Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual

Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual
Brilliance
272B7
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás 26
Hibaelhárítás és GYIK
30
Tartalomjegyzék
1.Fontos �������������������������������������������� 1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás ���������������������������������� 1
1.2 Kiegészítő megjegyzések ���������� 3
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése ������������������������� 3
2. A monitor beállítása ������������������ 5
2.1 Üzembe helyezés ����������������������� 5
2.2 A monitor kezelése ��������������������� 8
2.3 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához ���� 11
3.Képoptimalizálás ���������������������� 12
3.1SmartImage ��������������������������������� 12
3.2SmartContrast ����������������������������� 13
4.PowerSensor™ ��������������������������� 14
5. Beépített webkamera
mikrofonnal �������������������������������� 16
5.1 PC rendszerkövetelmények ���16
5.2 Az eszköz használata ���������������16
6. Felfűzés funkció ������������������������ 18
7. Műszaki adatok �������������������������20
7.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok ������������������������������� 24
8.Energiagazdálkodás ���������������� 25
9. Ügyfélszolgálat és jótállás ����� 26
9.1 A Philips Lap monitor
képponthiba-politikája �����������26
9.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás �����29
10. Hibaelhárítás és GYIK ��������������30
10.1Hibaelhárítás ������������������������������30
10.2Általános GYIK ��������������������������� 32
1. Fontos
• Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával
kapcsolja ki, a megfelelő működés
érdekébenvárjon6másodpercig,mielőtt
újra csatlakoztatná a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábelt.
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv
mindenkinek szól, aki a Philips monitort
használja. A monitor használata előtt szánjon
időt e felhasználói kézikönyv elolvasására.
A kézikönyv fontos információkat és
megjegyzéseket tartalmaz a monitor
kezeléséről.
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott
hálózati tápkábelt használja. Ha a
csomagolás esetleg nem tartalmazza
a hálózati tápkábelt, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs
Központ Ügyfélszolgálatához)
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha
a készüléket rendeltetésének megfelelő
célra használták a használati utasításnak
megfelelően, és a tulajdonos bemutatja az
eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát,
amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a
forgalmazó és a típus neve és a készülék
gyártási száma.
• Ne tegye ki a monitort erős rezgésnek
vagy ütődésnek működés közben.
• A monitort ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
Karbantartás
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.
• Hogy megóvja a monitort az esetleges
sérüléstől, ne nyomja erősen az LCD
panel felületét. A monitor mozgatása
közben az emeléshez mindig a keretet
fogja meg. Soha ne emelje fel a monitort
úgy, hogy az LCD panelra teszi a kezét
vagy ujját.
Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat,
amikor a monitort beköti és használja.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha
hosszabb ideig nem fogja használni.
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé
nedves kendővel kell megtisztítania.
A képernyő felületét száraz ruhával
le lehet törölni, ha a tápfeszültség
ki van kapcsolva. Azonban soha ne
használjon szerves oldószereket, mint
például alkoholt vagy ammónia alapú
folyadékokat a monitor tisztítására.
Működés közben
• Tartsa a monitort távol a közvetlen
napfénytől, az igen erős fényforrásoktól
és egyéb hőforrásoktól. Az ilyen
környezetnek való kitétel a monitor
elszíneződését és rongálódását
eredményezheti.
• Az áramütés és a készülék maradandó
károsodásánakkockázatátelkerülendő,
ne tegye ki a monitor por, eső, víz, illetve
túlzottan nedves környezet hatásának.
• Távolítsa el a monitorközeléből az olyan
tárgyakat,amelyekaszellőzőnyílásokba
eshetnek, illetve megakadályozhatják
a monitor elektronikus alkatrészeinek
megfelelő szellőzését.
• Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal
törölje le száraz kendővel.
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• Ha a monitor belsejébe idegen anyag
vagyvíz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa
és húzza ki a hálózat tápkábelt. Ezután
távolítsa el az idegen anyagot, illetve
• A monitor elhelyezése előtt győződjön
meg arról, hogy a tápkábel és a
konnektor könnyen elérhetőek.
1
1. Fontos
vizet, majd szállítsa a monitort a
márkaszervizbe.
dokumentumra van szüksége,
kérjük lépjen kapcsolatba a helyi
márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
• Ne tárolja vagy használja a monitort hő,
közvetlen napfény,vagyrendkívül hideg
hatásának kitett helyen.
• Aszállítássalkapcsolatosinformációkért
lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
• A monitor legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb
élettartama érdekében, kérjük, olyan
helyen használja a monitort, amely az
alábbi hőmérséklet- és páratartalomtartományba esik.
• Soha ne hagyja a monitort közvetlen
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a
monitor nem működik megfelelően, illetve
ha nem biztos arról, hogy milyen eljárást
kövessen, ha betartották a Kézikönyv kezelési
utasításait.
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
• Páratartalom: 20-80 % relatív
páratartalom
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
• Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a monitort
őrizetlenül hagyja. Mindig aktiváljon egy
rendszeres képfrissítő alkalmazást, ha a
monitor mozdulatlan tartalmat jelenít
meg. Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek.
• A„beégés”, „utókép”,vagy„szellemkép”
jól ismert jelenség az LCD panel
technológiában.Azesetektöbbségében
a „beégett” kép, „utókép” vagy
„szellemkép”folyamatosan eltűnik egy
adott idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
Szerviz
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
• Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges
2
1. Fontos
1.3 Atermék és a csomagolóanyag
megsemmisítése
1.2 Kiegészítő megjegyzések
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket
figyelembe kell venni a terméknél.
Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai (WEEE)
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg
félkövér vagy dőlt betűvel is kinyomtatható.
Ezek a blokkok bizonyos megjegyzéseket,
felhívásokat vagy figyelmeztetéseket
tartalmaznak. Ezek a következőek:
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used
electrical and electronic appliances, this
product may not be disposed of with normal
household waste. You are responsible
for disposal of this equipment through a
designated waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your local
government office, the waste disposal
organization that serves your household
or the store at which you purchased the
product.
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban
tudja használni számítógépét.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a
figyelmet, és segítséget nyújt abban, hogy
hogyan kerülje el a problémát.
Your new monitor contains materials that
can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product to
increase the amount of reusable materials
and to minimize the amount to be disposed
of.
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem
kísérik őket ikonok. Ilyen esettekben
a figyelmeztetés speciális formátumát
kötelezően jelezzük.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make
the packaging easily separable into mono
materials.
Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives to optimize
3
1. Fontos
the environmental performance of the
organization's product, service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled.
At Philips, end-of-life management primarily
entails participation in national take-back
initiatives and recycling programs whenever
possible, preferably in cooperation with
competitors, which recycle all materials
(products and related packaging material)
in accordance with all Environmental Laws
and taking back program with the contractor
company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components which can
be recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. A monitor beállítása
A talp felszerelése
2. A monitor beállítása
1. Helyezze a monitort a kijelzőpanellel
lefelé egy sima felületre. Figyeljen oda,
nehogy megkarcolja vagy megsértse a
kijelzőt.
2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma
272B7
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Fogja meg az állványt mindkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse az állványt
a VESA konzolra és figyeljen a
retesz kattanására.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ps
www.philips.com/welcome
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
* CD
Power
*USB
(272B7QPTKEB)
*HDMI
*DP
(2) Óvatosan illessze a talpat az állványra.
(3) Ujjal húzza meg a talp alján lévő
csavart, hogy a talpat szorosan
az állványhoz rögzítse.
*Audio
*VGA
1
2
*mini DP
3
(272B7QPTKEB)
*Térségtől függően eltér
Figyelmeztetések
5
2. A monitor beállítása
272B7QPTKEB:
Csatlakoztatás a PC-hez
272B7QPJEB:
Fast Charger
12
11
10
Fast Charger
8
9
2 3 4 5
6 7
11
10
1
9
7
8
2 3
4
5
6
1
1 Kensington lopásgátló zár
2 Audió bemenet
1 Kensington lopásgátló zár
3 Fülhallgató csatlakozó
2 HDMI bemenet
4 HDMI bemenet
3 DisplayPort bemenet
5 DisplayPort bemenet
4 mini DisplayPort bemenet
6 VGA bemenet
5 VGA bemenet
7 Tápfeszültség bemenet
6 DisplayPort kimenet
8 Főkapcsoló
7 Audió bemenet és fülhallgató-
csatlakozó
9 USB upstream
8 Tápfeszültség bemenet
10 USB downstream
9 Főkapcsoló
11 USB-gyorstöltő
10 USB upstream
11 USB downstream
12 USB-gyorstöltő/USB downstream
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati
tápkábelt a monitor hátulján lévő
aljzathoz.
2. Kapcsolják ki a számítógépet, és húzzák
ki csatlakozóját az áramforrásból.
3. Csatlakoztassa a monitor jelkábelét
a számítógép hátulján lévő videócsatlakozóhoz.
6
2. A monitor beállítása
4. Csatlakoztassa számítógépét és
monitorját egy közeli aljzatba.
menüelemet, majd állítsa a funkciót
„ON” (Be) helyzetbe (az alapértelmezett
beállítás az Off (Ki)). Ezt követően az
USB-tápfeszültség és a töltési funkció
még akkor is aktív marad, ha a monitor
alvó üzemmódra vált.
5. Kapcsolja be a számítógépet és a
monitort. Ha a monitor képet jelenít
meg, a telepítés kész.
272B7QPJEB:
USB-elosztó

A nemzetközi energetikai szabványok
előírásainak való megfelelés szerint
a kijelzőn lévő USB-elosztó és USBportok Alvó üzemmódban és kikapcsolt
állapotban le vannak tiltva.

 

A csatlakoztatott USB-készülékek
ezekben az üzemmódokban nem
működnek.







 
  


Ha azt szeretné, hogy az USB funkció
folyamatosan bekapcsolt állapotban
legyen, nyissa meg az OSD-menüt,
válassza ki az „USB készenléti
üzemmód” lehetőséget, és állítsa
bekapcsolt („ON”) állapotba.
272B7QPTKEB:


 

USB-töltést







 
  
  
 

Ezen a kijelzőn olyan USB-portok
találhatók, amelyek szabványos
kimeneti teljesítményt biztosítanak,
ezenkívül néhány esetében USB-töltési
funkció is rendelkezésre áll (ezt az
tápfeszültség ikon jelzi). Ezeken a
portokon keresztül például feltöltheti
okostelefonját, vagy tápfeszültséggel
láthat el egy külső HDD-t. A funkció
használatához fontos, hogy a kijelző
folyamatosan BEKAPCSOLT állapotban
legyen.
Megjegyzés
Ha a monitort a főkapcsoló segítségével
kikapcsolja, az összes USB-port
tápellátása megszűnik.
Figyelmeztetés:
Az USB 2,4 Ghz-es vezeték nélküli
eszközöket, mint pl. a vezeték nélküli
egér, billentyűzet és fejhallgató,
zavarhatja az USB 3.0 eszközök
nagysebességű jele, ami a rádiójelátvitel hatékonyágát csökkentheti.
Ha ez történne, próbálkozzon az
alábbi módszerekkel az interferencia
hatásának csökkentése érdekében.
Elképzelhető, hogy bizonyos Philips
márkájú kijelzők nem töltődnek és
nem töltik fel az adott készüléket,
ha „alvó” üzemmódra vannak állítva
(ilyenkor a tápfeszültséget jelző LEDfény fehéren villog). Ebben az esetben
nyissa meg az OSD-menüt, és válassza
ki az „USB Standby Mode” (USB-töltés)
• Próbálja meg távol tartani az USB
2.0 vevőket az USB 3.0 aljzatoktól.
7
2. A monitor beállítása
• Szabványos USB-hosszabbító
kábelt vagy USB-elosztót használjon
a vezeték nélküli vevő és az USB 3.0
aljzat közötti távolság növeléséhez.
272B7QPTKEB:
8
9
10
2.2 A monitor kezelése
A kezelőgombok leírása
272B7QPJEB:
3
3
7 6
7 6
5
4
2
5
4
2
1
A monitor tápfeszültségének
be-, illetve kikapcsolása.
1
A monitor tápfeszültségének
be-, illetve kikapcsolása.
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás
megerősítése.
Az OSD menü elérése. Az OSD
beállítás megerősítése.
Az OSD menü beállítása.
PowerSensor
Az OSD menü beállítása.
A bemeneti jelforrás váltása.
PowerSensor
Visszalépés az előző OSDszintre.
A bemeneti jelforrás váltása.
SmartImage gyorsgomb. Hét
üzemmód közül választhat:
Office (Iroda), Photo (Fotó),
Movie (Film), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos),
LowBlue (Csökkentett kék),
Off (Kikapcsolva).
Visszalépés az előző OSDszintre.
SmartImage gyorsgomb. Hét
üzemmód közül választhat:
Office (Iroda), Photo (Fotó),
Movie (Film), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos),
LowBlue (Csökkentett kék), Off
(Kikapcsolva).
8 Webkamera tevékenység jelzőfény
9 2,0 megapixeles webkamera
10 Mikrofon
8
2. A monitor beállítása
Az OSD menü leírása
meg az OSD-menüt, és állítsa a „DPS”
funkciót „Ki” módra.(272B7QPTKEB)
Mi az a képernyőn megjelenő menü
(On-Screen Display – OSD)?
Main menu
PowerSensor
Valamennyi Philips LCD monitor
rendelkezik képernyőn megjelenő
(On-Screen Display - OSD) menüvel.
Lehetővé teszi a végfelhasználó
számára a képernyő teljesítményének
beállítását, illetve a monitorok
funkcióinak közvetlen kiválasztását
a képernyőn megjelenő utasításablakban. Az alábbiakban látható egy
felhasználóbarát képernyőn megjelenő
kezelőfelület:

Sub menu
On
0, 1, 2, 3, 4
Off
LowBlue Mode
On
1, 2, 3
Off
Input
VGA
HDMI
DisplayPort
Mini DP
(available for selective models)
Picture


Audio
 

Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan
Off, On
Off, On
DPS
Off, On
(available for selective models)
0~100
Volume
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, HDMI, DisplayPort,
Mini DP
(available for selective models)
Audio Source

Color

Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
Color Temperature
sRGB
User Define
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Language
Alapinformációk és egyszerű
útmutatások az irányító billentyűkhöz
OSD Settings
A fenti OSD menüben megnyomhatja
a
gombokat a keret előlapján a
kurzor mozgatásához, vagy az OK
gombot a választás, illetve módosítás
megerősítéséhez.
Blue: 0~100
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
Vertical
Transparency
OSD Time Out
Setup
Az OSD menü
Auto
H.Position
V.Position
Phase
0~100
0~100
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
0~100
0~100
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
Clone, Extend
DP Out Multi-Stream
(available for selective models)
1.1, 1.2
Displayport
(available for selective models)
Yes, No
Reset
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt
használhatja referenciának, amikor
később szeretne módosításokat
végezni.
Information
Megjegyzés
Ez a kijelző „DPS” funkcióval
rendelkezik az ECO működéshez. Az
alapértelmezett beállítás az „Be” mód:
ettől a képernyő egy kissé elhalványul;
az optimális fényerő érdekében nyissa
9
2. A monitor beállítása
Magasság-beállítás
Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
A monitor optimális teljesítményét
saját felbontása, azaz 2560 × 1440 @
60 Hz képfrissítés mellett nyújtja. Ha a
monitort ettől eltérő felbontás mellett
kapcsolják be, figyelmeztető üzenet
jelenik meg a képernyőn: Use 2560 ×
1440 @ 60 Hz for best results. (Használja
az 2560 × 1440 @ 60 Hz-es képfrissítés
mellett a legjobb eredmény érdekében.)
150mm
A saját felbontásra vonatkozó
figyelmeztetés kikapcsolható az OSD
(On Screen Display) menü Setup
(Beállítás) menütételében.
Elforgatás
Fizikai funkció
Dönthetőség
30
-5
0
90
Elforgatás
-175
+175
10
2. A monitor beállítása
Megjegyzés
Ez a monitor 100mm x 100mm-es VESAkompatibilis rögzítőfelületet tud fogadni.
VESA szerelőcsavar M4. Mindig lépjen
kapcsolatba a gyártóval a fali konzol
felszerelését illetően.
2.3 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához
Mielőtt elkezdené szétszerelni a
monitortalpat, kövesse az alábbi utasításokat,
hogy elkerülje a megrongálódás és sérülés
minden formáját.
1. Állítsa a monitortalpat a maximális
magasságra.
100mm
100mm
2. Helyezze a monitort a kijelzőpanellel
lefelé egy sima felületre. Figyeljen oda,
nehogy megkarcolja vagy megsértse a
kijelzőt. Emelje meg a monitorállványt.
3. Akioldógomblenyomásamellettdöntse
meg a talpat és csúsztassa ki.
11
3. Képoptimalizálás
3. Képoptimalizálás
1. Nyomja meg a gombot a SmartImage
képernyőmenü indításához.
3.1 SmartImage
2. Tartsa lenyomva a gombot az Office
(Iroda), Photo (Fotók), Movie (Filmek),
Game(Játék),Economy(Gazdaságos)és
Off (Kikapcsolva) közötti váltáshoz.
Mi az?
3. A SmartImage képernyőmenü 5
másodpercig a képernyőn marad,
illetve az „OK“ gomb megnyomásával is
megerősítheti a kiválasztást.
Hét üzemmód közül választhat: Office
(Iroda), Photo (Fotó), Movie (Film),
Game (Játék), Economy (Gazdaságos),
LowBlue mode (Csökkentett kék mód)
és Off (Kikapcsolva).
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár
szöveges alkalmazásokkal dolgozik, akár
képeket jelenít meg, vagy videót néz, a
Philips SmartImage nagyszerű, optimalizált
teljesítményt nyújt.
Miért van szükségem rá?
SmartImage
Bármilyen monitorral szemben az a
kívánalom, hogy kedvenc tartalmát
optimálisan jelenítse meg. A SmartImage
szoftver valós időben, dinamikusan állítja
a fényerőt, kontrasztot, színt és élességet
a lehető legjobb monitornézési élmény
érdekében.
Office
Photo
Movie
Game
Economy
Hogyan működik?
LowBlue Mode
A SmartImage egy élenjáró Philips
technológia, amely elemzi a képernyőn
megjelenített tartalmat. A SmartImage az
Ön által kiválasztott üzemmód alapján,
dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
színtelítettségét és élességét a lehető legjobb
megjelenítés érdekében – mindezt valós
időben, egyetlen gombnyomásra.
ff
• Office (Iroda): Javítja a szöveges
kijelzést ésvisszafogja a fényerőt a jobb
olvashatóság és a szem-megerőltetés
csökkentése érdekében. Ez az
üzemmód jelentős mértékben javítja az
olvashatóságot és termelékenységet,
amikorszámolótáblákkal, PDFfájlokkal,
beolvasott cikkekkel vagy egyéb
általános irodai alkalmazásokkal
dolgozik.
Hogyan engedélyezem a
SmartImage programot?
• Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontraszt- és
élességjavítást, így a fotók és egyéb
képek kiemelkedő tisztasággal és
ragyogó színekben jelennek meg –
mindezt képzaj és fakult színek nélkül.
• Movie(Filmek):Afelerősítettfényerősség,
nagyobb színtelítettség, dinamikus
12
3. Képoptimalizálás
kontraszt és a borotvaéles kép a
videók sötétebb területein minden
részletet megjelenít anélkül, hogy
a fényesebb területeken elmosná a
színeket, így dinamikus természetes
értékeket alkalmaz a lehető legjobb
videomegjelenítés érdekében.
mód kiválasztásához. Lásd a fenti
SmartImage-kijelölési lépéseket.
3.2 SmartContrast
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely
dinamikusan elemzi a megjelenített
tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a monitor kontrasztarányát
a képek maximális tisztasága és
élvezete érdekében úgy, hogy fokozza
a háttérvilágítást a tisztább, élesebb és
fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb
veszi a háttérvilágítást a sötétebb hátterű
képek tiszta megjelentése érdekében.
• Game (Játék): Válassza ezt az
üzemmódot, hogy felgyorsítsa a
válaszidőt, csökkentse a képernyőn
gyorsan mozgó tárgyak elmosódott
körvonalát,feljavítsa a kontrasztarányt a
fényesebbéssötétebbterületeken.Ezaz
üzemmódnyújtjaalegjobbteljesítményt
a játékok megszállottjainak.
• Economy (Gazdaságos): Ebben az
üzemmódban megtörténik a fényerő és
a kontraszt beállítása a háttérvilágítás
finomhangolása mellett, a mindennapi
irodaialkalmazásokideálismegjelenítése
ésakisebbenergiafogyasztásérdekében.
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető
legtisztább és szemnek kényelmes
kép. A SmartContrast dinamikusan
szabályozza a kontrasztot és beállítja a
háttérvilágítást a játékok és videoképek
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai
munka szövegének tiszta, olvasható
megjelenítése érdekében. A monitor
energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a monitor
megnövelt élettartamát eredményezi.
• LowBlue mode (Csökkentett
kék mód) : LowBlue Mode
a szemkímélő hatékonyság
érdekében. Kutatások igazolták,
hogy az ibolyántúli sugarakhoz
hasonlóan a rövidhullámú
kék fény, amit a LED kijelzők
kibocsátanak tartós használat
mellett szemkárosodást okozhatnak
és hosszú távon befolyásolhatják a
látást. A Philips által az egészségmegőrzés érdekében kifejlesztett
LowBlue mód intelligens szoftver
technológiát alkalmaz az
ártalmas rövidhullámú kék fény
kiküszöböléséhez.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot,
valós időben elemzi a megjelenített
tartalmat, és beállítja a színeket, illetve
szabályozza a háttérvilágítás erejét. Ez a
funkció dinamikusan javítja a kontrasztot,
hogy videók nézegetése, illetve játék
közben még jobban szórakozzon.
• Off(Kikapcsolva):NincsSmartImageáltali
optimalizálás.
Megjegyzés
Philips LowBlue mód, 2-es mód, amely
megfelel a TUV alacsony kékfénnyel
kapcsolatos tanúsítványának. A mód
aktiválásához egyszerűen csak nyomja
meg a gyorsbillentyűt
, majd
nyomja meg a Alacsony kékfény
13
4. PowerSensor™
közvetlenül a monitorral szemben
legyen.
4. PowerSensor™
• Ha a monitortól 100 cm-nél nagyobb
távolságra tartózkodik, használja 120
cm-es távolságig a maximális érzékelési
jelet. (4-es beállítás)
• Mivel a sötét színű ruházat akkor is
hajlamos elnyelni az infravörös jelet,
ha a felhasználó a kijelzőtől számított
100 cm-en belül helyezkedik el, növelje
a jelerősséget, ha fekete vagy sötét
ruházatot visel.
Hogyan működik?
• A PowerSensor a működése során
ártalmatlan „infravörös” jelek
továbbításával és fogadásával
érzékeli a felhasználó jelenlétét.
• Amikor a felhasználó a monitor előtt
tartózkodik, a monitor megszokott
módon működik, vagyis azokkal
az előre definiált beállításokkal,
amelyeket a felhasználó megadott
(pl. fényerő, kontraszt, szín stb.).
• Tételezzük fel, hogy a monitor
fényereje 100%-os értékre lett
állítva. Ebben az esetben ha a
felhasználó feláll a székéből és
elmegy a monitortól, a monitor
automatikusan akár 80%-kal
csökkenti az energiafogyasztást.
A felhasználó az
érzékelő előtt
tartózkodik
Gyorsgomb
Érzékelő távolsága
3
Fekvő/álló mód
A felhasználó nincs
jelen
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Watt
A fenti ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják és nem feltétlenül
tükrözik a készüléktípus pontos kijelzését.
A fenti ábrán látható energiafogyasztás kizárólag szemléltetési célt
szolgál
Hogyan lehet megadni a
beállításokat?
Beállítás
Ha a PowerSensor az alapértelmezett
tartományon belül vagy kívül nem
megfelelően működik, az alábbi lépések
végrehajtásával módosíthatja az
érzékelés beállításait:
• Nyomja meg a PowerSensor
gyorsgombot.
• Megtalálja a beállító sávot.
• Adja meg a PowerSensor érzékelési
módjához a 4. beállítást, majd nyomja
meg az OK gombot.
• Az új beállítás ellenőrzésével győződjön
meg arról, hogy a PowerSensor
megfelelően érzékeli Önt az adott
pozícióból.
Alapértelmezett beállítások
A PowerSensor-t úgy tervezték, hogy
30 és 100 cm távolságra észlelje a
felhasználó jelenlétét a kijelző előtt, öt
fokkal balra, illetve jobbra a monitortól.
Egyéni beállítások
Ha a fenti paraméterektől nagyobb
távolságra szeretne tartózkodni, az
optimális érzékelési hatékonyság
érdekében válasszon magasabb
erősségű jelet: Minél magasabb
beállítást ad meg, annál erősebb az
érzékelési jel. A PowerSensor maximális
hatékonysága és a megfelelő érzékelés
érdekében mindig úgy üljön, hogy
14
4. PowerSensor™
• A PowerSensor funkció kizárólag
vízszintes (fekvő) tájolásban
működik. Miután aktiválta
a PowerSensor funkciót, a
PowerSensor automatikusan
kikapcsol, ha a monitort függőleges
(álló) tájolással használja (vagyis 90
fokos / függőleges pozícióban); az
alapértelmezett fekvő (vízszintes)
pozíció használata esetén a
PowerSensor automatikusan
bekapcsol.
Megjegyzés
A manuálisan kiválasztott PowerSensor
mód csak addig használható, amíg
nem módosítja a beállítást, vagy nem
állítja vissza az alapértelmezett módot.
Ha úgy érzi, hogy a PowerSensor
valamilyen okból kifolyólag túlzottan
érzékeny a közelben zajló mozgásokra,
válasszon alacsonyabb jelerősséget.
Tartsa az érzékelő lencséjét tisztán.
Ha az érzékelő lencséje szennyezett,
törölje át alkohollal, hogy a távolság
észlelése lehetőleg ne csökkenjen.
15
5. Beépített webkamera mikrofonnal
5.1 PC rendszerkövetelmények
5. Beépített webkamera
mikrofonnal
• Operációsrendszer:MicrosoftWindows
7, Microsoft Windows Vista, Microsoft
Windows XP (SP2) és bármely egyéb
operációs rendszer, amelytámogatja az
UVC/UAC(USBVideoClass-kompatibilis/
AudioClass-kompatibilis)funkciótazUSB
2.0 szabványnak megfelelően.
(272B7QPTKEB esetén elérhető)
Megjegyzés
A webkamera működéséhez USB
kapcsolat szükséges a monitor és a PC
között.
• Processzor: 1,6 GHz vagy gyorsabb
A webkamera lehetővé teszi az
interaktív video- és audiokonferenciák
lebonyolítását az interneten keresztül.
Üzletemberek számára kínálja a
legkézenfekvőbb módot a világ
bármely részén tartózkodó kollégákkal
való kommunikációra, amivel időt és
pénzt takaríthatnak meg. A felhasznált
szoftvertől függően lehetővé teszi
azt is, hogy fényképeket készítsen,
fájlokat osszon meg, vagy a webkamera
aktiválása nélkül használja a mikrofont.
A mikrofon és a tevékenység jelzőfény
a webkamera oldalán, a megjelenítő
káváján található.
• RAM: 512MB (XP esetén) / 1GB (Vista
és Windows 7 esetén)
• Merevlemez-terület:legalább 200 MB
• USB: USB 2.0 vagy újabb, UVC/UAC
támogatás
5.2 Az eszköz használata
A webkamera eszközzel felszerelt Philips
monitor az USB-porton keresztül továbbítja
a kép- és hangadatokat. Egyszerűen
engedélyezheti, ha a PC-t USB-kábellel
összeköti a monitor oldalsó be- és kimenetén
található USB-elosztójának USB upstream
csatlakozójával.
• Csatlakoztassa az USB-kábelt a monitor
oldalsó be- és kimenetén található
USB-elosztójának USB upstream
csatlakozójához.
• Kapcsolja be a PC-t és győződjön
meg arról, hogy az internetkapcsolat
megfelelően működik.
• Töltse le és engedélyezze az
ingyenes csevegő szoftvert, mint pl.
a Skype, Internet Messenger vagy
hasonlók. Célra rendelt szoftvert
16
5. Beépített webkamera mikrofonnal
is használhat, ha összetettebb
funkciókra van szüksége, pl. multikonferencia stb.
• A webkamera készen áll a
csevegésre vagy az internetes
telefonálásra.
• Indítsa el a hívást a szoftver
utasításainak követésével.
Megjegyzés
Videohívás indításához
megbízhtó internetkapcsolattal,
internetszolgáltatóval és szoftverrel (pl.
Internet Messenger vagy videotelefon
program) kell rendelkeznie. Győződjön
meg arról, hogy a hívott fél kompatibilis
videotelefon szoftverrel rendelkezik.
A videó és audió teljesítmény
nagyban függ a két végen elérhető
sávszélességtől. A hívott személynek
hasonló képességű eszközzel és
szoftverrel kell rendelkeznie.
17
6. Felfűzés funkció
Megjegyzés
1. Grafikuskártyáinak képességétől
függően, egynél több megjelenítőt
fűzhet fel különféle konfigurációkban.
A megjelenítők konfigurációja a
grafikuskártya képességeitől függ.
Tekintse meg a grafikuskártya
gyártójának weboldalát és
mindig használja a legfrissebb
illesztőprogramot.
6. Felfűzés funkció
(272B7QPTKEB esetén elérhető)
A felfűzés funkció segítségével
egyszerre több monitor
csatlakoztatható
Ez a Philips megjelenítő DisplayPort 1.2
csatolófelülettel rendelkezik, ami több
megjelenítő felfűzését teszi lehetővé.
Mostantól több monitort fűzhet fel
egyetlen, a monitorok között futó kábel
segítségével.
2. Felfűzés esetén kétféle mód
alkalmazása lehetséges: A “Clone”
(Klónozás) és “Extend” (Kiterjesztés)
módhoz lépjen az OSD menü következő
elemeire: OSD / Setup (Beállítás) / DP
Out Multi-Stream / Clone (Klónozás),
Extend (Kiterjesztés).
Megjelenítők felfűzése
• Csatlakoztassa a DisplayPort–
mini DP vagy DP átalakítókábelt a
laptophoz
• A 2. megjelenítő felfűzéséhez
csatlakoztassa a DisplayPort–mini
DP vagy DP port átalakítókábelt
az első megjelenítő DP kimeneti
portjához


 
• Ismételje meg a fenti lépéseket
további megjelenítők felfűzéséhez






 
  
  
 
• Lásd az alábbi táblázatot a
számjelzésekért több megjelenítő
felfűzéséhez.
miniDP or DP



DP OUT
miniDP or DP
18
6. Felfűzés funkció
Megjelenítés relbontása
(szabványos 60 Hz)
DisplayPort
Felfűzhető eszközök maximális száma
alapértelmezett (beleértve az alaplaphoz csatlakozó 1.
megjelenítőt)
Kiterjesztés mód (DP1.2)
1680 x 1050
DisplayPort1.1 5
1920 x 1080 (1080p) vagy DisplayPort1.1 4
1920 x 1200
2560 x 1440
DisplayPort1.1 2
19
7. Műszaki adatok
7. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Képpont-méret
SmartContrast
Válaszidő (jellemző)
SmartResponse válaszidő
(jell.)
Optimális felbontás
Látószög
Megjeleníthető színek száma
Villódzásmentes
Képjavítás
Függőleges frissítési
sebesség
Vízszintes frekvencia
sRGB
Csökkentett kék mód
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet/-kimenet
USB
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró
Beépített webkamera
IPS technológia
LED
27" W (68,5 cm)
16:9
0,2331 (V) mm x 0,2331 (F) mm
20,000,000:1
14 ms (GtG)
5 ms (GtG)
DP: 2560 x 1440 @ 60 Hz
VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI: 2560 x 1440 @ 60 Hz
178° (V) / 178° (F) C/R @ > 10
16,7 millió
Igen
SmartImage
50 Hz – 76 Hz
30 kHz – 99 kHz
IGEN
IGEN
VGA (Analóg), HDMI 1.4 (Digitális), DisplayPort 1.2, mini DP
1.2 (272B7QPTKEB), DisplayPort kimenet (272B7QPTKEB)
272B7QPJEB: Az USB 3.0 × 2 egy darab gyorstöltőt tartalmaz
272B7QPTKEB: Az USB 3.0 × 3 egy darab gyorstöltőt
tartalmaz
Külön szinkron, zöld szinkr.
PC audió bemenet, fejhallgató kimenet
2Wx2
272B7QPTKEB: 2,0 megapixeles kamera mikrofonnal és
LED jelzőfénnyel
Felhasználói kényelmi
szolgáltatások
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar,
holland, portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz,
svéd, finn, török, cseh, ukrán, egyszerűsített kínai,
hagyományos kínai, japán, koreai
VESA fali konzol (100×100 mm), Kensington-féle zár
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
20
7. Műszaki adatok
Állvány
Dönthetőség
Elforgatás
Magasság-beállítás
Elforgatás
-5 / +30 fok
-175 / +175 fok
150mm
90 fok
Tápfeszültség (272B7QPJEB)
Fogyasztás
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Ki (AC kapcsoló)
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Ki (AC kapcsoló)
Bekapcsolt mód (ÖKO mód)
PowerSensor
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Tápegység
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100
feszültség 115 V~, feszültség 230
V~, 50 Hz
50Hz
V~, 50 Hz
43,90 W (jell.)
44,00 W (jell.)
44,10 W (jell.)
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
0W
0W
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100
feszültség 115 V~, feszültség 230
V~, 50 Hz
50Hz
V~, 50 Hz
149,83 BTU/óra
150,17 BTU/óra
150,51 BTU/óra
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
0 BTU/h
0 BTU/h
0 BTU/h
18,5 W (jell.)
8,8 W (jell.)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér
(villogó)
Beépített, 100-240 V~, 50-60 Hz
Tápfeszültség (272B7QPTKEB)
AC bemeneti
Fogyasztás
feszültség 100
V~, 50 Hz
Normál működés
44,50 W (jell.)
Alvó mód (készenléti)
< 0,3 W
Ki
< 0,3 W
Ki (AC kapcsoló)
0W
AC bemeneti
Hőleadás*
feszültség 100
V~, 50 Hz
151,88 BTU/óra
Normál működés
(jell.)
Alvó mód (készenléti)
<1,02 BTU/óra
Ki
<1,02 BTU/óra
Ki (AC kapcsoló)
0 BTU/h
Bekapcsolt mód
22,3 W (jell.)
(ÖKO mód)
21
AC bemeneti
feszültség 115
V~, 50Hz
44,60 W (jell.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
AC bemeneti
feszültség 115
V~, 50Hz
152,22 BTU/óra
(jell.)
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
0 BTU/h
AC bemeneti
feszültség 230
V~, 50 Hz
44,70 W (jell.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
AC bemeneti
feszültség 230
V~, 50 Hz
152,56 BTU/óra
(jell.)
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
0 BTU/h
7. Műszaki adatok
PowerSensor
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal
(Sz x Ma x Mé)
Termék állvány nélkül
(Sz x Ma x Mé)
Termék, csomagolással
(Sz x Ma x Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány
(üzemi)
Relatív páratartalom
(működés)
Légköri nyomás (működés)
Hőmérséklet-tartomány
(üzemen kívül)
Relatív páratartalom
(üzemen kívül)
Légköri nyomás
(üzemen kívül)
8,9 W (jell.)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér
(villogó)
Beépített, 100-240 V~, 50-60 Hz
614 x 548 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,861 kg
5,438 kg
10,615 kg
0°C – 40°C
20% – 80%
700 és 1060 hPa között
-20°C – 60°C
10% – 90%
500 és 1060 hPa között
Környezeti és fogyasztási adatok
ROHS
IGEN
EPEAT
IGEN (További részletekért lásd az 1. megjegyzést)
Csomagolás
100%-ban újrahasznosítható
Specifikus anyagok
100% PVC BFR mentes burkolat
EnergyStar
IGEN
Megfelelés és szabványok
CE-jel, FCC B osztály, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
TCO Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE, UKRÁN,
ICES-003, CCC, CECP(272B7QPJEB)
Előírt jóváhagyások
CE-jel, FCC B osztály, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
TCO Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE, UKRÁN,
ICES-003(272B7QPTKEB)
Burkolat
Szín
Ezüst/Fekete
Felület
Textúra
22
7. Műszaki adatok
Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver csak azon országokban érvényes, ahol a Philips regisztrálja
a terméket. Látogassa meg a www.epeat.net oldalt az Ön országára vonatkozó
regisztrációs állapotot illetően.
2. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb
verziójának letöltéséért látogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
3. Az intelligens válaszidő az optimális érték GtG vagy GtG (BW) teszt esetében.
23
7. Műszaki adatok
@ 60 Hz képfrissítés mellett nyújtja. Az
optimális képminőség érdekében ezt a
felbontást használja.
7.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz (analóg
bemenet)
2560 x 1440 @ 60 Hz (digitális
bemenet)
Ajánlott felbontás
2560 x 1440 @ 60 Hz (digitális
bemenet)
V frek. (kHz)
Felbontás
F. frekv. (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
35,16
800 x 600
56,25
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,08
800 x 600
72,19
47,73
832 x 624
74,55
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,07
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
60
1280 x 960
60
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a monitor
optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 2560 x 1440 képpont
24
8. Energiagazdálkodás
8. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikuskártyával, illetve a
PC-re telepített szoftverrel, a monitor
automatikusan képes csökkenteni
áramfelvételét, amikor nem használják.
Ha adatbevitelt észlel billentyűzetről,
egérről vagy más adatbeviteli eszközről, a
monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
272B7QPJEB:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED
színe
Aktív
BE
Igen
Igen
44W (jell.)
76W
(max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
0,3 W
(jell.)
Fehér
(villogó)
Kikapcsolva
KI
-
-
0 W (jell.)
KI
272B7QPTKEB:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA
mód
Videó V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED
színe
44,60W
Aktív
BE
Igen
Igen
Alvó
mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
Kikapcsolva
KI
-
-
(jell.)
76W
(max.)
Fehér
(jell.)
Fehér
(villogó)
0 W (jell.)
KI
0,3 W
25
A monitor energiafogyasztásának
megmérésére az alábbi konfigurációt
használtuk.
• Saját felbontás: 2560 × 1440
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• Színhőmérséklet: 6500 k, teljes fehér
mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
9. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpontok és alképpontok
9. Ügyfélszolgálat és
jótállás
Egy képpont vagy képelem, mely
a három alképpontból, a három
elsődleges színből, vörösből, zöldből
és kékből áll. Több képpont együtt alkot
egy képet. Amikor egy képpont összes
alképpontja világít, a három színes
alképpont egységes fehér képpontként
jelenik meg. Amikor mind sötét, az
alképpont együttesen egységes fekete
képpontként jelenik meg. A világos és
sötét alképpontok egyéb kombinációi
más egységes színként jelennek meg.
9.1 A Philips Lap monitor
képponthiba-politikája
A Philips azért küzd, hogy a legjobb
minőségű termékeket készítse el. Az
iparág legmodernebb gyártási eljárásait
használjuk, és szigorú minőség
ellenőrzést végzünk. Ennek ellenére
mégis előfordulhatnak pixel- vagy
alpixel-hibák a TFT monitorpaneleken,
amelyeket lapos monitorokon
használnak. Egyetlen gyártó sem tudja
garantálni, hogy valamennyi képernyője
mentes legyen a képpont hibáktól,
de a Philips garantálja, hogy minden
olyan monitort, amely kifogásolható
mennyiségű képpont hibát tartalmaz,
garanciálisan megjavít vagy kicserél. Ez
a felhívás a különféle képpont hibákat
írja le, és meghatározza az elfogadható
szintet mindegyik típusnál. Ahhoz,
hogy garanciális javításra vagy cserére
legyen jogosult, a TFT monitorpanelen
lévő pixelhibák számának meg kell
haladnia a küszöbértéket. Például egy
monitoron a hibás alpixelek száma nem
lehet több az összes alpixel 0,0004%ánál. Ráadásul, mivel bizonyos képpont
hibák kombinációi jobban látszanak,
ezekben az esetekben a Philips még
magasabb minőségi szabványokat állít
fel. Ez világszerte alkalmazott eljárás.
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák
különbözőképpen jelennek meg
a képernyőn. A képpont hibáknak
két kategóriája van, és az egyes
kategóriákon belül számos alképpont
hiba szerepel.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító,
azaz „bekapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval
a fényes pont egy olyan al-képpont,
amely világos marad a képernyőn,
amikor a monitor sötét mintát jelenít
meg. A fényes pont hibák típusai.
subpixel
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
pixel
26
9. Ügyfélszolgálat és jótállás
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
=Képpont hibák közelsége
Mivel az azonos képpont és alképpont
hibák, amelyek egymáshoz közel
vannak, jobban észrevehetők, a Philips
megadja a közelségi határokat a
hibákhoz.
Három szomszédos világító alképpont
(egy fehér képpont).
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több
mint 50 százalékkal világosabb kell,
hogy legyen a szomszédos pontoknál;
míg a zöld színű fényes pont 30
százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti
garanciális javításra vagy cserére legyen
jogosult, a Philips lapos monitorban
lévő TFT monitorpanelen lévő pixel-,
illetve alpixel-hibák számának meg
kell haladnia az alábbi táblázatokban
szereplő küszöbértéket.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval
a fekete pont egy olyan al-képpont,
amely sötét marad a képernyőn, amikor
a monitor világos mintát jelenít meg. A
fekete pont hibák típusai.
27
9. Ügyfélszolgálat és jótállás
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
3
1
0
15 mm vagy több
3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2. Ez a monitor megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307: Ergonómiai
előírások, elemzések és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus
megjelenítőkhöz)
3. Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International
Organisation for Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 200811-13.
28
9. Ügyfélszolgálat és jótállás
9.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel
kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy
vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips Ügyfélszolgálati Központtal.
A kibővített garanciához, amennyiben szeretné meghosszabbítani az általános
garanciális időszakot, Garancián túli szervizcsomagot kínálunk Hivatalos
Szervizközpontunk révén.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, kérjük, vásárolja meg a
szolgáltatást az eredeti vásárlástól számított 30 naptári napon belül. A kibővített
garanciális időszak alatt a szolgáltatás magában foglalja a felvételt, a javítást és a
visszajuttatást, azonban a felhasználónak köteles állnia minden ezzel kapcsolatban
felmerült költséget.
Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvégezni a kibővített garanciális
csomag értelmében felajánlott szükséges javításokat, találunk más megoldást az Ön
számára, ha lehetséges egészen az Ön által vásárolt kibővített garanciális időszak
végéig.
További részletekért lépjen kapcsolatba a Philips Ügyfélszolgálati Képviselővel vagy
helyi ügyfélszolgálati központtal (az ügyfélszolgálati telefonszámon).
A Philips Ügyfélszolgálati Központ száma az alábbiakban található.
•
•
Helyi
Szabványos
Garanciális
Időszak
Térségtől
függően eltér
•
Kibővített
•
Garanciális Időszak
Teljes Garanciális Időszak
•
+ 1 év
•
•
+ 2 év
•
•
+ 3 év
•
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +1
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +2
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +3 **Az eredeti vásárlási bizonylat és a kibővített garancia megvásárlása szükséges.
Megjegyzés
Az adott régióban igénybe vehető szerviz-forródrótot illetően tekintse meg a fontos információs
füzetet, amely a Philips webhelyének támogatási oldalán érhető el.
29
10. Hibaelhárítás és GYIK
• Győződjön meg arról, hogy a
monitor videokábele megfelelően
csatlakozik a számítógéphez.
(Kérjük, olvassa el a Gyors telepítési
útmutatót is).
10.Hibaelhárítás és GYIK
10.1Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által
kijavítható problémákkal foglalkozik. Ha
a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálat
képviselőjével.
• Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik
érintkező sem a monitorkábelben.
• Győződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
Az AUTO gomb nem működik
Általános problémák
• Az auto funkció kizárólag VGAanalóg módban működik. Ha az
eredmény nem elfogadható, az
OSD menüben elvégezheti a kézi
beállításokat.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző
LED nem világít)
• Győződjön meg arról, hogy
megfelelően csatlakozik a hálózati
tápkábel a monitor hátuljához,
illetve a hálózati konnektorhoz.
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVIdigitális módban, mivel nem szükséges.
• Először győződjön meg arról,
hogy a monitor elején lévő
üzemkapcsolót gomb KI helyzetben
van, majd nyomja meg, hogy BE
helyzetben legyen.
Füst vagy szikra látható jelei
• Ne hajtson végre semmiféle
hibaelhárítást
• A biztonság érdekében azonnal
húzza ki a monitor hálózati
csatlakozóját a dugaszolóaljzatból.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző
LED fehér színű)
• Győződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
• Azonnal lépjen kapcsolatba
a Philips ügyfélszolgálati
képviselőjével.
• Győződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
számítógéphez.
Képproblémák
• Győződjön meg arról, hogy a
monitor videokábelének dugójában
egyik érintkezőtű sem görbült el.
Amennyiben igen, javítsa meg vagy
cserélje ki a kábelt.
A kép nincs középen
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD Fő
kezelőszervek Beállítás menüpontja
Fázis/Órajel elemének segítségével.
Ez csak VGA módban működik.
• Elképzelhető, hogy az
Energiatakarékos funkció aktív
A képernyőn a következő üzenet
látható:
A kép remeg a képernyőn
• Győződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
grafikuskártyához vagy a PC-hez.
  
30
10. Hibaelhárítás és GYIK
Függőleges vibrálás tapasztalható
idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
• Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
monitort őrizetlenül hagyja.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
• Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCDmonitor mozdulatlan tartalmat
jelenít meg.
• Szüntesse meg a függőleges sávokat
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja Fázis/Órajel elemének
segítségével. Ez csak VGA módban
működik.
• Képernyővédő vagy rendszeres
képfrissítő alkalmazás aktiválásának
mellőzése esetén a súlyos „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és
nem javíthatók. Ilyen kárra nem
vonatkozik a garancia.
Vízszintes vibrálás tapasztalható
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
• Állítsa be a PC megjelenítési
felbontását a monitor ajánlott natív
felbontásának megfelelően.
• Szüntesse meg a függőleges sávokat
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja Fázis/Órajel elemének
segítségével. Ez csak VGA módban
működik.
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér
képpontok jelennek meg a képernyőn
A kép homályosnak, halványnak vagy
túl sötétnek tűnik
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia
normális velejárói. További
részletekért lásd a képpontokra
vonatkozó szabályzatot.
• Az OSD segítségével állítsa be a
kontrasztot és a fényerőt.
* A „bekapcsolt állapotot jelző” lámpa
fénye túl erős, és zavaró.
Az „utókép”, „beégés” vagy
„szellemkép” tünetei nem szűnnek meg,
miután kikapcsolják a monitort.
• A „bekapcsolt állapotot” jelző fényt
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja power LED (bekapcsolt
állapotot jelző LED) elemének
segítségével állíthatja be.
További információkért olvassa el
a Fogyasztói tájékoztatóközpontok
listát és lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati munkatársával.
• Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép
„beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek.
A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott
* A működés megjelenítőtől függően
eltér.
31
10. Hibaelhárítás és GYIK
K3:Mire valók a használati utasításon
található .inf és .icm kiterjesztésű
fájlok? Hogyan telepítem az (.inf
és .icm) illesztőprogramokat?
10.2 Általános GYIK
K1:Amikor üzembe helyezem a
monitort, mi a teendő, ha a
képernyőn a „Nem jeleníthető
meg ez a videó mód” üzenet
látható?
Válasz:
Ezek a monitor illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a
használati utasítás úmutatását az
illesztőprogramok telepítéséhez.
A monitor első telepítése
alkalmával a számítógép
esetleg kérheti a monitor
illesztőprogramjait (.inf és
.icm fájlokat), illetve az ezeket
tartalmazó lemezt.
Válasz:
A monitor ajánlott felbontása:
2560 x 1440 @60 Hz.
• Húzza ki a kábeleket, majd
csatlakoztassa a PC-t a korábban
használt monitorhoz.
• A Windows Start menüben jelölje
ki a Beállítások/Vezérlőpult elemet.
A Vezérlőpult ablakban jelölje ki a
Megjelenítő ikont. A Megjelenítő
vezérlőpanelben jelölje ki a
„Beállítások” fület. A beállítások
fülön, a „asztal területe” panelben
mozgassa a csúszkát 2560 x 1440
képpont értékre.
K4:Hogyan állíthatom át a
felbontást?
Válasz:
Az Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és monitorja
együtt határozzák meg a
rendelkezésre álló felbontást.
A kívánt felbontást a Windows®
Vezérlőpult „Megjelenítés
tulajdonságai” panel segítségével
választhatja ki.
• Nyissa meg az „Speciális
tulajdonságok” fület, állítsa a
képfrissítést 60 Hz-re, majd
kattintson az OK gombra.
• Indítsa újra a számítógépet és
ismételje meg a 2. és 3. lépést, hogy
meggyőződjön, a PC beállítása
2560 x 1440 @ 60 Hz képfrissítés
mellett.
K5:Mi történik, ha eltévedek a
monitor beállítása közben az
OSD?
Válasz:
Egyszerűen nyomja meg az
OK gombot, majd válassza a
„Alaphelyzet” pontot az összes
gyári beállítás előhívásához.
• Állítsa le a számítógépet, válassza le
a régi monitort, majd csatlakoztassa
újra a Philips LCD monitort.
• Kapcsolja be a monitort, majd a
PC-t.
K6:Ellenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
K2:Mi az LCD monitor ajánlott
képfrissítési sebessége?
Válasz:
Általánosságban javasolt óvni a
panel felületét a túlzott ütődéstől
és megvédeni az éles, illetve
tompa tárgyaktól. A monitor
kezelése közben győződjön
meg arról, hogy nem gyakorol
nyomást a panel felületére. Ez
Válasz:
Az LCD monitorok ajánlott
képfrissítési sebessége 60 Hz.
Bármilyen, képernyőn megjelenő
zavar esetén beállíthatja 75 Hzre, hogy meggyőződön, megszűnt
a zavar.
32
10. Hibaelhárítás és GYIK
kiválaszthatja a beállítást a vörös,
zöld és kék szín módosításával.
befolyásolhatja a garanciális
feltételeket.
K7:Hogyan tisztítsam az LCD
felületét?
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény
színének mértéke. Ez az érték abszolút skálán
fejezhető ki, (Kelvin fokban). Alacsonyabb
hőmérsékleten, például 2004K fokon a tárgy
vörös, míg magasabb hőmérsékleten, például
9300K fokon kék. A semleges színhőmérséklet
6504K fokon fehér.
Válasz:
Általános tisztításhoz tiszta,
puha törlőrongyot használjon. Az
alaposabb tisztításhoz izopropilalkoholt használjon. Soha ne
használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont,
hexánt stb.
K9: Csatlakoztathatom-e az LCD-monitort
bármilyen PC-hez, munkaállomáshoz
vagy Mac-hez?
K8: Tudom-e módosítani a
monitorom színbeállítását?
Válasz:
Igen. Valamennyi Philips
LCD monitor kompatibilis
a szabvány PC-kkel, Macekkel és munkaállomásokkal.
Előfordulhat, hogy kábeladapter
szükséges Mac számítógéphez
történő csatlakozás esetén.
További tájékoztatásért kérjük,
lépjen kapcsolatba a Philips
értékesítési képviselővel.
Válasz:
Igen, az alábbi eljárással az OSD
menüben módosítani tudja a
színbeállítást:
• Nyomja meg az „OK” gombot
az OSD (On Screen Display –
képernyőn megjelenő) menü
megjelenítéséhez
• Nyomja meg a „Lefelé nyíl” gombot a
„Szín”lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg az „OK” gombot, hogy
belépjen a színbeállításba. Az alábbi
három beállítás áll rendelkezésre.
1. Színhőmérséklet: a hat beállítás a
következő 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K és 11500K. Az 5 000K
tartományban a panel „melegnek
tűnik vörösesfehér tónussal”, míg
a 11 500K színhőmérséklet „hideg,
kékesfehér tónust ad”.
K10: Támogatják-e a Philips LCD
monitorok a Plug-and-Play
szabványt?
Válasz:
Igen, a monitorok kompatibilisek
a Plug-and-Play szabvánnyal a
Windows 10/8.1/8/7, valamint
Mac OSX operációs rendszerek
esetében.
K11: Mi a képállandósulás, beégés,
utókép vagy szellemkép az
LCD paneleken?
2. sRGB: Ez egy szabvány, amely a
színek megfelelő cseréjét biztosítja
különböző eszközök között
(pl. digitális fényképezőgépek,
monitorok, nyomtatók, lapolvasók
stb.)
Válasz:
Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép
„beéghet”, amit „utóképnek”,
illetve „szellemképnek”
is neveznek. A „beégés”,
3. Felhasználó által definiált: A
felhasználó tetszése szerint
33
10. Hibaelhárítás és GYIK
„utókép”, vagy „szellemkép” jól
ismert jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az
LCD-monitor mozdulatlan
tartalmat jelenít meg.
  
  
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
K12: Miért nem éles a szöveg a
megjelenítőn, és miért szögletesek a
betűk rajta?
Válasz:
A LCD monitor optimális
teljesítményét saját felbontása,
azaz 2560 x 1440 képpont @ 60
Hz képfrissítés mellett nyújtja.
A lehető legjobb képminőség
érdekében ezt a felbontást
használja.
13.K: Hogyan oldhatom ki/zárolhatom
a gyorsgombot?
Válasz:
Nyomja meg a
gombot
10 másodpercig a gyorsgomb
kioldásához/lezárásához. A
monitor ilyenkor megjeleníti a
“Figyelem” üzenetet a kioldott/
zárolt állapot megjelenítéséhez
az alábbi ábrákon látható módon.
34
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
Ezt a terméket a Top Victory Investments Ltd. vagy egyik
partnervállalata gyártotta és forgalmazta, vagy a gyártás és
forgalmazás az ő felhatalmazásuk szerint történt. A termékhez kapcsolódó garanciát a Top Victory Investments Ltd.
biztosítja. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a felhasználásuk
engedély alapján történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: M7272BJE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement