Philips 349P7FUBEB/00 User manual

Philips 349P7FUBEB/00 User manual
Brilliance
349P7
www.philips.com/welcome
NLGebruikershandleiding
Klantenzorg en garantie
Problemen oplossen &
veelgestelde vragen
1
23
27
Inhoudsopgave
1. Belangrijk��������������������������������������� 1
1.1 Voorzorgsmaatregelen en
onderhoud������������������������������������� 1
1.2 Beschrijving van notaties����������� 3
1.3 Verwijderen van product en
verpakkingsmateriaal������������������ 4
2. De monitor instellen������������������� 5
2.1Installatie���������������������������������������� 5
2.2 De monitor bedienen������������������7
2.3MultiView��������������������������������������� 11
2.4 Verwijder de monitorvoet voor
VESA-montage����������������������������14
3.Beeldoptimalisatie�������������������� 15
3.1SmartImage���������������������������������� 15
3.2SmartContrast������������������������������16
4. Adaptive Sync����������������������������� 17
5. Technische specificaties����������� 18
5.1 Resolutie en vooringestelde
standen������������������������������������������ 21
5.2Crystalclear ���������������������������������� 21
6.Voedingsbeheer������������������������ 22
7. Klantenzorg en garantie���������� 23
7.1 Het beleid van Philips m.b.t.
pixeldefecten in platte
beeldschermen�������������������������� 23
7.2 Klantenzorg en garantie�����������26
8. Problemen oplossen &
veelgestelde vragen����������������� 27
8.1 Problemen oplossen���������������� 27
8.2 Algemene veelgestelde vragen
��������������������������������������������������������28
8.3 Veelgestelde vragen over
Multiview��������������������������������������� 31
1. Belangrijk
• Let er bij de plaatsing van de
monitor op dat de stekker en
het stopcontact gemakkelijk
toegankelijk zijn.
• Als u de monitor uitschakelt door
het netspanningssnoer of de
gelijkspanningskabel los te nemen,
dient u voor een normale werking
6 seconden te wachten alvorens
het netspanningssnoer of de
gelijkspanningskabel weer aan te
sluiten.
• Gebruik altijd de door Philips
meegeleverde, goedgekeurde
voedingskabel. Als uw
voedingskabel ontbreekt, neem
dan contact op met uw lokale
servicecentrum. (Zie Customer Care
Consumer Information Center)
• Stel de monitor niet bloot aan heftige
vibraties of krachtige impact tijdens
het gebruik.
• Laat de monitor tijdens gebruik of vervoer
nergens tegen botsen en laat de monitor
niet vallen.
1. Belangrijk
Deze elektronische gebruikershandleiding
is bedoeld voor iedereen die de Philipsmonitor gebruikt. Neem uw tijd om deze
gebruikershandleiding te lezen voordat
u de monitor gebruikt. Deze bevat
belangrijke informatie en opmerkingen
betreffende de bediening van uw monitor.
Deze Philips-garantie is van toepassing, op
voorwaarde dat het product op de juiste
wijze gebruikt werd, in overeenstemming
met de bedieningsinstructies en na
overhandiging van de oorspronkelijke
factuur of het ontvangstbewijs dat de
datum van aankoop, de naam van de
dealer en het productienummer van het
product aangeeft.
1.1 Voorzorgsmaatregelen en
onderhoud
Waarschuwingen
Het gebruik van bedieningselementen,
aanpassingen of procedures die niet
in deze documentatie zijn vermeld,
kunnen leiden tot blootstelling aan
schokken, elektrische gevaren en/of
mechanische gevaren.
Lees en volg deze instructies bij
het aansluiten en gebruiken van uw
computermonitor.
Onderhoud
• Om uw monitor te beschermen
tegen mogelijke schade, mag u
geen overmatige kracht op het
monitorscherm uitoefenen. Pak de
monitor bij de rand vast als u hem
wilt verplaatsen; til de monitor niet
op met uw hand of vingers op het
monitorscherm.
• Haal de stekker uit het stopcontact
als u van plan bent de monitor
gedurende langere tijd niet te
gebruiken.
• Haal de stekker uit het stopcontact
als u de monitor wilt reinigen met een
licht vochtige doek. Het scherm mag
worden afgenomen met een droge
doek als de monitor is uitgeschakeld.
Gebruik voor de reiniging van
uw monitor geen organische
oplosmiddelen, zoals alcohol of
vloeistoffen op basis van ammoniak.
• Stel de monitor ter voorkoming van
elektrische schok of permanente
Gebruik
• Plaats de monitor niet in rechtstreeks
zonlicht, krachtige directe lampen en uit
de buurt van andere warmtebronnen.
Langdurige blootstelling aan een
dergelijke omgeving kan verkleuring en
schade aan de monitor opleveren.
• Verwijder eventuele voorwerpen
die in ventilatieopeningen zouden
kunnen vallen of een goede koeling
van de elektronica van de monitor
in de weg staan.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen op de kast niet
worden afgesloten.
1
1. Belangrijk
•
•
•
•
schade aan het apparaat niet
bloot aan stof, regen, water of een
uitzonderlijk vochtige omgeving.
Maak de monitor, als deze toch nat
is geworden, zo snel mogelijk met
een droge doek droog.
Als er water of een andere stof
van buitenaf in de monitor
terechtkomt, schakel het apparaat
dan direct uit en haal de stekker
uit het stopcontact. Verwijder
vervolgens het water of de andere
stof en stuur de monitor naar een
servicecentrum.
Bewaar of gebruik de monitor niet
op locaties die zijn blootgesteld
aan hitte, direct zonlicht of extreme
koude.
Om de beste prestaties uit uw
monitor te halen en lange tijd
plezier te hebben van uw aankoop,
dient u de monitor te gebruiken
op een plaats die voldoet aan
de volgende voorwaarden op
het gebied van temperatuur en
vochtigheid.
meeste gevallen verdwijnt dit
"ingebrand beeld", "nabeeld"
of "schaduwbeeld" geleidelijk
enige tijd nadat de voeding werd
uitgeschakeld.
Waarschuwing
Het niet inschakelen van
schermbeveiliging of een toepassing die
het scherm periodiek ververst, kan ernstige
tekenen van "inbranden", "nabeelden"
de "spookbeelden" veroorzaken, die niet
verdwijnen en die niet hersteld kunnen
worden. Dergelijke schade wordt niet
door de garantie gedekt.
Service
• Het deksel van de behuizing dient
alleen te worden geopend door
gekwalificeerd servicepersoneel.
• Als u een document voor reparatie
of integratie nodig hebt, kunt u
contact opnemen met uw lokale
servicecentrum. (Zie het hoofdstuk
“Consumer Information Center”)
• Raadpleeg de “Technische
specificaties” voor informatie over
het transporteren.
• Temperatuur: 0-40°C 32-104°F
• Vochtigheid: 20-80% relatieve
luchtvochtigheid
• Laat uw monitor niet in een auto/
kofferbak onder direct zonlicht
achter.
Belangrijke informatie betreffende
inbranden/spookbeelden
•
Activeer altijd een programma met een
bewegende schermbeveiliging wanneer
u de monitor onbewaakt achterlaat.
Activeer altijd een toepassing voor de
periodieke schermvernieuwing als uw
monitor ongewijzigde statische inhoud
zal weergeven. Een ononderbroken
weergave van stilstaande of statische
beelden gedurende een langere periode
kan een "ingebrand beeld", "nabeeld" of
"schaduwbeeld" veroorzaken.
Opmerking
Raadpleeg een servicetechnicus als de
monitor niet normaal werkt of als u er niet
zeker van bent welke procedure u moet
volgen als u de in deze handleiding gegeven
bedieningsinstructies hebt opgevolgd.
• "Inbranden", "nabeelden" of
"spookbeelden" is een bekend
verschijnsel in de technologie
van LCD-schermen. In de
2
1. Belangrijk
1.2 Beschrijving van notaties
In de volgende paragrafen worden de
notatiemethodieken beschreven die in
dit document worden gebruikt.
Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen
In deze handleiding kunt u
tekstblokken aantreffen die zijn
voorzien van een pictogram en
waarin de tekst vet of cursief is
weergegeven. Deze alinea's bevatten
opmerkingen, voorzorgsmaatregelen of
waarschuwingen. Zij worden als volgt
gebruikt:
Opmerking
Dit pictogram vestigt de aandacht op
belangrijke gegevens en adviezen die
u kunnen helpen uw computersysteem
effectiever te gebruiken.
Voorzichtig
Dit pictogram wijst u op informatie
waarin u wordt verteld hoe u mogelijke
hardwarebeschadiging of dataverlies
kunt vermijden.
Waarschuwing
Dit pictogram wijst op risico’s op
lichamelijk letsel en op informatie
over het voorkomen van dergelijke
problemen.
Sommige waarschuwingen zijn in een
andere lay-out weergegeven en niet
van een pictogram voorzien. In zulke
gevallen betreft het waarschuwingen
die worden vermeld omdat dit door een
regulerende instantie is voorgeschreven.
3
2. De monitor instellen
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Verwijderen van product en
verpakkingsmateriaal
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Voorschriften voor het verwijderen van
afval van elektrische en elektronische
apparatuur - AEEA
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, endof-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.
4
2. De monitor instellen
Standaard bevestigen
2. De monitor instellen
1.
2.1 Installatie
Leg de monitor met het scherm
omlaag op een effen oppervlak. Let
op dat u het scherm niet krast of
beschadigt.
Inhoud verpakking
349P7
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Houd de voet met twee handen
vast.
(1)Bevestig de voet voorzichtig aan
het VESA-montagegebied tot de
grendel de voet vastzet.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
User’s Manual
Monitor drivers
©2
rsi o
n
保留备用
k
nin
Ko
hi n
a. V
e
018
s
igh
ts
r
This product was manufactured and brought to the
market by or on behalf of Top Victory Investments Ltd. or
one of its affiliates. Top Victory Investments Ltd. is the
warrantor in relation to this product. Philips and the
Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
es
erv
ed
. Un
a uth
no
orize
d duplication is a violati o
ab
plic
f ap
an
d
p
ili
Ph
ll
r
pr
in
te
d
e
l ijk
in
C
www.philips.com/welcome
N
.V
.A
l
le
e
ad
M
s.
aw
* CD
(2)Bevestig de voet voorzichtig aan
de standaard.
* DP-kable
Wisselstroom/
gelijkstroomadapter
* HDMI-kable
*USB C-C
* Audio
(3)Draai de schroef op de onderkant
van de voet met uw vingers aan
zodat de kolom stevig op de voet
staat.
*USB C-A
3
* Afhankelijk van de regio
1
2
Opmerking
Gebruik alleen AC/DC-adaptermodel:
Philips FSP180-AJBN3
Let op
dit product heeft een gebogen design.
Plaats het beschermende materiaal
bij het vastmaken/losmaken van de
voet onder de monitor en duw niet
omlaag op de computer om schade te
vermijden.
5
2. De monitor instellen
Uw computer verbinden
Aansluiten op de pc
1. Sluit de voedingskabel stevig aan
op de achterkant van de monitor.
2. Schakel uw computer uit en haal
de netvoedingskabel uit het
stopcontact.
1
9
5
3
4
3. Sluit de signaalkabel van de monitor
aan op de videopoort op de
achterzijde van uw computer.
2
Fast Charger
8
7
4. Sluit de netvoedingskabels van uw
computer en van de monitor aan op
een stopcontact.
6
5. Zet de computer en de monitor
aan. Als er een beeld op de monitor
verschijnt, is de installatie voltooid.
USB-hub
Step 2
Om te voldoen met internationale
energienormen worden de USB-hub/
poorten van dit scherp uitgeschakeld
in de slaapstand en de uitgeschakelde
stand.
USB C
USB C-C
Step 1
USB C
USB C
OR
USB C-A
Aangesloten USB-apparaten werken
niet in deze staat.
Om de USB-functie blijvend "AAN" te
zetten, opent u het OSB-menu en kiest
u "USB standby mode" en "ON".
1 Kensington antidiefstalslot
2 Aansluiting oortelefoon
3 Audio-ingang
4 USB downstream
USB-laden
5 USB snellader
Dit scherm beschikt over USBpoorten die in staat zijn tot standaard
vermogensafgifte inclusief een
aantal met de USB-oplaadfunctie
(aangeduid met het energiepictogram
). U kunt deze poorten gebruiken
om bijvoorbeeld uw smartphone te
laden of om een externe harde schijf
te voeden. Het scherm moet altijd
AAN staan om deze functie te kunnen
gebruiken.
6 USB Type-C-ingang
7 Display port ingang
8 HDMI ingang
9 Voedingsingang
Sommige schermen van Philips laden
of voeden een apparaat mogelijk niet
als het naar de "slaapmodus” gaat
6
2. De monitor instellen
(witte Aan/Uit-LED knippert) Open in
dat geval het schermmenu en selecteer
“USB Standby Mode” (USB laden)
en schakel de functie vervolgens in
(standaard = Uit). Daarna blijven de
USB-voedings- en oplaadfuncties actief
ook als de monitor naar de slaapstand
gaat.

 

 

 

2.2 De monitor bedienen
Beschrijving van de
bedieningsknoppen

  



Langer dan 3 seconden
ingedrukt houden om het
scherm UIT te schakelen.
Indrukken om het scherm IN
te schakelen.
Opmerking
Als u de monitor met de aan/uitschakelaar UITschakelt, schakelen alle
USB-poorten uit.
Het OSD-menu openen.
De OSD-aanpassing
bevestigen.
Toets Gebruikersvoorkeur.
Pas uw eigen
voorkeursfunctie aan
in OSD zodat deze de
"gebruikerstoets"wordt.
Waarschuwing:
USB 2.4Ghz draadloze apparaten,
zoals een draadloze muis, toetsenbord
en hoofdtelefoon, kunnen storing
ondervinden door het snelle signaal van
USB 3.0-apparaten, wat kan resulteren
in een verminderde efficiëntie van de
radio-uitzending. Probeer in dat geval
de volgende methoden om de effecten
van de storing te helpen verminderen.
Het OSD-menu aanpassen.
PIP/PBP/Off(Uit)/
Swap(Wisselen)
Het OSD-menu aanpassen.
SmartImage. Er zijn
meerdere selecties:
EasyRead, Kantoor, Foto,
Film, Spel, Economie,
LowBlue-modus en Uit.
• Probeer USB 2.0-ontvangers uit de
buurt te houden van de USB3.0aansluiting.
• Gebruik een standaard USBverlengkabel of een USB-hub om
de afstand tussen uw draadloze
ontvanger en de USB3.0-aansluiting
te vergroten.
Terugkeren naar het vorige
OSD-niveau.
7
2. De monitor instellen
Uw eigen toets “USER” (GEBRUIKER)
aanpassen
Met “GEBRUIKER” kunt u uw favoriete
functieknoppen instellen.
1. Schakel naar rechts om het OSDmenu te openen.

 


 




Als u bijvoorbeeld [Audio Source]
(Geluidsbron) als functie hebt
geselecteerd en u schakelt omlaag,
verschijnt het menu [Audio Source]
(Geluidsbron).
  
 
 
 
2. Schakel omhoog of omlaag om
het hoofdmenu [OSD Settings]
(OSD-instellingen) te selecteren, en
schakel naar rechts ter bevestiging.
 

 
3. Schakel omhoog of omlaag om [User
key] (Gebruiker) te selecteren, en
schakel naar rechts ter bevestiging.
O
nafhankelijk weergeven van geluid,
ongeacht de video-invoer.
4. Schakel omhoog of omlaag om
uw voorkeursfunctie te selecteren:
[Audio Source] (Geluidsbron),
[Volume], [Input] (Invoer).
Uw Philips-monitor kan de geluidsbron
onafhankelijk weergeven in de modus PIP/
PBP, ongeacht de video-invoer. U kunt
bijvoorbeeld uw MP3-speler weergeven
vanaf de geluidsbron die is aangesloten
op de poort [Audio In] van deze monitor
en blijven kijken naar de videobron die is
aangesloten op [DisplayPort], [HDMI 2.0]
of [USB C].
5. Schakel naar rechts om de keuze te
bevestigen.
Nu kunt u de knop onderaan de
schermrand direct naar omlaag [User
Key] wisselen. Alleen uw vooraf
geselecteerde functie verschijnt voor
snelle toegang.
8
2. De monitor instellen
Een gebruiksvriendelijke OSD-interface
zoals hieronder, wordt weergegeven:
1. Schakel naar rechts om het OSDmenu te openen.
 


 

 

 

 
 











2. Schakel omhoog of omlaag om het
hoofdmenu [Audio] te selecteren, en
schakel naar rechts ter bevestiging.
Eenvoudige basisinstructies op de
bedieningsknoppen
3. Schakel omhoog of omlaag om
[Audio Source] (Geluidsbron) te
selecteren, en schakel naar rechts ter
bevestiging.
4. Schakel omhoog of omlaag om uw
voorkeurs-geluidsbron te selecteren:
[Audio In], [DisplayPort], [HDMI 2.0] of
[USB C].
Om het OSD-menu op dit Philipsscherm te openen, gebruikt u gewoon
de enkele knop onderaan de rand
van het scherm. De enkele knop werkt
als een joystick. Om de cursor te
verplaatsen, drukt u de knop in vier
richtingen. Druk op de knop om de
gewenste optie te selecteren.
5. Schakel naar rechts om de keuze te
bevestigen.
Opmerking
Als u Audio-in hebt geselecteerd,
wordt de volgende keer dat u deze
monitor inschakelt, standaard de eerder
gekozen geluidsbron geselecteerd.
Mocht u deze willen veranderen, moet
u opnieuw door de keuzestappen
lopen om de nieuwe voorkeursbron als
standaard in te stellen. Dit gebeurt niet
als DP of HDMI is geselecteerd.
Beschrijving van On-Screen Display
Wat is een OSD (On-Screen Display)?
OSD (On-Screen Display) is een functie
van alle Philips LCD-schermen. Met
deze functie kan een eindgebruiker de
schermprestaties aanpassen of functies
van de schermen direct selecteren via
een instructievenster op het scherm.
9
2. De monitor instellen
Het OSD-menu
Melding van de resolutie
Hieronder vindt u een algemeen
overzicht van de structuur van
On-Screen Display. U kunt dit als
referentie gebruiken als u later met de
verschillende aanpassingen werkt.
Main menu
LowBlue Mode
Dit scherm is ontworpen voor optimale
prestaties met de oorspronkelijke
resolutie, 3440 x 1440 bij 60 Hz.
Als het scherm wordt ingeschakeld
met een andere resolutie, wordt er
een waarschuwing op het scherm
weergegeven: Use 3440 x 1440 @ 60 Hz
for best results. (Gebruik 3440 x 1440
bij 60 Hz voor de beste resultaten.)
Sub menu
On
1,2,3,4
Off
Input
HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
Picture
PIP/PBP
Picture Format
Wide Screen, 4:3, 16:9, Movie 1, Movie 2,1:1
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP/PBP Mode
PIP/PBP Input
Off, PIP, PBP
PIP Size
PIP Position
Swap
Audio
Color
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, HDMI 2.0,DisplayPort,USB C
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
User Define
Fysieke functie
Kantelen
20°
HDMI 2.0, DisplayPort,USB C
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Volume
sRGB
Deze waarschuwing kan worden
uitgeschakeld onder Instellingen in het
OSD-menu.
-5°
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
User Key
Audio Source,Volume,Input
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
Resolution Notification
On, Off
USB
USB 3.0, USB 2.0
USB Standby Mode
On, Off
DisplayPort
1.1,1.2
Reset
Yes, No
Draaivoet
-170˚
Information
10
170˚
2. De monitor instellen
Hoogteafstelling
2.3 MultiView
Wat is het?
180mm
Met Multiview is actieve dubbele
aansluiting en weergave mogelijk zodat
u tegelijkertijd met meerdere apparaten
zoals pc en notebook naast elkaar kunt
werken, zodat complexe multi-tasking
taken heel gemakkelijk verlopen.
Waarom heb ik het nodig?
Met het Philips MultiView-scherm met
zijn ultrahoge resolutie kunt u op een
comfortabele manier gebruikmaken
van een wereld aan verbindingen op
kantoor of thuis. Met dit scherm kunt u
eenvoudig gebruikmaken van meerdere
inhoudsbronnen op één scherm.
Bijvoorbeeld: U wilt live nieuws met
geluid volgen in het kleine venster, terwijl
u aan uw blog werkt, of u wilt een Excelbestand vanaf uw Ultrabook bewerken
terwijl u bent aangemeld bij het beveiligde
bedrijfsintranet om bestanden vanaf een
bureaublad te benaderen.
11
2. De monitor instellen
Hoe schakel ik MultiView met een
sneltoets in?
3. Schakel omhoog of omlaag om [PIP/
PBP Mode] (PIP/PBP-modus) te
selecteren en schakel naar rechts ter
bevestiging.
1. Druk de knop onderaan de rand van
het scherm omhoog.
4. Schakel omhoog of omlaag om [Off]
(Uit), [PIP] of [PBP] te selecteren en
schakel naar rechts.
5. Nu kunt u teruggaan om [PIP / PBP
Input], [PIP Size], [PIP Position] of
[Swap] in te stellen.
6. Schakel naar rechts om de keuze te
bevestigen.
MultiView in het OSD-menu
2. Het MultiView keuzemenu verschijnt.
Schakel omhoog of omlaag om een
keuze te maken.
• PIP / PBP Mode (PIP / PBP-modus):
Multiview heeft twee standen: [PIP]
en [PBP].
[PIP]: Picture in Picture (Beeld in beeld)
 



Open een subvenster of
een andere signaalbron.
B
A (hoofd)
Als de subbron niet
wordt gevonden:
A

3. Schakel naar rechts om de keuze te
bevestigen.
H
oe schakel ik MultiView met het
OSD-menu in?
[PBP]: Picture by Picture (Beeld naast
beeld)
U kunt de functie MultiView ook in het
OSD-menu selecteren.
1. Schakel naar rechts om het OSDmenu te openen.
 


   

   

 

(hoofd)
Open een subvenster
naast elkaar van een
andere signaalbron.
 
Als de subbron niet
wordt gevonden:


A
(hoofd)
B
A (hoofd)

Opmerking
De zwarte balk verschijnt boven en
onder in het scherm voor de juiste
beeldverhouding in de modus PBP.

2. Schakel omhoog of omlaag om
het hoofdmenu [PIP/PBP] te
selecteren en schakel naar rechts ter
bevestiging.
• PIP / PBP Input (PIP / PBP-invoer):
Als keuze voor de subweergave kunt
u kiezen drie verschillende video12
2. De monitor instellen
ingangen: [DisplayPort], [HDMI 2.0]
en [USB C].
Zie de onderstaande tabel voor de
compatibiliteit van de hoofd/sub
ingangsbron.
Verwisselen bron A en B in de modus
[PIP]:
B
A (hoofd)
SUB SOURCE POSSIBILITY
(xl) (Mogelijkheid voor
subbron)
Invoer
MAIN
HDMI 2.0
SOURCE
DP
(xl)
(hoofdbron) USB C
HDMI 2.0
DP
USB C
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Small
Middle
A
B
A
(hoofd)
B
(hoofd)
A
Opmerking
Rechtsonder
A
(hoofd)
B
Linksonder
B
↔
• Als u de functie SWAP (WISSELEN)
uitvoert, worden de videobron
en de bijbehorende geluidsbron
tegelijkertijd omgewisseld. (Zie
pagina 8 “Onafhankelijk
weergeven van geluid, ongeacht de
video-invoer” voor meer details.)
• PIP Position (PIP-positie): Als PIP is
ingeschakeld, kunt u kiezen uit vier
posities voor het subvenster.
Linksboven
B
A (hoofd)
B
B
A (hoofd)
(hoofd)
• Off (Uit):De functie MultiView
stoppen.
A (hoofd)
Rechtsboven
A
(hoofd)
Verwisselen bron A en B in de modus
[PBP]:
• PIP Size (PIP-grootte): Als PIP is
ingeschakeld, kunt u kiezen uit drie
afmetingen voor de venstergrootte:
[Small] (Klein), [Middle] (Midden),
[Large] (Groot).
Large
B
↔
A
(hoofd)
• Swap (Wisselen): De beeldbron voor
het hoofdbenster en de beeldbron
voor het subvenster worden
verwisseld.
13
2. De monitor instellen
Opmerking
2.4 Verwijder de monitorvoet
voor VESA-montage
Deze monitor ondersteunt een
100mm x 100mm VESA-compatibele
montageinterface.
Volg de onderstaande instructies
voordat u begint met het demonteren
van de monitorvoet, om eventuele
schade of letsel te voorkomen.
100mm
1. Trek de monitorvoet uit naar zijn
maximale hoogte.
100mm
2. Leg de monitor met het scherm
omlaag op een effen oppervlak.
Let op dat u het scherm niet krast
of beschadigt. Til vervolgens de
monitorvoet op.
3. Houd de ontgrendelknop ingedrukt,
kantel de voet en schuif deze naar
buiten.
14
3. Beeldoptimalisatie
3. Beeldoptimalisatie
1. Druk naar links om de SmartImage
OSD-menu te openen.
3.1 SmartImage
2. Ga omhoog of omlaag om te kiezen
uit EasyRead, Kantoor, Foto, Film,
Spel, Economie, LowBlue-modus
en Uit.
Wat is het?
3. Het SmartImage OSD-menu blijft
vijf seconden op het scherm staan,
of u kunt naar links drukken om de
selectie te bevestigen.
Er zijn meerdere selecties: EasyRead,
Kantoor, Foto, Film, Spel, Economie,
LowBlue-modus en Uit.
SmartImage geeft voorinstellingen
die de weergave optimaliseren
voor verschillende soorten inhoud,
waarbij de helderheid, contrast, kleur
en scherpte dynamisch in real time
worden aangepast. Wanneer u werkt
met teksttoepassingen, beelden
weergeeft of een video bekijkt, biedt
Philips SmartImage fantastische,
geoptimaliseerde monitorprestaties.



Waarom heb ik het nodig?

U wilt een monitor die een geoptimaliseerde
weergave biedt van al uw favoriete
inhoudstypes. De SmartImage-software past
de helderheid, het contrast, de kleur en de
scherpte dynamisch aan in real time om de
kijkervaring met uw monitor te verbeteren.



 

Hoe werkt het?
SmartImage is een exclusieve,
toonaangevende technologie van Philips
die de inhoud op uw scherm analyseert.
Op basis van het scenario dat u selecteert,
verbetert SmartImage op een dynamische
manier het contrast, de kleur, de verzadiging
en de scherpte van beelden om de
weergegeven inhoud te verbeteren, en dit
alles in real time met één druk op de knop.
• EasyRead: Helpt het lezen
verbeteren van op tekst gebaseerde
applicaties zoals PDF-ebooks.
Door een speciaal algoritme toe
te passen dat het contrast en de
randscherpte van tekstinhoud
verhoogt, wordt het scherm
geoptimaliseerd voor ontspannen
lezen door de helderheid, het
contrast en de kleurtemperatuur van
de monitor aan te passen.
Hoe activeer ik SmartImage?
• Office (Kantoor): Verbetert de
tekst en houdt de helderheid laag
voor een betere leesbaarheid
en minder belasting op de ogen.
Hiermee wordt de leesbaarheid
en de productiviteit aanmerkelijk
verbeterd terwijl u werkt met
spreadsheets, PDF-bestanden,
15
3. Beeldoptimalisatie
gescande artikelen en andere
gebruikelijke kantoortoepassingen.
ontwikkeld voor uw welzijn, gebruikt
een slimme softwaretechnologie
om schadelijk kortgolvig blauw licht
te verminderen.
• Photo (Foto): Dit profiel combineert
kleurverzadiging, dynamisch
contrast en scherpte voor het
weergeven van foto’s en andere
beelden met een opmerkelijke
helderheid in levendige kleuren
– zonder spookbeelden en fletse
kleuren.
• Off (Uit): Geen optimalisatie door
SmartImage.
3.2 SmartContrast
Wat is het?
• Movie (Film): Verbeterde
helderheid, diepere
kleurverzadiging, dynamisch
contrast en een messcherp beeld
toont alle details in de donkere
partijen van uw video’s zonder dat
de kleuren verdwijnen in de lichtere
partijen van het beeld. Er blijven
dynamische natuurlijke waarden
voor de ultieme videoweergave.
Unieke technologie die de getoonde
gegevens dynamisch analyseert en
automatisch de contrastverhouding van
een monitor optimaliseert voor maximale
helderheid en genot, met een hogere
verlichting voor heldere, scherpere
en duidelijke beelden of juist minder
verlichting voor beelden op een donkere
achtergrond.
Waarom heb ik het nodig?
• Game (Spel): Schakel het overdrivecircuit uit voor de beste reactietijd,
verminder gekartelde randen
voor snel bewegende objecten
op het scherm, verbeter de
contrastverhouding voor een helder
en donker schema. Dit profiel biedt
de beste spelervaring voor gamers.
U wilt de beste visuele heldergheid en
het beste zichtcomfort, ongeacht welke
gegevens u toont. SmartContrast stelt
het contrast en de achtergrondverlichting
dynamisch bij voor een helder, duidelijk
en scherp spel of videobeeld en een
duidelijk leesbare tekst voor het kantoor.
Door het energieverbruik te verminderen,
bespaart u energie en verlengt u de
levensduur van de monitor.
• Economy (Economie): In dit profiel
worden helderheid en contrast
bijgesteld en de verlichting
verbeterd voor de juiste weergave
van dagelijkse kantoortoepassingen
en minder energieverbruik.
Hoe werkt het?
Wanneer u SmartContrast activeert,
analyseert deze de inhoud die u
weergeeft in real time om kleuren
aan te passen en de intensiteit van
de achtergrondverlichting te beheren.
Deze functie zal het contrast dynamisch
verbeteren voor een fantastische
entertainmentervaring tijdens het
weergeven van video's of het spelen
van games.
• LowBlue Mode (modus Laag
blauwlicht): Modus Laag blauwlicht
voor gemakkelijke productiviteit
op de ogen. Onderzoeken
hebben aangetoond dat
UV-stralen oogschade kunnen
veroorzaken, Ook blauwlichtstralen
met korte golflengte kunnen
oogschade veroorzaken en het
gezichtsvermogen na verloop van
tijd te beïnvloeden. De instelling
Modus Laag blauwlicht van Philips,
16
4. Adaptive Sync
• Processor 2014 A-serie APU’s voor
4. Adaptive Sync
desktop en mobiel
•
•
•
•
•
Adaptive Sync
PC-gaming was lange tijd niet perfect,
omdat GPU's en monitoren in een
verschillend tempo verversen. Soms
kan een GPU vele nieuwe afbeeldingen
renderen tijdens één update van de
monitor, en geeft de monitor delen
van elke afbeelding weer als een enkel
beeld. Dit heet 'tearing'. Gamers kunnen
tearing herstellen met een functie
die 'v-sync' heet, maar het beeld
kan schokkerig worden als de GPU
moet wachten tot de monitor nieuwe
afbeeldingen levert met een update.
De gevoeligheid van de muis en het
aantal frames per seconde worden
ook teruggebracht met v-sync. AMD
Adaptive Sync™-technologie voorkomt
al deze problemen omdat de GPU
de monitor updatet zodra er een
nieuwe afbeelding klaar is. Dit levert
ongelooflijk vloeiende, responsieve
games zonder tearing op voor gamers.
Dit zijn de videokaarten die compatibel
zijn.
• Besturingssysteem
• Windows 7 of 8.x
• Videokaart: R9 290-serie en R7
260-serie
•
•
•
•
•
•
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
17
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Technische specificaties
5. Technische specificaties
Beeld/Weergave
Schermtype monitor
Achtergrondverlichting
Beeldschermformaat
Beeldverhouding
Pixelpitch
SmartContrast
Responstijd (standaard)
SmartResponse Tijd (std.)
Optimale resolutie
Kijkhoek (std.)
Beeldverbetering
Verticale
vernieuwingsfrequentie
Horizontale frequentie
sRGB
LowBlue-modus
Monitorkleuren
Flikkervrij
Kleurgamma
Adaptive Sync
Aansluitingen
MVA
LED
34" B ( 86,36 cm)
21:9
0,232 (H) x 0,232 (V) mm
50.000.000:1
16 ms(GtG)
4 ms(GtG)
Displayport/HDMI 2.0/USB C: 3440x1440 @ 60Hz
178° (H) / 178° (V) bij C/R > 10
SmartImage
40 Hz-102 Hz (DisplayPort , USB-C),
23 Hz-102 Hz (HDMI)
30 KHz-160 KHz
JA
JA
16,7M
JA
JA
JA
Signaalingang
DisplayPort, 1.2x1
HDMI 2.0x1(digitaal,HDCP)
USB
USB C-stroomvoorziening
Ingangssignaal
Audio in/uit
Gemak
Ingebouwde luidspreker
(std.)
USB type-Cx1, USB3,0x3 (inclusief 1 lader)
USB C up to 60W
( 5V/3A 7V/3A 9V/3A 10V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A)
Aparte sync, Sync op groen
Audio-in, hoofdtelefoon uit
5W x 2
OSD-talen
Engels, Duits, Spaans, Grieks, Frans, Italiaans,
Hongaars, Nederlands, Portugees, Braziliaans
Portugees, Pools, Russisch, Zweeds, Fins, Türkçe,
Tsjechisch, Oekraiens, Vereenvoudigd Chinees,
Traditioneel Chinees, Japans, Koreaans
Andere voordelen
VESA-steun (100×100mm), Kensington-slot
Plug & Play-compatibiliteit
Standaard
Kantelen
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
Draaivoet
-170 / +170 graden
-5 / +20 graden
18
5. Technische specificaties
Hoogteaanpassing
180mm
Voeding
Energieverbruik
Normaal gebruik
Slaapstand (Stand-by)
Uit
Warmtedissipatie*
Normaal gebruik
Slaapstand (Stand-by)
Uit
LED-indicator voeding
Voeding
Afmetingen
Product met voet (BxHxD)
Product zonder voe t (BxHxD)
Product met verpakking
(BxHxD)
Gewicht
Product met voet
Product zonder voet
Product met verpakking
Bedrijfsconditie
Temperatuurbereik (in werking)
Relatieve vochtigheid (in
bedrijf)
Atmosferische druk (in
bedrijf)
Temperatuurbereik
(niet in werking)
Relatieve vochtigheid
(niet in werking)
Atmosferische druk (Buiten
bedrijf)
Milieu en energie
ROHS
Netvoeding 100 Netvoeding 115
Netvoeding 230
V wisselspanV wisselspanV wisselspanning, 50 Hz
ning, 60 Hz
ning, 50 Hz
66,99W (std.)
67,09W (std.)
67,19W (std.)
0,5W (std.)
0,5W (std.)
0,5W (std.)
0,3W (std.)
0,3W (std.)
0,3W (std.)
Netvoeding 100 Netvoeding 115
Netvoeding 230
V wisselspanV wisselspanV wisselspanning, 50 Hz
ning, 60 Hz
ning, 50 Hz
228,63 BTU/u
228,98 BTU/u
229,32 BTU/u
(std.)
(std.)
(std.)
1,71 BTU/u (std.)
1,71 BTU/u (std.)
1,71 BTU/u (std.)
1.02 BTU/u
1.02 BTU/u
1.02 BTU/u
(std.)
(std.)
(std.)
Ingeschakeld: Wit, Stand-by/Slaapstand: Wit (knipperend)
Extern, 100-240 V wisselspanning, 50-60 Hz
810 x 621 x 311 mm
810 x 369 x 98 mm
944 x 578 x 224 mm
9,60 kg
6,60 kg
14,88 kg
0°C tot 40 °C
20% tot 80%
700 tot 1060hPa
-20°C tot 60°C
10% tot 90%
500 tot 1060hPa
JA
19
5. Technische specificaties
Verpakking
Specifieke substanties
Compliantie en standaarden
Regelgevende goedkeuringen
Behuizing
Kleur
Deklaag
100% recyclebaar
100% PVC-/BFR-vrije behuizing
CE Mark, CU-EAC, RCM, CB,GS,ISO 9241-307, SEMKO,
MEPS
Zwart
Glanzend
Opmerking
1. Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar
www.philips.com/support om de laatste versie van de folder te downloaden.
2. De slimme reactietijd is de optimale waarde van GtG- of GtG (BW)-tests.
20
5. Technische specificaties
5.1 Resolutie en vooringestelde
standen
5.2 Crystalclear
Dit nieuwste scherm van Philips
levert Crystalclear beelden van 3440
x 1440. Door gebruik te maken van
hoogwaardige schermen met een
hoge pixeldichtheid, 178/178 brede
beeldhoeken, mogelijk gemaakt door
bronnen met een grote bandbreedte
zoals Displayport of HDMI, laat dit
nieuwe scherm uw beelden tot leven
komen. Of u nu een veeleisende
professional bent die uiterst
gedetailleerde informatie nodig heeft
voor CAD-CAM, een financieel genie
bent dat met enorme spreadsheets
werkt, of grafische 3D-toepassingen
gebruikt, dit Philips scherm biedt u
Crystalclear beelden.
Maximale resolutie
[email protected] (DP/HDMI 2.0/
USBC)
Aanbevolen resolutie
[email protected] (DP/HDMI 2.0/
USBC)
H. freq.
(kHz)
Resolutie
V. freq. (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
50,90
640 x 480
100,00
35,16
800 x 600
56,00
37,88
800 x 600
60,32
48,08
800 x 600
72,00
46,88
800 x 600
75,00
63,60
800 x 600
100,00
47,73
832x624
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,00
60,02
1024 x 768
75,03
81,40
1024 x 768
100,00
44,77
1280x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
89,48
1720 x 1440
59,94
67,50
1920 x 1080
60,00
44,74
3440 x 1440
29,97
89,48
3440 x 1440
59,94
150,97
3440 x 1400
100,00
21
6. Voedingsbeheer
6. Voedingsbeheer
Als uw computer is uitgerust met een
VESA DPM-compatibele grafische kaart
of de daarbij behorende software,
kan de monitor automatisch het
energieverbruik verminderen als deze
niet in gebruik is. Komt er dan invoer
van een toetsenbord, muis of ander
invoerapparaat, wordt de monitor
automatisch geactiveerd. Onderstaande
tabel toont het energieverbruik en de
wijze waarop de energiebesparing
gesignaleerd wordt:
Definitie van energieverbruik
VESAstand
Video
Hsync
Vsync
Opgenomen
vermogen
Led-kleur
Actief
AAN
Ja
Ja
67,09 W (std.),
180 (max.)
Wit
Slaapstand
(Standby)
UIT
Nee
Nee
0,5 W (std.)
Wit
(knippert)
Uit
UIT
-
-
0,3 W (std.)
UIT
De volgende instelling wordt gebruikt
om het stroomverbruik op deze monitor
te meten.
• Oorspronkelijke resolutie: 3440 x
1440
• Contrast: 50%
• Helderheid: 100%
• Kleurtemperatuur: 6500k met
volledig wit patroon
Opmerking
Deze gegevens kunnen worden
gewijzigd zonder kennisgeving.
22
7. Klantenzorg en garantie
hoofdkleuren rood, groen en blauw.
Een groot aantal pixels samen vormen
een beeld. Wanneer alle subpixels van
een pixel verlicht zijn, verschijnen de
drie gekleurde subpixels samen als een
enkele witte pixel. Wanneer ze allemaal
donker zijn, verschijnen de drie gekleurde
subpixels samen als één zwarte pixel.
Andere combinaties van verlichte en
donkere subpixels verschijnen als enkele
pixels van andere kleuren.
7. Klantenzorg en
garantie
7.1 Het beleid van Philips m.b.t.
pixeldefecten in platte
beeldschermen
Philips streeft ernaar producten van de
hoogste kwaliteit te leveren. Wij gebruiken
een aantal van de meest geavanceerde
productieprocessen in de branche en oefenen
strikte kwaliteitscontrole uit. Defecte pixels
of subpixels op de TFT-schermen die voor
platte monitorschermen gebruikt worden, zijn
echter soms niet te vermijden. Geen enkele
fabrikant kan garanderen dat alle schermen vrij
zijn van pixeldefecten, maar Philips garandeert
dat elke monitor die een onaanvaardbaar
aantal defecten heeft, onder garantie zal
worden gerepareerd of vervangen. Deze
mededeling geeft uitleg over de verschillende
soorten pixeldefecten en definieert het
aanvaardbare defectenniveau voor elk soort.
Om in aanmerking te komen voor reparatie
of vervanging onder garantie, moet het
aantal defecte pixels op een TFT-scherm
deze aanvaardbare niveaus overstijgen.
Bijvoorbeeld niet meer dan 0,0004 % van
de subpixels in een monitor mag defect zijn.
Omdat sommige soorten of combinaties
van pixeldefecten eerder opgemerkt worden
dan anderen, stelt Philips bovendien de
kwaliteitsnormen daarvoor nog hoger. Deze
garantie is wereldwijd geldig.
Soorten pixeldefecten
Pixel- en subpixeldefecten verschijnen
op verschillende manieren op het
scherm. Er zijn twee categorieën
pixeldefecten en een aantal
verschillende soorten subpixeldefecten
in elke categorie.
Lichte punt-defecten
Lichte punten verschijnen als pixels
of subpixels die altijd verlicht of 'aan'
staan. Dit betekent dat een licht punt
een subpixel is die duidelijk afsteekt op
het scherm als de monitor een donker
patroon weergeeft. Dit zijn de mogelijke
soorten defecten van lichte punten.
Eén verlichte rode, groene of blauwe
subpixel.
subpixel
pixel
Pixels en subpixels
Een pixel, of beeldelement, is
samengesteld uit drie subpixels in de
23
7. Klantenzorg en garantie
Twee naast elkaar gelegen verlichte
subpixels:
- Rood + Blauw = Paars
- Rood + Groen = Geel
- Groen + Blauw = Cyaan (lichtblauw)
Nabijheid van pixeldefecten
Omdat pixel- en subpixeldefecten van
hetzelfde soort die dicht bij elkaar in
de buurt zijn eerder opgemerkt kunnen
worden, specificeert Philips ook de
toleranties voor de nabijheid van
pixeldefecten.
Drie naast elkaar gelegen verlichte
subpixels (één witte pixel).
Pixeldefecttoleranties
Opmerking
Een rood of blauw licht punt moet
meer dan 50 procent helderder zijn dan
aangrenzende punten, terwijl een groen
licht punt 30 procent helderder is dan
aangrenzende punten.
Om in aanmerking te komen voor
reparatie of vervanging als gevolg
van defecte pixels tijdens de
garantieperiode, moet een TFT-scherm
Zwarte puntdefecten
Zwarte punten verschijnen als pixels of
subpixels die altijd donker of 'uit' staan.
Dat wil zeggen dat een zwarte pixel een
subpixel is die op het scherm opvalt als
de monitor een lichtpatroon weergeeft.
Dit zijn de mogelijke soorten zwarte
punt-defecten.
24
7. Klantenzorg en garantie
in een monitor van Philips defecte pixels of subpixels hebben die de tolerantie in de
volgende tabel overschrijden.
HELDERE PUNTDEFECTEN
1 heldere subpixel
2 heldere subpixels naast elkaar
3 heldere subpixels naast elkaar (een wit pixel)
Afstand tussen twee heldere punten*
Totaal aantal heldere punten van alle soorten
ACCEPTABEL NIVEAU
3
1
0
>15mm
3
ZWARTE PUNTDEFECTEN
1 donkere subpixel
2 donkere subpixels naast elkaar
3 donkere subpixels naast elkaar
Afstand tussen twee zwarte punt-defecten*
Totaal aantal zwarte punt-defecten van alle types
ACCEPTABEL NIVEAU
5 of minder
2 of minder
0
>15mm
5 of minder
TOTAAL AANTAL DEFECTE PUNTEN
Totaal aantal heldere of zwarte punten van alle types
ACCEPTABEL NIVEAU
5 of minder
Opmerking
1. 1 of 2 defecte subpixels naast elkaar komen overeen met 1 defect punt
25
7. Klantenzorg en garantie
7.2 Klantenzorg en garantie
Voor informatie over de garantiedekking en de vereisten voor extra ondersteuning
die geldig is voor uw regio, kunt u terecht op de website www.philips.com/support of
kunt u contact opnemen met uw lokaal Philips Customer Care-centrum. Als u voor een
uitgebreide garantie uw algemene garantieperiode wilt uitbreiden, wordt een Buiten
garantie-servicepakket aangeboden via ons servicecentrum.
Als u gebruik wilt maken van deze service, moet u de service aanschaffen binnen 30
kalenderdagen na uw originele aankoopdatum. Tijdens de uitgebreide garantieperiode,
omvat de service het ophalen, repareren en terugsturen, maar de gebruiker zal
verantwoordelijk zijn voor alle opgelopen kosten.
Als de erkende servicepartner de vereiste reparaties niet kan uitvoeren onder het
aangeboden uitgebreide garantiepakket, zullen wij indien mogelijk alternatieve
oplossingen zoeken voor u, tot en met de uitgebreide garantieperiode die u hebt
aangeschaft.
Neem contact op met een vertegenwoordiger van de Philips klantenservice of met een
lokaal contactcentrum (via het klantnummer) voor meer details.
Het Philips-klantnummer is onderaan vermeld.
•
•
Lokale standaard •
garantieperiode
Afhankelijk van
•
verschillende
regio's
•
•
Uitgebreide
garantieperiode
+ 1 jaar
•
Totale garantieperiode
•
Lokale standaard garantieperiode
+1
+ 2 jaar
•
+ 3 jaar
•
Lokale standaard garantieperiode
+2
Lokale standaard garantieperiode
+3
**Bewijs van originele aankoop en uitgebreide garantieaankoop vereist.
Opmerking
Raadpleeg de handleiding met belangrijke informatie voor de regionale servicehotline,
die beschikbaar is op de ondersteuningspagina van de Philips-website.
26
8. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
Zichtbare tekens van rook of vonken
8. Problemen oplossen &
veelgestelde vragen
• Voer geen stappen uit van de
probleemoplossing
• Koppel het scherm onmiddellijk
los van de voedingsbron voor uw
veiligheid
8.1 Problemen oplossen
Deze pagina behandelt de problemen die
u als gebruiker zelf kunt oplossen. Kunt
u aan de hand hiervan uw probleem niet
oplossen, neem dan contact op met een
servicevertegenwoordiger van Philips.
• Neem onmiddellijk contact op met
de klantendienst van Philips.
Beeldproblemen
Beeld trilt op het scherm
• Controleer of de signaalkabel goed
op de videokaart van de computer
bevestigd is.
Algemene problemen
Geen beeld (voedings-LED niet
opgelicht)
Het beeld is wazig, onduidelijk of te
donker
• Zorg ervoor dat het netsnoer op
het stopcontact aangesloten is en
achterop het scherm.
• Stel contrast en helderheid bij met
het OSD-menu.
• Zet de hoofdschakelaar op de
voorzijde van het scherm in de
stand UIT en daarna weer op AAN.
Er verschijnt een “nabeeld” of
“geestbeeld” door “inbranden”, zelfs na
het uitschakelen.
Geen beeld (voedings-LED is wit)
• Een ononderbroken weergave van
stilstaande of statische beelden
gedurende een langere periode
kan een “ingebrand beeld”,
“nabeeld” of “schaduwbeeld”
veroorzaken. “Inbranden”,
“nabeelden” of “spookbeelden”
is een bekend verschijnsel in de
technologie van LCD-schermen.
In de meeste gevallen verdwijnt
dit “ingebrand beeld”, “nabeeld”
of “schaduwbeeld” geleidelijk
enige tijd nadat de voeding werd
uitgeschakeld.
• Zorg ervoor dat de computer
ingeschakeld is.
• Controleer of de signaalkabel is
aangesloten op de computer.
• Controleer of er geen pinnen van
de schermkabel verbogen zijn. Buig
ze voorzichtig recht of vervang de
kabel.
• De energiebesparing kan actief zijn
Het scherm vermeldt het volgende
  
• Activeer altijd een programma met
een bewegende schermbeveiliging
wanneer u het scherm onbewaakt
achterlaat.
• Controleer of de signaalkabel is
aangesloten op de computer. (zie
ook de snelle installatiegids).
• Activeer altijd een programma voor
het periodiek vernieuwen van het
scherm als het LCD-scherm een
onveranderd statisch beeld toont.
• Controleer of er geen pinnen van de
schermkabel verbogen zijn.
• Zorg ervoor dat de computer
ingeschakeld is.
27
8. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
• Het niet inschakelen van
schermbeveiliging of een toepassing
die het scherm periodiek
ververst, kan ernstige tekenen
van “inbranden”, “nabeelden” de
“spookbeelden” veroorzaken, die
niet verdwijnen en die niet hersteld
kunnen worden. Dergelijke schade
wordt niet door de garantie gedekt.
8.2Algemene veelgestelde
vragen
V1:
at moet ik doen als het scherm
W
na installatie het bericht “Cannot
display this video mode” (Kan
deze videomodus niet weergeven) toont?
Ant.: De aanbevolen resolutie voor dit
scherm: 3440 x 1440 bij 60 Hz.
Beeld is vervormd. Tekst is wazig en
gerafeld.
• Maak alle kabels los en sluit de
computer aan op het scherm dat u
vroeger gebruikte.
• Selecteer in het startmenu van Windows:
Instellingen/Configuratiescherm.
Selecteer het pictogram Beeldscherm
in het Configuratiescherm. Selecteer
het tabblad Instellingen in het venster
Eigenschappen voor Beeldscherm.
Verplaats de schuifregelaar in het vak
Beeldschermresolutie naar 3440 x 1440
pixels.
• Klik op “Geavanceerde
eigenschappen” en zet de
Vernieuwingsfrequentie op 60 Hz.
Klik daarna op OK.
• Herstart de computer en herhaal
stappen 2 en 3 om te controleren
of de pc nu is ingesteld op 3440 x
1440 bij 60 Hz.
• Sluit de computer weer af, verwijder
het oude scherm en sluit het Philips
lcd-scherm weer aan.
• Zet het scherm en daarna de
computer weer aan.
• Zet de beeldresolutie van de
computer op dezelfde waarde als
de aanbevolen waarde voor het
scherm.
Groene, rode, blauwe, zwarte en witte
punten op het scherm
• De resterende punten zijn een normaal
kenmerk van de LCD-schermen die
in de moderne technologie worden
gebruikt. Raadpleeg het pixelbeleid
voor meer informatie.
Raadpleeg de lijst van
Klanteninformatiecentra en neem
contact op met een vertegenwoordiger
van Philips klantenservice voor meer
informatie.
Audioprobleem
Geen geluid
• Controleer of de audiokabel correct
is aangesloten op de pc en monitor.
• Controleer of de audio niet gedempt
is. Druk in het OSD op "Menu",
selecteer "Audio" en vervolgens
"Mute" (Dempen). Controleer of het
apparaat niet in de positie "Off" (Uit)
staat.
V2:
at is de aanbevolen vernieuW
wingsfrequentie voor een lcdscherm?
Ant.: De aanbevolen vernieuwingsfrequentie voor een lcd-scherm
is 60 Hz. Ziet u storingen op het
scherm, dan kunt u dit instellen
tot 75 Hz om te zien of dat het
probleem oplost.
• Druk in het OSD-hoofdmenu op
“Volume” om het volume te regelen.
V3:
28
aarvoor zijn de inf- en
W
icm-bestanden op de
8. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
handleiding? Hoe installeer ik de
stuurprogramma’s (.inf en .icm)?
Ant.:Dit zijn de
’stuurprogrammabestanden voor
de monitor. Volg de instructies
in de handleiding om ze te
installeren. De computer kan u
om de monitorstuurprogramma’s
vragen (.inf- en .icmbestanden) of om een schijf
met stuurprogramma’s als u de
monitor voor het eerst installeert.
len zoals ethanol, aceton, hexaan
enz.
V8: an ik de kleurinstelling van het
K
scherm veranderen?
Ant.: Ja, u kunt uw kleurinstelling wijzigen via de OSD-bediening zoals
hieronder beschreven:
• Schakel naar rechts om het OSDmenu te openen.
• Druk op de “Pijl omlaag” om de
optie “Color” (Kleur) te selecteren
en druk vervolgens op “OK” om de
kleurinstelling te openen. Er zijn
drie instellingen, zoals hieronder
weergegeven.
1. Kleurtemperatuur: Native, 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K en
11500K. Met instellingen binnen
het bereik van 5000K, verschijnt
het scherm in een "warme,
roodwitte kleurtint", terwijl een
temperatuur van 11500K zorgt voor
een "koele, blauwwitte kleurtint".
V4: H
oe stel ik de resolutie in?
Ant.: Het stuurprogramma van uw videokaart/grafische kaart en het scherm
bepalen samen welke resoluties
mogelijk zijn. U kunt de gewenste
resolutie selecteren in het Configuratiescherm van Windows® met de
“Eigenschappen van Beeldscherm”.
V5:
at doe ik als ik in de war raak
W
met de scherminstellingen via
het OSD?
Ant.: Schakel naar rechts om het OSDmenu te openen en selecteer
“Reset” (Beginwaarden) om de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen te herstellen.
2. sRGB: dit is een
standaardinstelling voor de
juiste kleuruitwisseling tussen
verschillende apparaten (zoals
digitale camera’s, schermen,
printers, scanners enz.).
V6:
Is het LCD-scherm bestand tegen
krassen?
Ant.: Het is doorgaans aanbevolen het
beeldschermoppervlak niet bloot
te stellen aan schokken en contact met scherpe of botte voorwerpen. Hanteert u het scherm ,
zorg er dan voor dat geen druk op
het beeldschermoppervlak wordt
uitgeoefend. Dit kan de garantie
nadelig beïnvloeden.
3. User Define (Door gebruiker
gedefinieerd): de gebruiker kan
zijn/haar voorkeurskleur kiezen
door rood, blauw en groen in te
stellen.
Opmerking
Een meting van de lichtkleur die
uitgestraald wordt door een object
terwijl het wordt verwarmd. Deze
waarde wordt uitgedrukt in de absolute
temperatuurschaal (in kelvin). Een lage
temperatuur, zoals 2004K is rood, een
hoge temperatuur als 9300K is blauw.
Een neutrale temperatuur is wit, bij
6504K.
V7:
oe maak ik het LCD-scherm
H
schoon?
Ant.: Voor normale schoonmaakwerkzaamheden gebruikt u een schone, zachte doek. Eventueel kunt
u isopropanol gebruiken. Gebruik
geen andere schoonmaakmidde29
8. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
V9: an ik het lcd-scherm op elke
K
computer, elk werkstation en
elke Mac aansluiten?
Waarschuwing
Het niet inschakelen van
schermbeveiliging of een toepassing
die het scherm periodiek ververst,
kan ernstige tekenen van “inbranden”,
“nabeelden” de “spookbeelden”
veroorzaken, die niet verdwijnen en die
niet hersteld kunnen worden. Dergelijke
schade wordt niet door de garantie
gedekt.
Ant.: J
a. Alle Philips LCD-schermen zijn
volledig compatibel met standaardcomputers, Mac’s en werkstations. Het kan nodig zijn een
verloopstuk te gebruiken voor
het aansluiten van het scherm op
een Mac. Neem contact op met
uw Philips-leverancier voor meer
informatie.
V12: W
aarom toont het scherm geen
scherpe tekst en zijn de tekens
gerafeld?
V10: Z
ijn Philips lcd-schermen Plugand-Play?
Ant.: U
w LCD-scherm werkt het beste
met de eigen resolutie van 3440
x 1440 bij 60 Hz. Voor het beste
resultaat gebruikt u deze resolutie.
Ant.: J
a, de schermen zijn Plug-andPlay-compatibel met Windows
10/8.1/8/7, Mac OSX
V11: at is een klevend beeld, inW
branden, wat is een nabeeld of
geestbeeld op een lcd-paneel?
V13: Wanneer ik mijn notebook
projecteer via de "USB type C”aansluiting op dit scherm, kan ik
niets zien op het scherm?
Ant.: E
en ononderbroken weergave van stilstaande of statische
beelden gedurende een langere
periode kan een “ingebrand
beeld”, “nabeeld” of “schaduwbeeld” veroorzaken. “Inbranden”,
“nabeelden” of “spookbeelden”
is een bekend verschijnsel in de
technologie van LCD-schermen.
In de meeste gevallen verdwijnt
dit “ingebrand beeld”, “nabeeld”
of “schaduwbeeld” geleidelijk
enige tijd nadat de voeding werd
uitgeschakeld.
Activeer altijd een programma
met een bewegende schermbeveiliging wanneer u het scherm
onbewaakt achterlaat.
Activeer altijd een toepassing
voor de periodieke schermvernieuwing als uw LCD-scherm
ongewijzigde statische inhoud
zal weergeven.
Ant.:De USB C-poort van dit scherm
is in staat stroom, gegevens en
video te ontvangen en over te
dragen. Controleer of uw USB type
C-aansluiting van uw notebook/
apparaat gegevensoverdracht
en de DP ALT-modus voor
video-uitvoer ondersteunt.
Controleer of u de functies hebt
ingeschakeld via de BIOS of
andere softwarecombinaties van
uw notebook om de overdracht/
ontvangst in te schakelen.
V14: Waarom laadt deze monitor mijn
notebook niet vanaf de USB type
C-poort?
Ant.:De USB C-poort van dit scherm is
in staat om stroom uit te voeren
voor het opladen van notebooks/
apparaten.Niet alle notebooks
of apparaten zijn echter in staat
om te worden opgeladen vanaf
de USB type C-poort. Controleer
of uw notebook/apparaat in
30
8. Problemen oplossen & veelgestelde vragen
staat is op te laden. U kunt een
USB type C-poort hebben,
maar deze kan beperkt zijn tot
de gegevensoverdrachtfunctie.
Als uw notebook/apparaat de
oplaadfunctie via de USB type
C-poort ondersteunt, moet u
ervoor zorgen dat deze functie is
ingeschakeld vanaf de bios of een
andere softwarecombinatie van
het systeem, indien vereist.Het
is mogelijk dat het commercieel
beleid van uw notebook/apparaat
vereist dat u eigen merkspecifieke
voedingsaccessoires aanschaft. In
dat geval kan deze de Philips USB
type C-oplaadfunctie mogelijk niet
herkennen en blokkeren. Dit is
geen defect van het Philipsscherm.
Raadpleeg de gedetailleerde
bedieningshandleiding van uw
notebook of apparaat en neem
contact op met hen.
8.3 Veelgestelde vragen over
Multiview
V1:
Kan ik het PIP-subvenster vergroten?
Ant.: Ja, u kunt kiezen uit 3 maten:
[Small] (Klein), [Middle] (Midden),
[Large] (Groot). Schakel naar
rechts om het OSD-menu
te openen. Selecteer uw
voorkeursoptie voor [PIP Size]
(PIP-grootte) in het hoofdmenu
[PIP / PBP].
V2:
Hoe luister ik naar geluid, onafhankelijk van video?
Ant.: Normaal is de geluidsbron
gekoppeld aan de hoofdbron
voor het beeld. Als u de
geluidsbron wilt wijzigen
(bijvoorbeeld om naar uw MP3speler te luisteern ongeacht
de ingang voor de videobron)
schakel naar rechts om het OSDmenu te openen. Selecteer uw
voorkeursoptie voor [Audio
Source] (Audio-bron) in het
hoofdmenu [Audio].
V15: Als ik een USB C-A-kabel aansluit
om de mogelijkheden van mijn
hub uit te breiden, verschijnt altijd
een pop-up bericht. Hoe schakel
ik dit uit?
Ant.:Dit bericht is een USB Billboard,
maar de functies van de hub
werken nog steeds. Neem
contact op met de maker van het
bronapparaat om het bericht uit te
schakelen.
Als u Audio-in hebt geselecteerd, wordt
de volgende keer dat u deze monitor
inschakelt, standaard de eerder gekozen
geluidsbron geselecteerd. Mocht u deze
willen veranderen, moet u opnieuw
door de keuzestappen lopen om de
nieuwe voorkeursbron als standaard
in te stellen. Dit gebeurt niet als DP of
HDMI is geselecteerd.
 
 
 

 
31
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden.
Dit product werd geproduceerd en op de markt gebracht
door en in naam van Top Victory Investments Ltd. of een
van zijn dochtermaatschappijen. Top Victory Investments
Ltd. is de volmachtgever met betrekking tot dit product.
Philips en het Philips Shield Emblem zijn gedeponeerde
handelsmerken van Koninklijke Philips N.V., gebruikt onder
licentie.
De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
kennisgeving.
Versie: M7349PF1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement