Philips 349P7FUBEB/00 User manual

Philips 349P7FUBEB/00 User manual
Brilliance
349P7
www.philips.com/welcome
PL
Podręcznik użytkownika
1
Serwis i gwarancja
24
Rozwiązywanie problemów i FAQ
28
Spis treści
1. Ważne��������������������������������������������� 1
1.1 Środki bezpieczeństwa i
konserwacja����������������������������������� 1
1.2 Konwencje zapisu����������������������� 3
1.3 Usuwanie produktu i
materiałów opakowania������������ 4
2. Konfiguracja monitora���������������� 5
2.1Instalacja���������������������������������������� 5
2.2 Działanie monitora���������������������� 8
2.3MultiView�������������������������������������� 12
2.4 Zdejmij zespół podstawy do
montażu VESA����������������������������� 15
3. Optymalizacja obrazu��������������� 16
3.1SmartImage����������������������������������16
3.2SmartContrast������������������������������ 17
4. Adaptive Sync����������������������������� 18
5. Dane techniczne������������������������� 19
5.1 Rozdzielczość i tryby ustawień
wstępnych����������������������������������� 22
5.2Crystalclear ��������������������������������� 22
6. Zarządzanie zasilaniem����������� 23
7. Serwis i gwarancja�������������������� 24
7.1 Zasady firmy Philips dotyczące
defektu pikseli monitorów z
płaskim panelem����������������������� 24
7.2 Serwis i gwarancja��������������������� 27
8. Rozwiązywanie problemów i
FAQ����������������������������������������������� 28
8.1 Rozwiązywanie problemów���28
8.2 Ogólne pytania FAQ�����������������29
8.3 Multiview: FAQ��������������������������� 32
1. Ważne
1. Ważne
Ten elektroniczny podręcznik użytkownika
jest przeznaczony dla wszystkich
użytkowników monitora Philips. Należy
poświęcić trochę czasu na przeczytanie
tego podręcznika użytkownika, przed
rozpoczęciem używania monitora.
Zawiera on ważne informacje i uwagi
dotyczące używania monitora.
Produkt firmy Philips jest objęty gwarancją
pod warunkiem właściwej obsługi i
używania go zgodnie z przeznaczeniem
i z właściwymi instrukcjami obsługi oraz
po przedstawieniu oryginału faktury lub
paragonu kasowego, zawierającego datę
zakupu, nazwę dostawcy oraz model i
numer seryjny produktu.
1.1 Środki bezpieczeństwa i
konserwacja
Ostrzeżenia
Używanie elementów sterowania,
regulacji lub innych procedur niż te, które
opisano w niniejszej dokumentacji, może
spowodować porażenie prądem i/lub
zagrożenia mechaniczne.
•
Podczas ustawiania monitora należy
upewnić się, że zapewniony jest łatwy
dostęp do wtyki i gniazda zasilania.
•
Jeśli monitor został wyłączony
poprzez odłączenie kabla zasilającego
lub przewodu prądu stałego, w celu
uzyskania normalnego działania,
należy zaczekać 6 sekund przed
ponownym podłączeniem kabla
zasilającego lub przewodu prądu
stałego.
•
Przez cały czas eksploatacji
monitora, należy używać przewodów
zasilających z certyfikatem,
dostarczonych przez firmę Philips.
Brak przewodu zasilającego należy
zgłosić do lokalnego punktu
serwisowego. (Sprawdź informacje w
części Centrum informacji opieki nad
klientem)
•
W czasie działania nie należy
narażać monitora na silne drgania lub
uderzenia.
•
Podczas działania lub przenoszenia
nie należy uderzać lub dopuszczać do
upadku monitora.
Konserwacja
Podczas podłączania i użytkowania
twojego monitora komputerowego należy
przeczytać instrukcje i postępować
zgodnie z nimi.
•
W celu zabezpieczenia monitora
przed możliwymi uszkodzeniami
nie należy nadmiernie naciskać
na matrycę monitora. Podczas
przenoszenia monitora należy przy
podnoszeniu chwycić za ramkę
obudowy; nie należy podnosić
monitora chwytając palcami za
matrycę monitora.
•
Jeśli monitor nie będzie używany w
dłuższym okresie czasu, należy go
odłączyć od zasilania.
•
Przed czyszczeniem lekko zwilżoną
szmatką należy odłączyć monitor
od zasilania. Ekran można wycierać
suchą szmatka, przy wyłączonym
zasilaniu. Jednakże, nigdy nie należy
używać do czyszczenia monitora
rozpuszczalników organicznych, takich
jak alkohol lub opartych na amoniaku
płynów.
Działanie
•
Monitor należy chronić przed
bezpośrednim światłem słonecznym,
bardzo silnym, jasnym światłem
i trzymać go z dala od źródła
ciepła. Długotrwała ekspozycja na
tego rodzaju środowisko, może
spowodować rozbarwienie i
uszkodzenie monitora.
•
Należy usunąć jakiekolwiek obiekty,
które mogą blokować szczeliny
wentylacyjne lub uniemożliwić
prawidłowe chłodzenie elementów
elektronicznych monitora.
•
Nie wolno blokować szczelin
wentylacyjnych obudowy.
1
1. Ważne
•
Aby uniknąć ryzyka porażenia lub
trwałego uszkodzenia zestawu, nie
należy narażać monitora na działanie
kurzu, deszczu, wody, lub nadmiernej
wilgoci.
•
Po zamoczeniu monitora, należy go
jak najszybciej wytrzeć suchą szmatką.
•
Jeśli do wnętrza monitora
przedostanie się obca substancja lub
woda, należy natychmiast wyłączyć
zasilanie i odłączyć przewód
zasilający. Następnie, należy usunąć
obcą substancję lub wodę i wysłać
monitor do punktu naprawczego.
•
Nie należy przechowywać lub
używać monitora w miejscach
narażonych na oddziaływanie ciepła,
bezpośredniego światła słonecznego
lub ekstremalnie niskich temperatur.
“wypalenie” lub “powidok” albo
“poobraz” znika stopniowo po
pewnym czasie od wyłączenia
zasilania.
Ostrzeżenie
Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu
lub aplikacji okresowego odświeżania
ekranu, może spowodować poważne
symptomy “wypalenia” lub “poobrazu”
albo “powidoku”, które nie znikną
i nie można będzie ich naprawić.
Wspomniane powyżej uszkodzenie nie
jest objęte gwarancją.
Serwis
• Pokrywę obudowy może otwierać
wyłącznie wykwalifikowany
personel serwisu.
• Aby zapewnić najlepsze
funkcjonowanie monitora i jego
długą żywotność należy go używać
w miejscach, w których temperatura
i wilgotność mieści się w podanym
zakresie.
• Jeśli wymagane są jakiekolwiek
dokumenty dotyczące naprawy lub
integracji należy się skontaktować
z lokalnym punktem serwisowym.
(sprawdź rozdział "Centrum
informacji klienta")
• Temperatura: 0 - 40°C 32 - 104°F
• Informacje dotyczące transportu,
można uzyskać w części
“Specyfikacje techniczne”.
• Wilgotność: 20 - 80% RH
Ważne informacje dotyczące wypalania
obrazu/powidoku
• Nie wolno pozostawiać monitora
w samochodzie/bagażniku
nagrzewanym bezpośrednimi
promieniami słońca.
• Po pozostawieniu monitora
bez nadzoru należy zawsze
uaktywniać program wygaszacza
ekranu z ruchomym obrazem.
Aby zapobiec pozostawaniu na
monitorze trwałego, statycznego
obrazu należy zawsze uaktywniać
aplikację do okresowego
odświeżania ekranu. Wydłużone
nieprzerwane wyświetlanie stałych
lub nieruchomych obrazów,
może spowodować na ekranie
“wypalenie” znane również jako
“powidok” lub “poobraz”.
Uwaga
Jeśli monitor nie działa normalnie, lub
gdy nie ma pewności, którą procedurę
zastosować podczas wykonywania
instrukcji działania należy skontaktować
się z technikiem serwisu.
• “Wypalenie”, “poobraz” lub
“powidok” to dobrze znane
zjawisko dotyczące technologii
LCD. W większości przypadków,
2
1. Ważne
1.2 Konwencje zapisu
Konwencje zapisu zastosowane w
niniejszym dokumencie wykorzystują
następujące elementy:
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
W tej instrukcji pewne bloki tekstu mogą
być wyróżnione poprzez zastosowanie
pogrubienia lub pochylenia czcionki,
mogą też towarzyszyć im ikony. Bloki
takie zawierają uwagi, przestrogi lub
ostrzeżenia. Są one wykorzystywane w
następujący sposób:
Uwaga
Ta ikona wskazuje ważną informację
i poradę, pomocną w lepszym
wykorzystaniu możliwości sprzętu.
Przestroga
Ta ikona wskazuje informacje, jak
uniknąć potencjalnego uszkodzenia
sprzętu lub utraty danych.
Ostrzeżenie
Ta ikona wskazuje możliwość powstania
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz
wskazuje sposób uniknięcia problemu.
Niektóre ostrzeżenia mogą mieć inną
formę oraz występować bez ikon. W
takich przypadkach określony sposób
prezentacji ostrzeżenia jest wskazywany
przez odpowiednie przepisy.
3
1. Ważne
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Usuwanie produktu i
materiałów opakowania
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Utylizacja odpadów elektrycznych i
elektronicznych-WEEE
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, endof-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.
4
2. Ustawienia monitora
Instalacja podstawy
2. Konfiguracja monitora
1. P
ołóż monitor ekranem w dół
na gładkiej powierzchni. Należy
uważać, aby nie zarysować lub nie
uszkodzić ekranu.
2.1 Instalacja
Zawartość opakowania
349P7
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
2. Przytrzymaj statyw obydwiema
rękami.
(1) Delikatnie doczep statyw
do mocowania VESA aż do
zatrzaśnięcia.
Contents:
User’s Manual
Monitor drivers
©2
rsi o
n
保留备用
k
nin
Ko
hi n
a. V
e
018
s
igh
ts
r
This product was manufactured and brought to the
market by or on behalf of Top Victory Investments Ltd. or
one of its affiliates. Top Victory Investments Ltd. is the
warrantor in relation to this product. Philips and the
Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
es
erv
ed
. Un
a uth
no
orize
d duplication is a violati o
ab
plic
f ap
an
d
p
ili
Ph
ll
r
pr
in
te
d
e
l ijk
in
C
www.philips.com/welcome
N
.V
.A
l
le
e
ad
M
s.
aw
* CD
* Kabel DP
Adapter prąd
zmienny/prąd stały
* Kabel HDMI
*USB C-C
(2) D
elikatnie dołącz podstawę do
statywu.
* Audio
(3) Dokręć palcami śrubę na spodzie
podstawy i przymocuj dobrze
podstawę do statywu.
*USB C-A
3
* Zależy od regionu
1
2
Uwaga
Należy używać wyłącznie
następującego modelu zasilacza
sieciowego: Philips FSP180-AJBN3.
Ostrzeżenie:
Produkt ten ma zakrzywioną konstrukcję,
dlatego też przed zamocowaniem/
zdjęciem podstawy należy położyć
materiał ochronny pod monitorem i nie
naciskać go, aby uniknąć uszkodzenia.
5
2. Ustawienia monitora
Podłączanie do komputera
Połączenie z komputerem PC
1. Podłącz pewnie przewód zasilający
do złącza z tyłu monitora.
2. Wyłącz komputer i odłącz kabel
zasilający.
1
3. Podłącz kable sygnałowe monitora
do złącza wideo w tylnej części
komputera.
9
5
3
4
4. Podłącz kabel zasilający komputera
i monitora do pobliskiego gniazda.
2
Fast Charger
8
7
5. Włącz komputer i monitor. Jeśli
na monitorze pojawi się obraz,
oznacza to, że instalacja została
zakończona.
6
Koncentrator USB
Step 2
Aby zachować zgodność z
międzynarodowymi standardami
dotyczącymi energii w trybie uśpienia
i wyłączenia zasilania, koncentrator/
porty tego wyświetlacza są wyłączane.
USB C
USB C-C
Step 1
USB C
USB C
OR
USB C-A
Podłączone urządzenia USB w tym
stanie nie będą działać.
Aby na stałe ustawić funkcję USB na
stan “WŁĄCZENIE”, należy przejść do
menu OSD, a następnie wybrać “Tryb
gotowości USB” i przełączyć na stan
“WŁĄCZENIE”.
1 Blokada Kensington zabezpieczenia
przed kradzieżą
2 Gniazdo słuchawek
3 Wejście audio
4 USB pobieranie danych
5 Szybka ładowarka USB
Ładowanie USB
6 Wejście USB Type-C
Ten wyświetlacz ma porty USB z
obsługą standardowego wyjścia
zasilania, włącznie z funkcją ładowania
USB (oznaczone ikoną zasilania
).
Przykładowo, porty te można używać
do ładowania smartfona lub do
zasilania zewnętrznego dysku twardego.
Aby można było korzystać z tej funkcji,
musi być przez cały czas WŁĄCZONE
zasilanie wyświetlacza.
7 Wejście Display Port
8 Wejście HDMI
9 Wejście zasilania prąd zmienny/prąd
stały
6
2. Ustawienia monitora
Niektóre wybrane wyświetlacze Philips
mogą nie zasilać lub nie ładować
urządzenia, po przejściu do trybu
“Uśpienie” (Biała, migająca dioda LED
zasilania). W takim przypadku, należy
przejść do menu OSD i wybrać “USB
Standby Mode”, a następnie, przełączyć
funkcję na tryb “WŁĄCZENIE”
(domyślne ustawienie = WYŁĄCZENIE).
Pozwoli to na utrzymanie aktywności
funkcji zasilania USB i ładowania nawet
wtedy, gdy monitor znajduje się w
trybie uśpienia.

 

 

 

bezprzewodowym odbiornikiem i
portem połączenia USB3.0.

  



Uwaga
Po WYŁĄCZENIU monitora w dowolnym
czasie przełącznikiem zasilania,
wszystkie porty USB będą miały
WYŁĄCZONĄ funkcję zasilania.
Ostrzeżenie:
Urządzenia bezprzewodowe
USB 2,4GHz, takie jak, mysz
bezprzewodowa, klawiatura i słuchawki,
mogą być zakłócane przez wysokiej
szybkości sygnału urządzenia USB 3.0,
a w rezultacie może to spowodować
zmniejszoną efektywność transmisji
radiowej. W takim przypadku w celu
zmniejszenia efektów zakłócenia należy
wypróbować następujące metody.
• Należy trzymać odbiorniki USB2.0 z
dala od portu połączenia USB3.0.
• Użyj standardowy przedłużacz
USB lub hub USB do zwiększenia
odległości pomiędzy
7
2. Ustawienia monitora
Konfigurowanie własnego klawisza
"USER (użytkownika)"
2.2 Działanie monitora
Opis przycisków sterowania
Opcja "Użytkownik" pozwala
zdefiniować własne klawisze funkcyjne.
1. Naciśnij w prawo, aby przejść do
menu ekranowego.

 


 




  
 
Przytrzymaj przez ponad 3
sekundy, aby WYŁĄCZYĆ
zasilanie monitora. Naciśnij,
aby WŁĄCZYĆ zasilanie
monitora.
Dostęp do menu OSD.
Potwierdzenie regulacji OSD.
2. Naciśnij w górę lub w dół, aby
wybrać menu [OSD Settings]
(Ustawienia menu), następnie
naciśnij w prawo, aby potwierdzić.
Klawisz preferencji
użytkownika. W menu
ekranowym można
skonfigurować własny
zestaw preferencji,
wywoływany "klawiszem
użytkownika".
3. Naciśnij w górę lub w dół, aby
wybrać pozycję [User key]
(Użytkownik), następnie naciśnij w
prawo, aby potwierdzić.
Dopasowanie menu OSD.
4. Naciśnij przycisk w górę lub w dół w
celu wybrania preferowanej funkcji
[Audio Source] (Źródło dźwięku),
[Volume] (Głośność) lub [Input]
(Wejście).
PIP/PBP/Off(Wyłącz.)/
Swap(Zamiana)
Dopasowanie menu OSD.
SmartImage. Dostępnych
jest kilka opcji: EasyRead,
Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry,
Ekonomiczny, Tryb LowBlue
i Wył.
5. Naciśnij w prawo, aby potwierdzić
wybór.
Można teraz przełączyć przycisk w
dolnej części ramki wyświetlacza
bezpośrednio w dół [User Key]
(Przycisku użytkownika). Zapewni to
przyspieszony dostęp do wybranej
funkcji.
Powrót do poprzedniego
poziomu menu ekranowego
.
8
2. Ustawienia monitora
dźwiękowego: [Audio In], [USB C],
[HDMI 2.0] lub [DisplayPort].
Na przykład, jeśli wybrano funkcję
[Audio Source] (Źródło audio), po
użyciu przycisku ukaże się menu [Audio
Source] (Źródło audio).
5. Naciśnij w prawo, aby potwierdzić
wybór.
Uwaga
Po wybraniu Audio-in (Wejście
audio), przy następnym włączeniu
wyświetlacza nastąpi domyślny wybór
tego samego, poprzednio wybranego
źródła audio. W celu zmiany, trzeba
będzie powtórzyć wszystkie etapy
wyboru i wskazać jako domyślne nowe,
preferowane źródło audio. Nie ma to
miejsca po wybraniu DP lub HDMI.
 
 
 

 
D
źwięk niezależny od źródła
sygnału wideo
Monitor Philips w trybie PIP/PBP
może odtwarzać dźwięk ze źródła
niezależnego od sygnału wideo. Na
przykład można odtwarzać dźwięk
z odtwarzacza MP3 podłączonego
do wejścia [Audio In] w monitorze,
a oglądać wideo ze źródła sygnału
na wejściu [USB C], [HDMI 2.0] lub
[DisplayPort].
Opis menu ekranowego OSD
Co to jest On-Screen Display (OSD)?
Menu ekranowe (OSD) to funkcja
dostępna we wszystkich monitorach
LCD Philips. Umożliwia ono regulację
przez użytkownika parametrów
wyświetlania ekranu lub bezpośredni
wybór funkcji monitorów w oknie na
ekranie. Przyjazny dla użytkownika
interfejs ekranowy jest pokazany
poniżej:
1. Naciśnij w prawo, aby przejść do
menu ekranowego.
 


 


 

 
 
 









2. Naciśnij w górę lub w dół, aby
wybrać menu główne [Audio]
(Dźwięk), następnie naciśnij w
prawo, aby potwierdzić.
3. Naciśnij w górę lub w dół, aby
wybrać pozycję [Audio Source]
(Źródło audio), następnie naciśnij w
prawo, aby potwierdzić.
4. Naciśnij przycisk w górę i w dół
w celu wybrania źródła sygnału
9


2. Ustawienia monitora
Podstawowe i proste instrukcje
dotyczące przycisków sterowania
Main menu
LowBlue Mode
Sub menu
On
1,2,3,4
Off
Input
HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
Picture
Aby wyświetlić menu OSD na
monitorze Philips, użyj pojedynczego
przełączanego przycisku w dolnej części
ramki wyświetlacza. Przycisk działa na
podobieństwo joysticka. Aby przesunąć
wskaźnik, naciśnij przycisk w jednym z
czterech kierunków.Naciśnij przycisk w
celu wybrania odpowiedniej opcji.
PIP/PBP
Picture Format
Wide Screen, 4:3, 16:9, Movie 1, Movie 2,1:1
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP/PBP Mode
PIP/PBP Input
Off, PIP, PBP
PIP Size
PIP Position
Swap
Audio
Color
Menu OSD
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, HDMI 2.0,DisplayPort,USB C
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
Poniżej zamieszczony jest widok
ogólny struktury menu OSD. Można go
wykorzystać jako punkt odniesienia
przy późniejszym wykonywaniu
różnych regulacji.
HDMI 2.0, DisplayPort,USB C
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
User Key
Audio Source,Volume,Input
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
Resolution Notification
On, Off
USB
USB 3.0, USB 2.0
USB Standby Mode
On, Off
DisplayPort
1.1,1.2
Reset
Yes, No
Information
10
2. Ustawienia monitora
Regulacja wysokości
Powiadomienie o rozdzielczości
Ten monitor działa optymalnie w
rozdzielczości natywnej 3440 x 1440
przy 60 Hz. Po uruchomieniu monitora
w innej rozdzielczości wyświetlane jest
ostrzeżenie: Use 3440 x 1440 @ 60
Hz for best results (Najlepsze wyniki
zapewnia ustawienie 3440 x 1440 przy
60 Hz).
Alarm dotyczący wyświetlania w
innej rozdzielczości niż rozdzielczość
natywna można wyłączyć w obszarze
Setup (Konfiguracja) w menu OSD.
180mm
Funkcje fizyczne
Nachylanie
20°
-5°
Obracanie
-170˚
170˚
11
2. Ustawienia monitora
J
ak włączyć funkcję MultiView
klawiszem skrótu?
2.3 MultiView
1. Przełącz w górę przycisk w dolnej
części ramki wyświetlacza.
Co to jest?
Multiview to funkcja umożliwiając
aktywne podłączenie i równoczesne
wyświetlanie obok siebie obrazu z
kilku źródeł, na przykład z notebooka
i z komputera. Ułatwia to znacznie
wykonywanie złożonych zadań.
2. Pojawi się menu funkcji MultiView.
Naciśnij przycisk w górę lub w dół,
aby wybrać opcję.
 

Dlaczego jest mi to potrzebne?

Dzięki temu wysokorozdzielczy monitor
Philips MultiView pozwala wygodnie
pracować z wieloma urządzeniami
w biurze lub w domu. Na ekranie
widoczny będzie obraz z wielu źródeł
równocześnie. Na przykład: Można
w małym oknie oglądać i słuchać
aktualnych wiadomości, pracując
jednocześnie nad swoim blogiem, albo
redagować arkusz Excel z ultrabooka,
jednocześnie korzystając z plików
otwarte przez zabezpieczoną firmową
sieć intranet.


3. Naciśnij w prawo, aby potwierdzić
wybór.
J
ak włączyć funkcję MultiView przez
menu ekranowe?
Funkcję MultiView można wybrać także
w menu ekranowym.
1. Naciśnij w prawo, aby przejść do
menu ekranowego.
 


   

   

 

 




2. Naciśnij w górę lub w dół, aby
wybrać menu [PIP / PBP], następnie
naciśnij w prawo, aby potwierdzić.
12
2. Ustawienia monitora
dodatkowego sygnału wideo: [USB
C], [HDMI 2.0] i [DisplayPort].
W tabeli poniżej zebrano informacje o
zgodności głównego i dodatkowego
źródła sygnału.
3. Naciśnij w górę lub w dół, aby
wybrać ustawienie [Mode PIP / PBP]
(PIP / PBP Tryb), następnie naciśnij
w prawo, aby potwierdzić.
4. Naciśnij w górę lub w dół, aby
wybrać ustawienie [Off], [PIP] lub
[PBP], następnie naciśnij w prawo.
MOŻLIWOŚĆ POD-ŹRÓDŁA
(xl)
DP
USB C
Wejścia HDMI2.0
●
●
ŹRÓDŁO HDMI2.0
GŁÓWNE
DP
●
●
●
USB C
(xl)
●
●
5. Teraz można się cofnąć, aby wybrać
ustawienie [PIP / PBP Input], [PIP
Size], [PIP Position] lub [Swap].
6. Naciśnij w prawo, aby potwierdzić
wybór.
• PIP Size (Rozmiar PIP): Po włączeniu
trybu PIP do wyboru są trzy
rozmiary okna podrzędnego: [Small]
(Małe), [Middle] (Średnie), [Large]
(Duże).
MultiView w menu ekranowym
• [PIP/PBP Mode] Tryb PIP / PBP:
Funkcja MultiView może działać w
dwóch trybach: [PIP] i [PBP].
[PIP]: Obraz w obrazie
A (main)
Large
B
A (main)
Otwarcie okna
podrzędnego
zawierającego obraz z
innego źródła.
A
Prawy górny róg
(main)
(główne)
Jeśli źródło sygnału
podrzędnego nie
zostanie wykryte:
Prawy dolny róg
B
A (main)
A
(główne)
[PBP]: Obraz obok obrazu
Otwarcie okna
podrzędnego
zawierającego obraz
z innego źródła obok
głównego.
B
• PIP Position (Położenie PIP): Po
włączeniu trybu PIP do wyboru
są cztery opcje położenia okna
podrzędnego.
(główne)
Jeśli źródło sygnału
podrzędnego nie
zostanie wykryte:
Small
Middle
(główne)
Lewy górny róg
A
A
(główne)
(main)
B
B
A
(główne)
(main)
B
Lewy dolny róg
B
(main)
(główne)
A
(główne)
(main)
• Swap (Zamiana): Główne i
dodatkowe źródło
sygnału zostają
zamienione na
ekranie.
(główne)
(main)
Uwaga
W trybie PBP na górze i na dole
ekranu pojawiają się czarne pasy, aby
zapewnić właściwe proporcje obrazu.
Zamiana źródła A i B w trybie [PIP]:
B
A (main)
(główne)
• PIP / PBP Input (Wejście PIP / PBP):
Do wyboru są trzy różne źródła
13
↔
B
A
(main)
(główne)
2. Ustawienia monitora
Zamiana źródła A i B w trybie [PBP]:
A
(główne)
(main)
B
↔
B (main)
(główne)
A
• Off (Wył.): Wyłączenie funkcji
MultiView.
A (main)
(główne)
Uwaga
• Po użyciu opcji Zamiana źródła
sygnału audio i wideo zostaną
zamienione równocześnie. (Więcej
informacji zawiera punkt 9
„Dźwięk niezależny od źródła
sygnału wideo”).
14
2. Ustawienia monitora
Uwaga
Ten monitor umożliwia montaż w
standardzie montażowym VESA 100mm
x 100mm.
2.4 Zdejmij zespół podstawy do
montażu VESA
Przed rozpoczęciem demontażu
podstawy monitora należy wykonać
wymienione poniżej instrukcje, aby
uniknąć możliwych uszkodzeń lub
obrażeń.
100mm
100mm
1. Wysuń wspornik podstawy
monitora na maksymalną wysokość.
2. Połóż monitor ekranem w dół
na gładkiej powierzchni. Należy
uważać, aby nie zarysować lub
nie uszkodzić ekranu. Następnie
podnieś podstawę monitora.
3. Trzymając wciśnięty przycisk
blokady, przechyl podstawę i
wysuń ją.
15
3. Optymalizacja obrazu
Zdjęcia, Filmy, Gry, Ekonomiczny,
Tryb LowBlue i Wył.
3. Optymalizacja obrazu
3. Okno SmartImage pozostanie
widoczne na ekranie przez 5
sekund; w celu potwierdzenia
można także przełączyć w lewo.
3.1 SmartImage
Co to jest?
Dostępnych jest kilka opcji: EasyRead, Biuro,
Zdjęcia, Filmy, Gry, Ekonomiczny, Tryb
LowBlue i Wył.
Funkcja SmartImage udostępnia ustawienia
wstępne optymalizujące obraz dla różnego
rodzaju treści, dynamicznie dostosowując
jasność, kontrast, kolor i ostrość w czasie
rzeczywistym. Niezależnie od pracy z
aplikacjami tekstowymi, wyświetlania
obrazów czy oglądania filmów, funkcja
SmartImage Philips zapewnia doskonałe,
zoptymalizowane działanie monitora.





Dlaczego jest mi to potrzebne?

Wymagany jest monitor zapewniający
zoptymalizowane wyświetlanie
wszystkich ulubionych rodzajów treści, a
oprogramowanie SmartImage dynamicznie
dostosowuje jasność, kontrast, kolor i
ostrość w czasie rzeczywistym w celu
poprawy wrażeń podczas oglądania obrazu
na monitorze.

 

• EasyRead: Pomaga w poprawieniu
czytania tekstu w oparciu o takie
aplikacje jak ebook PDF. Poprzez
użycie specjalnego algorytmu,
który zwiększa kontrast i ostrość
krawędzi tekstu, wyświetlacz jest
zoptymalizowany do bezstresowego
czytania, poprzez regulację jasności,
kontrastu i temperatury barwowej
monitora.
Jak to działa?
SmartImage to zastrzeżona, wiodąca
technologia firmy Philips analizująca
wyświetlane na ekranie treści. Na podstawie
wybranego scenariusza funkcja SmartImage
dynamicznie poprawia kontrast, nasycenie
kolorów oraz ostrość obrazów, poprawiając
wygląd wyświetlanych elementów - a
wszystko to w czasie rzeczywistym, po
naciśnięciu jednego przycisku.
• Office (Biuro): Uwydatnia tekst i
obniża jasność w celu zwiększenia
czytelności i zmniejszenia
zmęczenia oczu. Tryb ten znacząco
Jak włączyć funkcję SmartImage?
poprawia czytelność i wydajność
podczas pracy z arkuszami
kalkulacyjnymi, plikami PDF,
zeskanowanymi artykułami lub innymi
ogólnymi aplikacjami biurowymi.
•
1. Przełącz w lewo, aby wyświetlić
menu funkcji SmartImage.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół,
aby wybrać opcję EasyRead, Biuro,
16
Photo (Zdjęcia): Ten profil łączy
nasycenie kolorów, dynamiczny
kontrast i poprawę ostrości w celu
wyświetlania zdjęć i innych obrazów
ze znakomitą przejrzystością i w
3. Optymalizacja obrazu
żywych kolorach - wszystko to bez
artefaktów i wyblakłych kolorów.
•
•
•
3.2 SmartContrast
Co to jest?
Movie (Film): Zwiększona jaskrawość,
pogłębione nasycenie kolorów,
dynamiczny kontrast i duża
ostrość zapewniają wyświetlanie
każdego szczegółu ciemniejszych
obszarów filmów, bez rozmycia
kolorów w miejscach jaśniejszych, z
zachowaniem dynamicznych wartości
naturalnych najlepszego wyświetlania
obrazów wideo.
Unikatowa technologia, dynamicznie
analizująca wyświetlaną treść i
automatycznie optymalizująca współczynnik
kontrastu monitora w celu zapewnienia
maksymalnej przejrzystości wizualnej
i przyjemności płynącej z oglądania,
przez zwiększanie podświetlenia w celu
uzyskania wyraźniejszych, bardziej czystych
i jaśniejszych obrazów lub zmniejszanie
podświetlenia w celu wyraźnego
wyświetlania obrazów na ciemnym tle.
Game (Gry): Włącz obwód over drive
dla uzyskania najlepszego czasu
odpowiedzi, zmniejszenia drżenia
krawędzi szybko poruszających się
po ekranie obiektów, poprawienia
współczynnika kontrastu dla jasnego
i ciemnego schematu, ten profil
zapewnia najlepsze możliwości dla
graczy.
Dlaczego jest mi to potrzebne?
Wymagana jest najlepsza klarowność
wizualna i komfort podczas oglądania
wszystkich rodzajów treści. SmartContrast
dynamicznie reguluje kontrast i dostosowuje
podświetlenie w celu uzyskania wyraźnych,
czystych, jasnych obrazów podczas gier
lub oglądania filmów albo wyraźnego,
czytelnego tekstu przy pracy biurowej.
Zmniejszenie zużycia energii monitora
zapewnia oszczędność pieniędzy i
wydłużenie żywotności monitora.
Economy (Ekonomiczny): W tym
profilu dostosowywane są jasność i
kontrast i dokładnie dopasowywane
podświetlenie w celu prawidłowego
wyświetlania codziennych aplikacji
biurowych i uzyskania niższego
zużycia energii.
•
LowBlue Mode (Tryb LowBlue):
Badania w zakresie efektywności
widzenia wykazały, że tak jak
promieniowanie ultrafioletowe może
przyczyniać się do uszkodzenia oczu,
również krótkofalowe promieniowanie
światła niebieskiego z ekranów
LED może z czasem prowadzić do
uszkodzenia oczu i wpływać na
zdolność widzenia. W trybie LowBlue
firmy Philips, który opracowano
z myślą o utrzymaniu dobrego
stanu zdrowia, wykorzystywana
jest technologia inteligentnego
oprogramowania, która redukuje
emisję szkodliwego krótkofalowego
światła niebieskiego.
•
Off (Wył.): Brak optymalizacji poprzez
SmartImage.
Jak to działa?
Po uaktywnieniu funkcji SmartContrast,
analizuje ona wyświetlaną zawartość w
czasie rzeczywistym w celu dostosowania
kolorów i intensywności podświetlenia.
Funkcja ta dynamicznie poprawia kontrast,
zapewniając doskonałą jakość podczas
oglądania video lub podczas gier.
17
4. Adaptive Sync
•
•
•
•
•
4. Adaptive Sync
Adaptive Sync
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
• Procesor 2014 serii A, zintegrowane
Granie w gry komputerowe było od
dawna utrudnione, ponieważ procesory
graficzne i monitory są aktualizowane
w różnym tempie. Czasami procesor
graficzny może przetwarzać wiele
nowych obrazów podczas pojedynczej
aktualizacji monitora, a monitor
będzie wyświetlał elementy każdego
z obrazów jako pojedynczy obraz.
Zjawisko to nosi nazwę „tearing”
(rwanie). Gracze mogą to naprawić
korzystając z funkcji v-sync, ale obraz
może być „szarpany”, ponieważ
procesor graficzny czeka, aż monitor
wyśle zapytanie o aktualizację przed
wyświetleniem nowych obrazów.
układy scalone (APU) do
komputerów biurkowych i
przenośnych
•
•
•
•
•
Czas reakcji na sygnały myszy i
ogólna liczba klatek na sekundę
również ulegają zmniejszeniu
podczas korzystania z funkcji v-sync.
Technologia Adaptive Sync™ firmy
AMD eliminuje wszystkie te problemy,
pozwalając procesorowi graficznemu
aktualizować monitor w momencie, gdy
nowy obraz jest już gotowy. Zapewnia
to graczom niewiarygodnie płynny,
szybki i nierwący się obraz podczas
gier.
Należy korzystać ze zgodnych kart
graficznych.
• System operacyjny
• Windows 7 lub 8.x
• Karta graficzna: Seria R9 290 i seria
R7 260
• AMD Radeon R9 295X2
18
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Dane techniczne
5. Dane techniczne
Obraz/ekran
Typ panela monitora
Podświetlenie
Rozmiar panela
Współczynnik proporcji
Podziałka pikseli
SmartContrast
Czas odpowiedzi (typowy)
Czas odpowiedzi funkcji
SmartResponse (typowy)
Optymalna rozdzielczość
Kąt widzenia (typowy)
Poprawianie obrazu
Częstotliwość odświeżania
w pionie
Częstotliwość pozioma
sRGB
Tryb LowBlue
Kolory monitora
Brak migotania
Gama kolorów
Adaptive Sync
Możliwości podłączeń
Wejście sygnału
Interfejs USB
Zasilanie przez USB C
Sygnał wejścia
Wejście/wyjście audio
Udogodnienia
Wbudowany głośnik (typowy)
Języki OSD
Inne udogodnienia
Zgodność ze standardem
Plug and Play
MVA
LED
34'' W (86,36 cm)
21:9
0,232 (w poziomie) mm x 0,232 (w pionie) mm
50.000.000:1
16 ms(GtG)
4 ms(GtG)
Displayport/HDMI 2.0/USB C:
3440x1440 @ 60Hz
178° (w poziomie)/178° (w pionie) przy C/R > 10
SmartImage
40 Hz-102 Hz (DisplayPort , USB-C),
23 Hz-102 Hz (HDMI)
30 KHz-160 KHz
TAK
TAK
16,7 mln
TAK
TAK
TAK
DisplayPort 1.2 x1
HDMI 2.0 x1 (cyfrowe, HDCP)
USB type-Cx1, USB3,0x3 (obejmuje 1 ładowanie)
USB C(up to 60W)
( 5V/3A 7V/3A 9V/3A 10V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A)
Synchronizacja oddzielna, Synchronizacja na zieleni
Wejście audio, wyjście słuchawek
5Wx2
angielski, niemiecki, hiszpański, grecki, francuski,
włoski, węgierski, holenderski, portugalski,
portugalski brazylijski, rosyjski, polski, szwedzki,
fiński, turecki, czeski, ukraiński, chiński uproszczony,
chiński tradycyjny, japoński, koreański
Montaż VESA (100×100 mm), blokada Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
19
5. Dane techniczne
Podstawa
Nachylanie
Obracanie
Regulacja wysokości
-5 / +20 stopni
-170 / +170 stopni
180mm
Zasilanie
Zużycie energii
Normalne działanie
Uśpienie (Oczekiwanie)
Wył.
Odprowadzanie ciepła*
Normalne działanie
Uśpienie (Oczekiwanie)
Wył.
Wskaźnik LED zasilania
Zasilacz
Napięcie
Napięcie
Napięcie
wejścia prądu
wejścia prądu
wejścia prądu
zmiennego przy zmiennego przy zmiennego przy
100 V AC, 50 Hz 115 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50 Hz
66,99W
67,09W
67,19W
(typowo)
(typowo)
(typowo)
0,5W (typowo)
0,5W (typowo)
0,5W (typowo)
0,3W (typowo)
0,3W (typowo)
0,3W (typowo)
Napięcie
Napięcie
Napięcie
wejścia prądu
wejścia prądu
wejścia prądu
zmiennego przy zmiennego przy zmiennego przy
100 V AC, 50 Hz 115 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50 Hz
228,63 BTU/
228,98 BTU/
229,32 BTU/
godz.(typowo)
godz.(typowo)
godz.(typowo)
1,71 BTU/godz.
1,71 BTU/godz.
1,71 BTU/godz.
(typowo)
(typowo)
(typowo)
1,02 BTU/godz.
1,02 BTU/godz.
1,02 BTU/godz.
(typowo)
(typowo)
(typowo)
Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe
(migające)
Zewnętrzne, prąd zmienny 100-240V, 50/-60Hz
Wymiary
Produkt z podstawą (S x W x G)
Produkt bez podstawy
(S x W x G)
Produkt z
opakowaniem(S x W x G)
Ciężar
Produkt z podstawą
Produkt bez podstawy
Produkt z opakowaniem
Warunki pracy
Zakres temperatury (działanie)
Wilgotność względna
(podczas pracy)
Ciśnienie atmosferyczne
(podczas pracy)
Zakres temperatury (bez
działania)
810 x 621 x 311 mm
810 x 369 x 98 mm
944 x 578 x 224 mm
9,60 kg
6,60 kg
14,88 kg
0°C do 40°C
20% do 80%
700 do 1060 hPa
-20°C do 60°C
20
5. Dane techniczne
Wilgotność względna
(gdy monitor nie pracuje)
Ciśnienie atmosferyczne
(gdy monitor nie pracuje)
10% do 90%
500 do 1060 hPa
Środowiskowe i dotyczące energii
ROHS
TAK
Opakowanie
W 100% nadające się do przetworzenia
Specyficzne substancje
Obudowa w 100% z PCV, bez BFR
Zgodność i standardy
CE Mark, CU-EAC, RCM, CB,GS,ISO 9241-307,
Certyfikaty
SEMKO, MEPS
Obudowa
Kolor
Czarny
Wykończenie
Połysk
Uwaga
1. Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przejdź na stronę www.philips.com/
support w celu pobrania najnowszej wersji ulotki.
2. Inteligentny czas reakcji to optymalna wartość uzyskana w testach GtG lub GtG (BW).
21
5. Dane techniczne
5.1 Rozdzielczość i tryby
ustawień wstępnych
5.2 Crystalclear
Maksymalna rozdzielczość
[email protected] (DP/HDMI 2.0/
USB C)
Zalecana rozdzielczość
[email protected] (DP/HDMI 2.0/
USB C)
Częst.
Częstotliwość
Rozdzielczość
poz. (kHz)
pionowa (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
50,90
640 x 480
100,00
35,16
800 x 600
56,00
37,88
800 x 600
60,32
48,08
800 x 600
72,00
46,88
800 x 600
75,00
63,60
800 x 600
100,00
47,73
832x624
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,00
60,02
1024 x 768
75,03
81,40
1024 x 768
100,00
44,77
1280x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
89,48
1720 x 1440
59,94
67,50
1920 x 1080
60,00
44,74
3440 x 1440
89,48
3440 x 1440
150,97
3440 x 1400
29,97
59,94
100,00
22
Ten najnowszy monitor firmy Philips
umożliwia wyświetlanie obrazu
w rozdzielczości 3440 x 1440 z
krystaliczną jakością (Crystalclear).
Dzięki użyciu wydajnych paneli
o wysokiej gęstości pikseli i
kącie wyświetlania 178/178 nowy
monitor spełni wszelkie wymagania
nowoczesnych źródeł sygnału w
standardzie DisplayPort i HDMI. Obraz
o krystalicznej jakości, jaki zapewnia
ten monitor firmy Philips, docenią
zarówno projektanci pracujący w
zaawansowanych aplikacjach CADCAM i aplikacjach graficznych 3D,
jak i finansiści operujący na dużych
arkuszach danych.
6. Zarządzanie zasilaniem
6. Zarządzanie
zasilaniem
Jeśli karta graficzna obsługuje standard
VESA DPM lub jeśli zainstalowano
w komputerze odpowiednie
oprogramowanie, monitor może
automatycznie zmniejszać zużycie
energii, gdy nie jest używany. Po
wykryciu sygnału wejścia z klawiatury,
myszy lub innego urządzenia
wejścia, praca monitora zostanie
automatycznie wznowiona. W tabeli
poniżej przedstawiono zużycie energii i
sygnalizowanie funkcji automatycznego
oszczędzania energii:
Definicja zarządzania zasilaniem
Kolor
Synch. Synch.
Zużyta energia wskaźnipoz.
pion.
ka LED
Tryb
VESA
Wideo
Aktywny
Wł.
Tak
Tak
67,09 W (typ.),
180 (maks.)
Biały
Uśpienie
(Oczekiwanie)
Wył.
Nie
Nie
0,5 W (typ.)
Biały
(migający)
Wył.
Wył.
-
-
0,3 W (typ.)
Wył.
W celu pomiaru zużycia energii tego
monitora należy wykonać następujące
ustawienia.
• Oryginalna rozdzielczość: 3440 x
1440
• Kontrast: 50%
• Jasność: 100%
• Temperatura barwowa: 6500k z
pełnym wzorcem bieli
Uwaga
Dane te mogą zostać zmienione bez
powiadomienia.
23
7. Serwis i gwarancja
podstawowych: czerwonym, zielonym i
niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem
obraz. Gdy świecą wszystkie subpiksele
danego piksela, trzy kolorowe subpiksele
wyglądają jak pojedynczy biały piksel.
Kiedy wszystkie subpiksele są ciemne,
trzy kolorowe subpiksele wyglądają
jak pojedynczy czarny piksel. Inne
kombinacje świecących i ciemnych
subpikseli wyglądają jak pojedyncze
piksele o analogicznych kolorach.
7. Serwis i gwarancja
7.1 Zasady firmy Philips
dotyczące defektu pikseli
monitorów z płaskim
panelem
Firma Philips stara się dostarczać
najwyższej jakości produkty.
Wykorzystujemy niektóre najbardziej
zaawansowane, przemysłowe procesy
produkcji i surową kontrolę jakości.
Mimo to czasami nie można uniknąć
defektów pikseli lub subpikseli paneli TFT
monitorów, stosowanych w monitorach
z płaskim panelem. Żaden producent
nie może zagwarantować, wykluczenia
defektu pikseli ze wszystkich paneli,
firma Philips gwarantuje natomiast, że
każdy monitor w którym stwierdzi się
niedopuszczalną ilość defektów, zostanie
naprawiony lub wymieniony w ramach
gwarancji. Niniejsza informacja objaśnia
różne rodzaje defektu pikseli i definiuje
dopuszczalną ilość defektów dla każdego
ich rodzaju. Aby panel TFT monitora
został zakwalifikowany do naprawy
lub wymiany w ramach gwarancji, ilość
występujących w nim defektów pikseli
musi przekraczać dopuszczalne normy.
Na przykład, nie może być uszkodzonych
więcej niż 0,0004% podpikseli monitora.
Poza tym, ponieważ niektóre rodzaje
lub kombinacje defektów pikseli są
zdecydowanie bardziej zauważalne,
Philips ustanawia dla nich jeszcze wyższe
normy jakościowe. Zasada ta obowiązuje
na całym świecie.
Rodzaje defektów pikseli
Defekty pikseli i subpikseli objawiają się
na ekranie w różny sposób. Istnieją dwie
kategorie defektów pikseli, a każda z
nich obejmuje kilka rodzajów defektów
subpikseli.
Defekty jasnych plamek
Defekty jasnych plamek objawiają się w
taki sposób, jakby piksele lub subpiksele
stale świeciły lub były 'włączone'.
Jasna plamka to subpiksel widoczny na
ekranie, gdy monitor wyświetla ciemny
wzór. Można wyróżnić następujące typy
defektów jasnych plamek.
Jeden świecący czerwony, zielony lub
niebieski subpiksel.
podpiksel
piksel
Dwa sąsiednie świecące subpiksele:
- Czerwony + niebieski = purpurowy
- Czerwony + zielony = żółty
- Zielony + niebieski = błękitny
(jasnoniebieski)
Piksele i subpiksele
Piksel lub inaczej element obrazu,
składa się z trzech subpikseli w kolorach
24
7. Serwis i gwarancja
Bliskość defektów pikseli
Ponieważ mogą być bardziej
zauważalne defekty pikseli i subpikseli
tego samego rodzaju, znajdujące się
niedaleko siebie, firma Philips określa
również tolerancje bliskości defektów
pikseli.
Trzy sąsiednie świecące subpiksele
(jeden biały piksel).
Uwaga
Czerwona lub niebieska jasna plamka
jest jaśniejsza o więcej niż 50 procent
od sąsiednich plamek, a zielona jasna
plamka jest o 30 procent jaśniejsza od
sąsiednich plamek.
Tolerancje defektu pikseli
Aby panel TFT monitora został
zakwalifikowany w okresie
gwarancyjnym do naprawy lub
wymiany z powodu defektów pikseli,
muszą w nim wystąpić defekty pikseli
przekraczające tolerancje podane w
poniższych tabelach.
Defekty czarnych plamek
Defekty czarnych plamek objawiają
się w taki sposób, jakby piksele
lub subpiksele stale były ciemne
lub 'wyłączone'. Ciemna plamka to
widoczny na ekranie subpiksel, gdy
monitor wyświetla jasny wzór. Można
wyróżnić następujące typy defektów
czarnych plamek.
25
7. Serwis i gwarancja
DEFEKTY JASNYCH PLAMEK
1 świecący subpiksel
2 sąsiednie świecące subpiksele
3 sąsiednie świecące subpiksele (jeden biały)
Odległość pomiędzy dwoma defektami jasnej plamki*
Łączna liczba defektów jasnych plamek wszystkich rodzajów
DOPUSZCZALNY POZIOM
3
1
0
>15mm
3
DEFEKTY CZARNYCH PLAMEK
1 ciemny subpiksel
2 sąsiadujące ciemne subpiksele
3 sąsiadujące ciemne subpiksele
Odległość pomiędzy defektami dwóch czarnych plamek*
Łączna liczba defektów ciemnych plamek wszystkich
rodzajów
DOPUSZCZALNY POZIOM
5 lub mniej
2 lub mniej
0
>15mm
ŁĄCZNA LICZBA DEFEKTÓW PLAMEK
Łączna liczba defektów jasnych i ciemnych plamek
wszystkich rodzajów
DOPUSZCZALNY POZIOM
5 lub mniej
5 lub mniej
Uwaga
1. 1 Defekty 1 lub 2 sąsiadujących subpikseli = 1 defekt plamki
26
7. Serwis i gwarancja
7.2 Serwis i gwarancja
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu gwarancji i dodatkowego wsparcia w danym regionie można uzyskać na stronie www.philips.com/support lub w lokalnym centrum obsługi
klienta firmy Philips.
W celu wydłużenia okresu gwarancji należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego i nabyć pakiet obsługi pogwarancyjnej.
Aby móc skorzystać z tej usługi, należy ją nabyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu produktu. W okresie rozszerzonej gwarancji usługa obejmuje odbiór sprzętu, naprawę
i odesłanie, jednak użytkownik ponosi wszystkie naliczane koszty.
Jeśli autoryzowany partner serwisowy nie może wykonać wymaganych napraw w ramach
rozszerzonej gwarancji, będziemy w miarę możliwości poszukiwać alternatywnych rozwiązań z dochowaniem okresu, na który została wykupiona rozszerzona gwarancja.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Philips lub z lokalnym centrum serwisowym (numer biura obsługi klienta).
Numery biur obsługi klienta firmy Philips znajdują się poniżej.
•
•
Lokalny stan- •
dardowy okres
gwarancji
Zależnie od
•
regionu
•
•
Okres rozszerzonej
gwarancji
•
Łączny okres gwarancji
+ 1 rok
•
+ 2 lata
•
+ 3 lata
•
Lokalny standardowy okres gwarancji + 1
Lokalny standardowy okres gwarancji +2
Lokalny standardowy okres gwarancji +3
**Wymagany oryginalny dowód zakupu produktu i wydłużona gwarancja.
Uwaga
Informacje dotyczące regionalnej telefonicznej pomocy serwisowej znajdują się w podręczniku
ważnych informacji, dostępnym na portalu wparcia firmy Philips.
27
8. Rozwiązywanie problemów i FAQ
Widoczne znaki dymu lub iskrzenia
8. Rozwiązywanie
problemów i FAQ
8.1 Rozwiązywanie problemów
Na stronie tej omówiono problemy,
które może naprawić użytkownik. Jeśli
problem utrzymuje się po wypróbowaniu
przedstawionych rozwiązań, należy
skontaktować się z przedstawicielem działu
obsługi klienta firmy Philips.
•
Upewnij się najpierw, że przycisk
zasilania na panelu przednim monitora
znajduje się w pozycji OFF (wyłączenia),
a następnie naciśnij go do pozycji ON
(włączenia).
Upewnij się, że komputer jest włączony.
•
Upewnij się, że kabel sygnałowy jest
prawidłowo podłączony do komputera.
•
Upewnij się, że bolce w złączu kabla
monitora od strony złącza nie są
wygięte. Jeśli tak, napraw lub wymień
kabel.
•
Może być aktywna funkcja oszczędzania
energii.
  
Upewnij się, że kabel sygnałowy jest
prawidłowo podłączony do komputera.
(Odnosi się także do Instrukcji szybkiego
uruchomienia).
•
Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki
złącza kabla monitora.
•
Upewnij się, że komputer jest włączony.
•
Należy jak najszybciej skontaktować
się z przedstawicielem obsługi klienta
Philips.
Należy sprawdzić, czy kabel sygnałowy
jest prawidłowo i pewnie podłączony
do karty graficznej lub do komputera PC.
Obraz jest rozmyty, nieostry lub zbyt
ciemny
• Należy wyregulować kontrast i
jasność poprzez menu ekranowe.
Po wyłączeniu zasilania na ekranie
pozostaje "powidok", "wypalenie"
obrazu lub "poobraz"
• Wydłużone, nieprzerwane
wyświetlanie stałych lub
nieruchomych obrazów, może
spowodować na ekranie
"wypalenie", znane również
jako "powidok" lub "poobraz".
"Wypalenie", "poobraz" lub
"powidok" to dobrze znane
zjawisko dotyczące technologii
LCD. W większości przypadków,
"wypalenie" lub "powidok" albo
"poobraz" znika stopniowo po
pewnym czasie od wyłączenia
zasilania.
• Gdy monitor pozostaje bez dozoru,
należy zawsze uaktywniać program
wygaszacza ekranu z ruchomym
obrazem.
• Jeśli na ekranie monitora LCD
wyświetlane są niezmieniające się
treści, należy zawsze uruchamiać
aplikację okresowo odświeżającą
ekran.
• Nie uaktywnianie wygaszacza
ekranu lub aplikacji okresowego
Na ekranie pojawi się komunikat
•
Dla bezpieczeństwa należy natychmiast
odłączyć monitor od zasilania
sieciowego
•
Brak obrazu (Biały kolor diody LED zasilania)
•
•
Drżenie obrazu na ekranie
Brak obrazu (nie świeci dioda LED zasilania)
Upewnij się, że przewód zasilający jest
podłączony do gniazda elektrycznego,
a jego drugi koniec do złącza z tyłu
monitora.
Nie należy wykonywać żadnych
czynności rozwiązywania problemów
Problemy związane z obrazem
Typowe problemy
•
•
28
8. Rozwiązywanie problemów i FAQ
odświeżania ekranu, może
spowodować poważne symptomy
"wypalenia" lub "poobrazu" albo
"powidoku" które nie znikną i
nie można będzie ich naprawić.
Wspomniane uszkodzenie nie
podlega gwarancji.
pojawia się komunikat "Cannot
display this video mode" (Nie
można wyświetlić tego trybu
wideo)?
Odp.: Z
alecana rozdzielczość dla tego
monitora: 3440 x 1440 @ 60 Hz.
Obraz jest zniekształcony. Tekst jest
niewyraźny lub rozmyty
• Ustaw tryb rozdzielczości
wyświetlania komputera PC
zgodnie z zalecaną oryginalną
rozdzielczością ekranu monitora.
Na ekranie pojawiają się zielone,
czerwone, niebieskie, ciemne i białe
punkty
• Utrzymujące się punkty to
normalna cecha ciekłych
kryształów, wykorzystywanych
we współczesnych rozwiązaniach
technologicznych. Szczegółowe
informacje znajdują się w części
dotyczącej zasad postępowania z
uszkodzeniami pikseli.
W celu uzyskania dalszej pomocy należy
sprawdzić listę Punkty informacji klienta
i skontaktować się z przedstawicielem
działu obsługi klienta firmy Philips.
•
Odłącz wszystkie kable, a następnie
podłącz komputer do uprzednio
używanego monitora.
•
W menu Start systemu Windows
wybierz kolejno polecenia
Ustawienia/Panel sterowania. W oknie
Panel sterowania wybierz ikonę Ekran.
W panelu sterowania ekranu wybierz
kartę "Ustawienia". W zakładce
ustawień, w polu 'obszar pulpitu'
przesuń suwak na 3440 x 1440 pikseli.
•
Otwórz okno „Właściwości
zaawansowane” i wybierz dla
ustawienia Częstotliwość odświeżania
opcję 60 Hz, a następnie kliknij
przycisk OK.
•
Uruchom ponownie komputer oraz
powtórz czynności 2 i 3 w celu
sprawdzenia, czy rozdzielczość
komputera PC jest ustawiona na 3440
x 1440 @ 60 Hz.
•
Wyłącz komputer, odłącz stary
monitor i podłącz monitor LCD
Philips.
•
Włącz monitor, a następnie włącz
komputer.
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku
• Sprawdź, czy kabel audio jest
prawidłowo podłączony do
komputera PC i do monitora.
P2:
Odp.: Z
alecana częstotliwość
odświeżania dla monitorów LCD
wynosi 60 Hz. W przypadku
jakichkolwiek zakłóceń obrazu
można ustawić częstotliwość
75 Hz w celu sprawdzenia, czy
wyeliminuje to zakłócenia.
• Upewnij się, czy dźwięk nie jest
wyciszony. Naciśnij “Menu” OSD,
wybierz “Audio”, a następnie “Mute
(Wyciszenie)”. Zaznacz “Off (Wył.)”.
• Naciśnij "Volume (Głośność)"
w głównym menu OSD, aby
wyregulować głośność.
P3:
8.2Ogólne pytania FAQ
P1:
o oznacza zalecana częstotliwość
C
odświeżania dla monitora LCD?
o należy zrobić, jeśli podczas
C
instalacji monitora na ekranie
29
Do czego służą pliki .inf oraz .icm
na płycie z podręcznikiem? Jak
zainstalować sterowniki (.inf oraz
.icm)?
8. Rozwiązywanie problemów i FAQ
Odp.:Są to pliki sterownika monitora.
Aby zainstalować sterowniki,
należy wykonać instrukcje
z podręcznika użytkownika.
Podczas pierwszej instalacji
monitora może zostać
wyświetlony monit komputera
dotyczący sterowników monitora
(pliki .inf oraz .icm) lub dysku
sterownika.
P4:
alkohol etylowy, etanol, aceton,
heksan itp.
P8: Odp.: T
ak, ustawienie kolorów można
zmienić w menu ekranowym
według następujących procedur,
• Naciśnij w prawo, aby przejść do
menu ekranowego
•
Jak wyregulować rozdzielczość?
Odp.: N
a dostępne rozdzielczości mają
wpływ karta graficzna/sterownik
graficzny i monitor. Wymaganą
rozdzielczość można wybrać w
oknie Panel sterowania systemu
Windows®, poprzez „Właściwości
ekranu”.
P5:
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K i 11500K. Przy
ustawieniach z zakresu 5000K
wyświetlany obraz jest „ciepły,
z odcieniem czerwono-białym”,
a przy temperaturze 11500K
obraz jest „zimny, z odcieniem
niebiesko-białym”.
o należy zrobić w przypadku
C
pomylenia się podczas regulacji
ustawień monitora w menu
ekranowym?
2. sRGB: Jest to ustawienie
standardowe, zapewniające
prawidłową wymianę kolorów
pomiędzy różnymi urządzeniami
(np. aparaty cyfrowe, monitory,
drukarki, skanery, itp.)
zy ekran LCD jest odporny ma
C
zarysowania?
Odp.: O
gólnie zaleca się, aby
powierzchnia ekranu nie była
poddawana nadmiernym
wstrząsom i była chroniona przed
ostrymi lub tępymi przedmiotami.
Podczas przenoszenia monitora
należy upewnić się, że na
powierzchnię ekranu nie jest
wywierany żaden nacisk ani nie
działa żadna siła. Może to mieć
wpływ na warunki gwarancji.
P7:
Naciśnij "strzałkę w dół", aby wybrać
opcję "Color (Kolor)", a następnie
naciśnij "OK", aby przejść do
ustawienia kolorów, dostępne są trzy
pokazane poniżej ustawienia.
1. Temperatura kolorów: Native,
Odp.: Naciśnij w prawo, aby przejść do
menu ekranowego, a następnie
wybrać 'Reset (Resetuj)'.
P6:
zy można zmienić ustawienie
C
kolorów monitora?
3. User Define (Zdefiniowane przez
użytkownika): Użytkownik może
wybrać wymagane ustawienie
kolorów, dostosowując poziom
koloru czerwonego, zielonego i
niebieskiego.
Uwaga
Pomiar koloru światła emitowanego
przez podgrzewany obiekt. Pomiar ten
jest wyrażony w skali absolutnej (stopnie
Kelvina). Niższe temperatury Kelvina, takie
jak 2004K, oznaczają kolor czerwony;
wyższe temperatury, takie jak 9300K,
oznaczają kolor niebieski. Neutralna
temperatura to kolor biały 6504K.
ak należy czyścić powierzchnię
J
ekranu LCD?
Odp.: D
o zwykłego czyszczenia należy
używać czystej, miękkiej szmatki.
Do rozszerzonego czyszczenia
należy używać alkoholu
izopropylowego. Nie wolno używać
innych rozpuszczalników, takich jak
30
8. Rozwiązywanie problemów i FAQ
P9: zy mogę podłączyć ten monitor
C
LCD do każdego komputera, stacji
roboczej lub komputera Mac?
lub aplikacji okresowego odświeżania
ekranu, może spowodować poważne
symptomy "wypalenia" lub "poobrazu"
albo "powidoku", które nie znikną i nie
można będzie ich naprawić. Wspomniane
uszkodzenie nie podlega gwarancji.
Odp.: T
ak. Wszystkie monitory LCD
Philips są całkowicie zgodne ze
standardami komputerów PC, Mac
i stacji roboczych. Do podłączenia
monitora do systemu Mac może
być konieczna przejściówka
kabla. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się
z przedstawicielem handlowym
firmy Philips.
P12: Odp.: T
en monitor LCD działa najlepiej
w oryginalnej rozdzielczości 3440
x 1440, 60 Hz. Należy ustawić taką
rozdzielczość w celu uzyskania
najlepszego obrazu.
P10: C
zy monitory LCD Philips spełniają
standard Plug-and- Play?
P13: Po podłączeniu mojego
notebooka do tego wyświetlacza
przez złącze “USB typu C”, na
wyświetlaczu niczego nie widać?
Odp.: T
ak, monitory te są zgodne ze
standardem Plug-and-Play w
systemach Windows 7/ Windows
8/Windows 8.1/Windows 10、Mac
OSX
P11: laczego tekst na ekranie nie
D
jest ostry, a wyświetlane znaki są
niewyraźne?
Odp.:Port USB C tego wyświetlacza
może odbierać i przesyłać
zasilanie prądem elektrycznym,
dane i wideo. Należy się
upewnić, że złącze posiadanego
notebooka/urządzenie USB typu
C obsługuje transmisję danych
i tryb DP ALT dla wyjścia wideo.
Aby włączyć transmisję/odbiór
należy sprawdzić, czy można
włączyć te funkcje przez bios
notebooka lub inne kombinacje
oprogramowania.
o to jest utrwalanie obrazu,
C
wypalanie obrazu, poobraz lub
powidok na panelach LCD?
Odp.: W
ydłużone, nieprzerwane
wyświetlanie stałych lub
nieruchomych obrazów może
spowodować na ekranie
"wypalenie", znane również
jako "powidok" lub "poobraz".
"Wypalenie", "poobraz" lub
"powidok" to dobrze znane
zjawisko dotyczące technologii
LCD. W większości przypadków
"wypalenie" lub "powidok" /
"poobraz" znika stopniowo po
pewnym czasie od wyłączenia
zasilania.
Warto uaktywniać animowany
wygaszacz ekranu na czas, gdy
włączony monitor zostaje bez
dozoru.
Jeśli monitor jest używany
do wyświetlania statycznego,
niezmiennego obrazu, należy
zawsze uaktywniać aplikację do
okresowego odświeżania ekranu.
P14: Dlaczego ten monitor nie ładuje
mojego notebooka z portu USB
typu C?
Odp.:Port USB C tego wyświetlacza
może udostępniać wyjście
zasilania w celu ładowania
notebooków/urządzenia.Jednak,
nie wszystkie notebooki lub
urządzenia mogą być ładowane
z portu USB typu C. Sprawdź, czy
posiadany notebook/urządzenie
obsługuje funkcję ładowania
prądem elektrycznym. Port USB
typu C może być dostępny,
Ostrzeżenie
Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu
31
8. Rozwiązywanie problemów i FAQ
ale jego działanie może być
ograniczone wyłącznie do
transmisji danych.Jeśli posiadany
notebook/urządzenie obsługuje
funkcję przez port USB typu C,
należy się upewnić, że ta funkcja
jest dostępna w programie bios
systemu lub w innej kombinacji
oprogramowania.Możliwe, że
polityka handlowa posiadanego
notebooka/urządzenia, może
wymagać zakupienia akcesoriów
zasilania ich własnej marki.
W takim przypadku, funkcja
ładowania USB typu C Philips,
może zostać nierozpoznana
i zablokowana. Nie jest to
wada wyświetlacza Philips.
Należy sprawdzić szczegółowy
podręcznik działania
posiadanego notebooka lub
urządzenia.
8.3 Multiview: FAQ
P1:
Czy można powiększyć okno
podrzędne PIP?
Odp.: Tak, do wyboru są 3 rozmiary:
[Small] (Małe), [Middle] (Średnie),
[Large] (Duże). Naciśnij w
prawo, aby przejść do menu
ekranowego. Następnie wybrać
preferowane ustawienie [PIP Size]
(Rozmiar PIP) z menu głównego
[PIP / PBP].
P2:
Co zrobić, aby słuchać dźwięku
z innego źródła, niezależnie od
sygnału wideo?
Odp.: Zazwyczaj źródło dźwięku jest
powiązane z głównym źródłem
sygnału wideo. Jeśli chcesz zmienić
źródło sygnału audio (na przykład:
słuchać dźwięku z odtwarzacza
MP3 niezależnie od osobnego
źródła sygnału wideo), naciśnij
w prawo, aby przejść do menu
ekranowego. Wybierz preferowane
ustawienie [Audio Source] (Źródło
P15: Po podłączeniu kabla USB
C-A w celu poprawienia
funkcjonalności mojego huba,
zawsze pojawia się komunikat,
jak wyłączyć pokazywanie tego
komunikatu?
audio) z menu głównego [Audio].
Należy pamiętać, że po wybraniu
Audio-in (Wejście audio), przy
następnym włączeniu monitora
nastąpi domyślny wybór tego samego,
poprzednio wybranego źródła audio. W
celu zmiany, trzeba będzie powtórzyć
wszystkie etapy wyboru i wskazać jako
domyślne nowe, preferowane źródło
audio. Nie ma to miejsca po wybraniu
DP lub HDMI.
Odp.:Ten komunikat to billboard USB,
jednak funkcjonalność huba jest
nadal dostępna, aby wyłączyć
pokazywanie tego komunikatu
należy się skonsultować ze
sprzedawcą urządzenia źródła.
 
 
 

 
32
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Wszystkie prawa
zastrzeżone.
Ten produkt został wyprodukowany i wprowadzony na
rynek przez lub w imieniu firmy Top Victory Investments
Ltd. albo przez jeden z jej oddziałów. Firma Top Victory
Investments Ltd. jest gwarantem w odniesieniu do jej
produktu. Philips i emblemat tarczy Philips to zastrzeżone
znaki towarowe Koninklijke Philips N.V. używane na podstawie licencji.
Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Wersja: M7349PF1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement