Avent SCF798/02, SCF796/02, SCF798/01 User manual

Avent SCF798/02, SCF796/02, SCF798/01 User manual
SCF793/SCF795
1
A
2
1
B
2
1
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
2
EN
Important
WARNING!
Always use this product with adult
supervision.
Continuous and prolonged sucking of fluids
will cause tooth decay.
Always check food temperature before
feeding.
Check the cup before each use.
If any damage or crack is detected,
stop using the cup immediately.
Before the first use, disassemble all parts
and clean them thoroughly.
Prevent your child from running or walking
while drinking.
Keep all components not in use out of the
reach of children.
Do not heat up a cup filled with any liquid or
food in the microwave.
Caution
Close the screw top tightly by turning it
clockwise. Otherwise, it may come off
during use.
To drink from the straw cup, open the lid by
flipping the cap to the back.
The straw cup is intended for use with milk
and water. Do not use it with any other
liquids, such as fruit juices, flavored sugary,
pulpy or fizzy drinks, soup or broth.
The straw cup is not microwaveable.
Do not over tighten the lid on the straw cup.
Do not use the straw cup to mix and shake
infant formula as this can clog the vent hole
and cause the cup to leak.
Make sure that the straw parts are properly
assembled (fig 1b).
To prevent scalding, allow hot liquids to cool
before you fill the cup.
For safety and hygiene reasons, replace
straws after 3 months of use.
Use only Philips Avent straws.
Do not interchange the straw cup parts with
a glass bottle.
Cleaning and sterilization
Before first use
To sterilize the straw cup boil all parts for
5 minutes.This is to ensure hygiene.
FSC
-
For your child‘s safety and health
Caution
Do not use abrasive or anti-bacterial
cleaning agents or chemical solvents.
Do not place parts directly on surfaces
that have been cleaned with anti-bacterial
cleaners.
-
Food coloring can discolor parts.
After each use, disassemble all parts and
clean them thoroughly in warm water and
some washing-up liquid. You can also clean
all parts on the top rack of the dishwasher.
If necessary, clean the straw with a straw
cleaning brush.
Do not store the straw cup in drying/
sterilizing cabinets with heating elements.
Cups are suitable for all sterilization methods.
Storage
Caution
For hygiene and maintenance, disassemble
the straw cup completely (fig. 1a) and store it
in a dry and covered container.
Keep the straw cup away from heat sources
and direct sunlight.
Tip 1: Mix and match Philips Avent bottle and
cup parts and create the product that works for
you, when you need it. All Philips Avent bottles
and cups are compatible excluding the Natural
glass bottles SCF67x and The Big Kid cup/
Grown up cup SCF78x (Fig. 2).
Tip 2: The replaceable straws are sold separately.
CS
Důležité
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
VAROVÁNÍ!
Tento výrobek vždy používejte pod
dozorem dospělé osoby.
Trvalé a dlouhodobé sání kapalin způsobuje
zubní kaz.
Před krmením vždy zkontrolujte teplotu
pokrmu.
Hrnek před každým použitím zkontrolujte.
Pokud najdete jakékoli poškození nebo
prasklinu, přestaňte hrnek okamžitě používat.
Před prvním použitím rozeberte všechny
součásti a důkladně je vyčistěte.
Zajistěte, aby vaše dítě během pití neběhalo
ani nechodilo.
Všechny části, které nepoužíváte, udržujte
mimo dosah dětí.
Neohřívejte hrnek s tekutinou nebo
pokrmem v mikrovlnné troubě.
Upozornění
Šroubovací víčko pevně uzavřete otáčením
po směru hodinových ručiček. Jinak by
mohlo během používání upadnout.
Chcete-li se z hrnku s brčkem napít,
otevřete víčko překlopením krytu dozadu.
4213.354.3882.1
4213_354_3882_1_Web.indd 1
07/10/16 11:41
--
----
-----
Hrnek s brčkem lze naplnit mlékem nebo
vodou. Nenaplňujte jej žádnými jinými
tekutinami, jako jsou ovocné šťávy, ochucené
sladké nápoje, nápoje s dužninou, sycené
nápoje, polévky nebo vývary.
Hrnek s brčkem není určen k použití
v mikrovlnné troubě.
Víčko hrnku s brčkem příliš neutahujte.
Hrnek s brčkem nepoužívejte k míchání ani
protřepávání kojenecké výživy, jelikož by
mohlo dojít k ucpání větracího otvoru,
které by způsobilo netěsnost hrnku.
Zkontrolujte, zda je brčko správně
sestaveno (obr. 1b).
Aby nedošlo k opaření, nechte horké tekutiny
před naplněním hrnku vychladnout.
Z bezpečnostních a hygienických důvodů
doporučujeme měnit brčka každé 3 měsíce.
Používejte pouze brčka Philips Avent.
Nenahrazujte součásti hrnku s brčkem
součástmi ze skleněné láhve.
Čištění a sterilizace
Před prvním použitím
-- Sterilizaci hrnku s brčkem provedete vložením
všech součástí na 5 minut do vroucí vody.
Tím zajistíte nezbytnou hygienu.
Upozornění
-- Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí
prostředky nebo chemické sloučeniny.
-- Nepokládejte součásti výrobku přímo na
povrchy ošetřené antibakteriálními čisticími
prostředky.
-- Zbarvení potravin může způsobit změnu
barev jednotlivých součástí.
-- Po každém použití rozeberte všechny
součásti a důkladně je umyjte teplou vodou
a přípravkem na mytí nádobí. Všechny
součásti můžete rovněž mýt na horní polici
v myčce.
-- V případě potřeby vyčistěte brčko pomocí
kartáčku na čištění brček.
-- Hrnek s brčkem neukládejte ve vysoušecích/
sterilizačních skříních s topnými prvky.
-- Hrnky jsou vhodné pro všechny způsoby
sterilizace.
Skladování
Upozornění
-- Z hygienických důvodů hrnek s brčkem zcela
rozeberte (obr. 1a) a uložte v suché zakryté
nádobě.
-- Hrnek s brčkem nevystavujte zdrojům tepla
ani přímému slunečnímu světlu.
4213_354_3882_1_Web.indd 2
Tip 1: Vhodné součásti lahví a hrnků Philips Avent
můžete kombinovat a podle potřeby vytvořit
výrobek, který vám nejlépe vyhovuje. Všechny
láhve a hrnky Philips Avent jsou kompatibilní
s výjimkou skleněných lahví Natural SCF67x
a hrnků The Big Kid / Grown Up SCF78x (obr. 2).
Tip 2: Vyměnitelná brčka se prodávají
samostatně.
RS
Važno
Za bezbjednost i zdravlje vašeg djeteta
UPOZORENJE!
-- Ovaj se proizvod mora uvijek koristiti uz
nadzor odrasle osobe.
-- Kontinuirano i dugotrajno sisanje tečnosti
će dovesti do kvarenja zuba.
-- Uvijek provjerite temperaturu hrane prije
hranjenja.
-- Pre svake upotrebe proverite čašu. Ukoliko
otkrijete neko oštećenje ili pukotinu,
prestanite odmah da koristite čašu.
-- Pre prve upotrebe skinite sve delove i
temeljno ih očistite.
-- Sprečite dete da trči ili hoda dok pije.
-- Sve komponente koje nisu u upotrebi držite
van domašaja dece.
-- Ne zagrevajte čašu u kojoj se nalazi neka
tečnost ili hrana u mikrotalasnoj pećnici.
Oprez
-- Čvrsto zatvorite gornji deo sa navojem tako
što ćete ga okrenuti u smeru kazaljke na
satu. U suprotnom, može da spadne tokom
upotrebe.
-- Da biste pili iz čaše sa slamkom, otvorite
poklopac tako što ćete okrenuti kapicu ka
poleđini.
-- Čaša sa slamkom može da se koristi za
mleko i vodu. Nemojte je koristiti za bilo
koje druge tečnosti kao što su voćni sokovi,
slatki aromatični napici, kašasti ili gazirani
napici, supa ili čorba.
-- Čaša sa slamkom ne može da se greje u
mikrotalasnoj pećnici.
-- Nemojte previše da zatežete poklopac na
čaši sa slamkom.
-- Čašu sa slamkom nemojte da koristite za
mešanje i mućkanje adaptiranog mleka
jer to može da zapuši otvor i dovede do
curenja iz čaše.
-- Proverite da li su delovi slamke ispravno
postavljen (Fig. 1b).
-- Da biste sprečili opekotine, ostavite vruće
tečnosti da se ohlade pre nego što ih sipate
u čašu.
---
Iz bezbednosnih i higijenskih razloga promenite
slamke nakon 3 meseca korišćenja. Koristite
samo Philips Avent slamke.
Nemojte da zamenite delove čaše sa
slamkom sa staklenom bočicom.
----
Čišćenje i sterilizovanje
Pre prve upotrebe
-- Da biste sterilisali čašu sa slamkom,
iskuvavajte sve delove 5 minuta. Time se
garantuje higijena.
Oprez
-- Nemojte da koristite abrazivna ili
antibakterijska sredstva za čišćenje niti
hemijske razređivače.
-- Nemojte da stavljate delove direktno na
površine koje su očišćene antibakterijskim
sredstvima za čišćenje.
-- Boje za hranu mogu da izazovu gubitak
boje delova.
-- Nakon svake upotrebe, rastavite sve delove
i temeljno ih operite u toploj vodi sa malo
tečnosti za pranje. Možete takođe prati sve
delove na gornjoj rešetki mašine za pranje
posuđa.
-- Očistite slamku krpom za čišćenje slamke,
po potrebni.
-- Nemojte da odlažete čašu sa slamkom u
police za sušenje/sterilizaciju sa grejnim
elementima.
-- Čaše su pogodne za sve metode sterilizacije.
Odlaganje
Oprez
-- Za higijenu i održavanje u potpunosti
rasklopite čašu sa slamkom (Fig. 1a) i čuvajte
je u suhom i zatvorenom spremištu.
-- Čašu sa slamkom držite dalje od izvora
toplote i direktne sunčeve svjetlosti.
Savjet 1: Pomiješajte i uparite dijelove Philips
Avent flašice i čaše i napravite proizvod koji
vam odgovara kada vam je potreban. Sve
Philips Avent flašice i čaše su kompatibilne osim
Natural staklene flašice SCF67x i čaša za veliku
djecu/čaša za odrasle SCF78x (Fig. 2).
Savjet 2: Slamke koje se mogu mijenjati se
prodaju odvojeno.
EE
Tähtis
Teie lapse ohutuse ja tervise heaks
HOIATUS!
-- Kasutage seda toodet alati täiskasvanu
järelvalve all.
-----
Pidev ja pikaaegne vedeliku rüüpamine
põhjustab hammaste lagunemist.
Enne toitmist kontrollige alati toidu
temperatuuri.
Kontrollige kruusi enne igat kasutuskorda.
Kahjustuste või mõrade ilmnemisel lõpetage
kohe kruusi kasutamine.
Enne esmakordset kasutamist võtke kõik
osad lahti ja puhastage neid põhjalikult.
Ärge laske lapsel joomise ajal joosta või
ringi kõndida.
Hoidke kõik mittekasutatavad osad lastele
kättesaamatus kohas.
Ärge soojendage vedeliku või toiduga
täidetud kruusi mikrolaineahjus.
Ettevaatust
-- Keerake keeratav kaas kindlalt päripäeva
kinni. Muidu võib see kasutamise ajal pealt
ära tulla.
-- Kõrrega kruusist joomiseks avage kaas,
tõmmates korki tahapoole.
-- Kõrrega kruus on mõeldud vee ja piima
jaoks. Ärge kasutage seda muude jookidega,
nagu puuviljamahlad, karastusjoogid,
mehuga või gaseeritud joogid, supid või
puljongid.
-- Kõrrega kruusi ei sobi kasutamiseks
mikrolaineahjus.
-- Ärge keerake kõrrega kruusi kaant liiga
kõvasti kinni.
-- Ärge kasutage kõrrega kruusi imikutoidu
segamiseks ega loksutamiseks, kuna selle
tagajärjel võivad avad ummistuda ja kruus
võib hakata läbi laskma.
-- Veenduge, et kõrre osad oleksid õigesti
kokku pandud (joon. 1b).
-- Põletuste vältimiseks laske kuumadel vedelikel
enne jahtuda, kui need kruusi valate.
-- Ohutuse ja hügieeni tagamiseks soovitame
kõrre iga 3 kuu järel välja vahetada.
Kasutage ainult Philips Aventi kõrsi.
-- Ärge vahetage kõrrega kruusi osasid ära
klaaspudeli osadega.
Puhastamine ja steriliseerimine
Enne esimest kasutamist
-- Hügieeni tagamiseks steriliseerige kõrrega
kruusi kõiki osasid 5 minutit.
Ettevaatust
-- Ärge kasutage abrasiivseid või
antibakteriaalseid puhastusvahendeid ega
keemilisi lahuseid.
-- Ärge asetage toote osasid otse
antibakteriaalse puhastusvahendiga
puhastatud pindadele.
-- Toiduvärvid võivad osade värvi muuta.
--
----
Pärast iga kasutuskorda võtke kõik osad
lahti ja puhastage neid põhjalikult sooja vee
ja nõudepesuvahendiga. Kõiki osi võite ka
nõudepesumasina ülemisel riiulil pesta.
Vajadusel puhastage kõrt
kõrrepuhastusharjakesega.
Ärge hoiundage kõrrega kruusi
kütteelementidega kuivatus- ega
steriliseerimiskapis.
Kruuside steriliseerimiseks sobivad kõik
steriliseerimisviisid.
Hoiundamine
Ettevaatust
-- Hügieeni tagamiseks võtke kõrrega kruus
täielikult osadeks (joon. 1a) ning hoiundage
seda kuivas ja kaetud anumas.
-- Ärge hoidke kõrrega kruusi soojusallikate
lähedal ega otsese päikesevalguse käes.
Nõuanne 1. Kombineerige ja sobitage omavahel
Philips Aventi pudeli ja kruusi osasid, et luua
toode, mis teile vajamineval hetkel sobib.
Sobivad kõik Philips Aventi pudelid ja kruusid,
välja arvatud klaasist Natural lutipudelid SCF67x
ja Big Kid/Grown up kruus SCF78x (joon. 2).
Nõuanne 2. Vahetuskõrsi müüakse eraldi.
HR
Važno
Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta
UPOZORENJE!
-- Proizvod se uvijek treba upotrebljavati pod
nadzorom odrasle osobe.
-- Stalno i produženo sisanje tekućine može
uzrokovati kvar zubi.
-- Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite
temperaturu hrane.
-- Provjerite čašicu prije svake uporabe. Ako
otkrijete bilo kakvo oštećenje ili napuknuće,
odmah prestanite koristiti čašicu.
-- Prije prve uporabe, rastavite sve dijelove i
dobro ih očistite.
-- Spriječite dijete da trči ili hoda dok pije.
-- Sve dijelove koje ne koristite držite izvan
dohvata djece.
-- Nemojte zagrijavati čašicu napunjenu bilo
kakvom tekućinom ili hranom u mikrovalnoj
pećnici.
Oprez
-- Zavrnite gornji čep do kraja okretanjem u
smjeru kazaljki na satu. U suprotnom, može
spasti tijekom uporabe.
-- Da biste pili iz čašice sa slamčicom, otvorite
poklopac okretanjem poklopca prema
nazad.
07/10/16 11:41
--
-------
--
Čašica sa slamčicom je predviđena za
uporabu s mlijekom i vodom. Ne koristite s
bilo kakvom drugom tekućinom, kao što su
voćni sokovi, zašećereni sokovi s okusom,
gusti ili gazirani sokovi, juha ili varivo.
Čašica sa slamčicom nije za uporabu u
mikrovalnoj pećnici.
Nemojte previše stegnuti poklopac na čašici
sa slamčicom.
Nemojte koristiti čašicu za miješanje i trešenje
formula za dojenčad, jer to može začepiti
ventilacijsku rupu i od toga može čašica curiti.
Pazite da su dijelovi slamčice pravilno
montirani (sl. 1b).
Da biste spriječili opekline, ostavite da se
topla tekućina ohladi prije nego napunite
čašicu.
Zbog sigurnosnih i higijenskih razloga,
zamijenite slamčice nakon 3 mjeseca
uporabe. Koristite samo slamčice Philips
Avent.
Ne mijenjajte međusobno dijelove čašice sa
slamčicom i staklenu bocu.
Čišćenje i sterilizacija
Prije prve uporabe
-- Za sterilizaciju čašice sa slamčicom,
iskuhajte sve dijelove 5 minuta. Time se
osigurava higijena.
Oprez
-- Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva
za čišćenje, antibakterijska sredstva ili
kemijska otapala.
-- Nemojte stavljati dijelove izravno na
površine očišćene antibakterijskim
sredstvima za čišćenje.
-- Boja za hranu može obojati dijelove.
-- Nakon svake uporabe, rastavite sve dijelove i
dobro ih očistite u toploj vodi i malo tekućine
za pranje. Možete također oprati sve dijelove
na gornjoj polici perilice.
-- Po potrebi, očistite slamčicu četkom za
čišćenje slamčice.
-- Nemojte držati čašu u ormarima za sušenje/
sterilizaciju s grijaćim elementima.
-- Čaše su podesne za sve metode sterilizacije.
Spremanje
Oprez
-- Zbog higijene i održavanja, rastavite čašu
sa slamčicom do kraja (sl. 1a) i spremite je u
suhi i pokriveni spremnik.
-- Držite čašu sa slamčicom podalje od izvora
tipline i direktne sunčeve svjetosti.
4213_354_3882_1_Web.indd 3
Savjet 1: Pomiješajte i složite Philips Avent bocu i
dijelove šalice i napravite proizvod koji funkcionira
za Vas, kad Vam je potreban. Sve Philips Avent
boce i šalice su kompatibilne isključujući boce od
Prirodnog stakla SCF67x i šalicu za Veliko
dijete / Odraslu osobu SCF78x (sl. 2).
Savjet 2: Zamjenske slamčice se prodaju posebno.
LV
Svarīgi
Jūsu bērna drošībai un veselībai
BRĪDINĀJUMS!
-- Vienmēr izmantojiet šo produktu pieaugušo
uzraudzībā.
-- Nepārtraukta un ilgstoša dzērienu sūkšana
var radīt zobu bojājumus.
-- Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena
temperatūru.
-- Pārbaudiet krūzīti ikreiz pirms lietošanas. Ja
ir bojājums vai plaisa, nelietojiet krūzīti.
-- Pirms pirmās lietošanas izjauciet visas daļas
un rūpīgi tās notīriet.
-- Neļaujiet bērnam dzeršanas laikā skriet vai
staigāt.
-- Visas neizmantotās sastāvdaļas glabājiet
bērniem nepieejamā vietā.
-- Nesildiet krūzīti, kurā ir šķidrums vai ēdiens,
mikroviļņu krāsnī.
Ievērībai
-- Cieši noslēdziet skrūvējamo augšējo vāciņu,
pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Citādi tas var nokrist lietošanas laikā.
-- Lai dzertu no krūzītes ar salmiņu, atlokiet
uzgali uz aizmuguri un atveriet vāku.
-- Krūzīti ar salmiņu ir paredzēts lietot pienam
un ūdenim. Neizmantojiet to ar citiem
šķidrumiem, piemēram, ar augļu sulām,
saldiem aromatizētiem, viendabīgiem vai
dzirkstošiem dzērieniem, zupām vai buljonu.
-- Krūzīti ar salmiņu nav paredzēts sildīt
mikroviļņu krāsnī.
-- Nepieskrūvējiet krūzītes ar salmiņu vāciņu
pārāk cieši.
-- Neizmantojiet krūzīti ar salmiņu mazuļiem
paredzētā maisījuma sajaukšanai un
sakratīšanai, jo tas var aizsprostot atveri un
izraisīt šķidruma noplūdi.
-- Pārliecinieties, ka salmiņa detaļas ir pareizi
saliktas (att. 1b).
-- Lai novērstu applaucēšanos, ļaujiet karstiem
šķidrumiem atdzist, pirms uzpildāt krūzīti.
-- Higiēnas un drošības apsvērumu dēļ iesakām
nomainīt salmiņus pēc 3 lietošanas mēnešiem
Lietojiet tikai Philips Avent salmiņus.
-- Nelietojiet krūzītes ar salmiņu detaļas ar
stikla pudelīti.
Tīrīšana un sterilizācija
--
Pirms pirmās lietošanas reizes
-- Lai sterilizētu krūzīti ar salmiņu, 5 minūtes
vāriet visas daļas ūdenī. Šādi tiks
nodrošināta higiēna.
--
Ievērībai
-- Nelietojiet abrazīvus vai antibakteriālus
tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskus šķīdinātājus.
-- Nenovietojiet daļas uz virsmām, kā tīrīšanai
lietoti antibakteriāli tīrīšanas līdzekļi.
-- Pārtikas krāsvielas var mainīt detaļu krāsu.
-- Ikreiz pēc lietošanas izjauciet un rūpīgi
nomazgājiet visas daļas siltā ūdenī ar
mazgāšanas šķidrumu. Visas daļas var
mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā,
novietojot augšējā nodalījumā.
-- Ja nepieciešams, tīriet salmiņu ar salmiņa
tīrīšanas suku.
-- Neglabājiet krūzīti ar salmiņu žāvēšanas/
sterilizācijas nodalījumos ar apsildes
elementiem.
-- Krūzītes var sterilizēt, izmantojot visas
sterilizēšanas metodes.
--
Uzglabāšana
Ievērībai
-- Higiēnas un apkopes nolūkā pilnībā izjauciet
krūzīti ar salmiņu (att. 1a) un glabājiet sausā
un noslēgtā tvertnē.
-- Neglabājiet krūzīti ar salmiņu siltuma avotu
tuvumā un tiešā saules gaismā.
1. padoms. Mainiet un salieciet Philips Avent
pudelīšu un krūzīšu daļas un izveidojiet
vajadzīgajā brīdī piemērotākos izstrādājumus.
Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes ir
saderīgas, izņemot no dabīgā stikla izgatavotās
pudelītes SCF67x un krūzīti lielajiem bērniem/
krūzīti pieaugušajiem SCF78x (att. 2).
2. padoms. Nomaiņas salmiņi tiek pārdoti
atsevišķi.
LT
Svarbu
Jūsų vaiko saugumui ir sveikatai
ĮSPĖJIMAS!
-- Visuomet naudokite šį produktą su
suaugusiųjų priežiūra.
-- Nuolatinis ir per ilgas skysčio čiulpimas gali
sukelti dantų ėduonį.
-- Prieš maitinimą patikrinkite maisto
temperatūrą.
-- Kaskart prieš naudodami
patikrinkite puodelį. Aptikę bet kokį
apgadinimą ar įskilimą, nedelsdami
nustokite naudoti puodelį.
--
Prieš pirmą kartą naudodami išrinkite visas
dalis ir kruopščia jas išvalykite.
Neleiskite vaikui bėgioti ar vaikščioti,
kai jis geria.
Laikykite visus nenaudojamus komponentus
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Nekaitinkite bet kokio skysčio ar maisto
pripildyto puodelio mikrobangų krosnelėje.
Atsargiai!
-- Sandariai uždarykite užsukamą viršų jį
sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Kitaip jis
gali nukristi naudojant.
-- Norėdami gerti iš puodelio su šiaudeliu,
atidarykite dangtelį, atversdami gaubtą atgal.
-- Puodelis su šiaudeliu skirtas pienui ir
vandeniui. Nenaudokite jokiems kitiems
skysčiams, kaip vaisių sultys, aromatizuoti
saldūs, tiršti ar putojantys gėrimai, sriuba ar
sultinys.
-- Puodelio su šiaudeliu negalima dėti į
mikrobangų krosnelę.
-- Per daug nepriveržkite puodelio su šiaudeliu
dangtelio.
-- Nenaudokite puodelio su šiaudeliu kūdikių
mišiniams maišyti ar plakti, nes ventiliacijos
anga gali užsikimšti ir puodelis pratekės.
-- Įsitikinkite, kad šiaudelio dalys tinkamai
surinktos (pav. 1b).
-- Kad išvengtumėte nudegimų, leiskite
skysčiams atvėsti prieš pildami į puodelį.
-- Saugos ir higienos sumetimais keiskite
šiaudelius po 3 mėnesių naudojimo.
Naudokite tik „Philips Avent“ šiaudelius.
-- Nesukeiskite puodelio su šiaudeliu dalių su
stiklinio butelio dalimis.
Valymas ir sterilizavimas
Prieš naudojant pirmą kartą
-- Norėdami sterilizuoti puodelį su šiaudeliu,
visas dalis virinkite 5 minutes. Tai skirta
higienai užtikrinti.
Atsargiai!
-- Nenaudokite abrazyvinių ar antibakterinių
valymo priemonių arba cheminių tirpiklių.
-- Nedėkite dalių tiesiai ant paviršių, nuvalytų
antibakteriniais valikliais.
-- Maistiniai dažai gali pakeisti dalių spalvą.
-- Kaskart panaudoję išrinkite visas dalis ir
kruopščiai jas išvalykite šiltame vandenyje su
šiek tiek plovimo skysčio. Taip pat galite plauti
visas dalis viršutinėje indaplovės lentynoje.
-- Jei reikia, išvalykite šiaudelį šepetėliu
šiaudeliui valyti.
-- Nelaikykite puodelio su šiaudeliu džiovinimo
/ sterilizavimo spintose su šildymo
elementais.
-- Puodeliai tinkami visiems sterilizavimo
būdams.
Laikymas
Atsargiai!
-- Higienos sumetimais ir atlikdami priežiūrą
visiškai išrinkite puodelį su šiaudeliu (pav. 1a) ir
laikykite jį sausoje uždengtoje talpykloje.
-- Saugokite puodelį su šiaudeliu nuo karščio
šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
1 patarimas. Keiskite ir pritaikykite „Philips Avent“
butelio ir puodelio dalis, kad surinktumėte jums
tinkantį produktą, kai jums jo reikia. Visi „Philips
Avent“ buteliai ir puodeliai yra suderinami,
išskyrus natūralaus stiklo butelius SCF67x
ir didelio vaiko puodelį /užaugusio puodelį
SCF78x (pav. 2).
2 patarimas. Keičiamieji šiaudeliai parduodami
atskirai.
HU
Fontos!
Gyermeke egészségéért és biztonságáért
FIGYELMEZTETÉS:
-- A termék használata kizárólag felnőtt
felügyelete mellett engedélyezett.
-- Folyadékok hosszantartó és folyamatos
cumizása tönkreteheti a fogakat.
-- A gyermek etetése előtt mindig ellenőrizze
az étel hőmérsékletét.
-- Minden használat előtt vizsgálja meg az
itatópoharat. Ha sérülést vagy repedést lát
rajta, azonnal hagyja abba a használatát.
-- Az első használat előtt szedje szét elemeire
az itatópoharat, és az egyes elemeket
alaposan tisztítsa meg.
-- Ne hagyja, hogy gyermeke ivás közben
fusson vagy sétáljon.
-- A termék használaton kívüli részeit tartsa a
gyermek által nem elérhető helyen.
-- Folyadékkal vagy étellel töltött itatópoharat
ne melegítsen mikrohullámú készülékben.
Figyelem!
-- Szorosan zárja le a csavaros kupakot:
forgassa azt az óramutató járásával
megegyező irányba. Ellenkező esetben
használat közben a kupak leeshet.
-- A szívószálas itatópohár használatához
nyissa fel a fedelet: tolja el azt hátrafelé.
-- A szívószálas itatópohár tej és víz fogyasztására
szolgál. Ne használja azt semmilyen más
folyadékhoz, például gyümölcsléhez, ízesített
cukros italokhoz, rostos italokhoz, szénsavas
italokhoz vagy levesekhez.
-- A szívószálas itatópoharat nem szabad
mikrohullámú készülékben melegíteni.
07/10/16 11:41
---
-----
Ne szorítsa rá túlságosan a kupakot a
szívószálas itatópohárra.
Ne használja a szívószálas itatópoharat
tápszer keverésére és összerázására, mivel
így eltömődhet a szellőzőnyílás, és ez az
itatópohár szivárgását okozhatja.
Gondoskodjon róla, hogy a szívószál elemei
megfelelően legyenek összeszerelve (ábra 1b).
Az égési sérülések elkerülése érdekében
a forró italokat hagyja lehűlni, mielőtt a
szívószálas itatópohárba töltené őket.
Biztonsági és higiéniai megfontolások miatt
a szívókát 3 havonta cserélje ki. Csak Philips
Avent szívószálat használjon.
Ne cserélje fel a szívószálas itatópohár
elemeit üvegből készült cumisüveg
elemeivel.
Tisztítás és sterilizálás
Teendők az első használat előtt
-- A szívószálas itatópohár sterilizálásához
minden elemét forralja 5 percig. Ezzel
biztosíthatja, hogy az itatópohár higiénikus
legyen.
Figyelem!
-- Ne használjon a tisztításhoz súrolószert,
antibakteriális tisztítószereket vagy kémiai
oldószereket.
-- Ne helyezze a részeket közvetlenül
olyan felületre, amelyet antibakteriális
tisztítószerrel tisztított.
-- Az ételszínezék elszíneződést okozhat az
egyes elemeken.
-- Minden használat után szerelje szét
teljesen, és alaposan tisztítson meg minden
elemet mosogatószeres meleg vízben.
Minden elem tisztítható mosogatógépben
is, annak felső polcán.
-- Ha szükséges, tisztítsa meg a szívószálat
tisztítókefével.
-- Ne tárolja a szívószálas itatópoharat
melegítő elemet tartalmazó szárítóban vagy
sterilizálóban.
-- Az itatópoharakon minden sterilizálási
módszer alkalmazható.
Tárolás
Figyelem!
-- A megfelelő higiénia és karbantartás
érdekében teljesen szedje szét részeire a
szívószálas itatópoharat (ábra 1a), és tartsa
azt száraz és fedett tartóban.
-- A szívószálas itatópoharat ne tegye ki
hőforrásnak vagy közvetlen napfénynek.
4213_354_3882_1_Web.indd 4
1. Tipp: A Philips Avent cumisüvegeinek
és itatópoharainak elemeit kombinálva
megalkothatja az igényeinek megfelelő
terméket. Minden Philips Avent cumisüveg és
itatópohár kompatibilis egymással, kivéve az
üvegből készült SCF67x Natural cumisüveget és
a nagyobb gyerekeknek/felnőtteknek készült
SCF78x (ábra 2) poharat.
--
2. Tipp: A cserélhető szívószálak külön kaphatók.
Przed pierwszym użyciem
-- Aby zapewnić odpowiedni poziom higieny,
sterylizuj kubek ze słomką, wygotowując
wszystkie jego części przez 5 minut.
PL
VWażne
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!
-- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem
dorosłych.
-- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może
powodować próchnicę.
-- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu
przez karmieniem.
-- Przed każdym użyciem dokładnie
obejrzyj kubek. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia lub pęknięcia natychmiast
przerwij używanie kubka.
-- Przed pierwszym użyciem rozmontuj
wszystkie części i dokładnie je wyczyść.
-- Nie pozwalaj dziecku biegać lub chodzić
podczas picia.
-- Wszystkie nieużywane elementy przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-- Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej
kubka napełnionego napojem ani jedzeniem.
Uwaga
-- Dokręć nakrętkę, obracając ją w prawo. W
przeciwnym razie może się ona odłączyć
podczas użytkowania.
-- Aby umożliwić dziecku picie z kubka ze
słomką, otwórz pokrywkę, odsuwając ją do
tyłu.
-- Kubek ze słomką przeznaczony jest do
picia mleka i wody. Nie należy go używać
do innych płynów, takich jak soki owocowe,
słodkie napoje aromatyzowane, napoje
gęste lub gazowane, zupy czy bulion.
-- Kubka ze słomką nie należy podgrzewać w
kuchence mikrofalowej.
-- Nie dokręcaj zbyt mocno nakrętki kubka ze
słomką.
-- Nie używaj kubka ze słomką do
przygotowywania mieszanek dla
niemowląt, gdyż może to zablokować otwór
odpowietrzający i spowodować przeciekanie.
-- Upewnij się, że elementy słomki są
poprawnie złożone (rys. 1b).
---
Aby uniknąć poparzeń, zaczekaj, aż gorący
płyn ostygnie, zanim wlejesz go do kubka.
Ze względu na bezpieczeństwo i higienę
wymieniaj słomkę co 3 miesiące. Używaj
wyłącznie słomek Philips Avent.
Nie używaj części kubka ze słomką
wymiennie z częściami szklanej butelki.
Czyszczenie i sterylizacja
Uwaga
-- Nie używaj środków ściernych,
antybakteryjnych ani rozpuszczalników.
-- Nie umieszczaj części bezpośrednio na
powierzchniach, które były czyszczone
środkami antybakteryjnymi.
-- Barwniki spożywcze mogą spowodować
przebarwienia poszczególnych elementów.
-- Po każdym użyciu rozmontuj wszystkie
części i dokładnie je umyj w ciepłej wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Wszystkie elementy można też myć w
zmywarce (na górnej półce zmywarki).
-- W razie potrzeby wyczyść słomkę
szczoteczką do czyszczenia słomek.
-- Nie należy przechowywać kubka ze słomką
w urządzeniach suszących lub sterylizujących
wyposażonych w elementy grzejne.
-- Kubki można sterylizować dowolną metodą.
Przechowywanie
Uwaga
-- Ze względów higienicznych całkowicie
rozłóż kubek ze słomką (rys. 1a) i przechowuj
części osobno w suchym pojemniku pod
przykryciem.
-- Nie pozostawiaj kubka ze słomką w
pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednio
nasłonecznionym miejscu.
Wskazówka 1: Poszczególnych części butelek i
kubków Philips Avent możesz używać wymiennie,
tworząc dowolne kombinacje dostosowane do
Twoich potrzeb. Wszystkie butelki i kubki Philips
Avent są ze sobą zgodne, z wyjątkiem butelek
szklanych Natural SCF67x oraz kubków dla
starszych dzieci SCF78x (rys. 2).
Wskazówka 2: Wymienne słomki sprzedawane
są osobno.
RO
Important
Pentru siguranţa şi sănătatea bebeluşului tău
AVERTISMENT!
-- Acest produs se utilizează întotdeauna sub
supravegherea adulţilor.
-- Suptul continuu şi prelungit de lichide va
cauza carierea dinţilor.
-- Verifică întotdeauna temperatura
alimentelor înainte de hrănire.
-- Inspectaţi ceaşca înainte de fiecare utilizare.
Dacă observaţi vreo deteriorare sau fisură,
încetaţi imediat utilizarea ceştii.
-- Înainte de prima utilizare, dezasamblaţi toate
componentele şi curăţaţi-le în detaliu.
-- Nu lăsaţi copilul să alerge sau să meargă în
timp ce bea.
-- Nu lăsa componentele neutilizate la
îndemâna copiilor.
-- Nu încălziţi o ceaşcă care conţine orice
tip de lichide sau alimente în cuptorul cu
microunde.
Atenţie
-- Închideţi strâns capacul filetat rotindu-l în
sens orar. În caz contrar acesta poate ieşi în
cursul utilizării.
-- Pentru a bea din ceaşca cu pai, deschideţi
capacul prin rabatarea acestuia către partea
din spate.
-- Ceaşca cu pai este concepută pentru
utilizarea cu lapte şi apă. Nu utilizaţi ceaşca
cu niciun alt lichid, ca de exemplu sucuri de
fructe, băuturi aromate dulci, cu pulpă sau
băuturi acidulate, supă-cremă sau supă.
-- Ceaşca cu pai nu poate fi utilizată în
cuptorul cu microunde.
-- Nu strângeţi prea tare capacul pe ceaşca cu
pai.
-- Nu utilizaţi ceaşca cu pai pentru amestecarea
şi agitarea formulei pentru sugari, deoarece
gaura de ventilaţie se poate înfunda şi pot
face ca ceaşca să curgă.
-- Asiguraţi-vă că piesele paiului sunt
asamblate corespunzător (Fig. 1b).
-- Pentru a evita opărirea, permiteţi lichidelor
fierbinţi să se răcească înainte de a umple
ceaşca.
-- Din motive de siguranţă şi igienă, înlocuiţi
paiele după 3 luni de utilizare. Utilizaţi
numai paie Philips Avent.
-- Nu înlocuiţi componentele ceştii cu pai cu
un recipient de sticlă.
Curăţare şi sterilizare
Înainte de prima utilizare
-- Pentru sterilizarea ceştii cu pai, fierbeţi toate
componentele acesteia timp de
5 minute. Această acţiune este necesară
pentru asigurarea igienei.
Atenţie
-- Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi,
antibacterieni sau solvenţi organici.
-- Nu aşezaţi componentele direct pe
suprafeţe care au fost curăţate cu agenţi de
curăţare antibacterieni.
-- Coloranţii alimentari pot cauza decolorarea
componentelor.
-- După fiecare utilizare, dezasamblaţi toate
componentele şi curăţaţi-le în detaliu în apă
caldă cu detergent de vase. De asemenea,
puteţi curăţa toate componentele în sertarul
superior al maşinii de spălat vase.
-- Dacă este necesar, curăţaţi paiul cu o perie
pentru curăţarea paielor.
-- Nu depozitaţi ceaşca cu pai în dispozitive de
uscare/sterilizare cu elemente de încălzire.
-- Ceştile sunt potrivite pentru toate metodele
de sterilizare.
Depozitare
Atenţie
-- Pentru igienă şi întreţinere, dezasamblaţi
complet ceaşca cu pai (Fig. 1a) şi depozitaţi-o
într-un recipient uscat şi acoperit.
-- Păstraţi ceaşca cu pai departe de surse de
căldură sau de lumina directă a soarelui.
Sugestie 1: Combinaţi şi potriviţi componente
de biberoane şi ceşti Philips Avent şi creaţi
produsul care vă convine, atunci când acesta
vă este necesar. Toate biberoanele şi ceştile
Philips Avent sunt compatibile, cu excepţia
biberoanelor de sticlă Natural SCF67x şi ceştilor
The Big Kid/Grown up SCF78x (Fig. 2).
Sugestie 2: Paiele de schimb se comercializează
separat.
AL
E rëndësishme
Për sigurinë dhe shëndetin e fëmijës tuaj
PARALAJMËRIM!
-- Këtë produkt përdoreni gjithnjë nën
mbikëqyrjen e të rriturve.
-- Thithja e vazhdueshme dhe për kohë
të gjatë e lëngjeve shkakton prishje të
dhëmbëve.
-- Kontrolloni gjithnjë temperaturën e ushqimit
përpara ushqyerjes.
07/10/16 11:41
------
Kontrollojeni gotën përpara çdo përdorimi.
Nëse vëreni ndonjë dëmtim apo krisje,
ndaloni menjëherë përdorimin e gotës.
Përpara përdorimit të parë, çmontoni të
gjitha pjesët dhe pastrojini mirë.
Mos e lejoni fëmijën të vrapojë ose të ecë
ndërkohë që pi.
Mbajini larg fëmijëve të gjitha pjesët që nuk
i përdorni.
Mos e ngrohni në mikrovalë gotën e
mbushur me lëng ose ushqim.
Kujdes
-- Mbylleni kapakun me filetim duke e
rrotulluar në drejtim orar. Në të kundërt, ai
mund të hiqet gjatë përdorimit.
-- Për të pirë nga gota me pipëz, hapni
kapakun duke e hequr tapën.
-- Gota me pipëz është menduar për përdorim
me qumësht dhe ujë. Mos e përdorni me
lëngje të tjera, si p.sh. lëngje frutash, pije
aromatike me sheqer, pije me tul ose
gazoze, supë apo lëng mishi.
-- Gota me pipëz nuk mund të përdoret në
mikrovalë.
-- Mos e shtrëngoni më shumë seç duhet
kapakun në gotën me pipëz.
-- Mos e përdorni gotën me pipëz për të
përzier dhe tundur formula për foshnja, pasi
kjo mund të bllokojë vrimën e ajrimit dhe të
shkaktojë rrjedhje nga gota.
-- Sigurohuni që pjesët e pipëzës të jenë
montuar siç duhet (Fig. 1b).
-- Për të parandaluar djegien, lërini lëngjet
e nxehta të ftohen përpara se të mbushni
gotën.
-- Për arsye sigurie dhe higjiene, ndërrojini
pipëzat pas 3 muajsh përdorimi. Përdorni
vetëm pipëza „Philips Avent“.
-- Mos i shkëmbeni pjesët e gotës me pipëz
me një shishe qelqi.
Pastrimi dhe sterilizimi
Përpara përdorimit të parë
-- Për ta sterilizuar gotën me pipëz, valojini të
gjitha pjesët për 5 minuta. Kjo shërben për
të garantuar higjienën.
Kujdes
-- Mos përdorni substanca gërryese apo
antibakteriale pastrimi ose tretës kimikë.
-- Mos i vendosni pjesët drejtpërdrejt në
sipërfaqe që janë pastruar me solucione
antibakteriale.
-- Ngjyruesit e ushqimeve mund t‘i çngjyrosin
pjesët.
4213_354_3882_1_Web.indd 5
--
----
Pas çdo përdorimi, çmontoni të gjitha
pjesët dhe pastrojini mirë në ujë të ngrohtë
me pak detergjent enësh. Të gjitha pjesët
mund t‘i pastroni edhe në raftin e sipërm të
enëlarëses.
Nëse është e nevojshme, pastrojeni pipëzën
me një furçë pastrimi pipëzash.
Mos e ruani gotën me pipëz në dhomëza
tharëse/sterilizuese me elemente ngrohëse.
Gotat janë të përshtatshme për të gjitha
mënyrat e sterilizimit.
---
----
Mbajtja
Kujdes
-- Për higjienë dhe mirëmbajtje, çmontoni
plotësisht gotën me pipëz (Fig. 1a) dhe
ruajeni në një enë të thatë dhe të mbuluar.
-- Mbajeni gotën me pipëz larg burimeve të
nxehtësisë dhe dritës së drejtpërdrejtë të
diellit.
Këshilla 1: Kombinoni dhe përshtatni pjesët e
gotës dhe shishes „Philips Avent“ dhe krijoni
produktin që ju volit, sipas nevojës. Të gjitha
gotat dhe shishet „Philips Avent“ janë të
pajtueshme, me përjashtim të shisheve „Natural“
të qelqit SCF67x dhe gotës për fëmijë të rritur/
gotës për të rritur SCF78x (Fig. 2).
Këshilla 2: Pipëzat e ndërrueshme shiten veçmas.
SL
Pomembno
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
-- Izdelek je treba vedno uporabljati pod
nadzorom odraslih.
-- Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin
povzroči zobno gnilobo.
-- Pred hranjenjem vedno preverite
temperaturo hrane.
-- Lonček preglejte pred vsako uporabo.
Če opazite poškodbe ali razpoke, ga takoj
prenehajte uporabljati.
-- Pred prvo uporabo vse sestavne dele
razstavite in temeljito očistite.
-- Pazite, da otrok med pitjem ne bo tekel
ali hodil.
-- Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite
zunaj dosega otrok.
-- Lončka, v katerem je tekočina ali hrana,
ne segrevajte v mikrovalovni pečici.
Pozor
-- Navojni pokrov tesno zaprite tako, da ga
obrnete v smeri urnega kazalca. V nasprotnem
primeru lahko med uporabo odpade.
-----
Za pitje iz lončka s slamico odprite pokrov
tako, da pokrovček potisnete nazaj.
Lonček s slamico je namenjen za uporabo z
mlekom in vodo. Ne uporabljajte ga z drugimi
tekočinami, kot so sadni sokovi in aromatizirani
sladki, kašasti ali šumeči napitki.
Lonček s slamico ni primeren za
mikrovalovno pečico.
Pokrova lončka s slamico ne privijte
premočno.
Lončka s slamico ne uporabljajte za
pripravo in mešanje formule za dojenčke,
ker ta lahko zamaši odprtino in povzroči
puščanje lončka.
Poskrbite, da bodo deli slamice pravilno
sestavljeni (Sl. 1b).
Vroče tekočine naj se ohladijo, preden jih
nalijete v lonček, da ne bi prišlo do opeklin.
Slamice iz varnostnih in higienskih razlogov
zamenjate po treh mesecih uporabe.
Uporabljajte samo slamice Philips Avent.
Delov lončka s slamico ne izmenjujte s
stekleno stekleničko.
Čiščenje in sterilizacija
Pred prvo uporabo
-- Če želite sterilizirati lonček s slamico,
vse dele prekuhavajte pet minut. S tem
zagotovite higieno.
Pozor
-- Ne uporabljajte abrazivnih ali protibakterijskih
čistilnih sredstev ali kemičnih topil.
-- Delov ne postavljajte neposredno na
površine, ki so očiščene s protibakterijskimi
čistilnimi sredstvi.
-- Prehranska barvila lahko dele razbarvajo.
-- Po vsaki uporabi vse dele razstavite in
jih temeljito operite v topli vodi z nekaj
tekočine za pomivanje posode. Vse dele
lahko pomijete tudi v zgornjem predalu
pomivalnega stroja.
-- Slamico po potrebi očistite s ščetko za
čiščenje slamice.
-- Lončka s slamico ne hranite v omaricah
za sušenje/steriliziranje, ki imajo grelne
elemente.
-- Lončki so primerni za vse načine sterilizacije.
Shranjevanje
Pozor
-- Lonček s slamico iz higienskih razlogov
povsem razstavite (Sl. 1a) in hranite v suhi in
zaprti posodi.
-- Lončka s slamico ne izpostavljajte virom
toplote ali neposredni sončni svetlobi.
1. nasvet: Dele stekleničke in lončka Philips
Avent lahko poljubno izmenjujete in si sami
ustvarite izdelek, ki vam najbolj odgovarja, ko
ga potrebujete. Vsi lončki in stekleničke Philips
Avent so združljivi, z izjemo stekleničk Natural
SCF67x in lončka The Big Kid/Grown up SCF78x
(Sl. 2).
2. nasvet: Zamenljive slamice so naprodaj
ločeno.
SK
Dôležité
Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa
VAROVANIE!
-- Tento výrobok sa musí vždy používať pod
dozorom dospelej osoby.
-- Nepretržité a dlhotrvajúce sanie tekutín
spôsobí vznik zubného kazu.
-- Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu
pokrmu.
-- Pred každým použitím pohár skontrolujte. Ak
objavíte akékoľvek poškodenie alebo praskliny,
okamžite prestaňte pohár používať.
-- Pred prvým použitím všetky časti rozoberte
a dôkladne ich vyčistite.
-- Nedovoľte deťom počas pitia behať alebo
chodiť.
-- Všetky nepoužívané súčasti udržiavajte
mimo dosahu detí.
-- Pohár naplnený kvapalinou alebo potravinou
nezohrievajte v mikrovlnnej rúre.
Výstraha
-- Skrutkovací uzáver pevne pritiahnite v
smere hodinových ručičiek. V opačnom
prípade môže počas používania dôjsť k
vyliatiu.
-- Ak chcete piť zo slamky pohára, otvorte kryt
preklopením viečka na zadnej strane.
-- Pohár so slamkou je určený na mlieko a
vodu. Nepoužívajte ho na iné tekutiny,
ako napríklad na ovocné šťavy, ochutené
sladené nápoje, kašovité alebo perlivé
nápoje, polievky či vývary.
-- Pohár so slamkou nie je vhodný na
používanie v mikrovlnnej rúre.
-- Kryt pohára so slamkou nepriťahujte nasilu.
-- Pohár so slamkou nepoužívajte na miešanie
a prípravu dojčenskej výživy, pretože to
môže upchať vetrací otvor a môže dôjsť k
vytečeniu z pohára.
-- Skontrolujte, či sú časti slamky zostavené
správne (Obr. 1b).
-- Aby nedošlo k obareniu, horúce tekutiny
nechajte pred naliatím do pohára
vychladnúť.
--
--
Z hygienických a bezpečnostných dôvodov
slamku vymieňajte po
3 mesiacoch používania. Používajte len
slamky Philips Avent.
Nezamieňajte časti pohára so slamkou so
sklenenou fľašou.
Čistenie a sterilizácia
Pred prvým použitím
-- Pohár so slamkou sterilizujte 5 minút vo
vriacej vode. Toto zabezpečí hygienickú
čistotu.
Výstraha
-- Nepoužívajte abrazívne alebo
antibakteriálne čistiace prostriedky, ani
chemické rozpúšťadlá.
-- Časti neklaďte priamo na povrchy, ktoré
boli vyčistené antibakteriálnymi čistiacimi
prostriedkami.
-- Potravinárske farbivo môže spôsobiť zmenu
farieb častí.
-- Pred každým použitím rozoberte všetky
časti a dôkladne ich vyčistite teplou vodou
s umývacím prostriedkom. Všetky časti
môžete tiež vyčistiť v umývačke riadu ich
umiestnením v hornej polici.
-- Ak je to potrebné, slamku vyčistite pomocou
čistiacej kefky.
-- Pohár zo slamkou neumiestňujte do
sušičky/sterilizačného zariadenia s
výhrevnými telesami.
-- Poháre je možné sterilizovať všetkými
spôsobmi.
Skladovanie
Výstraha
-- Z hygienických dôvodov a na vykonanie
údržby, pohár so slamkou úplne rozoberte
(Obr. 1a) a umiestnite ho do suchej a
zakrytej nádoby.
-- Pohár so slamkou umiestňujte mimo zdrojov
tepla a priameho slnečného žiarenia.
Rada 1: Skombinujte a zložte si fľašu s časťami
pohára Philips Avent, a vytvorte si produkt, ktorý
je vám poruke vždy, keď ho potrebujete. Všetky
fľaše Philips Avent a poháre sú kompatibilné
okrem sklenených fliaš Natural SCF67x a
pohárov Big Kid/Grown up SCF78x (Obr. 2).
Rada 2: Náhradné slamky sú predávané
samostatne.
07/10/16 11:41
SR
Važno
Za bezbednost i zdravlje vašeg deteta
UPOZORENJE!
-- Ovaj proizvod koristite isključivo uz nadzor
odraslih.
-- Sisanje tečnosti tokom dužeg vremenskog
perioda izaziva karijes.
-- Pre hranjenja uvek proverite temperaturu
hrane.
-- Pre svake upotrebe proverite čašu. Ukoliko
otkrijete neko oštećenje ili pukotinu,
prestanite odmah da koristite čašu.
-- Pre prve upotrebe skinite sve delove i
temeljno ih očistite.
-- Sprečite dete da trči ili hoda dok pije.
-- Sve komponente koje nisu u upotrebi držite
van domašaja dece.
-- Ne zagrevajte čašu u kojoj se nalazi neka
tečnost ili hrana u mikrotalasnoj pećnici.
Oprez
-- Čvrsto zatvorite gornji deo sa navojem tako
što ćete ga okrenuti u smeru kazaljke na
satu. U suprotnom, može da spadne tokom
upotrebe.
-- Da biste pili iz čaše sa slamkom, otvorite
poklopac tako što ćete okrenuti kapicu ka
poleđini.
-- Čaša sa slamkom može da se koristi za
mleko i vodu. Nemojte je koristiti za bilo
koje druge tečnosti kao što su voćni sokovi,
slatki aromatični napici, kašasti ili gazirani
napici, supa ili čorba.
-- Čaša sa slamkom ne može da se greje u
mikrotalasnoj pećnici.
-- Nemojte previše da zatežete poklopac na
čaši sa slamkom.
-- Čašu sa slamkom nemojte da koristite za
mešanje i mućkanje adaptiranog mleka
jer to može da zapuši otvor i dovede do
curenja iz čaše.
-- Proverite da li su delovi slamke ispravno
postavljen (Sl. 1b).
-- Da biste sprečili opekotine, ostavite vruće
tečnosti da se ohlade pre nego što ih sipate
u čašu.
-- Iz bezbednosnih i higijenskih razloga promenite
slamke nakon 3 meseca korišćenja. Koristite
samo Philips Avent slamke.
-- Nemojte da zamenite delove čaše sa
slamkom sa staklenom bočicom.
Čišćenje i sterilizovanje
Pre prve upotrebe
-- Da biste sterilisali čašu sa slamkom,
iskuvavajte sve delove 5 minuta. Time se
garantuje higijena.
4213_354_3882_1_Web.indd 6
Oprez
-- Nemojte da koristite abrazivna ili
antibakterijska sredstva za čišćenje niti
hemijske razređivače.
-- Nemojte da stavljate delove direktno na
površine koje su očišćene antibakterijskim
sredstvima za čišćenje.
-- Boje za hranu mogu da izazovu gubitak
boje delova.
-- Nakon svake upotrebe, rastavite sve delove
i temeljno ih operite u toploj vodi sa malo
tečnosti za pranje. Možete takođe prati sve
delove na gornjoj rešetki mašine za pranje
posuđa.
-- Očistite slamku krpom za čišćenje slamke,
po potrebni.
-- Nemojte da odlažete čašu sa slamkom u
police za sušenje/sterilizaciju sa grejnim
elementima.
-- Čaše su pogodne za sve metode sterilizacije.
Odlaganje
Oprez
-- Za higijenu i održavanje u potpunosti
rasklopite čašu sa slamkom (Sl. 1a) i čuvajte
je u suvom zatvorenom spremištu.
-- Držite čašu sa slamkom dalje od izvora
toplote i direktne sunčeve svetlosti.
Savet 1: Pomešajte i uparite delove Philips Avent
bočice i čaše i napravite proizvod koji vam
odgovara kada vam je potreban. Sve Philips
Avent bočice i čaše su kompatibilne, ali ne i
Natural staklene bočice SCF67x i Čaša za veliku
decu/Čaša za odrasle SCF78x (Sl. 2).
Savet 2: Slamke koje se mogu menjati prodaju
se odvojeno.
EL
Σημαντικό
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
-- Το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα υπό την
επίβλεψη ενήλικα.
-- Η συνεχής και παρατεταμένη κατανάλωση υγρών
μπορεί να χαλάσει τα δόντια.
-- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού
πριν το τάισμα.
-- Ελέγχετε το κύπελλο πριν από κάθε χρήση.
Αν διαπιστώσετε ότι έχει φθαρεί ή ραγίσει,
σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε.
-- Πριν από την πρώτη χρήση, αποσυναρμολογήστε
όλα τα μέρη και καθαρίστε τα πολύ καλά.
-- Μην αφήνετε το παιδί σας να πίνει ενώ τρέχει ή
περπατάει.
---
Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά όσα εξαρτήματα
δεν χρησιμοποιείτε.
Μην ζεσταίνετε ένα κύπελλο γεμάτο με υγρό ή
φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων.
Προσοχή
-- Κλείστε σφιχτά το βιδωτό καπάκι, περιστρέφοντάς
το προς τα δεξιά. Διαφορετικά, μπορεί να ανοίξει
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
-- Για να πιείτε από το κύπελλο με καλαμάκι, ανοίξτε
το καπάκι αναδιπλώνοντας το πώμα προς τα
πίσω.
-- Το κύπελλο με καλαμάκι προορίζεται για χρήση
με γάλα και νερό. Μην το χρησιμοποιείτε με
άλλα υγρά, όπως χυμούς φρούτων, ζαχαρώδη
ροφήματα με γεύσεις, πηχτά ή ανθρακούχα ποτά,
σούπες ή ζωμούς.
-- Το κύπελλο δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε
φούρνο μικροκυμάτων.
-- Μην σφίγγετε υπερβολικά το καπάκι στο κύπελλο.
-- Μην χρησιμοποιείτε το κύπελλο για ανάμειξη
βρεφικής τροφής, καθώς μπορεί να φράξουν οι
οπές και να σημειωθεί διαρροή.
-- Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη από τα οποία αποτελείται το
καλαμάκι έχουν συναρμολογηθεί σωστά (Εικ. 1b).
-- Για την αποφυγή εγκαύματος, να αφήνετε τα
ζεστά υγρά να κρυώσουν προτού τα ρίξετε στο
κύπελλο.
-- Για λόγους ασφαλείας και υγιεινής, να αντικαθιστάτε
τα καλαμάκια μετά από 3 μήνες χρήσης.
Χρησιμοποιήστε μόνο καλαμάκια της Philips Avent.
-- Μην εναλλάσσετε τα τμήματα από τα οποία
αποτελείται το κύπελλο με καλαμάκι με γυάλινο
μπιμπερό.
Καθαρισμός και αποστείρωση
Πριν από την πρώτη χρήση
-- Για να αποστειρώσετε το κύπελλο με καλαμάκι,
βράστε όλα τα μέρη του για 5 λεπτά. Με αυτόν
τον τρόπο διασφαλίζετε την υγιεινή.
Προσοχή
-- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά,
αντιβακτηριδιακά καθαριστικά ή χημικούς
διαλύτες.
-- Μην τοποθετείτε τα μέρη του προϊόντος
απευθείας πάνω σε επιφάνειες που έχουν
καθαριστεί με αντιβακτηριδιακά καθαριστικά.
-- Οι χρωστικές ουσίες των τροφίμων μπορεί να
αποχρωματίσουν τα εξαρτήματα.
-- Μετά από κάθε χρήση, αποσυναρμολογήστε όλα
τα μέρη και καθαρίστε τα καλά με ζεστό νερό και
λίγο υγρό απορρυπαντικό. Μπορείτε, επίσης, να
καθαρίσετε όλα τα μέρη στην επάνω σχάρα του
πλυντηρίου πιάτων.
-- Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το καλαμάκι με
ένα βουρτσάκι καθαρισμού για καλαμάκια.
-- Μην αποθηκεύετε το κύπελλο με καλαμάκι σε
στεγνωτήρα/αποστειρωτή με θερμαντικά στοιχεία.
--
Τα κύπελλα είναι συμβατά με όλες τις μεθόδους
αποστείρωσης.
Αποθήκευση
Προσοχή
-- Για λόγους υγιεινής και συντήρησης,
αποσυναρμολογήστε το κύπελλο με καλαμάκι
(Εικ. 1a) και αποθηκεύστε το σε έναν στεγνό και
καλυμμένο περιέκτη.
-- Κρατήστε το κύπελλο με καλαμάκι μακριά από
πηγές θερμότητας και από την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία.
Συμβουλή 1: Συνδυάστε μπιμπερό και τμήματα
κυπέλλου της Philips Avent και δημιουργήστε το
κατάλληλο προϊόν για εσάς, ανάλογα με τις ανάγκες
σας. Όλα τα μπιμπερό και τα κύπελλα της Philips Avent
είναι συμβατά μεταξύ τους, εκτός από τα γυάλινα
μπιμπερό Natural SCF67x και το κύπελλο The Big Kid/
Grown up SCF78x (Εικ. 2).
Συμβουλή 2: Τα ανταλλακτικά καλαμάκια πωλούνται
ξεχωριστά.
BG
Важно
За безопасността и здравето на вашето дете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
-- Този продукт трябва да се използва само под
надзора на възрастен.
-- Непрекъснатото и продължително сучене на
течности ще доведе до разваляне на зъбите.
-- Винаги проверявайте температурата на храната
преди хранене.
-- Проверявайте чашата преди всяка употреба.
Ако установите повреди или пукнатини, спрете
използването на чашата незабавно.
-- Преди първата употреба разглобете всички части
и ги почистете основно.
-- Не позволявайте на детето да тича или да се
разхожда, докато пие.
-- Пазете всички компоненти, които не се
използват, далече от деца.
-- Не загрявайте чаша, пълна с каквато и да е
течност или храна, в микровълнова печка.
Внимание
-- Затваряйте плътно капака на винт, като го завъртите
по часовниковата стрелка. В противен случай той
може да се отвори по време на използване.
-- За пиене от чашата със сламка отворете капака,
като го обърнете назад.
-- Чашата със сламка е предназначена за мляко и
вода. Не я използвайте за други течности като
плодови сокове, подсладени сиропи, газирани
напитки или напитки с пулп, супа или бульон.
-- Чашата със сламка не е подходяща за
микровълнова фурна.
-------
Не затягайте прекалено капака на чашата със
сламка.
Не използвайте чашата със сламка за смесване и
разбиване на бебешки храни, тъй като отворът
може да се запуши и чашата да протече.
Уверете се, че частите на сламката са сглобени
правилно (Фиг. 1b).
За да не се опари детето, оставяйте течностите
да изстинат, преди да ги налеете в чашата.
От съображения за безопасност и хигиена
сменяйте сламките на всеки 3 месеца.
Използвайте само сламки Philips Avent.
Не разменяйте частите на чашата със сламка със
стъклена бутилка.
Почистване и стерилизация
Преди първата употреба
-- За да стерилизирате чашата със сламка, изварете
всички части за 5 минути. Това е необходимо за
осигуряване на хигиена.
Внимание
-- Не използвайте абразивни или антибактериални
почистващи препарати или химични разтворители.
-- Не поставяйте частите директно върху
повърхности, почиствани с антибактериални
препарати.
-- Цветът на храната може да промени цвета на
частите.
-- След всяка употреба разглобявайте всички части
и ги почиствайте старателно с топла вода и
малко течен миещ препарат. Можете също така
да измивате всички части в съдомиялна машина,
като ги наредите на най-горния й рафт.
-- Ако е необходимо, почистете сламката с четка
за почистване на сламки.
-- Не съхранявайте чашата със сламка в шкафове за
сушене/стерилизиране с нагревателни елементи.
-- Чашите са подходящи за всички методи на
стерилизиране.
Съхранение
Внимание
-- За по-добра хигиена и поддръжка разглобете
изцяло чашата със сламка (Фиг. 1a) и я приберете
в сух контейнер с капак.
-- Съхранявайте чашата със сламка далеч от
източници на топлина и пряка слънчева светлина.
Съвет 1: При нужда комбинирайте и съчетайте бутилка
Philips Avent и части на чашата, за да създадете продукта,
който ви е необходим. Всички бутилки и чаши Philips
Avent са съвместими с изключение на бутилките от
естествено стъкло SCF67x и чашата за големи/пораснали
деца SCF78x (Фиг. 2).
Съвет 2: Сменяемите сламки се продават отделно.
07/10/16 11:41
MK
Важно
За безбедноста и здравјето на Вашето дете
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
-- Секогаш користете го овој производ под надзор
на возрасни лица.
-- Постојаното и долго цицање течности
предизвикува расипување на забите.
-- Секогаш проверувајте ја температурата на
храната пред хранењето.
-- Проверете ја чашата пред секоја употреба.
Доколку се забележи оштетување или пукнатини,
престанете да ја користите чашата веднаш.
-- Пред првата употреба, расклопете ги сите
делови и исчистете ги темелно.
-- Не дозволувајте детето да трча или да оди
додека пие.
-- Сите делови што не се користат, чувајте ги
надвор од дофатот на деца.
-- Не загревајте ја чашата наполнета со каква било
течност или храна во микробранова.
Внимание
-- Затворете го капакот на навртување, вртејќи во
насока на стрелките од часовникот. Инаку, може
да се отвори за време на употребата.
-- За пиење од чашата со сламка, отворете го
капакот со превртување на капачето наназад.
-- Чашата со сламка е наменета за употреба со
млеко и вода. Не користете ја со ниту една друга
течност, како што се овошни сокови, засладени
сокови, густи сокови или газирани пијалаци, супи
или чорби.
-- Чашата со сламка не е погодна за во микробранова.
-- Не престегнувајте го капакот на чашата со сламка.
-- Не користете ја чашата со сламка за мешање на
бебешка формула бидејќи тоа може да ја затне
дупката и да предизвика протекување на чашата.
-- Осигурете се дека деловите на сламката се
соодветно составени (Сл. 1b).
-- За да спречите изгореници, оставете ги врелите
течности да се оладат пред да ја наполните чашата.
-- Од безбедносни и хигиенски причини,
заменувајте ги сламките по 3 месеци употреба.
Користете само сламки на Philips Avent.
-- Не разменувајте ги деловите на чашата со сламка
со стаклено шише.
Чистење и стерилизација
Пред првата употреба
-- За стерилизација на сламката, вријте ги сите
делови 5 минути. Со ова се запазува хигиената.
Внимание
-- Немојте да користите абразивни или
антибактериски агенси за чистење или хемиски
разредувачи.
4213_354_3882_1_Web.indd 7
----
----
Немојте да ги ставате деловите директно на
површини што биле чистени со антибактериски
средства за чистење.
Боите за храна може да ја променат бојата на
деловите.
По секоја употреба, расклопете ги сите делови
и исчистете ги темелно во топла вода и малку
течност за плакнење. Исто така, може да ги
чистите сите делови на горната полица од
машината за миење садови.
Ако е потребно, исчистете ја сламката со
четкичката за чистење сламки.
Не складирајте ја чашата со сламка во плакари со
сушење/стерилизација со грејни елементи.
Чашите се соодветни за сите методи на
стерилизација.
Чување
Внимание
-- За хигиена и одржување, расклопете ја чашата со
сламка целосно (Сл. 1a) и складирајте ја во сув и
затворен плакар.
-- Држете ја чашата со сламка подалеку од извори
на топлина и директна сончева светлина.
Совет 1: менувајте ги и спојувајте ги деловите на
шишето и чашата на Philips Avent и креирајте го
производот што најмногу ви одговара, тогаш кога
ви е потребен. Сите шишиња и чаши на Philips Avent
се компатибилни со исклучок на стаклените шишиња
Natural SCF67x и чашата The Big Kid/Grown up SCF78x
(Сл. 2).
Совет 2: заменливите сламки се продаваат одделно.
RU
Важная информация
Безопасность и здоровье ребенка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
-- Изделие следует использовать под контролем
взрослых.
-- Постоянное и продолжительное высасывание
жидкости приводит к кариесу.
-- Перед кормлением обязательно проверяйте
температуру питания.
-- Перед каждым использованием тщательно
осматривайте чашку. При обнаружении трещин
или других повреждений немедленно прекратите
использование чашки.
-- Перед первым использованием разберите
изделие и тщательно промойте все его части.
-- Не разрешайте ребенку бегать или ходить во
время питья.
-- Не используемые части изделия беречь от детей.
-- Не разогревайте чашку с жидкостью или пищей в
микроволновой печи.
Внимание!
-- Плотно закрывайте завинчивающуюся крышку по
часовой стрелке. В противном случае она может
соскочить в процессе использования.
-- Чтобы пить из чашки с трубочкой, откройте
крышку, повернув колпачок назад.
-- Чашка с трубочкой предназначена для молока или
воды. Не наливайте в нее другие жидкости, такие
как фруктовые соки, сладкие ароматизированные
напитки, напитки с мякотью, газированные
напитки, супы и бульоны.
-- Чашка с трубочкой не предназначена для
использования в микроволновой печи.
-- Не закручивайте крышку на чашке с трубочкой
слишком сильно.
-- Не используйте чашку с трубочкой для
приготовления детской смеси, так как отверстие
может засориться, что приведет к протеканию.
-- Следите за правильностью сборки частей
трубочки (Рис. 1b).
-- Во избежание ожогов дайте горячим жидкостям
остыть, перед тем как перелить их в чашку с
трубочкой.
-- Из соображений безопасности и гигиены
рекомендуется заменять трубочку каждые 3 месяца.
Используйте только трубочки Philips Avent.
-- Не используйте части чашки с трубочкой со
стеклянной бутылочкой.
Очистка и стерилизация
Перед первым использованием
-- Для стерилизации чашки с трубочкой поместите
все ее части в кипящую воду на 5 минут. Это
обеспечит гигиеническую чистоту изделия.
Внимание!
-- Не используйте абразивные или
антибактериальные чистящие средства или
химические растворители.
-- Не помещайте детали изделия непосредственно
на поверхности, обработанные
антибактериальными чистящими средствами.
-- Под воздействием пищевых красителей цвет
деталей может измениться.
-- После каждого использования полностью
разбирайте чашку и тщательно мойте все части в
теплой воде с добавлением моющего средства.
Вы также можете мыть все части изделия на
верхней решетке посудомоечной машины.
-- По необходимости трубочку можно прочищать
при помощи специальной щеточки.
-- Не помещайте чашку с трубочкой в сушильный/
стерилизационный шкаф с нагревательными
элементами.
-- Для чашек подходят любые способы стерилизации.
Хранение
--
Внимание!
-- Для соблюдения норм гигиены полностью
разбирайте чашку с трубочкой (Рис. 1a) и храните
ее в сухом закрытом контейнере.
-- Не подвергайте чашку с трубочкой воздействию
тепла и прямых солнечных лучей.
Совет 1. Комбинируйте части бутылочек и чашек
Philips Avent, получая удобные варианты для различных
ситуаций, когда вам это нужно. Все бутылочки и чашки
Philips Avent совместимы, за исключением стеклянных
бутылочек Natural SCF67x и „взрослых“ чашек SCF78x
(Рис. 2).
--
Совет 2. Сменные трубочки приобретаются отдельно.
Увага
-- Не використовуйте абразивні або антибактеріальні
засоби для чищення чи хімічні розчинники.
-- Не кладіть частини безпосередньо на поверхні,
які оброблено антибактеріальними засобами для
чищення.
-- Харчові барвники можуть спричинити зміну
кольору частин.
-- Після кожного використання розбирайте всі
частини та добре мийте їх теплою водою з
додаванням миючого засобу чи в посудомийній
машині (на верхній полиці).
-- Якщо потрібно, чистьте соломинку щіткою для
чищення соломинки.
-- Не зберігайте поїльник із соломинкою в
сушильних шафах або шафах для стерилізації з
нагрівальними елементами.
-- Поїльник можна стерилізувати будь-яким способом.
UK
Важлива інформація
Для безпеки та здоров’я Вашої дитини
ОБЕРЕЖНО!
-- Цим виробом слід користуватися лише під
наглядом дорослих.
-- Постійне та тривале смоктання рідин призводить
до псування зубів.
-- Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте
температуру їжі.
-- Оглядайте поїльник перед кожним використанням.
У разі виявлення будь-яких тріщин чи пошкоджень
негайно припиніть користуватися ним.
-- Перед першим використанням від’єднайте всі
частини та добре їх помийте.
-- Під час пиття дитина не повинна бігати чи ходити.
-- Усі компоненти, що не використовуються,
тримайте в місці, недоступному для дітей.
-- Не підігрівайте жодних рідин чи їжі в поїльнику в
мікрохвильовій печі.
Увага
-- Щільно закрийте кришку з різьбою, повертаючи
її за годинниковою стрілкою. Інакше під час
використання вона може відкритися.
-- Щоб пити з поїльника із соломинкою, відкрийте
відкиньте ковпачок, щоб відкрити кришку.
-- У поїльнику із соломинкою можна наливати
лише молоко та воду. Не наливайте в нього
інших рідин, наприклад фруктових соків,
ароматизованих солодких напоїв, напоїв із газом
або м’якоттю, супу чи бульйону.
-- Поїльник із соломинкою не призначений для
мікрохвильової печі.
-- Не закручуйте кришку на поїльник із соломинкою
надто сильно.
-- Не змішуйте та не струшуйте суміш для немовлят у
поїльнику із соломинкою, оскільки це може забити
отвір і спричинити протікання поїльника.
---
Соломинку горнятка має бути зібрано належним
чином (Мал. 1b).
Щоб уникнути опіків, дайте гарячим рідинам
охолонути, перш ніж наливати їх у поїльник.
З міркувань безпеки та гігієни радимо міняти
соломинки кожні 3 місяці. Використовуйте лише
соломинки Philips Avent
Не заміняйте скляною пляшечкою частини
поїльника із соломинкою.
Чищення та стерилізація
Перед першим використанням
-- Щоб простериліз увати поїльник із соломинкою,
занурте всі частини виробу на 5 хвилин у киплячу
воду. Це потрібно для гігієни.
Зберігання
Увага
-- З міркувань гігієни повністю розберіть поїльник із
соломинкою (Мал. 1a) і зберігайте його в сухому
та закритому контейнері.
-- Зберігайте поїльник із соломинкою подалі від
джерел тепла та прямих сонячних променів.
Порада 1. За потреби компонуйте деталі пляшечок
Philips Avent і поїльника із соломинкою. Усі пляшечки
Philips Avent і поїльники сумісні, окрім натуральних
скляних пляшечок SCF67x і поїльників для старших
дітей і дорослих SCF78x (Мал. 2).
Порада 2. Змінні соломинки продаються окремо
07/10/16 11:41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement