Philips BDM4065UC/00 User manual

Philips BDM4065UC/00 User manual
BDM4065UC
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
30
Hibaelhárítás és GYIK
35 �
Tartalomjegyzék
1. Fontos �����������������������������������������������������1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás �����������������������������������������������������1
1.2 Kiegészítő megjegyzések ���������������������������2
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése ��������������������������������������������3
2. A megjelenítő felállítása ����������������������4
2.1 Üzembe helyezés ������������������������������������������4
2.2 A megjelenítő működtetése �������������������6
2.3MultiView ����������������������������������������������������������9
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához �����������������11
2.5 Az MHL (Mobile High-Definition
Link) bemutatása ����������������������������������������12
2.6RS-232C ����������������������������������������������������������13
3. Képoptimalizálás ���������������������������������17
3.1SmartImage ���������������������������������������������������17
3.2SmartContrast ���������������������������������������������18
3.3 Philips SmartControl Premium ����������18
3.4 SmartDesktop útmutató �����������������������26
4. Műszaki adatok �����������������������������������30
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok ��������������������������������������������������33
5. Energiagazdálkodás ����������������������������34
6. Szabályozási információk ������������������35
7. Ügyfélszolgálat és jótállás �����������������41
7.1 A Philips Lapos megjelenítő
képponthiba-szabályzata ������������������������41
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás �����������������������43
8. Hibaelhárítás és GYIK �����������������������46
8.1Hibaelhárítás �������������������������������������������������46
8.2 SmartControl Premium GYIK ������������47
8.3 Általános GYIK ��������������������������������������������48
8.4 Multiview GYIK �������������������������������������������50
1. Fontos
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg
nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs
Központ Ügyfélszolgálatához)
• Ne tegye ki a megjelenítőt erős rezgésnek
vagy ütődésnek működés közben.
• A megjelenítőt ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv
mindenkinek szól, aki a Philips megjelenítőt
használja. A megjelenítő használata előtt
szánjon időt e felhasználói kézikönyv
elolvasására. A kézikönyv fontos információkat
és megjegyzéseket tartalmaz a megjelenítő
kezeléséről.
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a
készüléket rendeltetésének megfelelő célra
használták a használati utasításnak megfelelően,
és a tulajdonos bemutatja az eredeti számlát
vagy készpénzes nyugtát, amelyen szerepel a
vásárlás dátuma, a forgalmazó és a típus neve és
a készülék gyártási száma.
Karbantartás
• Hogy megóvja a megjelenítőt az esetleges
sérüléstől, ne nyomja erősen az LCD panel
felületét. A megjelenítő mozgatása közben
az emeléshez mindig a keretet fogja meg.
Soha ne emelje fel a megjelenítőt úgy, hogy
az LCD panelra teszi a kezét vagy ujját.
• Húzza ki a megjelenítő tápkábelét, ha
hosszabb ideig nem fogja használni.
• Húzza ki a megjelenítő tápkábelét, ha kissé
nedves kendővel kell megtisztítania. A
képernyő felületét száraz ruhával le lehet
törölni, ha a tápfeszültség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne használjon szerves
oldószereket, mint például alkoholt vagy
ammónia alapú folyadékokat a megjelenítő
tisztítására.
• Az áramütés és a készülék maradandó
károsodásának kockázatát elkerülendő, ne
tegye ki a megjelenítőt por, eső, víz, illetve
túlzottan nedves környezet hatásának.
• Ha a megjelenítőre folyadék kerül, azonnal
törölje le száraz kendővel.
• Ha a megjelenítő belsejébe idegen anyag
vagy víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa és
húzza ki a hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa
el az idegen anyagot, illetve vizet, majd
szállítsa a monitort a márkaszervizbe.
• Ne tárolja vagy használja a megjelenítőt
hőség, közvetlen napfény, vagy rendkívüli
hideg hatásának kitett helyen.
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat,
amikor a megjelenítőt beköti és használja.
Működés közben
• Tartsa a megjelenítőt távol a közvetlen
napfénytől, az igen erős fényforrásoktól és
egyéb hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek
való kitétel a megjelenítő elszíneződését és
rongálódását eredményezheti.
• Távolítsa el a megjelenítő közeléből
az olyan tárgyakat, amelyek a
szellőzőnyílásokba eshetnek, illetve
megakadályozhatják a megjelenítő
elektronikus alkatrészeinek megfelelő
szellőzését.
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• A megjelenítő elhelyezése előtt győződjön
meg arról, hogy a tápkábel és a konnektor
könnyen elérhetőek.
• Ha a megjelenítőt a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja
ki, a megfelelő működés érdekében várjon
6 másodpercig, mielőtt újra csatlakoztatná a
hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.
• A megjelenítő legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb élettartama
érdekében, kérjük, olyan helyen használja a
megjelenítőt, amely az alábbi hőmérsékletés páratartalom-tartományba esik.
1
1. Fontos
• Hőmérséklet: 0-40 °C 32-104°F
1.2 Kiegészítő megjegyzések
• Páratartalom: 20-80 % relatív
páratartalom
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket figyelembe
kell venni a terméknél.
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a megjelenítőt őrizetlenül
hagyja. Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha a megjelenítő
mozdulatlan tartalmat jelenít meg. Ha az
LCD-megjelenítőhosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek.
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér
vagy dőlt betűvel is kinyomtatható. Ezek a
blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat
vagy figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
következőek:
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja
használni számítógépét.
• A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
jól ismert jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek többségében a
„beégett” kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el
a problémát.
Szerviz
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik
őket ikonok. Ilyen esettekben a figyelmeztetés
speciális formátumát kötelezően jelezzük.
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
• Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges dokumentumra
van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba a
helyi márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
• A szállítással kapcsolatos információkért
lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
• Soha ne hagyja a megjelenítőt
közvetlen napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a
megjelenítő nem működik megfelelően, illetve ha
nem biztos arról, hogy milyen eljárást kövessen,
ha betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.
2
1. Fontos
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése
Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/about/
sustainability/ourenvironmentalapproach/
productrecyclingservices/index.page
Your new Display contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount
to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old Display and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
3
2. A monitor beállítása
A talp felszerelése
2. A megjelenítő felállítása
1. H
elyezze a megjelenítőt a kijelzőpanellel
lefelé egy puha és sima felületre, ügyelve
arra, nehogy megkarcolódjon vagy
megsérüljön a kijelzőpanel.
2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma
Tápfeszültség
*HDMI
*VGA
Audió
*DP
*MHL
*Mini DP
*USB 3.0
2. Miután behelyezte az oszlopot a vezetőbe,
húzza meg a csavarokat.Illessze a talpat az
oszlopba és rögzítse szorosan a talpat az
oszlophoz.
x4
x4
2
*RS-232C
átalakító kábel
1
*Országtól függően változó
4
2. A monitor beállítása
Csatlakoztatás a számítógéphez
Csatlakoztatás a PC-hez
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati tápkábelt
a megjelenítő hátulján lévő aljzathoz.
2
3
2. Kapcsolják ki a számítógépet, és húzzák ki
csatlakozóját az áramforrásból.
4
13
14
5
1
mini DP
6
3. Csatlakoztassa a megjelenítő jelkábelét
a számítógép hátulján lévő videócsatlakozóhoz.
7
12
11
10
8
RS232
9
4. Csatlakoztassa számítógépet és a
megjelenítőt egy közeli aljzatba.
5. Kapcsolja be a számítógépet és a
megjelenítőt. Ha a megjelenítő képet jelenít
meg, a telepítés kész.
1 Kensington lopásgátló zár
2 Fülhallgató csatlakozó
3 Audió bemenet
4 VGA bemenet
5 DisplayPort bemenet
6 DP bemenet
7 HDMI bemenet
8 MHL-HDMI bemenet
9 RS232
10 USB upstream
11 USB downstream
12 USB-gyorstöltő
13 Tápfeszültség bemenet
14 AC tápkapcsoló
5
2. A monitor beállítása
Saját „FELHASZÁLÓI” kulcs személyre
szabása
2.2 A megjelenítő működtetése
A kezelőgombok leírása
A „FELHASZÁLÓI” gyorsgomb kedvenc
funkciógombjának beállítását teszi lehetővé.
1. Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.

 


 




  

2. Nyomja fel vagy le a főmenü [OSD
Settings] (OSD beállítások) elemének
kiválasztásához, majd nyomja jobbra a
megerősítéshez.
Tartsa lenyomva több mint 3
másodpercig a megjelenítő BEvagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
3. Nyomja fel vagy le a [User] (Felhasználói)
elem kiválasztásához, majd nyomja jobbra a
megerősítéshez.
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás megerősítése.
4. Nyomja fel vagy le a kívánt funkció
kiválasztásához: [Audio Source] (Audió
forrás), [Volume] (Hangerő) vagy [Input]
(Bemenet).
Felhasználói preferencia
kulcs. Testreszabhatja saját
funkcióbeállításait az OSD-n, hogy
"felhasználói kulccsá" váljon.
5. Nyomja jobbra a kiválasztás megerősítéséhez.
Most már lefelé nyomhatja a gombot [User]
(Felhasználói) közvetlenül a hátsó fedélen. Csak
az ÖN előre kiválasztott funkciója jelenik meg a
gyors eléréshez.
Az OSD menü beállítása.
PIP/PBP 2ablak/PBP 3ablak/PBP
4ablak/Swap (Csere)/Off (Ki)
Az OSD menü beállítása.
SmartImage gyorsgomb. Hét
üzemmód közül választhat: Office
(Iroda), Photo (Fotó), Movie
(Film), Game (Játék), Economy
(Gazdaságos), SmartUniformity
és Off (Kikapcsolva).
Visszatérés az előző OSD-szintre.
6
2. A monitor beállítása
Ha például az [Audio Source] (Audió forrás)
elemet választotta funkcióként, nyomja le, amire
megjelenik az [Audio Source] (Audió forrás)
menü.
U
Megjegyzés
Amikor legközelebb bekapcsolja ezt a monitort,
alapértelmezésképen a korábban használt audió
forrást fogja kiválasztani. Amennyiben módosítani
akarja, újra végig kell mennie a kiválasztás
lépésein, hogy új audió forrását állíthassa be
alapértelmezettként.
 
 
Az OSD menü leírása

Mi az a képernyőn megjelenő menü (OnScreen Display – OSD)?
Valamennyi Philips LCD-megjelenítő rendelkezik
képernyőn megjelenő menüvel (On-Screen
Display - OSD). Lehetővé teszi a végfelhasználó
számára a megjelenítő teljesítményének
beállítását, illetve a monitorok funkcióinak
közvetlen kiválasztását a képernyőn megjelenő
utasítás-ablakban. Az alábbiakban látható
egy felhasználóbarát képernyőn megjelenő
kezelőfelület:



Videobemenettől független audió lejátszás
Philips monitora videó bemenettől független
audió lejátszást tesz lehetővé PIP / PBP módban.
Például lejátszhatja MP3 lejátszójának tartalmát
a megjelenítő[Audio In] (Audió Be) portjához
csatlakoztatott audió forrásról, miközben a
[HDMI], [DisplayPort] vagy [Mini DisplayPort]
csatlakozón csatlakoztatott videó forrást játszik
le.
Input
Picture
1. Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.
Input
Picture
PIP/PBP
Volume
Audio In
Stand-Alone
HDMI
Mute

Audio Source

PIP/PBP
VGA
HDMI
MHL-HDMI
DisplayPort
Mini DP
Audio
Color

Alapinformációk és egyszerű útmutatások az
irányító billentyűkhöz
Audio
Color
2. Nyomja fel vagy le a főmenü [Audio]
(Audió) elemének kiválasztásához, majd
nyomja jobbra a megerősítéshez.
3. Nyomja fel vagy le az [Audio Source]
(Audió forrás) elem kiválasztásához, majd
nyomja jobbra a megerősítéshez.
A Philips megjelenítő OSD menüjének
megnyitásához egyszerűen használja a kijelzőkáva
mögötti szimpla gombot. A szimpla gomb
botkormányként működik. A kurzor közvetlen
mozgatásához egyszerűen tolja a gombot
valamelyik irányba. Nyomja meg a gombot a
kívánt lehetőség kiválasztásához.
4. Nyomja fel vagy le a kívánt audió forrás
kiválasztásához: [Audio In], [HDMI], [MHLHDMI], [DisplayPort] vagy [Mini DP].
5. Nyomja jobbra a kiválasztás megerősítéséhez.
7
2. A monitor beállítása
Az OSD menü
Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja
referenciának, amikor később szeretne
módosításokat végezni.
Main menu
Input
Picture
Sub menu
VGA
HDMI
MHL-HDMI
DisplayPort
Mini DP
Picture Format
Brightness
Contrast
Sharpness
SmartResponse
SmartContrast
Wide screen, 4:3, 1:1
0~100
0~100
0~100
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP/PBP Mode
Sub Win1 Input
VGA, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
Sub Win2 Input
VGA, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
Sub Win3 Input
VGA, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
PIP Size
PIP Position
Swap
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Audio
Volume
Stand-Alone
Mute
Audio Source
0~100
On, Off
On, Off
Audio In, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
Color
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
A saját felbontásra vonatkozó figyelmeztetés
kikapcsolható az OSD (On Screen Display)
menü Setup (Beállítás) menütételében.
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
PIP/PBP
A megjelenítő optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 3840 x 2160 @ 60 Hz
képfrissítés mellett nyújtja. Ha a megjelenítőt
ettől eltérő felbontás mellett kapcsolják be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn:
Use 3840 x 2160 @ 60 Hz for best results
(Használja az 3840 x 2160 @ 60 Hzes képfrissítés mellett a legjobb eredmény
érdekében).
Off, PIP, PBP 2Win, PBP 3Win, PBP 4Win
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
5, 10, 20, 30, 60
Audio Source, Volume, Input
OSD Time Out
User key
Setup
0~100
Auto
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
RS232
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
Information
8
2. A monitor beállítása
2. Megjelenik a MultiView választómenü.
Nyomja fel vagy le a kiválasztáshoz.
2.3 MultiView
P
Multi View
PIP
PBP 2Win
PBP 3Win
PBP 4Win
Swap
Off
Mi az?
3. Nyomja jobbra a kiválasztás megerősítéséhez.
A Multiview lehetővé teszi az aktív többszörös
csatlakozást és megtekintést, így egyszerre
dolgozhat több eszközzel, pl. PC-vel és
Notebookkal egymás mellett, ami rendkívül
egyszerűvé teszi a többfeladatos munkát.
H
ogyan engedélyezem a MultiView
funkciót az OSD menüben?
A MultiView funkció az OSD menüben is
aktiválható.
1. Nyomja jobbra az OSD menü megnyitásához.
Miért van szükségem rá?
Az ultra nagy felbontású Philips MultiView
megjelenítővel a munkahelyén vagy otthonában
kényelmesen megtapasztalhatja a csatlakozási
lehetőségek világát. Ezzel a megjelenítővel
praktikus módon több tartalomforrást tekinthet
meg egyetlen képernyőn. Például: Lehet, hogy a
hangos élő hírfolyamra szeretne figyelni a kicsi
ablakban, miközben a legújabb blogbejegyzésén
dolgozik, vagy pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni
Ultrabookján, miközben biztonságos vállalati
intranetre van bejelentkezve, ahol fájlokat ér el
egy asztalon.
Input
Picture
PIP/PBP
Audio
PIP / PBP Mode
Off
Sub Win1 Input
PIP
Sub Win2 Input
PBP 2Win
Sub Win3 Input
PBP 3Win
PIP Size
PBP 4Win
PIP Position
Swap
Color
2. Nyomja fel vagy le a főmenü [PIP / PBP]
elemének kiválasztásához, majd nyomja
jobbra a megerősítéshez.
H
ogyan engedélyezem a MultiView
funkciót gyorsgombbal?
3. Nyomja fel vagy le a [PIP / PBP Mode]
(PIP / PBP mód) elem kiválasztásához, majd
nyomja jobbra.
1. Nyomja felfelé a gombot a hátlapon.
4. Nyomja fel vagy le az [Off] (Ki) , [PIP], [PBP
2Win] (PBP 2ablak), [PBP 3Win] (PBP
3ablak), vagy [PBP 4Win] (PBP 4ablak)
elem kiválasztásához, majd nyomja jobbra.
5. Most visszafelé léphet az [Off] (Ki) , [PIP],
[PBP 2Win] (PBP 2ablak), [PBP 3Win]
(PBP 3ablak), vagy [PBP 4Win] (PBP
4ablak) elem beállításához.
6. Nyomja jobbra a kiválasztás megerősítéséhez.
9
2. A monitor beállítása
MultiView az OSD menüben
[PBP 4Win] (PBP 4ablak): Kép a kép mellett
• PIP / PBP mód: A MultiView-nak öt
üzemmódja van: [Off] (Ki) , [PIP], [PBP
2Win] (PBP 2ablak), [PBP 3Win] (PBP
3ablak) és [PBP 4Win] (PBP 4ablak).
[PIP]: Kép-a-képben
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakban.
A (fő)
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
A
Más jelforrások megnyitása
három mellékablakban.
Ha a mellékforrás nem
észlelhető.
Ha a mellékforrások nem
észlelhetők.
D
B
Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik meg a
helyes képarány megjelenítése érdekében PBP
módban.
(fő)
A (fő)
B
A (fő)
B
A (fő)
C
Ha a mellékforrások nem
észlelhetők.
A (fő)
• PIP Size (PIP méret): Aktivált PIP mellett
háromféle mellékablak méret közül
választhat: [Small] (Kicsi) , [Middle]
(Közepes), [Large] (Nagy).
A (fő)
B
Kicsi
Közepes
Nagy
• PIP Position (PIP helyzet): Aktivált PIP
mellett négyféle mellékablak helyzet közül
választhat.
Fent-jobbra
[PBP 3Win] (PBP 3ablak): Kép a kép mellett
Más jelforrások megnyitása
két mellékablakban.
B
B
[PBP 2Win] (PBP 2ablak): Kép a kép mellett
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakokban.
A (fő)
A (fő)
B
B
Lent-jobbra
A (fő)
C
Fent-balra
A (fő)
10
Lent-balra
B
2. A monitor beállítása
B
A
(fő)
B
A
2. Lazítsa meg a szerelőcsavarokat, majd
válassza le a nyakat a megjelenítőről.
(fő)
• Swap (Csere): A fő- és mellékablak forrását
cseréli fel.
Az A és B forrás felcserélése [PIP] módban:
A (fő)
B
↔
B (fő)
1
2
A
3. Lazítsa meg a hátlapot rögzítő 4 csavart.
• Off (Ki): A MultiView funkció leállítása.
Megjegyzés
CSERE végrehajtása esetén a videó és audió
forrásának cseréje egyszerre történik meg.
(További részletekért lásd: <7 > “Videó
bemenettől független audió lejátszás”.)
1
2
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához
Megjegyzés
Ez a megjelenítő 200 mm x 200 mm-es VESAkompatibilis rögzítőfelületet tud fogadni.
Mielőtt elkezdené szétszerelni a megjelenítő
alapzatát, kövesse az alábbi utasításokat, hogy
elkerülje a megrongálódás és sérülés minden
formáját.
1. H
elyezze a megjelenítőt a kijelzőpanellel
lefelé egy sima felületre. Figyeljen oda,
nehogy megkarcolja vagy megsértse a
kijelzőt.
200mm
200mm
11
2. A monitor beállítása
MHL-HDMI
2.5 Az MHL (Mobile High-Definition
Link) bemutatása
Mi az?
MHL
A Mobile High Definition Link (MHL) egy mobil
audió/videó interfész, amelyen a mobiltelefonok
és egyéb hordozható eszközök nagyfelbontású
megjelenítőkhöz csatlakozhatnak.
Az opcionális MHL-kábel lehetővé teszi MHLképes mobileszközének csatlakoztatását ehhez
a nagyméretű Philips MHL-megjelenítőhöz,
és nézheti, ahogy HD videói életre kelnek
nagyszerű digitális hanggal. Nemcsak
mobil játékokat, fotókat, filmeket és egyéb
alkalmazásokat tekinthet meg a nagy képernyőn,
hanem fel is töltheti mobileszközét, így félúton
sem fogy ki az energia.
Megjegyzés
• A megjelenítőnek kizárólag az [MHLHDMI] jelölésű portja támogatja az MHLfunkciót, ha MHL-kábelt használnak. Vegye
figyelembe, hogy az MHL-hitelesítéssel
rendelkező kábel eltér a szabványos HDMIkábeltől.
Hogyan kell használni az MHL funkciót?
• Az MHL-hitelesítéssel rendelkező
mobileszköz külön kapható.
Az MHL funkció használatához MHLhitelesítéssel rendelkező mobileszközre
van szükség. Látogassa meg az MHL
hivatalos weboldalát az MHL-hitelesítéssel
rendelkező mobileszközök listájáért
(http://www.mhlconsortium.org).
• Elképzelhető, hogy manuálisan kell
átkapcsolnia a megjelenítőt MHL-HDMI
üzemmódra a megjelenítő aktiválásához, ha
további működő eszközök csatlakoznak a
szabad bemenetekhez
A funkció használatához opcionális MHLhitelesítéssel rendelkező kábel is szükséges.
• Az ErP készenlétre/kikapcsolt állapotra
vonatkozó energiatakarékos jellemzők nem
érvényesek az MHL töltésfunkcióra
Hogyan működik? (Hogyan
csatlakoztatom?)
• Ez a Philips megjelenítő MHL-hitelesített.
Ha azonban MHL eszköze nem csatlakozik
vagy működik megfelelően, olvassa
el az MHL eszköz GYIK fájlját vagy
forduljon közvetlenül a forgalmazóhoz
iránymutatásért. Az eszköz gyártójának
szabályzata előírhatja, hogy saját márkaspecifikus MHL-kábelt vagy -adapter
vásároljon a más MHL eszközökkel való
működéshez. Vegye figyelembe, hogy ez
nem a Philips megjelenítő hibája.
Csatlakoztassa az opcionális MHL-kábelt a
mobileszköz mini USB-aljzatához, az [MHLHDMI] jelzéssel rendelkező végét pedig a
megjelenítőhöz. Így már készen áll arra, hogy a
képeket a nagyképernyős megjelenítőn tekintse
meg és működtesse a mobileszköz összes
funkcióját, mint pl. internet szörfölés, játék, fotók
böngészése stb. Ha a megjelenítő hangszórókkal
rendelkezik, a hozzá tartozó hangot is hallani
fogja. Ha leválasztják az MHL-kábelt vagy
kikapcsolják a mobileszközt, az MHL-funkció
automatikusan letiltásra kerül.
12
2. A monitor beállítása
2.6 RS-232C
Rendeltetés
Ez a fejezet részletesen elmagyarázza azon
parancsokat és lépéseket, amelyeket a
megjelenítővezérlésére lehet használni az RS232C átalakító kábelen és a kereskedelmi
forgalomban kapható RS-232 egyenes kábelen
keresztül.
RS-232C input terminal
RS-232 straight cable
RS-232C conversion
cable
Parancs-csomag formátum
• Fizikai jellemzők
1. Baud sebesség: 1200, 2400, 4800, 9600
(alapértelmezett), 19200, 38400, 57600
2. Adatbitek: 8
3. Paritás: Nincs
4. Stopbit: 1
5. Áramlás-szabályozás: Nincs
• Kommunikációs eljárás
A vezérlőparancsokat állomáévezérlőről lehet
elküldeni az RS-232C csatlakozón keresztül. Új
parancsot nem tanácsos küldeni, amíg a korábbi
parancsot nem nyugtázták. A megjelenítőa
fogadott parancs alapján működik. Ha a parancs
13
2. A monitor beállítása
érvényes “Lekér” parancs, a megjelenítőa kért információval válaszol. Ha a parancs érvényes “Beállít”
parancs, a megjelenítővégrehajtja a kért műveletet.
Parancsformátum
• Vezérlés (Állomásról a megjelenítő)
MsgSize
Mezőnév
MsgSize
Vezérlés
Adat [0]
Elem
Fejléc
Monitorazonosító
Kategória
Oldal
Funkció
Hosszúság
Adat [1]
Adat [2]
…
Adat [N]
Ellenőrző
összeg
Érték
0xA6
0xXX (=0~255)
0x00 (rögzített)
0x00 (rögzített)
0x00 (rögzített)
0xXX (=0~255)
(a fejléctől az ellenőrző összegig tartó összes bájthoz 6 bájtot kell
levonni, és az eredménynek legalább 1 bájtnak kell lennie.)
0x01 (rögzített)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
Vezérlés
Adat [0]
Adat [1]
.
Vezérlés
Adat [0]
Adat [1]
.
.
.
Adat [N]
Ellenőrző
összeg
.
Adat [N]
0xXX (=0~255)
Ellenőrző összeg 0xXX (=0~255)
Algoritmus: Az összes bájt KIZÁRÓLAGOS-VAGY (XOR)
mennyisége az üzenetben az ellenőrző összeg kivételével.
Ellenőrző összeg = [MsgSize] XOR[Vérzérlő] XOR adat[0]….XOR
adat[N]
Példa:
Kikapcsolás beállítása az 1. megjelenítő.
MsgSize
Vezérlés Adat [0] Adat [1] Ellenőrző
összeg
14
2. A monitor beállítása
Fejléc
0xA6
AZON. Kategória
0x01
0x00
Oldal
0x00
Funkció Hosszúság Vezérlés Adat [0] Adat [1] Ellenőrző
összeg
0x00
0x04
0x01
0x18
0x01
BB
• Válaszadatok (Megjelenítő az állomásra)
MsgSize
Vezérlés
Mezőnév
MsgSize
Parancs
Adat [0]
Adat [1]
.
.
.
Adat [N]
Ellenőrző összeg
Parancs
Elem
Fejléc
Monitorazonosító
Kategória
Oldal
Hosszúság
Vezérlés
Parancs
Adat [0]
Adat [1]
Adat [0]
Adat [1]
…
Adat [N]
Ellenőrző
összeg
Érték
0x21
0xXX (=0~255)
0x00 (rögzített)
0x00 (rögzített)
0xXX (=0~255)
0x01 (rögzített)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
.
.
Adat [N]
0xXX (=0~255)
Ellenőrző összeg 0xXX
Algoritmus: Az összes bájt KIZÁRÓLAGOS-VAGY (XOR)
mennyisége az üzenetben az ellenőrző összeg kivételével.
Ellenőrző összeg = [MsgSize] XOR[Vérzérlő] XOR adat[0]….
XOR adat[N]
Példa:
1. megjelenítőválasza az állomásnak, miután fogadta a felhasználó által bevitt parancsot.
15
2. A monitor beállítása
MsgSize
Fejléc
AZON.
Kategória
Oldal
0x21
0x01
0x00
0x00
Vezérlés
Parancs
Hosszúság Vezérlés
Parancs
0x04
0x01
0x1D
Adat [0] Ellenőrző
összeg
Adat [0] Ellenőrző
összeg
0x03
38
• Állapotot tartalmazó válasz (Megjelenítő az állomásra)
MsgSize
Mezőnév
MsgSize
Adat [0]
Állapot
Vezérlés
Adat [0]
Elem
Fejléc
Monitorazonosító
Kategória
Oldal
Hosszúság
Vezérlés
Adat [0]
Állapot
Állapot
Ellenőrző
összeg
Érték
0x21
0xXX (=0~255)
0x00 (rögzített)
0x00 (rögzített)
0xXX (=0~255)
0x01 (rögzített)
0x00 (rögzített)
0x00: Kész
0x01: Határértéken túl
0x02: Határértéken túl
0x03: Parancs visszavonva
0x04: Szintaktikai elemzési hiba
Ellenőrző összeg Ellenőrző összeg 0xXX
Algoritmus: Az összes bájt KIZÁRÓLAGOS-VAGY (XOR)
mennyisége az üzenetben az ellenőrző összeg kivételével.
Ellenőrző összeg = [MsgSize] XOR[Vérzérlő] XOR adat[0]….
XOR adat[N]
Példa:
1. megjelenítőválasza az állomásnak, miután fogadta a parancsot (állapot: kész).
MsgSize
Fejléc
AZON.
Kategória
Oldal
0x21
0x01
0x00
0x00
Vezérlés
Adat [0]
Állapot
Hosszúság Vezérlés
Adat [0]
Állapot
0x00
0x00
0x04
16
0x01
Ellenőrző
összeg
Ellenőrző
összeg
25
3. Képoptimalizálás
1. Tolja balra a gombot a SmartImage
képernyőmenü indításához.
2. Tolja fel vagy le a gombot az Office (Iroda),
Photo (Fotók), Movie (Film), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos) és Off (Kikapcsolva)
közötti váltáshoz.
3. A SmartImage képernyőkijelzés 5
másodpercig a képernyőn marad, illetve
a gomb balra tolásával is megerősítheti a
kiválasztást.
Hét üzemmód közül választhat: Office (Iroda),
Photo (Fotó), Movie (Film), Game (Játék), Economy
(Gazdaságos), SmartUniformity és Off (Kikapcsolva).
3. Képoptimalizálás
3.1 SmartImage
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár szöveges
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket jelenít
meg, vagy videót néz, a Philips SmartImage
nagyszerű, optimalizált teljesítményt nyújt.
SmartImage
Office
Miért van szükségem rá?
Bármilyen megjelenítővel szemben az a
kívánalom, hogy kedvenc tartalmát optimálisan
jelenítse meg. A SmartImage szoftver
valós időben, dinamikusan állítja a fényerőt,
kontrasztot, színt és élességet a lehető legjobb
megtekintési élmény érdekében.
Photo
Movie
Game
Economy
SmartUniformity
Hogyan működik?
A SmartImage egy élenjáró Philips technológia,
amely elemzi a képernyőn megjelenített
tartalmat. A SmartImage az Ön által kiválasztott
üzemmód alapján, dinamikusan javítja a képek
kontrasztját, színtelítettségét és élességét a
lehető legjobb megjelenítés érdekben – mindezt
valós időben, egyetlen gombnyomásra.
ff
• Office (Iroda): javítja a szöveges kijelzést és
visszafogja a fényerőt a jobb olvashatóság és
a szem-megerőltetés csökkentése érdekében.
Ez az üzemmód jelentős mértékben javítja az
olvashatóságot és termelékenységet, amikor
számolótáblákkal, PDF fájlokkal, beolvasott
cikkekkel vagy egyéb általános irodai
alkalmazásokkal dolgozik.
• Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontraszt- és
élességjavítást, így a fotók és egyéb képek
kiemelkedő tisztasággal és ragyogó színekben
jelennek meg – mindezt képzaj és fakult
színek nélkül.
• Movie (Filmek): A felerősített fényerősség,
nagyobb színtelítettség, dinamikus kontraszt
és a borotvaéles kép a videók sötétebb
területein minden részletet megjelenít
anélkül, hogy a fényesebb területeken
elmosná a színeket, így dinamikus
természetes értékeket alkalmaz a lehető
legjobb videomegjelenítés érdekében.
Hogyan engedélyezem a SmartImage
programot?
17
3. Képoptimalizálás
• Game (Játék): Válassza ezt az üzemmódot,
hogy felgyorsítsa a válaszidőt, csökkentse
a képernyőn gyorsan mozgó tárgyak
elmosódott körvonalát, feljavítsa a
kontrasztarányt a fényesebb és sötétebb
területeken. Ez az üzemmód nyújtja a legjobb
teljesítményt a játékok megszállottjainak.
• Economy (Gazdaságos): Ebben az
üzemmódban megtörténik a fényerő és
a kontraszt beállítása a háttérvilágítás
finomhangolása mellett, a mindennapi irodai
alkalmazások ideális megjelenítése és a
kisebb energiafogyasztás érdekében.
• SmartUniformity: A fényerőbeli ingadozás
a képernyő különböző részein elterjedt
jelenség az LCD-megjelenítők körében.
A jellemző egységesség kb. 75-80%.
A Philips SmartUniformity szolgáltatás
engedélyezésével a megjelenítés
egységessége több mint 95%-ra nő. Mindez
egységesebb és valósághű képet biztosít.
• Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage általi
optimalizálás.
3.2 SmartContrast
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely dinamikusan
elemzi a megjelenített tartalmat, és
automatikusan optimalizálja a megjelenítő
kontrasztarányát a képek maximális tisztasága
és élvezete érdekében úgy, hogy fokozza
a háttérvilágítást a tisztább, élesebb és
fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb veszi a
háttérvilágítást a sötétebb hátterű képek tiszta
megjelentése érdekében.
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető legtisztább
és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast
dinamikusan szabályozza a kontrasztot és beállítja
a háttérvilágítást a játékok és videoképek tiszta,
éles és fényes, illetve az irodai munka szövegének
tiszta, olvasható megjelenítése érdekében. A
megjelenítő energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a megjelenítő megnövelt
élettartamát eredményezi.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot,
valós időben elemzi a megjelenített tartalmat,
és beállítja a színeket, illetve szabályozza a
háttérvilágítás erejét. Ez a funkció dinamikusan
javítja a kontrasztot, hogy videók nézegetése,
illetve játék közben még jobban szórakozzon.
18
4. Műszaki adatok
4. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Kijelzőpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
SmartContrast (jellemző)
Válaszidő (jellemző)
SmartResponse (jellemző)
Optimális felbontás
Látószög
Képjavítás
Megjeleníthető színek száma
Függőleges frissítési sebesség
Vízszintes frekvencia
sRGB
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
USB
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró
MultiView
VA LCD
LED
39,56” (100,5 cm)
16:9
50.000.000:1
8,5 ms (GtG)
3 ms (GtG)
VGA: 1920 x 1080 @ 60Hz
HDMI: 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560 x 1440 @ 60Hz
DisplayPort: 3840 x 2160 @ 60Hz,
176° (V) / 176° (F) C/R @ > 20
SmartImage
1.07G
56-80 Hz (VGA)
23-80 Hz (HDMI/DisplayPort)
30-99 kHz (VGA/HDMI)
30-160 kHz (DisplayPort)
IGEN
VGA (Analóg), DisplayPort, MHL-HDMI, Mini DisplayPort,
HDMI, RS232
USB 3.0×4, ami 1×gyorstöltőt foglal magában
Külön szinkron, zöld szinkr.
PC audió bemenet, fejhallgató kimenet
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
7W x 2
PIP (2x eszköz), PBP (4x eszköz)
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar, holland,
portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz, svéd, finn, török, cseh,
ukrán, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, koreai
VESA fali konzol (200 × 200 mm), Kensington-féle zár
DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX,
Tápfeszültség
Bekapcsolt állapotban
Alvó mód (készenléti)
Ki
Ki (AC kapcsoló)
Bekapcsolt mód (ÖKO mód)
95 W (jellemző), 150 W (max.),
< 0,5 W (jellemző)
< 0,3 W (jellemző)
0W
46,5 W (jellemző)
OSD nyelvek
19
4. Műszaki adatok
Tápfeszültség(EnergyStar tesztmódszer)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
Energiafogyasztás
feszültség 100 V~,
feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
Normál működés
71,4 W (jellemző)
71,5 W (jellemző)
72,8 W (jellemző)
Alvó mód (készenléti)
<0,5 W (jellemző)
<0,5 W (jellemző)
<0,5 W (jellemző)
Ki
<0,3 W (jellemző)
<0,3 W (jellemző)
<0,3 W (jellemző)
Ki (AC kapcsoló)
0W
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
Hőleadás*
feszültség 100 V~,
feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
243,69 BTU/h
244,03 BTU/h
248,47 BTU/h
Normál működés
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
Alvó mód (készenléti)
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
Ki
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
Ki (AC kapcsoló)
0 BTU/h
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér (villogó)
Tápegység
Beépített, 100-240 V~, 50/60 Hz
Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x
Mé)
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x
Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány (üzemi)
Hőmérséklet-tartomány
(üzemen kívül)
Relatív páratartalom
Környezeti és fogyasztási adatok
ROHS
EPEAT
Csomagolás
Specifikus anyagok
EnergyStar
904 x 589 x 213 mm
904 x 512 x 88 mm
9,7 kg
8,5 kg
13,509 kg
0°C – 40 °C
-20°C – 60°C
20% – 80%
IGEN
Arany (www.epeat.net)
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
IGEN
20
4. Műszaki adatok
Megfelelés és szabványok
Előírt jóváhagyások
Burkolat
Szín
Felület
CE-jel, FCC B osztály, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
EPA, PSB, WEEE, CCC, CECP, PSE, KC
Fekete/ezüst
fényes és textúrált
Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver csak azon országokban érvényes, ahol a Philips regisztrálja a terméket.
Látogassa meg a www.epeat.net oldalt az Ön országára vonatkozó regisztrációs állapotot illetően.
2. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb verziójának letöltéséért
látogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
3. Az intelligens válaszidő az optimális érték GtG vagy GtG (BW) teszt esetében.
21
4. Műszaki adatok
Megjegyzés
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
1. Vegye figyelembe, hogy a
megjelenítőoptimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 3840 x 2160 képpont @
60 Hz képfrissítés mellett nyújtja. A lehető
legjobb képminőség érdekében ezt a
felbontást használja.
Ajánlott felbontás
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz (analóg bemenet)
3840 x 2160 @ 60 Hz (digitális bemenet)
Ajánlott felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz (digitális bemenet)
VGA: 1920 x 1080 @ 60Hz
HDMI: 3840 x 2160 @ 30Hz,
2560 x 1440 @ 60Hz
DP v1.1: 3840 x 2160 @ 30Hz,
DP v1.2: 3840 x 2160 @ 60Hz,
MHL 2.0: 1920 x 1080 @ 60Hz,
V frek. (kHz)
Felbontás
F. frekv. (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
2. A DisplayPort v1.1 alapértelmezett gyári
beállításában 3840 x 2160 @ 30 Hz
felbontást támogat.
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
A 3840 x 2160 @ 60Hz optimalizált
felbontás érdekében lépjen az OSD menübe
és módosítsa a beállítást DisplayPort v1.2
értékre, ezenkívül győződjön meg arról,
hogy a videokártya támogatja a DisplayPort
v1.2 szabványt.
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
Beállítás elérési útja: [OSD] / [Setup]
(Beállítás) / [DisplayPort] / [1.1, 1.2].
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
 
67,50
1920 x 1080
60,00

88,79
2560 x 1440
59,95
67,50
3840 x 2160
30,00
135,00
3840 x 2160
60,00








 




22
5. Energiagazdálkodás
5. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikus kártyával, illetve a PCre telepített szoftverrel, a megjelenítő
automatikusan képes csökkenteni áramfelvételét,
amikor nem használják. Ha adatbevitelt észlel
billentyűzetről, egérről vagy más adatbeviteli
eszközről, a megjelenítő automatikusan
'felébred'. Az alábbi táblázat mutatja ennek az
automatikus energiatakarékossági szolgáltatásnak
az áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó
V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED színe
Aktív
BE
Igen
Igen
95 W (jellemző)
150 W (max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
0,5 W (jellemző)
Fehér
(villogó)
Kikapcsolva
(AC
kapcsoló)
KI
-
-
0 W (jellemző)
KI
A megjelenítő energiafogyasztásának
megmérésére az alábbi konfigurációt használtuk.
• Saját felbontás: 3840 x 2160
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• Színhőmérséklet: 6500 k, teljes fehér
mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
23
6. Szabályozási információk
CE Declaration of Conformity
6. Szabályozási információk
This product is in conformity with the following
standards
Lead-free Product
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013 (Safety
requirement of Information Technology
Equipment).
Lead free display promotes environmentally
sound recovery and disposal of waste from
electrical and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips Displays safe to use
throughout its life cycle.
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
EPEAT
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker).
(www.epeat.net)
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer desktops,
laptops, and Displays based on 51 environmental
criteria developed through an extensive
stakeholder consensus process supported by
US EPA.
• EN50581:2012 (Technical documentation
for the assessment of electrical and
electronic products with respect to the
restriction of hazardous substances)
• EN 50564:2011 (Electrical and electronic
household and office equipment —
Measurement of low power consumption)
following provisions of directives applicable
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
Displays based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
• 2004/108/EC (EMC Directive).
• 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product
Directive, EC No. 1275/2008 and 642/2009
Implementing)
• 2 011/65/EU (RoHS Directive) and is
produced by a manufacturing organization
on ISO9000 level
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
Benefits of EPEAT
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
24
6. Szabályozási információk
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the Display when connecting this Display
to a computer device.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Note
We recommend you switch off the Display
when it is not in use for a long time.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
nuisibles aux communications radio.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
25
6. Szabályozási információk
Polish Center for Testing and Certification
Notice
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, Display, printer, and so on)
should have the same power supply source.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
26
6. Szabályozási információk
North Europe (Nordic Countries) Information
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
EU Energy Label
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farb Display entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.
On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of
this product in use and the average energy
consumption for 1 year.
Damit Ihr Display immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
27
6. Szabályozási információk
Restriction on Hazardous Substances
statement (India)
Information for U.K. only
This product complies with the “India E-waste
Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
E-Waste Declaration for India
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste.
Instead it is your responsibility to dispose of
your waste equipment by handing it over to
a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment .
The separate collection and recycling of your
waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects
human health and the environment. For more
information about where you can drop off your
waste equipment for recycling in India please
visit the below web link.
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
(B)
(A)
http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page
28
6. Szabályozási információk
How to connect a plug
根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用
标识要求》(也称为中国大陆 RoHS),以下部分
列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含
量。
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
有害物质
部件名称
BROWN -“LIVE”(“L”)
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
外壳
液晶显示屏
电路板组件
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
*
电源适配器
电源线 / 连
铅
汞
镉
六价铬 多溴联苯
(Pb)(Hg)(Cd)(Cr(VI))(PBB)
多溴二
苯醚
(PBDE)
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
接线
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
* :电 路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、
电容、集成电路、连接器等。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T
26572 规定的限量要求以下。
×:表 示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超
出 GB/T 26572 规定的限量要求。
备注:以上“×”的部件中,部分含有有害物质超过是由于目
前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
环保使用期限
电子电气产品有害物质限制使用标识要求说明:
该电子电气产品含有某些有害物质,在环保使用
期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后应
该进入回收循环系统。
-
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性
说明
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此
产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电
子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具
有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处
理。
29
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
kombinációi más egységes színként jelennek
meg.
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák különbözőképpen
jelennek meg a képernyőn. A képpont hibáknak
két kategóriája van, és az egyes kategóriákon
belül számos alképpont hiba szerepel.
7.1 A Philips Lapos megjelenítő
képponthiba-szabályzata
A Philips azért küzd, hogy a legjobb minőségű
termékeket készítse el. Az iparág legmodernebb
gyártási eljárásait használjuk, és szigorú minőség
ellenőrzést végzünk. Ennek ellenére mégis
előfordulhatnak pixel- vagy alpixel-hibák a
TFT megjelenítő paneleken, amelyeket lapos
megjelenítőkön használnak. Egy gyártó sem
garantálja, hogy az általa gyártott panelek
pixelhibáktól mentesek legyenek, de a Philips
szavatolja, hogy az elfogadhatatlan számú
hibákkal rendelkező megjelenítőt garanciálisan
megjavítja vagy kicseréli. Ez a felhívás a különféle
képpont hibákat írja le, és meghatározza
az elfogadható szintet mindegyik típusnál.
Ahhoz, hogy garanciális javításra vagy cserére
legyen jogosult, a TFT megjelenítőpanelen
lévő pixelhibák számának meg kell haladnia a
küszöbértéket. Például egy megjelenítőn a hibás
alpixelek száma nem lehet több az összes alpixel
0,0004%-ánál. Ráadásul, mivel bizonyos képpont
hibák kombinációi jobban látszanak, ezekben
az esetekben a Philips még magasabb minőségi
szabványokat állít fel. Ez világszerte alkalmazott
eljárás.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító, azaz
„bekapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fényes pont egy
olyan alpixel, amely világos marad a képernyőn,
amikor a megjelenítő sötét mintát jelenít meg. A
fényes pont hibák típusai.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
alpixelek
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
pixelek
Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely a három
alképpontból, a három elsődleges színből,
vörösből, zöldből és kékből áll. Több képpont
együtt alkot egy képet. Amikor egy képpont
összes alképpontja világít, a három színes
alképpont egységes fehér képpontként
jelenik meg. Amikor mind sötét, az alképpont
együttesen egységes fekete képpontként jelenik
meg. A világos és sötét alképpontok egyéb
Három szomszédos világító alképpont (egy
fehér képpont).
30
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák közelsége
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több mint
50 százalékkal világosabb kell, hogy legyen a
szomszédos pontoknál; míg a zöld színű fényes
pont 30 százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Mivel az azonos képpont és alképpont hibák,
amelyek egymáshoz közel vannak, jobban
észrevehetők, a Philips megadja a közelségi
határokat a hibákhoz.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fekete pont egy
olyan alpixel, amely sötét marad a képernyőn,
amikor a megjelenítő világos mintát jelenít meg.
A fekete pont hibák típusai.
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális javításra
vagy cserére legyen jogosult, a Philips lapos
megjelenítőben lévő TFT megjelenítőpanelen
lévő pixel-, illetve alpixel-hibák számának meg
kell haladnia az alábbi táblázatokban szereplő
küszöbértéket.
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
3
1
0
15 mm vagy több
3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2. Ez a megjelenítő megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307: Ergonómiai előírások,
elemzések és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus megjelenítőkhöz)
3. Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International Organisation for
Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 2008-11-13.
31
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos
részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt. Az alábbi látható, helyi Philips
ügyfélszolgálati számon is felveheti a kapcsolatot.
Elérhetőségi adatok a NYUGAT-EURÓPA térségre vonatkozóan:
Ország
CSP
Forró drót szám
Ár
Nyitva tartás
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0.07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0.06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223 Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0.08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Elérhetőségi adatok Kínára vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
China
PCCW Limited
4008 800 008
Elérhetőségi adatok ÉSZAK-AMERIKÁRA vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
32
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI térség elérhetőségei:
Ország
Hívóközpont
CSP
Ügyfélszolgálati telefonszám
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
NA
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
NA
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
NA
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
Kazakhstan
NA
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
NA
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
NA
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
NA
AMC
+389 2 3125097
Moldova
NA
Comel
+37322224035
Romania
NA
Skin
+40 21 2101969
Russia
NA
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus NA
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
NA
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
NA
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
NA
Comel
+380 5627444225
Elérhetőségi adatok a LATIN-AMERIKAI térségre vonatkozóan:
Ország
Brazil
Argentina
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
33
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Elérhetőségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan:
Ország
Australia
ASP
AGOS NETWORK PTY LTD
Ügyfélszolgálati telefonszám
Nyitvatartási idő
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086 (Customer
Mon.~Thu. 08:30-12:00;
Hotline)
13:00-17:30
+62-8888-01-9086 (Customer
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Hotline)
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Singapore Pte Ltd
(Philips Consumer Care
Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair Technologies
011 262 3586
Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi Minh
City Branch
+84 8 38248007 Ho Chi Minh
City
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30+84 5113.562666 Danang City
17:30,Sat. 8:00-12:00
+84 5113.562666 Can tho
Province
Philippines
EA Global Supply Chain
Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private Enterprise
Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service Centre
+(99312) 460733, 460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター・サ
ポ ートセンター
0120-060-530
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
34
8. Hibaelhárítás és GYIK
8. Hibaelhárítás és GYIK
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVI-Digital
(DVIdigitális) módban, mivel nem szükséges.
8.1 Hibaelhárítás
Füst vagy szikra látható jelei
• Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
• A biztonság érdekében azonnal húzza
ki a megjelenítő hálózati csatlakozóját a
dugaszolóaljzatból.
• Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
problémákkal foglalkozik. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálat képviselőjével.
Általános problémák
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED
nem világít)
• Győződjön meg arról, hogy megfelelően
csatlakozik a hálózati tápkábel a megjelenítő
hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz.
• Először győződjön meg arról, hogy a
megjelenítő elején lévő üzemkapcsolót
gomb KI helyzetben van, majd nyomja meg,
hogy BE helyzetben legyen.
Képproblémák
A kép nincs középen
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD Fő
kezelőszervek Setup (Beállítás) menüpontja
Phase (Fázis)/Clock (Órajel) elemének
segítségével. Ez csak VGA módban működik.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED
fehér színű)
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
be van kapcsolva.
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a számítógéphez.
• Győződjön meg arról, hogy a megjelenítő
videokábelének dugójában egyik érintkezőtű
sem görbült el. Amennyiben igen, javítsa
meg vagy cserélje ki a kábelt.
• Elképzelhető, hogy az Energiatakarékos
funkció aktív
A kép remeg a képernyőn
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a grafikuskártyához
vagy a PC-hez.
Függőleges vibrálás tapasztalható
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
• Szüntesse meg a függőleges sávokat az
OSD Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja Phase (Fázis)/Clock (Órajel)
elemének segítségével. Ez csak VGA
módban működik.
A képernyőn a következő üzenet látható:
Attention
Check cable connection
Vízszintes vibrálás tapasztalható
• Győződjön meg arról, hogy a megjelenítő
videokábele megfelelően csatlakozik a
számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a Gyors
telepítési útmutatót is).
• Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik érintkező
sem a megjelenítő videokábelében.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
be van kapcsolva.
Az AUTO gomb nem működik
• Az auto funkció kizárólag VGA-analóg
módban működik. Ha az eredmény nem
elfogadható, az OSD menüben elvégezheti
a kézi beállításokat.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
• Szüntesse meg a függőleges sávokat az
OSD Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja Phase (Fázis)/Clock (Órajel)
elemének segítségével. Ez csak VGA
módban működik.
35
8. Hibaelhárítás és GYIK
A kép homályosnak, halványnak vagy túl
sötétnek tűnik
• Az OSD segítségével állítsa be a
kontrasztot és a fényerőt.
További információkért olvassa el a Fogyasztói
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapcsolatba
a Philips ügyfélszolgálati munkatársával.
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután kikapcsolják
a monitort.
• Ha az LCD-megjelenítőhosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat jelenít
meg, a kép „beéghet”, amit „utóképnek”,
illetve „szellemképnek” is neveznek. A
„beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
jól ismert jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek többségében a
„beégett” kép, „utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott idő elteltével,
ha kikapcsolják a monitort.
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a megjelenítőt őrizetlenül
hagyja.
• Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCD-megjelenítő
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
• Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése
esetén a súlyos „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” tünetei nem szűnnek meg, és
nem javíthatók. Ilyen kárra nem vonatkozik
a garancia.
8.2 Általános GYIK
K1:
mikor üzembe helyezem a
A
megjelenítőt, mi a teendő, ha a
képernyőn a 'Cannot display this video
mode (Nem jeleníthető meg ez a videó
mód)' üzenet látható?
Válasz: A megjelenítő ajánlott felbontása: 3840
x 2160 @60 Hz.
• Húzza ki a kábeleket, majd csatlakoztassa a
PC-t a korábban használt megjelenítőhöz.
• A Windows Start menüben jelölje ki
a Beállítások/Vezérlőpult elemet. A
Vezérlőpult ablakban jelölje ki a Megjelenítő
ikont. A Megjelenítő vezérlőpanelben
jelölje ki a 'Settings (Beállítások)' fület. A
beállítások fülön, a 'desktop area (asztal
területe)' panelben mozgassa a csúszkát
3840 x 2160 képpont értékre.
• Nyissa meg az „Advanced Properties
(Speciális tulajdonságok)” fület, állítsa a
képfrissítést 60 Hz-re, majd kattintson az
OK gombra.
• Indítsa újra a számítógépet és ismételje meg
a 2. és 3. lépést, hogy meggyőződjön, a PC
beállítása 3840 x 2160 @ 60 Hz képfrissítés
mellett.
• Állítsa le a számítógépet, válassza le a régi
megjelenítőt, majd csatlakoztassa újra a
Philips LCD megjelenítőt.
• Kapcsolja be a megjelenítőt, majd a PC-t.
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa be a PC megjelenítési felbontását
a megjelenítő ajánlott natív felbontásának
megfelelően.
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyőn
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia normális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.
K2:
i az LCD megjelenítő ajánlott
M
képfrissítési sebessége?
Válasz: Az LCD megjelenítők ajánlott
képfrissítési sebessége 60 Hz.
Bármilyen, képernyőn megjelenő zavar
esetén beállíthatja 75 Hz-re, hogy
meggyőződön, megszűnt a zavar.
A „bekapcsolt állapotot jelző” lámpa fénye túl
erős, és zavaró.
• A „bekapcsolt állapotot” jelző fényt az OSD
Fő kezelőszervek Beállítás menüpontja
bekapcsolt állapotot jelző LED elemének
segítségével állíthatja be.
K3:
36
ire valók a CD-ROM-on található
M
.inf és .icm kiterjesztésű fájlok?
Hogyan telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
8. Hibaelhárítás és GYIK
Válasz: Ezek a megjelenítő illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a használati
utasítás úmutatását az illesztőprogramok
telepítéséhez. A megjelenítő első
telepítése alkalmával a számítógép
esetleg kérheti a megjelenítő
illesztőprogramjait (.inf és .icm fájlokat),
illetve az ezeket tartalmazó lemezt.
Kövesse az utasításokat és helyezze be
a csomagban lévő CD-ROM lemezt. A
megjelenítő illesztőprogramjai (.inf és
.icm kiterjesztésű fájlok) automatikusan
telepítésre kerülnek.
• Nyomja meg az „OK” gombot az
OSD (On Screen Display – képernyőn
megjelenő) menü megjelenítéséhez
• Nyomja meg a „Lefelé nyíl” gombot a
„Szín” lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg az „OK” gombot, hogy
belépjen a színbeállításba. Az alábbi három
beállítás áll rendelkezésre.
1. Color Temperature (Színhőmérséklet):
a hat beállítás a következő 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K és 11500K.
Az 5000K tartományban a panel
„melegnek tűnik vörösesfehér tónussal”,
míg a 11500K színhőmérséklet „hideg,
kékesfehér tónust ad”.
K4:
Hogyan állíthatom át a felbontást?
Válasz: Az Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és megjelenítője
együtt határozzák meg a rendelkezésre
álló felbontást. A kívánt felbontást
a Windows® Vezérlőpult „Display
properties (Megjelenítés tulajdonságai)”
panel segítségével választhatja ki.
2. sRGB: Ez egy szabvány, amely a
színek megfelelő cseréjét biztosítja
különböző eszközök között (pl. digitális
fényképezőgépek, megjelenítők,
nyomtatók, lapolvasók stb.)
K5:
i történik, ha eltévedek a megjelenítő
M
beállítása közben az OSD-n?
Válasz: Egyszerűen nyomja meg az OK gombot,
majd válassza a 'Alaphelyzet' pontot az
összes gyári beállítás előhívásához.
3. User Define (Felhasználó által definiált): A
felhasználó tetszése szerint kiválaszthatja
a beállítást a vörös, zöld és kék szín
módosításával.
K6:
E llenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
Válasz: Általánosságban javasolt óvni a
panel felületét a túlzott ütődéstől
és megvédeni az éles, illetve tompa
tárgyaktól. A megjelenítő kezelése
közben győződjön meg arról, hogy nem
gyakorol nyomást a panel felületére. Ez
befolyásolhatja a garanciális feltételeket.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének
mértéke. Ez az érték abszolút skálán fejezhető
ki, (Kelvin fokban). Alacsonyabb hőmérsékleten,
például 2004K fokon a tárgy vörös, míg
magasabb hőmérsékleten, például 9300K fokon
kék. A semleges színhőmérséklet 6504K fokon
fehér.
K7:
Hogyan tisztítsam az LCD felületét?
Válasz: Általános tisztításhoz tiszta, puha
törlőrongyot használjon. Az alaposabb
tisztításhoz izopropil-alkoholt használjon.
Soha ne használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont, hexánt stb.
K9: satlakoztathatom-e az LCDC
megjelenítőt bármilyen PC-hez,
munkaállomáshoz vagy Mac-hez?
Válasz: Igen. Valamennyi Philips LCD megjelenítő
kompatibilis a szabvány PC-kkel, Macekkel és munkaállomásokkal. Előfordulhat,
hogy kábeladapter szükséges a
megjelenítő Mac számítógéphez
történő csatlakozása esetén. További
tájékoztatásért kérjük, lépjen kapcsolatba
a Philips értékesítési képviselővel.
K8: udom-e módosítani a megjelenítő
T
színbeállítását?
Válasz: Igen, az alábbi eljárással az OSD
menüben módosítani tudja a
színbeállítást:
37
8. Hibaelhárítás és GYIK
K10: T
ámogatják-e a Philips LCD
megjelenítők a Plug-and-Play szabványt?
13.K: H
ogyan oldhatom ki/zárolhatom a
gyorsgombot?
Válasz: Nyomja meg a
gombot 10
másodpercig a gyorsgomb kioldásához/
lezárásához. A megjelenítő ilyenkor
megjeleníti a “Figyelem” üzenetet a
kioldott/zárolt állapot megjelenítéséhez
az alábbi ábrákon látható módon.
Válasz: Igen, a megjelenítők kompatibilisek a
Plug-and-Play szabvánnyal a Windows
8.1/8/7 operációs rendszerek esetében.
K11: M
i a képállandósulás, beégés, utókép
vagy szellemkép az LCD paneleken?
Attention
Válasz: Ha az LCD-megjelenítőhosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek. A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség az
LCD panel technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép, „utókép”
vagy „szellemkép” fokozatosan eltűnik
egy adott idő elteltével, ha kikapcsolják a
megjelenítőt.
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
megjelenítőt őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCDmegjelenítő mozdulatlan tartalmat
jelenít meg.
Display control unlocked
Attention
Display control locked
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
K12: M
iért nem éles a szöveg a
megjelenítőn, és miért szögletesek a
betűk rajta?
Válasz: A LCD-megjelenítő optimális
teljesítményét saját felbontása, azaz
3840 x 2160 képpont @ 60 Hz
képfrissítés mellett nyújtja. A lehető
legjobb képminőség érdekében ezt a
felbontást használja.
38
8. Hibaelhárítás és GYIK
8.3 Multiview GYIK
K1:
Növelhetem-e a PIP mellékablak
méretét?
Válasz: Igen, 3 méret közül választhat: [Small]
(Kicsi) , [Middle] (Közepes), [Large]
(Nagy). Nyomja meg a
gombot
az OSD menü aktiválásához. Válassza
ki a kívánt [PIP Size] (PIP méret)
lehetőséget a [PIP / PbP] főmenüből.
K2:
Hogyan lehet videó bemenettől
független audió lejátszást végezni?
Válasz: Az audió forrás normális esetben a fő
képforráshoz kötődik. Ha módosítani
akarja az audió forrás bemenetet
(például: MP3-lejátszót hallgatni a
kiválasztott videó forrástól függetlenül),
nyomja meg a
gombot, hogy
belépjen az OSD menübe. Válassza
ki a kívánt [Audio Source] (Audió
forrás) lehetőséget az [Audio] (Audió)
főmenüből.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor
legközelebb bekapcsolja a megjelenítőt,
alapértelmezésképen a korábban
használt audió forrást fogja kiválasztani.
Amennyiben módosítani akarja, újra
végig kell mennie a kiválasztás fenti
lépésein, hogy új audió forrását állíthassa
be alapértelmezettként.
U
 
 




39
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva!
A Philips és a Philips pajzs embléma a
Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei és felhasználásuk a
Koninklijke Philips N.V. engedélyével történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: BDM4065E1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement