Philips BDM3490UC/00 User manual

Philips BDM3490UC/00 User manual
BDM3490UC
www.philips.com/welcome
HU Felhasználói kézikönyv
1
Ügyfélszolgálat és jótállás
29
Hibaelhárítás és GYIK
34
Tartalomjegyzék
1. Fontos �����������������������������������������������������1
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás �����������������������������������������������������1
1.2 Kiegészítő megjegyzések ���������������������������2
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése ��������������������������������������������3
2. A megjelenítő felállítása ����������������������4
2.1 Üzembe helyezés ������������������������������������������4
2.2 A megjelenítő működtetése �������������������5
2.3MultiView ����������������������������������������������������������6
2.4 Az MHL (Mobile High-Definition Link)
bemutatása ���������������������������������������������������11
2.5 DTS Sound ����������������������������������������������������12
2.6 DTS TruVolume ������������������������������������������13
3. Képoptimalizálás ���������������������������������14
3.1SmartImage ���������������������������������������������������14
3.2SmartContrast ���������������������������������������������15
4. Műszaki adatok �����������������������������������16
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok ��������������������������������������������������19
5. Energiagazdálkodás ����������������������������20
6. Szabályozási információk ������������������21
7. Ügyfélszolgálat és jótállás �����������������29
7.1 A Philips Lapos megjelenítő
képponthiba-szabályzata ������������������������29
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás �����������������������31
8. Hibaelhárítás és GYIK �����������������������34
8.1Hibaelhárítás �������������������������������������������������34
8.2 Általános GYIK ��������������������������������������������35
8.3 Multiview GYIK �������������������������������������������37
1. Fontos
• Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg
nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztói Információs Központ
Ügyfélszolgálatához)
1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv mindenkinek
szól, aki a Philips megjelenítőt használja. A megjelenítő
használata előtt szánjon időt e felhasználói kézikönyv
elolvasására. A kézikönyv fontos információkat és
megjegyzéseket tartalmaz a megjelenítő kezeléséről.
• Ne tegye ki a megjelenítőt erős rezgésnek vagy
ütődésnek működés közben.
Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a készüléket
rendeltetésének megfelelő célra használták a használati
utasításnak megfelelően, és a tulajdonos bemutatja
az eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát, amelyen
szerepel a vásárlás dátuma, a forgalmazó és a típus
neve és a készülék gyártási száma.
• A megjelenítőt ne üsse meg vagy ejtse le
működés, illetve szállítás közben.
Karbantartás
• Hogy megóvja a megjelenítőt az esetleges
sérüléstől, ne nyomja erősen az LCD panel
felületét. A megjelenítő mozgatása közben az
emeléshez mindig a keretet fogja meg. Soha
ne emelje fel a megjelenítőt úgy, hogy az LCD
panelra teszi a kezét vagy ujját.
1.1 Biztonság óvintézkedések és
karbantartás
• Húzza ki a megjelenítő tápkábelét, ha hosszabb
ideig nem fogja használni.
Figyelmeztetések
A jelen dokumentációtól eltérő eljárások használata
áramütést, elektromos és/vagy mechanikai veszélyeket
okozhat.
• Húzza ki a megjelenítő tápkábelét, ha kissé
nedves kendővel kell megtisztítania. A képernyő
felületét száraz ruhával le lehet törölni, ha a
tápfeszültség ki van kapcsolva. Azonban soha ne
használjon szerves oldószereket, mint például
alkoholt vagy ammónia alapú folyadékokat a
megjelenítő tisztítására.
Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat, amikor a
megjelenítőt beköti és használja.
Működés közben
• Az áramütés és a készülék maradandó
károsodásának kockázatát elkerülendő, ne tegye
ki a megjelenítőt por, eső, víz, illetve túlzottan
nedves környezet hatásának.
• Tartsa a megjelenítőt távol a közvetlen
napfénytől, az igen erős fényforrásoktól és egyéb
hőforrásoktól. Az ilyen környezetnek való kitétel
a megjelenítő elszíneződését és rongálódását
eredményezheti.
• Ha a megjelenítőre folyadék kerül, azonnal törölje
le száraz kendővel.
• Távolítsa el a megjelenítő közeléből az olyan
tárgyakat, amelyek a szellőzőnyílásokba eshetnek,
illetve megakadályozhatják a megjelenítő
elektronikus alkatrészeinek megfelelő szellőzését.
• Ha a megjelenítő belsejébe idegen anyag vagy
víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa és húzza ki
a hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa el az idegen
anyagot, illetve vizet, majd szállítsa a monitort a
márkaszervizbe.
• Ne zárja el a káva szellőzőnyílásait.
• A megjelenítő elhelyezése előtt győződjön meg
arról, hogy a tápkábel és a konnektor könnyen
elérhetőek.
• Ne tárolja vagy használja a megjelenítőt
hőség, közvetlen napfény, vagy rendkívüli hideg
hatásának kitett helyen.
• Ha a megjelenítőt a hálózati, illetve az
egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja
ki, a megfelelő működés érdekében várjon
6 másodpercig, mielőtt újra csatlakoztatná a
hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.
• A megjelenítő legjobb teljesítményének
fenntartása és minél hosszabb élettartama
érdekében, kérjük, olyan helyen használja a
megjelenítőt, amely az alábbi hőmérséklet- és
páratartalom-tartományba esik.
1
1. Fontos
• Hőmérséklet: 0-40°C 32-104°F
1.2 Kiegészítő megjegyzések
• Páratartalom: 20-80 % relatív páratartalom
A következő alfejezetek az egyes nemzeti
konvenciókat tartalmazzák, melyeket figyelembe
kell venni a terméknél.
Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/szellemképpel
kapcsolatban
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a megjelenítőt őrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha a megjelenítő mozdulatlan
tartalmat jelenít meg. Ha az LCD-monitor hosszú
ideig állóképet vagy mozdulatlan tartalmat jelenít
meg, a kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek.
Megjegyzések, figyelemfelhívások,
figyelmeztetések
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér
vagy dőlt betűvel is kinyomtatható. Ezek a
blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat
vagy figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
következőek:
• A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” jól
ismert jelenség az LCD panel technológiában. Az
esetek többségében a „beégett” kép, „utókép”
vagy „szellemkép” folyamatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja
használni számítógépét.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő alkalmazás
aktiválásának mellőzése esetén a súlyos „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” tünetei nem szűnnek
meg, és nem javíthatók. Ilyen kárra nem vonatkozik a
garancia.
Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.
Szerviz
Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet,
és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el
a problémát.
• A készülékházat kizárólag a szerviz szakképzett
munkatársai nyithatják ki.
• Amennyiben javításhoz, illetve összeszereléshez
szükséges dokumentumra van szüksége, kérjük
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.
(Lásd a „Fogyasztói Információs Központ” című
fejezetet)
Néhány figyelmeztetés más formában is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik
őket ikonok. Ilyen esettekben a figyelmeztetés
speciális formátumát kötelezően jelezzük.
• A szállítással kapcsolatos információkért lásd a
„Műszaki adatok” című fejezetet.
• Soha ne hagyja a megjelenítőt közvetlen
napfényben álló gépkocsiban/csomagtartóban.
Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a
megjelenítő nem működik megfelelően, illetve ha
nem biztos arról, hogy milyen eljárást kövessen, ha
betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.
2
1. Fontos
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése
Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
ourrecyclingprogram.page
Your new Display contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount
to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old Display and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. A monitor beállítása
Csatlakoztatás a PC-hez
2. A megjelenítő felállítása
2.1 Üzembe helyezés
7
A csomag tartalma
BDM3490UC
9
10
8
6
使用
in k l
© 20 15 Kon
ip s
ll r
.A
N .V
ig h
er
s
s
re
io
n
ts
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
e
na
ut
ho
riz
ed
d up
li c a t
io n i s
2
1
2 Audió bemenet
P h il
rv
ed
.U
3
1 Fülhallgató csatlakozó
User’s Manual
Monitor drivers
ijke
Audió
4
前请阅读使用说明
保留备用
AC/DC adapter
5
e
Ma d
a vio lation of ap plicable laws .
and
n
pri
ted
in
ina
Ch
.V
3 DisplayPort bemenet
4 HDMI 2 (HDMI 2.0) bemenet
DP
*USB
5 HDMI 1 (HDMI 1.4) bemenet
HDMI
6 MHL-HDMI bemenet
7 AC tápkapcsoló
*Országtól függően változó
8 USB upstream
9 USB downstream
Figyelmeztetés:
Kizárólag a következő AC/DC adaptert használja:
10 USB-gyorstöltő
Philips ADPC20120
Csatlakoztatás a számítógéphez
A monitor áthelyezésekor óvatosan járjon el,
mivel a talp egyes részei nincsenek kipárnázva és
csúszósak lehetnek.
1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati tápkábelt
a megjelenítő hátulján lévő aljzathoz.
2. Kapcsolják ki a számítógépet, és húzzák ki
csatlakozóját az áramforrásból.
3. Csatlakoztassa a megjelenítő jelkábelét
a számítógép hátulján lévő videócsatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa számítógépet és a
megjelenítőt egy közeli aljzatba.
5. Kapcsolja be a számítógépet és a
megjelenítőt. Ha a megjelenítő képet jelenít
meg, a telepítés kész.
4
2. A monitor beállítása
S aját „USER (FELHASZÁLÓI)” kulcs
személyre szabása
2.2 A megjelenítő működtetése
A kezelőgombok leírása
A „USER” gyorsgomb kedvenc
funkciógombjának beállítását teszi lehetővé.
1. Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.

 


 




  
 
2. Nyomja fel vagy le a főmenü [OSD
Settings] (OSD beállítások) elemének
kiválasztásához, majd nyomja jobbra a
megerősítéshez.
3. Nyomja fel vagy le a [User key]
(Felhasználói) elem kiválasztásához, majd
nyomja jobbra a megerősítéshez.
Tartsa lenyomva több mint
3 másodpercig a megjelenítő
KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Nyomja
meg, hogy BEKAPCSOLJA a
megjelenítő tápfeszültségét.
4. Nyomja fel vagy le a kívánt funkció
kiválasztásához: [Audio Source] (Audió
forrás), [Volume] (Hangerő) vagy [Input]
(Bemenet).
Az OSD menü elérése.
Az OSD beállítás megerősítése.
5. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
Most a kijelző kávájának alján lévő gomb lefelé
nyomásával közvetlenül a [User Key] gombra
léphet. Csak az ÖN előre kiválasztott funkciója
jelenik meg a gyors eléréshez.
Felhasználói preferencia
kulcs. Testreszabhatja saját
funkcióbeállításait az OSD-n,
hogy „felhasználói kulccsá” váljon.
Az OSD menü beállítása.
PiP/PbP/Off(Ki)/Swap(Csere)
Az OSD menü beállítása.
SmartImage gyorsgomb. Hét
üzemmód közül választhat: Office
(Iroda), Photo (Fotó), Movie
(Film), Game (Játék), Economy
(Gazdaságos), SmartUniformity
és Off (Kikapcsolva).
Visszatérés az előző OSDszintre.
5
2. A monitor beállítása
Ha például az [Audio Source] (Audió forrás)
elemet választotta funkcióként, nyomja le, amire
megjelenik az [Audio Source] (Audió forrás)
menü.
U
5. Nyomja jobbra a kiválasztás megerősítéséhez.
Megjegyzés
Ha az Audio-in lehetőséget választotta, amikor
legközelebb bekapcsolja ezt a monitort,
alapértelmezésképen a korábban használt audió
forrást fogja kiválasztani. A módosításához újra
végig kell mennie a kiválasztás lépésein, hogy új
audió forrását állíthassa be alapértelmezettként. Ez
DP vagy HDMI kiválasztása esetén nem történik
meg.
 
 

 
 
Az OSD menü leírása

Mi az a képernyőn megjelenő menü (OSD)?
Valamennyi Philips LCD-megjelenítő rendelkezik
képernyőn megjelenő menüvel (On-Screen
Display - OSD). Lehetővé teszi a végfelhasználó
számára a megjelenítő teljesítményének
beállítását, illetve a monitorok funkcióinak
közvetlen kiválasztását a képernyőn megjelenő
utasítás-ablakban. Az alábbiakban látható
egy felhasználóbarát képernyőn megjelenő
kezelőfelület:
Videobemenettől független audió lejátszás
Philips monitora videó bemenettől független
audió lejátszást tesz lehetővé PIP / PBP módban.
Például lejátszhatja MP3 lejátszójának tartalmát
a monitor [Audio In] (Audió Be) portjához
csatlakoztatott audió forrásról, miközben a
[MHL-HDMI], [HDMI 1.4], [HDMI 2.0] vagy
[DisplayPort] csatlakozón csatlakoztatott videó
forrást játszik le.
1. Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához.
Input
Picture
PIP/PBP
Audio
Volume
Audio In
Stand-Alone
MHL-HDMI
Mute
 
Audio Source
 
DTS Sound

Input
Picture
MHL-HDMI
HDMI 1.4
HDMI 2.0
DisplayPort
PIP/PBP
Audio
TruVolume HD
Color
EQ
Mobile Phone
Color
Alapinformációk és egyszerű útmutatások az
irányító billentyűkhöz
2. Nyomja fel vagy le a főmenü [Audio]
(Audió) elemének kiválasztásához, majd
nyomja jobbra a megerősítéshez.
3. Nyomja fel vagy le az [Audio Source]
(Audió forrás) elem kiválasztásához, majd
nyomja jobbra a megerősítéshez.
4. Nyomja fel vagy le a kívánt audió forrás
kiválasztásához: [Audio In] (Audió Be),
[MHL-HDMI], [HDMI 1.4], [HDMI 2.0] vagy
[DisplayPort].
A Philips megjelenítő OSD menüjének
megnyitásához egyszerűen használja a kijelzőkáva
6
2. A monitor beállítása
Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
alján lévő szimpla gombot. A szimpla gomb
botkormányként működik. A kurzor közvetlen
mozgatásához egyszerűen tolja a gombot
valamelyik irányba. Nyomja meg a gombot a
kívánt lehetőség kiválasztásához.
A megjelenítő optimális teljesítményét saját
felbontása, azaz 3440 x 1440 @ 60 Hz
képfrissítés mellett nyújtja. Ha a megjelenítőt
ettől eltérő felbontás mellett kapcsolják be,
figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn:
Use 3440 x 1440 @ 60 Hz for best results
(Használja az 3440 x 1440 @ 60 Hzes képfrissítés mellett a legjobb eredmény
érdekében).
Az OSD menü
Az alábbiakban található az OSD menü
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja
referenciának, amikor később szeretne
módosításokat végezni.
Main menu
MHL-HDMI
HDMI 1.4
HDMI 2.0
DisplayPort
Picture
Picture Format
Brightness
0~100
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
On, Off
Over Scan
On, Off
PiP Size
PiP Position
Swap
Audio
Volume
Stand-Alone
Mute
Audio Source
DTS Sound
TruVolume HD
EQ
Mobile Phone
Color
Color Temperature
sRGB
User Define
20˚
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Gamma
Pixel Orbiting
PiP/PbP Mode
PiP/PbP Input
Dönthetőség
Wide screen, 4:3, 16:9, Movie1, Movie2, 1:1
Contrast
SmartContrast
PiP/PbP
A saját felbontásra vonatkozó figyelmeztetés
kikapcsolható az OSD (On Screen Display)
menü Beállítás menütételében.
Sub menu
Input
-5˚
Off, PiP, PbP
MHL-HDMI,HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
0~100
On, Off
On, Off
Audio in, MHL-HDMI, HDMI 1.4, HDMI 2.0,
DisplayPort
Standard, Classical, Rock, Live, Theater, Off
On, Off
200Hz, 500Hz, 2.5KHz, 7KHz, 10KHz
On, Off
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
OSD Time Out
User Key
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Audio Source, Volume, Input
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Yes, No
Setup
Reset
0~100
Information
7
2. A monitor beállítása
Hogyan engedélyezem a MultiView funkciót
2.3 MultiView
gyorsgombbal?
1. Nyomja felfelé a gombot a kijelzőkáva alján.
Mi az?
A Multiview lehetővé teszi az aktív többszörös
csatlakozást és megtekintést, így egyszerre
dolgozhat több eszközzel, pl. PC-vel és
Notebookkal egymás mellett, ami rendkívül
egyszerűvé teszi a többfeladatos munkát.
Miért van szükségem rá?
2. Megjelenik a MultiView választómenü.
Nyomja fel vagy le a kiválasztáshoz.
Az ultra nagy felbontású Philips MultiView
megjelenítővel a munkahelyén vagy otthonában
kényelmesen megtapasztalhatja a csatlakozási
lehetőségek világát. Ezzel a megjelenítővel
praktikus módon több tartalomforrást tekinthet
meg egyetlen képernyőn. Például: Lehet, hogy a
hangos élő hírfolyamra szeretne figyelni a kicsi
ablakban, miközben a legújabb blogbejegyzésén
dolgozik, vagy pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni
Ultrabookján, miközben biztonságos vállalati
intranetre van bejelentkezve, ahol fájlokat ér el
egy asztalon.
P
Multi View
PiP
PbP
Swap
Off
3. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
H
ogyan engedélyezem a MultiView
funkciót az OSD menüben?
A MultiView funkció az OSD menüben is
aktiválható.
1. Nyomja jobbra az OSD menü megnyitásához.
Input
Picture
PiP/PbP
Audio
Color
8
PiP/PbP Mode
Off
PiP/PbP Input
PiP
PiP Size
PbP
PiP Position
Swap
2. A monitor beállítása
2. Nyomja fel vagy le a főmenü [PIP / PBP]
elemének kiválasztásához, majd nyomja
jobbra a megerősítéshez.
•
3. Nyomja fel vagy le a [PIP / PBP Mode]
(PIP / PBP mód) elem kiválasztásához, majd
nyomja jobbra.
PiP / PbP Input (PiP / PbP bemenet): Négy
különböző videó bemenet közül választhat
mellékjelforrásként: [MHL-HDMI], [HDMI 1.4],
[HDMI 2.0] és [DisplayPort].
Tekintse meg az alábbi táblázatot a fő/mellék
bemeneti forrás kompatibilitását illetően.
4. Nyomja fel vagy le az [Off] (Ki) , [PIP] vagy
[PBP] elem kiválasztásához, majd nyomja
jobbra.
5. Most visszafelé léphet az [PiP / PbP Input],
[PiP Size], [PiP Position] vagy [Swap] elem
beállításához.
FŐFORRÁS
(xl)
6. Nyomja jobbra a kiválasztás
megerősítéséhez.
•
MultiView az OSD menüben
•
PiP / PbP mód: A MultiView-nak két üzemmódja
van: [PiP] és [PbP].
ALFORRÁS
LEHETŐSÉG (xl)
MHL- HDMI HDMI
Bemenetek
DP
HDMI 1.4
2.0
MHL-HDMI
●
●
●
●
HDMI 1.4
●
●
●
●
HDMI 2.0
●
●
●
●
MHL-HDMI
●
●
●
●
PiP Size (PiP méret): Aktivált PiP mellett
háromféle mellékablak méret közül választhat:
[Small] (Kicsi) , [Middle] (Közepes), [Large]
(Nagy).
B
A (elsődleges)
[PiP]: Kép-a-képben
Small
Middle
Large
Másik jelforrás megnyitása
egy mellékablakban.
B
A (elsődleges)
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
A
•
PiP Position (PiP helyzet): Aktivált PiP mellett
kétféle mellékablak helyzet közül választhat:
Fent-jobbra
B
B
(elsődleges)
Ha a mellékforrás nem
észlelhető:
A
(elsödleges)
A (elsődleges)
B
A (elsődleges)
[PbP]: Kép a kép mellett
Másik jelforrás megnyitása
a főablak melletti
mellékablakban.
Lent-jobbra
B
B
Fent-balra
Lent-balra
A
A
(elsödleges)
•
A
(elsödleges)
B
(elsödleges)
Swap(Csere): A fő- és mellékablak forrását
cseréli fel.
Az A és B forrás felcserélése [PiP] módban:
Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik meg a helyes
képarány megjelenítése érdekében PbP módban.
9
2. A monitor beállítása
B
A (elsődleges)
A
B (elsődleges)
↔
Az A és B forrás felcserélése [PbP] módban:
A
(elsödleges)
•
B
↔
B
(elsödleges)
A
Off (Kikapcsolva): A MultiView funkció leállítása.
A
(elsődleges)
Megjegyzés
• CSERE végrehajtása esetén a videó és
audió forrásának cseréje egyszerre történik
meg. (További részletekért lásd: <?>
“Videobemenettől független audió
lejátszás”.)
10
2. A monitor beállítása
2.4 Az MHL (Mobile High-Definition
Link) bemutatása
Mi az?
MHL-HDMI
A Mobile High Definition Link (MHL) egy mobil
audió/videó interfész, amelyen a mobiltelefonok
és egyéb hordozható eszközök nagyfelbontású
megjelenítőkhöz csatlakozhatnak.
MHL
Az opcionális MHL-kábel lehetővé teszi MHLképes mobileszközének csatlakoztatását ehhez
a nagyméretű Philips MHL-megjelenítőhöz,
és nézheti, ahogy HD videói életre kelnek
nagyszerű digitális hanggal. Nemcsak
mobil játékokat, fotókat, filmeket és egyéb
alkalmazásokat tekinthet meg a nagy képernyőn,
hanem fel is töltheti mobileszközét, így félúton
sem fogy ki az energia.
Megjegyzés
• A megjelenítőnek kizárólag az [MHLHDMI] jelölésű portja támogatja az MHLfunkciót, ha MHL-kábelt használnak. Vegye
figyelembe, hogy az MHL-hitelesítéssel
rendelkező kábel eltér a szabványos HDMIkábeltől.
Hogyan kell használni az MHL funkciót?
• Az MHL-hitelesítéssel rendelkező
mobileszköz külön kapható.
Az MHL funkció használatához MHLhitelesítéssel rendelkező mobileszközre
van szükség. Látogassa meg az MHL
hivatalos weboldalát az MHL-hitelesítéssel
rendelkező mobileszközök listájáért
(http://www.mhlconsortium.org).
• Elképzelhető, hogy manuálisan kell
átkapcsolnia a megjelenítőt MHL-HDMI
üzemmódra a megjelenítő aktiválásához, ha
további működő eszközök csatlakoznak a
szabad bemenetekhez
A funkció használatához opcionális MHLhitelesítéssel rendelkező kábel is szükséges.
• Az ErP készenlétre/kikapcsolt állapotra
vonatkozó energiatakarékos jellemzők nem
érvényesek az MHL töltésfunkcióra
Hogyan működik? (Hogyan
csatlakoztatom?)
• Ez a Philips megjelenítő MHL-hitelesített.
Ha azonban MHL eszköze nem csatlakozik
vagy működik megfelelően, olvassa
el az MHL eszköz GYIK fájlját vagy
forduljon közvetlenül a forgalmazóhoz
iránymutatásért. Az eszköz gyártójának
szabályzata előírhatja, hogy saját márkaspecifikus MHL-kábelt vagy -adapter
vásároljon a más MHL eszközökkel való
működéshez. Vegye figyelembe, hogy ez
nem a Philips megjelenítő hibája.
Csatlakoztassa az opcionális MHL-kábelt a
mobileszköz mini USB-aljzatához, az [MHLHDMI] jelzéssel rendelkező végét pedig a
megjelenítőhöz. Így már készen áll arra, hogy a
képeket a nagyképernyős megjelenítőn tekintse
meg és működtesse a mobileszköz összes
funkcióját, mint pl. internet szörfölés, játék, fotók
böngészése stb. Ha a megjelenítő hangszórókkal
rendelkezik, a hozzá tartozó hangot is hallani
fogja. Ha leválasztják az MHL-kábelt vagy
kikapcsolják a mobileszközt, az MHL-funkció
automatikusan letiltásra kerül.
11
2. A monitor beállítása
2.5 DTS Sound
Input
A DTS szabadalmakat illetően
lásd: http://patents.dts.com.
Készült a DTS Licensing Limited
szabadalmi engedélye alapján. A DTS, a
szimbólum, illetve a DTS és a szimbólum
együttese bejegyzett védjegyek, és a DTS Sound
a DTS, Inc. névjegye. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
Picture
PIP/PBP
Audio
Volume
Standard
Stand-Alone
Classical
Mute
Rock
Audio Source
Live
DTS Sound
Theater
TruVolume HD
Off
EQ
Mobile Phone
Color
Mi az?
Megjegyzés
A DTS Sound™ csúcstechnológiájú hangolási
megoldás, amely tökéletes hangzási alapokat
nyújt.
• A DTS effektusos csak hangsugárzókon
érhetők el. Fejhallgatón nem működnek a
DTS effektusok.
A DTS Sound pszichoakusztikai technológiát
alkalmaz a rendkívül tiszta hangzásélményhez,
gazdag, körbeölelő mélyhangokkal és
magasfrekvencia-optimalizálással. A DTS
Sound tulajdonképpen a tökéletes megoldás
az egységesen minőségi hang kinyeréséhez
bármilyen hangsugárzóból.
• Bekapcsolt “Stand Alone” (Különálló) mód
esetén, és amikor a monitor tápfeszültségét
ki-, majd újra bekapcsolják. Nincs DTS
effektus a hangsugárzón, ha a monitoron
nem halad át jel.
Miért van szükségem rá?
• Automatikus nagy felbontású
amplitúdó-korrekció a teljes hallható
frekvenciatartományban.
• A mélyhangok alap harmonikusainak
dinamikus követése a helyes alacsony
keresztfrekvencia beállításához.
• Az alacsony frekvenciás tartalom adaptív
átalakítása (amelyet egyes hangsugárzók nem
képesek visszaadni) magasabb harmonikusokká
a jobb basszushatás érdekében.
• Méretezhető, egységes hangolás különféle
alkalmazásokhoz.
Hogyan használhatom?
A DTS előre beállított hangszínmódok az
OSD-n kereztül választhatók ki.Tekintse meg
az OSD menüt, [Audio], majd lépjen jobbra a
megerősítéshez.Ezután válassza a [DTS Sound]
elemet.
12
2. A monitor beállítása
2.6 DTS TruVolume
Input
A DTS szabadalmakat illetően
lásd: http://patents.dts.com.
Készült a DTS Licensing Limited
szabadalmi engedélye alapján. A DTS, a
szimbólum, illetve a DTS és a szimbólum
együttese bejegyzett védjegyek, és a DTS
TruVolume a DTS, Inc. névjegye. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
Picture
PIP/PBP
Audio
Color
Mi az?
A DTS TruVolume egy új megközelítés azon
automatikus hangerő-szabályozási rendszerek
tekintetében, amelyeket arra terveztek, hogy
a hallgató számára egységes és kényelmes
hallgatási élményt nyujtsanak a hanganyagban
előforduló szintváltozásoktól függetlenül.
A DTS TruVolume lehetővé teszi a fogyasztó
számára, hogy egy alkalommal beállítsa a kívánt
hangerőt, és a videót, zenét és egyéb tartalmat
zavaró hangerő-ingadozások nélkül élvezhesse.
A TruVolume egységesen és mindennemű
műtermék nélkül biztosítja a fogyasztó számára
a kívánt hangerő-szintet.
Miért van szükségem rá?
• Egy alkalommal állítsa be a kívánt hangerőt,
hogy a videót, zenét stb. zavaró hangerőingadozások nélkül élvezhesse.
• Intelligens, többsávos figyelés/elemzés az
egységes hangerőhöz a természetes hangzásért.
Hogyan használhatom?
Tekintse meg az OSD menüt, [Audio], majd
lépjen jobbra a megerősítéshez.Ezután válassza
a [TruVolumn HD] elemet.
13
Volume
On
Stand-Alone
Off
Mute
Audio Source
DTS Sound
TruVolume HD
EQ
Mobile Phone
3. Képoptimalizálás
3. Képoptimalizálás
1. Tolja balra a gombot a SmartImage
képernyőmenü indításához.
3.1 SmartImage
2. Tolja fel vagy le a gombot az Office (Iroda),
Photo (Fotók), Movie (Film), Game (Játék),
Economy (Gazdaságos) és Off (Kikapcsolva)
közötti váltáshoz.
Mi az?
A SmartImage előre beállított értékekkel
optimalizálja a megjelenítést a különféle
tartalomnak megfelelően és valós időben,
dinamikusan állítja a fényerőt, kontrasztot,
színhőmérsékletet és élességet. Akár szöveges
alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket jelenít meg,
vagy videót néz, a Philips SmartImage nagyszerű,
optimalizált teljesítményt nyújt.
3. A SmartImage képernyőkijelzés 5 másodpercig
a képernyőn marad, illetve a gomb balra
tolásával is megerősítheti a kiválasztást.
Hét üzemmód közül választhat: Office (Iroda),
Photo (Fotó), Movie (Film), Game (Játék), Economy
(Gazdaságos), SmartUniformity és Off (Kikapcsolva).
SmartImage
Miért van szükségem rá?
Office
Bármilyen megjelenítővel szemben az a kívánalom,
hogy kedvenc tartalmát optimálisan jelenítse meg.
A SmartImage szoftver valós időben, dinamikusan
állítja a fényerőt, kontrasztot, színt és élességet a
lehető legjobb megtekintési élmény érdekében.
Photo
Movie
Game
Hogyan működik?
Economy
A SmartImage egy élenjáró Philips technológia,
amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat.
A SmartImage az Ön által kiválasztott üzemmód
alapján, dinamikusan javítja a képek kontrasztját,
színtelítettségét és élességét a lehető legjobb
megjelenítés érdekében – mindezt valós időben,
egyetlen gombnyomásra.
SmartUniformity
ff
•
Office (Iroda): javítja a szöveges kijelzést és
visszafogja a fényerőt a jobb olvashatóság és
a szem-megerőltetés csökkentése érdekében.
Ez az üzemmód jelentős mértékben javítja az
olvashatóságot és termelékenységet, amikor
számolótáblákkal, PDF fájlokkal, beolvasott
cikkekkel vagy egyéb általános irodai
alkalmazásokkal dolgozik.
•
Photo (Fotók): Ez a profil egyesíti a
színtelítettség-, dinamikus kontraszt- és
élességjavítást, így a fotók és egyéb képek
kiemelkedő tisztasággal és ragyogó színekben
jelennek meg – mindezt képzaj és fakult színek
nélkül.
•
Movie (Filmek): A felerősített fényerősség,
nagyobb színtelítettség, dinamikus kontraszt és
a borotvaéles kép a videók sötétebb területein
minden részletet megjelenít anélkül, hogy a
fényesebb területeken elmosná a színeket, így
dinamikus természetes értékeket alkalmaz a
lehető legjobb videomegjelenítés érdekében.
•
Game (Játék): Válassza ezt az üzemmódot,
hogy felgyorsítsa a válaszidőt, csökkentse a
képernyőn gyorsan mozgó tárgyak elmosódott
Hogyan engedélyezem a SmartImage
programot?
14
3. Képoptimalizálás
körvonalát, feljavítsa a kontrasztarányt a
fényesebb és sötétebb területeken. Ez az
üzemmód nyújtja a legjobb teljesítményt a
játékok megszállottjainak.
•
Economy (Gazdaságos): Ebben az
üzemmódban megtörténik a fényerő és
a kontraszt beállítása a háttérvilágítás
finomhangolása mellett, a mindennapi irodai
alkalmazások ideális megjelenítése és a kisebb
energiafogyasztás érdekében.
•
SmartUniformity: A fényerőbeli ingadozás
a képernyő különböző részein elterjedt
jelenség az LCD-megjelenítők körében. A
jellemző egységesség kb. 75-80%. A Philips
SmartUniformity szolgáltatás engedélyezésével
a megjelenítés egységessége több mint 95%-ra
nő. Mindez egységesebb és valósághű képet
biztosít.
•
Off (Kikapcsolva): Nincs SmartImage általi
optimalizálás.
3.2 SmartContrast
Mi az?
Egyedülálló technológia, amely dinamikusan
elemzi a megjelenített tartalmat, és automatikusan
optimalizálja a megjelenítő kontrasztarányát a
képek maximális tisztasága és élvezete érdekében
úgy, hogy fokozza a háttérvilágítást a tisztább,
élesebb és fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb
veszi a háttérvilágítást a sötétebb hátterű képek
tiszta megjelentése érdekében.
Miért van szükségem rá?
Minden tartalomtípushoz a lehető legtisztább
és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast
dinamikusan szabályozza a kontrasztot és beállítja
a háttérvilágítást a játékok és videoképek tiszta,
éles és fényes, illetve az irodai munka szövegének
tiszta, olvasható megjelenítése érdekében. A
megjelenítő energiafogyasztásának csökkentése
költségmegtakaritást és a megjelenítő megnövelt
élettartamát eredményezi.
Hogyan működik?
Ha aktiválja a SmartContrast programot, valós
időben elemzi a megjelenített tartalmat, és beállítja
a színeket, illetve szabályozza a háttérvilágítás erejét.
Ez a funkció dinamikusan javítja a kontrasztot, hogy
videók nézegetése, illetve játék közben még jobban
szórakozzon.
15
4. Műszaki adatok
4. Műszaki adatok
Kép/Megjelenítő
Monitorpanel típusa
Háttérvilágítás
Panelméret
Képarány
Képpont-méret
Fényerő (jell.)
SmartContrast
Kontrasztarány (jellemző)
Válaszidő (jellemző)
SmartResponse válaszidő (jell.)
Optimális felbontás
Látószög (jell.)
Megjeleníthető színek száma
Függőleges frissítési sebesség
Vízszintes frekvencia
sRGB
Fényerő egységessége
Delta E
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet
USB
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró (jell.)
Többképes nézet
OSD nyelvek
Plug and Play kompatibilitás
Állvány
Dönthetőség
AH-IPS LCD
LED
34" W (86,7 cm)
21:9
0,232 (V) mm x 0,232 (F) mm
300 cd/m²
50.000.000:1
1000:1
14 ms(GtG)
5 ms(GtG)
HDMI 1.4: 3440x1440 @ 30Hz, 2560x1440 @ 60Hz
DisplayPort/HDMI 2.0: 3440x1440 @ 30Hz, 3440x1440 @
60Hz
172° (V) / 178° (F) C/R @ > 10
1,07 milliárd szín, (8 bit + A-FRC)
23-80Hz (HDMI 1.4/HDMI 2.0/DisplayPort)
30-99KHz (HDMI 1.4/HDMI 2.0)
30-160KHz (DisplayPort)
IGEN
93%-105%
<3
HDMI1(HDMI 1.4), HDMI2(HDMI 2.0), DisplayPort, MHLHDMI
USB 3.0×4 (1 db. BC1.2 gyorstöltéssel)
Külön szinkron, zöld szinkr.
Audió bemenet, fejhallgató kimenet
7W x 2
PiP/PbP mód, 2×eszköz
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar, holland,
portugál, brazíliai portugál, lengyel, orosz, svéd, finn, török, cseh,
ukrán, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, koreai
DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20 fok
Tápfeszültség
Bekapcsolt állapotban
67,4W (jell.), 130W (max.)
Alvó mód (készenléti)
<0,5W (jell.)
Ki
<0,3W (jell.)
Tápfeszültség(EnergyStar tesztmódszer)
16
4. Műszaki adatok
Energiafogyasztás
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Hőleadás*
Normál működés
Alvó mód (készenléti)
Ki
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x Mé)
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x
Mé)
Tömeg
Termék állvánnyal
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek
Üzemi feltételek
Üzemen kívüli állapot
Környezeti és fogyasztási adatok
ROHS
EPEAT
Csomagolás
Specifikus anyagok
EnergyStar
Megfelelés és szabványok
Előírt jóváhagyások
Burkolat
Szín
Felület
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 100 V~,
feszültség 115 V~,
feszültség 230 V~,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
66,71W (jell.)
66,37W (jell.)
67,4W (jell.)
<0,24W (jell.)
<0,24W (jell.)
<0,31W (jell.)
<0,23W (jell.)
<0,28W (jell.)
<0,28W (jell.)
AC bemeneti
AC bemeneti
AC bemeneti
feszültség 230 V~,
feszültség 100 V~,
feszültség 115 V~,
60 Hz
50 Hz
50 Hz
227,68 BTU/h
226,51 BTU/h
230,04 BTU/h
(jell.)
(jell.)
(jell.)
<0,82 BTU/h (jell.) <0,82 BTU/h (jell.) <1,06 BTU/h (jell.)
<0,78 BTU/h (jell.) <0,94 BTU/h (jell.) <0,94 BTU/h (jell.)
Bekapcsolt mód: Fehér, Készenléti/Alvás mód: Fehér (villogó)
Külső, 100-240 V~, 50/60 Hz
826 x 479 x 220 mm
826 x 383 x 88 mm
10,3 kg
7,8 kg
12,2 kg
Hőmérséklet: 10°C - 40°C
Páratartalom: 30% - 75%, relatív páratartalom
Légköri nyomás: 700 - 1060 hPa
Hőmérséklet: -20°C - +60°C
Páratartalom: 10% - 90%, relatív páratartalom
Légköri nyomás: 500 - 1060 hPa
IGEN
Arany (www.epeat.net)
100%-ban újrahasznosítható
100% PVC BFR mentes burkolat
IGEN
CE-jelölés, FCC B osztály, SEMKO, cETLus, CU,
TCO, EPA, WEEE, RCM, UKRÁN, CCC, CECP,
ICES-003, E-standby, ISO9241-307, SASO, KUCAS
Fehér, Fekete, Szürke
Fényes és textúrált
17
4. Műszaki adatok
Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver csak azon országokban érvényes, ahol a Philips regisztrálja a terméket. Látogassa
meg a www.epeat.net oldalt az Ön országára vonatkozó regisztrációs állapotot illetően.
2. Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A prospektus legújabb verziójának letöltéséért látogassa
meg a www.philips.com/support oldalt.
3. Az intelligens válaszidő az optimális érték GtG vagy GtG (BW) teszt esetében.
18
4. Műszaki adatok
Megjegyzés
4.1 Felbontás és előre beállított
üzemmódok
1. Vegye figyelembe, hogy a monitor optimális
teljesítményét saját felbontása, azaz 3440
x 1440 képpont @ 60 Hz képfrissítés
mellett nyújtja. A lehető legjobb képminőség
érdekében ezt a felbontást használja.
Ajánlott felbontás
Maximális felbontás
3440 x 1440 @ 60 Hz (digitális bemenet)
Ajánlott felbontás
3440 x 1440 @ 60 Hz (digitális bemenet)
HDMI 1.4: 3440 x 1440 @ 30Hz,
2560 x 1440 @ 60Hz
DisplayPort/HDMI 2.0: 3440 x 1440 @ 30Hz,
3440 x 1440 @ 60Hz
V frek. (kHz)
Felbontás
F. frekv. (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
60,00
1280x 960
60,00
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03

55,94
1440 x 900
59,89
 
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95
44,74
3440 x 1440
29,97
89,48
3440 x 1440
59,94
2. A DisplayPort v1.1 alapértelmezett gyári
beállításában 3440 x 1440 @ 30 Hz
felbontást támogat.
A 3440 x 1440 @ 60Hz optimalizált
felbontás érdekében lépjen az OSD menübe
és módosítsa a beállítást DisplayPort v1.2
értékre, ezenkívül győződjön meg arról,
hogy a videokártya támogatja a DisplayPort
v1.2 szabványt.
Beállítás elérési útja: [OSD] / [Setup]
(Beállítás) / [DisplayPort] / [1.1, 1.2].

19
 





5. Energiagazdálkodás
5. Energiagazdálkodás
Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikus kártyával, illetve a PCre telepített szoftverrel, a megjelenítő
automatikusan képes csökkenteni áramfelvételét,
amikor nem használják. Ha adatbevitelt észlel
billentyűzetről, egérről vagy más adatbeviteli
eszközről, a megjelenítő automatikusan
'felébred'. Az alábbi táblázat mutatja ennek az
automatikus energiatakarékossági szolgáltatásnak
az áramfelvételi és jeltovábbítási jellemzőit:
Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó
V-szinkr.
F-szinkr.
Fogyasztott
energia
LED színe
Aktív
BE
Igen
Igen
67,4 W
(jellemző)
130 W (max.)
Fehér
Alvó mód
(készenléti)
KI
Nem
Nem
0,5 W (jellemző)
Fehér
(villogó)
Kikapcsolva
KI
-
-
0,3 W (jellemző)
KI
A megjelenítő energiafogyasztásának
megmérésére az alábbi konfigurációt használtuk.
• Saját felbontás: 3440 x 1440
• Kontraszt: 50%
• Fényerő: 300 nit
• Színhőmérséklet: 6500 k, teljes fehér
mintázattal
Megjegyzés
Ez az adat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
20
6. Szabályozási információk
Corporate Social Responsibility
6. Szabályozási információk
• The brand owner demonstrates the
product is manufactured under working
practices that promote good labour
relations and working conditions.
The Criteria Document can be downloaded
from our web site. The criteria included in
this label have been developed by TCO
Development in co-operation with scientists,
experts, users as well as manufacturers all
over the world. Since the end of the 1980s
TCO has been involved in influencing the
development of IT equipment in a more user
and environmentally friendly direction. Our ICT
product labeling system began in 1992 and is
now requested by users and ICT-manufacturers
all over the world.
Congratulations!
This product is designed for both you and the
planet!
TCO Development works for
sustainable IT - manufacture,
use and recycling of IT products
reflecting environmental, social and economic
responsibility.
TCO Certified is a third party verified program,
where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO
Certified represents one of the toughest
certifications for ICT products worldwide.
Some of the Usability features of TCO
Certified Displays:
For displays with glossy bezels, the user should
consider the placement of the display as the
bezel may cause disturbing reflections from
surrounding light and bright surfaces.
• Visual Ergonomics for image quality
is tested to ensure top performance
and reduce sight and strain problems.
Important parameters are Resolution,
Luminance, Contrast, Reflection and Colour
characteristics
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
• Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories
Technology for you and the planet
• Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background levels
User define mode is used for TCO Certified
compliance.
• Workload ergonomics to ensure a good
physical environment
Some of the Environmental features of TCO
Certified Displays: • Production facilities have an Environmental
Management System (EMAS or ISO 14001)
• Low energy consumption to minimize
climate impact
• Restrictions on Chlorinated and
Brominated flame retardants, plasticizers,
plastics and heavy metals such as cadmium,
mercury and lead (RoHS compliance)
• Both product and product packaging is
prepared for recycling
• The brand owner offers take-back options
21
6. Szabályozási információk
Lead-free Product
CE Declaration of Conformity
Lead free display promotes environmentally
sound recovery and disposal of waste from
electrical and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
This product is in conformity with the following
standards
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013(Safety
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
EPEAT
(www.epeat.net)
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2004/108/EC (EMC Directive).
Benefits of EPEAT
• GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
• 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption)
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
22
6. Szabályozási információk
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
23
6. Szabályozási információk
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
24
6. Szabályozási információk
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
25
6. Szabályozási információk
EU Energy Label
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
中国大陆RoHS
根据中国大陆《电子电气产品有害物质限
制使用标识要求》,以下部分列出了本产
品中可能包含的有害物质的名称和含量
本表适用之产品
显示器 、平板电视 、监视器
有害物质
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.
有害物质
部件名称
On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of
this product in use and the average energy
consumption for 1 year.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
六价铬
(Cr6+)
多溴联苯 多溴二苯醚
(PBB)
(PBDE)
外壳
O
O
O
O
O
O
液晶显示屏/灯管
X
X
O
O
O
O
电路板组件*
X
O
O
O
O
O
电源适配线
X
O
O
O
O
O
电源线/连接线
X
O
O
O
O
O
遥控器
O
O
O
O
O
O
本表格根据SJ/T 11364 的规定编制。
*: 电
路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电
路、连接器等。
O: 表
示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的
限量要求以下。
X: 表
示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规
定的限量要求。
上表中打“×”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定
的限量要求,但符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。
Restriction on Hazardous Substances
statement (India)
This product complies with the “India E-waste
Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
26
6. Szabályozási információk
E-Waste Declaration for India
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
提示性说明
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste.
Instead it is your responsibility to dispose of
your waste equipment by handing it over to
a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment .
The separate collection and recycling of your
waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects
human health and the environment. For more
information about where you can drop off your
waste equipment for recycling in India please
visit the below web link.
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再
需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国
家废弃电器电子产品回收处理相关法律法
规,将其交给当地具有国家认可的回收处
理资质的厂商进行回收处理。
Information for U.K. only
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
环保使用期限
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
此标识指期限(十年),电子信息产品中含有
的有毒有害物质或元素在正常使用的条件
下不会发生外泄或突变,电子信息产品用户
使用该电子信息产品不会对环境造成严重
污染或对其人身、财产造成严重损害的期
限。
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
27
6. Szabályozási információk
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
(B)
(A)
-
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
BROWN -“LIVE”(“L”)
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
28
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
kombinációi más egységes színként jelennek
meg.
7.1 A Philips Lapos megjelenítő
képponthiba-szabályzata
Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák különbözőképpen
jelennek meg a képernyőn. A képpont hibáknak
két kategóriája van, és az egyes kategóriákon
belül számos alképpont hiba szerepel.
A Philips azért küzd, hogy a legjobb
minőségű termékeket készítse el. Az iparág
legmodernebb gyártási eljárásait használjuk, és
szigorú minőség ellenőrzést végzünk. Ennek
ellenére mégis előfordulhatnak pixel- vagy
alpixel-hibák a TFT megjelenítő paneleken,
amelyeket lapos megjelenítőkön használnak. Egy
gyártó sem garantálja, hogy az általa gyártott
panelek pixelhibáktól mentesek legyenek, de
a Philips szavatolja, hogy az elfogadhatatlan
számú hibákkal rendelkező megjelenítőt
garanciálisan megjavítja vagy kicseréli. Ez
a felhívás a különféle képpont hibákat írja
le, és meghatározza az elfogadható szintet
mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy garanciális
javításra vagy cserére legyen jogosult, a TFT
megjelenítőpanelen lévő pixelhibák számának
meg kell haladnia a küszöbértéket. Például egy
megjelenítőn a hibás alpixelek száma nem lehet
több az összes alpixel 0,0004%-ánál. Ráadásul,
mivel bizonyos képpont hibák kombinációi
jobban látszanak, ezekben az esetekben a
Philips még magasabb minőségi szabványokat
állít fel. Ez világszerte alkalmazott eljárás.
Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító, azaz
„bekapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fényes pont egy
olyan alpixel, amely világos marad a képernyőn,
amikor a megjelenítő sötét mintát jelenít meg. A
fényes pont hibák típusai.
Egy égő vörös, zöld vagy kék alképpont.
subpixel
Két szomszédos égő alképpont:
- Vörös + Kék = Bíbor
- Vörös + Zöld = Sárga
- Zöld + Kék = Cián (Világoskék)
pixel
Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képelem, mely a három
alképpontból, a három elsődleges színből,
vörösből, zöldből és kékből áll. Több képpont
együtt alkot egy képet. Amikor egy képpont
összes alképpontja világít, a három színes
alképpont egységes fehér képpontként
jelenik meg. Amikor mind sötét, az alképpont
együttesen egységes fekete képpontként jelenik
meg. A világos és sötét alképpontok egyéb
Három szomszédos világító alképpont (egy
fehér képpont).
29
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Képpont hibák közelsége
Megjegyzés
A vörös vagy kék színű fényes pont több mint
50 százalékkal világosabb kell, hogy legyen a
szomszédos pontoknál; míg a zöld színű fényes
pont 30 százalékkal világosabb a szomszédos
pontoknál.
Mivel az azonos képpont és alképpont hibák,
amelyek egymáshoz közel vannak, jobban
észrevehetők, a Philips megadja a közelségi
határokat a hibákhoz.
Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz
„kikapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Más szóval a fekete pont egy
olyan alpixel, amely sötét marad a képernyőn,
amikor a megjelenítő világos mintát jelenít meg.
A fekete pont hibák típusai.
Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális javításra
vagy cserére legyen jogosult, a Philips lapos
megjelenítőben lévő TFT megjelenítőpanelen
lévő pixel-, illetve alpixel-hibák számának meg
kell haladnia az alábbi táblázatokban szereplő
küszöbértéket.
FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel
2 egymás melletti világító alpixel
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)
Két fényes képponthiba közötti távolság*
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen
ELFOGADHATÓ SZINT
3
1
0
15 mm vagy több
3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel
2 egymás melletti sötét alpixel
3 egymás melletti sötét alpixel
Távolság két fekete ponthiba között*
Mindenfajta fekete ponthiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb
0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba
ELFOGADHATÓ SZINT
5 vagy kevesebb
Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2. Ez a megjelenítő megfelel az ISO9241-307 előírásainak (ISO9241-307: Ergonómiai előírások,
elemzések és megfelelőségi tesztmódszerek elektronikus megjelenítőkhöz)
3. Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International Organisation for
Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 2008-11-13.
30
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos
részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt. Az alábbi látható, helyi Philips
ügyfélszolgálati számon is felveheti a kapcsolatot.
Elérhetőségi adatok a NYUGAT-EURÓPA térségre vonatkozóan:
Ország
CSP
Forró drót szám
Ár
Nyitva tartás
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223 Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0,08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Elérhetőségi adatok Kínára vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
China
PCCW Limited 4008 800 008
Elérhetőségi adatok ÉSZAK-AMERIKÁRA vonatkozóan:
Ország
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A.
EPI - e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI - e-center
(800)479-6696
31
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI térség elérhetőségei:
Ország
Hívóközpont
CSP
Ügyfélszolgálati telefonszám
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
NA
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
NA
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
NA
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
Kazakhstan
NA
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
NA
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
NA
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
NA
AMC
+389 2 3125097
Moldova
NA
Comel
+37322224035
Romania
NA
Skin
+40 21 2101969
Russia
NA
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus NA
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
NA
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
NA
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
NA
Comel
+380 5627444225
Elérhetőségi adatok a LATIN-AMERIKAI térségre vonatkozóan:
Ország
Brazil
Argentina
Hívóközpont
Ügyfélszolgálati telefonszám
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
32
7. Ügyfélszolgálat és jótállás
Elérhetőségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan:
Ország
Australia
ASP
Nyitvatartási idő
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086 (Customer
Mon.~Thu. 08:30-12:00;
Hotline)
13:00-17:30
+62-8888-01-9086 (Customer
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Hotline)
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Electronics Singapore
Pte Ltd (Philips Consumer Care (65) 6882 3966
Center)
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair Technologies
011 262 3586
Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi Minh
City Branch
+84 8 38248007 Ho Chi Minh
City
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30+84 5113.562666 Danang City
17:30,Sat. 8:00-12:00
+84 5113.562666 Can tho
Province
Philippines
EA Global Supply Chain
Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private Enterprise
Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service Centre
+(99312) 460733, 460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
0120-060-530
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
Japan
AGOS NETWORK PTY LTD
Ügyfélszolgálati telefonszám
フィリップスモニター・サ
ポ ートセンター
33
8. Hibaelhárítás és GYIK
8. Hibaelhárítás és GYIK
• A biztonság érdekében azonnal húzza
ki a megjelenítő hálózati csatlakozóját a
dugaszolóaljzatból.
8.1 Hibaelhárítás
• Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselőjével.
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható problémákkal
foglalkozik. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálat képviselőjével.
A kép remeg a képernyőn
Képproblémák
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a grafikuskártyához vagy
a PC-hez.
Általános problémák
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED nem
világít)
A kép homályosnak, halványnak vagy túl sötétnek
tűnik
• Győződjön meg arról, hogy megfelelően
csatlakozik a hálózati tápkábel a megjelenítő
hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz.
• Az OSD segítségével állítsa be a kontrasztot
és a fényerőt.
• Először győződjön meg arról, hogy a megjelenítő
elején lévő üzemkapcsolót gomb KI helyzetben
van, majd nyomja meg, hogy BE helyzetben
legyen.
Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, miután kikapcsolják a
monitort.
Nincs kép (A bekapcsolt állapotot jelző LED fehér
színű)
• Ha az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert jelenség
az LCD panel technológiában. Az esetek
többségében a „beégett” kép, „utókép” vagy
„szellemkép” fokozatosan eltűnik egy adott
idő elteltével, ha kikapcsolják a monitort.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel
megfelelően csatlakozik a számítógéphez.
• Győződjön meg arról, hogy a megjelenítő
videokábelének dugójában egyik érintkezőtű sem
görbült el. Amennyiben igen, javítsa meg vagy
cserélje ki a kábelt.
• Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a megjelenítőt őrizetlenül
hagyja.
• Elképzelhető, hogy az Energiatakarékos funkció
aktív
• Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCD-megjelenítő
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
A képernyőn a következő üzenet látható:
Attention
• Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a
súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép”
tünetei nem szűnnek meg, és nem javíthatók.
Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.
Check cable connection
• Győződjön meg arról, hogy a megjelenítő
videokábele megfelelően csatlakozik a
számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a Gyors
telepítési útmutatót is).
A kép torznak tűnik. A szöveg életlen.
• Állítsa be a PC megjelenítési felbontását
a megjelenítő ajánlott natív felbontásának
megfelelően.
• Ellenőrizze, nem görbült-e el egyik érintkező sem
a megjelenítő videokábelében.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
Füst vagy szikra látható jelei
• Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
34
8. Hibaelhárítás és GYIK
Zöld, vörös, kék, sötét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyőn
K3:
• A maradó képpontok a modern
folyadékkristályos technológia normális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.
Válasz: E zek a megjelenítő illesztőprogramjait
tartalmazó fájlok. Kövesse a használati
utasítás úmutatását az illesztőprogramok
telepítéséhez. A megjelenítő első telepítése
alkalmával a számítógép esetleg kérheti
a megjelenítő illesztőprogramjait (.inf és
.icm fájlokat), illetve az ezeket tartalmazó
lemezt. Kövesse az utasításokat és helyezze
be a csomagban lévő CD-ROM lemezt.
A megjelenítő illesztőprogramjai (.inf és
.icm kiterjesztésű fájlok) automatikusan
telepítésre kerülnek.
További információkért olvassa el a Fogyasztói
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapcsolatba
a Philips ügyfélszolgálati munkatársával.
8.2 Általános GYIK
K1:
mikor üzembe helyezem a megjelenítőt,
A
mi a teendő, ha a képernyőn a 'Cannot
display this video mode' (Nem
jeleníthető meg ez a videó mód) üzenet
látható?
K4:
Hogyan állíthatom át a felbontást?
Válasz: A
z Ön videokártyája/grafikus
illesztőprogramja és megjelenítője együtt
határozzák meg a rendelkezésre álló
felbontást. A kívánt felbontást a Windows®
Vezérlőpult „Megjelenítés tulajdonságai”
panel segítségével választhatja ki.
Válasz: A
megjelenítő ajánlott felbontása: 3440 x
1440 @ 60 Hz.
• Húzza ki a kábeleket, majd csatlakoztassa a
PC-t a korábban használt megjelenítőhöz.
• A Windows Start menüben jelölje ki a
Beállítások/Vezérlőpult elemet. A Vezérlőpult
ablakban jelölje ki a Megjelenítő ikont. A
Megjelenítő vezérlőpanelben jelölje ki a
'Beállítások' fület. A beállítások fülön, a 'asztal
területe' panelben mozgassa a csúszkát 3440
x 1440 képpont értékre.
K5:
i történik, ha eltévedek a megjelenítő
M
beállítása közben az OSD-n?
Válasz: Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához, majd válassza a 'Reset'
(Alaphelyzet) pontot az összes gyári
beállítás előhívásához.
• Nyissa meg az „Speciális tulajdonságok” fület,
állítsa a képfrissítést 60 Hz-re, majd kattintson
az OK gombra.
K6:
• Indítsa újra a számítógépet és ismételje meg
a 2. és 3. lépést, hogy meggyőződjön, a PC
beállítása 3440 x 1440 @ 60 Hz képfrissítés
mellett.
E llenáll-e az LCD képernyő a
karcolódásnak?
Válasz: Á
ltalánosságban javasolt óvni a panel
felületét a túlzott ütődéstől és megvédeni
az éles, illetve tompa tárgyaktól. A
megjelenítő kezelése közben győződjön
meg arról, hogy nem gyakorol nyomást
a panel felületére. Ez befolyásolhatja a
garanciális feltételeket.
• Állítsa le a számítógépet, válassza le a régi
megjelenítőt, majd csatlakoztassa újra a Philips
LCD megjelenítőt.
• Kapcsolja be a megjelenítőt, majd a PC-t.
K2:
ire valók a CD-ROM-on található
M
.inf és .icm kiterjesztésű fájlok?
Hogyan telepítem az (.inf és .icm)
illesztőprogramokat?
K7:
i az LCD megjelenítő ajánlott
M
képfrissítési sebessége?
Hogyan tisztítsam az LCD felületét?
Válasz: Á
ltalános tisztításhoz tiszta, puha
törlőrongyot használjon. Az alaposabb
tisztításhoz izopropil-alkoholt használjon.
Soha ne használjon oldószereket, mint
például etil-alkoholt, acetont, hexánt stb.
Válasz: A
z LCD megjelenítők ajánlott képfrissítési
sebessége 60 Hz. Bármilyen, képernyőn
megjelenő zavar esetén beállíthatja 75
Hz-re, hogy meggyőződön, megszűnt a
zavar.
35
8. Hibaelhárítás és GYIK
K8: udom-e módosítani a megjelenítő
T
színbeállítását?
K10: Válasz: Igen, az alábbi eljárással az OSD menüben
módosítani tudja a színbeállítást:
Válasz: Igen, a megjelenítők kompatibilisek a Plugand-Play szabvánnyal a Windows 8.1/8/7,
valamint Mac OSX operációs rendszerek
esetében.
• Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához
K11: • Nyomja meg a „Lefelé nyíl” gombot a „Color
(Szín)” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja
meg az „OK” gombot, hogy belépjen a
színbeállításba. Az alábbi három beállítás áll
rendelkezésre.
i a képállandósulás, beégés, utókép vagy
M
szellemkép az LCD paneleken?
Válasz: H
a az LCD-monitor hosszú ideig állóképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”,
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert
jelenség az LCD panel technológiában.
Az esetek többségében a „beégett” kép,
„utókép” vagy „szellemkép” fokozatosan
eltűnik egy adott idő elteltével, ha
kikapcsolják a megjelenítőt.
Mindig aktiváljon egy mozgó képernyővédő
programot, ha a megjelenítőt őrizetlenül
hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres képfrissítő
alkalmazást, ha az LCD-megjelenítő
mozdulatlan tartalmat jelenít meg.
1. Color Temperature (Színhőmérséklet):
a hat beállítás a következő 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K és 11500K. Az
5000K tartományban a panel „melegnek
tűnik vörösesfehér tónussal”, míg a 11500K
színhőmérséklet „hideg, kékesfehér tónust
ad”.
2. sRGB: Ez egy szabvány, amely a
színek megfelelő cseréjét biztosítja
különböző eszközök között (pl. digitális
fényképezőgépek, megjelenítők, nyomtatók,
lapolvasók stb.)
3. User Define (Felhasználó által definiált): A
felhasználó tetszése szerint kiválaszthatja
a beállítást a vörös, zöld és kék szín
módosításával.
Figyelem
Képernyővédő vagy rendszeres képfrissítő
alkalmazás aktiválásának mellőzése esetén a súlyos
„beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” tünetei nem
szűnnek meg, és nem javíthatók. Ilyen kárra nem
vonatkozik a garancia.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének
mértéke. Ez az érték abszolút skálán fejezhető
ki, (Kelvin fokban). Alacsonyabb hőmérsékleten,
például 2004 Kelvin fokon a tárgy vörös, míg
magasabb hőmérsékleten, például 9300 Kelvin
fokon kék. A semleges színhőmérséklet 6504 Kelvin
fokon fehér.
K9: ámogatják-e a Philips LCD megjelenítők
T
a Plug-and-Play szabványt?
K12: iért nem éles a szöveg a megjelenítőn,
M
és miért szögletesek a betűk rajta?
Válasz: A
LCD-megjelenítő optimális
teljesítményét saját felbontása, azaz 3440 x
1440 @ 60 Hz képfrissítés mellett nyújtja.
A lehető legjobb képminőség érdekében
ezt a felbontást használja.
satlakoztathatom-e az LCDC
megjelenítőt bármilyen PC-hez,
munkaállomáshoz vagy Mac-hez?
13.K: H
ogyan oldhatom ki/zárolhatom a
gyorsgombot?
Válasz: Igen. Valamennyi Philips LCD megjelenítő
kompatibilis a szabvány PC-kkel, Mac-ekkel
és munkaállomásokkal. Előfordulhat, hogy
kábeladapter szükséges a megjelenítő
Mac számítógéphez történő csatlakozása
esetén. További tájékoztatásért kérjük,
lépjen kapcsolatba a Philips értékesítési
képviselővel.
Válasz: N
yomja meg a gombot 10 másodpercig
a gyorsgomb kioldásához/lezárásához.
A megjelenítő ilyenkor megjeleníti a
“Figyelem” üzenetet a kioldott/zárolt
állapot megjelenítéséhez az alábbi ábrákon
látható módon.
36
8. Hibaelhárítás és GYIK
MP3-lejátszót hallgatni a kiválasztott
videó forrástól függetlenül), nyomja
Attention
jobbra az OSD menü megnyitásához.
Display control unlocked
Válassza ki a kívánt [Audio Source] (Audió
forrás) lehetőséget az [Audio] (Audió)
főmenüből.
Attention
Vegye figyelembe, hogy amennyiben az
Audio-in lehetőséget választotta, amikor
legközelebb bekapcsolja ezt a monitort,
alapértelmezésképen a korábban használt audió
forrást fogja kiválasztani. A módosításához újra
végig kell mennie a kiválasztás lépésein, hogy új
audió forrását állíthassa be alapértelmezettként.
Ez DP vagy HDMI kiválasztása esetén nem
történik meg.
Display control locked
K14: F ejhallgató használata esetén miért
nincs DTS effektus?
Válasz: Fejhallgatón nem működnek a DTS
effektusok.
U
8.3 Multiview GYIK
K1:
Miért nem aktiválhatom a PiP vagy PbP
funkciót MHL-HDMI vagy HDMI1.4
forrás használata mellett?

 
 
Válasz:Tekintse meg az alábbi táblázatot a fő
bemeneti forrást és az azt támogató
mellékforrást illetően.
FŐFORRÁS
(xl)
K2:

ALFORRÁS
LEHETŐSÉG (xl)
MHL- HDMI HDMI
Bemenetek
DP
HDMI 1.4
2.0
MHL-HDMI
●
●
●
●
HDMI 1.4
●
●
●
●
HDMI 2.0
●
●
●
●
MHL-HDMI
●
●
●
●
Növelhetem-e a PIP mellékablak
méretét?
Válasz: Igen, 3 méret közül választhat: [Small]
(Kicsi) , [Middle] (Közepes), [Large]
(Nagy). Nyomja jobbra az OSD menü
megnyitásához. Válassza ki a kívánt [PiP
Size] (PiP méret) lehetőséget a [PiP / PbP]
főmenüből.
K3:
 
 
Hogyan lehet videó bemenettől független
audió lejátszást végezni?
Válasz: Az audió forrás normális esetben a fő
képforráshoz kötődik. Ha módosítani
akarja az audió forrás bemenetet (például:
37
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegyei és felhasználásuk a Koninklijke Philips N.V.
engedélyével történik.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak.
Verzió: BDM3490E1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement