Philips LCD monitor s rozlíšením Full HD 243V7QDAB/00 Používateľská príručka

Philips LCD monitor s rozlíšením Full HD 243V7QDAB/00 Používateľská príručka
243V7
www.philips.com/welcome
SK
Návod na obsluhu
1
Zákaznícka služba a záruka
19
Riešenie problémov a často
kladené otázky
23
Obsah
1. Dôležité........................................... 1
1.1 Bezpečnostné opatrenia a
údržba............................................... 1
1.2 Popis symbolov............................. 3
1.3 Likvidácia výrobku a obalového
materiálu......................................... 4
2. Inštalácia monitora...................... 5
2.1Inštalácia......................................... 5
2.2 Obsluha monitora.........................7
2.3TDemontáž stojana základne a
základne.........................................10
3. Optimalizácia obrazu.................. 11
3.1SmartImage ................................... 11
3.2SmartContrast............................... 13
4. Technické údaje........................... 14
4.1 Rozlíšenie a predvolené režimy..
17
5. Správa napájania......................... 18
6. Zákaznícka služba a záruka...... 19
6.1 Zásady spoločnosti Philips
pre chybné obrazové body
plochých monitorov....................19
6.2 Zákaznícka služba a záruka...... 22
7. Riešenie problémov a často
kladené otázky........................... 23
7.1 Riešenie problémov................... 23
7.2 Všeobecné časté otázky........... 25
1. Dôležité
1. Dôležité
•
Elektronický návod na obsluhu je
určený pre každého, kto používa
monitor značky Philips. Skôr ako
začnete svoj monitor používať, nájdite si
čas na preštudovanie tohto návodu na
obsluhu. Obsahuje dôležité informácie
a poznámky týkajúce sa obsluhy vášho
monitora.
•
•
Záruka spoločnosti Philips sa vzťahuje
na určené použitie výrobku, jeho
používanie v súlade s pokynmi na
používanie a uplatňuje sa po predložení
originálu faktúry alebo pokladničného
dokladu, ktoré obsahujú dátum predaja,
názov predajcu a model a výrobné číslo
výrobku.
•
1.1 Bezpečnostné opatrenia a
údržba
•
Výstrahy
Používanie iných ovládačov,
prispôsobení alebo postupov než
tých, ktoré boli špecifikované v tejto
dokumentácii môže mať za následok
zasiahnutie elektrickým prúdom, riziká
spôsobené elektrickým prúdom a/alebo
mechanické riziká.
•
•
Pri pripájaní a používaní vášho
počítačového monitora si prečítajte a
dodržiavajte tieto pokyny:
Prevádzka
• Monitor chráňte pred účinkami
priameho slnečného žiarenia, veľmi
silným svetlom a pred účinkami
od iných zdrojov tepla. Dlhodobé
vystavenie účinkom tohto typu
prostredia môže mať za následok
zmenu farby a poškodenie
monitora.
• Odstráňte akékoľvek predmety,
ktoré by mohli spadnúť do vetracích
1
otvorov alebo zabrániť správnemu
chladeniu elektroniky monitora.
Neupchávajte vetracie otvory na
skrinke.
Pri polohovaní monitora sa uistite,
či je napájacia zástrčka a zásuvka
ľahko prístupná.
Ak vypínate monitor odpojením
napájacieho kábla alebo kábla
adaptéra, počkajte 6 sekúnd pred
pripojením napájacieho kábla alebo
kábla adaptéra, aby ste zabezpečili
normálnu prevádzku.
Prosím, používajte vždy len
schválený napájací kábel dodávaný
spoločnosťou Philips. Ak váš
napájací kábel chýba, prosím
kontaktujte svoje miestne servisné
centrum. (Obráťte sa prosím na
informačné centrum spotrebiteľov
starostlivosti o zákazníka)
Počas prevádzky nevystavujte
monitor prudkým vibráciám ani
podmienkam s veľkými nárazmi.
Neudierajte alebo nehádžte
monitorom počas prevádzky alebo
prepravy.
Pri nadmernom používaní monitora
môže dôjsť k únave očí. V pracovnej
stanici je lepšie častejšie si robiť
kratšie prestávky, ako dlhšie a
menej často; 5 až 10-minútová
prestávka po nepretržitom 50 až
60-minútovom sledovaní obrazovky
je pravdepodobne lepšia, ako
15-minútová prestávka každé dve
hodiny. Pri nepretržitom sledovaní
obrazovky si skúste oči nenamáhať
tak, že:
• po dlhodobom sledovaní
obrazovky sa budete pozerať na
niečo z rôznych vzdialeností;
• pri práci budete často žmurkať;
• oči si uvoľníte miernym
zatvorením viečok a
prevaľovaním;
1. Dôležité
• obrazovku premiestnite do
vhodnej výšky a uhla podľa
vašej telesnej výšky;
• jas a kontrast nastavíte na
vhodnú úroveň;
• osvetlenie prostredia nastavíte
podobne, ako je jas obrazovky.
Vyhýbajte sa žiarivkám a
povrchom, ktoré neodrážajú veľa
svetla;
• ak sa u vás prejavia niektoré
symptómy, vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Neuskladňujte ani nepoužívajte
monitor na miestach, ktoré sú
vystavené teplu, priamemu
slnečnému svetlu alebo extrémnemu
chladu.
• Pre zachovanie najlepšej prevádzky
vášho monitora a zabezpečenie
čo najdlhšej životnosti, prosím
používajte monitor na mieste, ktoré
spadá do nasledujúcich rozsahov
teplôt a vlhkosti.
• Teplota: 0-40 °C (32-104 °F)
• Vlhkosť: relatívna vlhkosť 20-80
%
Údržba
• Kvôli ochrane monitora pred
poškodením nevyvíjajte nadmerný
tlak na LCD panel. Pri prenášaní
vášho monitora uchopte rám a tak
ho zdvihnite; nedvíhajte monitor
umiestnením rúk alebo prstov na
LCD panel.
• Ak monitor nebudete dlhšiu dobu
používať, odpojte ho.
• Ak potrebujete monitor očistiť
mierne vlhkou textíliou, odpojte ho.
Obrazovku môžete zotrieť suchou
textíliou, ale vo vypnutom stave.
Nikdy však nepoužívajte organické
rozpúšťadlá, ako sú alkohol alebo
tekutiny s amoniakovým základom.
• Aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia
elektrickým prúdom alebo trvalému
poškodeniu prístroja, nevystavujte
monitor vplyvom prachu, dažďa,
vody alebo nadmerne vlhkého
prostredia.
• Ak váš monitor zostane vlhký, utrite
ho čo najskôr suchou textíliou.
• Ak sa do vášho monitora dostane
cudzí predmet alebo voda, ihneď ho
vypnite a odpojte napájací kábel.
Potom odstráňte cudzí predmet
alebo vodu a odošlite ho do
servisného centra.
Dôležité informácie o vpálenom
obraze/obraze s duchmi.
• Ak mienite nechať monitor bez
dozoru, vždy spustite pohybujúci
sa šetrič obrazovky. Vždy aktivujte
aplikáciu pravidelnej obnovy
obrazovky v prípade, že sa
na monitore bude zobrazovať
nemenný statický obsah.
Neprerušené dlhodobé zobrazenie
nepohybujúcich sa alebo statických
obrázkov môže na vašej obrazovke
spôsobiť „vpálenie obrazu”, ktoré
je známe aj ako „paobraz” alebo
„zobrazenie duchov”.
„Vpálenie obrazu”, „paobraz”
alebo „zobrazenie duchov”
predstavujú dobre známy jav v
oblasti technológií LCD panelov. Vo
väčšine prípadov „vpálenie obrazu”,
„paobraz” alebo „zobrazenie
duchov” postupne po vypnutí
monitora zmizne.
Výstraha
Opomenutie aktivovať šetrič obrazovky
alebo aplikáciu na pravidelné
obnovovanie obrazovky môže mať za
následok vážne „vpálenie obrazu“, vznik
„paobrazu“ alebo „duchov“, pričom
tieto príznaky nezmiznú a nedajú sa
opraviť. Na vyššie uvedené poškodenie
sa vaša záruka nevzťahuje.
2
1. Dôležité
Servis
• Kryt zariadenia môžu odmontovať
len kvalifikované osoby.
1.2 Popis symbolov
Nasledovné podkapitoly popisujú
spôsob označovania poznámok, ktoré
sú použité v tomto dokumente.
• Ak je potrebný akýkoľvek dokument
pre opravu alebo integráciu,
prosím kontaktujte svoje miestne
servisné centrum. (Prosím, pozrite
si časť „Informačné centrum
spotrebiteľov”.)
Poznámky, upozornenia a výstrahy
V celej tejto príručke môžu byť časti
textu sprevádzané ikonou a vytlačené
hrubým písmom alebo kurzívou.
Tieto časti textu obsahujú poznámky,
upozornenia alebo výstrahy. Použité sú
nasledovne:
• Informácie o preprave nájdete v
časti „Technické špecifikácie”.
• Nenechávajte svoj monitor v aute
alebo kufri na priamom slnečnom
svetle.
Poznámka
Táto ikona označuje dôležité informácie
a tipy, ktoré vám pomôžu lepšie využiť
váš počítačový systém.
Poznámka
Ak monitor nepracuje správne, alebo
nie ste si istý čo podniknúť keď boli
dodržané prevádzkové pokyny uvedené
v tejto príručke, konzultujte ďalší postup
so servisným technikom.
Upozornenie
Táto ikona označuje informácie, ktoré
vám napovedia, ako predchádzať buď
potenciálnemu poškodeniu hardvéru
alebo strate údajov.
Výstraha
Táto ikona označuje potenciálne
ublíženie na zdraví a napovie vám, ako
sa tomuto problému vyhnúť.
Niektoré výstrahy sa môžu objaviť
v rôznych formách a môžu byť
sprevádzané ikonou. V takýchto
prípadoch je použitie špecifickej
prezentácie takejto výstrahy povinne
uložené príslušnou úradnou mocou.
3
1. Dôležité
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Likvidácia výrobku a
obalového materiálu
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Smernica o odpadových elektrických
a elektronických zariadeniach - WEEE
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation innational takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors, which
recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine
the locations for dropping off such
waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
4
2. Inštalácia monitora
2. Inštalácia monitora
Inštalácia stojana so základňou
1. Monitor jeho čelnou časťou položte
na mäkký a hladký povrch a dávajte
pozor, aby ste nepoškriabali ani
nepoškodili obrazovku.
2.1 Inštalácia
2. Stĺpik základne pripojte/zasuňte
do monitora, kým nezacvakne v
správnej polohe.
Obsah balenia
243V7
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2 0 18 K
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
o nin
k li j k
eP
hili
r
Un
a
ut
ho
riz
ed
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
d up
licat
io n is a
vio la tion of a ppl
ica b
le la
in
a.
s
ht
d.
Ch
rig
rv
e
i
n
ll
Ve
r
A
V.
N.
si o
n
ps
www.philips.com/welcome
es
e
.M
ws
ea
ad
nd
pr
in
d
te
* CD
Napájanie
* VGA
* DVI
* HDMI
* Audio kábel
* DP
3. Uchopte stojan základne oboma
rukami a pevne nasuňte stojan
základne do stĺpika základne.
* Odlišné v závislosti od regiónu.
5
2. Inštalácia monitora
243V7QDS
Pripojenie k vášmu PC
243V7QS
4
4
5
6
4
5
Vstup striedavého napätia
Vstup VGA
Vstup DVI-D
Zámka proti odcudzeniu Kensington
Vstup striedavého napätia
Vstup VGA
Vstup DVI
Vstup HDMI
HDMI zvukový výstup
Zámka proti odcudzeniu Kensington
243V7QDA
6
4
243V7QJA
4
7
5
6
4
Vstup striedavého napätia
Vstup VGA
Vstup DVI
Vstup HDMI
Výstup pre slúchadlá
Audio vstup
7 Zámka proti odcudzeniu Kensington
4
7
5
Vstup striedavého napätia
Vstup VGA
Vstup DP
Vstup HDMI
Výstup pre slúchadlá
Audio vstup
7 Zámka proti odcudzeniu Kensington
6
2. Inštalácia monitora
Pripojenie k PC
2.2 Obsluha monitora
1. Pevne pripojte šnúru napájania do
zadnej časti monitora.
Popis čelného pohľadu výrobku
243V7QS, 243V7QDS
2. Vypnite počítač a odpojte napájací
kábel.
3. Pripojte signálny kábel monitora k
video konektoru na zadnej strane
vášho počítača.
4. Zapojte napájací kábel vášho
počítača a monitora do blízkej
zásuvky.
5. Zapnite počítač a monitor. Ak sa na
monitore zobrazí obrázok, inštalácia
je hotová.
3
7
6
5
4
2
Zapnutie a vypnutie
napájania monitora.
Vstup do ponuky OSD.
Potvrdenie nastavenia
OSD.
Nastavenie ponuky OSD.
Nastavenie úrovne jasu.
Zmena zdroja vstupného
signálu.
Návrat na predchádzajúcu
úroveň OSD.
SmartImage. Existuje
viac volieb: EasyRead,
Kancelária, Fotografia,
Film, Hra, Úsporný, režim
LowBlue a Vypnúť.
7
2. Inštalácia monitora
243V7QDA, 243V7QJA
Popis zobrazenia na obrazovke
Čo je zobrazenie na obrazovke (OSD)?
On-Screen Display (OSD, zobrazenie
na obrazovke) je funkciou všetkých LCD
monitorov Philips. Umožňuje užívateľovi
prispôsobenie výkonu obrazovky alebo
výber funkcií monitora priamo cez okno
s pokynmi na obrazovke. Používateľsky
príjemné rozhranie displeja na
obrazovke je uvedené nižšie:
243V7QS
 
3




7
6
5

4
2

 
Zapnutie a vypnutie
napájania monitora.
243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA
Vstup do ponuky OSD.
Potvrdenie nastavenia
OSD.
 



Nastavenie ponuky OSD.

Nastavenie hlasitosti
reproduktora.


Zmena zdroja vstupného
signálu.

Návrat na predchádzajúcu
úroveň OSD.
Základné a jednoduché pokyny
ohľadne klávesov ovládacích prvkov
SmartImage. Existuje
viac volieb: EasyRead,
Kancelária, Fotografia,
Film, Hra, Úsporný, režim
LowBlue a Vypnúť.
Vo vyššie uvedenom OSD môžete stlačiť
tlačidlá
na prednom ráme monitora
a pohybovať kurzorom, alebo môžete
stlačiť tlačidlo OK pre potvrdenie voľby
alebo zmeny.
Ponuka OSD
Nižšie je zobrazená štruktúra zobrazenia
na obrazovke. Pri práci s rôznymi
nastaveniami môžete neskôr použiť túto
štruktúru ako návod
Poznámka
Tento displej je vybavený technológiou
8
2. Inštalácia monitora
Oznámenie o rozlíšení
„DPS“ pre energeticky úsporný dizajn;
predvolené nastavenie je režim „Zap.“:
obrazovka vyzerá trochu tmavšia; na
dosiahnutie optimálneho jasu otvorte
ponuku OSD a pre režim „DPS“ nastavte
hodnotu „Vyp.“.
Main menu
LowBlue Mode
Tento monitor bol navrhnutý tak, aby
jeho optimálny výkon bol pri jeho
prirodzenom rozlíšení 1920 x 1080
pri 60 Hz. Ak je monitor napájaný pri
inom rozlíšení, na obrazovke sa zobrazí
upozornenie: Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov používajte 1920 x 1080 pri 60
Hz.
Sub menu
On
1, 2, 3
Off
Input
VGA
Hlásenie o prirodzenom rozlíšení
je možné vypnúť v položke Setup
(Nastavenie) v rámci ponuky pre OSD
(Zobrazenie na obrazovke).
DVI (243V7QS, 243V7QDS, 243V7QDA)
HDMI (243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DisplayPort (243V7QJA)
Picture
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
Nastavenie polohy
Naklonenie
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
20
Over Scan
On, Off
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DPS
On, Off
Audio
(243V7QDS,
243V7QDA,
243V7QJA)
0~100
Volume
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Stand-Alone
(243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Mute
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Color
Audio Source
(243V7QDA, 243V7QJA)
Audio In, HDMI,
DisplayPort (243V7QJA)
Color Temperature
6500K, 7500K, 9300K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Setting
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
Setup
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
9
2. Inštalácia monitora
Poznámka
Monitor je vhodný pre 100mm x 100mm
montážne rozhranie,ktoré vyhovuje
VESA.
2.3 TDemontáž stojana
základne a základne
Odmontovanie stojana základne
Pred tým, ako začnete s odmontovaním
základne monitora, aby ste predišli
možnému poškodeniu alebo poraneniu,
postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
100mm
100mm
1. Monitor jeho čelnou časťou
položte na hladký povrch a dávajte
pozor, aby ste nepoškriabali ani
nepoškodili obrazovku.
2. Stlačte poistné spony a odpojte
stojan základne od stĺpika základne.
1
3. Po stlačení tlačidla uvoľnenia
odpojte stĺpik základne.
2
10
3. Optimalizácia obrazu
3. Optimalizácia obrazu
3.1 SmartImage
Čo je to?
Funkcia SmartImage ponúka
predvolené nastavenia, ktorými sa
optimalizuje zobrazenie rôznych typov
obsahu s obrazovým záznamom, pričom
sa dynamicky prispôsobuje jas, kontrast,
farby a ostrosť obrazu v reálnom
čase. Či už pracujete s textovými
aplikáciami, zobrazovaním obrázkov
alebo ak sledujete video, funkcia Philips
SmartImage zabezpečuje vynikajúci
optimalizovaný výkon pre zobrazenie na
monitore.
1. Stlačením tlačidla
spustíte
zobrazenie na obrazovke pre
funkciu SmartImage ;
2. Opakovaným stláčaním
môžete
prepínať medzi možnosťami
EasyRead, Kancelária, Fotografia,
Film, Hra, Úsporný, režim LowBlue a
Vypnúť.
3. Zobrazenie na obrazovke pre
funkciu SmartImage zostane na
obrazovke 5 sekúnd, alebo je
tiež možné vykonať potvrdenie
stlačením OK.
Existuje viac volieb: EasyRead,
Kancelária, Fotografia, Film, Hra,
Úsporný, režim LowBlue a Vypnúť.
Prečo je to potrebné?
Týmto získate monitor, ktorý poskytuje
optimalizované zobrazenie obsahu
všetkých typov vašich obľúbených
obrazových záznamov, pričom softvér
SmartImage dynamicky prispôsobuje
jas, kontrast, farbu a ostrosť obrazu
v reálnom čase s cieľom zlepšiť váš
zážitok zo sledovania monitora .


Ako to funguje?

SmartImage je exkluzívna a špičková
technológia spoločnosti Philips, ktorá
analyzuje obsah obrazového záznamu,
ktorý sa zobrazuje na obrazovke. Na
základe zvoleného scenára technológia
SmartImage dynamicky zdokonalí
kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov
s cieľom vylepšiť zobrazovaný obsah
- a to všetko v reálnom čase stlačením
jediného tlačidla.




 

• EasyRead: Vylepšuje skvalitniť čítanie
v prípade textových aplikácií, ako sú
e-knihy vo formáte PDF. Používaním
špeciálneho algoritmu, ktorý zvyšuje
kontrast a ostrosť okrajov textového
odkazu sa zobrazenie optimalizuje na
čítanie bez namáhania, a to úpravou
Ako sa aktivuje funkcia SmartImage ?
11
3. Optimalizácia obrazu
jasu, kontrastu a teploty farieb
monitora.
•
• Office (Kancelária): Zvýrazňuje text a
potláča jas, aby sa zlepšila čitateľnosť
a znížila sa únava očí. Tento režim
značne zlepšuje čitateľnosť a
produktivitu pri práci s tabuľkovými
procesormi, súbormi vo formáte
PDF, skenovanými článkami alebo
inými všeobecnými kancelárskymi
aplikáciami.
• Photo (Fotografie): Tento profil
vytvára kombináciu sýtosti farieb,
dynamického kontrastu a zlepšenej
ostrosti obrazu pre zobrazovanie
fotografií a iného obrazového
záznamu s výnimočnou čistotou
živých farieb – a to všetko bez
artefaktov a vyblednutých farieb.
LowBlue Mode (Režim slabého
modrého svetla): V štúdiách režimu
LowBlue (Režim slabého modrého
svetla) pre ľahké pôsobenie na oči
bolo preukázané, že rovnako ako
ultrafialové lúče môžu spôsobiť
poškodenie zraku, tak aj lúče slabého
modrého svetla s krátkou vlnovou
dĺžkou vyžarované z LCD displejov
sú schopné poškodiť oči a časom
narušiť zrak. Nastavenie režimu
Philips LowBlue, ktoré bolo vyvinuté
pre pohodlie, využíva na zníženie
škodlivého softvérového modrého
svetla inteligentnú softvérovú
technológiu.
• Off (Vyp.): Optimalizácia pomocou
funkcie SmartImage je vypnutá.
Poznámka
Zhoda režimu Philips LowBlue a režimu
2 s certifikáciou TUV Low Blue Light.
Tento režim môžete aktivovať jednoduchým uvoľnením klávesovej skratky
a potom stlačením tlačidla vyberte režim LowBlue. Postup si pozrite v
časti Výber SmartImage vyššie.
• Movie (Film): Zvýšená svietivosť,
sýtosť závislá na farbách, dynamický
kontrast a vysoká ostrosť zobrazujú
každý detail v rámci tmavých plôch
vašich videí, a to bez vyblednutia
farieb v rámci svetlejších oblastí
a pri zachovaní dynamických
prirodzených hodnôt s cieľom
neprekonateľného zobrazenia videa.
• Game (Hra): Zapnutím v rámci
obvodu mechaniky dosiahnete
najlepší čas odozvy, zmenšia
sa zubaté okraje rýchlo sa
pohybujúcich objektov na
obrazovke, vylepší sa kontrastný
pomer pre svetlé a tmavé schémy;
tento profil ponúka najlepší zážitok
z hrania hier pre hráčov.
• Economy (Úsporný režim): Pri tomto
profile sa jas a kontrast prispôsobí
a podsvietenie sa jemne nastaví
presne na to správne zobrazenie
každodenných kancelárskych
aplikácií a menšiu spotrebu
elektrickej energie.
12
3. Optimalizácia obrazu
3.2 SmartContrast
Čo je to?
Je to jedinečná technológia, ktorá
dynamicky analyzuje zobrazovaný
obsah a automaticky optimalizuje
kontrastný pomer monitora s cieľom
dosiahnuť maximálnu vizuálnu čistotu
a potešenie zo sledovania, a to na
základe zvýšenia intenzity podsvietenia
kvôli čistejšiemu, ostrejšiemu a
jasnejšiemu obrazu alebo zníženia
úrovne podsvietenia kvôli čistejšiemu
zobrazeniu obrazových záznamov na
tmavom pozadí.
Prečo je to potrebné?
Cieľom je získať čo najlepšiu vizuálnu
čistotu a pohodlie pri sledovaní každého
typu obsahu obrazových záznamov.
Funkcia SmartContrast dynamicky ovláda
kontrast a prispôsobuje podsvietenie, aby
sa zobrazil čistejší, ostrejší a jasnejší obraz
pri videohrách a obrazových záznamoch
a tiež zobrazuje čistejší a čitateľnejší text
počas vykonávania kancelárskych prác.
Znížením spotreby monitora ušetríte na
nákladoch spojených s energiou a predĺži
sa životnosť monitora.
Ako to funguje?
Po aktivácii funkcie SmartContrast dôjde k
analýze zobrazovaného obsahu v reálnom
čase s cieľom prispôsobiť farby a intenzitu
podsvietenia. Táto funkcia dynamicky
vylepší kontrast s cieľom dosiahnuť
fantastický zážitok pri sledovaní videí a
hraní hier.
13
4. Technické údaje
4. Technické údaje
Obraz/displej
Typ panela monitora
Podsvietenie
Veľkosť panela
Pomer strán
Rozstup obrazových bodov
SmartContrast
Čas odozvy (typický)
SmartResponse (typický)
Optimálne rozlíšenie
Uhol zobrazenia (typický)
Vylepšenie obrazu
Farby displeja
Vertikálna frekvencia
obnovovania
Horizontálny kmitočet
sRGB
Bez blikania
LowBlue Mode (Režim
slabého modrého svetla)
Pripojiteľnosť
Vstup signálu
Vstupný signál
Zvukový vstup/výstup
Vybavenie a vlastnosti
Vstavaný reproduktor (typ.)
Vymoženosti pre
používateľa
Jazyky OSD
Iné vymoženosti
IPS technológie
Systém W-LED
23,8" W (60,5 cm)
16:9
0,275 x 0,275 mm
10,000,000:1
8ms (GtG_BW)
5ms (GtG)
1920 x 1080 pri 60 Hz
178° (H) / 178° (V) pri C/R > 10
SmartImage
16,7 m
50Hz - 76Hz
30 kHz - 83 kHz
ÁNO
ÁNO
ÁNO
243V7QS: VGA(analógový), DVI(digitálny)
243V7QDS, 243V7QDA: VGA(analógový),
DVI(digitálny), HDMI(digitálny)
243V7QJA: DP1.2(digitálny), HDMI1.4(digitálny),
VGA(analógový)
Oddelená synchronizácia, synchronizácia na zelenej
243V7QDA, 243V7QJA: Zvukový vstup z PC, výstup
slúchadiel
243V7QDS: HDMI zvukový výstup
2 W x 2 (243V7QDA, 243V7QJA)
243V7QS, 243V7QDS:
243V7QDA, 243V7QJA:
Angličtina, Nemčina, Španielčina, Francúzština,
Taliančina, Maďarčina, Holandčina, Portugalčina,
Brazílska portugalčina, Poľština, Ruština, Švédčina,
Fínčina, Turečtina, Čeština, Ukrajinčina, Zjednodušená
čínština, Japončina, Kórejčina, Gréčtina, Tradičná
čínština
Zámka typu Kensington
14
4. Technické údaje
Obraz/displej
Kompatibilita s funkciou
Plug & Play
Upevnenie VESA
Stojan
Naklonenie
DDC/CI, sRGB, Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10, Mac OSX
100x100 mm
-5 / +20
Napájania
Vstupné napätie
striedavého prúdu
100 V, 50 Hz
21,29 W (typ.)
Vstupné napätie
striedavého prúdu
115 V, 50 Hz
21,39 W (typ.)
Vstupné napätie
striedavého prúdu
230 V, 50 Hz
21,49 W (typ.)
<0,5 W
<0,5 W
<0,5 W
<0,5 W
<0,5 W
<0,5 W
Odvádzanie tepla*
Vstupné napätie
striedavého prúdu
100 V, 50 Hz
Vstupné napätie
striedavého prúdu
115 V, 50 Hz
Normálna prevádzka
72,66 BTU/hr (typ.)
73,00 BTU/hr (typ.)
Vstupné napätie
striedavého prúdu
230 V, 50 Hz
73,34 BTU/hr
(typ.)
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
Spotreba energie
Normálna prevádzka
Spánok
(Pohotovosť)
Vypnúť
Spánok
(Pohotovosť)
Vypnúť
LED indikátor
napájania
Zdroj napájania
Zapnutý režim: Biely, pohotovostný režim/režim spánok: Biely
(blikajúci)
Zabud., 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Rozmery
Výrobok so stojanom (š x v
x h)
Výrobok bez stojana (š x v
x h)
Výrobok vrátane balenia (š x
v x h)
Hmotnosť
Výrobok so stojanom
Výrobok bez stojana
Výrobok vrátane balenia
Prevádzkové podmienky
Rozsah teplôt
(prevádzkový)
Relatívna vlhkosť
(používanie)
Atmosférický tlak
(používanie)
Rozsah teplôt (nie
prevádzkový)
540 x 415 x 209 mm
540 x 325 x 45 mm
588 x 465 x 115 mm
3,50 kg
3,10 kg
4,42 kg
0°C až 40°C
20 % až 80 %
700 až 1060 hPa
-20°C až 60°C
15
4. Technické údaje
Relatívna vlhkosť
(mimo prevádzky)
Atmosférický tlak
(mimo prevádzky)
10 % až 90 %
500 až1060 hPa
Ochrana životného prostredia
ROHS
EPEAT
Balenie
Špecifické látky
Energy Star
ÁNO
ÁNO (Viac podrobností si pozrite v 1. poznámke)
100% recyklovateľné
Skrinka je neobsahuje BFR v rozsahu 100%
ÁNO
Zhoda a normy Regulačné schválenia
Skrinka
Farby
Povrchová úprava
CU, Semko, CCC, CECP, ETL, ISO9241-307, WEEE,
TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM,
UKRAINIAN, VCCI CLASS B(243V7QD), KCC(243V7QD),
BSMI(243V7QD)
Čierny
Textúra
Poznámka
1. EPEAT Gold alebo Silver platí jedine pre krajiny, kde spoločnosť Philips výrobok
zaregistruje. Informácie o stave registrácie vo svojej krajine nájdete na stránke www.
epeat.net.
2. Tieto údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Navštívte stránku www.philips.
com/support a stiahnite si najnovšiu verziu letáku.
3. Čas inteligentnej odozvy je optimálna hodnota z testov GtG alebo GtG (ČB).
16
4. Technické údaje
najlepšie funguje pri prirodzenom
rozlíšení 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Najlepšiu kvalitu zobrazenia dosiahnete
pri tomto odporúčanom rozlíšení.
4.1 Rozlíšenie a predvolené
režimy
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz (analógový
vstup)
1920 x 1080 pri 60 Hz (digitálny
vstup)
Odporúčané rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz (analógový
vstup)
H. frekvencia (kHz)
Rozlíšenie
V. frekvencia (Hz)
31,47
720x400
70,09
31,47
640x480
59,94
35,00
640x480
66,67
37,86
640x480
72,81
37,50
640x480
75,00
35,16
800x600
56,25
37,88
800x600
60,32
48,08
800x600
72,19
46,88
800x600
75,00
47,73
832x624
74,55
48,36
1024x768
60,00
56,48
1024x768
70,07
60,02
1024x768
75,03
44,77
1280x720
59,86
60,00
1280x960
60,00
63,89
1280x1024
60,02
79,98
1280x1024
75,03
55,94
1440x900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680x1050
59,95
67,50
1920x1080
60,00
Poznámka
Prosím, uvedomte si, že váš displej
17
5. Správa napájania
5. Správa napájania
Ak máte vo svojom počítači
nainštalovanú zobrazovaciu kartu alebo
softvér kompatibilné so štandardom
VESA DPM, monitor dokáže počas
doby, keď sa nepoužíva automaticky
znížiť svoju spotrebu. Ak sa zistí vstupný
signál z klávesnice, myši alebo iného
vstupného zariadenia, monitor sa
automaticky „zobudí”. V nasledujúcej
tabuľke sú uvedené spotreba elektrickej
energie a signalizácia tejto funkcie
automatickej úspory energie:
Popis spotreby elektrickej energie
Režim
VESA
HorizonVertikálna
tálna
Video
synchrosynnizácia
chronizácia
Spotrebovaná
energia
Farba
LED indikátora
ZAAktívny PNUTÝ
Áno
Áno
21,39 W
(typ.)
26,64 W
(max.)
Biela
Spánok
VYP(PohoNUTÝ
tovosť)
Nie
Nie
0,5 W (typ.)
Biela (blikajúca)
Vypnu- VYPtý
NUTÝ
-
-
0,5 W (typ.) VYPNUTÝ
Na meranie spotreby energie týmto
monitorom sa používa nasledujúce
nastavenie.
•
•
•
•
Prirodzené rozlíšenie: 1920 x 1080
Kontrast: 50%
Jas: 100%
Teplota farieb: 6500 k pri úplne
bielej šablóne
Poznámka
Tieto údaje podliehajú zmenám bez
upozornenia.
18
6. Zákaznícka služba a záruka
Obrazové body a podskupiny
obrazových bodov
6. Zákaznícka služba a
záruka
Obrazový bod, alebo obrazový element,
sa skladá z troch podskupín obrazového
bodu v primárnych farbách - červená,
zelená a modrá. Množstvo obrazových
bodov spolu vytvára obraz. Keď sú
všetky podskupiny obrazového bodu
rozsvietené, tri farebné obrazové body
spolu sa javia ako biely obrazový bod.
Keď sú všetky podskupiny obrazového
bodu nerozsvietené, tri farebné
obrazové body spolu sa javia ako
čierny obrazový bod. Iné kombinácie
rozsvietených a nerozsvietených
podskupín sa javia ako jeden obrazový
bod inej farby.
6.1 Zásady spoločnosti Philips
pre chybné obrazové body
plochých monitorov
Spoločnosť Philips sa usiluje dodávať
najkvalitnejšie výrobky. Používame
niektoré z najpokrokovejších výrobných
procesov v tomto odvetví a najprísnejšie
postupy kontroly kvality. Avšak poruchy
obrazových bodov a podskupín
obrazových bodov TFT monitorov sú
niekedy neodvrátiteľné. Žiadny výrobca
nie je schopný zaručiť, aby všetky
obrazovky boli vyrobené bez porúch
obrazových bodov, ale spoločnosť
Philips garantuje, že každý monitor s
neprijateľným počtom porúch bude v
rámci záruky opravený alebo vymenený
za nový. Toto oznámenie vysvetľuje
rôzne druhy porúch obrazových bodov
a definuje prijateľné hladiny pre každý
druh. Za účelom oprávnenia na opravu
alebo výmenu v rámci záruky, musí
počet poruchových obrazových bodov
na paneli TFT monitora prekročiť tieto
akceptovateľné úrovne. Napríklad, na
monitore nemôže byť poruchových viac
ako 0,0004 % podskupín obrazových
bodov. Okrem toho, spoločnosť Philips
stanovuje dokonca vyššie kvalitatívne
normy pre určité druhy alebo
kombinácie porúch obrazových bodov,
ktoré sú zreteľnejšie ako ostatné. Tieto
pravidlá majú celosvetovú platnosť.
Druhy porúch obrazových bodov
Poruchy obrazových bodov a ich
podskupín sa zobrazujú na obrazovke
rôznymi spôsobmi. Existujú dva druhy
porúch obrazových bodov a mnoho
druhov porúch podskupín obrazových
bodov v rámci každého druhu.
Poruchy svetlého bodu
Poruchy svetlého bodu nastanú ak
obrazové body alebo podskupiny sú
stále rozsvietené alebo „zapnuté”. Svetlý
bod je podskupina obrazového bodu,
ktorá zostáva svietiť na obrazovke, keď
monitor zobrazuje tmavý podklad. Toto
sú druhy porúch svetlého bodu.
Jedna rozžiarená podskupina
obrazového bodu červená, zelená
alebo modrá.
19
6. Zákaznícka služba a záruka
Dve susediace žiariace podskupiny:
- Červená + Modrá = Purpurová
- Červená + Zelená = Žltá
- Zelená + Modrá = Azúrová
Blízkosť porúch obrazových bodov
Pretože poruchy obrazových bodov
a ich podskupín rovnakého druhu,
ktoré sú v tesnej blízkosti môžu byť
nápadné, spoločnosť Philips tiež
definuje tolerancie pre blízkosť porúch
obrazových bodov.
(Bledomodrá)
Tri susediace žiariace podskupiny (jeden
biely obrazový bod).
Poznámka
Červený alebo modrý svetlý bod je
o viac ako 50 percent jasnejší ako
susediace body; zelený svetlý bod je o
30 percent jasnejší ako susediace body.
Tolerancie pre poruchové obrazové
body
Za účelom oprávnenia na opravu alebo
výmenu v rámci záruky v dôsledku
porúch obrazových bodov musí počet
poruchových obrazových bodov
alebo ich podskupín na paneli TFT
monitora prekročiť tolerancie uvedené v
nasledujúcich tabuľkách.
Poruchy čierneho bodu
Poruchy čierneho bodu nastanú ak
obrazové body alebo podskupiny sú
stále tmavé alebo „vypnuté”. Tmavý bod
je podskupina obrazového bodu, ktorá
nezostáva svietiť na obrazovke, keď
monitor zobrazuje svetlý podklad. Toto
sú druhy porúch čierneho bodu.
20
6. Zákaznícka služba a záruka
PORUCHY SVETLÉHO BODU
1 rozsvietená podskupina
2 susediace rozsvietené podskupiny
3 susediace rozsvietené podskupiny (jeden biely
obrazová bod)
Vzdialenosť medzi dvomi poruchami žiarivého bodu*
Celkové množstvo porúch žiarivého bodu všetkých
druhov
PORUCHY ČIERNEHO BODU
1 tmavá podskupina
2 susediace tmavé podskupiny
3 susediace tmavé podskupiny
Vzdialenosť medzi dvomi poruchami čierneho bodu*
Celkové množstvo porúch čierneho bodu všetkých
druhov
VŠETKY PORUCHY
Celkové množstvo porúch žiarivého alebo čierneho bodu
všetkých druhov
AKCEPTOVATEĽNÁ
ÚROVEŇ
3
1
0
>15 mm
3
AKCEPTOVATEĽNÁ
ÚROVEŇ
5 alebo menej
2 alebo menej
0
>15 mm
5 alebo menej
AKCEPTOVATEĽNÁ
ÚROVEŇ
5 alebo menej
Poznámka
1. 1 alebo 2 susediace poruchy podskupín = 1 porucha
2. Tento monitor vyhovuje norme ISO9241-307 (ISO9241-307: Požiadavky na
ergonomiku, metódy analýzy a testovania zhody pre elektronické zobrazovacie
displeje)
3. Norma ISO9241-307 je nástupcom doteraz známej normy ISO13406, ktorej platnosť
sa skončila na základe rozhodnutia Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu
(ISO) dňa: 13.11.2008
21
6. Zákaznícka služba a záruka
6.2Zákaznícka služba a záruka
Podrobnosti o záručnom krytí a požiadavkách na ďalšiu podporu, ktoré sú platné
vo vašom regióne, nájdete na webovej lokalite www.philips.com/support alebo sa
obráťte na miestne centrum starostlivosti o zákazníkov Philips.
Naše certifikované servisné centrum ponúka balík mimozáručného servisu pre prípad,
ak by ste si chceli predĺžiť lehotu vašej všeobecnej záruky zakúpením predĺženej
záruky.
Ak chcete túto službu využiť, službu si zakúpte do 30 kalendárnych dní od pôvodného
dátumu zakúpenia. Počas predĺženej záručnej lehoty servis zahŕňa vyzdvihnutie,
opravu a vrátenie, no používateľ bude znášať všetky vzniknuvšie poplatky.
Ak certifikovaný servisný partner nedokáže vykonať požadované opravy v rámci
ponúkaného balíka predĺženej záruky, v prípade možnosti nájdeme alternatívne
riešenia do rozsahu vami zakúpenej predĺženej záruky.
Viac informácií získate od vášho centra starostlivosti o zákazníkov Philips alebo od
miestneho kontaktného centra (podľa čísla centra starostlivosti o zákazníkov).
Číslo centra starostlivosti o zákazníkov Philips je uvedené nižšie.
•
•
Miestna štandardná •
záručná lehota
V rôznych
•
regiónoch
sa líši
•
•
Predĺžená záručná •
lehota
+ 1 rok
•
Celková záručná lehota
+ 2 roky
•
+ 3 roky
•
Miestna štandardná záručná
lehota + 2
Miestna štandardná záručná
lehota + 3
Miestna štandardná záručná
lehota + 1
**Požaduje sa originál dokladu o zakúpení výrobku a predĺženej záruky.
Poznámka
Regionálnu poradenskú linku služby si pozrite v príručke s dôležitými informáciami,
ktorá je k dispozícii na webovej stránke pomoci spoločnosti Philips.
22
7. Riešenie problémov a často kladené otázky
spôsobom. (Pozrite si aj Stručný
návod na obsluhu).
7. Riešenie problémov a
často kladené otázky
• Skontrolujte, či kábel monitora nemá
ohnuté kolíky.
• Presvedčte sa, či je zapnutý počítač.
7.1 Riešenie problémov
Tlačidlo AUTO nefunguje
• Automatická funkcia sa vzťahuje iba
na režim analógového VGA signálu.
Pokiaľ nie je výsledok uspokojujúci,
pomocou ponuky OSD môžete
vykonať manuálne nastavenia.
Táto stránka pojednáva o problémoch,
ktoré môže vyriešiť svojpomocne
používateľ. Ak problém aj naďalej
pretrváva po tom, ako ste vyskúšali
tieto riešenia, kontaktujte zástupcu
zákazníckeho centra spoločnosti Philips.
Poznámka
Automatická funkcia sa na režim
digitálneho DVI signálu nevzťahuje,
pretože pre tento režim nie je potrebná.
Bežné problémy
Žiadny obraz (Nerozsvietil sa LED
indikátor napájania)
• Uistite sa, že je sieťový kábel
zapojený do sieťovej zásuvky a do
zadnej časti monitora.
Viditeľné znaky dymu alebo iskier
• Nevykonávajte žiadny z krokov
riešenia problémov.
• Najprv sa uistite, že je tlačidlo
napájania na prednej časti monitora
vo vypnutej polohe (OFF) a potom
ho stlačte do zapnutej polohy (ON).
• Kvôli bezpečnosti odpojte okamžite
monitor od sieťového zdroja
napájania.
• Okamžite sa spojte so zástupcom
zákazníckeho servisu spoločnosti
Philips.
Žiadny obraz (LED indikátor napájania
bliká bielou farbou)
• Presvedčte sa, či je zapnutý počítač.
Problémy so zobrazovaním
• Presvedčte sa, či je kábel na
prívod signálu pripojený k počítaču
správnym spôsobom.
Obraz sa nenachádza v strede
• Pomocou funkcie „Auto
(Automaticky)” v rámci hlavných
ovládacích prvkov OSD nastavte
polohu obrazu.
• Skontrolujte, či kábel monitora nemá
na strane pripojenia žiadne ohnuté
kolíky. Ak áno, kábel opravte, alebo
ho vymeňte.
• Polohu obrazu nastavte pomocou
položky Phase/Clock (Fáza/
synchronizácia) v ponuke Setup
(Nastavenie) v rámci hlavných
ovládacích prvkov zobrazenia na
obrazovke (OSD). Je aktívna iba v
režime VGA.
• Je možné, že sa do činnosti uviedla
funkcia úspory energie.
Hlásenie na obrazovke
Check cable connection
Obraz na obrazovke sa chveje
• Skontrolujte, či je kábel na prívod
signálu správne a bezpečne
pripojený ku grafickej karte alebo k
počítaču.
• Presvedčte sa, či je kábel monitora
pripojený k počítaču správnym
23
7. Riešenie problémov a často kladené otázky
Objavuje sa kmitanie vo vertikálnom
smere
spôsobiť „vpálenie obrazu”,
ktoré je známe aj ako „paobraz”
alebo „zobrazenie duchov”.
„Vpálenie obrazu”, „paobraz”
alebo „zobrazenie duchov”
predstavujú dobre známy jav v
oblasti technológií LCD panelov. Vo
väčšine prípadov „vpálenie obrazu”,
„paobraz” alebo „zobrazenie
duchov” postupne po vypnutí
monitora zmizne.
• Pomocou funkcie „Auto
(Automaticky)” v rámci hlavných
ovládacích prvkov OSD nastavte
obrazu.
• Vertikálne pruhy odstránite
pomocou položky Phase/Clock
(Fáza/synchronizácia) v ponuke
Setup (Nastavenie) v rámci hlavných
ovládacích prvkov zobrazenia na
obrazovke (OSD). Je aktívna iba v
režime VGA.
• Ak mienite nechať monitor bez
dozoru, vždy spustite pohybujúci sa
šetrič obrazovky.
• Vždy aktivujte aplikáciu pravidelnej
obnovy obrazovky v prípade, že sa
na LCD monitore bude zobrazovať
nemenný statický obsah.
Objavuje sa kmitanie v horizontálnom
smere.
• Vážne prípady „vpálenia obrazu”,
„paobrazu” alebo „zobrazenia
duchov” nezmiznú a nie je možné
odstrániť ich. Na vyššie uvedené
poškodenie sa vaša záruka
nevzťahuje.
• Pomocou funkcie „Auto
(Automaticky)” v rámci hlavných
ovládacích prvkov OSD nastavte
obrazu.
Obraz sa javí skreslený. Text je neostrý
alebo rozmazaný.
• Rozlíšenie zobrazenia počítača
nastavte na rovnaký režim ako je
odporúčané prirodzené rozlíšenie
obrazovky monitora.
• Vertikálne pruhy odstránite
pomocou položky Phase/Clock
(Fáza/synchronizácia) v ponuke
Setup (Nastavenie) v rámci hlavných
ovládacích prvkov zobrazenia na
obrazovke (OSD). Je aktívna iba v
režime VGA.
Na obrazovke sa objavujú zelené,
červené, modré, tmavé a biele body
• Zotrvávajúce body sú normálnou
vlastnosťou tekutých kryštálov
používaných v rámci dnešných
technológií. Viac podrobností
nájdete v časti týkajúcej sa zásad
ohľadne obrazových bodov.
Obraz sa javí rozmazaný, nejasný alebo
príliš tmavý.
• Pomocou zobrazenia na obrazovke
nastavte kontrast a jas.
Po vypnutí napájania zostáva
„doznievajúci obraz”, „vpálený obraz”
alebo „duchovia”.
• Neprerušené dlhodobé zobrazenie
nepohybujúcich sa alebo statických
obrázkov môže na vašej obrazovke
Svetlo „indikátora napájania” je príliš
silné a ruší ma.
• Svetlo „indikátora napájania” je
možné nastaviť pomocou položky
Power LED Setup (Nastavenie
LED indikátora napájania) v rámci
hlavných ovládacích prvkov OSD.
24
7. Riešenie problémov a často kladené otázky
Ak potrebujete ďalšiu pomoc, pozrite si
zoznam spotrebiteľských informačných
centier a kontaktujte zástupcu
zákazníckeho centra spoločnosti Philips.
• Vypnite počítač, odpojte starý
monitor a znovu zapojte svoj LCD
monitor Philips.
• Zapnite monitor a potom počítač.
Otázka 2:Aká je odporúčaná frekvencia
obnovovania pre LCD
monitor?
7.2 Všeobecné časté otázky
Otázka 1: Čo mám urobiť, keď sa po
nainštalovaní monitora
zobrazí na obrazovke
hlásenie „Cannot display
this video mode” („Nie je
možné zobraziť tento režim
obrazu”)?
Odpoveď:
Odporúčaná frekvencia
obnovovania pri LCD
monitoroch je 60 Hz. V
prípade akéhokoľvek rušenia
na obrazovke môžete nastaviť
až 75 Hz a uvidíte, či sa
rušenie odstráni.
Odpoveď:
Odporúčané rozlíšenie pre
tento monitor: 1920 x 1080 pri
60 Hz.
• Odpojte všetky káble a potom
pripojte počítač k monitoru, ktorý sa
používal predtým.
Otázka 3:Aké sú to súbory s príponou
.inf a .icm v návode na
obsluhu? Akým spôsobom
je možné nainštalovať tieto
ovládače (.inf a .icm)?
Odpoveď:
Sú to súbory ovládačov
vášho monitora. Ovládače
nainštalujte podľa pokynov
v príručke používateľa. Pri
prvej inštalácii monitora si
váš počítač môže vyžiadať
ovládače monitora (súbory
s príponou .inf a .icm) alebo
disk s ovládačom.
• V menu Start (Štart) systému
Windows zvoľte položku Settings/
Control Panel (Nastavenie/Ovládací
panel). V okne Control Panel
(ovládacieho panela) zvoľte ikonu
Display (Obrazovka). Na ovládacom
paneli Display (Obrazovka) zvoľte
záložku „Settings” („Nastavenie”).
V rámci karty nastavenia v rámčeku
s názvom „Desktop area (Veľkosť
pracovnej plochy)” posuňte bežec
na hodnotu 1920 x 1080 pixlov.
Otázka 4:Akým spôsobom sa dá
nastaviť rozlíšenie?
• Otvorte položku „Advanced
Properties (Spresniť)” a v záložke
Monitor nastavte položku Refresh
Rate (Frekvencia obnovovania
obrazovky) na hodnotu 60 Hz a
potom kliknite na OK.
Odpoveď:
Vaša video karta/ovládač
grafického zobrazenia a
monitor spoločne určia
dostupné rozlíšenia.
Požadované rozlíšenie je
možné zvoliť v položke
Control Panel (Ovládací
panel) systému Windows®
pomocou „Display Properties”
(„Vlastnosti zobrazenia”).
• Reštartujte svoj počítač a zopakujte
kroky 2 a 3, aby ste si overili, či je PC
nastavený na rozlíšenie 1920 x 1080
pri 60 Hz.
25
7. Riešenie problémov a často kladené otázky
Otázka 5:Čo sa stane, keď si
nebudem vedieť dať rady
pri nastavovaní monitora
pomocou OSD?
postupu:
• Stlačením „OK” sa vám zobrazí
ponuka pre OSD (Zobrazenie na
obrazovke)
Odpoveď:
Jednoducho stlačte tlačidlo
OK a potom zvoľte možnosť
„Reset (Resetovať)” aby sa
vyvolali všetky pôvodné
nastavenia z výroby.
• Stlačte „Down Arrow (šípku smerom
nadol)” a zvoľte možnosť „Color
(Farba)”; následne stlačte „OK”, čím
zadáte nastavenie farieb. Existujú tri
dolu uvedené nastavenia farieb.
1. Color Temperature (Teplota
farieb) - existuje šesť nastavení: 6500K a 9300K. Pri nastavení
rozsahu na 6500K sa farby
zobrazovacieho panela javia
ako „teplé”, s červeno-bielym
farebným odtieňom, pričom pri
nastavení 9300K získa teplota
farieb „chladný, bielo-modrý
odtieň”.
Otázka 6:Je LCD obrazovka odolná
voči poškriabaniu?
Odpoveď:
Vo všeobecnosti sa odporúča,
aby nebol povrch panela
vystavený nadmernému
pôsobeniu nárazov a aby
sa chránil pred ostrými
alebo tupými predmetmi.
Pri manipulácii s monitorom
zabezpečte, aby sa na stranu
s povrchom panela nevyvíjal
žiadny tlak a aby naň
nepôsobila žiadna sila. Môže
by to mať vplyv na záručné
podmienky.
2. sRGB - ide o štandardné
nastavenie na zaistenie správnej
výmeny farieb medzi rôznymi
zariadeniami (napr. digitálnymi
fotoaparátmi, monitormi,
tlačiarňami, skenermi, atď.)
3. User Define (Používateľom
definované nastavenie) používateľ si môže zvoliť svoje
požadované nastavenie farieb na
základe prispôsobenia červenej,
zelenej a modrej farby.
Otázka 7:Ako by sa mal čistiť LCD
povrch?
Odpoveď:
Pri bežnom čistení použite
čistú, mäkkú tkaninu.
Pri dôkladnom čistení
použite izopropylalkohol.
Nepoužívajte iné rozpúšťadlá,
ako sú napr. etylalkohol,
etanol, acetón, hexán, atď.
Poznámka
Meranie farby svetla vyžarovanej
predmetom počas jeho zahrievania.
Toto meranie sa vyjadruje v rámci
absolútnej stupnice (stupňov Kelvina).
Nižšie teploty Kelvina, napr. 2004K,
sú červené a vyššie teploty, ako napr.
9300K sú modré. Neutrálna teplota je
biela, a to pri 6504K.
Otázka 8: J
e možné zmeniť nastavenie
farieb monitora?
Odpoveď:
Áno, je možné zmeniť
nastavenie farieb
prostredníctvom ovládačov
zobrazenia na obrazovke
(OSD) podľa nasledujúceho
Otázka 9: Môžem pripojiť svoj LCD
monitor k akémukoľvek PC,
pracovnej stanici alebo
26
7. Riešenie problémov a často kladené otázky
počítaču Mac?
„zobrazenie duchov”
postupne po vypnutí
monitora zmizne.
Ak mienite nechať monitor
bez dozoru, vždy spustite
pohybujúci sa šetrič
obrazovky.
Vždy aktivujte aplikáciu
pravidelnej obnovy obrazovky
v prípade, že sa na LCD
monitore bude zobrazovať
nemenný statický obsah.
Odpoveď:
Áno. Všetky LCD monitory
Philips sú plne kompatibilné
so štandardnými PC,
počítačmi Mac a pracovnými
stanicami. Je možné, že
na pripojenie monitora
k systému Mac budete
potrebovať káblový adaptér.
Kontaktujte prosím svojho
obchodného zástupcu
spoločnosti Philips a
vyžiadajte si ďalšie
informácie.
Výstraha
Opomenutie aktivovať šetrič obrazovky
alebo aplikáciu na pravidelné
obnovovanie obrazovky môže mať za
následok vážne „vpálenie obrazu“, vznik
„paobrazu“ alebo „duchov“, pričom
tieto príznaky nezmiznú a nedajú sa
opraviť. Na vyššie uvedené poškodenie
sa vaša záruka nevzťahuje.
Otázka 10: Majú LCD monitory Philips
funkciu Plug-and-Play?
Odpoveď:
Áno, tieto monitory sú
kompatibilné s funkciou Plugand-Play v rámci systémov
Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10,
Mac OSX.
Otázka 12: Prečo sa na obrazovke
nezobrazuje ostrý text, ale sa
zobrazujú vrúbkované znaky?
Odpoveď:
Váš LCD monitor najlepšie
funguje pri prirodzenom
rozlíšení 1920 x 1080 pri 60
Hz. Najlepšie zobrazenie
dosiahnete pri tomto
rozlíšení.
Otázka 13: Ako odblokujem/
zablokujem svoj aktivačný kláves?
Otázka 11: Čo je zamŕzanie obrazu,
vpálenie obrazu, paobraz
alebo duchovia v rámci LCD
panelov?
Odpoveď:
Neprerušené dlhodobé
zobrazenie nepohybujúcich
sa alebo statických obrázkov
môže na vašej obrazovke
spôsobiť „vpálenie obrazu”,
ktoré je známe aj ako
„paobraz” alebo „zobrazenie
duchov”. „Vpálenie obrazu”,
„paobraz” alebo „zobrazenie
duchov” predstavujú
dobre známy jav v oblasti
technológií LCD panelov. Vo
väčšine prípadov „vpálenie
obrazu”, „paobraz” alebo
Odpoveď: Stlačením
na 10
sekúnd odblokujete/
zablokujete aktivačný
kláves, na monitore sa
zobrazí „Upozornenie“
so zobrazením stavu
odblokovania/zablokovania,
ako je to znázornené nižšie.
27
7. Riešenie problémov a často kladené otázky
Monitor controls locked
Monitor control unlocked
28
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok bol vyrobený a na trh uvedený spoločnosťou Top Victory
Investments Ltd. alebo v jej mene či v mene jednej z jej sesterských
spoločností. Spoločnosť Top Victory Investments Ltd. je poskytovateľom
záruky súvisiacej s týmto výrobkom. Názov Philips a emblém štítu Philips
sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.
používané na základe udelenej licencie.
Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
oznámenia.
Verzia: M7243V1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement