Philips Brilliance UltraWide LCD kijelző MultiView funkcióval BDM3470UP/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Brilliance UltraWide LCD kijelző MultiView funkcióval BDM3470UP/00 Felhasználói kézikönyv
S line
Brilliance
230S8
BDM3470UP
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
22
Hibaelhárítás és GYIK
26
Tartalomjegyzék
1. Fontos �������������������������������������������� 1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás ���������������������������������� 1
1.2 Kiegészítő megjegyzések ���������� 3
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése ������������������������� 3
2. A monitor beállítása ������������������ 5
2.1 Üzembe helyezés ����������������������� 5
2.2 A monitor kezelése ����������������������7
2.3MultiView �������������������������������������� 11
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához ���14
3.Képoptimalizálás ���������������������� 15
3.1SmartImage ��������������������������������� 15
3.2SmartContrast �����������������������������16
4. Műszaki adatok �������������������������� 17
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok �������������������������������20
5.Energiagazdálkodás ����������������� 21
6. Ügyfélszolgálat és jótállás ����� 22
6.1 A Philips síkképernyős
monitorok képponthibáira
vonatkozó irányelvei ���������������� 22
6.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás ����� 25
7. Hibaelhárítás és GYIK �������������� 26
7.1Hibaelhárítás ������������������������������26
7.2 Általános GYIK ���������������������������28
7.3 Multiview GYIK ��������������������������30
1. Fontos
tápkábel és a konnektor könnyen
elérhetőek.
1. Fontos
• Ha a monitort a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával
kapcsolja ki, a megfelelő működés
érdekében várjon 6 másodpercig,
mielőtt újra csatlakoztatná a
hálózati, illetve az egyenáramú
tápkábelt.
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv
mindenkinek szól, aki a Philips monitort
használja. A monitor használata előtt
szánjon időt e felhasználói kézikönyv
elolvasására. A kézikönyv fontos
információkat és megjegyzéseket
tartalmaz a monitor kezeléséről.
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott
hálózati tápkábelt használja. Ha a
csomagolás esetleg nem tartalmazza
a hálózati tápkábelt, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs
Központ Ügyfélszolgálatához)
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha
a készüléket rendeltetésének megfelelő
célra használták a használati utasításnak
megfelelően, és a tulajdonos bemutatja
az eredeti számlát vagy készpénzes
nyugtát, amelyen szerepel a vásárlás
dátuma, a forgalmazó és a típus neve és
a készülék gyártási száma.
• Ne tegye ki a monitort erős
rezgésnek vagy ütődésnek működés
közben.
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
• A monitort ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások
használata áramütést, elektromos és/
vagy mechanikai veszélyeket okozhat.
Karbantartás
• Hogy megóvja a monitort az
esetleges sérüléstől, ne nyomja
erősen az LCD panel felületét.
A monitor mozgatása közben az
emeléshez mindig a keretet fogja
meg. Soha ne emelje fel a monitort
úgy, hogy az LCD panelra teszi a
kezét vagy ujját.
Olvassa el és kövesse ezeket az
utasításokat, amikor a monitort beköti
és használja.
Működés közben
• Tartsa a monitort távol a
közvetlen napfénytől, az igen
erős fényforrásoktól és egyéb
hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek
való kitétel a monitor elszíneződését
és rongálódását eredményezheti.
• Húzza ki a monitor tápkábelét, ha
hosszabb ideig nem fogja használni.
• Húzza ki a monitor tápkábelét,
ha kissé nedves kendővel kell
megtisztítania. A képernyő felületét
száraz ruhával le lehet törölni, ha
a tápfeszültség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne használjon
szerves oldószereket, mint például
alkoholt vagy ammónia alapú
folyadékokat a monitor tisztítására.
• Távolítsa el a monitor közeléből
az olyan tárgyakat, amelyek a
szellőzőnyílásokba eshetnek,
illetve megakadályozhatják a
monitor elektronikus alkatrészeinek
megfelelő szellőzését.
• Az áramütés és a készülék
maradandó károsodásának
kockázatát elkerülendő, ne tegye
ki a monitor por, eső, víz, illetve
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• A monitor elhelyezése előtt
győződjön meg arról, hogy a
1
1. Fontos
túlzottan nedves környezet
hatásának.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres
képfrissítő alkalmazás aktiválásának
mellőzése esetén a súlyos „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” tünetei
nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
• Ha a monitorra folyadék kerül,
azonnal törölje le száraz kendővel.
• Ha a monitor belsejébe idegen
anyag vagy víz jut, kérjük azonnal
áramtalanítsa és húzza ki a
hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa
el az idegen anyagot, illetve
vizet, majd szállítsa a monitort a
márkaszervizbe.
Szerviz
• A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett munkatársai nyithatják
ki.
• Ne tárolja vagy használja a monitort
hő, közvetlen napfény, vagy
rendkívül hideg hatásának kitett
helyen.
• Amennyiben javításhoz, illetve
összeszereléshez szükséges
dokumentumra van szüksége,
kérjük lépjen kapcsolatba a helyi
márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói
Információs Központ” című
fejezetet)
• A monitor legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb
élettartama érdekében, kérjük,
olyan helyen használja a monitort,
amely az alábbi hőmérséklet- és
páratartalom-tartományba esik.
• A szállítással kapcsolatos
információkért lásd a „Műszaki
adatok” című fejezetet.
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
• Soha ne hagyja a monitort közvetlen
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.
• Páratartalom: 20-80% relatív
páratartalom
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal,
ha a monitor nem működik megfelelően,
illetve ha nem biztos arról, hogy milyen
eljárást kövessen, ha betartották a
Kézikönyv kezelési utasításait.
• Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha
a monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha a monitor
mozdulatlan tartalmat jelenít
meg. Ha az LCD-monitor hosszú
ideig állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép
„beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek.
• A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
folyamatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
2
1. Fontos
1.3 A termék és a
csomagolóanyag
megsemmisítése
1.2 Kiegészítő megjegyzések
A következő alfejezetek az egyes
nemzeti konvenciókat tartalmazzák,
melyeket figyelembe kell venni a
terméknél.
Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai (WEEE)
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a
szöveg félkövér vagy dőlt betűvel is
kinyomtatható. Ezek a blokkok bizonyos
megjegyzéseket, felhívásokat vagy
figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
következőek:
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és
tippeket jelöl, amelyek segítségével
hatékonyabban tudja használni
számítógépét.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a
figyelmet, és segítséget nyújt abban,
hogy hogyan kerülje el a problémát.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem
kísérik őket ikonok. Ilyen esettekben a
figyelmeztetés speciális formátumát
kötelezően jelezzük.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
3
1. Fontos
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. A monitor beállítása
A talp felszerelése
2. A monitor beállítása
1. H
elyezze a monitort a
kijelzőpanellel lefelé egy sima
felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a
kijelzőt.
2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma
Brilliance
BDM3470UP
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Display
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
A
.V.
sN
es
au
th
ori
z
ed
a
dup
s. M
li c a
l aw
ti on
is a viola tion of a pp licab le
-2C
3 2 C1 8 1 3
sio
Ve
r
a.
sr
Un
in
ht
*HDMI
ve
d.
Ch
ig
er
This product was manufactured and
brought to the market by or on behalf of
Top Victory Investments Ltd. or one of its
affiliates. Top Victory Investments Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. used under license.
n3
www.philips.com/welcome
ll r
Power
Tápfeszültség
23
E7
l ip
P hi
QE
1L F
lijke
7 0G
nin k
© 20 18 Ko
User’s Manual
Display drivers
保留备用
a
de
nd
in
pr
d
te
in
2. Fogja meg a nyakat mindkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse a nyakat a
VESA konzolra és figyeljen a
retesz kattanására.
*Audió
*Audio
(2)Csavarhúzóval húzza meg a
csavarokat, amelyek a nyakat a
monitorhoz rögzítik.
*Dual-link DVI
*DP
*VGA
(3) Ujjal húzza meg a talp alján lévő
csavart, hogy a talpat szorosan az
állványhoz rögzítse.
*Térségtől függően eltér
2
1
5
3
2. A monitor beállítása
Csatlakoztatás a számítógéphez
Csatlakoztatás a PC-hez
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati
tápkábelt a monitor hátulján lévő
aljzathoz.
12
2. Kapcsolják ki a számítógépet,
és húzzák ki csatlakozóját az
áramforrásból.
11
10
1
9
8
7
3. Csatlakoztassa a monitor jelkábelét
a számítógép hátulján lévő videócsatlakozóhoz.
6
5
4
3
2
4. Csatlakoztassa számítógépét és
monitorját egy közeli aljzatba.
5. Kapcsolja be a számítógépet és a
monitort. Ha a monitor képet jelenít
meg, a telepítés kész.
1 Kensington lopásgátló zár
USB hub
2 Fülhallgató csatlakozó
USB
3 Audió bemenet
2
Fast Charger
4 VGA bemenet
5 DisplayPort bemenet
1
6 HDMI bemenet
7 DVI bemenet
8 Tápfeszültség bemenet
9 Főkapcsoló
10 USB upstream
11 USB downstream
12 USB-gyorstöltő
6
2. A monitor beállítása
Saját "USER (FELHASZÁLÓI)" kulcs
személyre szabása
2.2 A monitor kezelése
A kezelőgombok leírása
Ez a gyorsgomb kedvenc
funkciógombjának beállítását teszi
lehetővé.
1. Nyomja meg a
gombot
az előlapon az OSD menü
aktiválásához.
 


 




  
 
3
6
5
4
2
<
7
1
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼
gombot a főmenü [OSD Settings]
(OSD beállítások) elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
A monitor
tápfeszültségének be-,
vagy kikapcsolása.
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás
megerősítése.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot
a [User] (Felhasználói) elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Az OSD menü beállítása.
Felhasználói preferencia
kulcs. Testreszabhatja
saját funkcióbeállításait az
OSD-n, hogy "felhasználói
kulccsá" váljon.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot
a kívánt funkció kiválasztásához:
[Audio Source] (Audió forrás),
[Volume] (Hangerő) vagy [Input]
(Bemenet).
PiP/PbP/Ki/Csere
Visszatérés az előző OSDszintre.
5. Nyomja meg az
gombot a
választás megerősítéshez.
Most megnyomhatja a gyorsgombot
közvetlenül az előlapon. Csak az ÖN
előre kiválasztott funkciója jelenik meg a
gyors eléréshez.
SmartImage gyorsgomb.
Hét üzemmód közül
választhat: Office (Iroda),
Photo (Fotó), Movie
(Film), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos),
SmartUniformity és Off
(Kikapcsolva).
7
2. A monitor beállítása
Videobemenettől független audió
lejátszás
Philips monitora videó bemenettől
független audió lejátszást tesz lehetővé.
1. Például lejátszhatja MP3
lejátszójának tartalmát a
monitor [Audio In] (Audió Be)
portjához csatlakoztatott audió
forrásról, miközben a [HDMI]
vagy [DisplayPort] csatlakozón
csatlakoztatott videó forrást játszik
le.
6. Például, ha az [Audio Source]
(Audió forrás) elemet választotta
gyorsgombként, nyomja meg a
gombot az előlapon, amire
megjelenik az [Audio Source] (Audió
forrás) menü.
2. Nyomja meg a
gombot
az előlapon az OSD menü
aktiválásához.



 
 

 


 


 



<
 
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
főmenü [Audio] (Audió) elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az
[Audio Source] (Audió forrás) elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az
kívánt audió forrás kiválasztásához:
[DisplayPort], [HDMI] vagy [Audio In]
(Audió Be).
6. Nyomja meg az
gombot a
választás megerősítéshez.
8
2. A monitor beállítása
Az OSD menü
Megjegyzés
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt
használhatja referenciának, amikor
később szeretne módosításokat végezni.
• Amikor legközelebb bekapcsolja ezt
a monitort, alapértelmezésképen
a korábban használt audió forrást
fogja kiválasztani.
• Amennyiben módosítani akarja,
újra végig kell mennie a kiválasztás
lépésein, hogy új audió forrását
állíthassa be alapértelmezettként.
Main menu
Input
Sub menu
VGA
DVI
HDMI 2.0
DisplayPort
Az OSD menü leírása
Picture
Mi az a képernyőn megjelenő menü
(OSD)?
Valamennyi Philips LCD monitor
rendelkezik képernyőn megjelenő
(OSD) menüvel. Lehetővé teszi a
végfelhasználó számára a képernyő
teljesítményének beállítását, illetve
a monitorok funkcióinak közvetlen
kiválasztását a képernyőn megjelenő
utasítás-ablakban. Az alábbiakban
látható egy felhasználóbarát képernyőn
megjelenő kezelőfelület:
PiP/PbP
Brightness
Wide Screen, 4:3, 16:9,
Movie 1, Movie 2, 1:1
0~100
Contrast
0~100
Black Level
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
Picture Format
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Over Scan
Off, On
PiP/PbP Mode
Off, PiP, PbP
PiP/PbP Input
DVI, HDMI 2.0, DisplayPort
PiP Size
Small, Middle, Large
PiP Position
Top-Right, Bottom-Right
Swap
Audio
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In , HDMI 2.0, DisplayPort
Audio Source


Color


Color Temperature
sRGB
 

User Define

Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100

Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User
Audio Source, Volume, Input

<

Alapinformációk és egyszerű
útmutatások az irányító billentyűkhöz
Setup
Auto
H.Position
A fenti OSD menüben megnyomhatja
a
gombokat a keret előlapján a
kurzor mozgatásához, vagy az OK
gombot a választás, illetve módosítás
megerősítéséhez.
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
Information
9
0~100
V.Position
2. A monitor beállítása
Felbontással kapcsolatos
nyilatkozat
Magasság-beállítás
A monitor optimális teljesítményét
saját felbontása, azaz 3440 x 1440 @
60 Hz képfrissítés mellett nyújtja. Ha a
monitort ettől eltérő felbontás mellett
kapcsolják be, figyelmeztető üzenet
jelenik meg a képernyőn: Use 3440 x
1440 @ 60 Hz for best results (Használja
az 3440 x 1440 @ 60 Hz-es képfrissítés
mellett a legjobb eredmény érdekében).
180mm
A saját felbontásra vonatkozó
figyelmeztetés kikapcsolható az OSD
(On Screen Display) menü Beállítás
menütételében.
Elforgatás
Fizikai funkció
Dönthetőség
20˚
-5˚
0˚
90˚
Elforgatás
+170˚
-170˚
10
2. A monitor beállítása
Hogyan engedélyezem a MultiView
2.3 MultiView
funkciót gyorsgombbal?
1. Nyomja meg a
gyorsgombot
közvetlenül az előlapon.
Mi az?
A Multiview lehetővé teszi az aktív
kettős csatlakozást és megtekintést, így
egyszerre dolgozhat több eszközzel,
pl. PC-vel és Notebookkal egymás
mellett, ami rendkívül egyszerűvé teszi a
többfeladatos munkát.
Miért van szükségem rá?
2. Megjelenik a MultiView választómenü.
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
választáshoz.
Az ultra nagy felbontású Philips
MultiView megjelenítővel a
munkahelyén vagy otthonában
kényelmesen megtapasztalhatja a
csatlakozási lehetőségek világát. Ezzel
a megjelenítővel praktikus módon
több tartalomforrást tekinthet meg
egyetlen képernyőn. Például: Lehet,
hogy a hangos élő hírfolyamra szeretne
figyelni a kicsi ablakban, miközben a
legújabb blogbejegyzésén dolgozik,
vagy pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni
Ultrabookján, miközben biztonságos
vállalati intranetre van bejelentkezve,
ahol fájlokat ér el egy asztalon.
 




3. A kiválasztás megerősítéséhez és az
automatikus kilépéshez nyomja meg a
gombot.
H
ogyan engedélyezem a MultiView
funkciót az OSD menüben?
Az előlapon lévő
gyorsgomb
közvetlen megnyomása mellett a MultiView
funkciót az OSD menüben is kiválaszthatja.
1. Nyomja meg a
gombot az előlapon
az OSD menü aktiválásához.
11
2. A monitor beállítása

 



 

 

Másik jelforrás
megnyitása a főablak
melletti mellékablakban.
 

B
A (main)

Ha a mellékforrás nem
észlelhető:

A
(main)
<

•
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot
a főmenü [PiP / PbP] elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
•
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a
főmenü [PiP / PbP Mode] (PiP / PbP
mód) elemének kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
•
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [PiP]
vagy [PbP] elem választáshoz.
•
Most visszaléphet a [PiP / PbP Input] (PiP
/ PbP bemenet), [PiP Size] (PiP méret),
[PiP Position] (PiP helyzet) vagy [Swap]
(Csere) elem beállításához.
2. Nyomja meg az
megerősítéshez.
A képernyő alján és tetején lévő fekete
csík a helyes képernyőarányt mutatja PbP
módban. Ha a képernyőket egymás mellett
szeretné megjeleníteni két készülékről
teljes képernyős méretben (fekete
csíkok nélkül), állítsa be a felbontást a
megjelenő ablakban lévő üzenet ajánlása
szerint. Ebben az esetben két készülék
forrásképernyőjét fogja kivetíteni erre a
kijelzőre egymás mellett fekete csíkok
nélkül. Ne feledje, hogy az analóg jel nem
támogatott ennél a teljes képernyőnél
PbP módban.
gombot a választás
•
MultiView az OSD menüben
•
PiP / PbP mód: A MultiView-nak két
üzemmódja van: [PiP] és [PbP].
Tekintse meg az alábbi táblázatot a fő/mellék
bemeneti forrás kompatibilitását illetően.
[PiP]: Kép-a-képben
Másik jelforrás
megnyitása egy
mellékablakban.
PiP / PbP Input (PiP / PbP bemenet):
Négy különböző videó bemenet közül
választhat mellékjelforrásként: [DVI],
[HDMI] és [DisplayPort].
ALFORRÁS
LEHETŐSÉG (xl)
B
A (main)
Bemenetek
FŐFORRÁS
(xl)
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
A
B
(main)
•
VGA
DP
DVI
HDMI
VGA DP
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PiP Size (PiP méret): Aktivált PiP mellett
háromféle mellékablak méret közül
választhat: [Small] (Kicsi) , [Middle]
(Közepes), [Large] (Nagy).
[PbP]: Kép a kép mellett
B
Small
A (main)
Middle
Large
12
DVI HDMI
2. A monitor beállítása
•
PiP Position (PiP helyzet): Aktivált PiP
mellett kétféle mellékablak helyzet közül
választhat:
Fent-jobbra
Lent-jobbra
B
A (main)
B
A (main)
•
Swap(Csere): A fő- és mellékablak
forrását cseréli fel.
Az A és B forrás felcserélése [PiP] módban:
B
A (main)
B (main)
↔
A
Az A és B forrás felcserélése [PbP] módban:
B
•
A (main)
↔
A
B (main)
Off (Kikapcsolva): A MultiView funkció
leállítása.
A (main)
Megjegyzés
•
CSERE végrehajtása esetén a videó
és audió forrásának cseréje egyszerre
történik meg. (További részletekért
lásd: 8 “Videobemenettől
független audió lejátszás”.)
• A DisplayPort csak 3440 x 1440
@ 30 Hz felbontást támogat PBP
módban, vagy ha mellékforrás PIP
módban; 3440 x 1440 @ 60 Hz
felbontást támogat, ha a főforrás PIP
módban.
13
2. A monitor beállítása
Megjegyzés
Ez a monitor 100mm x 100mm-es
VESA-kompatibilis rögzítőfelületet tud
fogadni.
2.4 Távolítsa el a
talpszerelvényt VESA konzol
használatához
Mielőtt elkezdené szétszerelni a
monitortalpat, kövesse az alábbi
utasításokat, hogy elkerülje a
megrongálódás és sérülés minden
formáját.
100mm
100mm
1. H
elyezze a monitort a
kijelzőpanellel lefelé egy sima
felületre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a
kijelzőt.
2. Lazítsa meg a szerelőcsavarokat,
majd válassza le a nyakat a
monitorról.
1
2
14
3. Képoptimalizálás
3. Képoptimalizálás
1. Nyomja meg a
gombot a
SmartImage képernyőmenü
indításához.
3.1 SmartImage
2. Tartsa lenyomva a
gombot az
Office (Iroda), Photo (Fotók), Movie
(Filmek), Game (Játék), Economy
(Gazdaságos), SmartUniformity és Off
(Kikapcsolva) közötti váltáshoz.
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár
szöveges alkalmazásokkal dolgozik, akár
képeket jelenít meg, vagy videót néz, a
Philips SmartImage nagyszerű, optimalizált
teljesítményt nyújt.
3. A SmartImage képernyőmenü 5
másodpercig a képernyőn marad,
illetve az „OK“ gomb megnyomásával
is megerősítheti a kiválasztást.
Hét üzemmód közül választhat: Office
(Iroda), Photo (Fotó), Movie (Film),
Game (Játék), Economy (Gazdaságos),
SmartUniformity és Off (Kikapcsolva).
Miért van szükségem rá?
Bármilyen monitorral szemben az a
kívánalom, hogy kedvenc tartalmát
optimálisan jelenítse meg. A SmartImage
szoftver valós időben, dinamikusan állítja
a fényerőt, kontrasztot, színt és élességet
a lehető legjobb monitornézési élmény
érdekében.




Hogyan működik?

A SmartImage egy élenjáró Philips
technológia, amely elemzi a képernyőn
megjelenített tartalmat. A SmartImage az
Ön által kiválasztott üzemmód alapján,
dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
színtelítettségét és élességét a lehető
legjobb megjelenítés érdekében – mindezt
valós időben, egyetlen gombnyomásra.



•
Office (Iroda): javítja a szöveges
kijelzést és visszafogja a fényerőt
a jobb olvashatóság és a szemmegerőltetés csökkentése
érdekében. Ez az üzemmód jelentős
mértékben javítja az olvashatóságot
és termelékenységet, amikor
számolótáblákkal, PDF fájlokkal,
beolvasott cikkekkel vagy egyéb
általános irodai alkalmazásokkal
dolgozik.
•
Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontrasztés élességjavítást, így a fotók és egyéb
képek kiemelkedő tisztasággal és
ragyogó színekben jelennek meg –
mindezt képzaj és fakult színek nélkül.
Hogyan engedélyezem a SmartImage
programot?
15
3. Képoptimalizálás
•
•
Movie (Filmek): A felerősített
fényerősség, nagyobb színtelítettség,
dinamikus kontraszt és a borotvaéles
kép a videók sötétebb területein
minden részletet megjelenít anélkül,
hogy a fényesebb területeken elmosná
a színeket, így dinamikus természetes
értékeket alkalmaz a lehető legjobb
videomegjelenítés érdekében.
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely
dinamikusan elemzi a megjelenített
tartalmat, és automatikusan optimalizálja
a monitor kontrasztarányát a képek
maximális tisztasága és élvezete
érdekében úgy, hogy fokozza a
háttérvilágítást a tisztább, élesebb és
fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb
veszi a háttérvilágítást a sötétebb hátterű
képek tiszta megjelentése érdekében.
Game (Játék): Válassza ezt az
üzemmódot, hogy felgyorsítsa a
válaszidőt, csökkentse a képernyőn
gyorsan mozgó tárgyak elmosódott
körvonalát, feljavítsa a kontrasztarányt
a fényesebb és sötétebb
területeken. Ez az üzemmód nyújtja
a legjobb teljesítményt a játékok
megszállottjainak.
•
Economy (Gazdaságos): Ebben
az üzemmódban megtörténik a
fényerő és a kontraszt beállítása a
háttérvilágítás finomhangolása mellett,
a mindennapi irodai alkalmazások
ideális megjelenítése és a kisebb
energiafogyasztás érdekében.
•
SmartUniformity: A fényerő- és
színbeli ingadozás a képernyő
különböző részein elterjedt jelenség
az LCD-monitorok körében. A
jellemző egységesség kb. 75-80%. A
Philips SmartUniformity szolgáltatás
engedélyezésével a megjelenítés
egységessége több mint 95%-ra nő.
Mindez egységesebb és valósághű
képet biztosít.
•
3.2 SmartContrast
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető
legtisztább és szemnek kényelmes kép. A
SmartContrast dinamikusan szabályozza
a kontrasztot és beállítja a háttérvilágítást
a játékok és videoképek tiszta, éles és
fényes, illetve az irodai munka szövegének
tiszta, olvasható megjelenítése érdekében.
A monitor energiafogyasztásának
csökkentése költségmegtakaritást és
a monitor megnövelt élettartamát
eredményezi.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot,
valós időben elemzi a megjelenített
tartalmat, és beállítja a színeket, illetve
szabályozza a háttérvilágítás erejét. Ez a
funkció dinamikusan javítja a kontrasztot,
hogy videók nézegetése, illetve játék
közben még jobban szórakozzon.
Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage
általi optimalizálás.
16
4. Műszaki adatok
4. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Optimális felbontás
Válaszidő (jellemző)
SmartResponse válaszidő
SmartContrast
Képpont-méret
Látószög
Villódzásmentes
Képjavítás
Megjeleníthető színek
száma
Függőleges frissítési
sebesség
Vízszintes frekvencia
SmartUniformity
Delta E
sRGB
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
USB
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró
Felhasználói kényelmi
szolgáltatások
Többképes nézet
OSD nyelvek
Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play
kompatibilitás
IPS technológia
W-LED
34" W (86,7cm)
21:9
VGA: 2560x1080 @ 60Hz
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 @ 30Hz,
3440x1440 @ 60Hz
14 ms (GtG) (jellemző)
5 ms (GtG) (jellemző)
40.000.000:1
0,232 (V) x 0,232 (F) mm
178° (V) / 178° (F) C/R mellett > 10
IGEN
SmartImage
1.07G (8bit+A-FRC)
23 - 80 Hz
30 - 99 kHz
IGEN
IGEN
IGEN
DVI-Dual Link (Digitális), VGA (Analóg), DisplayPort,
HDMI
USB 2.0×2 / USB 3.0×2 (1 db. gyorstöltéssel)
Külön szinkron, zöld szinkr.
PC audió bemenet, fejhallgató kimenet
3Wx2
PiP/PbP mód, 2×eszköz
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar,
holland, portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz,
svéd, finn, török, cseh, ukrán, egyszerűsített kínai,
hagyományos kínai, japán, koreai
VESA fali konzol (100×100 mm), Kensington-féle zár
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
17
4. Műszaki adatok
Állvány
Magasság-beállítás
Elforgatás
Elforgatás
Dönthetőség
180mm
90 fok
-170 / +170 fok
-5 / +20 fok
Tápfeszültség
Energiafogyasztás
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Ki (AC kapcsoló)
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Ki (AC kapcsoló)
Bekapcsolt mód
(ÖKO mód)
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Tápegység
Méretek
Termék állvány nélkül
(Sz x Ma x Mé)
Termék állvánnyal
(Sz x Ma x Mé)
Csomagolás mm-ben
(Sz x Ma x Mé)
Tömeg
Termék állvány nélkül
Termék állvánnyal
Termék csomagolással
AC bemeneti
feszültség 100
V~, 50 Hz
47,17W (jell.)
<0,4W
<0,3W
0W
AC bemeneti
feszültség 100
V~, 50 Hz
161,0 BTU/h
(jell.)
<1,37 BTU/h
<1,02 BTU/h
0 BTU/h
AC bemeneti
feszültség 115
V~, 60 Hz
46,85W (jell.)
<0,4W
<0,3W
0W
AC bemeneti
feszültség 115
V~, 60 Hz
159,9 BTU/h
(jell.)
<1,37 BTU/h
<1,02 BTU/h
0 BTU/h
AC bemeneti
feszültség 230
V~, 50 Hz
46,08W (jell.)
<0,4W
<0,3W
0W
AC bemeneti
feszültség 230
V~, 50 Hz
157,3 BTU/h
(jell.)
<1,37 BTU/h
<1,02 BTU/h
0 BTU/h
25,6W (jell.)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér
(villogó)
Beépített, 100-240 V~, 50/60 Hz
828 x 378 x 62 mm
828 x 627 x 270 mm
934 x 594 x 224 mm
6,520 kg
9,460 kg
14,274 kg
18
4. Műszaki adatok
Üzemi feltételek
Hőmérséklet-tartomány
(üzemi)
Relatív páratartalom (üzem)
Légköri nyomás (üzemben)
Hőmérséklet-tartomány
(Üzemen kívül)
Relatív páratartalom
(Üzemen kívül)
Légköri nyomás
(Üzemen kívül)
0°C – 40°C
20% – 80%
700–1060 hPa
-20°C to 60°C
10–90%
500–1060 hPa
Környezetvédelem és energia
ROHS
EPEAT
Csomagolás
Specifikus anyagok
EnergyStar
Megfelelés és szabványok
IGEN
IGEN (További részletekért lásd az 1. megjegyzést)
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
IGEN
Előírt jóváhagyások
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
WEEE, CCC, CECP, KC, BSMI
Burkolat
Szín
Felület
Fekete
Textúra
Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver csak azon országokban érvényes, ahol a Philips regisztrálja
a terméket. Látogassa meg a www.epeat.net oldalt az Ön országára vonatkozó
regisztrációs állapotot illetően.
2. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb verziójának
letöltéséért látogassa meg a www.philips.com/support oldalt.
3. Az intelligens válaszidő az optimális érték GtG vagy GtG (BW) teszt esetében.
4. A SmartUniformity és a Delta E információs lapjai a dobozban találhatók.
19
4. Műszaki adatok
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a monitor
optimális teljesítményét saját felbontása,
azaz
3440 x 1440 @ 60 Hz képfrissítés mellett
nyújtja. A lehető legjobb képminőség
érdekében ezt a felbontást használja.
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
Maximális felbontás
2560 x 1080 @ 60 Hz (analóg
bemenet)
3440 x 1440 @ 60 Hz (digitális
bemenet)
Ajánlott felbontás
VGA: 2560x1080 @ 60Hz
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 @
30Hz, 3440x1440 @ 60Hz
Ajánlott felbontás
3440 x 1440 @ 60 Hz (digitális
bemenet)
Resolution
(Felbontás)
F. frekv.
(Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
35.16
800 x 600
56.25
37.88
800 x 600
60.32
48.08
800 x 600
72.19
46.88
800 x 600
75.00
47.73
832 x 624
74.55
48.36
1024 x 768
60.00
56.48
1024 x 768
70.07
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280x 720
59.86
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
66.64
2560 x 1080
59.98
44.74
3440 x 1440
29.97
89.48
3440 x 1440
59.94
A DisplayPort v1.1 alapértelmezett gyári
beállításában 3440x1440 @ 30 Hz
felbontást támogat.
A 3440x1440 @ 60Hz optimalizált
felbontás érdekében lépjen az OSD
menübe és módosítsa a beállítást
DisplayPort v1.2 értékre, ezenkívül
győződjön meg arról, hogy a videokártya
támogatja a DisplayPort v1.2 szabványt.
Beállítás elérési útja: [OSD] / [Setup] /
[DisplayPort] / [1.1, 1.2]
 








 



<
V frek.
(kHz)
20
5. Energiagazdálkodás
5. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikus kártyával, illetve a
PC-re telepített szoftverrel, a monitor
automatikusan képes csökkenteni
áramfelvételét, amikor nem használják.
Ha adatbevitelt észlel billentyűzetről,
egérről vagy más adatbeviteli eszközről, a
monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi
táblázat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód
Videó V-szinkr. F-szinkr.
Fogyasztott
LED színe
energia
Aktív
BE
Igen
Igen
47,5 W (jell.)
81 W (max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
<0,4 W (jell.)
Fehér
(villogó)
Kikapcsolva
KI
-
-
<0 W (jell.)
KI
A monitor energiafogyasztásának
megmérésére az alábbi konfigurációt
használtuk.
• Saját felbontás: 3440 x 1440
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 100%
• Színhőmérséklet: 6500 k, teljes fehér
mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
21
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely
a három alképpontból, a három
elsődleges színből, vörösből, zöldből
és kékből áll. Több képpont együtt alkot
egy képet. Amikor egy képpont összes
alképpontja világít, a három színes
alképpont egységes fehér képpontként
jelenik meg. Amikor mind sötét, az
alképpont együttesen egységes fekete
képpontként jelenik meg. A világos és
sötét alképpontok egyéb kombinációi
más egységes színként jelennek meg.
6. Ügyfélszolgálat és
jótállás
6.1 A Philips síkképernyős
monitorok képponthibáira
vonatkozó irányelvei
A Philips azért küzd, hogy a legjobb
minőségű termékeket készítse el.
Az iparág legmodernebb gyártási
eljárásait használjuk, és szigorú minőség
ellenőrzést végzünk. Ennek ellenére
mégis előfordulhatnak pixel- vagy
alpixel-hibák a TFT monitorpaneleken,
amelyeket lapos monitorokon
használnak. Egyetlen gyártó sem tudja
garantálni, hogy valamennyi képernyője
mentes legyen a képpont hibáktól,
de a Philips garantálja, hogy minden
olyan monitort, amely kifogásolható
mennyiségű képpont hibát tartalmaz,
garanciálisan megjavít vagy kicserél. Ez
a felhívás a különféle képpont hibákat
írja le, és meghatározza az elfogadható
szintet mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy
garanciális javításra vagy cserére legyen
jogosult, a TFT monitorpanelen lévő
pixelhibák számának meg kell haladnia
a küszöbértéket. Például egy monitoron
a hibás alpixelek száma nem lehet
több az összes alpixel 0,0004%-ánál.
Ráadásul, mivel bizonyos képpont hibák
kombinációi jobban látszanak, ezekben
az esetekben a Philips még magasabb
minőségi szabványokat állít fel. Ez
világszerte alkalmazott eljárás.
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák
különbözőképpen jelennek meg a
képernyőn. A képpont hibáknak két
kategóriája van, és az egyes kategóriákon
belül számos alképpont hiba szerepel.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító,
azaz „bekapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval
a fényes pont egy olyan al-képpont,
amely világos marad a képernyőn,
amikor a monitor sötét mintát jelenít
meg. A fényes pont hibák típusai.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
alképpontok
Sub pixels
KéppoPixels
ntok
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
22
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák közelsége
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
Mivel az azonos képpont és alképpont
hibák, amelyek egymáshoz közel vannak,
jobban észrevehetők, a Philips megadja
a közelségi határokat a hibákhoz.
Három szomszédos világító alképpont
(egy fehér képpont).
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több
mint 50 százalékkal világosabb kell,
hogy legyen a szomszédos pontoknál;
míg a zöld színű fényes pont 30
százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy alképpontként jelennek meg. Más szóval
a fekete pont egy olyan al-képpont,
amely sötét marad a képernyőn, amikor
a monitor világos mintát jelenít meg. A
fekete pont hibák típusai.
23
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális javításra vagy cserére legyen jogosult, a
Philips lapos monitorban lévő TFT monitorpanelen lévő pixel-, illetve alpixel-hibák
számának meg kell haladnia az alábbi táblázatokban szereplő küszöbértéket.
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
3
1
0
15 mm vagy több
3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2. Ez a monitor megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307: Ergonómiai
előírások, elemzések és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus
megjelenítőkhöz)
3. Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International Organisation
for Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 2008-11-13.
24
6. Ügyfélszolgálat és jótállás
6.2Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel
kapcsolatos részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt, vagy
vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips Ügyfélszolgálati Központtal.
A kibővített garanciához, amennyiben szeretné meghosszabbítani az általános
garanciális időszakot, Garancián túli szervizcsomagot kínálunk Hivatalos
Szervizközpontunk révén.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, kérjük, vásárolja meg a
szolgáltatást az eredeti vásárlástól számított 30 naptári napon belül. A kibővített
garanciális időszak alatt a szolgáltatás magában foglalja a felvételt, a javítást és a
visszajuttatást, azonban a felhasználónak köteles állnia minden ezzel kapcsolatban
felmerült költséget.
Amennyiben a Hivatalos Szervizpartner nem tudja elvégezni a kibővített garanciális
csomag értelmében felajánlott szükséges javításokat, találunk más megoldást az Ön
számára, ha lehetséges egészen az Ön által vásárolt kibővített garanciális időszak
végéig.
További részletekért lépjen kapcsolatba a Philips Ügyfélszolgálati Képviselővel vagy
helyi ügyfélszolgálati központtal (az ügyfélszolgálati telefonszámon).
A Philips Ügyfélszolgálati Központ száma az alábbiakban található.
•
•
Helyi
Szabványos
Garanciális
Időszak
Térségtől
függően eltér
•
Kibővített
•
Garanciális Időszak
Teljes Garanciális Időszak
•
+ 1 év
•
•
+ 2 év
•
•
+ 3 év
•
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +1
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +2
Helyi Szabványos Garanciális
Időszak +3 **Az eredeti vásárlási bizonylat és a kibővített garancia megvásárlása szükséges.
Megjegyzés
Az adott régióban igénybe vehető szerviz-forródrótot illetően tekintse meg a fontos információs
füzetet, amely a Philips webhelyének támogatási oldalán érhető el.
25
7. Hibaelhárítás és GYIK
7. Hibaelhárítás és GYIK
7.1 Hibaelhárítás
•
Győződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
•
Általános problémák
Győződjön meg arról, hogy
megfelelően csatlakozik a hálózati
tápkábel a monitor hátuljához, illetve
a hálózati konnektorhoz.
Füst vagy szikra látható jelei
Először győződjön meg arról, hogy a
monitor elején lévő üzemkapcsolót
gomb KI helyzetben van, majd nyomja
meg, hogy BE helyzetben legyen.
•
Ne hajtson végre semmiféle
hibaelhárítást
•
A biztonság érdekében azonnal húzza
ki a monitor hálózati csatlakozóját a
dugaszolóaljzatból.
•
Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző
LED fehér színű)
•
Győződjön meg arról, hogy a
számítógép be van kapcsolva.
•
Győződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
számítógéphez.
•
Győződjön meg arról, hogy a
monitor videokábelének dugójában
egyik érintkezőtű sem görbült el.
Amennyiben igen, javítsa meg vagy
cserélje ki a kábelt.
•
Elképzelhető, hogy az
Energiatakarékos funkció aktív
Az auto funkció kizárólag VGA-analóg
módban működik. Ha az eredmény
nem elfogadható, az OSD menüben
elvégezheti a kézi beállításokat.
Megjegyzés
Az Auto funkció nem alkalmazható DVIDigital (DVI-digitális) módban, mivel nem
szükséges.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző
LED nem világít)
•
Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik
érintkező sem a monitorkábelben.
Az AUTO gomb nem működik
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
problémákkal foglalkozik. Ha a probléma
továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
Philips ügyfélszolgálat képviselőjével.
•
•
Képproblémák
A kép nincs középen
•
Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
•
Állítsa be a kép helyzetét az OSD
Fő kezelőszervek Setup (Beállítás)
menüpontja Phase/Clock (Fázis/
Órajel) elemének segítségével. Ez csak
VGA módban működik.
A kép remeg a képernyőn
•
A képernyőn a következő üzenet látható:
Attention
Győződjön meg arról, hogy a
jelkábel megfelelően csatlakozik a
grafikuskártyához vagy a PC-hez.
Függőleges vibrálás tapasztalható
Check cable connection
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor
videokábele megfelelően csatlakozik
a számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a
Gyors telepítési útmutatót is).
26
•
Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
•
Szüntesse meg a függőleges sávokat
az OSD Fő kezelőszervek Setup
7. Hibaelhárítás és GYIK
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
(Beállítás) menüpontja Phase/Clock
(Fázis/Órajel) elemének segítségével.
Ez csak VGA módban működik.
•
Vízszintes vibrálás tapasztalható
Állítsa be a PC megjelenítési
felbontását a monitor ajánlott natív
felbontásának megfelelően.
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér
képpontok jelennek meg a képernyőn
•
•
Állítsa be a kép helyzetét az OSD
főmenüjében levő „Auto” elem
segítségével.
•
Szüntesse meg a függőleges sávokat
az OSD Fő kezelőszervek Setup
(Beállítás) menüpontja Phase/Clock
(Fázis/Órajel) elemének segítségével.
Ez csak VGA módban működik.
A „bekapcsolt állapotot jelző” lámpa
fénye túl erős, és zavaró.
•
A kép homályosnak, halványnak vagy túl
sötétnek tűnik
•
Az OSD segítségével állítsa be a
kontrasztot és a fényerőt.
Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit
„utóképnek”, illetve „szellemképnek”
is neveznek. A „beégés”, „utókép”,
vagy „szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott idő
elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
•
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
monitort őrizetlenül hagyja.
•
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCDmonitor mozdulatlan tartalmat jelenít
meg.
•
Képernyővédő vagy rendszeres
képfrissítő alkalmazás aktiválásának
mellőzése esetén a súlyos „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” tünetei
nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
A „bekapcsolt állapotot" jelző fényt
az OSD Fő kezelőszervek Beállítás
menüpontja bekapcsolt állapotot jelző
LED elemének segítségével állíthatja
be.
További információkért olvassa el
a Fogyasztói tájékoztatóközpontok
listát és lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati munkatársával.
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután
kikapcsolják a monitort.
•
A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia
normális velejárói. További részletekért
lásd a képpontokra vonatkozó
szabályzatot.
27
7. Hibaelhárítás és GYIK
használati utasítás úmutatását az
illesztőprogramok telepítéséhez. A
monitor első telepítése alkalmával
a számítógép esetleg kérheti a
monitor illesztőprogramjait (.inf
és .icm fájlokat), illetve az ezeket
tartalmazó lemezt. Kövesse az
utasításokat és helyezze be a
csomagban lévő CD-ROM lemezt.
A monitor illesztőprogramjai
(.inf és .icm kiterjesztésű fájlok)
automatikusan telepítésre kerülnek.
7.2 Általános GYIK
K1:
mikor üzembe helyezem a
A
monitort, mi a teendő, ha a
képernyőn a 'Cannot display this
video mode' (Nem jeleníthető meg
ez a videó mód) üzenet látható?
Válasz:A monitor ajánlott felbontása: 3440
x 1440 @ 60 Hz.
•
Húzza ki a kábeleket, majd
csatlakoztassa a PC-t a korábban
használt monitorhoz.
•
A Windows Start menüben jelölje
ki a Beállítások/Vezérlőpult elemet.
A Vezérlőpult ablakban jelölje ki a
Megjelenítő ikont. A Megjelenítő
vezérlőpanelben jelölje ki a
'Beállítások' fület. A beállítások fülön, a
'asztal területe' panelben mozgassa a
csúszkát 3440 x 1440 képpont értékre.
•
Nyissa meg az „Speciális
tulajdonságok" fület, állítsa a
képfrissítést 60 Hz-re, majd kattintson
az OK gombra.
•
Indítsa újra a számítógépet és
ismételje meg a 2. és 3. lépést, hogy
meggyőződjön, a PC beállítása 3440 x
1440 @ 60 Hz képfrissítés mellett.
•
Állítsa le a számítógépet, válassza le a
régi monitort, majd csatlakoztassa újra
a Philips LCD monitort.
•
Kapcsolja be a monitort, majd a PC-t.
K2:
K4:
Válasz:Az Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és monitorja
együtt határozzák meg a
rendelkezésre álló felbontást.
A kívánt felbontást a Windows®
Vezérlőpult „Megjelenítés
tulajdonságai” panel segítségével
választhatja ki.
K5:
i történik, ha eltévedek a monitor
M
beállítása közben az OSD?
Válasz:Egyszerűen nyomja meg az
OK gombot, majd válassza a
'Alaphelyzet' pontot az összes gyári
beállítás előhívásához.
K6:
llenáll-e az LCD képernyő a
E
karcolódásnak?
Válasz:Általánosságban javasolt óvni a
panel felületét a túlzott ütődéstől
és megvédeni az éles, illetve tompa
tárgyaktól. A monitor kezelése
közben győződjön meg arról, hogy
nem gyakorol nyomást a panel
felületére. Ez befolyásolhatja a
garanciális feltételeket.
i az LCD monitor ajánlott
M
képfrissítési sebessége?
Válasz:Az LCD monitorok ajánlott
képfrissítési sebessége 60 Hz.
Bármilyen, képernyőn megjelenő
zavar esetén beállíthatja 75 Hz-re,
hogy meggyőződön, megszűnt a
zavar.
K3:
Hogyan állíthatom át a felbontást?
K7:
Hogyan tisztítsam az LCD felületét?
Válasz:Általános tisztításhoz tiszta,
puha törlőrongyot használjon. Az
alaposabb tisztításhoz izopropilalkoholt használjon. Soha ne
használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont,
hexánt stb.
ire valók a CD-ROM-on található
M
.inf és .icm kiterjesztésű fájlok?
Hogyan telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
Válasz:Ezek a monitor illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a
28
7. Hibaelhárítás és GYIK
K8: Válasz:Igen. Valamennyi Philips
LCD monitor kompatibilis a
szabvány PC-kkel, Mac-ekkel és
munkaállomásokkal. Előfordulhat,
hogy kábeladapter szükséges Mac
számítógéphez történő csatlakozás
esetén. További tájékoztatásért
kérjük, lépjen kapcsolatba a Philips
értékesítési képviselővel.
udom-e módosítani a monitorom
T
színbeállítását?
Válasz:Igen, az alábbi eljárással az OSD
menüben módosítani tudja a
színbeállítást:
•
Nyomja meg az „OK” gombot az
OSD (képernyőn megjelenő) menü
megjelenítéséhez
•
Nyomja meg a „Lefelé nyíl”
gombot a „Color (Szín)” lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja meg
az „OK” gombot, hogy belépjen a
színbeállításba. Az alábbi három
beállítás áll rendelkezésre.
K10: T
ámogatják-e a Philips LCD
monitorok a Plug-and-Play
szabványt?
Válasz:Igen, a monitorok kompatibilisek
a Plug-and-Play szabvánnyal a
Windows 8.1/7/Vista/XP/NT, illetve
Mac OSX és Linux operációs
rendszerek esetében.
1. Color Temperature
(Színhőmérséklet): Native,
5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K és 11500K. Az 5 000K
tartományban a panel „melegnek
tűnik vörösesfehér tónussal”, míg
a 11 500K színhőmérséklet „hideg,
kékesfehér tónust ad”.
K11: Válasz:Ha az LCD-monitor hosszú ideig
állóképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenít meg, a kép
„beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek.
A „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett”
kép, „utókép” vagy „szellemkép”
fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a
monitort.
Mindig aktiváljon egy mozgó
képernyővédő programot, ha a
monitort őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítő alkalmazást, ha az LCDmonitor mozdulatlan tartalmat
jelenít meg.
2. sRGB: Ez egy szabvány, amely a
színek megfelelő cseréjét biztosítja
különböző eszközök között
(pl. digitális fényképezőgépek,
monitorok, nyomtatók, lapolvasók
stb.)
3. User Define (Felhasználó
által definiált): A felhasználó
tetszése szerint kiválaszthatja a
beállítást a vörös, zöld és kék szín
módosításával.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény
színének mértéke. Ez az érték abszolút
skálán fejezhető ki, (Kelvin fokban).
Alacsonyabb hőmérsékleten, például
2004 Kelvin fokon a tárgy vörös, míg
magasabb hőmérsékleten, például
9300 Kelvin fokon kék. A semleges
színhőmérséklet 6504 Kelvin fokon fehér.
K9: i a képállandósulás, beégés,
M
utókép vagy szellemkép az LCD
paneleken?
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése
esetén a súlyos „beégés”, „utókép”, vagy
„szellemkép” tünetei nem szűnnek meg, és
nem javíthatók. Ilyen kárra nem vonatkozik
a garancia.
satlakoztathatom-e az LCDC
monitort bármilyen PC-hez,
munkaállomáshoz vagy Mac-hez?
29
7. Hibaelhárítás és GYIK
K12: M
iért nem éles a szöveg a
megjelenítőn, és miért szögletesek
a betűk rajta?
7.3 Multiview GYIK
K1:
Válasz:A LCD-monitor optimális
teljesítményét saját felbontása,
azaz 3440 x 1440 @ 60 Hz
képfrissítés mellett nyújtja. A lehető
legjobb képminőség érdekében ezt
a felbontást használja.
K13: Miért nem aktiválhatom a PiP vagy
PbP funkciót DVI vagy HDMI forrás
használata mellett?
Válasz:Tekintse meg az alábbi táblázatot
a fő bemeneti forrást és az azt
támogató mellékforrást illetően.
ALFORRÁS
LEHETŐSÉG (xl)
ogyan oldhatom ki/zárolhatom a
H
gyorsgombot?
Bemenetek VGA
Válasz:Nyomja meg a
gombot
10 másodpercig a gyorsgomb
kioldásához/lezárásához. A monitor
ilyenkor megjeleníti a “Figyelem”
üzenetet a kioldott/zárolt állapot
megjelenítéséhez az alábbi ábrákon
látható módon.
FŐFORRÁS
(xl)
K2:
VGA
DP
DVI
HDMI
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
Növelhetem-e a PIP mellékablak
méretét?
Válasz:Igen, 3 méret közül választhat:
[Small] (Kicsi) , [Middle] (Közepes),
[Large] (Nagy). Nyomja meg
a
gombot az OSD menü
aktiválásához. Válassza ki a kívánt
[PiP Size] (PiP méret) lehetőséget a
[PiP / PbP] főmenüből.
Attention
Monitor control unlocked
K3:
Attention
Hogyan lehet videó bemenettől
független audió lejátszást végezni?
Válasz:Az audió forrás normális esetben
a fő képforráshoz kötődik. Ha
módosítani akarja az audió forrás
bemenetet (például: MP3-lejátszót
hallgatni a kiválasztott videó
forrástól függetlenül), nyomja meg a
gombot, hogy belépjen az OSD
menübe. Válassza ki a kívánt [Audio
Source] (Audió forrás) lehetőséget
az [Audio] (Audió) főmenüből.
Monitor control locked
30
7. Hibaelhárítás és GYIK
Kérjük, vegye figyelembe, hogy
amikor legközelebb bekapcsolja
a monitort, alapértelmezésképen
a korábban használt audió forrást
fogja kiválasztani. Amennyiben
módosítani akarja, újra végig kell
mennie a kiválasztás fenti lépésein,
hogy új audió forrását állíthassa be
alapértelmezettként.
 
 
 

31
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
Ezt a terméket a Top Victory Investments Ltd. vagy egyik
partnervállalata gyártotta és forgalmazta, vagy a gyártás és
forgalmazás az ő felhatalmazásuk szerint történt. A termékhez kapcsolódó garanciát a Top Victory Investments Ltd.
biztosítja. A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a felhasználásuk
engedély alapján történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli
megváltozhatnak.
Verzió: BDM3470E1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement