Philips HR2895/00 User manual

Philips HR2895/00 User manual
1
Uporaba prijenosne čaše (slika 3)
3
Napomena:
•
Prijenosnu čašu nikad nemojte puniti iznad oznake za maksimalnu razinu
(0,6 litara) kako ne bi došlo do prolijevanja.
•
Prijenosnu čašu nikad nemojte puniti gaziranim pićima kako ne bi došlo
do prolijevanja.
Frapee možete pripravljati izravno u prijenosnoj čaši. Uklonite jedinicu
s rezačima i postavite poklopac prijenosne čaše. Zatim možete izvaditi
prijenosnu čašu i piti izravno preko poklopca.
2
a
HD9357, HD9358
HR2895
b
2
1
4 Zaštita od pregrijavanja
3
c
Ovaj aparat ima zaštitu od pregrijavanja. Ako se aparat pregrije, automatski
će se isključiti. Iskopčajte aparat te ga ostavite da se hladi 30 minuta.
Zatim vratite utikač u utičnicu i ponovo uključite aparat. Ako se zaštita od
pregrijavanja previše često aktivira, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke
Philips ili ovlaštenom Philips servisnom centru.
4
2
1
Magyar
d
5
User manual
LV
Ръководство за потребителя
PL
Instrukcja obsługi
CS
Příručka pro uživatele
RO
Manual de utilizare
ET
Kasutusjuhend
RU
Руководство пользователя
HR
Korisnički priručnik
SK
Príručka užívateľa
HU
Felhasználói kézikönyv
SL
Uporabniški priročnik
KK
Қолданушының нұсқасы
SR
Korisnički priručnik
LT Vartotojo vadovas
UK
Посібник користувача
1
f
Lietotāja rokasgrāmata
BG
2
2
e
EN
1
1 Áttekintés (1. ábra)
6
7
g
a
Utazópohár fedele
f
Motoregység
b
Az utazáshoz való pohár
tömítőgyűrűje
g
Beépített biztonsági zár
c
Utazópohár
h
Pulzálás
d
A darálóedény tömítőgyűrűje
i
Kábeltároló mélyedés
e
Darálóedény késegysége
2 Teendők az első használat előtt
h
Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek
közvetlenül érintkeznek étellel lásd a köv. ábrát: (4. ábra).
i
3Alkalmazás
Megjegyzés:
•
2
•
4
1
•
2
Ne lépje túl az ábrán feltüntetett maximális mennyiségeket és használati
időt. 2.
Ne működtesse a készüléket 60 másodpercnél tovább egyszerre,
ha nehezebben feldolgozható anyagokkal dolgozik, és hagyja, hogy
szobahőmérsékletűre hűljön a következő használathoz.
Soha ne töltsön forró anyagot a multiaprítóba és az utazópohárba.
Az utazópohár használata (3. ábra)
(MAX)
2
200 g
1 min
200 ml
1 min
1
1/3
3
4
Megjegyzés:
•
A kiömlés elkerülése érdekében soha ne töltse meg az utazópoharat a
maximális szintjelzésen túl (0,6 liter).
•
A kiömlés elkerülése érdekében soha ne töltsön üdítőitalt az
utazópohárba.
Közvetlenül az utazópohárral készítheti el a turmixokat. Távolítsa el a
késegységet és helyezze fel az utazófedelet. Majd kiveheti az utazópoharat és
közvetlenül a fedélen át ihat.
4 Túlmelegedés elleni védelem
200 g
A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Túlhevülés esetén
a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját
a fali aljzatból, és 30 percig hagyja hűlni. Ezt követően csatlakoztassa
ismét a csatlakozódugót a fali aljzathoz, és kapcsolja be készüléket. Ha
a túlmelegedés elleni védelem túl gyakran kapcsol be, forduljon Philips
márkakereskedéshez vagy Philips szakszervizhez.
1 min
300 ml
200 g
1 min
Қазақша
250 ml
1 Жалпы шолу (1-сурет)
2x2x2 cm
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 005 70922
Използване на чашата за употреба в движение (фиг. 3)
1 Overview (Fig. 1)
a
On-the-go cup lid
b
Sealing ring of the on-the-go
cup
g
Built-in safety lock
c
On-the-go cup
h
Pulse button
d
Sealing ring of blender beaker
blade unit
i
Cord storage groove
e
Blender beaker blade unit
f
Motor unit
2 Before first use
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
the appliance for the first time (see Fig. 4).
Note:
•
Забележка:
•
Никога не препълвайте чашата за употреба в движение над индикацията за
максимално количество (0,6 литра), за да избегнете разливане.
•
Никога не зареждайте в движение с безалкохолни напитки, за да избегнете
разплискване.
Правете пюрета или шейкове директно с чашата за употреба в движение. Отстранете
режещия блок и прикачете капака на чашата за употреба в движение. По този начин ще
можете да извадите чашата за употреба в движение и да пиете директно от капака.
4 Защита от прегряване
Този уред е съоръжен със защита срещу прегряване. При прегряване уредът се
изключва автоматично. Изключете уреда и го оставете да изстине в продължение
на 30 минути. След това отново включете щепсела в контакта и включете уреда.
Свържете се с вашия търговец на уреди на Philips или с упълномощен сервизен център
на Philips, ако защитата срещу прегряване се задейства прекалено често.
Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated
in the Fig. 2.
Do not operate the appliance for more than 60 seconds at a time when
processing heavy loads and let it cool down to room temperature for
next operation.
Never fill the multi chopper and on-the-go cup with hot ingredients.
Using the on-the-go cup (Fig. 3)
Note:
•
Never overfill the on-the-go cup above the maximum level indication
(0.6 liters) to avoid spillage.
•
Never fill the on-the-go cup with soft drinks to avoid spillage.
Make your smoothies or shakes directly with the on-the-go cup. Remove the
blade unit and attach the on-the-go lid. Then you can bring the on-the-go
cup out and drink directly by the lid.
Víko cestovního hrnečku
f
Motorová jednotka
b
Těsnicí kroužek je na hrnečku
na cesty
g
Vestavěný bezpečnostní vypínač
c
Cestovní hrneček
h
Pulsní tlačítko
d
Těsnicí kroužek nožové
jednotky nádoby mixéru
i
Drážka pro uložení kabelu
e
Nožová jednotka nádoby
mixéru
2 Před prvním použitím
Než přístroj poprvé použijete, pečlivě umyjte všechny díly, které přicházejí do
styku s potravinami (viz obr. 4).
4 Overheat protection
This appliance is equipped with overheat protection. If the appliance
overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool
down for 30 minutes. Then put the mains plug back into the power outlet
and switch on the appliance again. Please contact your Philips dealer or an
authorized Philips service center if the overheat protection is activated too
often.
Poznámka:
Български
•
•
•
Nikdy nepřekračujte maximální množství a dobu zpracování potravin
uvedené na obr. 2.
Při zpracování velkých dávek nepoužívejte přístroj nepřetržitě více než
60 sekund a poté nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.
Nikdy neplňte multisekáček a cestovní hrneček horkými ingrediencemi.
Použití cestovního hrnečku (obr. 3)
1 Общ преглед (фиг. 1)
a
Капак на чашата за употреба в
движение
b
Уплътнителен пръстен на чашата за
g
употреба в движение
Вградена защитна блокировка
c
Чаша за употреба в движение
h
Бутон за импулсен режим
d
Уплътнителен пръстен на режещия
блок на каната на пасатора
i
Канал за прибиране на кабела
f
Задвижващ блок
Режещ блок на каната на пасатора
a
Kaasavõetava tassi kaas
f
Mootor
b
Kaasaskantava tassi
tihendirõngas
g
Sisseehitatud ohutuslukk
c
Kaasavõetav tass
h
Impulssrežiimi nupp
d
Kannmikseri kannu lõiketerade
mooduli rõngastihend
i
Juhtmehoidmise soon
e
Kannmikseri kannu lõiketerade
moodul
Poznámka:
•
Cestovní hrneček nikdy nepřeplňujte nad ukazatel maximální úrovně
(0,6 litru), aby nedošlo k rozlití.
•
Cestovní hrneček nikdy neplňte šumivými nápoji, jinak by došlo k rozlití.
Připravte smoothies nebo koktejly přímo s cestovním hrnečkem. Sejměte
nožovou jednotku a připevněte ji na cestovní hrneček. Poté můžete odpojit
cestovní hrneček a pít přímo z něj.
3Kasutamine
Märkus.
•
•
•
Ärge ületage joonisel toodud toiduainete koguseid ega töötlemise
kestust. 2.
Ärge kasutage seadet raske koormusega pikemalt kui 60 sekundit. Laske
seadmel jahtuda toatemperatuurini, enne kui töötlemist jätkate.
Ärge täitke multifunktsionaalset hakkijat ja kaasavõetavat tassi kuumade
koostisainetega.
Kaasavõetava tassi kasutamine (joon. 3)
Märkus.
•
Mahaloksumise vältimiseks ärge täitke kaasavõetavat tassi üle suurima
lubatud taseme (0,6 liitrit).
•
Mahaloksumise vältimiseks ärge täitke kaasavõetavat tassi
karastusjoogiga.
Valmistage smuutid või segud otse kaasavõetavasse tassi. Võtke lõiketerade
moodul välja ja pange peale kaasavõetav kaas. Seejärel saate kaasavõetava
tassi endaga kaasa võtta ja juua otse läbi kaane.
4Ülekuumenemiskaitse
See seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Ülekuumenemisel lülitub
seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske sellel
30 minutit jahtuda. Seejärel sisestage pistik uuesti seinakontakti ja lülitage
seade sisse. Kui ülekuumenemiskaitse aktiveerub liiga sageli, võtke ühendust
oma Philipsi edasimüüja või Philipsi volitatud hoolduskeskusega.
1 Pregled (slika 1)
Ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпы
c
Жолға арналған шыныаяқ
h
Қосу түймесі
d
Араластырғыш ыдыстың пышақ
бөлігінің нығыздау сақинасы
i
Сымды сақтайтын науа
e
Араластырғыш ыдыстың пышақ
бөлігі
Не превишавайте максималните количества и времена за обработване, посочени
във фигурата. 2.
Не допускайте уредът да работи повече от 60 секунди, когато обработва поголямо количество продукти, и го оставете да се охлади до стайна температура,
преди да го използвате отново.
Никога не пълнете многофункционалната кълцаща приставка и чашата за употреба
в движение с горещи продукти.
Ескертпе:
•
•
•
2-суретте көрсетілген мөлшер мен дайындау уақытынан асырмаңыз. 2.
Ауыр шырын сығу барысында құрылғыны бір қосқанда 60 секундтан артық
қолданбаңыз және келесі пайдалануға дейін бөлме температурасына дейін
суытыңыз.
Мульти-турағыш пен жолда алып жүру шыныаяғына ешқашан ыстық
ингредиенттерді салмаңыз.
Ескертпе:
•
Төгілмес үшін ешқашан жолға арналған шыныаяқты ең жоғарғы деңгей
көрсеткішінен (0,6 литр) асыра толтырмаңыз.
•
Төгілуді болдырмау үшін жолға арналған шыныаяқты салқындатқыш сусындармен
ешқашан толтырмаңыз.
Смузиді (қою сусын) немесе шейкті (коктейль) тікелей жолға арналған шыныаяқта
жасаңыз. Пышақтарды шығарып алып, жолға арналған шыныаяқ қақпағын салыңыз. Одан
кейін жолға арналған шыныаяқты сыртқа өзіңізбен алып шығып, қақпағы арқылы ішуге
болады.
4 Шамадан тыс қызудан қорғау
Бұл құралдың шамадан тыс қызудан қорғауы бар. Қатты қызып кетсе, құрал автоматты
түрде өшеді. Құрылғыны ток көзінен ажыратып, 30 минут бойы суытыңыз. Содан
кейін, қуат сымын қайтадан розеткаға жалғап, құрылғыны қайта қосыңыз. Шамадан
тыс қызудан қорғау тым жиі қосылатын болса, Philips дилеріне немесе уәкілетті Philips
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Lietuviškai
1 Apžvalga (1 pav.)
a
Kelioninio puodelio dangtelis
f
Variklio įtaisas
b
Kelioninio puodelio
sandarinimo žiedas
g
Integruota apsauginė spynelė
c
Kelioninis puodelis
h
Pulsinio režimo mygtukas
d
Maišytuvo menzūrėlės
pjaustymo įtaiso sandarinimo
žiedas
i
Griovelis laidui
e
Maišytuvo menzūrėlės
pjaustymo įtaisas
a
Poklopac prijenosne čaše
f
Jedinica motora
3Pritaikymas
b
Brtveni prsten prijenosne čaše
g
Ugrađeni sigurnosni mehanizam
Pastaba:
4 Ochrana proti přehřátí
c
Prijenosna čaša
h
Gumb za pulsiranje
•
•
Tento přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud se přístroj přehřeje,
automaticky se vypne. Přístroj odpojte ze sítě a nechte ho 30 minut
vychladnout. Poté zástrčku znovu zapojte do zásuvky a přístroj opět zapněte.
Pokud se ochrana proti přehřátí aktivuje příliš často, kontaktujte svého
prodejce výrobků Philips nebo autorizovaný servis společnosti Philips.
d
Brtveni prsten rezača u posudi
blendera
i
Žlijeb za odlaganje kabela
e
Rezači u posudi blendera
3Primjena
•
g
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios
liečiasi su maistu (žr. 4 pav.).
3 Приложение
Преди да използвате уреда за първи път, почистете старателно частите, които влизат в
контакт с храна (вж. фиг. 4).
•
Жолға арналған шыныаяқтың
нығыздау сақинасы
2 Prieš naudodami pirmą kartą
Hrvatski
2 Prije prve uporabe
•
b
Жолға арналған шыныаяқты пайдалану (3-сурет )
2 Преди първата употреба
Забележка:
Мотор бөлігі
3 Қолдану
1 Ülevaade (joon. 1)
Enne seadme esmakasutust puhastage põhjalikult kõik toiduainetega
kokkupuutuvad seadme osad (vt joon. 4).
a
3Použití
e
f
Құралды бірінші рет қолданар алдында, тамақпен байланысқа түсетін бөлшектерін
жақсылап тазалаңыз (4-сурет қараңыз ).
Eesti
2 Enne esimest kasutamiskorda
Čeština
1 Přehled (obr. 1)
3Application
•
Жолға арналған шыныаяқ қақпағы
2 Бірінші рет қолданар алдында
English
•
a
Prije prve uporabe aparata temeljito očistite dijelove aparata koji dolaze u
kontakt s hranom (pogledajte sliku 4).
Napomena:
•
•
•
Nemojte premašiti maksimalne količine i vrijeme priprave naznačene na
slici 2.
Ako radite s velikim količinama, nemojte ostavljati aparat da radi duže od
60 sekundi bez zaustavljanja i prije sljedeće operacije ga ostavite da se
ohladi na sobnu temperaturu.
Višenamjensku sjeckalicu i prijenosnu čašu nikada nemojte napuniti
vrućim sastojcima.
•
Neviršykite maksimalių kiekių ir gaminimo laiko, kurie nurodyti 2.
Niekada nesinaudokite prietaisu ilgiau nei 60 sekundžių vienu
metu esant didelėms apkrovoms ir leiskite jam atvėsti iki kambario
temperatūros prieš tęsdami.
Niekada nedėkite į daugiafunkcį kapoklį ir kelioninį puodelį karštų
produktų.
Kelioninio puodelio naudojimas (3 pav.)
Pastaba:
•
Niekada nepripildykite kelioninio puodelio virš nurodytos maksimalios
žymos (0,6 l), kad neišsilietų.
•
Niekada nepilkite į kelioninį puodelį gazuotų gėrimų, kad neišsipiltų.
Ruoškite kokteilius tiesiog kelioniniame puodelyje. Išimkite pjaustymo įtaisą ir
uždėkite kelioninio puodelio dangtelį. Tuomet galėsite gerti tiesiai iš puodelio
per dangtelį.
4 Apsauga nuo perkaitimo
Šiame prietaise įrengta apsaugos nuo perkaitimo funkcija. Kai prietaisas
perkaista, jis automatiškai išsijungia. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir
palikite jį 30 min., kad atvėstų. Tada vėl įkiškite kištuką į maitinimo lizdą ir
įjunkite prietaisą. Jei apsaugos nuo perkaitimo funkcija įsijungia pernelyg
dažnai, kreipkitės į „Philips“ pardavėją arba įgaliotąjį „Philips“ paslaugų centrą.
Latviešu
Русский
Srpski
1 Pārskats (1. att.)
1 Описание (рис. 1)
1 Pregled (sl. 1)
a
Ceļojumu krūzītes vāciņš
f
Motora bloks
a
Крышка дорожной чашки
f
Блок электродвигателя
a
Poklopac prenosive šolje
f
Jedinica motora
b
Blīvgredzens no ceļojumu
krūzītes
g
Iebūvēts drošības slēdzis
b
Уплотнительное кольцо для
дорожной чашки
g
Встроенный блокиратор
безопасности
b
Zaptivni prsten prenosive šolje
g
Ugrađena bezbednosna brava
h
Dugme za pulsiranje
h
c
Ceļojumu krūzīte
Pulsācijas poga
c
Дорожная чашка
h
i
Vada uzglabāšanas rieva
d
i
d
i
Отсек для хранения шнура
e
Sečivo posude blendera
e
Blendera kausa asmeņu bloks
Уплотняющее кольцо ножевого
блока блендера
Zaptivni prsten sečiva posude
blendera
Žleb za odlaganje kabla
d
Blendera kausa asmeņa bloka
blīvējošs gredzens
Кнопка включения импульсного
режима
Prenosiva šolja
c
e
Ножевой блок блендера
2 Pirms pirmās lietošanas reizes
Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes pilnībā notīriet detaļas, kas nonāks
saskarē ar produktiem (skatiet 4. att.).
3Lietošana
•
•
Nepārsniedziet maksimālos daudzumus un pārstrādes laikus, kas norādīti
att. 2.
Nedarbiniet ierīci ilgāk par 60 sekundēm, apstrādājot cietus produktus,
un ļaujiet tai atdzist līdz istabas temperatūrai, pirms apstrādāt nākamo
partiju.
Nekad neuzpildiet multi smalcinātāju un ceļojumu krūzīti ar karstiem
produktiem.
Ceļojumu krūzītes izmantošana (3. att.)
Piezīme:
•
nekad nepārpildiet ceļojumu krūzīti pāri maksimālā līmeņa rādījumam
(0,6 litri), lai nepieļautu izšļakstīšanos.
•
Nekad nepiepildiet ceļojumu krūzīti ar gāzētiem dzērieniem, lai
nepieļautu izšļakstīšanos.
Pagatavojiet dzērienus vai kokteiļus uzreiz ceļojumu krūzītē. Noņemiet asmeni
un uzlieciet ceļojumu vāciņu. Pēc tam varat izņemt ceļojumu krūzīti un dzert
tieši no vāciņa.
4 Aizsardzība pret pārkaršanu
Šajā ierīcē ir iestrādāta aizsardzība pret pārkaršanu. Ja ierīce pārkarst, tā
automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai 30 minūtes
atdzist. Pēc tam atkal pievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam un ieslēdziet
ierīci vēlreiz. Ja aizsardzība pret pārkaršanu ieslēdzas pārāk bieži, sazinieties
ar savu Philips izplatītāju vai Philips pilnvarotu servisa centru.
Polski
a
Pokrywka kubka podróżnego
f
Część silnikowa
b
Uszczelka kubka podróżnego
g
Wbudowana blokada
bezpieczeństwa
c
Kubek podróżny
h
Przycisk pulsacji
d
Uszczelka części tnącej
naczynia blendera
i
Rowek na przewód sieciowy
e
Część tnąca w naczyniu
blendera
2 Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia, które
będą się stykały z żywnością (patrz rys. 4).
3Zastosowanie
•
•
Количество обрабатываемых продуктов и время работы прибора не должно
превышать максимальные значения, указанные на рис. 2.
Продолжительность непрерывной работы прибора в режиме высокой нагрузки
не должна превышать 60 секунд. Дайте прибору остыть до комнатной
температуры перед дальнейшим использованием.
Запрещается помещать горячие продукты в универсальный измельчитель и
дорожную чашку.
Использование дорожной чашки (рис. 3)
Примечание.
•
Во избежание проливания жидкости не заполняйте дорожную чашку выше
отметки максимального уровня (0,6 л).
•
Во избежание проливания запрещается наполнять дорожную чашку
прохладительными напитками.
В этой дорожной чашке можно готовить смузи и коктейли. Снимите ножевой блок и
закройте чашку крышкой. Теперь вы можете взять чашку в дорогу и пить напитки через
носик крышки.
4 Защита от перегрева
В данном приборе предусмотрена защита от перегрева. Прибор автоматически
отключается при перегреве. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течение
30 минут. Затем снова подключите прибор к электросети и включите его. В случае
слишком частого срабатывания системы защиты от перегрева обратитесь в торговую
организацию или авторизованный сервисный центр Philips.
Nie przekraczaj maksymalnej ilości składników ani czasów przygotowania
podanych na rysunku. 2.
Podczas przetwarzania dużej ilości składników nie włączaj urządzenia na
dłużej niż 60 sekund. Po tym czasie odczekaj, aż urządzenie ostygnie do
temperatury pokojowej.
Nigdy nie umieszczaj w rozdrabniaczu wielofunkcyjnym ani kubku
podróżnym gorących składników.
1 Prehľad (obr. 1)
a
Veko prenosného pohára
f
Pohonná jednotka
b
Tesniaci krúžok prenosného
pohára
g
Zabudovaný bezpečnostný
zámok
c
Prenosný pohár
h
Pulzné tlačidlo
d
Tesniaci krúžok nástavca s
čepeľami nádoby mixéra
i
Drážka na zvinutie kábla
e
Nástavec s čepeľami nádoby
mixéra
Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky diely, ktoré prídu do
styku s potravinami (viď obr. 4).
Korzystanie z kubka podróżnego (rys. 3)
Uwaga:
•
Aby uniknąć rozlania, nie napełniaj kubka podróżnego powyżej
wskaźnika maksymalnego poziomu (0,6 l).
•
Aby uniknąć rozlania, nigdy nie napełniaj kubka podróżnego
gazowanymi napojami.
Koktajl można przygotować bezpośrednio w kubku podróżnym. Następnie
należy wyjąć część tnącą i założyć pokrywkę podróżną. Kubek podróżny
można zabrać ze sobą i pić bezpośrednio przez pokrywkę.
4 Ochrona przed przegrzaniem
To urządzenie jest wyposażone w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli
dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Należy
wówczas wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekać 30 minut,
aż urządzenie ostygnie. Następnie należy włożyć wtyczkę z powrotem do
gniazdka elektrycznego i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli ochrona przed
przegrzaniem włącza się zbyt często, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów
firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
•
Používanie prenosného pohára (obr. 3)
Poznámka:
•
Aby ste predišli rozliatiu, prenosný pohár nikdy nenaplňte nad ukazovateľ
maximálnej úrovne (0,6 litra).
•
Aby ste predišli rozliatiu prenosného pohára, nikdy doň nenalievajte
limonády.
Krémové kokteily a shakey môžete robiť priamo v prenosnom pohári.
Odstráňte nástavec s čepeľami a pripevnite veko prenosného pohára. Potom
môžete zobrať prenosný pohár so sebou a piť priamo cez jeho veko.
4 Ochrana proti prehriatiu
Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu. Ak sa zariadenie prehreje,
automaticky sa vypne. Zariadenie odpojte od siete a nechajte ho po dobu
30 minút vychladnúť. Potom zariadenie znova pripojte k elektrickej zásuvke
a zapnite ho. Ak sa ochrana proti prehriatiu aktivuje príliš často, obráťte sa na
svojho predajcu výrobkov Philips alebo na autorizované servisné stredisko
výrobkov Philips.
Slovenščina
1 Prezentare generală (Fig.1)
1 Pregled (slika 1)
a
Capac cană pentru călătorii
f
Unitatea motorului
b
Inel de etanşare al cănii pentru
călătorii
g
Dispozitiv de siguranţă încorporat
c
Cană pentru călătorii
h
Buton impulsuri
d
Inel de etanşare pentru blocul
tăietor al bolului blenderului
i
Fantă de stocare pentru cablu
e
Bloc tăietor al bolului
blenderului
2 Înainte de prima utilizare
Curăţaţi bine toate componentele ce vin în contact cu alimentele înainte de
prima utilizare a aparatului (a se vedea Fig. 4).
3Aplicaţie
Notă:
•
•
•
Nu depăşiţi cantităţile maxime şi duratele de preparare maxime indicate
în Fig. 2.
Nu lăsa aparatul să funcţioneze mai mult de 60 de secunde odată atunci
când prepari o cantitate mare de produse şi lasă-l să se răcească la
temperatura camerei pentru operaţia următoare.
Nu umpleţi niciodată tocătorul multifuncţional şi cana pentru călătorii cu
ingrediente fierbinţi.
4 Zaštita od pregrevanja
Ovaj uređaj ima zaštitu od pregrevanja. Ako se aparat pregreje, automatski će
se isključiti. Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se hladi 30 minuta.
Zatim vratite utikač u zidnu utičnicu i ponovo uključite aparat. Kontaktirajte
distributera Philips proizvoda ili ovlašćeni Philips servisni centar ako se zaštita
od pregrevanja aktivira suviše često.
Українська
a
Кришка дорожньої чашки
b
Ущільнююче кільце дорожньої
g
чашки
Вбудована система запобіжного
блокування
c
Дорожня чашка
h
Кнопка імпульсного режиму
d
Ущільнююче кільце ріжучого блока
на чаші блендера
i
Відсік для зберігання шнура
e
Ріжучий блок чаші блендера
f
Блок двигуна
Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які контактуватимуть з
їжею (див. мал. 4).
3 Застосування
•
•
Не перевищуйте максимальну кількість продуктів та тривалість переробки, вказані
на мал. 2.
Обробляючи велику кількість продуктів, не залишайте пристрій працювати довше,
ніж 60 секунд за один раз. Для обробки наступної порції дайте йому охолонути
до кімнатної температури.
У жодному разі не наповнюйте багатофункціональний подрібнювач і дорожню
чашку гарячими продуктами.
Використання дорожньої чашки (мал. 3)
Примітка:
•
Для запобігання розливанню у жодному разі не наповнюйте дорожню чашку вище
максимальної позначки (0,6 л).
•
Для запобігання розливанню у жодному разі не наливайте у дорожню чашку
безалкогольні напої.
Готуйте фруктові коктейлі безпосередньо в дорожній чашці. Зніміть ріжучий блок та
під’єднайте дорожню кришку. Потім дорожню чашку можна взяти на вулицю і пити
безпосередньо через кришку.
4 Захист від перегрівання
Цей пристрій обладнано захистом від перегрівання. Якщо пристрій перегріється, він
вимкнеться автоматично. Від’єднайте пристрій від мережі та дайте йому охолонути
протягом 30 хвилин. Потім вставте штепсель назад у розетку та знов увімкніть
пристрій. Якщо захист від перегрівання вмикається надто часто, зверніться до дилера
Philips або до сервісного центру, уповноваженого Philips.
Условия хранения/Сақтау
шарттары
Условия эксплуатации/
пайдалану шарттары
Pokrov lončka za uporabo na
poti
f
Motorna enota
Температура/Температура
-20°C ~+60 °C
+10°C ÷ +40°C
b
Tesnilo lončka za uporabo na
poti
g
Vgrajena varnostna ključavnica
20% ÷ 95%
20% ÷ 90%
c
Lonček za uporabo na poti
h
Gumb za pulzno mešanje
Относительная
влажность/ Салыстырмалы
ылғалдылық
Tesnilo na rezilni enoti posode
mešalnika
98 ÷ 102 kPa
i
Utor za shranjevanje kabla
Атмосферное давление/
Атмосфералық қысым
98 ÷ 102 kPa
d
e
Rezilna enota posode
mešalnika
2 Pred prvo uporabo
Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele aparata, ki bodo prišli v stik s
hrano (oglejte si sl. 4).
3 Način uporabe
Opomba:
•
•
•
Ne prekoračite maksimalnih količin in časov obdelav, navedenih na sl. 2.
Pri obdelavi večjih količin naj aparat neprekinjeno ne deluje več kot
60 sekund. Pred naslednjo uporabo počakajte, da se ohladi na sobno
temperaturo.
Večnamenskega sekljalnika in lončka za uporabo na poti ne polnite z
vročimi sestavinami.
Uporaba lončka za uporabo na poti (sl. 3)
Notă:
•
Nu umple niciodată cana pentru călătorii peste nivelul maxim indicat
(0,6 litri) pentru a evita vărsarea.
•
Nu umple cana pentru călătorii cu băuturi răcoritoare pentru a evita
vărsarea.
Preparaţi-vă uşor smoothie-uri sau shake-uri cu ajutorul cănii pentru călătorii.
Demontaţi blocul tăietor şi ataşaţi capacul pentru călătorii. Apoi puteţi scoate
cana pentru călătorii şi puteţi bea direct prin capac.
Opomba:
•
Da preprečite razlivanje, lončka za uporabo na poti ne napolnite prek
oznake za največjo količino (0,6 litra).
•
Da preprečite razlivanje, v lonček za uporabo na poti ne vlivajte gaziranih
pijač.
Sadne ali mlečne napitke pripravljajte neposredno z lončkom za uporabo
na poti. Odstranite rezilno enoto in pritrdite pokrov lončka za uporabo na
poti. Lonček za uporabo na poti nato lahko odstranite in pijete neposredno s
pokrovom.
Acest aparat este echipat cu protecţie la supraîncălzire. Aparatul se opreşte
automat în cazul supraîncălzirii. Scoate aparatul din priză şi lasă-l să se
răcească timp de 30 minute. Apoi introdu ştecherul înapoi în priza de
alimentare şi pornește din nou aparatul. Contactaţi furnizorul dvs. Philips sau
un centru de service Philips dacă protecţia la supraîncălzire se activează prea
des.
Napomena:
•
Nikada nemojte da prepunite prenosivu šolju iznad oznake maksimalnog
nivoa (0,6 litara) da biste izbegli prosipanje.
•
Nikada nemojte da prepunite prenosivu šolju osvežavajućim napicima da
biste izbegli prosipanje.
Pravite frapee i šejkove direktno u prenosivoj šolji. Skinite sečivo i postavite
poklopac prenosive šolje. Zatim možete da izvadite prenosivu šolju i da pijete
direktno preko poklopca.
a
Utilizarea cănii pentru călătorii (Fig. 3)
4 Protecţia la supraîncălzire
Upotreba prenosive šolje (sl. 3)
•
Neprekračujte maximálne množstvá a doby spracovania, ktoré sú
uvedené na obr. 2.
Ak spracovávate väčšie množstvo surovín, zariadenie smie bez prerušenia
pracovať maximálne 60 sekúnd, potom ho pred spracovaním ďalšej
dávky nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
Nikdy neplňte multi-sekací nástavec a prenosný pohár horúcimi
surovinami
Română
•
Примітка:
Poznámka:
•
•
Nemojte da prekoračujete maksimalne količine i vremena pripreme koji
su navedeni u tabeli. 2.
Nemojte da koristiti aparat duže od 60 sekundi uzastopno kada
obrađujete veće količine sastojaka i ostavite ga da se ohladi na sobnu
temperaturu pre sledeće operacije.
Nikada nemojte da punite višenamensku seckalicu i prenosivu šolju
vrućim sastojcima.
2 Перед першим використанням
2 Pred prvým použitím
•
3Upotreba
1 Огляд (мал. 1)
3Použitie
Uwaga:
•
•
Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji će dolaziti u dodir sa
hranom (pogledajte sl. 4).
•
Примечание.
•
2 Pre prve upotrebe
Napomena:
Slovensky
1 Opis elementów urządzenia (rys. 1)
•
Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут
контактировать с пищевыми продуктами (см. рис. 4).
3 Использование
Piezīme:
•
2 Перед первым использованием
4 Zaščita pred pregrevanjem
Aparat je opremljen z zaščito pred pregrevanjem. Če se aparat pregreje, se
samodejno izklopi. Aparat izključite iz električnega omrežja in počakajte
30 minut, da se ohladi. Nato omrežni vtikač priključite na napajalno vtičnico in
znova vklopite aparat. Če se zaščita pred pregrevanjem aktivira prepogosto, se
obrnite na prodajalca izdelkov Philips ali Philipsov servisni center.
Мини араластырғыш
Мини-блендер
HR2895
220 - 240V~ 50/60Hz 350 W
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО “ФИЛИПС”, Российская
Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Изготовитель:
“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Для бытовых нужд
Сделано в Китае
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей
Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
Өндіруші:
“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Қытайда жасалған
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement