Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual

Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual
Brilliance
272B7
www.philips.com/welcome
PL Podręcznik użytkownika
1
Serwis i gwarancja
26
Rozwiązywanie
problemów i FAQ
30
Spis treści
1.Ważne �������������������������������������������� 1
1.1 Środki bezpieczeństwa i
konserwacja ���������������������������������� 1
1.2 Konwencje zapisu ���������������������� 3
1.3 Usuwanie produktu i
materiałów opakowania ����������� 3
2. Ustawienia monitora ����������������� 5
2.1Instalacja ��������������������������������������� 5
2.2 Działanie monitora ��������������������� 8
2.3 Zdejmij zespół podstawy do
montażu VESA ����������������������������� 11
3. Optymalizacja obrazu �������������� 12
3.1SmartImage ��������������������������������� 12
3.2SmartContrast ����������������������������� 13
4. Funkcja PowerSensor™ ����������� 14
5. Wbudowana kamera
internetowa z mikrofonem ����� 16
5.1 Wymagania systemowe w
zakresie komputera ������������������16
5.2 Korzystanie z urządzenia �������16
6. Funkcja łączenia
łańcuchowego ��������������������������� 18
7. Dane techniczne �����������������������20
7.1 Rozdzielczość i tryby ustawień
wstępnych ���������������������������������� 24
8. Zarządzanie zasilaniem ���������� 25
9. Serwis i gwarancja ������������������� 26
9.1 Zasady firmy Philips dotyczące
defektu pikseli monitorów z
płaskim panelem ����������������������26
9.2 Serwis i gwarancja ��������������������29
10. Rozwiązywanie problemów i
FAQ ����������������������������������������������30
10.1Rozwiązywanie problemów ��30
10.2Ogólne pytania FAQ ���������������� 32
1. Ważne
• Podczas ustawiania monitora należy
upewnić się, że zapewniony jest łatwy
dostęp do wtyki i gniazda zasilania.
1. Ważne
Ten elektroniczny podręcznik użytkownika
jest przeznaczony dla wszystkich
użytkowników monitora Philips. Należy
poświęcić trochę czasu na przeczytanie
tego podręcznika użytkownika, przed
rozpoczęciem używania monitora. Zawiera
on ważne informacje i uwagi dotyczące
używania monitora.
• Jeśli monitorzostałwyłączonypoprzez
odłączenie kabla zasilającego lub
przewodu prądu stałego, w celu
uzyskanianormalnegodziałania,należy
zaczekać 6 sekund przed ponownym
podłączeniem kabla zasilającego lub
przewodu prądu stałego.
• Przez cały czas eksploatacji monitora,
należyużywać przewodówzasilających
z certyfikatem, dostarczonych przez
firmęPhilips.Brakprzewoduzasilającego
należy zgłosić do lokalnego punktu
serwisowego. (Sprawdź informacje w
części Centrum informacji opieki nad
klientem)
Produkt firmy Philips jest objęty gwarancją
pod warunkiem właściwej obsługi i używania
go zgodnie z przeznaczeniem i z właściwymi
instrukcjami obsługi oraz po przedstawieniu
oryginału faktury lub paragonu kasowego,
zawierającego datę zakupu, nazwę dostawcy
oraz model i numer seryjny produktu.
• W czasie działania nie należy narażać
monitora na silne drgania lub uderzenia.
1.1 Środki bezpieczeństwa i
konserwacja
• Podczas działania lub przenoszenia
nie należy uderzać lub dopuszczać do
upadku monitora.
Ostrzeżenia
Używanie elementów sterowania, regulacji
lub innych procedur niż te, które opisano w
niniejszej dokumentacji, może spowodować
porażenie prądem i/lub zagrożenia
mechaniczne.
Konserwacja
• Aby chronić monitor przed możliwym
uszkodzeniem nie należy nadmiernie
naciskać na panel LCD. Podczas
przenoszenia monitora, przy
podnoszeniunależychwytaćzaramę;nie
należypodnosićmonitoraumieszczając
ręce lub palce na panelu LCD.
Podczas podłączania i użytkowania twojego
monitora komputerowego należy przeczytać
instrukcje i postępować zgodnie z nimi.
Działanie
• Jeśli monitor nie będzie używany w
dłuższym okresie czasu, należy go
odłączyć od zasilania.
• Monitor należy chronić przed
bezpośrednim światłem słonecznym,
bardzosilnym,jasnymświatłemitrzymać
go z dala od źródła ciepła. Długotrwała
ekspozycja natego rodzaju środowisko,
może spowodować rozbarwienie i
uszkodzenie monitora.
• Przed czyszczeniem lekko zwilżoną
szmatką należy odłączyć monitor od
zasilania. Ekran można wycierać suchą
szmatka, przy wyłączonym zasilaniu.
Jednakże, nigdy nie należy używać do
czyszczeniamonitorarozpuszczalników
organicznych, takich jak alkohol lub
opartych na amoniaku płynów.
• Należyusunąćjakiekolwiekobiekty,które
mogą blokować szczelinywentylacyjne
lubuniemożliwićprawidłowechłodzenie
elementów elektronicznych monitora.
• Aby uniknąć ryzyka porażenia lub
trwałego uszkodzenia zestawu, nie
należy narażać monitora na działanie
• Nie wolno blokować szczelin
wentylacyjnych obudowy.
1
1. Ważne
kurzu, deszczu, wody, lub nadmiernej
wilgoci.
aplikacji okresowego odświeżania ekranu,
może spowodować poważne symptomy
„wypalenia” lub „poobrazu” albo „powidoku”,
które nie znikną i nie można będzie ich
naprawić. Wspomniane uszkodzenie nie
podlega gwarancji.
• Po zamoczeniu monitora, należy go jak
najszybciej wytrzeć suchą szmatką.
• Jeśli downętrza monitora przedostanie
się obca substancja lub woda, należy
natychmiastwyłączyćzasilanieiodłączyć
przewód zasilający. Następnie, należy
usunąć obcą substancję lub wodę i
wysłaćmonitordopunktunaprawczego.
Serwis
• Pokrywę obudowy może otwierać
wyłącznie wykwalifikowany personel
serwisu.
• Nie należy przechowywać lub używać
monitora w miejscach narażonych na
oddziaływanie ciepła, bezpośredniego
światła słonecznego lub ekstremalnie
niskich temperatur.
• Jeśli wymagane są jakiekolwiek
dokumenty dotyczące naprawy lub
integracji należy się skontaktować
z lokalnym punktem serwisowym.
(sprawdź rozdział „Centrum informacji
klienta”)
• Abyzapewnićnajlepszefunkcjonowanie
monitora i jego długą żywotność należy
go używać w miejscach, w których
temperatura i wilgotność mieści się w
podanym zakresie.
• Informacje dotyczące transportu,
można uzyskać w części „Specyfikacje
techniczne”.
• Nie wolno pozostawiać monitora w
samochodzie/bagażnikunagrzewanym
bezpośrednimi promieniami słońca.
• Temperatura: 0 - 40°C 32 - 104°F
• Wilgotność: 20 - 80% RH
Ważne informacje dotyczące wypalania
obrazu/powidoku
Uwaga
Jeśli monitor nie działa normalnie, lub gdy nie
ma pewności, którą procedurę zastosować
podczas wykonywania instrukcji działania
należy skontaktować się z technikiem
serwisu.
• Popozostawieniumonitorabeznadzoru
należy zawsze uaktywniać program
wygaszacza ekranu z ruchomym
obrazem.Abyzapobiecpozostawaniuna
monitorzetrwałego,statycznegoobrazu
należy zawsze uaktywniać aplikację
do okresowego odświeżania ekranu.
Wydłużonenieprzerwanewyświetlanie
stałychlubnieruchomychobrazów,może
spowodować na ekranie „wypalenie”,
znane również jako „powidok” lub
„poobraz”.
• „Wypalenie”, „poobraz”lub „powidok”
to dobrze znane zjawisko dotyczące
technologii LCD. W większości
przypadków,„wypalenie”lub„powidok”
albo „poobraz” znika stopniowo po
pewnymczasieodwyłączeniazasilania.
Ostrzeżenie
Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu lub
2
1. Ważne
1.3 Usuwanieproduktuimateriałów
opakowania
1.2 Konwencje zapisu
Konwencje zapisu zastosowane w niniejszym
dokumencie wykorzystują następujące
elementy:
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment [Utylizacja odpadów
elektrycznych i elektronicznych])
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
W tej instrukcji pewne bloki tekstu mogą
być wyróżnione poprzez zastosowanie
pogrubienia lub pochylenia czcionki, mogą
też towarzyszyć im ikony. Bloki takie zawierają
uwagi, przestrogi lub ostrzeżenia. Są one
wykorzystywane w następujący sposób:
Uwaga
Ta ikona wskazuje ważną informację i
poradę, pomocną w lepszym wykorzystaniu
możliwości sprzętu.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used
electrical and electronic appliances, this
product may not be disposed of with normal
household waste. You are responsible
for disposal of this equipment through a
designated waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your local
government office, the waste disposal
organization that serves your household
or the store at which you purchased the
product.
Przestroga
Ta ikona wskazuje informacje, jak uniknąć
potencjalnego uszkodzenia sprzętu lub
utraty danych.
Ostrzeżenie
Ta ikona wskazuje możliwość powstania
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz
wskazuje sposób uniknięcia problemu.
Niektóre ostrzeżenia mogą mieć inną
formę oraz występować bez ikon. W takich
przypadkach określony sposób prezentacji
ostrzeżenia jest wskazywany przez
odpowiednie przepisy.
Your new monitor contains materials that
can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product to
increase the amount of reusable materials
and to minimize the amount to be disposed
of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make
the packaging easily separable into mono
materials.
Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
3
1. Ważne
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives to optimize
the environmental performance of the
organization's product, service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled.
At Philips, end-of-life management primarily
entails participation in national take-back
initiatives and recycling programs whenever
possible, preferably in cooperation with
competitors, which recycle all materials
(products and related packaging material)
in accordance with all Environmental Laws
and taking back program with the contractor
company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components which can
be recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Ustawienia monitora
Instalacja podstawy
2. Ustawienia monitora
1. Połóżmonitorekranemwdółnagładkiej
powierzchni. Należy uważać, aby nie
zarysować lub nie uszkodzić ekranu.
2.1 Instalacja
Zawartość opakowania
272B7
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Przytrzymaj statywobydwiema rękami.
(1) Delikatnie doczep statyw do
mocowania VESA aż do zatrzaśnięcia.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
(2) D
elikatnie dołącz podstawę do
statywu.
ps
www.philips.com/welcome
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
* CD
(3) Dokręć palcami śrubę na spodzie
podstawy i przymocuj dobrze
podstawę do statywu.
Power
*USB
(272B7QPTKEB)
*HDMI
*DP
*Audio
1
*VGA
2
3
*mini DP
(272B7QPTKEB)
Ostrzeżenia
*Zależnie od regionu
5
2. Ustawienia monitora
272B7QPTKEB:
Podłączanie do komputera PC
272B7QPJEB:
Fast Charger
12
11
Fast Charger
10
11
8
9
2 3 4 5
6 7
10
1
9
7
8
2 3
4
5
6
1
1 Blokada Kensington zabezpieczenia
przed kradzieżą
1 Blokada Kensington zabezpieczenia
2 Wejście audio
przed kradzieżą
3 Gniazdo słuchawek
2 Wejście HDMI
4 Wejście HDMI
3 Wejście Display Port
5 Wejście Display Port
4 Wejście mini DisplayPort
6 Wejście VGA
5 Wejście VGA
7 Wejście zasilania prądem zmiennym
6 Wyjście DisplayPort
8 Przełącznik zasilania
7 Gniazdo wejścia audio i gniazdo
9 Port USB przesyłania danych
słuchawek
10 Port USB pobierania danych
8 Wejście zasilania prądem zmiennym
11 Port USB do szybkiego ładowania
9 Włącznik zasilania
10 Port USB przesyłania danych
11 Port USB pobierania danych
12 Port USB do szybkiego ładowania/
port USB pobierania danych
Połączenie z komputerem PC
1. Podłącz pewnie przewód zasilającydo
złącza z tyłu monitora.
2. Wyłącz komputer i odłącz kabel
zasilający.
3. Podłącz kable sygnałowe monitora do
złączawideowtylnej części komputera.
6
2. Ustawienia monitora
4. Podłącz kabel zasilający komputera i
monitora do pobliskiego gniazda.
funkcji zasilania USB i ładowania nawet
wtedy, gdy monitor znajduje się w
trybie uśpienia.
5. Włącz komputer i monitor. Jeśli
na monitorze pojawi się obraz,
oznacza to, że instalacja została
zakończona.
272B7QPJEB:


Koncentrator USB
 
Aby zachować zgodność z
międzynarodowymi standardami
dotyczącymi energii w trybie uśpienia
i wyłączenia zasilania, koncentrator/
porty tego wyświetlacza są wyłączane.








 
  


272B7QPTKEB:
Podłączone urządzenia USB w tym
stanie nie będą działać.

Aby na stałe ustawić funkcję USB na
stan “WŁĄCZENIE”, należy przejść do
menu OSD, a następnie wybrać “Tryb
gotowości USB” i przełączyć na stan
“WŁĄCZENIE”.

 








 
  
  
 

Ładowanie USB
Ten wyświetlacz ma porty USB z
obsługą standardowego wyjścia
zasilania, włącznie z funkcją ładowania
USB (oznaczone ikoną zasilania ).
Przykładowo, porty te można używać
do ładowania smartfona lub do
zasilania zewnętrznego dysku twardego.
Aby można było korzystać z tej funkcji,
musi być przez cały czas WŁĄCZONE
zasilanie wyświetlacza.
Uwaga
Po WYŁĄCZENIU monitora w dowolnym
czasie przełącznikiem zasilania,
wszystkie porty USB będą miały
WYŁĄCZONĄ funkcję zasilania.
Ostrzeżenie:
Urządzenia bezprzewodowe
USB 2,4GHz, takie jak, mysz
bezprzewodowa, klawiatura i słuchawki,
mogą być zakłócane przez wysokiej
szybkości sygnału urządzenia USB 3.0,
a w rezultacie może to spowodować
zmniejszoną efektywność transmisji
radiowej. W takim przypadku w celu
zmniejszenia efektów zakłócenia należy
wypróbować następujące metody.
Niektóre wybrane wyświetlacze Philips
mogą nie zasilać lub nie ładować
urządzenia, po przejściu do trybu
“Uśpienie” (Biała, migająca dioda LED
zasilania). W takim przypadku, należy
przejść do menu OSD i wybrać “USB
Standby Mode”, a następnie, przełączyć
funkcję na tryb “WŁĄCZENIE”
(domyślne ustawienie = WYŁĄCZENIE).
Pozwoli to na utrzymanie aktywności
• Należy trzymać odbiorniki USB2.0 z
dala od portu połączenia USB3.0.
7
2. Ustawienia monitora
• Użyj standardowy przedłużacz
USB lub hub USB do zwiększenia
odległości pomiędzy
bezprzewodowym odbiornikiem i
portem połączenia USB3.0.
272B7QPTKEB:
8
9
10
2.2 Działanie monitora
Opis przycisków sterowania
272B7QPJEB:
3
3
7 6
7 6
5
4
2
5
4
2
1
WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE
zasilania monitora.
1
Dostęp do menu OSD.
Potwierdzenie regulacji OSD.
WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE
zasilania monitora.
Dopasowanie menu OSD.
Dostęp do menu OSD.
Potwierdzenie regulacji OSD.
Funkcja PowerSensor
Dopasowanie menu OSD.
Zmiana źródła wejścia sygnału.
Funkcja PowerSensor
Powrót do poprzedniego
poziomu menu OSD.
Zmiana źródła wejścia sygnału.
Przycisk skrótu funkcji
SmartImage. Wybierać można
spośród 7 trybów: Office
(Biuro), Photo (Zdjęcia), Movie
(Film), Game (Gry), Economy
(Ekonomiczny), LowBlue Mode
(Tryb LowBlue), Off (Wył.).
Powrót do poprzedniego
poziomu menu OSD.
Przycisk skrótu funkcji
SmartImage. Wybierać można
spośród 7 trybów: Office
(Biuro), Photo (Zdjęcia), Movie
(Film), Game (Gry), Economy
(Ekonomiczny), LowBlue Mode
(Tryb LowBlue), Off (Wył.).
8
8
Kontrolka aktywności kamery
internetowej
2. Ustawienia monitora
9
ekran jest lekko przyciemniony; dla
optymalnej jasności, należy przejść do
OSD w celu ustawienia "DPS" na tryb
"WYŁĄCZENIE".(272B7QPTKEB)
2,0-megapikselowa kamera
internetowa
10 Mikrofon
Main menu
PowerSensor
Opis menu ekranowego OSD
0, 1, 2, 3, 4
Off
Co to jest On-Screen Display (OSD)?
LowBlue Mode
On-Screen Display (OSD) to funkcja dostępna
we wszystkich monitorach LCD Philips.
Umożliwia ona regulację przez użytkownika
parametrów wyświetlania ekranu lub
bezpośredni wybór funkcji monitorów w
oknie instrukcji ekranowych. Przyjazny
dla użytkownika interfejs ekranowy jest
pokazany poniżej:
Input

Sub menu
On
On
1, 2, 3
Off
VGA
HDMI
DisplayPort
Mini DP
(available for selective models)
Picture
Picture Format
Brightness
Wide Screen, 4:3, 1:1
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan


Audio
 

Off, On
Off, On
DPS
Off, On
(available for selective models)
0~100
Volume
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, HDMI, DisplayPort,
Mini DP
(available for selective models)
Audio Source

Color

Color Temperature
sRGB
User Define
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Language
Podstawowe i proste instrukcje dotyczące
przycisków sterowania
OSD Settings
W pokazanym wyżej OSD, można
nacisnąć przyciski
na panelu
przednim monitora w celu przesunięcia
kursora i nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia lub zmiany.
Setup
Menu OSD
Blue: 0~100
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
Vertical
Transparency
0~100
0~100
OSD Time Out
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
V.Position
Phase
0~100
0~100
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
Clone, Extend
DP Out Multi-Stream
(available for selective models)
1.1, 1.2
Displayport
(available for selective models)
Yes, No
Reset
Poniżej zamieszczony jest widok
ogólny struktury menu ekranowego
OSD. Można go wykorzystać jako
punkt odniesienia przy późniejszym
wykonywaniu różnych regulacji.
Information
Uwaga
Ten wyświetlacz ma system "DPS"
dla ECO, domyślne ustawienie to
tryb "WŁĄCZENIE": w tym trybie
9
2. Ustawienia monitora
Regulacja wysokości
Powiadomienie o rozdzielczości
Ten monitor działa optymalnie przy
jego rozdzielczości oryginalnej, 2560
× 1440 @ 60 Hz. Po uruchomieniu
monitora przy innej rozdzielczości,
na ekranie zostanie wyświetlony
komunikat alarmu: Use 2560 × 1440 @
60 Hz for best results. (Najlepsze wyniki
daje ustawienie 2560 × 1440 @ 60 Hz.)
150mm
Alarm dotyczący wyświetlania w
innej rozdzielczości niż rozdzielczość
oryginalna, można wyłączyć w menu
Setup (Ustawienia) OSD (On Screen
Display).
Przestawianie ekranu
Funkcje fizyczne
Nachylanie
30
-5
0
90
Obracanie
-175
+175
10
2. Ustawienia monitora
Uwaga
Ten monitor umożliwia montaż w standardzie
montażowym VESA 100mm x 100mm. Wkręt
montażowy VESA M4. W przypadku montażu
na ścianie zawsze należy kontaktować się z
producentem.
2.3 Zdejmij zespół podstawy do
montażu VESA
Przed rozpoczęciem demontażu podstawy
monitora należy wykonać wymienione
poniżej instrukcje, aby uniknąć możliwych
uszkodzeń lub obrażeń.
1. Wysuńwspornik podstawymonitora na
maksymalną wysokość.
100mm
100mm
2. Połóżmonitorekranemwdółnagładkiej
powierzchni. Należy uważać, aby nie
zarysować lub nie uszkodzić ekranu.
Następniepodnieśpodstawęmonitora.
3. Trzymając wciśnięty przycisk blokady,
przechyl podstawę i wysuń ją.
11
3. Optymalizacja obrazu
1. Naciśnij
, aby uruchomić menu
ekranowe SmartImage.
3. Optymalizacja obrazu
2. Naciskaj wielokrotnie przycisk
w
celuprzełączeniamiędzytrybamiOffice
(Biuro), Photo (Zdjęcia), Movie (Film),
Game (Gry), Economy (Ekonomiczny) i
Off (Wył.).
3.1 SmartImage
Co to jest?
Funkcja SmartImage udostępnia ustawienia
wstępne optymalizujące obraz dla różnego
rodzaju treści, dynamicznie dostosowując
jasność, kontrast, kolor i ostrość w czasie
rzeczywistym. Niezależnie od pracy z
aplikacjami tekstowymi, wyświetlania
obrazów czy oglądania filmów, funkcja
SmartImage Philips zapewnia doskonałe,
zoptymalizowane działanie monitora.
3. Menu ekranowe SmartImage będzie
widoczne na ekranie przez 5 sekund; w
celupotwierdzeniamożnatakżenacisnąć
przycisk „OK”.
Wybierać można spośród siedmiu trybów:
Office (Biuro), Photo (Zdjęcia), Movie (Film),
Game (Gry), Economy (Ekonomiczny),
LowBlue Mode (Tryb LowBlue) i Off (Wył.).
Dlaczego jest mi to potrzebne?
SmartImage
Wymagany jest monitor zapewniający
zoptymalizowane wyświetlanie
wszystkich ulubionych rodzajów treści, a
oprogramowanie SmartImage dynamicznie
dostosowuje jasność, kontrast, kolor i ostrość
w czasie rzeczywistym w celu poprawy
wrażeń podczas oglądania obrazu na
monitorze.
Office
Photo
Movie
Game
Economy
LowBlue Mode
Jak to działa?
ff
SmartImage to zastrzeżona, wiodąca
technologia firmy Philips analizująca
wyświetlane na ekranie treści. Na podstawie
wybranego scenariusza funkcja SmartImage
dynamicznie poprawia kontrast, nasycenie
kolorów oraz ostrość obrazów, poprawiając
wygląd wyświetlanych elementów - a
wszystko to w czasie rzeczywistym, po
naciśnięciu jednego przycisku.
• Office (Biuro): Uwydatnia tekst i
obniża jasność w celu zwiększenia
czytelności i zmniejszenia
zmęczenia oczu. Tryb ten znacząco
poprawia czytelność i wydajność
podczas pracy z arkuszami
kalkulacyjnymi, plikami PDF,
zeskanowanymi artykułami lub innymi
ogólnymi aplikacjami biurowymi.
Jak włączyć funkcję SmartImage?
12
•
Photo (Zdjęcia): Ten profil łączy
nasycenie kolorów, dynamiczny
kontrast i poprawę ostrości w celu
wyświetlania zdjęć i innych obrazów
ze znakomitą przejrzystością i w
żywych kolorach - wszystko to bez
artefaktów i wyblakłych kolorów.
•
Movie (Film): Zwiększona jaskrawość,
pogłębione nasycenie kolorów,
3. Optymalizacja obrazu
pozycji Tryb LowBlue. Zapoznaj się z
opisaną powyżej procedurą wyboru
funkcji SmartImage.
dynamiczny kontrast i duża
ostrość zapewniają wyświetlanie
każdego szczegółu ciemniejszych
obszarów filmów, bez rozmycia
kolorów w miejscach jaśniejszych, z
zachowaniem dynamicznych wartości
naturalnych najlepszego wyświetlania
obrazów wideo.
•
Game (Gry): Włącz obwód over drive
dla uzyskania najlepszego czasu
odpowiedzi, zmniejszenia drżenia
krawędzi szybko poruszających się
po ekranie obiektów, poprawienia
współczynnika kontrastu dla jasnego
i ciemnego schematu, ten profil
zapewnia najlepsze możliwości dla
graczy.
•
Economy (Ekonomiczny): W tym
profilu dostosowywane są jasność i
kontrast i dokładnie dopasowywane
podświetlenie w celu prawidłowego
wyświetlania codziennych aplikacji
biurowych i uzyskania niższego
zużycia energii.
•
•
3.2 SmartContrast
Co to jest?
Unikatowa technologia, dynamicznie
analizująca wyświetlaną treść i
automatycznie optymalizująca
współczynnik kontrastu monitora w celu
zapewnienia maksymalnej przejrzystości
wizualnej i przyjemności płynącej z
oglądania, przez zwiększanie podświetlenia
w celu uzyskania wyraźniejszych,
bardziej czystych i jaśniejszych obrazów
lub zmniejszanie podświetlenia w celu
wyraźnego wyświetlania obrazów na
ciemnym tle.
Dlaczego jest mi to potrzebne?
Wymagana jest najlepsza klarowność
wizualna i komfort podczas oglądania
wszystkich rodzajów treści. SmartContrast
dynamicznie reguluje kontrast i
dostosowuje podświetlenie w celu
uzyskania wyraźnych, czystych, jasnych
obrazów podczas gier lub oglądania filmów
albo wyraźnego, czytelnego tekstu przy
pracy biurowej. Zmniejszenie zużycia energii
monitora zapewnia oszczędność pieniędzy
i wydłużenie żywotności monitora.
LowBlue Mode (Tryb LowBlue):
Badania w zakresie efektywności
widzenia wykazały, że tak jak
promieniowanie ultrafioletowe może
przyczyniać się do uszkodzenia oczu,
również krótkofalowe promieniowanie
światła niebieskiego z ekranów
LED może z czasem prowadzić do
uszkodzenia oczu i wpływać na
zdolność widzenia. W trybie LowBlue
firmy Philips, który opracowano
z myślą o utrzymaniu dobrego
stanu zdrowia, wykorzystywana
jest technologia inteligentnego
oprogramowania, która redukuje
emisję szkodliwego krótkofalowego
światła niebieskiego.
Jak to działa?
Po uaktywnieniu funkcji SmartContrast,
analizuje ona wyświetlaną zawartość w
czasie rzeczywistym w celu dostosowania
kolorów i intensywności podświetlenia.
Funkcja ta dynamicznie poprawia kontrast,
zapewniając doskonałą jakość podczas
oglądania video lub podczas gier.
Off (Wył.): Brak optymalizacji poprzez
SmartImage.
Uwaga
Tryb LowBlue firmy Philips jest zgodny z
certyfikatem ograniczonej emisji światła
niebieskiego TUV. Tryb ten można
włączyć, naciskając przycisk skrótu
, a następnie przycisk w celu wybrania
13
4. Funkcja PowerSensor™
• Po wybraniu oddalenia od monitora
większego niż 100 cm lub 40 cali należy
użyć maksymalnej mocy sygnału
wykrywania, dla odległości do 120 cm
lub 47 cali. (Ustawienie 4)
• Ponieważ niektóre ubraniaw ciemnych
kolorach mogą pochłaniać sygnały
podczerwieni nawet, gdy użytkownik
znajduje się w odległości 100 cm lub 40
caliodekranu,pozałożeniuczarnegolub
ciemnegoubranianależyzwiększyćmoc
sygnału.
4. Funkcja
PowerSensor™
Jak to działa?
• PowerSensor działa na zasadzie
transmisji i odbioru nieszkodliwych
sygnałów „podczerwieni” w celu
wykrycia obecności użytkownika.
• Gdy użytkownik znajduje się
przed monitorem, monitor działa
standardowo według ustawień
ustalonych przez użytkownika
(jasność, kontrast itp.).
• Przykładowo, przy założeniu,
że monitor został ustawiony na
100% jasności, gdy użytkownik
opuści fotel i nie będzie go przed
monitorem, monitor automatycznie
zmniejszy zużycie energii do 80%.
Przycisk skrótu
Odległość od
sensora
3
Tryb Poziomy/Pionowy
Użytkownik z przodu Brak użytkownika
Watt
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Pokazane wyżej zużycie energii jest tylko wartością przykładową
Powyższe ilustracje służą tylko do celów poglądowych i mogą nie
przedstawiać rzeczywistej zawartości ekranu danego modelu.
Ustawienia
Ustawienia domyślne
PowerSensor wykrywa obecność
użytkownika znajdującego się w
odległości 30 do 100 cm (12 do 40
cali) od wyświetlacza i w zakresie
pięciu stopni w lewo lub w prawo od
monitora.
Ustawienia własne
Jeśli użytkownik preferuje pozycję poza
wymienionymi powyżej parametrami,
dla uzyskania optymalnej skuteczności
wykrywania należy wybrać wyższą
moc sygnału: Im wyższa wartość
ustawienia, tym większe wykrywanie
sygnału. Dla zapewnienia maksymalnej
efejtywności technologii PowerSensor
i prawidłowego wykrywania należy
usiąść bezpośrednio przed monitorem.
Jak wyregulować ustawienia
Jeśli technologia PowerSensor
nie działa prawidłowo w zakresie
domyślnym lub poza nim należy
zastosować podane poniżej wskazówki
dokładnego dostrajania wykrywania:
• Naciśnij przycisk skrótu
PowerSensor.
• Znajdziesz pasek regulacji.
• Ustaw regulację wykrywania
PowerSensor na Ustawienie 4 i naciśnij
OK.
• Sprawdź nowe ustawienia, aby
przekonać się, czy technologia
PowerSensor prawidłowo wykrywa
bieżącą pozycję.
• Funkcja PowerSensor jest
przeznaczona do działania
14
4. Funkcja PowerSensor™
wyłącznie w trybie Landscape
(Orientacja pozioma). Włączona
funkcja PowerSensor zostanie
automatycznie wyłączona, jeśli
monitor będzie używany w trybie
Pionowy (90 stopni/pozycja
pionowa); po przywróceniu
domyślnego trybu Poziomy nastąpi
automatyczne włączenie tej funkcji.
Uwaga
Ręcznie wybrany tryb PowerSensor
działa, aż do jego ponownej regulacji
lub do przywołania trybu domyślnego.
Jeśli okaże się, że z jakiegoś powodu
funkcja PowerSensor jest zbyt wrażliwa
na pobliskie ruchy należy wyregulować
sygnał na mniejszą moc. Soczewka
czujnika musi być czysta. W razie
jej zabrudzenia, należy przetrzeć ją
alkoholem, aby uniknąć zmniejszenia
odległości detekcji.
15
5. Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem
5.1 Wymagania systemowe w
zakresie komputera
5. Wbudowana kamera
internetowa z
mikrofonem
• System operacyjny: Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows
Vista, Microsoft Windows XP
(SP2) lub dowolny inny system
operacyjny obsługujący standardy
UVC/UAC (zgodność z klasą USB
wideo/klasą USB audio) w ramach
interfejsu USB 2.0
(Dostępna w modelu 272B7QPTKEB)
Uwaga
Do korzystania z kamery internetowej
konieczne jest połączenie USB między
monitorem a komputerem.
• Procesor: 1,6 GHz lub szybszy
Kamera internetowa umożliwia prowadzenie
interaktywnych rozmów konferencyjnych
audio i wideo przez Internet. Stanowi
ona najbardziej wygodne i najprostsze
rozwiązanie do komunikacji przedsiębiorców
ze współpracownikami na całym świecie,
które oszczędza zarówno wiele czasu, jak
i pieniędzy. W zależności od używanego
oprogramowania daje ona także możliwość
wykonywania zdjęć, udostępniania plików i
używania wyłącznie mikrofonu bez włączania
kamery internetowej. Mikrofon i kontrolka
aktywności znajdują się obok kamery
internetowej na panelu ekranu.
• Pamięć RAM: 512 MB (system XP)/1 GB
(system Vista i Windows 7)
• Miejscenadyskutwardym:minimum200
MB
• Interfejs USB: USB 2.0 lub nowszy,
obsługa standardów UVC/UAC
5.2 Korzystanie z urządzenia
Monitor Philips z kamerą internetową
przesyła dane wideo i dźwiękowe przez
port USB. Aby włączyć kamerę, wystarczy
podłączyć kabel USB z komputera do portu
USB przesyłania danych w koncentratorze
USB na bocznym panelu wejść/wyjść
monitora.
• PodłączkabelUSBzkomputeradoportu
przesyłania danych w koncentratorze
USB na bocznym panelu wejść/wyjść
monitora.
• Włącz komputer i upewnij się, że
połączenie internetowe działa
prawidłowo.
16
5. Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem
• Pobierz i uruchom bezpłatne
oprogramowanie do prowadzenia
rozmów w trybie online, takie jak
Skype, komunikator internetowy
lub ich odpowiednik. Można także
dokonać subskrypcji dedykowanego
oprogramowania w celu korzystania
z bardziej zaawansowanych funkcji,
takich jak wykonywanie wielu
połączeń konferencyjnych itp.
• Kamera internetowa jest gotowa
do prowadzenia rozmów
lub nawiązywania połączeń
telefonicznych przez Internet.
• Nawiąż połączenie zgodnie z
instrukcjami oprogramowania.
Uwaga
Do nawiązania połączenia wideo
konieczne jest niezawodne połączenie
internetowe, umowa z usługodawcą
internetowym i oprogramowanie,
takie jak komunikator internetowy lub
program obsługujący telefoniczne
połączenia wideo. Należy się
także upewnić, że osoba, z którą
nawiązywane jest połączenie, korzysta
ze zgodnego oprogramowania do
połączeń wideo. Jakość sygnałów audio
i wideo zależy od przepustowości po
obu stronach połączenia. Osoba, z którą
nawiązywane jest połączenie, musi
korzystać z urządzeń i oprogramowania
o podobnych właściwościach.
17
6. Funkcja łączenia łańcuchowego
Uwaga
1. Połączone monitory umożliwiają
wyświetlanie obrazu w rozmaitym
układzie, pod warunkiem, że pozwala
n to karta graficzna. Dostępne
konfiguracje wyświetlania będą
uzależnione od możliwości karty
graficznej. Informacje na ten temat
można uzyskać u producenta karty
graficznej i zawsze należy dbać
o aktualność zainstalowanych
sterowników karty.
6. Funkcja łączenia
łańcuchowego
(Dostępna w modelu 272B7QPTKEB)
Łączenie łańcuchowe pozwala
połączyć wiele monitorów
Ten monitor Philips jest wyposażony
w złącze DisplayPort 1.2 pozwalające
łączyć wiele monitorów w łańcuch.
Wystarczy łączyć jeden monitor z
kolejnym za pomocą jednego kabla.
2. W przypadku połączenia
łańcuchowego dostępne są dwa tryby:
„Klonuj” i „Rozszerz”. W celu wybrania
należy przejść w menu OSD kolejno do
pozycji: OSD / Setup (Konfiguracja) /
DP Out Multi-Stream / Clone, Extend
(Klonuj, Rozszerz).
Jak połączyć łańcuchowo monitory?
• Podłącz kabel DisplayPort do
gniazda mini DP lub DP i do
laptopa.
• Aby połączyć łańcuchowo z
drugim monitorem, podłącz kabel
DisplayPort do gniazda min DP lub
DP i do wyjściowego gniazda DP
pierwszego monitora.


• Powtórz powyższe czynności,
aby połączyć łańcuchowo kilka
monitorów.
 

• Poniższa tabela zawiera informacje
na temat liczby monitorów, które
można połączyć.
miniDP or DP







 
  
  
 

DP OUT
miniDP or DP
18
6. Funkcja łączenia łańcuchowego
Rozdzielczość ekranu
(przy 60 Hz)
Domyślny
standard
DisplayPort
1680 x 1050
1920 x 1080 (1080p) lub
1920 x 1200
2560 x 1440
DisplayPort1.1
DisplayPort1.1
Maksymalna liczba połączonych
monitorów (łącznie z pierwszym
monitorem połączenia)
Tryb Rozszerz (DP1.2)
5
4
DisplayPort1.1
2
19
7. Dane techniczne
7. Dane techniczne
Obraz/ekran
Typ panela monitora
Podświetlenie
Rozmiar panela
Współczynnik proporcji
Podziałka pikseli
SmartContrast
Czas odpowiedzi (typowy)
Czas odpowiedzi funkcji
SmartResponse (typowy)
Optymalna rozdzielczość
Kąt widzenia
Kolory wyświetlacza
Brak migotania
Poprawianie obrazu
Częstotliwość odświeżania
w pionie
Częstotliwość pozioma
sRGB
Tryb LowBlue
Możliwości podłączeń
Złącza sygnałowe
Interfejs USB
Sygnał wejścia
Wejście/wyjście audio
Udogodnienia
Wbudowany głośnik
Wbudowana kamera
internetowa
Udogodnienia użytkownika
Języki OSD
Inne udogodnienia
Technologia IPS
LED
27'' W (68,5 cm)
16:9
0,2331 (w poziomie) mm x 0,2331 (w pionie) mm
20,000,000:1
14 ms(GtG)
5 ms(GtG)
DP: 2560 x 1440 @ 60 Hz
VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI: 2560 x 1440 @ 60 Hz
178° (w poziomie)/178° (w pionie) @ C/R > 10
16,7 M
Tak
SmartImage
50 Hz - 76 Hz
30 kHz - 99 kHz
TAK
TAK
VGA (analogowe), HDMI 1.4 (cyfrowe), DisplayPort
1.2, mini DP 1.2 (272B7QPTKEB), wyjście DisplayPort
(272B7QPTKEB)
272B7QPJEB: USB 3.0 ×2 w tym 1 gniazdo do
szybkiego ładowania
272B7QPTKEB: USB 3.0 ×3 w tym 1 gniazdo do
szybkiego ładowania
Synchronizacja oddzielna, Synchronizacja na zieleni
Wejście audio PC, wyjście słuchawkowe
2Wx2
272B7QPTKEB: 2,0-megapikselowa kamera z
mikrofonem i wskaźnikiem LED
angielski, niemiecki, hiszpański, grecki, francuski,
włoski, węgierski, holenderski, portugalski, portugalski
brazylijski, rosyjski, polski, szwedzki, fiński, turecki,
czeski, ukraiński, chiński uproszczony, chiński
tradycyjny, japoński, koreański
Montaż VESA (100×100 mm), blokada Kensington
20
7. Dane techniczne
Obraz/ekran
Zgodność ze standardem
Plug and Play
Podstawa
Nachylanie
Obracanie
Regulacja wysokości
Przestawianie ekranu
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
-5 / +30 stopni
-175 / +175 stopni
150mm
90 stopni
Zasilanie (272B7QPJEB)
Zużycie
Normalne działanie
Uśpienie (Oczekiwanie)
Wył.
Wyłączenie (wyłącznik
prądu zmiennego)
Odprowadzanie ciepła*
Normalne działanie
Uśpienie (Oczekiwanie)
Wył.
Wyłączenie (wyłącznik
prądu zmiennego)
Tryb włączenia (tryb
ekonomiczny)
Funkcja PowerSensor
Wskaźnik LED zasilania
Zasilacz
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
100 V AC, 50 Hz
43,90 W (typ.)
<0,3 W
<0,3 W
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
115 V AC, 50Hz
44,00 W (typ.)
<0,3 W
<0,3 W
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
230 V AC, 50 Hz
44,10 W (typ.)
<0,3 W
<0,3 W
0W
0W
0W
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
100 V AC, 50 Hz
149,83 BTU/h
(typ.)
< 1,02 BTU/h
< 1,02 BTU/h
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
115 V AC, 50Hz
150,17 BTU/h
(typ.)
< 1,02 BTU/h
< 1,02 BTU/h
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
230 V AC, 50 Hz
150,51 BTU/h
(typ.)
< 1,02 BTU/h
< 1,02 BTU/h
0 BTU/godz.
0 BTU/godz.
0 BTU/godz.
18,5 W (typ.)
8,8 W (ttyp.)
Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe
(migające)
Wbudowany, prąd zmienny 100-240 V, 50-60Hz
Zasilanie (272B7QPTKEB)
Zużycie
Normalne działanie
Uśpienie (Oczekiwanie)
Wył.
Wyłączenie (wyłącznik
prądu zmiennego)
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
100 V AC, 50 Hz
44,50 W (typ.)
<0,3 W
<0,3 W
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
115 V AC, 50Hz
44,60 W (typ.)
<0,3 W
<0,3 W
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
230 V AC, 50 Hz
44,70 W (typ.)
<0,3 W
<0,3 W
0W
0W
0W
21
7. Dane techniczne
Odprowadzanie ciepła*
Normalne działanie
Uśpienie (Oczekiwanie)
Wył.
Wyłączenie (wyłącznik
prądu zmiennego)
Tryb włączenia (tryb
ekonomiczny)
Funkcja PowerSensor
Wskaźnik LED zasilania
Zasilacz
Wymiary
Produkt z podstawą
(S x W x G)
Produkt bez podstawy
(S x W x G)
Produkt w opakowaniu
(S x W x G)
Ciężar
Produkt z podstawą
Produkt bez podstawy
Produkt z opakowaniem
Warunki pracy
Zakres temperatury
(działanie)
Wilgotność względna
(eksploatacja)
Ciśnienie atmosferyczne
(eksploatacja)
Zakres temperatury
(bez działania)
Wilgotność względna
(poza eksploatacją)
Ciśnienie atmosferyczne
(poza eksploatacją)
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
100 V AC, 50 Hz
151,88 BTU/h
(typ.)
< 1,02 BTU/h
< 1,02 BTU/h
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
115 V AC, 50Hz
152,22 BTU/h
(typ.)
< 1,02 BTU/h
< 1,02 BTU/h
Napięcie
wejścia prądu
zmiennego przy
230 V AC, 50 Hz
152,56 BTU/h
(typ.)
< 1,02 BTU/h
< 1,02 BTU/h
0 BTU/godz.
0 BTU/godz.
0 BTU/godz.
22,3 W (typowe)
8,9 W (typowe)
Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe
(migające)
Wbudowany, prąd zmienny 100-240 V, 50-60Hz
614 x 548 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,861 kg
5,438 kg
10,615 kg
0°C do 40°C
20% do 80%
700 do 1060 hPa
-20°C do 60°C
10% do 90%
500 do 1060 hPa
Środowiskowe i dotyczące energii
ROHS
TAK
EPEAT
TAK (Uwaga 1 zawiera szczegółowe informacje).
Opakowanie
W 100% nadające się do przetworzenia
22
7. Dane techniczne
Specyficzne substancje
EnergyStar
Zgodność i standardy
Certyfikaty
Obudowa
Kolor
Wykończenie
Obudowa w 100% z PCV, bez BFR
TAK
Znak CE, FCC klasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO
Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE, UKRAINIAN,
ICES-003, CCC, CECP(272B7QPJEB)
Znak CE, FCC klasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO
Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE, UKRAINIAN,
ICES-003(272B7QPTKEB)
Srebrny/Czarny
Tekstura
Uwaga
1. Certyfikat EPEAT Gold lub Silver jest ważny wyłącznie po zarejestrowaniu produktu
przez Philips. Informacje o stanie rejestracji w danym kraju, można uzyskać pod
adresem www.epeat.net.
2. Dane te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Przejdź do www.philips.
com/support w celu pobrania najnowszej wersji ulotki.
3. Inteligentny czas reakcji to optymalna wartość uzyskana w testach GtG lub GtG
(BW).
23
7. Dane techniczne
najlepiej w oryginalnej rozdzielczości
2560 x 1440, 60 Hz. Aby uzyskać
najlepszą jakość wyświetlania należy
wykonać zalecenia dotyczące tej
rozdzielczości.
7.1 Rozdzielczość i tryby
ustawień wstępnych
Maksymalna rozdzielczość
1920 x 1080 @ 60 Hz (wejście
analogowe)
2560 x 1440 @ 60 Hz (wejście
cyfrowe)
Zalecana rozdzielczość
2560 x 1440 @ 60 Hz (wejście
cyfrowe)
Częst. poz.
(kHz)
Rozdzielczość
Częst. pion.
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
35,16
800 x 600
56,25
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,08
800 x 600
72,19
47,73
832 x 624
74,55
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,07
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
60
1280 x 960
60
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x
1440
59,95
Uwaga
Należy pamiętać, że wyświetlacz działa
24
8. Zarządzanie zasilaniem
W celu pomiaru zużycia energii tego
monitora należy wykonać następujące
ustawienia.
8. Zarządzanie zasilaniem
Jeśli karta graficzna obsługuje standard VESA
DPM lub jeśli zainstalowano w komputerze • Oryginalna rozdzielczość: 2560 × 1440
odpowiednie oprogramowanie, monitor
• Kontrast: 50%
może automatycznie zmniejszać zużycie
• Jasność: 100%
energii, gdy nie jest używany. Po wykryciu
• Temperaturabarwowa:6500kzpełnym
sygnału wejścia z klawiatury, myszy lub
wzorcem bieli
innego urządzenia wejścia, praca monitora
zostanie automatycznie wznowiona. W
Uwaga
tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii Dane te mogą zostać zmienione bez
i sygnalizowanie funkcji automatycznego
powiadomienia.
oszczędzania energii:
272B7QPJEB:
Definicja zarządzania zasilaniem
Tryb VESA Wideo
Synch. Synch. Zużyta
pion. energia
poz.
Kolor
wskaźnika
LED
Biały
Aktywny
Wł.
Tak
Tak
44 W
(typ.)
76 W
(maks.)
Uśpienie
(Oczekiwanie)
Wył.
Nie
Nie
0,3W
(typ.)
Biały
(migający)
Wyłączony
Wył.
-
-
0 W (typ.)
Wył.
272B7QPTKEB:
Definicja zarządzania zasilaniem
Tryb VESA Wideo
Synch. Synch. Zużyta
poz.
pion. energia
Kolor
wskaźnika
LED
Aktywny
Wł.
Tak
Tak
44,60 W
(typ.)
76 W
(maks.)
Biały
Uśpienie
(Oczekiwanie)
Wył.
Nie
Nie
0,3W
(typ.)
Biały
(migający)
Wyłączony
Wył.
-
-
0W
(typ.)
Wył.
25
9. Serwis i gwarancja
9. Serwis i gwarancja
subpixel
9.1 Zasady firmy Philips
dotyczące defektu pikseli
monitorów z płaskim
panelem
pixel
Piksele i subpiksele
Firma Philips stara się dostarczać
najwyższej jakości produkty.
Wykorzystujemy niektóre najbardziej
zaawansowane, przemysłowe procesy
produkcji i surową kontrolę jakości.
Mimo to czasami nie można uniknąć
defektów pikseli lub subpikseli paneli
TFT monitorów, stosowanych w
monitorach z płaskim panelem. Żaden
producent nie może zagwarantować,
wykluczenia defektu pikseli ze
wszystkich paneli, firma Philips
gwarantuje natomiast, że każdy monitor
w którym stwierdzi się niedopuszczalną
ilość defektów, zostanie naprawiony
lub wymieniony w ramach gwarancji.
Niniejsza informacja objaśnia różne
rodzaje defektu pikseli i definiuje
dopuszczalną ilość defektów dla
każdego ich rodzaju. Aby panel TFT
monitora został zakwalifikowany
do naprawy lub wymiany w ramach
gwarancji, ilość występujących w nim
defektów pikseli musi przekraczać
dopuszczalne normy. Na przykład,
nie może być uszkodzonych więcej
niż 0,0004% podpikseli monitora.
Poza tym, ponieważ niektóre rodzaje
lub kombinacje defektów pikseli są
zdecydowanie bardziej zauważalne,
Philips ustanawia dla nich jeszcze
wyższe normy jakościowe. Zasada ta
obowiązuje na całym świecie.
Piksel lub inaczej element obrazu,
składa się z trzech subpikseli w kolorach
podstawowych: czerwonym, zielonym i
niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem
obraz. Gdy świecą wszystkie subpiksele
danego piksela, trzy kolorowe
subpiksele wyglądają jak pojedynczy
biały piksel. Kiedy wszystkie subpiksele
są ciemne, trzy kolorowe subpiksele
wyglądają jak pojedynczy czarny piksel.
Inne kombinacje świecących i ciemnych
subpikseli wyglądają jak pojedyncze
piksele o analogicznych kolorach.
Rodzaje defektów pikseli
Defekty pikseli i subpikseli objawiają
się na ekranie w różny sposób. Istnieją
dwie kategorie defektów pikseli, a
każda z nich obejmuje kilka rodzajów
defektów subpikseli.
Defekty jasnych plamek
Defekty jasnych plamek objawiają
się w taki sposób, jakby piksele lub
subpiksele stale świeciły lub były
'włączone'. Jasna plamka to subpiksel
widoczny na ekranie, gdy monitor
wyświetla ciemny wzór. Można
wyróżnić następujące typy defektów
jasnych plamek.
26
9. Serwis i gwarancja
widoczny na ekranie subpiksel, gdy
monitor wyświetla jasny wzór. Można
wyróżnić następujące typy defektów
czarnych plamek.
Jeden świecący czerwony, zielony lub
niebieski subpiksel.
Bliskość defektów pikseli
Ponieważ mogą być bardziej
zauważalne defekty pikseli i subpikseli
tego samego rodzaju, znajdujące się
niedaleko siebie, firma Philips określa
również tolerancje bliskości defektów
pikseli.
Dwa sąsiednie świecące subpiksele:
- Czerwony + niebieski = purpurowy
- Czerwony + zielony = żółty
- Z i e l o n y + n i e b i e s k i = b ł ę k i t n y
(jasnoniebieski)
Tolerancje defektu pikseli
Aby panel TFT monitora został
zakwalifikowany w okresie
gwarancyjnym do naprawy lub
wymiany z powodu defektów pikseli,
muszą w nim wystąpić defekty pikseli
przekraczające tolerancje podane w
poniższych tabelach.
Trzy sąsiednie świecące subpiksele
(jeden biały piksel).
Uwaga
Czerwona lub niebieska jasna plamka
jest jaśniejsza o więcej niż 50 procent
od sąsiednich plamek, a zielona jasna
plamka jest o 30 procent jaśniejsza od
sąsiednich plamek.
Defekty czarnych plamek
Defekty czarnych plamek objawiają
się w taki sposób, jakby piksele
lub subpiksele stale były ciemne
lub 'wyłączone'. Ciemna plamka to
27
9. Serwis i gwarancja
DEFEKTY JASNYCH PLAMEK
1 świecący subpiksel
2 sąsiednie świecące subpiksele
3 sąsiednie świecące subpiksele (jeden biały)
Odległość pomiędzy dwoma defektami jasnej plamki*
Łączna liczba defektów jasnych plamek wszystkich
rodzajów
DOPUSZCZALNY POZIOM
3
1
0
>15mm
3
DEFEKTY CZARNYCH PLAMEK
1 ciemny subpiksel
2 sąsiadujące ciemne subpiksele
3 sąsiadujące ciemne subpiksele
Odległość pomiędzy defektami dwóch czarnych plamek*
Łączna liczba defektów ciemnych plamek wszystkich
rodzajów
DOPUSZCZALNY POZIOM
5 lub mniej
2 lub mniej
0
>15mm
5 lub mniej
ŁĄCZNA LICZBA DEFEKTÓW PLAMEK
Łączna liczba defektów jasnych i ciemnych plamek
wszystkich rodzajów
DOPUSZCZALNY POZIOM
5 lub mniej
Uwaga
1. Defekty 1 lub 2 sąsiadujących subpikseli = 1 defekt plamki
2. Ten monitor jest zgodny ze standardem ISO9241-307 (ISO9241-307: Wymagania
dotyczące ergonomii, metody testów zgodności i analizy dla elektronicznych
wyświetlaczy wizualnych)
3. Standard ISO9241-307 jest następcą znanego wcześniej standardu ISO13406, który
został wycofany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dnia:
2008-11-13.
28
9. Serwis i gwarancja
9.2 Serwis i gwarancja
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu gwarancji i dodatkowego wsparcia w
danym regionie można uzyskać na stronie www.philips.com/support lub w lokalnym
centrum obsługi klienta firmy Philips.
W celu wydłużenia okresu gwarancji należy zwrócić się do autoryzowanego centrum
serwisowego i nabyć pakiet obsługi pogwarancyjnej.
Aby móc skorzystać z tej usługi, należy ją nabyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od
daty zakupu produktu. W okresie rozszerzonej gwarancji usługa obejmuje odbiór
sprzętu, naprawę i odesłanie, jednak użytkownik ponosi wszystkie naliczane koszty.
Jeśli autoryzowany partner serwisowy nie może wykonać wymaganych napraw
w ramach rozszerzonej gwarancji, będziemy w miarę możliwości poszukiwać
alternatywnych rozwiązań z dochowaniem okresu, na który została wykupiona
rozszerzona gwarancja.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy
Philips lub z lokalnym centrum serwisowym (numer biura obsługi klienta).
Numery biur obsługi klienta firmy Philips znajdują się poniżej.
•
•
Lokalny
standardowy
okres gwarancji
Zależnie od
regionu
•
Okres rozszerzonej •
gwarancji
Łączny okres gwarancji
•
+ 1 rok
•
•
+ 2 lata
•
•
+ 3 lata
•
Lokalny standardowy okres
gwarancji + 1
Lokalny standardowy okres
gwarancji + +2
Lokalny standardowy okres
gwarancji + +3 **Wymagany oryginalny dowód zakupu produktu i wydłużona gwarancja.
Uwaga
Informacje dotyczące regionalnej telefonicznej pomocy serwisowej znajdują się w podręczniku
ważnych informacji, dostępnym na portalu wparcia firmy Philips.
29
10. Rozwiązywanie problemów i FAQ
• Upewnij się, że kabel monitora
jest prawidłowo podłączony do
komputera. (Odnosi się także do
Instrukcji szybkiego uruchomienia).
10.Rozwiązywanie
problemów i FAQ
• Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki
złącza kabla monitora.
10.1Rozwiązywanie problemów
• Upewnij się, że komputer jest
włączony.
Na stronie tej omówiono problemy,
które może naprawić użytkownik.
Jeśli problem utrzymuje się po
wypróbowaniu przedstawionych
rozwiązań, należy skontaktować się z
przedstawicielem działu obsługi klienta
firmy Philips.
Nie działa przycisk AUTO
• Funkcja ustawień automatycznych
jest dostępna tylko w analogowym
trybie VGA. Jeśli wynik nie będzie
satysfakcjonujący należy wykonać
regulacje ręcznie, przez menu OSD.
Typowe problemy
Uwaga
Funkcja Auto nie ma zastosowania w
trybie cyfrowym DVI, ponieważ nie jest
tam potrzebna.
Brak obrazu (nie świeci dioda LED
zasilania)
• Upewnij się, że przewód zasilający
jest podłączony do gniazdka
elektrycznego, a jego drugi koniec
do złącza z tyłu monitora.
Widoczne znaki dymu lub iskrzenia
• Nie należy wykonywać żadnych
czynności rozwiązywania
problemów
• Upewnij się najpierw, że przycisk
zasilania na panelu przednim
monitora znajduje się w pozycji OFF
(wyłączenia), a następnie naciśnij
go do pozycji ON (włączenia).
• Dla bezpieczeństwa należy
natychmiast odłączyć monitor od
zasilania sieciowego
Brak obrazu (Biały kolor diody LED
zasilania)
• Należy jak najszybciej skontaktować
się z przedstawicielem obsługi
klienta Philips.
• Upewnij się, że komputer jest
włączony.
Problemy związane z obrazem
• Upewnij się, że kabel sygnałowy
jest prawidłowo podłączony do
komputera.
Obraz nie jest wyśrodkowany
• Należy wyregulować pozycję
obrazu, poprzez funkcję „Auto” w
głównym menu OSD.
• Upewnij się, że nie są wygięte
szpilki złącza kabla monitora od
strony złącza. Jeśli tak, napraw lub
wymień kabel.
• Może być aktywna funkcja
oszczędzania energii.
• Należy wyregulować pozycję obrazu
poprzez funkcję Faza/Zegar w menu
Ustawienia głównego menu OSD.
Dotyczy to wyłącznie trybu VGA.
Na ekranie pojawi się komunikat
Drżenie obrazu na ekranie
• Należy sprawdzić, czy kabel
sygnałowy jest prawidłowo i
pewnie podłączony do karty
graficznej lub do komputera PC.
  
30
10. Rozwiązywanie problemów i FAQ
Pojawia się pionowe miganie
• Po pozostawieniu monitora bez
nadzoru należy zawsze uaktywniać
program wygaszacza ekranu z
ruchomym obrazem.
• Jeśli na ekranie monitora LCD
wyświetlane są niezmieniające się
treści należy zawsze uruchamiać
aplikację okresowo odświeżającą
ekran.
• Należy wyregulować obraz, poprzez
funkcję „Auto” w głównym menu
OSD.
• Należy usunąć pionowe pasy
poprzez funkcję Faza/Zegar w menu
Ustawienia głównego menu OSD.
Dotyczy to wyłącznie trybu VGA.
• Nie uaktywnianie wygaszacza
ekranu lub aplikacji okresowego
odświeżania ekranu, może
spowodować poważne symptomy
„wypalenia” lub „poobrazu” albo
„powidoku”, które nie znikną i
nie można będzie ich naprawić.
Wspomniane uszkodzenie nie
podlega gwarancji.
Pojawia się poziome miganie
• Należy wyregulować obraz, poprzez
funkcję „Auto” w głównym menu
OSD.
Obraz jest zniekształcony. Tekst jest
niewyraźny lub rozmyty
• Należy usunąć pionowe pasy
poprzez funkcję Faza/Zegar w menu
Ustawienia głównego menu OSD.
Dotyczy to wyłącznie trybu VGA.
• Ustaw tryb rozdzielczości
wyświetlania komputera PC
zgodnie z zalecaną oryginalną
rozdzielczością ekranu monitora.
Obraz jest rozmyty, nieostry lub zbyt
ciemny
Na ekranie pojawiają się zielone,
czerwone, niebieskie, ciemne i białe
punkty
• Należy wyregulować kontrast i
jasność poprzez menu ekranowe.
• Utrzymujące się punkty to
normalna cecha ciekłych
kryształów, wykorzystywanych
we współczesnych rozwiązaniach
technologicznych. Szczegółowe
informacje znajdują się w części
dotyczącej zasad postępowania z
uszkodzeniami pikseli.
Po wyłączeniu zasilania na ekranie
pozostaje „powidok”, „wypalenie”
obrazu lub „poobraz”
• Wydłużone, nieprzerwane
wyświetlanie stałych lub
nieruchomych obrazów, może
spowodować na ekranie
„wypalenie”, znane również
jako „powidok” lub „poobraz”.
„Wypalenie”, „poobraz” lub
„powidok” to dobrze znane
zjawisko dotyczące technologii
LCD. W większości przypadków,
„wypalenie” lub „powidok” albo
„poobraz” znika stopniowo po
pewnym czasie od wyłączenia
zasilania.
* Za silne, przeszkadzające światło
„włączenia zasilania”
• Światło diody „włączonego
zasilania” można dostosować
za pomocą ustawień diody LED
zasilania w menu Ustawienia menu
głównego OSD.
W celu uzyskania dalszej pomocy
należy sprawdzić listę Punkty
31
10. Rozwiązywanie problemów i FAQ
informacji klienta i skontaktować się z
przedstawicielem działu obsługi klienta
firmy Philips.
Odp.:Zalecana częstotliwość
odświeżania dla monitorów LCD
wynosi 60 Hz. W przypadku
jakichkolwiek zakłóceń obrazu
można ustawić częstotliwość
75 Hz w celu sprawdzenia, czy
wyeliminuje to zakłócenia.
* Działanie zależy od monitora.
10.2 Ogólne pytania FAQ
P3:Do czego służą pliki .inf oraz .icm
na płycie z podręcznikiem? Jak
zainstalować sterowniki (.inf oraz
.icm)?
P1:Co należy zrobić, jeśli podczas
instalacji monitora na ekranie
pojawia się komunikat „Nie
można wyświetlić tego trybu
wideo”?
Odp.:Są to pliki sterownika monitora.
Aby zainstalować sterowniki,
należy wykonać instrukcje
z podręcznika użytkownika.
Podczas pierwszej instalacji
monitora może zostać
wyświetlony monit komputera
dotyczący sterowników monitora
(pliki .inf oraz .icm) lub dysku
sterownika.
Odp.:Zalecana rozdzielczość dla tego
monitora: 2560 x 1440 @60 Hz.
• Odłącz wszystkie kable, a następnie
podłącz komputer do uprzednio
używanego monitora.
• W menu Start systemu Windows
wybierz kolejno polecenia
Ustawienia/Panel sterowania. W
oknie Panel sterowania wybierz
ikonę Ekran. W panelu sterowania
ekranu wybierz kartę „Ustawienia”.
W zakładce ustawień, w polu
„obszar pulpitu” przesuń suwak na
2560 x 1440 pikseli.
P4:Jak wyregulować rozdzielczość?
Odp.:Na dostępne rozdzielczości mają
wpływ karta video/sterownik
graficzny i monitor. Wymaganą
rozdzielczość można wybrać w
oknie Panel sterowania systemu
Windows®, poprzez „Właściwości
ekranu”.
• Otwórz okno „Właściwości
zaawansowane” i wybierz
dla ustawienia Częstotliwość
odświeżania opcję 60 Hz, a
następnie kliknij przycisk OK.
P5:Co należy zrobić w przypadku
pomylenia się podczas regulacji
ustawień monitora w menu
ekranowym?
• Uruchom ponownie komputer oraz
powtórz czynności 2 i 3 w celu
sprawdzenia, czy rozdzielczość
komputera PC jest ustawiona na
2560 x 1440 @ 60 Hz.
Odp.:W celu przywrócenia wszystkich
początkowych ustawień
fabrycznych, wystarczy nacisnąć
przycisk OK, a następnie wybrać
„Resetuj”.
• Wyłącz komputer, odłącz stary
monitor i podłącz monitor LCD
Philips.
• Włącz monitor, a następnie włącz
komputer.
P6:Czy ekran LCD jest odporny ma
zarysowania?
P2:Co oznacza zalecana
częstotliwość odświeżania dla
monitora LCD?
Odp.:Ogólnie zaleca się, aby
powierzchnia ekranu nie była
poddawana nadmiernym
32
10. Rozwiązywanie problemów i FAQ
(np. aparaty cyfrowe, monitory,
drukarki, skanery, itp.)
wstrząsom i była chroniona przed
ostrymi lub tępymi przedmiotami.
Podczas przenoszenia monitora
należy upewnić się, że na
powierzchnię ekranu nie jest
wywierany żaden nacisk ani nie
działa żadna siła. Może to mieć
wpływ na warunki gwarancji.
3. Zdefiniowane przez użytkownika:
Użytkownik może wybrać
wymagane ustawienie kolorów,
dostosowując poziom koloru
czerwonego, zielonego i
niebieskiego.
P7:Jak należy czyścić powierzchnię
ekranu LCD?
Uwaga
Pomiar koloru światła emitowanego
przez podgrzewany obiekt. Pomiar
ten jest wyrażony w skali absolutnej
(stopnie Kelvina). Niższe temperatury
Kelvina, takie jak 2004K, oznaczają
kolor czerwony; wyższe temperatury,
takie jak 9300K, oznaczają kolor
niebieski. Neutralna temperatura to
kolor biały 6504K.
Odp.:Do zwykłego czyszczenia należy
używać czystej, miękkiej szmatki.
Do rozszerzonego czyszczenia
należy używać alkoholu
izopropylowego. Nie wolno
używać innych rozpuszczalników,
takich jak alkohol etylowy, etanol,
aceton, heksan itp.
P8: Czy można zmienić ustawienie
kolorów monitora?
P9: Czy mogę podłączyć ten monitor
LCD do każdego komputera,
stacji roboczej lub komputera
Mac?
Odp.:Tak, ustawienie kolorów można
zmienić w menu OSD, według
następujących procedur,
Odp.:Tak. Wszystkie monitory LCD
Philips są całkowicie zgodne
ze standardami komputerów
PC, Mac i stacji roboczych.
Do podłączenia monitora
do systemu Mac może być
konieczna przejściówka kabla.
W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować
się z przedstawicielem
handlowym firmy Philips.
• Naciśnij „OK”, aby wyświetlić menu
OSD (On Screen Display)
• Naciśnij „strzałkę w dół”, aby
wybrać opcję „Kolor”, a następnie
naciśnij „OK”, aby przejść do
ustawienia kolorów, dostępne są
trzy pokazane poniżej ustawienia.
1. Temperatura kolorów:
Dostępnych jest sześć ustawień
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K i 11500K. Przy
ustawieniach z zakresu 5000K
wyświetlany obraz jest „ciepły,
z odcieniem czerwono-białym”,
a przy temperaturze 11500K
obraz jest „zimny, z odcieniem
niebiesko-białym”.
P10: Czy monitory LCD Philips
spełniają standard Plug-andPlay?
Odp.:Tak, monitory te są zgodne ze
standardem Plug-and-Play w
systemach Windows 10/8.1/8/7,
Mac OSX.
2. sRGB: Jest to ustawienie
standardowe, zapewniające
prawidłową wymianę kolorów
pomiędzy różnymi urządzeniami
P11: Co to jest utrwalanie obrazu,
wypalanie obrazu, poobraz
33
10. Rozwiązywanie problemów i FAQ
lub powidok na panelach
LCD?
Odp.:Naciśnij i przytrzymaj
przez 10 sekund, aby odblokować
lub zablokować klawisz skrótu.
Na ekranie monitora pojawi się
komunikat z informacją o stanie
tej funkcji, jak na poniższych
ilustracjach.
Odp.:Wydłużone, nieprzerwane
wyświetlanie stałych lub
nieruchomych obrazów, może
spowodować na ekranie
„wypalenie”, znane również
jako „powidok” lub „poobraz”.
„Wypalenie”, „poobraz” lub
„powidok” to dobrze znane
zjawisko dotyczące technologii
LCD. W większości przypadków
wypalenie lub powidok/poobraz
znika stopniowo po pewnym
czasie od wyłączenia zasilania.
Po pozostawieniu monitora
bez nadzoru należy zawsze
uaktywniać program wygaszacza
ekranu z ruchomym obrazem.
Jeśli na ekranie monitora LCD
wyświetlane są niezmieniające
się treści należy zawsze
uruchamiać aplikację okresowo
odświeżającą ekran.
  
  
Ostrzeżenie
Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu
lub aplikacji okresowego odświeżania
ekranu, może spowodować poważne
symptomy „wypalenia” lub „poobrazu”
albo „powidoku”, które nie znikną
i nie można będzie ich naprawić.
Wspomniane uszkodzenie nie podlega
gwarancji.
P12: Dlaczego tekst na ekranie nie jest
wyraźny, a wyświetlane znaki są
nieostre?
Odp.:Twój monitor LCD działa najlepiej
w oryginalnej rozdzielczości
2560 x 1440 @ 60 Hz. Należy
ustawić taką rozdzielczość w celu
uzyskania najlepszego obrazu.
P13: Jak odblokować lub zablokować
klawisz skrótu?
34
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Wszystkie prawa
zastrzeżone.
Ten produkt został wyprodukowany i wprowadzony na
rynek przez lub w imieniu firmy Top Victory Investments
Ltd. albo przez jeden z jej oddziałów. Firma Top Victory
Investments Ltd. jest gwarantem w odniesieniu do jej
produktu. Philips i emblemat tarczy Philips to zastrzeżone
znaki towarowe Koninklijke Philips N.V. używane na podstawie licencji.
Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Wersja: M7272BJE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement