Philips Full HD LCD monitor 243V7QJABF/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Full HD LCD monitor 243V7QJABF/00 Felhasználói kézikönyv
243V7
www.philips.com/welcome
HU
Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
18
Hibaelhárítás és GYIK
22
Tartalomjegyzék
1.
Fontos................................1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás.......................................... 1
1.2 Kiegészítő megjegyzések.................. 3
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése.................................. 4
2. A monitor beállítása............................ 5
2.1 Üzembe helyezés................................ 5
2.2 A monitor kezelése............................. 7
2.3 A monitorállvány és -talp
eltávolítása......................................... 10
3.Képoptimalizálás.................................11
3.1SmartImage .........................................11
3.2SmartContrast..................................... 12
4. Műszaki adatok...................................13
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok........................................16
5.Energiagazdálkodás...........................17
6. Ügyfélszolgálat& Jótállás................ 18
6.1 A Philips síkképernyős monitorok
képponthibáira vonatkozó
irányelvei..............................................18
6.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás.............. 21
7. Hibaelhárítás és GYIK.......................22
7.1Hibaelhárítás...................................... 22
7.2 Általános GYIK................................... 23
1. Fontos
érdekében várjon 6 másodpercig,
mielőtt újra csatlakoztatná a hálózati,
illetve az egyenáramú tápkábelt.
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv
mindenkinek szól, aki a Philips monitort
használja. A monitor használata előtt
szánjon időt e felhasználói kézikönyv
elolvasására. A kézikönyv fontos
információkat és megjegyzéseket tartalmaz a
monitor kezeléséről.
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha
a készüléket rendeltetésének megfelelő
célra használták a használati utasításnak
megfelelően, és a tulajdonos bemutatja az
eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát,
amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a
forgalmazó és a típus neve és a készülék
gyártási száma.
• Ne tegye ki a monitort erős rezgésnek
hálózati tápkábelt használja. Ha a
csomagolás esetleg nem tartalmazza
a hálózati tápkábelt, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs
Központ Ügyfélszolgálatához)
vagy ütődésnek működés közben.
• A monitort ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
• A monitor túlzott használata
szemirritációt okozhat, ezért érdemes
fokozott gyakorisággal rövidebb
szüneteket tartania a munkaterületén,
mint ritkábban beiktatott hosszabb
szüneteket. Például 50-60 perc
folyamatos képernyőhasználat után
egy 5-10 perces szünet jótékonyabb
hatású, mint egy kétóránként beiktatott
15 perces szünet. Ügyeljen arra, hogy
ne erőltesse meg a szemét, amikor a
képernyőt hosszú ideig használja. Ehhez
a következőket teheti:
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat,
amikor a monitort beköti és használja:
• Nézzen rá különböző távolságban
Működés közben
• Tartsa a monitort távol a
közvetlen napfénytől, az
igen erős fényforrásoktól és
egyéb hőforrásoktól. Az ilyen
környezetnek való kitétel a monitor
elszíneződését és rongálódását
eredményezheti.
• Távolítsa el a monitor közeléből
•
•
•
•
az olyan tárgyakat, amelyek a
szellőzőnyílásokba eshetnek, illetve
megakadályozhatják a monitor
elektronikus alkatrészeinek megfelelő
szellőzését.
•
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• A monitor elhelyezése előtt győződjön
•
meg arról, hogy a tápkábel és a
konnektor könnyen elérhetőek.
lévő tárgyakra, miután hosszú ideig
a képernyőre összpontosította a
figyelmét.
Munkavégzés közben gyakran
pislogjon tudatosan.
Finoman csukja be és mozgassa a
szemét pihentetésképpen.
Állítsa megfelelő magasságba és
szögbe a képernyőt a magassága
szerint.
Állítsa megfelelő szintre a fényerőt
és a kontrasztot.
Igazítsa a környező világítást a
képernyő fényerejéhez, kerülje a
fluoreszkáló fényeket és az olyan
felületeket, amelyek nem túl sok
fényt vernek vissza.
Ha tüneteket tapasztal, kérje ki
orvosa véleményét.
Karbantartás
• Hogy megóvja a monitort az esetleges
sérüléstől, ne nyomja erősen az LCD
• Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával
kapcsolja ki, a megfelelő működés
1
1. Fontos
panel felületét. A monitor mozgatása
közben az emeléshez mindig a keretet
fogja meg. Soha ne emelje fel a
monitort úgy, hogy az LCD panelra teszi
a kezét vagy ujját.
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek.
A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
jól ismert jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek többségében
a „beégett” kép, „utókép” vagy
„szellemkép” folyamatosan eltűnik egy
adott idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha
hosszabb ideig nem fogja használni.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé
nedves kendővel kell megtisztítania.
A képernyő felületét száraz ruhával
le lehet törölni, ha a tápfeszültség
ki van kapcsolva. Azonban soha ne
használjon szerves oldószereket, mint
például alkoholt vagy ammónia alapú
folyadékokat a monitor tisztítására.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
• Az áramütés és a készülék maradandó
károsodásának kockázatát elkerülendő,
ne tegye ki a monitor por, eső, víz, illetve
túlzottan nedves környezet hatásának.
Szerviz
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
• Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal
• Amennyiben javításhoz, illetve
törölje le száraz kendővel.
összeszereléshez szükséges
dokumentumra van szüksége,
kérjük lépjen kapcsolatba a helyi
márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
• Ha a monitor belsejébe idegen anyag
vagy víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa
és húzza ki a hálózat tápkábelt. Ezután
távolítsa el az idegen anyagot, illetve
vizet, majd szállítsa a monitort a
márkaszervizbe.
• A szállítással kapcsolatos információkért
lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
• Ne tárolja vagy használja a monitort hő,
• Soha ne hagyja a monitort közvetlen
közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg
hatásának kitett helyen.
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
• A monitor legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb
élettartama érdekében, kérjük, olyan
helyen használja a monitort, amely az
alábbi hőmérséklet- és páratartalomtartományba esik.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal,
ha a monitor nem működik megfelelően,
illetve ha nem biztos arról, hogy milyen
eljárást kövessen, ha betartották a Kézikönyv
kezelési utasításait.
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
• Páratartalom: 20-80% relatív
páratartalom
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban.
• Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a monitort
őrizetlenül hagyja. Mindig aktiváljon egy
rendszeres képfrissítő alkalmazást, ha
a monitor mozdulatlan tartalmat jelenít
meg. Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
2
1. Fontos
1.2 Kiegészítő megjegyzések
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket
figyelembe kell venni a terméknél.
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg
félkövér vagy dőlt betűvel is kinyomtatható.
Ezek a blokkok bizonyos megjegyzéseket,
felhívásokat vagy figyelmeztetéseket
tartalmaznak. Ezek a következőek:
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban
tudja használni számítógépét.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a
figyelmet, és segítséget nyújt abban, hogy
hogyan kerülje el a problémát.
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem
kísérik őket ikonok. Ilyen esettekben
a figyelmeztetés speciális formátumát
kötelezően jelezzük.
3
1. Fontos
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 A termék és a
csomagolóanyag
megsemmisítése
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai (WEEE)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation innational takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors, which
recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company. This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine
the locations for dropping off such
waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
4
2. A monitor beállítása
A monitorállvány felszerelése
1. Helyezze a monitort a kijelzőpanellel
lefelé egy puha és sima felületre,
ügyelve arra, nehogy megkarcolódjon
vagy megsérüljön a kijelzőpanel.
2. A monitor beállítása
2.1 Üzembe helyezés
2. Illessze/csúsztassa a talp oszlopát
a monitorhoz, amíg a helyére nem
kattan.
A csomag tartalma
243V7
使用
前请阅读使用说明
in k l
© 20 17 Kon
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
ijke
P h il
ip s
ll r
.A
N .V
ig h
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
e
na
er
s
s
re
io
n
ts
rv
ed
.U
uth
or
ize
d
d up
li c a t
io n i s
e
Ma d
a vio lat ion of ap plicabl e laws .
and
n
pri
ted
in
ina
Ch
.V
* CD
Power
* VGA
* DVI
* HDMI
* Hangkábel
* DP
3. Mindkét kézzel fogja meg a
monitortalpat és határozott
mozdulattal illessze a talpat az
oszlopba.
*Országtól függ
5
2. A monitor beállítása
243V7QDS
Csatlakoztatás a PC-hez
243V7QS
4
4
5
6
4
5
Tápfeszültség bemenet
VGA bemenet
DVI-D bemenet
Kensington lopásgátló zár
Tápfeszültség bemenet
VGA bemenet
DVI bemenet HDMI bemenet HDMI audió kimenet
Kensington lopásgátló zár
243V7QDA
243V7QJA
6
4
4
7
5
6
4
4
7
5
Tápfeszültség bemenet
VGA bemenet
DVI bemenet HDMI bemenet Fülhallgató csatlakozó
Audió bemenet
7 Kensington lopásgátló zár
Tápfeszültség bemenet
VGA bemenet
DP bemenet HDMI bemenet Fülhallgató csatlakozó
Audió bemenet
7 Kensington lopásgátló zár
6
2. A monitor beállítása
Csatlakoztatás a számítógéphez
2.2 A monitor kezelése
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati
tápkábelt a monitor hátulján lévő
aljzathoz.
Elölnézeti termékleírás
243V7QS, 243V7QDS
2. Kapcsolják ki a számítógépet,
és húzzák ki csatlakozóját az
áramforrásból.
3. Csatlakoztassa a monitor jelkábelét
a számítógép hátulján lévő videócsatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa számítógépét és
monitorját egy közeli aljzatba.
5. Kapcsolja be a számítógépet és a
monitort. Ha a monitor képet jelenít
meg, a telepítés kész.
3
7
6
5
4
2
A monitor tápfeszültségének
be-, illetve kikapcsolása.
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás megerősítése.
Az OSD menü beállítása.
Állítsa be a fényerőt.
A bemeneti jelforrás
váltása.
Visszalépés az előző OSDszintre.
SmartImage. Több
lehetőség közül lehet
választani: EasyRead,
Iroda, Fénykép, Film, Játék,
Gazdaságos, LowBlue mód
és Ki.
7
2. A monitor beállítása
243V7QDA, 243V7QJA
Az OSD menü leírása
Mi az a képernyőn megjelenő menü (OnScreen Display – OSD)?
Valamennyi Philips LCD monitor
rendelkezik képernyőn megjelenő
(On-Screen Display - OSD) menüvel.
Lehetővé teszi a végfelhasználó számára
a képernyő teljesítményének beállítását,
illetve a monitorok funkcióinak közvetlen
kiválasztását a képernyőn megjelenő
utasítás-ablakban. Az alábbiakban látható
egy felhasználóbarát képernyőn megjelenő
kezelőfelület:
243V7QS
3
 



7
6
5
4
2


A monitor tápfeszültségének
be-, illetve kikapcsolása.

 
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás megerősítése.
243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA
Az OSD menü beállítása.
 
A hangerő beállítása.



A bemeneti jelforrás
váltása.


Visszalépés az előző OSDszintre.


SmartImage. Több
lehetőség közül lehet
választani: EasyRead,
Iroda, Fénykép, Film, Játék,
Gazdaságos, LowBlue mód
és Ki.
Alapinformációk és egyszerű útmutatások az
irányító billentyűkhöz
A fenti OSD menüben megnyomhatja
a
gombokat a keret előlapján a
kurzor mozgatásához, vagy az OK
gombot a választás, illetve módosítás
megerősítéséhez.
8
2. A monitor beállítása
Az OSD menü
Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt
használhatja referenciának, amikor később
szeretne módosításokat végezni.
Main menu
LowBlue Mode
A monitor optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 1920 x 1080 képpont
és 60 Hz képfrissítés mellett nyújtja. Ha
a monitort ettől eltérő felbontás mellett
kapcsolják be, figyelmeztető üzenet jelenik
meg a képernyőn: Használja az 1920 x 1080
képpont felbontást 60 Hz-es képfrissítés
mellett a legjobb eredmény érdekében.
Sub menu
On
1, 2, 3
Off
Input
VGA
DVI (243V7QS, 243V7QDS, 243V7QDA)
A saját felbontásra vonatkozó figyelmeztetés
kikapcsolható az OSD (On Screen Display)
menü Setup (Beállítás) menütételében.
HDMI (243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DisplayPort (243V7QJA)
Picture
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
Fizikai funkció
Dönthetőség
20
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Audio
(243V7QDS,
243V7QDA,
243V7QJA)
0~100
Volume
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Stand-Alone
(243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Mute
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Color
Audio Source
(243V7QDA, 243V7QJA)
Audio In, HDMI,
DisplayPort (243V7QJA)
Color Temperature
6500K, 7500K, 9300K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Setting
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
Setup
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
9
2. A monitor beállítása
Megjegyzés
Ez a monitor 100x100 mm-es VESAkompatibilis rögzítőfelületet tud
fogadni.
2.3 A monitorállvány és -talp
eltávolítása
Az állvány eltávolítása
Mielőtt elkezdené szétszerelni a
monitortalpat, kövesse az alábbi
utasításokat, hogy elkerülje a megrongálódás
és sérülés minden formáját.
100mm
1. Helyezze a monitort a kijelző panellel
lefelé egy sima felületre, ügyelve
arra, nehogy megkarcolódjon vagy
megsérüljön a kijelzőpanel.
100mm
2. Nyomja meg a rögzítő füleket a talp
eltávolításához a monitorállványról.
1
3. Nyomja meg a kioldó gombot a talp
oszlopának leválasztásához.
2
10
3. Képoptimalizálás
2. Nyomja meg többször a
gombot,
hogy a EasyRead, Iroda, Fénykép,
Film, Játék, Gazdaságos, LowBlue
mód és Ki. mód között váltson.
3. A SmartImage képernyőkijelzés 5
másodpercig a képernyőn marad,
illetve az OK gomb megnyomásával is
megerősítheti a kiválasztást.
Több lehetőség közül lehet választani:
EasyRead, Iroda, Fénykép, Film, Játék,
Gazdaságos, LowBlue mód és Ki.
3. Képoptimalizálás
3.1 SmartImage
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár
szöveges alkalmazásokkal dolgozik, akár
képeket jelenít meg, vagy videót néz, a
Philips SmartImage nagyszerű, optimalizált
teljesítményt nyújt.



Miért van szükségem rá?

Bármilyen monitorral szemben az a
kívánalom, hogy kedvenc tartalmát
optimálisan jelenítse meg. A SmartImage
szoftver valós időben, dinamikusan állítja
a fényerőt, kontrasztot, színt és élességet
a lehető legjobb monitornézési élmény
érdekében.



 

Hogyan működik?
A SmartImage egy élenjáró Philips
technológia, amely elemzi a képernyőn
megjelenített tartalmat. A SmartImage az
Ön által kiválasztott üzemmód alapján,
dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
színtelítettségét és élességét a lehető
legjobb megjelenítés érdekében – mindezt
valós időben, egyetlen gombnyomásra.
Hogyan engedélyezem a SmartImage
programot?
• EasyRead: Javítja a szöveges
alkalmazások, mint pl. PDF e-könyvek,
olvashatóságát. Egy különleges
algoritmus alkalmazásával, amely
növeli a szöveges tartalom kontrasztját
és körvonalainak élességét, a
megjelenítő optimálisan jeleníti meg
a szöveget a megerőltetés nélküli
olvasáshoz a fényerő, kontraszt és
színhőmérséklet beállítása révén.
• Office (Iroda): javítja a szöveges
kijelzést és visszafogja a fényerőt
a jobb olvashatóság és a szemmegerőltetés csökkentése
érdekében. Ez az üzemmód jelentős
mértékben javítja az olvashatóságot
és termelékenységet, amikor
számolótáblákkal, PDF fájlokkal,
beolvasott cikkekkel vagy egyéb
általános irodai alkalmazásokkal
dolgozik.
1. Nyomja meg a
gombot
a SmartImage indításához a
megjelenítőn;
• Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontrasztés élességjavítást, így a fotók és egyéb
11
3. Képoptimalizálás
képek kiemelkedő tisztasággal és
ragyogó színekben jelennek meg –
mindezt képzaj és fakult színek nélkül.
Megjegyzés
Philips LowBlue mód, 2-es mód, amely
megfelel a TUV alacsony kékfénnyel
kapcsolatos tanúsítványának. A mód
aktiválásához egyszerűen csak nyomja
meg a gyorsbillentyűt
, majd nyomja
meg a Alacsony kékfény mód kiválasztásához. Lásd a fenti SmartImagekijelölési lépéseket.
• Movie (Filmek): A felerősített
fényerősség, nagyobb színtelítettség,
dinamikus kontraszt és a borotvaéles
kép a videók sötétebb területein
minden részletet megjelenít anélkül,
hogy a fényesebb területeken
elmosná a színeket, így dinamikus
természetes értékeket alkalmaz a
lehető legjobb videomegjelenítés
érdekében.
3.2 SmartContrast
Mi az?
• Game (Játék): Válassza ezt az
üzemmódot, hogy felgyorsítsa a
válaszidőt, csökkentse a képernyőn
gyorsan mozgó tárgyak elmosódott
körvonalát, feljavítsa a kontrasztarányt
a fényesebb és sötétebb
területeken. Ez az üzemmód nyújtja
a legjobb teljesítményt a játékok
megszállottjainak.
Egyedülálló technológia, amely
dinamikusan elemzi a megjelenített
tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a monitor kontrasztarányát
a képek maximális tisztasága és
élvezete érdekében úgy, hogy fokozza
a háttérvilágítást a tisztább, élesebb
és fényesebb kép érdekében, illetve
lejjebb veszi a háttérvilágítást a sötétebb
hátterű képek tiszta megjelentése
érdekében.
• Economy (Gazdaságos): Ebben
az üzemmódban megtörténik a
fényerő és a kontraszt beállítása
a háttérvilágítás finomhangolása
mellett, a mindennapi irodai
alkalmazások ideális megjelenítése
és a kisebb energiafogyasztás
érdekében.
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető
legtisztább és szemnek kényelmes
kép. A SmartContrast dinamikusan
szabályozza a kontrasztot és beállítja a
háttérvilágítást a játékok és videoképek
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai
munka szövegének tiszta, olvasható
megjelenítése érdekében. A monitor
energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a monitor
megnövelt élettartamát eredményezi.
• LowBlue mode (Csökkentett kék
mód) : LowBlue Mode a szemkímélő
hatékonyság érdekében. Kutatások
igazolták, hogy az ibolyántúli
sugarakhoz hasonlóan a rövidhullámú
kék fény, amit a LED kijelzők
kibocsátanak tartós használat mellett
szemkárosodást okozhatnak és
hosszú távon befolyásolhatják a
látást. A Philips által az egészségmegőrzés érdekében kifejlesztett
LowBlue mód intelligens
szoftver technológiát alkalmaz az
ártalmas rövidhullámú kék fény
kiküszöböléséhez.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot,
valós időben elemzi a megjelenített
tartalmat, és beállítja a színeket, illetve
szabályozza a háttérvilágítás erejét.
Ez a funkció dinamikusan javítja a
kontrasztot, hogy videók nézegetése,
illetve játék közben még jobban
szórakozzon.
• Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage
általi optimalizálás.
12
4. Műszaki adatok
4. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Képpont-méret
SmartContrast
Válaszidő (jell.)
SmartResponse (jell.)
Optimális felbontás
Látószög (jellemző)
IPS technológia
W-LED rendszer
23,8" W (60,5 cm)
16:9
0,275 x 0,275 mm
10.000.000:1
8ms (GtG_BW)
5ms (GtG)
1920 x 1080 @ 60Hz
178° (V) / 178° (F) > 10 C/R mellett
Képjavítás
SmartImage
Megjeleníthető színek száma
Függőleges frissítési sebesség
Vízszintes frekvencia
sRGB
16,7 millió
50Hz – 76Hz
30kHz – 83kHz
IGEN
Csökkentett kék mód
Villódzásmentes
IGEN
IGEN
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
243V7QS: VGA(analóg), DVI(digitális)
243V7QDS, 243V7QDA: VGA(analóg), DVI(digitális),
HDMI(digitális)
243V7QJA: DP1.2(digitális), HDMI1.4(digitális),
VGA(analóg)
Bemeneti jel
Külön szinkron, zöld szinkr.
Audió Be/Ki
243V7QDA, 243V7QJA: PC audió bemenet, Fülhallgató csatlakozó
243V7QDS: HDMI audió kimenet
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró (jell.)
Felhasználói kényelmi szolgáltatások
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
VESA falikonzol
2 W x 2 (243V7QDA, 243V7QJA)
243V7QS, 243V7QDS:
243V7QDA, 243V7QJA:
Angol, Német, Spanyol, Francia, Olasz, Magyar, Holland,
Portugál, Brazíliai portugál, Lengyel, Orosz, Svéd, Finn, Török, Cseh, Ukrán, Egyszerűsített kínai, Japán, Koreai, Görög,
Hagyományos kínai
Kensington típusú zár
DDC/CI, sRGB, Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX
100x100 mm
13
4. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Állvány
Dönthetőség
-5 / +20
Tápfeszültség
Energiafogyasztás
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x
Mé)
Termék állvány nélkül (Sz x Ma
x Mé)
Termék, csomagolással (Sz x
Ma x Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány
(üzemi)
Relatív páratartalom (üzem)
Légköri nyomás (üzemben)
Hőmérséklet-tartomány
(Üzemen kívül)
Relatív páratartalom
(Üzemen kívül)
Légköri nyomás
(Üzemen kívül)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~, feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
50 Hz
50 Hz
50 Hz
21,29
21,39
21,49
W(jellemző)
W(jellemző)
W(jellemző)
<0,5 W(jellemző) <0,5 W(jellemző) <0,5 W(jellemző)
<0,5 W(jellemző) <0,5 W(jellemző) <0,5 W(jellemző)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~, feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
50 Hz
50 Hz
50 Hz
72,66 BTU/
73,00 BTU/
73,34 BTU/
óra(jellemző)
óra(jellemző)
óra(jellemző)
<1,71 BTU/
<1,71 BTU/
<1,71 BTU/
óra(jellemző)
óra(jellemző)
óra(jellemző)
<1,71 BTU/
<1,71 BTU/
<1,71 BTU/
óra(jellemző)
óra(jellemző)
óra(jellemző)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér
(villogó)
Beépített, 100–240 V~, 50–60 Hz
540 x 415 x 209 mm
540 x 325 x 45 mm
588 x 465 x 115 mm
3,50 kg
3,10 kg
4,42 kg
0°C – 40°C
20% – 80%
700–1060 hPa
-20°C to 60°C
10–90%
500–1060 hPa
Környezeti
14
4. Műszaki adatok
ROHS
EPEAT
Csomagolás
Specifikus anyagok
Energy Star
IGEN
IGEN (További részletekért lásd az 1. megjegyzést)
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
IGEN
Megfelelés és szabványok
Előírt jóváhagyások
CU, Semko, CCC, CECP, ETL, ISO9241-307, WEEE,
TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM,
UKRAINIAN, VCCI CLASS B(243V7QD), KCC(243V7QD),
BSMI(243V7QD)
Burkolat
Szín
Felület
Fekete
Textúra
Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver csak azon országokban érvényes, ahol a Philips
regisztrálja a terméket. Látogassa meg a www.epeat.net oldalt az Ön országára
vonatkozó regisztrációs állapotot illetően.
2. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb verziójának
letöltéséért látogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
3. Az intelligens válaszidő az optimális érték a GtG vagy GtG (BW) tesztekből.
15
4. Műszaki adatok
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
Maximális felbontás
[email protected] (analóg bemenet)
[email protected] (digitális
bemenet)
Ajánlott felbontás
[email protected] (analóg bemenet)
V frek. (kHz)
Felbontás
F. frekv. (Hz)
31,47
720x400
70,09
31,47
640x480
59,94
35,00
640x480
66,67
37,86
640x480
72,81
37,50
640x480
75,00
35,16
800x600
56,25
37,88
800x600
60,32
48,08
800x600
72,19
46,88
800x600
75,00
47,73
832x624
74,55
48,36
1024x768
60,00
56,48
1024x768
70,07
60,02
1024x768
75,03
44,77
1280x720
59,86
60,00
1280x960
60,00
63,89
1280x1024
60,02
79,98
1280x1024
75,03
55,94
1440x900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680x1050
59,95
67,50
1920x1080
60,00
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a monitor optimális
teljesítményét saját felbontása, azaz 1920 x
1080 képpont és 60 Hz képfrissítés mellett
nyújtja. A lehető legjobb képminőség
érdekében ezt a felbontást használja.
16
5. Energiagazdálkodás
5. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikuskártyával, illetve a
PC-re telepített szoftverrel, a monitor
automatikusan képes csökkenteni
áramfelvételét, amikor nem használják.
Ha adatbevitelt észlel billentyűzetről,
egérről vagy más adatbeviteli eszközről, a
monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód
ViFogyasztott
V-szinkr. F-szinkr.
deó
energia
Aktív
BE
Igen
Igen
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
Kikapcsolva
KI
-
-
21,39 W
(jell.)
26,64 W
(max.)
LED
színe
Fehér
0,5 W
Fehér
(jellemző) (villogó)
0,5 W
(jellemző)
KI
A monitor energiafogyasztásának
megmérésére az alábbi konfigurációt
használtuk.
•
Saját felbontás: 1920 x 1080
•
Kontraszt: 50%
•
Fényerő: 100%
•
Színhőmérséklet: 6500 k, teljes fehér
mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
17
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
vörösből, zöldből és kékből áll. Több
képpont együtt alkot egy képet. Amikor
egy képpont összes alképpontja világít, a
három színes alképpont egységes fehér
képpontként jelenik meg. Amikor mind
sötét, az alképpont együttesen egységes
fekete képpontként jelenik meg. A világos és
sötét alképpontok egyéb kombinációi más
egységes színként jelennek meg.
6. Ügyfélszolgálat&
Jótállás
6.1 A Philips síkképernyős
monitorok képponthibáira
vonatkozó irányelvei
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák
különbözőképpen jelennek meg a
képernyőn. A képpont hibáknak két
kategóriája van, és az egyes kategóriákon
belül számos alképpont hiba szerepel.
A Philips azért küzd, hogy a legjobb
minőségű termékeket készítse el. Az iparág
legmodernebb gyártási eljárásait használjuk,
és szigorú minőség ellenőrzést végzünk.
Ennek ellenére mégis előfordulhatnak pixelvagy alpixel-hibák a TFT monitorpaneleken,
amelyeket lapos monitorokon használnak.
Egyetlen gyártó sem tudja garantálni,
hogy valamennyi képernyője mentes
legyen a képpont hibáktól, de a Philips
garantálja, hogy minden olyan monitort,
amely kifogásolható mennyiségű képpont
hibát tartalmaz, garanciálisan megjavít
vagy kicserél. Ez a felhívás a különféle
képpont hibákat írja le, és meghatározza
az elfogadható szintet mindegyik
típusnál. Ahhoz, hogy garanciális javításra
vagy cserére legyen jogosult, a TFT
monitorpanelen lévő pixelhibák számának
meg kell haladnia a küszöbértéket. Például
egy monitoron a hibás alpixelek száma nem
lehet több az összes alpixel 0,0004%-ánál.
Ráadásul, mivel bizonyos képpont hibák
kombinációi jobban látszanak, ezekben az
esetekben a Philips még magasabb minőségi
szabványokat állít fel. Ez világszerte
alkalmazott eljárás.
Fényes pont hibák
A fényes pont hibák mindig világító,
azaz „bekapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval a
fényes pont egy olyan al-képpont, amely
világos marad a képernyőn, amikor a monitor
sötét mintát jelenít meg. A fényes pont hibák
típusai.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
alpixelek
Két szomszédos égő alképpont:
-- Vörös + Kék = Bíbor
-- Vörös + Zöld = Sárga
pixelek
-- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely a három
alképpontból, a három elsődleges színből,
18
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák közelsége
Mivel az azonos képpont és alképpont
hibák, amelyek egymáshoz közel vannak,
jobban észrevehetők, a Philips megadja a
közelségi határokat a hibákhoz.
Három szomszédos világító alképpont (egy
fehér képpont).
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több mint
50 százalékkal világosabb kell, hogy legyen
a szomszédos pontoknál; míg a zöld színű
fényes pont 30 százalékkal világosabb a
szomszédos pontoknál.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval a
fekete pont egy olyan al-képpont, amely
sötét marad a képernyőn, amikor a monitor
világos mintát jelenít meg. A fekete pont
hibák típusai.
19
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális javításra vagy cserére legyen jogosult, a Philips lapos
monitorban lévő TFT monitorpanelen lévő pixel-, illetve alpixel-hibák számának meg kell
haladnia az alábbi táblázatokban szereplő küszöbértéket.
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
3
1
0
15 mm vagy több
3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1.
1 vagy 2 egymás melletti alpixelhiba = 1 ponthiba
2.
Ez a monitor megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307: Ergonómiai előírások,
elemzések és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus megjelenítőkhöz)
3.
Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International Organisation for
Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 2008-11-13.
20
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
6.2Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy vegye
fel a kapcsolatot a helyi Philips Ügyfélszolgálati Központtal.
A kibővített garanciához, amennyiben szeretné meghosszabbítani az általános garanciális időszakot, Garancián túli szervizcsomagot kínálunk Hivatalos Szervizközpontunk
révén.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, kérjük, vásárolja meg a szolgáltatást az eredeti vásárlástól számított 30 naptári napon belül. A kibővített garanciális
időszak alatt a szolgáltatás magában foglalja a felvételt, a javítást és a visszajuttatást,
azonban a felhasználónak köteles állnia minden ezzel kapcsolatban felmerült költséget.
Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvégezni a kibővített garanciális
csomag értelmében felajánlott szükséges javításokat, találunk más megoldást az Ön
számára, ha lehetséges egészen az Ön által vásárolt kibővített garanciális időszak végéig.
További részletekért lépjen kapcsolatba a Philips Ügyfélszolgálati Képviselővel vagy
helyi ügyfélszolgálati központtal (az ügyfélszolgálati telefonszámon).
A Philips Ügyfélszolgálati Központ száma az alábbiakban található.
•
•
Helyi Szabvá- •
nyos Garanciális Időszak
Térségtől füg- •
gően eltér
•
•
Kibővített Garanciális
Időszak
•
Teljes Garanciális Időszak
+ 1 év
•
+ 2 év
•
+ 3 év
•
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +1
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +2
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +3 **Az eredeti vásárlási bizonylat és a kibővített garancia megvásárlása szükséges.
Megjegyzés
Az adott régióban igénybe vehető szerviz-forródrótot illetően tekintse meg a fontos információs
füzetet, amely a Philips webhelyének támogatási oldalán érhető el.
21
7. Hibaelhárítás és GYIK
7. Hibaelhárítás és GYIK
•
Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik
érintkező sem a monitorkábelben.
•
Győződjön meg arról, hogy a számítógép
be van kapcsolva.
7.1 Hibaelhárítás
Az AUTO gomb nem működik
• Az auto funkció kizárólag VGA-analóg
módban működik. Ha az eredmény
nem elfogadható, az OSD menüben
elvégezheti a kézi beállításokat.
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
problémákkal foglalkozik. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
Philips ügyfélszolgálat képviselőjével.
Általános problémák
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVIdigitális módban, mivel nem szükséges.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED
nem világít)
• Győződjön meg arról, hogy megfelelően
csatlakozik a hálózati tápkábel a
monitor hátuljához, illetve a hálózati
konnektorhoz.
•
Füst vagy szikra látható jelei
• Ne hajtson végre semmiféle
hibaelhárítást
Először győződjön meg arról, hogy a
monitor elején lévő üzemkapcsolót
gomb OFF (KI) helyzetben van, majd
nyomja meg, hogy ON (BE) helyzetben
legyen.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED
fehér színű)
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
be van kapcsolva.
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor
videokábelének dugójában egyik
érintkezőtű sem görbült el. Amennyiben
igen, javítsa meg vagy cserélje ki a
kábelt.
•
Elképzelhető, hogy az Energiatakarékos
funkció aktív
A biztonság érdekében azonnal húzza
ki a monitor hálózati csatlakozóját a
dugaszolóaljzatból
•
Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
Képproblémák
A kép nincs középen
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
Győződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
számítógéphez.
•
•
•
Állítsa be a kép helyzetét az OSD
Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja Phase/Clock (Fázis/Órajel)
elemének segítségével. Ez csak VGA
módban működik.
A kép remeg a képernyőn
• Győződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
grafikuskártyához vagy a PC-hez.
A képernyőn a következő üzenet látható:
Függőleges vibrálás tapasztalható
Check cable connection
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor
videokábele megfelelően csatlakozik
a számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a
Gyors telepítési útmutatót is).
22
•
Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
•
Szüntesse meg a függőleges sávokat az
OSD Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja Phase/Clock (Fázis/Órajel)
7. Hibaelhárítás és GYIK
elemének segítségével. Ez csak VGA
módban működik.
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyőn
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia normális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.
Vízszintes vibrálás tapasztalható
•
Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
•
Szüntesse meg a függőleges sávokat az
OSD Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja Phase/Clock (Fázis/Órajel)
elemének segítségével. Ez csak VGA
módban működik.
A „bekapcsolt állapotot” jelző lámpa fénye
túl erős, és zavaró.
• A „bekapcsolt állapotot" jelző fényt az
OSD Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja power LED (bekapcsolt
állapotot jelző LED) elemének
segítségével állíthatja be.
További információkért olvassa el a
Fogyasztói tájékoztatóközpontok listát és
lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálati
munkatársával.
A kép homályosnak, halványnak vagy túl
sötétnek tűnik
• Az OSD segítségével állítsa be a
kontrasztot és a fényerőt.
7.2 Általános GYIK
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután
kikapcsolják a monitort.
• Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek. A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség az
LCD panel technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép, „utókép”
vagy „szellemkép” folyamatosan eltűnik
egy adott idő elteltével, ha kikapcsolják
a monitort.
•
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a monitort
őrizetlenül hagyja.
•
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCDmonitor mozdulatlan tartalmat jelenít
meg.
•
A súlyos „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” tünetei nem szűnnek
meg, és nem javíthatók. Ilyen kárra nem
vonatkozik a garancia.
K1:
Amikor üzembe helyezem a
monitort, mi a teendő, ha a
képernyőn a ‚Cannot display this
video mode’ (Nem jeleníthető meg
ez a videó mód) üzenet látható?
Válasz: A monitor ajánlott felbontása: 1920
x 1080 @60 Hz.
•
•
•
•
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa be a PC megjelenítési felbontását
a monitor ajánlott natív felbontásának
megfelelően.
23
Húzza ki a kábeleket, majd
csatlakoztassa a PC-t a korábban
használt monitorhoz.
A Windows Start menüben jelölje
ki a Settings (Beállítások)/Control
Panel (Vezérlőpult) elemet. A Control
Panel (Vezérlőpult) ablakban jelölje
ki a Megjelenítő ikont. A Megjelenítő
vezérlőpanelben jelölje ki a ‚Settings’
(Beállítások) fület. A beállítások fülön, a
‚desktop area’ (asztal területe) panelben
mozgassa a csúszkát 1920 x 1080
képpont értékre.
Nyissa meg az „Advanced Properties”
(Speciális tulajdonságok) fület, állítsa a
képfrissítést 60 Hz-re, majd kattintson
az OK gombra.
Indítsa újra a számítógépet és
ismételje meg a 2. és 3. lépést, hogy
meggyőződjön, a PC beállítása 1920 x
1080 képpont 60 Hz képfrissítés mellett.
7. Hibaelhárítás és GYIK
•
•
Válasz: Általánosságban javasolt óvni a
panel felületét a túlzott ütődéstől
és megvédeni az éles, illetve tompa
tárgyaktól. A monitor kezelése
közben győződjön meg arról, hogy
nem gyakorol nyomást a panel
felületére. Ez befolyásolhatja a
garanciális feltételeket.
Állítsa le a számítógépet, válassza le a
régi monitort, majd csatlakoztassa újra a
Philips LCD monitort.
Kapcsolja be a monitort, majd a PC-t.
K2:
Mi az LCD monitor ajánlott
képfrissítési sebessége?
Válasz: Az LCD monitorok ajánlott
képfrissítési sebessége 60 Hz.
Bármilyen, képernyőn megjelenő
zavar esetén beállíthatja 75 Hz-re,
hogy meggyőződön, megszűnt a
zavar.
K7:
Hogyan tisztítsam az LCD felületét?
Válasz: Általános tisztításhoz tiszta,
puha törlőrongyot használjon. Az
alaposabb tisztításhoz izopropilalkoholt használjon. Soha ne
használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont,
hexánt stb.
K3:
Mire valók a CD-ROM-on található
.inf és .icm kiterjesztésű fájlok?
Hogyan telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
Válasz: Ezek a monitor illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a
használati utasítás úmutatását az
illesztőprogramok telepítéséhez. A
monitor első telepítése alkalmával
a számítógép esetleg kérheti a
monitor illesztőprogramjait (.inf
és .icm fájlokat), illetve az ezeket
tartalmazó lemezt. Kövesse az
utasításokat és helyezze be
a csomagban lévő (mellékelt
CD-ROM) lemezt. A monitor
illesztőprogramjai (.inf és .icm
kiterjesztésű fájlok) automatikusan
telepítésre kerülnek.
K8: Tudom-e módosítani a monitorom
színbeállítását?
Válasz: Igen, az alábbi eljárással az OSD
menüben módosítani tudja a
színbeállítást:
• Nyomja meg az „OK” gombot az
OSD (On Screen Display – képernyőn
megjelenő) menü megjelenítéséhez
•
1. Color Temperature
(Színhőmérséklet): a két beállítás
a következő 6500K és 9300K.
Az 6500K tartományban a panel
„melegnek tűnik vörösesfehér
tónussal”, míg a 9300K
színhőmérséklet „hideg, kékesfehér
tónust ad”.
K4:
Hogyan állíthatom át a felbontást?
Válasz: Az Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és monitorja
együtt határozzák meg a
rendelkezésre álló felbontást.
A kívánt felbontást a Windows®
Control Panel (Vezérlőpult)
„Display properties” (Megjelenítés
tulajdonságai) panel segítségével
választhatja ki.
2. Az sRGB egy szabvány, amely a
színek megfelelő cseréjét biztosítja
különböző eszközök között
(pl. digitális fényképezőgépek,
monitorok, nyomtatók, lapolvasók
stb.)
K5:
Mi történik, ha eltévedek a monitor
beállítása közben az OSD-ben?
Válasz: Egyszerűen nyomja meg az OK
gombot, majd válassza a ‚Reset’
(Alaphelyzet) elemet az összes gyári
beállítás előhívásához.
K6:
Nyomja meg a „Down Arrow” (Lefelé
nyíl) gombot a „Color” (Szín) lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja meg
az „OK” gombot, hogy belépjen a
színbeállításba. Az alábbi három
beállítás áll rendelkezésre.
3. User Define (Egyéni): a felhasználó
tetszése szerint kiválaszthatja a
beállítást a vörös, zöld és kék szín
módosításával.
Ellenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
24
7. Hibaelhárítás és GYIK
monitor mozdulatlan tartalmat
jelenít meg.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény
színének mértéke. Ez az érték abszolút
skálán fejezhető ki, (Kelvin fokban).
Alacsonyabb hőmérsékleten, például 2004
Kelvin fokon a tárgy vörös, míg magasabb
hőmérsékleten, például 9300 Kelvin fokon
kék. A semleges színhőmérséklet 6504 Kelvin
fokon fehér.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
K12:
Miért nem éles a szöveg a
megjelenítőn, és miért szögletesek a
betűk rajta?
Válasz: A LCD monitor optimális
teljesítményét saját felbontása,
azaz 1920 x 1080 képpont és 60 Hz
képfrissítés mellett nyújtja. A lehető
legjobb képminőség érdekében ezt
a felbontást használja.
K9:
Csatlakoztathatom-e az LCDmonitort bármilyen PC-hez,
munkaállomáshoz vagy Mac-hez?
Válasz: Igen. Valamennyi Philips
LCD monitor kompatibilis a
szabvány PC-kkel, Mac-ekkel és
munkaállomásokkal. Előfordulhat,
hogy kábeladapter szükséges Mac
számítógéphez történő csatlakozás
esetén. További tájékoztatásért
kérjük, lépjen kapcsolatba a Philips
értékesítési képviselővel.
K13: Hogyan lehet kioldani/lezárni a
gyorsgombot?
Válasz:Nyomja meg a
gombot
10 mp-ig a gyorsgomb
kioldásához/lezárásához,
aminek következtében a monitor
megjeleníti a “Figyelem” feliratot
az alábbi ábra szerinti kioldott/
lezárt állapot megjelenítéséhez.
K10:
Támogatják-e a Philips LCD
monitorok a Plug-and-Play
szabványt?
Válasz: Igen, a monitorok kompatibilisek
a Plug-and-Play szabvánnyal a
Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10, illetve Mac OSX
operációs rendszerek esetében.
K11:
Mi a képállandósulás, beégés,
utókép vagy szellemkép az LCD
paneleken?
Válasz: Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép
„beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek.
A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCD-
Monitor controls locked
Monitor control unlocked
25
© 2017 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva!
A Philips és a Philips pajzs embléma a
Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei és felhasználásuk a
Koninklijke Philips N.V. engedélyével történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: M7243V1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement