Philips Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával 328E8QJAB5/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával 328E8QJAB5/00 Felhasználói kézikönyv
328E8
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
Ügyfélszolgálat és jótállás
Hibaelhárítás és GYIK
1
16
20
Tartalomjegyzék
1.Fontos.............................................. 1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás..................................... 1
1.2 Kiegészítő megjegyzések............ 2
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése........................... 3
2. A monitor beállítása.................... 4
2.1 Üzembe helyezés......................... 4
2.2 A monitor kezelése....................... 6
3.Képoptimalizálás.......................... 8
3.1SmartImage.................................... 8
3.2SmartContrast................................ 9
4.FreeSync........................................10
5. Műszaki adatok............................. 11
5.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok..................................14
6.Energiagazdálkodás................... 15
7. Ügyfélszolgálat és jótállás........ 16
7.1 A Philips Lap monitor
képponthiba-politikája..............16
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás........19
8. Hibaelhárítás és GYIK................20
8.1Hibaelhárítás................................20
8.2 Általános GYIK............................. 22
1. Fontos
1. Fontos
•
Ez az elektronikus felhasználói
kézikönyv mindenkinek szól, aki a
Philips monitort használja. A monitor
használata előtt szánjon időt e
felhasználói kézikönyv elolvasására.
A kézikönyv fontos információkat és
megjegyzéseket tartalmaz a monitor
kezeléséről.
•
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha
a készüléket rendeltetésének megfelelő
célra használták a használati utasításnak
megfelelően, és a tulajdonos bemutatja
az eredeti számlát vagy készpénzes
nyugtát, amelyen szerepel a vásárlás
dátuma, a forgalmazó és a típus neve és
a készülék gyártási száma.
•
•
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
tápkábel és a konnektor könnyen
elérhetőek.
Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával
kapcsolja ki, a megfelelő működés
érdekében várjon 6 másodpercig,
mielőtt újra csatlakoztatná a
hálózati, illetve az egyenáramú
tápkábelt.
Kizárólag a Philips által jóváhagyott
hálózati tápkábelt használja. Ha a
csomagolás esetleg nem tartalmazza
a hálózati tápkábelt, kérjük lépjen
a helyi márkaszervizzel. (Forduljon
a Fogyasztói Információs Központ
Ügyfélszolgálatához)
Ne tegye ki a monitort erős
rezgésnek vagy ütődésnek működés
közben.
A monitort ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
Karbantartás
• Hogy megóvja a monitort az
esetleges sérüléstől, ne nyomja
erősen az LCD panel felületét.
A monitor mozgatása közben az
emeléshez mindig a keretet fogja
meg. Soha ne emelje fel a monitort
úgy, hogy az LCD panelra teszi a
kezét vagy ujját.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha
hosszabb ideig nem fogja használni.
• Húzza ki a monitor tápkábelét,
ha kissé nedves kendővel kell
megtisztítania. A képernyő felületét
száraz ruhával le lehet törölni, ha
a tápfeszültség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne használjon szerves
oldószereket, mint például alkoholt
vagy ammónia alapú folyadékokat a
monitor tisztítására.
• Az áramütés és a készülék
maradandó károsodásának
kockázatát elkerülendő, ne tegye ki a
monitor por, eső, víz, illetve túlzottan
nedves környezet hatásának.
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/
vagy mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az
utasításokat, amikor a monitort beköti
és használja.
Működés közben
• Tartsa a monitort távol a
közvetlen napfénytől, az igen
erős fényforrásoktól és egyéb
hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek
való kitétel a monitor elszíneződését
és rongálódását eredményezheti.
• Távolítsa el a monitor közeléből
az olyan tárgyakat, amelyek a
szellőzőnyílásokba eshetnek,
illetve megakadályozhatják a
monitor elektronikus alkatrészeinek
megfelelő szellőzését.
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• A monitor elhelyezése előtt
győződjön meg arról, hogy a
1
1. Fontos
• Ha a monitorra folyadék kerül,
azonnal törölje le száraz kendővel.
• Ha a monitor belsejébe idegen
anyag vagy víz jut, kérjük azonnal
áramtalanítsa és húzza ki a hálózat
tápkábelt. Ezután távolítsa el az
idegen anyagot, illetve vizet, majd
szállítsa a monitort a márkaszervizbe.
• Ne tárolja vagy használja a monitort
hő, közvetlen napfény, vagy rendkívül
hideg hatásának kitett helyen.
• A monitor legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb
élettartama érdekében, kérjük, olyan
helyen használja a monitort, amely az
alábbi hőmérséklet- és páratartalomtartományba esik.
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
• Páratartalom: 20-80 % relatív
páratartalom
• FONTOS: Mindig aktiváljon egy
mozgó képernyővédő programot,
ha a monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha a monitor
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek”
is neveznek.
• A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
Szerviz
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják
ki.
• Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges
dokumentumra van szüksége,
kérjük lépjen kapcsolatba a helyi
márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
• A szállítással kapcsolatos
információkért lásd a „Műszaki
adatok” című fejezetet.
• Soha ne hagyja a monitort közvetlen
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal,
ha a monitor nem működik megfelelően,
illetve ha nem biztos arról, hogy milyen
eljárást kövessen, ha betartották a
Kézikönyv kezelési utasításait.
1.2 Kiegészítő megjegyzések
A következő alfejezetek az egyes
nemzeti konvenciókat tartalmazzák,
melyeket figyelembe kell venni a
terméknél.
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a
szöveg félkövér vagy dőlt betűvel is
kinyomtatható. Ezek a blokkok bizonyos
megjegyzéseket, felhívásokat vagy
figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
következőek:
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres
képfrissítő alkalmazás aktiválásának
mellőzése esetén a súlyos „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” tünetei nem
szűnnek meg, és nem javíthatók. Ilyen
kárra nem vonatkozik a garancia.
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és
tippeket jelöl, amelyek segítségével
hatékonyabban tudja használni
számítógépét.
2
1. Fontos
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a
figyelmet, és segítséget nyújt abban,
hogy hogyan kerülje el a problémát.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem
kísérik őket ikonok. Ilyen esettekben a
figyelmeztetés speciális formátumát
kötelezően jelezzük.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 A termék és a
csomagolóanyag
megsemmisítése
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai (WEEE)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
3
2. A monitor beállítása
A monitorállvány felszerelése
2. A monitor beállítása
1. Helyezze a monitort a
kijelzőpanellel lefelé egy puha és
sima felületre, ügyelve arra, nehogy
megkarcolódjon vagy megsérüljön a
kijelzőpanel.
2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
328E8
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
2. Mindkét kézzel fogja meg a talpat
és határozott mozdulattal illessze a
talpat az oszlopba.
(1)Óvatosan rögzítse a talpat az
oszlopra és figyeljen a retesz
kattanására.
Contents:
on i n
© 2017 K
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
e
klijk
Ph
ilip
n
sio
r
ll
na
.V
er
A
.V.
sN
www.philips.com/welcome
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
s
r
ve
d
.U
na
uth
o
rize
dd
u p li
catio
n is
a violation of applic
able
ad
s. M
law
Ch
i
ht
ig
es
er
ea
nd
pr
in
d
te
in
* CD
AC/DCAdapter
adapter
AC/DC
* DP
Audió kábel
**Audio
cable
(2)Ujjal húzza meg a talp alján lévő
csavart, hogy a talpat szorosan az
oszlophoz rögzítse.
* VGA
* HDMI
* Térségtől függően eltér.
2
Megjegyzés
328E8QJAB5: Kizárólag a következő
AC/DC adaptert használja: Philips
ADPC2065.
328E8QJSB5L: Kizárólag a következő
AC/DC adaptert használja: Philips
ADPC1936.
1
4
2. A monitor beállítása
Csatlakoztatás a PC-hez
monitort. Ha a monitor képet jelenít
meg, a telepítés kész.
328E8QJAB5
3 2
6 5 4
1
7
6
2
5
1
4
3
1 AC/DC yápfeszültség bemenet
2 Fülhallgató csatlakozó
3 Audió bemenet
4 VGA bemenet
5 HDMI bemenet
6 DP bemenet
7 Kensington lopásgátló zár
328E8QJSB5L
2 1
5 4 3
6
5
2
4
3
1
1 AC/DC yápfeszültség bemenet
2 Audió bemenet
3 VGA bemenet
4 HDMI bemenet
5 DP bemenet
6 Kensington lopásgátló zár
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati
tápkábelt a monitor hátulján lévő
aljzathoz.
2. Kapcsolják ki a számítógépet,
és húzzák ki csatlakozóját az
áramforrásból.
3. Csatlakoztassa a monitor jelkábelét
a számítógép hátulján lévő videócsatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa számítógépét és
monitorját egy közeli aljzatba.
5. Kapcsolja be a számítógépet és a
5
2. A monitor beállítása
a képernyő teljesítményének beállítását,
illetve a monitorok funkcióinak közvetlen
kiválasztását a képernyőn megjelenő
utasítás-ablakban. Az alábbiakban
látható egy felhasználóbarát képernyőn
megjelenő kezelőfelület:
2.2 A monitor kezelése
Elölnézeti termékleírás
 




2
8
7E
8
Q
S
:


Nyomja meg, hogy
bekapcsolja a készüléket.
Tartsa lenyomva több
mint 3 másodpercig
a tápfeszültség
kikapcsolásához.
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás
megerősítése.

Alapinformációk és egyszerű
útmutatások az irányító billentyűkhöz
A Philips megjelenítő OSD menüjének
megnyitásához egyszerűen használja a
kijelzőkáva mögötti szimpla gombot. A
szimpla gomb botkormányként működik.
A kurzor közvetlen mozgatásához
egyszerűen tolja a gombot valamelyik
irányba. Nyomja meg a gombot a kívánt
lehetőség kiválasztásához.
A hangerő beállítása.
Az OSD menü beállítása.
A bemeneti jelforrás
váltása.
Az OSD menü beállítása.
SmartImage. Több
lehetőség közül lehet
választani: SFPS, Racing
(Versenyzés), RTS, Gamer1
(Játékos1), Gamer2
(Játékos2), LowBlue mode
(Csökkentett kék mód) és
Off (Ki).
Visszalépés az előző OSDszintre.
Az OSD menü leírása
Mi az a képernyőn megjelenő menü
(On-Screen Display – OSD)?
Valamennyi Philips LCD monitor
rendelkezik képernyőn megjelenő
(On-Screen Display - OSD) menüvel.
Lehetővé teszi a végfelhasználó számára
6
2. A monitor beállítása
Az OSD menü
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt
használhatja referenciának, amikor
később szeretne módosításokat végezni.
Main menu
A monitor optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 1920×1080 képpont és
60 Hz képfrissítés mellett nyújtja. Ha a
monitort ettől eltérő felbontás mellett
kapcsolják be, figyelmeztető üzenet
jelenik meg a képernyőn: Use 1920×1080
képpont és 60Hz for best results.
(A legjobb eredmény érdekében az
1920×1080 képpont és 60Hz felbontást
használja).
Sub menu
LowBlue
Mode
On
Off
Input
VGA
HDMI
DisplayPort
Picture
Brightness
Contrast
Sharpness
SmartResponse
SmartContrast
SmartFrame
1, 2, 3
0~100
0~100
0~100
A saját felbontásra vonatkozó
figyelmeztetés kikapcsolható az OSD
(On Screen Display) menü Setup
(Beállítás) menütételében.
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
On, Off
Size (1,2,3,4,5,6,7)
Brightness (0~100)
Contrast(0~100)
H. position
V. position
SmartSize
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
Panel Size
17'': (5:4)
Fizikai funkció
Dönthetőség
10°
19'': (5:4)
19''W: (16:10)
22''W: (16:10)
-5°
18.5W'': (16:9)
19.5''W: (16:9)
20''W: (16:9)
21.5''W: (16:9)
23''W: (16:9)
24''W: (16:9)
27''W: (16:9)
1:1
31.5''W: (16:9)
Aspect
Audio
Volume
0~100
On, Off
Stand-Alone
(available for selective models)
Mute
On, Off
Audio In, HDMI, DisplayPort
Audio Source
(available for selective models)
Color
Color Temperature
sRGB
User Define
Default(328E8QJSB5L),6500K,
9300K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
OSD Setting
Horizontal
Vertical
Transparency
Setup
Auto
OSD Time Out
H.Position
V.Position
Phase
Clock
Resolution
Notification
Reset
Information
0~100
0~100
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
0~100
0~100
0~100
0~100
On, Off
Yes, No
Felbontással kapcsolatos
nyilatkozat
7
3. Képoptimalizálás
Hogyan engedélyezem a
SmartImage programot?
3. Képoptimalizálás
3.1 SmartImage
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a
különféle tartalomnak megfelelően
és valós időben, dinamikusan állítja a
fényerőt, kontrasztot, színhőmérsékletet
és élességet. Akár szöveges
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket
jelenít meg, vagy videót néz, a Philips
SmartImage nagyszerű, optimalizált
teljesítményt nyújt.
1. Tolja balra a gombot a SmartImage
képernyőmenü indításához.
2. Nyomja fel vagy le a választáshoz
SFPS, Racing (Versenyzés),
RTS, Gamer1 (Játékos1), Gamer2
(Játékos2), LowBlue mode
(Csökkentett kék mód) és Off (Ki).
3. A SmartImage képernyőkijelzés 5
másodpercig a képernyőn marad,
illetve a gomb balra tolásával is
megerősítheti a kiválasztást.
Több lehetőség közül lehet választani:
SFPS, Racing (Versenyzés), RTS, Gamer1
(Játékos1), Gamer2 (Játékos2), LowBlue
mode (Csökkentett kék mód) és Off (Ki).
Miért van szükségem rá?
Bármilyen monitorral szemben az a
kívánalom, hogy kedvenc tartalmát
optimálisan jelenítse meg. A SmartImage
szoftver valós időben, dinamikusan
állítja a fényerőt, kontrasztot, színt
és élességet a lehető legjobb
monitornézési élmény érdekében.
Hogyan működik?

A SmartImage egy élenjáró Philips
technológia, amely elemzi a képernyőn
megjelenített tartalmat. A SmartImage az
Ön által kiválasztott üzemmód alapján,
dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
színtelítettségét és élességét a lehető
legjobb megjelenítés érdekében
– mindezt valós időben, egyetlen
gombnyomásra.




 
 
 

• FPS: FPS (First Person Shooters Lövöldözős) játékhoz megfelelő
üzemmód. A sötét témák
feketeszintjét javítja.
8
3. Képoptimalizálás
• Racing (Verseny): Versenyzős
játékhoz megfelelő üzemmód. A
lehető leggyorsabb válaszidőt és
magas színtelítettséget biztosít.
3.2 SmartContrast
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely
dinamikusan elemzi a megjelenített
tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a LCD monitor
kontrasztarányát a képek maximális
tisztasága és élvezete érdekében
úgy, hogy fokozza a háttérvilágítást
a tisztább, élesebb és fényesebb
kép érdekében, illetve lejjebb veszi a
háttérvilágítást a sötétebb hátterű képek
tiszta megjelentése érdekében.
• RTS: RTS (Real Time Strategy - Valós
idejű stratégiai) játékhoz megfelelő
üzemmód, a felhasználó által
kiválasztott rész kiemelhető RTS
játékhoz (SmartFrame-en keresztül).
A képminőség a kiemelt területen
állítható.
• Game 1 (Játék 1): A felhasználó saját
beállításai menthetők mint Jaték 1.
• Game 2 (Játék 2): A felhasználó
saját beállításai menthetők mint
Jaték 2.
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető
legtisztább és szemnek kényelmes
kép. A SmartContrast dinamikusan
szabályozza a kontrasztot és beállítja a
háttérvilágítást a játékok és videoképek
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai
munka szövegének tiszta, olvasható
megjelenítése érdekében. A monitor
energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a monitor
megnövelt élettartamát eredményezi.
• LowBlue mode (Csökkentett
kék mód) : LowBlue Mode a
szemkímélő hatékonyság érdekében.
Kutatások igazolták, hogy az
ibolyántúli sugarakhoz hasonlóan
a rövidhullámú kék fény, amit a
LED kijelzők kibocsátanak tartós
használat mellett szemkárosodást
okozhatnak és hosszú távon
befolyásolhatják a látást. A Philips
által az egészség-megőrzés
érdekében kifejlesztett LowBlue
mód intelligens szoftver technológiát
alkalmaz az ártalmas rövidhullámú
kék fény kiküszöböléséhez.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot,
valós időben elemzi a megjelenített
tartalmat, és beállítja a színeket, illetve
szabályozza a háttérvilágítás erejét.
Ez a funkció dinamikusan javítja a
kontrasztot, hogy videók nézegetése,
illetve játék közben még jobban
szórakozzon.
• Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage
általi optimalizálás.
9
4. Free Sync
■■ Videokártya: R9 290/300 sorozat és
R7 260 sorozat
4. FreeSync
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A számítógépes játékok rendkívül hosszú
ideig tökéletlen élményt nyújtottak
a játékosoknak, mivel a grafikus
processzor és a monitorok különböző
sebességgel végeztek frissítést. Néha
előfordul, hogy a grafikus processzor
számos új képet képes előállítani a
monitor egyetlen frissítése alatt, így
a monitoron minden egyes képből
csak darabokat jelenít meg, mely
egyetlen képpé olvad össze. Ezt a
jelenséget nevezzük „képszakadásnak”
(tearing). A játékosok ezt a problémát a
„v-sync” nevű funkció alkalmazásával
orvosolhatják, de ilyenkor a kép
szaggatott lehet, mivel a GPU az új
képek előállítása előtt megvárja a
monitor erre irányuló kérését.
AMD Radeon R9 300 sorozat
AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R9 360
AMD Radeon R7 360
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
■■ Processzor: A-sorozatú asztali és
mobil APU-k
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V-sync használata esetén az egér
érzékenysége és a másodpercenként
megjelenő képek száma is csökkenhet.
Az AMD FreeSync™ technológiája
az összes ilyen jellegű problémát
megszünteti, azáltal, hogy új kép
elkészülése esetén lehetővé teszi a
GPU számára, hogy frissítési parancsot
küldjön a monitornak, így hihetetlenül
egyenletes, gyorsan reagáló,
képszakadásmentes játékélményt
biztosít a játékosok számára.
A kompatibilis videokártyák listáját
alább találja.
■■ Operációs rendszer
• Windows 10/8.1/8/7
10
AMD A10-7890K
AMD A10-7870K
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7670K
AMD A8-7650K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Műszaki adatok
5. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Képpont-méret
SmartContrast
Válaszidő (jellemző)
SmartResponse
Optimális felbontás
Látószög
Képjavítás
Megjeleníthető
színek száma
Széles
színterjedelem
VA LCD
W-LED rendszer
31,5” W (80 cm)
16:9
0,363 x 0,363 mm
20,000,000:1
21 ms (GtG)
5 ms (GtG)
1920x1080 @ 60Hz
178° (V) / 178° (F) @ C/R > 10
SmartImage
16,7 millió
IGEN (328E8QJAB5)
50Hz-76Hz ( analóg, digitális)
48Hz-76Hz ( HDMI); 48Hz-76Hz(Free Sync a HDMI)
48Hz-76Hz ( DP); 48Hz-76Hz(Free Sync a DP)
30KHz-83KHz ( analóg, digitális)
Vízszintes frekvencia 30KHz-85KHz ( HDMI); 30KHz-85KHz (Free Sync a HDMI)
85KHz (DP); 85KHz (Free Sync a DP)
sRGB
IGEN
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
VGA(analóg), HDMI, DP(digitális, HDCP)
Audió Be/Ki
PC audió bemenet, Fülhallgató csatlakozó (328E8QJAB5)
Bemeneti jel
Külön szinkron, zöld szinkr.
Függőleges frissítési
sebesség
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi
funkciók
Plug and Play
kompatibilitás
Állvány
Dönthetőség
3W x 2 (328E8QJAB5)
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar, holland,
portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz, svéd, finn, török,
cseh, ukrán, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán,
koreai
Kensington-féle zár
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
-5° / +10°
11
5. Műszaki adatok
328E8QJAB5
Tápfeszültség
Fogyasztás
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Bekapcsolt állapotot
jelző LED
Tápegység
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~, feszültség 115 V~, feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
43,72 W (jellemző) 43,82 W (jellemző) 43,92 W (jellemző)
< 0,5 W (jellemző) < 0,5 W (jellemző) < 0,5 W (jellemző)
< 0,3 W (jellemző) < 0,3 W (jellemző) < 0,3 W (jellemző)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~, feszültség 115 V~, feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
149,22 BTU/óra
149,56 BTU/óra
149,90 BTU/óra
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
<1,71 BTU/óra
<1,71 BTU/óra
<1,71 BTU/óra
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér
(villogó)
Külső, 100-240 V~, 50-60 Hz
328E8QJSB5L
Tápfeszültség
Fogyasztás
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Bekapcsolt állapotot
jelző LED
Tápegység
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~, feszültség 115 V~, feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
25,90 W
26,00 W
26,10 W (jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
< 0,5 W (jellemző) < 0,5 W (jellemző) < 0,5 W (jellemző)
< 0,3 W (jellemző) < 0,3 W (jellemző) < 0,3 W (jellemző)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~, feszültség 115 V~, feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
88,40 BTU/óra
88,74 BTU/óra
89,08 BTU/óra
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
<1,71 BTU/óra
<1,71 BTU/óra
<1,71 BTU/óra
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
<1,02 BTU/óra
(jellemző)
(jellemző)
(jellemző)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér
(villogó)
Külső, 100-240 V~, 50-60 Hz
Méretek
12
5. Műszaki adatok
Termék állvánnyal
(Sz x Ma x Mé)
Termék állvány nélkül
(Sz x Ma x Mé)
Termék, csomagolással
(Sz x Ma x Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány
(működés)
Relatív páratartalom
(működés)
Légköri nyomás
(működés)
Hőmérséklet-tartomány
(üzemen kívül)
Relatív páratartalom
(üzemen kívül)
Légköri nyomás
(üzemen kívül)
721 x 525 x 223 mm
721 x 434 x 76 mm
836 x 648 x 186 mm
7,20kg
6,90kg
10,11Kg
0°C – 40°C
20% – 80%
700 és 1060 hPa között
-20°C – 60°C
10% – 90%
500 és 1060 hPa között
Környezeti
ROHS
Csomagolás
Specifikus anyagok
Megfelelés és szabványok
IGEN
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
Előírt jóváhagyások
328E8QJAB5: CE-jelölés, FCC B osztály, CU-EAC,
ISO9241-307, VCCI B osztály, RCM, CCC, CECP, BSMI
328E8QJSB5L: CCC, CECP
Burkolat
Szín
Felület
Fekete
Fényes
Megjegyzés
1.Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb
verziójának letöltéséért látogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
2.Az intelligens válaszidő az optimális érték GtG vagy GtG (BW) teszt esetében.
13
5. Műszaki adatok
5.1 Felbontás és előre beállított üzemmódok
Maximális felbontás
[email protected] (analóg bemenet)
[email protected] (digitális bemenet)
Ajánlott felbontás
[email protected] (digitális bemenet)
V frek.
(kHz)
Felbontás
F. frekv.
(Hz)
31,47
720x400
70,09
31,47
640x480
59,94
35,00
640x480
66,67
37,86
640x480
72,81
37,50
640x480
75,00
37,88
800x600
60,32
46,88
800x600
75,00
48,36
1024x768
60,00
60,02
1024x768
75,03
63,89
1280x1024
60,02
79,98
1280x1024
75,03
55,94
1440x900
59,89
70,64
1440x900
74,98
65,29
1680x1050
59,95
67,50
1920x1080
60,00
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a monitor optimális teljesítményét saját felbontása, azaz
[email protected] mellett nyújtja. A lehető legjobb képminőség érdekében ezt a
felbontást használja.
14
6. Energiagazdálkodás
6. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikus kártyával, illetve a
PC-re telepített szoftverrel, a monitor
automatikusan képes csökkenteni
áramfelvételét, amikor nem használják.
Ha adatbevitelt észlel billentyűzetről,
egérről vagy más adatbeviteli eszközről,
a monitor automatikusan „felébred”.
Az alábbi táblázat mutatja ennek az
automatikus energiatakarékossági
szolgáltatásnak az áramfelvételi és
jeltovábbítási jellemzőit:
328E8QJAB5
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED
színe
Aktív
BE
Igen
Igen
43,82 W (jellemző)
57,29 W (Max.)
Fehér
Alvás
funkció
KI
Nem
Nem
< 0,5 W (jellemző)
Fehér
(villogó)
Kikapcsolva
KI
-
-
< 0,3 W (jellemző)
KI
328E8QJSB5L
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED
színe
Aktív
BE
Igen
Igen
26,00 W (jellemző)
30,00 W (Max.)
Fehér
Alvás
funkció
KI
Nem
Nem
< 0,5 W (jellemző)
Fehér
(villogó)
Kikapcsolva
KI
-
-
< 0,3 W (jellemző)
KI
A monitor energiafogyasztásának
megmérésére az alábbi konfigurációt
használtuk.
• Saját felbontás: 1920x1080
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• Színhőmérséklet: 6500 k, teljes
fehér mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
15
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpontok és alképpontok
7. Ügyfélszolgálat és
jótállás
Egy képpont vagy képelem, mely
a három alképpontból, a három
elsődleges színből, vörösből, zöldből
és kékből áll. Több képpont együtt alkot
egy képet. Amikor egy képpont összes
alképpontja világít, a három színes
alképpont egységes fehér képpontként
jelenik meg. Amikor mind sötét, az
alképpont együttesen egységes fekete
képpontként jelenik meg. A világos és
sötét alképpontok egyéb kombinációi
más egységes színként jelennek meg.
7.1 A Philips Lap monitor
képponthiba-politikája
A Philips azért küzd, hogy a legjobb
minőségű termékeket készítse el.
Az iparág legmodernebb gyártási
eljárásait használjuk, és szigorú minőség
ellenőrzést végzünk. Ennek ellenére
mégis előfordulhatnak pixel- vagy
alpixel-hibák a TFT monitorpaneleken,
amelyeket lapos monitorokon
használnak. Egyetlen gyártó sem tudja
garantálni, hogy valamennyi képernyője
mentes legyen a képpont hibáktól,
de a Philips garantálja, hogy minden
olyan monitort, amely kifogásolható
mennyiségű képpont hibát tartalmaz,
garanciálisan megjavít vagy kicserél. Ez
a felhívás a különféle képpont hibákat
írja le, és meghatározza az elfogadható
szintet mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy
garanciális javításra vagy cserére legyen
jogosult, a TFT monitorpanelen lévő
pixelhibák számának meg kell haladnia
a küszöbértéket. Például egy monitoron
a hibás alpixelek száma nem lehet
több az összes alpixel 0,0004%-ánál.
Ráadásul, mivel bizonyos képpont hibák
kombinációi jobban látszanak, ezekben
az esetekben a Philips még magasabb
minőségi szabványokat állít fel. Ez
világszerte alkalmazott eljárás.
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák
különbözőképpen jelennek meg
a képernyőn. A képpont hibáknak
két kategóriája van, és az egyes
kategóriákon belül számos alképpont
hiba szerepel.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító,
azaz „bekapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval
a fényes pont egy olyan al-képpont,
amely világos marad a képernyőn,
amikor a monitor sötét mintát jelenít
meg. A fényes pont hibák típusai.
alpixelek
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
pixelek
16
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
Képpont hibák közelsége
Mivel az azonos képpont és alképpont
hibák, amelyek egymáshoz közel
vannak, jobban észrevehetők, a Philips
megadja a közelségi határokat a
hibákhoz.
Három szomszédos világító alképpont
(egy fehér képpont).
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több
mint 50 százalékkal világosabb kell,
hogy legyen a szomszédos pontoknál;
míg a zöld színű fényes pont 30
százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti
garanciális javításra vagy cserére legyen
jogosult, a Philips lapos monitorban
lévő TFT monitorpanelen lévő pixel-,
illetve alpixel-hibák számának meg
kell haladnia az alábbi táblázatokban
szereplő küszöbértéket.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval
a fekete pont egy olyan al-képpont,
amely sötét marad a képernyőn, amikor
a monitor világos mintát jelenít meg. A
fekete pont hibák típusai.
17
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
ELFOGADHATÓ SZINT
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
3
2 egymás melletti világító alpixel
1
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
0
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
15 mm vagy több
3
ELFOGADHATÓ SZINT
1 sötét alpixel
5 vagy kevesebb
2 egymás melletti sötét alpixel
2 vagy kevesebb
3 egymás melletti sötét alpixel
0
Távolság két fekete ponthiba között*
15 mm vagy több
Mindenfajta fekete ponthiba
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
ELFOGADHATÓ SZINT
Mindenfajta világos képpont hiba
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1.1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2.Ez a monitor megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307: Ergonómiai
előírások, elemzések és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus
megjelenítőkhöz)(328E8QJAB5)
18
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel
kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy
vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips Ügyfélszolgálati Központtal.
A kibővített garanciához, amennyiben szeretné meghosszabbítani az általános
garanciális időszakot, Garancián túli szervizcsomagot kínálunk Hivatalos
Szervizközpontunk révén.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, kérjük, vásárolja meg a
szolgáltatást az eredeti vásárlástól számított 30 naptári napon belül. A kibővített
garanciális időszak alatt a szolgáltatás magában foglalja a felvételt, a javítást és a
visszajuttatást, azonban a felhasználónak köteles állnia minden ezzel kapcsolatban
felmerült költséget.
Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvégezni a kibővített garanciális
csomag értelmében felajánlott szükséges javításokat, találunk más megoldást az Ön
számára, ha lehetséges egészen az Ön által vásárolt kibővített garanciális időszak
végéig.
További részletekért lépjen kapcsolatba a Philips Ügyfélszolgálati Képviselővel vagy
helyi ügyfélszolgálati központtal (az ügyfélszolgálati telefonszámon).
A Philips Ügyfélszolgálati Központ száma az alábbiakban található.
Helyi Szabványos
Garanciális Időszak
Térségtől függően
eltér
Kibővített
Garanciális Időszak
Teljes Garanciális Időszak
+ 1 év
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +1
+ 2 év
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +2
+ 3 év
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +3
**Az eredeti vásárlási bizonylat és a kibővített garancia megvásárlása szükséges.
Megjegyzés
Az adott régióban igénybe vehető szerviz-forródrótot illetően tekintse meg a fontos
információs füzetet, amely a Philips webhelyének támogatási oldalán érhető el.
19
8. Hibaelhárítás és GYIK
• Győződjön meg arról, hogy a
monitor videokábele megfelelően
csatlakozik a számítógéphez.
(Kérjük, olvassa el a Gyors telepítési
útmutatót is).
8. Hibaelhárítás és GYIK
8.1 Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
problémákkal foglalkozik. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
Philips ügyfélszolgálat képviselőjével.
• Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik
érintkező sem a monitorkábelben.
• Győződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
Általános problémák
Az AUTO gomb nem működik
• Az auto funkció kizárólag VGAanalóg módban működik. Ha az
eredmény nem elfogadható, az
OSD menüben elvégezheti a kézi
beállításokat.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző
LED nem világít)
• Győződjön meg arról, hogy
megfelelően csatlakozik a hálózati
tápkábel a monitor hátuljához,
illetve a hálózati konnektorhoz.
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVIdigitális módban, mivel nem szükséges.
• Először győződjön meg arról, hogy a
monitor elején lévő üzemkapcsolót
gomb KI helyzetben van, majd
nyomja meg, hogy BE helyzetben
legyen.
Füst vagy szikra látható jelei
• Ne hajtson végre semmiféle
hibaelhárítást
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző
LED fehér színű)
• A biztonság érdekében azonnal
húzza ki a monitor hálózati
csatlakozóját a dugaszolóaljzatból.
• Győződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
• Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
• Győződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
számítógéphez.
Képproblémák
• Győződjön meg arról, hogy a
monitor videokábelének dugójában
egyik érintkezőtű sem görbült el.
Amennyiben igen, javítsa meg vagy
cserélje ki a kábelt.
A kép nincs középen
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD Fő
kezelőszervek Beállítás menüpontja
Fázis/Órajel elemének segítségével.
Ez csak VGA módban működik.
• Elképzelhető, hogy az
Energiatakarékos funkció aktív
A képernyőn a következő üzenet
látható:
A kép remeg a képernyőn
• Győződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
grafikuskártyához vagy a PC-hez.
Attention
Check cable connection
20
8. Hibaelhárítás és GYIK
Függőleges vibrálás tapasztalható
• Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
monitort őrizetlenül hagyja.
• Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCDmonitor mozdulatlan tartalmat
jelenít meg.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
• Képernyővédő vagy rendszeres
képfrissítő alkalmazás aktiválásának
mellőzése esetén a súlyos „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és
nem javíthatók. Ilyen kárra nem
vonatkozik a garancia.
• Szüntesse meg a függőleges sávokat
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja Fázis/Órajel elemének
segítségével. Ez csak VGA módban
működik.
Vízszintes vibrálás tapasztalható
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa be a PC megjelenítési
felbontását a monitor ajánlott natív
felbontásának megfelelően.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér
képpontok jelennek meg a képernyőn
• Szüntesse meg a függőleges sávokat
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja Fázis/Órajel elemének
segítségével. Ez csak VGA módban
működik.
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia
normális velejárói. További
részletekért lásd a képpontokra
vonatkozó szabályzatot.
A kép homályosnak, halványnak vagy
túl sötétnek tűnik
* A „bekapcsolt állapotot jelző” lámpa
fénye túl erős, és zavaró.
• Az OSD segítségével állítsa be a
kontrasztot és a fényerőt.
• A „bekapcsolt állapotot” jelző fényt
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja power LED (bekapcsolt
állapotot jelző LED) elemének
segítségével állíthatja be.
További információkért olvassa el
a Fogyasztói tájékoztatóközpontok
listát és lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati munkatársával.
Az „utókép”, „beégés” vagy
„szellemkép” tünetei nem szűnnek meg,
miután kikapcsolják a monitort.
• Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek”
is neveznek. A „beégés”, „utókép”,
vagy „szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
* A működés megjelenítőtől függően
eltér.
21
8. Hibaelhárítás és GYIK
K3:Mire valók a használati
utasításon található .inf és .icm
kiterjesztésű fájlok? Hogyan
telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
8.2Általános GYIK
K1:Amikor üzembe helyezem a
monitort, mi a teendő, ha a
képernyőn a „Nem jeleníthető
meg ez a videó mód” üzenet
látható?
Válasz: A monitor ajánlott felbontása:
[email protected]
Válasz: E
zek a monitor
illesztőprogramjait tartalmazó
fájlok. Kövesse a használati
utasítás úmutatását
az illesztőprogramok
telepítéséhez. A monitor
első telepítése alkalmával a
számítógép esetleg kérheti a
monitor illesztőprogramjait
(.inf és .icm fájlokat), illetve az
ezeket tartalmazó lemezt.
K4:Hogyan állíthatom át a
felbontást?
• Húzza ki a kábeleket, majd
csatlakoztassa a PC-t a korábban
használt monitorhoz.
• A Windows Start menüben jelölje
ki a Beállítások/Vezérlőpult elemet.
A Vezérlőpult ablakban jelölje ki a
Megjelenítő ikont. A Megjelenítő
vezérlőpanelben jelölje ki a
„Beállítások” fület. A beállítások
fülön, az „asztal területe” panelben
mozgassa a csúszkát 1920x1080
képpont értékre.
Válasz:
Az Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és monitorja
együtt határozzák meg a
rendelkezésre álló felbontást. A
kívánt felbontást a Windows®
Vezérlőpult „Megjelenítés
tulajdonságai” panel
segítségével választhatja ki.
K5:Mi történik, ha eltévedek a
monitor beállítása közben az
OSD?
• Nyissa meg az „Speciális
tulajdonságok” fület, állítsa a
képfrissítést 60Hz-re, majd
kattintson az OK gombra.
• Indítsa újra a számítógépet és
ismételje meg a 2. és 3. lépést, hogy
meggyőződjön, a PC beállítása
[email protected]
Válasz:
Egyszerűen nyomja meg az
OK gombot, majd válassza a
„Alaphelyzet” pontot az összes
gyári beállítás előhívásához.
K6:Ellenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
• Állítsa le a számítógépet, válassza le
a régi monitort, majd csatlakoztassa
újra a Philips LCD monitort.
• Kapcsolja be a monitort, majd a
PC-t.
K2:Mi az LCD monitor ajánlott
képfrissítési sebessége?
Válasz: Á
ltalánosságban javasolt óvni
a panel felületét a túlzott
ütődéstől és megvédeni az
éles, illetve tompa tárgyaktól.
A monitor kezelése közben
győződjön meg arról, hogy
nem gyakorol nyomást a panel
felületére. Ez befolyásolhatja a
garanciális feltételeket.
Válasz:
Az LCD monitorok ajánlott
képfrissítési sebessége
60Hz. Bármilyen, képernyőn
megjelenő zavar esetén
beállíthatja 75Hz-re, hogy
meggyőződön, megszűnt a
zavar.
22
8. Hibaelhárítás és GYIK
K7:Hogyan tisztítsam az LCD
felületét?
például 2004K fokon a tárgy vörös,
míg magasabb hőmérsékleten,
például 9300K fokon kék. A semleges
színhőmérséklet 6504K fokon fehér.
Válasz: Á
ltalános tisztításhoz tiszta,
puha törlőrongyot használjon.
Az alaposabb tisztításhoz
izopropil-alkoholt használjon.
Soha ne használjon
oldószereket, mint például etilalkoholt, acetont, hexánt stb.
K8: Tudom-e módosítani a
monitorom színbeállítását?
K9:Csatlakoztathatom-e az LCDmonitort bármilyen PC-hez,
munkaállomáshoz vagy Machez?
Válasz:
Igen. Valamennyi Philips
LCD monitor kompatibilis
a szabvány PC-kkel, Macekkel és munkaállomásokkal.
Előfordulhat, hogy
kábeladapter szükséges
Mac számítógéphez történő
csatlakozás esetén. További
tájékoztatásért kérjük,
lépjen kapcsolatba a Philips
értékesítési képviselővel.
K10:Támogatják-e a Philips LCD
monitorok a Plug-and-Play
szabványt?
Válasz: Igen, az alábbi eljárással az
OSD menüben módosítani
tudja a színbeállítást:
• Nyomja meg az „OK” gombot
az OSD (On Screen Display –
képernyőn megjelenő) menü
megjelenítéséhez
• Nyomja meg a „Lefelé nyíl” gombot
a „Szín” lehetőség kiválasztásához,
majd nyomja meg az „OK” gombot,
hogy belépjen a színbeállításba.
Az alábbi három beállítás áll
rendelkezésre.
1. Színhőmérséklet: a 6500K
tartományban a panel „melegnek
tűnik, vörösesfehér tónussal”, míg
a 9300K színhőmérséklet „hideg,
kékesfehér tónust” ad.
Válasz: Igen, a monitorok
kompatibilisek a Plug-andPlay szabvánnyal a Windows
10/8.1/8/7, valamint Mac
OSX operációs rendszerek
esetében.
K11:Mi a képállandósulás, beégés,
utókép vagy szellemkép az LCD
paneleken?
2. sRGB: Ez egy szabvány,
amely a színek megfelelő
cseréjét biztosítja különböző
eszközök között (pl. digitális
fényképezőgépek, monitorok,
nyomtatók, lapolvasók stb.)
Válasz:
Ha az LCD-monitor hosszú
ideig állóképet vagy
mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”,
amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek.
A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert
jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
3. Egyéni: a felhasználó tetszése
szerint kiválaszthatja a beállítást
a vörös, zöld és kék szín
módosításával.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott
fény színének mértéke. Ez az érték
abszolút skálán fejezhető ki, (Kelvin
fokban). Alacsonyabb hőmérsékleten,
23
8. Hibaelhárítás és GYIK
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy
rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCDmonitor mozdulatlan tartalmat
jelenít meg.
Figyelem
A súlyos „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” tünetei nem szűnnek
meg, és nem javíthatók. Ilyen kárra nem
vonatkozik a garancia.
K12: Miért nem éles a szöveg
a megjelenítőn, és miért
szögletesek a betűk rajta?
Válasz: A
monitor optimális
teljesítményét saját felbontása,
azaz [email protected] mellett
nyújtja. A lehető legjobb
képminőség érdekében ezt a
felbontást használja.
K13: Hogyan oldhatom ki/
zárolhatom a gyorsgombot?
Válasz: N
yomja meg a
gombot
10 másodpercig a gyorsgomb
kioldásához/lezárásához. A
monitor ilyenkor megjeleníti a
„Figyelem” üzenetet a kioldott/
zárolt állapot megjelenítéséhez
az alábbi ábrákon látható
módon.

  

  
24
© 2017 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
A Philips és a Philips pajzs emblémák a következő
bejegyzett védjegyei: Koninklijke Philips N.V. bejegyzett
védjegyei és felhasználásuk a Koninklijke Philips N.V. engedélyével történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: M8328E1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement