Philips Full HD LCD-monitor 243V7QDAB/00 Gebruiksaanwijzing

Philips Full HD LCD-monitor 243V7QDAB/00 Gebruiksaanwijzing
243V7
www.philips.com/welcome
NLGebruikershandleiding
1
Klantenzorg en garantie
18
Problemen oplossen &
veelgestelde vragen
22
Inhoudsopgave
1.Belangrijk........................................ 1
1.1 Voorzorgsmaatregelen en
onderhoud ..................................... 1
1.2 Beschrijving van notaties ........... 3
1.3 Verwijderen van product- en
verpakkingsmateriaal................... 4
2. De monitor instellen.................... 5
2.1Installatie......................................... 5
2.2 De monitor bedienen...................7
2.3 Het voetstuk en de voet
verwijderen..................................... 9
3.Beeldoptimalisatie...................... 11
3.1SmartImage.................................... 11
3.2SmartContrast............................... 12
4. Technische specificaties............ 13
4.1 Resolutie & vooringestelde
standen...........................................16
5.Voedingsbeheer.......................... 17
6. Klantenzorg en garantie............ 18
6.1 Het beleid van Philips m.b.t.
pixeldefecten in platte
beeldschermen............................18
6.2 Klantenzorg en garantie............. 21
7. Problemen oplossen &
veelgestelde vragen.................. 22
7.1 Problemen oplossen................. 22
7.2 Algemene veelgestelde vragen.24
1. Belangrijk
• Verwijder eventuele voorwerpen
die in ventilatieopeningen zouden
kunnen vallen of een goede koeling
van de elektronica van de monitor
in de weg staan.
1. Belangrijk
Deze elektronische
gebruikershandleiding is bedoeld
voor iedereen die de Philips-monitor
gebruikt. Neem uw tijd om deze
gebruikershandleiding te lezen voordat
u de monitor gebruikt. Deze bevat
belangrijke informatie en opmerkingen
betreffende de bediening van uw
monitor.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen op de kast niet
worden afgesloten.
• Let er bij de plaatsing van de
monitor op dat de stekker en het
stopcontact gemakkelijk toegankelijk
zijn.
Deze Philips-garantie is van
toepassing, op voorwaarde dat het
product op de juiste wijze gebruikt
werd, in overeenstemming met
de bedieningsinstructies en na
overhandiging van de oorspronkelijke
factuur of het ontvangstbewijs dat de
datum van aankoop, de naam van de
dealer en het productienummer van het
product aangeeft.
• Als u de monitor uitschakelt door
het netspanningssnoer of de
gelijkspanningskabel los te nemen,
dient u voor een normale werking
6 seconden te wachten alvorens
het netspanningssnoer of de
gelijkspanningskabel weer aan te
sluiten.
• Gebruik altijd de door Philips
meegeleverde, goedgekeurde
voedingskabel. Als uw
voedingskabel ontbreekt, neem
dan contact op met uw lokale
servicecentrum. (Zie Customer Care
Consumer Information Center)
1.1 Voorzorgsmaatregelen en
onderhoud Waarschuwingen
Het gebruik van bedieningselementen,
aanpassingen of procedures die niet
in deze documentatie zijn vermeld,
kunnen leiden tot blootstelling aan
schokken, elektrische gevaren en/of
mechanische gevaren.
• Stel de monitor niet bloot aan
heftige vibraties of krachtige impact
tijdens het gebruik.
• Laat de monitor tijdens gebruik of
vervoer nergens tegen botsen en
laat de monitor niet vallen.
Lees en volg deze instructies bij
het aansluiten en gebruiken van uw
computermonitor:
• Excessief gebruik van de monitor
kan oogongemakken veroorzaken.
Het is beter om vaker kortere pauzes
aan uw werkstation te nemen dan
langere pauzes en minder vaak;
bijvoorbeeld een pause van 5-10
minuten na 50-60 minuten continu
werk is meestal beter dan een
pauze van 15 minuten elke twee uur.
Probeer om geen gespannen ogen
te krijgen bij langdurig gebruik van
het scherm door:
Gebruik
• Plaats de monitor niet in
rechtstreeks zonlicht, krachtige
directe lampen en uit de buurt van
andere warmtebronnen. Langdurige
blootstelling aan een dergelijke
omgeving kan verkleuring en schade
aan de monitor opleveren.
1
1. Belangrijk
• Kijk naar iets op een andere
afstand nadat u tijd naar het
scherm hebt gekeken.
• Stel de monitor ter voorkoming van
elektrische schok of permanente
schade aan het apparaat niet
bloot aan stof, regen, water of een
uitzonderlijk vochtige omgeving.
• Knipper vaak bewust tijdens het
werk.
• Maak de monitor, als deze toch nat
is geworden, zo snel mogelijk met
een droge doek droog.
• Sluit voorzichtig uw ogen en rol
ze om te ontspannen..
• Plaats het scherm op de juiste
hoogte en onder de juiste hoek
voor uw lengte.
• Als er water of een andere stof van
buitenaf in de monitor terechtkomt,
schakel het apparaat dan direct
uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Verwijder vervolgens
het water of de andere stof en stuur
de monitor naar een servicecentrum.
• Stel helderheid en contrast op
het juiste niveau in.
• Pas het omgevingslicht aan de
helderheid van het scherm aan,
vermijnd TL, en oppervlakken
die teveel licht reflecteren.
• Bewaar of gebruik de monitor niet
op locaties die zijn blootgesteld
aan hitte, direct zonlicht of extreme
koude.
• Raadpleeg een dokter als u last
van uw ogen krijgt.
• Om de beste prestaties uit uw
monitor te halen en lange tijd
plezier te hebben van uw aankoop,
dient u de monitor te gebruiken
op een plaats die voldoet aan
de volgende voorwaarden op
het gebied van temperatuur en
vochtigheid.
Onderhoud
• Om uw monitor tegen mogelijke
schade te beschermen, moet u geen
zware druk op het LCD-scherm
uitoefenen. Pak de monitor bij de
rand vast als u hem wilt verplaatsen;
til de monitor niet op met uw hand
of vingers op het LCD-scherm.
• Temperatuur: 0-40°C 32-104 °F
• Haal de stekker uit het stopcontact
als u van plan bent de monitor
gedurende langere tijd niet te
gebruiken.
• Vochtigheid: 20-80% relatieve
luchtvochtigheid
Belangrijke informatie voor beeld van
Burn-in/Ghost.
• Activeer altijd een programma met
een bewegende schermbeveiliging
wanneer u de monitor onbewaakt
achterlaat. Activeer altijd een
toepassing voor de periodieke
schermvernieuwing als uw monitor
ongewijzigde statische inhoud zal
weergeven. Een ononderbroken
weergave van stilstaande of
statische beelden gedurende
een langere periode kan een
"ingebrand beeld", "nabeeld" of
"schaduwbeeld" veroorzaken.
• Haal de stekker uit het stopcontact
als u de monitor wilt reinigen
met een licht vochtige doek. Het
scherm mag worden afgenomen
met een droge doek als de monitor
is uitgeschakeld. Gebruik voor de
reiniging van uw monitor geen
organische oplosmiddelen, zoals
alcohol of vloeistoffen op basis van
ammoniak.
2
1. Belangrijk
"Inbranden", "nabeelden" of
"spookbeelden" is een bekend
verschijnsel in de technologie
van LCD-schermen. In de
meeste gevallen verdwijnt dit
"ingebrand beeld", "nabeeld"
of "schaduwbeeld" geleidelijk
enige tijd nadat de voeding werd
uitgeschakeld.
1.2 Beschrijving van notaties In de volgende paragrafen worden de
notatiemethodieken beschreven die in
dit document worden gebruikt. Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen
en waarschuwingen
In deze handleiding kunt u
tekstblokken aantreffen die zijn
voorzien van een pictogram en
waarin de tekst vet of cursief is
weergegeven. Deze alinea's bevatten
opmerkingen, voorzorgsmaatregelen of
waarschuwingen. Zij worden als volgt
gebruikt: Waarschuwing
Wordt er geen screensaver
of een periodieke
beeldvernieuwingstioepassing
geactiveerd, dan kan dat resulteren
in “inbranden’, een “nabeeld” of
“spookbeelden”. Deze schade verdwijnt
niet meer en kan niet gerepareerd
worden. Deze schade wordt niet door
de garantie gedekt.
Opmerking
Dit pictogram vestigt de aandacht op
belangrijke gegevens en adviezen die
u kunnen helpen uw computersysteem
effectiever te gebruiken.
Service
• Het deksel van de behuizing dient
alleen te worden geopend door
gekwalificeerd servicepersoneel.
Voorzichtig
Dit pictogram wijst u op informatie
waarin u wordt verteld hoe u mogelijke
hardwarebeschadiging of dataverlies
kunt vermijden.
• Als u een document voor reparatie
of integratie nodig hebt, kunt u
contact opnemen met uw lokale
servicecentrum. (Zie het hoofdstuk
"Consumer Information Center")
Waarschuwing
Dit pictogram wijst op risico’s op
lichamelijk letsel en op informatie
over het voorkomen van dergelijke
problemen.
• Raadpleeg de "Technische
specificaties" voor informatie over
het transporteren.
• Laat uw monitor niet in een auto/
kofferbak onder direct zonlicht
achter.
Sommige waarschuwingen zijn in een
andere lay-out weergegeven en niet
van een pictogram voorzien. In zulke
gevallen betreft het waarschuwingen
die worden vermeld omdat dit door een
regulerende instantie is voorgeschreven.
Opmerking
Raadpleeg een servicetechnicus als
de monitor niet normaal werkt of
als u er niet zeker van bent welke
procedure u moet volgen als u
de in deze handleiding gegeven
bedieningsinstructies hebt opgevolgd.
3
1. Belangrijk
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
1.3 Verwijderen van product- en
verpakkingsmateriaal
Voorschriften voor het verwijderen van
afval van elektrische en elektronische
apparatuur - AEEA
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation innational takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors, which
recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine
the locations for dropping off such
waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
4
2. De monitor instellen
2. De monitor instellen
Het voetstuk installeren
1. Plaats de monitor met het
beeldscherm omlaag op een zacht
oppervlak en zorg ervoor dat u het
scherm niet krast of beschadigd.
2.1 Installatie
2. Bevestig/schuif de monitor op de
voet tot hij vastklikt.
Inhoud verpakking
243V7
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2 0 18 K
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
o nin
k li j k
eP
hili
r
Un
a
ut
ho
riz
ed
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
d up
licat
io n is a
vio la tion of a ppl
ica b
le la
in
a.
s
ht
d.
Ch
rig
rv
e
i
n
ll
Ve
r
A
V.
N.
si o
n
ps
www.philips.com/welcome
es
e
.M
ws
ea
ad
nd
pr
in
d
te
* CD
Stroomkabel
* VGA
* DVI
* HDMI
* Audiokabel
* DP
3. Houd het voetstuk van de monitor
met beide handen vast en stop de
standaard in de kolom van de voet.
*Afhankelijk van het land
5
2. De monitor instellen
243V7QDS
Aansluiten van uw monitor
243V7QS
4
4
5
6
4
5
Voedingsingang
VGA-ingang
DVI-D-ingang
Kensington antidiefstalslot
Voedingsingang
VGA-ingang
DVI-ingang
HDMI-ingang
HDMI audio-uitgang
Kensington antidiefstalslot
243V7QDA
243V7QJA
6
4
4
7
5
6
4
4
7
5
Voedingsingang
VGA-ingang
DVI-ingang
HDMI-ingang
Oortelefoonuitgang
Audio-ingang
7 Kensington antidiefstalslot
Voedingsingang
VGA-ingang
DP-ingang
HDMI-ingang
Oortelefoonuitgang
Audio-ingang
7 Kensington antidiefstalslot
6
2. De monitor instellen
Aansluiten op de pc
2.2 De monitor bedienen
1. Sluit de voedingskabel stevig aan
op de achterkant van de monitor.
Beschrijving vooraanzicht
243V7QS, 243V7QDS
2. Schakel uw computer uit en haal
de netvoedingskabel uit het
stopcontact.
3. Sluit de signaalkabel van de monitor
aan op de videopoort op de
achterzijde van uw computer.
4. Sluit de netvoedingskabels van uw
computer en van de monitor aan op
een stopcontact.
5. Zet de computer en de monitor
aan. Als er een beeld op de monitor
verschijnt, is de installatie voltooid.
3
7
6
5
4
2
Schakel de monitor in en
uit.
Toegang tot het OSDmenu.
Bevestig de OSDaanpassing.
Het OSD-menu aanpassen
Stel het helderheidsniveau
in.
De ingangsbron voor het
signaal wijzigen.
Terugkeren naar het vorige
OSD-niveau
SmartImage. Er zijn
meerdere selecties:
EasyRead, Kantoor, Foto,
Film, Spel, Economie,
LowBlue-modus en Uit.
7
2. De monitor instellen
243V7QDA, 243V7QJA
Beschrijving van On-Screen Display
Wat is een OSD (On Screen Display)?
OSD (On-Screen Display) is een functie
in alle Philips LCD-monitors. Met
deze functie kan een eindgebruiker de
schermprestaties aanpassen of functies
van de monitors direct selecteren via
een instructievenster op het scherm.
Een gebruiksvriendelijke OSD-interface
zoals hieronder, wordt weergegeven:
243V7QS
 
3





7
6
5
4
2

 
Schakel de monitor in en
uit.
Toegang tot het OSDmenu.
Bevestig de OSDaanpassing.
243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA
 




Het OSD-menu aanpassen

Het volume van de
luidspreker aanpassen.


De ingangsbron voor het
signaal wijzigen.
Terugkeren naar het vorige
OSD-niveau
Eenvoudige basisinstructies op de
bedieningsknoppen
SmartImage. Er zijn
meerdere selecties:
EasyRead, Kantoor, Foto,
Film, Spel, Economie,
LowBlue-modus en Uit.
In het bovenstaande OSD kunt u op de
knoppen
op de schuine kant van
de monitor drukken om de cursor te
verplaatsen en op OK drukken om de
keuze of wijziging te bevestigen.
Het OSD-menu
Hieronder vindt u een algemeen
overzicht van de structuur van
On-Screen Display. U kunt dit als
referentie gebruiken als u later met de
verschillende aanpassingen werkt.
8
2. De monitor instellen
Opmerking
Dit scherm heeft "DPS" voor ECOdesign, de standaardinstelling is
“Aan”: het scherm ziet er daardoor iets
donkerder uit; open voor een maximale
helderheid het OSD-menu om "DPS" in
te stellen op "Uit".
Main menu
LowBlue Mode
Melding van de resolutie
Deze monitor is ontworpen voor
optimale prestaties met zijn
oorspronkelijke resolutie, 1920 x
1080 bij 60 Hz. Wordt de monitor
ingeschakeld met een andere resolutie,
dan verschijnt er een melding op het
scherm: Gebruik 1920 x 1080 bij 60 Hz
voor het beste resultaat.
Sub menu
On
1, 2, 3
Off
Input
Dit bericht kan worden uitgeschakeld
onder Setup (Instellingen) in het OSDmenu.
VGA
DVI (243V7QS, 243V7QDS, 243V7QDA)
HDMI (243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DisplayPort (243V7QJA)
Picture
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
Fysieke functie
Kantelen
20
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DPS
On, Off
Audio
(243V7QDS,
243V7QDA,
243V7QJA)
0~100
Volume
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Stand-Alone
(243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Mute
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Color
Audio Source
(243V7QDA, 243V7QJA)
Audio In, HDMI,
DisplayPort (243V7QJA)
Color Temperature
6500K, 7500K, 9300K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Setting
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
Setup
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
9
2. De monitor instellen
Opmerking
Deze monitor ondersteunt een
100mm x 100mm VESA-compatibele
montageinterface.
2.3 Het voetstuk en de voet
verwijderen
Het voetstuk bevestigen
Volg de onderstaande instructies voordat
u begint met het demonteren van de
monitorvoet, om eventuele schade of
letsel te voorkomen.
100mm
1. Plaats de monitor met het
beeldscherm omlaag op een zacht
oppervlak en zorg ervoor dat u het
scherm niet krast of beschadigd.
100mm
2. Druk de vergrendelclips in om
de voet van de standaard te
verwijderen.
1
3. Druk op de ontgrendelknop om de
kolom van de voet los te maken.
2
10
3. Beeldoptimalisatie
3. Beeldoptimalisatie
1. Druk op
om SmartImage op het
scherm te tonen;
3.1 SmartImage
2. Druk op
om te schakelen tussen
EasyRead, Kantoor, Foto, Film, Spel,
Economie, LowBlue-modus en Uit.
Wat is het?
3. Het menu van SmartImage blijft
5 seconden op het scherm staan.
U kunt ook op OK drukken om de
keuze te bevestigen.
Er zijn meerdere selecties: EasyRead,
Kantoor, Foto, Film, Spel, Economie,
LowBlue-modus en Uit.
SmartImage geeft voorinstellingen
die de weergave optimaliseren
voor verschillende soorten inhoud,
waarbij de helderheid, contrast, kleur
en scherpte dynamisch in real time
worden aangepast. Wanneer u werkt
met teksttoepassingen, beelden
weergeeft of een video bekijkt, biedt
Philips SmartImage fantastische,
geoptimaliseerde monitorprestaties.



Waarom heb ik het nodig?

U wilt een monitor die een
geoptimaliseerde weergave biedt
van al uw favoriete inhoudstypes.
De SmartImage-software past de
helderheid, het contrast, de kleur en
de scherpte dynamisch aan in real time
om de kijkervaring met uw monitor te
verbeteren.



 

• EasyRead: Helpt het lezen
verbeteren van op tekst gebaseerde
applicaties zoals PDF-ebooks. Door
een speciaal algoritme toe te passen
dat het contrast en de randscherpte
van tekstinhoud verhoogt, wordt
het scherm geoptimaliseerd
voor ontspannen lezen door de
helderheid, het contrast en de
kleurtemperatuur van de monitor
aan te passen.
• Office (Kantoor): Verbetert de tekst
en houdt de helderheid laag voor
een betere leesbaarheid en minder
belasting op de ogen. Hiermee
wordt de leesbaarheid en de
productiviteit aanmerkelijk verbeterd
terwijl u werkt met spreadsheets,
PDF-bestanden, gescande
artikelen en andere gebruikelijke
kantoortoepassingen.
Hoe werkt het?
SmartImage is een exclusieve,
toonaangevende technologie van
Philips die de inhoud op uw scherm
analyseert. Op basis van het scenario
dat u selecteert, verbetert SmartImage
op een dynamische manier het contrast,
de kleur, de verzadiging en de scherpte
van beelden om de weergegeven
inhoud te verbeteren, en dit alles in real
time met één druk op de knop.
Hoe activeer ik SmartImage?
11
3. Beeldoptimalisatie
• Photo (Foto): Dit profiel combineert
kleurverzadiging, dynamisch contrast
en scherpte voor het weergeven
van foto’s en andere beelden
met een opmerkelijke helderheid
in levendige kleuren – zonder
spookbeelden en fletse kleuren.
• Movie (Film): Verbeterde helderheid,
diepere kleurverzadiging, dynamisch
contrast en een messcherp beeld
toont alle details in de donkere
partijen van uw video’s zonder dat
de kleuren verdwijnen in de lichtere
partijen van het beeld. Er blijven
dynamische natuurlijke waarden
voor de ultieme videoweergave.
• Game (Spel): Schakel het overdrivecircuit uit voor de beste reactietijd,
verminder gekartelde randen
voor snel bewegende objecten
op het scherm, verbeter de
contrastverhouding voor een helder
en donker schema. Dit profiel biedt
de beste spelervaring voor gamers.
• Economy (Economie): In dit profiel
worden helderheid en contrast
bijgesteld en de verlichting
verbeterd voor de juiste weergave
van dagelijkse kantoortoepassingen
en minder energieverbruik.
Opmerking
Philips LowBlue-modus, modus 2
compatibiliteit met TUV Low Blue Lightcertificering. U kunt naar deze modus
gaan door gewoon op de sneltoets
te drukken. Druk dan op om de LowBlue-modus te selecteren. Zie bovenstaande SmartImage-selectiestappen.
3.2 SmartContrast
Wat is het?
Unieke technologie die de getoonde
gegevens dynamisch analyseert en
automatisch de contrastverhouding
van een monitor optimaliseert voor
maximale helderheid en genot, met
een hogere verlichting voor heldere,
scherpere en duidelijke beelden of juist
minder verlichting voor beelden op een
donkere achtergrond.
Waarom heb ik het nodig?
U wilt de beste visuele heldergheid
en het beste zichtcomfort,
ongeacht welke gegevens u toont.
SmartContrast stelt het contrast en de
achtergrondverlichting dynamisch bij
voor een helder, duidelijk en scherp
spel of videobeeld en een duidelijk
leesbare tekst voor het kantoor. Door
het energieverbruik te verminderen,
bespaart u energie en verlengt u de
levensduur van de monitor.
• LowBlue Mode (modus Laag
blauwlicht): Modus Laag blauwlicht
voor gemakkelijke productiviteit
op de ogen. Onderzoeken
hebben aangetoond dat
UV-stralen oogschade kunnen
veroorzaken, Ook blauwlichtstralen
met korte golflengte kunnen
oogschade veroorzaken en het
gezichtsvermogen na verloop van
tijd te beïnvloeden. De instelling
Modus Laag blauwlicht van Philips,
ontwikkeld voor uw welzijn, gebruikt
een slimme softwaretechnologie om
schadelijk kortgolvig blauw licht te
verminderen.
• Off (Uit): Geen optimalisatie door
SmartImage.
Hoe werkt het?
Wanneer u SmartContrast activeert,
analyseert deze de inhoud die u
weergeeft in real time om kleuren
aan te passen en de intensiteit van
de achtergrondverlichting te beheren.
Deze functie zal het contrast dynamisch
verbeteren voor een fantastische
entertainmentervaring tijdens het
weergeven van video’s of het spelen van
games.
12
4. Technische specificaties
4. Technische specificaties
Beeld/Weergave
Schermtype monitor
Achtergrondverlichting
Beeldschermformaat
Beeldverhouding
Pixelpitch
SmartContrast
Responstijd (std.)
SmartResponse (std.)
Optimale resolutie
Kijkhoek (standaard)
Beeldverbetering
Beeldschermkleuren
Verticale
vernieuwingsfrequentie
Horizontale frequentie
sRGB
Flikkervrij
Modus Laag blauwlicht
IPS-technologie
W-LED-systeem
23,8" B (60,5 cm)
16:9
0,275 x 0,275 mm
10,000,000:1
8ms (GtG_BW)
5ms (GtG)
1920 x 1080 @ 60Hz
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
SmartImage
16,7 M
50Hz - 76Hz
30kHz - 83kHz
JA
JA
JA
Aansluitingen
Signaalingang
Ingangssignaal
Audio in/uit
Gemak
Ingebouwde luidspreker
(std.)
243V7QS: VGA(Analoog), DVI(Digitaal)
243V7QDS, 243V7QDA: VGA(Analoog), DVI(Digitaal),
HDMI(Digitaal)
243V7QJA: DP1.2(Digitaal), HDMI1.4(Digitaal),
VGA(Analoog)
Aparte sync, Sync op groen
243V7QDA, 243V7QJA: PC audio in, oortelefoon uit
243V7QDS: HDMI audio-uitgang
2W x 2 (243V7QDA, 243V7QJA)
243V7QS, 243V7QDS:
Gebruiksgemak
OSD-talen
Andere voordelen
243V7QDA, 243V7QJA:
Engels, Duits, Spaans, Grieks, Frans, Italiaans,
Hongaars, Nederlands, Portugees, Portugees
(Braziliaans), Pools, Russisch, Zweeds, Fins, Turks,
Tsjechisch, Oekraiens, Vereenvoudigd Chinees,
Japans, Koreaans, Grieks, Traditioneel Chinees
Kensington-slot
13
4. Technische specificaties
Beeld/Weergave
Plug & Play-compatibiliteit
VESA-montage
Standaard
Kantelen
DDC/CI, sRGB, Windows 7/ 8/ 8.1/10, Mac OSX
100 x 100 mm
-5 / +20
Voeding
Energieverbruik
Normaal gebruik
Slaapstand (Stand-by)
Uit
Warmtedissipatie*
Normaal gebruik
Slaapstand (Stand-by)
Uit
LED-indicator voeding
Voeding
Afmetingen
Product met voet (BxHxD)
Product zonder voet
(BxHxD)
Product met verpakking
(BxHxD)
Gewicht
Product met voet
Product zonder voet
Product met verpakking
Bedrijfsconditie
Temperatuurbereik (in werking)
Relatieve vochtigheid (in
bedrijf)
Atmosferische druk (in
bedrijf)
Temperatuurbereik
(niet in werking)
Relatieve vochtigheid
(niet in werking)
Netvoeding 100 Netvoeding 115
Netvoeding 230
V wisselspanV wisselspanV wisselspanning, 50 Hz
ning, 50 Hz
ning, 50 Hz
21,29W (std.)
21,39W (std.)
21,49W (std.)
<0,5W
<0,5W
<0,5W
<0,5W
<0,5W
<0,5W
Netvoeding 100 Netvoeding 115
Netvoeding 230
V wisselspanV wisselspanV wisselspanning, 50 Hz
ning, 50 Hz
ning, 50 Hz
72,66 BTU/u
73,00 BTU/u
73,34 BTU/u
(std.)
(std.)
(std.)
<1,71 BTU/u
<1,71 BTU/u
<1,71 BTU/u
<1,71 BTU/u
<1,71 BTU/u
<1,71 BTU/u
Ingeschakeld: Wit, Stand-by/Slaapstand: Wit (knipperend)
Ingebouwd 100-240 V wisselspanning, 50-60 Hz
540 x 415 x 209 mm
540 x 325 x 45 mm
588 x 465 x 115 mm
3,50 kg
3,10 kg
4,42 kg
0°C tot 40 °C
20% tot 80%
700 tot 1060hPa
-20°C tot 60°C
10% tot 90%
14
4. Technische specificaties
Atmosferische druk (Buiten
bedrijf)
500 tot 1060hPa
Milieu
ROHS
EPEAT
Verpakking
Specifieke substanties
EnergyStar
Compliantie en standaarden
JA
JA (zie opmerking 1 voor meer details)
100% recyclebaar
100% PVC-/BFR-vrije behuizing
JA
Regelgevende
goedkeuringen
CU, Semko, CCC, CECP, ETL, ISO9241-307, WEEE,
TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM,
UKRAINIAN, VCCI CLASS B(243V7QD), KCC(243V7QD),
BSMI(243V7QD)
Behuizing
Kleur
Deklaag
Zwart
Patroon
Opmerking
1. EPEAT Gold of Zilver is alleen geldig waar Philips het product registreert. Bezoek
www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
2. Deze gegevens kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Ga naar www.philips.
com/support om de laatste versie van de folder te downloaden.
3. De slimme reactietijd is de optimale waarde van GtG- of GtG (BW)-tests.
15
4. Technische specificaties
het beste resultaat geeft bij de eigen
resolutie van 1920 x 1080 bij 60Hz.
Volg dit advies voor de resolutie
om de beste weergavekwaliteit te
verkrijgen.
4.1 Resolutie & vooringestelde
standen
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz (analoge
ingang)
1920 x 1080 bij 60 Hz (digitale
ingang)
Aanbevolen resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz (analoge
ingang)
H. freq
(kHz)
Resolutie
V. freq (Hz)
31,47
720x400
70,09
31,47
640x480
59,94
35,00
640x480
66,67
37,86
640x480
72,81
37,50
640x480
75,00
35,16
800x600
56,25
37,88
800x600
60,32
48,08
800x600
72,19
46,88
800x600
75,00
47,73
832x624
74,55
48,36
1024x768
60,00
56,48
1024x768
70,07
60,02
1024x768
75,03
44,77
1280x720
59,86
60,00
1280x960
60,00
63,89
1280x1024
60,02
79,98
1280x1024
75,03
55,94
1440x900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680x1050
59,95
67,50
1920x1080
60,00
Opmerking
Houd er rekening mee dat het scherm
16
5. Voedingsbeheer
5. Voedingsbeheer
Als uw computer is uitgerust met een
VESA DPM-compatibele grafische kaart
of de daarbij behorende software,
kan de monitor automatisch het
energieverbruik verminderen als deze
niet in gebruik is. Komt er dan invoer
van een toetsenbord, muis of ander
invoerapparaat, wordt de monitor
automatisch geactiveerd. Onderstaande
tabel toont het energieverbruik en de
wijze waarop de energiebesparing
gesignaleerd wordt:
Definitie van energieverbruik
VESA-stand Video H-sync V-sync
Actief
AAN
Ja
Ja
Slaapstand
UIT
Nee
Nee
Uitschakelen
UIT
-
-
Opgenomen
Led-kleur
vermogen
21,39 W
(norm.)
26,64 W
(max.)
Wit
0,5 W
Wit
(standaard) (knippert)
0,5 W
(standaard)
UIT
De volgende instelling wordt gebruikt
om het stroomverbruik op deze monitor
te meten.
• Oorspronkelijke resolutie: 1920 x
1080
• Contrast: 50%
• Helderheid: 100%
• Kleurtemperatuur: 6500k met
volledig wit patroon
Opmerking
Deze gegevens kunnen worden
gewijzigd zonder kennisgeving.
17
6. Klantenzorg en garantie
Een pixel, of beeldelement, is
samengesteld uit drie subpixels in de
hoofdkleuren rood, groen en blauw.
Een groot aantal pixels samen vormen
een beeld. Wanneer alle subpixels van
een pixel verlicht zijn, verschijnen de
drie gekleurde subpixels samen als
een enkele witte pixel. Wanneer ze
allemaal donker zijn, verschijnen de
drie gekleurde subpixels samen als
één zwarte pixel. Andere combinaties
van verlichte en donkere subpixels
verschijnen als enkele pixels van andere
kleuren.
6. Klantenzorg en
garantie
6.1 Het beleid van Philips m.b.t.
pixeldefecten in platte
beeldschermen
Philips streeft ernaar producten van
de hoogste kwaliteit te leveren. Wij
gebruiken een aantal van de meest
geavanceerde productieprocessen
in de branche en oefenen strikte
kwaliteitscontrole uit. Defecte pixels
of subpixels op de TFT-schermen
die voor platte monitorschermen
gebruikt worden, zijn echter soms niet
te vermijden. Geen enkele fabrikant
kan garanderen dat alle schermen vrij
zijn van pixeldefecten, maar Philips
garandeert dat elke monitor die een
onaanvaardbaar aantal defecten heeft,
onder garantie zal worden gerepareerd
of vervangen. Deze mededeling geeft
uitleg over de verschillende soorten
pixeldefecten en definieert het
aanvaardbare defectenniveau voor elk
soort. Om in aanmerking te komen voor
reparatie of vervanging onder garantie,
moet het aantal defecte pixels op
een TFT-scherm deze aanvaardbare
niveaus overstijgen. Bijvoorbeeld niet
meer dan 0,0004 % van de subpixels
in een monitor mag defect zijn. Omdat
sommige soorten of combinaties van
pixeldefecten eerder opgemerkt worden
dan anderen, stelt Philips bovendien de
kwaliteitsnormen daarvoor nog hoger.
Deze garantie is wereldwijd geldig.
Soorten pixeldefecten Pixel- en subpixeldefecten verschijnen
op verschillende manieren op het
scherm. Er zijn twee categorieën
pixeldefecten en een aantal
verschillende soorten subpixeldefecten
in elke categorie.
Lichte punt-defecten
Lichte punten verschijnen als pixels
of subpixels die altijd verlicht of 'aan'
staan. Dit betekent dat een licht punt
een subpixel is die duidelijk afsteekt op
het scherm als de monitor een donker
patroon weergeeft. Dit zijn de mogelijke
soorten defecten van lichte punten.
Eén verlichte rode, groene of blauwe
subpixel.
subpixel
pixel
Pixels en subpixels
18
6. Klantenzorg en garantie
Nabijheid van pixeldefecten Twee naast elkaar gelegen verlichte
subpixels:
-- rood + blauw = paars
-- rood + groen = geel
Omdat pixel- en subpixeldefecten van
hetzelfde soort die dicht bij elkaar in
de buurt zijn eerder opgemerkt kunnen
worden, specificeert Philips ook de
toleranties voor de nabijheid van
pixeldefecten.
-- groen + blauw = cyaan (lichtblauw)
Drie naast elkaar gelegen verlichte
subpixels (één witte pixel).
Opmerking
Een rood of blauw licht punt moet
meer dan 50 procent helderder zijn dan
aangrenzende punten, terwijl een groen
licht punt 30 procent helderder is dan
aangrenzende punten.
Zwarte punt-defecten
Zwarte punten verschijnen als pixels of
subpixels die altijd donker of 'uit' staan.
Dat wil zeggen dat een zwarte pixel een
subpixel is die op het scherm opvalt als
de monitor een lichtpatroon weergeeft.
Dit zijn de mogelijke soorten zwarte
punt-defecten.
19
6. Klantenzorg en garantie
Pixeldefecttoleranties
Om in aanmerking te komen voor reparatie of vervanging als gevolg van defecte pixels
tijdens de garantieperiode, moet een TFT-scherm in een monitor van Philips defecte
pixels of subpixels hebben die de tolerantie in de volgende tabel overschrijden.
HELDERE PUNTDEFECTEN
1 heldere subpixel
2 heldere subpixels naast elkaar
3 heldere subpixels naast elkaar (een wit pixel)
Afstand tussen twee heldere punten*
Totaal aantal heldere punten van alle soorten
ACCEPTABEL NIVEAU
3
1
0
>15mm
3
ZWARTE PUNTEN
1 donkere subpixel
2 donkere subpixels naast elkaar
3 donkere subpixels naast elkaar
Afstand tussen twee zwarte punt-defecten*
Totaal aantal zwarte punt-defecten van alle types
ACCEPTABEL NIVEAU
5 of minder
2 of minder
0
>15mm
5 of minder
TOTAAL AANTAL DEFECTE PUNTEN
Totaal aantal heldere punten van alle types
ACCEPTABEL NIVEAU
5 of minder
Opmerking
1. 1 of 2 defecte subpixels naast elkaar komen overeen met 1 defect punt
2. Deze monitor voldoet aan ISO9241-307 (ISO9241-307: Analyse- en
beproevingsmethoden ter verificatie van het voldoen aan de ergonomische eisen
voor elektronische beeldschermen)
3. ISO9241-307 is de opvolger van de voormalige ISO13406-standaard, die
op 13 november 2008 ingetrokken is door de International Organisation for
Standardisation (ISO).
20
6. Klantenzorg en garantie
6.2Klantenzorg en garantie
Voor informatie over de garantiedekking en de vereisten voor extra ondersteuning die
geldig is voor uw regio, kunt u terecht op de website www.philips.com/support of kunt
u contact opnemen met uw lokaal Philips Customer Care-centrum.
Als u voor een uitgebreide garantie uw algemene garantieperiode wilt uitbreiden,
wordt een Buiten garantie-servicepakket aangeboden via ons servicecentrum.
Als u gebruik wilt maken van deze service, moet u de service aanschaffen binnen 30
kalenderdagen na uw originele aankoopdatum. Tijdens de uitgebreide garantieperiode,
omvat de service het ophalen, repareren en terugsturen, maar de gebruiker zal
verantwoordelijk zijn voor alle opgelopen kosten.
Als de erkende servicepartner de vereiste reparaties niet kan uitvoeren onder het
aangeboden uitgebreide garantiepakket, zullen wij indien mogelijk alternatieve
oplossingen zoeken voor u, tot en met de uitgebreide garantieperiode die u hebt
aangeschaft.
Neem contact op met een vertegenwoordiger van de Philips klantenservice of met een
lokaal contactcentrum (via het klantnummer) voor meer details.
Het Philips-klantnummer is onderaan vermeld.
•
•
Lokale standaard
garantieperiode
Afhankelijk van
verschillende
regio's
•
•
Totale garantieperiode
•
Uitgebreide
garantieperiode
+ 1 jaar
•
Lokale standaard
garantieperiode +1
•
+ 2 jaar
•
•
+ 3 jaar
•
Lokale standaard
garantieperiode +2
Lokale standaard
garantieperiode +3
**Bewijs van originele aankoop en uitgebreide garantieaankoop vereist.
Opmerking
Raadpleeg de handleiding met belangrijke informatie voor de regionale servicehotline,
die beschikbaar is op de ondersteuningspagina van de Philips-website.
21
7. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
7. Problemen oplossen &
veelgestelde vragen
• Controleer of er geen pinnen van de
monitorkabel verbogen zijn.
7.1 Problemen oplossen
De knop AUTO werkt niet
• De auto-functie is alleen van
toepassing in de analoge VGAmodus. Als het resultaat niet
voldoet, kunt u handmatige
aanpassingen aanbrengen via het
OSD-menu.
• Zorg ervoor dat de computer
ingeschakeld is.
Deze pagina behandelt de
problemen die u als gebruiker zelf
kunt oplossen. Kunt u aan de hand
hiervan uw probleem niet oplossen,
neem dan contact op met een
servicevertegenwoordiger van Philips.
Opmerking
De Auto-functie is niet van toepassing
in de DVI-digitale modus omdat deze
functie niet nodig is.
Algemene problemen
Geen beeld (voedings-LED niet
opgelicht)
• Zorg ervoor dat het netsnoer op
het stopcontact aangesloten is en
achterop de monitor.
Zichtbare tekens van rook of vonken
• Voer geen stappen uit van de
probleemoplossing
• Zet de hoofdschakelaar op de
voorzijde van de monitor in de
stand OFF (UIT) en daarna weer op
ON (AAN).
• Koppel de monitor onmiddellijk
los van de voedingsbron voor uw
veiligheid.
• Neem onmiddellijk contact op met
de klantendienst van Philips.
Geen beeld (voedings-LED is wit)
• Zorg ervoor dat de computer
ingeschakeld is.
Beeldproblemen
Beeld staat niet in het midden
• Pas de beeldpositie aan met
de functie "Auto" in het OSDhoofdmenu.
• Controleer of de signaalkabel is
aangesloten op de computer.
• Controleer of er geen pinnen van
de monitorkabel verbogen zijn. Buig
ze voorzichtig recht of vervang de
kabel.
• Stel de beeldpositie in met Phase
(Fase)/Clock (Klok) onder Setup
(Instelling) in het OSD-hoofdmenu.
Dit is alleen geldig in de VGAmodus.
• De energiebesparing kan actief zijn
Het scherm vermeldt het volgende
Beeld trilt op het scherm
• Controleer of de signaalkabel goed
op de videokaart van de computer
bevestigd is.
Check cable connection
Er verschijnt verticale flikkering
• Controleer of de monitorkabel is
aangesloten op de computer. (zie
ook de snelle installatiegids).
22
7. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
enige tijd nadat de voeding werd
uitgeschakeld.
• Activeer altijd een programma met
een bewegende schermbeveiliging
wanneer u de monitor onbewaakt
achterlaat.
• Pas de beeldpositie aan met
de functie "Auto" in het OSDhoofdmenu.
• Activeer altijd een toepassing voor
het periodiek vernieuwen van het
scherm als u uw LCD-monitor
ongewijzigde statische inhoud zal
weergeven.
• Elimineer de verticale balken met
Phase (Fase)/Clock (Klok) onder
Setup (Instelling) in het OSDhoofdmenu. Dit is alleen geldig in
de VGA-modus.
• Ernstige symptomen van een
"ingebrand beeld", "nabeeld"
of "schaduwbeeld" zullen niet
verdwijnen en kunnen niet worden
hersteld. Dergelijke schade wordt
niet door de garantie gedekt.
Horizontaal geflikker in het beeld
• Pas de beeldpositie aan met
de functie "Auto" in het OSDhoofdmenu.
Beeld is vervormd. Tekst is wazig en
gerafeld.
• Zet de beeldresolutie van de
computer op dezelfde waarde als
de aanbevolen waarde voor de
monitor.
• Elimineer de verticale balken met
Phase (Fase)/Clock (Klok) onder
Setup (Instelling) in het OSDhoofdmenu. Dit is alleen geldig in
de VGA-modus.
Groene, rode, blauwe, zwarte en witte
punten op het scherm
• De resterende punten zijn een
normaal kenmerk van de LCDschermen die in de moderne
technologie worden gebruikt.
Raadpleeg het pixelbeleid voor
meer informatie.
Het beeld is wazig, onduidelijk of te
donker
• Stel contrast en helderheid bij met
het OSD-menu.
Er verschijnt een "nabeeld" of
"geestbeeld" door "inbranden", zelfs
na het uitschakelen.
• Een ononderbroken weergave van
stilstaande of statische beelden
gedurende een langere periode
kan een "ingebrand beeld",
"nabeeld" of "schaduwbeeld"
veroorzaken. "Inbranden",
"nabeelden" of "spookbeelden"
is een bekend verschijnsel in de
technologie van LCD-schermen.
In de meeste gevallen verdwijnt
dit "ingebrand beeld", "nabeeld"
of "schaduwbeeld" geleidelijk
Het "voedingslampje" is te sterk en
stoort
• U kunt het "voedingslampje"
aanpassen met de instelling voor
de voedings-LED in het OSDhoofdmenu.
Raadpleeg de lijst van
Klanteninformatiecentra en neem
contact op met een vertegenwoordiger
van Philips klantenservice voor meer
informatie.
23
7. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
Ant.:De aanbevolen
vernieuwingsfrequentie voor
een lcd-monitor is 60 Hz. Ziet u
storingen op het scherm, dan kunt
u dit instellen tot 75 Hz om te zien
of dat het probleem oplost.
7.2 Algemene veelgestelde
vragen
V1: Wat moet ik doen als de monitor
na installatie het bericht "Cannot
display this video mode" (Kan
deze videomodus niet weergeven)
toont?
Ant.:De aanbevolen resolutie voor deze
monitor: 1920 x 1080 @60 Hz.
• Maak alle kabels los en sluit de
computer aan op de monitor die u
vroeger gebruikte.
V3: Waarvoor zijn de inf- en
icm-bestanden op de
handleiding? Hoe installeer ik de
stuurprogramma’s (.inf en .icm)?
Ant.:Dit zijn de
’stuurprogrammabestanden voor
de monitor. Volg de instructies
in de handleiding om ze te
installeren. De computer kan u
om de monitorstuurprogramma’s
vragen (.inf- en .icmbestanden) of om een schijf met
stuurprogramma’s als u de monitor
voor het eerst installeert.
• Windows Start Menu (startmenu van
Windows): Settings/Control Panel
(Instellingen/ Configuratiescherm).
Selecteer het pictogram Display
(Beeldscherm) in het Control Panel
Window (Configuratiescherm).
Selecteer het tabblad "Settings"
(Instellingen) in het venster Display
Control Panel (Eigenschappen
voor Beeldscherm). Verplaats de
schuifregelaar in het vak "desktop
area" (Beeldschermresolutie) naar
1920 x 1080 pixels
V4: Hoe stel ik de resolutie in?
Ant.:Het stuurprogramma van uw
videokaart/grafische kaart en de
monitor bepalen samen welke
resoluties mogelijk zijn. U kunt
de gewenste resolutie selecteren
in het Configuratiescherm van
Windows® met de "Eigenschappen
van Beeldscherm".
• Klik op "Advanced Properties"
(Geavanceerd) en zet de
Vernieuwingsfrequentie op 60 Hz.
Klik daarna op OK.
V5: Wat doe ik als ik in de war raak
met de monitorinstellingen via het
OSD?
Ant.:Druk op de knop OK en selecteer
"Reset" (Beginwaarden) om de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen
te herstellen.
• Herstart de computer en herhaal
stappen 2 en 3 om te controleren of
de computer nu is ingesteld op 1920
x 1080 @60Hz.
• Sluit de computer weer af, verwijder
de oude monitor en sluit de Philips
lcd-monitor weer aan.
V6: Is het LCD-scherm bestand tegen
krassen?
Ant.:Het is doorgaans aanbevolen het
beeldschermoppervlak niet bloot
te stellen aan schokken en contact
met scherpe of botte voorwerpen.
Hanteert u de monitor, zorg er
dan voor dat er geen druk op het
beeldschermoppervlak wordt
• Zet de monitor en daarna de
computer weer aan.
V2: Wat is de aanbevolen
vernieuwingsfrequentie voor een
lcd-monitor?
24
7. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
uitgeoefend. Dit kan de garantie
nadelig beïnvloeden.
Opmerking
Een meting van de lichtkleur die
uitgestraald wordt door een object
terwijl het wordt verwarmd. Deze
waarde wordt uitgedrukt in de absolute
temperatuurschaal (in kelvin). Een lage
temperatuur, zoals 2004K is rood, een
hoge temperatuur als 9300K is blauw.
Een neutrale temperatuur is wit, bij
6504K.
V7: Hoe maak ik het LCD-scherm
schoon?
Ant.:Voor normale
schoonmaakwerkzaamheden
gebruikt u een schone, zachte
doek. Eventueel kunt u
isopropanol gebruiken. Gebruik
geen andere schoonmaakmiddelen
zoals ethanol, aceton, hexaan enz.
V9: Kan ik de lcd-monitor op elke
computer, elk werkstation en elke
Mac aansluiten?
Ant.:Ja. Alle Philips lcd-monitoren
zijn volledig compatibel met
standaardcomputers, Macs en
werkstations. Het kan nodig zijn
een verloopstuk te gebruiken voor
het aansluiten van de monitor op
een Mac. Neem contact op met
uw Philips-leverancier voor meer
informatie.
V8: Kan ik de kleurinstelling van de
monitor veranderen?
Ant.:Ja, u verandert de kleurinstelling
met het OSD-menu als volgt.
• Druk op "OK" om het OSD-menu
(On Screen Display) weer te geven.
• Druk op de "Down Arrow" (Pijl
omlaag) om de optie "Color" (Kleur)
te selecteren en druk vervolgens
op "OK" om de kleurinstelling te
openen. Er zijn drie instellingen,
zoals hieronder weergegeven.
V10: Zijn Philips lcd-monitoren Plugand-Play?
Ant.:Ja, de monitoren zijn compatibel
met Plug-and-Play van Windows
7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10, Mac OSX
1. Color Temperature
(Kleurtemperatuur); de twee
instellingen zijn 6500K en
9300K. In het bereik van 6500K
lijkt het scherm "warm", met
een roodwitte kleurtoon, terwijl
een temperatuur van 9300K een
"koele, blauwwitte, toon geeft".
V11: Wat is inbranden, wat is een
nabeeld of geestbeeld op een lcdpaneel?
Ant.:Een ononderbroken weergave van
stilstaande of statische beelden
gedurende een langere periode
kan een "ingebrand beeld",
"nabeeld" of "schaduwbeeld"
veroorzaken. "Inbranden",
"nabeelden" of "spookbeelden"
is een bekend verschijnsel in de
technologie van LCD-schermen.
In de meeste gevallen verdwijnt
dit "ingebrand beeld", "nabeeld"
of "schaduwbeeld" geleidelijk
enige tijd nadat de voeding werd
uitgeschakeld.
2. sRGB; dit is een
standaardinstelling voor de
juiste kleuruitwisseling tussen
verschillende apparaten (zoals
digitale camera’s, monitors,
printers, scanners enz.)
3. User Define (Door gebruiker
gedefinieerd); de gebruiker kan
zijn/haar voorkeurskleur kiezen
door rood, blauw en groen in te
stellen.
25
7. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
Activeer altijd een programma met
een bewegende schermbeveiliging
wanneer u de monitor onbewaakt
achterlaat.
Activeer altijd een toepassing voor
het periodiek vernieuwen van het
scherm als u uw LCD-monitor
ongewijzigde statische inhoud zal
weergeven.
Monitor control unlocked
Waarschuwing
Wordt er geen screensaver
of een periodieke
beeldvernieuwingstioepassing
geactiveerd, dan kan dat resulteren
in “inbranden’, een “nabeeld” of
“spookbeelden”. Deze schade verdwijnt
niet meer en kan niet gerepareerd
worden. Deze schade wordt niet door
de garantie gedekt.
V12: Waarom toont het scherm geen
scherpe tekst en zijn de tekens
gerafeld?
Ant.:Uw LCD-monitor werkt het beste
met de eigen resolutie van 1920
x 1080 @60 Hz. Voor het beste
resultaat gebruikt u deze resolutie.
V13: Hoe kan ik mijn sneltoets
ontgrendelen/vergrendelen?
Ant.:
Houd de knop
gedurende
10 seconden ingedrukt om de
sneltoets te ontgrendelen/
vergrendelen. Als u dat
doet verschijnt het bericht
"Opgelet" op het scherm
om de ontgrendelings-/
vergrendelingsstatus weer te
geven zoals in de onderstaande
afbeeldingen.
Monitor controls locked
26
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden.
Dit product werd geproduceerd en op de markt gebracht door en
in naam van Top Victory Investments Ltd. of een van zijn dochtermaatschappijen. Top Victory Investments Ltd. is de volmachtgever met betrekking tot dit product. Philips en het Philips Shield
Emblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips
N.V., gebruikt onder licentie.
De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Versie: M7243V1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement