Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual

Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual
Brilliance
272B7
www.philips.com/welcome
SK Návod na obsluhu
1
Zákaznícka služba a záruka 26
Riešenie problémov a
často kladené otázky
30
Obsah
1.Dôležité ����������������������������������������� 1
1.1 Bezpečnostné opatrenia a
údržba ��������������������������������������������� 1
1.2 Popis symbolov �������������������������� 3
1.3 Likvidácia výrobku a obalového
materiálu ��������������������������������������� 3
2. Inštalácia monitora �������������������� 5
2.1Inštalácia ��������������������������������������� 5
2.2 Obsluha monitora ���������������������� 8
2.3 Demontovane zostavy základne
pre montáž typu VESA �������������� 11
3. Optimalizácia obrazu ��������������� 12
3.1SmartImage ��������������������������������� 12
3.2SmartContrast ����������������������������� 13
4.PowerSensor™ ��������������������������� 14
5. Vstavaná webová kamera s
mikrofónom �������������������������������� 16
5.1 Požiadavky na operačný systém
počítača ���������������������������������������16
5.2 Používanie zariadenia �������������16
6. Funkcia Daisy-chain ����������������� 18
7. Technické údaje ������������������������20
7.1 Rozlíšenie a predvolené
režimy ������������������������������������������ 24
8. Správa napájania ���������������������� 25
9. Zákaznícka služba a záruka ��� 26
9.1 Zásady spoločnosti Philips
pre chybné obrazové body
plochých monitorov �����������������26
9.2 Zákaznícka služba a záruka ����29
10. Riešenie problémov a často
kladené otázky �������������������������30
10.1Riešenie problémov �����������������30
10.2Všeobecné časté otázky ��������� 32
1. Dôležité
otvorov alebo zabrániť správnemu
chladeniu elektroniky monitora.
1. Dôležité
• Neupchávajte vetracie otvory na
skrinke.
Elektronický návod na obsluhu je
určený pre každého, kto používa
monitor značky Philips. Skôr ako
začnete svoj monitor používať, nájdite si
čas na preštudovanie tohto návodu na
obsluhu. Obsahuje dôležité informácie
a poznámky týkajúce sa obsluhy vášho
monitora.
• Pri polohovaní monitora sa uistite,
či je napájacia zástrčka a zásuvka
ľahko prístupná.
• Ak vypínate monitor odpojením
napájacieho kábla alebo kábla
adaptéra, počkajte 6 sekúnd pred
pripojením napájacieho kábla alebo
kábla adaptéra, aby ste zabezpečili
normálnu prevádzku.
Záruka spoločnosti Philips sa vzťahuje
na určené použitie výrobku, jeho
používanie v súlade s pokynmi na
používanie a uplatňuje sa po predložení
originálu faktúry alebo pokladničného
dokladu, ktoré obsahujú dátum predaja,
názov predajcu a model a výrobné číslo
výrobku.
• Prosím, používajte vždy len
schválený napájací kábel dodávaný
spoločnosťou Philips. Ak váš
napájací kábel chýba, prosím
kontaktujte svoje miestne servisné
centrum. (Obráťte sa prosím na
informačné centrum spotrebiteľov
starostlivosti o zákazníka)
1.1 Bezpečnostné opatrenia a
údržba
• Počas prevádzky nevystavujte
monitor prudkým vibráciám ani
podmienkam s veľkými nárazmi.
Výstrahy
Používanie iných ovládačov,
prispôsobení alebo postupov než
tých, ktoré boli špecifikované v tejto
dokumentácii môže mať za následok
zasiahnutie elektrickým prúdom, riziká
spôsobené elektrickým prúdom a/
alebo mechanické riziká.
• Neudierajte alebo nehádžte
monitorom počas prevádzky alebo
prepravy.
Údržba
• Kvôli ochrane monitora pred
poškodením nevyvíjajte nadmerný
tlak na LCD panel. Pri prenášaní
vášho monitora uchopte rám a tak
ho zdvihnite; nedvíhajte monitor
umiestnením rúk alebo prstov na
LCD panel.
Pri pripájaní a používaní vášho
počítačového monitora si prečítajte a
dodržiavajte tieto pokyny.
Prevádzka
• Monitor chráňte pred účinkami
priameho slnečného žiarenia, veľmi
silným svetlom a pred účinkami
od iných zdrojov tepla. Dlhodobé
vystavenie účinkom tohto typu
prostredia môže mať za následok
zmenu farby a poškodenie
monitora.
• Ak monitor nebudete dlhšiu dobu
používať, odpojte ho.
• Ak potrebujete monitor očistiť
mierne vlhkou textíliou, odpojte ho.
Obrazovku môžete zotrieť suchou
textíliou, ale vo vypnutom stave.
Nikdy však nepoužívajte organické
rozpúšťadlá, ako sú alkohol alebo
tekutiny s amoniakovým základom.
• Odstráňte akékoľvek predmety,
ktoré by mohli spadnúť do vetracích
1
1. Dôležité
• Aby ste sa vyhli riziku zasiahnutia
elektrickým prúdom alebo trvalému
poškodeniu prístroja, nevystavujte
monitor vplyvom prachu, dažďa,
vody alebo nadmerne vlhkého
prostredia.
oblasti technológií LCD panelov. Vo
väčšine prípadov „vpálenie obrazu“,
„paobraz“ alebo „zobrazenie
duchov“ postupne po vypnutí
monitora zmizne.
Výstraha
Opomenutie aktivovať šetrič obrazovky
alebo aplikáciu na pravidelné
obnovovanie obrazovky môže mať za
následok vážne „vypálenie obrazu“,
vznik „paobrazu“ alebo „zobrazenie
duchov“, pričom tieto príznaky
nezmiznú a nedajú sa opraviť. Na vyššie
uvedené poškodenie sa vaša záruka
nevzťahuje.
• Ak váš monitor zostane vlhký, utrite
ho čo najskôr suchou textíliou.
• Ak sa do vášho monitora dostane
cudzí predmet alebo voda, ihneď ho
vypnite a odpojte napájací kábel.
Potom odstráňte cudzí predmet
alebo vodu a odošlite ho do
servisného centra.
• Neuskladňujte ani nepoužívajte
monitor na miestach, ktoré sú
vystavené teplu, priamemu
slnečnému svetlu alebo
extrémnemu chladu.
Servis
• Kryt zariadenia môžu odmontovať
len kvalifikované osoby.
• Ak je potrebný akýkoľvek dokument
pre opravu alebo integráciu,
prosím kontaktujte svoje miestne
servisné centrum. (Prosím, pozrite
si časť „Informačné centrum
spotrebiteľov“)
• Pre zachovanie najlepšej prevádzky
vášho monitora a zabezpečenie
čo najdlhšej životnosti, prosím
používajte monitor na mieste, ktoré
spadá do nasledujúcich rozsahov
teplôt a vlhkosti.
• Informácie o preprave nájdete v
časti „Technické špecifikácie“.
• Teplota: 0-40°C 32-104°F
• Vlhkosť: relatívna vlhkosť 20-80 %
• Nenechávajte svoj monitor v aute
alebo kufri na priamom slnečnom
svetle.
Dôležité informácie o vpálenom
obraze/obraze s duchmi
• Ak mienite nechať monitor bez
dozoru, vždy spustite pohybujúci
sa šetrič obrazovky. Vždy aktivujte
aplikáciu pravidelnej obnovy
obrazovky v prípade, že sa na
monitore bude zobrazovať
nemenný statický obsah.
Neprerušené dlhodobé zobrazenie
nepohybujúcich sa alebo statických
obrázkov môže na vašej obrazovke
spôsobiť „vpálenie obrazu“, ktoré
je známe aj ako „paobraz“ alebo
„zobrazenie duchov“.
Poznámka
Ak monitor nepracuje správne, alebo
nie ste si istý čo podniknúť keď boli
dodržané prevádzkové pokyny uvedené
v tejto príručke, konzultujte ďalší postup
so servisným technikom.
• „Vpálenie obrazu“, „paobraz“
alebo „zobrazenie duchov“
predstavujú dobre známy jav v
2
1. Dôležité
1.3 Likvidácia výrobku a
obalového materiálu
1.2 Popis symbolov
Nasledovné podkapitoly popisujú
spôsob označovania poznámok, ktoré
sú použité v tomto dokumente.
Smernica o odpadových elektrických a
elektronických zariadeniach - WEEE
Poznámky, upozornenia a výstrahy
V celej tejto príručke môžu byť časti
textu sprevádzané ikonou a vytlačené
hrubým písmom alebo kurzívou.
Tieto časti textu obsahujú poznámky,
upozornenia alebo výstrahy. Použité sú
nasledovne:
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Poznámka
Táto ikona označuje dôležité informácie
a tipy, ktoré vám pomôžu lepšie využiť
váš počítačový systém.
Upozornenie
Táto ikona označuje informácie, ktoré
vám napovedia, ako predchádzať buď
potenciálnemu poškodeniu hardvéru
alebo strate údajov.
Výstraha
Táto ikona označuje potenciálne
ublíženie na zdraví a napovie vám, ako
sa tomuto problému vyhnúť.
Niektoré výstrahy sa môžu objaviť
v rôznych formách a môžu byť
sprevádzané ikonou. V takýchto
prípadoch je použitie špecifickej
prezentácie takejto výstrahy povinne
uložené príslušnou úradnou mocou.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.
Taking back/Recycling Information for
3
1. Dôležité
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, endof-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Inštalácia monitora
Inštalácia základne
2. Inštalácia monitora
1. Monitor položte prednou stranou
na hladký povrch. Dávajte pozor,
aby nedošlo k poškriabaniu alebo
poškodeniu obrazovky.
2.1 Inštalácia
Obsah balenia
272B7
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Stojan uchopte obidvoma rukami.
(1) Stojan opatrne nasaďte na
montážnu zostavu VESA, kým
západka zaistí stojan.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ps
www.philips.com/welcome
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
* CD
Power
*USB
(272B7QPTKEB)
*HDMI
*DP
(2) P
odstavec opatrne pripevnite na
stojan.
(3) Prstami utiahnite skrutku, ktorá
sa nachádza v spodnej časti
podstavca, a podstavec pevne
zaistite na stojan.
*Audio
*VGA
1
*mini DP
(272B7QPTKEB)
2
3
*Odlišné v závislosti od regiónu
Výstrahy
5
2. Inštalácia monitora
272B7QPTKEB:
Pripojenie k vášmu PC
272B7QPJEB:
Fast Charger
12
11
10
Fast Charger
8
9
2 3 4 5
6 7
11
1
10
9
7
8
2 3
4
5
6
1
1 Zámka proti odcudzeniu Kensington
2 Audio vstup
1 Zámka proti odcudzeniu Kensington
3 Konektor pre slúchadlá
2 Vstup HDMI
4 Vstup HDMI
3 Vstupný port DisplayPort
5 Vstupný port DisplayPort
4 Vstupný port mini Display
6 Vstup VGA
5 Vstup VGA
7 Vstup striedavého napätia
6 Výstupný port DisplayPort
8 Seťový vypínač
7 Zvukový vstup a konektor na
pripojenie slúchadiel
9 Odosielací USB port
8 Vstup striedavého napätia
10 Výstupné rozhranie USB
9 Seťový vypínač
11 Rýchlonabíjačka USB
10 Odosielací USB port
11 Vstupný konektor USB
12 Rýchlonabíjačka USB/Výstupné
rozhranie USB
Pripojenie k PC
1. Pevne pripojte šnúru napájania do
zadnej časti monitora.
2. Vypnite počítač a odpojte napájací
kábel.
3. Pripojte signálny kábel monitora k
video konektoru na zadnej strane
vášho počítača.
6
2. Inštalácia monitora
4. Zapojte napájací kábel vášho
počítača a monitora do blízkej
zásuvky.
rozhrania USB v aktívnom stave aj po
prepnutí monitora do režimu spánku.
272B7QPJEB:
5. Zapnite počítač a monitor. Ak sa na
monitore zobrazí obrázok, inštalácia
je hotová.


USB rozbočovač
 
S cieľom zaistiť súlad s požiadavkami
medzinárodných energetických noriem
budú USB rozbočovač/porty tohto
displeja počas režimu spánku alebo
vypnutia vypnuté.








 
  


272B7QPTKEB:
V tomto stave nebudú pripojené
zariadenia fungovať.

Ak chcete funkciu rozhrania USB
natrvalo „ZAPNÚŤ“, prejdite do ponuky
OSD, vyberte možnosť „Pohotovostný
režim rozhrania USB“ a prepnite ho do
stavu „ZAPNÚŤ“.

 








 
  
  
 
USB nabíjanie

Tento displej je vybavený USB portami,
ktoré dokážu zabezpečiť štandardné
napájanie a niektoré sú s funkciou
nabíjania pomocou rozhrania USB
(sú označené ikonou ). Tieto porty
môžete napríklad používať na nabíjanie
svojho smartfónu alebo na napájanie
externého pevného disku. Aby bolo
možné túto funkciu používať, displej
musí byť celý čas zapnutý.
Poznámka
Ak svoj monitor VYPNETE pomocou
jeho hlavného vypínača, VYPNÚ sa aj
USB porty.
Výstraha:
Bezdrôtové zariadenia USB 2,4
Ghz, ako napríklad bezdrôtová myš,
klávesnica a slúchadlá, môžu byť
rušené vysokorýchlostným signálom zo
zariadení USB 3.0 s následným znížením
účinnosti rádiového prenosu. Ak by k
tomu došlo, vyskúšajte nasledujúce
spôsoby zníženia vplyvov rušenia.
Niektoré vybrané displeje Philips
nemusia napájať alebo nabíjať vaše
zariadenie po prepnutí displeja do
režimu „Spánok“ (bliká biely LED
indikátor). V takom prípade otvorte
ponuku OSD a zvoľte možnosť „USB
Standby Mode“ (Nabíjanie pomocou
rozhrania USB) a funkciu prepnite
do režimu „ON“ (Zap.) (predvolené
nastavenie je OFF (Vyp.)). Tak sa
zachová napájanie a nabíjanie pomocou
• Prijímače USB 2.0 umiestnite ďalej
od portu USB 3.0.
• Na zväčšenie priestoru medzi
bezdrôtovým prijímačom a portom
USB 3.0 použite štandardný
predlžovací kábel USB alebo
rozbočovač USB.
7
2. Inštalácia monitora
272B7QPTKEB:
2.2 Obsluha monitora
8
Popis tlačidiel na ovládanie
9
10
272B7QPJEB:
3
3
7 6
5
4
2
1
Zapnutie a vypnutie
napájania monitora.
7 6
5
4
2
1
Vstup do ponuky OSD.
Potvrdenie nastavenia OSD.
Zapnutie a vypnutie
napájania monitora.
Nastavenie ponuky OSD.
Vstup do ponuky OSD.
Potvrdenie nastavenia OSD.
PowerSensor
Zmena zdroja vstupného
signálu.
Nastavenie ponuky OSD.
Návrat na predchádzajúcu
úroveň OSD.
Zmena zdroja vstupného
signálu.
Klávesová skratka
SmartImage. Je možné
vybrať si zo 7 režimov:
Office (Kancelária), Photo
(Fotografia), Movie (Film),
Game (Hra), Economy
(Úsporný), LowBlue Mode
(Režim slabého modrého
svetla) a Off (Vypnúť).
Návrat na predchádzajúcu
úroveň OSD.
PowerSensor
Klávesová skratka
SmartImage. Je možné
vybrať si zo 7 režimov:
Office (Kancelária), Photo
(Fotografia), Movie (Film),
Game (Hra), Economy
(Úsporný), LowBlue Mode
(Režim slabého modrého
svetla) a Off (Vypnúť).
8
2. Inštalácia monitora
8
predvolené nastavenie je režim „Zap.“:
obrazovka vyzerá trochu tmavšia; na
dosiahnutie optimálneho jasu otvorte
ponuku OSD a pre režim „DPS“ nastavte
hodnotu „Vyp.“.(272B7QPTKEB)
Svetelný indikátor činnosti
webovej kamery
9 Webová kamera, 2,0 megapixlov
10 Mikrofón
Main menu
PowerSensor
0, 1, 2, 3, 4
Off
Popis zobrazenia na obrazovke
LowBlue Mode
On
1, 2, 3
Off
Čo je zobrazenie na obrazovke (OSD)?
Input
On-Screen Display (OSD, zobrazenie
na obrazovke) je funkciou všetkých LCD
monitorov Philips. Umožňuje užívateľovi
prispôsobenie výkonu obrazovky alebo
výber funkcií monitora priamo cez okno
s pokynmi na obrazovke. Používateľsky
príjemné rozhranie displeja na
obrazovke je uvedené nižšie:

Sub menu
On
VGA
HDMI
DisplayPort
Mini DP
(available for selective models)
Picture


Audio
 
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan
Off, On
Off, On
DPS
Off, On
(available for selective models)
0~100
Volume
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, HDMI, DisplayPort,
Mini DP
(available for selective models)
Audio Source

Color

Color Temperature
sRGB

Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
User Define
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Language
Základné a jednoduché pokyny
ohľadne klávesov ovládacích prvkov
OSD Settings
Vo vyššie uvedenom OSD môžete stlačiť
tlačidlá
na prednom ráme monitora
a pohybovať kurzorom, alebo môžete
stlačiť tlačidlo OK pre potvrdenie voľby
alebo zmeny.
Setup
Ponuka OSD
Blue: 0~100
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
Vertical
Transparency
0~100
0~100
OSD Time Out
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
V.Position
Phase
0~100
0~100
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
Clone, Extend
DP Out Multi-Stream
(available for selective models)
1.1, 1.2
Displayport
(available for selective models)
Yes, No
Reset
Nižšie je zobrazená štruktúra
zobrazenia na obrazovke. Pri práci s
rôznymi nastaveniami môžete neskôr
použiť túto štruktúru ako návod.
Information
Poznámka
Tento displej je vybavený technológiou
„DPS“ pre energeticky úsporný dizajn;
9
2. Inštalácia monitora
astavenie výšky
Oznámenie o rozlíšení
Tento monitor bol navrhnutý tak, aby
jeho optimálny výkon bol pri jeho
prirodzenom rozlíšení 2560 x 1440
pri 60 Hz. Ak je monitor napájaný pri
inom rozlíšení, na obrazovke sa zobrazí
upozornenie: Use 2560 x 1440 @ 60
Hz for best results (Pre dosiahnutie
najlepších výsledkov používajte 2560 x
1440 pri 60 Hz).
150mm
Hlásenie o prirodzenom rozlíšení
je možné vypnúť v položke Setup
(Nastavenie) v rámci ponuky pre OSD
(Zobrazenie na obrazovke).
Otáčanie
Nastavenie polohy
Naklonenie
30
-5
0
90
Otočenie
-175
+175
10
2. Inštalácia monitora
Poznámka
Monitor je vhodný pre 100 mm x 100
mm montážne rozhranie, ktoré vyhovuje
VESA. Montážna skrutka VESA M4. V
prípade inštalácie držiaka na stenu sa
vždy obráťte na výrobcu.
2.3 Demontovane zostavy
základne pre montáž typu
VESA
Pred tým, ako začnete s odmontovaním
základne monitora, aby ste predišli
možnému poškodeniu alebo poraneniu,
postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
100mm
1. Vytiahnite základňu monitora na
maximálnu výšku.
100mm
2. Monitor položte prednou stranou
na hladký povrch. Dávajte pozor,
aby nedošlo k poškriabaniu alebo
poškodeniu obrazovky. Následne
zdvihnite stojan monitora.
3. Stlačte a podržte uvoľňovacie
tlačidlo a podstavec nakloňte a
vysuňte ho.
11
3. Optimalizácia obrazu
Ako sa aktivuje funkcia SmartImage?
3. Optimalizácia obrazu
3.1 SmartImage
Čo je to?
Funkcia SmartImage poskytuje
predvolené nastavenia, ktorými sa
optimalizuje zobrazenie rôznych typov
obsahu s obrazovým záznamom,
pričom sa dynamicky prispôsobuje
jas, kontrast, farby a ostrosť obrazu
v reálnom čase. Či už pracujete s
textovými aplikáciami, zobrazovaním
obrázkov alebo ak sledujete video,
funkcia Philips SmartImage zabezpečuje
vynikajúci optimalizovaný výkon pre
zobrazenie na monitore.
1. Stlačením tlačidla
spustíte
zobrazenie na obrazovke pre funkciu
SmartImage.
2. Stláčaním tlačidla
môžete
prepínať medzi režimom Office
(Kancelária), Photo (Fotografia),
Movie (Film), Game (Hra), Economy
(Úsporný) a Off (Vyp.).
Prečo je to potrebné?
Týmto získate monitor, ktorý poskytuje
optimalizované zobrazenie obsahu
všetkých typov vašich obľúbených
obrazových záznamov, pričom softvér
SmartImage dynamicky prispôsobuje
jas, kontrast, farbu a ostrosť obrazu
v reálnom čase s cieľom zlepšiť váš
zážitok zo sledovania monitora.
3. Informácie o zobrazení na obrazovke
pre funkciu SmartImage zostane na
obrazovke 5 sekúnd, alebo je tiež
možné vykonať potvrdenie stlačením
„OK“.
Je možné vybrať si zo siedmich režimov:
Office (Kancelária), Photo (Fotografia),
Movie (Film), Game (Hra), Economy
(Úsporný), LowBlue Mode (Režim slabého
modrého svetla) a Off (Vypnúť).
Ako to funguje?
SmartImage je exkluzívna a špičková
technológia spoločnosti Philips, ktorá
analyzuje obsah obrazového záznamu,
ktorý sa zobrazuje na obrazovke. Na
základe zvoleného scenára technológia
SmartImage dynamicky zdokonalí
kontrast, sýtosť farieb a ostrosť
obrázkov s cieľom vylepšiť zobrazovaný
obsah - a to všetko v reálnom čase
stlačením jediného tlačidla.
SmartImage
Office
Photo
Movie
Game
Economy
LowBlue Mode
ff
• Office (Kancelária): Zvýrazňuje
text a potláča jas, aby sa zlepšila
čitateľnosť a znížila sa únava
očí. Tento režim značne zlepšuje
12
3. Optimalizácia obrazu
čitateľnosť a produktivitu pri práci
s tabuľkovými procesormi, súbormi
vo formáte PDF, skenovanými
článkami alebo inými všeobecnými
kancelárskymi aplikáciami.
•
•
Photo (Fotografia): Tento profil
vytvára kombináciu sýtosti farieb,
dynamického kontrastu a zlepšenej
ostrosti obrazu pre zobrazovanie
fotografií a iného obrazového
záznamu s výnimočnou čistotou
živých farieb – a to všetko bez
artefaktov a vyblednutých farieb.
Zhoda režimu Philips LowBlue a
režimu 2 s certifikáciou TUV Low Blue
Light. Tento režim môžete aktivovať
jednoduchým uvoľnením klávesovej
skratky
a potom stlačením tlačidla
vyberte režim LowBlue. Postup si
pozrite v časti Výber SmartImage vyššie.
•
Movie (Film): Zvýšená svietivosť,
sýtosť závislá na farbách, dynamický
kontrast a vysoká ostrosť zobrazujú
každý detail v rámci tmavých plôch
vašich videí, a to bez vyblednutia
farieb v rámci svetlejších oblastí a pri
zachovaní dynamických prirodzených
hodnôt s cieľom neprekonateľného
zobrazenia videa.
•
Game (Hra): Zapnutím v rámci obvodu
mechaniky dosiahnete najlepší čas
odozvy, zmenšia sa zubaté okraje
rýchlo sa pohybujúcich objektov
na obrazovke, vylepší sa kontrastný
pomer pre svetlé a tmavé schémy;
tento profil ponúka najlepší zážitok z
hrania hier pre hráčov.
•
Economy (Úsporný): Pri tomto
profile sa jas a kontrast prispôsobí
a podsvietenie sa jemne nastaví
presne na to správne zobrazenie
každodenných kancelárskych aplikácií
a menšiu spotrebu elektrickej energie.
•
LowBlue Mode (Režim slabého
modrého svetla): V štúdiách režimu
LowBlue (Režim slabého modrého
svetla) pre ľahké pôsobenie na oči
bolo preukázané, že rovnako ako
ultrafialové lúče môžu spôsobiť
poškodenie zraku, tak aj lúče slabého
modrého svetla s krátkou vlnovou
dĺžkou vyžarované z LCD displejov
sú schopné poškodiť oči a časom
narušiť zrak. Nastavenie režimu
Philips LowBlue, ktoré bolo vyvinuté
pre pohodlie, využíva na zníženie
škodlivého softvérového modrého
svetla inteligentnú softvérovú
technológiu.
Off (Vypnúť): Optimalizácia pomocou
funkcie SmartImage je vypnutá.
Poznámka
3.2 SmartContrast
Čo je to?
Je to jedinečná technológia, ktorá
dynamicky analyzuje zobrazovaný obsah
a automaticky optimalizuje kontrastný
pomer monitora s cieľom dosiahnuť
maximálnu vizuálnu čistotu a potešenie
zo sledovania, a to na základe zvýšenia
intenzity podsvietenia kvôli čistejšiemu,
ostrejšiemu a jasnejšiemu obrazu alebo
zníženia úrovne podsvietenia kvôli
čistejšiemu zobrazeniu obrazových
záznamov na tmavom pozadí.
Prečo je to potrebné?
Cieľom je získať čo najlepšiu vizuálnu
čistotu a pohodlie pri sledovaní každého
typu obsahu obrazových záznamov.
Funkcia SmartContrast dynamicky ovláda
kontrast a prispôsobuje podsvietenie, aby
sa zobrazil čistejší, ostrejší a jasnejší obraz
pri videohrách a obrazových záznamoch
a tiež zobrazuje čistejší a čitateľnejší text
počas vykonávania kancelárskych prác.
Znížením spotreby monitora ušetríte na
nákladoch spojených s energiou a predĺži
sa životnosť monitora.
Ako to funguje?
13
Po aktivácii funkcie SmartContrast dôjde k
analýze zobrazovaného obsahu v reálnom
čase s cieľom prispôsobiť farby a intenzitu
podsvietenia. Táto funkcia dynamicky
vylepší kontrast s cieľom dosiahnuť
fantastický zážitok pri sledovaní videí a
hraní hier.
4. PowerSensor™
a správnemu zisťovaniu by ste mali
pracovať priamo pred monitorom.
4. PowerSensor™
• Pokiaľ si vyberiete polohu väčšiu
ako 100 cm alebo 40 palcov od
monitora, použite maximálnu silu
signálu pre zistenie prítomnosti
pre vzdialenosti 120 cm alebo 47
palcov. (nastavenie 4)
• Pretože niektoré tmavé odevy majú
tendenciu absorbovať infračervené
signály aj keď je používateľ vo
vzdialenosti do 100 cm alebo 40
palcov od displeja, nastavte silu
signálu pri nosení čierneho alebo
tmavého oblečenia.
Ako to funguje?
• Technológia PowerSensor funguje
na princípe vysielania a príjmu
neškodných „infračervených“
signálov s cieľom zistiť prítomnosť
používateľa.
• Pokiaľ je používateľ pred
monitorom, monitor funguje
štandardným spôsobom pri
vopred používateľom stanovených
nastaveniach, t.j. nastaveniach jasu,
kontrastu, farieb atď.
• Berúc do úvahy, že monitor bol
nastavený napríklad na 100 %
hodnotu jasu, keď používateľ
opustí svoju stoličku a nebude pred
monitorom, monitor automaticky
zníži spotrebu energie až o 80 %.
Používateľ je pred
Klávesová skratka
Vzdialenosť od
snímača
3
Používateľ nie je
pred
Režim Na šírku/Na výšku
Watt
Hore znázornená spotreba energie je len pre účely
porovnania.
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Nastavenie
Vyššie uvedené obrázky sú iba orientačné a nemusia
odrážať presné zobrazenie tohto modelu.
Predvolené nastavenia
Technológia PowerSensor je navrhnutá
na zistenie prítomnosti používateľa
monitora vo vzdialenosti 30 až 100
cm (12 až 40 palcov) od displeja a do
rozsahu piatich stupňov naľavo alebo
napravo od monitora.
Používateľské nastavenia
Pokiaľ uprednostňujete polohu mimo
rozsahu uvedeného hore, vyberte vyššiu
výkonnosť signálu s cieľom dosiahnuť
optimálnu účinnosť: Čím je nastavenie
vyššie, tým je silnejší signál, ktorým sa
zisťuje prítomnosť. Kvôli maximálnej
účinnosti technológie PowerSensor
Ako zmeniť nastavenia
Pokiaľ technológia PowerSensor
nefunguje správne v rámci alebo mimo
rámca predvoleného rozsahu, jemné
doladenie vykonajte nasledujúcim
spôsobom:
• Stlačte klávesovú skratku pre
PowerSensor.
• Nájdete riadok nastavenia.
• Zmeňte nastavenie pre zistenie
prítomnosti technológiou
PowerSensor na Setting 4
(Nastavenie 4) a stlačte OK.
14
4. PowerSensor™
• Vyskúšajte nové nastavenia a
overte, že technológia PowerSensor
správne zisťuje vašu aktuálnu
polohu.
• Funkcia PowerSensor bol a
navrhnutá, aby fungovala len
v režime Landscape (Na šírku)
(horizontálna poloha). Po zapnutí
funkcie PowerSensor dôjde k
automatickému vypnutiu monitora,
ak sa používa režim Portrait (Na
výšku) (90 stupňov/ vertikálna
poloha); monitor sa automaticky
zapne, ak sa obnoví predvolená
poloha Landscape (Na šírku).
Poznámka
Manuálne vybraný režim pre
technológiu PowerSensor zostane v
prevádzke, pokiaľ a dokiaľ ho opätovne
neupravíte, alebo dokiaľ neobnovíte
predvolený režim. Pokiaľ zistíte,
že technológia PowerSensor je z
akéhokoľvek dôvodu nadmerne citlivá
na pohyb v blízkosti, nastavte prosím
nižšiu silu signálu. Šošovky snímača
vyčistite handričkou namočenou
do liehu, ak dôjde k ich znečisteniu,
aby ste predišli skráteniu detekčnej
vzdialenosti.
15
5. Vstavaná webová kamera s mikrofónom
5.1 Požiadavky na operačný
systém počítača
5. Vstavaná webová
kamera s mikrofónom
• Operačný systém: Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows
Vista, Microsoft Windows XP (SP2) a
ktorýkoľvek operačný systém, ktorý
podporuje UVC/UAC (kompatibilný
s triedou USB Video/kompatibilný
s triedou Audio) so štandardným
portom USB 2.0.
(Dostupné len pre 272B7QPTKEB)
Poznámka
Aby webová kamera mohla fungovať,
monitor musí byť spojený s počítačom
pomocou kábla USB.
Webová kamera Vám umožní
vykonávať interaktívne video a audio
konferenčné hovory cez internet.
Podnikateľom ponúka najpohodlnejší a
najjednoduchší spôsob komunikovania
s ďalšími kolegami po celom svete,
šetrí veľa času a peňazí. V závislosti
od použitého softvéru môžete robiť
fotografie, zdieľať súbory alebo
používať mikrofón len bez zapnutia
webovej kamery. Mikrofón a svetelný
indikátor činnosti sú na boku kamery
upevnenej na ráme displeja.
• Procesor: 1,6 GHz alebo viac
• RAM: 512 MB (pre XP)/1 GB (pre
Vista a Windows7)
• Priestor na pevnom disku:minimálne
200 MB
• USB: USB 2.0 alebo vyššia verzia,
podpora UVC/UAC
5.2 Používanie zariadenia
Monitor Philips s webovou kamerou
prenáša obrazové a zvukové dáta cez
port USB. Zapojiť sa môže jednoducho
tak, že kábel USB vedúci z počítača
sa zapojí do vstupného portu USB
v rozbočovači USB na vstupnej a
výstupnej strane monitora.
• Kábel USB vedúci z počítača zapojte
do vstupného portu rozbočovača
USB na vstupnej a výstupnej strane
monitora.
• Zapnite počítač a uistite sa, že
pripojenie na internet správne
funguje.
16
5. Vstavaná webová kamera s mikrofónom
• Stiahnite si a aktivujte bezplatný
on-line četovací softvér, ako
je Skype, Internet Messenger
alebo podobný. V prípade
zložitejšieho používania, ako
napríklad viacnásobné konferenčné
komunikovanie a podobne, sa
môžete tiež prihlásiť k odberu
príslušného softvéru.
• Webová kamera je pripravená na
četovanie alebo telefonický hovor
prostredníctvom internetovej služby.
• Telefonické hovory vykonávajte
podľa pokynov softvéru.
Poznámka
Ak chcete nastaviť videohovor, musíte
mať spoľahlivé pripojenie k internetu,
ISP a softvér, ako je Internet Messenger
alebo program na videotelefónny hovor.
Uistite sa, že osoba, ktorej voláte, má
kompatibilný softvér pre videohovory.
Kvalita zvukového a obrazového
signálu závisí na šírke pásma, ktoré je k
dispozícii na obidvoch koncoch. Osoba,
ktorú voláte, musí mať zariadenia a
softvér s podobnými vlastnosťami.
17
6. Funkcia Daisy-chain
Poznámka
1. Pomocou rôznych konfigurácií
by ste mali byť schopní pripojiť
viac displejov do uzavretého cyklu
v závislosti na možnostiach vašich
grafických kariet. Konfigurácie vášho
displeja budú závisieť na možnostiach
vašich grafických kariet. Poraďte sa so
svojím predajcom grafickej karty a vždy
aktualizujte ovládač grafickej karty.
6. Funkcia Daisy-chain
(Dostupné len pre 272B7QPTKEB)
Funkcia Daisy-chain umožňuje pripojiť
viac monitorov
Tento displej Philips je vybavený
rozhraním DisplayPort 1.2, ktoré
umožňuje uzatváranie cyklu na
pripájanie viac displejov v kruhu. Teraz
môžete uzavrieť cyklus a používať viac
monitorov cez jediný kábel z jedného
displeja do druhého.
2. Na reťazenie Daisy sú k dispozícii
dva režimy: „Klonovať“ a „Rozšíriť“.
Nižšie uvedené položky vyberte
manuálnym zadaním cesty k OSD: OSD
/ Setup (Nastavenie) / DP Out MultiStream (Viacnásobný výstup DP MultiStream) / Clone (Klonovať), Extend
(Rozšíriť).
Ako zobraziť reťazec Daisy
• Kábel DisplayPort zapojte do portu
mini DP alebo DP v prenosnom
počítači
• Ak chcete zobraziť reťazec Daisy na
2. displeji, kábel DisplayPort zapojte
do portu min DP alebo DP z prvého
výstupného portu DP na displeji


• Zopakovaním vyššie uvedených
krokov môžete zobraziť reťazec
Daisy na viacerých displejoch
 

• Čísla reťazenia viacerých displejov si
pozrite v dolnej tabuľke
miniDP or DP







 
  
  
 

DP OUT
miniDP or DP
18
6. Funkcia Daisy-chain
Rozlíšenie zobrazenia
(štandardne 60 Hz)
1680 x 1050
1920 x 1080 (1080p)
alebo 1920 x 1200
2560 x 1440
Predvolený
port
DisplayPort
DisplayPort1.1
DisplayPort1.1
Maximálny počet reťazenia zobrazenia
(vrátane základnej dosky 1. displeja)
Režim rozšírenia (DP1.2)
5
4
DisplayPort1.1
2
19
7. Technické údaje
7. Technické údaje
Obraz/displej
Typ panela monitora
Podsvietenie
Veľkosť panela
Pomer strán
Rozstup obrazových bodov
SmartContrast
Čas odozvy (typ.)
Čas SmartResponse (typ.)
Optimálne rozlíšenie
Uhol zobrazenia
Farby displeja
Bez blikania
Vylepšenie obrazu
Vertikálna frekvencia
obnovovania
Horizontálny kmitočet
sRGB
LowBlue Mode (Režim
slabého modrého svetla)
Pripojiteľnosť
Vstup/Výstup signálu
USB
Vstupný signál
Zvukový vstup/výstup
Vybavenie a vlastnosti
Vstavaný reproduktor
Vstavaná webová kamera
Technológia IPS
LED
27" W (68,5 cm)
16:9
0,2331 (H) mm x 0,2331 (V) mm
20.000.000:1
14 ms (GtG)
5 ms (GtG)
DP: 2560 x 1440 pri 60 Hz
VGA: 1920 x 1080 pri 60 Hz
HDMI: 2560 x 1440 pri 60 Hz
178° (H)/178° (V) pri C/R > 10
16,7 mil.
Áno
SmartImage
50 Hz - 76 Hz
30 kHz - 99 kHz
ÁNO
ÁNO
VGA (analógové), HDMI 1.4 (digitálne), DisplayPort
1.2, mini DP 1.2 (272B7QPTKEB), výstupný port
DisplayPort (272B7QPTKEB)
272B7QPJEB: 2 porty USB 3.0 pre 1 rýchlonabíjačku
272B7QPTKEB: 3 porty USB 3.0 pre 1 rýchlonabíjačku
Oddelená synchronizácia, synchronizácia na zelenej
Vstup PC, výstup pre slúchadlá
2Wx2
272B7QPTKEB: 2,0 megapixlová kamera s
mikrofónom a svetelným indikátorom LED
Vymoženosti pre
používateľa
Jazyky OSD
Angličtina, nemčina, španielčina, gréčtina,
francúzština, taliančina, maďarčina, holandčina,
portugalčina, brazílska portugalčina, poľština, ruština,
švédčina, fínčina, turečtina, čeština, ukrajinčina,
zjednodušená čínština, tradičná čínština, japončina,
kórejčina
20
7. Technické údaje
Obraz/displej
Iné vymoženosti
Kompatibilita s funkciou
Plug and Play
Stojan
Naklonenie
Otočenie
Nastavenie výšky
Otáčanie
Montážna súprava VESA (100 ×100 mm), zámok
Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
-5 / +30 stupňov
-175 / +175 stupňov
150mm
90 stupňov
Výkon (272B7QPJEB)
Spotreba energie
Normálna prevádzka
Spánok (Pohotovosť)
Vypnúť
Vypnuté (sieťový vypínač)
Odvádzanie tepla*
Normálna prevádzka
Spánok (Pohotovosť)
Vypnúť
Vypnuté (sieťový vypínač)
Režim zapnutia (režim
ECO)
PowerSensor
LED indikátor napájania
Zdroj napájania
Striedavé
vstupné napätie
pri 100 V AC,
50Hz
43,90 W (typ.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
Striedavé
vstupné napätie
pri 100 V AC,
50Hz
149,83 BTU/hr
(typ.)
< 1,02 BTU/hr
< 1,02 BTU/hr
0 BTU/hod.
Striedavé
vstupné napätie
pri 115 V AC,
50Hz
44,00 W (typ.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
Striedavé
vstupné napätie
pri 115 V AC,
50Hz
150,17 BTU/hr
(typ.)
< 1,02 BTU/hr
< 1,02 BTU/hr
0 BTU/hod.
Striedavé
vstupné napätie
pri 230 V AC,
50Hz
44,10 W (typ.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
Striedavé
vstupné napätie
pri 230 V AC,
50Hz
150,51 BTU/hr
(typ.)
< 1,02 BTU/hr
< 1,02 BTU/hr
0 BTU/hod.
18,5 W (typ.)
8,8 W (typ.)
Zapnutý režim: Biely, pohotovostný režim/režim
spánok: Biely (blikajúci)
Zabud., 100 - 240V str. prúd, 50 - 60 Hz
Výkon (272B7QPTKEB)
Spotreba energie
Normálna prevádzka
Spánok (Pohotovosť)
Vypnúť
Vypnuté (sieťový vypínač)
Striedavé
vstupné napätie
pri 100 V AC,
50Hz
44,50 W (typ.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
21
Striedavé
vstupné napätie
pri 115 V AC,
50Hz
44,60 W (typ.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
Striedavé
vstupné napätie
pri 230 V AC,
50Hz
44,70 W (typ.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
7. Technické údaje
Odvádzanie tepla*
Normálna prevádzka
Spánok (Pohotovosť)
Vypnúť
Vypnuté (sieťový vypínač)
Režim zapnutia (režim
ECO)
PowerSensor
LED indikátor napájania
Zdroj napájania
Rozmery
Výrobok so stojanom
(š x v x h)
Výrobok bez stojana
(š x v x h)
Výrobok vrátane balenia
(š x v x h)
Hmotnosť
Výrobok so stojanom
Výrobok bez stojana
Výrobok vrátane balenia
Prevádzkové podmienky
Rozsah teplôt
(prevádzkový)
Relatívna vlhkosť
(prevádzkový)
Atmosférický tlak
(prevádzkový)
Rozsah teplôt (nie
prevádzkový)
Relatívna vlhkosť (nie
prevádzkový)
Atmosférický tlak (nie
prevádzkový)
Životné prostredie a energia
ROHS
EPEAT
Balenie
Špecifické látky
Striedavé
vstupné napätie
pri 100 V AC,
50Hz
151,88 BTU/hr
(typ.)
< 1,02 BTU/hr
< 1,02 BTU/hr
0 BTU/hod.
Striedavé
vstupné napätie
pri 115 V AC,
50Hz
152,22 BTU/hr
(typ.)
< 1,02 BTU/hr
< 1,02 BTU/hr
0 BTU/hod.
Striedavé
vstupné napätie
pri 230 V AC,
50Hz
152,56 BTU/hr
(typ.)
< 1,02 BTU/hr
< 1,02 BTU/hr
0 BTU/hod.
22,3 W (typ.)
8,9 W (typ.)
Zapnutý režim: Biely, pohotovostný režim/režim
spánok: Biely (blikajúci)
Zabud., 100 - 240V str. prúd, 50 - 60 Hz
614 x 548 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,861 kg
5,438 kg
10,615 kg
0°C až 40°C
20% až 80%
700 až 1 060 hPa
-20°C až 60°C
10% až 90%
500 až 1 060 hPa
ÁNO
ÁNO (Viac podrobností si pozrite v 1. poznámke)
100% recyklovateľné
Skrinka je neobsahuje BFR v rozsahu 100%
22
7. Technické údaje
EnergyStar
Zhoda a normy
Regulačné schválenia
Skrinka
Farby
Povrchová úprava
ÁNO
Značka CE, FCC Trieda B, SEMKO, cETLus, CUEAC, TCO Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA,
WEEE, UKRAJINSKÁ NORMA, ICES-003, CCC,
CECP(272B7QPJEB)
Značka CE, FCC Trieda B, SEMKO, cETLus, CUEAC, TCO Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE,
UKRAJINSKÁ NORMA, ICES-003(272B7QPTKEB)
Strieborná/čierna
Textúra
Poznámka
1. EPEAT Gold alebo Silver platí jedine pre krajiny, kde spoločnosť Philips výrobok
zaregistruje. Informácie o stave registrácie vo svojej krajine nájdete na stránke
www.epeat.net.
2. Tieto údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Navštívte stránku www.philips.
com/support a stiahnite si najnovšiu verziu letáku.
3. Čas inteligentnej odozvy je optimálna hodnota podľa testov GtG alebo GtG (ČB).
23
7. Technické údaje
Poznámka
Prosím, uvedomte si, že váš displej
najlepšie funguje pri prirodzenom
rozlíšení 2560 x 1440 pri 60Hz.
Najlepšiu kvalitu zobrazenia dosiahnete
pri tomto odporúčanom rozlíšení.
7.1 Rozlíšenie a predvolené
režimy
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60Hz (analógový
vstup)
2560 x 1440 pri 60Hz (digitálny
vstup)
Odporúčané rozlíšenie
2560 x 1440 pri 60Hz (digitálny
vstup)
H.
frekvencia
(kHz)
Rozlíšenie
V.
frekvencia
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
35,16
800 x 600
56,25
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,08
800 x 600
72,19
47,73
832 x 624
74,55
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,07
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
60
1280 x 960
60
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95
24
8. Správa napájania
8. Správa napájania
Ak máte vo svojom počítači nainštalovanú
zobrazovaciu kartu alebo softvér
kompatibilné so štandardom VESA
DPM, monitor dokáže počas doby, keď
sa nepoužíva automaticky znížiť svoju
spotrebu. Ak sa zistí vstupný signál z
klávesnice, myši alebo iného vstupného
zariadenia, monitor sa automaticky
„zobudí“. V nasledujúcej tabuľke sú
uvedené spotreba elektrickej energie a
signalizácia tejto funkcie automatickej
úspory energie:
272B7QPJEB:
Popis spotreby elektrickej energie
Režim
VESA
Spotre- Farba LED
indikáVideo H sync V sync bovaná
energia
tora
Aktívny
ZAP.
Áno
Áno
44 W
(typ.)
76 W
(max.)
Biela
Spánok
(Pohotovosť)
VYP.
Nie
Nie
0,3 W
(typ.)
Biela
(blikajúca)
Vypnutý
VYP.
-
-
0W
(typ.)
VYP.
272B7QPTKEB:
Popis spotreby elektrickej energie
Režim
VESA
Spotre- Farba LED
Video H sync V sync bovaná
indikáenergia
tora
ZAP.
Áno
Áno
44,60 W
(typ.)
76 W
(max.)
Biela
Spánok
(Pohoto- VYP.
vosť)
Nie
Nie
0,3 W
(typ.)
Biela
(blikajúca)
-
-
0W
(typ.)
VYP.
Aktívny
Vypnutý
VYP.
25
Na meranie spotreby energie týmto
monitorom sa používa nasledujúce
nastavenie.
• Prirodzené rozlíšenie: 2560 × 1440
• Kontrast: 50%
• Jas: 100%
• Teplota farieb: 6500k pri úplne
bielej šablóne
Poznámka
Tieto údaje podliehajú zmenám bez
upozornenia.
9. Zákaznícka služba a záruka
Obrazové body a podskupiny
obrazových bodov
9. Zákaznícka služba a
záruka
Obrazový bod, alebo obrazový
element, sa skladá z troch podskupín
obrazového bodu v primárnych farbách
- červená, zelená a modrá. Množstvo
obrazových bodov spolu vytvára
obraz. Keď sú všetky podskupiny
obrazového bodu rozsvietené, tri
farebné obrazové body spolu sa
javia ako biely obrazový bod. Keď sú
všetky podskupiny obrazového bodu
nerozsvietené, tri farebné obrazové
body spolu sa javia ako čierny obrazový
bod. Iné kombinácie rozsvietených a
nerozsvietených podskupín sa javia ako
jeden obrazový bod inej farby.
9.1 Zásady spoločnosti Philips
pre chybné obrazové body
plochých monitorov
Spoločnosť Philips sa usiluje dodávať
najkvalitnejšie výrobky. Používame
niektoré z najpokrokovejších výrobných
procesov v tomto odvetví a najprísnejšie
postupy kontroly kvality. Avšak poruchy
obrazových bodov a podskupín
obrazových bodov TFT monitorov sú
niekedy neodvrátiteľné. Žiadny výrobca
nie je schopný zaručiť, aby všetky
obrazovky boli vyrobené bez porúch
obrazových bodov, ale spoločnosť
Philips garantuje, že každý monitor s
neprijateľným počtom porúch bude v
rámci záruky opravený alebo vymenený
za nový. Toto oznámenie vysvetľuje
rôzne druhy porúch obrazových bodov
a definuje prijateľné hladiny pre každý
druh. Za účelom oprávnenia na opravu
alebo výmenu v rámci záruky, musí
počet poruchových obrazových bodov
na paneli TFT monitora prekročiť tieto
akceptovateľné úrovne. Napríklad, na
monitore nemôže byť poruchových viac
ako 0,0004% podskupín obrazových
bodov. Okrem toho, spoločnosť Philips
stanovuje dokonca vyššie kvalitatívne
normy pre určité druhy alebo
kombinácie porúch obrazových bodov,
ktoré sú zreteľnejšie ako ostatné. Tieto
pravidlá majú celosvetovú platnosť.
Druhy porúch obrazových bodov
Poruchy obrazových bodov a ich
podskupín sa zobrazujú na obrazovke
rôznymi spôsobmi. Existujú dva druhy
porúch obrazových bodov a mnoho
druhov porúch podskupín obrazových
bodov v rámci každého druhu.
Poruchy svetlého bodu
Poruchy svetlého bodu nastanú ak
obrazové body alebo podskupiny sú
stále rozsvietené alebo „zapnuté“.
Svetlý bod je podskupina obrazového
bodu, ktorá zostáva svietiť na
obrazovke, keď monitor zobrazuje
tmavý podklad. Toto sú druhy porúch
svetlého bodu.
subpixel
Jedna rozžiarená podskupina
obrazového bodu červená, zelená
alebo modrá.
pixel
26
9. Zákaznícka služba a záruka
Dve susediace žiariace podskupiny:
- Červená + Modrá = Purpurová
- Červená + Zelená = Žltá
- Zelená + Modrá = Azúrová
(Bledomodrá)
Blízkosť porúch obrazových bodov
Pretože poruchy obrazových bodov
a ich podskupín rovnakého druhu,
ktoré sú v tesnej blízkosti môžu byť
nápadné, spoločnosť Philips tiež
definuje tolerancie pre blízkosť porúch
obrazových bodov.
Tri susediace žiariace podskupiny
(jeden biely obrazový bod).
Poznámka
Červený alebo modrý svetlý bod je
o viac ako 50 percent jasnejší ako
susediace body; zelený svetlý bod je o
30 percent jasnejší ako susediace body.
Tolerancie pre poruchové obrazové
body
Za účelom oprávnenia na opravu alebo
výmenu v rámci záruky v dôsledku
porúch obrazových bodov musí počet
poruchových obrazových bodov
alebo ich podskupín na paneli TFT
monitora prekročiť tolerancie uvedené
v nasledujúcich tabuľkách.
Poruchy čierneho bodu
Poruchy čierneho bodu nastanú ak
obrazové body alebo podskupiny sú
stále tmavé alebo „vypnuté“. Tmavý
bod je podskupina obrazového bodu,
ktorá nezostáva svietiť na obrazovke,
keď monitor zobrazuje svetlý podklad.
Toto sú druhy porúch čierneho bodu.
27
9. Zákaznícka služba a záruka
PORUCHY SVETLÉHO BODU
1 rozsvietená podskupina
2 susediace rozsvietené podskupiny
3 susediace rozsvietené podskupiny (jeden biely
obrazová bod)
Vzdialenosť medzi dvomi poruchami žiarivého bodu*
Celkové množstvo porúch žiarivého bodu všetkých
druhov
PORUCHY ČIERNEHO BODU
1 tmavá podskupina
2 susediace tmavé podskupiny
3 susediace tmavé podskupiny
Vzdialenosť medzi dvomi poruchami čierneho bodu*
Celkové množstvo porúch čierneho bodu všetkých
druhov
VŠETKY PORUCHY
Celkové množstvo porúch žiarivého alebo čierneho
bodu všetkých druhov
AKCEPTOVATEĽNÁ
ÚROVEŇ
3
1
0
>15 mm
3
AKCEPTOVATEĽNÁ
ÚROVEŇ
5 alebo menej
2 alebo menej
0
>15 mm
5 alebo menej
AKCEPTOVATEĽNÁ
ÚROVEŇ
5 alebo menej
Poznámka
1. 1 alebo 2 susediace poruchy podskupín = 1 porucha
2. Tento monitor vyhovuje norme ISO9241-307 (ISO9241-307: Požiadavky na ergonomiku,
metódy analýzy a testovania zhody pre elektronické zobrazovacie displeje)
3. Norma ISO9241-307 je nástupcom predtým známej normy ISO13406, ktorej platnosť
sa skončila na základe rozhodnutia Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO)
dňa: 2008-11-13.
28
9. Zákaznícka služba a záruka
9.2 Zákaznícka služba a záruka
Podrobnosti o záručnom krytí a požiadavkách na ďalšiu podporu, ktoré sú platné vo
vašom regióne, nájdete na webovej lokalite www.philips.com/support alebo sa obráťte na
miestne centrum starostlivosti o zákazníkov Philips.
Naše certifikované servisné centrum ponúka balík mimozáručného servisu pre prípad, ak
by ste si chceli predĺžiť lehotu vašej všeobecnej záruky zakúpením predĺženej záruky.
Ak chcete túto službu využiť, službu si zakúpte do 30 kalendárnych dní od pôvodného
dátumu zakúpenia. Počas predĺženej záručnej lehoty servis zahŕňa vyzdvihnutie, opravu a
vrátenie, no používateľ bude znášať všetky vzniknuvšie poplatky.
Ak certifikovaný servisný partner nedokáže vykonať požadované opravy v rámci
ponúkaného balíka predĺženej záruky, v prípade možnosti nájdeme alternatívne riešenia
do rozsahu vami zakúpenej predĺženej záruky.
Viac informácií získate od vášho centra starostlivosti o zákazníkov Philips alebo od
miestneho kontaktného centra (podľa čísla centra starostlivosti o zákazníkov).
Číslo centra starostlivosti o zákazníkov Philips je uvedené nižšie.
•
•
Miestna
•
štandardná
záručná lehota
V rôznych
•
regiónoch sa líši
•
•
Predĺžená záručná •
lehota
Celková záručná lehota
+ 1 rok
•
+ 2 roky
•
+ 3 roky
•
Miestna štandardná záručná
lehota + 1
Miestna štandardná záručná
lehota + 2
Miestna štandardná záručná
lehota + 3 **Požaduje sa originál dokladu o zakúpení výrobku a predĺženej záruky.
Poznámka
Regionálnu poradenskú linku služby si pozrite v príručke s dôležitými informáciami,
ktorá je k dispozícii na webovej stránke pomoci spoločnosti Philips.
29
10. Riešenie problémov a často kladené otázky
spôsobom. (Pozrite si aj Stručný
návod na obsluhu).
10.Riešenie problémov a
často kladené otázky
• Skontrolujte, či kábel monitora
nemá ohnuté kolíky.
• Presvedčte sa, či je zapnutý počítač.
10.1Riešenie problémov
Tlačidlo Automaticky nefunguje
Táto stránka pojednáva o problémoch,
ktoré môže vyriešiť svojpomocne
používateľ. Ak problém aj naďalej
pretrváva po tom, ako ste vyskúšali
tieto riešenia, kontaktujte zástupcu
zákazníckeho centra spoločnosti Philips.
• Automatická funkcia sa vzťahuje iba
na režim Analógového VGA signálu.
Pokiaľ nie je výsledok uspokojujúci,
pomocou ponuky OSD môžete
vykonať manuálne nastavenia.
Poznámka
Automatická funkcia sa na režim
digitálneho DVI signálu nevzťahuje,
pretože pre tento režim nie je potrebná.
Bežné problémy
Žiadny obraz (Nerozsvietil sa LED
indikátor napájania)
• Uistite sa, že je sieťový kábel
zapojený do sieťovej zásuvky a do
zadnej časti monitora.
Viditeľné znaky dymu alebo iskier
• Nevykonávajte žiadny z krokov
riešenia problémov.
• Najprv sa uistite, že je tlačidlo
napájania na prednej časti monitora
vo vypnutej polohe (VYP.) a potom
ho stlačte do zapnutej polohy
(ZAP.).
• Kvôli bezpečnosti odpojte okamžite
monitor od sieťového zdroja
napájania
• Okamžite sa spojte so zástupcom
zákazníckeho servisu spoločnosti
Philips.
Žiadny obraz (LED indikátor napájania
bliká bielou farbou)
Problémy so zobrazovaním
• Presvedčte sa, či je zapnutý počítač.
Obraz sa nenachádza v strede
• Presvedčte sa, či je kábel na
prívod signálu pripojený k počítaču
správnym spôsobom.
• Pomocou funkcie „Automaticky“ v
rámci hlavných ovládacích prvkov
OSD nastavte polohu obrazu.
• Skontrolujte, či kábel monitora
nemá na strane pripojenia žiadne
ohnuté kolíky. Ak áno, kábel
opravte, alebo ho vymeňte.
• Polohu obrazu nastavte pomocou
položky Fáza/Synchronizácia v
ponuke Nastavenie v rámci hlavných
ovládacích prvkov zobrazenia na
obrazovke (OSD). Je aktívna iba v
režime VGA.
• Je možné, že sa do činnosti uviedla
funkcia úspory energie.
Hlásenie na obrazovke
Obraz na obrazovke sa chveje
• Skontrolujte, či je kábel na prívod
signálu správne a bezpečne
pripojený ku grafickej karte alebo k
počítaču.
  
• Presvedčte sa, či je kábel monitora
pripojený k počítaču správnym
30
10. Riešenie problémov a často kladené otázky
Objavuje sa kmitanie vo vertikálnom
smere
predstavujú dobre známy jav v
oblasti technológií LCD panelov. Vo
väčšine prípadov „vpálenie obrazu“,
„paobraz“ alebo „zobrazenie
duchov“ postupne po istom čase po
vypnutí napájania zmiznú.
• Pomocou funkcie „Automaticky“ v
rámci hlavných ovládacích prvkov
OSD nastavte obrazu.
• Ak mienite nechať monitor bez
dozoru, vždy spustite pohybujúci sa
šetrič obrazovky.
• Vertikálne pruhy odstránite
pomocou položky Fáza/
Synchronizácia v ponuke Nastavenie
v rámci hlavných ovládacích prvkov
zobrazenia na obrazovke (OSD). Je
aktívna iba v režime VGA.
• Vždy aktivujte aplikáciu pravidelnej
obnovy obrazovky v prípade, že sa
na LCD monitore bude zobrazovať
nemenný statický obsah.
• Opomenutie aktivovať šetrič
obrazovky alebo aplikáciu
na pravidelné obnovovanie
obrazovky môže mať za následok
vážne „vypálenie obrazu“, vznik
„paobrazu“ alebo „zobrazenie
duchov“, pričom tieto príznaky
nezmiznú a nedajú sa opraviť. Na
vyššie uvedené poškodenie sa vaša
záruka nevzťahuje.
Objavuje sa kmitanie v horizontálnom
smere
• Pomocou funkcie „Automaticky“ v
rámci hlavných ovládacích prvkov
OSD nastavte obrazu.
Obraz sa javí skreslený. Text je neostrý
alebo rozmazaný.
• Vertikálne pruhy odstránite
pomocou položky Fáza/
Synchronizácia v ponuke Nastavenie
v rámci hlavných ovládacích prvkov
zobrazenia na obrazovke (OSD). Je
aktívna iba v režime VGA.
• Rozlíšenie zobrazenia počítača
nastavte na rovnaký režim ako je
odporúčané prirodzené rozlíšenie
obrazovky monitora.
Na obrazovke sa objavujú zelené,
červené, modré, tmavé a biele body
Obraz sa javí rozmazaný, nejasný alebo
príliš tmavý.
• Zotrvávajúce body sú normálnou
vlastnosťou tekutých kryštálov
používaných v rámci dnešných
technológií. Viac podrobností
nájdete v časti týkajúcej sa zásad
ohľadne obrazových bodov.
• Pomocou zobrazenia na obrazovke
nastavte kontrast a jas.
Po vypnutí napájania zostáva
„paobraz“, „vpálenie obrazu“ alebo
„zobrazenie duchov“.
• Neprerušené dlhodobé zobrazenie
nepohybujúcich sa alebo statických
obrázkov môže na vašej obrazovke
spôsobiť „vpálenie obrazu“,
ktoré je známe aj ako „paobraz“
alebo „zobrazenie duchov“.
„Vpálenie obrazu“, „paobraz“
alebo „zobrazenie duchov“
* Svetlo „indikátora napájania“ je príliš
silné a ruší ma
• Svetlo „indikátora napájania“
je možné nastaviť pomocou
položky Nastavenie LED indikátora
napájania v rámci hlavných
ovládacích prvkov OSD.
31
10. Riešenie problémov a často kladené otázky
Ak potrebujete ďalšiu pomoc, pozrite si
zoznam spotrebiteľských informačných
centier a kontaktujte zástupcu
zákazníckeho centra spoločnosti Philips.
Otázka 2:Aká je odporúčaná frekvencia
obnovovania pre LCD
monitor?
Odpoveď:Odporúčaná frekvencia
obnovovania pri LCD
monitoroch je 60 Hz. V
prípade akéhokoľvek rušenia
na obrazovke môžete
nastaviť až 75 Hz a uvidíte, či
sa rušenie odstráni.
* Funkčnosť sa líši podľa displeja.
10.2 Všeobecné časté otázky
Otázka 1:Čo mám urobiť, keď sa po
nainštalovaní monitora
zobrazí na obrazovke hlásenie
„Nie je možné zobraziť tento
režim obrazu“?
Otázka 3:Aké sú to súbory s príponou
.inf a .icm v návode na
obsluhu? Akým spôsobom
je možné nainštalovať tieto
ovládače (.inf a .icm)?
Odpoveď:Odporúčané rozlíšenie pre
tento monitor: 2560 x 1440
pri 60 Hz.
Odpoveď:Sú to súbory ovládačov
vášho monitora. Ovládače
nainštalujte podľa pokynov
v príručke používateľa. Pri
prvej inštalácii monitora si
váš počítač môže vyžiadať
ovládače monitora (súbory
s príponou .inf a .icm) alebo
disk s ovládačom.
• Odpojte všetky káble a potom
pripojte počítač k monitoru, ktorý sa
používal predtým.
• V menu Štart systému Windows
zvoľte položku Nastavenie/Ovládací
panel. V okne Ovládací panel zvoľte
ikonu Obrazovka. Na ovládacom
paneli Obrazovka zvoľte záložku
„Nastavenie“. V rámci karty Setting
(Nastavenia) v rámčeku s názvom
„desktop area (veľkosť pracovnej
plochy)“ posuňte bežec na hodnotu
2560 x 1440 pixlov.
Otázka 4:Akým spôsobom sa dá
nastaviť rozlíšenie?
Odpoveď:Vaša video karta/ovládač
grafického zobrazenia a
monitor spoločne určia
dostupné rozlíšenia.
Požadované rozlíšenie je
možné zvoliť v položke
Ovládací panel systému
Windows® pomocou
„Vlastnosti zobrazenia“.
• Otvorte položku „Spresniť“ a v
záložke Monitor nastavte položku
Frekvencia obnovovania obrazovky
na hodnotu 60 Hz a potom kliknite
na OK.
• Reštartujte svoj počítač a zopakujte
kroky 2 a 3, aby ste si overili, či je
PC nastavený na rozlíšenie 2560 x
1440 pri 60 Hz.
Otázka 5:Čo sa stane, keď si
nebudem vedieť dať rady
pri nastavovaní monitora
pomocou OSD?
• Vypnite počítač, odpojte starý
monitor a znovu zapojte svoj LCD
monitor Philips.
Odpoveď:Jednoducho stlačte tlačidlo
OK a potom zvoľte možnosť
„Resetovať“, aby sa vyvolali
všetky pôvodné nastavenia z
výroby.
• Zapnite monitor a potom počítač.
32
10. Riešenie problémov a často kladené otázky
Otázka 6:Je LCD obrazovka odolná
voči poškriabaniu?
Pri nastavení rozsahu na 5000K
sa farby zobrazovacieho panela
javia ako „teplé, s červenobielym farebným odtieňom“,
pričom pri nastavení 11500K získa
teplota farieb „chladný, bielomodrý odtieň“.
Odpoveď:Vo všeobecnosti sa
odporúča, aby nebol
povrch panela vystavený
nadmernému pôsobeniu
nárazov a aby sa chránil
pred ostrými alebo tupými
predmetmi. Pri manipulácii
s monitorom zabezpečte,
aby sa na stranu s povrchom
panela nevyvíjal žiadny tlak
a aby naň nepôsobila žiadna
sila. Mohlo by to mať vplyv
na záručné podmienky.
2. sRGB: Ide o štandardné
nastavenie na zaistenie správnej
výmeny farieb medzi rôznymi
zariadeniami (napr. digitálnymi
fotoaparátmi, monitormi,
tlačiarňami, skenermi, atď.)
3. Zadefinované používateľom:
Používateľ si môže zvoliť svoje
požadované nastavenie farieb na
základe prispôsobenia červenej,
zelenej a modrej farby.
Otázka 7:Ako by sa mal čistiť LCD
povrch?
Odpoveď:Pri bežnom čistení použite
čistú, mäkkú tkaninu.
Pri dôkladnom čistení
použite izopropylalkohol.
Nepoužívajte iné
rozpúšťadlá, ako sú napr.
etylalkohol, etanol, acetón,
hexán, atď.
Poznámka
Meranie farby svetla vyžarovanej
predmetom počas jeho zahrievania.
Toto meranie sa vyjadruje v rámci
absolútnej stupnice (stupňov Kelvina).
Nižšie teploty Kelvina, napr. 2004K,
sú červené a vyššie teploty, ako napr.
9300K sú modré. Neutrálna teplota je
biela, a to pri 6504K.
Otázka 8:Je možné zmeniť nastavenie
farieb monitora?
Odpoveď:Áno, je možné zmeniť
nastavenie farieb
prostredníctvom ovládania
zobrazenia na obrazovke
(OSD) podľa nasledujúceho
postupu:
Otázka 9:Môžem pripojiť svoj LCD
monitor k akémukoľvek
PC, pracovnej stanici alebo
počítaču Mac?
Odpoveď:Áno. Všetky LCD monitory
Philips sú plne kompatibilné
so štandardnými PC,
počítačmi Mac a pracovnými
stanicami. Je možné, že
na pripojenie monitora
k systému Mac budete
potrebovať káblový adaptér.
Kontaktujte prosím svojho
obchodného zástupcu
spoločnosti Philips a
vyžiadajte si ďalšie
informácie.
• Stlačením „OK“ sa vám zobrazí
ponuka pre OSD (Zobrazenie na
obrazovke)
• Stlačte „Šípku smerom nadol“ a
zvoľte možnosť „Farba“; následne
stlačte „OK“, čím zadáte nastavenie
farieb. Existujú tri dolu uvedené
nastavenia farieb.
1. Teplota farieb: Existuje šesť
nastavení: 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K a 11500K.
33
10. Riešenie problémov a často kladené otázky
Otázka 10:Majú LCD monitory Philips
funkciu Plug and Play?
uvedené poškodenie sa vaša záruka
nevzťahuje.
Odpoveď:Áno, tieto monitory sú
kompatibilné s funkciou
Plug-and-Play (Zapoj a hraj)
v rámci systémov Windows
10/8.1/8/7, Mac OSX.
Otázka 12: Prečo sa na obrazovke
nezobrazuje ostrý text, ale
sa zobrazujú vrúbkované
znaky?
Odpoveď:Váš LCD monitor najlepšie
funguje pri prirodzenom
rozlíšení 2560 x 1440 pri 60
Hz. Najlepšie zobrazenie
dosiahnete pri tomto
rozlíšení.
Otázka 11:Čo je zamŕzanie obrazu,
vpálenie obrazu, paobraz
alebo duchovia v rámci
LCD panelov?
Odpoveď:Neprerušené dlhodobé
zobrazenie nepohybujúcich
sa alebo statických obrázkov
môže na vašej obrazovke
spôsobiť „vpálenie obrazu“,
ktoré je známe aj ako
„paobraz“ alebo „zobrazenie
duchov“. „Vpálenie obrazu“,
„paobraz“ alebo „zobrazenie
duchov“ predstavujú
dobre známy jav v oblasti
technológií LCD panelov. Vo
väčšine prípadov „vpálenie“,
„paobraz“ alebo „duchovia“
postupne po istom čase po
vypnutí napájania zmiznú.
Ak mienite nechať monitor
bez dozoru, vždy spustite
pohybujúci sa šetrič
obrazovky.
Vždy aktivujte aplikáciu
pravidelnej obnovy
obrazovky v prípade, že
sa na LCD monitore bude
zobrazovať nemenný statický
obsah.
Otázka 13: Ako mám odomknúť alebo
zamknúť klávesové skratky?
Odpoveď:Ak chcete klávesové skratky
odomknúť alebo zamknúť,
stlačte a podržte tlačidlo
po dobu 10 sekúnd.
Na obrazovke monitora
sa otvorí okno „Attention
(Pozor)“, ktoré uvádza stav
odomknutia alebo zamknutia
tak, ako je to znázornené na
dolnom obrázku.
  
  
Výstraha
Opomenutie aktivovať šetrič obrazovky
alebo aplikáciu na pravidelné
obnovovanie obrazovky môže mať za
následok vážne „vypálenie obrazu“,
vznik „paobrazu“ alebo „zobrazenie
duchov“, pričom tieto príznaky
nezmiznú a nedajú sa opraviť. Na vyššie
34
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok bol vyrobený a na trh uvedený
spoločnosťou Top Victory Investments Ltd. alebo v jej mene
či v mene jednej z jej sesterských spoločností. Spoločnosť
Top Victory Investments Ltd. je poskytovateľom záruky
súvisiacej s týmto výrobkom. Názov Philips a emblém
štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V. používané na základe udelenej
licencie.
Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
Verzia: M7272BJE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement