Philips 349X7FJEW/00 User manual

Philips 349X7FJEW/00 User manual
349X7
www.philips.com/welcome
HU
Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
21
Hibaelhárítás és GYIK
27
Tartalomjegyzék
1. Fontos������������������������������������������������������1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás�������������������������������������������������������1
1.2 Kiegészítő megjegyzések����������������������������2
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése����������������������������������������������3
2. A monitor beállítása�����������������������������4
2.1Telepítés���������������������������������������������������������������4
2.2 A monitor használata�����������������������������������5
2.3MultiView������������������������������������������������������������8
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt VESA
konzol használatához���������������������������������11
3.Képoptimalizálás����������������������������������12
3.1SmartImage�����������������������������������������������������12
3.2SmartContrast����������������������������������������������13
4.FreeSync������������������������������������������������14
5. Műszaki adatok������������������������������������15
5.1 Felbontás és Előre beállított módok18
5.2Crystalclear ���������������������������������������������������19
6. Energiagazdálkodás������������������������������20
7. Ügyfélszolgálat& Jótállás���������������������21
7.1 A Philips síkképernyős monitorok
képponthibáira vonatkozó irányelvei21
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás������������������������23
8. Hibaelhárítás és GYIK������������������������27
8.1Hibaelhárítás���������������������������������������������������27
8.2 Általános GYIK����������������������������������������������28
8.3 Multiview GYIK���������������������������������������������30
1. Fontos
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg
nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs
Központ Ügyfélszolgálatához)
• Ne tegye ki a monitort erős rezgésnek vagy
ütődésnek működés közben.
• A monitort ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv
mindenkinek szól, aki a Philips monitort használja.
A monitor használata előtt szánjon időt e
felhasználói kézikönyv elolvasására. A kézikönyv
fontos információkat és megjegyzéseket
tartalmaz a monitor kezeléséről.
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a
készüléket rendeltetésének megfelelő célra
használták a használati utasításnak megfelelően,
és a tulajdonos bemutatja az eredeti számlát
vagy készpénzes nyugtát, amelyen szerepel a
vásárlás dátuma, a forgalmazó és a típus neve és
a készülék gyártási száma.
Karbantartás
• Hogy megóvja a monitort az esetleges
sérüléstől, ne nyomja erősen a
monitorpanel felületét. A monitor
mozgatása közben az emeléshez mindig
a keretet fogja meg. Soha ne emelje fel a
monitort úgy, hogy a monitorpanelre teszi a
kezét vagy ujját.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha hosszabb
ideig nem fogja használni.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé
nedves kendővel kell megtisztítania. A
képernyő felületét száraz ruhával le lehet
törölni, ha a tápfeszültség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne használjon szerves
oldószereket, mint például alkoholt vagy
ammónia alapú folyadékokat a monitor
tisztítására.
• Az áramütés és a készülék maradandó
károsodásának kockázatát elkerülendő,
ne tegye ki a monitor por, eső, víz, illetve
túlzottan nedves környezet hatásának.
• Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal
törölje le száraz kendővel.
• Ha a monitor belsejébe idegen anyag vagy
víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa és húzza
ki a hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa el az
idegen anyagot, illetve vizet, majd szállítsa a
monitort a márkaszervizbe.
• Ne tárolja vagy használja a monitort hő,
közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg
hatásának kitett helyen.
• A monitor legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb élettartama
érdekében, kérjük, olyan helyen használja a
monitort, amely az alábbi hőmérséklet- és
páratartalom-tartományba esik.
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat,
amikor a monitort beköti és használja.
Működés közben
• Tartsa a monitort távol a közvetlen
napfénytől, az igen erős fényforrásoktól és
egyéb hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek
való kitétel a monitor elszíneződését és
rongálódását eredményezheti.
• Távolítsa el a monitor közeléből az olyan
tárgyakat, amelyek a szellőzőnyílásokba
eshetnek, illetve megakadályozhatják
a monitor elektronikus alkatrészeinek
megfelelő szellőzését.
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• A monitor elhelyezése előtt győződjön
meg arról, hogy a tápkábel és a konnektor
könnyen elérhetőek.
• Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja
ki, a megfelelő működés érdekében várjon
6 másodpercig, mielőtt újra csatlakoztatná a
hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.
1
1. Fontos
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
1.2 Kiegészítő megjegyzések
• Páratartalom: 20-80 % relatív
páratartalom
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket figyelembe
kell venni a terméknél.
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha a monitor mozdulatlan
tartalmat jelenít meg. Ha az LCD-monitor
hosszú ideig állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is
neveznek.
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér
vagy dőlt betűvel is kinyomtatható. Ezek a
blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat
vagy figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
következőek:
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja
használni számítógépét.
• A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
jól ismert jelenség az LCD panel
technológiában. Az esetek többségében a
„beégett” kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el
a problémát.
Szerviz
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik
őket ikonok. Ilyen esettekben a figyelmeztetés
speciális formátumát kötelezően jelezzük.
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
• Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges dokumentumra
van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba a
helyi márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
• A szállítással kapcsolatos információkért
lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
• Soha ne hagyja a monitort közvetlen
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a
monitor nem működik megfelelően, illetve ha
nem biztos arról, hogy milyen eljárást kövessen,
ha betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.
2
1. Fontos
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai (WEEE)
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
2. A monitor beállítása
A talp felszerelése
1. Helyezze a monitort a kijelzőpanellel lefelé
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a kijelzőt.
2. A monitor beállítása
2.1 Telepítés
A csomag tartalma
349X7F
2.
Fogja meg az állványt mindkét kezével.
Óvatosan rögzítse az állványt a VESA
konzolra és figyeljen a retesz kattanására.
user s manual
使用产品前请阅读使用说明
2015
保留备用
Figyelem
* CD
* DP-kábel
AC/DC adapter
Ez a termék ívelt kialakítású, ezért a talp
felszerelésekor/eltávolításakor tegye a
védőanyagot a monitor alá, és ne nyomja meg a
monitort, nehogy a monitor megsérüljön.
*Audio
* HDMI-kábel
*USB
* Régiónként eltérő
Megjegyzés
Csak AC/DC adaptertípust használjon: Philips
ADPC20120
4
2. A monitor beállítása
Csatlakoztatás számítógéphez
2.2 A monitor használata
A vezérlőgombok bemutatása
5
9
8
7
6
2.0
4
3
2
1
Nyomja meg és 3 másodpercnél
hosszabb ideig tartsa lenyomva
a képernyő kikapcsolásához.
Nyomja meg a képernyő
bekapcsolásához.
1 Fülhallgató csatlakozó
Hozzáférés a képernyőmenühöz.
A képernyőmenüben végzett
módosítás megerősítése.
2 Audió bemenet
3 DisplayPort bemenet
4 HDMI 2.0 bemenet
Felhasználói preferencia
kulcs. Testreszabhatja saját
funkcióbeállításait az OSD-n, hogy
„felhasználói kulccsá” váljon.
5 AC tápkapcsoló
6 HDMI bemenet
7 USB upstream
Az OSD menü beállítása.
8 USB-gyorstöltő
PIP/PBP/Off(Ki)/Swap(Csere)
9 USB downstream
Az OSD menü beállítása.
SmartImage gyorsbillentyű. Hét
különböző mód közül választhat:
FPS, Verseny, RTS, 1. játékos, 2.
játékos, Alacsony kék mód, Ki.
Visszatérés az előző OSD-szintre.
5
2. A monitor beállítása
Saját „USER (FELHASZÁLÓI)” kulcs
személyre szabása
Ha például az [Audio Source] (Audió forrás)
elemet választotta funkcióként, nyomja le, amire
megjelenik az [Audio Source] (Audió forrás)
menü.
A „USER” gyorsgomb kedvenc
funkciógombjának beállítását teszi lehetővé.
1. Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.




 




U
 
 
 
 

  
 
 
Videobemenettől független audió lejátszás

Philips monitora videó bemenettől független
audió lejátszást tesz lehetővé PIP / PBP módban.
Például lejátszhatja MP3 lejátszójának tartalmát
a monitor [Audio In] (Audió Be) portjához
csatlakoztatott audió forrásról, miközben a
[HDMI 1.4], [HDMI 2.0] vagy [DisplayPort]
csatlakozón csatlakoztatott videó forrást játszik le.
2. Nyomja fel vagy le a főmenü [OSD
Settings] (OSD beállítások) elemének
kiválasztásához, majd nyomja jobbra a
megerősítéshez.
3. Nyomja fel vagy le a [User key]
(Felhasználói) elem kiválasztásához, majd
nyomja jobbra a megerősítéshez.
1. Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.
4. Nyomja fel vagy le a kívánt funkció
kiválasztásához: [Audio Source] (Audió
forrás), [Volume] (Hangerő) vagy [Input]
(Bemenet).



 

 

 
 


5. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
Most a kijelző kávájának alján lévő gomb lefelé
nyomásával közvetlenül a [User Key] gombra
léphet. Csak az ÖN előre kiválasztott funkciója
jelenik meg a gyors eléréshez.
 

2. Nyomja fel vagy le a főmenü [Audio]
(Audió) elemének kiválasztásához, majd
nyomja jobbra a megerősítéshez.
3. Nyomja fel vagy le az [Audio Source]
(Audió forrás) elem kiválasztásához, majd
nyomja jobbra a megerősítéshez.
4. Nyomja fel vagy le a kívánt audió forrás
kiválasztásához: [Audio In] (Audió Be),
[HDMI 1.4], [HDMI 2.0] vagy [DisplayPort].
5. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
6
2. A monitor beállítása
A képernyőmenü
Megjegyzés
Ha az Audio-in lehetőséget választotta, amikor
legközelebb bekapcsolja ezt a monitort,
alapértelmezésképen a korábban használt audió
forrást fogja kiválasztani. A módosításához újra
végig kell mennie a kiválasztás lépésein, hogy új
audió forrását állíthassa be alapértelmezettként.
Ez DP vagy HDMI kiválasztása esetén nem
történik meg.
Az alábbiakban a képernyőmenü teljes
felépítését tekintheti meg. Ha a jövőben további
beállításokat módosítana, ezen menüszerkezeti
ábra segítségével gyorsabban megtalálhatja azt.
Main menu
LowBlue Mode
Sub menu
On
1,2,3
Off
Input
HDMI 1.4
HDMI 2.0
DisplayPort
Az OSD menü leírása
Picture
Mi az a képernyőn megjelenő menü (OSD)?
Valamennyi Philips LCD-megjelenítő rendelkezik
képernyőn megjelenő menüvel (On-Screen
Display - OSD). Lehetővé teszi a végfelhasználó
számára a megjelenítő teljesítményének
beállítását, illetve a monitorok funkcióinak
közvetlen kiválasztását a képernyőn megjelenő
utasítás-ablakban. Az alábbiakban látható
egy felhasználóbarát képernyőn megjelenő
kezelőfelület:
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
SmartFrame
On, Off
Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Brightness: 0~100
Contrast: 0~100
H. position
V. position
SmartSize
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
Panel Size
17'': (5:4)
19'': (5:4)
 
19''W: (16:10)
 
22''W: (16:10)
 

18.5W'': (16:9)

19.5''W: (16:9)
20''W: (16:9)
21.5''W: (16:9)
23''W: (16:9)

24''W: (16:9)
27''W: (16:9)
1:1

34"W(21:9)
Aspect
PIP/PBP

PIP/PBP Mode
PIP/PBP Input
PIP Size
PIP Position
Swap
Alapinformációk és egyszerű útmutatások az
irányító billentyűkhöz
Audio
Color
Off, PIP, PBP
HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, HDMI 1.4,HDMI 2.0,DisplayPort
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
A Philips megjelenítő OSD menüjének
megnyitásához egyszerűen használja a kijelzőkáva
alján lévő szimpla gombot. A szimpla gomb
botkormányként működik. A kurzor közvetlen
mozgatásához egyszerűen tolja a gombot
valamelyik irányba. Nyomja meg a gombot a
kívánt lehetőség kiválasztásához.
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
User Key
Audio Source,Volume,Input
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1,1.2
Reset
Yes, No
Information
7
2. A monitor beállítása
A felbontásra vonatkozó megjegyzés
2.3 MultiView
A monitor a natív felbontása esetében, vagyis
60 Hz melletti 3440 x 1440-as felbontással
biztosít optimális teljesítményt. Ha a monitort
ettől eltérő felbontás mellett kapcsolják be,
a képernyőn figyelmeztetés fog megjelenni:
Use 3440 x 1440 @ 60 Hz for best results. (A
legjobb eredmény elérése érdekében használjon
60 Hz melletti 3440 x 1440-as felbontást.)
A natív felbontás miatti figyelmeztetés
megjelenítése a képernyőmenü Setup (Beállítás)
menüpontjában kapcsolható ki.
Mi az?
A Multiview lehetővé teszi az aktív többszörös
csatlakozást és megtekintést, így egyszerre
dolgozhat több eszközzel, pl. PC-vel és
Notebookkal egymás mellett, ami rendkívül
egyszerűvé teszi a többfeladatos munkát.
Fizikai funkció
Döntés
20˚
Miért van szükségem rá?
-5˚
Az ultra nagy felbontású Philips MultiView
megjelenítővel a munkahelyén vagy otthonában
kényelmesen megtapasztalhatja a csatlakozási
lehetőségek világát. Ezzel a megjelenítővel
praktikus módon több tartalomforrást tekinthet
meg egyetlen képernyőn. Például: Lehet, hogy a
hangos élő hírfolyamra szeretne figyelni a kicsi
ablakban, miközben a legújabb blogbejegyzésén
dolgozik, vagy pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni
Ultrabookján, miközben biztonságos vállalati
intranetre van bejelentkezve, ahol fájlokat ér el
egy asztalon.
Magasság-beállítás
150mm
8
2. A monitor beállítása
Hogyan engedélyezem a MultiView funkciót
2. Nyomja fel vagy le a főmenü [PIP / PBP]
elemének kiválasztásához, majd nyomja
jobbra a megerősítéshez.
gyorsgombbal?
1. Nyomja felfelé a gombot a kijelzőkáva alján.
3. Nyomja fel vagy le a [PIP / PBP Mode]
(PIP / PBP mód) elem kiválasztásához, majd
nyomja jobbra.
4. Nyomja fel vagy le az [Off] (Ki) , [PIP] vagy
[PBP] elem kiválasztásához, majd nyomja
jobbra.
5. Most visszafelé léphet az [PIP / PBP Input],
[PIP Size], [PIP Position] vagy [Swap] elem
beállításához.
6. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
MultiView az OSD menüben
•
2. Megjelenik a MultiView választómenü.
Nyomja fel vagy le a kiválasztáshoz.
P
PIP / PBP mód: A MultiView-nak két üzemmódja
van: [PIP] és [PBP].
[PIP]: Kép-a-képben
Másik jelforrás megnyitása
egy mellékablakban.
Multi View
PIP
B
A (main)
(elsödleges)
PBP
Swap
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
Off
3. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
[PBP]: Kép a kép mellett
A MultiView funkció az OSD menüben is
aktiválható.
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakban.
1. Nyomja jobbra az OSD menü megnyitásához.


(main)
(elsödleges)
H
ogyan engedélyezem a MultiView
funkciót az OSD menüben?
 
A
B
   

   

 

 
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:


A
(elsödleges)
(main)
B
A

Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik meg a helyes
9
2. A monitor beállítása
•
képarány megjelenítése érdekében PBP módban.
•
•
PIP / PBP Input (PIP / PBP bemenet): Négy
különböző videó bemenet közül választhat
mellékjelforrásként: [HDMI 1.4], [HDMI 2.0] és
[DisplayPort].
A (main)
(elsödleges)
PIP Size (PIP méret): Aktivált PIP mellett
háromféle mellékablak méret közül választhat:
[Small] (Kicsi) , [Middle] (Közepes), [Large]
(Nagy).
Megjegyzés
• CSERE végrehajtása esetén a videó és
audió forrásának cseréje egyszerre történik
meg. (További részletekért lásd: <?>
B
Small
A (main)
Middle
Large
“Videobemenettől független audió
lejátszás”.)
(elsödleges)
•
PIP Position (PIP helyzet): Aktivált PIP mellett
Négy mellékablak helyzet közül választhat:
Fent-jobbra
Lent-jobbra
B
A (main)
B
A (main)
(elsödleges)
(elsödleges)
Fent-balra
Lent-balra
A
A
B
•
(elsödleges)
(main)
B
(elsödleges)
(main)
Swap(Csere): A fő- és mellékablak forrását
cseréli fel.
Az A és B forrás felcserélése [PIP] módban:
B
A (main)
B (main)
↔
(elsödleges)
A
(elsödleges)
Az A és B forrás felcserélése [PBP] módban:
A
(elsödleges)
(main)
B
Off (Kikapcsolva): A MultiView funkció leállítása.
↔
B
(elsödleges)
(main)
A
10
2. A monitor beállítása
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához
Mielőtt elkezdené szétszerelni a monitortalpat,
kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a
megrongálódás és sérülés minden formáját.
1.
Helyezze a monitort a kijelzőpanellel lefelé
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a kijelzőt.
Emelje meg a monitorállványt.
2.
A kioldó gomb lenyomása mellett döntse
meg a talpat és csúsztassa ki.
Megjegyzés
Ez a monitor 100mm x 100mm-es VESAkompatibilis rögzítőfelületet tud fogadni.
100mm
100mm
11
3. Képoptimalizálás
3. A SmartImage 5 másodperc után, illetve a
gomb balra történő elmozdításával végzett
megerősítés esetén eltűnik a kijelzőről.
Hét mód közül választhat: FPS, Verseny, RTS, 1.
játékos, 2. játékos, Alacsony kék mód és Ki.
3. Képoptimalizálás
3.1 SmartImage
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár szöveges
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket jelenít
meg, vagy videót néz, a Philips SmartImage
nagyszerű, optimalizált teljesítményt nyújt.
SmartImage
GAME
FPS
Racing
RTS
Gamer 1
Gamer 2
Miért van szükségem rá?
LowBlue Mode
Bármilyen monitorral szemben az a kívánalom,
hogy kedvenc tartalmát optimálisan jelenítse
meg. A SmartImage szoftver valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot, színt
és élességet a lehető legjobb monitornézési
élmény érdekében.
• FPS: FPS (Lövöldözős)
játékhoz megfelelő

üzemmód. A sötét témák feketeszintjét
javítja.
• Racing (Versenyzés): Versenyzős játékhoz
megfelelő üzemmód. A lehető leggyorsabb
válaszidőt és magas színtelítettséget biztosít.
Hogyan működik?
• RTS: RTS (Valós idejű stratégiai) játékhoz
megfelelő üzemmód, a felhasználó által
kiválasztott rész kiemelhető RTS játékhoz
(SmartFrame-en keresztül). A képminőség a
kiemelt területen állítható.
A SmartImage egy élenjáró Philips technológia,
amely elemzi a képernyőn megjelenített
tartalmat. A SmartImage az Ön által kiválasztott
üzemmód alapján, dinamikusan javítja a képek
kontrasztját, színtelítettségét és élességét a
lehető legjobb megjelenítés érdekében –
mindezt valós időben, egyetlen gombnyomásra.
• Gamer1 (Játékos1): A felhasználó saját
beállításai menthetők mint Jaték 1.
• Gamer2 (Játékos2): A felhasználó saját
beállításai menthetők mint Jaték 2.
Hogyan engedélyezhető a SmartImage?
• LowBlue mode (Csökkentett kék mód) :
LowBlue Mode a szemkímélő hatékonyság
érdekében. Kutatások igazolták, hogy
az ibolyántúli sugarakhoz hasonlóan a
rövidhullámú kék fény, amit a LED kijelzők
kibocsátanak tartós használat mellett
szemkárosodást okozhatnak és hosszú
távon befolyásolhatják a látást. A Philips
által az egészség-megőrzés érdekében
kifejlesztett LowBlue mód intelligens
szoftver technológiát alkalmaz az ártalmas
rövidhullámú kék fény kiküszöböléséhez.
1. A SmartImage képernyőn történő
elindításához nyomja el balra a gombot.
2. Navigáljon felfelé vagy lefelé az FPS, a
Verseny, az RTS, az 1. játékos, a 2. játékos,
az Alacsony kék mód és a Ki opciók
kiválasztásához.
• Off (Ki): Nincs SmartImageGAME általi
optimalizálás.
12
3. Képoptimalizálás
3.2 SmartContrast
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely dinamikusan
elemzi a megjelenített tartalmat, és
automatikusan optimalizálja a monitor
kontrasztarányát a képek maximális tisztasága
és élvezete érdekében úgy, hogy fokozza
a háttérvilágítást a tisztább, élesebb és
fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb veszi a
háttérvilágítást a sötétebb hátterű képek tiszta
megjelentése érdekében.
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető legtisztább
és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast
dinamikusan szabályozza a kontrasztot és
beállítja a háttérvilágítást a játékok és videoképek
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai munka
szövegének tiszta, olvasható megjelenítése
érdekében. A monitor energiafogyasztásának
csökkentése költségmegtakaritást és a monitor
megnövelt élettartamát eredményezi.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot,
valós időben elemzi a megjelenített tartalmat,
és beállítja a színeket, illetve szabályozza a
háttérvilágítás erejét. Ez a funkció dinamikusan
javítja a kontrasztot, hogy videók nézegetése,
illetve játék közben még jobban szórakozzon.
13
4. PowerSensor™
• AMD Radeon R9 285
• AMD Radeon R7 260X
• AMD Radeon R7 260
4. FreeSync
■■ 2014 A-sorozatú processzor, asztali és
mobil APU-k
•
•
•
•
•
A számítógépes játékok rendkívül hosszú ideig
tökéletlen élményt nyújtottak a játékosoknak,
mivel a grafikus processzor és a monitorok
különböző sebességgel végeztek frissítést. Néha előfordul, hogy a grafikus processzor
számos új képet képes előállítani a monitor
egyetlen frissítése alatt, így a monitoron
minden egyes képből csak darabokat jelenít
meg, mely egyetlen képpé olvad össze. Ezt a
jelenséget nevezzük „képszakadásnak” (tearing).
A játékosok ezt a problémát a „v-sync” nevű
funkció alkalmazásával orvosolhatják, de ilyenkor
a kép szaggatott lehet, mivel a GPU az új képek
előállítása előtt megvárja a monitor erre irányuló
kérését.
V-sync használata esetén az egér érzékenysége
és a másodpercenként megjelenő képek száma
is csökkenhet. Az AMD FreeSync™ technológiája
az összes ilyen jellegű problémát megszünteti,
azáltal, hogy új kép elkészülése esetén lehetővé
teszi a GPU számára, hogy frissítési parancsot
küldjön a monitornak, így hihetetlenül
egyenletes, gyorsan reagáló, képszakadásmentes
játékélményt biztosít a játékosok számára.
A kompatibilis videokártyák listáját alább találja.
■■ Operációs rendszer
• Windows 7 vagy 8.x
■■ Videokártya: R9 290 sorozat és R7 260
sorozat
• AMD Radeon R9 295X2
• AMD Radeon R9 290X
• AMD Radeon R9 290
14
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Műszaki adatok
5. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Képpont-méret
SmartContrast
Válaszidő (jellemző)
SmartResponse válaszidő (jell.)
Optimális felbontás
Látószög (jell.)
Képjavítás
Függőleges frissítési sebesség
Vízszintes frekvencia
sRGB
Alacsony kék mód
Monitorszínek
Villogásmentes
Színterjedelem
Freesync
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
USB
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró (jell.)
OSD nyelvek
Plug and Play kompatibilitás
Állvány
Dönthetőség
Magasságállítás
Tápfeszültség
Energiafogyasztás
MVA
LED
34" W (86,7 cm)
21:9
0,232 (V) mm x 0,232 (F) mm
50.000.000:1
16 ms(GtG)
4 ms(GtG)
HDMI 1.4 :3440x1440 @ 60Hz 2560x1080 @ 95Hz
Displayport/HDMI 2.0 :3440x1440 @ 60Hz 3440x1440 @
100Hz
178° (V) / 178° (F) C/R @ > 10
SmartImage
40Hz - 100Hz
58kHz - 148kHz
IGEN
IGEN
16,7 millió
IGEN
sRGB 99,5%
IGEN
DisplayPort, 1.2 x 1
HDMI 1.4 x 1 (digitális, HDCP)
HDMI 2.0 x 1 (digitális, HDCP)
USB 3.0×4 (1 db. BC1.2 gyorstöltéssel)
Külön szinkron, zöld szinkr.
Audió bemenet, fejhallgató kimenet
5W x 2
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar, holland,
portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz, svéd, finn, török, cseh,
ukrán, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, koreai
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20 fok
150mm
AC bemeneti
feszültség 100 V~,
50 Hz
15
AC bemeneti
feszültség 115 V~,
60 Hz
AC bemeneti
feszültség 230 V~,
50 Hz
5. Műszaki adatok
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x Mé)
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x
Mé)
Termék csomagolással (Sz x Ma x
Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány (üzemi)
Relatív páratartalom (üzem)
Légköri nyomás (üzemben)
Hőmérséklet-tartomány
(Üzemen kívül)
Relatív páratartalom
(Üzemen kívül)
Légköri nyomás
(Üzemen kívül)
Környezeti és fogyasztási adatok
ROHS
Csomagolás
Specifikus anyagok
Megfelelés és szabványok
Előírt jóváhagyások
Burkolat
Szín
Felület
69.45W (jell.)
69.55W (jell.)
69.65W (jell.)
<0.3W (jell.)
<0.3W (jell.)
<0.3W (jell.)
<0.3W (jell.)
<0.3W (jell.)
<0.3W (jell.)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~,
feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
237.03 BTU/h
237.37 BTU/h
237.71 BTU/h
(jell.)
(jell.)
(jell.)
<1.02 BTU/h (jell.) <1.02 BTU/h (jell.) <1.02 BTU/h (jell.)
<1.02 BTU/h (jell.) <1.02 BTU/h (jell.) <1.02 BTU/h (jell.)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér (villogó)
Külső, 100-240 V~, 50/60 Hz
810 x 444 x 292 mm
810 x 369 x 98 mm
946 x 576 x 388 mm
8.21 kg
6.43 kg
13.74 kg
0°C – 40°C
20% – 80%
700–1060 hPa
-20°C to 60°C
10–90%
500–1060 hPa
IGEN
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, RCM, CCC
Fehér
Fényes
Megjegyzés
1. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A kiadvány legújabb verziójának letöltéséhez látogasson
16
5. Műszaki adatok
el a www.philips.com/support weboldalra.
2. Az intelligens válaszidő az optimális érték mind a GtG, mind a GtG (BW) tesztekből.
17
5. Műszaki adatok
Megjegyzés
5.1 Felbontás és Előre beállított
módok
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kijelző
a natív felbontásán, vagyis 60 Hz melletti
3440 x 1440 felbontás mellett nyújtja
a legjobb teljesítményt. Kérjük, hogy a
legjobb kijelzési teljesítmény érdekében
ennek a felbontással kapcsolatos ajánlásnak
megfelelően használja.
Maximális felbontás
[email protected] (DP/HDMI 2.0)
[email protected] (HDMI 1.4)
Ajánlott felbontás
• HDMI esetében a legmagasabb támogatott
képernyőfelbontás 3440 x 1440, de ez
minden esetben a videokártya és a BluRay-/
videolejátszó teljesítményétől függ.
[email protected] (HDMI/DP)
H. frekv. (kHz)
Felbontás
V. frekv. (Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
50.90
640 x 480
100.00
35.16
800 x 600
56.00
37.88
800 x 600
60.32
48.08
800 x 600
72.00
46.88
800 x 600
75.00
63.60
800 x 600
100.00
47.73
832x624
75.00
48.36
1024 x 768
60.00
56.48
1024 x 768
70.00
60.02
1024 x 768
75.03
81.40
1024 x 768
100.00
44.77
1280x 720
59.86
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
89.48
1720 x 1440
59.94
1920 x 1080
60.00
67.50
44.74
3440 x 1440
29.97
89.48
3440 x 1440
59.94
150.97
3440 x 1400
• DisplayPort üzemmódban a FreeSync 69
Hz feletti V.frekv. esetén nem támogatott.
100.00
18
5. Műszaki adatok
5.2 Crystalclear
Ez a Philips legújabb képmegjelenítési
technológiája, mely Crystalclear-minőségű, 3440
x 1440 felbontású képeket eredményez. A
nagy sűrűségű pixelszámmal rendelkező, nagy
teljesítményű paneleknek, a 178/178 fokos
látószögeknek,illetve a nagy sávszélességű
forrásoknak (pl. Displayport és HDMI)
köszönhetően az új kijelzőjén megjelenő
képek szinte életre kelnek. Függetlenül attól,
hogy Önnek munkájából adódóan rendkívül
részletes információkra van szüksége a CADCAM megoldások számára, 3D-s grafikai
alkalmazásokat használ, illetve hatalmas méretű
pénzügyi munkalapokon dolgozik, ez a Philips
képernyő minden esetben Crystalclearminőségű képeket jelenít meg.
19
6. Energiagazdálkodás
6. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikus kártyával, illetve a PC-re
telepített szoftverrel, a monitor automatikusan
képes csökkenteni áramfelvételét, amikor nem
használják. Ha adatbevitelt észlel billentyűzetről,
egérről vagy más adatbeviteli eszközről, a
monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó
V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED
színe
Aktív
BE
Igen
Igen
69.55 W
(jellemző),
109.4 (max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
0,3 W (typ.)
Fehér
(villogó)
Ki
KI
-
-
0,3 W (typ.)
KI
A monitor energiafogyasztásának megmérésére
az alábbi konfigurációt használtuk.
• Saját felbontás: 3440 x 1440
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• Színhőmérséklet: 6500 k, teljes fehér
mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
20
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
jelenik meg. A világos és sötét alképpontok egyéb
kombinációi más egységes színként jelennek meg.
7. Ügyfélszolgálat& Jótállás
Képpont hibák típusai
7.1 A Philips síkképernyős
monitorok képponthibáira
vonatkozó irányelvei
Képpont és alképpont hibák különbözőképpen
jelennek meg a képernyőn. A képpont hibáknak
két kategóriája van, és az egyes kategóriákon belül
számos alképpont hiba szerepel.
A Philips azért küzd, hogy a legjobb minőségű
termékeket készítse el. Az iparág legmodernebb
gyártási eljárásait használjuk, és szigorú minőség
ellenőrzést végzünk. Ennek ellenére mégis
előfordulhatnak pixel- vagy alpixel-hibák a TFT
monitorpaneleken, amelyeket lapos monitorokon
használnak. Egyetlen gyártó sem tudja garantálni,
hogy valamennyi képernyője mentes legyen a
képpont hibáktól, de a Philips garantálja, hogy
minden olyan monitort, amely kifogásolható
mennyiségű képpont hibát tartalmaz, garanciálisan
megjavít vagy kicserél. Ez a felhívás a különféle
képpont hibákat írja le, és meghatározza az
elfogadható szintet mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy
garanciális javításra vagy cserére legyen jogosult,
a TFT monitorpanelen lévő pixelhibák számának
meg kell haladnia a küszöbértéket. Például egy
monitoron a hibás alpixelek száma nem lehet
több az összes alpixel 0,0004%-ánál. Ráadásul,
mivel bizonyos képpont hibák kombinációi jobban
látszanak, ezekben az esetekben a Philips még
magasabb minőségi szabványokat állít fel. Ez
világszerte alkalmazott eljárás.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító, azaz
„bekapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fényes pont egy olyan
al-képpont, amely világos marad a képernyőn,
amikor a monitor sötét mintát jelenít meg. A fényes
pont hibák típusai.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
subpixel
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
pixel
Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely a három
alképpontból, a három elsődleges színből, vörösből,
zöldből és kékből áll. Több képpont együtt alkot
egy képet. Amikor egy képpont összes alképpontja
világít, a három színes alképpont egységes fehér
képpontként jelenik meg. Amikor mind sötét, az
alképpont együttesen egységes fekete képpontként
Három szomszédos világító alképpont (egy fehér
képpont).
21
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák közelsége
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több mint
50 százalékkal világosabb kell, hogy legyen a
szomszédos pontoknál; míg a zöld színű fényes
pont 30 százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Mivel az azonos képpont és alképpont hibák,
amelyek egymáshoz közel vannak, jobban
észrevehetők, a Philips megadja a közelségi
határokat a hibákhoz.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fekete pont
egy olyan al-képpont, amely sötét marad a
képernyőn, amikor a monitor világos mintát
jelenít meg. A fekete pont hibák típusai.
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális
javításra vagy cserére legyen jogosult, a Philips
lapos monitorban lévő TFT monitorpanelen
lévő pixel-, illetve alpixel-hibák számának meg
kell haladnia az alábbi táblázatokban szereplő
küszöbértéket.
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
3
1
0
15 mm vagy több
3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1. 1vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
22
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips
Ügyfélszolgálati Központtal.
A kibővített garanciához, amennyiben szeretné meghosszabbítani az általános garanciális időszakot, Garancián túli szervizcsomagot kínálunk Hivatalos Szervizközpontunk révén.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, kérjük, vásárolja meg a szolgáltatást az eredeti
vásárlástól számított 30 naptári napon belül. A kibővített garanciális időszak alatt a szolgáltatás magában
foglalja a felvételt, a javítást és a visszajuttatást, azonban a felhasználónak köteles állnia minden ezzel
kapcsolatban felmerült költséget.
Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvégezni a kibővített garanciális csomag értelmében
felajánlott szükséges javításokat, találunk más megoldást az Ön számára, ha lehetséges egészen az Ön
által vásárolt kibővített garanciális időszak végéig.
További részletekért lépjen kapcsolatba a Philips Ügyfélszolgálati Képviselővel vagy helyi ügyfélszolgálati
központtal (az ügyfélszolgálati telefonszámon).
A Philips Ügyfélszolgálati Központ száma az alábbiakban található.
•
•
•
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak
Térségtől függő- •
en eltér
•
•
Kibővített Garanciális Idő- •
szak
Teljes Garanciális Időszak
+ 1 év
•
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +1
+ 2 év
+ 3 év
•
•
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +2
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +3 **Az eredeti vásárlási bizonylat és a kibővített garancia megvásárlása szükséges.
Elérhetőségi adatok a NYUGAT-EURÓPA térségre vonatkozóan:
Ország
CSP
Forró drót szám
Ár
Nyitvatartási idő
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+00800 4414 4670
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041 € 0.08 € 0,08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
23
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI térség elérhetőségei:
Ország
Hívóközpont
CSP
Ügyfélszolgálati telefonszám
Belarus
N/A
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
N/A
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
N/A
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
N/A
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
N/A
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
N/A
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
N/A
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan
N/A
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
N/A
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
N/A
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
N/A
AMC
+389 2 3125097
Moldova
N/A
Comel
+37322224035
Romania
N/A
Skin
+40 21 2101969
Russia
N/A
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
N/A
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
N/A
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
N/A
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus N/A
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
N/A
Tecpro
+90 212 444 4 832
N/A
Topaz
+38044 525 64 95
N/A
Comel
+380 5627444225
Ukraine
24
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Elérhetőségi adatok a LATIN-AMERIKAI térségre vonatkozóan:
Ország
Brazil
Argentina
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Elérhetőségi adatok Kínára vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
China
PCCW Limited
4008 800 008
Elérhetőségi adatok ÉSZAK-AMERIKÁRA vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A.
EPI - e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI - e-center
(800)479-6696
Elérhetőségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan:
Ország
ASP
Ügyfélszolgálati telefonszám
Nyitvatartási idő
Australia
AGOS NETWORK
PTY LTD
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
Hong Kong
Macau
Hong Kong:
Company: Smart Pixels Tel: +852 2619 9639
Technology Ltd.
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA
LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC
SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086
(Customer Hotline)
+62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:0017:30
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30"
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Singapore Pte
Ltd (Philips Consumer
Care Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
25
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Thailand
Axis Computer System
(662) 934-5498
Co., Ltd.
Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
+84 8 38248007
Ho Chi Minh City
FPT Service Informatic
+84 5113.562666
Company Ltd. - Ho Chi
Danang City
Minh City Branch
+84 5113.562666
Can tho Province
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Philippines
EA Global Supply
Chain Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
Enterprise Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service
Centre
+(99312) 460733, 460957 Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター
・サポートセンター
0120-060-530
26
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
8. Hibaelhárítás és GYIK
Füst vagy szikra látható jelei
8. Hibaelhárítás és GYIK
• Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
• A biztonság érdekében azonnal húzza
ki a megjelenítő hálózati csatlakozóját a
dugaszolóaljzatból.
8.1 Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható problémákkal
foglalkozik. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálat képviselőjével.
• Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
Képproblémák
Általános problémák
A kép remeg a képernyőn
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED nem
világít)
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a grafikuskártyához vagy
a PC-hez.
• Győződjön meg arról, hogy megfelelően
csatlakozik a hálózati tápkábel a megjelenítő
hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz.
A kép homályosnak, halványnak vagy túl sötétnek
tűnik
• Először győződjön meg arról, hogy a megjelenítő
elején lévő üzemkapcsolót gomb KI helyzetben
van, majd nyomja meg, hogy BE helyzetben
legyen.
• Az OSD segítségével állítsa be a kontrasztot
és a fényerőt.
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután kikapcsolják a
monitort.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED fehér
színű)
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
• Ha az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép, „utókép” vagy
„szellemkép” fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a számítógéphez.
• Győződjön meg arról, hogy a megjelenítő
videokábelének dugójában egyik érintkezőtű sem
görbült el. Amennyiben igen, javítsa meg vagy
cserélje ki a kábelt.
• Elképzelhető, hogy az Energiatakarékos funkció
aktív
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a megjelenítőt őrizetlenül
hagyja.
A képernyőn a következő üzenet látható:
Attention
• Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCD-megjelenítő
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
Check cable connection
• Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
• Győződjön meg arról, hogy a megjelenítő
videokábele megfelelően csatlakozik a
számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a Gyors
telepítési útmutatót is).
• Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik érintkező sem
a megjelenítő videokábelében.
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa be a PC megjelenítési felbontását
a megjelenítő ajánlott natív felbontásának
megfelelően.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
27
8. Hibaelhárítás és GYIK
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyőn
beállítása 3440 x 1440 @ 60 Hz képfrissítés
mellett.
• Állítsa le a számítógépet, válassza le a régi
megjelenítőt, majd csatlakoztassa újra a Philips
LCD megjelenítőt.
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia normális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.
• Kapcsolja be a megjelenítőt, majd a PC-t.
További információkért olvassa el a Fogyasztói
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapcsolatba a
Philips ügyfélszolgálati munkatársával.
K2:
i az LCD megjelenítő ajánlott
M
képfrissítési sebessége?
Válasz: Az LCD megjelenítők ajánlott képfrissítési
sebessége 60 Hz. Bármilyen, képernyőn
megjelenő zavar esetén beállíthatja 75 Hzre, hogy meggyőződön, megszűnt a zavar.
Hangprobéma
Nincs hang
• Győződjön meg arról, hogy az audió kábelt
megfelelően csatlakoztatta a számítógéphez és
a monitorhoz.
Mire valók a használati utasításon
található .inf és .icm kiterjesztésű fájlok?
Hogyan telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
Válasz: Ezek a monitor illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a használati
utasítás úmutatását az illesztőprogramok
telepítéséhez. A monitor első telepítése
alkalmával a számítógép esetleg kérheti
a monitor illesztőprogramjait (.inf és
.icm fájlokat), illetve az ezeket tartalmazó
lemezt.
K3:
• Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs
elnémítva. Nyomja meg az OSD „Menu”
(Menü) gombját, válassza ki az „Audio”
(Audió) menüpontot, majd a „Mute” (Néma)
elemet. Győződjön meg, hogy beállítása „Off ”
(Kikapcsolva).
• Válassza ki az OSD főmenüjében a " "Volume"
(Hangerő) elemet, hogy állítson a hangerőn.
8.2 Általános GYIK
K4:
ogyan állíthatom át a felbontást?
H
Válasz: Az Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és megjelenítője együtt
határozzák meg a rendelkezésre álló
felbontást. A kívánt felbontást a Windows®
Vezérlőpult „Megjelenítés tulajdonságai”
panel segítségével választhatja ki.
K1:
mikor üzembe helyezem a megjelenítőt,
A
mi a teendő, ha a képernyőn a 'Cannot
display this video mode' (Nem jeleníthető
meg ez a videó mód) üzenet látható?
Válasz: A megjelenítő ajánlott felbontása: 3440 x
1440 @ 60 Hz.
• Húzza ki a kábeleket, majd csatlakoztassa a
PC-t a korábban használt megjelenítőhöz.
K5:
i történik, ha eltévedek a megjelenítő
M
beállítása közben az OSD-n?
Válasz: Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához, majd válassza a 'Reset'
(Alaphelyzet) pontot az összes gyári
beállítás előhívásához.
• A Windows Start menüben jelölje ki a
Beállítások/Vezérlőpult elemet. A Vezérlőpult
ablakban jelölje ki a Megjelenítő ikont. A
Megjelenítő vezérlőpanelben jelölje ki a
'Beállítások' fület. A beállítások fülön, a 'asztal
területe' panelben mozgassa a csúszkát 3440
x 1440 képpont értékre.
K6:
E llenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
Válasz: Általánosságban javasolt óvni a panel
felületét a túlzott ütődéstől és megvédeni
az éles, illetve tompa tárgyaktól. A
megjelenítő kezelése közben győződjön
meg arról, hogy nem gyakorol nyomást
• Nyissa meg az „Speciális tulajdonságok” fület,
állítsa a képfrissítést 60 Hz-re, majd kattintson
az OK gombra.
• Indítsa újra a számítógépet és ismételje meg
a 2. és 3. lépést, hogy meggyőződjön, a PC
28
8. Hibaelhárítás és GYIK
K9: satlakoztathatom-e az LCDC
megjelenítőt bármilyen PC-hez,
munkaállomáshoz vagy Mac-hez?
Válasz: Igen. Valamennyi Philips LCD megjelenítő
kompatibilis a szabvány PC-kkel, Mac-ekkel
és munkaállomásokkal. Előfordulhat, hogy
kábeladapter szükséges a megjelenítő
Mac számítógéphez történő csatlakozása
esetén. További tájékoztatásért kérjük,
lépjen kapcsolatba a Philips értékesítési
képviselővel.
a panel felületére. Ez befolyásolhatja a
garanciális feltételeket.
K7:
ogyan tisztítsam az LCD felületét?
H
Válasz: Általános tisztításhoz tiszta, puha
törlőrongyot használjon. Az alaposabb
tisztításhoz izopropil-alkoholt használjon.
Soha ne használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont, hexánt stb.
K8: udom-e módosítani a megjelenítő
T
színbeállítását?
Válasz: Igen, az alábbi eljárással az OSD menüben
módosítani tudja a színbeállítást:
K10: ámogatják-e a Philips LCD megjelenítők
T
a Plug-and-Play szabványt?
Válasz: Igen, a megjelenítők kompatibilisek a
Plug-and-Play szabvánnyal a Windows
10/8.1/8/7, valamint Mac OSX operációs
rendszerek esetében.
• Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához
• Nyomja meg a „Lefelé nyíl” gombot a „Color
(Szín)” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja
meg az „OK” gombot, hogy belépjen a
színbeállításba. Az alábbi három beállítás áll
rendelkezésre.
K11: i a képállandósulás, beégés, utókép vagy
M
szellemkép az LCD paneleken?
Válasz: Ha az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert
jelenség az LCD panel technológiában.
Az esetek többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép” fokozatosan
eltűnik egy adott idő elteltével, ha
kikapcsolják a megjelenítőt.
Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a megjelenítőt őrizetlenül
hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCD-megjelenítő
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
1. Color Temperature (Színhőmérséklet):
a hat beállítás a következő 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K és 11500K. Az
5000K tartományban a panel „melegnek
tűnik vörösesfehér tónussal”, míg a 11500K
színhőmérséklet „hideg, kékesfehér tónust
ad”.
2. sRGB: Ez egy szabvány, amely a
színek megfelelő cseréjét biztosítja
különböző eszközök között (pl. digitális
fényképezőgépek, megjelenítők, nyomtatók,
lapolvasók stb.)
3. User Define (Felhasználó által definiált): A
felhasználó tetszése szerint kiválaszthatja
a beállítást a vörös, zöld és kék szín
módosításával.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a súlyos
„beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” tünetei nem
szűnnek meg, és nem javíthatók. Ilyen kárra nem
vonatkozik a garancia.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének
mértéke. Ez az érték abszolút skálán fejezhető
ki, (Kelvin fokban). Alacsonyabb hőmérsékleten,
például 2004 Kelvin fokon a tárgy vörös, míg
magasabb hőmérsékleten, például 9300 Kelvin
fokon kék. A semleges színhőmérséklet 6504 Kelvin
fokon fehér.
K12: iért nem éles a szöveg a megjelenítőn,
M
és miért szögletesek a betűk rajta?
Válasz: A LCD-megjelenítő optimális
teljesítményét saját felbontása, azaz 3440 x
1440 @ 60 Hz képfrissítés mellett nyújtja.
29
8. Hibaelhárítás és GYIK
A lehető legjobb képminőség érdekében
ezt a felbontást használja.
8.3 Multiview GYIK
K1:
Növelhetem-e a PIP mellékablak
méretét?
Válasz: Igen, 3 méret közül választhat: [Small]
(Kicsi) , [Middle] (Közepes), [Large]
(Nagy). Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához. Válassza ki a kívánt [PIP
Size] (PIP méret) lehetőséget a [PIP /
PBP] főmenüből.
K2:
Hogyan lehet videó bemenettől független
audió lejátszást végezni?
Válasz: Az audió forrás normális esetben a fő
képforráshoz kötődik. Ha módosítani
akarja az audió forrás bemenetet (például:
MP3-lejátszót hallgatni a kiválasztott
videó forrástól függetlenül), nyomja
jobbra az OSD menü megnyitásához.
Válassza ki a kívánt [Audio Source] (Audió
forrás) lehetőséget az [Audio] (Audió)
főmenüből.
Vegye figyelembe, hogy amennyiben az
Audio-in lehetőséget választotta, amikor
legközelebb bekapcsolja ezt a monitort,
alapértelmezésképen a korábban használt audió
forrást fogja kiválasztani. A módosításához újra
végig kell mennie a kiválasztás lépésein, hogy új
audió forrását állíthassa be alapértelmezettként.
Ez DP vagy HDMI kiválasztása esetén nem
történik meg.
U
 
 
 
 

30
© 2016 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegyei és felhasználásuk a Koninklijke Philips N.V.
engedélyével történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: M7349XF1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement