Philips 272P7VPTKEB/00, 272P7VPTKEB/01 User manual

Philips 272P7VPTKEB/00, 272P7VPTKEB/01 User manual
Brilliance
272P7
www.philips.com/welcome
NLGebruikershandleiding
Klantenzorg en garantie
Problemen oplossen &
veelgestelde vragen
1
28
32
Inhoudsopgave
1.
Belangrijk �������������������������������������� 1
1.1 Voorzorgsmaatregelen en
onderhoud ������������������������������������ 1
1.2 Beschrijving van notaties ���������� 3
1.3 Verwijderen van product en
verpakkingsmateriaal ����������������� 3
2. De monitor instellen ������������������ 5
2.1Installatie ��������������������������������������� 5
2.2 De monitor bedienen �����������������7
2.3MultiView �������������������������������������� 11
2.4 Verwijder de monitorvoet voor
VESA-montage ���������������������������14
3.Beeldoptimalisatie ������������������� 15
3.1SmartImage ��������������������������������� 15
3.2SmartContrast ����������������������������� 17
4.PowerSensor™ ��������������������������� 18
5. Ingebouwde webcam met
microfoon ����������������������������������20
5.1 Systeemvereisten pc ���������������20
5.2 Het apparaat gebruiken ���������20
6.Doorlusschakeling �������������������� 22
7. Technische specificaties ��������� 23
7.1 Resolutie & vooringestelde
standen ���������������������������������������26
8.Voedingsbeheer ����������������������� 27
9. Klantenzorg en garantie ��������� 28
9.1 Het beleid van Philips m.b.t.
pixeldefecten in platte
beeldschermen �������������������������28
9.2 Klantenzorg en garantie ����������� 31
10. Problemen oplossen &
veelgestelde vragen ���������������� 32
10.1Problemen oplossen ��������������� 32
10.2Algemene veelgestelde
vragen ������������������������������������������ 33
1. Belangrijk
1. Belangrijk
•
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
op de kast niet worden afgesloten.
Deze elektronische gebruikershandleiding
is bedoeld voor iedereen die de Philipsmonitor gebruikt. Neem uw tijd om deze
gebruikershandleiding te lezen voordat
u de monitor gebruikt. Deze bevat
belangrijke informatie en opmerkingen
betreffende de bediening van uw monitor.
•
Let er bij de plaatsing van de monitor
op dat de stekker en het stopcontact
gemakkelijk toegankelijk zijn.
•
Als u de monitor uitschakelt door
het netspanningssnoer of de
gelijkspanningskabel los te nemen,
dient u voor een normale werking
6 seconden te wachten alvorens
het netspanningssnoer of de
gelijkspanningskabel weer aan te
sluiten.
•
Gebruik altijd de door Philips
meegeleverde, goedgekeurde
voedingskabel. Als uw voedingskabel
ontbreekt, neem dan contact op
met uw lokale servicecentrum. (Zie
Customer Care Consumer Information
Center)
•
Stel de monitor niet bloot aan heftige
vibraties of krachtige impact tijdens
het gebruik.
•
Laat de monitor tijdens gebruik of
vervoer nergens tegen botsen en laat
de monitor niet vallen.
Deze Philips-garantie is van toepassing, op
voorwaarde dat het product op de juiste
wijze gebruikt werd, in overeenstemming
met de bedieningsinstructies en na
overhandiging van de oorspronkelijke
factuur of het ontvangstbewijs dat de
datum van aankoop, de naam van de
dealer en het productienummer van het
product aangeeft.
1.1 Voorzorgsmaatregelen en
onderhoud
Waarschuwingen
Het gebruik van bedieningselementen,
aanpassingen of procedures die niet in
deze documentatie zijn vermeld, kunnen
leiden tot blootstelling aan schokken,
elektrische gevaren en/of mechanische
gevaren.
Onderhoud
Lees en volg deze instructies bij
het aansluiten en gebruiken van uw
computermonitor.
•
Om uw monitor tegen mogelijke
schade te beschermen, moet u geen
zware druk op het LCD-scherm
uitoefenen. Pak de monitor bij de
rand vast als u hem wilt verplaatsen;
til de monitor niet op met uw hand of
vingers op het LCD-scherm.
•
Haal de stekker uit het stopcontact als
u van plan bent de monitor gedurende
langere tijd niet te gebruiken.
•
Haal de stekker uit het stopcontact
als u de monitor wilt reinigen met een
licht vochtige doek. Het scherm mag
worden afgenomen met een droge
doek als de monitor is uitgeschakeld.
Gebruik voor de reiniging van
uw monitor geen organische
oplosmiddelen, zoals alcohol of
vloeistoffen op basis van ammoniak.
Gebruik
•
•
Plaats de monitor niet in rechtstreeks
zonlicht, krachtige directe lampen
en uit de buurt van andere
warmtebronnen. Langdurige
blootstelling aan een dergelijke
omgeving kan verkleuring en schade
aan de monitor opleveren.
Verwijder eventuele voorwerpen die
in ventilatieopeningen zouden kunnen
vallen of een goede koeling van de
elektronica van de monitor in de weg
staan.
1
1. Belangrijk
•
Stel de monitor ter voorkoming van
elektrische schok of permanente
schade aan het apparaat niet
bloot aan stof, regen, water of een
uitzonderlijk vochtige omgeving.
•
Maak de monitor, als deze toch nat is
geworden, zo snel mogelijk met een
droge doek droog.
•
Als er water of een andere stof van
buitenaf in de monitor terechtkomt,
schakel het apparaat dan direct uit en
haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder vervolgens het water of de
andere stof en stuur de monitor naar
een servicecentrum.
•
Bewaar of gebruik de monitor niet
op locaties die zijn blootgesteld
aan hitte, direct zonlicht of extreme
koude.
•
•
Waarschuwing
Het niet inschakelen van
schermbeveiliging of een toepassing die
het scherm periodiek ververst, kan ernstige
tekenen van "inbranden", "nabeelden"
de "spookbeelden" veroorzaken, die niet
verdwijnen en die niet hersteld kunnen
worden. Dergelijke schade wordt niet
door de garantie gedekt.
Service
Om de beste prestaties uit uw
monitor te halen en lange tijd plezier
te hebben van uw aankoop, dient
u de monitor te gebruiken op een
plaats die voldoet aan de volgende
voorwaarden op het gebied van
temperatuur en vochtigheid.
• Temperatuur: 0-40°C 32-104°F
• Vochtigheid: 20-80% relatieve
luchtvochtigheid
Belangrijke informatie betreffende
inbranden/spookbeelden
•
"Inbranden", "nabeelden" of
"spookbeelden" is een bekend
verschijnsel in de technologie van
LCD-schermen. In de meeste gevallen
verdwijnt dit "ingebrand beeld",
"nabeeld" of "schaduwbeeld"
geleidelijk enige tijd nadat de voeding
werd uitgeschakeld.
Activeer altijd een programma met
een bewegende schermbeveiliging
wanneer u de monitor onbewaakt
achterlaat. Activeer altijd een
toepassing voor de periodieke
schermvernieuwing als uw monitor
ongewijzigde statische inhoud zal
weergeven. Een ononderbroken
weergave van stilstaande of statische
beelden gedurende een langere
periode kan een "ingebrand beeld",
"nabeeld" of "schaduwbeeld"
veroorzaken.
•
Het deksel van de behuizing dient
alleen te worden geopend door
gekwalificeerd servicepersoneel.
•
Als u een document voor reparatie
of integratie nodig hebt, kunt u
contact opnemen met uw lokale
servicecentrum. (Zie het hoofdstuk
"Consumer Information Center")
•
Raadpleeg de "Technische
specificaties" voor informatie over het
transporteren.
•
Laat uw monitor niet in een auto/
kofferbak onder direct zonlicht achter.
Opmerking
Raadpleeg een servicetechnicus als de
monitor niet normaal werkt of als u er
niet zeker van bent welke procedure u
moet volgen als u de in deze handleiding
gegeven bedieningsinstructies hebt
opgevolgd.
2
1. Belangrijk
1.3 Verwijderen van product en
verpakkingsmateriaal
1.2 Beschrijving van notaties
In de volgende paragrafen worden de
notatiemethodieken beschreven die in dit
document worden gebruikt.
Voorschriften voor het verwijderen van afval
van elektrische en elektronische apparatuur AEEA
Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen
In deze handleiding kunt u tekstblokken
aantreffen die zijn voorzien van een
pictogram en waarin de tekst vet of cursief
is weergegeven. Deze alinea's bevatten
opmerkingen, voorzorgsmaatregelen of
waarschuwingen. Zij worden als volgt
gebruikt:
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Opmerking
Dit pictogram vestigt de aandacht op
belangrijke gegevens en adviezen die
u kunnen helpen uw computersysteem
effectiever te gebruiken.
Voorzichtig
Dit pictogram wijst u op informatie
waarin u wordt verteld hoe u mogelijke
hardwarebeschadiging of dataverlies kunt
vermijden.
Waarschuwing
Dit pictogram wijst op risico’s op lichamelijk
letsel en op informatie over het voorkomen
van dergelijke problemen.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
Sommige waarschuwingen zijn in een
andere lay-out weergegeven en niet van een
pictogram voorzien. In zulke gevallen betreft
het waarschuwingen die worden vermeld
omdat dit door een regulerende instantie is
voorgeschreven.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.
Taking back/Recycling Information for
3
1. Belangrijk
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, endof-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. De monitor instellen
Installeer de voet
2. De monitor instellen
1. Leg de monitor met het scherm omlaag
op een effen oppervlak. Let op dat u het
scherm niet krast of beschadigt.
2.1 Installatie
Inhoud verpakking
Brilliance
272P7
Quick
Start
272P
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Houd de voet met twee handen vast.
(1)Bevestig de voet voorzichtig aan
het VESA-montagegebied tot de
grendel de voet vastzet.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ps
www.philips.com/welcome
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
(2)Bevestig de voet voorzichtig aan
de standaard.
* CD
Power
*USB
*HDMI
*DP
(3)Draai de schroef op de onderkant
van de voet met uw vingers aan
zodat de kolom stevig op de voet
staat.
*Audio
*VGA
1
*mini DP
2
3
* Verschilt afhankelijk van de regio
Waarschuwingen
5
2. De monitor instellen
3. Sluit de signaalkabel van de monitor
aan op de videopoort op de
achterzijde van uw computer.
Aansluiten van uw monitor
USB
Fast Charger
11
4. Sluit de netvoedingskabels van uw
computer en van de monitor aan op
een stopcontact.
10
9
2
5. Zet de computer en de monitor
aan. Als er een beeld op de monitor
verschijnt, is de installatie voltooid.
12
1
MHL-HDMI
3
4
5
6
7
8
USB-hub
Om te voldoen met internationale
energienormen worden de USB-hub/
poorten van dit scherp uitgeschakeld
in de slaapstand en de uitgeschakelde
stand.
Aangesloten USB-apparaten werken
niet in deze staat.
Om de USB-functie blijvend "AAN" te
zetten, opent u het OSB-menu en kiest
u "USB standby mode" en "ON".
1 Kensington antidiefstalslot
2 MHL-HDMI-ingang
3 Display port ingang
4 mini Displayport-ingang
USB-laden
5 VGA-ingang
Dit scherm beschikt over USBpoorten die in staat zijn tot standaard
vermogensafgifte inclusief een
aantal met de USB-oplaadfunctie
(aangeduid met het energiepictogram
). U kunt deze poorten gebruiken
om bijvoorbeeld uw smartphone te
laden of om een externe harde schijf
te voeden. Het scherm moet altijd
AAN staan om deze functie te kunnen
gebruiken.
6 DisplayPort uitgang
7 Audio-ingang een aansluiting
oortelefoon
8 Voedingsingang
9 Voedingsschakelaar
10 USB upstream
11 USB downstream
12 Snelle USB-lader/USB-downstream
Sommige schermen van Philips laden
of voeden een apparaat mogelijk niet
als het naar de "slaapmodus” gaat
(witte Aan/Uit-LED knippert) Open in
dat geval het schermmenu en selecteer
“USB Standby Mode” (USB laden)
en schakel de functie vervolgens in
(standaard = Uit). Daarna blijven de
Aansluiten op de pc
1. Sluit de voedingskabel stevig aan
op de achterkant van de monitor.
2. Schakel uw computer uit en haal
de netvoedingskabel uit het
stopcontact.
6
2. De monitor instellen
USB-voedings- en oplaadfuncties actief
ook als de monitor naar de slaapstand
gaat.





2.2 De monitor bedienen
Beschrijving van de
bedieningsknoppen
8
9
10



 
  



Opmerking
Als u de monitor met de aan/uitschakelaar UITschakelt, schakelen alle
USB-poorten uit.
272P
Waarschuwing:
USB 2.4Ghz draadloze apparaten,
zoals een draadloze muis, toetsenbord
en hoofdtelefoon, kunnen storing
ondervinden door het snelle signaal van
USB 3.0-apparaten, wat kan resulteren
in een verminderde efficiëntie van de
radio-uitzending. Probeer in dat geval
de volgende methoden om de effecten
van de storing te helpen verminderen.
3
7 6
5
4
2
1
Schakel de monitor in en uit.
Toegang tot het OSD-menu.
Bevestig de OSD-aanpassing.
• Probeer USB 2.0-ontvangers uit de
buurt te houden van de USB3.0aansluiting.
Het OSD-menu aanpassen.
• Gebruik een standaard USBverlengkabel of een USB-hub om
de afstand tussen uw draadloze
ontvanger en de USB3.0-aansluiting
te vergroten.
USER
MULTIVIEW
Toets Gebruikersvoorkeur.
Pas uw eigen
voorkeursfunctie aan
in OSD zodat deze de
"gebruikerstoets"wordt.
PIP/PBP/Off (Uit)/Swap
(Wisselen)
Terugkeren naar het vorige
OSD-niveau.
7
2. De monitor instellen
Het OSD-menu
SmartImage-sneltoets.
U kunt kiezen uit 8 modi:
Office (Kantoor), Photo
(Foto), Movie (Film),
Game (Spel), Economy
(Economie), LowBlue Mode
(modus Laag blauwlicht)
SmartUniformity, en Off
(Uit).
Hieronder vindt u een algemeen
overzicht van de structuur van
On-Screen Display. U kunt dit als
referentie gebruiken als u later met de
verschillende aanpassingen werkt.
8 Activiteitslichtje webcam
9 2,0 megapixel Webcam
10 Microfoon
Beschrijving van On-Screen Display
Wat is een OSD (On-Screen Display)?
OSD (On-Screen Display) is een functie
in alle Philips LCD-monitors. Met
deze functie kan een eindgebruiker de
schermprestaties aanpassen of functies
van de monitors direct selecteren via
een instructievenster op het scherm.
Een gebruiksvriendelijke OSD-interface
zoals hieronder, wordt weergegeven:





 


Eenvoudige basisinstructies op de
bedieningsknoppen
In het bovenstaande OSD kunt u op de
knoppen
op de schuine kant van
de monitor drukken om de cursor te
verplaatsen en op OK drukken om de
keuze of wijziging te bevestigen.
8
2. De monitor instellen
Main menu
Sub menu
PowerSensor
On
LightSensor
Off
On
LowBlue Mode
On
0, 1, 2, 3, 4
Off
1, 2, 3
Off
Input
VGA
MHL-HDMI
DisplayPort
Mini DP
Picture
PIP/PBP
Audio
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan
On, Off
On, Off
PIP / PBP Mode
Off, PIP, PBP
PIP/ PBP Input
VGA, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
PIP Size
Small, Middle, Large
PIP Position
Swap
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right,
Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, MHL-HDMI, DisplayPort,
Mini DP
Audio Source
Color
Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
Color Temperature
sRGB
User Define
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Audio Source
Volume
Input
Setup
Auto
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
Displayport
1.1, 1.2
HDMI
1.4, 2.0
Reset
Yes, No
Information
9
2. De monitor instellen
Hoogteafstelling
Melding van de resolutie
Deze monitor is ontworpen voor
optimale prestaties met zijn
oorspronkelijke resolutie, 3840 x
2160 bij 60 Hz. Wordt de monitor
ingeschakeld met een andere resolutie,
dan verschijnt er een melding op het
scherm: Use 3840 × 2160 @ 60 Hz for
best results (Gebruik 3840 × 2160 @ 60
Hz voor het beste resultaat).
150mm
Dit bericht kan worden uitgeschakeld
onder Setup (Instellingen) in het OSDmenu.
Roteren
Fysieke functie
Kantelen
30
-5
0˚
90˚
Draaivoet
-175
+175
10
2. De monitor instellen
Hoe schakel ik MultiView met een
sneltoets in?
2.3 MultiView
1. Druk op de sneltoets
van het scherm.
op de rand
Wat is het?
Met Multiview is actieve dubbele
aansluiting en weergave mogelijk zodat
u tegelijkertijd met meerdere apparaten
zoals pc en notebook naast elkaar kunt
werken, zodat complexe multi-tasking
taken heel gemakkelijk verlopen.
2. Het Multiview keuzemenu verschijnt. Druk
op de knop ▲ of ▼ om een keuze te
maken.
Waarom heb ik het nodig?
Met het Philips MultiView-scherm met
zijn ultrahoge resolutie kunt u op een
comfortabele manier gebruikmaken
van een wereld aan verbindingen op
kantoor of thuis. Met dit scherm kunt u
eenvoudig gebruikmaken van meerdere
inhoudsbronnen op één scherm.
Bijvoorbeeld: U wilt live nieuws met
geluid volgen in het kleine venster,
terwijl u aan uw blog werkt, of u wilt
een Excel-bestand vanaf uw Ultrabook
bewerken terwijl u bent aangemeld
bij het beveiligde bedrijfsintranet om
bestanden vanaf een bureaublad te
benaderen.

 




3. Druk op de knop
om de keuze te
bevestigen en automatisch af te sluiten.
Hoe schakel ik MultiView met het
OSD-menu in?
U kunt de functie MultiView niet alleen
indrukken door op de sneltoets
op de rand van de monitor te drukken
maar u kunt deze ook in het OSD-menu
selecteren.
1. Druk op de knop
op de voorkant van
de rand om het OSD-menu te openen.
11
2. De monitor instellen


 

 

 

Open een subvenster
naast elkaar van een
andere signaalbron.
 

A
(main)
B
A
(main)
B

Als de subbron niet wordt
gevonden:

 
2. Druk op de knop ▲ of ▼ om het
hoofdmenu [PIP/PBP] te selecteren en druk
op de knop
.
Opmerking
De zwarte strook verschijnt bovenaan
en onderaan op het scherm voor de
correcte beeldverhouding wanneer u
in de PBP-modus. Als u verwacht het
volledige scherm naast elkaar te zien,
en de resoluties van uw apparaat aan
te passen als pop-upresolutie, worden
de 2 bronschermen van het apparaat
naast elkaar weergegeven zonder
zwarte stroken. Het analoge signaal
ondersteunt dit volledig scherm niet in
PBP-modus.
3. Druk op de knop ▲ of ▼ om het
hoofdmenu [PIP / PBP Mode (PIP / PBPmodus)] te selecteren en druk op de
knop
.
4. Druk op de knop ▲ of ▼ om [PIP] of
[PBP] te selecteren.
5. Nu kunt u teruggaan om de [PIP / PBP
Input (PIP / PBP-invoer)], [PIP Size (PIPgrootte)], [PIP Position (PIP-positie)] of
[Swap (Wisselen)] in te stellen.
6. Druk op de knop
bevestigen.
om de instelling te
• PIP / PBP Input (PIP / PBP-invoer): Als
keuze voor de subweergave kunt u
kiezen uit vijf verschillende videoingangen: [VGA], [MHL-HDMI],
[DisplayPort] en [Mini DP].
Zie de onderstaande tabel voor de
compatibiliteit van de hoofd/sub
ingangsbron.
MultiView in het OSD-menu
• PIP / PBP Mode (PIP / PBP-modus):
Multiview heeft twee standen: [PIP]
en [PBP].
[PIP]: Picture in Picture (Beeld in beeld)
Open een subvenster of
een andere signaalbron.
Als de subbron niet wordt
gevonden:
SUB SOURCE
POSSIBILITY (xl)
(Mogelijkheid voor
subbron)
MHL- Display Mini
Invoer VGA
HDMI Port
DP
VGA
●
●
●
●
MHL●
●
●
●
MAIN
HDMI
SOURCE
Display
(xl)
●
●
●
●
(hoofdbron) Port
Mini
●
●
●
●
DP
B
A (main)
A
B
(main)
• PIP Size (PIP-grootte): Als PIP is
ingeschakeld, kunt u kiezen uit drie
[PBP]: Picture by Picture (Beeld naast
beeld)
12
2. De monitor instellen
afmetingen voor de venstergrootte:
[Small (Klein)], [Middle (Midden)], [Large
(Groot)].
A (main)
B
A (main)
Small
Middle
Large
Opmerking
Als u de functie SWAP (WISSELEN)
uitvoert, worden de videobron en de
bijbehorende geluidsbron tegelijkertijd
omgewisseld.
• PIP Position (PIP-positie): Als PIP is
ingeschakeld, kunt u kiezen uit vier
posities voor het subvenster:
Linksboven
B
A
Rechtsboven
B
A (main)
(main)
Linksonder
B
A
Rechtsonder
A (main)
B
(main)
• Swap (Wisselen): De beeldbron voor
het hoofdbenster en de beeldbron
voor het subvenster worden
verwisseld.
Verwisselen bron A en B in de modus
[PIP]:
B
A (main)
A
↔
B (main)
Verwisselen bron A en B in de modus
[PBP]:
A
(main)
B
↔
B (main)
A
Off (Uit): De functie MultiView stoppen.
13
2. De monitor instellen
Opmerking
Deze monitor ondersteunt een
100mm x 100mm VESA-compatibele
montageinterface. VESAmontageschroef M4. Neem altijd
contact op met de fabrikant voor een
wandmontage.
2.4 Verwijder de monitorvoet
voor VESA-montage
Volg de onderstaande instructies
voordat u begint met het demonteren
van de monitorvoet, om eventuele
schade of letsel te voorkomen.
1. Trek de monitorvoet uit naar zijn
maximale hoogte.
100mm
100mm
2. Leg de monitor met het scherm
omlaag op een effen oppervlak.
Let op dat u het scherm niet krast
of beschadigt. Til vervolgens de
monitorvoet op.
3. Houd de ontgrendelknop ingedrukt,
kantel de voet en schuif deze naar
buiten.
14
3. Beeldoptimalisatie
Hoe activeer ik SmartImage?
3. Beeldoptimalisatie
3.1 SmartImage
Wat is het?
SmartImage geeft voorinstellingen
die de weergave optimaliseren
voor verschillende soorten inhoud,
waarbij de helderheid, contrast, kleur
en scherpte dynamisch in real time
worden aangepast. Wanneer u werkt
met teksttoepassingen, beelden
weergeeft of een video bekijkt, biedt
Philips SmartImage fantastische,
geoptimaliseerde monitorprestaties.
1. Druk op
om SmartImage op het
scherm te tonen.
2. Druk op
om te schakelen
tussen Office (Kantoor), Photo
(Foto), Movie (Film), Game (Spel),
Economy (Economie) en Off (Uit).
Waarom heb ik het nodig?
U wilt een monitor die een
geoptimaliseerde weergave biedt
van al uw favoriete inhoudstypes.
De SmartImage-software past de
helderheid, het contrast, de kleur en
de scherpte dynamisch aan in real time
om de kijkervaring met uw monitor te
verbeteren.
3. Het menu van SmartImage blijft 5
seconden op het scherm staan. U
kunt ook op "OK" drukken om de
keuze te bevestigen.
U hebt de keuze tussen zeven standen:
Office (Kantoor), Photo (Foto),
Movie (Film), Game (Spel), Economy
(Economie), LowBlue Mode (modus
Laag blauwlicht) en Off (Uit).
Hoe werkt het?
SmartImage is een exclusieve,
toonaangevende technologie van
Philips die de inhoud op uw scherm
analyseert. Op basis van het scenario
dat u selecteert, verbetert SmartImage
op een dynamische manier het contrast,
de kleur, de verzadiging en de scherpte
van beelden om de weergegeven
inhoud te verbeteren, en dit alles in real
time met één druk op de knop.
SmartImage
Office
Photo
Movie
Game
Economy
LowBlue Mode
SmartUniformity
ff
• Office (Kantoor): Verbetert de
tekst en houdt de helderheid laag
voor een betere leesbaarheid
en minder belasting op de ogen.
15
3. Beeldoptimalisatie
Hiermee wordt de leesbaarheid
en de productiviteit aanmerkelijk
verbeterd terwijl u werkt met
spreadsheets, PDF-bestanden,
gescande artikelen en andere
gebruikelijke kantoortoepassingen.
oogschade veroorzaken en het
gezichtsvermogen na verloop van
tijd te beïnvloeden. De instelling
Modus Laag blauwlicht van Philips,
ontwikkeld voor uw welzijn, gebruikt
een slimme softwaretechnologie
om schadelijk kortgolvig blauw licht
te verminderen.
• Photo (Foto): Dit profiel combineert
kleurverzadiging, dynamisch
contrast en scherpte voor het
weergeven van foto’s en andere
beelden met een opmerkelijke
helderheid in levendige kleuren
– zonder spookbeelden en fletse
kleuren.
• SmartUniformity: Wisselingen
in helderheid en kleur op
verschillende delen van een
scherm komen vaak voor bij LCDmonitoren. Uniformiteit wordt
gewoonlijk gemeten rond de
75-80 %. Door de functie Philips
SmartUniformity in te schakelen,
neemt de uniformiteit toe tot boven
de 95%. Dit zorgt voor consistenter
en waarheidsgetrouwer beelden.
• Off (Uit): Geen optimalisatie door
SmartImage.
• Movie (Film): Verbeterde
helderheid, diepere
kleurverzadiging, dynamisch
contrast en een messcherp beeld
toont alle details in de donkere
partijen van uw video’s zonder dat
de kleuren verdwijnen in de lichtere
partijen van het beeld. Er blijven
dynamische natuurlijke waarden
voor de ultieme videoweergave.
Opmerking
Philips LowBlue-modus, modus 2
compatibiliteit met TUV Low Blue Lightcertificering. U kunt naar deze modus
gaan door gewoon op de sneltoets
te drukken. Druk dan op om
de LowBlue-modus te selecteren.
Zie bovenstaande SmartImageselectiestappen.
• Game (Spel): Schakel het overdrivecircuit uit voor de beste reactietijd,
verminder gekartelde randen
voor snel bewegende objecten
op het scherm, verbeter de
contrastverhouding voor een helder
en donker schema. Dit profiel biedt
de beste spelervaring voor gamers.
• Economy (Economie): In dit profiel
worden helderheid en contrast
bijgesteld en de verlichting
verbeterd voor de juiste weergave
van dagelijkse kantoortoepassingen
en minder energieverbruik.
• LowBlue Mode (modus Laag
blauwlicht): Modus Laag blauwlicht
voor gemakkelijke productiviteit
op de ogen. Onderzoeken
hebben aangetoond dat
UV-stralen oogschade kunnen
veroorzaken, Ook blauwlichtstralen
met korte golflengte kunnen
16
3. Beeldoptimalisatie
3.2 SmartContrast
Wat is het?
Unieke technologie die de getoonde
gegevens dynamisch analyseert en
automatisch de contrastverhouding van
een monitor optimaliseert voor maximale
helderheid en genot, met een hogere
verlichting voor heldere, scherpere en
duidelijke beelden of juist minder verlichting
voor beelden op een donkere achtergrond.
Waarom heb ik het nodig?
U wilt de beste visuele heldergheid en het
beste zichtcomfort, ongeacht welke gegevens
u toont. SmartContrast stelt het contrast en
de achtergrondverlichting dynamisch bij
voor een helder, duidelijk en scherp spel of
videobeeld en een duidelijk leesbare tekst
voor het kantoor. Door het energieverbruik te
verminderen, bespaart u energie en verlengt
u de levensduur van de monitor.
Hoe werkt het?
Wanneer u SmartContrast activeert,
analyseert deze de inhoud die u
weergeeft in real time om kleuren
aan te passen en de intensiteit van
de achtergrondverlichting te beheren.
Deze functie zal het contrast dynamisch
verbeteren voor een fantastische
entertainmentervaring tijdens het
weergeven van video's of het spelen
van games.
17
4. PowerSensor™
4. PowerSensor™
PowerSensor moet u rechtstreeks voor
de monitor gaan zitten.
Hoe werkt het?
• PowerSensor werkt volgens het
principe van de overdracht en
ontvangst van onschadelijke
"infrarode" signalen om de
aanwezigheid van de gebruiker te
detecteren.
• Als de gebruiker zich voor de
monitor bevindt, werkt de monitor
normaal, volgens de door de
gebruiker bepaalde instellingen
zoals helderheid, contrast, kleur
enzovoort.
• Stel bijvoorbeeld dat de monitor
is ingesteld op 100 % helderheid,
dan vermindert de monitor het
energiegebruik automatisch met
80 % zodra de gebruiker van zijn
stoel opstaat en niet meer voor de
monitor zit.
• Als u verder dan 100 cm van de
monitor wilt zitten, moet u het
maximale detectiesignaal voor
afstanden tot 120 cm gebruiken.
(instelling 4)
• Omdat sommige donker gekleurde
kleding de neiging heeft om
infrarode signalen te absorberen
ook als de gebruiker zich binnen
100 cm van het scherm bevindt,
moet u de signaalsterkte verhogen
als u zwarte of andere donkere
kleding draagt.
Afstand tot
sensor
Sneltoets
3
Gebruiker zit voor Gebruiker niet
scherm
aanwezig
Liggend/staand
Watt
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Energiegebruik als hierboven beschreven is alleen ter referentie
Instelling
De bovenstaande illustraties zijn uitsluitend ter referentie, mogelijk
geven ze niet het exacte scherm van dit model weer.
Standaardinstellingen
PowerSensor is ontworpen om de
aanwezigheid van de gebruiker tussen
30 en 100 cm van het scherm en
binnen vijf graden links of rechts van de
monitor te detecteren.
Aangepaste instellingen
Als u liever buiten de hier genoemde
grenzen zit, moet u een hogere
signaalsterkte kiezen voor een optimale
efficiëntie van de detectie. Hoe hoger
de instelling is, des te sterker het
detectiesignaal wordt. Voor maximale
efficiëntie en de juiste detectie van de
De instellingen aanpassen
Als PowerSensor niet correct werkt
binnen of buiten het standaardbereik,
kunt u het op de volgende manier
afstemmen:
• Druk op de sneltoets voor
PowerSensor.
• De instelbalk verschijnt.
• Stel de instelling voor de detectie
van PowerSensor in op Setting/
instelling 4 en druk op OK.
18
4. PowerSensor™
• Test de nieuwe instelling om te zien
of PowerSensor u op de huidige
plaats correct detecteert.
• De functie PowerSensor is
ontworpen om alleen in de
liggende (horizontale) stand te
werken. Nadat PowerSensor is
ingeschakeld, schakelt het zichzelf
automatisch uit als de monitor in de
staande stand (90 graden/verticale
positie) gebruikt wordt. Het schakelt
zichzelf weer automatisch in als
de standaard horizontale stand
hersteld wordt.
Opmerking
Een handmatig geselecteerde modus
van PowerSensor blijft actief, behalve
wanneer deze opnieuw wordt
ingesteld of de standaardmodus
wordt teruggezet. Als u vindt dat
de PowerSensor te gevoelig is voor
bewegingen in de omgeving, moet u
een lagere signaalsterkte instellen.
Houd de sensorlens schoon. Als de
sensorlens vuil is, veegt u deze schoon
met alcohol om een vermindering van
de afstandsdetectie te voorkomen.
19
5. Ingebouwde webcam met microfoon
• Processor: 1,6 GHz of meer
5. Ingebouwde webcam
met microfoon
• RAM: 512 MB (voor XP) / 1 GB (voor
Vista en Windows7)
• Ruimte op harde schijf:minimaal
200 MB
Opmerking
De webcam werkt alleen als er een
USB-verbinding tussen de monitor en
de pc is.
• USB: USB 2.0 of hoger,
ondersteuning voor UVC/UAC
Met de webcam kunt u interactieve
video- en audiovergaderingen
over internet houden. Het vormt de
handigste en gemakkelijkste manier
voor zakenlieden om met collega's
wereldwijd te communiceren, wat veel
tijd en geld bespaart. Afhankelijk van
de gebruikte software kunt u ook foto's
maken, bestanden delen of alleen
de microfoon gebruiken zonder de
webcam in te schakelen. De microfoon
en het activiteitslampje bevinden zich
aan de zijkant van de webcam op de
rand van de monitor.
5.2 Het apparaat gebruiken
De Philips monitor met webcam stuurt
video- en geluidsgegevens door de
USB-poort. Schakel dit in door de USBkabel vanaf de pc aan te sluiten op de
USB-upstream van de USB-hub aan de
zijkant van de monitor.
• Sluit de USB-kabel aan op de
upstream van de USB-hub aan de
zijkant van de monitor vanaf de pc.
• Schakel de pc in en controleer of de
internetverbinding goed werkt.
• Download en activeer gratis
online-chatsoftware zoals Skype,
Internet Messenger, of gelijksoortig.
U kunt u ook abonneren op
specifieke software in het geval
van geavanceerder gebruik zoals
vergaderen enz.
272P
5.1 Systeemvereisten pc
• Besturingssysteem: Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows
Vista, Microsoft Windows XP (SP2),
en elk ander besturingssysteem
dat UVC/UAC (USB Video Class
compliant / Audio Class compliant)
onder de USB 2.0-standaard
ondersteunt
• De webcam is gebruiksklaar voor
chats of telefoongesprekken via
internetdiensten.
• Voer het gesprek door de
aanwijzingen van de software te
volgen.
20
5. Ingebouwde webcam met microfoon
Opmerking
Voor een videogesprek hebt u een
betrouwbare internetverbinding nodig,
een ISP, en software zoals Internet
messenger of een programma voor
videotelefoneren. Controleer eerst of
de persoon die u belt, compatibele
video-belsoftware heeft. De beelden geluidskwaliteit zijn afhankelijk van
de bandbreedte die aan weerskanten
beschikbaar is. De persoon die u belt,
moet over gelijksoortige apparatuur en
software beschikken.
21
6. Doorlusschakeling
6. Doorlusschakeling
Doorlusschakeling maakt het aansluiten
van meerdere monitoren mogelijk
Dit Philips-scherm is voorzien van
een DisplayPort 1.2 interface waarmee
doorlusschakeling naar meerdere
schermen mogelijk is. Nu kunt u
serieschakelen en meerdere monitoren
gebruiken via een enkele kabel van het
ene scherm naar het volgende.
Het scherm in serie schakelen
• Sluit de DisplayPort-kabel aan op
de mini DP- of DP-poort vanaf de
laptop
• Om in serie te schakelen naar het
2de scherm, sluit u de DisplayPortkabel aan op de min DP- of
DP-poort van de DP-uitgang van
het eerste scherm.
• Herhaal de bovenstaande stappen
om meerdere schermen in serie te
schakelen
miniDP or DP
DP OUT
miniDP or DP
22
7. Technische specificaties
7. Technische specificaties
Beeld/Weergave
Schermtype monitor
Achtergrondverlichting
Beeldschermformaat
Beeldverhouding
Pixelpitch
SmartContrast
Responstijd (std.)
Intelligente responstijd (std.)
Optimale resolutie
Kijkhoek
Beeldschermkleuren
Flikkervrij
Beeldverbetering
Verticale
vernieuwingsfrequentie
Horizontale frequentie
IPS-technologie
LED
27" B ( 68,5 cm)
16:9
0,155 (H) x 0,155 (V) mm
80,000,000:1
14 ms(GtG)
5 ms(GtG)
VGA: 1920 x 1080 / 60
HDMI 1.4(3840 x 2160 bij 30 Hz)
HDMI 2.0/DP(3840 x 2160 bij 60 Hz)
178° (H) / 178° (V) bij C/R > 10
1,07 miljard
Ja
SmartImage
56 Hz - 80 Hz(VGA)/23 Hz - 80 Hz(HDMI 1.4/MHL/HDMI
2.0/DP)
30 kHz - 99 kHz(VGA)/30 kHz - 99 kHz(HDMI 1.4/
MHL)/30 kHz - 160 kHz(HDMI 2.0)/30 kHz - 160 kHz(DP)
MHL
[email protected]
sRGB
Modus Laag blauwlicht
Aansluitingen
JA
JA
Signaalingang/-uitgang
VGA (analoog), HDMI 2.0 (digitaal), MHL HDMI 2.0
(digitaal), DisplayPort 1.2, mini DP 1.2, DisplayPort-uitgang
USB
Ingangssignaal
Audio in/uit
Gemak
Ingebouwde luidspreker
Ingebouwde webcam
USB 3.0×3 bevat 1 snellader
Aparte sync, Sync op groen
PC audio-in, hoofdtelefoon uit
Multi View
PIP/PBP Mode, 2 apparaten
2Wx2
2.0 megapixel camera met microfoon en LED-indicator
Gebruiksgemak
OSD-talen
Andere voordelen
Plug & Play-compatibiliteit
Engels, Duits, Spaans, Grieks, Frans, Italiaans, Hongaars,
Nederlands, Portugees, Braziliaans Portugees, Pools,
Russisch, Zweeds, Fins, Türkçe, Tsjechisch, Oekraiens,
Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Japans,
Koreaans
VESA-steun (100×100mm), Kensington-slot
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
23
7. Technische specificaties
Standaard
Kantelen
Draaivoet
Hoogteafstelling
-5 / +30 graden
-175 / +175 graden
150mm
Roteren
90 graden
Voeding
Verbruik
Normaal gebruik
Slaapstand (Stand-by)
Uit
Uit (voedingsschakelaar)
Warmtedissipatie*
Normaal gebruik
Slaapstand (Stand-by)
Uit
Uit (voedingsschakelaar)
Ingeschakeld (Eco-modus)
PowerSensor
LED-indicator voeding
Voeding
Afmetingen
Product met voet (BxHxD)
Product zonder voet (BxHxD)
Product met verpakking
(BxHxD)
Gewicht
Product met voet
Product zonder voet
Product met verpakking
Bedrijfsconditie
Temperatuurbereik (in
werking)
Relatieve vochtigheid (in
werking)
Atmosferische druk (in
werking)
Netvoeding
Netvoeding
Netvoeding 115 V
100 V
230 V
wisselspanning,
wisselspanning,
wisselspanning,
50Hz
50 Hz
50 Hz
48,4 W (std.)
47,9 W (std.)
47,3 W (std.)
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
0W
0W
Netvoeding
Netvoeding
Netvoeding 115 V
100 V
230 V
wisselspanning,
wisselspanning,
wisselspanning,
50Hz
50 Hz
50 Hz
165,0 BTU/u
163,6 BTU/u
161,3 BTU/u (std.)
(std.)
(std.)
<1,02 BTU/u
<1,02 BTU/u
<1,02 BTU/u
<1,02 BTU/u
<1,02 BTU/u
<1,02 BTU/u
0 BTU/u
0 BTU/u
0 BTU/u
28 W (std.)
9,7 W (std.)
Ingeschakeld: Wit, Stand-by/Slaapstand: Wit
(knipperend)
Ingebouwd, 100-240 V AC, 50-60Hz
614 x 548 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,861 kg
5,438 kg
10,615 kg
0°C tot 40°C
20% tot 80%
700 tot 1060hPa
24
7. Technische specificaties
Temperatuurbereik (niet in
werking)
Relatieve vochtigheid (niet in
gebruik)
Atmosferische druk (niet in
gebruik)
-20°C tot 60°C
10% tot 90%
500 tot 1060hPa
Milieu en energie
ROHS
EPEAT
Verpakking
Specifieke substanties
EnergyStar
Compliantie en standaarden
JA
Zilver (zie opmerking 1 voor meer details)
100% recyclebaar
100% PVC-/BFR-vrije behuizing
JA
Regelgevende
goedkeuringen
CE-markering, FCC-klasse B, SEMKO, cETLus, CUEAC, TCO Edge,TUV-GS,TUV-ERGO, EPA, WEEE,
UKRAINIAN,ICES-003, VCCI, CCC, CECP
Behuizing
Kleur
Deklaag
Zilver/zwart
Patroon
Opmerking
1. EPEAT Gold of Zilver is alleen geldig waar Philips het product registreert. Bezoek
www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
2. Deze gegevens kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Ga naar www.
philips.com/support om de laatste versie van de folder te downloaden.
3. De slimme reactietijd is de optimale waarde van GtG- of GtG (BW)-tests.
4. USB-hub ondersteunt de muis of het toetsenbord alleen om het systeem te
activeren uit de energiebesparingsmodus.
25
7. Technische specificaties
Opmerking
Houd er rekening mee dat het
scherm het beste resultaat geeft bij
de eigen resolutie van 3840 X 2160
bij 60Hz. Gebruik voor de beste
weergavekwaliteit de aanbevolen
resolutie.
7.1 Resolutie & vooringestelde
standen
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz (analoge
ingang)
3840 x 2160 bij 60 Hz (digitale
ingang)
Aanbevolen resolutie
3840 x 2160 bij 60 Hz (digitale
ingang)
H. freq (kHz)
Resolutie
V. freq (Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
37.88
800 x 600
60.32
46.88
800 x 600
75.00
48.36
1024 x 768
60.00
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280 x 720
59.86
60
1280 x 960
60
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.47
1440 x 900
59.90
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
133.29
1920 x 2160
59.99
88.79
2560 x 1440
59.95
88.79
2560 x 1440
59.95
88.79
2560 x 1440
59.95
67.50
3840 x 2160
30.00
135.00
3840 x 2160
60.00
26
8. Voedingsbeheer
8. Voedingsbeheer
Als uw computer is uitgerust met een
VESA DPM-compatibele grafische kaart
of de daarbij behorende software,
kan de monitor automatisch het
energieverbruik verminderen als deze
niet in gebruik is. Komt er dan invoer
van een toetsenbord, muis of ander
invoerapparaat, wordt de monitor
automatisch geactiveerd. Onderstaande
tabel toont het energieverbruik en de
wijze waarop de energiebesparing
gesignaleerd wordt:
Definitie van energieverbruik
VESAstand
Video
Hsync
V- Opgenomen
sync vermogen
Ledkleur
Actief
AAN
Ja
Ja
48,4 W (std.)
88 W (max)
Wit
Slaapstand
(Stand-by)
UIT
Nee
Nee
0,3 W (std.)
Wit
(knippert)
Uitschakelen
UIT
-
-
0 W (std.)
UIT
De volgende instelling wordt gebruikt
om het stroomverbruik op deze monitor
te meten.
• Oorspronkelijke resolutie: 3840 ×
2160
• Contrast: 50%
• Helderheid: 100%
• Kleurtemperatuur: 6500k met
volledig wit patroon
Opmerking
Deze gegevens kunnen worden
gewijzigd zonder kennisgeving.
27
9. Klantenzorg en garantie
Pixels en subpixels
9. Klantenzorg en
garantie
Een pixel, of beeldelement, is
samengesteld uit drie subpixels in de
hoofdkleuren rood, groen en blauw.
Een groot aantal pixels samen vormen
een beeld. Wanneer alle subpixels van
een pixel verlicht zijn, verschijnen de
drie gekleurde subpixels samen als een
enkele witte pixel. Wanneer ze allemaal
donker zijn, verschijnen de drie gekleurde
subpixels samen als één zwarte pixel.
Andere combinaties van verlichte en
donkere subpixels verschijnen als enkele
pixels van andere kleuren.
9.1 Het beleid van Philips m.b.t.
pixeldefecten in platte
beeldschermen
Philips streeft ernaar producten van
de hoogste kwaliteit te leveren. Wij
gebruiken een aantal van de meest
geavanceerde productieprocessen
in de branche en oefenen strikte
kwaliteitscontrole uit. Defecte pixels
of subpixels op de TFT-schermen die
voor platte monitorschermen gebruikt
worden, zijn echter soms niet te
vermijden. Geen enkele fabrikant kan
garanderen dat alle schermen vrij zijn van
pixeldefecten, maar Philips garandeert
dat elke monitor die een onaanvaardbaar
aantal defecten heeft, onder garantie
zal worden gerepareerd of vervangen.
Deze mededeling geeft uitleg over de
verschillende soorten pixeldefecten
en definieert het aanvaardbare
defectenniveau voor elk soort. Om in
aanmerking te komen voor reparatie of
vervanging onder garantie, moet het
aantal defecte pixels op een TFT-scherm
deze aanvaardbare niveaus overstijgen.
Bijvoorbeeld niet meer dan 0,0004 %
van de subpixels in een monitor mag
defect zijn. Omdat sommige soorten of
combinaties van pixeldefecten eerder
opgemerkt worden dan anderen, stelt
Philips bovendien de kwaliteitsnormen
daarvoor nog hoger. Deze garantie is
wereldwijd geldig.
Soorten pixeldefecten
Pixel- en subpixeldefecten verschijnen
op verschillende manieren op het scherm.
Er zijn twee categorieën pixeldefecten
en een aantal verschillende soorten
subpixeldefecten in elke categorie.
Lichte punt-defecten
Lichte punten verschijnen als pixels
of subpixels die altijd verlicht of 'aan'
staan. Dit betekent dat een licht punt
een subpixel is die duidelijk afsteekt op
het scherm als de monitor een donker
patroon weergeeft. Dit zijn de mogelijke
soorten defecten van lichte punten.
Eén verlichte rode, groene of blauwe
subpixel.
subpixel
pixel
28
9. Klantenzorg en garantie
Twee naast elkaar gelegen verlichte
subpixels:
- rood + blauw = paars
- rood + groen = geel
- groen + blauw = cyaan (lichtblauw)
Nabijheid van pixeldefecten
Omdat pixel- en subpixeldefecten van
hetzelfde soort die dicht bij elkaar in
de buurt zijn eerder opgemerkt kunnen
worden, specificeert Philips ook de
toleranties voor de nabijheid van
pixeldefecten.
Drie naast elkaar gelegen verlichte
subpixels (één witte pixel).
Pixeldefecttoleranties
Opmerking
Een rood of blauw licht punt moet
meer dan 50 procent helderder zijn dan
aangrenzende punten, terwijl een groen
licht punt 30 procent helderder is dan
aangrenzende punten.
Om in aanmerking te komen voor
reparatie of vervanging als gevolg van
defecte pixels tijdens de garantieperiode,
moet een TFT-scherm in een monitor van
Philips defecte pixels of subpixels hebben
die de tolerantie in de volgende tabel
overschrijden.
Zwarte puntdefecten
Zwarte punten verschijnen als pixels of
subpixels die altijd donker of 'uit' staan.
Dat wil zeggen dat een zwarte pixel een
subpixel is die op het scherm opvalt als
de monitor een lichtpatroon weergeeft.
Dit zijn de mogelijke soorten zwarte puntdefecten.
29
9. Klantenzorg en garantie
HELDERE PUNTDEFECTEN
1 heldere subpixel
2 heldere subpixels naast elkaar
3 heldere subpixels naast elkaar (een wit pixel)
Afstand tussen twee heldere punten*
Totaal aantal heldere punten van alle soorten
ACCEPTABEL NIVEAU
3
1
0
>15mm
3
ZWARTE PUNTDEFECTEN
1 donkere subpixel
2 donkere subpixels naast elkaar
3 donkere subpixels naast elkaar
Afstand tussen twee zwarte punt-defecten*
Totaal aantal zwarte punt-defecten van alle types
ACCEPTABEL NIVEAU
5 of minder
2 of minder
0
>15mm
5 of minder
TOTAAL AANTAL DEFECTE PUNTEN
Totaal aantal heldere of zwarte punten van alle types
ACCEPTABEL NIVEAU
5 of minder
Opmerking
1. 1 of 2 defecte subpixels naast elkaar komen overeen met 1 defect punt
2. Deze monitor voldoet aan ISO9241-307 (ISO9241-307: Analyse- en
beproevingsmethoden ter verificatie van het voldoen aan de ergonomische eisen
voor elektronische beeldschermen)
3. ISO9241-307 is de opvolger van de norm ISO13406 die door de International
Organisation for Standardisation (ISO) is ingetrokken per: 2008-11-13.
30
9. Klantenzorg en garantie
9.2 Klantenzorg en garantie
Voor informatie over de garantiedekking en de vereisten voor extra ondersteuning
die geldig is voor uw regio, kunt u terecht op de website www.philips.com/support of
kunt u contact opnemen met uw lokaal Philips Customer Care-centrum.
Als u voor een uitgebreide garantie uw algemene garantieperiode wilt uitbreiden,
wordt een Buiten garantie-servicepakket aangeboden via ons servicecentrum.
Als u gebruik wilt maken van deze service, moet u de service aanschaffen binnen
30 kalenderdagen na uw originele aankoopdatum. Tijdens de uitgebreide
garantieperiode, omvat de service het ophalen, repareren en terugsturen, maar de
gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor alle opgelopen kosten.
Als de erkende servicepartner de vereiste reparaties niet kan uitvoeren onder het
aangeboden uitgebreide garantiepakket, zullen wij indien mogelijk alternatieve
oplossingen zoeken voor u, tot en met de uitgebreide garantieperiode die u hebt
aangeschaft.
Neem contact op met een vertegenwoordiger van de Philips klantenservice of met
een lokaal contactcentrum (via het klantnummer) voor meer details.
Het Philips-klantnummer is onderaan vermeld.
•
•
Lokale standaard
•
garantieperiode
Afhankelijk van
•
verschillende regio's
•
•
Uitgebreide
garantieperiode
+ 1 jaar
•
Totale garantieperiode
•
+ 2 jaar
•
+ 3 jaar
•
Lokale standaard
garantieperiode +1
Lokale standaard
garantieperiode +2
Lokale standaard
garantieperiode +3 **Bewijs van originele aankoop en uitgebreide garantieaankoop vereist.
Opmerking
Raadpleeg de handleiding met belangrijke informatie voor de regionale servicehotline,
die beschikbaar is op de ondersteuningspagina van de Philips-website.
31
10. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
De knop AUTO werkt niet
10.Problemen oplossen &
veelgestelde vragen
• De Auto-functie is alleen van
toepassing in de analoge VGAmodus. Als het resultaat niet voldoet,
kunt u handmatige aanpassingen
aanbrengen via het OSD-menu.
10.1Problemen oplossen
Deze pagina behandelt de problemen
die u als gebruiker zelf kunt oplossen.
Kunt u aan de hand hiervan uw probleem
niet oplossen, neem dan contact op
met een servicevertegenwoordiger van
Philips.
Opmerking
De Auto-functie is niet van toepassing
in de DVI-digitale modus omdat deze
functie niet nodig is.
Zichtbare tekens van rook of vonken
• Voer geen stappen uit van de
probleemoplossing
Algemene problemen
Geen beeld (voedings-LED niet
opgelicht)
• Koppel de monitor onmiddellijk
los van de voedingsbron voor uw
veiligheid
• Zorg ervoor dat het netsnoer op
het stopcontact aangesloten is en
achterop de monitor.
• Neem onmiddellijk contact op met
de klantendienst van Philips.
• Zet de hoofdschakelaar op de
voorzijde van de monitor in de stand
UIT en daarna weer op AAN.
Beeldproblemen
Beeld staat niet in het midden
• Pas de beeldpositie aan met
de functie "Auto" in het OSDhoofdmenu.
Geen beeld (voedings-LED is wit)
• Zorg ervoor dat de computer
ingeschakeld is.
• Stel de beeldpositie in met Fase/
Klok onder Instelling in het OSDhoofdmenu. Dit is alleen geldig in de
VGA-modus.
• Controleer of de signaalkabel is
aangesloten op de computer.
• Controleer of er geen pinnen van de
monitorkabel verbogen zijn. Buig ze
voorzichtig recht of vervang de kabel.
Beeld trilt op het scherm
• Controleer of de signaalkabel goed
op de videokaart van de computer
bevestigd is.
• De energiebesparing kan actief zijn
Het scherm vermeldt het volgende
Er verschijnt verticale flikkering
  
• Controleer of de monitorkabel is
aangesloten op de computer. (zie
ook de snelle installatiegids).
• Controleer of er geen pinnen van de
monitorkabel verbogen zijn.
• Pas de beeldpositie aan met
de functie "Auto" in het OSDhoofdmenu.
• Zorg ervoor dat de computer
ingeschakeld is.
• Elimineer de verticale balken met
Fase/Klok onder Instelling in het
32
10. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
OSD-hoofdmenu. Dit is alleen geldig
in de VGA-modus.
ververst, kan ernstige tekenen
van "inbranden", "nabeelden" de
"spookbeelden" veroorzaken, die
niet verdwijnen en die niet hersteld
kunnen worden. Dergelijke schade
wordt niet door de garantie gedekt.
Horizontaal geflikker in het beeld
Beeld is vervormd. Tekst is wazig en
gerafeld.
• Pas de beeldpositie aan met
de functie "Auto" in het OSDhoofdmenu.
• Zet de beeldresolutie van de
computer op dezelfde waarde als de
aanbevolen waarde voor de monitor.
• Elimineer de verticale balken met
Fase/Klok onder Instelling in het
OSD-hoofdmenu. Dit is alleen geldig
in de VGA-modus.
Groene, rode, blauwe, zwarte en witte
punten op het scherm
• De resterende punten zijn een
normaal kenmerk van de LCDschermen die in de moderne
technologie worden gebruikt.
Raadpleeg het pixelbeleid voor meer
informatie.
Het beeld is wazig, onduidelijk of te
donker
• Stel contrast en helderheid bij met
het OSD-menu.
Er verschijnt een "nabeeld" of
"geestbeeld" door "inbranden", zelfs na
het uitschakelen.
* Het "voedingslampje" is te sterk en
stoort
• U kunt het voedingslampje
aanpassen met de instelling voor
de voedings-LED in het OSDhoofdmenu.
• Een ononderbroken weergave van
stilstaande of statische beelden
gedurende een langere periode kan
een "ingebrand beeld", "nabeeld"
of "schaduwbeeld" veroorzaken.
"Inbranden", "nabeelden" of
"spookbeelden" is een bekend
verschijnsel in de technologie van
LCD-schermen. In de meeste gevallen
verdwijnt dit "ingebrand beeld",
"nabeeld" of "schaduwbeeld"
geleidelijk enige tijd nadat de
voeding werd uitgeschakeld.
Raadpleeg de lijst van
Klanteninformatiecentra en neem
contact op met een vertegenwoordiger
van Philips klantenservice voor meer
informatie.
* Functionaliteit verschilt afhankelijk van
het scherm.
10.2 Algemene veelgestelde
vragen
• Activeer altijd een programma met
een bewegende schermbeveiliging
wanneer u de monitor onbewaakt
achterlaat.
V1:Wat moet ik doen als de
monitor na installatie het bericht
"Kan deze videomodus niet
weergeven" toont?
• Activeer altijd een toepassing voor
het periodiek vernieuwen van het
scherm als u uw LCD-monitor
ongewijzigde statische inhoud zal
weergeven.
Ant.:De aanbevolen resolutie voor deze
monitor: 3840 x 2160 bij 60 Hz.
• Het niet inschakelen van
schermbeveiliging of een toepassing
die het scherm periodiek
• Maak alle kabels los en sluit de
computer aan op de monitor die u
vroeger gebruikte.
33
10. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
• Selecteer in het Windows startmenu
van Windows: Instellingen/
Configuratiescherm. Selecteer het
pictogram Beeldscherm in het
Configuratiescherm. Selecteer het
tabblad Instellingen in het venster
Eigenschappen voor Beeldscherm.
Verplaats de schuifregelaar in het vak
Beeldschermresolutie naar 3840 x
2160 pixels.
V4:Hoe stel ik de resolutie in?
Ant.:Het stuurprogramma van uw
videokaart/grafische kaart en
de monitor bepalen samen
welke resoluties mogelijk
zijn. U kunt de gewenste
resolutie selecteren in het
Configuratiescherm van Windows®
met de "Eigenschappen van
Beeldscherm".
• Klik op "Geavanceerde
eigenschappen" en zet de
Vernieuwingsfrequentie op 60 Hz.
Klik daarna op OK.
V5:Wat doe ik als ik in de war raak
met de monitorinstellingen via het
OSD?
• Herstart de computer en herhaal
stappen 2 en 3 om te controleren of
de pc nu is ingesteld op 3840 x 2160
bij 60 Hz.
Ant.:Druk op de knop OK en
selecteer "Beginwaarden"
om de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen te herstellen.
• Sluit de computer weer af, verwijder
de oude monitor en sluit de Philips
lcd-monitor weer aan.
V6:Is het LCD-scherm bestand tegen
krassen?
Ant.:Het is doorgaans aanbevolen het
beeldschermoppervlak niet bloot
te stellen aan schokken en contact
met scherpe of botte voorwerpen.
Hanteert u de monitor, zorg er
dan voor dat er geen druk op het
beeldschermoppervlak wordt
uitgeoefend. Dit kan de garantie
nadelig beïnvloeden.
• Zet de monitor en daarna de
computer weer aan.
V2:Wat is de aanbevolen
vernieuwingsfrequentie voor een
lcd-monitor?
Ant.:De aanbevolen
vernieuwingsfrequentie in LCDmonitoren is 60 Hz In geval van
storingen op het scherm, kunt u dit
instellen op 75 Hz om te zien of
hiermee de storing wordt opgelost.
V3:
V7:Hoe maak ik het LCD-scherm
schoon?
Ant.:Voor normale
schoonmaakwerkzaamheden
gebruikt u een schone,
zachte doek. Eventueel kunt
u isopropanol gebruiken.
Gebruik geen andere
schoonmaakmiddelen zoals
ethanol, aceton, hexaan enz.
Waarvoor zijn de .inf- en .icmbestanden op de cd-rom? Hoe
installeer ik de stuurprogramma’s
(.inf en .icm)?
Ant.: Dit zijn de
’stuurprogrammabestanden voor
de monitor. Volg de instructies
in de handleiding om ze te
installeren. De computer kan u
om de monitorstuurprogramma’s
vragen (.inf- en .icmbestanden) of om een schijf met
stuurprogramma’s als u de monitor
voor het eerst installeert.
V8: Kan ik de kleurinstelling van de
monitor veranderen?
Ant.:Ja, u kunt uw kleurinstelling
wijzigen via de OSD-bediening
zoals hieronder beschreven:
34
10. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
• Druk op "OK" om het OSD-menu (On
Screen Display) weer te geven.
een Mac. Neem contact op met
uw Philips-leverancier voor meer
informatie.
• Druk op de "Pijl omlaag" om de
optie "Kleur" te selecteren en
druk vervolgens op "OK" om de
kleurinstelling te openen. Er zijn
drie instellingen, zoals hieronder
weergegeven.
V10: Zijn Philips lcd-monitoren Plugand-Play?
Ant.:Ja, de monitoren zijn Plug-andPlay-compatibel met Windows
8.1/8/7, Mac OSX
1. Kleurtemperatuur: de zes
instellingen zijn 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K en 11500K.
Met instellingen binnen het
bereik van 5000K, verschijnt het
scherm in een "warme, roodwitte
kleurtint", terwijl een temperatuur
van 11500K zorgt voor een "koele,
blauwwitte kleurtint".
V11: Wat is een klevend beeld,
inbranden, wat is een nabeeld of
geestbeeld op een lcd-paneel?
Ant.:Een ononderbroken weergave van
stilstaande of statische beelden
gedurende een langere periode
kan een "ingebrand beeld",
"nabeeld" of "schaduwbeeld"
veroorzaken. "Inbranden",
"nabeelden" of "spookbeelden"
is een bekend verschijnsel in de
technologie van LCD-schermen.
In de meeste gevallen verdwijnt
dit "ingebrand beeld", "nabeeld"
of "schaduwbeeld" geleidelijk
enige tijd nadat de voeding werd
uitgeschakeld.
Activeer altijd een programma met
een bewegende schermbeveiliging
wanneer u de monitor onbewaakt
achterlaat.
Activeer altijd een toepassing voor
het periodiek vernieuwen van het
scherm als u uw LCD-monitor
ongewijzigde statische inhoud zal
weergeven.
2. sRGB: dit is een
standaardinstelling voor de
juiste kleuruitwisseling tussen
verschillende apparaten (zoals
digitale camera’s, monitors,
printers, scanners enz.).
3. Door gebruiker gedefinieerd:
de gebruiker kan zijn/haar
voorkeurskleur kiezen door rood,
blauw en groen in te stellen.
Opmerking
Een meting van de lichtkleur die
uitgestraald wordt door een object
terwijl het wordt verwarmd. Deze
waarde wordt uitgedrukt in de absolute
temperatuurschaal (in kelvin). Een lage
temperatuur, zoals 2004K is rood, een
hoge temperatuur als 9300K is blauw.
Een neutrale temperatuur is wit, bij
6504K.
Waarschuwing
Het niet inschakelen van
schermbeveiliging of een toepassing
die het scherm periodiek ververst, kan
ernstige tekenen van "inbranden",
"nabeelden" de "spookbeelden"
veroorzaken, die niet verdwijnen en die
niet hersteld kunnen worden. Dergelijke
schade wordt niet door de garantie
gedekt.
V9: Kan ik de lcd-monitor op elke
computer, elk werkstation en elke
Mac aansluiten?
Ant.:Ja. Alle Philips LCD-monitoren
zijn volledig compatibel met
standaardcomputers, Mac’s en
werkstations. Het kan nodig zijn
een verloopstuk te gebruiken voor
het aansluiten van de monitor op
35
10. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
V12: Waarom toont het scherm geen
scherpe tekst en zijn de tekens
gerafeld?
Ant.:Uw LCD-monitor werkt het best
bij de oorspronkelijke resolutie
van 3840 x 2160 bij 60 Hz. Voor
het beste resultaat gebruikt u deze
resolutie.
V13: Hoe ontgrendel ik mijn sneltoets?
Ant.:Houd
10 seconden
ingedrukt om de sneltoets te
ont- of vergrendelen. Op het
scherm verschijnt "Let op" om de
vergrendelstatus weer te geven
zoals hieronder afgebeeld.
  
  
36
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden.
Dit product werd geproduceerd en op de markt gebracht
door en in naam van Top Victory Investments Ltd. of een
van zijn dochtermaatschappijen. Top Victory Investments
Ltd. is de volmachtgever met betrekking tot dit product.
Philips en het Philips Shield Emblem zijn gedeponeerde
handelsmerken van Koninklijke Philips N.V., gebruikt onder
licentie.
De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
kennisgeving.
Versie: M7272PTKE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement