Philips BDM4037UW/01, BDM4037UW/00, BDM4037UW/27 User manual

Philips BDM4037UW/01, BDM4037UW/00, BDM4037UW/27 User manual
BDM4037U
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
24
Hibaelhárítás és GYIK
29
Tartalomjegyzék
1.Fontos �������������������������������������������� 1
1.1 Biztonság óvintézkedések
és karbantartás ����������������������������� 1
1.2 Kiegészítő megjegyzések ���������� 2
1.3 A termék és a
csomagolóanyag
megsemmisítése ������������������������� 3
2. A megjelenítő felállítása ����������� 4
2.1 Üzembe helyezés ����������������������� 4
2.2 A megjelenítő működtetése ���� 6
2.3MultiView �������������������������������������10
2.4 Távolítsa el a
talpszerelvényt VESA
konzol használatához ��������������� 12
2.5 Az MHL (Mobile High-Definition
Link) bemutatása ���������������������� 13
3.Képoptimalizálás ���������������������� 14
3.1SmartImage ���������������������������������14
3.2SmartContrast ����������������������������� 15
4. Műszaki adatok �������������������������� 16
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok ��������������������������������19
5.Energiagazdálkodás ����������������20
6. Ügyfélszolgálat és jótállás ������ 21
6.1 A Philips Lapos megjelenítő
képponthiba-szabályzata ������� 21
6.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás ����� 24
7. Hibaelhárítás és GYIK �������������� 29
7.1Hibaelhárítás ������������������������������29
7.2 Általános GYIK ��������������������������30
7.3 Multiview GYIK �������������������������� 33
1. Fontos
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói
kézikönyv mindenkinek szól, aki a Philips
megjelenítőt használja. A megjelenítő
használata előtt szánjon időt e felhasználói
kézikönyv elolvasására. A kézikönyv fontos
információkat és megjegyzéseket tartalmaz
a megjelenítő kezeléséről.
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha
a készüléket rendeltetésének megfelelő
célra használták a használati utasításnak
megfelelően, és a tulajdonos bemutatja az
eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát,
amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a
forgalmazó és a típus neve és a készülék
gyártási száma.
•
Ha a megjelenítőt a hálózati, illetve
az egyenáramú tápkábel kihúzásával
kapcsolja ki, a megfelelő működés
érdekében várjon 6 másodpercig,
mielőtt újra csatlakoztatná a hálózati,
illetve az egyenáramú tápkábelt.
•
Kizárólag a Philips által jóváhagyott
hálózati tápkábelt használja. Ha a
csomagolás esetleg nem tartalmazza
a hálózati tápkábelt, kérjük lépjen
a helyi márkaszervizzel. (Forduljon
a Fogyasztói Információs Központ
Ügyfélszolgálatához)
•
Ne tegye ki a megjelenítőt erős
rezgésnek vagy ütődésnek működés
közben.
•
A megjelenítőt ne üsse meg vagy ejtse
le működés, illetve szállítás közben.
Karbantartás
1.1 Biztonság óvintézkedések
és karbantartás
•
Hogy megóvja a megjelenítőt az
esetleges sérüléstől, ne nyomja erősen
az LCD panel felületét. A megjelenítő
mozgatása közben az emeléshez
mindig a keretet fogja meg. Soha ne
emelje fel a megjelenítőt úgy, hogy az
LCD panelra teszi a kezét vagy ujját.
•
Húzza ki a megjelenítő tápkábelét, ha
hosszabb ideig nem fogja használni.
•
Húzza ki a megjelenítő tápkábelét,
ha kissé nedves kendővel kell
megtisztítania. A képernyő felületét
száraz ruhával le lehet törölni, ha
a tápfeszültség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne használjon szerves
oldószereket, mint például alkoholt
vagy ammónia alapú folyadékokat a
megjelenítő tisztítására.
•
Az áramütés és a készülék
maradandó károsodásának kockázatát
elkerülendő, ne tegye ki a megjelenítőt
por, eső, víz, illetve túlzottan nedves
környezet hatásának.
•
Ha a megjelenítőre folyadék kerül,
azonnal törölje le száraz kendővel.
•
Ha a megjelenítő belsejébe idegen
anyag vagy víz jut, kérjük azonnal
áramtalanítsa és húzza ki a hálózat
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az
utasításokat, amikor a megjelenítőt beköti
és használja.
Működés közben
•
Tartsa a megjelenítőt távol a
közvetlen napfénytől, az igen erős
fényforrásoktól és egyéb hőforrásoktól.
Az ilyen környezetnek való kitétel
a megjelenítő elszíneződését és
rongálódását eredményezheti.
•
Távolítsa el a megjelenítő közeléből
az olyan tárgyakat, amelyek a
szellőzőnyílásokba eshetnek, illetve
megakadályozhatják a megjelenítő
elektronikus alkatrészeinek megfelelő
szellőzését.
•
Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
•
A megjelenítő elhelyezése előtt
győződjön meg arról, hogy a tápkábel
és a konnektor könnyen elérhetőek.
1
1. Fontos
tápkábelt. Ezután távolítsa el az
idegen anyagot, illetve vizet, majd
szállítsa a monitort a márkaszervizbe.
•
Ne tárolja vagy használja a
megjelenítőt hőség, közvetlen
napfény, vagy rendkívüli hideg
hatásának kitett helyen.
•
A megjelenítő legjobb
teljesítményének fenntartása és minél
hosszabb élettartama érdekében,
kérjük, olyan helyen használja
a megjelenítőt, amely az alábbi
hőmérséklet- és páratartalomtartományba esik.
• P
áratartalom: 20-80 %
relatív páratartalom
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
•
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
megjelenítőt őrizetlenül hagyja. Mindig
aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha a megjelenítő
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek.
•
A szállítással kapcsolatos
információkért lásd a „Műszaki adatok”
című fejezetet.
•
Soha ne hagyja a megjelenítőt
közvetlen napfényben álló
gépkocsiban/csomagtartóban.
1.2 Kiegészítő megjegyzések
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket
figyelembe kell venni a terméknél.
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a
szöveg félkövér vagy dőlt betűvel is
kinyomtatható. Ezek a blokkok bizonyos
megjegyzéseket, felhívásokat vagy
figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
következőek:
A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban
tudja használni számítógépét.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése
esetén a súlyos „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” tünetei nem szűnnek meg, és
nem javíthatók. Ilyen kárra nem vonatkozik
a garancia.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Szerviz
•
Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges
dokumentumra van szüksége,
kérjük lépjen kapcsolatba a helyi
márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha
a megjelenítő nem működik megfelelően,
illetve ha nem biztos arról, hogy milyen
eljárást kövessen, ha betartották a
Kézikönyv kezelési utasításait.
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
•
•
A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
2
1. Fontos
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a
figyelmet, és segítséget nyújt abban, hogy
hogyan kerülje el a problémát.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem
kísérik őket ikonok. Ilyen esettekben a
figyelmeztetés speciális formátumát
kötelezően jelezzük.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old Display and packing from your sales
representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 A termék és a
csomagolóanyag
megsemmisítése
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai (WEEE)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new Display contains materials that
can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product
to increase the amount of reusable
materials and to minimize the amount
to be disposed of.
3
2. A monitor beállítása
A talp felszerelése
2. A megjelenítő
felállítása
1. H
elyezze a megjelenítőt a
kijelzőpanellel lefelé egy puha és
sima felületre, ügyelve arra, nehogy
megkarcolódjon vagy megsérüljön a
kijelzőpanel.
2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BDM4037
Display
2. Mindkét kézzel fogja meg a talpat
és határozott mozdulattal illessze a
talpat az oszlopba.
(1)Óvatosan rögzítse a talpat az
oszlopra és figyeljen a retesz
kattanására.
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
o n in
© 2 016 K
User’s Manual
Display drivers
保留备用
kl ijk
eP
hili
ps
ed
.
Un
au
t
ho
riz
ed
dup
licat
ion is a
vi ol atio n of appl
icab
ws
le l a
n
rsi
o
i
n
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
r
rv
Ch
in
s
ht
ig
a.
r
ll
Ve
.A
N.V
www.philips.com/welcome
es
e
.M
ad
ea
nd
pr
in
te
d
* CD
* Hangkábel
* DP-kábel
* VGA
* USB-kábel
(2)Ujjal húzza meg a talp alján lévő
csavart, hogy a talpat szorosan az
oszlophoz rögzítse.
* HDMI
2
*Térségtől függően eltér.
1
Figyelem
Ez a termék íves kialakítású. Amikor a
talpat felszereli vagy leszereli, helyezze
a védőanyagot a monitor alá, és ne
nyomja le a monitort, nehogy a monitor
megsérüljön.
4
2. A monitor beállítása
Csatlakoztatás a PC-hez
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. C
satlakoztassa szorosan a hálózati
tápkábelt a megjelenítő hátulján
lévő aljzathoz.
9
2. K
apcsolják ki a számítógépet,
és húzzák ki csatlakozóját az
áramforrásból.
10
8
1
11
MHL-HDMI
7
6
5
5
4
3. C
satlakoztassa a megjelenítő
jelkábelét a számítógép hátulján
lévő videó-csatlakozóhoz.
AUDIO
IN
D-SUB
MHL-HDMI 2.0
3
2
4. C
satlakoztassa számítógépet és a
megjelenítőt egy közeli aljzatba.
1 Kensington lopásgátló zár
5. K
apcsolja be a számítógépet és a
megjelenítőt. Ha a megjelenítő képet
jelenít meg, a telepítés kész.
2 Fülhallgató csatlakozó
3 Audió bemenet
4 VGA bemenet
5 DisplayPort bemenet
6 MHL-HDMI 2.0 bemenet
7 MHL-HDMI 1.4 bemenet
8 Tápfeszültség bemenet
9 USB upstream
10 USB-gyorstöltő
11 USB downstream
5
2. A monitor beállítása
2 Saját “User Key" (Felhasználói gomb)
kulcs személyre szabása
2.2 A megjelenítő működtetése
1
A kezelőgombok leírása
A “User Key” (Felhasználói gomb)
gyorsgomb kedvenc funkciógombjának
beállítását teszi lehetővé.
1. Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.

 

Tartsa lenyomva több mint 3
másodpercig a megjelenítő
KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Nyomja
meg, hogy BEKAPCSOLJA a
megjelenítő tápfeszültségét.
Az OSD menü elérése. Az
OSD beállítás megerősítése.

 




  
 
2. Nyomja fel vagy le a főmenü [OSD
Settings] (OSD beállítások) elemének
kiválasztásához, majd nyomja jobbra
a megerősítéshez.
Felhasználói preferencia
kulcs. Testreszabhatja saját
funkcióbeállításait az OSD-n,
hogy "felhasználói kulccsá"
váljon.
3. Nyomja fel vagy le a [User]
(Felhasználói) elem kiválasztásához,
majd nyomja jobbra a
megerősítéshez.
Az OSD menü beállítása.
PIP/PBP 2ablak/PBP 4ablak/
Csere/Ki
4. Nyomja fel vagy le a kívánt funkció
kiválasztásához: [Audio Source]
(Audió forrás), [Volume] (Hangerő),
[Input] (Bemenet).
Az OSD menü beállítása.
SmartImage gyorsgomb. Hét
üzemmód közül választhat:
Office (Iroda), Photo (Fotó),
Movie (Film), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos),
SmartUniformity, Off
(Kikapcsolva).
5. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
6. M
ost már lefelé nyomhatja a gombot
[User] (Felhasználói) közvetlenül
a hátsó fedélen. Csak az ÖN előre
kiválasztott funkciója jelenik meg a
gyors eléréshez.
Visszalépés az előző OSDszintre.
6
2. A monitor beállítása
Ha például az [Audio Source] (Audió
forrás) elemet választotta funkcióként,
nyomja le, amire megjelenik az [Audio
Source] (Audió forrás) menü.
U
4. Nyomja fel vagy le a kívánt audió
forrás kiválasztásához: [Audio In]
(Audió Be), [MHL-HDMI 1.4], [MHLHDMI 2.0], [DisplayPort1] vagy
[DisplayPort2].
 
5. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
 
 
Megjegyzés
Amikor legközelebb bekapcsolja ezt a
megjelenítőt, alapértelmezésképpen
a korábban használt audió forrást
fogja kiválasztani. Amennyiben
módosítani akarja, újra végig kell
mennie a kiválasztás lépésein,
hogy új audió forrását állíthassa be
alapértelmezettként.
 


3
Videobemenettől független audió
lejátszás
Philips megjelenítőjének videó
bemenettől független audió lejátszást
tesz lehetővé PIP / PBP módban.
Például lejátszhatja MP3 lejátszójának
tartalmát a monitor [Audio In] (Audió
Be) portjához csatlakoztatott audió
forrásról, miközben a [MHL-HDMI
1.4], [MHL-HDMI 2.0], [DisplayPort1]
vagy [DisplayPort2] csatlakozón
csatlakoztatott videó forrást játszik le.
4
Mi az a képernyőn megjelenő menü
(On-Screen Display – OSD)?
Valamennyi Philips LCD-megjelenítő
rendelkezik képernyőn megjelenő
menüvel (On-Screen Display - OSD).
Lehetővé teszi a végfelhasználó
számára a megjelenítő teljesítményének
beállítását, illetve a monitorok
funkcióinak közvetlen kiválasztását
a képernyőn megjelenő utasításablakban. Az alábbiakban látható egy
felhasználóbarát képernyőn megjelenő
kezelőfelület:
1. Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.




 

 

 
 

Az OSD menü leírása







2. Nyomja fel vagy le a főmenü
[Audio] (Audió) elemének
kiválasztásához, majd nyomja jobbra
a megerősítéshez.

3. Nyomja fel vagy le az [Audio
Source] (Audió forrás) elem
kiválasztásához, majd nyomja jobbra
a megerősítéshez.
7

 
 


2. A monitor beállítása
Alapinformációk és egyszerű
útmutatások az irányító billentyűkhöz
Az OSD menü
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt
használhatja referenciának, amikor
később szeretne módosításokat végezni.
Main menu
Input
Sub menu
VGA
MHL-HDMI 1.4
MHL-HDMI 2.0
DisplayPort1
DisplayPort2
Picture
A Philips megjelenítő OSD menüjének
megnyitásához egyszerűen használja a
kijelzőkáva mögötti szimpla gombot. A
szimpla gomb botkormányként működik.
A kurzor közvetlen mozgatásához
egyszerűen tolja a gombot valamelyik
irányba. Nyomja meg a gombot a kívánt
lehetőség kiválasztásához.
PIP/PBP
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP / PBP Mode
(Off, PIP, PBP 2Win, PBP 4Win)
Sub Win1 Input
VGA, MHL-HDMI 1.4, MHL-HDMI 2.0,
DisplayPort1, DisplayPort2
VGA, MHL-HDMI 1.4, MHL-HDMI 2.0,
DisplayPort1, DisplayPort2
VGA, MHL-HDMI 1.4, MHL-HDMI 2.0,
DisplayPort1, DisplayPort2
Small, Middle, Large
Sub Win2 Input
Sub Win3 Input
PIP Size
PIP Position
Swap
Audio
Top-Right, Top-Left,
Bottom-Right, Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, MHL-HDMI 1.4, MHL-HDMI 2.0,
DisplayPort1,DisplayPort2
Color Temperature
Color
Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
5000K,6500K,7500K,8200K,9300K,
11500K
sRGB
Red: 0~100
User Define
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Settings
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Audio Source
Volume
Input
Auto
H.Position
Setup
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution
Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
Information
8
0~100
V.Position
2. A monitor beállítása
5
Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
A megjelenítő optimális teljesítményét
saját felbontása, azaz 3840 x 2160
képpont és 60 Hz képfrissítés mellett
nyújtja. Ha a megjelenítőt ettől eltérő
felbontás mellett kapcsolják be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg a
képernyőn: Use 3840 x 2160 @ 60Hz for
best results (Használja az
3840 x 2160 képpont felbontást
60 Hz-es képfrissítés mellett a legjobb
eredmény érdekében).
A saját felbontásra vonatkozó
figyelmeztetés kikapcsolható az OSD
(On Screen Display) menü Setup
(Beállítás) menütételében.
6
Fizikai funkció
Dönthetőség
10°
-5°
9
2. A monitor beállítása
2.3 MultiView
2. Megjelenik a MultiView
választómenü. Nyomja fel vagy le a
kiválasztáshoz.
Mi az?
P
A Multiview lehetővé teszi az
aktív többszörös csatlakozást
és megtekintést, így egyszerre
dolgozhat több eszközzel, pl. PCvel és Notebookkal egymás mellett,
ami rendkívül egyszerűvé teszi a
többfeladatos munkát.
 

 
 


Miért van szükségem rá?
3. N
yomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
Az ultra nagy felbontású Philips
MultiView megjelenítővel a
munkahelyén vagy otthonában
kényelmesen megtapasztalhatja a
csatlakozási lehetőségek világát. Ezzel
a megjelenítővel praktikus módon
több tartalomforrást tekinthet meg
egyetlen képernyőn. Például: Lehet,
hogy a hangos élő hírfolyamra szeretne
figyelni a kicsi ablakban, miközben a
legújabb blogbejegyzésén dolgozik,
vagy pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni
Ultrabookján, miközben biztonságos
vállalati intranetre van bejelentkezve,
ahol fájlokat ér el egy asztalon.
Hogyan engedélyezem a MultiView
funkciót az OSD menüben?
A MultiView funkció az OSD menüben is
aktiválható.
1. N
yomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.




Hogyan engedélyezem a MultiView
funkciót gyorsgombbal?
   

  

  
 
  
 
 
 


1. Nyomja felfelé a gombot a hátlapon.
2. N
yomja fel vagy le a főmenü
[PIP / PBP] elemének kiválasztásához,
majd nyomja
jobbra a megerősítéshez.
10
2. A monitor beállítása
3. N
yomja fel vagy le a [PIP / PBP Mode]
(PIP / PBP mód) elem kiválasztásához,
majd nyomja jobbra.
4. N
yomja fel vagy le az [Off] (Ki) ,
[PIP], [PBP 2Win] (PBP 2ablak),
vagy [PBP 4Win] (PBP 4ablak) elem
kiválasztásához, majd nyomja jobbra.
5. M
ost visszafelé léphet az [Off]
(Ki) , [PIP], [PBP 2Win] (PBP 2ablak),
vagy [PBP 4Win] (PBP 4ablak) elem
beállításához.
6. N
yomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
A
Ha a mellékforrások nem
észlelhetők.
A
PIP / PBP Mode (PIP / PBP mód): A
MultiView-nak öt üzemmódja van:
[Off] (Ki), [PIP], [PBP 2Win] (PBP
2ablak), és [PBP 4Win] (PBP 4ablak).
•
[PIP]: Kép-a-képben
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakban.
Kicsi
Közepes
B
(elsődleges)
IP Position (PIP helyzet): Aktivált PIP
P
mellett négyféle mellékablak helyzet
közül választhat.
Fent-jobbra
B
A (elsődleges)
[PBP 2Win]: Kép a kép mellett
Ha a mellékforrás nem
észlelhető.
A
(elsődleges)
B
Fent-balra
B
A
A
(elsődleges)
Nagy
•
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakokban.
D
B
A (elsődleges)
A (elsődleges)
A
B
IP Size (PIP méret): Aktivált PIP
P
mellett háromféle mellékablak méret
közül választhat: [Small] (Kicsi),
[Middle] (Közepes), [Large] (Nagy).
B
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
C
(elsődleges)
Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik
meg a helyes képarány megjelenítése
érdekében PBP módban.
MultiView az OSD menüben
•
Más jelforrások
megnyitása három
mellékablakban.
(elsődleges)
[PBP 4Win]: Kép a kép mellett
11
(elsődleges)
Lent-jobbra
A (elsődleges)
B
Lent-balra
A
B
(elsődleges)
2. A monitor beállítása
•
Swap (Csere): A fő- és mellékablak
forrását cseréli fel.
1
Az A és B forrás felcserélése [PIP] módban:
B
A (elsődleges)
•
↔
2
A
B (elsődleges)
Off (Ki): A MultiView funkció leállítása.
Megjegyzés
CSERE végrehajtása esetén a videó és
audió forrásának cseréje egyszerre történik
meg. (További részletekért lásd: <7> “Videó
bemenettől független audió lejátszás”.)
3
4
2.4 Távolítsa el a
talpszerelvényt VESA
konzol használatához
Mielőtt elkezdené szétszerelni a
megjelenítő alapzatát, kövesse az
alábbi utasításokat, hogy elkerülje a
megrongálódás és sérülés minden
formáját.
5
1. Helyezze
a megjelenítőt a
kijelzőpanellel lefelé egy sima
felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a
kijelzőt.
Megjegyzés
Ez a megjelenítő 100mm x 100mm-es
VESA-kompatibilis rögzítőfelületet tud
fogadni.
100mm
100mm
2. L
azítsa meg a szerelőcsavarokat,
majd válassza le a nyakat a
megjelenítőről.
12
2. A monitor beállítása
2.5 Az MHL (Mobile High-Definition Link) bemutatása
Mi az?
A Mobile High Definition Link (MHL) egy
mobil audió/videó interfész, amelyen
a mobiltelefonok és egyéb hordozható
eszközök nagyfelbontású megjelenítőkhöz
csatlakozhatnak.
MHL-HDMI
Az opcionális MHL-kábel lehetővé
teszi MHL-képes mobileszközének
csatlakoztatását ehhez a nagyméretű
Philips MHL-megjelenítőhöz, és nézheti,
ahogy HD videói életre kelnek nagyszerű
digitális hanggal. Nemcsak mobil játékokat,
fotókat, filmeket és egyéb alkalmazásokat
tekinthet meg a nagy képernyőn, hanem
fel is töltheti mobileszközét, így félúton
sem fogy ki az energia.
MHL
Megjegyzés
•
megjelenítőnek kizárólag az [MHLA
HDMI] jelölésű portja támogatja
az MHL-funkciót, ha MHL-kábelt
használnak. Vegye figyelembe, hogy
az MHL-hitelesítéssel rendelkező
kábel eltér a szabványos HDMIkábeltől.
Hogyan kell használni az MHL
funkciót?
•
z MHL-hitelesítéssel rendelkező
A
mobileszköz külön kapható.
Az MHL funkció használatához MHLhitelesítéssel rendelkező mobileszközre
van szükség. Látogassa meg az MHL
hivatalos weboldalát az MHL-hitelesítéssel
rendelkező mobileszközök listájáért
(http://www.mhlconsortium.org).
•
lképzelhető, hogy manuálisan kell
E
átkapcsolnia a megjelenítőt MHLHDMI üzemmódra a megjelenítő
aktiválásához, ha további működő
eszközök csatlakoznak a szabad
bemenetekhez
A funkció használatához opcionális
MHL-hitelesítéssel rendelkező kábel is
szükséges.
•
Hogyan működik? (Hogyan
csatlakoztatom?)
z ErP készenlétre/kikapcsolt
A
állapotra vonatkozó energiatakarékos
jellemzők nem érvényesek az MHL
töltésfunkcióra
•
z a Philips megjelenítő MHLE
hitelesített. Ha azonban MHL eszköze
nem csatlakozik vagy működik
megfelelően, olvassa el az MHL
eszköz GYIK fájlját vagy forduljon
közvetlenül a forgalmazóhoz
iránymutatásért. Az eszköz
gyártójának szabályzata előírhatja,
hogy saját márka-specifikus MHLkábelt vagy -adapter vásároljon a más
MHL eszközökkel való működéshez.
Vegye figyelembe, hogy ez nem a
Philips megjelenítő hibája.
Csatlakoztassa az opcionális MHL-kábelt
a mobileszköz mini USB-aljzatához, az
[MHL-HDMI] jelzéssel rendelkező végét
pedig a megjelenítőhöz. Így már készen
áll arra, hogy a képeket a nagyképernyős
megjelenítőn tekintse meg és működtesse
a mobileszköz összes funkcióját, mint pl.
internet szörfölés, játék, fotók böngészése
stb. Ha a megjelenítő hangszórókkal
rendelkezik, a hozzá tartozó hangot is
hallani fogja. Ha leválasztják az MHL-kábelt
vagy kikapcsolják a mobileszközt, az MHLfunkció automatikusan letiltásra kerül.
13
3. Képoptimalizálás
Hogyan engedélyezem a SmartImage
programot?
3. Képoptimalizálás
3.1 SmartImage
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a
különféle tartalomnak megfelelően
és valós időben, dinamikusan állítja a
fényerőt, kontrasztot, színhőmérsékletet
és élességet. Akár szöveges
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket
jelenít meg, vagy videót néz, a Philips
SmartImage nagyszerű, optimalizált
teljesítményt nyújt.
1. T
olja balra a gombot a SmartImage
képernyőmenü indításához.
2. T
olja fel vagy le a gombot az Office
(Iroda), Photo (Fotók), Movie
(Film), Game (Játék), Economy
(Gazdaságos), SmartUniformity és Off
(Kikapcsolva) közötti váltáshoz.
Miért van szükségem rá?
3. A
SmartImage képernyőkijelzés 5
másodpercig a képernyőn marad,
illetve a gomb balra tolásával is
megerősítheti a kiválasztást.
Hét üzemmód közül választhat: Office
(Iroda), Photo (Fotó), Movie (Film),
Game (Játék), Economy (Gazdaságos),
SmartUniformity és Off (Kikapcsolva).
Bármilyen megjelenítővel szemben az
a kívánalom, hogy kedvenc tartalmát
optimálisan jelenítse meg. A SmartImage
szoftver valós időben, dinamikusan
állítja a fényerőt, kontrasztot, színt és
élességet a lehető legjobb megtekintési
élmény érdekében.
Hogyan működik?
SmartImage
A SmartImage egy élenjáró Philips
technológia, amely elemzi a képernyőn
megjelenített tartalmat. A SmartImage az
Ön által kiválasztott üzemmód alapján,
dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
színtelítettségét és élességét a lehető
legjobb megjelenítés érdekében
– mindezt valós időben, egyetlen
gombnyomásra.
Office
Photo
Movie
Game
Economy
SmartUniformity
ff
• Office (Iroda): Javítja a szöveges
kijelzést és visszafogja a fényerőt
a jobb olvashatóság és a szemmegerőltetés csökkentése
érdekében. Ez az üzemmód jelentős
mértékben javítja az olvashatóságot
és termelékenységet, amikor
számolótáblákkal, PDF fájlokkal,
14
3. Képoptimalizálás
beolvasott cikkekkel vagy egyéb
általános irodai alkalmazásokkal
dolgozik.
Mindez egységesebb és valósághű
képet biztosít.
• Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage
általi optimalizálás.
• Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontrasztés élességjavítást, így a fotók és
egyéb képek kiemelkedő tisztasággal
és ragyogó színekben jelennek meg
– mindezt képzaj és fakult színek
nélkül.
3.2 SmartContrast
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely
dinamikusan elemzi a megjelenített
tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a megjelenítő
kontrasztarányát a képek maximális
tisztasága és élvezete érdekében
úgy, hogy fokozza a háttérvilágítást
a tisztább, élesebb és fényesebb
kép érdekében, illetve lejjebb veszi a
háttérvilágítást a sötétebb hátterű képek
tiszta megjelentése érdekében.
• Movie (Filmek): A felerősített
fényerősség, nagyobb színtelítettség,
dinamikus kontraszt és a borotvaéles
kép a videók sötétebb területein
minden részletet megjelenít anélkül,
hogy a fényesebb területeken
elmosná a színeket, így dinamikus
természetes értékeket alkalmaz a
lehető legjobb videomegjelenítés
érdekében.
Miért van szükségem rá?
• Game (Játék): Válassza ezt az
üzemmódot, hogy felgyorsítsa
a válaszidőt, csökkentse a
képernyőn gyorsan mozgó
tárgyak elmosódott körvonalát,
feljavítsa a kontrasztarányt a
fényesebb és sötétebb területeken.
Ez az üzemmód nyújtja a
legjobb teljesítményt a játékok
megszállottjainak.
Minden tartalomtípushoz a lehető
legtisztább és szemnek kényelmes
kép. A SmartContrast dinamikusan
szabályozza a kontrasztot és beállítja a
háttérvilágítást a játékok és videoképek
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai
munka szövegének tiszta, olvasható
megjelenítése érdekében. A megjelenítő
energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a megjelenítő
megnövelt élettartamát eredményezi.
• Economy (Gazdaságos): Ebben
az üzemmódban megtörténik a
fényerő és a kontraszt beállítása
a háttérvilágítás finomhangolása
mellett, a mindennapi irodai
alkalmazások ideális megjelenítése
és a kisebb energiafogyasztás
érdekében.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot,
valós időben elemzi a megjelenített
tartalmat, és beállítja a színeket, illetve
szabályozza a háttérvilágítás erejét.
Ez a funkció dinamikusan javítja a
kontrasztot, hogy videók nézegetése,
illetve játék közben még jobban
szórakozzon.
• SmartUniformity: A fényerőbeli
ingadozás a képernyő különböző
részein elterjedt jelenség az LCDmegjelenítők körében. A jellemző
egységesség kb. 75-80%. A Philips
SmartUniformity szolgáltatás
engedélyezésével a megjelenítés
egységessége több mint 95%-ra nő.
15
4. Műszaki adatok
4. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Kijelzőpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
SmartContrast (jellemző)
SmartResponse (jellemző)
Optimális felbontás
Látószög
Képjavítás
Megjeleníthető színek
száma
Függőleges frissítési
sebesség
Vízszintes frekvencia
MHL
sRGB
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
USB
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró
MultiView
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play
kompatibilitás
VA LCD
W-LED rendszer
40” (101,6 cm)
16:9
20.000.000:1
4 ms (GtG)
VGA: 1920 x 1080 @ 60Hz
HDMI 1.4: 3840 x 2160 @ 30Hz
HDMI 2.0: 3840 x 2160 @ 60Hz
DisplayPort 1.1: 3840 x 2160 @ 30Hz
DisplayPort 1,2: 3840 x 2160 @ 60Hz
178° (V) / 178° (F) C/R @ > 10
SmartImage
1,07 B
56-80 Hz (VGA)
23-80 Hz (HDMI/DisplayPort)
30-99 kHz (VGA)
30-160 kHz (HDMI/DisplayPort)
1080P @ 60 Hz
IGEN
VGA( analóg), DisplayPort x2, MHL-HDMI 1.4, MHLHDMI 2.0
USB 3.0×4, ami 1×gyorstöltést foglal magában
Külön szinkron, zöld szinkr.
PC audió bemenet, fejhallgató kimenet
5Wx2
PIP (2x eszköz), PBP (4x eszköz)
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar,
holland, portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz,
svéd, finn, török, cseh, ukrán, egyszerűsített kínai,
hagyományos kínai, japán, koreai
VESA fali konzol (100 × 100 mm), Kensington-féle zár
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
Tápfeszültség
Fogyasztás
AC bemeneti
feszültség
100 V~, 50 Hz
16
AC bemeneti
feszültség
115 V~, 60 Hz
AC bemeneti
feszültség
230 V~, 50 Hz
4. Műszaki adatok
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
B e k a p c s o l t m ó d ( Ö KO
mód)
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal
(Sz x Ma x Mé)
Termék állvány nélkül
(Sz x Ma x Mé)
Termék, csomagolással
(Sz x Ma x Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány
(üzemi)
Relatív páratartalom
(működés)
Légköri nyomás
(működés)
Hőmérséklettartomány
(Üzemen kívül)
Relatív páratartalom
(Üzemen kívül)
Légköri nyomás
(Üzemen kívül)
61,57 W
(jellemző)
0,5 W
(jellemző)
0,3 W
(jellemző)
AC bemeneti
feszültség
100 V~, 50 Hz
210,14 BTU/óra
(jellemző)
1,71 BTU/óra
(jellemző)
1,02 BTU/óra
(jellemző)
61,67 W
(jellemző)
0,5 W
(jellemző)
0,3 W
(jellemző)
AC bemeneti
feszültség
115 V~, 60 Hz
210,48 BTU/óra
(jellemző)
1,71 BTU/óra
(jellemző)
1,02 BTU/óra
(jellemző)
61,77 W
(jellemző)
0,5 W
(jellemző)
0,3 W
(jellemző)
AC bemeneti
feszültség
230 V~, 50 Hz
210,82 BTU/óra
(jellemző)
1,71 BTU/óra
(jellemző)
1,02 BTU/óra
(jellemző)
32,61 W (jellemző)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér
(villogó)
Beépített, 100-240 V~, 50/60 Hz
909 x 643 x 247 mm
909 x 532 x 72 mm
1 043 x 731 x 304 mm
11,6 kg
11,3 kg
16,42 kg
0°C – 40°C
20% – 80%
700 és 1060 hPa között
-20°C – 60°C
10% – 90%
500 és 1060 hPa között
17
4. Műszaki adatok
Környezeti
ROHS
Csomagolás
Specifikus anyagok
Megfelelés és szabványok
Előírt jóváhagyások
Burkolat
Szín
Felület
IGEN
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
CE Mark, FCC Class B,CCC, CECP, PSE, MEPS, EPA
Fehér
Fényes
Megjegyzés
1.Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb
verziójának letöltéséért látogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
2. Az intelligens válaszidő az optimális érték GtG vagy GtG (BW) teszt esetében.
18
4. Műszaki adatok
Megjegyzés
1. Vegye figyelembe, hogy a monitor
optimális teljesítményét saját felbontása,
azaz 3840 x 2160 képpont @ 60 Hz
képfrissítés mellett nyújtja. A lehető
legjobb képminőség érdekében ezt a
felbontást használja.
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz (analóg
bemenet)
3840 x 2160 @ 60 Hz (digitális
bemenet)
Ajánlott felbontás
VGA: 1920 x 1080 @ 60Hz
Ajánlott felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz (digitális
bemenet)
V frek. (kHz)
Felbontás
F. frekv. (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
133,29
1920 x 2160
PBP mode
59,99
88,79
2560 x 1440
59,95
67,50
3840 x 2160
30,00
135,00
3840 x 2160
60,00
MHL-HDMI 1.4: 3840 x 2160 @ 30Hz
MHL-HDMI 2.0: 3840 x 2160 @ 60Hz,
DP v1.1: 3840 x 2160 @ 30Hz,
DP v1.2: 3840 x 2160 @ 60Hz,
2. A DisplayPort v1.1 alapértelmezett
gyári beállításában 3840 x 2160 @ 30 Hz
felbontást támogat.
A 3840 x 2160 @ 60Hz optimalizált
felbontás érdekében lépjen az OSD
menübe és módosítsa a beállítást
DisplayPort v1.2 értékre, ezenkívül
győződjön meg arról, hogy a videokártya
támogatja a DisplayPort v1.2 szabványt.
Beállítás elérési útja: [OSD] / [Setup]
(Beállítás) / [DisplayPort] / [1.1, 1.2].

 








 
  



19
5. Energiagazdálkodás
5. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA
DPM kompatibilis grafikus kártyával,
illetve a PC-re telepített szoftverrel,
a megjelenítő automatikusan képes
csökkenteni áramfelvételét, amikor
nem használják. Ha adatbevitelt észlel
billentyűzetről, egérről vagy más
adatbeviteli eszközről, a megjelenítő
automatikusan 'felébred'. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak
az áramfelvételi és jeltovábbítási
jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VFFogyasztott
szinkr. szinkr.
energia
LED
színe
VESA mód
Videó
Aktív
BE
Igen
Igen
61,67 W
(jellemző)
120,51 W
(max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
0,5 W
(jellemző)
Fehér
(villogó)
Ki
KI
-
-
0,3 W
(jellemző)
KI
A megjelenítő energiafogyasztásának
megmérésére az alábbi konfigurációt
használtuk.
• Saját felbontás: 3840 x 2160
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• S
zínhőmérséklet: 6500 k, teljes
fehér mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
20
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Egy képpont vagy képelem, mely a
három alképpontból, a három elsődleges
színből, vörösből, zöldből és kékből
áll. Több képpont együtt alkot egy
képet. Amikor egy képpont összes
alképpontja világít, a három színes
alképpont egységes fehér képpontként
jelenik meg. Amikor mind sötét, az
alképpont együttesen egységes fekete
képpontként jelenik meg. A világos és
sötét alképpontok egyéb kombinációi
más egységes színként jelennek meg.
6. Ügyfélszolgálat és
jótállás
6.1 A Philips Lapos megjelenítő
képponthiba-szabályzata
A Philips azért küzd, hogy a legjobb
minőségű termékeket készítse el.
Az iparág legmodernebb gyártási
eljárásait használjuk, és szigorú
minőség ellenőrzést végzünk. Ennek
ellenére mégis előfordulhatnak
pixel- vagy alpixel-hibák a TFT
megjelenítő paneleken, amelyeket
lapos megjelenítőkön használnak. Egy
gyártó sem garantálja, hogy az általa
gyártott panelek pixelhibáktól mentesek
legyenek, de a Philips szavatolja, hogy
az elfogadhatatlan számú hibákkal
rendelkező megjelenítőt garanciálisan
megjavítja vagy kicseréli. Ez a felhívás
a különféle képpont hibákat írja le, és
meghatározza az elfogadható szintet
mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy
garanciális javításra vagy cserére legyen
jogosult, a TFT megjelenítőpanelen lévő
pixelhibák számának meg kell haladnia a
küszöbértéket. Például egy megjelenítőn
a hibás alpixelek száma nem lehet
több az összes alpixel 0,0004%-ánál.
Ráadásul, mivel bizonyos képpont hibák
kombinációi jobban látszanak, ezekben
az esetekben a Philips még magasabb
minőségi szabványokat állít fel. Ez
világszerte alkalmazott eljárás.
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák
különbözőképpen jelennek meg a
képernyőn. A képpont hibáknak két
kategóriája van, és az egyes kategóriákon
belül számos alképpont hiba szerepel.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító,
azaz „bekapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval
a fényes pont egy olyan alpixel, amely
világos marad a képernyőn, amikor a
megjelenítő sötét mintát jelenít meg. A
fényes pont hibák típusai.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
alpixelek
pixelek
Képpontok és alképpontok
21
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális
javításra vagy cserére legyen jogosult,
a Philips lapos megjelenítőben lévő
TFT megjelenítőpanelen lévő pixel-,
illetve alpixel-hibák számának meg
kell haladnia az alábbi táblázatokban
szereplő küszöbértéket.
Három szomszédos világító alképpont
(egy fehér képpont).
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több
mint 50 százalékkal világosabb kell,
hogy legyen a szomszédos pontoknál;
míg a zöld színű fényes pont 30
százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval
a fekete pont egy olyan alpixel, amely
sötét marad a képernyőn, amikor a
megjelenítő világos mintát jelenít meg. A
fekete pont hibák típusai.
Képpont hibák közelsége
Mivel az azonos képpont és alképpont
hibák, amelyek egymáshoz közel
vannak, jobban észrevehetők, a Philips
megadja a közelségi határokat a
hibákhoz.
22
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
ELFOGADHATÓ SZINT
1 világító alpixel
3
2 egymás melletti világító alpixel
1
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
0
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
15 mm vagy több
3
ELFOGADHATÓ SZINT
1 sötét alpixel
5 vagy kevesebb
2 egymás melletti sötét alpixel
2 vagy kevesebb
3 egymás melletti sötét alpixel
0
Távolság két fekete ponthiba között*
15 mm vagy több
Mindenfajta fekete ponthiba
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
ELFOGADHATÓ SZINT
Mindenfajta világos képpont hiba
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1.1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2.Ez a megjelenítő megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307:
Ergonómiai előírások, elemzések és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus
megjelenítőkhöz)
3.Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International
Organisation for Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 2008-1113.
23
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
6.2Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel
kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy
vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips Ügyfélszolgálati Központtal.
A kibővített garanciához, amennyiben szeretné meghosszabbítani az általános
garanciális időszakot, Garancián túli szervizcsomagot kínálunk Hivatalos
Szervizközpontunk révén.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, kérjük, vásárolja meg a
szolgáltatást az eredeti vásárlástól számított 30 naptári napon belül. A kibővített
garanciális időszak alatt a szolgáltatás magában foglalja a felvételt, a javítást és a
visszajuttatást, azonban a felhasználónak köteles állnia minden ezzel kapcsolatban
felmerült költséget.
Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvégezni a kibővített garanciális
csomag értelmében felajánlott szükséges javításokat, találunk más megoldást az Ön
számára, ha lehetséges egészen az Ön által vásárolt kibővített garanciális időszak
végéig.
További részletekért lépjen kapcsolatba a Philips Ügyfélszolgálati Képviselővel vagy
helyi ügyfélszolgálati központtal (az ügyfélszolgálati telefonszámon).
A Philips Ügyfélszolgálati Központ száma az alábbiakban található.
Helyi Szabványos
Garanciális Időszak
Kibővített Garanciális
Időszak
Teljes Garanciális Időszak
Térségtől függően
eltér
+ 1 év
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +1
+ 2 év
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +2
+ 3 év
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +3
**Az eredeti vásárlási bizonylat és a kibővített garancia megvásárlása szükséges.
Elérhetőségi adatok a NYUGAT-EURÓPA térségre vonatkozóan:
Ország
CSP
Forró drót szám
Ár
Nyitva tartás
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am 6pm
Cyprus
Alman
800 92 256
Free of
charge
Mon to Fri : 9am 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
24
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Finland
Infocare
+358 09 2290
1908
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853 € 0,09
Mon to Fri : 9am 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122
1223
Free of
charge
Mon to Fri : 9am 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call
tariff
Mon to Fri : 8am 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0,08
Mon to Fri : 9am 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400
063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Portugal
Mainteq
800 780 902
Free of
charge
Mon to Fri : 8am 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
United
Kingdom
Celestica
Local call
tariff
Mon to Fri : 8am 5pm
+44 0207 949
0069
Elérhetőségi adatok a LATIN-AMERIKAI térségre vonatkozóan:
Ország
Brazil
Argentina
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Elérhetőségi adatok Kínára vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
China
PCCW Limited
4008 800 008
25
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI térség elérhetőségei:
Ország
Hívóközpont
CSP
Ügyfélszolgálati telefonszám
Belarus
N/A
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
N/A
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
N/A
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
N/A
Asupport
420 272 188 300
Estonia
N/A
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
N/A
Esabi
+995 322 91 34 71
N/A
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
N/A
Classic Service
I.I.c.
Latvia
N/A
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
N/A
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088(for Philips)
Macedonia
N/A
AMC
+389 2 3125097
Moldova
N/A
Comel
+37322224035
Romania
N/A
Skin
+40 21 2101969
Russia
N/A
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia &
Montenegro
N/A
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
N/A
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
N/A
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of
Belarus
N/A
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
N/A
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
N/A
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
N/A
Comel
+380 5627444225
Hungary
Kazakhstan
26
+7 727 3097515
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Elérhetőségi adatok ÉSZAK-AMERIKÁRA vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
Elérhetőségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan:
Ország
ASP
Ügyfélszolgálati
telefonszám
Nyitvatartási idő
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre +97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Australia
AGOS NETWORK PTY
1300 360 386
LTD
Mon.~Fri.
9:00am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart
Pixels Technology
Ltd.
Hong Kong:
Mon.~Fri.
Tel: +852 2619 9639
9:00am-6:00pm
Macau:
Sat. 9:00am-1:00pm
Tel: (853)-0800-987
India
REDINGTON INDIA
LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to
56677
Mon.~Fri.
9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC
SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086
(Customer Hotline)
+62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu.
08:30-12:00; 13:00-17:30
Fri.
08:30-11:30; 13:00-17:30
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Korea
Alphascan Displays,
Inc
1661-5003
Mon.~Fri.
9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri.
8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri.
8:30am-5:30pm
Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu.
10:00am-6:00pm
TVONICS Pakistan
27
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Philippines
EA Global Supply
Chain Solutions ,Inc.
(02) 655-7777;
6359456
Singapore
Philips Singapore Pte
Ltd (Philips Consumer (65) 6882 3966
Care Center)
Mon.~Fri.
9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~ Fri.
08:00am-05:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer
System Co., Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri.
08:30am-05:30pm
Turkmenistan
Technostar Service
Centre
+(99312) 460733,
460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
Enterprise Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Vietnam
+84 8 38248007 Ho
Chi Minh City
FPT Service Informatic
Mon.~Fri. 8:00-12:00,
+84 5113.562666
Company Ltd. - Ho
13:30-17:30
Danang City
Chi Minh City Branch
Sat. 8:00-12:00
+84 5113.562666 Can
tho Province
Japan
フィリップスモニター・
サポートセンター
0120-060-530
28
Mon.~Fri.
8:30am-5:30pm
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
7. Hibaelhárítás és GYIK
csatlakozik a számítógéphez.
(Kérjük, olvassa el a Gyors telepítési
útmutatót is).
7. Hibaelhárítás és GYIK
• E
llenőrizze, nem görbült-e el
egyik érintkező sem a megjelenítő
videokábelében.
7.1 Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
problémákkal foglalkozik. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
Philips ügyfélszolgálat képviselőjével.
• G
yőződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
Az AUTO gomb nem működik
Általános problémák
• A
z auto funkció kizárólag VGA-analóg
módban működik. Ha az eredmény
nem elfogadható, az OSD menüben
elvégezheti a kézi beállításokat.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző
LED nem világít)
• G
yőződjön meg arról, hogy
megfelelően csatlakozik a hálózati
tápkábel a megjelenítő hátuljához,
illetve a hálózati konnektorhoz.
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVIdigitális módban, mivel nem szükséges.
• E
lőször győződjön meg arról,
hogy a megjelenítő elején lévő
üzemkapcsolót gomb KI helyzetben
van, majd nyomja meg, hogy BE
helyzetben legyen.
Füst vagy szikra látható jelei
• N
e hajtson végre semmiféle
hibaelhárítást
• A
biztonság érdekében azonnal
húzza ki a megjelenítő hálózati
csatlakozóját a dugaszolóaljzatból.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző
LED fehér színű)
• A
zonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
• G
yőződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
Képproblémák
• G
yőződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
számítógéphez.
A kép nincs középen
• Á
llítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
• G
yőződjön meg arról, hogy a
megjelenítő videokábelének
dugójában egyik érintkezőtű sem
görbült el. Amennyiben igen, javítsa
meg vagy cserélje ki a kábelt.
• Á
llítsa be a kép helyzetét az OSD Fő
kezelőszervek Beállítás menüpontja
Fázis/Órajel elemének segítségével.
Ez csak VGA módban működik.
• E
lképzelhető, hogy az
Energiatakarékos funkció aktív
A kép remeg a képernyőn
A képernyőn a következő üzenet látható:
• G
yőződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
grafikuskártyához vagy a PC-hez.
Attention
Check cable connection
Függőleges vibrálás tapasztalható
• G
yőződjön meg arról, hogy a
megjelenítő videokábele megfelelően
29
7. Hibaelhárítás és GYIK
• Á
llítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
• Képernyővédő vagy rendszeres
képfrissítő alkalmazás aktiválásának
mellőzése esetén a súlyos „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” tünetei
nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
• S
züntesse meg a függőleges sávokat
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja Fázis/Órajel elemének
segítségével. Ez csak VGA módban
működik.
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Á
llítsa be a PC megjelenítési
felbontását a megjelenítő ajánlott
natív felbontásának megfelelően.
Vízszintes vibrálás tapasztalható
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér
képpontok jelennek meg a képernyőn
• A
maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia
normális velejárói. További
részletekért lásd a képpontokra
vonatkozó szabályzatot.
• Á
llítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
• S
züntesse meg a függőleges sávokat
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja Fázis/Órajel elemének
segítségével. Ez csak VGA módban
működik.
* A „bekapcsolt állapotot jelző” lámpa
fénye túl erős, és zavaró.
• A
„bekapcsolt állapotot" jelző fényt
az OSD főmenü Main Controls (Fő
kezelőszervek) Setup (Beállítás)
menüpontja power LED (bekapcsolt
állapotot jelző LED) elemének
segítségével állíthatja be.
További információkért olvassa el
a Fogyasztói tájékoztatóközpontok
listát és lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati munkatársával.
A kép homályosnak, halványnak vagy túl
sötétnek tűnik
• A
z OSD segítségével állítsa be a
kontrasztot és a fényerőt.
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután
kikapcsolják a monitort.
• H
a az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek”
is neveznek. A „beégés”, „utókép”,
vagy „szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
* A működés megjelenítőtől függően
eltér.
7.2 Általános GYIK
K1: Amikor üzembe helyezem a
megjelenítőt, mi a teendő, ha a
képernyőn a 'Cannot display this
video mode' (Nem jeleníthető
meg ez a videó mód) üzenet
látható?
• M
indig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
megjelenítőt őrizetlenül hagyja.
Válasz:A monitor ajánlott felbontása:
3840 x 2160 @60 Hz.
• M
indig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCDmegjelenítő mozdulatlan tartalmat
jelenít meg.
• H
úzza ki a kábeleket, majd
csatlakoztassa a PC-t a korábban
használt megjelenítőhöz.
30
7. Hibaelhárítás és GYIK
• A
Windows Start menüben jelölje
ki a Beállítások/Vezérlőpult elemet.
A Vezérlőpult ablakban jelölje ki a
Megjelenítő ikont. A Megjelenítő
vezérlőpanelben jelölje ki a
„Beállítások” fület. A beállítások
fülön, a „asztal területe” panelben
mozgassa a csúszkát 3840 x 2160
képpont értékre.
.icm fájlokat), illetve az ezeket
tartalmazó lemezt.
K4:Hogyan állíthatom át a
felbontást?
Válasz:Az Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és monitorja
együtt határozzák meg a
rendelkezésre álló felbontást.
A kívánt felbontást a Windows®
Vezérlőpult „Megjelenítés
tulajdonságai” panel segítségével
választhatja ki.
• N
yissa meg az „Speciális
tulajdonságok” fület, állítsa a
képfrissítést 60 Hz-re, majd
kattintson az OK gombra.
• Indítsa újra a számítógépet és
ismételje meg a 2. és 3. lépést, hogy
meggyőződjön, a PC beállítása
3840 x 2160 képpont 60 Hz
képfrissítés mellett.
K5:Mi történik, ha eltévedek a
megjelenítő beállítása közben az
OSD-n?
Válasz:Egyszerűen nyomja meg az OK
gombot, majd válassza a „Reset”
(Alaphelyzet) pontot az összes
gyári beállítás előhívásához.
• Á
llítsa le a számítógépet, válassza
le a régi megjelenítőt, majd
csatlakoztassa újra a Philips LCD
megjelenítőt.
K6:Ellenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
• K
apcsolja be a megjelenítőt, majd
a PC-t.
Válasz:Általánosságban javasolt óvni a
panel felületét a túlzott ütődéstől
és megvédeni az éles, illetve
tompa tárgyaktól. A megjelenítő
kezelése közben győződjön
meg arról, hogy nem gyakorol
nyomást a panel felületére. Ez
befolyásolhatja a garanciális
feltételeket.
K2: Mi az LCD megjelenítő ajánlott
képfrissítési sebessége?
Válasz:Az LCD monitorok ajánlott
képfrissítési sebessége 60
Hz. Bármilyen, képernyőn
megjelenő zavar esetén
beállíthatja 75 Hz-re, hogy
meggyőződön, megszűnt a
zavar.
K7:Hogyan tisztítsam az LCD
felületét?
K3: Mire valók a használati
utasításon található .inf és .icm
kiterjesztésű fájlok? Hogyan
telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
Válasz:Általános tisztításhoz tiszta,
puha törlőrongyot használjon. Az
alaposabb tisztításhoz izopropilalkoholt használjon. Soha ne
használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont,
hexánt stb.
Válasz:Ezek a monitor
illesztőprogramjait tartalmazó
fájlok. Kövesse a használati
utasítás úmutatását az
illesztőprogramok telepítéséhez.
A megjelenítő első telepítése
alkalmával a számítógép
esetleg kérheti a megjelenítő
illesztőprogramjait (.inf és
K8: Tudom-e módosítani a
megjelenítő színbeállítását?
Válasz:Igen, az alábbi eljárással az OSD
menüben módosítani tudja a
színbeállítást:
31
7. Hibaelhárítás és GYIK
megjelenítő Mac számítógéphez
történő csatlakozása esetén.
További tájékoztatásért kérjük,
lépjen kapcsolatba a Philips
értékesítési képviselővel.
• N
yomja meg az „OK” gombot az OSD
(On Screen Display – képernyőn
megjelenő) menü megjelenítéséhez
• N
yomja meg a „Lefelé nyíl” gombot
a „Szín” lehetőség kiválasztásához,
majd nyomja meg az „OK” gombot,
hogy belépjen a színbeállításba.
Az alábbi három beállítás áll
rendelkezésre.
1.Színhőmérséklet: a hat beállítás
a következő 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K és
11500K. Az 5000K tartományban
a panel „melegnek tűnik
vörösesfehér tónussal”, míg a
11500K színhőmérséklet „hideg,
kékesfehér tónust ad”.
K10: Támogatják-e a Philips LCD
megjelenítők a Plug-and-Play
szabványt?
Válasz:Igen, a monitorok kompatibilisek
a Plug-and-Play szabvánnyal a
Windows 10/8.1/8/7 operációs
rendszerek esetében.
K11: Mi a képállandósulás, beégés,
utókép vagy szellemkép az LCD
paneleken?
Válasz:Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép
„beéghet”, amit „utóképnek”,
illetve „szellemképnek”
is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól
ismert jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
megjelenítőt őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az
LCD-megjelenítő mozdulatlan
tartalmat jelenít meg.
2.sRGB: Ez egy szabvány,
amely a színek megfelelő
cseréjét biztosítja különböző
eszközök között (pl. digitális
fényképezőgépek, megjelenítők,
nyomtatók, lapolvasók stb.)
3.Felhasználó által definiált: A
felhasználó tetszése szerint
kiválaszthatja a beállítást a vörös,
zöld és kék szín módosításával.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény
színének mértéke. Ez az érték abszolút
skálán fejezhető ki, (Kelvin fokban).
Alacsonyabb hőmérsékleten, például
2004K fokon a tárgy vörös, míg magasabb
hőmérsékleten, például 9300K fokon
kék. A semleges színhőmérséklet 6504K
fokon fehér.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres
képfrissítő alkalmazás aktiválásának
mellőzése esetén a súlyos „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” tünetei nem
szűnnek meg, és nem javíthatók. Ilyen
kárra nem vonatkozik a garancia.
K9: Csatlakoztathatom-e az LCDmegjelenítőt bármilyen PC-hez,
munkaállomáshoz vagy Machez?
Válasz:Igen. Valamennyi Philips LCD
megjelenítő kompatibilis a
szabvány PC-kkel, Mac-ekkel és
munkaállomásokkal. Előfordulhat,
hogy kábeladapter szükséges a
32
7. Hibaelhárítás és GYIK
K12: Miért nem éles a szöveg
a megjelenítőn, és miért
szögletesek a betűk rajta?
7.3 Multiview GYIK
K1: Növelhetem-e a PIP mellékablak
méretét?
Válasz:A LCD monitor optimális
teljesítményét saját felbontása,
azaz 3840 x 2160 képpont 60
Hz képfrissítés mellett nyújtja.
A lehető legjobb képminőség
érdekében ezt a felbontást
használja.
Válasz:Igen, 3 méret közül választhat:
[Small] (Kicsi), [Middle] (Közepes),
[Large] (Nagy). Nyomja meg a
gombot
az OSD menü aktiválásához. Válassza ki a
kívánt [PIP Size] (PIP méret) lehetőséget
a [PIP / PbP] főmenüből.
13.K: Hogyan oldhatom ki/zárolhatom
a gyorsgombot?
K2: Hogyan lehet videó bemenettől
független audió lejátszást végezni?
Válasz:Nyomja meg a
gombot
10 másodpercig a gyorsgomb
kioldásához/lezárásához. A
monitor ilyenkor megjeleníti a
„Figyelem” üzenetet a kioldott/
zárolt állapot megjelenítéséhez
az alábbi ábrákon látható módon.
Válasz:Az audió forrás normális
esetben a fő képforráshoz kötődik.
Ha módosítani akarja az audió forrás
bemenetet (például:MP3-lejátszót
hallgatni a kiválasztott videó forrástól
függetlenül), nyomja meg a
gombot,
hogy belépjen az OSD menübe. Válassza
ki a kívánt [Audio Source] (Audió
forrás) lehetőséget az [Audio] (Audió)
főmenüből.
Attention
Display control unlocked
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor
legközelebb bekapcsolja a megjelenítőt,
alapértelmezésképpen a korábban
használt audió forrást fogja kiválasztani.
Amennyiben módosítani akarja, újra
végig kell mennie a kiválasztás fenti
lépésein, hogy új audió forrását állíthassa
be alapértelmezettként.
Attention
Display control locked
U
 
 
 
 


33
© 2016 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
A Philips és a Philips pajzs emblémák a következő bejegyzett védjegyei:
Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei és felhasználásuk a
Koninklijke Philips N.V. engedélyével történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: BDM4037UE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement