǻǺǿǭǸǺǻȀǾǼǻǽDzDZǺǻǺǭ
DZǻǷǭǿǻDzǰǻǽDzȆ
ǼǻDZǭǴǭDZǭǺDzǾDzǵǴǹȇǷǺDzǷǻǾǭǿǭ
• ǙǻdzDzǿDzDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȂǸǭDZǺǵȌǷǽǭǶǴǭDZǭǴǭǷǽDzǼǵǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵ
• ǕǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǭǹǻǺǭǾȀȂǭ
ǷǻǾǭǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǹǻǷǽǵ • ǺǭǹȌǾǿǻ
ǛǿǼȀǾǺDzǿDzǸDzǷǻDZǽȇdzǷǭǿǭǺǭǼǽDzǾǭǿǭDZǻǷǭǿǻȌǯȇǽǿǵǿDzǴǭDZǭ
ȀǸDzǾǺǵǿDzǴǭǯȇǽǿǭǺDzǿǻ
ǽȇȃDz
ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭ
• ǜǻDZDZȇǽdzǭǶǿDzǼǸǭǾǿǵǺǵǿDzȄǵǾǿǵǮDzǴ 1 ǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵǵǴǯǭDZDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
ǼǽǭȂǵǾǿǵǸǵǴǵǽǭȆǵǼǽǻDZȀǷǿǵǷǭǿǻ 2 ǛǾǿǭǯDzǿDzȀǽDzDZǭǯȇǽȂȀǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿDZǻǷǭǿǻǾDz
ǼȌǺǭǸǭǷǵǸǵǰDzǸǴǭǷǻǾǭǚǵǷǻǰǭǺDz 3 ǻȂǸǭDZǵ
ǜǻȄǵǾǿDzǿDzȀǽDzDZǭǵǼǸǭǾǿǵǺǵǿDzǾǯǸǭdzǺǭǷȇǽǼǭ
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǯǾȇȄDzǿǭǺǵDzǾȇǾ 4 ǔǭǿǯǻǽDzǿDzǺǭǰǽȌǯǭȆǵǿDzǼǸǻȄǵa ǵǼǸȇǴǺDzǿDzǴǭǷǸȋȄǭǸǷǭǿǭ
h ǴǭDZǭǴǭǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
ǾǿǵǸǵǴǵǽǭȆǵǼǽǻDZȀǷǿǵ
5 ǜǽǵǮDzǽDzǿDzȀǽDzDZǭǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǻǵǾȀȂǻǹȌǾǿǻǮDzǴǼǽǭȂǙǻdzDzǿDz
ǾȇȆǻDZǭǰǻǻǷǭȄǵǿDzǺǭȂǭǸǷǭǿǭǴǭǻǷǭȄǯǭǺDzg • ǜǸǭǾǿǵǺǵǿDzǵǹǭǿǼǻǷǽǵǿǵDzǞ
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭǠǽDzDZȇǿǵǹǭȁȀǺǷȃǵȌǴǭǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǵǴǷǸȋȄǯǭǺDz
ǿDzȄDzǺǵDzǺǭǯǽDzǹDzǿǻǼǻǷǽǵǿǵDzǿǻ
ǠǽDzDZȇǿǾDzǵǴǷǸȋȄǯǭǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǾǸDzDZǹǵǺȀǿǵ
ǹǻdzDzǼǻǾǿDzǼDzǺǺǻDZǭǾDzǵǴǺǻǾǵ
ǐǭǽǭǺȃǵȌǵǾDzǽǯǵǴ
ǟǻǯǭǻǮǭȄDzǺDzǯǸǵȌDzǺǭǽǭǮǻǿǭǿǭǺǭ ǍǷǻǾDzǺȀdzDZǭDzǿDzǻǿǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǺǭǼǽǵǹDzǽǴǭǴǭǹȌǺǭǺǭ
ȀǽDzDZǭ
ǼǽǵǾǿǭǯǷǭǵǸǵǵǹǭǿDzǼǽǻǮǸDzǹǼǻǾDzǿDzǿDzȀDzǮǾǭǶǿǭǺǭ3KLOLSVǺǭ
ǭDZǽDzǾZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWǵǸǵǾDzǻǮȇǽǺDzǿDzǷȇǹȃDzǺǿȇǽǭǴǭ
• ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯȇǽȂȀ
ǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǷǸǵDzǺǿǵǺǭ3KLOLSVǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭǿDzǸDzȁǻǺǺǵȌǹȀ
ǮǻȌDZǵǾǭǺǭǷǻǾǭǼǸǭǾǿǵǺǵǿDzǹǻdzDz
ǺǻǹDzǽǹǻdzDzǿDzDZǭǺǭǹDzǽǵǿDzǯǹDzdzDZȀǺǭǽǻDZǺǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵǻǺǺǭǷǭǽǿǭ
ǍǷǻǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭǺȌǹǭȃDzǺǿȇǽǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵ
DZǭǾǿǭǺǭǿǺǭǼDzǿǺǭ
ǻǮȇǽǺDzǿDzǾDzǷȇǹǹDzǾǿǺǵȌǿȇǽǰǻǯDzȃǺǭȀǽDzDZǵǺǭ3KLOLSV
• ǔǭǼǽǻǯDzǽǷǭǵǸǵǽDzǹǻǺǿǺǻǾDzǿDz
Čeština
ȀǽDzDZǭǾǭǹǻǯȀǼȇǸǺǻǹǻȆDzǺǻǿ
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǝDzǹǻǺǿǵǴǯȇǽȅDzǺ
společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory
ǻǿǺDzǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺǵǸǵȃǭǹǻdzDz
nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
stránkách www.Philips.com/welcome.
DZǭǾȇǴDZǭDZDzǵǴǷǸȋȄǵǿDzǸǺǻǻǼǭǾǺǵ
ǾǵǿȀǭȃǵǵǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
1
Důležité
• ǔǭDZǭǵǴǮDzǰǺDzǿDzǿǻǷǻǯȀDZǭǽǺDz
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto
ǼȇȂǭǶǿDzǹDzǿǭǸǺǵǼǽDzDZǹDzǿǵǯ
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
ǻǿǯǻǽǵǿDz
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento
• ǚDzDZȇǽǼǭǶǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌ
přístroj v blízkosti vody.
ǷǭǮDzǸǾǸDzDZǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǏǵǺǭǰǵ
• Pokud je přístroj používán
ǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
v koupelně, odpojte po použití
ǷǭǿǻDZȇǽdzǵǿDzȆDzǼǾDzǸǭ
jeho síťovou zástrčku ze
zásuvky, neboť blízkost vody
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǼǻǸDzǿǭ(0)
představuje riziko i v případě, že
ǟǻǴǵȀǽDzDZǺǭ3KLOLSVDzǯǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǵDzǾǺǻǽǹǭǿǵǯǺǭǿǭȀǽDzDZǮǭ
je přístroj vypnutý.
ǵǯǾǵȄǷǵDZDzǶǾǿǯǭȆǵǾǿǭǺDZǭǽǿǵǾǯȇǽǴǭǺǵǾǵǴǸǭǰǭǺDzǿǻǺǭ
DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǼǻǸDzǿǭ
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
ǛǷǻǸǺǭǾǽDzDZǭ
přístroj v blízkosti van,
sprch, umyvadel nebo
ǟǻǴǵǾǵǹǯǻǸǻǴǺǭȄǭǯǭȄDzǼǽǻDZȀǷǿȇǿǺDzǹǻdzDzDZǭǾDz
ǵǴȂǯȇǽǸȌǴǭDzDZǺǻǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDzǮǵǿǻǯǵǻǿǼǭDZȇȃǵ
jiných nádob s vodou.
ǒǞǞǸDzDZǯǭǶǿDzǼǽǭǯǵǸǭǿǭǺǭDZȇǽdzǭǯǭǿǭǾǵ
ǻǿǺǻǾǺǻǽǭǴDZDzǸǺǻǿǻǾȇǮǵǽǭǺDzǺǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǿDz
• Po použití přístroj vždy odpojte
ǵDzǸDzǷǿǽǻǺǺǵǿDzȀǽDzDZǵǜǽǭǯǵǸǺǻǿǻǵǴȂǯȇǽǸȌǺDzǼǻǹǭǰǭǴǭ
ze sítě.
ǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǯǭǺDzǿǻǺǭǼǻǿDzǺȃǵǭǸǺǵǺDzǰǭǿǵǯǺǵǼǻǾǸDzDZǵȃǵǴǭ
ǻǷǻǸǺǭǿǭǾǽDzDZǭǵȄǻǯDzȅǷǻǿǻǴDZǽǭǯDz
• Pokud by byl poškozen napájecí
kabel, musí jeho výměnu
ǏȇǯDzDZDzǺǵDz
provést společnost Philips,
ǙǭȅǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzDzǼǽǻDzǷǿǵǽǭǺǭDZǭǼǽDzDZǼǭǴǯǭǯǭȅǵǿDz
ǵǴǿǻȆDzǺǵǷǽǭǵȆǭǕǺǻǯǭǿǵǯǺǭǿǭǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌ6SOLW6WRSDzǷǻǹǮǵǺǭȃǵȌ
autorizovaný servis společnosti
ǻǿǾDzǺǴǻǽǭ8QL7HPSǵǰǸǭDZǷǵǷDzǽǭǹǵȄǺǵǼǸǻȄǵǷǻǵǿǻǼǽDzDZǼǭǴǯǭǿ
Philips nebo obdobně
ǻǿȃȇȁǿȌȆǵǷǽǭǵȆǭǟǻǯǭDZǭǯǭȀǾȇǯȇǽȅDzǺǾǿǯǭǺǭǴǭȆǵǿǭǺǭǷǻǾǭǿǭ
ǯǵǵǾȇǻǿǯDzǿǺǻǼǻDZDZȇǽdzǭǷǻǾǭǿǭǯǵǴǭȆǵǿDzǺǭǵǮǸDzǾǿȌȆǭǚǵDzǯDzȄDz
kvalifikovaní pracovníci, aby se
ǾǹDzǯǷǸȋȄǵǸǵDZǭǿȄǵǷǭǴǭDZǭǹǻdzDzǿDzDZǭǾDzǽǭDZǯǭǿDzǺǭǹǭǷǾǵǹǭǸǺǭ
ǴǭȆǵǿǭǻǿǾǭǹǻǿǻǺǭȄǭǸǻ
předešlo možnému nebezpečí.
• Děti od 8 let věku a osoby
ǜǻDZǰǻǿǻǯǷǭǴǭȀǼǻǿǽDzǮǭ
s omezenými fyzickými,
• ǕǴǹǵǶǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵǾȅǭǹǼǻǭǺǵǮǭǸǾǭǹǵȌǵǴǾȀȅDzǿDzǾȇǾǾDzȅǻǭǽ
smyslovými nebo duševními
• ǚǭǺDzǾDzǿDzǼǽǻDZȀǷǿǴǭǴǭȆǵǿǭǻǿǯǵǾǻǷǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǵǾǽDzȅDzǿDz
ǷǻǾǭǿǭǾDzDZȇǽǰǽDzǮDzǺ
schopnostmi nebo
• ǕǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzǼǽDzǾǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǾǭǹǻǺǭǾȀȂǭǷǻǾǭ
nedostatkem zkušeností a
• ǍǷǻȄDzǾǿǻǵǴǼǽǭǯȌǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵDzǼǽDzǼǻǽȇȄǵǿDzǸǺǻDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz
ǼǽǻDZȀǷǿǵǴǭǴǭȆǵǿǭǻǿǯǵǾǻǷǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
znalostí mohou tento přístroj
• ǜǻǰǽǵdzDzǿDzǾDzDZǭǵǴǮDzǽDzǿDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭǼǻDZȂǻDZȌȆǭ
používat v případě, že jsou pod
ǴǭǯǭȅǭǿǭǷǻǾǭǝǭǴǰǸDzDZǭǶǿDzǿǭǮǸǵȃǭǿǭǾǿǵǼǻǯDzǷǻǾǭǼǻDZǻǸȀ
ǏǵǺǭǰǵǵǴǮǵǽǭǶǿDzǼǻǺǵǾǷǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭǷǻǰǭǿǻǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz
dohledem nebo byly poučeny
ǼǽDzǾǭǿǭǴǭǼȇǽǯǵǼȇǿ
o bezpečném používání
ǟǵǼǷǻǾǭ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭ
přístroje a chápou rizika,
ǐȇǾǿǭ
ƒ&DZǻƒ&
která mohou hrozit. Děti si
ǚǻǽǹǭǸDzǺ
ƒ&DZǻƒ&
ǡǵǺD
ƒ&DZǻƒ&
s přístrojem nesmí hrát. Čištění
a uživatelskou údržbu nesmí
ǕǴǼǽǭǯDzǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵǡǵǰ
provádět děti bez dozoru.
1 ǏǷǸȋȄDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǯǷǻǺǿǭǷǿǭ
• Před zapojením přístroje se
2 ǜǸȇǴǺDzǿDzǴǭǷǸȋȄǭǸǷǭǿǭh ǺǭDZǻǸȀǴǭDZǭǻǿǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
ujistěte, zda napětí uvedené
3 ǚǭǿǵǾǺDzǿDzǮȀǿǻǺǭ f DZǻǷǭǿǻDZǵǾǼǸDzȌǿǾǯDzǿǺDz
» ǜǻǷǭǴǯǭǾDzǺǭǾǿǽǻDzǺǭǿǭǼǻǼǻDZǽǭǴǮǵǽǭǺDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǻǿ
na přístroji odpovídá místnímu
ƒ&d napětí.
4 ǚǭǿǵǾǺDzǿDz ǵǸǵǮȀǿǻǺ
e ǴǭDZǭǵǴǮDzǽDzǿDzdzDzǸǭǺǭǿǭ
ǺǭǾǿǽǻǶǷǭǺǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
• Nepoužívejte přístroj pro jiné
» ǗǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿǾDzǺǭǰǽȌǯǭȃǵȁǽǵǿDzǺǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ
účely než uvedené v této
ǹǵǰǭǿǣǵȁǽǵǿDzǾǼǵǽǭǿDZǭǹǵǰǭǿǷǻǰǭǿǻǼǸǻȄǵǿDzDZǻǾǿǵǰǺǭǿ
ǵǴǮǽǭǺǭǿǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺǭǺǭǰǽȌǯǭǺDz
příručce.
» ǠǽDzDZȇǿȆDzǾDzǴǭǰǽDzDzǴǭǾDzǷȀǺDZǵ
• Přístroj nepoužívejte na umělé
5 ǡȀǺǷȃǵȌǿǭǴǭǶǻǺǵǴǵǽǭǺDzb ǾDzǯǷǸȋȄǯǭǼǽǵǯǷǸȋȄǯǭǺDzǿǻ
ǺǭȀǽDzDZǭǷǭǿǻǻǾǵǰȀǽȌǯǭDZǻǼȇǸǺǵǿDzǸDzǺǮǸȌǾȇǷǵǺǭǹǭǸȌǯǭ
vlasy.
ȂǯȇǽȄDzǺDzǿǻǺǭǷǻǾǭǿǭ
• Je-li přístroj připojen k napájení,
» ǙǻdzDzDZǭȀǾDzǿǵǿDzǾǼDzȃǵȁǵȄǺǭǹǵǽǵǴǹǭǵDZǭȄȀDzǿDzǸDzǷǻ
ǼȀǷǭǺDzǟǻǯǭDzǺǻǽǹǭǸǺǻǵǵDZǯǭǻǿǶǻǺǺǵȌǰDzǺDzǽǭǿǻǽ
nikdy jej neponechávejte bez
6 ǞǽDzȅDzǿDzǷǻǾǭǿǭǾǸDzDZǷǭǿǻǾǿDzȌǵǴǾȀȅǵǸǵǾȇǾǾDzȅǻǭǽǵ
dozoru.
ǴǭǼǻȄǺDzǿDzǾǽǭǴDZDzǸȌǺDzǵǴǭȆǵǼǯǭǺDzǺǭǷǵȄȀǽǵǺDzǼǻȅǵǽǻǷǵǻǿ
Ǿǹ
• Nikdy nepoužívejte příslušenství
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭǔǭǼǻǰȇǾǿǭǷǻǾǭDzǼǽDzǼǻǽȇȄǵǿDzǸǺǻDZǭǺǭǼǽǭǯǵǿDz
nebo díly od jiných výrobců
ǼǻǯDzȄDzǷǵȄȀǽǵ
7 ǜǻǾǿǭǯDzǿDzǷǵȄȀǽǷǻǾǭǹDzdzDZȀǼǸǭǾǿǵǺǵǿDza ǵǼǽǵǿǵǾǺDzǿDz
nebo takové, které nebyly
DZǽȇdzǷǵǿDzǼǸȇǿǺǻDzDZǺǭǷȇǹDZǽȀǰǭ
doporučeny společností Philips.
8 ǜǸȇǴǺDzǿDzǼǽDzǾǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǺǭDZǻǸȀǼǻDZȇǸdzǵǺǭǿǭǺǭǷǻǾǭǿǭǾ
DzDZǺǻDZǯǵdzDzǺǵDzǹǭǷǾǾDzǷȀǺDZǵǻǿǷǻǽDzǺǵǿDzǷȇǹǷǽǭǵȆǭǿǭǮDzǴ
Použijete-li takové příslušenství
DZǭǾǼǵǽǭǿDzǴǭDZǭǺDzǼǽDzǰǽDzDzǿDzǷǻǾǭǿǭ
nebo díly, pozbývá záruka
9 ǔǭDZǭǵǴǼǽǭǯǵǿDzǻǾǿǭǺǭǸǭǿǭȄǭǾǿǻǿǷǻǾǭǿǭǾǵǼǻǯǿǭǽȌǶǿDzǾǿȇǼǷǵ
ǻǿDZǻDZǻǷǭǿǻǼǻǾǿǵǰǺDzǿDzdzDzǸǭǺǵȌǯǵDZ
platnosti.
10 ǔǭDZǭǴǭǯȇǽȅǵǿDzǼǽǵȄDzǾǷǭǿǭǺǭǼǽȇǾǷǭǶǿDzǾȇǾǾǼǽDzǶǴǭǮǸȌǾȇǷ
ǵǸǵǸǭǷǴǭǷǻǾǭǾǺǻǽǹǭǸǺǭȁǵǷǾǭȃǵȌ
• Nenavíjejte napájecí kabel
ǞȇǯDzǿǚDzǽDzȅDzǿDzǷǻǾǭǿǭǾǸDzDZǷǭǿǻǾǿDzȌǵǴǼǽǭǯǵǸǵ
okolo přístroje.
• Před uložením přístroje
ǚǭǷȇDZǽDzǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵǡǵǰ
počkejte, až zcela vychladne.
ǔǭDZǭǾȇǴDZǭDZDzǿDzǴǭǯǵǿǵǺǭǯȇǺǺǭǯȇǿǽDzǷȇDZǽǵȃǵ
1 ǏǴDzǹDzǿDzǷǵȄȀǽǷǻǾǭǵǴǭȂǯǭǺDzǿDzǾȆǵǼǷǭǻǾǿǭǺǭǸǭǿǭȄǭǾǿǻǿ
• Při použití přístroje vždy dávejte
ǷǻǾǭǿǭ
dobrý pozor, protože může být
2 ǔǭǼǻȄǺDzǿDzǮǸǵǴǻDZǻǷǻǽDzǺǵǿDzǺǭǷǻǾǭǿǭǜǻǾǿǭǯDzǿDzǷǵȄȀǽǭ
ǹDzdzDZȀǺǭǰǽȌǯǭȆǵǿDzǼǸǻȄǵa
velmi horký. Držte jej pouze
3 ǡǵǰ$ǔǭǯȇǽǿDzǿDzǹǭȅǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǺǭǯȇǿǽDzǷȇǹǸǵȃDzǿǻ
za rukojeť a zabraňte styku
ǾǵǵǴǭǯȇǽǿDzǿDzǺǭǰǽǭDZȀǾǭ
ǡǵǰ%ǔǭDZǭǺǭǼǽǭǯǵǿDzǴǭǯȇǽǿDzǺǵǺǭǯȇǺǷȇDZǽǵȃǵǴǭǯȇǽǿDzǿDz
s pokožkou, protože jeho
ǹǭȅǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǺǭǯȇǺǻǿǸǵȃDzǿǻǾǵǵǴǭǯȇǽǿDzǿDzǺǭ
ǰǽǭDZȀǾǭ
ostatní části jsou horké.
ǔǭǮDzǸDzdzǷǵ
• ǚDzDZǻǷǻǾǯǭǶǿDzǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿǿǭǻǿǰǻǽDzǵǸǵǻǿDZǻǸȀǺǭǺǭǰǽȌǯǭȆǵǿDz • Přístroj vždy ukládejte
ǼǸǻȄǵǿȇǶǷǭǿǻǿDzǾǭǰǻǽDzȆǵǍǷǻDzǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz
stojánkem na tepelně odolný,
ǾǭǹǻȂǸǭDZǺǵȌǷǽǭǶ
stabilní rovný povrch. Horké
• ǚǭȄǭǸǺǭǿǭȄǭǾǿǻǿǷǻǾǭǿǭǯǵǿǽȌǮǯǭDZǭǮȇDZDzǺǭǼȇǸǺǻȀǯǵǿǭ
ǻǷǻǸǻǹǭȅǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǼǽDzDZǵDZǭǼǸȇǴǺDzǿDzǷǻǾǭǿǭǺǭDZǻǸȀ
ohřívací destičky se nesmí
4 ǗǵȄȀǽȇǿǷǻǾǭDzǺǭǼȇǸǺǻȀǯǵǿǻǷǻǸǻDZǯDzǿDzǾǿǽǭǺǵǺǭǹǭȅǭǿǭǴǭ
dotýkat povrchu nebo jiného
ǵǴǼǽǭǯȌǺDzǠǯDzǽDzǿDzǾDzȄDzǷǽǭǵȆǭǿǭǺǭǷǻǾǭǿǭǯǵǾǿȇǽȄǭǿǻǿǯȇǺ
5 ǕǴDZȇǽǼǭǶǿDzǮǭǯǺǻǺǭDZǻǸȀǹǭȅǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǼǻ
hořlavého materiálu.
•
ǼǽǻǿDzdzDzǺǵDzǿǻǺǭǷǻǾǭǿǭǠǯDzǽDzǿDzǾDzǾȇȆǻȄDzǷǵȄȀǽȇǿǷǻǾǭǺDzǾDz
ǵǴǼǸȇǴǯǭǻǿǼǸǻȄǵǿDz
Zabraňte tomu, aby se
horké díly přístroje dotknuly
napájecího kabelu.
Eesti
• Je-li přístroj zapnutý,
uchovávejte jej mimo dosah
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et
Philipsi tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode
hořlavých předmětů a materiálu. teil
veebilehel www.philips.com/welcome.
• Je-li přístroj horký, nikdy jej
1.
Tähtis
ničím nezakrývejte (např.
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
ručníkem nebo oblečením).
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
• Přístroj používejte pouze na
• HOIATUS: ärge kasutage seda
suché vlasy. Nepoužívejte
seadet vee läheduses.
přístroj, pokud máte mokré ruce.
• Pärast seadme kasutamist
• Ohřívací destičky udržujte čisté,
vannitoas võtke pistik kohe
bez prachu a kadeřnických
pistikupesast välja, kuna vee
přípravků, jako jsou pěnové
lähedus kujutab endast ohtu ka
tužidlo, sprej či gel. Přístroj
väljalülitatud seadme korral.
nepoužívejte v kombinaci
• HOIATUS: ärge kasutage seda
s kadeřnickými přípravky.
seadet vannide, duššide,
• Ohřívací destičky mají upravený
basseinide või teiste
povrch. Ta se může postupně
vettsisaldavate anumate
pomalu odírat. Tento jev však
läheduses.
nemá žádný vliv na výkon
• Võtke seade alati pärast
přístroje.
kasutamist vooluvõrgust välja.
• Pokud přístroj používáte na
• Kui toitejuhe on rikutud,
barvené vlasy, ohřívací destičky
siis ohtlike olukordade
se mohou ušpinit.
vältimiseks tuleb lasta toitejuhe
• Kontrolu nebo opravu přístroje
vahetada Philipsis, Philipsi
svěřte vždy servisu společnosti
volitatud hoolduskeskuses või
Philips. Opravy provedené
samasugust kvalifikatsiooni
nekvalifikovanými osobami
omaval isikul.
mohou být pro uživatele
• Seda seadet võivad kasutada
mimořádně nebezpečné.
lapsed alates 8. eluaastast
• Nevkládejte kovové předměty
ning füüsiliste puuete ja
do otvorů. Předejdete tak úrazu
vaimuhäiretega isikud või isikud,
elektrickým proudem.
kellel puuduvad kogemused ja
• Po použití netahejte za napájecí
teadmised, kui neid valvatakse
kabel. Přístroj odpojte vždy
või neile on antud juhendid
vytažením zástrčky.
seadme ohutu kasutamise
kohta ja nad mõistavad sellega
Elektromagnetická pole (EMP)
seotud ohte. Lapsed ei tohi
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
seadmega mängida. Lapsed ei
tohi seadet ilma järelevalveta
Životní prostředí
puhastada ega hooldada.
Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
• Enne seadme sisselülitamist
Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a
kontrollige, kas seadmele
elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete
předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské
märgitud pinge vastab kohaliku
zdraví.
elektrivõrgu pingele.
2
Úvod
• Ärge kasutage seadet muuks,
Žehlička na vlasy je konstruována tak, aby chránila křehké
kui selles kasutusjuhendis
konečky vlasů. Inovativní technologie SplitStop zahrnující
kirjeldatud otstarbeks.
kombinaci snímače UniTemp a keramických destiček brání
vytváření roztřepených konečků. Tato technologie umožňuje
• Ärge rakendage seadet
lepší ochranu vlasů, díky čemuž jsou vlasy adekvátně
chráněny a zářivější. Snímač už je zapnutý, takže si můžete
kunstjuustel.
hned od začátku používání přístroje užívat maximální
ochranu vlasů.
• Ärge jätke kunagi elektrivõrku
ühendatud seadet järelevalveta.
3
Příprava k použití
• Ärge kunagi kasutage teiste
• Omyjte si vlasy šampónem a kondicionérem a vyfoukejte
tootjate poolt tehtud tarvikuid
je do sucha.
• Použije přípravek na ochranu před teplem a vlasy
või osi, mida Philips ei ole
rozčesejte hřebenem se širokými zuby.
eriliselt soovitanud. Selliste
• Vlasovou žehličku používejte jen na suché vlasy.
• Častým uživatelům doporučujeme při narovnávání
tarvikute või osade kasutamisel
používat přípravky na ochranu vlasů před teplem.
kaotab garantii kehtivuse.
• Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu
typu vlasů. Řiďte se níže uvedenou tabulkou Typ vlasů.
• Ärge kerige toitejuhet ümber
Při prvním použití vlasové žehličky vždy vyberte nízkou
teplotu.
seadme.
• Enne hoiukohta panekut
Typ vlasů
Nastavení teploty
Husté
200 °C až 230 °C
laske seadmel täielikult maha
Normální
170 °C až 190 °C
jahtuda.
Jemné
130 °C až 160 °C
• Olge seadme kasutamisel väga
tähelepanelik, kuna see võib
4
Narovnání vlasů (obr. 2)
olla äärmiselt kuum. Hoidke
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
2 Přesunutím zavíracího zámku ( h ) směrem dolů přístroj
kinni üksnes käepidemest, kuna
odemkněte.
teised osad on kuumad. Vältige
3 Stiskněte a podržte tlačítko
( f ), dokud se nerozsvítí
obrazovka displeje.
kokkupuudet nahaga.
» Zobrazí se výchozí nastavení teploty 160 °C ( d ).
• Asetage seade koos alusega
4 Vyberte požadované nastavení teploty stisknutím tlačítek
nebo
( e ).
alati kuumakindlale stabiilsele
» Během zahřívání přístroje budou číslice teploty blikat.
tasasele pinnale. Kuumad
Jakmile se ohřívací destičky zahřejí na požadovanou
sirgendusplaadid ei tohi kunagi
teplotu, číslice teploty blikat přestanou.
» Přistroj se zahřeje během 30 sekund.
pinna ega muude tuleohtlike
5 Při zapnutí přístroje se aktivuje ionizace ( b ), která vám
materjalidega kokku puutuda.
zajistí větší lesk a méně zacuchání.
» Patrně ucítíte specifickou vůni a uslyšíte zvuk praskání.
• Ärge laske toitejuhtmel vastu
Jde o běžnou vlastnost způsobenou generátorem
seadme kuumi osi minna.
ionizace.
6 Učesejte si vlasy, a pak začněte vyfoukané a vysušené
• Hoidke sisselülitatud seadet
vlasy spínat do pramínků o šířce maximálně 5 cm.
kergesti süttivatest objektidest
Poznámka: U hustších vlasů doporučujeme vytvořit více
pramínků vlasů.
ja materjalidest kaugemal.
7 Vložte jeden pramínek vlasů mezi ohřívací destičky ( a )
a pevně stiskněte rukojeti.
• Kunagi ärge katke kuuma
8 Žehličku na vlasy posouvejte jedním pohybem po
seadet millegagi kinni (nt
délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínků ke
konečkům. Nepřestávejte, zabráníte tak přehřátí vlasů.
käteräti või riidetükiga).
9 Pokud chcete narovnat zbývající vlasy, opakujte kroky 6
• Rakendage seadet ainult
až 8 do té doby, než dosáhnete požadovaného vzhledu.
10 Na konci úpravy vlasů vlasy lehce přestříkněte leskem
kuivadel juustel. Ärge kasutage
nebo pružným lakem na vlasy.
seadet märgade kätega.
Tip: Po narovnávání vlasy nečesejte.
• Hoidke sirgendusplaate
5
Natáčení vlasů ( obr. 3 )
puhtana ning ärge
Vytočení nebo podtočení vlasů:
laske neile tolmu ja
1 Vezměte pramen vlasů a zbytek vlasů sepněte sponkou.
juuksehooldusvahendite,
2 Začněte v blízkosti kořínků vlasů. Umístěte pramen vlasů
mezi ohřívací destičky ( a ).
nagu juuksevahu,
3 (Obr. 3-A) Chcete-li vlasy podtočit, otočte žehličkou na
piserdusvahendite ja geeli
vlasy o 360 stupňů směrem k obličeje.
(Obr. 3-B) Chcete-li vlasy vytočit, otočte žehličkou na
jääke koguneda. Ärge kunagi
vlasy o 360 stupňů směrem od obličeje.
kasutage seda seadet koos
Poznámky:
• Nedotýkejte se povrchu nad ani pod ohřívacími
juuksehooldusvahenditega.
destičkami, jsou horké. V případě potřeby použijte pouze
•
studený konec.
Začáteční část vlasů by měla být zcela navinutá na
žehličce na vlasy, než přejedete po vlasech dolů.
•
•
•
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou
nástavce) nebo pokud potřebujete nějakou informaci,
navštivte webovou stránku společnosti Philips
www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo
najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve
vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips
nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
•
Sirgendusplaatidel on kate.
See kate võib pika aja jooksul
ära kuluda. Samas ei mõjuta
kulumine seadme jõudlust.
Kui seadet kasutada
värvitud juustel, siis võivad
sirgendusplaadid määrduda.
Viige seade tõrke otsimiseks
või parandamiseks alati Philipsi
volitatud teeninduskeskusesse.
Kui seadet parandab
kvalifitseerimata isik, võib see
seada kasutaja väga ohtlikku
olukorda.
Elektrilöögi ärahoidmiseks
ärge sisestage avade vahelt
seadmesse metallesemeid.
Ärge sikutage toitejuhet pärast
kasutamist. Alati eemaldage
seade vooluvõrgust pistikust
kinni hoides.
•
•
Elektromagnetilised väljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
standarditele ja õigusnormidele.
Keskkond
See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata
tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL). Järgige
elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise
kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine
aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale
ja inimese tervisele.
2.
Sissejuhatus
Juuksesirgendaja on loodud teie õrnade juukseotste
kaitsmiseks. Uuenduslik SplitStop-tehnoloogia ühendab
endas UniTemp andurit ja siledaid keraamilisi plaate, mis
aitavad ära hoida juukseotste lõhenemist. See aitab teie
juukseid veelgi paremini kaitsta ning hoiab need tervemad
ja läikivamad. Me oleme sensori juba sisse lülitanud, nii et
saate nautida maksimaalset kaitset juba algusest peale.
3
•
Kasutamiseks valmistumine
Peske juukseid šampooni ja palsamiga ning kuivatage
need fööniga.
Kasutage kuumakaitsevahendit ja kammige juukseid
suurte piidega kammiga.
Kasutage sirgendajat ainult kuivadel juustel.
Pidevatel kasutajatel soovitatakse sirgendamisel
kasutada kuumakaitsevahendeid.
Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva
temperatuuriseadistuse. Vaadake allpool olevat
juuksetüüpide tabelit. Juuksesirgendaja esmakasutamisel
valige alati madalam temperatuuriseadistus.
•
•
•
•
Juuksetüüp
Temperatuuriseadistus
Paksud
200 °C kuni 230 °C
Tavalised
170 °C kuni 190 °C
Õhukesed
130 °C kuni 160 °C
4
1
Juuste sirgestamine
(joonis 2)
Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
2 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit ( h )
allapoole.
3 Vajutage ja hoidke
nuppu ( f ) all, kuni ekraan läheb
heledaks.
» Ekraanile kuvatakse temperatuuri 160°C ( d )
vaikeseade.
4 Soovitud temperatuuriseadistuse valimiseks vajutage
nuppu
või
nuppu ( e ).
» Seadme kuumenemise ajal temperatuurinumbrid
vilguvad. Vilkumine lõpeb, kui sirgendusplaadid on
saavutanud soovitud temperatuuri.
» Seade kuumeneb 30 sekundiga.
5 Ioonivoo funktsioon ( b ) aktiveerub seadme
sisselülitamisel. Ioonivoo funktsioon annab täiendavat
läiget ning vähendab juuste lainelisust.
» Võite tunda iseäralikku lõhna ja kuulda sisisevat häält.
See on tavaline, sest neid tekitab ioonigeneraator.
6 Kammige juuksed ja seejärel hakake oma föönitatud
juukseid klambritega kuni 5 cm laiustesse salkudesse
kinnitama.
NB! Paksemate juuste puhul on soovitatav teha rohkem
salke.
7 Pange üks juuksesalk sirgendusplaatide vahele ( a ) ja
vajutage käepidemed tugevasti kokku.
8 Ülekuumenemise vältimiseks libistage juuksesirgendajat
peatumata (max 5 sekundit) piki juukseid juurtest
juukseotsteni.
9 Ülejäänud juuste sirgendamiseks korrake samme 6–8,
kuni olete saavutanud soovitud välimuse.
10 Soengu viimistlemiseks pritsige juukseid läikespreiga või
elastsust andva juukselakiga.
Soovitus: ärge harjake soengu seadmisel juukseid.
5
Juuste lokkimine (joonis 3)
Sisse- või väljapoole suunatud lokkide tegemine
1 Võtke üks juuksesalk ja pange ülejäänud juuksed kinni.
2 Alustage juuksejuurte lähedalt. Pange juuksesalk
sirgendusplaatde vahele ( a ).
3 ( Joonis 3-A ) Keerake sirgendajat sissepoole, näo suunas
ja keerake seda seejärel 360 kraadi.
( Joonis 3-B ) Väljapoole suunatud lokkide tegemiseks
keerake sirgendaja näost eemale ja keerake seda seejärel
360 kraadi.
Märkused.
• Ärge puudutage sirgendaja pinda sirgendusplaatide
kohalt või alt, sest see on kuum. Vajaduse korral hoidke
kinni jahedast otsakust.
• Juuste algusosa peaks olema täielikult ümber sirgendaja
mähitud, enne kui seda mööda juukseid alla libistate.
4 Teie juuksesalk on täielikult ümber koolutaja mõlema
poole. Kontrollige, et juuksesalga ots jääks plaatide vahelt
välja.
5 Tõmmake sirgendajat aeglaselt mööda juukseid
allapoole. Veenduge, et juuksesalk ei libise plaatidelt ära.
Näpunäited
• Selleks, et 360 kraadise pöörde tegemine oleks lihtsam
võite kasutada jahedat otsakut ( c ).
• Hoidke sirgendajat horisontaalselt (põrandaga
paralleelselt), et juuksed ei kukuks sirgendaja vahelt välja.
• Juuksesalgu paika sättimiseks võite kasutada jahedat
otsakut.
• Ärge hoidke sirgendaja käepidemest keeramise ajal liiga
tugevasti kinni, siis on sirgendajat hõlpsam keerata.
Pärast kasutamist:
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe
seinakontaktist.
2 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
3 Puhastage seade ja sirgendusplaadid niiske lapiga.
4 Sulgege sirgendusplaadid ( a ) ja seadme lukustamiseks
libistage lukustuskamber ( h ) üles.
5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle
võite ka riputusaasa ( g ) abil üles riputada.
Märkus: seadmel on automaatse väljalülitumise funktsioon.
Seade lülitub 30 minuti pärast automaatselt välja, kui seda
ei kasutata.
6
Garantii ja hooldus
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta aga
ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti
www.philips.com/support või võtke ühendust oma riigi
Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri
leiate ülemaailmselt garantiitalongilt). Kui teie riigis ei ole
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
müügiesindaja poole.
1
2
3
c
A
d
b
3-5CM
3-5CM
a
10 sec.
e
h
f
B
g
3-5CM
10 sec.
Hrvatski
Ako aparat koristite na obojanoj
kosi, na grijaćim pločama mogu
ostati mrlje.
Aparat uvijek dostavite u
ovlašteni Philips servisni centar
na ispitivanje ili popravak.
Popravak od strane nestručnih
osoba može rezultirati izuzetno
opasnom situacijom za
korisnika.
Kako biste izbjegli opasnost od
strujnog udara, nemojte umetati
metalne predmete u otvore.
Nakon upotrebe nemojte
potezati kabel za napajanje.
Aparat obavezno iskopčajte
držeći utikač.
•
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj
proizvod na www.philips.com/welcome.
1
Važno
•
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Ovaj aparat
nemojte koristiti blizu vode.
Kada aparat koristite u
kupaonici, iskopčajte ga nakon
korištenja jer blizina vode
predstavlja opasnost, čak i kada
je aparat isključen.
UPOZORENJE: Aparat nemojte
koristiti blizu kada,
tuševa, umivaonika ili
posuda s vodom.
Nakon korištenja aparat
iskopčajte.
Ako se kabel za napajanje
ošteti, mora ga zamijeniti
tvrtka Philips, ovlašteni Philips
servisni centar ili neka druga
kvalificirana osoba kako bi se
izbjegle potencijalno opasne
situacije.
Ovaj aparat mogu koristiti
djeca iznad 8 godina starosti i
osobe sa smanjenim fizičkim ili
mentalnim sposobnostima te
osobe koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, pod uvjetom
da su pod nadzorom ili da su
primili upute u vezi rukovanja
aparatom na siguran način te
razumiju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati
aparatom. Ako nisu pod
nadzorom, djeca ne smiju čistiti
aparat niti ga održavati.
Prije no što priključite aparat
provjerite odgovara li mrežni
napon naveden na aparatu
naponu lokalne električne
mreže.
Aparat koristite isključivo za
radnje opisane u ovim uputama.
Nemojte koristiti aparat na
umjetnoj kosi.
Dok je aparat priključen na
napajanje, nikada ga nemojte
ostavljati bez nadzora.
Nikada nemojte upotrebljavati
dodatke ili dijelove drugih
proizvođača ili proizvođača
koje tvrtka Philips nije izričito
preporučila. Ako upotrebljavate
takve dodatke ili dijelove, vaše
jamstvo prestaje vrijediti.
Kabel za napajanje ne omatajte
oko aparata.
Prije pohrane pričekajte da se
aparat ohladi.
Budite vrlo pažljivi prilikom
uporabe aparata jer on može
biti izuzetno vruć. Aparat držite
samo za dršku jer su drugi
dijelovi vrući te izbjegavajte
kontakt s kožom.
Aparat uvijek postavljajte s
postoljem na stabilnu i ravnu
površinu otpornu na toplinu.
Vruće grijaće ploče ne smiju biti
u doticaju s površinom ili drugim
zapaljivim materijalom.
Izbjegavajte dodir mrežnog
kabela s vrućim dijelovima
aparata.
Kad je uključen, aparat držite
podalje od zapaljivih stvari i
materijala.
Dok je vruć, aparat nikada
nemojte prekrivati (ručnikom ili
tkaninom).
Aparat koristite isključivo na
suhoj kosi. S aparatom nemojte
raditi ako su vam ruke mokre.
Grijaće ploče trebaju biti
očišćene od prljavštine, prašine
i sredstava za oblikovanje
frizure poput pjene, laka ili gela.
Aparat nikada nemojte koristiti
u kombinaciji s proizvodima za
oblikovanje.
Grijaće ploče imaju premaz. Ta
obloga s vremenom se može
polako trošiti. Međutim, to ne
utječe na rad aparata.
•
•
6
1
•
•
•
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Gusta
200 °C do 230 °C
Normalno
170 °C do 190 °C
Tanka
130 °C do 160 °C
4
•
•
•
•
•
•
Ravnanje kose (sl. 2)
Umetnite utikač u utičnicu.
2 Gurnite kvačicu za zaključavanje ( h ) prema dolje kako
biste otključali aparat.
3 Pritisnite gumb
( f ) i držite ga dok zaslon ne zasvijetli.
1
» Prikazat će se zadana postavka temperature
160 °C ( d ).
4 Pritisnite gumb
ili
( e ) kako biste odabrali željenu
postavku temperature.
» Prilikom zagrijavanja aparata treperit će znamenke koje
naznačuju temperaturu. Znamenke će prestati treperiti
kada grijaće ploče dosegnu odabranu temperaturu.
•
» Aparat će se zagrijati za 30 sekundi.
5 Funkcija iona ( b ) aktivira se kada se aparat uključi, a
pruža dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet.
» Možda ćete osjetiti specifičan miris i zvuk. To je
uobičajeno jer ih stvara generator iona.
6 Počešljajte kosu i započnite razdvajanjem osušene kose u
pramenove širine do 5 cm.
Napomena: ako je kosa gusta, preporučuje se razdvajanje u
više pramenova.
7 Jedan pramen kose stavite između grijaćih ploča ( a ) i
čvrsto spojite dršku.
8 Aparat za ravnanje gurajte duž kose (maks. 5 sekundi)
od korijena do vrha bez zaustavljanja, kako se kosa ne bi
pregrijala.
9 Kako biste izravnali ostatak kose, ponavljajte korake od 6
do 8 dok ne postignete željeni izgled.
10 Kako biste završili oblikovanje kose, nanesite malo spreja
za sjaj ili laka za fleksibilno učvršćivanje.
Savjet: kosu nemojte češljati nakon ravnanja.
5
•
•
•
•
Oblikovanje kovrča (sl. 3)
Oblikovanje uvojaka okrenutih prema unutra/van:
1 Izdvojite pramen kose, a ostatak podignite kopčom.
2 Započnite blizu korijena kose. Pramen kose stavite
između grijaćih ploča ( a ).
3 (sl. 3-A) Okrenite aparat za ravnanje prema unutra, prema
licu, i napravite okret od 360 stupnjeva.
(sl. 3-B) Za oblikovanje uvojaka okrenutih prema van,
okrenite aparat za ravnanje dalje od lica i napravite okret
od 360 stupnjeva.
Napomene:
• Nemojte dodirivati površine iznad ili ispod grijaćih ploča
jer su vruće. Ako je potrebno, držite samo za hladni vrh.
• Početni dio pramena kose treba biti potpuno omotan oko
aparata za ravnanje prije povlačenja prema dolje kroz
kosu.
4 Pramen kose potpuno je omotan oko obje strane aparata
za ravnanje kose. Pazite da vrh kose viri.
5 Aparat za ravnanje polako povucite prema dolje uz kosu.
Pazite da pramen kose ne klizi s ploča.
Savjeti:
• Možete koristiti hladni vrh ( c ) kao pomoć prilikom
okreta od 360 stupnjeva.
• Držite aparat za ravnanje kose vodoravno (paralelno s
podom) kako kosa ne bi ispala.
• Možete koristiti hladni vrh kako biste fiksirali pramen kose.
• Nježno držite dršku aparata kako biste ga jednostavno
okretali.
Nakon uporabe:
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne
ohladi.
3 Očistite aparat i grijaće ploče vlažnom krpom.
4 Sklopite grijaće ploče ( a ) i gurnite mehanizam za
zaključavanje ( h ) kako biste zaključali aparat.
5 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema
prašine. Možete ga i objesiti pomoću petlje za vješanje
( g ).
Napomena: aparat ima funkciju za automatsko isključivanje.
Automatski će se isključiti nakon 30 minuta ako se ne koristi.
•
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
Priprema za uporabu
Operite kosu šamponom i regeneratorom te je osušite
sušilom.
Nanesite proizvod za zaštitu od topline i počešljajte kosu
češljem s velikim zupcima.
Aparat za ravnanje koristite isključivo na suhoj kosi.
Osobe koje često koriste aparat za ravnanje trebaju
nanositi proizvode za zaštitu kose od topline prilikom
ravnanja.
Pazite da odaberete postavku temperature koja odgovara
vašem tipu kose. Pogledajte tablicu Tip kose u nastavku.
Prilikom prvog korištenja aparata za ravnanje uvijek
odaberite postavku za nižu temperaturu.
Fontos tudnivalók
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
Uvod
3
•
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük
a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás
teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a
www.philips.com/welcome oldalon.
Okoliš
Aparat za ravnanje dizajniran je za zaštitu osjetljivih vrhova.
Inovativna tehnologija SplitStop kombinacija je senzora
UniTemp i glatkih keramičkih ploča, a sprječava pucanje
vrhova. Time se osigurava napredna zaštita kose pa ona
ostaje zaštićena i sjajnija. Senzor smo već uključili tako da
možete uživati u maksimalnoj zaštiti od samog početka.
• A hajtincs első részének teljesen a hajegyenesítőre kell
A készüléket csak száraz haj
tekerednie, mielőtt lecsúsztatná a hajon.
formázásához használja. Ne
4 A hajtincs teljesen rá van tekerve a hajegyenesítő mindkét
oldalára. Figyeljen arra, hogy a haj vége kiálljon.
működtesse a készüléket
5 Lassan húzza lefelé a hajegyenesítőt a haj mentén.
Ügyeljen arra, nehogy a hajtincs kicsússzon a lapok közül.
nedves kézzel.
Tippek:
Tartsa a hajegyenesítő
• Használhatja a hőszigetelt formázóvéget ( c ) a 360
fokos forgatás megkönnyítése érdekében.
lapokat tisztán, portól és
• Tartsa vízszintesen (a padlóval párhuzamosan) a
szennyeződéstől, valamint
hajegyenesítőt, nehogy a haj kicsússzon.
hajformázó habtól, spray-től és • Használhatja a hőszigetelt formázóvéget a tincs helyben
zselétől mentesen. Ne használja • tartásához.
Forgatás közben gyengéden lazítson a fogantyú
szorításán, így könnyebben tudja forgatni a
a készüléket hajformázó
hajegyenesítőt.
készítményekkel együtt.
A használatot követően:
1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki
A hajegyenesítő lapok
a fali aljzatból.
védőbevonattal rendelkeznek.
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki
nem hűl.
A bevonat az idő folyamán
3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat nedves ruhával
kophat. Ez azonban nem
tisztítsa.
4 A készülék lezárásához csukja össze a hajegyenesítő
befolyásolja a készülék
lapokat ( a ), majd csúsztassa felfelé a zárat ( h ).
teljesítményét.
5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A
készülék az akasztóhurokra ( g ) függesztve is tárolható.
Ha festett hajon használja a
Megjegyzés: A készülék automatikus kikapcsolás
készüléket, a hajegyenesítő
funkcióval rendelkezik. Ha nincs működésben, 30 perc után
automatikusan kikapcsol.
lapok elszíneződhetnek.
A készüléket kizárólag Philips
6
Jótállás és szerviz
hivatalos szakszervizbe vigye
Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével
kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a
vizsgálatra, illetve javításra.
használat során, látogasson el a Philips honlapjára
A szakszerűtlen javítás a
(www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország
vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja
felhasználó számára különösen Philips
a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában
nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
veszélyes lehet.
szaküzletéhez.
Az áramütés elkerülése
ʙǭǴǭʚȅǭ
érdekében ne helyezzen
fémtárgyat a nyílásokba.
ǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅ
ʗǭǴǭʘȅǭ
A használatot követően
ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
ne húzza meg a hálózati
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǯDzǮǾǭǶǿȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
kábelt. A hálózati kábel fali
aljzatból történő kihúzásakor
ǙǭʜȈǴDZȈ
mindig tartsa szorosan a
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
csatlakozódugót.
•
Magyar
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
elektromagnetskim poljima.
2
Jamstvo i servis
Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni nastavka,
ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na
www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
podršku tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj nalazi
se u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi
ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom
prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
(2012/19/EU). Poštujte propise svoje države o
zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih
proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju
negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.
ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚʘȈǴȈǼ
ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǷDzǿDzǿȒǺdzDzǽǸDzǽȒǺDzǿǵǰȒǴǮDzʚȒǴ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
• ʗʞǽȈǸʖȈʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺǷDzǴDZDz
´ǡǕǘǕǜǞµǓǥʗǝDzǾDzǶǡDzDZDzǽǭȃǵȌǾȈǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈ
ǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶǿDzǸ
ǻǺȈǿDzǴdzǭǺȈǼǷDzǿDzǿȒǺǴǭǿǿǭǽǹDzǺ
ʗǭǴǭʘǾǿǭǺǝDzǾǼȀǮǸǵǷǭǾȈǺDZǭǾǭǿȈǼǭǸȈǺʖǭǺǿǭȀǭǽʖǭʘǭǿȈǾǿȈ
ǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽDZǭǺǭǸȈǾʞǾǿǭʚȈǴ
ȅǭʖȈǹDZǭǽDZȈʘǭǮȈǸDZǭǶǿȈǺǴǭʚDZȈǿʞǸʖǭ©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªǓǥǞ
• ʗʞǽǭǸʘȈǴȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭǻǺȈDzȅʘǭȅǭǺ ǙǭǺǭǾǷʥȅDzǾȒǍǷDzʚǾDzǍǸǹǭǿȈʘǭǸǭǾȈʗǭǴǭʘǾǿǭǺ
ǫǽǸǵȃǻǼǽǵǺǵǹǭȋȆDzDzǼǽDzǿDzǺǴǵǵǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭ
DzȅǿDzʚDzǹDzǺdzǭǼǼǭʚȈǴǹȈǾǭǸȈ
ǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝDzǾǼȀǮǸǵǷǵǗǭǴǭȂǾǿǭǺǟǛǛ
©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªȀǸǙǭǺǭǾǭǍǻȁǵǾǍǸǹǭǿȈ
ǾʜǸǰȒǹDzǺǺDzǹDzǾDzǹǭǿǭǹDzǺ
ǗǭǴǭȂǾǿǭǺ
• ʗʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘʞǽʖǭʘȅǭȅʘǭ
Lietuviškai
ǼǭǶDZǭǸǭǺȈʚȈǴǨǸʖǭǸʘǻǸǹDzǺ
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Jei norite
ʘʞǽǭǸDZȈǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
gaminį adresu www.philips.com/welcome.
• ʗȈǴDZȈǽʖȈȅǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZȈǿǭǴǭ
ʞǾǿǭʚȈǴdzʣǺDzǻǸǭǽDZǭȅǭʚǹDzǺ
1
Svarbu
ǹȀǾǾǾǼǽDzǶdzʣǺDzǰDzǸȉǾǵȌʘǿȈ
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
ȅǭȅʜǸǰȒǸDzǽȒǺdzǭǾǭǶǿȈǺǴǭǿǿǭǽ
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴʗʞǽȈǸʖȈǺȈDzȅʘǭȅǭǺ
• ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio
ȅǭȅʜǸǰȒǸDzǽȒǺdzǭǾǭǶǿȈǺǴǭǿǿǭǽǹDzǺ
prietaiso netoli vandens.
ǮȒǽǰDzǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
• Naudodami prietaisą vonioje, iš
• ʗȈǴDZȈǽʖȈȅǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZȈʚ
karto po naudojimo ištraukite
dzǭǮȈǺȈǮǭǽǎʞǸdzǭǮȈǺȀǭʘȈǿʥǿDz
kištuką iš elektros lizdo. Arti
dzǭǶǸǭǼDzǾǷȒǽDzDZȒǑDzǰDzǺǹDzǺǮʞǸ
esantis vanduo kelią grėsmę
ʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚdzʞǹȈǾȈǺǭʣǾDzǽDzǿǼDzǶDZȒ net ir tada, kai prietaisas yra
• ǒǰDzǽʘʞǽȈǸʖȈǺȈǮǻȌǸʖǭǺȅǭȅʘǭ
išjungtas.
ʘǻǸDZǭǺǾǭʚȈǴʘȈǴDZȈǽʖȈȅ
• ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite
ǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZǭDZǭʘǿǭǽʘǭǸȀȈǹʜǹǷȒǺ
prietaiso šalia vonios,
• ǟDzǷǾDzǽȀǺDzǹDzǾDzdzʥǺDZDzǿȀʜȅȒǺ
dušo, kriauklės ar kitų
ʘʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘǭǺǭ3KLOLSVǽʞʘǾǭǿ
indų, pripildytų vandens.
DzǿǷDzǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǭǼǭǽȈʚȈǴ • Baigę naudoti, būtinai išjunkite
ǎȒǸȒǷǿȒǸȒǰȒdzǻʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʚdzʥǺDZDzȀȒ
prietaisą iš maitinimo tinklo.
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈʖǭʥǿDzʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶ
• Jei pažeistas maitinimo
ǿȀDZȈǽȀȈǹʜǹǷȒǺ
laidas, jį turi pakeisti „Philips“
• ǟǻǷǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǿDzǾȒǷǿDzǽǰDzǿDzǹȒǽ
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
ǴǭǿǿǭǽDZȈǾǭǸǹǭʚȈǴ
techninės priežiūros centras
• ʗǻǸDZǭǺʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘȀǭǿǾȈǹȈǺǭǺ
arba kiti panašios kvalifikacijos
ʞǾǿǭǼǿǭǽǿǼǭʚȈǴʗʞǽȈǸʖȈǺȈǿǻǷ
specialistai, kitaip kyla pavojus.
ǷʥǴȒǺDzǺʣǽDZǭǶȈǹȅǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷ
• Šį prietaisą gali naudoti 8 metų
ǭȅǭǾȈǺǭǺʞǾǿǭǼǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
ir vyresni vaikai bei asmenys,
kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽǪǙʦ
gebėjimai yra silpnesni, arba
ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽȈǸʖȈǾȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti
ʙǻǽȅǭʘǭǺǻǽǿǭ
saugiai naudotis prietaisu ir
ǎʞǸǿǭʚǮǭǻǾȈʥǺȒǹDZȒʘǭǸȈǼǿȈǿʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭǸDZȈʘǼDzǺ
ǿǭǾǿǭȀʖǭǮǻǸǹǭǶǿȈǺȈǺǮȒǸDZȒǽDzDZȒ
prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog
(8ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘʥǺȒǹDZDzǽDZȒʚ
jie saugiai naudotų prietaisą,
ʘǭǸDZȈʘǿǭǽȈǺǮʥǸDzǷdzǵǺǭȀdzʥǺȒǺDZDzǰȒDzǸȒʚȒǴDZȒʚDzǽDzdzDzǸDzǽȒǺ
ǾǭʘǿǭʚȈǴʗǻʘȈǾʘǭDZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭʖǭdzʣǺDzǭDZǭǹ
ir supažindinti su susijusiais
DZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǿǵDzǿȒǺǴǵȌǺDZȈʣǾDzǽDZȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
pavojais. Vaikai negali žaisti su
ǗȒǽȒǾǼDz
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti
prietaiso vaikai be suaugusiųjų
ǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅȅǭȅȈʚȈǴDZȈʚǺʣǴȒǷʞȅȈǺʘǻǽʖǭȀʜȅȒǺdzǭǾǭǸʖǭǺ
ǕǺǺǻǯǭȃǵȌǸȈʘ6SOLW6WRSǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌǾȈ8QL7HPSǾDzǺǾǻǽȈǺdzʣǺDz
priežiūros negali.
ǿDzǰȒǾǷDzǽǭǹǵǷǭǸȈʘǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZȈǮȒǽȒǷǿȒǽDzDZȒǻǾȈǸǭǶȅǭȅǭȅǿȈʚ
ʞȅǿǭǺȀȈǺǭdzǻǸǮDzǽǹDzǶDZȒǎʞǸȅǭȅȈʚȈǴDZȈʜǴDZȒǷʘǻǽʖǭȀǹDzǺ
• Prieš įjungdami prietaisą
ʘǭǹǿǭǹǭǾȈǴDzǿDzDZȒǾǻǺDZȈʘǿǭǺȅǭȅȈʚȈǴDZȈʘǻǽʖǭǸʖǭǺʣǽȒdzǭǽʘȈǽǭʖǭǺ
įsitikinkite, kad ant prietaiso
ǷʜǶȒǺDZDzǾǭʘǿǭǶDZȈǞDzǺǾǻǽDZȈǴǭȀȈǿǿǭǺʘǻǾȈǼdzȒǮDzǽDZȒǷǾǻǺDZȈʘǿǭǺ
dzǻʖǭǽȈʘǻǽʖǭȀǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺǮȒǽDZDzǺʘǻǸDZǭǺǭǿȈǺǮǻǸǭǾȈǴ
nurodyta įtampa atitinka vietinę
tinklo įtampą.
ǜǭǶDZǭǸǭǺȀʘǭDZǭǶȈǺDZǭȀ
• Nenaudokite prietaiso kitais
• ǥǭȅȈʚȈǴDZȈǾȀǾǭǮȈǺǹDzǺdzʣǺDzǷǻǺDZǵȃǵǻǺDzǽǹDzǺdzȀȈǼǭȀǭ
ǭʖȈǺȈǹDzǺǷDzǼǿȒǽȒʚȒǴ
tikslais, išskyrus nurodytus
• ʗȈǴȀDZǭǺʘǻǽʖǭǶǿȈǺʥǺȒǹDZȒʘǻǸDZǭǺȈǼȅǭȅȈʚȈǴDZȈʜǸǷDzǺǿȒǾǿȒ
šiame vadove.
ǿǭǽǭʘǼDzǺǿǭǽǭʚȈǴ
• ǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅǿȒǿDzǷȅǭȅʘʞǽʖǭʘǷDzǴDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈʚȈǴ
• Nenaudokite prietaiso
• ǓǵȒǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǸǭǽʖǭǿʜǴDzǿȀǷDzǴȒǺDZDzʘǻǽʖǭǺȈǾʥǺȒǹDZDzǽȒǺ
dirbtiniams plaukams.
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈ
• ǥǭȅȈʚȈǴDZȈʚǿʜǽȒǺDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺȈʚ
• Prijungę prietaisą prie maitinimo
ǿǭʚDZǭǸʖǭǺȈǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴǟʥǹDzǺDZDzǰȒ©ǥǭȅǿʜǽȒªǷDzǾǿDzǾȒǺ
ʘǭǽǭʚȈǴǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅǿȒǭǸʖǭȅǼǭǶDZǭǸǭǺʖǭǺDZǭʣǽDZǭǶȈǹǿʥǹDzǺǰȒ
tinklo, nepalikite jo be
ǼǭǽǭǹDzǿǽDZȒǿǭʚDZǭʚȈǴ
priežiūros.
ǥǭȅǿʞǽȒ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǼǭǽǭǹDzǿǽȒ
• Nenaudokite jokių priedų ar
ʗǭǸȈʚ
ƒ&ƒ&
dalių, pagamintų kitų bendrovių
ʗǭǸȈǼǿȈ
ƒ&ƒ&
arba nerekomenduojamų
Ǔʞʘǭ
ƒ&ƒ&
„Philips“. Jei naudosite tokius
ǥǭȅȈʜȈǴDZȈǿʞǴDzǿȀǞȀǽ
priedus arba dalis, nebegalios
1 ǥǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷʞȅǿȈǽǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈʚȈǴ
jūsų garantija.
2 ʗʞǽǭǸDZȈǭȅȀʜȅȒǺǮDzǷȒǿȀʘʞǸǼȈǺhǿʥǹDzǺʘǭǽǭǶdzȈǸdzȈǿȈʚȈǴ
• Nevyniokite prietaiso į
3 ǪǷǽǭǺdzǭǺʖǭǺȅǭ ǿʜǶǹDzǾȒǺfǮǭǾȈǼǿʞǽȈʚȈǴ
» ǪǷǽǭǺDZǭʣDZDzǼǷȒǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǼǭǽǭǹDzǿǽȒƒ&dǷʥǽȒǺDzDZȒ
maitinimo laidą.
4 ǗDzǽDzǷǿȒǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǼǭǽǭǹDzǿǽȒǺǿǭʚDZǭȀʜȅȒǺ ǺDz
ǿʜǶǹDzǾȒǺ
• Prieš padėdami į laikymo vietą,
eǮǭǾȈʚȈǴ
leiskite prietaisui atvėsti.
» ʗʞǽȈǸʖȈʘȈǴȈǼdzǭǿʘǭǺDZǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺȈǷʥǽǾDzǿDzǿȒǺ
ǾǭǺDZǭǽdzȈǼȈǸȈʘǿǭǶDZȈʗȈǴDZȈǽʖȈȅǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽǿǭʚDZǭǸʖǭǺ
• Naudodami prietaisą būkite
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭʖǭdzDzǿǷDzǺDZDzǾǭǺDZǭǽdzȈǼȈǸȈʘǿǭȀȈǺǿǻʘǿǭǿǭDZȈ
atidūs, nes jis gali būti labai
» ʗʞǽȈǸʖȈǾDzǷȀǺDZǿǭʘȈǴǭDZȈ
5 ʗʞǽȈǸʖȈʘǻǾȈǸʖǭǺDZǭǵǻǺDZǭȀȁȀǺǷȃǵȌǾȈbȒǾǷDzʘǻǾȈǸǭDZȈǎʞǸ
įkaitęs. Laikykite rankeną, nes
ȁȀǺǷȃǵȌȅǭȅǿȈdzȈǸǿȈǽǭǿȈǼʜǽǼDzǸDzǺǰDzǺȅǭȅǿȈǿDzǰȒǾǿDzǶDZȒ
kitos dalys yra įkaitusios, kad
» ǒǽDzǷȅDzǮȒǽǵȒǾdzʣǺDzȈǾȈǸDZǭʖǭǺDZȈǮȈǾȅȈʖȀȈǹʜǹǷȒǺǎʞǸ³
ʘǭǸȈǼǿȈǾDzǮDzǮȒǻǸǭǽDZȈǵǻǺǰDzǺDzǽǭǿǻǽȈȅȈʖǭǽǭDZȈ
išvengtumėte kontakto su oda.
6 ǥǭȅȈʚȈǴDZȈǿǭǽǭǼȁDzǺǹDzǺǷDzǼǿȒǽȒǸǰDzǺȅǭȅȈʚȈǴDZȈDzǺȒǾǹDZDzǺ
• Prietaisą su stovu visada
ǭǾǼǭǶǿȈǺDZǭǶDzǿȒǼǮʥǸȒǷǿDzǽǰDzʘȈǾǿȈǽȈʚȈǴ
ǒǾǷDzǽǿǼDzʘǭǸȈʚȈǽǭʘȅǭȅʜȅȒǺǷʥǮȒǽDzǷǮʥǸȒǷǿDzǽdzǭǾǭȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈ
statykite ant karščiui atsparaus
7 ǥǭȅǮʥǸȒǰȒǺȒʚǮȒǽDzȀȒǺʘȈǴDZȈǽʖȈȅ
stabilaus plokščio paviršiaus.
ǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽaǭǽǭǾȈǺǭʘǻǶȈǼǻǸǭǽdzǭǺǭǾǭǿȈǺDZǭǶ
ǿʞǿʘǭǸǭǽDZȈʘȈǾȈʚȈǴ
Įkaitusios kaitinimo plokštės
8 ǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅǿȒȅǭȅǿȈʚǮǻǶȈǹDzǺǿʜǮȒǺDzǺǮǭǾǿǭǼǿʥǹDzǺʘǭǽǭǶ
niekada neturėtų liestis
ǿǻʘǿǭǿǼǭǾǿǭǺǮȒǽʘǭǸȈǼǿȈdzʜǽǰȒǴȒǼDzʚǷʥǮȒǾDzǷȅǭȅǿȈʚǷʜǶȒǼ
ʘǭǸȀȈǺǭdzǻǸǮDzǽǹDzʚȒǴ
su paviršiumi ar kita degia
9 ʗǭǸʖǭǺȅǭȅǿȈǿʜǴDzǿȀʜȅȒǺǷDzǽDzǷǿȒǷʥǽȒǺȒǾǷDzʘǻǸdzDzǿǷȒǴǰDzǺȅDz
medžiaga.
ʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʘǭǶǿǭǸǭʚȈǴ
10 ǥǭȅʜǸǰȒǾȒǺdzǭǾǭȀDZȈǭȌʘǿǭȀʜȅȒǺdzȈǸǿȈǽǭʘǾǼǽDzǶǺDzǹDzǾDz
• Saugokite, kad maitinimo laidas
ǵȒǸǰȒȅǿȒǷǿȒǾǭʘǿǭǶǿȈǺȅǭȅǾǼǽDzǶȒǺȅǭȅȈʚȈǴ
ǗDzʜDzǾȅǭȅȈʚȈǴDZȈǿʜǴDzǿǷDzǺǺDzǺǷDzǶȒǺǻǺȈǿǭǽǭǹǭʚȈǴ
nesiliestų prie karštų prietaiso
dalių.
ǥǭȅȈʜȈǴDZȈǮʠǶǽǭǸǭȀǞȀǽ
• Įjungtą prietaisą laikykite atokiai
DŽȅǷDzǾȈǽǿʚǭʚǭǽǭʘǭǺǮʠǶǽǭȅǭȅdzǭǾǭȀʞȅȒǺ
nuo degių daiktų ir medžiagų.
1 ǥǭȅǿȈʚǮȒǽdzǻǸǭʖȈǺǭǸȈǼʘǭǸʖǭǺȈǺʘȈǾǿȈǽȈǼʘǻǶȈʚȈǴ
2 ǥǭȅǿȈʚǿʜǮȒǺDzdzǭʘȈǺdzDzǽDZDzǺǮǭǾǿǭʚȈǴǥǭȅdzǻǸǭʖȈǺ
• Jokiu būdu neuždenkite
ʘȈǴDZȈǽʖȈȅǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽaǭǽǭǾȈǺǭʘǻǶȈʚȈǴ
įkaitusio prietaiso (pvz.,
3 ǞȀǽ$ǟʜǴDzǿǷȒȅǿȒȒȅǷDzǮDzǿȒʚȒǴǰDzʘǭǽǭǶǮʞǽȈǼǰǽǭDZȀǾʘǭ
ǭǶǺǭǸDZȈǽȈʚȈǴ
rankšluosčiu ar audiniu).
ǞȀǽ%ǞȈǽǿʘǭʘǭǽǭʖǭǺǮʞǶǽǭȅǭȅdzǭǾǭȀʜȅȒǺǿʜǴDzǿǷȒȅǿȒ
ǮDzǿȒʚȒǴDZDzǺʣǽȒǾȈǽǿʘǭʘǭǽǭǶǮʞǽȈǼǰǽǭDZȀǾʘǭǭǶǺǭǸDZȈǽȈʚȈǴ
• Prietaisą naudokite tik
ǒǾǷDzǽǿǼDzǸDzǽ
plaukams išdžiūvus.
• ʗȈǴDZȈǽʖȈȅǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZȈʚʜǾǿȒǺDZDzǰȒǺDzǭǾǿȈǺDZǭʖȈdzDzǽǰDz
ʘǻǸǿǵǰȒǴǮDzʚȒǴǾDzǮDzǮȒǻǸǭǽȈǾǿȈʘǮǻǸǭDZȈʗǭdzDzǿǮǻǸǾǭǾǭǸʘȈǺ
Nenaudokite prietaiso, jei jūsų
ʞȅȈǺǭǺʖǭǺǭʞǾǿǭʚȈǴ
rankos šlapios.
• ǟʜǴDzǿǷȒȅǿȒȅǭȅǿȈʚǮǻǶȈǹDzǺǿʥǹDzǺdzȈǸdzȈǿǭǽǭǸDZȈǺDZǭ
ȅǭȅȈʚȈǴDZȈʚǮʞǶǽǭǮǭǾǿǭǸǭǿȈǺǮʥǸȒǰȒǻǺȈǿǻǸȈʖȈǹDzǺǻǽǭǼ
• Kaitinimo plokštes saugokite
ǿʞǽȀȈǿǵȒǾ
nuo dulkių ir šukuosenai
4 ǥǭȅdzǻǸǭʖȈǿʜǴDzǿǷȒȅǿȒʚDzǷȒdzǭʖȈǺǭDZǭǿǻǸȈʘǻǽǭǸǭDZȈ
ǥǭȅȈʚȈǴDZȈʚʞȅȈȅȈʖȈǼǿʞǽʖǭǺȈǺǭǷʥǴdzDzǿǷȒǴȒʚȒǴ
formuoti skirtų priemonių, pvz.,
5 ǟʜǴDzǿǷȒȅǿȒȅǭȅȈʚȈǴDZȈʚǮǻǶȈǹDzǺǿʥǹDzǺʘǭǽǭǶǮǭȌȀǿǭǽǿȈʚȈǴ
putų, lako ir želės. Niekada
ǥǭȅdzǻǸǭʖȈǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZǭǺǾȈǽʖȈǼȅȈʖȈǼǷDzǿǼDzǾȒǺ
ǗDzʜDzǾǿDzǽ
nenaudokite prietaiso kartu su
• ǰǽǭDZȀǾʘǭǭǶǺǭǸDZȈǽʖǭǺDZǭǾǭǸʘȈǺʞȅȈǺǭǺcʞǾǿǭȀȈʚȈǴʖǭ
šukuosenai formuoti skirtomis
ǮǻǸǭDZȈ
• ǥǭȅȅȈʖȈǼǷDzǿǼDzȀȒʜȅȒǺǿʜǴDzǿǷȒȅǿȒǷʥǸDZDzǺDzʚDzDZDzǺǰDzǼǭǽǭǸǸDzǸȉ
priemonėmis.
ʞǾǿǭʚȈǴ
• Kaitinimo plokštės yra
• ǥǭȅdzǻǸǭʖȈǺǻǽǺȈǺDZǭʞǾǿǭǼǿʞǽȀʜȅȒǺǾǭǸʘȈǺʞȅȈǺ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȈʚȈǴʖǭǮǻǸǭDZȈ
padengtos danga. Ši danga
• ǟʜǴDzǿǷȒȅǿȒǮʞǽȀǻʚǭǶǮǻǸȀʜȅȒǺǾǭǼǿȈǭǶǺǭǸDZȈǽʖǭǺǷDzǴDZDz
gali pamažu dėvėtis. Tačiau
ǿʞǿʘǭǾȈǺǭǴDZǭǼǮǻǾǿǭȀʞǾǿǭʚȈǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺȀDZǭǺǷDzǶȒǺ
tai nekenkia prietaiso veikimo
1 ʗʞǽǭǸDZȈʥȅȒǽȒǼǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
efektyvumui.
2 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
3 ʗʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzʘȈǴDZȈǽǭǿȈǺǿȒǸȒǹȅDzǸDzǽDZȒDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺ
• Naudojant prietaisą su dažytais
ǾʜǽǿȒʚȒǴ
plaukais, kaitinimo plokštės gali
4 ʗȈǴDZȈǽʖȈȅǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZȈdzǭȀȈǼaʘʞǽȈǸʖȈǺȈǮDzǷȒǿȀʜȅȒǺ
ǮDzǷȒǿȀʘʞǸǼȈǺhdzȈǸdzȈǿȈʚȈǴ
išsitepti.
5 ʗʞǽǭǸDZȈȅǭʚȈdzǻʘʘʞǽʖǭʘdzʣǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴdzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴ
• Prietaisą apžiūrėti ar taisyti
ǞǻǺDZǭǶǭʘǻǺȈȒǸǹDzǰȒǺDzǺg ȒǸȒǼʘǻȋʖǭǮǻǸǭDZȈ
ǒǾǷDzǽǿǼDzʘʞǽǭǸDZǭǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽDZDzʥȅȀȁȀǺǷȃǵȌǾȈǮǭǽʗʞǽȈǸʖȈ
pristatykite tik į „Philips“
ǹǵǺȀǿǮǻǶȈʘǻǸDZǭǺȈǸǹǭǾǭǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽDZDzǾʥǺDzDZȒ
įgaliotąjį techninės priežiūros
ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿǷʧǽǾDzǿȀ
centrą. Prietaisą taisantys
nekvalifikuoti darbuotojai gali
ǒǰDzǽʘǻǾȈǹȅǭǮʥǸȅDzǷǿȒǭȀȈǾǿȈǽȀǿȀǽǭǸȈǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭ
ǺDzǹDzǾDzǾȒǴDZDzȅDzȅȒǸǹDzǰDzǺǹʣǾDzǸDzǮǻǸǾǭ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚ
naudotojui sukelti itin didelį
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ
3KLOLSVǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽǻǽǿǭǸȈʖȈǹDzǺǮǭǶǸǭǺȈǾȈʚȈǴǻǸǺʥǹȒǽDZȒDZʜǺǵDz
pavojų.
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használja a készüléket víz
közelében.
Ha fürdőszobában használja
a készüléket, használat után
húzza ki a csatlakozódugót a
fali aljzatból, mivel a víz még
kikapcsolt készülék esetén is
veszélyforrást jelent.
FIGYELMEZTETÉS: Ne
használja a készüléket
fürdőkád, zuhanyzó,
mosdókagyló vagy egyéb,
folyadékkal teli edény
közelében.
Használat után mindig húzza ki
dugót az aljzatból.
Ha a hálózati kábel
meghibásodott, a kockázatok
elkerülése érdekében azt egy
Philips szakszervizben, vagy
hivatalos szakszervizben ki kell
cserélni.
A készüléket 8 éven felüli
gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező, vagy
a készülék működtetésében
járatlan személyek is
használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve
ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és
az azzal járó veszélyeket. Ne
engedje, hogy gyermekek
játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül
nem tisztíthatják a készüléket és
nem végezhetnek felhasználói
karbantartást rajta.
Mielőtt csatlakoztatná a
készüléket, ellenőrizze, hogy
az azon feltüntetett feszültség
megegyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.
Csak a kézikönyvben
meghatározott rendeltetés
szerint használja a készüléket.
Ne használja a készüléket
műhajhoz vagy parókához.
Ha a készülék csatlakoztatva
van a feszültséghez, soha ne
hagyja azt felügyelet nélkül.
Ne használjon más gyártótól
származó, vagy a Philips által
jóvá nem hagyott tartozékot
vagy alkatrészt. Ellenkező
esetben a garancia érvényét
veszti.
Ne tekerje a hálózati csatlakozó
kábelt a készülék köré.
Mielőtt eltenné, várja meg, amíg
a készülék lehűl.
Nagyon figyeljen a készülék
használatakor, hiszen az
rendkívül forró lehet. Csak a
fogantyújánál fogja meg a
készüléket, mivel a többi része
forró, illetve óvakodjon az
érintésétől.
A készüléket az állvánnyal
együtt mindig hőálló,
egyenletes, stabil felületen
helyezze el. A forró
hajegyenesítő lapok soha ne
érjenek a felülethez vagy más
gyúlékony anyaghoz.
Kerülje el, hogy a hálózati kábel
a készülék forró részeihez érjen.
A bekapcsolt készüléket
tartsa gyúlékony tárgyaktól és
anyagoktól távol.
Ne takarja le a forró készüléket
semmivel (pl. törölközővel vagy
ruhával).
•
•
•
•
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
•
•
Környezetvédelem
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU). Kövesse az országában érvényes,
az elektromos és elektronikus készülékek
hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő
hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az
emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények
megelőzésében.
2
Bevezetés
A hajegyenesítőt a törékeny hajvégek védelmére
fejlesztették ki. Az innovatív SplitStop technológia egy
UniTemp érzékelő és a sima kerámia lapok egyedülálló
kombinációja, amely hatékony a töredezett hajvégek
kialakulásának megelőzésében. Ez speciális védelmet
biztosít hajának, így az eredmény egészségesebb és
csillogóbb haj. Az érzékelő már be van kapcsolva, így haja a
kezdetektől maximális védelmet élvez.
3
•
•
•
•
Hajtípus
Hőfokbeállítás
Vastag szálú
200 °C-tól 230 °C-ig
Normál
170 °C-tól 190 °C-ig
Finom
130 °C-tól 160 °C-ig
4
1
•
•
Előkészületek
Mossa meg a haját samponnal, majd használjon
balzsamot, és szárítsa meg.
Kezelje haját a hő ellen védelmet nyújtó termékkel, majd
ritka fogú fésűvel fésülje ki.
A hajegyenesítőt csak száraz hajon használja.
A hajegyenesítő gyakori használata esetén ajánlatos a haj
hő elleni védelmét biztosító termékek használata.
Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet
válasszon. Tekintse meg az alábbi Hajtípus táblázatot. A
hajegyenesítő első használatakor válasszon alacsonyabb
hőfokot.
•
•
•
A haj egyenesítése (2. ábra)
Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
2 A zárat ( h ) lefelé csúsztatva nyissa ki a készüléket.
3 Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)
gombot ( f ), amíg
a kijelző be nem kapcsol.
» A 160 °C-os alapértelmezett hőmérséklet-beállítás
( d ) megjelenik a kijelzőn.
4 A kívánt hőmérséklet-beállítás kiválasztásához nyomja
meg a(z)
vagy a(z)
gombot ( e ).
» A készülék melegedése közben a hőmérsékletjelző
számjegyei villognak. A számjegyek villogása
megszűnik, amikor a hajegyenesítő lapok elérik a
kiválasztott hőmérsékletet.
» A készülék 30 másodperc alatt felmelegszik.
5 A készülék bekapcsolásával aktiválódó ionizáló funkció
( b ) fokozza a csillogást, és kisimítja a hajat.
» Előfordulhat, hogy jellegzetes szagot érez vagy sistergő
hangot hall. Ez megszokott, azt az iongenerátor
okozza.
6 Fésülje meg a haját, majd a megszárított hajat ossza
legfeljebb 5 cm széles tincsekre.
Megjegyzés: Vastag szálú haj esetén tanácsos azt több
tincsre osztani.
7 Helyezzen egy hajtincset a hajegyenesítő
lapok ( a ) közé, majd határozott mozdulattal nyomja
össze a fogantyúkat.
8 Simítsa végig a hajegyenesítőt a haj teljes hosszúságán,
egy egyszerű mozdulattal (max. 5 másodpercig) a
hajszálak gyökerétől a végükig a túlmelegedés elkerülése
érdekében megállás nélkül.
9 A fennmaradó hajtincsek kiegyenesítéséhez ismételje a
6-8. lépéseket a kívánt eredmény eléréséig.
10 A hajformázás befejezéseként fújjon hajfényt vagy
rugalmas tartást biztosító hajlakkot a hajára.
Tipp: A hajegyenesítés után ne fésülje ki haját.
5
A haj göndörítése (3. ábra)
Befelé/kifelé göndörödő fürtök készítése:
1 Fogjon meg egy tincset, a haj többi részét pedig csatolja
fel.
2 A hajtöveknél kezdje a göndörítést. Helyezzen egy
hajtincset a hajegyenesítő lapok közé ( a ).
3 (3-A ábra)Fordítsa a hajegyenesítőt befelé, az arca
irányába, majd fordítsa el 360 fokkal.
(3-B ábra) Kifelé göndörödő fürtök készítéséhez fordítsa
a hajegyenesítőt kifelé, az arcával ellentétes irányba,
majd fordítsa el 360 fokkal.
Megjegyzések:
• Ne érintse meg a hajegyenesítő lapok feletti, illetve alatti
felületeket, mert azok forróak. Ha szükséges, használja a
hőszigetelt formázóvéget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
dzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ
ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒ
ʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭ
dzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼ
DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
ǒǞǗǒǝǟǠʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭ
DZȀȅǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDz
ǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺ
ǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ
3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒ
ǹǭǹǭǺDZǭǽǭȀȈǾǿȈǽȀȈǷDzǽDzǷ
ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽǹDzǺȁǵǴǵǷǭǸȈʘ
ǾDzǴȀǺDzǹDzǾDzǻǶǸǭȀʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒ
ȅDzǷǿDzȀǸȒǺDzǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒ
dzʣǺDzǮȒǸȒǹȒǭǴǭDZǭǹDZǭǽʘǭDZǭʖǭǸǭȀǹDzǺ
ǺDzǹDzǾDzʘʞǽȈǸʖȈǺȈʘǭȀȒǼǾȒǴ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭʘǭǿȈǾǿȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽ
ǭǸʖǭǺdzʣǺDzǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒ
ǿʜǾȒǺǰDzǺdzǭʖDZǭǶDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈ
ǎǭǸǭǸǭǽʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
ǟǭǴǭǸǭȀdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
ʘȈǴǹDzǿǷʥǽǾDzǿȀdzʞǹȈǾȈǺǮǭǸǭǸǭǽ
ǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
ʗʞǽǭǸDZȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ʗʞǽǭǸDZȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅʘǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺǺDzǹDzǾDz
3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈʞǾȈǺǮǭʖǭǺ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǮǻǸǹǭʚȈǴǛǺDZǭǶ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴʘʞǽǭǸDZȈʚǷDzǼȒǸDZȒǰȒʥǴ
ǷʜȅȒǺdzǻȌDZȈ
ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
ʗʞǽǭǸDZȈdzǵǺǭǼʘǻȌǽDZȈʚǭǸDZȈǺDZǭ
ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
ʗʞǽǭǸDZȈǼǭǶDZǭǸǭǺʖǭǺDZǭǿǻǸȈʘ
ǹʞʘǵȌǿǮǻǸȈʚȈǴǾDzǮDzǮȒǻǸʘǭǿǿȈ
ȈǾǿȈʘǮǻǸǭDZȈǎǭǾʘǭǮʥǸȒǷǿDzǽȒȈǾǿȈʘ
ǮǻǸǭǿȈǺDZȈʘǿǭǺǿDzǷǿʞǿʘǭǾȈǺǭǺ
ʞǾǿǭʚȈǴdzʣǺDzǿDzǽȒǰDzǿǵǰȒǴǮDzʚȒǴ
ʢǽʘǭȅǭǺʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚǿȒǽDzǰȒǺ
ȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǿʞǽǭʘǿȈǿDzǰȒǾ
ǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴǨǾǿȈʘʘȈǴDZȈǽʖȈȅ
ǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽǮDzǿǷDzǺDzǹDzǾDzǮǭǾʘǭǿDzǴ
ǿʞǿǭǺʖȈȅǹǭǿDzǽǵǭǸʖǭǿǵǹDzȀȒǿǵȒǾ
dzʜǴȒǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭǮǻǸǭDZȈǒǰDzǽ
DzǸȒʚȒǴDZDzǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʖǭʘǻǸDZǭȀǷʥǽǾDzǿȀǻǽǿǭǸȈʖȈǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭ
dzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚDZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
Kad išvengtumėte elektros
smūgio, į angas nekiškite
metalinių daiktų.
Baigus naudoti, neištraukite
maitinimo laido. Prietaisą visada
atjunkite prilaikydami kištuką.
•
•
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Aplinkosauga
Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES). Laikykitės jūsų šalyje galiojančių
taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros
ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima
nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
2
Įvadas
Šis tiesinimo įtaisas sukurtas apsaugoti plaukų galiukus.
Pažangi „SplitStop“ technologija yra „UniTemp“ jutiklio ir
lygių keraminių plokštelių derinys, apsaugantis nuo galiukų
skilinėjimo. Tai papildomai apsaugo plaukus ir padeda
užtikrinti jų apsaugą ir išlaikyti juos labiau žvilgančius.
Mes jau įjungėme jutiklį, todėl galite mėgautis maksimalia
apsauga nuo pat pradžių.
3
•
Pasiruošimas naudoti
Išplaukite plaukus šampūnu ir kondicionieriumi, o paskui
išdžiovinkite juos džiovintuvu.
Naudokite apsaugos nuo karščio priemones ir iššukuokite
plaukus šukomis ilgais dantimis.
Tiesinimo įtaisą naudokite tik su sausais plaukais.
Jei šį prietaisą naudojate dažnai, tiesinant
rekomenduojame naudoti apsaugos nuo karščio
priemones.
Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą. Žr. toliau
pateikiamą plaukų tipų lentelę. Pirmą kartą naudodami
plaukų tiesinimo įtaisą, visada pasirinkite žemesnius
nustatymus.
•
•
•
•
Plaukų tipas
Temperatūros nustatymas
Stori
200–230 °C
Normalūs
170–190 °C
Ploni
130–160 °C
4
1
Ištiesinkite plaukus (2 pav.)
Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
2 Norėdami atrakinti prietaisą, paslinkite užraktą ( h )
žemyn.
3 Paspauskite ir laikykite mygtuką
( f ), kol įsijungs
ekranas.
» Bus parodytas numatytasis temperatūros nustatymas
160 °C ( d ).
4 Paspauskite mygtuką
arba
( e ) ir pasirinkite
reikiamą temperatūros nustatymą.
» Prietaisui kaistant temperatūros nustatymai mirksi.
Kai kaitinamosios plokštelės pasiekia pasirinktą
temperatūrą, temperatūros nustatymai nustoja
mirksėti.
» Prietaisas įkais per 30 sek.
5 Įjungus prietaisą, automatiškai įsijungia ir jonizavimo
funkcija ( b ), kuri suteikia papildomą žvilgesį ir sumažina
garbanojimąsi.
» Galite pajusti kvapą ar čirškiantį garsą. Tai normalu, nes
tai sukelia jonų generatorius.
6 Iššukuokite ir susekite išdžiovintus plaukus ne
platesnėmis nei 5 cm sruogomis.
Pastaba: jei plaukai storesni, rekomenduojama daryti
daugiau sruogų.
7 Rankenėlėmis tvirtai suspauskite vieną sruogą tarp
kaitinamųjų plokštelių ( a ).
8 Vienu judesiu plaukų tiesinimo įtaisu braukite žemyn
(maks. 5 sekundes) nuo šaknų iki galiukų ir nesustokite,
kad plaukai nenudegtų.
9 Likusius plaukus tiesinkite kartodami 6–8 veiksmus, kol
pasieksite reikiamą rezultatą.
10 Norėdami užbaigti savo šukuoseną, užpurkškite blizgiojo
ar lankstaus fiksuojamojo plaukų lako.
Patarimas: ištiesinę plaukus jų nešukuokite.
5
Sugarbanokite plaukus
(3 pav.)
Į vidų / išorę riestų garbanų kūrimas:
1 Paimkite plaukų sruogą, o likusius plaukus susekite.
2 Pradėkite nuo plaukų šaknų. Įdėkite plaukų sruogą tarp
kaitinamųjų plokštelių ( a ).
3 (3-A pav.) Sukite tiesinimo įtaisą link veido 360 laipsnių
kampu.
(3-B pav.) Jei norite sukurti į išorę riestas garbanas, sukite
tiesinimo įtaisą nuo veido 360 laipsnių kampu.
Pastabos:
• Nelieskite viršutinio arba apatinio kaitinamųjų plokščių
paviršiaus, nes jis yra karštas. Jei reikia, naudokite tik šaltą
antgalį.
• Prieš pradedant slinkti žemyn, plaukų sruogos pradžia turi
būti suvyniota ant tiesinimo įtaiso.
4 Plaukų garbana turi būti suvyniota abejose tiesinimo
įtaiso pusėse. Plaukų galiukai turi styroti.
5 Lėtai slinkite tiesinimo įtaisu plaukais žemyn. Patikrinkite,
ar plaukų sruoga neslysta nuo plokštelių.
Patarimai:
• Kad būtų lengviau sukti 360 laipsnių kampu, galite
naudoti šaltą antgalį ( c ).
• Laikykite tiesinimo įtaisą horizontaliai (lygiagrečiai
grindims), kad plaukai neiškristų.
• Pasinaudokite šaltu galiuku ir pataisykite plaukų sruogos
vietą.
• Švelniai laikykite rankeną ją sukdami, kad galėtumėte
lengvai pasukti tiesinimo įtaisą.
Po naudojimo:
1 Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
3 Prietaisą ir kaitinamąsias plokšteles nuvalykite drėgna
šluoste.
4 Suspauskite kaitinamąsias plokšteles ( a ) ir pastumkite
fiksatorių ( h ), kad prietaisą užrakintumėte.
5 Laikykite jį saugioje ir sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių.
Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( g ).
Pastaba: prietaisas turi automatinio išsijungimo funkciją.
Nenaudojamas prietaisas automatiškai išsijungia po 30
minučių.
6
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo arba jei
turite problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje adresu
www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei
jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į
vietinį „Philips“ platintoją.
1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2
3
2
Aparatul de îndreptat părul a fost conceput să-ţi protejeze
vârfurile fragile. Tehnologia inovatoare SplitStop combină
senzorul UniTemp şi plăcile ceramice cu alunecare lină,
pentru prevenirea vârfurilor despicate. Acest lucru oferă
protecţie avansată părului tău şi, prin urmare, îţi păstrează
părul protejat şi mai strălucitor. Am activat deja senzorul,
astfel încât să te poţi bucura de o protecţie maximă încă de
la început.
BHS675
c
A
d
b
3-5CM
3-5CM
a
10 sec.
3
Pregătirea pentru utilizare
•
•
Spală-ţi părul cu şampon şi cu balsam şi usucă-l.
Utilizează un produs cu protecţie termică şi piaptănă-ţi
părul cu un pieptene cu dinţi rari.
Utilizaţi aparatul de îndreptat numai atunci când părul
este uscat.
Utilizatorilor frecvenţi li se recomandă să utilizeze
produse de protecţie împotriva căldurii atunci când îşi
îndreaptă părul.
Asiguraţi-vă că selectaţi o setare de temperatură potrivită
pentru tipul dvs. de păr. Consultă tabelul Tip de păr de
mai jos. La prima utilizare a aparatului de îndreptat părul
selectaţi întotdeauna o setare mai mică.
e
h
•
f
B
LV Lietotāja rokasgrāmata
SK Príručka užívateľa
PL Instrukcja obsługi
SL Uporabniški priročnik
RO Manual de utilizare
SR Korisnički priručnik
RU ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
UK ǜǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 42221
Latviešu
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu
izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.
1
Svarīga informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci
ūdens tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā,
pēc lietošanas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, jo ūdens tuvums
ir bīstams pat tad, ja ierīce ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci
vannu, dušu, izlietņu
vai citu ar ūdeni pildītu
trauku tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr
atvienojiet ierīci no sienas
kontaktligzdas.
Ja elektrības vads ir bojāts,
lai izvairītos no bīstamām
situācijām, jums tas jānomaina
Philips pilnvarotā servisa centrā
vai pie līdzīgi kvalificētam
personām.
Šo ierīci var izmantot bērni
vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība
vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka
uz ierīces norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem
nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci mākslīgos
matos/parūkās.
Nekādā gadījumā neatstājiet
ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir
pievienota elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu
ražotāju piederumus vai
detaļas, kuras Philips nav
īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap
ierīci.
Pirms novietojat ierīci
glabāšanā, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
Uzmanieties ierīces lietošanas
laikā, jo tā var būt ļoti karsta.
Satveriet ierīci tikai aiz roktura,
jo citas daļas ir karstas, un
izvairieties no saskares ar ādu.
Vienmēr novietojiet ierīci ar
statīvu uz karstumizturīgas,
stabilas, līdzenas virsmas.
Karstās taisnošanas plātnes
nedrīkst saskarties ar virsmu vai
citu uzliesmojošu materiālu.
Raugieties, lai elektrības vads
nenonāktu saskarē ar ierīces
karstajām detaļām.
•
g
•
3-5CM
10 sec.
• Matu sākumam jābūt pilnībā aptītam ap taisnotāju, pirms
Neļaujiet ierīcei, kad tā ir
• Nie zawijaj przewodu
sākt virzīt taisnotāju uz leju.
ieslēgta, nonākt saskarē ar viegli 4 Jūsu matu šķipsna ir pilnībā aptīta ap abām taisnotāja
sieciowego wokół urządzenia.
pusēm. Pārliecinieties, ka matu gals ir izlīdis ārā.
uzliesmojošiem priekšmetiem
• Przed schowaniem urządzenia
5 Lēni velciet taisnotāju uz leju. Pārliecinieties, ka matu
šķipsna neslīd nost no plātnēm.
un materiāliem.
odczekaj, aż ostygnie.
Padomi:
• Nekad neapsedziet ierīci ar kaut
• Podczas korzystania z
• Varat izmantot vēso galu ( c ), lai palīdzētu veikt
pagriezienu
par
360
grādiem.
kādiem priekšmetiem (piem.,
urządzenia zachowaj
• Turiet taisnotāju horizontāli ( paralēli grīdai ), lai mati
dvieli vai drāniņu), kad tā ir
szczególną ostrożność — może
nekristu ārā.
• Varat izmantot vēsu galu, lai nofiksētu matus.
karsta.
być bardzo gorące. Chwytaj
• Uzmanīgi atlaidiet rokturi griešanas laikā, lai varētu viegli
• Izmantojiet ierīci tikai, lai
wyłącznie za uchwyt, ponieważ
pagriezt matu taisnotāju
Pēc
lietošanas:
ieveidotu sausus matus.
pozostałe części są gorące.
1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
Nelietojiet ierīci ar slapjām
Unikaj kontaktu ze skórą.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
rokām.
• Zawsze umieszczaj urządzenie
3 Tīriet ierīci un taisnošanas plātnes ar mitru drānu.
4 Aizveriet taisnošanas plātnes ( a ) un virziet noslēga
• Uzglabājiet taisnošanas
na podstawce na żaroodpornej,
slēdzi ( h ), lai noslēgtu ierīci.
plātnes tīras un brīvas no
stabilnej, płaskiej powierzchni.
5 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no
putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cilpiņas ( g ).
putekļiem un matu veidošanas
Rozgrzane płytki grzejne nigdy
Piezīme: ierīce ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanās
izstrādājumiem, piemēram,
nie powinny dotykać blatu
funkciju. Ierīce tiek automātiski izslēgta pēc 30 minūtēm, ja
netiek izmantota.
putām, lakas un želejas. Nekad
stolika ani innych łatwopalnych
neizmantojiet ierīci apvienojumā 6
materiałów.
Garantija un serviss
ar matu veidošanas produktiem. Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa
• Nie dopuść do zetknięcia
nomaiņu,
vai
palīdzība,
apmeklējiet
Philips
tīmekļa
vietni
się przewodu zasilającego
• Taisnošanas plātnēm ir
www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Klientu
z rozgrzanymi częściami
pārklājums. Šis pārklājums var
apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs
atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav
urządzenia.
samazināt nodilumu laika gaitā. klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips
preču izplatītāja.
Tomēr tas neietekmē ierīces
• Włączone urządzenie trzymaj z
darbību.
dala od łatwopalnych substancji
Polski
i przedmiotów.
• Ja ar ierīci ieveido krāsotus
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby
uzyskać
pełny
dostęp
do
obsługi
świadczonej
matus, taisnošanas plātnes var
• Gdy urządzenie jest gorące,
przez firmę Philips, zarejestruj produkt na stronie
nosmērēties.
nigdy go nie przykrywaj (np.
www.philips.com/welcome.
• Vienmēr nododiet ierīci Philips
ręcznikiem lub odzieżą).
1
Ważne
pilnvarotam servisa centram,
• Używaj urządzenia na suchych
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
ja nepieciešama apskate vai
włosach. Nie używaj urządzenia,
dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na
przyszłość.
remonts. Nekvalificētu personu
gdy masz mokre dłonie.
• OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
veikts remonts var radīt ļoti
• Na bieżąco czyść płytki grzejne
urządzenia w pobliżu wody.
bīstamas situācijas lietotājam.
z kurzu oraz środków do
• Jeśli korzystasz z urządzenia
• Neievietojiet atverēs metāla
układania włosów (np. pianki,
w łazience, po zakończeniu
priekšmetus, lai izvairītos no
lakieru, żelu). Nigdy nie używaj
stosowania wyjmij wtyczkę
elektriskās strāvas trieciena.
lokówki w połączeniu z takimi
z
gniazdka
elektrycznego.
środkami.
• Pēc lietošanas neraujiet
Obecność wody stanowi
aiz strāvas vada. Vienmēr
• Płytki grzejne są pokryte
zagrożenie nawet wtedy, gdy
atvienojiet ierīci, turot aiz
powłoką ochroną. Powłoka ta
urządzenie jest wyłączone.
kontaktdakšas.
może zużywać się z upływem
• OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj
czasu. Nie wpływa to na
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
z urządzenia w pobliżu
prawidłowe funkcjonowanie
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem
wanny,
prysznica,
urządzenia.
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku
iedarbību.
umywalki ani innych
• Jeśli urządzenie jest używane
naczyń napełnionych
Vides aizsardzība
do włosów farbowanych, płytki
wodą.
grzejne mogą się zabarwić.
Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest
kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
• Zawsze po zakończeniu
• Konieczność przeglądu lub
Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par
korzystania z urządzenia
atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu
naprawy urządzenia zawsze
utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi
wyjmij wtyczkę z gniazdka
zgłaszaj do autoryzowanego
uz vidi un cilvēku veselību.
elektrycznego.
centrum serwisowego firmy
2
Ievads
• Ze względów bezpieczeństwa
Philips. Naprawy przez osoby
Taisnotājs tika izstrādāts, lai aizsargātu jūsu trauslos
wymianę uszkodzonego
niewykwalifikowane mogą
matu galus. Novatoriskā SplitStop tehnoloģija ir UniTemp
przewodu sieciowego zleć
sensora un gludu keramisko plātņu apvienojums, novēršot
prowadzić do poważnego
sašķeltus matu galus. Tas nodrošina jūsu matiem uzlabotu
autoryzowanemu
centrum
zagrożenia dla użytkownika
aizsardzību, un mati ir veselīgāki un mirdzošāki. Mēs jau
esam aktivizējuši sensoru, tādēļ jūs jau no paša sākuma
serwisowemu firmy Philips lub
urządzenia.
varat izbaudīt maksimālu aizsardzību.
odpowiednio wykwalifikowanej • Aby uniknąć porażenia prądem,
osobie.
3
Sagatavošana lietošanai
nie umieszczaj metalowych
• Urządzenie może być używane
• Izmazgājiet matus ar šampūnu un kondicionieri un
przedmiotów w otworach
izžāvējiet ar fēnu.
przez
dzieci
w
wieku
powyżej
8
urządzenia.
• Izmantojiet produktu aizsardzībai pret karstumu un
saķemmējiet matus ar lielu ķemmi.
lat oraz osoby z ograniczonymi
• Po zakończeniu korzystania nie
• Izmantojiet taisnotāju tikai tad, kad jūsu mati ir sausi.
zdolnościami
fizycznymi,
ciągnij za przewód zasilający.
• Biežas lietošanas gadījumā taisnošanas laikā ieteicams
sensorycznymi lub umysłowymi,
izmantot produktus aizsardzībai pret karstumu.
Zawsze odłączaj urządzenie
• Pārliecinieties, ka esat izvēlējies temperatūras režīmu, kas
a
także
nieposiadające
od gniazdka elektrycznego,
atbilst jūsu matiem. Lūdzu, skatiet matu tipu tabulu. Ja
grasāties izmantot matu taisnotāju pirmo reizi, vienmēr
wiedzy lub doświadczenia
trzymając za wtyczkę.
izvēlieties zemāko iestatījumu.
w zakresie użytkowania
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Matu tips
Temperatūras režīms
tego typu urządzeń, pod
Biezi
No 200 °C līdz 230 °C
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
warunkiem, że będą one
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
Normāli
No 170 °C līdz 190 °C
działanie pól elektromagnetycznych.
nadzorowane lub zostaną
Smalki
No 130 °C līdz 160 °C
poinstruowane na temat
Środowisko
4
Matu iztaisnošana ( 2. att. )
korzystania z tego urządzenia
Ten symbol oznacza, że produktu nie można
w bezpieczny sposób oraz
1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi
(2012/19/UE). Należy postępować zgodnie z
2 Bīdiet noslēgu ( h ) lejup, lai atbloķētu ierīci.
zostaną poinformowane o
obowiązującymi w danym kraju przepisami
3 Nospiediet un turiet
pogu ( f ), līdz iedegas displejs.
dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych
potencjalnych zagrożeniach.
» Redzams noklusējuma temperatūras iestatījums ( d )
i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić
160°C.
Dzieci nie mogą bawić się
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
4 Nospiediet
vai
pogu ( e ), lai izvēlētos
urządzeniem. Dzieci chcące
nepieciešamo temperatūras iestatījumu.
2
Wprowadzenie
pomóc w czyszczeniu i
» Kad ierīce uzsilst, mirgo temperatūras rādījumi.
Rādījumi pārtrauc mirgot, kad sildīšanas plātnes ir
Prostownicę zaprojektowano tak, aby chroniła delikatne
obsłudze urządzenia zawsze
sasniegušas izvēlēto temperatūru.
końcówki włosów. Innowacyjna technologia SplitStop
powinny to robić pod nadzorem to połączenie czujnika UniTemp i gładkich płytek
» Ierīce tiks uzsildīta 30 sekundēs.
ceramicznych, które zapewnia ochronę przed rozdwajaniem
5 Jonu funkcija ( b ) tiek aktivizēta, kad ierīce ir ieslēgta,
dorosłych.
końcówek. Zapewnia to doskonałą ochronę włosów, dzięki
nodrošinot papildu mirdzumu un samazinot sprogošanos.
• Przed podłączeniem urządzenia czemu włosy pozostają zdrowsze i bardziej lśniące. Czujnik
» Iespējams, sajutīsiet īpašu smaržu un dzirdēsiet sīcošu
został już włączony, więc możesz korzystać z maksymalnej
troksni. Tā ir normāla parādība un to izraisa jonu
upewnij
się,
że
napięcie
podane
ochrony od samego początku.
ģenerators.
na
urządzeniu
jest
zgodne
z
6 Izķemmējiet matus un pēc tam sāciet procedūru,
3
Przygotowanie do użycia
saspraužot izžāvētos matus sadaļās, kas nav platākas par
napięciem w domowej instalacji
5 cm.
• Umyj włosy szamponem, nałóż na nie odżywkę, a
elektrycznej.
Piezīme: biezākiem matiem ieteicams lielāks sadaļu skaits.
następnie je wysusz.
7 Novietojiet matu sadaļu starp taisnošanas
• Użyj środka pielęgnacyjnego chroniącego przed
• Urządzenia używaj zgodnie z
plātnēm ( a ) un cieši saspiediet kopā rokturus.
działaniem ciepła i rozczesz włosy grzebieniem o szeroko
jego przeznaczeniem, opisanym
8 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem
rozstawionych ząbkach.
no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes), lai
•
Z prostownicy można korzystać tylko wtedy, gdy włosy
w tej instrukcji obsługi.
nepārkarsētu matus.
są suche.
9 Lai iztaisnotu pārējos matus, atkārtojiet no 6. līdz 8.
• Nie używaj urządzenia na
• Osobom, które często korzystają z prostownicy, zaleca się
darbībai, līdz iegūts vēlamais izskats.
stosowanie środków pielęgnacyjnych chroniących przed
sztucznych włosach.
10 Lai pabeigtu matu ieveidošanu, samitriniet ar spīduma
działaniem ciepła.
efekta vai fiksējošu matu laku.
• Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla
• Nigdy nie pozostawiaj
Padoms: nesukājiet matus pēc to iztaisnošanas.
Twoich włosów. Zapoznaj się z tabelą charakterystyki
bez nadzoru urządzenia
włosów zamieszczoną poniżej. Jeśli używasz prostownicy
po raz pierwszy, wybierz niskie ustawienie temperatury.
5
Matu lokošana ( 3. att. )
podłączonego do zasilania.
Rodzaj włosów
Ustawienie temperatury
Lai izveidotu uz iekšu/uz āru vērstas lokas:
• Nie korzystaj z akcesoriów ani
Grube
Od 200°C do 230 °C
1 Satveriet matu šķipsnu un saspraudiet pārējos matus.
części innych producentów,
2 Sāciet tuvu pie matu saknēm. Novietojiet matu šķipsnu
Normalna
Od 170 °C do 190 °C
ani takich, których nie zaleca
starp taisnošanas plātnēm ( a ).
Cienkie
Od 130 °C do 160 °C
3 ( 3-A att. ) Pagrieziet taisnotāju uz iekšu virzienā pret seju
w wyraźny sposób firma
un veiciet apgriezienu par 360 grādiem.
Philips. Wykorzystanie tego
( 3-B att. ) Lai izveidotu uz āru vērstas lokas, pavērsiet
taisnotāju projām no sejas un veiciet apgriezienu par 360
typu akcesoriów lub części
grādiem.
Piezīmes:
spowoduje unieważnienie
• Nepieskarieties virsmai virs vai zem taisnošanas plātnēm,
gwarancji.
jo tā ir karsta. Ja nepieciešams, izmantojiet tikai vēso galu.
•
Introducere
4
Prostowanie włosów (rys. 2)
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
elektrycznego.
2 Przesuń zatrzask blokujący ( h ) w dół, aby odblokować
urządzenie.
3 Naciśnij i przytrzymaj
przycisk ( f ), aż włączy się
wyświetlacz.
1
» Wyświetlone zostanie domyślne ustawienie
temperatury 160°C ( d ).
4 Naciśnij przycisk
lub
( e ), aby wybrać żądane
ustawienie temperatury.
•
» Podczas nagrzewania się urządzenia cyfry temperatury
będą migać. Cyfry przestaną migać, gdy płytki grzejne
osiągną wybraną temperaturę.
» Urządzenie nagrzeje się w 30 sekund.
5 Po włączeniu urządzenia uruchamia się funkcja jonizacji
( b ), która nadaje włosom blask i zmniejsza skręcanie
•
się włosów.
» Możliwe, że wyczujesz specyficzny zapach i usłyszysz
syczenie. Jest to zjawisko normalne, spowodowane
wytwarzaniem jonów.
6 Rozczesz włosy, a następnie za pomocą klipsów podziel
wysuszone włosy na pasma o szerokości nie większej niż
5 cm.
Uwaga: w przypadku grubszych włosów zalecane jest
podzielenie ich na więcej pasm.
7 Umieść jedno pasmo włosów między płytkami grzejnymi
( a ) i mocno ściśnij uchwyty.
8 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym,
płynnym ruchem (przez maks. 5 sekund). Nie zatrzymuj
się, gdyż może to doprowadzić do przegrzania włosów.
9 Aby wyprostować resztę włosów, powtarzaj czynności od
6 do 8 aż do uzyskania żądanej fryzury.
10 Na zakończenie spryskaj włosy sprayem nabłyszczającym
lub elastycznie utrwalającym fryzurę.
Wskazówka: nie czesz włosów po wyprostowaniu.
5
•
•
•
Tworzenie loków (rys. 3)
Aby uzyskać loki podwinięte do środka/wywinięte na
zewnątrz:
1 Chwyć pasmo włosów i zepnij resztę.
2 Rozpocznij u nasady włosów. Umieść pasmo włosów
między płytkami grzejnymi ( a ).
3 (Rys. 3-A) Obróć prostownicę w stronę twarzy i obróć ją
o 360 stopni.
(Rys. 3-B) Aby uzyskać loki wywinięte na zewnątrz,
odwróć prostownicę od twarzy i obróć ją o 360 stopni.
Uwagi:
• Nie dotykaj powierzchni nad ani pod płytkami grzejnymi,
ponieważ są one gorące. W razie potrzeby używaj
wyłącznie nienagrzewającej się końcówki.
• Pierwsza część włosów powinna być całkowicie owinięta
wokół prostownicy przed zsunięciem włosów w dół.
4 Nawiń pasmo włosów na obie strony prostownicy.
Upewnij się, aby koniec pasma włosów wystawał z
prostownicy.
5 Powoli przesuwaj prostownicę w dół wzdłuż włosów.
Upewnij się, że włosy nie wysuwają się spomiędzy płytek
grzejnych.
Wskazówki:
• Możesz użyć nienagrzewającej się końcówki ( c ), aby
pomóc sobie w wykonywaniu obrotu o 360 stopni.
• Trzymaj prostownicę poziomo (równolegle do podłogi),
aby włosy nie wypadły.
• Możesz wykorzystać nienagrzewającą się końcówkę, aby
ułożyć pasmo włosów we właściwym miejscu.
• Delikatnie zwolnij uchwyt podczas obracania
prostownicy, aby można nią było swobodnie poruszać.
Po użyciu:
1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury
powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3 Wyczyść urządzenie i płytki grzejne przy użyciu wilgotnej
szmatki.
4 Zamknij płytki grzejne ( a ) i przesuń zatrzask blokujący
( h ), aby zablokować urządzenie.
5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu,
z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za
uchwyt do zawieszania ( g ).
Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w funkcję
automatycznego wyłączania. Wyłącza się automatycznie po
30 minutach bez zaciskania.
•
6
•
Gwarancja i serwis
•
•
•
•
•
•
•
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np.
w przypadku konieczności wymiany nasadki,
prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
www.philips.com/support lub skontaktować się z lokalnym
Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu
znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju
nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do
sprzedawcy produktów firmy Philips.
•
Română
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
1
Important
•
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a
utiliza aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
aparat în apropierea apei.
Când aparatul este utilizat
în baie, scoateţi-l din priză
după utilizare deoarece apa
reprezintă un risc chiar şi când
aparatul este oprit.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest
aparat în apropierea
căzilor, duşurilor,
bazinelor sau altor
recipiente cu apă.
Scoateţi întotdeauna aparatul
din priză după utilizare.
În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit
întotdeauna de Philips, de un
centru de service autorizat de
Philips sau de personal calificat
în domeniu, pentru a evita orice
accident.
Acest aparat poate fi utilizat
de către persoane care au
capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau sunt lipsite
de experienţă şi cunoştinţe şi
copii cu vârsta minimă de 8 ani
dacă au fost supravegheaţi sau
instruiţi cu privire la utilizarea
•
•
•
în condiţii de siguranţă a
aparatului şi înţeleg pericolele
implicate. Copii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea de către utilizator nu
trebuie realizate de către copii
nesupravegheaţi.
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea
indicată pe aparat corespunde
tensiunii reţelei locale.
Nu utilizaţi aparatul pentru alt
scop decât cel descris în acest
manual.
Nu utilizaţi aparatul pe păr
artificial.
Nu lăsaţi niciodată aparatul
nesupravegheat când este
conectat la sursa de alimentare.
Nu utilizaţi niciodată accesorii
sau componente de la alţi
producători sau nerecomandate
explicit de Philips. Dacă
utilizaţi aceste accesorii sau
componente, garanţia se
anulează.
Nu înfăşuraţi cablul de
alimentare în jurul aparatului.
Înainte de a depozita aparatul,
aşteptaţi să se răcească.
Aveţi foarte multă grijă când
utilizaţi aparatul întrucât ar
putea fi extrem de fierbinte.
Apucaţi doar mânerul, deoarece
celelalte componente sunt
fierbinţi, şi evitaţi contactul cu
pielea.
Aşezaţi întotdeauna aparatul cu
suportul pe o suprafaţa plată,
stabilă, termorezistentă. Plăcile
de încălzire fierbinţi nu trebuie
să atingă niciodată suprafaţa
sau alte materiale inflamabile.
Evitaţi intrarea în contact a
cablului de alimentare cu
piesele fierbinţi ale aparatului.
Păstraţi aparatul la distanţă de
obiecte şi materiale inflamabile
când este pornit.
Nu acoperiţi niciodată aparatul
cu ceva (de exemplu un prosop
sau un articol vestimentar) când
este fierbinte.
Utilizaţi aparatul numai pe păr
uscat. Nu utilizaţi aparatul cu
mâinile ude.
Păstraţi plăcile de încălzire
curate şi curăţaţi-le de praf
şi produse pentru coafat
precum spumă, spray sau gel.
Nu utilizaţi niciodată aparatul
împreună cu produse de coafat.
Plăcile de încălzire au înveliş.
Acest înveliş se poate uza
lent în timp. Totuşi, acest lucru
nu afectează performanţa
aparatului.
Dacă aparatul este utilizat pe
păr vopsit, plăcile de încălzire se
pot păta.
Pentru control sau depanare
duceţi aparatul numai la un
centru service autorizat de
Philips. Repararea făcută de
persoane necalificate poate
genera situaţii periculoase
pentru utilizator.
Nu introduceţi obiecte metalice
în orificii, pentru a evita
electrocutarea.
Nu trageţi de cablul de
alimentare după utilizare.
Întotdeauna scoateţi aparatul
din priză ţinând de ştecher.
Setare de temperatură
Gros
între 200°C şi 230°C
Normal
între 170°C şi 190°C
Subţire
între 130°C şi 160°C
4
Îndreptarea părului ( Fig.2 )
•
•
•
•
Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.
1
2 Glisează clema de închidere ( h ) în jos, pentru a debloca
aparatul.
3 Apasă şi menţine apăsat
butonul ( f ) până la
aprinderea afişajului.
» Setarea implicită de temperatură de 160°C ( d ) este
afişată.
4 Apasă butoanele
sau
( e ) pentru a selecta setarea
de temperatură dorită.
» Când aparatul se încălzeşte, cifrele care indică
temperatura vor lumina intermitent. Cifrele nu mai
luminează intermitent când plăcile de încălzire au
ajuns la temperatura selectată.
» Aparatul se va încălzi în 30 de secunde.
•
•
5 Funcţia de ionizare ( b ) este activată atunci când
aparatul este pornit, ceea ce oferă un plus de strălucire şi
reduce încreţirea părului.
» Este posibil să percepeţi un miros specific şi veţi auzi
un sfârâit. Este normal, deoarece acestea sunt cauzate
de generatorul de ioni.
6 Pieptănaţi-vă părul şi apoi începeţi prin prinderea părului
uscat în şuviţe nu mai mari de 5 cm în lăţime.
Notă: pentru părul cu fir mai gros, se recomandă crearea mai
multor şuviţe.
7 Poziţionează o şuviţă de păr între plăcile
de încălzire ( a ) şi apăsă ferm mânerele.
8 Glisaţi aparatul de îndreptat părul uşor pe lungimea
părului cu o singură mişcare (max. 5 sec) de la rădăcină la
vârf, fără a vă opri pentru a preveni supraîncălzirea.
9 Pentru a îndrepta restul părului, repetă paşii 6 - 8 până la
obţinerea aspectului dorit.
10 Pentru finalizarea coafurii, pulverizează un spray de
strălucire sau un fixativ cu fixare flexibilă.
Sfat: nu îţi peria părul după ce l-ai îndreptat.
5
Ondularea părului ( Fig.3 )
Pentru crearea buclelor spre interior/exterior:
1 Ia o şuviţă de păr şi prinde cu o clemă restul părului.
2 Începe în apropierea rădăcinilor părului. Aşează şuviţa de
păr între plăcile de încălzire ( a ).
3 ( Fig.3-A ) Roteşte aparatul de îndreptat părul spre
interior, în direcţia feţei tale, într-un cerc de 360 de grade.
( Fig.3-B ) Pentru a crea bucle spre exterior, roteşte
aparatul de îndreptat părul în direcţia opusă feţei tale,
într-un cerc de 360 de grade.
Note:
• Nu atinge suprafaţa de deasupra sau de dedesubtul
plăcilor de încălzire, deoarece acestea sunt fierbinţi. Dacă
este necesar, utilizează numai vârful rece.
• Porţiunea părului de unde începi ondularea trebuie să fie
complet înfăşurată în jurul aparatului de îndreptat părul
înainte de glisarea părului în jos.
4 Şuviţa ta de păr este complet înfăşurată în jurul ambelor
părţi ale aparatului de îndreptat părul. Asigură-te că vârful
părului iese în afară.
5 Trage lent aparatul de îndreptat părul în jos, de-a lungul
părului. Asigură-te că şuviţa de păr nu alunecă dintre
plăci.
Sfaturi:
• Poţi folosi vârful rece ( c ) pentru ajutor în rotirea de 360
de grade.
• Menţine aparatul de îndreptat părul orizontal (paralel cu
podeaua), pentru ca părul să nu cadă.
• Poţi folosi vârful rece pentru a fixa şuviţa de păr în poziţie.
• Relaxează uşor mâna cu care ţii mânerul pe măsură ce
roteşti, astfel încât să poţi roti uşor aparatul de îndreptat
părul.
După utilizare:
1 Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2 Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
3 Curăţaţi aparatul şi plăcile de încălzire cu o cârpă umedă.
4 Închide plăcile de încălzire ( a ) şi glisează clema de
închidere ( h ) pentru a bloca aparatul.
5 Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De
asemenea, îl poţi suspenda de la agăţătoare ( g ).
Notă: Aparatul are o funcţie de oprire automată. Acesta se
opreşte automat după 30 de minute, fără prindere.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Garanţie şi service
Dacă ai nevoie de informaţii, de ex. despre înlocuirea unui
accesoriu, sau întâmpini probleme, accesează site-ul web
Philips la adresa www.philips.com/support sau contactează
centrul local de asistenţă pentru clienţi Philips (numărul de
telefon îl găseşti în certificatul de garanţie universal). Dacă în
ţara dvs. nu există niciun centru de asistenţă pentru clienţi,
contactaţi distribuitorul Philips local.
•
ǝȀǾǾǷǵǶ
ǏȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉ
ǜǻǴDZǽǭǯǸȌDzǹǾǼǻǷȀǼǷǻǶǵDZǻǮǽǻǼǻdzǭǸǻǯǭǿȉǯǷǸȀǮ3KLOLSV
ǤǿǻǮȈǯǻǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌǯǾDzǹǵǼǽDzǵǹȀȆDzǾǿǯǭǹǵǼǻDZDZDzǽdzǷǵ3KLOLSV
ǴǭǽDzǰǵǾǿǽǵǽȀǶǿDzȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǺǭǯDzǮǾǭǶǿDzZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
•
ǏǭdzǺǭȌǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌ
ǜDzǽDzDZǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭǯǺǵǹǭǿDzǸȉǺǻǻǴǺǭǷǻǹȉǿDzǾȉǾ
ǵǺǾǿǽȀǷȃǵDzǶǼǻȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵǵǾǻȂǽǭǺǵǿDzDzDzDZǸȌDZǭǸȉǺDzǶȅDzǰǻ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǯǷǭȄDzǾǿǯDzǾǼǽǭǯǻȄǺǻǰǻǹǭǿDzǽǵǭǸǭ
•
•
•
•
•
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
electromagnetice.
Mediu
Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi
eliminat împreună cu gunoiul menajer normal
(2012/19/EU). Urmează regulile din ţara ta pentru
colectarea separată a produselor electrice şi
electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea
consecinţelor negative asupra mediului şi asupra sănătăţii
umane.
Tip de păr
•
•
ǏǚǕǙǍǚǕǒǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz
ǼǽǵǮǻǽǯǮǸǵǴǵǯǻDZȈ
ǏȈǺȉǿDzǯǵǸǷȀȅǺȀǽǭǼǵǿǭǺǵȌ
ǼǽǵǮǻǽǭǵǴǽǻǴDzǿǷǵȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
ǼǻǾǸDzǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǼǽǵǮǻǽǭǯ
ǯǭǺǺǻǶǷǻǹǺǭǿDzǎǸǵǴǻǾǿȉǯǻDZȈ
ǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌDzǿǽǵǾǷDZǭdzDzDzǾǸǵ
ǼǽǵǮǻǽǯȈǷǸȋȄDzǺ
ǏǚǕǙǍǚǕǒǚDz
ǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽǯ
ǯǭǺǺǻǶDZȀȅDzǮǭǾǾDzǶǺDz
ǵǸǵDZǽȀǰǵȂǼǻǹDzȆDzǺǵȌȂǾ
ǼǻǯȈȅDzǺǺǻǶǯǸǭdzǺǻǾǿȉȋ
ǜǻǾǸDzǴǭǯDzǽȅDzǺǵȌǽǭǮǻǿȈ
ǻǿǷǸȋȄǵǿDzǼǽǵǮǻǽǻǿǽǻǴDzǿǷǵ
ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
ǏǾǸȀȄǭDzǼǻǯǽDzdzDZDzǺǵȌǾDzǿDzǯǻǰǻ
ȅǺȀǽǭDzǰǻǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǴǭǹDzǺǵǿȉ
ǤǿǻǮȈǻǮDzǾǼDzȄǵǿȉǮDzǴǻǼǭǾǺȀȋ
ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵȋǼǽǵǮǻǽǭǴǭǹDzǺȌǶǿDz
ȅǺȀǽǿǻǸȉǷǻǯǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺǻǹ
ǾDzǽǯǵǾǺǻǹȃDzǺǿǽDz3KLOLSVǵǸǵǯ
ǾDzǽǯǵǾǺǻǹȃDzǺǿǽDzǾǼDzǽǾǻǺǭǸǻǹ
ǯȈǾǻǷǻǶǷǯǭǸǵȁǵǷǭȃǵǵ
ǑDzǿǵǾǿǭǽȅDzǸDzǿǵǸǵȃǭǾ
ǻǰǽǭǺǵȄDzǺǺȈǹǵǯǻǴǹǻdzǺǻǾǿȌǹǵ
ǾDzǺǾǻǽǺǻǶǾǵǾǿDzǹȈǵǸǵ
ǻǰǽǭǺǵȄDzǺǺȈǹǵȀǹǾǿǯDzǺǺȈǹǵ
ǵǸǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵǹǵǾǼǻǾǻǮǺǻǾǿȌǹǵ
ǭǿǭǷdzDzǸǵȃǭǾǺDzDZǻǾǿǭǿǻȄǺȈǹ
ǻǼȈǿǻǹǵǴǺǭǺǵȌǹǵǹǻǰȀǿ
ǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌȊǿǵǹǼǽǵǮǻǽǻǹ
ǼǻDZǼǽǵǾǹǻǿǽǻǹǵǸǵǼǻǾǸDz
ǼǻǸȀȄDzǺǵȌǵǺǾǿǽȀǷȃǵǶǻ
ǮDzǴǻǼǭǾǺǻǹǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵ
ǼǽǵǮǻǽǭǵǼǻǿDzǺȃǵǭǸȉǺȈȂ
ǻǼǭǾǺǻǾǿȌȂǚDzǼǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZDzǿȌǹ
ǵǰǽǭǿȉǾǼǽǵǮǻǽǻǹǑDzǿǵǹǻǰȀǿ
ǻǾȀȆDzǾǿǯǸȌǿȉǻȄǵǾǿǷȀǵȀȂǻDZǴǭ
ǼǽǵǮǻǽǻǹǿǻǸȉǷǻǼǻDZǼǽǵǾǹǻǿǽǻǹ
ǯǴǽǻǾǸȈȂ
ǜDzǽDzDZǼǻDZǷǸȋȄDzǺǵDzǹǼǽǵǮǻǽǭ
ȀǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻȀǷǭǴǭǺǺǻDzǺǭ
ǺDzǹǺǭǼǽȌdzDzǺǵDzǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿ
ǺǭǼǽȌdzDzǺǵȋǹDzǾǿǺǻǶȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
ǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽDZǸȌȃDzǸDzǶ
ǻǿǸǵȄǺȈȂǻǿǻǼǵǾǭǺǺȈȂǯDZǭǺǺǻǶ
ǵǺǾǿǽȀǷȃǵǵǼǻȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ
ǚDzǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǼǽǵǮǻǽDZǸȌ
ǻǮǽǭǮǻǿǷǵǵǾǷȀǾǾǿǯDzǺǺȈȂǯǻǸǻǾ
ǚDzǻǾǿǭǯǸȌǶǿDzǯǷǸȋȄDzǺǺȈǶǯǾDzǿȉ
ǼǽǵǮǻǽǮDzǴǼǽǵǾǹǻǿǽǭ
ǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌ
ǷǭǷǵǹǵǸǵǮǻǭǷǾDzǾǾȀǭǽǭǹǵǵǸǵ
DZDzǿǭǸȌǹǵDZǽȀǰǵȂǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸDzǶ
ǺDzǵǹDzȋȆǵȂǾǼDzȃǵǭǸȉǺǻǶ
ǽDzǷǻǹDzǺDZǭȃǵǵ3KLOLSVǜǽǵ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǿǭǷǵȂǭǷǾDzǾǾȀǭǽǻǯ
ǵDZDzǿǭǸDzǶǰǭǽǭǺǿǵǶǺȈDz
ǻǮȌǴǭǿDzǸȉǾǿǯǭǿDzǽȌȋǿǾǵǸȀ
ǚDzǻǮǹǭǿȈǯǭǶǿDzǾDzǿDzǯǻǶȅǺȀǽ
ǯǻǷǽȀǰǼǽǵǮǻǽǭ
ǜǽDzdzDZDzȄDzǹȀǮǽǭǿȉǼǽǵǮǻǽDZǭǶǿDz
DzǹȀǻǾǿȈǿȉ
ǞǻǮǸȋDZǭǶǿDzǻǾǿǻǽǻdzǺǻǾǿȉǼǽǵ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǼǽǵǮǻǽǭǿǭǷǷǭǷǻǺ
ǹǻdzDzǿǾǵǸȉǺǻǺǭǰǽDzǯǭǿȉǾȌǑDzǽdzǵǿDz
ǼǽǵǮǻǽǿǻǸȉǷǻǴǭǷǻǽǼȀǾǿǭǷǷǭǷ
ǻǾǿǭǸȉǺȈDzȄǭǾǿǵǻȄDzǺȉǰǻǽȌȄǵDz
ǕǴǮDzǰǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿǭǾǷǻdzDzǶ
ǏǾDzǰDZǭǽǭǴǹDzȆǭǶǿDzǼǽǵǮǻǽǾ
ǼǻDZǾǿǭǯǷǻǶǺǭǿDzǽǹǻǾǿǻǶǷǻǶ
ȀǾǿǻǶȄǵǯǻǶǼǸǻǾǷǻǶǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿǵ
ǐǻǽȌȄǵDzǺǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈDzǼǸǭǾǿǵǺȈ
ǺDzDZǻǸdzǺȈǾǻǼǽǵǷǭǾǭǿȉǾȌǾ
ǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿȉȋǵǸǵDZǽȀǰǵǹǵ
ǯǻǾǼǸǭǹDzǺȌȋȆǵǹǵǾȌǹǭǿDzǽǵǭǸǭǹǵ
ǚDzDZǻǼȀǾǷǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿǭǾDzǿDzǯǻǰǻ
ȅǺȀǽǭǾǰǻǽȌȄǵǹǵȄǭǾǿȌǹǵǼǽǵǮǻǽǭ
ǑDzǽdzǵǿDzǯǷǸȋȄDzǺǺȈǶǼǽǵǮǻǽǯ
ǾǿǻǽǻǺDzǻǿǸDzǰǷǻǯǻǾǼǸǭǹDzǺȌȋȆǵȂǾȌ
ǻǮȇDzǷǿǻǯǵǹǭǿDzǽǵǭǸǻǯ
ǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌǼǻǷǽȈǯǭǿȉ
ǺDzǻǾǿȈǯȅǵǶǼǽǵǮǻǽǺǭǼǽǵǹDzǽ
ǼǻǸǻǿDzǺȃDzǹǵǸǵǻDZDzdzDZǻǶ
ǜǻǸȉǴȀǶǿDzǾȉǼǽǵǮǻǽǻǹDZǸȌȀǷǸǭDZǷǵ
ǿǻǸȉǷǻǾȀȂǵȂǯǻǸǻǾǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌ
ǮǽǭǿȉǼǽǵǮǻǽǹǻǷǽȈǹǵǽȀǷǭǹǵ
ǚǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈDzǼǸǭǾǿǵǺȈǾǸDzDZȀDzǿ
ǾǻDZDzǽdzǭǿȉǯȄǵǾǿǻǿDzǛȄǵȆǭǶǿDz
ǵȂǻǿǼȈǸǵǵǾǽDzDZǾǿǯDZǸȌȀǷǸǭDZǷǵ
ǹȀǾǾǻǯǾǼǽDzDzǯǵǰDzǸDzǶǔǭǼǽDzȆǭDzǿǾȌ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǼǽǵǮǻǽǯǹDzǾǿDzǾǻ
ǾǽDzDZǾǿǯǭǹǵDZǸȌȀǷǸǭDZǷǵ
ǚǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈDzǼǸǭǾǿǵǺȈǵǹDzȋǿ
ǾǼDzȃǵǭǸȉǺǻDzǼǻǷǽȈǿǵDzǞǻ
ǯǽDzǹDzǺDzǹȊǿǻǼǻǷǽȈǿǵDzǹǻdzDzǿ
ǾǿǵǽǭǿȉǾȌǪǿǻǺDzǯǸǵȌDzǿǺǭǽǭǮǻǿȀ
ǼǽǵǮǻǽǭ
ǜǽǵǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǼǽǵǮǻǽǭ
ǺǭǻǷǽǭȅDzǺǺȈȂǯǻǸǻǾǭȂǺǭ
ǺǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈȂǼǸǭǾǿǵǺǭȂǹǻǰȀǿ
ǼǻȌǯǵǿȉǾȌǼȌǿǺǭ
ǑǸȌǼǽǻǯDzǽǷǵǵǸǵǽDzǹǻǺǿǭǼǽǵǮǻǽǭ
ǾǸDzDZȀDzǿǻǮǽǭȆǭǿȉǾȌǿǻǸȉǷǻǯ
ǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺȈǶǾDzǽǯǵǾǺȈǶȃDzǺǿǽ
3KLOLSVǝDzǹǻǺǿǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǺȈǶ
ǺDzǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǻǯǭǺǺȈǹǸǵȃǻǹ
ǹǻdzDzǿǼǽǵǯDzǾǿǵǷǻǾǻǮǻǻǼǭǾǺȈǹ
DZǸȌǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌǾǵǿȀǭȃǵȌǹ
ǏǻǵǴǮDzdzǭǺǵDzǼǻǽǭdzDzǺǵȌ
ȊǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǹǿǻǷǻǹǺDzǯǾǿǭǯǸȌǶǿDz
ǹDzǿǭǸǸǵȄDzǾǷǵDzǼǽDzDZǹDzǿȈǯ
ǻǿǯDzǽǾǿǵȌ
ǚDzǿȌǺǵǿDzǺǭǾDzǮȌȅǺȀǽǼǵǿǭǺǵȌ
ǼǻǾǸDzǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌǑDzǽdzǵǿDzǾȉ
ǿǻǸȉǷǻǴǭǯǵǸǷȀǼǽǵǻǿǷǸȋȄDzǺǵǵ
ǼǽǵǮǻǽǭǻǿǾDzǿǵ
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈDzǼǻǸȌǪǙǜ
ǪǿǻǿǼǽǵǮǻǽ3KLOLSVǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿǯǾDzǹǼǽǵǹDzǺǵǹȈǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǵ
ǺǻǽǹǭǹǼǻǯǻǴDZDzǶǾǿǯǵȋȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈȂǼǻǸDzǶ
ǔǭȆǵǿǭǻǷǽȀdzǭȋȆDzǶǾǽDzDZȈ
ǪǿǻǿǾǵǹǯǻǸǻǴǺǭȄǭDzǿȄǿǻǼǽǻDZȀǷǿǺDzǹǻdzDzǿǮȈǿȉ
ȀǿǵǸǵǴǵǽǻǯǭǺǯǹDzǾǿDzǾǮȈǿǻǯȈǹǵǻǿȂǻDZǭǹǵǒǞ
ǏȈǼǻǸǺȌǶǿDzǽǭǴDZDzǸȉǺȀȋȀǿǵǸǵǴǭȃǵȋȊǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵȂ
ǵȊǸDzǷǿǽǻǺǺȈȂǵǴDZDzǸǵǶǯǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯǵǵǾǼǽǭǯǵǸǭǹǵ
ǼǽǵǺȌǿȈǹǵǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǜǽǭǯǵǸȉǺǭȌȀǿǵǸǵǴǭȃǵȌǼǻǹǻǰǭDzǿ
ǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿǵǿȉǺDzǰǭǿǵǯǺǻDzǯǻǴDZDzǶǾǿǯǵDzǺǭǻǷǽȀdzǭȋȆȀȋǾǽDzDZȀǵ
ǴDZǻǽǻǯȉDzȄDzǸǻǯDzǷǭ
ǏǯDzDZDzǺǵDz
ǏȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǴǭȆǵȆǭDzǿǷǻǺȄǵǷǵǯǻǸǻǾǻǿǼǻǯǽDzdzDZDzǺǵǶ
ǕǺǺǻǯǭȃǵǻǺǺǭȌǿDzȂǺǻǸǻǰǵȌ6SOLW6WRSǼǽDzDZǾǿǭǯǸȌDzǿǾǻǮǻǶ
ǾǻȄDzǿǭǺǵDzDZǭǿȄǵǷǭ8QL7HPSǵǰǸǭDZǷǵȂǷDzǽǭǹǵȄDzǾǷǵȂǼǸǭǾǿǵǺ
ȄǿǻǼǻǴǯǻǸȌDzǿȊȁȁDzǷǿǵǯǺǻǮǻǽǻǿȉǾȌǾǾDzǷȀȆǵǹǵǾȌǷǻǺȄǵǷǭǹǵ
ǪǿǻǻǮDzǾǼDzȄǵǯǭDzǿȀǸȀȄȅDzǺǺȀȋǴǭȆǵǿȀǯǻǸǻǾDZDzǸǭȌǯǻǸǻǾȈ
ǮǻǸDzDzǴDZǻǽǻǯȈǹǵǵǷǽǭǾǵǯȈǹǵǑǭǿȄǵǷȀdzDzǯǷǸȋȄDzǺǼǻȊǿǻǹȀ
ǯǭǹǻǾǿǭDzǿǾȌǿǻǸȉǷǻǺǭȄǭǿȉȀǷǸǭDZǷȀ³ǯǻǸǻǾǭǹǻǮDzǾǼDzȄǵǯǭDzǿǾȌ
ǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǭȌǾǿDzǼDzǺȉǴǭȆǵǿȈ
•
•
•
•
•
ǜǻDZǰǻǿǻǯǷǭǼǽǵǮǻǽǭǷǽǭǮǻǿDz
ǏȈǹǻǶǿDzǯǻǸǻǾȈȅǭǹǼȀǺDzǹǵǷǻǺDZǵȃǵǻǺDzǽǻǹǵǯȈǾȀȅǵǿDzǵȂ
ǚǭǺDzǾǵǿDzǿDzǽǹǻǴǭȆǵǿǺǻDzǾǽDzDZǾǿǯǻDZǸȌȀǷǸǭDZǷǵǵǽǭǾȄDzȅǵǿDz
ǯǻǸǻǾȈǽǭǾȄDzǾǷǻǶǾǷǽȀǼǺȈǹǵǴȀǮȃǭǹǵ
ǕǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǿǻǸȉǷǻǺǭǾȀȂǵȂǯǻǸǻǾǭȂ
ǜǽǵȄǭǾǿǻǹǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǼǽǵǮǻǽǭǽDzǷǻǹDzǺDZȀDzǿǾȌDZǸȌ
ǯȈǼǽȌǹǸDzǺǵȌǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǿDzǽǹǻǴǭȆǵǿǺȈDzǾǽDzDZǾǿǯǭDZǸȌ
ȀǷǸǭDZǷǵ
ǏǾDzǰDZǭȀǾǿǭǺǭǯǸǵǯǭǶǿDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺȈǶǽDzdzǵǹǺǭǵǮǻǸDzDz
ǼǻDZȂǻDZȌȆǵǶDZǸȌǯǭȅDzǰǻǿǵǼǭǯǻǸǻǾǕǺȁǻǽǹǭȃǵȋǻǿǵǼǭȂǯǻǸǻǾ
ǾǹǯǿǭǮǸǵȃDzǺǵdzDzǜǽǵǼDzǽǯǻǹǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȌ
ǯȈǮDzǽǵǿDzǽDzdzǵǹǺǵǴǷǻǶǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȈ
ǟǵǼǯǻǸǻǾ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺǭǰǽDzǯǭ
ǐȀǾǿȈDz
²ƒ&
ǚǻǽǹǭǸȉǺǻDz
²ƒ&
ǟǻǺǷǵDz
²ƒ&
1
ǏȈǼǽȌǹǸDzǺǵDzǯǻǸǻǾǽǵǾ
ǏǾǿǭǯȉǿDzǯǵǸǷȀǯǽǻǴDzǿǷȀȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
2 ǜDzǽDzǹDzǾǿǵǿDzȁǵǷǾǭǿǻǽhǯǺǵǴȄǿǻǮȈǽǭǴǮǸǻǷǵǽǻǯǭǿȉ
ǼǽǵǮǻǽ
3 ǚǭdzǹǵǿDzǵȀDZDzǽdzǵǯǭǶǿDzǷǺǻǼǷȀ f DZǻǯǷǸȋȄDzǺǵȌDZǵǾǼǸDzȌ
» ǚǭDZǵǾǼǸDzDzǻǿǻǮǽǭǴǵǿǾȌȀǾǿǭǺǻǯǸDzǺǺȈǶǼǻȀǹǻǸȄǭǺǵȋ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺȈǶǽDzdzǵǹƒ&d
4 ǤǿǻǮȈǯȈǮǽǭǿȉǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺȈǶǽDzdzǵǹǺǭdzǹǵǿDzǷǺǻǼǷȀ ǵǸǵ
e
» ǏǻǯǽDzǹȌǺǭǰǽDzǯǭǼǽǵǮǻǽǭȃǵȁǽȈȀǷǭǴȈǯǭȋȆǵDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȀ
ǮȀDZȀǿǹǵǰǭǿȉǣǵȁǽȈǼDzǽDzǾǿǭǺȀǿǹǵǰǭǿȉǷǻǰDZǭǼǸǭǾǿǵǺȈ
ǺǭǰǽDzȋǿǾȌDZǻǯȈǮǽǭǺǺǻǶǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽȈ
» ǏǽDzǹȌǺǭǰǽDzǯǭǼǽǵǮǻǽǭǾǻǾǿǭǯǸȌDzǿǾDzǷȀǺDZ
5 ǜǽǵǯǷǸȋȄDzǺǵǵǼǽǵǮǻǽǭǭǷǿǵǯǵǽȀDzǿǾȌȁȀǺǷȃǵȌǵǻǺǵǴǭȃǵǵb
ǷǻǿǻǽǭȌǼǽǵDZǭDzǿǯǻǸǻǾǭǹDZǻǼǻǸǺǵǿDzǸȉǺȈǶǮǸDzǾǷǵȀǹDzǺȉȅǭDzǿ
ǾǼȀǿȈǯǭǺǵDz
» ǙǻdzDzǿǼǻȌǯǵǿȉǾȌǾǼDzȃǵȁǵȄDzǾǷǵǶǴǭǼǭȂǵǼǻǿǽDzǾǷǵǯǭǺǵDzǪǿǻ
ǻǮȈȄǺȈDzȌǯǸDzǺǵȌǷǻǿǻǽȈDzǯǻǴǺǵǷǭȋǿǯǾǸDzDZǾǿǯǵDzǽǭǮǻǿȈ
ǵǻǺǵǴǭǿǻǽǭ
6 ǝǭǾȄDzȅǵǿDzǯȈǾȀȅDzǺǺȈDzȁDzǺǻǹǯǻǸǻǾȈǵǼǽǵǾǿȀǼǵǿDzǷ
ǯȈǼǽȌǹǸDzǺǵȋǼǽDzDZǯǭǽǵǿDzǸȉǺǻǽǭǴDZDzǸǵǯǵȂǺǭǼǽȌDZǵȅǵǽǵǺǻǶ
ǺDzǮǻǸDzDzǾǹ
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵDzǒǾǸǵǯǻǸǻǾȈǰȀǾǿȈDzǽǭǴDZDzǸǵǿDzǵȂǺǭǮǻǸȉȅDzDzȄǵǾǸǻ
ǼǽȌDZDzǶ
7 ǜǻǹDzǾǿǵǿDzǼǽȌDZȉǯǻǸǻǾǹDzdzDZȀǺǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈǹǵǼǸǭǾǿǵǺǭǹǵ
aǵǷǽDzǼǷǻǾǻdzǹǵǿDzǽȀǷǻȌǿǷǵ
8 ǜǸǭǯǺǻǼDzǽDzǹDzȆǭǶǿDzǼǽǵǮǻǽǼǻǯǾDzǶDZǸǵǺDzǯǻǸǻǾǯǿDzȄDzǺǵDz
ǹǭǷǾǵǹȀǹǾDzǷȀǺDZǻǿǷǻǽǺDzǶDZǻǷǻǺȄǵǷǻǯǚDzǼǽDzǷǽǭȆǭǶǿDz
DZǯǵdzDzǺǵDzȄǿǻǮȈǺDzǼDzǽDzǰǽDzǿȉǯǻǸǻǾȈ
9 ǏȈǼǽȌǹǵǿDzǻǾǿǭǸȉǺȈDzǯǻǸǻǾȈǼǻǯǿǻǽȌǶǿDzȅǭǰǵ²ǼǻǷǭǺDz
ǮȀDZDzǿǼǻǸȀȄDzǺdzDzǸǭDzǹȈǶǽDzǴȀǸȉǿǭǿ
10 ǜǻǻǷǻǺȄǭǺǵǵȀǷǸǭDZǷǵǯǻǾǼǻǸȉǴȀǶǿDzǾȉǾǼǽDzDzǹDZǸȌǮǸDzǾǷǭǵǸǵ
ǾǼǽDzDzǹDZǸȌǰǵǮǷǻǶȁǵǷǾǭȃǵǵ
ǞǻǯDzǿǚDzǽǭǾȄDzǾȈǯǭǶǿDzǯǻǸǻǾȈǼǻǾǸDzǯȈǼǽȌǹǸDzǺǵȌ
ǔǭǯǵǯǷǭǯǻǸǻǾǽǵǾ
ǞǻǴDZǭǺǵDzǸǻǷǻǺǻǯǴǭǯǵǯǭȋȆǵȂǾȌǷǸǵȃȀǻǿǸǵȃǭ
1 ǔǭǷǻǸǵǿDzǯǻǸǻǾȈǻǾǿǭǯǵǯǻDZǺȀǼǽȌDZȉ
2 ǚǭȄǵǺǭǶǿDzǻǿǷǻǽǺDzǶǜǻǹDzǾǿǵǿDzǼǽȌDZȉǯǻǸǻǾǹDzdzDZȀ
ǺǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈǹǵǼǸǭǾǿǵǺǭǹǵa
3 ǝǵǾ$ǼǻǯDzǽǺǵǿDzǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǺǭǰǽǭDZȀǾǻǯǼǻ
ǺǭǼǽǭǯǸDzǺǵȋǷǸǵȃȀ
ǝǵǾ%DZǸȌǾǻǴDZǭǺǵȌǸǻǷǻǺǻǯǴǭǯǵǯǭȋȆǵȂǾȌǺǭǽȀdzȀ
ǼǻǯDzǽǺǵǿDzǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǺǭǰǽǭDZȀǾǻǯǼǻǺǭǼǽǭǯǸDzǺǵȋǻǿ
Ǹǵȃǭ
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵȌ
• ǚDzDZǻǿǽǭǰǵǯǭǶǿDzǾȉDZǻǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿǵǺǭDZǵǸǵǼǻDZ
ǺǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈǹǵǼǸǭǾǿǵǺǭǹǵǿǭǷǻǺǵǻȄDzǺȉǰǻǽȌȄǵDzǜǽǵ
ǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǾǿǵDZDzǽdzǵǿDzǾȉǿǻǸȉǷǻǴǭǿDzǽǹǻǵǴǻǸǵǽǻǯǭǺǺȈǶ
ǷǻǺȄǵǷ
• ǜǽDzdzDZDzȄDzǹǼDzǽDzǹDzȆǭǿȉǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǯǺǵǴȀǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻ
ǼǽȌDZȉǼǻǸǺǻǾǿȉȋǺǭǷǽȀȄDzǺǭǺǭǷǻǽǼȀǾǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȌ
4 ǜǻǸǺǻǾǿȉȋǺǭǷǽȀȄǵǯǭǶǿDzǼǽȌDZȉǺǭǻǮDzǾǿǻǽǻǺȈǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȌ
ǠǮDzDZǵǿDzǾȉȄǿǻǷǻǺȄǵǷǵǯǻǸǻǾǯȈǼȀȆDzǺȈǺǭǽȀdzȀ
5 ǙDzDZǸDzǺǺǻǼǽǻǯDzDZǵǿDzǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǯDZǻǸȉǯǻǸǻǾǞǸDzDZǵǿDzȄǿǻǮȈ
ǼǽȌDZȉǺDzǾǻǾǷǭǸȉǴȈǯǭǸǭǾǼǸǭǾǿǵǺ
ǞǻǯDzǿȈ
• ǏǻǴȉǹǵǿDzǾȉǴǭǿDzǽǹǻǵǴǻǸǵǽǻǯǭǺǺȈǶǷǻǺȄǵǷcȄǿǻǮȈ
ǼǻǯDzǽǺȀǿȉǼǽǵǮǻǽǺǭǰǽǭDZȀǾǻǯ
• ǑDzǽdzǵǿDzǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉǰǻǽǵǴǻǺǿǭǸȉǺǻǼǭǽǭǸǸDzǸȉǺǻǼǻǸȀȄǿǻǮȈ
ǯǻǸǻǾȈǺDzǯȈǾǷǭǸȉǴȈǯǭǸǵ
• ǏǻǴȉǹǵǿDzǾȉǴǭǿDzǽǹǻǵǴǻǸǵǽǻǯǭǺǺȈǶǷǻǺȄǵǷȄǿǻǮȈ
ǴǭȁǵǷǾǵǽǻǯǭǿȉǼǽȌDZȉǯǺȀǿǽǵǼǽǵǮǻǽǭ
• ǞǸDzǰǷǭǻǾǸǭǮȉǿDzǴǭdzǵǹǽȀȄDzǷǯǻǯǽDzǹȌǯǽǭȆDzǺǵȌȄǿǻǮȈǯǭǹ
ǮȈǸǻǸDzǰȄDzǼǻǯǻǽǭȄǵǯǭǿȉǯȈǼǽȌǹǵǿDzǸȉ
ǜǻǾǸDzǴǭǯDzǽȅDzǺǵȌǽǭǮǻǿȈ
1 ǏȈǷǸȋȄǵǿDzǼǽǵǮǻǽǵǻǿǷǸȋȄǵǿDzDzǰǻǻǿȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ
2 ǜǻǸǻdzǵǿDzǼǽǵǮǻǽǺǭǿDzǽǹǻǾǿǻǶǷȀȋǼǻǯDzǽȂǺǻǾǿȉDZǸȌǻǾǿȈǯǭǺǵȌ
3 ǛȄǵǾǿǵǿDzǼǽǵǮǻǽǵǺǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈDzǼǸǭǾǿǵǺȈǯǸǭdzǺǻǶǿǷǭǺȉȋ
4 ǔǭǷǽǻǶǿDzǺǭǰǽDzǯǭǿDzǸȉǺȈDzǼǸǭǾǿǵǺȈaǵǼDzǽDzǹDzǾǿǵǿDz
ȁǵǷǾǭǿǻǽhȄǿǻǮȈǴǭǮǸǻǷǵǽǻǯǭǿȉǼǽǵǮǻǽ
5 ǢǽǭǺǵǿDzǼǽǵǮǻǽǯǮDzǴǻǼǭǾǺǻǹǵǾȀȂǻǹǹDzǾǿDzǴǭȆǵȆDzǺǺǻǹǻǿ
ǼȈǸǵǙǻdzǺǻǿǭǷdzDzǼǻDZǯDzǾǵǿȉǼǽǵǮǻǽǴǭǾǼDzȃǵǭǸȉǺȀȋǼDzǿǸȋ
g
ǜǽǵǹDzȄǭǺǵDzǜǽǵǮǻǽǻǾǺǭȆDzǺȁȀǺǷȃǵDzǶǭǯǿǻǻǿǷǸȋȄDzǺǵȌǒǾǸǵ
ǼǽǵǮǻǽǺDzǵǾǼǻǸȉǴȀDzǿǾȌǻǺǻǿǷǸȋȄǭDzǿǾȌǭǯǿǻǹǭǿǵȄDzǾǷǵǼǻ
ǵǾǿDzȄDzǺǵǵǹǵǺȀǿ
ǐǭǽǭǺǿǵȌǵǻǮǾǸȀdzǵǯǭǺǵDz
ǜǽǵǯǻǴǺǵǷǺǻǯDzǺǵǵǼǽǻǮǸDzǹȈǼǽǵǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻǾǿǵǼǻǸȀȄDzǺǵȌ
ǾDzǽǯǵǾǺǻǰǻǻǮǾǸȀdzǵǯǭǺǵȌǵǸǵǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵǺǭǼǽǵǹDzǽDzǾǸǵ
ǺȀdzǺǻǴǭǹDzǺǵǿȉǺǭǾǭDZǷȀǴǭǶDZǵǿDzǺǭǯDzǮǾǭǶǿǷǻǹǼǭǺǵǵ3KLOLSV
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWǵǸǵǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉǯȃDzǺǿǽǼǻDZDZDzǽdzǷǵ
ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǺǻǹDzǽǿDzǸDzȁǻǺǭȃDzǺǿǽǭȀǷǭǴǭǺǺǭ
ǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǹǿǭǸǻǺDzǒǾǸǵǯǯǭȅDzǶǾǿǽǭǺDzǺDzǿȃDzǺǿǽǭǼǻDZDZDzǽdzǷǵ
ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶ3KLOLSVǻǮǽǭǿǵǿDzǾȉǼǻǹDzǾǿȀǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǵȌǵǴDZDzǸǵȌ
ǑǸȌǮȈǿǻǯȈȂǺȀdzDZ
ǕǴǰǻǿǻǯǵǿDzǸȉ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭǛǛǛ
©ǡǕǘǕǜǞªǝǻǾǾǵȌǙǻǾǷǯǭȀǸǞDzǽǰDzȌǙǭǷDzDzǯǭ
ǿDzǸ
ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭ
ǼǽǵǺǵǹǭDzǿǼǽDzǿDzǺǴǵǵǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶǯǾǸȀȄǭȌȂǼǽDzDZȀǾǹǻǿǽDzǺǺȈȂ
ǔǭǷǻǺǻǹǝǡ©ǛǴǭȆǵǿDzǼǽǭǯǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶª1ª
ǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵ
ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶǡDzDZDzǽǭȃǵǵ
Model: BHS675
Input rating: 110-240V~ 50-60Hz 51-53 W
Class II appliance
Slovensky
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu,
ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok
na webovej stránke www.philips.com/welcome.
1
Dôležité informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby v
budúcnosti.
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Nepoužívajte
zariadenie v blízkosti vody.
Ak zariadenie používate v
kúpeľni, hneď po použití ho
odpojte zo siete, pretože voda
v jeho blízkosti predstavuje
nebezpečenstvo, aj keď je
zariadenie vypnuté.
VAROVANIE: Toto
zariadenie nepoužívajte
v blízkosti vaní, spŕch,
umývadiel ani iných
nádob obsahujúcich vodu.
Po použití vždy odpojte
zariadenie zo siete.
V prípade poškodenia
elektrického kábla je potrebné
si ho dať vymeniť v spoločnosti
Philips, servisnom stredisku
spoločnosti Philips alebo
u podobne kvalifikovaných
osôb, aby sa predišlo možným
rizikám.
Toto zariadenie môžu používať
deti od 8 rokov a osoby, ktoré
majú obmedzené telesné,
zmyslové alebo mentálne
schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí,
pokiaľ sú pod dozorom alebo
im bolo vysvetlené bezpečné
používanie tohto zariadenia a
za predpokladu, že rozumejú
príslušným rizikám. Deti sa
nesmú hrať s týmto zariadením.
Deti bez dozoru nesmú čistiť
ani vykonávať údržbu tohto
zariadenia.
» Počas zahrievania zariadenia budú číslice indikujúce
Pred pripojením zariadenia sa
teplotu blikať. Číslice prestanú blikať, keď ohrevné
platne dosiahnu nastavenú teplotu.
presvedčte, či napätie udávané
» Zariadenie sa zahreje do 30 sekúnd.
na zariadení zodpovedá napätiu
5 Pri zapnutí zariadenia sa spustí funkcia vytvárania iónov
v miestnej elektrickej sieti.
( b ), ktorá vlasom dodá vyšší lesk a zníži ich strapatenie.
» Môžete zacítiť zvláštnu vôňu a začuť jemné syčanie.
• Zariadenie nepoužívajte na iné
Tieto príznaky sú bežné a spôsobuje ich nástroj na
účely, ako tie, ktoré sú opísané v
tvorbu iónov.
6 Vlasy si rozčešte a po usušení fénom ich zopínajte do
tomto návode na použitie.
prameňov širokých maximálne 5 cm.
Poznámka: Pri hustejších vlasoch odporúčame vytvoriť viac
• Zariadenie nepoužívajte na
prameňov.
úpravu umelých vlasov.
7 Jeden prameň umiestnite medzi ohrevné platne ( a ) a
rúčky stlačte pevne k sebe.
• Keď je zariadenia pripojené
8 Posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po celej dĺžke
k elektrickej sieti, nikdy ho
vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od korienkov až
ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby sa vlasy na
nenechávajte bez dozoru.
niektorom mieste neprehriali.
• Nikdy nepoužívajte
9 Zvyšok vlasov vyrovnajte opakovaním krokov 6 až 8
dovtedy, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.
príslušenstvo ani súčiastky
10 Úpravu účesu dokončite jemným nanesením spreja na
od iných výrobcov ani
zvýšenie lesku alebo laku na vlasy s pružnou fixáciou.
Tip: Vlasy si po vyžehlení nečešte pomocou kefy.
príslušenstvo, ktoré spoločnosť
Philips výslovne neodporučila.
5
Vytváranie kučier (obr. 3)
Ak takéto príslušenstvo alebo
Vytvorenie kučier zatočených dnu/von:
súčiastky použijete, záruka
1 Zoberte jeden prameň vlasov a zvyšné vlasy si vypnite.
2 Začnite pri korienkoch vlasov. Vložte prameň vlasov
stráca platnosť.
medzi ohrevné platne ( a ).
• Sieťový kábel nenavíjajte okolo
3 (Obr. 3-A) Natáčajte žehličku na vlasy smerom dovnútra
k tvári a opíšte 360-stupňový uhol.
zariadenia.
(Obr. 3-B) Ak chcete vytvoriť kučery zatočené von,
natáčajte žehličku na vlasy smerom od tváre a opíšte
• Predtým, ako zariadenie
360-stupňový uhol.
odložíte, nechajte ho
Poznámky:
• Nedotýkajte sa povrchu nad ohrevnými platňami ani pod
vychladnúť.
nimi, pretože sú horúce. V prípade potreby použite len
studenú špičku.
• Pri používaní zariadenia buďte
•
Pred posunutím vlasov nadol by mala byť počiatočná
mimoriadne opatrní, pretože
časť vlasov úplne omotaná okolo žehličky na vlasy.
môže byť veľmi horúce.
4 Prameň vlasov je plne omotaný okolo žehličky na vlasy.
na to, aby končeky vlasov vytŕčali von.
Zariadenie držte len za rukoväť, 5 Dbajte
Pomaly ťahajte žehličku na vlasy smerom nadol pozdĺž
vlasov. Uistite sa, že prameň vlasov nevypadáva z platní.
pretože ostatné časti sú horúce.
Tipy:
Zabráňte kontaktu s pokožkou.
• Pri 360-stupňovom otočení si môžete pomôcť
uchopením za studenú špičku ( c ).
• Zariadenie vždy položte
• Držte žehličky na vlasy vodorovne (paralelne s podlahou),
stojanom na stabilný a rovný
aby vlasy nevypadli.
povrch odolný voči vysokej
• Na prichytenie prameňa vlasov na mieste použite
špičku.
teplote. Horúce ohrevné platne • studenú
Pri otáčaní jemne uvoľnite úchop rúčky, aby ste mohli
žehličkou na vlasy ľahko otáčať
sa nesmú dotýkať povrchu ani
Po použití:
iného horľavého materiálu.
1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
• Dávajte pozor, aby sa sieťový
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým
vychladne.
kábel nedotýkal horúcich častí
3 Zariadenie a ohrievacie platne očistite navlhčenou
tkaninou.
zariadenia.
4 Zavrite ohrevné platne ( a ) a posunutím uzatváracieho
• Zapnuté zariadenie sa nesmie
zámku ( h ) zariadenie zamknite.
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a
dostať do blízkosti horľavých
bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko
predmetov a materiálu.
na zavesenie ( g ).
Poznámka:
Toto zariadenie má funkciu automatického
• Zapnuté zariadenie nikdy ničím
vypnutia. Po 30 minútach nečinnosti sa automaticky vypne.
neprikrývajte (napr. uterákom
6
Záruka a servis
alebo oblečením).
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca,
• Zariadenie používajte len
alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku
na úpravu suchých vlasov.
spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
Zariadenie nepoužívajte, ak
spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo
máte mokré ruky.
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa
vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na
• Ohrevné platne udržiavajte
miestneho predajcu výrobkov Philips.
čisté, chráňte pred prachom
Slovenščina
a znečistením prípravkami na
vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite
tvarovanie účesu, ako napríklad Čestitamo
popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte
izdelek na www.philips.com/welcome.
penovým tužidlom, lakom
alebo gélom. Zariadenie nikdy
1
Pomembno
nepoužívajte v kombinácii s
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
prostriedkami na úpravu účesov. priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
• Ohrevné platne majú povrchovú • OPOZORILO: Aparata ne
vrstvu. Povrchovú vrstva
uporabljajte v bližini vode.
sa môže časom postupne
• Ko aparat uporabljate v
opotrebovať. Toto však nemá
kopalnici, ga po uporabi
vplyv na činnosť ani výkon
vedno izključite iz omrežja,
zariadenia.
ker neposredna bližina vode
• Ak sa zariadenie používa na
predstavlja nevarnost, četudi je
úpravu farbených vlasov,
aparat izklopljen.
ohrevné platne sa môžu
• OPOZORILO: Aparata ne
znečistiť.
uporabljajte v bližini kadi,
• Zariadenie vždy vráťte
tušev, umivalnikov ali
do servisného strediska
drugih posod z vodo.
autorizovaného spoločnosťou
• Po uporabi aparat vedno
Philips, kde ho skontrolujú,
izklopite iz omrežne vtičnice.
prípadne opravia. Oprava
• Poškodovani omrežni kabel
nekvalifikovanou osobou môže
sme zamenjati le podjetje
pre používateľa predstavovať
Philips, Philipsov pooblaščeni
veľké nebezpečenstvo.
servis ali ustrezno usposobljeno
• Do otvorov nezasúvajte kovové
osebje.
predmety, aby nedošlo k
• Ta aparat lahko uporabljajo
zásahu elektrickým prúdom.
otroci od 8. leta starosti naprej
• Po použití neťahajte za
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi
napájací kábel. Zariadenie vždy
ali psihičnimi sposobnostmi ali
odpojte od siete uchopením
s pomanjkljivimi izkušnjami in
a potiahnutím za zástrčku.
znanjem, če so prejele navodila
glede varne uporabe aparata
Elektromagnetické polia (EMF)
ali jih pri uporabi nadzoruje
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
odgovorna oseba, ki jih opozori
elektromagnetickým poliam.
na morebitne nevarnosti. Otroci
Životné prostredie
naj se ne igrajo z aparatom.
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie
Otroci aparata ne smejo čistiti in
likvidovať s bežným komunálnym odpadom
vzdrževati brez nadzora.
(smernica 2012/19/EÚ). Postupujte podľa predpisov
platných vo vašej krajine pre separovaný zber
• Preden aparat priključite,
elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia
pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné
preverite, ali na aparatu
prostredie a ľudské zdravie.
označena napetost ustreza
napetosti lokalnega
2
Úvod
električnega omrežja.
Táto žehlička na vlasy bola navrhnutá na ochranu vašich
krehkých končekov vlasov. Inovačná technológia SplitStop
• Aparat uporabljajte izključno
je kombinácia snímača UniTemp a hladkých keramických
platní a predchádza vzniku rozštiepených končekov. Dodá
v namene, ki so opisani v tem
vašim vlasom lepšiu ochranu, vďaka čomu budú zdravšie a
priročniku.
lesklejšie. Snímač je už zapnutý, preto sa môžete spoľahnúť
na maximálnu ochranu vlasov od úplného začiatku.
• Aparata ne uporabljajte na
umetnih laseh.
3
Príprava na použitie
• Ko je aparat priključen na
• Umyte si vlasy šampónom a kondicionérom a vysušte ich
fénom.
napajanje, ga ne puščajte brez
• Použite prípravok na ochranu pred vysokými teplotami a
nadzora.
vlasy prečešte hrebeňom s veľkými zubami.
• Žehličku používajte iba na suché vlasy.
• Ne uporabljajte nastavkov ali
• V prípade častého používania odporúčame pri
delov drugih proizvajalcev, ki
vyrovnávaní vlasov nanášať prostriedok na ochranu pred
vysokými teplotami.
jih Philips izrecno ne priporoča.
• Uistite sa, že ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je vhodné
Uporaba takšnih nastavkov
pre vaše vlasy. Pozrite si tabuľku typov vlasov nižšie. Keď
žehličku vlasov používate prvýkrát, vždy zvoľte nižšie
razveljavi garancijo.
nastavenie.
• Omrežnega kabla ne navijajte
Typ vlasov
Nastavenie teploty
okoli aparata.
Husté
200 °C až 230 °C
Normal (Normálne) 170 °C až 190 °C
• Preden aparat shranite,
Jemné
130 °C až 160 °C
počakajte, da se ohladi.
• Pri uporabi aparata bodite zelo
4
Žehlenie vlasov (obr. 2)
pozorni, ker je lahko izjemno
1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
vroč. Primite samo ročaj, ker so
2 Posunutím zatváracieho zámku ( h ) nadol odomknite
zariadenie.
drugi deli vroči, in se izogibajte
3 Stlačte a podržte tlačidlo
( f ), až kým sa nerozsvieti
stiku s kožo.
obrazovka displeja.
•
» Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty 160 °C ( d ).
alebo
( e ) vyberte požadované
nastavenie teploty.
4 Pomocou tlačidla
6
Garancija in servis
Aparat s stojalom vedno
položite na stabilno ravno
Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v
težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
površino, odporno proti vročini. primeru
www.philips.com/support oziroma se obrnite na Philipsov
Vroče grelne plošče se ne smejo center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko
številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu).
nikoli dotakniti površine ali
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Philipsovega prodajalca.
drugega vnetljivega materiala.
• Preprečite stik omrežnega kabla
Srpski
z vročimi deli aparata.
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste
najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,
• Vklopljenega aparata ne
registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
približujte vnetljivim predmetom
1
Važno
in materialom.
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
• Vročega aparata ne pokrivajte
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
(npr. z brisačo ali obleko).
• UPOZORENJE: Nemojte da
• Aparat uporabljajte samo
koristite ovaj aparat u blizini
na suhih laseh. Aparata ne
vode.
uporabljajte z mokrimi rokami.
• Ako koristite aparat u kupatilu,
• Grelne plošče morajo biti čiste
isključite ga iz struje nakon
in brez prahu, umazanije in
upotrebe jer blizina vode
sredstev za oblikovanje, kot
predstavlja rizik, čak i kad je
so žele, pršilo in gel. Aparata
aparat isključen.
ne uporabljajte v kombinaciji s
• UPOZORENJE: Nemojte
sredstvi za oblikovanje.
da koristite ovaj aparat u
• Grelne plošče imajo prevleko.
blizini kade, tuš kabine,
Prevleka se sčasoma lahko
umivaonika ili drugih
obrabi. Vendar to ne vpliva na
posuda sa vodom.
delovanje aparata.
• Aparat posle upotrebe uvek
• Če aparat uporabljate na
isključite iz napajanja.
barvanih laseh, se grelne plošče
• Ako je glavni kabl oštećen,
lahko umažejo.
on uvek mora biti zamenjen
• Za pregled ali popravilo
od strane kompanije Philips,
aparata se obrnite na Philipsov
ovlašćenog Philips servisa ili
pooblaščeni servis. Popravilo
na sličan način kvalifikovanih
s strani neusposobljenih oseb
osoba, kako bi se izbegao rizik.
je lahko za uporabnika izredno
• Ovaj aparat mogu da koriste
nevarno.
deca starija od 8 godina i
• V reže ne vstavljajte kovinskih
osobe sa smanjenim fizičkim,
predmetov, da ne povzročite
senzornim ili mentalnim
električnega šoka.
sposobnostima, ili nedostatkom
• Po uporabi ne vlecite za
iskustva i znanja, pod uslovom
napajalni kabel. Aparat iz
da su pod nadzorom ili da su
električnega omrežja vedno
dobile uputstva za bezbednu
izključite tako, da primete vtič.
upotrebu aparata i da razumeju
Elektromagnetna polja (EMF)
moguće opasnosti. Deca ne bi
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
trebalo da se igraju aparatom.
predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Deca ne bi trebalo da čiste
aparat niti da ga održavaju bez
Okolje
nadzora.
Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
• Pre nego što povežete aparat
(2012/19/EU). Upoštevajte državne predpise za
ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov.
uverite se da oznaka voltaže
S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju
na aparatu odgovara voltaži u
negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
lokalnoj mreži.
2
Uvod
• Aparat koristite isključivo
Ravnalnik je zasnovan tako, da ščiti občutljive konice.
u svrhu opisanu u ovim
Inovativna tehnologija SplitStop je kombinacija senzorja
UniTemp in gladkih keramičnih plošč ter preprečuje
uputstvima.
razcepljene konice. To zagotavlja boljšo zaščito las, ki so tudi
• Nemojte da koristite aparat na
bolj sijoči. Senzor je že vklopljen, zato je od vsega začetka
zagotovljena najvišja zaščita.
umetnoj kosi.
• Kada je aparat povezan na
3
Priprava za uporabo
napajanje, nikada ga nemojte
• Lase operite s šamponom in balzamom ter posušite.
• Uporabite sredstvo za toplotno zaščito in lase počešite z
ostavljati bez nadzora.
glavnikom z velikimi zobmi.
• Nikada nemojte da koristite
• Ravnalnik uporabljajte samo na suhih laseh.
• Če pogosto uporabljate ravnalnik, vam priporočamo, da
dodatke niti delove drugih
lase zaščitite s sredstvom za toplotno zaščito.
proizvođača koje kompanija
• Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase. Oglejte
si spodnjo tabelo vrst las. Pri prvi uporabi ravnalnika
Philips nije izričito preporučila.
vedno izberite nizko nastavitev.
U slučaju upotrebe takvih
Vrsta las
Nastavitev temperature
dodataka ili delova, garancija
Gosti
200 °C do 230 °C
prestaje da važi.
Običajni
170 °C do 190 °C
Fini
130 °C do 160 °C
• Nemojte da namotavate kabl za
napajanje oko aparata.
4
Ravnanje las (slika 2)
• Pre odlaganja sačekajte da se
1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
aparat ohladi.
2 Zaklep ( h ) premaknite navzdol, da odklenete aparat.
3 Pridržite gumb
( f ), da zasveti zaslon.
• Budite veoma pažljivi prilikom
» Prikaže se privzeta nastavitev temperature 160 °C ( d ).
upotrebe aparata jer može biti
4 Pritisnite gumb
ali
( e ), da izberete želeno
veoma vruć. Aparat držite samo
nastavitev temperature.
» Ko se aparat segreva, oznaka temperature utripa.
za dršku jer su drugi delovi
Oznaka preneha utripati, ko grelni plošči dosežeta
vrući te izbegavajte kontakt sa
izbrano temperaturo.
» Aparat se segreje v 30 sekundah.
kožom.
5 Ionska funkcija ( b ) se aktivira, ko vklopite aparat, kar
• Aparat sa postoljem uvek
lasem dodaja blesk in zmanjšuje nakodranost.
postavite na vatrostalnu,
» Zaznate lahko poseben vonj in zaslišite cvrčanje. To je
povsem običajno, povzroča pa ju generator ionov.
stabilnu i ravnu površinu. Vruće
6 S fenom posušene lase počešite in jih razdelite na dele, ki
niso širši od 5 cm.
grejne ploče nikada ne bi
Opomba: če imate gostejše lase, ustvarite več pramenov.
trebalo da dodiruju površine niti
7 Prvi pramen las položite med grelni
druge zapaljive materijale.
plošči ( a ) in ročaja trdno pritisnite skupaj.
8 Ravnalnik v eni potezi po celotni dolžini las povlecite
• Izbegavajte dodir kabla za
(največ 5 sekund) od korenin do konic, brez ustavljanja,
da preprečite pregretje las.
napajanje sa vrelim delovima
9 Preostale lase zravnajte tako, da ponavljate korake od 6
aparata.
do 8, dokler ne dosežete želenega videza.
10 Pričesko dopolnite z razpršilom za sijaj las ali utrjevalcem
• Držite aparat dalje od zapaljivih
za prožno pričesko.
predmeta i materijala kada je
Namig: las ne češite po ravnanju.
uključen.
5
Kodranje las (slika 3)
• Nikada nemojte pokrivati aparat
Oblikovanje navznoter/navzven obrnjenih kodrov:
(npr. peškirom ili odećom) kada
1 Primite pramen las in spnite ostale lase.
je vruć.
2 Začnite pri koreninah las. Pramen las položite med grelni
plošči ( a ).
• Upotrebljavajte aparat samo
3 ( slika 3-A ) Ravnalnik obrnite navznoter proti obrazu in
kada je kosa suva. Nemojte da
ga obrnite za 360 stopinj.
( slika 3-B ) Če želite oblikovati navzven obrnjene kodre,
rukujete aparatom dok su vam
ravnalnik obrnite proč od obraza in ga obrnite za 360
stopinj.
ruke mokre.
Opombe:
• Pazite da grejne ploče uvek
• Ne dotikajte se površine nad ali pod grelnima ploščama,
ker sta vroči. Če je treba, uporabite hladno konico.
budu čiste i bez tragova prašine
• Prvi del las mora biti povsem oviti okoli ravnalnika,
i proizvoda za oblikovanje
preden lase pomaknete navzdol.
4 Pramen las je povsem ovit okoli obeh strani kodralnika.
kose, poput pene, spreja
Zagotovite, da konica las štrli ven.
ili gela. Nikada nemojte da
5 Ravnalnik počasi premikajte navzdol po laseh. Pramen
las ne sme zdrsniti s plošč.
koristite aparat u kombinaciji
Nasveti:
sa proizvodima za oblikovanje
• S hladno konico ( c ) si lahko pomagate pri obračanju za
360 stopinj.
kose.
• Ravnalnik držite vodoravno (vzporedno s tlemi), da lasje
• Grejne ploče imaju oblogu.
na padejo ven.
• S hladno konico lahko pramen las namestite na mesto.
Taj premaz se tokom vremena
• Med obračanjem previdno sproščajte oprijem ročaja, da
može polako istrošiti. Međutim,
lahko ravnalnik brez težav obračate.
Po uporabi:
to ne utiče na performanse
1 Aparat izklopite in izključite.
aparata.
2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se
ohladi.
• Ako aparat koristite na
3 Aparat in grelni plošči očistite z vlažno krpo.
ofarbanoj kosi, grejne ploče
4 Zaprite grelni plošči ( a ) in premaknite
zaklep ( h ), da zaklenete aparat.
mogu da se oboje.
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu.
• U slučaju provere ili popravke
Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko ( g ).
Opomba: aparat ima funkcijo samodejnega izklopa. Po 30
aparat uvek vratite u ovlašćeni
minutah se samodejno izklopi brez spenjanja.
Philips servisni centar. Popravka
od strane nekvalifikovanih
osoba može da izazove
izuzetno opasne situacije po
korisnika.
•
Da biste izbegli strujni udar,
nemojte da stavljate metalne
predmete u otvore.
Nakon korišćenja nemojte
vući kabl za napajanje.
Prilikom isključivanja aparata
iz električne mreže uvek vucite
utikač.
•
•
•
•
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim
poljima.
Čovekova okolina
Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da
se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje
otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno
odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po
životnu sredinu i zdravlje ljudi.
2
Uvod
Presa za kosu dizajnirana je tako da štiti osetljive krajeve.
Inovativna tehnologija SplitStop predstavlja kombinaciju
UniTemp senzora i glatkih keramičkih ploča koja sprečava
pojavu rascvetalih krajeva. Time se postiže napredna zaštita,
što znači da će vam kosa biti zdravija i sjajnija. Senzor smo
već uključili da biste mogli da uživate u maksimalnoj zaštiti
od samog početka.
3
•
Priprema za upotrebu
Operite kosu šamponom i balzamom, pa je osušite
fenom.
Upotrebite proizvod za zaštitu od toplote i očešljajte kosu
pomoću češlja sa velikim zupcima.
Presu za kosu koristite isključivo na suvoj kosi.
Osobama koje često koriste presu za kosu preporučuje
se da prilikom ispravljanja koriste proizvode za zaštitu od
toplote.
Uvek vodite računa da izaberete temperaturu koja
odgovara vašem tipu kose. Pogledajte tabelu Tip kose u
nastavku. Uvek izaberite nižu postavku temperature pri
prvoj upotrebi prese za kosu.
•
•
•
•
•
Tip kose
Postavka temperature
Bujna
200°C do 230°C
Normalna
170°C do 190°C
Fina
130°C do 160°C
4
•
•
•
•
Ispravljanje kose (sl. 2)
Utikač aparata priključite u utičnicu.
1
2 Bravu za zatvaranje ( h ) povucite prema dole da biste
otključali aparat.
3 Pritisnite dugme
•
( f ) i držite ga dok ekran ne zasvetli.
» Prikazaće se podrazumevana postavka temperature
160°C ( d ).
4 Pritisnite dugme
ili
( e ) da biste izabrali željenu
postavku temperature.
•
•
» Kada se aparat zagreva, cifre koje predstavljaju
temperaturu će treperiti. Cifre prestaju da trepere kada
grejne ploče dostignu izabranu temperaturu.
» Aparat će se zagrejati za 30 sekundi.
5 Funkcija jonizacije ( b ) aktivira se prilikom uključivanja
aparata, čime se dobija dodatni sjaj i smanjuje
neposlušnost kose.
» Možda ćete osetiti karakterističan miris i čuti zvuk
prštanja. To je normalno, a proizvodi ih generator jona.
6 Očešljajte kosu, a zatim počnite tako što ćete kosu
osušenu fenom razdvojiti na pramenove čija širina ne
prelazi 5 cm.
Napomena: Ako imate gušću kosu, preporučuje se da je
podelite na više pramenova.
7 Jedan pramen kose postavite između grejnih ploča ( a )
i čvrstim pritiskom spojite ručice aparata.
8 Klizite presom za kosu celom dužinom pramena bez
zaustavljanja (maks. 5 sekundi) od korena do vrha bez
zaustavljanja kako se kosa ne bi pregrejala.
9 Da biste ispravili ostatak kose, ponavljajte korake od 6 do
8 dok ne postignete željeni izgled.
10 Da biste završili sa oblikovanjem kose, naprskajte je
pomoću spreja za sjaj ili spreja za fleksibilno učvršćivanje.
Savet: Nemojte da češljate kosu nakon ispravljanja.
5
6
ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭ
ǏȒǿǭȐǹǻǯǭǾȒǴǼǻǷȀǼǷǻȋǿǭǸǭǾǷǭǯǻǼǽǻǾǵǹǻDZǻǷǸȀǮȀ3KLOLSVǦǻǮȀ
ǼǻǯǺȒǶǹȒǽȒǾǷǻǽǵǾǿǭǿǵǾȌǼȒDZǿǽǵǹǷǻȋȌǷȀǼǽǻǼǻǺȀȐǷǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSV
ǴǭǽDzȐǾǿǽȀǶǿDzǾǯȒǶǯǵǽȒǮǺǭǯDzǮǾǭǶǿȒZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
ǏǭdzǸǵǯǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌ
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶȀǯǭdzǺǻǼǽǻȄǵǿǭǶǿDzȃDzǶ
ǼǻǾȒǮǺǵǷǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭȒǴǮDzǽȒǰǭǶǿDzǶǻǰǻDZǸȌǹǭǶǮȀǿǺȉǻȓDZǻǯȒDZǷǵ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka,
ili imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
na adresi www.philips.com/support ili se obratite centru za
korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj
telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu).
Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku,
obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.
•
•
Kovrdžanje kose (sl. 3)
Da biste kreirali kovrdže izvijene ka unutra ili ka spolja:
1 Uzmite pramen kose, a ostatak skupite.
2 Počnite blizu korena kose. Stavite pramen kose između
grejnih ploča ( a ).
3 (Sl. 3-A) Okrenite presu za kosu ka unutra, prema licu, a
zatim je rotirajte za 360 stepeni.
(Sl. 3-B) Da biste napravili kovrdže izvijene ka spolja,
okrenite presu za kosu od lica, a zatim je rotirajte za 360
stepeni.
Napomene:
• Nemojte da dodirujete površinu iznad ili ispod grejnih
ploča pošto je vruća. Ako je potrebno, koristite samo
hladni vrh.
• Početni deo pramena trebalo bi da bude potpuno
obmotan oko prese za kosu pre povlačenja nadole kroz
kosu.
4 Pramen kose je potpuno obmotan oko obe strane prese
za kosu. Proverite da li vrh kose viri.
5 Polako povucite presu nadole uz kosu. Proverite da
pramen kose ne klizi sa ploča.
Saveti:
• Možete da koristite hladni vrh ( c ) kao podršku prilikom
rotiranja za 360 stepeni.
• Držite presu za kosu horizontalno (paralelno sa podom)
kako kosa ne bi ispala.
• Možete da upotrebite hladni vrh da biste fiksirali pramen
kose.
• Nežno popustite stisak drške dok rotirate kako biste lakše
mogli da okrećete presu za kosu.
Nakon upotrebe:
1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok
se ne ohladi.
3 Očistite aparat i grejne ploče vlažnom krpom.
4 Sklopite grejne ploče ( a ) i povucite bravu za
zatvaranje ( h ) da biste zaključali aparat.
5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine.
Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje
( g ).
Napomena: Aparat ima funkciju za automatsko isključivanje.
Automatski će se isključiti nakon 30 minuta ako se ne koristi.
•
•
•
ǬǷȆǻȅǺȀǽdzǵǯǸDzǺǺȌǼǻȅǷǻDZdzDzǺǻ
DZǸȌȀǺǵǷǺDzǺǺȌǺDzǮDzǴǼDzǷǵǶǻǰǻ
ǺDzǻǮȂȒDZǺǻǴǭǹȒǺǵǿǵǴǯDzǽǺȀǯȅǵǾȉDZǻ
ǾDzǽǯȒǾǺǻǰǻȃDzǺǿǽȀȀǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǻǰǻ
3KLOLSVǭǮǻȁǭȂȒǯȃȒǯȒǴǺǭǸDzdzǺǻȋ
ǷǯǭǸȒȁȒǷǭȃȒȐȋ
ǣǵǹǼǽǵǾǿǽǻȐǹǹǻdzȀǿȉ
ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǿǵǾȌDZȒǿǵǯȒǷǻǹǯȒDZ
ǽǻǷȒǯǭǮǻǮȒǸȉȅDzȄǵǻǾǻǮǵȒǴ
ǼǻǾǸǭǮǸDzǺǵǹǵȁȒǴǵȄǺǵǹǵǯȒDZȄȀǿǿȌǹǵ
ǭǮǻǽǻǴȀǹǻǯǵǹǵǴDZȒǮǺǻǾǿȌǹǵ
ȄǵǮDzǴǺǭǸDzdzǺǻǰǻDZǻǾǯȒDZȀǿǭ
ǴǺǭǺȉǴǭȀǹǻǯǵȆǻǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌ
ǯȒDZǮȀǯǭȐǿȉǾȌǼȒDZǺǭǰǸȌDZǻǹȓǹ
ǮȀǸǻǼǽǻǯDzDZDzǺǻȒǺǾǿǽȀǷǿǭdz
ȆǻDZǻǮDzǴǼDzȄǺǻǰǻǷǻǽǵǾǿȀǯǭǺǺȌ
ǼǽǵǾǿǽǻȐǹǿǭȓȂǮȀǸǻǼǻǯȒDZǻǹǸDzǺǻ
ǼǽǻǹǻdzǸǵǯȒǽǵǴǵǷǵǚDzDZǻǴǯǻǸȌǶǿDz
DZȒǿȌǹǮǭǯǵǿǵǾȌǼǽǵǾǿǽǻȐǹǚDz
DZǻǴǯǻǸȌǶǿDzDZȒǿȌǹǯǵǷǻǺȀǯǭǿǵ
ȄǵȆDzǺǺȌǿǭDZǻǰǸȌDZǮDzǴǺǭǰǸȌDZȀ
DZǻǽǻǾǸǵȂ
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǼȒDZ·ȐDZǺȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶ
DZǻDzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒǼDzǽDzǯȒǽǿDzȄǵ
ǴǮȒǰǭȐǿȉǾȌǺǭǼǽȀǰǭǯǷǭǴǭǺǭǺǭǺȉǻǹȀ
ȒǴǺǭǼǽȀǰǻȋȀǹDzǽDzdzȒ
ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶDZǸȌ
ȒǺȅǵȂȃȒǸDzǶǺDzǻǼǵǾǭǺǵȂȀȃȉǻǹȀ
ǼǻǾȒǮǺǵǷȀ
ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
ȅǿȀȄǺǻǹȀǯǻǸǻǾǾȒ
ǚȒǷǻǸǵǺDzǴǭǸǵȅǭǶǿDzǼȒDZ·ȐDZǺǭǺǵǶ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǮDzǴǺǭǰǸȌDZȀ
ǚDzǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǸǭDZDZȌ
ȄǵDZDzǿǭǸȒȒǺȅǵȂǯǵǽǻǮǺǵǷȒǯǴǭ
ǯǵǺȌǿǷǻǹǿǵȂȌǷȒǽDzǷǻǹDzǺDZȀȐ
ǷǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSVǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
ǿǭǷǻǰǻǼǽǵǸǭDZDZȌȄǵDZDzǿǭǸDzǶ
ǼǽǵǴǯDzDZDzDZǻǯǿǽǭǿǵǰǭǽǭǺǿȒȓ
ǚDzǺǭǷǽȀȄȀǶǿDzȅǺȀǽdzǵǯǸDzǺǺȌǺǭ
ǼǽǵǾǿǽȒǶ
ǜDzǽDzDZǿǵǹȌǷǯȒDZǷǸǭǾǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
ǴǮDzǽȒǰǭǺǺȌDZǭǶǿDzǶǻǹȀǻȂǻǸǻǺȀǿǵ
ǎȀDZȉǿDzDZȀdzDzȀǯǭdzǺǵǹǵǼȒDZȄǭǾ
ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋǻǾǷȒǸȉǷǵǯȒǺ
ǹǻdzDzǾǵǸȉǺǻǺǭǰǽȒǿǵǾȌǟǽǵǹǭǶǿDz
ǼǽǵǾǿǽȒǶǸǵȅDzǴǭǽȀȄǷȀǿǭȀǺǵǷǭǶǿDz
ǷǻǺǿǭǷǿȀǴȒȅǷȒǽǻȋǻǾǷȒǸȉǷǵȒǺȅȒ
ȄǭǾǿǵǺǵȐǰǭǽȌȄȒ
ǔǭǯdzDZǵǷǸǭDZȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭ
ǼȒDZǾǿǭǯǷȀǺǭdzǭǽǻǾǿȒǶǷȒǶǽȒǯǺȒǶǿǭ
ǾǿȒǶǷȒǶǼǻǯDzǽȂǺȒǚDzǿǻǽǷǭǶǿDzǾȌ
ǰǭǽȌȄǵǹǵǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺǵǹǵǼǸǭǾǿǵǺǭǹǵ
ǼǻǯDzǽȂǺȒȄǵȒǺȅǵȂǴǭǶǹǵǾǿǵȂ
ǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯ
ǔǭǼǻǮȒǰǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿȀȅǺȀǽǭ
dzǵǯǸDzǺǺȌȒǴǰǭǽȌȄǵǹǵȄǭǾǿǵǺǭǹǵ
ǼǽǵǾǿǽǻȋ
ǟǽǵǹǭǶǿDzȀǯȒǹǷǺDzǺǵǶǼǽǵǾǿǽȒǶ
ǼǻDZǭǸȒǯȒDZǯǻǰǺDzǺDzǮDzǴǼDzȄǺǵȂ
ǻǮ·ȐǷǿȒǯǿǭǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯ
ǚȒǷǻǸǵǺDzǺǭǷǽǵǯǭǶǿDzǰǭǽȌȄǵǶ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭǼǽǵǷǸǭDZǽȀȅǺǵǷǻǹȄǵ
ǻDZȌǰǻǹ
ǏǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǸǵȅDzǺǭ
ǾȀȂǻǹȀǯǻǸǻǾǾȒǚDzǷǻǽǵǾǿȀǶǿDzǾȌ
ǼǽǵǾǿǽǻȐǹȌǷȆǻȀǏǭǾǹǻǷǽȒǽȀǷǵ
ǞǸȒDZǷȀǶǿDzȆǻǮǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺȒǼǸǭǾǿǵǺǵ
ǮȀǸǵȄǵǾǿǵǹǵǯȒDZǼǵǸȀǿǭǴǭǾǻǮȒǯ
ǹǻDZDzǸȋǯǭǺǺȌǴǭȄȒǾǷǵǼȒǺǷǵǸǭǷȀ
ǿǭǰDzǸȋDZǸȌǯǻǸǻǾǾȌǚȒǷǻǸǵ
ǺDzǷǻǽǵǾǿȀǶǿDzǾȌǼǽǵǾǿǽǻȐǹȀ
ǼǻȐDZǺǭǺǺȒǴǴǭǾǻǮǭǹǵǹǻDZDzǸȋǯǭǺǺȌ
ǚǭǰǽȒǯǭǸȉǺȒǼǸǭǾǿǵǺǵǹǭȋǿȉ
ǼǻǷǽǵǿǿȌDŽǴȄǭǾǻǹȃDzǼǻǷǽǵǿǿȌ
ǹǻdzDzǴǺǻǾǵǿǵǾȌǛDZǺǭǷȃDzǺDz
ǯǼǸǵǯǭȐǺǭǽǻǮǻǿȀǼǽǵǾǿǽǻȋ
ǬǷȆǻǼǽǵǾǿǽȒǶǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǿȉǾȌ
DZǸȌǯǷǸǭDZǭǺǺȌȁǭǽǮǻǯǭǺǻǰǻǯǻǸǻǾǾȌ
ǺǭǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺǵȂǼǸǭǾǿǵǺǭȂǹǻdzȀǿȉ
Ǵ·ȌǯǵǿǵǾȌǼǸȌǹǵ
ǜDzǽDzǯȒǽǷȀǿǭǽDzǹǻǺǿǼǽǵǾǿǽǻȋǾǸȒDZ
ǼǽǻǯǻDZǵǿǵǯǵǷǸȋȄǺǻȀǾDzǽǯȒǾǺǻǹȀ
ȃDzǺǿǽȒȀǼǻǯǺǻǯǭdzDzǺǻǹȀ3KLOLSV
ǝDzǹǻǺǿǯǵǷǻǺǭǺǵǶǻǾǻǮǭǹǵǮDzǴ
ǾǼDzȃȒǭǸȉǺǻȓǷǯǭǸȒȁȒǷǭȃȒȓǹǻdzDz
ǾǼǽǵȄǵǺǵǿǵDZȀdzDzǺDzǮDzǴǼDzȄǺȀ
ǾǵǿȀǭȃȒȋDZǸȌǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ
ǚDzǯǾǿǭǯǸȌǶǿDzǹDzǿǭǸDzǯȒǼǽDzDZǹDzǿǵǯ
ǻǿǯǻǽǵǻǾǷȒǸȉǷǵȃDzǹǻdzDzǼǽǵǴǯDzǾǿǵ
DZǻȀǽǭdzDzǺǺȌDzǸDzǷǿǽǵȄǺǵǹǾǿǽȀǹǻǹ
ǚDzǿȌǰǺȒǿȉǴǭǷǭǮDzǸȉdzǵǯǸDzǺǺȌǼȒǾǸȌ
ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǔǭǯdzDZǵǯȒDZ·ȐDZǺȀǶǿDz
ǼǽǵǾǿǽȒǶǯȒDZǹDzǽDzdzȒǿǽǵǹǭȋȄǵǴǭ
ȅǿDzǷDzǽ
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺȒǼǻǸȌǒǙǜ
ǣDzǶǼǽǵǾǿǽȒǶ3KLOLSVǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐȀǾȒǹȄǵǺǺǵǹǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹǿǭ
ǼǽǭǯǻǯǵǹǺǻǽǹǭǹȆǻǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌǯǼǸǵǯȀDzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺǵȂǼǻǸȒǯ
ǚǭǯǷǻǸǵȅǺȐǾDzǽDzDZǻǯǵȆDz
ǣDzǶǾǵǹǯǻǸǻǴǺǭȄǭȐȆǻȃDzǶǯǵǽȒǮǺDzǼȒDZǸȌǰǭȐȀǿǵǸȒǴǭȃȒȓ
ǴȒǴǯǵȄǭǶǺǵǹǵǼǻǮȀǿǻǯǵǹǵǯȒDZȂǻDZǭǹǵ(8
ǑǻǿǽǵǹȀǶǿDzǾȉǼǽǭǯǵǸǽǻǴDZȒǸDzǺǻǰǻǴǮǻǽȀDzǸDzǷǿǽǵȄǺǵȂ
ǿǭDzǸDzǷǿǽǻǺǺǵȂǼǽǵǾǿǽǻȓǯȀǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǚǭǸDzdzǺǭ
ȀǿǵǸȒǴǭȃȒȌDZǻǼǻǹǻdzDzǴǭǼǻǮȒǰǿǵǺDzǰǭǿǵǯǺǻǹȀǯǼǸǵǯȀǺǭǺǭǯǷǻǸǵȅǺȐ
ǾDzǽDzDZǻǯǵȆDzǿǭǴDZǻǽǻǯ·ȌǸȋDZDzǶ
ǜǛǜǒǝǒǑǓǒǚǚǬǚDz
ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzȃDzǶǼǽǵǾǿǽȒǶǮȒǸȌ
ǯǻDZǵ
ǏǾǿȀǼ
ǠǽǭǴȒǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋ
ǦǵǼȃȒDZǸȌǽǻǴǼǽȌǹǸDzǺǺȌǯǻǸǻǾǾȌǮȀǸǻǾǿǯǻǽDzǺǻDZǸȌǴǭȂǵǾǿȀ
ǿDzǺDZȒǿǺǵȂǷȒǺȄǵǷȒǯDŽǺǺǻǯǭȃȒǶǺǭǿDzȂǺǻǸǻǰȒȌ6SOLW6WRSȐǼǻȐDZǺǭǺǺȌǹ
ȀǯǭǺǺȒǶǷȒǹǺǭǿȒǯǵǿȌǰȀǶǿDzȅǺȀǽ
ǾDzǺǾǻǽǭ8QL7HPSȒǰǸǭDZǷǵȂǷDzǽǭǹȒȄǺǵȂǼǸǭǾǿǵǺȆǻǴǭǼǻǮȒǰǭȐ
ȒǴǽǻǴDzǿǷǵǼȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
ǾȒȄDzǺǺȋǷȒǺȄǵǷȒǯǣDzǴǭǮDzǴǼDzȄȀȐDZǻDZǭǿǷǻǯǵǶǴǭȂǵǾǿǯǻǸǻǾǾȌǭǻǿdzDz
ǞDzǺǾǻǽȀǯȒǹǷǺDzǺǻǿǻdz
ǻǾǷȒǸȉǷǵǼDzǽDzǮȀǯǭǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋǮȒǸȌ ǴǮDzǽȒǰǭȐǶǻǰǻǴǭȂǵȆDzǺǵǹǿǭǮǸǵǾǷȀȄǵǹ
ǹǻdzǺǭǾǷǻǽǵǾǿǭǿǵǾȌǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǵǹǴǭȂǵǾǿǻǹǯȒDZǾǭǹǻǰǻǼǻȄǭǿǷȀ
ǯǻDZǵǾǿǭǺǻǯǵǿȉǽǵǴǵǷǺǭǯȒǿȉȌǷȆǻ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǯǵǹǷǺDzǺǻ
ǜǛǜǒǝǒǑǓǒǚǚǬǚDz
ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzȃDzǶ
ǼǽǵǾǿǽȒǶǮȒǸȌǯǭǺǺDZȀȅȒǯ
ǮǭǾDzǶǺȒǯǭǮǻȒǺȅǵȂȐǹǺǻǾǿDzǶȒǴ
ǯǻDZǻȋ
ǜȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǴǭǯdzDZǵ
ǯȒDZ·ȐDZǺȀǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
•
•
•
•
•
ǜǻǹǵǶǿDzǯǻǸǻǾǾȌȅǭǹǼȀǺDzǹȒǷǻǺDZǵȃȒǻǺDzǽǻǹǯǵǾȀȅȒǿȉǶǻǰǻ
ǛǮǽǻǮȒǿȉǯǻǸǻǾǾȌǴǭǾǻǮǻǹȒǴǴǭȂǵǾǿǻǹǯȒDZǺǭǰǽȒǯǭǺǺȌȒǽǻǴȄDzȅȒǿȉ
ǶǻǰǻǽȒDZǷǵǹǰǽDzǮȒǺȃDzǹ
ǏǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDzȆǵǼȃȒǸǵȅDzDZǸȌǽǻǴǼǽȌǹǸDzǺǺȌǾȀȂǻǰǻǯǻǸǻǾǾȌ
ǠǽǭǴȒȄǭǾǿǻǰǻǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǽDzǷǻǹDzǺDZȀȐǿȉǾȌǴǭǾǿǻǾǻǯȀǯǭǿǵ
ǴǭǾǻǮǵDZǸȌǴǭȂǵǾǿȀǯǻǸǻǾǾȌǯȒDZǺǭǰǽȒǯǭǺǺȌ
ǏǵǮDzǽȒǿȉǺǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǵȌǷDzǼȒDZȒǶDZDzDZǸȌǏǭȅǻǰǻ
ǿǵǼȀǯǻǸǻǾǾȌǑǵǯȒǿȉǾȌǿǭǮǸǵȃȋǿǵǼȒǯǯǻǸǻǾǾȌǺǵdzȄDzǜȒDZȄǭǾ
ǼDzǽȅǻǰǻǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌȆǵǼȃȒǯDZǸȌǽǻǴǼǽȌǹǸDzǺǺȌǯǻǸǻǾǾȌ
ǴǭǯdzDZǵǯǵǮǵǽǭǶǿDzǺǵdzȄDzǺǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǵ
ǟǵǼǯǻǸǻǾǾȌ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǟǻǯǾǿDz
ǯȒDZƒ&DZǻƒ&
ǚǻǽǹǭǸȉǺDz
ǯȒDZƒ&DZǻƒ&
ǟǻǺǷDz
ǯȒDZƒ&DZǻƒ&
1
ǜȒDZǰǻǿǻǯǷǭDZǻǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
ǏǵǼǽȌǹǸDzǺǺȌǯǻǸǻǾǾȌǹǭǸ
ǏǾǿǭǯǿDzǯǵǸǷȀȀǽǻǴDzǿǷȀ
2 ǦǻǮǽǻǴǮǸǻǷȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶǼǻǾȀǺȉǿDzǴǭǹǻǷǮǸǻǷȀǯǭǺǺȌh DZǻǺǵǴȀ
3 ǚǭǿǵǾǺȒǿȉǿǭȀǿǽǵǹȀǶǿDzǷǺǻǼǷȀ f ǼǻǷǵǺDzǴǭǾǯȒǿǵǿȉǾȌ
DZǵǾǼǸDzǶ
» ǏȒDZǻǮǽǭǴǵǿȉǾȌǾǿǭǺDZǭǽǿǺDzǴǺǭȄDzǺǺȌǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǵ
ƒ&d 4 ǔǭDZǻǼǻǹǻǰǻȋǷǺǻǼǻǷ ǭǮǻ
e ǯǵǮDzǽȒǿȉǼǻǿǽȒǮǺDz
ǺǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǵ
» ǗǻǸǵǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭǰǽȒǯǭȐǿȉǾȌǮǸǵǹǭȐȃǵȁǽǻǯǭȒǺDZǵǷǭȃȒȌ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǵǣǵȁǽǻǯǭȒǺDZǵǷǭȃȒȌǼDzǽDzǾǿǭǺDzǮǸǵǹǭǿǵǷǻǸǵ
ǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺȒǼǸǭǾǿǵǺǵDZǻǾȌǰǺȀǿȉǯǵǮǽǭǺǻȓǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǵ
» ǜǽǵǾǿǽȒǶǺǭǰǽȒȐǿȉǾȌǴǭǾDzǷȀǺDZ
5 ǜȒǾǸȌȀǯȒǹǷǺDzǺǺȌǼǽǵǾǿǽǻȋǭǷǿǵǯȀȐǿȉǾȌȁȀǺǷȃȒȌǰDzǺDzǽǭȃȒȓ
ȒǻǺȒǯb ȌǷǭǺǭDZǭȐǯǻǸǻǾǾȋDZǻDZǭǿǷǻǯǻǰǻǮǸǵǾǷȀȒǴǹDzǺȅȀȐ
ǾǷȀǶǻǯDZdzDzǺǺȌ
» ǙǻdzǺǭǼǻȄȀǿǵǻǾǻǮǸǵǯǵǶǴǭǼǭȂȒȅǵǼǸȌȄǵǶǴǯȀǷǣDz
ǺǻǽǹǭǸȉǺǻȒǾǼǽǵȄǵǺDzǺǻǰDzǺDzǽǭǿǻǽǻǹȒǻǺȒǯ
6 ǝǻǴȄDzȅȒǿȉǯǵǾȀȅDzǺDzǯǻǸǻǾǾȌȒǼǻȄǺȒǿȉǽǻǴDZȒǸȌǿǵǶǻǰǻǺǭǼǭǾǹǭ
ǺDzȅǵǽȅȒǾǹ
ǜǽǵǹȒǿǷǭǟǻǯǾǿȒȅDzǯǻǸǻǾǾȌǽDzǷǻǹDzǺDZǻǯǭǺǻǼǻDZȒǸǵǿǵǺǭǮȒǸȉȅDz
ǼǭǾǻǹ
7 ǝǻǴǹȒǾǿȒǿȉǻDZǺDzǼǭǾǹǻǯǻǸǻǾǾȌǹȒdzǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺǵǹǵǼǸǭǾǿǵǺǭǹǵ
a ȒȆȒǸȉǺǻǾǿǵǾǺȒǿȉǽȀȄǷǵ
8 ǛDZǺǵǹǽȀȂǻǹǼDzǽDzǾȀǺȉǿDzȆǵǼȃȒǼǻǯǾȒǶDZǻǯdzǵǺȒǯǻǸǻǾǾȌ
ǯȒDZǷǻǽDzǺȒǯDZǻǷȒǺȄǵǷȒǯǹǭǷǾǾDzǷȀǺDZǺDzǴȀǼǵǺȌȋȄǵǾȉȆǻǮ
ǴǭǼǻǮȒǰǿǵǼDzǽDzǰǽȒǯǭǺǺȋ
9 ǦǻǮǽǻǴǼǽȌǹǵǿǵǽDzȅǿȀǯǻǸǻǾǾȌǼǻǯǿǻǽȒǿȉǷǽǻǷǵ²DZǻ
ǻǿǽǵǹǭǺǺȌǮǭdzǭǺǻǰǻǽDzǴȀǸȉǿǭǿȀ
10 ǚǭǴǭǯDzǽȅDzǺǺȌǯǷǸǭDZǭǺǺȌǴǭȄȒǾǷǵǽǻǴǼǵǸȒǿȉǺǭǯǻǸǻǾǾȌǮǸǵǾǷǭǮǻ
ǸDzǰǷǵǶǸǭǷDZǸȌǯǻǸǻǾǾȌ
ǜȒDZǷǭǴǷǭǜȒǾǸȌȀǷǸǭDZǭǺǺȌǺDzǽǻǴȄȒǾȀǶǿDzǯǻǸǻǾǾȌ
ǞǿǯǻǽDzǺǺȌǴǭǯǵǿǷȒǯǹǭǸ
ǞǿǯǻǽDzǺǺȌǴǭǯǵǿǷȒǯDZǻǾDzǽDzDZǵǺǵǺǭǴǻǯǺȒ
1 ǏȒǴȉǹȒǿȉǼǭǾǹǻǯǻǸǻǾǾȌȒǴǮDzǽȒǿȉǴǭǿǵǾǷǭȄDzǹǽDzȅǿȀǯǻǸǻǾǾȌ
2 ǜǻȄǺȒǿȉǮȒǸȌǷǻǽDzǺȒǯǯǻǸǻǾǾȌǝǻǴǹȒǾǿȒǿȉǼǭǾǹǻǯǻǸǻǾǾȌǹȒdz
ǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺǵǹǵǼǸǭǾǿǵǺǭǹǵa 3 ǙǭǸ$ǜǻǯDzǽǿǭǶǿDzȆǵǼȃȒDZǻǾDzǽDzDZǵǺǵǯǺǭǼǽȌǹǷȀDZǻ
ǻǮǸǵȄȄȌǻǮDzǽǿǭȋȄǵǺǭǰǽǭDZȀǾȒǯ
ǙǭǸ%ǦǻǮǾǿǯǻǽǵǿǵǴǭǯǵǿǷǵǺǭǴǻǯǺȒǼǻǯDzǽǿǭǶǿDzȆǵǼȃȒǯ
ǺǭǼǽȌǹǷȀǯȒDZǻǮǸǵȄȄȌǻǮDzǽǿǭȋȄǵǺǭǰǽǭDZȀǾȒǯ
ǜǽǵǹȒǿǷǵ
• ǚDzǿǻǽǷǭǶǿDzǾȌǼǻǯDzǽȂǺȒǯǵȆDzǭǮǻǺǵdzȄDzǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺǵȂǼǸǭǾǿǵǺ
ǭDZdzDzǯǻǺǭǰǭǽȌȄǭǬǷȆǻǼǻǿǽȒǮǺǻǿǽǵǹǭǶǿDzǸǵȅDzǴǭȂǻǸǻDZǺǵǶ
ǺǻǾǵǷ
• ǜDzǽȅȀȄǭǾǿǵǺȀǯǻǸǻǾǾȌǼǻǿǽȒǮǺǻǼǻǯǺȒǾǿȋǺǭǹǻǿǭǿǵǺǭȆǵǼȃȒ
ǼDzǽȅǺȒdzǼDzǽDzǾȀǯǭǿǵȓȂǯǻǸǻǾǾȌǹDZǻǺǵǴȀ
4 ǜǭǾǹǻǯǻǸǻǾǾȌǼǻǯǺȒǾǿȋǺǭǹǻǿǭǺǻǺǭǻǮǵDZǯȒǾǿǻǽǻǺǵȆǵǼȃȒǯ
ǗȒǺȄǵǷǵǼǭǾǷǭǹǭȋǿȉǯǵǾǿȀǼǭǿǵ
5 ǜǻǯȒǸȉǺǻǼǻǿȌǰǺȒǿȉȆǵǼȃȒDZǻǺǵǴȀǯǴDZǻǯdzǯǻǸǻǾǾȌǞǸȒDZǷȀǶǿDzȆǻǮ
ǼǭǾǹǻǯǻǸǻǾǾȌǺDzǾǼǻǯǴǭǸǻǴǼǸǭǾǿǵǺ
ǜǻǽǭDZǵ
• ǏǵǷǻǺȀȋȄǵǻǮDzǽǿǭǺǺȌǺǭǰǽǭDZȀǾȒǯǹǻdzǺǭǿǽǵǹǭǿǵǴǭ
ȂǻǸǻDZǺǵǶǺǻǾǵǷc • ǟǽǵǹǭǶǿDzȆǵǼȃȒǰǻǽǵǴǻǺǿǭǸȉǺǻǼǭǽǭǸDzǸȉǺǻDZǻǼȒDZǸǻǰǵȆǻǮ
ǯǻǸǻǾǾȌǺDzǯǵǼǭDZǭǸǻ
• ǦǻǮǼǭǾǹǻǯǻǸǻǾǾȌǴǭǸǵȅǭǸǻǾȌǺǭǹȒǾȃȒǹǻdzǺǭǿǽǵǹǭǿǵǴǭ
ȂǻǸǻDZǺǵǶǺǻǾǵǷ
• ǜȒDZȄǭǾǻǮDzǽǿǭǺǺȌǿǽǻȂǵǽǻǴǿǵǾǷǭǶǿDzǽȀȄǷȀȆǻǮǹǻdzǺǭǮȀǸǻ
ǸDzǰǷǻǼǻǯDzǽǿǭǿǵȆǵǼȃȒ
ǜȒǾǸȌǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ
1 ǏǵǹǷǺȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶȒǯȒDZ·ȐDZǺǭǶǿDzǶǻǰǻǯȒDZǹDzǽDzdzȒ
2 ǜǻǾǿǭǯǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶǺǭdzǭǽǻǾǿȒǶǷȀǼǻǯDzǽȂǺȋȒDZǭǶǿDzǶǻǹȀ
ǻȂǻǸǻǺȀǿǵ
3 ǜǻȄǵǾǿȒǿȉǼǽǵǾǿǽȒǶȒǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺȒǼǸǭǾǿǵǺǵǯǻǸǻǰǻȋǰǭǺȄȒǽǷǻȋ
4 ǞǷǸǭDZȒǿȉǺǭǰǽȒǯǭǸȉǺȒǼǸǭǾǿǵǺǵaȒǼDzǽDzǾȀǺȉǿDzǴǭǹǻǷ
ǮǸǻǷȀǯǭǺǺȌhȆǻǮǴǭǮǸǻǷȀǯǭǿǵǼǽǵǾǿǽȒǶ
5 ǔǮDzǽȒǰǭǶǿDzǼǽǵǾǿǽȒǶȀǮDzǴǼDzȄǺǻǹȀǾȀȂǻǹȀǿǭǺDzǴǭǼǵǸDzǺǻǹȀǹȒǾȃȒ
ǜǽǵǾǿǽȒǶǹǻdzǺǭǿǭǷǻdzǴǮDzǽȒǰǭǿǵǼȒDZǯȒǾǵǯȅǵǶǻǰǻǺǭǰǭȄǻǷǴǭ
ǼDzǿǸȋg
ǜǽǵǹȒǿǷǭǜǽǵǾǿǽȒǶǹǭȐȁȀǺǷȃȒȋǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǰǻǯǵǹǷǺDzǺǺȌǏȒǺ
ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǯǵǹǵǷǭȐǿȉǾȌȄDzǽDzǴȂǯǵǸǵǺǮDzǴǴǭǿǵǾǷǭǺǺȌ
ǐǭǽǭǺǿȒȌǿǭǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ
ǬǷȆǻǏǭǹǺDzǻǮȂȒDZǺǭȒǺȁǻǽǹǭȃȒȌǺǭǼǽǵǷǸǭDZȌǷǴǭǹȒǺǵǿǵǺǭǾǭDZǷȀ
ǭǮǻȀǏǭǾǯǵǺǵǷǸǭǼǽǻǮǸDzǹǭǯȒDZǯȒDZǭǶǿDzǯDzǮǾǿǻǽȒǺǷȀǷǻǹǼǭǺȒȓ3KLOLSV
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWǭǮǻǴǯDzǽǺȒǿȉǾȌDZǻǣDzǺǿǽȀǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ
ǷǸȒȐǺǿȒǯǷǻǹǼǭǺȒȓ3KLOLSVȀǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǿDzǸDzȁǻǺǹǻdzǺǭǴǺǭǶǿǵ
ǺǭǰǭǽǭǺǿȒǶǺǻǹȀǿǭǸǻǺȒǬǷȆǻȀǏǭȅȒǶǷǽǭȓǺȒǺDzǹǭȐǣDzǺǿǽȀ
ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌǷǸȒȐǺǿȒǯǴǯDzǽǺȒǿȉǾȌDZǻǹȒǾȃDzǯǻǰǻDZǵǸDzǽǭ3KLOLSV
ǗǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSVǯǾǿǭǺǻǯǸȋȐǾǿǽǻǷǾǸȀdzǮǵǺǭDZǭǺǵǶǯǵǽȒǮ²ǺDz
ǹDzǺȅDzǽǻǷȒǯ
ǞǸȀdzǮǭǼȒDZǿǽǵǹǷǵǾǼǻdzǵǯǭȄȒǯ
ǿDzǸ
DZǴǯȒǺǷǵǴȒǾǿǭȃȒǻǺǭǽǺǵȂȒǹǻǮȒǸȉǺǵȂǿDzǸDzȁǻǺȒǯȀǹDzdzǭȂǠǷǽǭȓǺǵ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺȒ
DZǸȌǮȒǸȉȅDZDzǿǭǸȉǺǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȒǴǭǯȒǿǭǶǿDzǺǭZZZSKLOLSVXD
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement