Philips 328P6VUBREB/00 User manual

Philips 328P6VUBREB/00 User manual
Brilliance
328P6
MM.TDNSA.002
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
22
Hibaelhárítás és GYIK
25
Tartalomjegyzék
1. Fontos �����������������������������������������������������1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás �����������������������������������������������������1
1.2 Kiegészítő megjegyzések ���������������������������3
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése ��������������������������������������������3
2. A kijelző beállítása ��������������������������������5
2.1 Üzembe helyezés ������������������������������������������5
2.2 A kijelző működtetése �������������������������������8
2.3MultiView �������������������������������������������������������11
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt VESA
konzol használatához �������������������������������13
3. Képoptimalizálás ���������������������������������14
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������14
3.2 SmartContrast ���������������������������������������������15
4.HDR ������������������������������������������������������16
5. Műszaki adatok �����������������������������������17
5.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok ��������������������������������������������������20
6. Energiagazdálkodás ����������������������������21
7. Ügyfélszolgálat és jótállás �����������������22
7.1 A Philips síkképernyős kijelzők
pixelhibával kapcsolatos
üzletpolitikájai �����������������������������������������������22
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás �����������������������24
8. Hibaelhárítás és GYIK �����������������������25
8.1Hibaelhárítás �������������������������������������������������25
8.2 Általános GYIK ��������������������������������������������26
8.3 Multiview GYIK �������������������������������������������28
1. Fontos
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg
nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs Központ
Ügyfélszolgálatához)
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv a
Philips kijelző felhasználóinak szól. A kijelző
használata előtt szánjon időt e felhasználói
kézikönyv elolvasására. A kézikönyv fontos
információkat és megjegyzéseket tartalmaz a
kijelzővel végezhető műveletekkel kapcsolatban.
• Ne tegye ki a monitort erős rezgésnek vagy
ütődésnek működés közben.
• A monitort ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a készüléket
rendeltetésének megfelelő célra használták a
használati utasításnak megfelelően, és a tulajdonos
bemutatja az eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát,
amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a forgalmazó és
a típus neve és a készülék gyártási száma.
• A monitor túlzott használata szemirritációt
okozhat, ezért érdemes fokozott
gyakorisággal rövidebb szüneteket tartania
a munkaterületén, mint ritkábban beiktatott
hosszabb szüneteket. Például 50-60 perc
folyamatos képernyőhasználat után egy 5-10
perces szünet jótékonyabb hatású, mint egy
kétóránként beiktatott 15 perces szünet.
Ügyeljen arra, hogy ne erőltesse meg a szemét,
amikor a képernyőt hosszú ideig használja.
Ehhez a következőket teheti: 1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.
• Nézzen rá különböző távolságban
lévő tárgyakra, miután hosszú ideig
a képernyőre összpontosította a
figyelmét.
Olvassa el ezeket az utasításokat, és a
számítógép-kijelző bekötésekor és használatakor
ezeknek megfelelően járjon el.
• Munkavégzés közben gyakran pislogjon
tudatosan.
Működés közben
• Tartsa a monitort távol a közvetlen
napfénytől, az igen erős fényforrásoktól és
egyéb hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek
való kitétel a monitor elszíneződését és
rongálódását eredményezheti.
• Finoman csukja be és mozgassa a
szemét pihentetésképpen.
• Állítsa megfelelő magasságba és szögbe
a képernyőt a magassága szerint.
• Állítsa megfelelő szintre a fényerőt és a
kontrasztot.
• Távolítsa el a monitor közeléből az olyan
tárgyakat, amelyek a szellőzőnyílásokba
eshetnek, illetve megakadályozhatják a
monitor elektronikus alkatrészeinek megfelelő
szellőzését.
• Igazítsa a környező világítást a képernyő
fényerejéhez, kerülje a fluoreszkáló
fényeket és az olyan felületeket, amelyek
nem túl sok fényt vernek vissza.
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• Ha tüneteket tapasztal, kérje ki orvosa
véleményét.
• A monitor elhelyezése előtt győződjön meg
arról, hogy a tápkábel és a konnektor könnyen
elérhetőek.
Karbantartás
• Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja
ki, a megfelelő működés érdekében várjon
6 másodpercig, mielőtt újra csatlakoztatná a
hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.
• A kijelző esetleges károsodásának megelőzése
érdekében ne fejtsen ki nagymértékű nyomást
az LCD-panelre. A kijelzőt a mozgatása esetén
a keretnél fogva emelje meg; a kijelző emelése
1
1. Fontos
közben ne helyezze a kezét vagy az ujjait az
LCD-panelre.
technológiában. Az esetek többségében a
„beégett” kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
• Ha hosszabb időn át nem fogja használni a
kijelzőt, húzza ki a tápkábelét.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
• Enyhén nedves ruhával való tisztításhoz húzza
ki a kijelző tápkábelét. A képernyő kikapcsolt
állapotában száraz ruhával letörölhető.
Ugyanakkor soha ne használjon szerves
oldószert, pl. alkoholt vagy ammóniaalapú
folyadékot a kijelző tisztításához.
• Az áramütés vagy a készülék maradandó
károsodásának kockázatát elkerülendő, ne
tegye ki a kijelzőt por, eső, víz vagy túlzottan
nedves környezet hatásának.
Szerviz
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
• Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges dokumentumra
van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba a
helyi márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című fejezetet)
• Ha a kijelzőt nedvesség éri, a lehető
leghamarabb törölje le száraz ruhával.
• Kérjük, hogy ha a kijelző belsejébe idegen
anyag vagy víz jut, azonnal áramtalanítsa a
készüléket, és húzza ki a hálózat tápkábelt.
Ezután távolítsa el az idegen anyagot vagy vizet,
majd küldje el a készüléket a márkaszervizbe.
• A szállítással kapcsolatos információkért
lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet.
• Ne hagyja a kijelzőt autóban/csomagtartóban,
közvetlen napfénynek kitett helyen.
• Ne tárolja és ne használja a kijelzőt hő,
közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg
hatásának kitett helyen.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a
kijelző nem működik megfelelően, illetve ha nem
biztos abban, hogy milyen eljárást kövessen, ha
betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.
• A kijelző legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb élettartama
érdekében, kérjük, olyan helyen használja
a kijelzőt, amely az alábbi hőmérséklet- és
páratartalom-tartományba esik.
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
• Páratartalom: 20-80% relatív
páratartalom
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
• Mindig állítson be mozgó képernyőkímélő
programot a kijelző tétlenségi idejére. Mindig
aktiváljon rendszeres képfrissítő alkalmazást,
ha a kijelző változatlan, statikus tartalmat
fog megjeleníteni. Az álló vagy statikus
képek megszakítás nélküli, hosszan tartó
megjelenítése „beég”, más néven „utókép”
vagy „szellemkép” marad a képernyőn.
• A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
jól ismert jelenség az LCD panel
2
1. Fontos
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése
1.2 Kiegészítő megjegyzések
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket figyelembe
kell venni a terméknél.
Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai (WEEE)
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér
vagy dőlt betűvel is kinyomtatható. Ezek a
blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat
vagy figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
következőek:
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja
használni számítógépét.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el
a problémát.
Your new display contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount
to be disposed of.
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik
őket ikonok. Ilyen esettekben a figyelmeztetés
speciális formátumát kötelezően jelezzük.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old display and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. A kijelző beállítása
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
4
2. A kijelző beállítása
A talp felszerelése
2. A kijelző beállítása
1. H
elyezze a kijelzőt az elülső részével
lefelé egy sima felületre. Ügyeljen, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a képernyőt.
2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma
Brilliance
328P6
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2017
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
nkli
Koni
jke
il
Ph
ll r
s
ht
ig
ve
d.
Un
au
t
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
ho
rize
dd
upli
catio
n
d
an
de
Ma
ws.
le la
is a vio latio n of applicab
2. Fogja meg a nyakat mindkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse a nyakat a VESA
konzolra és figyeljen a retesz kattanására.
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
A
V.
N.
ips
www.philips.com/welcome
re
se
r
in
pr
d
te
in
* CD
Tápfeszültség
*USB C-C
(2) Csavarhúzó segítségével húzza meg az
összeállításra szolgáló csavarokat, és
rögzítse szorosan a nyakat a kijelzőre.
* HDMI
* DP
(3) Ujjal húzza meg a talp alján lévő csavart,
hogy a talpat szorosan az állványhoz
rögzítse.
*USB C-A
2
3
*Országtól függ
1
5
2. A kijelző beállítása
Csatlakoztatás a PC-hez
3. Csatlakoztassa a kijelző jelkábelét
a számítógép hátulján található
videocsatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa a számítógép és a kijelző
hálózati kábelének dugóját egy könnyen
elérhető konnektorba.
1
5. Kapcsolja be a számítógépet és a kijelzőt.
Ha a kijelzőn kép válik láthatóvá, a telepítés
kész.
10
11
8
7
6
5
4
3
Ha Ön USB C-porttal ellátott Mac géppel
rendelkezik, akkor a dokkoló kijelző használata
előtt feltétlenül telepítse az illesztőprogramot,
hogy az Ethernetet zavartalanul használhassa.
Az illesztőprogram megtalálható a a CDlemezen lévő „RTUNICv1.0.16.pkg”
csomagban, vagy közvetlenül letölthető a
következő weboldalról:
2
Charger
9
http://www.realtek.com/downloads/
downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid
=56&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&Get
Down=false
USB C
USB CC
A telepítéshez végezze el az alábbi lépéseket.
USB C
OR
USB AC
1. Töltse le az illesztőprogramot a fenti
hivatkozás használatával Wi-Fi-kapcsolaton
keresztül. Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fikapcsolat, másolja át az illesztőprogramot
egy USB-tárolóeszközre, és csatlakoztassa
azt a letöltési USB-porthoz a kijelzőn, majd
csatlakoztassa a kijelzőt és a Mac gépet egy
USB C-kábellel. Ezután a Mac gép képes
olvasni a fájlt.
1 Kensington lopásgátló zár
2 Fülhallgató csatlakozó
3 USB-gyorstöltő
4 USB downstream
5 RJ-45 bemenet
2. Kattintson duplán a „RTUNICv1.0.16.
pkg” fájlra a telepítéshez. A telepítés
befejeződése után megjelenik egy üzenet a
sikeres telepítésről.
6 USB Type-C bemenet
7 DisplayPort bemenet
8 HDMI 2 bemenet
9 HDMI 1 bemenet
3. Miután a telepítés befejeződött, indítsa újra
a Mac gépét.
10 Tápfeszültség bemenet
4. A telepített programok között megjelenik
a „Realtek USB Ethernet Network
Adapter”, miután a Mac gép befejezte a
rendszerindítást.
11 Főkapcsoló
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. Csatlakoztassa szorosan a tápkábelt
a kijelző hátuljára.
5. Kérjük, rendszeresen látogasson el a
fenti weboldalra, ahol megtekintheti,
hogy rendelkezésre áll-e új verzió az
illesztőprogramhoz.
2. Kapcsolják ki a számítógépet, és húzzák ki
csatlakozóját az áramforrásból.
6
2. A kijelző beállítása
USB-elosztó

A nemzetközi energetikai szabványok
előírásainak való megfelelés szerint a kijelzőn
lévő USB-elosztó és USB-portok Alvó
üzemmódban és kikapcsolt állapotban le vannak
tiltva.
 

Resolution Notification
USB
On
Off
USB Standby Mode
Reset
Information
A csatlakoztatott USB-készülékek ezekben az
üzemmódokban nem működnek.
Ha azt szeretné, hogy az USB funkció
folyamatosan bekapcsolt állapotban legyen,
nyissa meg az OSD-menüt, válassza ki az „USB
készenléti üzemmód” lehetőséget, és állítsa
bekapcsolt („ON”) állapotba.
Megjegyzés
Ha a monitort a főkapcsoló segítségével
kikapcsolja, az összes USB-port tápellátása
megszűnik.
USB-töltést
Ezen a kijelzőn olyan USB-portok találhatók,
amelyek szabványos kimeneti teljesítményt
biztosítanak, ezenkívül néhány esetében USBtöltési funkció is rendelkezésre áll (ezt az
tápfeszültség ikon jelzi). Ezeken a portokon
keresztül például feltöltheti okostelefonját, vagy
tápfeszültséggel láthat el egy külső HDD-t. A
funkció használatához fontos, hogy a kijelző
folyamatosan BEKAPCSOLT állapotban legyen.
Elképzelhető, hogy bizonyos Philips márkájú
kijelzők nem töltődnek és nem töltik fel az
adott készüléket, ha „alvó” üzemmódra vannak
állítva (ilyenkor a tápfeszültséget jelző LED-fény
fehéren villog). Ebben az esetben nyissa meg
az OSD-menüt, és válassza ki az „USB Standby
Mode” menüelemet, majd állítsa a funkciót
„ON” (Be) helyzetbe (az alapértelmezett
beállítás az Off (Ki)). Ezt követően az USBtápfeszültség és a töltési funkció még akkor is
aktív marad, ha a monitor alvó üzemmódra vált.
7
2. A kijelző beállítása
Saját "USER (FELHASZÁLÓI)" kulcs
személyre szabása
2.2 A kijelző működtetése
A kezelőgombok leírása
Ez a gyorsgomb kedvenc funkciógombjának
beállítását teszi lehetővé.
1. Nyomja meg a
gombot az előlapon az
OSD menü aktiválásához.

 







  
 
3
7
6
5
4
2
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
főmenü [OSD Settings] (OSD beállítások)
elemének kiválasztásához, majd nyomja meg
a
gombot.
1
A kijelző tápellátásának BE- és
KIkapcsolása.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
[User] (Felhasználói) elem kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot.
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás megerősítése.
Az OSD menü beállítása.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt
funkció kiválasztásához: [Input] (Bemenet),
[Volume] (Hangerő) vagy [Brightness]
(Fényerő).
Felhasználói preferencia
kulcs. Testreszabhatja saját
funkcióbeállításait az OSD-n,
hogy "felhasználói kulccsá" váljon.
5. Nyomja meg az
gombot a választás
megerősítéshez.
Most megnyomhatja a gyorsgombot közvetlenül
az előlapon. Csak az ÖN előre kiválasztott
funkciója jelenik meg a gyors eléréshez.
PIP/PBP/Ki/Csere
Visszatérés az előző OSDszintre.
SmartImage. Több lehetőség
közül lehet választani: EasyRead,
Office (Iroda), Photo (Fotó),
Movie (Film), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos), LowBlue
mód, SmartUniformity és Off
(Kikapcsolva).
8
2. A kijelző beállítása
Az OSD menü leírása
Az OSD menü
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja
referenciának, amikor később szeretne
módosításokat végezni.
Mi az a képernyőn megjelenő menü (OSD)?
A képernyőmenü (OSD) funkció minden
Philips LCD kijelző esetében rendelkezésre
áll. Lehetővé teszi, hogy a végfelhasználó
beállítsa képernyő teljesítményét, vagy hogy a
kijelzők funkcióit közvetlenül egy képernyőn
megjelenő instrukciós ablakból válassza ki. Alább
egy felhasználóbarát képernyőn megjelenő
felhasználói felület látható:
 
Main menu
LowBlue Mode
Input
Picture
Sub menu
On
Off
1 HDMI 2.0
2 HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
HDR
Picture Format
Brightness
Contrast




PIP/PBP

Normal ,VESA HDR 600 ,Off
Wide screen, 4:3, 1:1
0~100
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
SmartContrast
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP / PBP Mode
Off, PIP, PBP
PIP/ PBP Input

1, 2, 3, 4
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
PIP Size
1 HDMI 2.0 ,2 HDMI 2.0 ,DisplayPort , USB C
Small, Middle, Large
PIP Position
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Swap

Audio
Volume
Mute
0~100
On, Off
Color
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
Alapinformációk és egyszerű útmutatások az
irányító billentyűkhöz
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
A fent látható OSD esetében a kijelző első
keretén látható
gombokat használhatja
a kurzor mozgatásához, majd az OK gomb
megnyomásával erősítheti meg a kiválasztást
vagy módosítást.
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
OSD Time Out
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Input, Volume, Brightness
Resolution Notification
On, Off
Setup
USB
0~100
USB Standby Mode
USB 3.0, USB 2.0
On, Off
Reset
Yes, No
Information
Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
A kijelző a natív felbontása esetében, vagyis 60 Hz
melletti 3840 x 2160-as felbontással biztosít
optimális teljesítményt. Ha a kijelzőt ettől eltérő
felbontás mellett kapcsolják meg, a képernyőn egy
figyelmeztetés fog megjelenni: Use 3840 x 2160
@ 60 Hz for best results. (A legjobb eredmény
elérése érdekében használjon 60 Hz melletti
3840 x 2160-as felbontást.)
9
2. A kijelző beállítása
A saját felbontásra vonatkozó figyelmeztetés
kikapcsolható az OSD (On Screen Display)
menü Beállítás menütételében.
Magasság-beállítás
Fizikai funkció
Dönthetőség
20˚
-5˚
180mm
Elforgatás
Elforgatás
0˚
90˚
+170˚
-170˚
10
2. A kijelző beállítása
2.3 MultiView
Mi az?
A Multiview lehetővé teszi az aktív kettős
csatlakozást és megtekintést, így egyszerre
dolgozhat több eszközzel, pl. PC-vel és
Notebookkal egymás mellett, ami rendkívül
egyszerűvé teszi a többfeladatos munkát.
2. Megjelenik a MultiView választómenü. Nyomja
meg a ▲ vagy ▼ gombot a választáshoz.
Miért van szükségem rá?
 
Az ultra nagy felbontású Philips MultiView
megjelenítővel a munkahelyén vagy otthonában
kényelmesen megtapasztalhatja a csatlakozási
lehetőségek világát. Ezzel a megjelenítővel praktikus
módon több tartalomforrást tekinthet meg
egyetlen képernyőn. Például: Lehet, hogy a hangos
élő hírfolyamra szeretne figyelni a kicsi ablakban,
miközben a legújabb blogbejegyzésén dolgozik, vagy
pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni Ultrabookján,
miközben biztonságos vállalati intranetre van
bejelentkezve, ahol fájlokat ér el egy asztalon.




3. A kiválasztás megerősítéséhez és az automatikus
kilépéshez nyomja meg a
gombot.
H
ogyan engedélyezem a MultiView funkciót az
OSD menüben?
Az előlapon lévő
gyorsgomb közvetlen
megnyomása mellett a MultiView funkciót az OSD
menüben is kiválaszthatja.
H
ogyan engedélyezem a MultiView funkciót
gyorsgombbal?
1. Nyomja meg a
gombot az előlapon az OSD
menü aktiválásához.
1. Nyomja meg a
gyorsgombot
közvetlenül az előlapon.
 



PIP/PBP Mode
Off
PIP/PBP Input
PIP
PIP Size
PBP
PIP Position
Swap


• Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a főmenü
[PIP / PBP] elemének kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
11
2. A kijelző beállítása
•
• Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a főmenü
[PIP / PBP Mode] (PIP / PBP mód) elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
PIP Size (PIP méret): Aktivált PIP mellett háromféle
mellékablak méret közül választhat: [Small] (Kicsi) ,
[Middle] (Közepes), [Large] (Nagy).
• Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [PIP] vagy
[PBP] elem választáshoz.
•
B
A (elsődleges)
Small
Middle
Large
Most visszaléphet a [PIP / PBP Input] (PIP / PBP
bemenet), [PIP Size] (PIP méret), [PIP Position] (PIP
helyzet) vagy [Swap] (Csere) elem beállításához.
2. Nyomja meg az
megerősítéshez.
gombot a választás
•
MultiView az OSD menüben
•
PIP Position (PIP helyzet): Aktivált PIP mellett
kétféle mellékablak helyzet közül választhat:
Fent-jobbra
PIP / PBP mód: A MultiView-nak két üzemmódja
van: [PIP] és [PBP].
Lent-jobbra
B
[PIP]: Kép-a-képben
A (main)
B
A (main)
(elsődleges)
(elsődleges)
Másik jelforrás megnyitása
egy mellékablakban.
B
A (main)
(elsődleges)
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
Bal felső
B
A
B (elsődleges)
(main)
•
[PBP]: Kép a kép mellett
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakban.
A
Bal alsó
B
Az A és B forrás felcserélése [PIP] módban:
A (main)
(elsődleges)
B (main)
(elsődleges)
B
A (main)
B
A
B (elsődleges)
↔
Az A és B forrás felcserélése [PBP] módban:
A
A (main)
(elsődleges)
Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik meg a helyes
képarány megjelenítése érdekében PBP módban.
•
(elsődleges)
(main)
Swap(Csere): A fő- és mellékablak forrását
cseréli fel.
(elsődleges)
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
A
(elsődleges)
(main)
•
PIP / PBP Input (PIP / PBP bemenet): Négy
különböző videó bemenet közül választhat
mellékjelforrásként: [1 HDMI 2.0], [2 HDMI 2.0],
[DisplayPort] és [USB C].
B
↔
(elsődleges)
A
Off (Kikapcsolva): A MultiView funkció leállítása.
A
12
B (main)
(elsődleges)
2. A kijelző beállítása
való használatra.
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához
Mielőtt elkezdené szétszerelni a monitortalpat,
kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje
a megrongálódás és sérülés minden formáját.
100mm
100mm
1. H
elyezze a kijelzőt az elülső részével
lefelé egy sima felületre. Ügyeljen, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a képernyőt.
2. Lazítsa meg az összeállításra szolgáló csavarokat,
majd válassza le a nyakat a kijelzőről.
1
2
Megjegyzés
Ez a kijelző alkalmas 100 mm x 100 mm méretű,
VESA-kompatibilis szerelési csatlakozófelülettel
13
3. Képoptimalizálás
3. Képoptimalizálás
3. A SmartImage képernyőmenü 5 másodpercig
a képernyőn marad, illetve az „OK“ gomb
megnyomásával is megerősítheti a kiválasztást.
3.1 SmartImage
Több lehetőség közül lehet választani: EasyRead,
Office (Iroda), Photo (Fotó), Movie (Film), Game
(Játék), Economy (Gazdaságos), LowBlue mód,
SmartUniformity és Off (Kikapcsolva).
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár szöveges
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket jelenít meg,
vagy videót néz, a Philips SmartImage nagyszerű,
optimalizált teljesítményt nyújt.
SmartImage
EasyRead
Office
Photo
Miért van szükségem rá?
Movie
Ön olyan kijelzőre vágyik, amely optimalizált
módon jeleníti meg az összes kedvenc
tartalomtípusát, a SmartImage szoftver pedig
dinamikus, valós idejű beállítást végez a fényerőn,
kontraszton, színen és élességen, így fokozza a
kijelző által nyújtott vizuális élményt.
Game
Economy
LowBlue Mode
SmartUniformity
Hogyan működik?
ff
A SmartImage egy élenjáró Philips technológia,
amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat.
A SmartImage az Ön által kiválasztott üzemmód
alapján, dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
színtelítettségét és élességét a lehető legjobb
megjelenítés érdekében – mindezt valós időben,
egyetlen gombnyomásra.
•
EasyRead: Javítja a szöveges alkalmazások,
mint pl. PDF e-könyvek, olvashatóságát. Egy
különleges algoritmus alkalmazásával, amely
növeli a szöveges tartalom kontrasztját
és körvonalainak élességét, a megjelenítő
optimálisan jeleníti meg a szöveget a
megerőltetés nélküli olvasáshoz a fényerő,
kontraszt és színhőmérséklet beállítása révén.
•
Office (Iroda): javítja a szöveges kijelzést és
visszafogja a fényerőt a jobb olvashatóság és
a szem-megerőltetés csökkentése érdekében.
Ez az üzemmód jelentős mértékben javítja az
olvashatóságot és termelékenységet, amikor
számolótáblákkal, PDF fájlokkal, beolvasott
cikkekkel vagy egyéb általános irodai
alkalmazásokkal dolgozik.
•
Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontraszt- és
élességjavítást, így a fotók és egyéb képek
kiemelkedő tisztasággal és ragyogó színekben
jelennek meg – mindezt képzaj és fakult színek
nélkül.
•
Movie (Filmek): A felerősített fényerősség,
nagyobb színtelítettség, dinamikus kontraszt
Hogyan engedélyezem a SmartImage programot?
1. Nyomja meg a
gombot a SmartImage
képernyőmenü indításához.
2. Tartsa lenyomva a
gombot az EasyRead,
Office (Iroda), Photo (Fotók), Movie (Filmek),
Game (Játék), Economy (Gazdaságos), LowBlue
mód, SmartUniformity és Off (Kikapcsolva)
közötti váltáshoz.
14
3. Képoptimalizálás
és a borotvaéles kép a videók sötétebb
területein minden részletet megjelenít anélkül,
hogy a fényesebb területeken elmosná a
színeket, így dinamikus természetes értékeket
alkalmaz a lehető legjobb videomegjelenítés
érdekében.
kijelölési lépéseket.
•
Game (Játék): Válassza ezt az üzemmódot,
hogy felgyorsítsa a válaszidőt, csökkentse a
képernyőn gyorsan mozgó tárgyak elmosódott
körvonalát, feljavítsa a kontrasztarányt a
fényesebb és sötétebb területeken. Ez az
üzemmód nyújtja a legjobb teljesítményt a
játékok megszállottjainak.
•
Economy (Gazdaságos): Ebben az
üzemmódban megtörténik a fényerő és
a kontraszt beállítása a háttérvilágítás
finomhangolása mellett, a mindennapi irodai
alkalmazások ideális megjelenítése és a kisebb
energiafogyasztás érdekében.
Egyedülálló technológia, amely dinamikusan
elemzi a megjelenített tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a monitor kontrasztarányát a képek
maximális tisztasága és élvezete érdekében úgy,
hogy fokozza a háttérvilágítást a tisztább, élesebb
és fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb veszi
a háttérvilágítást a sötétebb hátterű képek tiszta
megjelentése érdekében.
3.2 SmartContrast
Mi az?
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető legtisztább
és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast
dinamikusan szabályozza a kontrasztot és beállítja
a háttérvilágítást a játékok és videoképek tiszta,
éles és fényes, illetve az irodai munka szövegének
tiszta, olvasható megjelenítése érdekében. A
monitor energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a monitor megnövelt
élettartamát eredményezi.
• LowBlue mode (Csökkentett kék
mód) : LowBlue Mode a szemkímélő
hatékonyság érdekében. Kutatások igazolták,
hogy az ibolyántúli sugarakhoz hasonlóan a
rövidhullámú kék fény, amit a LED kijelzők
kibocsátanak tartós használat mellett
szemkárosodást okozhatnak és hosszú távon
befolyásolhatják a látást. A Philips által az
egészség-megőrzés érdekében kifejlesztett
LowBlue mód intelligens szoftver technológiát
alkalmaz az ártalmas rövidhullámú kék fény
kiküszöböléséhez.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot, valós
időben elemzi a megjelenített tartalmat, és beállítja
a színeket, illetve szabályozza a háttérvilágítás erejét.
Ez a funkció dinamikusan javítja a kontrasztot, hogy
videók nézegetése, illetve játék közben még jobban
szórakozzon.
• SmartUniformity: Az LCD kijelzők esetében
gyakori jelenség, hogy a képernyő különböző
részein eltérő a fényerő és a szín. Az
egyenletesség általában 75–80%-os értékeket
mutat. A Philips SmartUniformity funkció
bekapcsolásával a képernyő egyenletessége
95% fölé növelhető. Ez pedig kiegyenlítettebb
és valósághűbb képeket biztosít.
•
Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage általi
optimalizálás.
Megjegyzés
Philips LowBlue mód, 2-es mód, amely megfelel
a TUV alacsony kékfénnyel kapcsolatos
tanúsítványának. A mód aktiválásához
egyszerűen csak nyomja meg a gyorsbillentyűt
, majd nyomja meg a Alacsony kékfény
mód kiválasztásához. Lásd a fenti SmartImage15
4. HDR
4. HDR
HDR-beállítások a Windows10 rendszerben
Lépések
1. Kattintson a jobb egérgombbal az asztalra,
és nyissa meg a megjelenítési beállításokat.
2. Válassza ki a kijelzőt/monitort.
STEP 5
3. Állítsa a felbontást 3840 x 2160 értékre.
4. Állítsa a „HDR és WCG” beállítást
bekapcsolt módba.
5. Állítsa be a fényerőt az SDR-tartalomhoz.
Megjegyzés
Windows10 kiadás szükséges; mindig frissítse a
rendszert a legújabb verzióra.
Az alábbi hivatkozásra kattintva további
információkat tekinthet meg a Microsoft
hivatalos webhelyén.
https://support.microsoft.com/en-au/
help/4040263/windows-10-hdr-advanced-colorsettings
STEP 1
STEP 2
STEP 4
STEP 3
16
5. Műszaki adatok
5. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Kijelzőpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Képpont-méret
SmartContrast
Válaszidő
SmartResponse
Optimális felbontás
Látószög
Képjavítás
Megjeleníthető színek száma
Függőleges frissítési sebesség
Vízszintes frekvencia
sRGB
Színtartomány
HDR
SmartUniformity
Delta E(jell.)
Csökkentett kék mód
EasyRead
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
USB
RJ-45
Alimentazione da USB C
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró
Többképes nézet
Felhasználói kényelmi
szolgáltatások
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
VA
W-LED-rendszer
31,5" W (80cm)
16:9
0,181 x 0,181 mm
80.000.000:1
9,5 ms (GtG)
4 ms (GtG)
HDMI/DisplayPort/USB Type-C: 3840 x 2160 @ 60Hz
178° (H) / 178° (V) @ C/R = 10 (tipikus)
SmartImage
1,07 G (10 bit)
23–80 Hz
30–160 KHz
IGEN
IGEN
PC HDR600 tanúsítvánnyal ellátott (DP/HDMI)
95%-103%
< 2 for 6500K
IGEN
IGEN
DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2,
USB Type-C x 1 (DP Alt mód, Tápellátás, adatok)
Upstream: USB-C, Downstream: USB 3.0 x 4 (1 töltést
tartalmaz)
IGEN
5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A,
max. 60 W
Külön szinkron
fejhallgató kimenet
3W x 2
PIP/PBP mód, 2×eszköz
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar, holland,
portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz, svéd, finn, török, cseh,
ukrán, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, koreai
VESA fali konzol (100×100 mm), Kensington-féle zár
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
17
5. Műszaki adatok
Állvány
Dönthetőség
Elforgatás
Magasság-beállítás
Elforgatás
Tápfeszültség
Energiafogyasztás
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Ki (AC kapcsoló)
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Ki (AC kapcsoló)
Bekapcsolt mód (ÖKO mód)
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x Mé)
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x
Mé)
Termék csomagolással (Sz x Ma x
Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány (üzemi)
Relatív páratartalom (üzem)
Légköri nyomás (üzemben)
Hőmérséklet-tartomány
(Üzemen kívül)
Relatív páratartalom
(Üzemen kívül)
-5 / +20 fok
-170 / +170 fok
180mm
90 fok
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
feszültség 100 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
84,30 W (tipikus)
84,40 W (tipikus)
84,50 W (tipikus)
<0,5 W (tipikus)
<0,5 W (tipikus)
<0,5 W (tipikus)
<0,5 W (tipikus)
<0,5 W (tipikus)
<0,5 W (tipikus)
0W (jell.)
0W (jell.)
0W (jell.)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
feszültség 100 V~,
60 Hz
50 Hz
50 Hz
287,71 BTU/h (jell.)
288,05 BTU/h (jell.)
288,40 BTU/h (jell.)
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
(tipikus)
(tipikus)
(tipikus)
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
(tipikus)
(tipikus)
(tipikus)
0 BTU/h (jell.)
0 BTU/h (jell.)
0 BTU/h (jell.)
34,6 W (tipikus)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér (villogó)
Beépített, 100-240 V~, 50/60 Hz
742 x 657 x 270 mm
742 x 438 x 63 mm
970 x 526 x 224 mm
9,36 kg
6,40 kg
13,26 kg
0°C – 40°C
20% – 80%
700–1060 hPa
-20°C to 60°C
10–90%
18
5. Műszaki adatok
Légköri nyomás
(Üzemen kívül)
500–1060 hPa
Környezeti és fogyasztási adatok
ROHS
EPEAT
Csomagolás
Specifikus anyagok
EnergyStar
Megfelelés és szabványok
IGEN
IGEN (További részletekért lásd az 1. megjegyzést)
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
IGEN
Előírt jóváhagyások
Burkolat
Szín
Felület
CE-jelölés, FCC B osztály, VCCI, RCM, ICES-003, J-MOSS,
cETLus, EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, GS, TCO Certified, UKRÁN, PSE, CCC, CECP, WEEE, ISO
Fekete
Textúra
Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver csak azon országokban érvényes, ahol a Philips regisztrálja a terméket. Látogassa
meg a www.epeat.net oldalt az Ön országára vonatkozó regisztrációs állapotot illetően.
2. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb verziójának letöltéséért látogassa
meg a www.philips.com/support oldalt.
3. Az intelligens válaszidő az optimális érték GtG vagy GtG (BW) teszt esetében.
4. Az energiaellátási funkció a laptop képességeitől függ.
19
5. Műszaki adatok
legjobb kijelzési teljesítmény érdekében
ennek a felbontással kapcsolatos ajánlásnak
megfelelően használja.
5.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
Maximális felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz (digitális bemenet)
Ajánlott felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz (digitális bemenet)
V frek. (kHz)
Resolution
(Felbontás)
F. frekv. (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59.95
67,50
1920 x 1080
60,00
74,56
1920 x 1200
59,89
66,64
2560 x 1080
59,98
88,79
2560 x 1440
59,95
67,50
2560 x 1440
30,00
133,32
2560 x 1440
60,00
133,29
1920 x 2160
PBP mode
59,99
133,312
3840 x 2160
59,99
Megjegyzés
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kijelző
a natív felbontásán, vagyis 60 Hz melletti
3840 x 2160 felbontás mellett nyújtja
a legjobb teljesítményt Kérjük, hogy a
20
6. Energiagazdálkodás
6. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikus kártyával, illetve a PC-re
telepített szoftverrel, a monitor automatikusan
képes csökkenteni áramfelvételét, amikor nem
használják. Ha adatbevitelt észlel billentyűzetről,
egérről vagy más adatbeviteli eszközről, a
monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó
V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED színe
Aktív
BE
Igen
Igen
84,4 W (tipikus)
228 W (max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
<0,5 W (jell.)
Fehér
(villogó)
Kikapcsolva
KI
-
-
<0,5 W (jell.)
KI
A monitor energiafogyasztásának megmérésére
az alábbi konfigurációt használtuk.
• Saját felbontás: 3840 x 2160
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• Színhőmérséklet: 6500 k, teljes fehér
mintázattal
• Hang és USB inaktív (kikapcsolva)
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
21
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák különbözőképpen
jelennek meg a képernyőn. A képpont hibáknak
két kategóriája van, és az egyes kategóriákon
belül számos alképpont hiba szerepel.
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
7.1 A Philips síkképernyős kijelzők
pixelhibával kapcsolatos üzletpolitikájai
Fényes pont hibák.
A „fényes pont” hibák olyan pixelek vagy alpixelek,
amelyek mindig megvilágítottak, vagy mindig be
vannak kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy a fényes
pont olyan alpixel, amely elüt a képernyőtől,
amikor a kijelzőn sötét minta látható. Alább
láthatóak a „fényes pont” hibák típusai.
A Philips mindent megtesz azért, hogy a legkiválóbb
minőségű termékeket biztosítsa. Az iparág
legfejlettebb gyártási folyamatait alkalmazzuk,
és szigorú minőség-ellenőrzést gyakorlunk.
Ugyanakkor a síkképernyős kijelzőpanelekben
használt TFT kijelzőpanelek pixel- vagy alpixelhibái
bizonyos esetekben elkerülhetetlenek. Egyetlen
gyártó sem tudja garantálni, hogy mindegyik panel
pixelhibáktól mentes lesz, de a Philips garantálja,
hogy az elfogadhatatlan számú hibát mutató
kijelzőket garanciálisan megjavítja vagy kicseréli. Ez
az értesítés tartalmazza a különböző pixelhibák
magyarázatát, és meghatározza az egyes típusok
elfogadható hibaszintjét. Annak érdekében, hogy az
adott kijelző megfeleljen a garanciális javítás vagy
csere feltételeinek, a TFT kijelzőn jelen lévő hibák
számának meg kell haladnia ezeket az elfogadható
szinteket. Például egy kijelző alpixeleinek kevesebb
mint 0.0004%-a lehet hibás. Emellett a Philips
még magasabb minőségi előírásokat szab meg
a pixelhibák bizonyos, a többinél szembetűnőbb
típusaira vagy kombinációira vonatkozóan. Ez az
üzletpolitika világszerte érvényben van.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
alpixelek
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
pixelek
Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely a három
alképpontból, a három elsődleges színből, vörösből,
zöldből és kékből áll.Több képpont együtt alkot
egy képet. Amikor egy képpont összes alképpontja
világít, a három színes alképpont egységes fehér
képpontként jelenik meg. Amikor mind sötét, az
alképpont együttesen egységes fekete képpontként
jelenik meg. A világos és sötét alképpontok egyéb
kombinációi más egységes színként jelennek meg.
Három szomszédos világító alképpont (egy
fehér képpont).
22
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák közelsége
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több mint
50 százalékkal világosabb kell, hogy legyen a
szomszédos pontoknál; míg a zöld színű fényes
pont 30 százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Mivel az azonos képpont és alképpont hibák,
amelyek egymáshoz közel vannak, jobban
észrevehetők, a Philips megadja a közelségi
határokat a hibákhoz.
Fekete pont hibák
A „fekete pont” hibák olyan pixelek vagy
alpixelek, amelyek mindig sötétek, vagy mindig
ki vannak kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy a fekete
pont olyan alpixel, amely elüt a képernyőtől,
amikor a kijelzőn világos minta látható. Alább
láthatóak a „fekete pont” hibák típusai.
Képpont hiba határok
Annak érdekében, hogy az adott kijelző
megfeleljen a garancia-időszakban történő.
pixelhibák miatti javítás vagy csere feltételeinek,
a Philips síkképernyős TFT kijelzőpanelnek az
alábbi táblázatban lévő tűréshatárt meghaladó
számú pixel- vagy alpixelhibákat kell mutatnia.
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
10
2
1
10 mm vagy több
10
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
4 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
15 vagy kevesebb
5 vagy kevesebb
2
1
10 mm vagy több
15 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
15 vagy kevesebb
Megjegyzés
1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
23
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips
Ügyfélszolgálati Központtal.
A kibővített garanciához, amennyiben szeretné meghosszabbítani az általános garanciális időszakot, Garancián túli szervizcsomagot kínálunk Hivatalos Szervizközpontunk révén.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, kérjük, vásárolja meg a szolgáltatást az eredeti
vásárlástól számított 30 naptári napon belül. A kibővített garanciális időszak alatt a szolgáltatás magában
foglalja a felvételt, a javítást és a visszajuttatást, azonban a felhasználónak köteles állnia minden ezzel
kapcsolatban felmerült költséget.
Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvégezni a kibővített garanciális csomag értelmében
felajánlott szükséges javításokat, találunk más megoldást az Ön számára, ha lehetséges egészen az Ön
által vásárolt kibővített garanciális időszak végéig.
További részletekért lépjen kapcsolatba a Philips Ügyfélszolgálati Képviselővel vagy helyi ügyfélszolgálati
központtal (az ügyfélszolgálati telefonszámon).
A Philips Ügyfélszolgálati Központ száma az alábbiakban található.
•
•
•
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak
Térségtől függő- •
en eltér
•
•
Kibővített Garanciális Idő- •
szak
Teljes Garanciális Időszak
+ 1 év
•
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +1
+ 2 év
+ 3 év
•
•
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +2
Helyi Szabványos Garanciális Időszak +3 **Az eredeti vásárlási bizonylat és a kibővített garancia megvásárlása szükséges.
Megjegyzés
Az adott régióban igénybe vehető szerviz-forródrótot illetően tekintse meg a fontos információs füzetet, amely a
Philips webhelyének támogatási oldalán érhető el.
24
8. Hibaelhárítás és GYIK
Az AUTO gomb nem működik
8. Hibaelhárítás és GYIK
• Az auto funkció kizárólag VGA-analóg módban
működik. Ha az eredmény nem elfogadható, az
OSD menüben elvégezheti a kézi beállításokat.
8.1 Hibaelhárítás
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVI-Digital
(DVI-digitális) módban, mivel nem szükséges.
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható problémákkal
foglalkozik. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálat képviselőjével.
Füst vagy szikra látható jelei
• Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
Általános problémák
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED nem
világít)
• A biztonság érdekében azonnal húzza ki a monitor
hálózati csatlakozóját a dugaszolóaljzatból.
• Győződjön meg arról, hogy megfelelően
csatlakozik a hálózati tápkábel a monitor
hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz.
• Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
• Először győződjön meg arról, hogy a
monitor elején lévő üzemkapcsolót gomb KI
helyzetben van, majd nyomja meg, hogy BE
helyzetben legyen.
A kép nincs középen
Képproblémák
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD Fő
kezelőszervek Setup (Beállítás) menüpontja
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
segítségével. Ez csak VGA módban működik.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED
fehér színű)
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép be
van kapcsolva.
A kép remeg a képernyőn
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a számítógéphez.
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően
csatlakozik a grafikuskártyához vagy a PC-hez.
• Győződjön meg arról, hogy a monitor
videokábelének dugójában egyik érintkezőtű
sem görbült el. Amennyiben igen, javítsa meg
vagy cserélje ki a kábelt.
Függőleges vibrálás tapasztalható
• Elképzelhető, hogy az Energiatakarékos funkció
aktív
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
A képernyőn a következő üzenet látható:
• Szüntesse meg a függőleges sávokat az OSD
Fő kezelőszervek Setup (Beállítás) menüpontja
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
segítségével. Ez csak VGA módban működik.
  
Vízszintes vibrálás tapasztalható
• Ügyeljen arra, hogy a kijelzőkábel megfelelően
csatlakozzon a számítógéphez. (Kérjük, olvassa
el a Gyors telepítési útmutatót is).
• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meghajolva a
kijelzőkábel tűi.
• Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem segítségével.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép be
van kapcsolva.
• Szüntesse meg a függőleges sávokat az OSD
Fő kezelőszervek Setup (Beállítás) menüpontja
Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének
segítségével. Ez csak VGA módban működik.
25
8. Hibaelhárítás és GYIK
A kép homályosnak, halványnak vagy túl sötétnek
tűnik
8.2 Általános GYIK
• Az OSD segítségével állítsa be a kontrasztot
és a fényerőt.
K1:
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután kikapcsolják a
monitort.
kijelző telepítésekor mit kell tennem,
A
ha a képernyőn a „Cannot display this
video mode” (Ez a videomód nem
jeleníthető meg) felirat látható?
Válasz: A
monitor ajánlott felbontása: 3840 x
2160 @ 60 Hz.
• Ha az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép, „utókép” vagy
„szellemkép” fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
• Húzza ki a kábeleket, majd csatlakoztassa a
PC-t a korábban használt monitorhoz.
• A Windows Start menüben jelölje ki a
Beállítások/Vezérlőpult elemet. A Vezérlőpult
ablakban jelölje ki a Megjelenítő ikont. A
Megjelenítő vezérlőpanelben jelölje ki a
'Beállítások' fület. A beállítások fülön, a 'asztal
területe' panelben mozgassa a csúszkát 3840
x 2160 képpont értékre.
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a monitort őrizetlenül hagyja.
• Nyissa meg az „Speciális tulajdonságok" fület,
állítsa a képfrissítést 60 Hz-re, majd kattintson
az OK gombra.
• Mindig aktiváljon rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCD kijelző változatlan,
statikus tartalmat fog megjeleníteni.
• Indítsa újra a számítógépet és ismételje meg
a 2. és 3. lépést, hogy meggyőződjön, a PC
beállítása 3840 x 2160 @ 60 Hz képfrissítés
mellett.
• Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa le a számítógépet, válassza le a régi
monitort, majd csatlakoztassa újra a Philips
LCD monitort.
• Állítsa be a PC megjelenítési felbontását
a monitor ajánlott natív felbontásának
megfelelően.
K2:
• Kapcsolja be a kijelzőt, majd kapcsolja be a
számítógépet.
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyőn
i az ajánlott frissítési sebesség az LCD
M
kijelzők esetében?
Válasz: A
z LCD kijelzők esetében ajánlott frissítési
sebesség 60 Hz. Amennyiben a képernyőn
zavar látható, ez az érték beállítható
75 Hz-re annak megállapításához, hogy ez
megszünteti-e a zavart.
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia normális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.
K3:
A „bekapcsolt állapotot jelző” lámpa fénye túl
erős, és zavaró.
• A „bekapcsolt állapotot" jelző fényt az OSD
Fő kezelőszervek Beállítás menüpontja
bekapcsolt állapotot jelző LED elemének
segítségével állíthatja be.
ire Mire valók a használati utasításon
M
található .inf és .icm kiterjesztésű fájlok?
Hogyan telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
Válasz: E zek a monitor illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a használati
utasítás úmutatását az illesztőprogramok
telepítéséhez. A monitor első telepítése
alkalmával a számítógép esetleg kérheti
a monitor illesztőprogramjait (.inf és
További információkért olvassa el a Fogyasztói
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapcsolatba a
Philips ügyfélszolgálati munkatársával.
26
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
.icm fájlokat), illetve az ezeket tartalmazó
lemezt.
K4:
míg a 11500K színhőmérséklet „hideg,
kékesfehér tónust ad”.
2. sRGB: Ez egy standard beállítás, amely
biztosítja a különböző eszközök (pl. digitális
fényképezőgépek, kijelzők, nyomtatók,
szkennerek stb.) közötti helyes színcserét.
Hogyan állíthatom át a felbontást?
Válasz: A
z Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és monitorja együtt
határozzák meg a rendelkezésre álló
felbontást. A kívánt felbontást a Windows®
Vezérlőpult „Megjelenítés tulajdonságai”
panel segítségével választhatja ki.
K5:
3. User Define (Felhasználó által definiált):
A felhasználó tetszése szerint kiválaszthatja
a beállítást a vörös, zöld és kék szín
módosításával.
i történik, ha eltévedek a monitor
M
beállítása közben az OSD?
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének
mértéke. Ez az érték abszolút skálán fejezhető ki,
(Kelvin fokban). Alacsonyabb hőmérsékleten, például
2004 Kelvin fokon a tárgy vörös, míg magasabb
hőmérsékleten, például 9300 Kelvin fokon kék. A
semleges színhőmérséklet 6504 Kelvin fokon fehér.
Válasz: E gyszerűen nyomja meg az OK gombot,
majd válassza a 'Alaphelyzet' pontot az
összes gyári beállítás előhívásához.
K6:
E llenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
Válasz: Á
ltalánosságban javasolt óvni a panel
felületét a túlzott ütődéstől és megvédeni
az éles, illetve tompa tárgyaktól. A monitor
kezelése közben győződjön meg arról,
hogy nem gyakorol nyomást a panel
felületére. Ez befolyásolhatja a garanciális
feltételeket.
K7:
K9: Válasz: Igen. Minden Philips LCD kijelző teljes
mértékben kompatibilis a standard
számítógépekkel, Mac készülékekkel és
munkaállomásokkal. Előfordulhat, hogy a
Mac rendszerhez való csatlakoztatáshoz
kábeladapterre lesz szüksége. Kérjük, a
további információkat illetően forduljon a
Philips illetékes márkaképviseletéhez.
Hogyan tisztítsam az LCD felületét?
Válasz: Á
ltalános tisztításhoz tiszta, puha
törlőrongyot használjon. Az alaposabb
tisztításhoz izopropil-alkoholt használjon.
Soha ne használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont, hexánt stb.
K8: B
ármilyen számítógéphez,
munkaállomáshoz és Mac számítógéphez
csatlakoztatható a kijelző?
K10: A
Philips LCD kijelzők a csatlakoztatást
követően azonnal használhatóak?
Tudom-e módosítani a monitorom
színbeállítását?
Válasz: Igen, a kijelzők Windows 10/8.1/8/7
operációs rendszert futtató számítógépek
esetében azonnal használhatóak a
csatlakoztatást követően.
Válasz: Igen, az alábbi eljárással az OSD menüben
módosítani tudja a színbeállítást:
• Nyomja meg az „OK” gombot az OSD
(képernyőn megjelenő) menü megjelenítéséhez
K11: M
i a képállandósulás, beégés, utókép
vagy szellemkép az LCD paneleken?
• Nyomja meg a „Lefelé nyíl” gombot a „Color
(Szín)” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja
meg az „OK” gombot, hogy belépjen a
színbeállításba. Az alábbi három beállítás áll
rendelkezésre.
Válasz: H
a az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert
jelenség az LCD panel technológiában.
Az esetek többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép” fokozatosan
1. Color Temperature (Színhőmérséklet):
Anyanyelvi, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K és 11500K. Az 5000K tartományban a
panel „melegnek tűnik vörösesfehér tónussal”,
27
8. Hibaelhárítás és GYIK
eltűnik egy adott idő elteltével, ha
kikapcsolják a monitort.
Mindig állítson be mozgó képernyőkímélő
programot a kijelző tétlenségi idejére.
Mindig aktiváljon rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCD kijelző változatlan,
statikus tartalmat fog megjeleníteni.
8.3 Multiview GYIK
K1:
Válasz:
Igen, 3 méret közül választhat:
[Small] (Kicsi), [Middle]
(Közepes), [Large] (Nagy). Nyomja
meg a
gombot az OSD menü
aktiválásához. Válassza ki a kívánt
[PIP Size] (PIP méret) lehetőséget
a [PIP / PbP] főmenüből.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a súlyos
„beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” tünetei nem
szűnnek meg, és nem javíthatók. Ilyen kárra nem
vonatkozik a garancia.
K12: K2: iért nem éles a szöveg a megjelenítőn,
M
és miért szögletesek a betűk rajta?
Válasz: A
z LCD kijelző a natív felbontásán, vagyis
60 Hz melletti 3840 x 2160 felbontás
mellett nyújtja a legjobb teljesítményt
Kérjük, hogy a legjobb kijelzési teljesítmény
érdekében ezzel a felbontással használja.
K13: Növelhetem-e a PIP mellékablak
méretét?
Miért villódzik a kisméretű ablak,
ha engedélyezem a PIP/PBP
funkciót?
Válasz: Azért, mert a kisméretű ablakok
videó jelforrása váltottsoros
időzítést (i-timing) használ. A
kisméretű ablak jelforrását váltsa
progresszív időzítésre (P-timing).
ogyan oldhatom ki/zárolhatom a
H
gyorsgombot?
Válasz: 1 0 mp-ig tartsa lenyomva a
gombot a gyorsgomb zárolásához/
feloldásához. Ha így tesz, a kijelzőn az
alábbiaknak megfelelően megjelenik egy
„Attention” (Figyelem) felirat a zárolás/
feloldás jelzésére.
  
  
28
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
Ezt a terméket a Top Victory Investments Ltd. vagy egyik
partnervállalata gyártotta és forgalmazta, vagy a gyártás és
forgalmazás az ő felhatalmazásuk szerint történt. A termékhez
kapcsolódó garanciát a Top Victory Investments Ltd. biztosítja.
A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegye, és a felhasználásuk engedély alapján történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: M6328P6VUE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement