Philips AC3256/10 User manual

Philips AC3256/10 User manual
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AC3256
Question?
Contact
Philips
1
2
A
B
H
G
C
DA
Brugervejledning
FI Käyttöopas
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 86051
1
NO
Brukerhåndbok
30
15
SV
Användarhandbok 44
D
E
F
I
J
K
L
M
N
3
4
5
24
23
6
25
26
3s
7
8
28
27
10
9
3s
11
12
32
31
14
13
3s
15
16
17
3s
19
20
21
35
18
3s
22
3s
30
29
3s
34
33
3s
Dans k
Indholdsfortegnelse
1
Vigtigt Sikkerhed 2
2
2 Din luftrenser 5
Produktoversigt (fig. a) 5
Oversigt over knapper (fig. b) 5
3 Kom godt i gang Montér filter 5
5
7 Fejlfinding 11
8 Garanti og service Bestilling af dele eller
tilbehør 13
9 Bemærkninger Elektromagnetiske felter
(EMF) Genbrug 13
13
13
14
4 Sådan bruges apparatet 6
Forstå luftkvalitetslys 6
Tænd og sluk 6
Ændring af blæserhastighed 6
Indstil timeren 7
Indstilling af børnesikring 7
Brug af lys on/off-funktionen 7
5 Rengøring Rengøringsskema Rengør apparatet Rengør luftkvalitetssensoren Rens forfilteret (fig. w) 8
8
8
8
9
6 Udskiftning af filteret Forstå beskyttelseslåsen til
sund luft Udskift filteret (fig. z) Tvungen nulstilling af filter Filtertypeskift 9
9
9
10
10
DA
1
1
Vigtigt
Sikkerhed
Læs denne brugsvejledning
omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og
gem den til eventuelt senere
brug.
Fare
• Lad ikke vand eller
nogen andre væsker
eller brandbare
rengøringsmidler komme
i berøring med apparatet
for at undgå elektrisk stød
og/eller brandfare.
• Undlad at rengøre
apparatet med vand
eller andre væsker
eller (brandbart)
rengøringsmiddel for at
undgå elektrisk stød og/
eller brandfare.
• Sprøjt ikke brændbare
materialer som f.eks.
insektgift eller parfume
omkring apparatet.
2
DA
Advarsel
• Kontrollér, om den
angivne netspænding
på apparatet svarer til
den lokale netspænding,
før du slutter strøm til
apparatet.
• Hvis netledningen
beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips,
et autoriseret Philipsserviceværksted eller en
tilsvarende kvalificeret
fagmand for at undgå
enhver risiko.
• Brug aldrig apparatet,
hvis netstik, netledning
eller selve apparatet er
beskadiget.
• Dette apparat kan
bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer
med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale
evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de
er blevet instrueret i sikker
brug af apparatet og
forstår de medfølgende
risici. Lad ikke børn lege
med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må
ikke foretages af børn
uden opsyn.
Forsigtig
• Apparatet kan ikke bruges
som erstatning for grundig
udluftning, støvsugning
eller brug af emhætte
eller udsugning under
madlavning.
• Hvis den anvendte
stikkontakt er dårlig, vil
apparatets stik blive varmt.
Sørg for, at du slutter
apparatet til en ordentlig
tilsluttet stikkontakt.
• Anbring og brug altid
apparatet på et stabilt,
plant og vandret underlag.
• Der skal være mindst 20
cm fri plads bag ved og på
begge sider af apparatet,
og der skal være mindst
30 cm frirum over
apparatet.
• Placer ikke noget ovenpå
apparatet.
• Du må ikke sidde eller
stå på apparatet. Hvis
du sidder eller står på
apparatet, kan du komme
til skade.
• Placer ikke apparatet
direkte under et
klimaanlæg for at
forhindre, at der drypper
kondensvand på
apparatet.
• Sørg for, at alle filtre er
installeret korrekt, inden
apparatet tændes.
• Brug kun de originale
filtre fra Philips, der er
særligt beregnede til dette
apparat. Anvend ikke
andre filtre.
• Antænding af filteret kan
forårsage alvorlig fare for
mennesker og/eller bringe
andres liv i fare. Brug ikke
filteret som brændsel eller
lignende formål.
• Undgå at støde mod
apparatet (særligt
luftindtag og -udtag) med
hårde genstande.
• Løft eller flyt altid
apparatet i håndtaget på
toppen af apparatet.
DA
3
Dans k
• Luftind- og -udtagene må
ikke blokeres, f.eks. ved at
stille ting på luftudtaget
eller foran luftindtaget.
• Sørg for, at
fremmedlegemer ikke
falder ind i apparatet
gennem luftudgangen.
• Stik aldrig dine fingre eller
genstande ind i luftudtag
eller luftindtaget for at
undgå fysiske skader eller
funktionsfejl af apparatet.
• Brug ikke apparatet, når
du har anvendt et
indendørs, rygende
insektmiddel, eller på
steder med olierester,
brændende røgelse eller
kemiske dampe.
• Brug ikke apparatet
i nærheden af
gasapparater,
varmeapparater
eller brændeovne/
kaminer.
• Tag altid stikket ud af
stikkontakten efter brug
og før rengøring eller
anden vedligeholdelse.
• Brug ikke apparatet
i rum med store
temperatursvingninger, da
det kan skabe kondens
inde i apparatet.
• Undgå interferens ved
at placere apparatet
mindst 2 m fra elektriske
apparater med luftbårne
radiobølger, som f.eks. TV,
radio og radiostyrede ure.
4
DA
• Apparatet er kun beregnet
til husholdningsbrug
under normale
driftsforhold.
• Brug ikke apparatet i
våde omgivelser eller ved
høje rumtemperaturer,
som f.eks. bad, toilet eller
køkken.
• Apparatet fjerner ikke
kulilte (CO) eller radon
(Rn). Det kan ikke bruges
som en sikkerhedsenhed
i tilfælde af ulykker med
forbrændingsprocesser og
farlige kemikalier.
• Hvis du skal flytte
apparatet, skal du
frakoble apparatet fra
strømforsyningen.
• Flyt ikke apparatet ved at
trække i netledningen.
Din luftrenser
Tillykke med dit køb, og velkommen til
Philips!
Få alle fordele af den support, som
Philips tilbyder, ved at registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
Produktoversigt (fig. a)
A
Kontrolpanel
B
Luftkvalitetslys
C
Luftkvalitetssensor
D
NanoProtect filter Series 3*
(FY3433)
E
NanoProtect AC-filter* (FY3432)
F
Forfilter
G
Frontpanel
* Herefter benævnt luftrensningsfilter
Oversigt over knapper
(fig. b)
H
Afbryderknap
I
Børnesikringsknap
J
Knap til lys til/fra
K
Display
L
Blæserhastighedsknap
M
Timer-knap
N
Nulstillingsknap
3 Kom godt i gang
Dans k
2
Montér filter
Apparatet leveres med alle filtre
monteret. Fjern filtrenes emballage,
før apparatet tages i brug. Fjern alle
filtre, pak dem ud, og sæt dem tilbage i
apparatet, som beskrevet efterfølgende.
Bemærk
• Sørg for, at siden med etiketten vender
mod dig.
1
2
3
4
5
Træk i den nederste del af
frontpanelet for at fjerne det fra
apparatet(fig. c).
Tryk de to klemmer ned, og træk
forfilteret ind mod dig (fig. d).
Fjern alle filtre (fig. e).
Fjern alle emballagematerialer fra
luftrenserfiltrene (fig. f).
Læg de udpakkede luftrenserfiltre
tilbage i apparatet (fig. g).
Bemærk
• Sæt det tykke filter i apparatet først, og
derefter det tyndere filter.
6
Sæt forfilteret tilbage i apparatet
(fig. h).
Bemærk
• Sørg for, at siden med de to clips
peger ind mod dig, og at alle kroge på
forfilteret er korrekt fastgjort i renseren.
7
For at sætte frontpanelet på igen
skal panelet først sættes på toppen
af apparatet (1). Skub så forsigtigt
panelet mod apparatet (2) (fig. i).
DA
5
4 Sådan bruges
apparatet
Forstå luftkvalitetslys
Luftkvalitetslysets Luftkvalitetsnifarve
veau
Blå
God
Blå-violet
Middel
Rød-lilla
Usundt
Rød
Meget usundt
Luftkvalitetslyset tændes automatisk,
når apparatet er tændt, og lyser alle
farver op i rækkefølge. I løbet af kort
tid vil luftkvalitetssensoren vælge den
farve, der svarer til den omgivende
luftkvalitet.
Tænd og sluk
1
2
Sæt stikket til apparatet i
stikkontakten.
Tryk på
for at tænde for
apparatet (fig. j).
»» Apparatet er som standard i
auto-tilstand.
»» Efter kortvarig måling
af luftkvaliteten vælger
luftkvalitetssensoren automatisk
farven på luftkvalitetslyset.
»» Efter måling af partikler i luften
viser apparatet PM2.5-niveauet
på skærmen (fig. k).
3
6
Hold
nede i 3 sekunder for at
slukke for apparatet.
DA
Bemærk
• Når apparatet er slukket med on/offknappen
, og stikket stadig sidder
i stikkontakten, vil apparatet arbejde
med de forrige indstillinger, når det
tændes igen.
Ændring af
blæserhastighed
Der er flere tilgængelige
blæserhastigheder. Du kan vælge
tilstandene auto, allergen, hastighed 1,
2, 3, 4 eller 5.
Auto (A)
I tilstanden Auto vælger apparatet
den blæserhastighed, der passer til
luftkvaliteten.
•
Tryk på blæserhastighedsknappen
for at vælge auto (A) (fig. l).
Allergentilstand
Den specialdesignede allergentilstand
kan effektivt fjerne almindelige allergener
som pollen, dyreskæl og støvmider osv.
•
Tryk på blæserhastighedsknappen
for at vælge allergentilstand (AL)
(fig. m).
Sleep-tilstand
I dvaletilstand arbejder apparatet
støjsvagt under hastighed 1. Et minut
efter dvaletilstand er valgt, nedtones
indikatorlamperne for strøm og lys on/
off, og alle de andre lys er slukket.
•
Tryk på blæserhastighedsknappen
for at vælge dvaletilstand
(hastighed 1) (fig. n).
•
Tryk på blæserhastighedsknappen
gentagne gange for at vælge den
hastighed, du har brug for (fig. o).
Indstil timeren
Med timeren kan du lade apparatet
køre i et indstillet antal timer. Når
den indstillede tid er udløbet, slukker
apparatet automatisk.
•
Tryk på timer-knappen
gentagne
gange for at vælge det antal timer,
du ønsker at apparatet skal køre
(fig. p).
»» Timeren kan indstilles fra 1 til
24 timer.
For at deaktivere timeren skal du trykke
på timer-knappen
gentagne gange,
indtil
vises på skærmen.
Brug af lys on/offfunktionen
Dans k
Manuel
Med lys on/off-knappen kan du
tænde eller slukke for luftkvalitetslyset,
skærmen og signallamperne, hvis det er
nødvendigt.
1
2
3
Tryk på lys on/off-knappen
én
gang, så slukkes luftkvalitetslyset.
Tryk på lys on/off-knappen
igen, så slukkes skærmen og
signallamperne. Indikatorlamperne
for strøm on/off
og lys on/off
vil stadig være tændte, men
lamperne dæmpes.
Tryk på lys on/off-knappen
for
tredje gang, så tændes alle lys igen.
Indstilling af børnesikring
1
Hold børnesikringsknappen
nede i 3 sekunder for at aktivere
børnesikringen (fig. q).
»» "L" vises på skærmen i
3 sekunder.
»» Når børnesikringen er aktiveret,
reagerer alle de andre knapper
ikke.
2
Hold børnesikringsknappen
nede i 3 sekunder igen for at
deaktivere børnesikringen (fig. r).
»» "UL" vises på skærmen i
3 sekunder.
DA
7
5 Rengøring
Bemærk
• Tag altid stikket ud af stikkontakten,
inden rengøringen.
• Apparatet må aldrig kommes ned i
vand eller anden væske.
• Anvend aldrig slibende, aggressive
eller brændbare rengøringsmidler,
f.eks. klor eller sprit, til at rengøre
nogen dele af apparatet.
• Kun forfilteret er vaskbart.
Luftrensningsfilteret kan hverken
vaskes eller støvsuges.
Rengøringsskema
Frekvens
Rengøringsmetode
Når det er
nødvendigt
Tør apparatets
yderside af med
en blød og fugtig
klud
Hvis F0 vises på
skærmen
Rens forfilteret
Hver anden
måned
Rengør luftkvalitetssensorerne
Rengør apparatet
Rengør regelmæssigt apparatet
indvendigt og udvendigt, så der ikke
samler sig støv.
1
2
8
Tør støvet væk fra apparatet med en
tør, blød klud.
Rengør luftudtaget med en tør, blød
klud.
DA
Rengør
luftkvalitetssensoren
Rengør luftkvalitetssensoren hver 2.
måned for optimal funktion af renseren.
Rengør dem oftere, hvis du bruger
renseren i støvede omgivelser.
Bemærk
• Når luftfugtigheden i rummet er meget
høj, er det muligt, at der udvikles
kondens på sensoren. Det medfører,
at luftkvalitetslyset kan indikere, at
luftkvaliteten er dårlig, selvom det
ikke er tilfældet. I dette tilfælde skal
du rengøre luftkvalitetssensoren eller
benytte en af de manuelle indstillinger
for hastighed.
1
2
3
4
5
Rengør luftkvalitetssensorens
indløb og udløb med en blød
børste (fig. s).
Fjern luftkvalitetssensorens dæksel
(fig. t).
Rengør luftkvalitetssensoren,
støvind- og støvudløbet med en let
fugtet vatpind (fig. u).
Tør dem af med en tør vatpind.
Sæt luftkvalitetssensorens dæksel
på igen (fig. v).
Lysindikator for
filterstatus
Gør følgende
F0 vises på
skærmen
Rens forfilteret
1
2
3
4
Træk i den nederste del af
frontpanelet for at fjerne det fra
apparatet (fig. c).
Tryk de to klemmer ned, og træk
forfilteret ind mod dig (fig. d).
Vask forfilteret under vandhanen.
Hvis forfilteret er meget beskidt, kan
du bruge en blød børste til at fjerne
støvet (fig. x).
Lad forfilteret lufttørre.
Bemærk
• Sørg for, at forfilteret er helt tørt. Hvis
det stadig er vådt, kan der dannes
bakterier i det, hvilket forkorter
forfilterets levetid.
5
Sæt forfilteret tilbage i apparatet
(fig. h).
Bemærk
• Sørg for, at siden med de to clips
peger ind mod dig, og at alle kroge på
forfilteret er korrekt fastgjort i renseren.
6
7
For at sætte frontpanelet på igen
skal panelet først sættes på toppen
af apparatet (1). Skub derefter
forsigtigt panelet mod apparatet (2)
(fig. i)
Hold reset-knappen
nede i
3 sekunder for at nulstille forfilterets
rengøringstid (fig. y).
6 Udskiftning af
filteret
Dans k
Rens forfilteret (fig. w)
Forstå beskyttelseslåsen
til sund luft
Dette apparat er udstyret med en
beskyttelseslås til sund luft, der skal
sikre, at luftrensningsfiltrene er i
optimal stand, når apparatet er i brug.
Når filtrene er næsten opbrugte, vises
filterkoden på skærmen for at indikere,
at du skal skifte filtrene.
Hvis filtrene ikke udskiftes inden for
14 dage, stoppes og låses apparatet.
Udskift filteret (fig. z)
Bemærk
• Luftrensningsfiltre kan ikke vaskes eller
støvsuges.
Lysindikator for
filterstatus
Gør følgende
A3 vises på
skærmen
Udskift
NanoProtect S3filter HEPA
C7 vises på
skærmen
Udskift
NanoProtect
AC-filteret
A3 og C7 vises på
skærmen skiftevis
Skift begge filtre
1
Tag det opbrugte luftrensningsfilter
ud i henhold til den filterkode, der
vises på skærmen, og læg forsigtigt
det opbrugte filter i skraldespanden
(fig. {).
DA
9
Bemærk
• Rør ikke ved den plisserede
filteroverflade og lugt ikke til filteret, da
det har samlet forurenende stoffer fra
luften.
2
3
4
2
Sæt det nye filter i apparatet
(fig. g).
3
Hold reset-knappen
nede i
3 sekunder for at nulstille filterets
levetidstæller (fig. |).
• Rens dine hænder efter udskiftning af
filteret.
Tvungen nulstilling af
filter
1 Tryk på og samtidigt i
3
4
10
1
Fjern alt emballagemateriale fra det
nye filter (fig. f).
Bemærk
2
Filtertypeskift
3 sekunder for at aktivere tvungen
nulstilling af filteret (fig. }).
»» Kode (A3) for NanoProtect S3filter HEPA vises på skærmen.
Hold
nede i 3 sekunder for
at gennemtvinge nulstilling af
levetiden for NanoProtect S3-filter
HEPA (fig. |).
Kode (C7) for Nanoprotect AC-filter
vises på skærmen, når levetiden
for NanoProtect S3-filter HEPA er
blevet nulstillet (fig. ~).
Hold
nede i 3 sekunder for
at gennemtvinge nulstilling af
levetiden for NanoProtect S3
AC-filter, og forlad funktionen til
tvungen nulstilling (fig. ).
DA
Tryk på
og
samtidigt i
3 sekunder for at få adgang til
funktionen for filtertypeskift (fig. |).
»» Kode (A3) for NanoProtect S3filter HEPA vises på skærmen.
Tryk på
for at vælge filterkoden
for det nye filter, du vil bruge (fig. €).
Hold
nede i 3 sekunder for at
bekræfte filterkoden for det nye
filter (fig. ).
Bemærk
• Når du har valgt filterkoden for det nye
filter med knappen
, vil apparatet
automatisk bekræfte filterkoden for det
nye filter, hvis du ikke berører andre
knapper i 10 sekunder.
4
5
6
Koden (C7) for Nanoprotect AC-filter
vises på skærmen efter den første
filtertype er blevet ændret (fig. ~).
Tryk på
for at vælge den nye
filterkode for det andet filter (fig. ‚).
Hold
nede i 3 sekunder for
at bekræfte filterkoden for det
andet filter, og forlad funktionen til
filtertypeskift (fig. ƒ).
Bemærk
• Når du har valgt filterkoden for det nye
filter med knappen
, vil apparatet
automatisk bekræfte filterkoden for det
nye filter, hvis du ikke berører andre
knapper i 10 sekunder.
Bemærk
• Se den separate brochure, der følger
med filteret, for flere oplysninger om
forskellige filterkombinationer, du kan
vælge mellem.
Fejlfinding
Dans k
7
I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit
apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du
kontakte kundecentret i dit land.
Problem
Mulig løsning
••
Filterskiftekoden er blevet vist på skærmen, men du
ikke har udskiftet det tilsvarende filter endnu. Apparatet
låses, hvis du bliver ved med at bruge det opbrugte filter.
I dette tilfælde skal du udskifte filteret og nulstille filterets
levetidstæller.
••
Apparatet fungerer, men knapperne reagerer ikke.
Kontroller, om børnesikringen er aktiveret.
Koden for filterskift har været tændt konstant, men du ikke
har udskiftet det tilsvarende filter, og apparatet er nu låst.
I dette tilfælde skal du udskifte filteret og nulstille filterets
levetidstæller.
Apparatet virker
ikke, selvom det er
tilsluttet.
Apparatet virker
ikke, selvom det er
tændt.
Den luftstrøm,
der kommer ud
af luftudtaget, er
betydeligt svagere
end før.
Luftkvaliteten
forbedres ikke,
selvom apparatet
har kørt i lang tid.
Farven på
luftkvalitetslyset er
altid den samme.
••
••
Forfilteret er snavset. Rengør forfilteret (se kapitlet
"Rengøring").
••
Et af filtrene er ikke sat i apparatet. Vær sikker på, at
alle filtre er installeret korrekt i følgende rækkefølge,
begyndende med det inderste filter: 1) NanoProtect S3filter HEPA; 2) NanoProtect AC-filter; 3) forfilter.
Luftkvalitetssensoren er våd. Luftfugtigheden i rummet er
høj og forårsager kondens. Sørg for, at sensoren er ren og
tør (se afsnittet "Rengøring").
••
••
Luftkvalitetssensoren er snavset. Rengør
luftkvalitetssensoren (se afsnittet "Rengøring").
DA
11
Problem
Mulig løsning
••
De første par gange, du anvender apparatet, udsender
det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt. Men
hvis apparatet afgiver en brændt lugt, skal du kontakte
din Philips-forhandler eller et autoriseret Philipsserviceværksted. Apparatet kan også producere en
ubehagelig lugt, hvis filteret er snavset. I dette tilfælde skal
du rense eller udskifte det pågældende filter.
••
Hvis apparatet støjer, kan du ændre blæserens hastighed
til en lavere blæserhastighed. Når du bruger apparatet i
soveværelset om natten, skal du vælge dvaletilstanden.
••
Måske har du ikke nulstillet filterets levetidstæller. Slut
apparatet til stikkontakten, tryk på for at tænde for
apparatet, og hold reset-knappen
nede i 3 sekunder.
••
Hall-sensoren fungerer ikke korrekt. Fjern og sæt derefter
frontpanelet på igen. Hvis fejlkoden "Er" stadig er der, skal
du kontakte Philips Kundecenter i dit land.
••
Apparatet er defekt. Kontakt Philips Kundecenter i dit land.
Apparatet
frembringer en
mærkelig lugt.
Apparatet er ekstra
støjende.
Apparatet viser
stadig, at jeg skal
udskifte et filter,
men det har jeg
allerede gjort.
Fejlkoden "Er"
vises på skærmen.
Fejlkoderne "E1",
"E2", "E3" eller
"E4" vises på
skærmen.
12
DA
Hvis du har behov for oplysninger eller
har et problem, kan du besøge Philips'
websted på www.philips.com eller
kontakte Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen
"Worldwide Guarantee"). Hvis der
ikke findes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philipsforhandler.
Bestilling af dele eller
tilbehør
Hvis du skal udskifte en del eller ønsker
at købe en ekstra del, skal du besøge
din Philips-forhandler eller
www.philips.com/support.
Hvis du har problemer med at få fat
i reservedelen, bedes du kontakte
Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret findes i folderen
"Worldwide Guarantee").
9 Bemærkninger
Dans k
8 Garanti og
service
Elektromagnetiske felter
(EMF)
Dette Philips-apparat overholder
alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Overholdelse af EMF
Koninklijke Philips N.V. producerer og
sælger mange forbrugermålrettede
produkter, der ligesom alle elektroniske
apparater generelt kan udsende og
modtage elektromagnetiske signaler.
Et af Philips’ vigtigste
forretningsprincipper er at træffe
alle nødvendige sundheds- og
sikkerhedsmæssige forholdsregler
for vores produkter, at overholde alle
gældende lovkrav og at overholde
de EMF-standarder, der er gældende
på tidspunktet for fremstillingen af
produkterne.
Philips har forpligtet sig til at
udvikle, producere og sende
produkter på markedet, der ikke har
sundhedsskadelige virkninger. Philips
bekræfter, at hvis deres produkter bliver
betjent ordentligt efter deres tilsigtede
formål, er de sikre at bruge ifølge den
videnskabelige viden, der er tilgængelig
i dag.
Philips spiller en aktiv rolle i
udviklingen af internationale EMF- og
sikkerhedsstandarder, hvilket giver os
mulighed for at forudse nye standarder
og hurtigt integrere dem i vores
produkter.
DA
13
Genbrug
Dette symbol betyder, at dette
produkt ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald
(2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt
indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaffelse er med
til at forhindre negativ påvirkning af
miljøet og menneskers helbred.
14
DA
1
Tärkeää Turvallisuus 2 Ilmanpuhdistimesi Tuotteen
yleiskuvaus(kuva a) Säätimien
yleiskuvaus(kuva b) 19
6 Suodattimen vaihto 24
Automaattinen suojalukitus 24
Suodattimen vaihto
(kuva z) 24
Suodattimen pakkonollaus 24
Suodatintyypin vaihtaminen 25
19
7 Vianmääritys 26
8 Takuu ja huolto Osien tai tarvikkeiden
tilaaminen 28
9 Lausunnot Sähkömagneettiset kentät
(EMF) Kierrätys 28
16
16
19
3 Aloittaminen 19
Suodattimen asentaminen 19
4 Laitteen käyttö 20
Ilmanlaadun merkkivalojen
selitykset 20
Käynnistys ja sammutus 20
Tuulettimen nopeuden
muuttaminen 21
Ajastimen asettaminen 21
Lapsilukon käyttöönotto 21
Valotoiminnon käyttäminen 22
5 Puhdistaminen Puhdistusaikataulu Laitteen rungon
puhdistaminen Ilmanlaadun tunnistimen
puhdistaminen Esisuodattimen
puhdistaminen (kuva w) 28
28
29
22
22
22
23
23
FI
15
Su om i
Sisällysluettelo
1
Tärkeää
Turvallisuus
Lue tämä käyttöopas
huolellisesti ennen käyttöä
ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten.
Vaara
• Älä päästä vettä tai muuta
nestettä tai tulenarkaa
puhdistusainetta
laitteeseen, sillä se voi
aiheuttaa sähköiskun ja/
tai tulipalon vaaran.
• Älä puhdista laitetta
vedellä tai muulla
nesteellä tai (tulenaralla)
puhdistusaineella, sillä se
voi aiheuttaa sähköiskun
ja/tai tulipalon vaaran.
• Älä suihkuta mitään
tulenarkaa ainetta,
kuten hyönteismyrkkyä
tai hajusteita, laitteen
ympäristöön.
16
FI
Varoitus
• Tarkista, että laitteeseen
merkitty käyttöjännite
vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen
kuin liität laitteen
pistorasiaan.
• Jos virtajohto on
vahingoittunut, vaihdata se
oman turvallisuutesi vuoksi
Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
• Älä käytä laitetta, jos
pistoke, johto tai itse laite
on vaurioitunut.
• Laitetta voivat käyttää
myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos
heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä
tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä
valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen
liittyvät vaarat. Lasten
ei pidä leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa
Varoitus
• Tämä laite ei korvaa
kunnollista ilmanvaihtoa,
säännöllistä imurointia tai
liesituulettimen käyttöä
ruoanlaiton aikana.
• Jos laite kytketään
pistorasiaan, jonka
kosketus on huono,
pistoke kuumenee.
Varmista, että kytket
laitteen ehjään
pistorasiaan.
• Säilytä ja käytä laitetta
kuivalla, tukevalla,
tasaisella ja vaakasuoralla
alustalla.
• Jätä vähintään 20 cm
vapaata tilaa laitteen
taakse ja molemmille
sivuille ja vähintään 30 cm
vapaata tilaa laitteen
yläpuolelle.
• Älä aseta mitään laitteen
päälle.
• Älä istu tai seiso
laitteen päällä. Laitteen
päälle istuminen tai
astuminen saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
• Älä sijoita laitetta suoraan
ilmastointilaitteen
alapuolelle, jotta
laitteeseen ei valu
kondenssivettä.
• Varmista, että kaikki
suodattimet ovat kunnolla
paikallaan, ennen kuin
käynnistät laitteen.
• Käytä vain alkuperäisiä,
tälle laitteelle tarkoitettuja
Philips-suodattimia. Älä
käytä muita suodattimia.
• Suodattimen syttyminen
tuleen saattaa aiheuttaa
korjaamattomia
terveysvahinkoja ja
olla hengenvaarallista.
Älä käytä suodatinta
polttoaineena tai
vastaaviin tarkoituksiin.
• Älä kolhi laitetta
kovilla esineillä. Vältä
erityisesti ilmanotto- ja
ilmanpoistoaukkojen
kolhimista.
FI
17
Su om i
puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
• llmanotto- ja
ilmanpoistoaukkoja ei
saa peittää esimerkiksi
asettamalla esineitä
niiden eteen.
• Varmista, että
ilmanpoistoaukosta ei
putoa vieraita esineitä
laitteen sisään.
• Nosta tai siirrä laite aina
yläosan kahvasta.
• Älä laita sormiasi tai
mitään esineitä ilmanottotai ilmanpoistoaukkoon
fyysisten vammojen
estämiseksi ja laitteen
toiminnan takaamiseksi.
• Älä käytä laitetta,
kun olet käyttänyt
sisätiloissa savuavia
hyönteiskarkotteita.
Älä myöskään käytä
laitetta paikoissa,
joissa on öljyjäämiä,
palavia suitsukkeita tai
kemikaalihöyryjä.
• Älä käytä laitetta
kaasulaitteiden,
lämmityslaitteiden tai
tulisijojen läheisyydessä.
• Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina käytön
jälkeen sekä ennen
puhdistusta ja muita
huoltotöitä.
• Älä käytä laitetta
huoneessa,
jossa on suuria
lämpötilanvaihteluita,
koska laitteen sisään voi
kertyä kosteutta.
18
FI
• Aseta laite vähintään
kahden metrin päähän
muista sähkölaitteista,
jotta se ei aiheuta
häiriöitä radioaaltoja
käyttäviin laitteisiin, kuten
televisioihin, radioihin ja
radio-ohjattuihin kelloihin.
• Laite on tarkoitettu
vain kotitalouksien
normaaleihin
käyttöolosuhteisiin.
• Älä käytä laitetta
kosteissa tiloissa, kuten
kylpyhuoneissa tai
vessoissa, tai paikoissa,
joissa ympäristön
lämpötila on korkea, kuten
keittiöissä.
• Laite ei poista häkää (CO)
eikä radonia (Rn). Sitä ei
voi käyttää turvalaitteena
onnettomuustilanteissa,
joihin liittyy palavaa
materiaalia tai vaarallisia
kemikaaleja.
• Jos laitetta on siirrettävä,
se on ensin irrotettava
pistorasiasta.
• Älä siirrä laitetta
virtajohdosta vetämällä.
Ilmanpuhdistimesi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan
ostaessasi Philipsin laitteen.
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja
rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tuotteen
yleiskuvaus(kuva a)
A
Ohjauspaneeli
B
Ilmanlaadun merkkivalo
C
Ilmanlaadun tunnistimet
D
NanoProtect Series 3-suodatin*
(FY3433)
E
NanoProtect AC -suodatin*
(FY3432)
F
Esisuodatin
G
Etupaneeli
* Jäljempänä ilmanpuhdistussuodatin
3 Aloittaminen
Suodattimen
asentaminen
Kun laite toimitetaan, kaikki suodattimet
ovat paikoillaan. Suodattimien
pakkausmateriaalit on kuitenkin
irrotettava ennen laitteen käyttöä.
Irrota kaikki suodattimet, poista
pakkausmateriaalit ja aseta suodattimet
takaisin paikoilleen seuraavasti.
Huomautus
• Varmista, että merkitty puoli osoittaa
itseäsi kohti.
1
2
3
4
5
Säätimien
yleiskuvaus(kuva b)
H
Virtapainike
I
Lapsilukon painike
J
Valopainike
K
Näyttö
L
Tuulettimen nopeuspainike
M
Ajastinpainike
N
Asetusten palautuspainike
Irrota etupaneeli alaosasta
vetämällä (kuva c).
Paina kahta kiinnikettä alaspäin
ja vedä esisuodatinta itseäsi kohti
(kuva d).
Irrota kaikki suodattimet (kuva e).
Irrota ilmanpuhdistussuodattimista
kaikki pakkausmateriaalit (kuva f).
Aseta paljaat
ilmanpuhdistussuodattimet takaisin
laitteeseen (kuva g).
Huomautus
• Asenna ensin paksu suodatin ja sitten
ohut suodatin.
6
Aseta esisuodatin takaisin
laitteeseen (kuva h).
Huomautus
• Varmista, että ulospäin olevalla
puolella on kaksi kiinnikettä ja
että kaikki esisuodattimen koukut
kiinnittyvät kunnolla laitteeseen.
FI
19
Su om i
2
7
Kiinnitä etupaneeli: Asenna ensin
paneelin yläosa paikalleen (1).
Paina sitten paneeli varovasti kiinni
laitteen runkoon (2) (kuva i).
4 Laitteen käyttö
Ilmanlaadun
merkkivalojen selitykset
Ilmanlaadun
merkkivalon väri
Ilmanlaatu
Sininen
Hyvä
Sinivioletti
Kohtalainen
Punavioletti
Huono
Punainen
Hyvin huono
Ilmanlaadun merkkivalo syttyy
automaattisesti, kun laite kytketään
käyttöön. Tällöin kaikki värit syttyvät
vuorotellen. Hetken kuluttua tunnistimet
mittaavat ympäristön ilmanlaadun ja
valitsevat oikean värin.
Käynnistys ja sammutus
1
2
Aseta laitteen pistoke pistorasiaan.
Käynnistä laite -painikkeella
(kuva j).
»» Laite toimii oletusarvoisesti
automaattitilassa.
»» Kun ilmanlaadun tunnistin on
mitannut ilmanlaatua hetken
ajan, se valitsee automaattisesti
ilmanlaadun merkkivalon värin.
»» Kun laite on mitannut ilman
hiukkaspitoisuuden, näytössä
näkyy pienhiukkastaso (PM2.5)
(kuva k).
3
20
FI
Sammuta laite koskettamalla
-painiketta 3 sekunnin ajan.
• Jos laite on sammutettu
virtapainikkeesta
mutta sen
virtapistoketta ei ole irrotettu, laite
ottaa käyttöön edelliset asetukset, kun
se käynnistetään seuraavan kerran.
Tuulettimen nopeuden
muuttaminen
Tuulettimella on useita
nopeusasetuksia. Voit valita
automaattitilan, allergeenitilan tai
nopeuden 1, 2, 3, 4 tai 5.
Manuaalinen
•
Ajastimen asettaminen
Ajastimen avulla voit säätää laitteen
toimimaan tietyn ajan. Kun asetettu
aika on kulunut, laitteen virta katkeaa
automaattisesti.
•
Automaattitila (A)
Automaattitilassa laite valitsee
tuulettimen nopeuden ilmanlaadun
perusteella.
•
Voit valita automaattitilan (A)
koskettamalla tuulettimen
nopeuspainiketta
(kuva l).
Allergeenitila
Erityinen allergeenitila poistaa
ilmasta tavanomaisia allergeeneja,
kuten siitepölyä, eläinten hilsettä ja
pölypunkkeja.
•
Voit valita allergeenitilan (AL)
koskettamalla tuulettimen
nopeuspainiketta
(kuva m).
Lepotila
Lepotilassa laite toimii hiljaisesti
nopeudella 1. Minuutti lepotilan
valinnan jälkeen virran ja valon
merkkivalot himmenevät. Muut valot
eivät pala.
•
Voit valita haluamasi tuulettimen
nopeuden koskettamalla toistuvasti
tuulettimen nopeuspainiketta
(kuva o).
Su om i
Huomautus
Valitse, kuinka monta tuntia haluat
laitteen toimivan, koskettamalla
ajastinpainiketta
toistuvasti
(kuva p).
»» Ajastimen arvoksi voi asettaa
1–24 tuntia.
Ajastimen voi poistaa käytöstä
koskettamalla toistuvasti
ajastinpainiketta
, kunnes näytössä
näkyy
.
Lapsilukon käyttöönotto
1
Ota lapsilukko käyttöön
koskettamalla lapsilukkopainiketta
3 sekunnin ajan (kuva q).
»» Näytössä näkyy 3 sekunnin
ajan L.
»» Kun lapsilukko on käytössä,
muita painikkeita ei voi käyttää.
2
Poista lapsilukko käytöstä
koskettamalla lapsilukkopainiketta
uudelleen
3 sekunnin ajan
(kuva r).
»» Näytössä näkyy 3 sekunnin
ajan UL.
Voit valita lepotilan (nopeus 1)
koskettamalla tuulettimen
nopeuspainiketta
(kuva n).
FI
21
Valotoiminnon
käyttäminen
Valopainikkeen avulla voit tarvittaessa
sytyttää tai sammuttaa ilmanlaadun
merkkivalon, näytön ja toimintojen
merkkivalot.
1
2
3
Kun kosketat valopainiketta
kerran, ilmanlaadun merkkivalo
sammuu.
Kun kosketat valopainiketta
uudelleen, näyttö ja toimintojen
merkkivalot sammuvat. Virran
ja valon
merkkivalot palavat
edelleen, mutta himmeämpinä.
Kun kosketat valopainiketta
kolmannen kerran, kaikki valot
syttyvät uudelleen.
5 Puhdistaminen
Huomautus
• Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta.
• Älä upota laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.
• Älä koskaan käytä laitteen minkään
osan puhdistamiseen hankaavaa,
syövyttävää tai tulenarkaa
puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta
tai alkoholia.
• Vain esisuodattimen voi pestä.
Ilmanpuhdistussuodatinta ei voi pestä
tai imuroida.
Puhdistusaikataulu
Taajuus
Puhdistustapa
Tarpeen mukaan
Puhdista laitteen
pinta kuivalla ja
pehmeällä liinalla.
Kun näytössä
näkyy F0
Puhdista
esisuodatin
Puhdista
Kahden
ilmanlaadun
kuukauden välein
tunnistimet
Laitteen rungon
puhdistaminen
Puhdista laite säännöllisesti sisä- ja
ulkopuolelta, jotta pöly ei pääse
kerääntymään laitteeseen.
1
2
22
FI
Pyyhi pölyt laitteen rungosta
kuivalla, pehmeällä liinalla.
Puhdista ilmanpoistoaukko
pehmeällä, kuivalla liinalla.
Puhdista ilmanlaadun tunnistimet
2 kuukauden välein laitteen
moitteettoman toiminnan takaamiseksi.
Puhdista ne useammin, jos laitetta
käytetään pölyisessä ympäristössä.
• Jos huoneen kosteustaso on korkea,
ilmanlaadun tunnistimeen saattaa
kertyä kosteutta. Tällöin ilmanlaadun
merkkivalo saattaa näyttää, että
ilmanlaatu on huono, vaikka se
olisikin todellisuudessa hyvä. Tässä
tapauksessa ilmanlaadun tunnistin on
puhdistettava tai käyttöön on otettava
jokin manuaalisista nopeusasetuksista.
2
3
4
5
2
3
4
Huomautus
1
1
Puhdista ilmanlaadun tunnistimen
ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot
pehmeällä harjalla (kuva s).
Irrota ilmanlaadun tunnistimen
suojus (kuva t).
Puhdista ilmanlaadun tunnistin
sekä otto- ja poistoaukko kevyesti
kostutetulla vanupuikolla (kuva u).
Esisuodattimen
puhdistaminen (kuva w)
Suodattimen
varoitusvalon tila
Ohje
Näytössä näkyy F0
Puhdista
esisuodatin
Paina kahta kiinnikettä alaspäin
ja vedä esisuodatinta itseäsi kohti
(kuva d).
Pese esisuodatin juoksevalla
vedellä. Jos esisuodatin on hyvin
likainen, harjaa pöly pois pehmeällä
harjalla (kuva x).
Anna esisuodattimen kuivua.
Huomautus
• Varmista, että esisuodatin on täysin
kuiva. Bakteerit voivat lisääntyä
märässä suodattimessa ja lyhentää
sen käyttöikää.
5
Aseta esisuodatin takaisin
laitteeseen (kuva h).
Huomautus
• Varmista, että ulospäin olevalla
puolella on kaksi kiinnikettä ja
että kaikki esisuodattimen koukut
kiinnittyvät kunnolla laitteeseen.
6
Kuivaa ne toisella vanupuikolla.
Kiinnitä ilmanlaadun tunnistimen
suojus paikalleen (kuva v).
Irrota etupaneeli alaosasta
vetämällä (kuva c).
7
Kiinnitä etupaneeli: Asenna ensin
paneelin yläosa paikalleen (1).
Paina sitten paneeli varovasti kiinni
laitteen runkoon (2) (kuva i).
Nollaa esisuodattimen
puhdistusaika koskettamalla
nollauspainiketta
3 sekunnin
ajan (kuva y).
FI
23
Su om i
Ilmanlaadun tunnistimen
puhdistaminen
6 Suodattimen
vaihto
1
Irrota näytön koodin
mukainen loppuun kulunut
ilmanpuhdistussuodatin ja siirrä se
varovasti roskapussiin (kuva {).
Huomautus
Automaattinen
suojalukitus
Tässä laitteessa on automaattinen
suojalukitustoiminto, joka varmistaa,
että ilmanpuhdistussuodattimet
toimivat moitteettomasti, kun laite
on käytössä. Kun suodattimet ovat
lähes loppuun kuluneet, näytössä
näkyvä suodatinkoodi ilmaisee, että
suodattimet on vaihdettava.
• Älä koske suodattimen
suodatuspintaan tai haistele
suodatinta, sillä siihen on kertynyt
epäpuhtauksia ilmasta.
2
3
4
Jos suodattimia ei vaihdeta 14 päivän
kuluessa, laite lakkaa toimimasta ja
lukittuu.
Suodattimen vaihto
(kuva z)
Huomautus
• Ilmanpuhdistussuodattimia ei voi
pestä tai imuroida.
Suodattimen
varoitusvalon tila
Ohje
Näytössä näkyy A3
Vaihda
NanoProtect S3
HEPA -suodatin
Näytössä näkyy C7
Vaihda
NanoProtect AC
-suodatin
A3 ja C7
vuorottelevat
näytössä
Vaihda
molemmat
suodattimet
24
FI
Irrota uudesta suodattimesta kaikki
pakkausmateriaalit (kuva f).
Aseta uusi suodatin laitteeseen
(kuva g).
Nollaa suodattimen
käyttöaikalaskuri koskettamalla
nollauspainiketta
3 sekunnin
ajan (kuva |).
Huomautus
• Pese kädet suodattimen vaihdon
jälkeen.
Suodattimen
pakkonollaus
1 Ota suodattimen pakkonollaustila
2
3
käyttöön koskettamalla yhtä aikaa
painikkeita
ja
3 sekunnin ajan
(kuva }).
»» Näytössä näkyy NanoProtect S3
HEPA -suodattimen koodi (A3).
Pakota NanoProtect S3 HEPA
-suodattimen käyttöajan nollaus
koskettamalla
-painiketta
3 sekunnin ajan (kuva |).
Kun NanoProtect S3 HEPA
-suodattimen käyttöaika
on nollattu, näytössä näkyy
Nanoprotect AC -suodattimen
koodi (C7) (kuva ~).
Pakota NanoProtect AC
-suodattimen käyttöajan nollaus
koskettamalla
-painiketta
3 sekunnin ajan. Nollauksen jälkeen
laite poistuu pakkonollaustilasta
(kuva ).
Suodatintyypin
vaihtaminen
1
2
3
Ota suodatintyypin vaihtotila
käyttöön koskettamalla yhtä aikaa
painikkeita
ja
3 sekunnin ajan
(kuva }).
»» Näytössä näkyy NanoProtect S3
HEPA -suodattimen koodi (A3).
Huomautus
• Kun olet valinnut uuden suodattimen
suodatinkoodin
-painikkeella etkä
koske muihin painikkeisiin 10 sekuntiin,
laite vahvistaa automaattisesti uuden
suodattimen suodatinkoodin.
Su om i
4
Huomautus
• Lisätietoja erilaisista
suodatinyhdistelmistä on suodattimen
mukana toimitetussa erillisessä
oppaassa.
Valitse uuden suodattimen
suodatinkoodi koskettamalla
-painiketta (kuva €).
Vahvista uuden suodattimen
suodatinkoodi koskettamalla
-painiketta 3 sekunnin ajan
(kuva ).
Huomautus
• Kun olet valinnut uuden suodattimen
suodatinkoodin
-painikkeella etkä
koske muihin painikkeisiin 10 sekuntiin,
laite vahvistaa automaattisesti uuden
suodattimen suodatinkoodin.
4
5
6
Kun ensimmäinen suodatintyyppi
on vaihdettu, näytössä näkyy
Nanoprotect AC -suodattimen
koodi (C7) (kuva ~).
Valitse toisen suodattimen uusi
suodatinkoodi koskettamalla
-painiketta (kuva ‚).
Vahvista toisen suodattimen
suodatinkoodi koskettamalla
-painiketta 3 sekunnin ajan.
Vahvistuksen jälkeen laite poistuu
suodatintyypin vaihtotilasta
(kuva ƒ).
FI
25
7
Vianmääritys
Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi
laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi
kuluttajapalvelukeskukseen.
Ongelma
Laite ei toimi,
vaikka se on liitetty
verkkovirtaan.
Laite ei toimi,
vaikka se
käynnistyy.
Ilmanpoistoaukon
ilmavirta on
selvästi heikompi
kuin ennen.
Mahdollinen ratkaisu
••
Suodattimen vaihtokoodi on näkynyt näytössä, mutta et
ole vaihtanut kyseistä suodatinta. Laite lukittuu, jos jatkat
loppuun kuluneen suodattimen käyttöä. Vaihda suodatin
ja nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri.
••
Laite toimii, mutta painikkeet eivät ole käytössä. Tarkista,
onko lapsilukko käytössä.
Suodattimen vaihtokoodi on näkynyt näytössä jatkuvasti,
mutta et ole vaihtanut kyseistä suodatinta, ja laite
on lukittunut. Vaihda suodatin ja nollaa suodattimen
käyttöaikalaskuri.
••
••
Esisuodatin on likainen. Puhdista esisuodatin (katso kohta
Puhdistaminen).
••
Ilmanlaatu ei
parane, vaikka laite
on ollut käynnissä
••
pitkään.
Jokin suodattimista ei ole paikallaan. Varmista, että
kaikki suodattimet on kunnolla asennettu seuraavassa
järjestyksessä, alkaen sisimmäisestä suodattimesta:
1) NanoProtect S3 HEPA -suodatin, 2) NanoProtect
AC-suodatin, 3) esisuodatin.
Ilmanlaadun tunnistin on märkä. Huoneen kosteustaso on
korkea, ja kosteus tiivistyy laitteen sisään. Varmista, että
ilmanlaadun tunnistin on puhdas ja kuiva (katso kohta
Puhdistaminen).
Ilmanlaadun
merkkivalon
väri pysyy aina
samana.
Ilmanlaadun tunnistin on likainen. Puhdista ilmanlaadun
tunnistin (katso kohta Puhdistaminen).
26
FI
••
Mahdollinen ratkaisu
••
Ensimmäisillä käyttökerroilla laitteesta voi tulla hiukan
muovin hajua. Tämä on normaalia. Jos laitteesta tulee
palaneen hajua, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään tai
Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Laite saattaa
tuottaa epämiellyttävää hajua myös, kun suodatin on
likainen. Tällöin kyseinen suodatin on puhdistettava tai
vaihdettava.
••
Jos laite on liian äänekäs, voit vaihtaa tuulettimen
nopeuden alhaisemmaksi. Jos käytät laitetta yöllä
makuuhuoneessa, valitse lepotila.
••
Olet ehkä jättänyt suodattimen käyttöaikalaskurin
nollaamatta. Liitä laite pistorasiaan, käynnistä laite
-painikkeella ja paina nollauspainiketta
3 sekunnin
ajan.
••
Hall-anturi ei toimi oikein. Irrota etupaneeli ja kiinnitä se
uudelleen. Jos virhekoodi Er ei poistu, ota yhteyttä oman
maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
••
Laitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys oman maasi
kuluttajapalvelukeskukseen.
Laitteesta tulee
epätavallista hajua.
Laite pitää kovaa
ääntä.
Laite ilmoittaa,
että suodatin on
vaihdettava, vaikka
se on jo vaihdettu.
Näytössä näkyy
virhekoodi Er.
Näytössä näkyy
virhekoodi E1, E2,
E3 tai E4.
FI
Su om i
Ongelma
27
8 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen
kanssa tulee ongelmia, tutustu
Philipsin verkkosivustoon osoitteessa
www.philips.com tai kysy neuvoa
Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta
(puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Osien tai tarvikkeiden
tilaaminen
Jos sinun on vaihdettava jokin osa
tai hankittava lisäosa, käy Philipsjälleenmyyjän luona tai osoitteessa
www.philips.com/support.
Jos et löydä varaosia, ota
yhteyttä Philipsin maakohtaiseen
kuluttajapalvelukeskukseen
(puhelinnumero on kansainvälisessä
takuulehtisessä).
9 Lausunnot
Sähkömagneettiset
kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia
sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
EMF-standardin
vaatimustenmukaisuus
Koninklijke Philips N.V. valmistaa
ja myy kuluttajille monia tuotteita,
jotka lähettävät ja vastaanottavat
sähkömagneettisia signaaleja, kuten
mitkä tahansa muutkin elektroniset
laitteet.
Yhtenä Philipsin pääperiaatteena
on varmistaa tuotteiden turvallisuus
kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia
lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen
valmistusajankohtana voimassa olevia
EMF-standardeja.
Philips on sitoutunut kehittämään,
tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita,
joista ei ole haittaa terveydelle. Philips
vakuuttaa, että jos sen tuotteita
käsitellään oikein asianmukaisessa
käytössä, niiden käyttö on nykyisten
tutkimustulosten perusteella turvallista.
Philipsillä on aktiivinen rooli
kansainvälisten EMF- ja
turvallisuusstandardien kehittämisessä,
joten se pystyy ennakoimaan
standardien kehitystä ja soveltamaan
näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa
vaiheessa.
28
FI
Kierrätys
Su om i
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä
tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
Noudata maasi sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä
koskevia sääntöjä. Asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
FI
29
Innholdsfortegnelse
1
Viktig Sikkerhet 31
31
2 Luftrenseren din Produktoversikt (fig. a) Oversikt over
kontrollknapper (fig. b) 34
34
3 Komme i gang Montere filteret 34
34
4 Bruke apparatet Forstå lampene for
luftkvalitet Slå på og av Endre viftehastigheten Still inn timeren Stille inn barnesikring Bruke av/på-funksjonen for
lampen 35
34
35
35
35
36
36
36
5 Rengjøring 37
Rengjøringsplan 37
Rengjør apparatkabinettet 37
Rengjør luftkvalitetssensoren 37
Rengjør forfilteret (fig. w) 37
6 Bytte ut filteret Forstå beskyttelseslåsen for
sunn luft Bytte ut filteret (fig. z) Tvungen tilbakestilling for
filteret Endre filtertype 30
NO
38
38
38
39
39
7 Feilsøking 40
8 Garanti og service Bestill deler eller tilbehør 42
42
9 Merknader 42
Elektromagnetiske felt (EMF) 42
Gjenvinning 43
Viktig
Sikkerhet
Les denne brukerhåndboken
nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den
for fremtidig bruk.
Fare
• Ikke la det komme vann
eller annen væske eller
brennbart vaskemiddel
inn i apparatet. Det kan
forårsake elektrisk støt og/
eller brannfare.
• Ikke rengjør apparatet
med vann eller noen
annen væske eller et
(brennbart) vaskemiddel.
Det kan føre til elektrisk
støt og/eller brannfare.
• Ikke spray brennbar
væske, som insektmiddel
eller parfyme i nærheten
av apparatet.
Advarsel
• Før du kobler til apparatet,
må du kontrollere at
spenningen som er
angitt på apparatet,
stemmer overens med
nettspenningen.
• Hvis strømledningen er
ødelagt, må den alltid
skiftes ut av Philips,
et servicesenter som
er godkjent av Philips,
eller lignende kvalifisert
personell for å unngå
farlige situasjoner.
• Apparatet må ikke brukes
hvis det er skade på
støpselet, ledningen eller
selve apparatet.
• Dette apparatet kan
brukes av barn over
åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne
eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne,
eller personer med
manglende erfaring
eller kunnskap, dersom
de får instruksjoner om
sikker bruk av apparatet
eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de
er klar over risikoen.
Barn skal ikke leke med
NO
31
Norsk
1
apparatet. Barn skal ikke
utføre rengjøring eller
vedlikehold uten tilsyn.
• Åpningene for innluft og
utluft må ikke blokkeres,
f.eks. ved å plassere
gjenstander foran
åpningene.
• Sørg for at ikke fremmede
gjenstander faller ned
i apparatet gjennom
luftuttaket.
Forsiktig
• Dette apparatet er ingen
erstatning for ordentlig
lufting, regelmessig
støvsuging eller bruk av en
utsugingsenhet eller vifte
ved matlaging.
• Støpselet og apparatet blir
varmt hvis stikkontakten
har dårlige koblinger. Sørg
for å koble apparatet til
en stikkontakt med riktige
koblinger.
• Plasser og bruk alltid
apparatet på en tørr,
stabil, jevn og horisontal
overflate.
32
NO
• La det være minst
20 cm ventilasjon bak
og på begge sidene av
apparatet og la det være
minst 30 cm ventilasjon
over apparatet.
• Ikke plasser gjenstander
oppå apparatet.
• Ikke sitt eller stå på
apparatet. Hvis du sitter
eller står oppå apparatet,
kan det føre til skader.
• Ikke plasser apparatet
rett under et klimaanlegg.
Dette kan føre til at
kondens drypper på
apparatet.
• Kontroller at alle filtrene er
riktig montert, før du slår
på apparatet.
• Bruk bare originale filter
fra Philips tiltenkt dette
apparatet. Ikke bruk andre
filter.
• Forbrenning av filteret
kan forårsake varige
skader og/eller fare for
andre. Ikke bruk filteret
som brensel eller andre
lignende formål.
• Du bør unngå å dunke
på apparatet (spesielt
på åpningene for innluft
og utluft) med harde
gjenstander.
• Plasser apparatet minst
to meter unna elektriske
apparater som bruker
radiobølger gjennom
luften, for eksempel
TV-er, radioer og
radiokontrollerte klokker.
• Apparatet er kun ment til
bruk i husstander under
vanlige driftsforhold.
• Du bør ikke bruke
apparatet i våte
omgivelser eller
omgivelser med høy
romtemperatur, for
eksempel på bad,
toaletter eller kjøkkenet.
• Apparatet fjerner ikke
karbonmonoksid (CO)
eller radon (Rn). Apparatet
kan ikke brukes som
en sikkerhetsanordning
ved uhell med
forbrenningsprosesser
eller farlige kjemikalier.
• Hvis du må flytte
apparatet, må du
koble apparatet fra
strømforsyningen først.
• Ikke flytt apparatet ved å
trekke i strømledningen.
NO
33
Norsk
• Hvis du skal løfte eller
flytte apparatet, må du
alltid bruke håndtaket
oppå apparatet.
• Ikke stikk fingrene
eller gjenstander inn i
åpningene for innluft eller
utluft. Det kan forårsake
fysiske skader og/eller feil
på apparatet.
• Du bør ikke bruke dette
apparatet når du har
brukt insektmidler som
avgir røyk innendørs eller
på steder med oljete
restprodukter, røkelse
som brennes, eller kjemisk
damp.
• Du bør ikke bruke
apparatet i nærheten av
gassdrevne apparater,
varmeapparater eller
peiser.
• Du må alltid koble fra
apparatet etter bruk og
før rengjøring eller annet
vedlikehold.
• Du bør ikke bruke
apparatet i rom der
temperaturen svinger
kraftig. Dette kan føre til
kondens inne i apparatet.
2
Luftrenseren din
3 Komme i gang
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til
Philips!
Montere filteret
Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten
som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet påwww.philips.com/
welcome.
Apparatet leveres med alle filtrene
montert. Fjern emballasjen til filtrene før
du bruker apparatet. Fjern alle filtrene,
pakk dem ut og sett dem tilbake i
apparatet slik det er beskrevet nedenfor.
Produktoversikt (fig. a)
A
Kontrollpanel
B
Lampe for luftkvalitet
C
Luftkvalitetssensorer
D
NanoProtect Series 3-filter*
(FY3433)
E
NanoProtect AC-filter* (FY3432)
F
Forfilter
G
Frontpanel
*Heretter kalt luftrensefilter
Oversikt over
kontrollknapper (fig. b)
H
Av/på-knapp
I
Knapp for barnelås
J
Av/på-knapp for lys
K
Display
L
Turboknapp for vifte
M
Timerknapp
N
Tilbakestillingsknapp
34
NO
Note
• Pass på at siden med merket vender
mot deg.
1
2
3
4
5
Trekk den nederste delen av
frontpanelet for å fjerne det fra
apparatet (fig. c).
Trykk de to klemmene ned og trekk
forfilter mot deg (fig. d).
Fjern alle filtrene (fig. e).
Fjern all emballasje fra
luftrensefiltrene (fig. f).
Sett luftrensefiltrene tilbake i
apparatet (fig. g).
Note
• Sett først det tykke filteret i apparatet
og deretter det tynnere filteret.
6
Sett forfilteret tilbake i apparatet
(fig. h).
Note
• Pass på at siden med de to klemmene
vender mot deg, og at alle krokene til
forfilteret er ordentlig festet til luftrenseren.
7
For å sette på frontpanelet må
du først montere panelet oppå
apparatet (1). Deretter skyver du
panelet forsiktig mot apparatet (2)
(fig. i).
4 Bruke apparatet
• Hvis støpselet fremdeles er koblet til
kontakten når du slår av apparatet
med av/på-knappen
, bruker
apparatet de forrige innstillingene når
du slår det på igjen.
Farger for
luftkvalitet
Luftkvalitetsnivå
Endre viftehastigheten
Blå
God
Indigoblått
Rimelig god
Rødlilla
Dårlig
Flere viftehastigheter er tilgjengelige.
Du kan velge automatisk modus,
allergenmodus, hastighetene 1, 2, 3, 4
eller 5.
Rød
Svært dårlig
Lampen for luftkvaliteten lyser
automatisk når apparatet slås på, og
lyser opp med alle fargene i rekkefølge.
Etter kort tid vil luftkvalitetssensorene
velge fargen som tilsvarer luftkvaliteten i
omgivelsene.
Slå på og av
1
2
Sett støpselet på apparatet inn i
stikkontakten.
Trykk på
for å slå på apparatet
(fig. j).
»» Apparatet bruker auto-modus
som standard.
»» Luftkvalitetssensorene måler
luftkvalitet en kort stund, og
velger deretter automatisk
fargen på lampen for
luftkvalitet.
»» Apparatet måler svevestøvet i
luften og viser PM2,5-nivået på
skjermen (fig. k).
3
Trykk på og hold inne
i
3 sekunder for å slå av apparatet.
Norsk
Forstå lampene for
luftkvalitet
Note
Automatisk (A)
I automatisk modus velger apparatet
viftehastigheten i henhold til
luftkvaliteten.
•
Trykk på viftehastighetsknappen
for å velge automatisk (A) (fig. l).
Allergenmodus
Den spesialutviklede allergenmodusen
kan fjerne vanlige allergener som
pollen, dyreflass, støvmidd osv. på en
effektiv måte.
•
Trykk på viftehastighetsknappen
for å velge allergenmodus (AL)
(fig. m).
Dvalemodus
I hvilemodus bruker apparatet den
stillegående hastigheten 1. Lyset for
strømindikatoren og av/på-knappen
dempes ett minutt etter at du velger
hvilemodus, og alle de andre lysene
slås av.
•
Trykk på viftehastighetsknappen
for å velge hvilemodus (hastighet 1)
(fig. n).
NO
35
Manuell
•
Trykk på viftehastighetsknappen
gjentatte ganger for å velge
viftehastigheten (fig. o).
Still inn timeren
Med timeren kan du velge hvor lenge
apparatet skal være slått på. Når den
forhåndsinnstilte tiden er ute, slås
apparatet automatisk av.
•
Trykk på timerknappen
gjentatte
ganger for å velge antall timer du
ønsker at apparatet skal være slått
på (fig. p).
»» Timeren gir deg valget fra 1 til
24 timer.
Hvis du vil deaktivere timeren, trykker du
på timerknappen
gjentatte ganger til
vises på skjermen.
Stille inn barnesikring
1
Trykk på og hold inne
barnesikringsknappen
i 3 sekunder for å aktivere
barnesikringen (fig. q).
»» L vises på skjermen i
3 sekunder.
»» Du kan ikke bruke de andre
knappene når barnesikringen
er på.
2
36
Trykk på og hold inne
barnesikringsknappen
i
3 sekunder på nytt for å deaktivere
barnesikringen (fig. r).
»» UL vises på skjermen i
3 sekunder.
NO
Bruke av/på-funksjonen
for lampen
Med av/på-knappen for lampen kan
du slå av eller på lampen for luftkvalitet,
skjermen og funksjonsvisninger hvis
nødvendig.
1
2
3
Trykk på lampen for av/påknappen
én gang og lampen for
luftkvaliteten slås av.
Trykk på av/på-knappen for
lampen
på nytt og skjermen og
funksjonsvisninger slås av. Av/påindikatoren for strømtilførsel
og
av/på-indikatoren for lampen
er fremdeles slått på, men de er nå
dempet.
Trykk på av/på-knappen for lampen
for tredje gang for å slå på alle
lampene igjen.
Note
• Koble alltid fra apparatet før du rengjør
det.
• Senk aldri apparatet ned i vann eller
annen væske.
• Bruk aldri skuremidler, sterke eller
brennbare rengjøringsmidler som
blekemidler eller alkohol til å rengjøre
noen deler av apparatet.
• Bare forfilteret kan rengjøres.
Luftrensefilteret kan ikke rengjøres eller
støvsuges.
Rengjøringsplan
Frekvens
Rengjøringsmetode
Når det er
nødvendig
Tørk av utsiden av
apparatet med en
tørr klut
Når F0 vises på
skjermen
Rengjør forfilteret
Annenhver
måned
Rengjør luftkvalitetssensorene
Rengjør
luftkvalitetssensoren
Rengjør luftkvalitetssensoren annenhver
måned for optimal funksjon av
luftrenseren. Rengjør sensoren oftere
hvis du bruker luftrenseren i et støvete
miljø.
Note
• Når luftfuktigheten i rommet er svært
høy, kan det danne seg kondens på
luftkvalitetssensoren. Dette kan føre til
at lampen for luftkvaliteten indikerer
at luftkvaliteten er dårlig selv om den
er god. I slike tilfeller må du rengjøre
luftkvalitetssensoren eller bruke en av
de manuelle innstillinger for hastighet.
1
2
3
4
5
Rengjør
apparatkabinettet
Rengjør innsiden og utsiden av
apparatet regelmessig for å hindre at
støv samler seg.
1
2
Rengjør inntaket og uttaket for
luftkvalitetssensoren med en myk
børste (fig. s).
Fjern dekselet for
luftkvalitetssensoren (fig. t).
Rengjør luftkvalitetssensoren og
støvinntaket og -uttaket med en
fuktig bomullspinne (fig. u).
Tørk av dem med en tørr
bomullspinne.
Sett dekselet for
luftkvalitetssensoren på plass igjen
(fig. v).
Rengjør forfilteret
(fig. w)
Tørk bort støv fra apparatkabinettet
med en tørr, myk klut.
Status for filterets
varsellampe
Gjør som følger
Rengjør luftuttaket med en myk, tørr
klut.
F0 vises på
skjermen
Rengjør
forfilteret
NO
37
Norsk
5 Rengjøring
1
2
3
4
Trekk den nederste delen av
frontpanelet for å fjerne det fra
apparatet (fig. c).
Trykk de to klemmene ned og trekk
forfilter mot deg (fig. d).
Rengjør forfilteret under rennende
vann. Hvis forfilteret er veldig
skittent, må du bruke en myk børste
til å børste bort støv (fig. x).
La forfilteret lufttørke.
Note
• Kontroller at forfilteret er helt tørt. Hvis
det fremdeles er vått, kan bakterier
samle seg og forkorte levetiden til
forfilteret.
5
Sett forfilteret tilbake i apparatet
(fig. h).
Note
• Pass på at siden med de to klemmene
vender mot deg, og at alle krokene
til forfilteret er ordentlig festet til
luftrenseren.
6
7
For å sette på frontpanelet må
du først montere panelet oppå
apparatet (1). Deretter skyver du
panelet forsiktig mot apparatet (2)
(fig. i).
Trykk på og hold inne
tilbakestillingsknappen
i
3 sekunder for å tilbakestille
rengjøringsplanen for
forfilteret(fig. y).
6 Bytte ut filteret
Forstå beskyttelseslåsen
for sunn luft
Dette apparatet er utstyrt med en
beskyttelseslås for sunn luft som sørger
for at luftrensefiltrene fungerer optimalt
når apparatet er i bruk. Når filtrene
snart må byttes, vises filterkoden på
skjermen, slik at du ser at filtrene snart
må byttes.
Hvis du ikke bytter filtrene i løpet av
14 dager, stopper apparatet å fungere
og det låses.
Bytte ut filteret (fig. z)
Note
• Luftrensefiltrene kan ikke rengjøres
eller støvsuges.
Status for filterets
varsellampe
Gjør som følger
A3 vises på
skjermen
Bytt
NanoProtect S3
HEPA-filteret
C7 vises på
skjermen
Bytt
NanoProtect
AC-filteret
A3 og C7 vises
vekselvis på
skjermen
Bytt begge
filtrene
1
38
NO
Ta ut det gamle luftrensefilteret
tilsvarende filterkoden som vises på
skjermen, og kast filteret forsiktig i
søppelbøtten(fig. {).
• Ikke berør den foldede overflaten
til filteret. Du må heller ikke lukte
på filteret ettersom det inneholder
forurensing fra luften.
2
3
4
2
Sett inn det nye filteret i
apparatet(fig. g).
3
Trykk på og hold inne
tilbakestillingsknappen
i
3 sekunder for å tilbakestille
levetidtelleren for filteret(fig. |).
• Rengjør hendene etter at du har byttet
filteret.
Tvungen tilbakestilling
for filteret
1 Trykk på og samtidig i tre
3
4
1
Fjern all emballasjen fra det nye
luftrensefiltret(fig. f).
Note
2
Endre filtertype
sekunder for tvungen tilbakestilling
for filteret.
»» Koden (A3) for NanoProtect
S3 HEPA-filter vises på
skjermen(fig. }).
Trykk på og hold inne
i 3 sekunder for tvungen
tilbakestilling av NanoProtect S3
HEPA-filterets levetid(fig. |).
Kode (C7) for Nanoprotect ACfilteret vises på skjermen etter
at du har tilbakestilt levetiden
for NanoProtect S3 HEPAfilteret(fig. ~).
Trykk på og hold inne
i 3 sekunder for tvungen
tilbakestilling av levetiden for
NanoProtect S3 AC-filteret og
gå ut av modusen for tvungen
tilbakestilling(fig. ).
Trykk på
og
samtidig i tre
sekunder for å gå til modus for
endring av filtertype(fig. }).
»» Koden (A3) for NanoProtect S3
HEPA-filter vises på skjermen.
Trykk på
for å velge filterkoden for
det nye filteret du vil bruke(fig. €).
Trykk på og hold inne
i
3 sekunder for å bekrefte filterkoden
på det nye filteret(fig. ).
Norsk
Note
Note
• Hvis du ikke trykker på noen knapper
i løpet av 10 sekunder etter at du har
valgt filterkoden med
-knappen,
bekrefter apparatet automatisk
filterkoden for det nye filteret.
4
5
6
Kode (C7) for Nanoprotect
AC-filteret vises på skjermen
etter at den første filtertypen er
endret(fig. ~).
Trykk på
for å velge den nye
filterkoden for det andre filteret.
(fig. ‚)
Trykk på og hold inne
i 3 sekunder
for å bekrefte koden for det andre
filteret og gå ut av modusen for
endring av filtertype(fig. ƒ).
Note
• Hvis du ikke trykker på noen knapper
i løpet av 10 sekunder etter at du har
valgt filterkoden med
-knappen,
bekrefter apparatet automatisk
filterkoden for det nye filteret.
Note
• Se den separate brosjyren som følger
med filteret, for mer informasjon om
forskjellige filterkombinasjoner.
NO
39
7
Feilsøking
Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med
apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du
forbrukerstøtten der du bor.
Problem
Apparatet fungerer
ikke selv om det er
koblet til.
Apparatet fungerer
ikke selv om det er
slått på.
Luftstrømmen
som kommer ut
av luftuttaket, er
betydelig svakere
enn før.
Luftkvaliteten blir
ikke bedre, selv om
apparatet har vært
i bruk over lang tid.
Fargen på lampen
for luftkvalitet
forblir den samme.
Apparatet avgir en
merkelig lukt.
40 NO
Mulig løsning
••
Du har ikke byttet ut filteret ennå, selv om koden for bytting
vises på skjermen. Apparatet låses hvis du ikke bytter
filteret. I slike tilfeller må du bytte filteret og tilbakestille
levetidtelleren for filteret.
••
Apparatet fungerer, men knappene fungerer ikke.
Kontroller om barnesikringen er slått på.
Koden for filterbytte har vært slått på kontinuerlig, men
du har ikke byttet ut filteret og apparatet er nå låst. I slike
tilfeller må du bytte filteret og tilbakestille levetidtelleren
for filteret.
••
••
Forfilteret er skittent. Rengjør forfilteret (se avsnittet
Rengjøring).
••
Ett av filtrene ikke er montert i apparatet. Kontroller at alle
filtrene er riktig montert i følgende rekkefølge, fra innerst til
ytterst: 1) NanoProtect S3 HEPA-filter, 2) NanoProtect ACfilter og, 3) forfilter.
Luftkvalitetssensoren er fuktig. Luftfuktigheten i rommet er
høy og forårsaker kondens. Sørg for at luftkvalitetssensoren
er ren og tørr (se avsnittet Rengjøring).
••
••
Luftkvalitetssensoren er skitten. Rengjør
luftkvalitetssensoren (se avsnittet Rengjøring).
••
De første gangene du bruker produktet, kan det avgi
plastlukt. Dette er normalt. Hvis apparatet imidlertid avgir
en brent lukt, må du ta kontakt med Philips-forhandleren
eller et godkjent Philips-servicesenter. Apparatet kan også
avgi en ubehagelig lukt når filteret er skittent. I slike tilfeller
må du rengjøre eller bytte ut det relevante filteret.
Apparatet avgir
støy.
Mulig løsning
••
Apparatet indikerer
fortsatt at jeg
••
må bytte ut et
filter, selv om jeg
allerede har byttet
det.
Kanskje du ikke tilbakestilte levetidtelleren for filteret.
Koble til apparatet, trykk på for å slå på apparatet, og
trykk deretter på og hold inne tilbakestillingsknappen
i
3 sekunder.
••
Hallsensoren fungerer ikke ordentlig. Fjern og monter
deretter frontpanelet på nytt. Hvis feilkoden Er fremdeles
vises, må du ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der
du bor.
••
Apparatet har funksjonsfeil. Ta kontakt med
forbrukerstøtten i landet der du bor.
Feilkoden Er vises
på skjermen.
Feilkodene E1, E2,
E3 eller E4 vises på
skjermen.
Hvis apparatet avgir støy, kan du endre viftehastigheten til
et lavere nivå. Hvis du bruker apparatet på et soverom om
natten, kan du velge hvilemodus.
NO
Norsk
Problem
41
8 Garanti og
service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis
du har problemer, kan du besøke
webområdet til Philips på
www.philips.com eller ta kontakt med
Philips' forbrukerstøtte der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet).
Hvis det ikke er noen kundestøtte der
du bor, kan du gå til den lokale Philipsforhandleren.
Bestill deler eller tilbehør
Hvis du må erstatte en del eller vil kjøpe
en ekstra del, kan du oppsøke Philipsforhandleren din eller gå til
www.philips.com/support.
Hvis du har problemer med å få tak i
deler, kan du ta kontakt med Philips'
forbrukerstøtte i landet der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet).
9 Merknader
Elektromagnetiske felt
(EMF)
Dette Philips­apparatet overholder alle
aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Samsvar med EMF
Koninklijke Philips N.V. produserer og
selger flere produkter som er beregnet
på forbrukere, og som på samme måte
som ethvert elektronisk apparat, ofte
kan utstråle og motta elektromagnetiske
signaler.
Et av Philips' viktigste
forretningsprinsipper er å ta alle
nødvendige forholdsregler for helse og
sikkerhet, slik at produktene samsvarer
med alle de juridiske kravene og
oppfyller de EMF-standardene som
gjaldt da produktene ble produsert.
Philips er forpliktet til å utvikle,
produsere og markedsføre produkter
som ikke forårsaker uheldige
helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis
Philips-produkter håndteres riktig ifølge
tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem
ut fra den kunnskapen vi har per dags
dato.
Philips har en aktiv rolle i utviklingen av
internasjonale standarder for EMF og
sikkerhet, noe som gjør det mulig for
Philips å forutse den videre utviklingen
på dette området, for slik å kunne
integrere den i produktene på et tidlig
stadium.
42
NO
Gjenvinning
Dette symbolet betyr at dette
produktet ikke må avhendes i vanlig
husholdningsavfall (2012/19/EU).
Norsk
Følg nasjonale regler for egen
innsamling av elektriske og elektroniske
produkter. Hvis du kaster produktet
på riktig måte, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og
miljø.
NO
43
Innehållsförteckning
Viktigt! Säkerhet 45
45
2 Din luftrenare Produktöversikt (bild a) Översikt av kontroller
(bild b) 48
48
3 Komma igång Installera filter 48
48
4 Använda apparaten Så här fungerar
luftkvalitetslampan Slå på och stäng av Ändra fläkthastigheten Ställ in timern Ställ in barnlås Använd funktionen lampa
på/av 49
48
7 Felsökning 55
8 Garanti och service Beställ delar och tillbehör 57
57
9 Meddelanden 57
Elektromagnetiska fält (EMF) 57
Återvinning 58
Sven sk a
1
49
49
49
50
50
50
5 Rengöring Rengöringsschema Rengör apparatens utsida Rengör luftkvalitetssensorn Rengör förfiltret (bild w) 51
51
51
51
51
6 Byta ut filtret Skyddslås för hälsosam luft
(healty air protect lock) Byt ut filtret (bild z) Tvångsåterställ filtret Byte av filtertyp 52
52
52
53
53
SV
9
1
Viktigt!
Säkerhet
Läs användarhandboken
noggrant innan du använder
apparaten och spara den för
framtida bruk.
Fara
• Se till att inte vatten
eller någon annan
vätska eller brandfarligt
rengöringsmedel kommer
in i apparaten eftersom
det medför risk för
elektriska stötar och/eller
brandfara.
• Rengör inte apparaten
med vatten eller
några andra vätskor
eller (brandfarligt)
rengöringsmedel eftersom
det medför risk för
elektriska stötar och/eller
brandfara.
• Spreja inte brandfarligt
material som
insektsmedel eller
parfymer runt apparaten.
10
SV
Varning
• Kontrollera att
den spänning som
anges på apparaten
överensstämmer med
den lokala nätspänningen
innan du ansluter
apparaten.
• Om nätsladden är
skadad måste den alltid
bytas ut av Philips, ett
av Philips auktoriserade
serviceombud eller
liknande behöriga
personer för att undvika
olyckor.
• Använd inte apparaten
om stickkontakten,
nätsladden eller själva
apparaten är skadad.
• Den här apparaten kan
användas av barn från 8
års ålder, av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk
och psykisk förmåga,
samt av personer som
inte har kunskap om
hur apparaten används,
förutsatt att det sker
under tillsyn eller att de
har informerats om hur
apparaten används på
ett säkert sätt och om
de eventuella riskerna.
Varning!
• Den här apparaten
ersätter inte ordentlig
ventilation, regelbunden
dammsugning eller
användning av spiskåpa
eller fläkt vid matlagning.
• Om eluttaget som driver
apparaten är dåligt
anslutet blir apparatens
kontakt varm. Se till att
koppla in apparaten i ett
ordentligt anslutet eluttag.
• Placera och använd alltid
apparaten på en torr,
stabil, jämn och plan yta.
• Lämna minst 20 cm
utrymme bakom och
på båda sidorna av
apparaten. Lämna även
minst 30 cm utrymme
ovanför apparaten.
• Placera inte något ovanpå
apparaten.
• Sitt eller stå inte på
apparaten. Om du sitter
eller står på apparaten
kan du skada dig.
• Placera inte apparaten
precis under en
luftkonditioneringsapparat,
detta för att förebygga att
kondens droppar ned på
apparaten.
• Kontrollera att alla filter
sitter rätt innan du slår på
apparaten.
• Använd endast originalfilter från Philips avsedda
för apparaten. Använd
inte några andra filter.
• Om filtret antänds kan
det orsaka oåterkallelig
mänsklig skada och/eller
riskera andra människors
liv. Använd inte filtret som
bränsle eller för liknande
ändamål.
SV
11
Sven sk a
Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring
och underhåll får endast
utföras av barn om det
sker under tillsyn av en
vuxen.
• Blockera inte luftintaget
och -utblåset, t.ex. genom
att placera föremål på
utblåset eller framför
luftintaget.
• Se till att främmande
föremål inte kommer
in apparaten genom
utblåset.
• Undvik att slå till
apparaten (särskilt
luftintaget och utblåset)
med hårda föremål.
• Lyft alltid eller flytta
apparaten med handtaget
som sitter på apparaten.
• För inte in fingrar eller
andra föremål i utblåset
eller luftintaget för att
undvika fysisk skada eller
att apparaten går sönder.
• Använd inte apparaten
om du har använt
rökbaserade insektsmedel
eller på platser med rester
från olja, rökelse eller
kemisk rök.
• Använd inte apparaten
nära gasutrustning,
värmekällor eller
eldstäder.
• Koppla alltid ur apparaten
efter användning samt
före rengöring och annat
underhåll.
• Använd inte apparaten
i rum med stora
temperaturförändringar,
eftersom det kan bildas
kondens på apparatens
insida.
12
SV
• För att förhindra
störningar bör du placera
apparaten på minst 2 m
avstånd från elektriska
apparater med luftburna
radiovågor, såsom tvapparater, radioapparater
och radiostyrda klockor.
• Apparaten är endast
avsedd för hemmabruk
under normala
förhållanden.
• Använd inte apparaten i
våta miljöer eller i miljöer
med hög temperatur,
såsom badrum, toalett
eller kök.
• Apparaten avlägsnar
inte koloxid (CO) eller
radon (Rn). Den kan
inte användas som
säkerhetsanordning
vid olyckor med
förbränningsprocesser
och farliga kemikalier.
• Om du behöver flytta på
apparaten kopplar du ut
den från strömkällan först.
• Flytta inte apparaten
genom att dra i
nätsladden.
2
Din luftrenare
Vi tycker att det är roligt att du har köpt
en Philips-produkt!
För att du ska kunna dra full nytta
av den support som Philips kan du
registrera din nya produkt på
www.philips.com/welcome.
Produktöversikt (bild a)
3 Komma igång
Installera filter
Alla filter medföljer och är insatta inuti
apparaten. Ta bort förpackningen runt
filtren innan du använder apparaten.
Ta ut alla filter, packa upp dem
och sätt sedan tillbaka dem enligt
instruktionerna nedan.
Obs!
Kontrollpanel
B
Luftkvalitetslampa
C
Luftkvalitetssensorer
D
Filtret NanoProtect Series 3*
(FY3433)
E
Filtret NanoProtect AC* (FY3432)
F
Förfilter
G
Frontpanel
* Kallas nedan för luftreningsfilter
Översikt av kontroller
(bild b)
H
På/av-knapp
I
Knapp för barnlås
J
På/av-knapp för lampa
K
Displayskärm
L
Knapp för fläkthastighet
M
Timerknapp
N
Återställningsknapp
• Se till att sidan med märket är vänt
mot dig.
1
2
3
4
5
Dra ut frontpanelens nedre del och
ta bort den från apparaten(bild c).
Tryck ned de två klämmorna och
dra förfiltret mot dig(bild d).
Ta bort alla filter(bild e).
Ta bort förpackningen runt alla
luftreningsfilter(bild f).
Sätt tillbaka de uppackade
luftreningsfiltren i apparaten(bild g).
Obs!
• Sätt tillbaka det tjocka filtret i
apparaten först, sedan det tunnare
filtret.
6
Sätt tillbaka förfiltret i
apparaten(bild h).
Obs!
• Se till att sidan med de två klämmorna
är vänd mot dig och att alla krokar på
förfiltret sitter ordentligt i luftrenaren.
7
För att sätta tillbaka frontpanelen
placerar du först panelen mot
apparatens ovansida (1). Sedan
trycker du försiktigt panelen mot
apparaten (2)(bild i).
SV
13
Sven sk a
A
4 Använda
apparaten
Så här fungerar
luftkvalitetslampan
Färg på
luftkvalitetslampan
Luftkvalitetsnivå
Blå
Bra
Blå–violett
Måttlig
Röd–lila
Ohälsosam
Röd
Väldigt
ohälsosam
Luftkvalitetslampan tänds automatiskt
när apparaten slås på och alla färger
tänds i följd. Efter en kort stund väljer
luftkvalitetssensorerna färgen som
motsvarar luftkvaliteten i omgivningen.
Slå på och stäng av
1
2
Sätt apparatens kontakt i eluttaget.
Tryck på
för att slå på
apparaten(bild j).
»» Apparaten körs i autoläge som
standard.
»» Efter att luftkvalitetssensorn
mätt luftkvaliteten en kort stund
väljer den automatiskt färgen
på luftkvalitetslampan.
»» Efter att apparaten mätt
partiklarna i luften visas PM2.5halten på skärmen (bild k).
3
14
Tryck på och håll ned
i
3 sekunder för att stänga av
apparaten.
SV
Obs!
• Efter att apparaten stängts av med
på/av-knappen
och om kontakten
fortfarande sitter i eluttaget kommer
apparaten att köras med de tidigare
inställningarna när den slås på igen.
Ändra fläkthastigheten
Det finns flera fläkthastigheter att
välja mellan. Du kan välja hastigheten
1, 2, 3, 4 eller 5 i auto-, allergen- och
snabbläge.
Auto (A)
I autoläge väljer apparaten
fläkthastighet beroende på den
omgivande luftkvaliteten.
•
Tryck på fläkthastighetsknappen
för att välja autoläge (A)(bild l).
Allergenläge
Det specialdesignade allergenläget tar
effektivt bort vanliga allergener som
pollen, husdjursmjäll och dammkvalster.
•
Tryck på fläkthastighetsknappen
för att välja allergenläge (AL)
(bild m).
Viloläge
I viloläge körs apparaten tyst i
hastighet 1. En minut efter att viloläge
valts dimmas på/av-indikatorn för
strömbrytaren och lampan och alla
andra lampor stängs av.
•
Tryck på fläkthastighetsknappen
för att välja viloläge (hastighet 1)
(bild n).
•
Tryck på fläkthastighetsknappen
upprepade gånger för att välja den
fläkthastighet du vill ha(bild o).
Ställ in timern
Med timern kan apparaten köras
under ett bestämt antal timmar. När
den inställda tiden har gått stängs
apparaten automatiskt av.
•
Tryck på timer-knappen
upprepade gånger för att välja
antalet timmar du vill att apparaten
ska köras(bild p).
»» Du kan ställa in timern mellan 1
och 24 timmar.
Om du vill avaktivera timern trycker
du på timer-knappen
upprepade
gånger tills
visas på skärmen.
Använd funktionen
lampa på/av
Med på/av-knappen för lampan kan
du stänga av luftkvalitetslampan,
displayskärmen och funktionsindikatorn.
1
2
3
Tryck på på/av-knappen för lampan
en gång om du vill släcka
luftkvalitetslampan.
Om du trycker på på/avknappen för lampan
igen
släcks displayskärmen och
funktionsindikatorerna. På/avindikatorerna för strömbrytaren
och lampan
är fortfarande tända
men ljuset är dimmat.
Om du trycker på på/av-knappen
för lampan
en tredje gång tänds
alla lampor igen.
Ställ in barnlås
1
Tryck på och håll ned
barnlåsknappen
i 3 sekunder för
att aktivera barnlåset(bild q).
»» "L" visas på skärmen i
3 sekunder.
»» När barnlåset är aktiverat går
det inte att använda några
andra knappar.
2
Tryck på och håll ned
barnlåsknappen igen
i
3 sekunder om du vill avaktivera
barnlåset(bild r).
»» "UL" visas på skärmen i
3 sekunder.
SV
15
Sven sk a
Manuell
5 Rengöring
Obs!
• Koppla alltid ur apparaten före
rengöring.
• Sänk aldrig ned apparaten i vatten
eller någon annan vätska.
• Använd aldrig slipande, starka eller
brandfarliga rengöringsmedel såsom
blekningsmedel eller alkohol för att
rengöra någon del av apparaten.
• Endast förfiltret är tvättbart.
Luftreningsfiltret kan inte tvättas eller
dammsugas.
Rengöringsschema
Rengör
luftkvalitetssensorn
Rengör luftkvalitetssensorn varannan
månad för att luftrenaren ska fungera
optimalt. Rengör dem oftare om du
använder luftrenaren i en dammig miljö.
Obs!
• När fuktighetsnivån i rummet är
väldigt hög kan kondens bildas
på luftkvalitetssensorn. Därför
kan luftkvalitetslampan indikera
att luftkvaliteten är dålig även
om den är bra. I så fall måste
du rengöra luftkvalitetssensorn
eller använda en av de manuella
hastighetsinställningarna.
Frekvens
Rengöringsmetod
1
När det är
nödvändigt
Torka av apparatens
hölje med en torr
trasa.
2
När F0 visas
på skärmen
Rengör förfiltret
3
Varannan
månad
Rengör
luftkvalitetssensorerna
4
Rengör luftkvalitetssensorns
intag och utlopp med en mjuk
borste(bild s).
Ta bort skyddet på
luftkvalitetssensorn(bild t).
Rengör luftkvalitetssensorn
och intaget och utloppet för
damm med en lätt fuktad
bomullspinne(bild u).
Torka av dem med en torr
bomullspinne.
Rengör apparatens
utsida
5
Rengör apparatens in- och utsida för att
undvika att damm ansamlas.
Rengör förfiltret (bild w)
1
2
16
Torka bort damm från apparatens
utsida med en torr, mjuk trasa.
Torka av utblåset med en mjuk, torr
trasa.
SV
Sätt tillbaka skyddet för
luftkvalitetssensorn(bild v).
Indikatorlampa för
filterstatus
Följ detta
F0 visas på
skärmen
Rengör förfiltret
2
3
4
Dra ut frontpanelens nedre del och
ta bort den från apparaten(bild c).
Tryck ned de två klämmorna och
dra förfiltret mot dig(bild d).
Rengör förfiltret under rinnande
vatten. Om förfiltret är väldigt
smutsigt använder du en
mjuk borste och borstar bort
dammet(bild x).
Skyddslås för hälsosam
luft (healty air protect
lock)
Låt förfiltret lufttorka.
Apparaten är utrustad med ett
skyddslås för hälsosam luft (healty
air protect lock) som ser till att
luftreningsfiltren är i optimalt skick när
apparaten körs. När filtren nästan har
förbrukats helt visas filterkoden på
skärmen och indikerar att du måste byta
ut filtren.
Obs!
• Se till att förfiltret är helt torrt. Om
det fortfarande är blött kan bakterier
föröka sig i den och förkorta förfiltrets
livslängd.
5
6 Byta ut filtret
Placera tillbaka förfiltret i
apparaten(bild h).
Obs!
• Se till att sidan med de två klämmorna
är vänd mot dig och att alla krokar på
förfiltret sitter ordentligt i luftrenaren.
Om filtren inte byts ut inom 14 dagar
slutar apparaten att fungera och låser
sig.
Sven sk a
1
Byt ut filtret (bild z)
Obs!
6
7
För att sätta tillbaka frontpanelen
placerar du först panelen mot
apparatens ovansida (1). Sedan
trycker du försiktigt panelen mot
apparaten (2)(bild i).
Tryck på och håll ned
återställningsknappen
i
3 sekunder för att återställaförfiltrets rengöringstid(bild y).
• Luftreningsfilter kan inte tvättas eller
dammsugas.
Indikatorlampa för
filterstatus
Följ detta
A3 visas på
skärmen.
Byt ut filtret
NanoProtect S3
HEPA
C7 visas på
skärmen.
Byt ut filtret
NanoProtect AC
A3 och C7 visas
växelvis på
skärmen.
Byt ut båda
filtren.
SV
17
1
Ta ut det förbrukade
luftreningsfiltret enligt filterkoden
som visas på skärmen och släng
försiktigt det förbrukade filtret i
soporna(bild {).
4
Obs!
• Rör inte den veckade ytan på filtret
och lukta inte på filtret – det har
samlat på sig luftföroreningar.
2
3
4
Byte av filtertyp
1
Ta bort förpackningen runt det nya
filtret(bild f).
Placera det nya filtret i
apparaten(bild g).
Tryck på och håll ned
återställningsknappen
i 3 sekunder för att
återställa räknaren för
förbrukningstid(bild |).
2
3
Obs!
• Tvätta händerna efter att du bytt ut
filtret.
Tvångsåterställ filtret
1 Tryck på och samtidigt
2
3
18
i 3 sekunder för att starta
tvångsåterställningsläge för
filtret(bild }).
»» Koden (A3) för filtret
NanoProtect S3 HEPA visas på
skärmen.
Tryck på och håll ned
i
3 sekunder för att tvångsåterställa
förbrukningstiden för filtret
NanoProtect S3 HEPA(bild |).
Koden (C7) för filtret Nanoprotect
AC visas på skärmen efter att
förbrukningstiden för filtret
NanoProtect S3 HEPA har
återställts(bild ~).
SV
Tryck på och håll ned
i
3 sekunder för att tvångsåterställa
förbrukningstiden för filtret
NanoProtect S3 AC och lämna
tvångsåterställningsläget för
filter(bild ).
Tryck på
och
samtidigt
i 3 sekunder för att starta
filterbytesläge(bild }).
»» Koden (A3) för filtret
NanoProtect S3 HEPA visas på
skärmen.
Tryck på
och välj filterkoden
för det nya filtret du vill
använda(bild €).
Tryck på och håll ned
i
3 sekunder för att bekräfta
filterkoden för det nya
filtret(bild ).
Obs!
• Efter att du har valt filterkoden för
det nya filtret med knappen
och
inte trycker på några andra knappar
på 10 sekunder bekräftar apparaten
automatiskt filterkoden för det nya
filtret.
4
5
6
Koden (C7) för filtret Nanoprotect
AC visas på skärmen efter att
den första filtertypen har bytts
ut(bild ~).
Tryck på
för att välja en ny
filterkod för det andra filtret(bild ‚).
Tryck på och håll ned
i
3 sekunder för att bekräfta
filterkoden för det andra filtret och
lämna filterbytesläget(bild ƒ).
Obs!
• Efter att du har valt filterkoden för
det nya filtret med knappen
och
inte trycker på några andra knappar
på 10 sekunder bekräftar apparaten
automatiskt filterkoden för det nya
filtret.
Obs!
Sven sk a
• Läs de separata instruktionerna som
medföljer filtret om du vill veta mer om
olika kombinationer för filter du kan
välja själv.
SV
19
7
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med
apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du
den lokala kundtjänsten.
Problem
Möjlig lösning
Apparaten
fungerar inte
trots att den är
inkopplad.
••
Byteskoden för filtret visas på skärmen men du har inte
bytt ut det motsvarande filtret än. Apparaten förblir låst om
du fortsätter att använda det förbrukade filtret. Byt ut filtret
och återställ förbrukningstiden för filter.
••
Apparaten fungerar men knapparna svarar inte. Se om
barnlåset är aktiverat.
Byteskoden för filtret har visats kontinuerligt men du har
inte bytt ut motsvarande filter och apparaten är nu låst. Byt
ut filtret och återställ förbrukningstiden för filter.
Apparaten
fungerar inte
trots att den är
påslagen.
••
Luftflödet som
kommer ur utblåset ••
är mycket svagare
än förr.
••
Förfiltret är smutsigt. Rengör förfiltret (mer information
finns i kapitlet Rengöring).
Luftkvaliteten
förbättras inte trots
att apparaten har
••
körts länge.
Ett av filtren har inte placerats i apparaten. Se till att alla
filter är ordentligt inställda i följande ordning, från och med
det innersta filtret: 1) filtret NanoProtect S3 HEPA; 2) filtret
NanoProtect AC; 3) förfiltret.
Luftkvalitetssensorn är blöt. Fuktighetsnivån i rummet är
högre och orsakar kondens. Se till att luftkvalitetssensorn
är ren och torr (mer informations finns i kapitlet Rengöring).
Luftkvalitetslampan har alltid
samma färg.
••
Luftkvalitetssensorn är smutsig. Rengör luftkvalitetssensorn
(mer information finns i kapitlet Rengöring).
••
Första gångerna du använder apparaten kan det lukta
plast. Det är normalt. Om apparaten däremot luktar
bränt kontaktar du din Philips-återförsäljare eller någon
av Philips auktoriserade serviceombud. Apparaten kan
även lukta illa när filtret är smutsigt. Rengör och byt ut det
påverkade filtret.
Apparaten avger
en konstig lukt.
20
SV
Möjlig lösning
••
Om apparaten är för högljudd kan du ändra
fläkthastigheten till en lägre fläkthastighetsnivå. När du
använder apparaten i sovrummet på natten aktiverar du
viloläge.
••
Du kanske inte har återställt förbrukningstiden för filter.
Koppla in apparaten, tryck på för att slå på apparaten
och tryck på och håll ned återställningsknappen
i
3 sekunder.
••
Hall-effektsensorn fungerar inte som den ska. Ta bort och
lägg tillbaka frontpanelen. Om felkoden "Er" fortfarande
visas kontaktar du kundtjänst i ditt land.
••
Apparaten fungerar inte. Kontakta kundtjänst i ditt land.
Apparaten är
väldigt högljudd.
Apparaten
indikerar
fortfarande att jag
måste byta ut ett
filter trots att jag
redan gjort det.
Felkoden "Er" visas
på skärmen.
Felkoderna "E1",
"E2", "E3" eller
"E4" visas på
skärmen.
SV
Sven sk a
Problem
21
8 Garanti och
service
Om du behöver information eller
har problem kan du gå till Philips
webbplats på www.philips.com
eller kontakta Philips kundtjänst
i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren). Om det inte
finns någon kundtjänst i ditt land kan
du vända dig till din lokala Philipsåterförsäljare.
Beställ delar och
tillbehör
Om du behöver byta ut en del eller vill
köpa en reservdel kontaktar du en av
Philips-återförsäljare eller går till
www.philips.com/support.
Om du har problem med att få tag på
delar kontaktar du Philips kundtjänst
i ditt land (telefonnumret finns i
garantibroschyren).
9 Meddelanden
Elektromagnetiska fält
(EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller
alla tillämpliga standarder och
regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Uppfyllelse av EMF-standard
Koninklijke Philips N.V. tillverkar och
säljer många konsumentprodukter.
Dessa produkter har, som alla
elektroniska apparater, vanligen
kapacitet att avge och ta emot
elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper
är att vidta alla nödvändiga hälso- och
säkerhetsåtgärder för våra produkter,
att uppfylla alla tillämpliga rättsliga
krav och att hålla oss inom de EMFstandarder som är tillämpliga när
produkten tillverkas.
Philips arbetar för att utveckla, tillverka
och marknadsföra produkter som
inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips
bekräftar att om våra produkter
hanteras korrekt och i avsett syfte, är
de säkra att använda enligt aktuella
vetenskapliga belägg.
Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen
av internationella EMF- och
säkerhetsstandarder, vilket gör det
möjligt för Philips att förutse vidare
utveckling inom standardisering och
tidig integrering i våra produkter.
22
SV
Återvinning
Den här symbolen betyder att
produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU).
Sven sk a
Följ de regler som gäller i ditt land
för återvinning av elektriska och
elektroniska produkter. Genom att
kassera gamla produkter på rätt sätt
kan du bidra till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
SV
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement