Philips Espremedor citrinos HR2746/80 Manual do proprietário

Philips Espremedor citrinos HR2746/80 Manual do proprietário | Manualzz
HR2746, HR2744
2
3
1
4
HR2746, HR2744
English 6
Dansk 10
Deutsch 14
Ελληνικα 18
Español 22
Suomi 26
Français 30
Italiano 34
Nederlands 38
Norsk 42
Português 46
Svenska 50
Türkçe 54
Indonesia 58
6
English
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at www.philips.
com/welcome.
General description (Fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Dust cover
Cone
Sieve
Pulp selector
Stirrer (HR2746 only)
Jug
Motor unit
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it
for future reference.
Danger
-- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance
corresponds to the local mains voltage before you connect the
appliance (Fig. 2).
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts
are damaged.
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
English
7
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Caution
-- Always place the appliance on a flat, stable surface.
-- Do not use the citrus press longer than 10 minutes without
interruption.
-- This appliance is intended for household use only.
-- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specifically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
-- Noise level: Lc = 72 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Preparing for use
1 Clean all detachable parts before you use the appliance for the first
time (see chapter ‘Cleaning’).
2 Make sure the appliance is assembled properly (see chapter
‘General description’) before you put the plug in the wall socket.
3 Remove the dust cover from the appliance (Fig. 3).
4 Wind excess cord round the base of the appliance.
5 Put the plug in the wall socket.
Pulp selector
-- Set the pulp selector to 1 for juice with a lot of pulp, but without
pips. (Fig. 4)
-- Set the pulp selector to m for juice without pulp and pips. (Fig. 5)
8
English
Stirrer (HR2746 only)
1 If you want to mix sugar or ice into the juice, place the stirrer in
the jug (Fig. 6).
Note: Put the sugar or ice in the jug before you start juicing.
Using the appliance
1 Press a halved fruit firmly onto the cone to switch on the
appliance (Fig. 7).
2 Remove the cone and the sieve with pulp selector. Then lift the jug
from the motor unit (Fig. 8).
Note: Also remove the stirrer (HR2746 only) if you have used it.
3 Pour out the fresh juice (Fig. 9).
Tip: Clean the appliance immediately after use (see chapter ‘Cleaning’). Dried
fruit pulp is more difficult to remove.
Cleaning
1 Unplug the appliance.
2 Remove all detachable parts from the motor unit.
3 Separate the sieve from the pulp selector (Fig. 10).
4 Clean all detachable parts with hot water and some washing-up
liquid or in the dishwasher (Fig. 11).
5 Clean the motor unit with a moist cloth.
Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
Storage
1 Wind the cord round the base of the appliance. Then fix it with the
suction cap to the outside of the jug (Fig. 12).
2 Store the appliance in a safe and dry place.
English
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 13).
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country,
go to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
9
10
Dansk
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.
com/welcome.
Generel beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Støvdæksel
Pressekegle
Si
Frugtkødsvælger
Rørevinge (kun HR2746)
Ny kande
Motorenhed
Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Fare
-- Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.
Advarsel
-- Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til
den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet (fig. 2).
-- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå enhver risiko.
-- Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er
beskadigede.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat
følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de
ikke kan komme til at lege med det.
Dansk 11
Forsigtig
Stil altid apparatet på et jævnt, stabilt underlag.
Brug ikke citruspresseren længere end 10 minutter uden pause.
Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele
som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da garantien i så fald
bortfalder.
-- Støjniveau: Lc = 72 dB(A)
-----
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Klargøring
1 Rengør alle de aftagelige dele, før du bruger apparatet første gang
(se afsnittet “Rengøring”).
2 Sørg for, at apparatet er samlet korrekt (se afsnittet “Generel
beskrivelse”), før du sætter stikket i stikkontakten.
3 Tag støvdækslet af apparatet (fig. 3).
4 Overskydende ledning rulles op omkring bunden af apparatet.
5 Sæt stikket i stikkontakten.
Frugtkødsvælger
-- Stil frugtkødsvælgeren på 1 for at lave saft med meget frugtkød, men
uden kerner. (fig. 4)
-- Stil frugtkødsvælgeren på m for at lave saft uden frugtkød og
kerner. (fig. 5)
Rørevinge (kun HR2746)
1 Hvis du vil blande sukker eller is i saften, sættes rørevingen i
kanden (fig. 6).
Bemærk: Hæld sukker eller is i kanden, før du begynder at presse saft.
12
Dansk
Sådan bruges apparatet
1 Pres en halveret frugt ned over keglen for at tænde
for apparatet (fig. 7).
2 Fjern keglen og sien med frugtkødsvælgeren. Løft derefter kanden
af motorenheden (fig. 8).
Bemærk: Fjern også rørevingen (kun HR2746), hvis du har brugt den.
3 Skænk den friske saft op (fig. 9).
Tip: Rengør apparatet umiddelbart efter brug (se afsnittet “Rengøring”), da
indtørret frugtkød er vanskeligere at fjerne.
Rengøring
1 Tag stikket ud af stikkontakten.
2 Fjern alle de aftagelige dele fra motorenheden.
3 Fjern sien fra frugtkødsvælgeren (fig. 10).
4 Vask alle aftagelige dele i varmt vand med lidt opvaskemiddel eller i
opvaskemaskinen (fig. 11).
5 Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles under vandhanen.
Opbevaring
1 Rul ledningen rundt om apparatets bund. Fastgør den derefter med
sugekoppen til ydersiden af kanden (fig. 12).
2 Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted.
Miljøhensyn
-- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 13).
Dansk 13
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com
eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte
“World-Wide Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i
dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller
Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
14
Deutsch
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt
bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Gerätedeckel
Kegel
Sieb
Wahlschalter für Fruchtfleisch
Rührstab (nur HR2746)
Kaffeekanne
Motoreinheit
Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
-- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser ab.
Warnhinweis
-- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der
Unterseite des Geräts mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt (Abb. 2).
-- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein OriginalErsatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel
oder andere Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind.
-- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
Deutsch 15
-- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Achtung
-- Stellen Sie das Gerät stets auf eine ebene und stabile Oberfläche.
-- Benutzen Sie die Zitruspresse nicht länger als 10 Minuten ohne
Unterbrechung.
-- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
-- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche,
die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie
derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
-- Geräuschpegel: Lc = 72 dB(A)
Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Für den Gebrauch vorbereiten
1 Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile, bevor Sie das Gerät zum
ersten Mal verwenden (siehe Kapitel ‘Reinigung’).
2 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß
zusammengebaut ist (siehe Kapitel ‘Allgemeine Beschreibung’),
bevor Sie es an die Steckdose anschließen.
3 Entfernen Sie die Staubabdeckung vom Gerät (Abb. 3).
4 Wickeln Sie überschüssiges Netzkabel um die Gerätebasis.
5 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Wahlschalter für Fruchtfleisch
-- Stellen Sie den Wahlschalter für Fruchtfleisch auf Position 1, wenn Sie
Saft mit viel Fruchtfleisch, aber ohne Kerne wünschen. (Abb. 4)
-- Stellen Sie den Wahlschalter für Fruchtfleisch auf Position m, wenn
Sie Saft ohne Fruchtfleisch und Kerne wünschen. (Abb. 5)
16
Deutsch
Rührstab (nur HR2746)
1 Wollen Sie Zucker oder Eis unter den Saft rühren, so setzen Sie
den Rührstab in den Saftbehälter ein (Abb. 6).
Hinweis: Geben Sie den Zucker oder das Eis in den Saftbehälter, bevor Sie
mit dem Entsaften beginnen.
Das Gerät benutzen
1 Drücken Sie eine halbierte Frucht fest auf den Kegel, um das Gerät
einzuschalten (Abb. 7).
2 Entfernen Sie den Kegel und das Sieb mit dem Wahlschalter für
Fruchtfleisch. Heben Sie anschließend den Saftbehälter aus der
Motoreinheit (Abb. 8).
Hinweis: Entfernen Sie auch den Rührstab (nur HR2746), wenn Sie ihn
verwendet haben.
3 Gießen Sie den frischen Saft in ein Gefäß (Abb. 9).
Tipp: Reinigen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch (siehe Kapitel ‘Reinigen’).
Angetrocknetes Fruchtfleisch lässt sich schwerer entfernen.
Reinigung
1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Entfernen Sie alle abnehmbaren Teile von der Motoreinheit.
3 Trennen Sie das Sieb von dem Wahlschalter für
Fruchtfleisch (Abb. 10).
4 Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile gründlich mit heißem Wasser
und etwas Geschirrspülmittel oder in der Spülmaschine (Abb. 11).
5 Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch
nicht unter fließendem Wasser ab.
Deutsch 17
Aufbewahrung
1 Wickeln Sie das Netzkabel um die Gerätebasis. Befestigen Sie es
dann mit dem Saugnapf an der Außenseite des
Saftbehälters (Abb. 12).
2 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.
Umweltschutz
-- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 13).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich
mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips
Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die ServiceAbteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV
kontaktieren.
18
Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/
welcome.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Κάλυμμα σκόνης
Κώνος
Διαχωριστής πολτού
Επιλογέας πολτού
Αναδευτήρας (μόνο στον τύπο HR2746)
Κανάτα
Μοτέρ
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό και μην το ξεπλένετε με νερό
βρύσης.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού
συνδέσετε τη συσκευή (Εικ. 2).
-- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή άλλα
μέρη της συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
Ελληνικα 19
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
-- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
-- Μην χρησιμοποιείτε τον στείφτη για περισσότερο από 10 λεπτά
χωρίς διακοπή.
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 72 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Προετοιμασία για χρήση
1 Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά (δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’).
2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά (δείτε
το κεφάλαιο ‘Γενική περιγραφή’) πριν συνδέσετε το φις στην
πρίζα.
3 Αφαιρέστε το κάλυμμα σκόνης από τη συσκευή (Εικ. 3).
4 Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει γύρω από τη βάση της
συσκευής.
5 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
20
Ελληνικα
Επιλογέας πολτού
-- Ρυθμίστε τον επιλογέα πολτού στο 1 για χυμό με πολύ πολτό,
αλλά χωρίς κουκούτσια. (Εικ. 4)
-- Ρυθμίστε τον επιλογέα πολτού στο m για χυμό χωρίς πολτό και
κουκούτσια. (Εικ. 5)
Αναδευτήρας (μόνο στον τύπο HR2746)
1 Εάν θέλετε να αναμίξετε ζάχαρη ή πάγο μέσα στο χυμό,
τοποθετήστε τον αναδευτήρα στην κανάτα (Εικ. 6).
Σημείωση: Βάλτε τη ζάχαρη ή τον πάγο στην κανάτα πριν ξεκινήσετε την
αποχύμωση.
Χρήση της συσκευής
1 Πιέστε ένα κομμένο στη μέση φρούτο σταθερά πάνω στον
κώνο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 7).
2 Αφαιρέστε τον κώνο και το διαχωριστή πολτού με τον επιλογέα
πολτού. Στη συνέχεια, ανασηκώστε την κανάτα από το
μοτέρ (Εικ. 8).
Σημείωση: Αφαιρέστε επίσης τον αναδευτήρα (μόνο στον τύπο HR2746)
εάν τον χρησιμοποιήσατε.
3 Σερβίρετε το φρέσκο χυμό (Εικ. 9).
Συμβουλή: Καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση (δείτε το
κεφάλαιο ‘Καθαρισμός’). Ο ξεραμένος πολτός φρούτων είναι πιο δύσκολο
να αφαιρεθεί.
Καθαρισμός
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2 Αφαιρέστε όλα τα αποσπώμενα μέρη από το μοτέρ.
3 Διαχωρίστε το διαχωριστή πολτού από τον επιλογέα
πολτού (Εικ. 10).
Ελληνικα 21
4 Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό και λίγο
υγρό απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων (Εικ. 11).
5 Καθαρίστε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό και μην το ξεπλένετε με νερό
βρύσης.
Αποθήκευση
1 Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση της συσκευής. Στη
συνέχεια, στερεώστε το με τη βεντούζα στο εξωτερικό μέρος
της κανάτας (Εικ. 12).
2 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και στεγνό μέρος.
Περιβάλλον
-- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 13).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπό σας της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις
των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας BV της
Philips.
22
Español
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para
sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su
producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Cubierta
Cono
Tamiz
Selector de pulpa
Agitador (sólo modelo HR2746)
Jarra
Unidad motora
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Peligro
-- No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el
grifo.
Advertencia
-- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la
parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de red
local (fig. 2).
-- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin
de evitar situaciones de peligro.
-- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras
piezas están dañados.
-- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con
su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no
tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que
sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una
persona responsable de su seguridad.
Español 23
-- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
Precaución
Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
No utilice el exprimidor durante más de 10 minutos seguidos.
Este aparato es sólo para uso doméstico.
No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no
hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía
queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
-- Nivel de ruido: Lc = 72 dB (A)
-----
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Preparación para su uso
1 Lave todas las piezas desmontables antes de usar el aparato por
primera vez (consulte el capítulo “Limpieza”).
2 Asegúrese de que el aparato esté montado correctamente
(consulte el capítulo “Descripción general”) antes de enchufarlo a
la toma de corriente.
3 Quite la cubierta del aparato (fig. 3).
4 Enrolle el cable sobrante alrededor de la base del aparato.
5 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
Selector de pulpa
-- Ponga el selector de pulpa en la posición 1 para conseguir zumo con
mucha pulpa, pero sin pepitas. (fig. 4)
-- Para conseguir zumo sin pulpa ni pepitas, ponga el selector de pulpa
en la posición m. (fig. 5)
24
Español
Agitador (sólo modelo HR2746)
1 Si desea mezclar azúcar o hielo con el zumo, coloque el agitador en
la jarra (fig. 6).
Nota: Ponga el azúcar o el hielo en la jarra antes de empezar a hacer el
zumo.
Uso del aparato
1 Presione firmemente la mitad de una fruta sobre el cono para
encender el aparato (fig. 7).
2 Quite el cono y el tamiz con el selector de pulpa. Después quite la
jarra de la unidad motora (fig. 8).
Nota: Quite también el agitador si lo ha utilizado (sólo modelo HR2746).
3 Sirva el zumo recién hecho (fig. 9).
Consejo: Lave el aparato inmediatamente después de usarlo (consulte el
capítulo “Limpieza”). La pulpa de fruta, una vez seca, es más difícil de
limpiar.
Limpieza
1 Desenchufe el aparato.
2 Quite todas las piezas desmontables de la unidad motora.
3 Separe el tamiz del selector de pulpa (fig. 10).
4 Lave todas las piezas desmontables con agua caliente y un poco de
detergente líquido o en el lavavajillas (fig. 11).
5 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.
No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.
Almacenamiento
1 Enrolle el cable alrededor de la base del aparato. Después fíjelo con
la ventosa a la parte exterior de la jarra (fig. 12).
Español 25
2 Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.
Medio ambiente
-- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal
del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De
esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 13).
Garantía y servicio
Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o
póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
26
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.
com/welcome.
Laitteen osat (Kuva 1)
A
B
C
D
E
F
G
Pölysuojus
Puserrinosa
Siivilä
Hedelmälihasuodatin
Sekoitin (vain mallissa HR2746)
Kannu
Runko
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen
varalle.
Vaara
-- Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
Tärkeää
-- Tarkasta, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon (Kuva 2).
-- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
-- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on
viallinen.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Suomi 27
Varoitus
Aseta laite aina tasaiselle ja vakaalle alustalle.
Älä käytä sitruspuserrinta yli 10 minuuttia ilman taukoja.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
Älä koskaan käytä lisävarusteita tai -osia, jotka eivät ole Philipsin
valmistamia tai suosittelemia. Jos käytät tällaisia osia, takuu ei ole
voimassa.
-- Käyntiääni: Lc = 72 dB (A)
-----
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Käyttöönotto
1 Puhdista kaikki irrotettavat osat ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa (katso kohtaa Puhdistaminen).
2 Varmista, että laitteen osat on kiinnitetty kunnolla (katso kohta
Laitteen osat) ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan.
3 Poista pölykansi laitteesta (Kuva 3).
4 Kierrä ylimääräinen johto laitteen pohjan ympärille.
5 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Hedelmälihasuodatin
-- Aseta hedelmälihasuodatin asentoon 1, kun haluat, että mehussa on
runsaasti hedelmälihaa, mutta ei siemeniä. (Kuva 4)
-- Aseta hedelmälihasuodatin asentoon m, kun haluat mehun ilman
hedelmälihaa ja siemeniä. (Kuva 5)
Sekoitin (vain mallissa HR2746)
1 Jos haluat lisätä mehuun sokeria tai jäitä, aseta sekoitin
kannuun (Kuva 6).
Huomautus: Lisää sokeri ja jää kannuun ennen mehustamista.
28
Suomi
Käyttö
1 Käynnistä laite painamalla hedelmän puolikasta voimakkaasti
puserrinta vasten (Kuva 7).
2 Irrota puserrin ja siivilä hedelmälihasuodattimen mukana. Irrota
kannu rungosta (Kuva 8).
Huomautus: Irrota myös sekoitin (vain mallissa HR2746), jos se oli käytössä.
3 Kaada tuoremehu kannusta (Kuva 9).
Vinkki: Laite kannattaa puhdistaa heti käytön jälkeen (katso kohtaa
Puhdistaminen). Kuivunutta hedelmälihaa on vaikea poistaa.
Puhdistaminen
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Irrota kaikki irrotettavat osat rungosta.
3 Irrota siivilä hedelmälihasuodattimesta (Kuva 10).
4 Puhdista kaikki irrotettavat osat huolellisesti kuumalla vedellä ja
tiskinpesuaineella tai pese osat tiskikoneessa (Kuva 11).
5 Pyyhi runko puhtaaksi kostealla liinalla.
Älä upota runkoa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan alla.
Säilytys
1 Kierrä johto laitteen pohjan ympärille. Kiinnitä se sitten imukupilla
kannun ulkopintaan (Kuva 12).
2 Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa.
Ympäristöasiaa
-- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään
ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 13).
Suomi 29
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa
yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huoltoosastoon.
30
Français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Couvercle du bac à poussière
Cône
Filtre
Sélecteur de pulpe
Agitateur (HR2746 uniquement)
Verseuse
Bloc moteur
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous
l’eau du robinet.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le
socle correspond à la tension secteur locale (fig. 2).
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin
d’éviter tout accident.
-- N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres
pièces sont endommagées.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à
Français 31
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
-- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
Attention
-- Posez toujours l’appareil sur une surface plane et stable.
-- N’utilisez pas le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans
interruption.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- Niveau sonore : 72 dB(A)
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Avant utilisation
1 Nettoyez les pièces amovibles de l’appareil avant la première
utilisation (voir le chapitre « Nettoyage »).
2 Assurez-vous que l’appareil est correctement assemblé (voir le
chapitre « Description générale ») avant de le brancher.
3 Ôtez le couvercle de l’appareil (fig. 3).
4 Enroulez le cordon autour du socle de l’appareil pour en ajuster la
longueur.
5 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
Sélecteur de pulpe
-- Réglez le sélecteur de pulpe sur 1 pour préparer un jus avec
beaucoup de pulpe, mais sans pépins. (fig. 4)
32
Français
-- Réglez le sélecteur de pulpe sur m pour préparer un jus sans pulpe ni
pépins. (fig. 5)
Agitateur (HR2746 uniquement)
1 Si vous voulez mélanger du sucre ou de la glace avec le jus, placez
l’agitateur dans la verseuse (fig. 6).
Remarque : Ajoutez le sucre ou la glace dans la verseuse avant de lancer la
préparation.
Utilisation de l’appareil
1 Pressez fermement la moitié d’un fruit sur le cône pour déclencher
l’appareil (fig. 7).
2 Retirez le cône et le filtre avec le sélecteur de pulpe. Soulevez
ensuite la verseuse du bloc moteur (fig. 8).
Remarque : Retirez également l’agitateur (HR2746 uniquement) si vous
l’avez utilisé.
3 Versez le jus frais (fig. 9).
Conseil : Nettoyez l’appareil immédiatement après utilisation (voir le chapitre
« Nettoyage »). La pulpe des fruits secs est plus difficile à nettoyer.
Nettoyage
1 Débranchez l’appareil.
2 Retirez toutes les pièces amovibles du bloc moteur.
3 Enlevez le filtre du sélecteur de pulpe (fig. 10).
4 Nettoyez soigneusement toutes les pièces amovibles à l’eau chaude,
avec un peu de produit vaisselle, ou passez-les au lave-vaisselle
(fig. 11).
5 Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous le
robinet.
Français 33
Rangement
1 Enroulez le cordon autour du socle de l’appareil, puis fixez-le sur
les parois de la verseuse à l’aide de la ventouse (fig. 12).
2 Placez l’appareil dans un endroit sûr et sec.
Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 13).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès
de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».
34
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.
philips.com/welcome.
Descrizione generale (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Copertura antipolvere
Cono
Setaccio
Selettore per polpa
Frusta (solo HR2746)
Brocca
Gruppo motore
Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale
e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
-- Non immergete la base motore nell’acqua e non sciacquatela mai
sotto l’acqua corrente.
Avviso
-- Prima di collegare l’apparecchio, controllate che la tensione indicata
sulla parte inferiore dell’apparecchio corrisponda a quella
locale (fig. 2).
-- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare
situazioni pericolose.
-- Non usate l’apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di
alimentazione o altri componenti risultassero danneggiati.
-- L’apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con
capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso
dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Italiano 35
-- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino
con l’apparecchio.
Attenzione
-- Appoggiate sempre l’apparecchio su una superficie piana e stabile.
-- Non utilizzate lo spremiagrumi per un tempo superiore ai 10 minuti
senza interruzione.
-- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico.
-- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non
specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti
accessori o parti, la garanzia decade.
-- Livello acustico: Lc = 72 dB(A)
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo
appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale
utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai
risultati scientifici attualmente disponibili.
Predisposizione dell’apparecchio
1 Al primo utilizzo, pulite accuratamente tutte le parti asportabili
(vedere il capitolo “Pulizia”).
2 Assicuratevi che l’apparecchio sia assemblato correttamente
(vedere il capitolo “Descrizione generale”), prima di inserire la
spina nella presa di alimentazione a muro.
3 Togliete il coperchio antipolvere dall’apparecchio (fig. 3).
4 Avvolgete il cavo in eccesso attorno alla base dell’apparecchio.
5 Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
Selettore per polpa
-- Impostate il selettore di polpa su 1 per ottenere un succo con molta
polpa ma privo di semi. (fig. 4)
-- Impostate il selettore di polpa su m per ottenere un succo senza
polpa e semi. (fig. 5)
36
Italiano
Frusta (solo HR2746)
1 Se volete aggiungere zucchero o ghiaccio al succo, inserite la frusta
nella brocca (fig. 6).
Nota: aggiungete lo zucchero o il ghiaccio nella brocca prima di spremere il
succo.
Modalità d’uso dell’apparecchio
1 Per accendere l’apparecchio, premete metà del frutto esercitando
una pressione decisa sul cono (fig. 7).
2 Rimuovete il cono e il setaccio con il selettore di polpa. Quindi
estraete la brocca dall’unità motore (fig. 8).
Nota: rimuovete anche la frusta (solo HR2746) se l’avete adoperata.
3 Versate il succo ottenuto (fig. 9).
Consiglio: vi consigliamo di pulire l’apparecchio immediatamente dopo l’uso
(vedere il capitolo “Pulizia”). La polpa secca è più difficile da eliminare.
Pulizia
1 Staccate la spina dalla presa di corrente.
2 Rimuovete tutte le parti asportabili dall’unità motore.
3 Separate il setaccio dal selettore di polpa (fig. 10).
4 Pulite accuratamente tutte le parti asportabili con acqua calda e un
po’ di detersivo liquido o lavatele in lavastoviglie (fig. 11).
5 Pulite il gruppo motore con un panno umido.
non immergete mai la base motore nell’acqua e non sciacquatela mai
sotto l’acqua corrente.
Come riporre l’apparecchio
1 Avvolgete il cavo attorno alla base dell’apparecchio. Quindi fissatelo
con l’apposita clip in dotazione sull’esterno della brocca (fig. 12).
Italiano 37
2 Riponete l’apparecchio in un posto sicuro e asciutto.
Tutela dell’ambiente
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 13).
Garanzia e assistenza
Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza
Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nella garanzia).
Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale,
rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto
assistenza Philips Domestic Appliances & Personal Care BV.
38
Nederlands
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Stofdeksel
Perskegel
Zeef
Vruchtvleesselector
Roerhulpstuk (alleen HR2746)
Kan
Motorunit
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-- Dompel de motorunit niet in water. Spoel deze ook niet af.
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het
apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit (fig. 2).
-- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere
onderdelen beschadigd zijn.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
Nederlands 39
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
-- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
Let op
Plaats het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
Gebruik de citruspers nooit langer dan 10 minuten achter elkaar.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of
die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
-- Geluidsniveau: Lc = 72 dB(A)
-----
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Klaarmaken voor gebruik
1 Maak de afneembare onderdelen schoon als u het apparaat voor de
eerste keer gaat gebruiken (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
2 Zorg ervoor dat het apparaat goed in elkaar is gezet (zie hoofdstuk
‘Algemene beschrijving’) voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
3 Verwijder de stofkap van het apparaat (fig. 3).
4 Wikkel overtollig snoer rond de voet van het apparaat.
5 Steek de stekker in het stopcontact.
Vruchtvleesselector
-- Zet de vruchtvleesselector op stand 1 voor sap met veel vruchtvlees
maar zonder pitten. (fig. 4)
-- Zet de vruchtvleesselector op stand m voor sap zonder vruchtvlees
en pitten. (fig. 5)
40
Nederlands
Roerhulpstuk (alleen HR2746)
1 Plaats het roerhulpstuk in de kan als u suiker of ijs door het sap
wilt mengen (fig. 6).
Opmerking: Doe de suiker of het ijs in de kan voordat u sap gaat maken.
Het apparaat gebruiken
1 Druk een gehalveerde vrucht stevig op de perskegel om het
apparaat in te schakelen (fig. 7).
2 Neem de perskegel en de zeef van de vruchtvleesselector. Til
vervolgens de kan van de motorunit (fig. 8).
Opmerking:Verwijder ook het roerhulpstuk (alleen HR2746) als u dit hebt
gebruikt.
3 Schenk het verse sap uit (fig. 9).
Tip Maak het apparaat direct na gebruik schoon (zie hoofdstuk
‘Schoonmaken’). Opgedroogd vruchtvlees is moeilijker te verwijderen.
Schoonmaken
1 Haal de stekker uit het stopcontact.
2 Verwijder alle afneembare onderdelen van de motorunit.
3 Scheid de zeef van de vruchtvleesselector (fig. 10).
4 Maak alle afneembare onderdelen schoon met warm water en wat
afwasmiddel of in de vaatwasmachine (fig. 11).
5 Maak de motorunit schoon met een vochtige doek.
Dompel de motorunit nooit in water. Spoel deze ook niet af.
Opbergen
1 Wikkel het snoer rond de voet van het apparaat. Zet het
vervolgens met het zuignapje vast aan de buitenkant van de
kan (fig. 12).
Nederlands 41
2 Berg het apparaat op op een veilige en droge plaats.
Milieu
-- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met
het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid
aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier
levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 13).
Garantie & service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het Philips
Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het
‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem contact op met de
afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
42
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte
av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Støvdeksel
Safttopp
Sil
Fruktkjøttvelger
Visp (kun HR2746)
Kanne
Motorenhet
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
Fare
-- Motorenheten må ikke dyppes i vann eller skylles under springen.
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med
nettspenningen (fig. 2).
-- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert
personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen
eller andre deler.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Norsk 43
Viktig
Sett alltid apparatet på et flatt og stabilt underlag.
Ikke bruk sitruspressen lenger enn 10 minutter uten pause.
Dette apparatet skal bare brukes i husholdningen.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som
Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør
eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
-- Støynivå: LC = 72 dB (A).
-----
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Før bruk
1 Rengjør alle avtakbare deler før apparatet brukes for første gang
(se avsnittet Rengjøring).
2 Kontroller at apparatet er satt riktig sammen (se avsnittet Generell
beskrivelse) før du setter støpselet inn i stikkontakten.
3 Fjern støvdekselet fra apparatet (fig. 3).
4 Overflødig strømledning vikles rundt sokkelen på apparatet.
5 Sett støpselet inn i stikkontakten.
Fruktkjøttvelger
-- Sett fruktkjøttvelgeren på 1 for juice med mye fruktkjøtt, men uten
fruktkjerner. (fig. 4)
-- Sett fruktkjøttvelgeren på m for juice uten fruktkjøtt eller
fruktkjerner. (fig. 5)
Visp (kun HR2746)
1 Hvis du ønsker å ha sukker eller is i juicen, plasserer du vispen i
muggen (fig. 6).
Merk: Ha sukkeret eller isen i muggen før du begynner å blande.
44
Norsk
Bruke apparatet
1 Trykk en halv frukt godt ned på kjeglen for å skru på
apparatet (fig. 7).
2 Fjern kjeglen og silen som hører til fruktkjøttvelgeren. Løft deretter
muggen av motorenheten (fig. 8).
Merk: Fjern også vispen (kun HR2746) hvis du har brukt den.
3 Hell ut den ferske juicen (fig. 9).
Tips:Vi anbefaler å rengjøre apparatet rett etter bruk (se avsnittet
Rengjøring).Tørket fruktkjøtt er vanskeligere å fjerne.
Rengjøring
1 Koble fra apparatet.
2 Fjern alle avtakbare deler fra motorenheten.
3 Skill silen fra fruktkjøttvelgeren (fig. 10).
4 Rengjør alle de avtakbare delene med varmt vann og
oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen (fig. 11).
5 Rengjør motorenheten med en fuktig klut.
Motorenheten må aldri dyppes i vann eller skylles under springen.
Oppbevaring
1 Den overflødige ledningen vikler du rundt sokkelen på apparatet.
Fest den deretter med sugekoppen på utsiden av muggen (fig. 12).
2 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted.
Miljø
-- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan
brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å
ta vare på miljøet (fig. 13).
Norsk 45
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internettsider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der
du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale
Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
46
Português
Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para usufruir de
todas as vantagens da assistência da Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.
Descrição geral (fig. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Protecção contra pó
Cone
Crivo
Selector de polpa
Batedor (apenas HR2746)
Jarro
Motor
Importante
Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e
guarde-o para uma eventual consulta futura.
Perigo
-- Não mergulhe o motor em água, nem o enxagúe à torneira.
Aviso
-- Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local, antes de ligar o
aparelho (fig. 2).
-- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal
devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
-- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou outras
peças estiverem danificados.
-- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta
de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
Português 47
-- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com
o aparelho.
Atenção
-- Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
-- Não utilize o espremedor de citrinos durante mais de 10 minutos
sem interrupção.
-- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica.
-- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia fica invalidada.
-- Nível de ruído: Lc = 72 dB(A)
Campos Electromagnéticos - EMF (Electro Magnetic
Fields)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Preparação
1 Limpe todas as peças amovíveis antes de utilizar o aparelho pela
primeira vez (consulte o capítulo ‘Limpeza’).
2 Certifique-se de que o aparelho é montado correctamente
(consulte o capítulo ‘Descrição geral’) antes de ligar a ficha à
tomada de parede.
3 Retire a cobertura contra o pó do aparelho (fig. 3).
4 Enrole o fio em excesso à volta da base do aparelho.
5 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
Selector de polpa
-- Coloque o selector de polpa na posição 1 para obter sumo com
muita polpa, mas sem caroços. (fig. 4)
48
Português
-- Ligue o selector de polpa em mpara sumo sem polpa (nem
caroços). (fig. 5)
Batedor (apenas HR2746)
1 Se quiser juntar açúcar ou gelo ao seus sumos, coloque o batedor
no jarro (fig. 6).
Nota: Coloque o açúcar ou o gelo no jarro antes de começar a fazer o sumo.
Utilização do aparelho
1 Pressone uma metade do fruto firmemente contra o cone para
ligar o aparelho (fig. 7).
2 Retire o cone e escoe com o selector de polpa. Em seguida, levante
o jarro da unidade do motor (fig. 8).
Nota: Retire também o batedor (apenas HR2746) se o tiver utilizado.
3 Sirva o sumo acabado de fazer (fig. 9).
Sugestão: É aconselhável lavar o aparelho imediatamente após cada
utilização (ver ‘Limpeza’). A polpa seca da fruta é mais difícil de limpar.
Limpeza
1 Desligue o aparelho da corrente.
2 Retire todas as peças amovíveis da unidade do motor.
3 Separe o crivo do selector de polpa (fig. 10).
4 Lave todas as peças destacáveis com água quente e detergente ou
na máquina de lavar louça (fig. 11).
5 Limpe o motor com um pano húmido.
Nunca mergulhe o motor em água nem o enxagúe à torneira.
Português 49
Arrumação
1 Enrole o fio na base do aparelho. Em seguida, fixe-o com a ventosa
na parte exterior do jarro (fig. 12).
2 Arrume o aparelho num local seguro e seco.
Ambiente
-- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no
final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para
reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente (fig. 13).
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da
Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao
Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto
da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao
Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o
Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
50
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av
den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.
philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A
B
C
D
E
F
G
Dammskydd
Kon
Sil
Fruktköttsväljare
Omrörare (endast HR2746)
Kanna
Motorenhet
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
Fara
-- Sänk inte ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida
motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in den (Bild 2).
-- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
-- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon
annan del är skadad.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
Svenska 51
Var försiktig
Ställ alltid apparaten på en stabil och plan yta.
Använd inte citruspressen i mer än tio minuter utan avbrott.
Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör
eller delar gäller inte garantin.
-- Ljudnivå: Lc = 72 dB(A)
-----
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Förberedelser inför användning
1 Rengör alla löstagbara delar innan du använder apparaten första
gången (se kapitlet Rengöring).
2 Se till att apparaten är monterad på rätt sätt (se kapitlet Allmän
beskrivning) innan du sätter i kontakten i vägguttaget.
3 Ta av dammskyddet från apparaten (Bild 3).
4 Linda överflödig nätsladd runt apparatens nederdel.
5 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Fruktköttsväljare
-- Ställ in fruktköttsväljaren på 1 om du vill ha juice med mycket
fruktkött men utan kärnor. (Bild 4)
-- Ställ in fruktköttsväljaren på m om du vill ha juice utan fruktkött och
kärnor. (Bild 5)
Omrörare (endast HR2746)
1 Om du vill blanda socker eller is i juicen sätter du omröraren i
kannan (Bild 6).
Obs! Lägg sockret eller isen i kannan innan du börjar göra juice.
52
Svenska
Använda apparaten
1 Slå på apparaten genom att trycka en delad frukt mot
konen (Bild 7).
2 Ta bort konen och silen med fruktköttsväljaren. Lyft sedan av
kannan från motorenheten (Bild 8).
Obs! Ta även bort omröraren (endast HR2746) om du har använt den.
3 Häll upp den färska juicen (Bild 9).
Tips: Rengör apparaten omedelbart efter användning (se kapitlet Rengöring).
Intorkat fruktkött är mycket svårare att få bort än färskt.
Rengöring
1 Dra ur nätsladden.
2 Ta bort alla löstagbara delar från motorenheten.
3 Ta bort silen från fruktköttsväljaren (Bild 10).
4 Rengör alla löstagbara delar i varmt vatten med lite diskmedel eller
i diskmaskinen (Bild 11).
5 Gör ren motorenheten med en fuktad trasa.
Sänk aldrig ned motorenheten i vatten och skölj den inte under kranen.
Förvaring
1 Linda sladden runt apparatens nederdel. Sätt sedan fast den på
kannans utsida med sugproppen (Bild 12).
2 Förvara apparaten på en säker och torr plats.
Miljön
-- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in
den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till
att skydda miljön (Bild 13).
Svenska 53
Garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till
närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
54
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips
tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu
adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.
Genel Açıklamalar (Şek. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Toz kapağı
Huni
Süzgeç
Posa seçici
Karıştırıcı (sadece HR2746)
Sürahi
Motor ünitesi
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Motor ünitesini asla suya sokmayın veya musluk altında yıkamayın.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında belirtilen gerilimin yerel
şebeke gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin (Şek. 2).
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle
kullanmayın.
-- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları
dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve
tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Türkçe 55
Dikkat
Cihazı sert, düz, sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
Narenciye sıkacağını kesintisiz olarak 10 dakikadan fazla kullanmayın.
Bu cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları
kullandığınız taktirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
-- Gürültü düzeyi: Lc = 72 dB(A)
-----
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Cihazın kullanıma hazırlanması
1 İlk kullanımdan önce cihazın tüm sökülebilir parçalarını temizleyin
(bkz. bölüm ‘Temizleme’).
2 Fişi, elektrik prizine takmadan önce cihazın düzgün şekilde bir araya
getirildiğinden emin olun (bkz. bölüm ‘Genel açıklamalar’).
3 Cihazın üzerindeki toz kapağını çıkarın (Şek. 3).
4 Cihazın kablosunu alt bölüme sararak saklayın.
5 Fişi prize takınız.
Posa seçici
-- Çok posa içeren ancak çekirdeksiz meyve suyu için posa seçiciyi 1
ayarına getirin. (Şek. 4)
-- Posa seçiciyi m ayarına getirerek posasız ve çekirdeksiz meyve suyu
elde edebilirsiniz. (Şek. 5)
Karıştırıcı (sadece HR2746)
1 Sıktığınız meyve suyuna şeker ve buz eklemek istiyorsanız, hazneye
karıştırıcıyı takın (Şek. 6).
Not: Şeker veya buzu meyve suyunu sıkmadan önce sürahiye koyun.
56
Türkçe
Cihaz kullanım
1 İkiye bölünmüş bir meyveyi sertçe koninin üzerine bastırarak cihazı
çalıştırın (Şek. 7).
2 Koniyi ve posa seçiciyle birlikte süzgeci çıkarın. Daha sonra sürahiyi
motor ünitesinden çıkarın (Şek. 8).
Not: Ayrıca, eğer kullandıysanız karıştırıcıyı da (sadece HR2746) çıkarın.
3 Taze sıkılmış meyve suyunu boşaltın (Şek. 9).
İpucu: Cihazı kullandıktan hemen sonra, cihazı temizlemenizi tavsiye ederiz
(bkz. bölüm ‘Temizleme’). Aksi halde yapışan kurumuş meyve posalarının
temizliği daha zor olacaktır.
Temizleme
1 Cihazı prizden çıkartın.
2 Motor ünitesinden tüm sökülebilir parçaları çıkarın.
3 Posa seçiciden süzgeci ayırın (Şek. 10).
4 Tüm ayrılabilir parçaları az miktar bulaşık deterjanı ve sıcak suyla ya
da bulaşık makinesinde yıkayın (Şek. 11).
5 Motor ünitesini nemli bezle silerek temizleyin.
Motor ünitesini asla suya sokmayın ya da musluk altında yıkamayın.
Saklama
1 Cihazın kablosunu alt bölüme sararak saklayın. Daha sonra emme
başlığıyla birlikte kabloyu sürahinin dış kısmına sabitleyin (Şek. 12).
2 Cihazı güvenli ve kuru bir yerde saklayın.
Çevre
-- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara
Türkçe 57
teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 13).
Garanti ve Servis
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen
www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun
(telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer
ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize
başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı
ile iletişim kurun.
58
Indonesia
Pendahuluan
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
Gambaran umum (Gbr. 1)
A
B
C
D
E
F
G
Pelindung debu
Kerucut
Pemarut
Pemilih ampas
Pengaduk (HR2746 saja)
Tabung gelas
Unit motor
Penting
Bacalah petunjuk pengguna ini secara seksama sebelum Anda
menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.
Bahaya
-- Jangan merendam unit motor di dalam air atau membilasnya di bawah
keran.
Peringatan
-- Sebelum menghubungkan alat, periksa apakah tegangan listrik
(voltase) yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan tegangan listrik
setempat (Gbr. 2).
-- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat servis
resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar
terhindar dari bahaya.
-- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau komponen lain
ada yang rusak.
-- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk
anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang
kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka
diberikan pengawasan atau pengarahan mengenai penggunaan alat
oleh orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.
Indonesia 59
-- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermainmain dengan alat ini.
Hati-hati
-- Letakkan selalu alat di atas permukaan yang rata dan stabil.
-- Jangan menggunakan alat pemeras jeruk lebih lama dari 10 menit
terus-menerus.
-- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga.
-- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari
produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasi oleh
Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut,
jaminan Anda menjadi batal.
-- Tingkat kebisingan: Lc = 72 dB (A)
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan
elektromagnet (EMF). Jika ditangani sebagaimana layaknya dan sesuai
dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman
digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.
Persiapan penggunaan
1 Bersihkan semua komponen lepas-pasang sebelum Anda
menggunakan alat untuk pertama kali (lihat bab ‘Membersihkan’).
2 Pastikan alat telah dipasang dengan benar (lihat bab ‘Gambaran
umum’) sebelum Anda menancapkan steker ke stopkontak dinding.
3 Bukalah tutup pelindung dari alat (Gbr. 3).
4 Gulung kelebihan kabel di sekeliling bagian bawah alat.
5 Masukkan steker ke stopkontak.
Selektor Pulp
-- Setel pemilih ampas ke 1 untuk jus dengan banyak ampas, namun
tanpa biji. (Gbr. 4)
-- Setel pemilih ampas ke m untuk jus tanpa ampas dan biji. (Gbr. 5)
60
Indonesia
Pengaduk (HR2746 saja)
1 Jika anda ingin mencampurkan gula atau es ke dalam jus, taruh
pengaduk di dalam tabungnya (Gbr. 6).
Catatan: Masukkan gula dan es dalam tabungnya sebelum Anda mulai
menjus.
Menggunakan alat
1 Tekan dengan kuat buah yang telah dibelah pada kerucutnya untuk
menghidupkan alat (Gbr. 7).
2 Lepaskan kerucutnya dan pemarutnya bersama pemilih ampas.
Kemudian angkat tabungnya dari unit motor (Gbr. 8).
Catatan: Lepaskan juga pengaduknya (HR2746 saja) jika Anda
menggunakannya.
3 Tuangkan jus selagi segar (Gbr. 9).
Tip Bersihkan alat segera setelah digunakan (lihat bab ‘Membersihkan’).
Ampas buah yang kering lebih sulit dibersihkan.
Membersihkan
1 Cabut steker alat dari listrik.
2 Lepaskan semua komponen lepas-pasang dari unit motor.
3 Pisahkan pemarutnya dari pemilih ampas (Gbr. 10).
4 Bersihkan semua komponen lepas-pasang dengan air panas dan
sedikit cairan pembersih atau dalam mesin cuci piring (Gbr. 11).
5 Bersihkan motor dengan lap basah.
Jangan sekali-kali merendam unit motor di dalam air atau membilasnya
di bawah keran.
Indonesia 61
Penyimpanan
1 Gulung kabelnya ke sekeliling bagian bawah alat. Kemudian
kencangkan dengan tutup pengisap ke arah luar tabung (Gbr. 12).
2 Simpan alat di tempat yang aman dan kering.
Lingkungan
-- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat
sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan
barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal
ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 13).
Garansi & servis
Jika Anda memerlukan informasi atau mengalami masalah, silakan kunjungi
situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda (Anda dapat memperoleh nomor
teleponnya dalam leaflet garansi yang berlaku di seluruh dunia). Jika tidak
ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda, silakan datang ke dealer
Philips setempat atau hubungi Bagian Servis dari Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
62
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
63
www.philips.com
u
4203.064.1320.6
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project