Philips | QC5115/15 | Philips ģimenes matu griežamā ierīce QC5115/15 Lietotāja rokasgrāmata

Philips ģimenes matu griežamā ierīce QC5115/15 Lietotāja rokasgrāmata
QC5125, QC5120, QC5115
1
H
A
B
G
C
D
F
E
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
1
2
1
2
14
2
2
1
1
Eesti
Sissejuhatus
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama
Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks
kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.
com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
Üldkirjeldus (Jn 1)
Juukselõikamise juhtkamm
Pikkuseseade selektor
Lõiketera
Sisse/välja liuglüliti
Toitejuhtme pesa
Seadme pistik
Adapter
Puhastusharjake
Tähelepanu
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit
ja hoidke see edaspidiseks alles.
-----
------------
Oht
Veenduge, et adapter ei saa märjaks.
Hoiatus
Kontrollige enne seadme elektrivõrguga ühendamist,
kas seadme adapterile märgitud nimipinge vastab
kohaliku elektrivõrgu pingele.
Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit
ära selle asendamiseks mõne teise pistikuga. See võib
põhjustada ohtlikke olukordi.
Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete
puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende
ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile
on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Ettevaatust
Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse
ega loputage seda kraani all.
Ärge kasutage seadet duši all või vannis olles.
Kasutage ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 15
°C kuni 35 °C.
kasutage seadet ainult koos kaasasoleva adapteriga.
Ohtlike olukordade vältimiseks vahetage kahjustatud
adapter ainult originaalmudeli vastu.
Vigastuste ärahoidmiseks ärge kasutage seadet,
kui lõiketera või juukselõikamise juhtkamm on
kahjustatud või katki.
Seade on ette nähtud ainult inimese juuste
lõikamiseks. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks.
Müratase: Lc = 64 dB (A)
Üldist teavet
Adapter muundab 200–240 voldise pinge ohutuks,
vähem kui 24-voldiseks pingeks.
Seade pole laaditav ning seda saab kasutada ainult
võrgutoitel.
Vastavus standarditele
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju
(EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse
õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet
tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu
kasutada.
Seadme kasutamine
1 Ühendage toitejuhtme seadmepistik seadme
pistikupesaga (Jn 2).
2 Ühendage adapter seinakontakti.
Juukselõikamine juukselõikamise
juhtkammiga
Märkus:Veenduge, et juuksed oleks puhtad ja kuivad. Ärge
kasutage seadet, kui juuksed on äsja pestud.
1 Kammige juukseid soengukammiga juuste kasvamise
suunas.  (Jn 3)
2 Libistage juhtkamm seadme juhtsoontesse, kuni
kuulete klõpsatust (Jn 4).
Kontrollige, et kammi mõlemad ääred oleksid täpselt
lükatud mõlemal küljel asuvatesse juhtsoontesse.
3 Vajutage pikkuseseade selektorit (1) ja soovitud
pikkuseseade seadistamiseks liigutage juhtkammi
üles või alla (2) (Jn 5).
,, Vastav juuksepikkus on nähtav kammi küljel.
2
Pikkuseseaded
Külgepandud juhtkammiga seadmega saab juukseid lõigata
kümnes erinevas pikkuses:
Juuksepikkused
millimeetrites
Juuksepikkused tollides
3
1/8
5
3/16
7
9/32
9
3/8
11
7/16
13
1/2
15
5/8
17
21/32
19
3/4
21
7/8
4 Seadme sisselülitamiseks libistage sisse/välja
liuglülitit ülespoole (Jn 6).
5 Pange juhtkamm vastu pealage ja liigutage seadet
aeglaselt läbi juuste.
---------
Näpunäiteid
Alustage juukselõikamist juhtkammi pikimast
seadistusest ja vähendage seda järk-järgult.
Kirjutage meeldetuletuseks üles mingi kindla soengu
tegemise pikkuseseaded tulevikus sama soengu
tegemiseks.
Efektiivsemaks lõikamiseks liigutage seadet vastu
karvakasvu suunda.
Kuna juuksed kasvavad eri suundades, tuleb teil
seadet samuti liigutada eri suundades (üles, alla või
risti) (Jn 7).
Selleks, et kõik juuksed saaksid lõigatud, liigutage
lõikurit pealael nii, et lõiked kattuksid üksteisega.
Ühtlasema lõiketulemuse saavutamiseks veenduge, et
juhtkammi lame osa puudutaks täielikult peanahka.
Lokkis, hõredate või pikkade juuste paremaks
lõikamiseks kasutage juuste lõikuri vastu suunamiseks
soengukammi.
Eemaldage lõigatud juuksed korrapäraselt
juhtkammilt. Kui juhtkammile on kogunenud väga
palju juukseid, siis eemaldage juhtkamm seadmelt ning
puhuge ja/või raputage juuksed ära.
Puhastage seadet alati pärast kasutamist.
1 Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ning seadme
pistik seinakontaktist välja tõmmatud.
2 Kammi eemaldamiseks vajutage pikkuseseade
selektorit (1), liigutage kammi ülespoole ning
seejärel tõmmake see seadme küljest ära (2).  (Jn 8)
3 Tõugake pöidlaga lõikepea keskosa ülespoole, kuni
see avaneb (Jn 11)
4 Kasutage lõikepea puhastamiseks komplektisolevat
harja (Jn 12).
5 Kasutage seadme sisemuse puhastamiseks
komplektisolevat harja (Jn 13).
Märkus: Seade ei vaja määrimist.
Asendamine
Lõikepea, adapter ja juukselõikamise juhtkamm on
asendatavad.
Lõikepea asendamine
Asendage kahjustunud või kulunud lõikepea. Asendage
lõikepea ainult Philipsi originaalse lõikepeaga.
1 Tõugake põidlaga lõikepea keskosa ülespoole,
kuni see avaneb ja tõmmake lõikepea seadmest
välja (Jn 14).
2 Suruge uue lõikepea käpp seadme süvendisse
ning lükake lõikepea oma kohale, kuni kuulete
klõpsatust (Jn 15).
--
Keskkond
Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi
hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku
kogumispunkti viia. Selliselt toimides aitate säästa
keskkonda (Jn 16).
Garantii ja hooldus
Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage
Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma
riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri
leiate ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku
müügiesindaja poole.
Juukselõikamise juhtkammita lõikamine
Juhtkammita seadet võite kasutada nahale väga lähedal
(0,8 mm) kasvavate juuste lõikamiseks või kuklaosa ja
kõrvade ümbruse piirjoone kujundamiseks.
1 Juhtkammi eemaldamiseks vajutage pikkuseseade
selektorit (1), liigutage kammi ülespoole ning
seejärel tõmmake see seadme küljest ära (2).  (Jn 8)
2 Enne kõrvade ümbert juuste piirjoone tegemist
kammige juuksed kõrvade peale.
3 Seadme sisselülitamiseks libistage sisse/välja
liuglülitit ülespoole (Jn 6).
4 Kallutage lõikurit nii, et ainult üks selle ots
puudutaks juukseotsi.  (Jn 9)
5 Lõigake ainult juukseotsi. Juuksepiir peab minema
kõrvade ligidalt.
6 Kuklaosa ja põskhabeme piirjoone tegemiseks
keerake seadet ja tehke allapoole suunatud
liigutusi (Jn 10).
7 Liigutage seadet aeglaselt ja sujuvalt. Järgige
loomulikku juustepiiri.
Puhastamine
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks suruõhku,
küürimiskäsna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega
ka agressiivseid vedelikke nagu alkoholi, bensiini või
atsetooni.
Puhastage seadet ja adapterit ainult komplektisoleva
puhastusharjakesega.
Ärge kasutage lõiketera puhastamiseks teravaid esemeid.
4222.002.8090.2
Қазақша
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips
компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы
ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін
өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетіне тіркеңіз.
A
B
C
D
E
F
G
H
Жалпы сипаттама (Cурет 1)
Шаш кескіш тарақ
Ұзындық параметрін таңдау түймесі
Кесу элементі
Қосу/өшіру ысырмасы
Құралды тоқпен қосатын, сымға арналған ұя
Құралдың тығыны
Адаптер
Тазалайтын тарақ
Маңызды
Құрылғыны қолданбастан бұрын осы пайдаланушы
нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте
қарау үшін сақтап қойыңыз.
-----
------------
Қауіпті
Адаптор суланбағандығына көңіл бөліңіз.
Ескерту
Құралды қосар алдында құралдың артында
көрсетілген вольтаж жергілікті қамтамасыз ететін
вольтажбен сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
Адаптерде трансформер бар. Адаптерды кесіп
алып тастап, оның орнына басқа шанышқы қоюға
болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай туғызады.
Мүмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі және білімі
мен тәжірибесі аз адамдар (балаларды қоса) бұл
құралды олардың қауіпсіздігіне жауап беретін
адамның қадағалауымен немесе құралдың қалай
пайдалану жөнінде нұсқау берілген жағдайда ғана
қолдануына болады.
Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
Абайлаңыз
Құралды ешқашан суға немесе басқа сұйықтыққа
батырмаңыз, және оны ағын су астында шәймаңыз.
Бұл құралды ваннаға немесе душқа түсіп жатқанда
қолдануға болмайды.
Құралды тек 15°C және 35°C температурасы
аралығында ғана зарядтауға, қолдануға және
сақтауға болады.
Осы құралға қосымша берілген адаптермен ғана
қолданыңыз.
Егер адаптер зақымдалған болса, қауіпті жағдай
туғызбас үшін оны түпнұсқалық түрімен ғана
ауыстырған жөн.
Қырқу элементі немесе шаш тегістеу
тарағы зақымдалған болса, құралды қолдануға
болмайды, себебі ол жарақаттауы мүмкін.
Бұл құрал тек адамның шашын қырқуға ғана
арналған. Басқа мақсатпен бұл құралды қолдануға
болмайды.
Шу деңгейі: Lc = 64 дБ(А)
Жалпы
Адаптер 220-240 вольтты 24 вольттан төмен
қауіпсіз кернеуге түрлендіреді.
Бұл құрал қайта зарядталмайды, тек электр
қуатынан істейді.
Стандарттар бойынша сәйкес
Philips компаниясы шығарған бұл құралы
электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық
стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы
нұсқаулығына сәйкес қолданылса, қазіргі кездегі белгілі
ғылыми дәлелдерге негізделе отырып құралды қолдану
қауіпсіз деуге болады.
Құралды қолдану
1 Тоқ сымын тікелей құралға қосыңыз (Cурет 2).
2 Адапторды қабырғадағы розеткаға кіргізіңіз.
Шаш тегістеу тарағын қолдану
Ескертпе: Шашыңыз таза және кептірілген болсын.
Құралды жаңа ғана жуылған шашқа қолданбаңыз.
1 Шашыңызды үлгі бергіш тарақпен шаштың өсу
бағытында тараңыз.  (Cурет 3)
3
2 Шаш тегістеу тарағын құралдың бағыттаушы
ойығына сырғытып орнатыңыз («сырт» еткен
дыбыс естіледі) (Cурет 4).
Тарақ ілмектері құралдың екі жағындағы ойыққа дұрыс
сырғытылғанын тексеріңіз.
6 Желке шашы мен сақалды тегістеу үшін құралды
төңкеріп, төмен қарай жүргізіңіз (Cурет 10).
3 Ұзындық параметрін таңдау түймесін (1) басып,
шаш тегістеу тарағын жоғары немесе төмен (2)
жылжытып, шашты қажетті ұзындықта кесуге
болады (Cурет 5).
,, Шаш ұзындығы тарақ шетінен көрінеді.
Тазалау
Құралды тазалау үшін сығылған ауаны, ажарлағыш
шүберектерді, қырғыш тазалау жабдықтарын,
сондай-ақ алкоголь, бензин немесе ацетон тәріздес
сұйықтықтарды қолдануға болмайды.
Ұзындық параметрлері
Шаш тегістеу тарағы арқылы шашты 10
түрлі ұзындықта кесуге болады:
Миллиметр бойынша
шаш ұзындығы
Дюйм бойынша шаш
ұзындығы
3
1/8
5
3/16
7
9/32
9
3/8
11
7/16
13
1/2
15
5/8
17
21/32
19
3/4
21
7/8
4 Құралды қосу үшін қосу/өшіру сырғытпасын
жоғары жылжытыңыз (Cурет 6).
5 Шаш тегістеу тарағын теріге тигізіп, құралды
ақырын шаш арасымен жүргізіңіз.
---------
Кеңестер
Шашты тегістегенде шаш тегістеу тарағының ең
жоғары ұзындық параметрінен бастап, бірте-бірте
азайтыңыз.
Келешекте шашты тегістегенде қолдану үшін
қолданған шаштың ұзындық параметрлерін түртіп
алыңыз.
Тиімді жолмен кесу үшін, құралды шаштың өсу
бағытына қарсы жылжытыңыз.
Шаш жан-жаққа өсетіндіктен құралды да әр
түрлі бағытпен (жоғары, төмен немесе көлденең)
жүргізіңіз (Cурет 7).
Алыну керек шаштырдың барлығын кесу үшін,
бастың үстінен шаш қырқатын машинамен қайта
қайта жүргізіңіз.
Шаштың біркелкі алынуы үшін шаш тегістеу
тарағының жалпақ жағы бас терісіне толығымен
тиіп тұрғанын тексеріңіз.
Құралмен бұйра, жұқа немесе ұзын шашты алғанда
шашты құралға бағыттайтын тарақ қолдануға
болады.
Шаш тегістеу тарағынан кесілген шашты үнемі
алып тастап отыру абзал. Тым көп шаш жиналса,
тарақты құралдан шешіп, сілкіңіз немесе үрлеңіз.
Шаш тегістеу тарағын қолданбау
7 Құралды жұмсақ әрі баяу, сондай-ақ шаштың
өсуімен жүргізіңіз.
Құралды және адаптерді тек қана бірге жіберілген
қылды щеткамен тазалаңыз.
Құралды тазалау үшін өткір заттарды қолдануға
болмайды.
Құралды әр қолданған сайын тазалаңыз.
1 Құрал сөндірулі екендігін және тоқ сымынан
суырылғындығын тексеріңіз.
2 Тарақты шешу үшін шаш ұзындығының
параметрін таңдау түймесін басып (1), тарақты
жоғары қарай тартыңыз да, құралдан шешіңіз
(2).  (Cурет 8)
3 Шаш қырқатын бөліктің ортаңғы жағы
ашылғанша оны бас бармақпен жоғары қарай
итеріңіз (Cурет 11).
4 Қосымша берілген щеткамен шаш қырқатын
бөлікті тазалаңыз (Cурет 12).
5 Қосымша берілген щеткамен құрылғының ішін
тазалаңыз (Cурет 13).
Ескертпе: Бұл құралды майлаудың қажеті жоқ.
Алмастыру
Қырқу бөлігін, адаптерді және шаш тегістеу тарағын
ауыстыруға болады.
Шаш қырқатын бөлікті ауыстыру
Қырқу бөлігі зақымдалып, тозған болса, ауыстырыңыз.
Қырқу бөлігін тек Philips қырқу бөлігімен
алмастырыңыз.
1 Шаш қырқатын бөлікті бас бармағыңызбен
жоғары қарай ашылғанша итеріп, құралдан
шығарып алыңыз (Cурет 14).
2 Құлақшасын саңылауға кіргізіп, жаңа қырқу
бөлігін құралға қайта орнатыңыз («сырт» еткен
дыбыс естіледі) (Cурет 15).
--
Қоршаған орта
Құрылғыны өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін,
күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды.
Оның орнына бұл құрылғыны арнайы жинап
алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз.
Сонда сіз қоршаған ортаны қорғауға себіңізді
тигізесіз (Cурет 16).
Кепілдік және қызмет
Егер сізге қызмет көрсету немесе ақпарат
қажет болса, не болмаса мәселеңіз болса, Philips
компаниясының www.philips.com веб-торабын
қараңыз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін
дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады).
Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған
жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
Шаш тегістеу тарағын қолданбастан шашты өте
қысқа (0,8 мм) қырқуға немесе желкедегі және құлақ
айналасындағы шашты жиектеп қырқуға болады.
1 Шаш тегістеу тарағын шешу үшін шаш
ұзындығының параметрін таңдау түймесін басып
(1), тарақты жоғары қарай тартыңыз да, құралдан
шешіңіз (2).  (Cурет 8)
2 Шаштың ұштарын тегістеу алдында құлақтың
жоғарғы жағындағы шашты тараңыз.
3 Құралды қосу үшін қосу/өшіру сырғытпасын
жоғары жылжытыңыз (Cурет 6).
4 Шаш қырқатын машинаның қырқатын
элементінің тек ұшы ғана шаштың ұштарына
тиетін етіп еңкейтіп ұстаңыз.  (Cурет 9)
5 Шаштың тек ұштарын ғана кесіңіз. Шаш сызығы
құлаққа жақын болуы тиіс.
4222.002.8090.2
Lietuviškai
Įvadas
Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“!
Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį
registruokite adresu www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
Bendras aprašymas (Pav. 1)
Plaukų kirpimo šukos
Ilgio reguliatorius
Kerpamoji dalis
Įjungimo / išjungimo slankiklis
Lizdas prietaiso kištukui
Prietaiso kištukas
Adapteris
Valymo šepetėlis
Svarbu
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą
ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia informacija
vėliau.
----
--
------------
Pavojus!
Patikrinkite, ar adapteris nesudrėkęs.
Perspėjimas
Prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą, patikrinkite,
ar įtampa, nurodyta ant adapterio ir ant prietaiso,
atitinka vietinę elektros įtampą.
Adapteryje yra transformatorius. Kad
nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokiu būdu
nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu
kištuku.
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar
psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems
pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba
naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas
asmuo.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Įspėjimas
Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį ir
neskalaukite jo po tekančiu vandeniu.
Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.
Laikykite prietaisą nuo 15 iki 35 °C temperatūroje.
Prietaisą naudokite tik su rinkinyje esančiu adapteriu.
Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus,
visada pakeiskite jį originaliu adapteriu.
Nenaudokite prietaiso, jeigu jo kirpimo įtaisas arba
plaukų kirpimo šukos yra sugadintos ar pažeistos, nes
galite susižeisti.
Šis prietaisas skirtas tik žmogaus galvos plaukams
kirpti. Nenaudokite jo kitiems tikslams.
Triukšmo lygis: Lc = 64 dB (A)
Bendrasis aprašas
Adapteris transformuoja 220–240 V įtampą į saugią,
žemesnę nei 24 V, įtampą.
Prietaisas neįkraunamas ir gali būti naudojamas tik iš
elektros tinklo.
Atitiktis standartams
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių
laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą
pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus,
remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu
naudoti.
Prietaiso naudojimas
1 Įkiškite į prietaisą kištuką (Pav. 2).
2 Adapterį įjunkite į elektros tinklą.
Kirpimas su plaukų kirpimo šukomis
Ilgio nustatymai
Uždėjus plaukų kirpimo šukas prietaisas gali kirpti su 10
skirtingų plaukų ilgio nustatymų:
Plaukų ilgis mm
Plaukų ilgis coliais
3
1/8
5
3/16
7
9/32
9
3/8
11
7/16
13
1/2
15
5/8
17
21/32
19
3/4
21
7/8
4 Norėdami įjungti prietaisą pastumkite įjungimo /
išjungimo slankiklį į viršų (Pav. 6).
5 Priglauskite plaukų kirpimo šukas prie galvos odos
ir prietaisu lėtai braukite per plaukus.
---------
Patarimai
pradėkite kirpti pasirinkę plaukų kirpimo
šukoms didžiausio plaukų ilgio nustatymą, tada
palaipsniui mažinkite ilgio nustatymą.
Užsirašykite ilgio nustatymus, naudotus tam tikros
šukuosenos formavimui, kad nepamirštumėte
kirpdami kitą kartą.
Norėdami kirpti kuo efektyviau, kirpdami mašinėle,
braukite prieš plaukų augimo kryptį.
Kadangi plaukai auga įvairiomis
kryptimis, turėsite braukti prietaisu skirtingomis
kryptimis (aukštyn, žemyn ar skersai) (Pav. 7).
Norėdami užtikrinti, kad prietaisas pasiektų visus
kerpamus plaukus, jį braukite persidengiančiomis
juostomis.
Norėdami kirpti lygiai užtikrinkite, kad plaukų kirpimo
šukų plokščioji dalis visada liestųsi prie galvos odos.
Kirpdami garbanotus, retus ar ilgus plaukus, galite
modeliavimo šukomis nukreipti plaukus prietaiso link.
Reguliariai pašalinkite nukirptus plaukus iš kirpimo
šukų. Jei šukose prisikaupė daug plaukų, nuimkite jas
nuo prietaiso ir iš šukų išpūskite ir / arba iškratykite
plaukus.
4 Kirpimo įtaisą valykite rinkinyje esančiu valymo
šepetėliu (Pav. 12).
5 Prietaiso vidų valykite rinkinyje esančiu
šepetėliu (Pav. 13).
Pastaba: prietaiso nereikia tepti.
Pakeitimas
Kirpimo įtaisas, adapteris ir plaukų kirpimo šukos yra
keičiamos.
Kirpimo įtaiso keitimas
Pakeiskite kirpimo įtaisą, jei jis pažeistas arba susidėvejęs.
Kirpimo įtaisą galima pakeisti tik originaliu „Philips“
kirpimo įtaisu.
1 Vidurinę kirpimo įtaiso dalį nykščiu stumkite
aukštyn tol, kol ji atsidarys, ir tada ištraukite ją iš
prietaiso (Pav. 14).
2 Naujo kirpimo įtaiso kojeles įstatykite į lizdą ir
stumkite kirpimo įtaisą ant prietaiso (pasigirs
spragtelėjimas) (Pav. 15).
--
Aplinka
Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis
buitinėmis šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų
surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie
aplinkosaugos (Pav. 16).
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus techninio aptarnavimo paslaugų, informacijos
arba jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ tinklapyje
adresu www.philips.com arba susisiekite su jūsų šalyje
esančiu „Philips“ pagalbos vartotojams centru (jo telefono
numerį rasite pasauliniame garantiniame lapelyje). Jei jūsų
šalyje nėra pagalbos vartotojams centro, kreipkitės į vietinį
„Philips“ platintoją.
Kirpimas be plaukų kirpimo šukų
1 Norėdami nuimti plaukų kirpimo
šukas, paspauskite ilgio reguliatorių (1), pastumkite
šukas į viršų ir nutraukite jas nuo prietaiso
(2).  (Pav. 8)
2 Prieš formuodami plaukų liniją sušukuokite plaukų
galus virš ausų.
3 Norėdami įjungti prietaisą pastumkite įjungimo /
išjungimo slankiklį į viršų (Pav. 6).
4 Prietaisą pakreipkite taip, kad plaukų galiukus liestų
tik viena kirpimo įtaiso pusė.  (Pav. 9)
5 Kirpkite tik plaukų galiukus. Plaukų linija turėtų būti
arti ausies.
6 Formuodami kaklo liniją ir žandenas, pasukite
prietaisą ir braukite žemyn (Pav. 10).
1 Naudodami modeliavimo šukas, sušukuokite
plaukus jų augimo kryptimi.  (Pav. 3)
7 Judesiai turi būti lėti ir lygūs. Kirpkite pagal natūralią
plaukų liniją.
2 Įkiškite plaukų kirpimo šukas į prietaiso griovelius
(pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 4).
Įsitikinkite, kad šukų kojelės tinkamai įtaisytos grioveliuose
abiejose pusėse.
Valymas
prietaiso valymui niekada nenaudokite suslėgto oro,
šiurkščių kempinių, abrazyvinių valymo priemonių arba
ėsdinančių skysčių, pvz., spirito, benzino ar acetono.
4
3 Vidurinę kirpimo įtaiso dalį nykščiu stumkite
aukštyn tol, kol ji atsidarys (Pav. 11).
Norėdami kirpti plaukus prie pat odos (0,8 mm) arba
suformuoti kaklo linijos ir srities aplink ausis kontūrą,
prietaisą galite naudoti be plaukų kirpimo šukų.
Pastaba: Įsitikinkite, kad jūsų plaukai yra švarūs ir sausi.
Nenaudokite prietaiso ką tik išplautiems plaukams.
3 Paspauskite ilgio reguliatorių (1) ir, slankiodami
šukas aukštyn arba žemyn (2) pasirinkite norimą
ilgį (Pav. 5).
,, Atitinkamas plaukų ilgis matomas šukų šone.
2 Norėdami nuimti šukas, paspauskite ilgio
reguliatorių (1), pastumkite šukas į viršų ir
nutraukite jas nuo prietaiso (2).  (Pav. 8)
prietaisą ir adapterį valykite tik pridėtu valymo šepetėliu.
Nevalykite prietaiso aštriomis priemonėmis.
Po naudojimo visada išvalykite prietaisą.
1 Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir kištukas
ištrauktas iš el. lizdo.
4222.002.8090.2
Latviešu
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu
izstrādājumu www.philips.com/welcome.
A
B
C
D
E
F
G
H
Vispārējs apraksts (Zīm. 1)
Matu griešanas ķemme
Griešanas garuma iestatīšanas slēdzis
Grieznis
Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis
Ligzda ierīces kontaktdakšai
Ierīces kontaktdakša
Adapteris
Tīrīšanas suka
Svarīgi
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
-----
------------
Briesmas
Raugieties, lai adapteris nekļūst slapjš.
Brīdinājums
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet,
vai uz adaptera un ierīces aizmugurē norādītais
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
Adapterī ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet
adapteri, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo
tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni)
ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu
drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi
izmantot šo ierīci.
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Ievērībai
Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā
šķidrumā, un neskalojiet to zem krāna ūdens.
Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā.
Izmantojiet un glabājiet ierīci no 15 °C līdz 35 °C
temperatūrā.
Lietojiet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto
adapteru.
Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no
oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām
situācijām.
Nelietojiet ierīci, ja grieznis vai matu griešanas
ķemme ir bojāta vai salauzta, jo varat savainoties.
Šī ierīce ir paredzēta tikai cilvēku matu griešanai.
Nelietojiet to citiem nolūkiem.
Trokšņa līmenis: Lc = 64 dB(A)
Vispārīgi
Adapteris pārveido 220-240 voltu spriegumu drošā
spriegumā, kas ir mazāks par 24 voltiem.
Šī ierīce nav uzlādējama un to var darbināt tikai
pieslēdzot elektrotīklam.
Atbilstība standartiem
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar
elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši
un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir
droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem
zinātniskiem datiem.
,,
Atbilstošais matu griešanas garums ir redzams
ķemmes sānos.
Griešanas garuma iestatījumi
Uzliekot matu griešanas ķemmi, matus, izmantojot ierīci,
var griezt līdz pat 10 atšķirīgos garumos:
Matu griešanas garums
milimetros
Matu griešanas garums
collās
3
1/8
5
3/16
7
9/32
9
3/8
11
7/16
13
1/2
15
5/8
17
21/32
19
3/4
21
7/8
4 Bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi augšup, lai
ieslēgtu ierīci (Zīm. 6).
5 Novietojiet matu griešanas ķemmi uz galvas un lēni
virziet ierīci pa matiem.
--
--------
Padomi
Sāciet griešanu, noregulējot matu griešanas
ķemmei lielāko matu griešanas garuma iestatījumu,
un tad pakāpeniski samaziniet matu griešanas garuma
iestatījumu.
Ja noteiktu griezumu vēlaties vēl kādreiz atkārtot,
pierakstiet matu griešanas garuma iestatījumus, ko
izmantojāt šim griezumam.
Lai matu griešana būtu efektīva, virziet ierīci pretēji
matiņu augšanas virzienam.
Mati aug dažādos virzienos, tādēļ ierīce arī ir jāvirza
dažādos virzienos (augšup, lejup vai šķērsām
pāri) (Zīm. 7).
Atkārtoti virziet matu griezēju pa vienu un to pašu
vietu, lai pārliecinātos, ka tas satver visus matus, kas
jānogriež.
Lai iegūtu vienmērīgu griezumu, vienmēr
pārliecinieties, vai matu griešanas ķemmes plakanā
daļa saskaras ar galvas ādu.
Griežot lokainus, plānus vai garus matus, lai griezums
sanāktu pēc iespējas vienmērīgāks, varat lietot
ieveidošanas ķemmi, lai virzītu matus griezēja virzienā.
Regulāri iztīriet no matu griešanas ķemmes
nogrieztos matus. Ja matu ķemmē ir uzkrājies pārāk
daudz, noņemiet ķemmi no ierīces un izpūtiet un/vai
izkratiet tos no ķemmes.
2 Iespraudiet adaptera kontaktdakšu elektrotīkla
sienas kontaktligzdā.
2 Pirms veidojat griezumu ap ausīm, pārķemmējiet
matu galus pāri ausij.
1 Izķemmējiet matus ar ieveidošanas ķemmi matu
augšanas virzienā.  (Zīm. 3)
2 Iebīdiet matu griešanas ķemmi šim nolūkam
paredzētajās rievās (atskan klikšķis) (Zīm. 4).
Pārliecinieties, vai ķemmes sānu izvirzījumi abās pusēs ir
pilnībā iebīdīti rievās.
3 Nospiediet griešanas garuma iestatīšanas slēdzi
(1) un bīdiet matu griešanas ķemmi augšup vai
lejup (2), lai noregulētu vēlamo griešanas garuma
iestatījumu (Zīm. 5).
5
Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus ierīces
tīrīšanai.
Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.
1 Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atslēgta no
strāvas avota.
2 Lai noņemtu matu griešanas
ķemmi, nospiediet griešanas garuma iestatīšanas
slēdzi (1), pabīdiet ķemmi uz augšu un noņemiet to
no ierīces (2).  (Zīm. 8)
3 Ar īkšķi pabīdiet griešanas bloka vidējo daļu uz
augšu, līdz tas atveras (Zīm. 11).
4 Tīriet griešanas bloku ar komplektā esošo tīrīšanas
suku (Zīm. 12).
5 Tīriet ierīces iekšpusi ar komplektā esošo tīrīšanas
suku (Zīm. 13).
Piezīme: Ierīci nevajag ieeļļot.
Rezerves daļas
Asmeņu bloku, adapteri un matu griešanas ķemmi var
nomainīt.
Asmeņu bloka maiņa
Nomainiet asmeņu bloku, ja tas ir bojāts vai nolietos.
Asmeņu bloku drīkst nomainīt tikai pret oriģinālu Philips
asmeņu bloku.
1 Ar īkšķi uzbīdiet griešanas vienības vidējo daļu
augšup, līdz tas atveras, un novelciet to no
ierīces (Zīm. 14).
2 Ievietojiet jaunā griešanas bloka izvirzījumu rievās
un uzbīdiet to uz ierīces (atskan klikšķis) (Zīm. 15).
--
Vides aizsardzība
Pēc ierīces kalpošanas ilguma beigām neizmetiet to
kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā
savākšanas punktā pārstrādei. Šādi jūs palīdzēsiet
saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 16).
Garantija un tehniskā apkope
Ja nepieciešama apkope, informācija vai palīdzība, lūdzu,
apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai
sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī
(tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā).
Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie
vietējā Philips preču izplatītāja.
Ierīci varat izmantot arī bez matu griešanas ķemmes, lai
apgrieztu ļoti īsus matus (0,8 mm) vai lai izveidotu kakla
līnijas un zonas ap ausīm kontūru.
1 Lai noņemtu matu griešanas
ķemmi, nospiediet griešanas garuma iestatīšanas
slēdzi (1), pabīdiet ķemmi uz augšu un noņemiet to
no ierīces (2).  (Zīm. 8)
Piezīme: Pārliecinieties, ka jūsu mati ir tīri un sausi.
Neizmantojiet ierīci, ja esat tikko izmazgājis matus.
Tīriet ierīci un adapteri, tikai izmantojot komplektā
ietverto tīrīšanas suku.
Griešana, neizmantojot matu griešanas
ķemmi
Ierīces lietošana
1 Ievietojiet elektrovada kontaktdakšu ierīces
kontaktligzdā (Zīm. 2).
Griešana, izmantojot matu griešanas ķemmi
Tīrīšana
Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet saspiestu
gaisu, skrāpi, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus
šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
3 Bīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi augšup, lai
ieslēgtu ierīci (Zīm. 6).
4 Paceliet matu griezēju tā, lai matu galiem pieskartos
tikai viena asmenīša mala.  (Zīm. 9)
5 Grieziet tikai matu galus. Griezuma līnija jāveido
tuvu ausij.
6 Lai izveidotu kakla līnijas kontūru un lai nogrieztu
vaigu bārdu, pagrieziet ierīci vertikāli un virziet to
virzienā no augšas uz leju (Zīm. 10).
7 Virziet ierīci lēnām un vienmērīgi. Ievērojiet dabīgo
matu līniju.
4222.002.8090.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising