Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual

Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual

www.philips.com/welcome

EL Εγχειρίδιο χρήστη

Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

1

27

Αντιμετώπιση προβλημάτων &

συνήθεις ερωτήσεις

31

Brilliance

272B7

Πίνακας περιεχομένων

1.

Σημαντικό  ����������������������������������

1

1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας και

συντήρηση ���������������������������������1

1.2 Περιγραφές συμβολισμών ����������3

1.3 Απόρριψη προϊόντος και υλικού

συσκευασίας ������������������������������3

2�  Ρυθμίζοντας την οθόνη  ������������

5

2.1 Εγκατάσταση ������������������������������5

2.2 Λειτουργία της οθόνης ���������������8

2.3 Βγάλτε το Συναρμολόγημα βάσης

για Στήριξη VESA ���������������������12

3�  Βελτιστοποίηση εικόνας  ��������

13

3.1 SmartImage �����������������������������13

3.2 SmartContrast ��������������������������14

4�  PowerSensor™  �����������������������

15

5�  Ενσωματωμένη Webcam με 

μικρόφωνο  ������������������������������

17

5.1 Απαιτήσεις συστήματος PC ����17

5.2 Χρήση της συσκευής ���������������17

6�  Λειτουργία αλυσιδωτής 

σύνδεσης  ��������������������������������

19

7�  Τεχνικές Προδιαγραφές  ���������

21

7.1 Ανάλυση & Προεπιλεγμένες

λειτουργίες �������������������������������25

8�  Διαχείριση ενέργειας  ��������������

26

9�  Εξυπηρέτηση και εγγύηση 

πελάτη  �������������������������������������

27

9.1 Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ στις

επίπεδες οθόνες της Philips �����27

9.2 Εξυπηρέτηση & Εγγύηση

Πελάτη �������������������������������������30

10� Αντιμετώπιση προβλημάτων & 

συνήθεις ερωτήσεις  ���������������

31

10�1 �������������������������������� Αντιμετώπιση

προβλημάτων ��������������������������31

10�2 ��������������������������� Γενικές Συνήθεις

Ερωτήσεις ��������������������������������33

1. Σημαντικό

1�

Σημαντικό

Αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

χρήστη προορίζεται για οποιονδήποτε

χρησιμοποιεί την οθόνη Philips. Αφιερώστε

λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το

εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε

την οθόνη σας. Περιέχει σημαντικές

πληροφορίες και σημειώσεις σε σχέση με

τη λειτουργία της οθόνης σας.

Η εγγύηση της Philips ισχύει υπό

την προϋπόθεση ότι το προϊόν

χρησιμοποιήθηκε σωστά για την

προβλεπόμενη χρήση του, σύμφωνα

με τις οδηγίες λειτουργίας και εφόσον

παρουσιάσετε το αρχικό τιμολόγιο ή την

απόδειξη αγοράς σε μετρητά, όπου θα

αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς, το όνομα του αντιπροσώπου καθώς και ο

αριθμός μοντέλου και παραγωγής του

προϊόντος.

1�1

Προφυλάξεις ασφαλείας και

συντήρηση

Προειδοποιήσεις

Η χρήση ελέγχων, ρυθμίσεων ή

διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που

καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ίσως

σας εκθέσουν σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,

ηλεκτρολογικούς ή και μηχανικούς

κινδύνους.

Διαβάστε και ακολουθείτε τις οδηγίες

αυτές όταν συνδέετε και χρησιμοποιείτε το

μόνιτορ του Η/Υ σας.

Λειτουργία

• Κρατήστε την οθόνη μακριά από

την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως,

πολύ δυνατά φώτα και μακριά από

φούρνους ή άλλη πηγή θερμότητας.

Παρατεταμένη έκθεση σε αυτό τον

τύπο περιβάλλοντος ενδέχεται να

οδηγήσει σε αποχρωματισμό και

βλάβη στην οθόνη.

• Απομακρύνετε οποιοδήποτε

αντικείμενο μπορεί να πέσει μέσα

στις οπές αερισμού ή να αποτρέψει

τη σωστή ψύξη των ηλεκτρονικών

συστημάτων της οθόνης.

• Μην φράζετε τις οπές αερισμού στο

περίβλημα.

• Κατά την τοποθέτηση της οθόνης,

σιγουρευτείτε πως υπάρχει εύκολη

πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας

και την πρίζα.

• Εάν απενεργοποιήσετε την οθόνη

βγάζοντας το καλώδιο τροφοδοσίας,

περιμένετε για 6 δευτερόλεπτα πριν να

συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος

για φυσιολογική λειτουργία.

• Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε

πάντα το εγκεκριμένο καλώδιο

τροφοδοσίας που παρέχεται από

τη Philips. Αν λείπει το καλώδιο

τροφοδοσίας σας, παρακαλούμε

επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο

επισκευών. (Παρακαλούμε ανατρέξτε

στο κεφάλαιο Κέντρο Πληροφόρησης

Πελατών)

• Μην υποβάλλετε την οθόνη σε

σοβαρούς κραδασμούς ή συνθήκες έντονης σύγκρουσης κατά τη

λειτουργία.

• Μη χτυπάτε ούτε να ρίχνετε την οθόνη

κατά τη λειτουργία της ή κατά τη

μεταφορά.

Συντήρηση

• Για να προστατεύσετε την οθόνη

σας από πιθανές ζημίες, μην ασκείτε

υπερβολική πίεση στο πάνελ LCD.

Όταν μεταφέρετε την οθόνη σας,

κρατήστε την από το πλαίσιο για να

τη σηκώσετε. Μη σηκώνετε την οθόνη

τοποθετώντας το χέρι ή τα δάχτυλά

σας πάνω στην LCD οθόνη.

• Βγάλτε την οθόνη από την πρίζα όταν

δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε

για εκτεταμένη χρονική περίοδο.

1

1. Σημαντικό

• Βγάλτε την οθόνη από την πρίζα αν

πρέπει να την καθαρίσετε με ένα

ελαφρώς υγρό πανί. Μπορείτε να

σκουπίσετε την οθόνη με ένα στεγνό

πανί όταν είναι κλειστή η τροφοδοσία.

Όμως, ποτέ μη χρησιμοποιείτε

οργανικούς διαλύτες, όπως αλκοόλη, ή υγρά με βάση την αμμωνία για να

καθαρίσετε την οθόνη σας.

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο

ηλεκτροπληξίας ή μόνιμης βλάβης στη

συσκευή, μην εκθέτετε την οθόνη σε

σκόνη, βροχή, νερό, ή σε περιβάλλον με

υπερβολική υγρασία.

• Αν η οθόνη σας βραχεί, σκουπίστε

την με ένα στεγνό πανί το δυνατόν

συντομότερο.

• Αν εισέλθουν ξένες ουσίες ή νερό

στην οθόνη σας, παρακαλούμε

κλείστε αμέσως την τροφοδοσία

και αποσυνδέστε το καλώδιο της

τροφοδοσίας. Στη συνέχεια, αφαιρέστε

την ξένη ουσία ή το νερό και στείλτε την

στο κέντρο συντήρησης.

• Μην αποθηκεύετε ούτε να χρησιμοποιείτε

την οθόνη σε τοποθεσίες που είναι

εκτεθειμένες σε θερμότητα, άμεσο ηλιακό

φως ή εξαιρετικό κρύο.

• Για να έχετε πάντα την καλύτερη δυνατή

απόδοση της οθόνης σας και να τη

χρησιμοποιήσετε για περισσότερο καιρό,

παρακαλούμε χρησιμοποιείτε την οθόνη

σε μια τοποθεσία η οποία να εμπίπτει

στα ακόλουθα εύρη θερμοκρασίας και

υγρασίας.

• Θερμοκρασία: 0-40°C 32-104°F

• Υγρασία: 20-80% ΣΥ

Σημαντικές πληροφορίες για Κάψιμο/εικόνα

φάντασμα

• Ενεργοποιείτε πάντα ένα κινούμενο

πρόγραμμα προστασίας της οθόνης όταν

αφήνετε την οθόνη χωρίς επιτήρηση.

Ενεργοποιείτε πάντα μια εφαρμογή

περιοδικής ανανέωσης της οθόνης, αν

η οθόνη σας πρόκειται να προβάλλει

αμετάβλητο στατικό περιεχόμενο.

Η αδιάλειπτη εμφάνιση ακίνητων ή

στατικών εικόνων για εκτεταμένη χρονική

2

περίοδο μπορεί να προκαλέσει "κάψιμο"

της εικόνας, που είναι επίσης γνωστό και

ως "μετά-εικόνα" ή "εικόνα-φάντασμα",

στην οθόνη σας.

• Το "Κάψιμο", η "μετα-εικόνα" ή η "εικόνα-

φάντασμα", είναι ένα ευρέως γνωστό

φαινόμενο στην τεχνολογία οθόνης

LCD. Στις περισσότερες περιπτώσεις

η "καμένη εικόνα", ή "μετα-εικόνα" ή

"εικόνα-φάντασμα" θα εξαφανιστεί

βαθμιαία σε ένα χρονικό διάστημα μετά

την απενεργοποίηση της οθόνης.

Προειδοποίηση

Αδυναμία ενεργοποίησης προστασίας

οθόνης ή μίας εφαρμογής περιοδικής

ανανέωσης οθόνης ενδέχεται να οδηγήσει

σε σοβαρά συμπτώματα "καψίματος" ή

"μετα-εικόνας" ή "εικόνας-φαντάσματος"

που δε θα εξαφανιστούν και δεν μπορούν

να επιδιορθωθούν. Η ζημία που αναφέρεται

παραπάνω δεν καλύπτεται από την εγγύησή

σας.

Σέρβις

• Το κάλυμμα του πλαισίου θα πρέπει να

ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο

προσωπικό σέρβις.

• Αν χρειάζεστε κάποιο έγγραφο, για

επισκευές ή ενσωμάτωση, παρακαλούμε

επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο

επισκευών. (παρακαλούμε ανατρέξτε

στο κεφάλαιο "Κέντρο Πληροφόρησης

Πελατών")

• Για πληροφορίες για τη μεταφορά,

ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές

προδιαγραφές".

• Μην αφήνετε την οθόνη σας στο

αυτοκίνητο/το χώρο αποσκευών άμεσα

εκτεθειμένη στον ήλιο.

Σημείωση

Συμβουλευτείτε έναν τεχνικό σέρβις αν η

οθόνη δε λειτουργεί φυσιολογικά, ή αν δεν

είστε σίγουροι για το ποια διαδικασία να

ακολουθήσετε, όταν έχετε ακολουθήσει τις

οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται σε αυτό

το εγχειρίδιο.

1. Σημαντικό

1�2

Περιγραφές συμβολισμών

Οι επόμενες υποπαράγραφοι περιγράφουν

τους συμβατικούς συμβολισμούς που

χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Σημειώσεις, Προσοχή και Προφυλάξεις

Σε όλο αυτόν τον οδηγό, ορισμένα κείμενα

μπορεί να συνοδεύονται από ένα εικονίδιο

και να εμφανίζονται με έντονα ή πλάγια

γράμματα. Τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν

σημειώσεις, ενδείξεις προσοχής ή

προειδοποιήσεις. Χρησιμοποιούνται ως

εξής:

Σημείωση

Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει μια

σημαντική πληροφορία και συμβουλές

που σας διευκολύνουν να αξιοποιήσετε

καλύτερα το σύστημα του ηλεκτρονικού

σας υπολογιστή.

Προσοχή

Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει πως να

αποφύγετε είτε πιθανή ζημιά στο υλικό σας

είτε απώλεια των δεδομένων σας.

Προειδοποίηση

Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει το

ενδεχόμενο σωματικού τραυματισμού και

περιγράφει τον τρόπο για να αποφύγετε το

πρόβλημα.

Ορισμένες προειδοποιήσεις μπορεί να

εμφανιστούν με εναλλακτικές μορφές

και μπορεί να μην συνοδεύονται από ένα εικονίδιο. Σε ανάλογες περιπτώσεις,

η συγκεκριμένη παρουσίαση της

προειδοποίησης επιβάλλεται από την

σχετική κανονιστική αρχή.

1�3

Απόρριψη προϊόντος και

υλικού συσκευασίας

Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού

Εξοπλισμού - WEEE

This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European

Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for

Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize

3

1. Σημαντικό the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit http://www.philips.com/a-w/about/ sustainability.html

4

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

2�

Ρυθμίζοντας την οθόνη

2�1

Εγκατάσταση

Περιεχόμενα συσκευασίας

272B7

Quick

Start

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Monitor

User’s Manual

使用产品前请阅读使用说明

保留备用

Contents:

User’s Manual

Monitor drivers jke hil s N

.V.

All rig hts ser ved

. Un www.philips.com/welcome

This product was manufactured and brought to the market by or on behalf of Top Victory

Investments Ltd. or one of its affiliates. Top

Victory Investments Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips

Shield Emblem are registered trademarks of

Koninklijke Philips N.V. used under license.

ade an d p d dupli cation is a violation of applicable law s. M hi na

. V er rin ted

in

C on

* CD

Power *USB

(272B7QPTKEB)

*Audio

1�

Εγκαταστήστε τη βάση

Τοποθετήστε την οθόνη ανάποδα

επάνω σε μία μαλακή επιφάνεια.

Προσέξτε να μην προκληθούν

γρατζουνιές ή ζημίες στην οθόνη.

2� Κρατήστε τη βάση και με τα δύο χέρια.

(1) Συνδέστε απαλά τη βάση στην

περιοχή στήριξης VESA μέχρι να

κλειδώσει το μάνδαλο στη βάση.

(2) Προσαρτήστε απαλά τη βάση στο

στήριγμα.

(3) Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για

να σφίξετε τη βίδα που βρίσκεται

στο κάτω μέρος της βάσης

ασφαλίστε τη βάση στο στήριγμα

σφιχτά.

*HDMI *DP *VGA

1

*mini DP

(272B7QPTKEB)

*Διαφέρει ανάλογα με την περιοχή

2

3

Προειδοποιήσεις

5

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

Σύνδεση με τον Η/Υ σας

272B7QPJEB:

Fast Charger

11

10

9

7 8 2 3 4 5 6

1

272B7QPTKEB:

8 9 2 3 4 5 6 7

1

12

11

10

Fast Charger

1

Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington

2

Είσοδος ήχου

3

Υποδοχή ακουστικών

4

Είσοδος HDMI

5

Είσοδος θύρας οθόνης

6

Είσοδος VGA

7

Είσοδος ρεύματος AC

8

Διακόπτης ισχύος

9

USB ανάντη

10

Καθοδικό USB (downstream)

11

Γρήγορος φορτιστής USB

6

1

Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington

2

Είσοδος HDMI

3

Είσοδος θύρας οθόνης

4

Είσοδος θύρας mini Display

5

Είσοδος VGA

6

Έξοδος DisplayPort

7

Είσοδος ήχου & Υποδοχή ακουστικών

8

Είσοδος ρεύματος AC

9

Διακόπτης ισχύος

10

USB ανάντη

11

USB κατάντη

12

Γρήγορος φορτιστής USB/Καθοδικό

USB (downstream)

Σύνδεση με τον Η/Υ

1� Συνδέστε σφικτά το καλώδιο

τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της

οθόνης.

2�

3�

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας

και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας

του από την πρίζα.

Συνδέστε το καλώδιο σήματος της

οθόνης στον συνδετήρα βίντεο στο

πίσω μέρος του υπολογιστή σας.

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

4�

5�

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του

υπολογιστή σας και της οθόνης σας σε

μια κοντινή πρίζα.

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και

την οθόνη. Αν στην οθόνη εμφανιστεί

κάποια εικόνα, η εγκατάσταση έχει

ολοκληρωθεί.

Διανομέας USB

Για να συμμορφωθείτε με τα Διεθνή

πρότυπα ενέργειας, ο διανομέας/

οι θύρες USB αυτής της οθόνης είναι

απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια των

λειτουργιών αναστολής λειτουργίας και

απενεργοποίησης.

Οι συνδεδεμένες συσκευές USB δεν θα

λειτουργήσουν σε αυτήν την κατάσταση.

Για να θέσετε μόνιμα τη λειτουργία USB

σε κατάσταση "ΕΝΕΡΓΟ", μεταβείτε

στο μενού OSD, στη συνέχεια επιλέξτε

"Κατάσταση αναμονής USB" και μεταβείτε

σε κατάσταση "ΕΝΕΡΓΟ".

Φόρτιση USB

Αυτή η οθόνη διαθέτει θύρες

USB με τυπική έξοδο ισχύος,

συμπεριλαμβανομένων μερικών με

λειτουργία φόρτισης USB (αναγνωρίσιμα

με το εικονίδιο ισχύος ). Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε αυτές τις θύρες για τη

φόρτιση του έξυπνου τηλεφώνου σας ή

την τροφοδοσία του εξωτερικού σκληρού

δίσκου σας, για παράδειγμα. Η οθόνη

πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

αυτήν τη λειτουργία.

Ορισμένες επιλεγμένες οθόνες Philips

ενδέχεται να μην τροφοδοτούν ή

φορτίζουν τη συσκευή σας όταν μπαίνει

σε κατάσταση αναμονής (αναβοσβήνει ή λευκή ένδειξη ενέργειας). Σε αυτή την

περίπτωση, μπείτε στο μενού OSD και

επιλέξτε "USB Standby Mode" (Φόρτιση

7

USB), στη συνέχεια, πραγματοποιήστε

εναλλαγή της λειτουργίας σε κατάσταση

"ON" (ΕΝΕΡΓΟ) (προεπιλογή = OFF

(ΑΝΕΝΕΡΓΟ)). Αυτό θα διατηρήσει τις

λειτουργίες τροφοδοσίας και φόρτισης

USB ενεργές ακόμη και όταν η οθόνη

βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

272B7QPJEB:





 













 

  









272B7QPTKEB:





 













 

  

  

 







Σημείωση

Εάν απενεργοποιήσετε την οθόνη

σας μέσω του διακόπτη τροφοδοσίας

οποιαδήποτε στιγμή, όλες οι θύρες USB

θα απενεργοποιηθούν.

Προειδοποίηση:

Οι ασύρματες συσκευές USB 2.4Ghz, όπως ασύρματο ποντίκι, πληκτρολόγιο

και ακουστικά, ενδέχεται να εμφανίζουν

παρεμβολές από το σήμα υψηλής

ταχύτητας των συσκευών USB 3.0, που

ενδέχεται να οδηγήσουν σε μειωμένη

απόδοση της ραδιοφωνικής μετάδοσης.

Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε τις

παρακάτω μεθόδους για να συμβάλετε

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

στη μείωση των αποτελεσμάτων της

παρεμβολής.

• Προσπαθήστε να κρατήσετε τους

δέκτες USB2.0 μακριά από την

υποδοχή σύνδεσης USB3.0.

• Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό καλώδιο

επέκτασης USB ή ένα διανομέα USB

για να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ

του ασύρματου δέκτη σας και της

θύρας σύνδεσης USB3.0.

2�2

Λειτουργία της οθόνης

Περιγραφή του πλήκτρων ελέγχου

272B7QPJEB:

Επιστροφή στο

προηγούμενο επίπεδο OSD.

Πλήκτρο συντόμευσης

SmartImage.

Υπάρχουν 7

λειτουργίες για να επιλέξετε:

Office (Γραφείο), Photo

(Φωτογραφία), Movie

(Ταινία), Game (Παιχνίδι),

Economy (Οικονομικό),

LowBlue Mode (Λειτουργία

χαμηλού μπλε), Off

(Απενεργ.).

272B7QPTKEB:

8 9 10

3

7 6 5 4 2 1

Ενεργοποιήστε και

απενεργοποιήστε την

τροφοδοσία της οθόνης.

Πρόσβαση στο μενού OSD

(εμφάνισης επί της οθόνης).

Επιβεβαίωση για την

προσαρμογής της OSD.

Προσαρμογή του μενού

OSD.

PowerSensor

Αλλαγή της πηγής εισόδου

σήματος.

8

3

7 6 5 4 2 1

Ενεργοποιήστε και

απενεργοποιήστε την

τροφοδοσία της οθόνης.

Πρόσβαση στο μενού OSD

(εμφάνισης επί της οθόνης).

Επιβεβαίωση για την

προσαρμογής της OSD.

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

Προσαρμογή του μενού

OSD.

PowerSensor

Αλλαγή της πηγής εισόδου

σήματος.

Επιστροφή στο

προηγούμενο επίπεδο OSD.

Πλήκτρο συντόμευσης

SmartImage.

Υπάρχουν 7

λειτουργίες για να επιλέξετε:

Office (Γραφείο), Photo

(Φωτογραφία), Movie

(Ταινία), Game (Παιχνίδι),

Economy (Οικονομικό),

LowBlue Mode (Λειτουργία

χαμηλού μπλε), Off

(Απενεργ.).

8

Φως δραστηριότητας Webcam

9

Webcam 2,0 Megapixel

10

Μικρόφωνο

Περιγραφή των ενδείξεων στην οθόνη

Τι είναι οι ενδείξεις στην οθόνη (OSD);

Οι ενδείξεις στην οθόνη (OSD) είναι ένα

χαρακτηριστικό σε όλες τις οθόνες LCD της

Philips. Επιτρέπουν σε έναν τελικό χρήστη

να ρυθμίσει την απόδοση της οθόνης ή

να επιλέξει απευθείας λειτουργίες της

οθόνης μέσω ενός παραθύρου οδηγιών

επί της οθόνης. Στην οθόνη εμφανίζεται

μια διεπαφή φιλική προς το χρήστη όπως

φαίνεται παρακάτω:







 







Βασικές και απλές οδηγίες στα πλήκτρα

ελέγχου

Στην OSD που φαίνεται παραπάνω

μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα

στο μπροστινό πλαίσιο της οθόνης για να

μετακινηθεί ο δρομέας και να πατήσετε

το πλήκτρο OK για να επιβεβαιωθεί η

επιλογή ή για αλλαγή.

Το μενού OSD

Παρακάτω δίνεται μια γενική άποψη

της δομής των ενδείξεων στην οθόνη.

Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε

πληροφοριακά όταν αργότερα θελήσετε να

περιεργαστείτε τις διάφορες ρυθμίσεις.

Σημείωση

Αυτή η οθόνη διαθέτει "DPS" για το

σχεδιασμό ECO, η προεπιλεγμένη

ρύθμιση είναι σε λειτουργία "ΕΝΕΡΓΟ":

σκουραίνει ελαφρώς την οθόνη, για

βέλτιστη φωτεινότητα, μπείτε στην OSD

για να ορίσετε τη λειτουργία "DPS" σε

"ΑΝΕΝΕΡΓΟ".(272B7QPTKEB)

9

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

Main menu

PowerSensor

LowBlue Mode

Input

Picture

Audio

Color

Language

OSD Settings

Setup

Sub menu

On

Off

0, 1, 2, 3, 4

On

Off

1, 2, 3

VGA

HDMI

DisplayPort

Mini DP

(available for selective models)

Picture Format Wide Screen, 4:3, 1:1

Brightness

Contrast

Sharpness

SmartResponse

SmartContrast

Gamma

0~100

0~100

0~100

Off, Fast, Faster, Fastest

Off, On

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

Pixel Orbiting

Over Scan

Off, On

Off, On

DPS

Off, On

Volume 0~100

Stand-Alone

Mute

Audio Source

On, Off

On, Off

Audio In, HDMI, DisplayPort,

Mini DP

(available for selective models)

Color Temperature

5000K, 6500K, 7500K,

8200K, 9300K, 11500K sRGB

User Define Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

English, Deutsch, Español,

Ελληνική,

Français, Italiano,

Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,

Polski ,

Русский

,

Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština ,

Українська,

简体中文, 繁 體 中文, 日本語 , 한국어

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

Auto

H.Position

V.Position

Phase

Clock

Resolution Notification

USB Standby Mode

0~100

0~100

0~100

0~100

On, Off

On, Off

DP Out Multi-Stream Clone, Extend

(available for selective models)

Displayport 1.1, 1.2

(available for selective models)

Reset Yes, No

Information

10

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

Ειδοποίηση για την ανάλυση

Αυτή η οθόνη έχει σχεδιαστεί για βέλτιστη

απόδοση στην εγγενή της ανάλυση,

2560 × 1440 @ 60 Hz. Όταν η οθόνη

ενεργοποιηθεί με διαφορετική ανάλυση,

εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη:

Use 2560 × 1440 @ 60 Hz for best results

(Χρησιμοποιήστε 2560 × 1440 @ 60 Hz

για καλύτερα αποτελέσματα).

Η προβολή της ειδοποίησης για την εγγενή

ανάλυση μπορεί να απενεργοποιηθεί

από το Ρυθμίσεις στο μενού της OSD

(Εμφάνισης επί της Οθόνης).

Φυσική λειτουργία

Κλίση

30

Ρύθμιση ύψους

Περιστρέψτε

-5

150mm

90

0

Περιστροφή

-175

+175

11

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

2�3

Βγάλτε το Συναρμολόγημα

βάσης για Στήριξη VESA

Πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση

της βάσης της οθόνης, ακολουθήστε τις

παρακάτω οδηγίες για αποφύγετε κάποιον

τραυματισμό ή ζημία.

1� Επεκτείνετε τη βάση της οθόνης στο

μέγιστο ύψος της.

Σημείωση

Αυτή η οθόνη αποδέχεται μία 100mm x 100mm διεπαφή στήριξης συμβατή

με το VESA. Βίδα στήριξης Μ4 VESA.

Επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή

για επιτοίχια εγκατάσταση.

100mm

100mm

2� Τοποθετήστε την οθόνη ανάποδα

επάνω σε μία μαλακή επιφάνεια.

Προσέξτε να μην προκληθούν

γρατζουνιές ή ζημίες στην οθόνη.

Κατόπιν σηκώστε το στήριγμα της

οθόνης.

3� Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο

απελευθέρωσης, γείρετε τη βάση και

σύρετέ τη προς τα έξω.

12

3. Βελτιστοποίηση εικόνας

3�

Βελτιστοποίηση εικόνας

3�1

SmartImage

Τι είναι;

Το SmartImage παρέχει προεπιλογές

οι οποίες βελτιστοποιούν την εικόνα για

διαφορετικούς τύπους περιεχομένου,

προσαρμόζοντας δυναμικά τη φωτεινότητα,

την αντίθεση, το χρώμα και την ευκρίνεια

σε πραγματικό χρόνο. Είτε εργάζεστε

με εφαρμογές κειμένου, είτε προβάλλετε

εικόνες ή παρακολουθείτε βίντεο, το Philips

SmartImage παρέχει μοναδική βέλτιστη

απόδοση οθόνης.

Γιατί το χρειάζομαι;

Θέλετε μια οθόνη η οποία προσφέρει

βέλτιστη προβολή για όλους τους

αγαπημένους σας τύπους περιεχομένου,

το λογισμικό SmartImage προσαρμόζει

δυναμικά τη φωτεινότητα, την αντίθεση,

το χρώμα και την ευκρίνεια σε πραγματικό

χρόνο ώστε να βελτιώσει την οπτική σας

απόλαυση από την οθόνη.

Πώς λειτουργεί;

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική,

κορυφαία τεχνολογία αιχμής της Philips

η οποία αναλύει το περιεχόμενο που

εμφανίζεται στην οθόνη σας. Ανάλογα με

το σενάριο που επιλέγετε, το SmartImage

ενισχύει δυναμικά την αντίθεση, τον

κορεσμό των χρωμάτων και την ευκρίνεια

των εικόνων για τη βελτίωση των

περιεχομένων που προβάλλετε - όλα

αυτά γίνονται σε πραγματικό χρόνο με το

πάτημα ενός και μόνο κουμπιού.

Πώς θα ενεργοποιήσω το SmartImage;

13

1�

2�

Πατήστε για να εκκινήσετε το

SmartImage στο μενού εμφάνισης επί

της οθόνης (OSD).

Συνεχίστε να πατάτε για εναλλαγή

ανάμεσα στις επιλογές Γραφείο,

Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι,

Οικονομικό και Απενεργ..

3� Το SmartImage που εμφανίζεται στην

οθόνη του θα παραμείνει ενεργό για 5

δευτερόλεπτα ή μπορείτε να πατήσετε

"OK" για επιβεβαίωση.

Υπάρχουν επτά λειτουργίες για να

επιλέξετε: Office (Γραφείο), Photo

(Φωτογραφία), Movie (Ταινία), Game

(Παιχνίδι), Economy (Οικονομικό),

LowBlue Mode (Λειτουργία χαμηλού μπλε)

και Off (Απενεργ.).

SmartImage

Office

Photo

Movie

Game

Economy

LowBlue Mode

 ff

• Office (Γραφείο): Ενισχύει το κείμενο

και αμβλύνει τη φωτεινότητα για να

αυξήσετε την ικανότητα ανάγνωσης

και να μειώσετε την καταπόνηση των

ματιών. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει

σημαντικά την ικανότητα ανάγνωσης

και την παραγωγικότητα όταν εργάζεστε

με φύλλα δεδομένων, αρχεία PDF,

σαρωμένα άρθρα ή άλλες γενικές

εφαρμογές γραφείου.

• Photo (Φωτογραφία): Αυτό το προφίλ

συνδυάζει την ενίσχυση κορεσμού

χρωμάτων, δυναμικής αντίθεσης και

ευκρίνειας που απαιτούνται για την

προβολή φωτογραφιών και άλλων

εικόνων με ξεχωριστή διαύγεια στα

ζωντανά χρώματα - όλα αυτά χωρίς

3. Βελτιστοποίηση εικόνας

τεχνητές βελτιώσεις και θολωμένα

χρώματα.

• Movie (Ταινία): Αυξάνει τη λαμπρότητα,

βαθαίνει τον κορεσμό των χρωμάτων,

τη δυναμική αντίθεση και οξύνει την

ευκρίνεια προβάλλοντας έτσι κάθε

λεπτομέρεια στις πιο σκοτεινές περιοχές

του βίντεο χωρίς ξεθώριασμα των

χρωμάτων στις πιο ανοιχτόχρωμες

περιοχές, διατηρώντας δυναμικά φυσικές

τιμές για βέλτιστη προβολή βίντεο.

• Game (Παιχνίδι): Ενεργοποιήστε το

κύκλωμα της μονάδας για τον καλύτερο

δυνατό χρόνο απόκρισης, μειώστε τις

πριονωτές άκρες για γρήγορα κινούμενα

αντικείμενα στην οθόνη, βελτιώστε τον

λόγο αντίθεσης για σκοτεινά και φωτεινά

σχήματα, αυτό το προφίλ παρέχει την

καλύτερη δυνατή εμπειρία παιχνιδιού για

τους παίχτες.

• Economy (Οικονομικό): Σε αυτό το

προφίλ, ρυθμίζονται η φωτεινότητα και η

αντίθεση και βελτιστοποιείται ο οπίσθιος

φωτισμός για τη σωστή προβολή των

καθημερινών εφαρμογών γραφείου και

για τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση

ρεύματος.

• LowBlue Mode (Λειτουργία χαμηλού

μπλε): Η λειτουργία LowBlue (χαμηλού

μπλε) για εργασία με προστασία των

ματιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι όπως

η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στα μάτια, έτσι και η

ακτινοβολία χαμηλού μήκους κύματος

μπλε φωτός από λυχνίες LED μπορεί

να προκαλέσει βλάβη στα μάτια και να

επηρεάσει την όραση με την πάροδο

του χρόνου. Η λειτουργία LowBlue

της Philips έχει δημιουργηθεί για την

προστασία της υγείας των χρηστών και

χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία

λογισμικού για τη μείωση της επιβλαβούς

ακτινοβολίας χαμηλού μήκους κύματος

μπλε φωτός.

• Off (Απενεργ.): Δεν εφαρμόζεται καμία

βελτιστοποίηση από το SmartImage.

Σημείωση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

LowBlue της Philips, λειτουργία 2, η οποία

14

συμμορφώνεται με την πιστοποίηση TUV

για χαμηλό μπλε φως, πιέζοντας απλά το

πλήκτρο συντόμευσης . Έπειτα πιέστε

για την επιλογή της Λειτουργίας LowBlue

και ανατρέξτε ανωτέρω στα βήματα

επιλογής SmartImage.

3�2

SmartContrast

Τι είναι;

Μοναδική τεχνολογία που αναλύει

δυναμικά το προβαλλόμενο περιεχόμενο

και βελτιστοποιεί αυτόματα τον λόγο

αντίθεσης της οθόνης μόνιτορ για μέγιστη

οπτική καθαρότητα και απόλαυση, αυξάνει

τον οπίσθιο φωτισμό για καθαρότερες,

ευκρινέστερες και φωτεινότερες εικόνες ή

μειώνει τον οπίσθιο φωτισμό για καθαρή

προβολή εικόνων σε σκοτεινό φόντο.

Γιατί το χρειάζομαι;

Θέλετε την καλύτερη δυνατή διαύγεια

εικόνας και οπτική άνεση για κάθε τύπο

περιεχομένου. Το SmartContrast ελέγχει

δυναμικά την αντίθεση και προσαρμόζει τον

οπίσθιο φωτισμό για καθαρές, ευκρινείς,

φωτεινές εικόνες κατά τη διάρκεια των

παιχνιδιών και των βίντεο ή για καθαρό,

ευανάγνωστο κείμενο κατά τη διάρκεια της

εργασίας σας. Μειώνοντας την κατανάλωση

ρεύματος της οθόνης σας, εξοικονομείτε από

το κόστος ενέργειας και αυξάνετε τη διάρκεια

ζωής της οθόνης σας.

Πώς λειτουργεί;

Όταν ενεργοποιείτε το SmartContrast, θα

αναλύσει το περιεχόμενο που προβάλλετε

σε πραγματικό χρόνο για να ρυθμίσει τα

χρώματα και την ένταση του οπίσθιου

φωτισμού. Η λειτουργία αυτή θα ενισχύσει

δυναμικά την αντίθεση για καλύτερη εμπειρία

διασκέδασης, όταν παρακολουθείτε βίντεο ή

παίζετε παιχνίδια.

4. PowerSensor™

4�

PowerSensor™

Πώς λειτουργεί;

• Το PowerSensor στηρίζεται στην

αρχή μετάδοσης και λήψης ακίνδυνων

"υπέρυθρων" σημάτων για να

εντοπίσει την παρουσία του χρήστη.

• Όταν ο χρήστης είναι μπροστά στην

οθόνη, η οθόνη λειτουργεί κανονικά,

με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις

που έχει ορίσει ο χρήστης- π.χ.

φωτεινότητα, αντίθεση, χρώμα, κ.λπ.

• Υποθέτοντας ότι η οθόνη έχει

ρυθμιστεί στο 100% της φωτεινότητας

για παράδειγμα, όταν ο χρήστης

αφήνει τη θέση του και δεν βρίσκεται

πλέον μπροστά από την οθόνη,

η οθόνη μειώνει αυτόματα την

κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 80%.

Είναι μπροστά ο

χρήστης

Ο χρήστης δεν είναι

παρών

• Εάν επιλέξετε να τοποθετήσετε τον

εαυτό σας σε απόσταση μεγαλύτερη

από 100 εκ ή 40 ίντσες από την

οθόνη, χρησιμοποιήστε το σήμα

εντοπισμού για αποστάσεις μέχρι 120

εκ ή 47 ίντσες. (Ρύθμιση 4)

• Εφόσον κάποια σκουρόχρωμα ρούχα

τείνουν να απορροφούν τα υπεριώδη

σήματα ακόμα κι όταν ο χρήστης

βρίσκεται εντός 100 εκ ή 40 ιντσών

από την οθόνη, αυξήστε την ένταση

του σήματος όταν φοράτε μαύρα ή άλλα σκούρα ρούχα.

Πλήκτρο

συντόμευσης

Απόσταση

αισθητήρα

3

Λειτουργία Τοπίο/Πορτρέτο

W a t t

ATTENTION

PowerSensor off

ATTENTION

PowerSensor off

Η κατανάλωση ενέργειας όπως απεικονίζεται παραπάνω

προορίζεται μόνον για λόγους αναφοράς

Ρύθμιση

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Το PowerSensor έχει σχεδιαστεί να

εντοπίζει την παρουσία του χρήστη που

βρίσκεται μεταξύ 30 και 100 εκ (12 και 40

ιντσών) από την οθόνη και εντός πέντε

μοιρών αριστερά ή δεξιά από την οθόνη.

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

Εάν προτιμάτε να βρίσκεστε σε μία

θέση έξω από τις περιμέτρους που

αναφέρονται παραπάνω, επιλέξτε ένα

σήμα υψηλότερης ισχύος για καλύτερη

αποτελεσματικότητα εντοπισμού:

Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο

ισχυρότερο είναι το σήμα εντοπισμού. Για

μέγιστη αποτελεσματικότητα PowerSensor

και σωστή ανίχνευση, τοποθετηθείτε

απευθείας μπροστά από την οθόνη σας.

15

Οι πιο πάνω απεικονίσεις είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς,

ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν την ακριβή εμφάνιση του

συγκεκριμένου μοντέλου.

Πως να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις

Εάν το PowerSensor δεν λειτουργεί σωστά

εντός ή εκτός του προεπιλεγμένου εύρους,

ο τρόπος για τον μικροσυντονισμό του

εντοπισμού είναι ο ακόλουθος:

• Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης

PowerSensor.

• Θα βρείτε τη γραμμή προσαρμογής.

• Προσαρμόστε την ρύθμιση εντοπισμού

του PowerSensor στη Ρύθμιση 4 και

πατήστε OK.

• Δοκιμάστε τη νέα ρύθμιση για να δείτε

εάν το PowerSensor σας εντοπίζει

σωστά στην τρέχουσα θέση σας.

• Η λειτουργία PowerSensor έχει

σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνον σε

4. PowerSensor™

λειτουργία Τοπίο (οριζόντια θέση).

Αφού ενεργοποιηθεί ο PowerSensor,

θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, εάν η

οθόνη χρησιμοποιείται σε λειτουργία

Πορτρέτο (90 μοίρες/ κατακόρυφη

θέση), θα ενεργοποιηθεί αυτόματα,

εάν η οθόνη επιστρέψει στην

προεπιλεγμένη θέση Τοπίο.

Σημείωση

Μία λειτουργία PowerSensor

που επιλέγεται μη αυτόματα θα

παραμείνει λειτουργική εκτός και αν

επαναπροσαρμοστεί ή γίνει επανάκκληση

της προεπιλεγμένης λειτουργίας. Εάν

για κάποιο λόγο το PowerSensor είναι

υπερβολικά ευαίσθητο στην κοντινή

κίνηση, ρυθμίστε σε χαμηλότερη ισχύ

σήματος.

Διατηρείτε το φακό του

αισθητήρα καθαρό. Αν ο φακός του

αισθητήρα είναι βρώμικος, σκουπίστε

τον με οινόπνευμα για να αποφευχθεί η

μείωση της απόστασης ανίχνευσης.

16

5. Ενσωματωμένη Webcam με μικρόφωνο

5�

Ενσωματωμένη

Webcam με μικρόφωνο

(Διατίθεται για το 272B7QPTKEB)

Απαιτείται σύνδεση USB ανάμεσα στην

οθόνη και τον Η/Υ για να λειτουργήσει η webcam.

Η webcam σας δίνει τη δυνατότητα

να διατηρείτε διαδραστικές κλήσεις

συνδιάσκεψης βίντεο και ήχου μέσω

του διαδικτύου. Παρέχει τον πιο άνετο

και εύκολο τρόπο για να επικοινωνούν

Επιχειρηματίες με τους συνεργάτες τους

σε όλο τον κόσμο, εξοικονομώντας πολύ

χρόνο και χρήμα. Ανάλογα με το λογισμικό

που χρησιμοποιείτε, σας δίνει επίσης τη

δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες, να

μοιραστείτε αρχεία ή να χρησιμοποιήσετε

μόνον το μικρόφωνο χωρίς να

ενεργοποιήσετε τη webcam. Το μικρόφωνο

και το φως δραστηριότητας βρίσκονται

στην πλευρά της webcam στο πλαίσιο της

οθόνης.

UVC/UAC (συμβατό με κατηγορία

Βίντεο USB / συμβατό με κατηγορία ήχου) σύμφωνα με το πρότυπο USB

2�0�

• Επεξεργαστής: 1,6 GHz ή

περισσότερο

• RAM: 512MB (για XP) / 1GB (για Vista

και Windows7)

• Χώρος σκληρού δίσκου:τουλάχιστον

200MB

• USB: USB 2.0 ή νεότερο, υποστηρίζει

UVC/UAC

5�2

Χρήση της συσκευής

Η οθόνη Philips με συσκευή webcam

εκπέμπει δεδομένα βίντεο και ήχου μέσω

της θύρας USB. Μπορεί να ενεργοποιηθεί

συνδέοντας απλά το καλώδιο USB σας

από τον Η/Υμε το ανάντη USB του USB hub στην πλευρά IO (Εισόδου/Εξόδου) της

οθόνης.

5�1

Απαιτήσεις συστήματος PC

• Λειτουργικό σύστημα: Microsoft

Windows 7, Microsoft Windows

Vista, Microsoft Windows XP (SP2)

και οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό

σύστημα όποιο κι αν υποστηρίζει το

17

• Συνδέστε το καλώδιο USB σας στην

ανάντη θύρα του USB hub στο πλαϊνό

τμήμα Εισόδου/Εξόδου από την

πλευρά Η/Υ.

• Ενεργοποιήστε τον Η/Υ σας και

βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση σας στο

διαδίκτυο λειτουργεί σωστά.

• Λάβετε και ενεργοποιήστε το δωρεάν

λογισμικό online συζήτησης όπως

Skype, Internet Messenger, ή κάποιο

αντίστοιχο. Μπορείτε επίσης να

εγγραφείτε σε αφιερωμένο λογισμικό

5. Ενσωματωμένη Webcam με μικρόφωνο

σε περίπτωση πιο εξελιγμένης χρήσης όπως πολλαπλή συνδιάσκεψη κ.λπ.

• Η webcam είναι έτοιμη για χρήση

για συνομιλία ή για πραγματοποίηση

τηλεφωνικής κλήση μέσω της

υπηρεσίας διαδικτύου.

• Πραγματοποιήστε την κλήση

ακολουθώντας τις οδηγίες του

προγράμματος λογισμικού.

Για να ρυθμίσετε μία βιντεο-κλήση, πρέπει

να έχετε αξιόπιστη σύνδεση Διαδικτύου, ένα ISP και λογισμικό όπως Internet messenger ή πρόγραμμα τηλεφωνικών

βιντεο-κλήσεων. Βεβαιωθείτε ότι το άτομο

που καλείτε διαθέτει συμβατό λογισμικό

βιντεο-κλήσης. Η ποιότητα απόδοσης

του βίντεο και του ήχου εξαρτάται από το

εύρος ζώνης που διατίθεται και στις δύο

πλευρές. Το άτομο που καλείτε πρέπει να έχει παρόμοια δυνατότητα σε συσκευές και

λογισμικό.

18

6. Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης

6. Λειτουργία αλυσιδωτής

σύνδεσης

(Διατίθεται για το 272B7QPTKEB)

Η αλυσιδωτή σύνδεση επιτρέπει συνδέσεις

πολλών οθονών

Η παρούσα οθόνη Philips είναι

εξοπλισμένη με διεπαφή DisplayPort 1.2

η οποία επιτρέπει αλυσιδωτή σύνδεση

σε πολλές οθόνες. Τώρα μπορείτε να

πραγματοποιήσετε αλυσιδωτή σύνδεση

και να χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες μέσω

ενός καλωδίου από τη μία οθόνη στην

επόμενη.

Πώς να πραγματοποιήσετε αλυσιδωτή

σύνδεση της οθόνης

• Συνδέστε το καλώδιο DisplayPort σε

θύρα mini DP ή DP από τον φορητό

υπολογιστή

• Για αλυσιδωτή σύνδεση στη 2η οθόνη,

συνδέστε το καλώδιο DisplayPort σε

θύρα min DP ή DP από την πρώτη

θύρα εξόδου DP

• Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα

για να συνδέσετε αλυσιδωτά πολλές

οθόνες

• Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για

τον αριθμό των οθονών που μπορείτε

να συνδέσετε αλυσιδωτά

Σημείωση

1. Ανάλογα με τις δυνατότητες της

κάρτας γραφικών σας, θα μπορείτε να

πραγματοποιήσετε αλυσιδωτή σύνδεση

με πολλές οθόνες, μέσω διαφόρων

διευθετήσεων. Οι ρυθμίσεις της οθόνης

σας θα εξαρτηθούν από τις δυνατότητες

της κάρτας γραφικών σας. Ενημερωθείτε

από τον πωλητή της κάρτας γραφικών

σας και ενημερώνετε πάντα τον οδηγό της

κάρτας γραφικών σας.

2. Υπάρχουν διαθέσιμες δύο

λειτουργίες για την αλυσιδωτή σύνδεση:

"Κλωνοποίηση" και "Επέκταση", εισάγετε

την ακόλουθη διαδρομή στο μενού επί

της οθόνης (OSD) για να επιλέξετε: OSD

/ Setup (Ρύθμιση) / DP Out Multi-Stream

(έξοδος DP Multi-Stream) / Clone, Extend

(Κλωνοποίηση, Επέκταση).





 













 

  

  

 







miniDP or DP DP OUT miniDP or DP

19

6. Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης

Ανάλυση οθόνης

(τυπική 60 Hz)

1680 x 1050

1920 x 1080 (1080p) ή

1920 x 1200

2560 x 1440

Προεπιλογή

DisplayPort

DisplayPort1.1

DisplayPort1.1

DisplayPort1.1

5

4

Μέγιστος αριθμός οθονών αλυσιδωτής

σύνδεσης (συμπεριλαμβάνεται η 1η οθόνη

σύνδεσης στη μητρική κάρτα)

Λειτουργία επέκτασης (DP1.2)

2

20

7. Τεχνικές Προδιαγραφές

7�

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Τύπος Οθόνης Μόνιτορ

Οπίσθιος φωτισμός

Μέγεθος Πίνακα

Αναλογία Εικόνας

Ύψος πίξελ

SmartContrast

Χρόνος Απόκρισης (τυπ.)

Χρόνος SmartResponse (τυπ.)

Βέλτιστη ανάλυση

Γωνία Θέασης

Χρώματα οθόνης

Χωρίς τρεμούλιασμα εικόνας

Ενίσχυση εικόνας

Κάθετος Ρυθμός Ανανέωσης

Οριζόντια συχνότητα sRGB

Λειτουργία χαμηλού μπλε

Συνδεσιμότητα

Τεχνολογία IPS

LED

27" Πλ (68,5 εκ)

16:9

0,2331 (Ύ)mm x 0,2331 (Κάθ.) mm

20,000,000:1

14 ms(GtG)

5 ms(GtG)

DP: 2560 x 1440 @ 60 Hz

VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz

HDMI: 2560 x 1440 @ 60 Hz

178° (Ορ.) / 178° (Κάθ.) @ Λ/Α > 10

16,7 εκατομμύρια

ΝΑΙ

SmartImage

50 Hz - 76 Hz

30 kHz - 99 kHz

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Είσοδος/Έξοδος σήματος

USB

Σήμα Εισόδου

Είσοδος/έξοδος ήχου

Άνεση

Ενσωματωμένο ηχείο

Ενσωματωμένη webcam

VGA( Αναλογικό), HDMI 1.4(Ψηφιακό), DisplayPort

1.2, mini DP 1.2(272B7QPTKEB), Έξοδος DisplayPort

(272B7QPTKEB)

272B7QPJEB: USB 3.0×2 συμπεριλαμβάνει 1 φορτιστή

ταχείας φόρτισης

272B7QPTKEB: USB 3.0×3 συμπεριλαμβάνει 1 φορτιστή

ταχείας φόρτισης

Ξεχωριστός συγχ., Συγχρονισμός στο πράσινο

Είσ ήχου Η/Υ, Έξ ακουστικών

2 W x 2

272B7QPTKEB: Κάμερα 2,0 megapixel με μικρόφωνο και ένδειξη LED

Άνεση για τον χρήστη

Γλώσσες εμφάνισης στην

οθόνη

Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά,

Ουγγρικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας,

Πολωνικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Τουρκικά,

Τσεχικά, Ουκρανικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά

Κινεζικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά

Στήριξη VESA (100×100mm), Κλειδαριά Kensington Λοιπές ανέσεις

Συμβατότητα με λειτουργία

Τοποθέτησης-και-Άμεσης-

Λειτουργίας (Plug & Play)

DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX

21

7. Τεχνικές Προδιαγραφές

Βάση

Κλίση

Περιστροφή

Ρύθμιση ύψους

Περιστρέψτε

Ισχύς (272B7QPJEB)

Κατανάλωση

Κανονική λειτουργία

Αδρανοποίηση (Αναμονή)

Ανενεργό

Απενεργ. (διακόπτης AC)

Θερμική απώλεια*

Κανονική λειτουργία

Αδρανοποίηση (Αναμονή)

Ανενεργό

Απενεργ. (διακόπτης AC)

Λειτ. ενεργ. (λειτουργ. ECO)

PowerSensor

Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή λυ χ ν ί α L E D

τροφοδοσίας

Παροχή ρεύματος

Ισχύς (272B7QPTKEB)

Κατανάλωση

Κανονική λειτουργία

Αδρανοποίηση (Αναμονή)

Ανενεργό

Απενεργ. (διακόπτης AC)

Θερμική απώλεια*

Κανονική λειτουργία

Αδρανοποίηση (Αναμονή)

Ανενεργό

Απενεργ. (διακόπτης AC)

Λειτ. ενεργ. (λειτουργ. ECO)

-5 / +30 μοίρες

-175 / +175 μοίρες

150mm

90 μοίρες

Τάση εισόδου

AC στα 100VAC,

50Hz

43,90 W (τυπ)

< 0,3 W

< 0,3 W

0 W

Τάση εισόδου

AC στα 100VAC,

50Hz

149,83 BTU/ώρα

(τυπ.)

<1,02 BTU/ώρα

<1,02 BTU/ώρα

0 BTU/ώρα

18,5 W (τυπ.)

Τάση εισόδου

AC στα 115VAC,

50Hz

44,00 W (τυπ.)

< 0,3 W

< 0,3 W

0 W

Τάση εισόδου

AC στα 115VAC,

50Hz

150,17 BTU/ώρα

(τυπ.)

<1,02 BTU/ώρα

<1,02 BTU/ώρα

0 BTU/ώρα

Τάση εισόδου

AC στα 230VAC,

50Hz

44,10 W (τυπ)

< 0,3 W

< 0,3 W

0 W

Τάση εισόδου

AC στα 230VAC,

50Hz

150,51 BTU/ώρα

(τυπ.)

<1,02 BTU/ώρα

<1,02 BTU/ώρα

0 BTU/ώρα

8,8 W (τυπ.)

Λειτ. Ενεργ.: Λευκό, Λειτ. Αναμονής/Αδρανοποίησης:

Λευκό (αναβοσβήνει)

Ενσωματωμένο, 100-240V AC, 50-60Hz

Τάση εισόδου

AC στα 100VAC,

50Hz

44,50 W (τυπ.)

< 0,3 W

< 0,3 W

0 W

Τάση εισόδου

AC στα 100VAC,

50Hz

151,88 BTU/ώρα

(τυπ.)

<1,02 BTU/ώρα

<1,02 BTU/ώρα

0 BTU/ώρα

22,3 W (τυπ.)

Τάση εισόδου

AC στα 115VAC,

50Hz

44,60 W (τυπ.)

< 0,3 W

< 0,3 W

0 W

Τάση εισόδου

AC στα 115VAC,

50Hz

152,22 BTU/ώρα

(τυπ.)

<1,02 BTU/ώρα

<1,02 BTU/ώρα

0 BTU/ώρα

Τάση εισόδου

AC στα 230VAC,

50Hz

44,70 W (τυπ.)

< 0,3 W

< 0,3 W

0 W

Τάση εισόδου

AC στα 230VAC,

50Hz

152,56 BTU/ώρα

(τυπ.)

<1,02 BTU/ώρα

<1,02 BTU/ώρα

0 BTU/ώρα

22

7. Τεχνικές Προδιαγραφές

PowerSensor

Ενδεικτική λυχνία LED

τροφοδοσίας

Παροχή ρεύματος

Διαστάσεις

Προϊόν με τη βάση (ΠxΥxΒ)

Προϊόν χωρίς τη βάση

(ΠxΥxΒ)

Προϊόν με συσκευασία

(ΠxΥxΒ)

Βάρος

Προϊόν με τη βάση

Προϊόν χωρίς τη βάση

Προϊόν με τη συσκευασία

Συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας

(λειτουργία)

Σχετική υγρασία (λειτουργία)

Ατμοσφαιρική πίεση

(λειτουργία)

Εύρος θερμοκρασίας

(Χωρίς λειτουργία)

Σχετική υγρασία

(Χωρίς λειτουργία)

Ατμοσφαιρική πίεση

(Χωρίς λειτουργία)

Περιβάλλον και ενέργεια

ROHS

EPEAT

Συσκευασία

Συγκεκριμένες ουσίες

EnergyStar

Συμβατότητα και πρότυπα

Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών

Περίβλημα

Χρώμα

Φινίρισμα

8,9 W (τυπ.)

Λειτ. Ενεργ.: Λευκό, Λειτ. Αναμονής/Αδρανοποίησης:

Λευκό (αναβοσβήνει)

Ενσωματωμένο, 100-240V AC, 50-60Hz

614 x 548 x 257 mm

614 x 372 x 56 mm

690 x 458 x 252 mm

7,861 kg

5,438 kg

10,615 kg

0°C έως 40°C

20% έως 80%

700 έως 1060hPa

-20°C έως 60°C

10% έως 90%

500 έως 1060hPa

ΝΑΙ

ΝΑΙ (Ανατρέξτε στη σημείωση 1 για περισσότερες

λεπτομέρειες)

100% ανακυκλώσιμη

Περίβλημα 100% χωρίς PVC BFR

ΝΑΙ

Σήμανση CE, FCC Κατηγορία B, SEMKO, cETLus, CU-

EAC, TCO Edge,TUV-GS,TUV-ERGO, EPA, WEEE,

UKRAINIAN,ICES-003, CCC, CECP(272B7QPJEB)

Σήμανση CE, FCC Κατηγορία B, SEMKO, cETLus, CU-

EAC, TCO Edge,TUV-GS,TUV-ERGO, EPA, WEEE,

UKRAINIAN,ICES-003(272B7QPTKEB)

Ασημί/Μαύρο

Χαρακτηριστικό

23

7. Τεχνικές Προδιαγραφές

Σημείωση

1. Η EPEAT Gold ή Silver ισχύει μόνον στις περιπτώσεις που η Philips δηλώνει το προϊόν.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.epeat.net για την κατάσταση δήλωσης στη χώρα σας.

2. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Μεταβείτε στη

διεύθυνση www.philips.com/support για να λάβετε την τελευταία έκδοση του φυλλαδίου.

3. Ο χρόνος έξυπνης απόκρισης είναι η βέλτιστη τιμή από τις δοκιμές GtG ή GtG (BW).

24

7. Τεχνικές Προδιαγραφές

7�1

Ανάλυση & Προεπιλεγμένες

λειτουργίες

Μέγιστη ανάλυση

1920 x 1080 @ 60 Hz (αναλογική

είσοδος)

2560 x 1440 @ 60 Hz (ψηφιακή

είσοδος)

Συνιστώμενη ανάλυση

2560 x 1440 @ 60 Hz (ψηφιακή

είσοδος)

60

63,89

79,98

55,94

65,29

67,50

88,79

37,88

46,88

48,08

47,73

48,36

56,48

60,02

44,77

Ορ. συχν.

(kHz)

31,47

31,47

35,00

37,86

37,50

35,16

Ανάλυση

720 x 400

640 x 480

640 x 480

640 x 480

640 x 480

800 x 600

800 x 600

800 x 600

800 x 600

832 x 624

1024 x 768

1024 x 768

1024 x 768

1280 x 720

1280 x 960

1280 x 1024

1280 x 1024

1440 x 900

1680 x 1050

1920 x 1080

2560 x 1440

Κάθ. συχν.

(Hz)

70,09

59,94

66,67

72,81

75,00

56,25

60

60,02

75,03

59,89

59,95

60,00

59,95

60,32

75,00

72,19

74,55

60,00

70,07

75,03

59,86

Σημείωση

Προσέξτε ότι η οθόνη σας λειτουργεί

καλύτερα στην εγγενή ανάλυση των 2560

Χ 1440 @ 60Hz. Για καλύτερη ποιότητα

εμφάνισης, ακολουθήστε αυτή την

πρόταση ανάλυσης.

25

8. Διαχείριση ενέργειας

8�

Διαχείριση ενέργειας

Αν στον υπολογιστή σας υπάρχει κάρτα

προβολής ή εγκατεστημένο λογισμικό συμβατό

με το DPM της VESA, το μόνιτορ μπορεί

να μειώσει αυτόματα την κατανάλωση του

ρεύματός της όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν

ανιχνευτεί καταχώρηση από το πληκτρολόγιο,

το ποντίκι, ή από άλλη συσκευή εισόδου,

το μόνιτορ θα "ξυπνήσει" αυτόματα. Ο

ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανάλωση

ρεύματος και τη σήμανση για αυτή την ιδιότητα

αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας:

Η παρακάτω ρύθμιση χρησιμοποιείται για

τη μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος

αυτής της οθόνης.

• Εγγενής ανάλυση: 2560 × 1440

• Αντίθεση: 50%

• Φωτεινότητα: 100%

• Θερμοκρασία χρώματος: 6500k με

πλήρες λευκό μοτίβο

Σημείωση

Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

χωρίς προειδοποίηση.

272B7QPJEB :

Ορισμός διαχείρισης ενέργειας

Λειτουργία

VESA

Βίντεο

Ορ.-

συγχρο-

νισμός

Κάθ.-

συγχρο-

νισμός

Χρησιμο-

ποιημένη

Ισχύς

Χρώμα

LED

Ενεργή Ενεργ. Ναι Ναι

44 W

(τυπ)

76 W

(μέγ.)

Λευκό

Αδρανο-

ποίηση

(Αναμονή)

Απε-

νεργ.

Όχι Όχι

0,3 W

(τυπ.)

Λευκό

(αναβο-

σβήνει)

Απενεργο-

ποίηση

Απε-

νεργ.

0 W (τυπ.)

Απε-

νεργ.

272B7QPTKEB :

Ορισμός διαχείρισης ενέργειας

Λειτουργία

VESA

Βίντεο

Ορ.-

συγχρο-

νισμός

Κάθ.-

συγχρο-

νισμός

Χρησιμο-

ποιημένη

Ισχύς

Χρώμα

LED

Ενεργή Ενεργ. Ναι Ναι

44,60 W

(τυπ.)

76 W

(μέγ.)

Λευκό

Αδρανο-

ποίηση

(Αναμονή)

Απε-

νεργ.

Απενεργο-

ποίηση

Απε-

νεργ.

Όχι

-

Όχι

-

0,3 W

(τυπ.)

Λευκό

(αναβο-

σβήνει)

0 W

(τυπ.)

Απεν-

εργ.

26

9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

9�

Εξυπηρέτηση και

εγγύηση πελάτη

9�1

Πολιτική ελαττωμάτων πίξελ

Philips

Η Philips προσπαθεί να παρέχει προϊόντα άριστης ποιότητας. Χρησιμοποιούμε

μερικές από τις πιο προηγμένες

διεργασίες κατασκευής της αγοράς και

ασκούμε αυστηρό έλεγχο ποιότητας.

Ωστόσο, τα ελαττώματα πίξελ ή

υποπίξελ στις οθόνες TFT μόνιτορ που

χρησιμοποιούνται στα μόνιτορ επίπεδης

οθόνης είναι μερικές φορές αναπόφευκτα.

Κανένας κατασκευαστής δεν μπορεί

να εγγυηθεί ότι όλες οι οθόνες θα είναι

χωρίς ελαττώματα πίξελ, αλλά η Philips

εγγυάται ότι κάθε μόνιτορ με απαράδεκτο

αριθμό ελαττωμάτων θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται σύμφωνα με την

εγγύηση. Η ανακοίνωση αυτή εξηγεί τους

διαφορετικούς τύπους ελαττωμάτων

πίξελ και ορίζει τα αποδεκτά επίπεδα

ελαττωμάτων για κάθε τύπο. Για να

δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση

σύμφωνα με την εγγύηση, ο αριθμός

ελαττωμάτων πίξελ σε μια οθόνη TFT

μόνιτορ πρέπει να υπερβαίνει αυτά τα

αποδεκτά επίπεδα. Παραδείγματος χάρη,

δεν επιτρέπεται να είναι ελαττωματικό

παραπάνω από το 0,0004% των

υποπίξελ σε ένα μόνιτορ. Επιπλέον,

επειδή ορισμένοι τύποι ή συνδυασμοί

ελαττωμάτων πίξελ είναι περισσότερο

αισθητοί από άλλους, η Philips θέτει ακόμη

υψηλότερα πρότυπα για αυτά. Η πολιτική

αυτή ισχύει διεθνώς.

subpixel

Πίξελ και υποπίξελ

Ένα πίξελ, ή εικονοστοιχείο, αποτελείται

από τρία υποπίξελ στα βασικά χρώματα

κόκκινο, πράσινο και μπλε. Πολλά πίξελ

μαζί συνθέτουν μια εικόνα. Όταν όλα τα

υποπίξελ ενός πίξελ είναι αναμμένα, τα

τρίχρωμα υποπίξελ μαζί εμφανίζονται

ως ένα ενιαίο λευκό πίξελ. Όταν όλα

είναι σβηστά, τα τρίχρωμα υποπίξελ

μαζί εμφανίζονται ως ένα ενιαίο μαύρο

πίξελ. Άλλοι συνδυασμοί αναμμένων και

σβηστών υποπίξελ εμφανίζονται ως ενιαία

πίξελ άλλων χρωμάτων.

Τύποι ελαττωμάτων πίξελ

Τα ελαττώματα πίξελ και υποπίξελ

εμφανίζονται στην οθόνη με διάφορους

τρόπους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες

ελαττωμάτων πίξελ και αρκετοί τύποι

ελαττωμάτων υποπίξελ μέσα σε κάθε

κατηγορία.

Ελαττωματικές Φωτεινές Κουκίδες

Οι ελαττωματικές φωτεινές κουκίδες

εμφανίζονται ως πίξελ ή υποπίξελ που

είναι πάντα αναμμένα ή "ενεργά". Δηλαδή,

μια φωτεινή κουκίδα είναι ένα υποπίξελ

που ξεχωρίζει στην οθόνη όταν η οθόνη

εμφανίζει ένα σκούρο μοτίβο. Υπάρχουν

τρία είδη ελαττωματικών φωτεινών

κουκίδων.

Ένα αναμμένο, κόκκινο, πράσινο ή μπλε

υποπίξελ.

pixel

27

9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

Δύο παρακείμενα αναμμένα υποπίξελ:

Κόκκινο + Μπλε = Μοβ

Κόκκινο + Πράσινο = Κίτρινο

Πράσινο + Μπλε = Κυανό (Ανοιχτό Μπλε)

Εγγύτητα ελαττωμάτων πίξελ

Επειδή τα ελαττώματα πίξελ και υποπίξελ

του ίδιου τύπου που είναι κοντά το ένα

στο άλλο πιθανόν να είναι περισσότερο

αισθητά, η Philips καθορίζει επίσης τις

αποδεκτές αποκλίσεις για τα ελαττώματα

εγγύτητας πίξελ.

Τρία παρακείμενα αναμμένα υποπίξελ (ένα άσπρο πίξελ).

Σημείωση

Μια κόκκινη ή μπλε φωτεινή κουκίδα

πρέπει να είναι πάνω από 50 τοις εκατό

φωτεινότερη από ότι οι γειτονικές κουκίδες,

ενώ μια πράσινη φωτεινή κουκίδα είναι

30 τοις εκατό φωτεινότερη από ότι οι

γειτονικές κουκίδες.

Ελαττωματικές Μαύρες Κουκίδες

Οι ελαττωματικές μαύρες κουκίδες

εμφανίζονται ως πίξελ ή υποπίξελ που

είναι πάντα σκούρα ή "σβηστά". Δηλαδή,

μια σκούρα κουκίδα είναι ένα υποπίξελ

που ξεχωρίζει στην οθόνη όταν η οθόνη

εμφανίζει ένα ανοιχτόχρωμο μοτίβο.

Υπάρχουν τρία είδη ελαττωματικών

μαύρων κουκίδων.

Αποδεκτές αποκλίσεις ελαττωμάτων πίξελ

Για να δικαιούστε επισκευή ή

αντικατάσταση λόγω ελαττωμάτων πίξελ

κατά την περίοδο της εγγύησης, η οθόνη

TFT ενός μόνιτορ επίπεδης οθόνης

Philips πρέπει να έχει ελαττώματα πίξελ ή

υποπίξελ που υπερβαίνουν τις αποδεκτές

αποκλίσεις που σημειώνονται στους

παρακάτω πίνακες.

28

9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

1 αναμμένο υποπίξελ

2 γειτονικά αναμμένα υποπίξελ

3 γειτονικά αναμμένα υποπίξελ (ένα λευκό πίξελ)

Απόσταση ανάμεσα σε δυο ελαττωματικές φωτεινές

κουκίδες*

Σύνολο ελαττωματικών φωτεινών κουκίδων παντός τύπου

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

1 σκούρο υποπίξελ

2 γειτονικά σκούρα υποπίξελ

3 γειτονικά σκούρα υποπίξελ

Απόσταση ανάμεσα σε δύο ελαττωματικές μαύρες κουκίδες*

Σύνολο ελαττωματικών μαύρων κουκίδων παντός τύπου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΥΚΙΔΩΝ

Σύνολο ελαττωματικών φωτεινών ή μαύρων κουκίδων

παντός τύπου

1

0

3

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

>15mm

3

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

5 ή λιγότερα

2 ή λιγότερα

0

>15mm

5 ή λιγότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

5 ή λιγότερα

Σημείωση

1. 1 ή 2 γειτονικά ελαττωματικά υποπίξελ = 1 ελαττωματική κουκίδα

2. Αυτή η οθόνη είναι συμβατή με το ISO9241-307 (ISO9241-307: Εργονομική απαίτηση,

μέθοδοι δοκιμής ανάλυσης και συμμόρφωσης για ηλεκτρονικές οπτικές οθόνες)

3. Το ISO9241-307 είναι ο διάδοχος του προτύπου που ήταν παλαιότερα γνωστό ως

ISO13406, το οποίο αποσύρθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO) σύμφωνα

με: 2008-11-13.

29

9. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

9�2

Εξυπηρέτηση & Εγγύηση Πελάτη

Για πληροφορίες σχετικά με τις καλύψεις της εγγύησης και πρόσθετες απαιτήσεις

υποστήριξης που ισχύουν στην περιοχή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο για λεπτομερή

στοιχεία ή επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Philips.

Για επέκταση εγγύησης, αν θέλετε να επεκτείνετε την περίοδο της γενικής εγγύησης,

παρέχεται ένα πακέτο σέρβις εκτός εγγύησης μέσω του Πιστοποιημένου Κέντρου Σέρβις.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αγοράσει την

υπηρεσία μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Κατά τη

διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου της εγγύησης, η υπηρεσία περιλαμβάνει παραλαβή,

επισκευή και επιστροφή, ωστόσο ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη.

Αν ο Πιστοποιημένος Συνεργάτης Σέρβις δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες

επισκευές μέσα στο παρεχόμενο εκτεταμένο πακέτο σέρβις, θα βρούμε εναλλακτικές λύσεις

για εσάς, στα πλαίσια της εκτεταμένης περιόδου σέρβις που αγοράσατε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της

Philips ή με το τοπικό κέντρο επικοινωνίας (με τον αριθμό εξυπηρέτησης καταναλωτών).

Ο αριθμός κέντρου εξυπηρέτησης πελατών Philips αναφέρεται παρακάτω.

Τοπική τυπική

περίοδος

εγγύησης

Ανάλογα με την

περιοχή

Εκτεταμένη

περίοδος εγγύησης

+ 1 έτος

+ 2 έτη

+ 3 έτη

Συνολική περίοδος εγγύησης

Τοπική τυπική περίοδος εγγύησης

+1

Τοπική τυπική περίοδος εγγύησης

+2

Τοπική τυπική περίοδος εγγύησης

+3

**Απαιτούνται απόδειξη αρχικής αγοράς και εκτεταμένης περιόδου εγγύησης.

Σημείωση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σημαντικών πληροφοριών για τη γραμμή τοπικής εξυπηρέτησης,

που διατίθεται στη σελίδα υποστήριξης του ιστότοπου της Philips.

30

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

10�

Αντιμετώπιση

προβλημάτων &

συνήθεις ερωτήσεις

10�1

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στη σελίδα αυτή αναφέρονται προβλήματα

τα οποία μπορούν να διορθωθούν

από κάποιον χρήστη. Αν το πρόβλημα

παραμένει αφού δοκιμάσετε αυτές

τις λύσεις, επικοινωνήστε με έναν

αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης

πελατών της Philips.

Συνήθη προβλήματα

Δεν υπάρχει εικόνα (Η λυχνία LED

τροφοδοσίας δεν ανάβει)

• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο ρεύματος

είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και στην

πίσω πλευρά της οθόνης.

• Αρχικά, επιβεβαιώστε ότι το πλήκτρο

ισχύος στην μπροστινή πλευρά της

οθόνης είναι στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓ. και

στη συνέχεια πατήστε το στη θέση

ΕΝΕΡΓ..

Δεν υπάρχει εικόνα (Η λυχνία LED

τροφοδοσίας είναι λευκή)

• Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής είναι

ενεργοποιημένος.

• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο σήματος

είναι σωστά συνδεδεμένο στον

υπολογιστή.

• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο της

οθόνης δεν έχει λυγισμένες ακίδες

στην πλευρά σύνδεσης. Αν έχει,

επισκευάστε ή αντικαταστήστε το

καλώδιο.

• Μπορεί να είναι ενεργοποιημένη η

ιδιότητα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Στην οθόνη εμφανίζεται

  

• Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο της

οθόνης είναι σωστά συνδεδεμένο στον

υπολογιστή. (Ανατρέξτε επίσης στον

Οδηγό Γρήγορης Έναρξης).

• Ελέγξτε αν το καλώδιο της οθόνης έχει

λυγισμένες ακίδες.

• Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής είναι

ενεργοποιημένος.

Το πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΟ δεν λειτουργεί

• Η αυτόματη λειτουργία εφαρμόζεται

μόνο στη λειτουργία VGA-

Αναλογικό. Αν το αποτέλεσμα δεν

είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε χειροκίνητες

ρυθμίσεις μέσω του μενού OSD.

Σημείωση

Η Αυτόματη λειτουργία δεν εφαρμόζεται

στη λειτουργία οθόνης DVI-Ψηφιακό

καθώς δεν είναι απαραίτητο.

Ορατά σημάδια καπνού ή σπινθήρες

• Μην πραγματοποιείτε κανένα βήμα

αντιμετώπισης προβλημάτων

• Αποσυνδέστε την οθόνη από την πηγή

τροφοδοσίας αμέσως για ασφάλεια

• Επικοινωνήστε αμέσως με τον

αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών

της Philips.

Προβλήματα απεικόνισης

Η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη

• Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας

χρησιμοποιώντας τη λειτουργία

"Αυτόματο" στις βασικές επιλογές του

OSD.

• Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας από

τη ρύθμιση Φάση/Ρολόι του μενού

Εγκατάσταση στις βασικές επιλογές

του OSD. Ισχύει μόνο για τη λειτουργία

VGA.

31

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

Η εικόνα δονείται στην οθόνη

• Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι

συνδεδεμένο σωστά στην κάρτα

γραφικών ή τον Η/Υ.

Εμφανίζεται κάθετο τρεμούλιασμα

• Ρυθμίστε την εικόνα χρησιμοποιώντας

τη λειτουργία "Αυτόματο" στις βασικές

επιλογές του OSD.

• Εξαφανίστε τις κάθετες γραμμές από

τη ρύθμιση Φάση/Ρολόι του μενού

Εγκατάσταση στις βασικές επιλογές

του OSD. Ισχύει μόνο για τη λειτουργία

VGA.

Εμφανίζεται οριζόντιο τρεμούλιασμα

• Ρυθμίστε την εικόνα χρησιμοποιώντας

τη λειτουργία "Αυτόματο" στις βασικές

επιλογές του OSD.

• Εξαφανίστε τις κάθετες γραμμές από

τη ρύθμιση Φάση/Ρολόι του μενού

Εγκατάσταση στις βασικές επιλογές

του OSD. Ισχύει μόνο για τη λειτουργία

VGA.

Η εικόνα εμφανίζεται θολή, ασαφής ή πολύ

σκοτεινή

• Ρυθμίστε την αντίθεση και τη

φωτεινότητα από την εμφάνιση επί της

οθόνης.

Μετά την απενεργοποίηση, παραμένει μια

"μετα-εικόνα", μια "καμένη εικόνα" ή μια

"εικόνα-φάντασμα".

• Η αδιάλειπτη εμφάνιση ακίνητων ή στατικών εικόνων για εκτεταμένη

χρονική περίοδο μπορεί να

προκαλέσει "κάψιμο" της εικόνας, που

είναι επίσης γνωστό και ως "μετα-

εικόνα" ή "εικόνα-φάντασμα", στην

οθόνη σας. Το "Κάψιμο", η "μετα-

εικόνα" ή η "εικόνα-φάντασμα", είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο

στην τεχνολογία οθόνης LCD. Στις

περισσότερες περιπτώσεις η "καμένη

εικόνα", ή "μετα-εικόνα" ή "εικόνα-

φάντασμα" θα εξαφανιστεί βαθμιαία

σε ένα χρονικό διάστημα μετά την

απενεργοποίηση της οθόνης.

• Ενεργοποιείτε πάντα ένα κινούμενο

πρόγραμμα προστασίας της οθόνης όταν αφήνετε την οθόνη χωρίς

επιτήρηση.

• Ενεργοποιείτε πάντα μια εφαρμογή

περιοδικής ανανέωσης της οθόνης

αν η LCD οθόνη σας θα προβάλλει

στατικό περιεχόμενο που δεν αλλάζει.

• Αδυναμία ενεργοποίησης προστασίας

οθόνης ή μίας εφαρμογής περιοδικής

ανανέωσης οθόνης ενδέχεται να

οδηγήσει σε σοβαρά συμπτώματα

"καψίματος" ή "μετα-εικόνας" ή

"εικόνας-φαντάσματος" που δε θα

εξαφανιστούν και δεν μπορούν

να επιδιορθωθούν. Η ζημία που

αναφέρεται παραπάνω δεν καλύπτεται

από την εγγύησή σας.

Η εικόνα εμφανίζεται παραμορφωμένη. Το

κείμενο είναι ασαφές ή θαμπό.

• Ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης

Στην οθόνη εμφανίζονται πράσινες, μπλε,

σκοτεινές και λευκές κουκίδες

• Οι υπολειπόμενες κουκίδες είναι

σύνηθες χαρακτηριστικό των υγρών

κρυστάλλων που χρησιμοποιούνται

σήμερα στην τεχνολογία. Ανατρέξτε

στην πολιτική πίξελ για περισσότερες

λεπτομέρειες.

*

του Η/Υ στην ίδια λειτουργία με τη

συνιστώμενη ενδογενή ανάλυση

οθόνης.

Η λυχνία "ενεργοποίησης" είναι πολύ

δυνατή και είναι ενοχλητική

• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λυχνία

"ενεργοποίησης" χρησιμοποιώντας

32

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

τη ρύθμιση της λυχνίας LED από την

επιλογή Setup (Εγκατάσταση) στις

βασικές επιλογές του OSD.

Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε

στη λίστα με τα Κέντρα Πληροφόρησης

Καταναλωτών και επικοινωνήστε με τον

αντιπρόσωπο της τεχνικής εξυπηρέτησης

της Philips.

* Η λειτουργικότητα ενδέχεται να διαφέρει

ανάλογα με το μοντέλο οθόνης.

10�2

Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις

ΕΡ1: Κατά την εγκατάσταση της οθόνης

μου τι θα πρέπει να κάνω εάν

εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα

"Δεν είναι δυνατή η προβολή αυτής

της λειτουργίας βίντεο";

Απ.: Συνιστώμενη ανάλυση για αυτή την

οθόνη: 2560 x 1440 @ 60 Hz.

• Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, στη

συνέχεια συνδέστε τον Η/Υ σας

στην οθόνη που χρησιμοποιούσατε

προηγουμένως.

• Στο μενού Έναρξη των Windows,

επιλέξτε Ρυθμίσεις/Πίνακας ελέγχου.

Στο παράθυρο Πίνακας ελέγχου,

επιλέξτε το εικονίδιο Οθόνη. Στο

Πίνακας ελέγχου της Οθόνης, επιλέξτε

την καρτέλα "Ρυθμίσεις". Στην καρτέλα

ρυθμίσεων, στο πλαίσιο με την ετικέτα

"περιοχή επιφάνειας εργασίας",

μετακινήστε το ρυθμιστικό στα 2560 x

1440 πίξελ.

• Ανοίξτε το "Πρόσθετες ιδιότητες" και

ρυθμίστε το Ρυθμός ανανέωσης στα

60 Hz, στη συνέχεια κάντε κλικ στο

OK.

• Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή

σας και επαναλάβετε τα βήματα 2 και

3 για να επαληθεύσετε ότι ο Η/Υ σας έχει ρυθμιστεί στα 2560 x 1440 @ 60

Hz.

• Κλείστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε

την παλιά οθόνη και συνδέστε ξανά

την οθόνη LCD Philips.

• Ενεργοποιήστε την οθόνη σας και στη

συνέχεια τον Η/Υ σας.

ΕΡ2: Ποια είναι η συνιστώμενη

συχνότητα ανανέωσης για την

οθόνη LCD;

Απ.: Η συνιστώμενη συχνότητα

ανανέωσης για τις οθόνες LCD

είναι 60 Hz, σε περίπτωση όμως

θορύβου στην οθόνη μπορείτε να

τη ρυθμίσετε σε 75 Hz για να δείτε

αν θα απομακρυνθεί ο θόρυβος.

ΕΡ3: Τι είναι τα αρχεία .inf και .icm

στο εγχειρίδιο χρήστη; Πώς να

εγκαταστήσω τα προγράμματα

οδήγησης (.inf και .icm);

Απ.: Είναι τα αρχεία των προγραμμάτων

οδήγησης για την οθόνη σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες

στο εγχειρίδιο χρήστη για να

εγκαταστήσετε τα προγράμματα

οδήγησης. Ο υπολογιστής σας ίσως

να σας ζητήσει τα προγράμματα

οδήγησης της οθόνης (αρχεία

.inf και .icm) ή ένα δίσκο που τα

περιέχει όταν εγκαθιστάτε την

οθόνη για πρώτη φορά.

ΕΡ4: Πώς να προσαρμόσω την ανάλυση;

Απ.: Το πρόγραμμα οδήγησης της

κάρτας βίντεο/γραφικών και η οθόνη

καθορίζουν μαζί τις διαθέσιμες

αναλύσεις. Μπορείτε να επιλέξετε

την ανάλυση που επιθυμείτε από

τον Πίνακα Ελέγχου των Windows

®

στην επιλογή "Display properties

(Ιδιότητες οθόνης)".

ΕΡ5: Τι θα συμβεί αν χαθώ αλλάζοντας

τις ρυθμίσεις της οθόνης μέσω του

μενού OSD;

Απ.: Πατήστε απλά το πλήκτρο OK, στη

συνέχεια επιλέξτε "Επαναφορά"

33

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

για επαναφορά των αρχικών

εργοστασιακών ρυθμίσεων.

ΕΡ. 6: Είναι η οθόνη LCD ανθεκτική στις

γρατζουνιές;

Απ.: Γενικά συνιστάται να μην γίνεται η

επιφάνεια της οθόνης αντικείμενο

ισχυρών κραδασμών και να

προστατεύεται από αιχμηρά ή αμβλεία αντικείμενα. Όταν

χειρίζεστε την οθόνη, σιγουρευτείτε ότι δεν ασκείται πίεση ή δύναμη

στην επιφάνεια της οθόνης.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις

προϋποθέσεις της εγγύησής σας.

ΕΡ. 7: Πώς πρέπει να καθαρίζω την

επιφάνεια της οθόνης LCD;

Απ.: Για σύνηθες καθάρισμα,

χρησιμοποιήστε ένα καθαρό,

απαλό πανί. Για έντονο καθάρισμα,

χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική

αλκοόλη. Μην χρησιμοποιείτε άλλα

διαλυτικά όπως αιθυλική αλκοόλη,

ακετόνη, εξάνιο, κλπ.

ΕΡ. 8: Μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις

χρωμάτων της οθόνης μου;

Απ.: Ναι, μπορείτε να αλλάξετε τις

ρυθμίσεις χρωμάτων μέσω των

χειριστηρίων του OSD σύμφωνα με

τις παρακάτω διαδικασίες,

• Πατήστε το "ΟΚ" για να προβληθεί το

μενού OSD (Εμφάνιση επί της οθόνης)

• Πατήστε "Βέλος προς τα κάτω" για

να επιλέξετε την επιλογή "Χρώμα"

κατόπιν πατήστε "OK" για εισάγετε

τη ρύθμιση του χρώματος, υπάρχουν

τρεις ρυθμίσεις όπως παρακάτω.

1. Θερμοκρασία χρώματος: Οι έξι

ρυθμίσεις είναι 5000K, 6500K,

7500K, 8200K, 9300K και 11500K.

Με τις ρυθμίσεις στο εύρος των

5000K η οθόνη εμφανίζεται "θερμή

με κόκκινο-λευκό χρωματικό τόνο",

ενώ με θερμοκρασία 11500K η

οθόνη εμφανίζεται "ψυχρή, με

μπλε-λευκό χρωματικό τόνο".

2. sRGB: Πρόκειται για μια τυπική

ρύθμιση για τη διασφάλιση της

σωστής ανταλλαγής χρωμάτων

μεταξύ διαφορετικών συσκευών

(π.χ. ψηφιακές κάμερες, οθόνες,

εκτυπωτές, σαρωτές, κλπ.).

3. Καθορισμός από το χρήστη: Ο

χρήστης μπορεί να επιλέξει τις

ρυθμίσεις χρωμάτων της δικής

του επιλογής προσαρμόζοντας το

κόκκινο, το πράσινο και το μπλε

χρώμα.

Σημείωση

Μέτρηση του χρώματος του φωτός

που ακτινοβολείται από ένα αντικείμενο όταν αυτό θερμαίνεται. Η μέτρηση

αυτή εκφράζεται σε όρους απόλυτης

κλίμακας (βαθμοί Κέλβιν). Οι χαμηλότερες

θερμοκρασίες Κέλβιν όπως η 2004K είναι

κόκκινες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες όπως η 9300K είναι μπλε. Η ουδέτερη

θερμοκρασία είναι λευκή, στους 6504K.

ΕΡ. 9: Μπορώ να συνδέσω την οθόνη

LCD σε οποιονδήποτε Η/Υ, σταθμό

εργασίας ή υπολογιστή Mac;

Απ.: Ναι. Όλες οι οθόνες LCD Philips

είναι πλήρως συμβατές με τους

συνήθεις Η/Υ, υπολογιστές Mac

και σταθμούς εργασίας. Ίσως να

χρειαστείτε έναν προσαρμογέα

καλωδίου για να συνδέσετε

την οθόνη στο σύστημα Mac

σας. Επικοινωνήστε με τον

αντιπρόσωπο πωλήσεων

της Philips για περισσότερες

πληροφορίες.

ΕΡ. 10:

Διαθέτουν οι οθόνες LCD

Philips τη δυνατότητα Plug-and-

Play (τοποθέτησης-και-άμεσης-

λειτουργίας);

34

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

από την εγγύησή σας.

Απ.: Ναι, οι οθόνες έχουν δυνατότητα

Plug-and-Play (τοποθέτησης-

και-άμεσης-λειτουργίας) για τα

λειτουργικά συστήματα Windows

10/8.1/8/7, Mac OSX.

ΕΡ. 11:

Τι είναι το "Πάγωμα της εικόνας" ή το "Κάψιμο της εικόνας" ή

η "Μετα-εικόνα" ή η "Εικόνα-

φάντασμα" στις οθόνες LCD;

Απ.: Η αδιάλειπτη εμφάνιση ακίνητων ή στατικών εικόνων για εκτεταμένη

χρονική περίοδο μπορεί να

προκαλέσει "κάψιμο" της εικόνας,

που είναι επίσης γνωστό και

ως "μετα-εικόνα" ή "εικόνα-

φάντασμα", στην οθόνη σας.

Το "Κάψιμο", η "μετα-εικόνα" ή

η "εικόνα-φάντασμα", είναι ένα

ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο

στην τεχνολογία οθόνης LCD.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η

"καμένη εικόνα", ή "μετα-εικόνα" ή

"εικόνα-φάντασμα" θα εξαφανιστεί

βαθμιαία σε ένα χρονικό διάστημα

μετά την απενεργοποίηση της

οθόνης.

Ενεργοποιείτε πάντα ένα κινούμενο

πρόγραμμα προστασίας της

οθόνης όταν αφήνετε την οθόνη

χωρίς επιτήρηση.

Ενεργοποιείτε πάντα μια εφαρμογή

περιοδικής ανανέωσης της οθόνης

αν η LCD οθόνη σας θα προβάλλει

στατικό περιεχόμενο που δεν

αλλάζει.

ΕΡ. 12:

Γιατί στην οθόνη μου δεν

εμφανίζεται ευκρινές κείμενο

και εμφανίζονται ακανόνιστοι

χαρακτήρες;

Απ.: Η οθόνη LCD σας λειτουργεί

καλύτερα στην εγγενή της ανάλυση

2560 x 1440 @ 60 Hz. Για καλύτερη

εμφάνιση, να χρησιμοποιείτε αυτήν

την ανάλυση.

ΕΡ13: Πώς μπορώ να ξεκλειδώσω/

κλειδώσω το πλήκτρο

συντόμευσης;

Απ.: Πιέστε το για 10

δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε/

κλειδώσετε το πλήκτρο

συντόμευσης. Με αυτή την

ενέργεια, στην οθόνη σας

αναδύεται η οδηγία "Προσοχή",

ενημερώνοντας για την κατάσταση

ξεκλειδώματος/κλειδώματος όπως

φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

  

  

Προειδοποίηση

Αδυναμία ενεργοποίησης προστασίας

οθόνης ή μίας εφαρμογής περιοδικής

ανανέωσης οθόνης ενδέχεται να οδηγήσει

σε σοβαρά συμπτώματα "καψίματος" ή

"μετα-εικόνας" ή "εικόνας-φαντάσματος"

που δε θα εξαφανιστούν και δεν

μπορούν να επιδιορθωθούν. Η ζημία που

αναφέρεται παραπάνω δεν καλύπτεται

35

© 2018 Koninklijke Philips N.V. Με την επιφύλαξη παντός

δικαιώματος.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και διατέθηκε στην αγορά

από ή για λογαριασμό της Top Victory Investments Ltd. ή μιας

από τις θυγατρικές της. Η Top Victory Investments Ltd. είναι ο

εγγυητής αυτού του προϊόντος. Η Philips και η Philips Shield

Emblem αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της

Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Έκδοση: M7272BJE1T

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement