Philips LCD-skärm med Full HD 243V7QDAB/00 Bruksanvisning

Philips LCD-skärm med Full HD 243V7QDAB/00 Bruksanvisning
243V7
www.philips.com/welcome
SVBruksanvisning
1
Kundservice och garantifrågor
18
Felsökning och återkommande
frågor
22
Innehållsförteckning
1. Viktigt............................................... 1
1.1 Säkerhetsåtgärder och
underhåll.......................................... 1
1.2Notationer....................................... 3
1.3 Avyttring av produkten och
förpackningsmaterialet............... 4
2. Inställning av monitorn............... 5
2.1Installation...................................... 5
2.2 Hantering av monitorn.................7
2.3 Borttagning av bastställningen
och basen......................................10
3.Bildoptimering.............................. 11
3.1SmartImage ................................... 11
3.2SmartContrast:.............................. 12
4. Tekniska specifikationer............. 13
4.1 Upplösning och
förhandsinställda lägen.............16
5.Effektstyrning............................... 17
6. Kundservice och garantifrågor.18
6.1 Philips policy för pixeldefekter
på platta monitorer.....................18
6.2 Kundstöd och garantifrågor...... 21
7. Felsökning och återkommande
frågor............................................. 22
7.1Felsökning.................................... 22
7.2 Allmänna frågor.......................... 23
1. Viktigt
• När du sätter bildskärmen på plats, se
till att elkabeln och eluttaget är lätt
åtkomliga.
• Om du stänger av bildskärmen
genom att koppla ur elkabeln eller
DC-kabeln, vänta 6 sekunder innan
du kopplar in elkabeln eller DCkabeln.
• Använd alltid en godkänd elkabel
som tillhandahållits av Philips. Om
elkabeln saknas, kontakta det lokala
servicecentret. (Vänd dig till Kundvård
konsumentinforamtionscenter)
• Utsätt inte monitorn för starka
vibrationer eller stötar under driften.
• Slå inte på eller tappa bildskärmen
under användning eller förflyttning.
• Överdriven användning av skärmen
kan orsaka obehag i ögonen. Det är
bättre att ta kortare pauser ofta från
datorn än längre pauser mindre ofta, t
ex en paus på 5-10 minuter efter 5060 minuters kontinuerlig användning
av skärmen är troligtvis bättre än en
paus på 15 minuter varannan timme.
Försök att undvika att anstränga
ögonen när du använder skärmen
under en konstant tidsperiod genom
att:
• Titta på något på olika avstånd
efter att ha fokuserat på skärmen
under en lång period.
• Blinka ofta medvetet medan du
arbetar.
• Blunda och rulla ögonen för att
slappna av.
• Flytta skärmen till en lämplig höjd
och vinkel enligt din längd.
• Justera ljusstyrkan och kontrasten
till en lämplig nivå.
• Justera miljöbelysningen så att
den liknar skärmen ljusstyrka,
undvik lysrör och ytor som inte
reflekterar för mycket ljus.
• Uppsök läkare om du har
symptom.
1. Viktigt
Denna elektroniska bruksanvisning är
avsedd för alla som använder en Philips
monitor. Ta dig tid att läsa igenom
manualen innan du använder monitorn.
Den innehåller viktigt information och
noteringar beträffande hantering av din
monitor.
Philips garanti gäller under
förutsättning att produkten har
hanterats på rätt sätt för det avsedda
ändamålet, i överensstämmelse med
bruksanvisningen, och vid uppvisande
av originalfakturan eller köpekvittot,
som visar köpdatum, säljarens
namn, samt produktens modell och
tillverkningsnummer.
1.1 Säkerhetsåtgärder och
underhåll
Varningar
Att använda andra kontroller, justeringar
eller tillvägagångssätt än de som
beskrivs i detta dokument kan leda till
att du utsätts för elektriska och/eller
mekaniska risker.
Läs och följ dessa anvisningar när du
ansluter och använder datormonitorn.
Användning
• Håll monitorn undan från direkt
solljus, mycket starka ljuskällor
och borta från andra värmekällor.
Lång exponering i denna miljö kan
resultera i missfärgning och skador
på monitorn.
• Avlägsna alla föremål som
skulle kunna falla in genom
ventilationsöppningarna
eller förhindra avkylningen av
bildskärmens elektronik.
• Blockera inte
ventilationsöppningarna i höljet.
1
1. Viktigt
Underhåll
• För att skydda din monitor mot
eventuella skador, utsätt inte LCDpanelen för överdrivet tryck. När
du flyttar på bildskärmen, ta tag i
ramen. Lyft inte bildskärmen genom
att placera handen eller fingrarna på
LCD-panelen.
• Koppla ur bildskärmen om du inte
kommer att använda den under en
längre tidsperiod.
• Koppla ur bildskärmen om du
behöver rengöra den med en lätt
fuktad trasa. Skärmen kan torkas med
en torr trasa när den är avstängd. Du
ska dock aldrig använda organiska
lösningsmedel som alkohol eller
ammoniakbaserade ämnen för att
göra ren bildskärmen.
• Undvik elektriska stötar och
permanenta skador på enheten
genom att inte utsätta den för damm,
regn, vatten eller en mycket fuktig
miljö.
• Om bildskärmen blir våt, torka av den
med en torr trasa så snart som möjligt.
• Om främmande ämnen eller vatten
tränger in i bildskärmen måste du
omedelbart stänga av den och
koppla ur den från eluttaget. Avlägsna
sedan det främmande ämnet eller
vattnet, och skicka bildskärmen till ett
servicecenter.
• Förvara inte eller använd monitorn
på platser som exponeras för hetta,
direkt solljus eller extrem kyla.
• För att bildskärmen ska fungera så
bra som möjligt, och under så lång
tid som möjligt, bör den användas på
platser som stämmer med följande
temperatur- och fuktighetsområden.
• Temperatur: 0 –40°C 32-104°F
• Luftfuktighet: 20–80 % relativ
luftfuktighet
• Aktivera alltid en rörlig skärmsläckare
när du lämnar skärmen utan uppsikt.
Aktivera alltid ett regelbundet
skärmuppdateringsprogram om
LCD-bildskärmen kommer att visa
oföränderligt och statiskt innehåll.
Oavbruten visning av stillbilder eller
statiska bilder över en längre tid kan
orsaka “inbränningar” också kända
som “efterbilder” eller “spökbilder”
på skärmen.
“Inbränning”, “efterbild” eller
“spökbild” är välkända fenomen
inom LCD-skärmteknik. I de
flesta fall kommer “inbränningar”,
“efterbilder” eller “spökbilder” att
gradvis försvinna med tiden efter
det att strömmen slagits av.
Varning
Om inte skärmsläckaren aktiveras eller
skärmbilden uppdateras regelbundet,
kan följden bli inbrända bilder,
efterbilder eller spökbilder som inte går
bort och som inte kan repareras. Sådan
skada omfattas inte av garantin.
Service
• Höljet får bara öppnas av
kvalificerad servicepersonal.
• Om behov uppstår av någon
dokumentation för reparation eller
integrering, kontakta vårt lokala
servicecenter. (Se kapitlet om
“konsumentinforamtionscenter”)
• För transportinformation, se
“Tekniska specifikationer”.
• Lämna inte bildskärmen i en bil eller
bagagelucka i direkt solljus.
Obs
Vänd dig till en servicetekniker om
bildskärmen inte fungerar normalt,
eller om du inte är säker på hur
du ska gå vidare när du har följt
användaranvisningarna i denna
handbok.
Viktig information för inbränd/spökbild.
2
1. Viktigt
1.2 Notationer
I följande avsnitt beskrivs de notationer
som används i detta dokument.
Påpekanden, Försiktighet och Varningar
I hela denna bruksanvisning kan
textstycken åtföljas av en ikon och
vara skrivna med fetstil eller kursivt.
Dessa block innehåller anteckningar,
uppmaningar till försiktighet och
varningar. De används på följande sätt:
Obs
Denna ikon markerar viktig information
och tips som kan hjälpa dig att använda
datorsystemet på ett bättre sätt.
Försiktighet
Denna ikon markerar information som
talar om för dig hur du ska undvika
potentiella risker för maskinvaran eller
förlust av data.
Varning
Denna ikon markerar risk för
kroppsskada och informerar dig om hur
du ska undvika problemet.
En del varningar kan visas i annat
format och sakna ikon. I sådana
fall är den specifika visningen av
varningen bemyndigad av lagstiftande
myndigheter.
3
1. Viktigt
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Avyttring av produkten och
förpackningsmaterialet
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Waste Electrical and Electronic
Equipment - WEEE (Direktivet för
hantering av elektriskt och elektroniskt
avfall)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation innational takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors, which
recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine
the locations for dropping off such
waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
4
2. Inställning av monitorn
2. Inställning av
monitorn
Installera basställningen
1. Placera monitorn riktad nedåt på en
mjuk yta för att undvika att skärmen
repas eller skadas.
2. Fäst/för stativet på bildskärmen tills
det klickar på plats.
2.1 Installation
Förpackningsinnehåll
243V7
3. Håll monitorns basställning med
båda händerna och fäst den i
baspelaren.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2 0 18 K
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
o nin
k li j k
eP
hili
r
d.
Un
a
ut
ho
riz
ed
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
d up
licat
io n is a
vio la tion of a ppl
ica b
le la
in
a.
s
ht
rv
e
Ch
rig
es
e
i
n
ll
Ve
r
A
V.
N.
si o
n
ps
www.philips.com/welcome
.M
ws
ea
ad
nd
pr
in
d
te
* CD
Strömförsörjning
* VGA
* DVI
* HDMI
* Ljudkabel
* DP
*Varierar beroende på region.
5
2. Inställning av monitorn
243V7QDS
Ansluta till PC:n
243V7QS
4
4
5
6
4
5
Växelströmingång
VGA-ingång
DVI-D-ingång
Kensington anti-stöldlås
Växelströmingång
VGA-ingång
DVI-ingång
HDMI-ingång
HDMI-ljudutgång
Kensington anti-stöldlås
243V7QDA
6
4
243V7QJA
4
7
5
6
4
4
7
5
Växelströmingång
VGA-ingång
DVI-ingång
HDMI-ingång
Hörlursutgång
Ljudingång
7 Kensington anti-stöldlås
Växelströmingång
VGA-ingång
DP-ingång
HDMI-ingång
Hörlursutgång
Ljudingång
7 Kensington anti-stöldlås
6
2. Inställning av monitorn
Anslutning till dator
2.2 Hantering av monitorn
1. Anslut strömkabeln ordentligt på
baksidan av skärmen.
Produktbeskrivning, framsidan
243V7QS, 243V7QDS
2. Stäng av datorn och lossa dess
nätkabel.
3. Anslut monitorns signalkabel till
videokontakten på datorns baksida.
4. Anslut nätkablarna från datorn
och monitorn till ett närbeläget
väggutag.
5. Slå på datorn och monitorn.
Om monitorn visar en bild så är
installationen klar.
3
7
6
5
4
2
Slå på eller stänga av bildskärmen.
Öppna OSD-menyn.
Bekräfta OSD-inställningen.
Justera OSD-menyn.
Justera ljusstyrkans nivå.
Byta källa för
ingångssignalen.
Återgå till föregående OSDnivå.
SmartImage. Det finns flera
val: EasyRead, kontor,
foto, film, spel, ekonomi,
LowBlue-läge och av.
7
2. Inställning av monitorn
243V7QDA, 243V7QJA
Beskrivning av bildskärmsmenyn
Vad är On-Screen Display (OSD/visning
på skärmen)?
OSD-menyn är en funktion som finns
hos alla Philips LCD-bildskärmar. Med
hjälp av OSD-systemet kan användaren
justera skärmegenskaperna eller välja
funktioner hos bildskärmen direkt på
skärmen. En användarvänlig OSD-skärm
visas här nedan:
243V7QS
 
3




7
6
5

4
2

 
Slå på eller stänga av bildskärmen.
Öppna OSD-menyn.
Bekräfta OSD-inställningen.
243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA
 
Justera OSD-menyn.



Justera högtalarvolymen..

Byta källa för
ingångssignalen.


Återgå till föregående OSDnivå.

SmartImage. Det finns flera
val: EasyRead, kontor,
foto, film, spel, ekonomi,
LowBlue-läge och av.
Grundläggande och enkel instruktion av
kontrollknapparna
I OSD-menyn som visas kan dy trycka
på
knapparna i framkant på skärmen
för att flytta markören och tryck på OK
knappen för att bekräfta valet eller
ändringen.
OSD-menyn
Nedan visas en översikt över strukturen
hos On-Screen Display. Du kan använda
den som ett hjälpmedel när du senare
ska göra de olika inställningarna.
8
2. Inställning av monitorn
OBS
Denna skärm har "DPS" för ECO-design,
standardinställningen är läget "PÅ": det
får skärmen att se lite dimmig ut; för
optimal ljusstyrka, öppna skärmen för
att ställa in "DPS" på läget "AV".
Main menu
LowBlue Mode
Meddelande om upplösning
Den här bildskärmen är avsedd för
optimal prestanda vid dess äkta
upplösning, 1920 x 1080 @60 Hz. När
bildskärmen startas med en annan
upplösning visas ett meddelande på
skärmen: Använd 1920 x 1080 @60 Hz
för bäst resultat.
Sub menu
On
1, 2, 3
Off
Input
Detta meddelande kan stängas av under
Setup (Inställningar) i bildskärmsmenyn.
VGA
DVI (243V7QS, 243V7QDS, 243V7QDA)
HDMI (243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Mekaniska funktioner
DisplayPort (243V7QJA)
Picture
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
Lutning
20
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DPS
On, Off
Audio
(243V7QDS,
243V7QDA,
243V7QJA)
0~100
Volume
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Stand-Alone
(243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Mute
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Color
Audio Source
(243V7QDA, 243V7QJA)
Audio In, HDMI,
DisplayPort (243V7QJA)
Color Temperature
6500K, 7500K, 9300K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Setting
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
Setup
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
9
2. Inställning av monitorn
OBS
Denna monitor accepterar en 100 mm x
100 mm VESA-kompatibelt monterings
system.
2.3 Borttagning av
bastställningen och basen
Ta bort foten
Innan du börjar demonteringen
av monitorns bas, läs igenom
instruktionerna nedan för att undvika
några skador.
100mm
100mm
1. Placera monitorn riktad nedåt på en
mjuk yta för att undvika att skärmen
repas eller skadas.
2. Tryck på låssprintarna för att frigöra
foten från stället.
1
3. Tryck på låsknappen för att ta bort
baspelaren.
2
10
3. Bildoptimering
3. Bildoptimering
2. Håll ner
för att växla mellan
EasyRead, kontor, foto, film, spel,
ekonomi, LowBlue-läge och av.
3.1 SmartImage
3. SmartImage skärmvisning blir kvar
på skärmen i fem sekunder eller så
kan du trycka på OK knappen för att
bekräfta.
Det finns flera val: EasyRead, kontor,
foto, film, spel, ekonomi, LowBlue-läge
och av.
Vad är det?
SmartImage innehåller
förhandsinställningar som optimerar
bildskärmen för olika omständigheter
genom dynamisk realtidsjustering
av ljusstyrka, kontrast, färg och
skärpa. Oavsett om du arbetar med
textprogram, visar bilder eller tittar på
video, ger Philips SmartImage utmärkta
optimerade bildskärmsprestanda.




Varför behöver jag det?

Du vill ha en LCD-bildskärm som ger
optimerad visning av ditt favoritinnehåll.
SmartImage justerar kontinuerligt
ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa i
realtid för att förbättra upplevelsen.


 

Hur fungerar det?
• EasyRead: Hjälper till att förbättra
läsningen av text baserat på program
såsom PDF e-böcker. Genom att
använda en specialalgoritm vilken
ökar kontrasten och kantskärpan
hos textinnehåll optimeras skärmen
för en stressfri läsning genom att
justera ljusstyrkan, kontrasten och
färgtemperaturen hos skärmen.
SmartImage är en exklusiv, ledande
Philips-teknik som analyserar innehållet
som visas på bildskärmen. Baserat på
ett scenario som du väljer förbättrar
SmartImage dynamiskt kontrast,
färgmättnad och skärpa på bilder och
video för att förbättra innehållet som
visas – allt i realtid och med ett tryck på
en enda knapp.
• Office (Kontor): Förbättrar text
och sänker ljusstyrkan för att
förbättra läsbarhet och minska
påfrestningen på ögonen. Det här
läget ger avsevärda förbättringar i
läsbarhet och produktivitet när du
arbetar med kalkylprogram, PDFfiler, skannade artiklar eller andra
generella kontorsapplikationer.
Hur aktiverar jag SmartImage ?
• Photo (Bild): Den här profilen
kombinerar färgmättnad, dynamisk
kontrast och skärpeförbättringar för
visning av foton och andra bilder
med enastående tydlighet och
1. Tryck på
för att starta
SmartImage skärmvisning;
11
3. Bildoptimering
levande färger - helt utan artefakter
eller urblekta färger.
3.2 SmartContrast:
Vad är det?
• Movie (Film): Förbättrad luminans,
djupare färgmättnad, dynamisk
kontrast och knivskarp skärpa visar
varenda detalj i de mörkare delarna
av dina videor utan att bleka ur
färgerna i de ljusare områdena
så att dynamiska och naturliga
värden bibehålls för bästa möjliga
videovisning.
Unik teknik som dynamiskt
analyserar det visade innehållet och
automatiskt optimerar bildskärmens
kontrastförhållande för maximal
tydlighet och betraktningsupplevelse.
Den höjer bakgrundsbelysningen för
tydligare, skarpare och ljusstarkare bilder
eller sänker bakgrundsbelysningen
för tydlig visning av bilder mot mörk
bakgrund.
• Game (Spel): Starta drivkretsen
för bästa svarstid, minska taggiga
kanter för snabbrörliga föremål
på bildskärmen, förbättra
kontrastförhållandet för ljusa och
mörka teman. Den här profilen ger
gamers den bästa spelupplevelsen.
Varför behöver jag det?
Bästa möjliga klarhet behövs
för behaglig återgivning av varje
innehållstyp. SmartContrast kontrollerar
kontrasten dynamiskt och justerar
bakljus för klara, skarpa och ljusa speleller filmbilder eller återger klar, läsbar
text för kontorsarbete. Genom att sänka
bildskärmens strömförbrukning sparar
du på strömkostnader och förlänger
bildskärmens livslängd.
• Economy (Spar): I denna profil
justeras ljusstyrka och kontrast och
bakgrundsbelysningen finjusteras
för precis rätt visning av vardagliga
kontorsapplikationer och lägre
energiförbrukning.
• LowBlue Mode (LowBlue-läge):
LowBlue-läge för produktivitet som
är skonsam mot ögonen. Studier
har visat att precis som ultravioletta
strålar kan orsaka ögonskador, kan
kortvågiga blå ljusstrålar från LEDskärmar orsaka ögonskador och
påverka synen över tid. Philips
LowBlue-läge är utvecklad för
komfort och inställningen använder
en smart mjukvaruteknologi för att
minska skadligt kortvågigt blått ljus.
Hur fungerar det?
När SmartContrast aktiverats analyserar
det innehållet du visar i realtid för att
kunna justera färger och kontrollera
bakgrundsljusets intensitet. Denna
funktion kommer dynamiskt att
förbättra kontrasten för en bättre
underhållningsupplevelse när du tittar
på video eller spelar spel.
• Off (Av): Ingen optimering av
SmartImage.
OBS
Philips LowBlue-läge. Läge 2 överensstämmer med TUV Low Blue Light-certifiering. Du kan ha det här läget genom
att helt enkelt trycka på snabbtangenten
och sedan på för att välja
LowBlue-läge. Se stegen ovan för val av
SmartImage.
12
4. Tekniska specifikationer
4. Tekniska specifikationer
Bild/bildskärm
Bildskärmstyp
Bakgrundsljus
Skärmstorlek
Sidförhållande
Bildpunkt
SmartContrast:
Svarstid (typ.)
SmartResponse (typ.)
Optimal upplösning
Visningsvinkel (typ.)
Bildförbättring
Skärmfärger
Vertikal uppdateringsfrekvens
Horisontell frekvens
sRGB
LowBlue-läge
Flimmerfritt
Anslutningar
Signalinmatning
Ingångssignal
Ljud in/ut
Bekvämlighet
Inbyggd högtalare (typ.)
Användarbekvämlighet
OSD-språk
Andra bekvämligheter
IPS Technology
W-LED-system
23,8" W (60,5 cm)
16:9
0,275 x 0,275 mm
10,000,000:1
8ms (GtG_BW)
5ms (GtG)
1920 x 1080 @60Hz
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
SmartImage
16,7 miljoner
50Hz – 76Hz
30kHz – 83kHz
JA
JA
JA
243V7QS: VGA(Analog), DVI(Digital)
243V7QDS, 243V7QDA: VGA(Analog), DVI(Digital),
HDMI(Digital)
243V7QJA: DP1.2(Digital), HDMI1.4(Digital),
VGA(Analog),
Separat synk, synk på grönt
243V7QDA, 243V7QJA: PC ljud in, hörlur ut
243V7QDS: HDMI-ljudutgång
2 W x 2 (243V7QDA, 243V7QJA)
243V7QS, 243V7QDS:
243V7QDA, 243V7QJA:
Engelska, Tyska, Spanska, Franska, Italienska,
Ungerska, Holländska, Portugisiska, Brasiliansk
portugisiska, Polska, Ryska, Svenska, Finska, Turkiska,
Tjeckiska, Ukrainska, Förenklad kinesiska, Japanska,
Koreanska, Grekiska, Traditionell kinesiska
Kensingtonlås
13
4. Tekniska specifikationer
Bild/bildskärm
Plug & Play-kompatibilitet
VESA-montering
Ställ
Lutning
DDC/CI, sRGB, Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10, Mac OSX
100x100 mm
-5 / +20
Ström
Energiförbrukning
Normalt bruk
Strömsparläge (vänteläge)
Av
Värmeavgivning*
Normalt bruk
Strömsparläge (vänteläge)
Av
Strömlysdiod
Strömförsörjning
Mått
Produkt med ställ (BxHxD)
Produkt utan ställ (BxHxD)
Produkt med förpackning
(BxHxD)
Vikt
Produkt med ställ
Produkt utan ställ
Produkt med förpackning
Driftförhållanden
Temperaturområde (användning)
Relativ fuktighet (i drift)
Lufttryck (i drift)
Temperaturområde (ej i
drift)
Relativ luftfuktighet (ej i
drift)
Lufttryck (ej i drift)
Miljöbetingade
ROHS
EPEAT
Inväxelström på
Inväxelström på
100 V AC, 50 Hz
115 V AC, 50 Hz
21,29 W(norm.)
21,39 W(norm.)
<0,5 W
<0,5 W
<0,5 W
<0,5 W
Inväxelström på
Inväxelström på
100 V AC, 50 Hz
115 V AC, 50 Hz
72,66 BTU/
73,00 BTU/
hr(norm.)
hr(norm.)
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
På: vit, viloläge: Vit (blinkar)
Inbyggd, 100-240 VAC, 50-60 Hz
540 x 415 x 209 mm
540 x 325 x 45 mm
588 x 465 x 115 mm
3,50 kg
3,10 kg
4,42 kg
0°C till 40°C
20 % till 80 %
700 till 1 060 hPa
-20°C till 60°C
10 % till 90 %
500 till 1 060 hPa
JA
JA (Se not 1 för mer information)
14
Inväxelström på
230 V AC, 50 Hz
21,49 W(norm.)
<0,5 W
<0,5 W
Inväxelström på
230 V AC, 50 Hz
73,34 BTU/
hr(norm.)
<1,71 BTU/hr
<1,71 BTU/hr
4. Tekniska specifikationer
Förpackning
Specifika substanser
Energy Star
Efterlevnad av standarder
Myndighetsgodkännande
Hölje
Färg
Avsluta
100% återvinnbar
100% PVC BFR fritt hölje
JA
CU, Semko, CCC, CECP, ETL, ISO9241-307, WEEE,
TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM,
UKRAINIAN, VCCI CLASS B(243V7QD), KCC(243V7QD),
BSMI(243V7QD)
Svart
Textur
Obs
1. Denna data kan komma att ändras utan förvarning. Gå till www.philips.com/support
för att ladda ned den senaste versionen av broschyren.
2. EPEAT Gold eller Silver gäller endast när Philips registrerat produkten. Besök www.
epeat.net för registreringsstatus i ditt land.
3. Smart responstid är det optimala värdet från tester av GtG eller GtG (BW).
15
4. Tekniska specifikationer
4.1 Upplösning och
förhandsinställda lägen
Obs
Notera att din bildskärm fungerar
bäst vid dess äkta upplösning på
1920 x 1080 vid 60Hz. Följ denna
upplösningsrekommendation för bästa
bildkvalitet.
Maximal upplösning
1920 x 1080 vid 60Hz (analog
ingång)
1920 x 1080 vid 60Hz (digital ingång)
Rekommenderad upplösning
1920 x 1080 vid 60Hz (analog
ingång)
H. frekv
(kHz)
Upplösning
V. frekv.
(Hz)
31,47
720x400
70,09
31,47
640x480
59,94
35,00
640x480
66,67
37,86
640x480
72,81
37,50
640x480
75,00
35,16
800x600
56,25
37,88
800x600
60,32
48,08
800x600
72,19
46,88
800x600
75,00
47,73
832x624
74,55
48,36
1024x768
60,00
56,48
1024x768
70,07
60,02
1024x768
75,03
44,77
1280x720
59,86
60,00
1280x960
60,00
63,89
1280x1024
60,02
79,98
1280x1024
75,03
55,94
1440x900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680x1050
59,95
67,50
1920x1080
60,00
16
5. Effektstyrning
5. Effektstyrning
Om du har ett VESA DPM-kompatibelt
grafikkort eller programvara installerad
i datorn kan bildskärmen automatiskt
sänka sin energiförbrukning när den
inte används. Om inmatning från
tangentbordet, musen eller annan
inmatningsutrustning upptäcks “väcks”
bildskärmen automatiskt. I följande
tabell visas energiförbrukningen och
signalerna för denna automatiska
energibesparande funktion:
Effektstyrning, definition
VESA-läge Video
Hsynk
Vsynk
Strömförbruk- Lysdiodning
färg
Aktiv
PÅ
Ja
Ja
21,39 W (typ.)
26,64 W (max)
Vit
Strömsparläge
(vänteläge)
AV
Nej
Nej
0,5W (typ.)
Vit (blinkar)
Avstängd
AV
-
-
0,5W (typ.)
AV
Följande inställning används för att
mäta energiförbrukningen på denna
monitor.
• Grundupplösning: 1920 x 1080
• Kontrast: 50%
• Ljusstyrka: 100%
• Färgtemperatur: 6500k med fullt
vitmönster
Obs
Denna data kan komma att ändras utan
förvarning.
17
6. Kundservice och garantifrågor
En pixel, eller ett bildelement, består av
tre subpixlar i de primära färgerna röd,
grön och blå. Många pixlar tillsammans
formar en bild. När alla subpixlar i
en pixel tänds bildar de tre färgade
subpixlarna tillsammans en vit pixel.
När alla är släckta bildar de tre färgade
subpixlarna tillsammans en svart pixel.
Andra kombinationer av tända och
släckta subpixlar bildar tillsammans
pixlar med andra färger.
6. Kundservice och
garantifrågor
6.1 Philips policy för
pixeldefekter på platta
monitorer
Philips strävar efter att leverera
produkter av högsta kvalitet. Vi
använder några av industrins mest
avancerade tillverkningsprocesser och
praktiserar en strikt kvalitetskontroll.
Pixel- eller subpixeldefekter på de
TFT-paneler som används på platta
skärmar är dock ibland oundvikliga.
Ingen tillverkare kan garantera att
alla skärmar kommer att vara fria från
pixeldefekter, men Philips garanterar
att varje monitor med ett oacceptabelt
antal defekter kommer att repareras
eller bytas ut under garantiperioden.
I detta meddelande förklaras de
olika typerna av pixeldefekter, och
acceptabla defektnivåer för varje typ
definieras. För att garantireparation
eller -byte ska komma i fråga, måste
antalet pixeldefekter på en TFT-skärm
överskrida dessa acceptabla nivåer.
Till exempel får inte fler än 0,0004%
av subpixlarna på en monitor vara
defekta. Utöver det ställer Philips ännu
högre kvalitetskrav på vissa typer eller
kombinationer av pixeldefekter som är
mera märkbara än andra. Denna policy
gäller över hela världen.
Typer av pixeldefekter
Pixel- och subpixeldefekter framträder
på skärmen på olika sätt. Det finns
två kategorier av pixeldefekter och
flera typer av subpixeldefekter i varje
kategori.
Felaktigt ljusa punkter
Ljusa punkter uppträder då pixlar eller
subpixlar alltid är tända eller “på”
Dvs. en ljus punkt är en subpixel som
framträder på skärmen när bildskärmen
visar en mörk bild. Följande typer av
felaktigt ljusa punkter förekommer.
En subpixel som lyser röd, grön eller
blå.
subpixlar
pixlar
Två angränsande subpixlar som lyser:
-- Röd + Blå = Purpur
-- Röd + Grön = Gul
Pixlar och subpixlar
18
6. Kundservice och garantifrågor
Avståndet mellan pixeldefekter
-- Grön + Blå = Cyan (ljusblå)
Eftersom pixel- och subpixeldefekter
av samma typ som ligger nära varandra
kan vara mera störande, har Philips även
specificerat toleranser för avståndet
mellan pixeldefekter.
Tre tända angränsande subpixlar (ger en
vit pixel).
Obs
En röd eller blå ljus punkt måste
vara mer än 50 procent ljusare än de
kringliggande punkterna, medan en
grön ljus punkt är 30 procent ljusare än
punkterna intill.
Felaktigt svarta punkter
Svarta punkter uppträder då pixlar eller
subpixlar alltid är släckta, eller “av”.
Dvs. en svart punkt är en subpixel som
framträder på skärmen när bildskärmen
visar en ljus bild. Följande typer av
felaktigt svarta punkter förekommer.
19
6. Kundservice och garantifrågor
Toleranser för pixeldefekter
För att under garantitiden vara berättigad till reparation eller utbyte beroende på
pixeldefekter så måste en TFT-panel i en platt Philips-bildskärm ha pixel- eller
subpixeldefekter som överskrider toleranserna i följande tabeller.
LJUSPUNKTSDEFEKTER
1 tänd subpixel
2 intilliggande tända subpixlar
3 intilliggande tända subpixlar (en vit pixel)
Avstånd mellan två ljuspunktsdefekter*
Totala antalet ljuspunktsdefekter av alla typer
ACCEPTABEL NIVÅ
3
1
0
>15mm
3
SVARTPUNKTSDEFEKTER
1 mörk subpixel
2 intilliggande mörka subpixlar
3 intilliggande mörka subpixlar
Avstånd mellan två svartpunktsdefekter*
Totala antalet svartpunktsdefekter av alla typer
ACCEPTABEL NIVÅ
5 eller färre
2 eller färre
0
>15mm
5 eller färre
TOTALA ANTALET PUNKTDEFEKTER
Totala antalet svart- eller ljuspunktsdefekter av alla typer
ACCEPTABEL NIVÅ
5 eller färre
Obs
1.
1 eller 2 närliggande subpixeldefekter = 1 punktdefekt
2. Denna monitor är ISO9241-307 kompatibel (ISO9241-307: Ergonomiska krav,
analys och is and testmetoder för regelefterlevnad för elektroniska visuella
bildskärmar)
3. ISO9241-307 är efterföljaren till den tidigare standarden ISO13406, som har
återkallats av ISO (International Organisation for Standardisation) per: 2008-11-13
20
6. Kundservice och garantifrågor
6.2Kundstöd och garantifrågor
För information om garantintäckning och ytterligare supportkrav för din region, gå till
www.philips.com/support för mer information eller kontakta Philips kundtjänst.
För förlängd garanti, om du vill förlänga din allmänna garantiperiod, erbjuds ett servicepaket efter att garantin gått ut via vårt certifierade servicecenter.
Om du vill använda denna service, var noga med att köpa den inom 30 kalenderdagar
från inköpsdatumet. Under den förlängda garantiperioden inkluderar servicen upphämtning, reparation och retur, däremot är användaren ansvarig för alla kringkostnader.
Om den certifierade servicepartner inte kan utföra de reparationer som krävs under
det förlängda garantipaketet, hittar vi alternativa lösningar för dig, om möjligt, fram till
tidsgränsen för den förlängda garantiperiod som du köpt.
Kontakta Philips kundservice eller lokalt kontaktcenter (via kundtjänst nummer) för mer
information.
Telefonnumret till Philips kundtjänst visas nedan.
•
•
Lokal garan- •
tiperiod som
standard
Varierar bero- •
ende på olika
regioner
•
•
Förlängd garantiperiod
•
Total garantiperiod
+1 år
•
Lokal garantiperiod +1
+ 2 år
+ 3 år
•
•
Lokal garantiperiod +2
Lokal garantiperiod +3
**Inköpsbevis för det ursprungliga köpet och den förlängda garantin krävs.
Obs
Se viktig informationsmanual för regional support som finns på Philips webbplats
supportsida.
21
7. Felsökning och återkommande frågor
7. Felsökning och
återkommande frågor
• Se efter om det finns böjda stift i
bildskärmskabeln.
7.1 Felsökning
AUTO-knappen fungerar inte
• Försäkra dig om att datorn är
avstängd.
• Auto-funktionen är endast tillämplig
i VGA-analogt läge. Om resultatet
inte är tillfredsställande kan du
manuellt justera via OSD-menyn.
Den här sidan behandlar problem
som kan åtgärdas av användaren. Om
problemen kvarstår när dessa lösningar
prövats, kontakta en representant hos
Philips kundservice.
Obs
Auto-funktionen är inte tillämplig i DVIdigitalt läge då den inte behövs.
Vanliga problem
Ingen bild (strömlysdioden är inte tänd)
Synliga tecken på rök eller gnistor
• Kontrollera att nätsladden är
ansluten till vägguttaget och
bildskärmen.
• Gör ingen felsökning
• Koppla omedelbart ur monitorn från
eluttaget av säkerhetsskäl
• Se först till att strömbrytaren på
bildskärmens framsida är i läge OFF
(AV). Tryck den sedan till läge ON
(PÅ).
• Kontakta omedelbart Philips
kundservicerepresentant.
Bildproblem
Ingen bild (strömlysdioden lyser vitt)
Bilden är inte centrerad
• Försäkra dig om att datorn är
avstängd.
• Justera bildens position med
hjälp av “Auto”-funktionen i
bildskärmsmenyns huvudkontroller.
• Kontrollera att signalkabeln är
ordentligt ansluten till datorn.
• Justera bildens position med hjälp
av Phase/ Clock (Fas/klocka) i Setup
(Inställningar) i bildskärmsmenyns
Huvudkontroller. Det gäller endast i
VGA-läge.
• Se till att inget av stiften
i anslutningsänden av
bildskärmskabeln är böjda. Om de är
det, reparera eller byt ut kabeln.
• Energisparfunktionen kanske är
aktiverad
Bilden vibrerar på bildskärmen
• Kontrollera att signalkabeln är
ordentligt ansluten till datorns
grafikkort.
Bildskärmen visar meddelandet
Vertikalt flimmer förekommer
Check cable connection
• Kontrollera att bildskärmskabeln är
ordentligt ansluten till datorn. (Se
också snabbinställningsguiden).
22
7. Felsökning och återkommande frågor
• Justera bilden med hjälp av “Auto”funktionen i bildskärmsmenyns
huvudkontroller.
• Allvarlig “inbränning”, “efterbild”
eller “spökbild” kommer inte att
försvinna och kan inte repareras.
Ovan nämnda skada täcks inte av
garantin.
• Ta bort de vertikala staplarna
med hjälp av Phase/ Clock (Fas/
klocka) i Setup (Inställningar) i
bildskärmsmenyns Huvudkontroller.
Det gäller endast i VGA-läge.
Bilden är förvrängd. Texten är suddig.
• Ställ in datorns upplösning till
samma läge som bildskärmens
rekommenderade naturliga
upplösning.
Horisontellt flimmer förekommer
Gröna, röda, blåa, mörka och vita
prickar syns på bildskärmen
• De kvarvarande prickarna är en
vanlig egenskap hos de flytande
kristaller som används i dagens
teknik. Se pixelpolicyn för mer
detaljerad information.
• Justera bilden med hjälp av “Auto”funktionen i bildskärmsmenyns Main
Controls (huvudkontroller).
• Ta bort de vertikala staplarna
med hjälp av Phase/ Clock (Fas/
klocka) i Setup (Inställningar) i
bildskärmsmenyns Huvudkontroller.
Det gäller endast i VGA-läge.
“Strömlysdioden” lyser så starkt att det
är irriterande
• Justera “strömlysdiodens” styrka i
strömlysdiodens inställningar under
bildskärmsmenyns huvudkontroller.
Bilden är suddig, oskarp eller för mörk
• Justera kontrast och ljusstyrka i
bildskärmsmenyn.
För ytterligare hjälp, se listan över
konsumentinformationscenter och
kontakta en representant vid Philips
kundservice.
En “efterbild”, “inbränd bild” eller
“spökbild” ligger kvar när strömmen
slagits av.
• Oavbruten visning av stillbilder eller
statiska bilder över en längre tid kan
orsaka “inbränningar” också kända
som “efterbilder” eller “spökbilder”
på skärmen. “Inbränning”, “efterbild”
eller “spökbild” är välkända
fenomen inom LCD-skärmteknik. I
de flesta fall kommer “inbränningar”,
“efterbilder” eller “spökbilder” att
gradvis försvinna med tiden efter
det att strömmen slagits av.
7.2 Allmänna frågor
Q1: Vad ska jag göra om meddelandet
“Cannot display this video
mode” (Kan inte visa det här
videoläget) visas vid installation av
bildskärmen?
Svar:Rekommenderad upplösning för
den här bildskärmen: 1920 x 1080
vid 60 Hz.
• Koppla ifrån alla kablar och anslut
sedan datorn till den tidigare
använda bildskärmen.
• Aktivera alltid en rörlig skärmsläckare
när du lämnar skärmen utan uppsikt.
• Aktivera alltid ett regelbundet
skärmuppdateringsprogram om
LCD-bildskärmen kommer att visa
oföränderligt och statiskt innehåll.
• I Windows Start Menu (startmeny),
välj Settings/Control Panel
23
7. Felsökning och återkommande frågor
Svar:Videokortet/den grafiska
drivrutinen och bildskärmen
avgör tillsammans de tillgängliga
upplösningarna. Önskad
upplösning kan väljas under
Windows® kontrollpanel med
"Display properties (Egenskaper
för bildskärm)".
(Inställningar/Kontrollpanel).
I Control Panel Window
(kontrollpanelen), välj Display
(bildskärms)-ikonen. I Display
Control Panel (bildskärmens
kontrollpanel), välj fliken “Settings”
(Inställningar). I inställningsfliken,
i boxen märkt “desktop area”
(skrivbordsområde), flytta
skjutreglaget till 1920 x 1080
bildpunkter.
Q5: Vad händer om jag tappar bort mig
när jag gör bildskärmsjusteringar
via OSD-menyn?
Svar:Tryck på OK och välj sedan 'Reset
(Återställ)' för att återställa de
ursprungliga fabriksinställningarna.
• Öppna “Advanced Properties”
(Avancerade egenskaper) och ställ
in uppdateringsfrekvensen till 60 Hz
och klicka sedan på OK.
Q6: Är LCD-skärmen motståndskraftig
mot repor?
Svar:Generellt sett rekommenderas
det att bildskärmen inte utsätts
för överdrivna stötar och att
den skyddas från spetsiga eller
trubbiga föremål. Vid hantering av
bildskärmen, var noga med att inte
utsätta panelen för tryck eller våld.
Det kan påverka garantivillkoren.
• Starta om datorn och upprepa steg
2 och 3 för att bekräfta att datorn är
inställd på 1920 x 1080 vid 60 Hz.
• Stäng av datorn, koppla ifrån den
gamla bildskärmen och återanslut
din Philips LCD-bildskärm.
• Starta bildskärmen och starta sedan
datorn.
Q2: Vad är den rekommenderade
uppdateringsfrekvensen för LCDbildskärmen?
Svar:Den rekommenderade
uppdateringsfrekvensen för
LCD-bildskärmar är 60 Hz. Om
störningar förekommer på skärmen,
ställ om inställningen till 75 Hz för
att se om det får störningarna att
försvinna.
Q7: Hur rengör jag LCD-ytan?
Svar:Använd en ren mjuk trasa
vid normal rengöring. För
noggrann rengöring, använd
isopropylalkohol. Använd inga
andra lösningsmedel, t.ex.
etylalkohol, etanol, aceton, hexan,
osv.
Q8: Kan jag ändra på bildskärmens
färginställningar?
Svar:Ja, du kan ändra på
färginställningarna via
bildskärmsmenyn genom följande
procedur.
• Tryck på “OK” knappen för att visa
OSD-menyn (On Screen Display/
visning på skärmen)
Q3: Vad är .inf och .icm-filerna i
bruksanvisningen? Hur installerar
jag drivrutinerna (.inf och .icm)?
Svar:Detta är bildskärmens drivrutiner.
Följ instruktionerna på bildskärmen
för installation av drivrutinerna.
Datorn kan komma att fråga
efter drivrutinerna (.inf och .icmfiler) eller en drivrutinsskiva när
bildskärmen först installeras.
• Tryck på “Down Arrow” (Pil ned) för
att välja alternativet “Color” (Färg)
tryck sedan på “OK” för att gå in
Q4: Hur justerar jag upplösningen?
24
7. Felsökning och återkommande frågor
i färginställningen. Det finns tre
inställningar enligt nedan.
Svar:Ja, bildskärmarna är plug and
play-kompatibla med Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1/Windows
10, Mac OSX .
1. Color Temperature
(Färgtemperatur); de två
inställningarna är 6500K och
9300K. Vid inställningar i
6500K-området verkar panelen
“varm med en röd-vit färgton”
medan 9300K ger en “sval blåvit ton”.
Q11: Vad innebär fastbränd bild,
fosforinbränning, efterbild eller
spökbild på en LCD-panel?
Svar:Oavbruten visning av stillbilder
över en längre period kan orsaka
“inbränning”, “efterbild” eller
“spökbild” på bildskärmen.
“Inbränning”, “efterbild” eller
“spökbild” är välkända fenomen
inom LCD-skärmteknik. I de
flesta fall kommer “inbränningar”,
“efterbilder” eller “spökbilder” att
gradvis försvinna med tiden efter
det att strömmen slagits av.
Aktivera alltid en rörlig
skärmsläckare när du lämnar
skärmen utan uppsikt.
Aktivera alltid ett regelbundet
skärmuppdateringsprogram om
LCD-bildskärmen kommer att visa
oföränderligt och statiskt innehåll.
2. sRGB: standardinställningen
för att garantera korrekt
färgåtergivning på olika enheter
(t.ex. digitalkamera, bildskärm,
skrivare, skanner, osv.)
3. User Define
(Användarinställning); Du kan
välja dina egna färginställningar
genom att justera rött, grönt och
blått.
Obs
En mätning av färgen på ljuset
reflekterat från ett föremål medan
det värms upp. Värdet ges i en
absolut skala (Kelvingrader). Lägre
Kelvintemperaturer, t.ex. 2004K, är
röda, medan högre temperaturer, t.ex..
9300K, är blåa. Neutrala temperaturer,
6504K, är vita.
Varning
Om inte skärmsläckaren aktiveras eller
skärmbilden uppdateras regelbundet,
kan följden bli inbrända bilder,
efterbilder eller spökbilder som inte går
bort och som inte kan repareras. Sådan
skada omfattas inte av garantin.
Q9: Kan bildskärmen anslutas till vilken
dator, arbetsstation eller Mac som
helst?
Svar:Ja. Alla Philips LCD-bildskärmar
är fullt kompatibla med
standarddatorer, -Mac och
-arbetsstationer. En kabeladapter
kanske behövs för anslutning av
bildskärmen till ett Mac-system.
Kontakta en Philips-återförsäljare
för ytterligare information.
Q12: Varför visar inte bildskärmen skarp
text och varför visar den tecken
med taggiga kanter?
Svar:Din LCD-bildskärm fungerar bäst
vid dess äkta upplösning på 1920 x
1080 vid 60 Hz. För bästa visning,
använd denna upplösning.
Q13: Hur låser jag upp/låser min
snabbtangent?
Q10:Är Philips LCD-bildskärmar plug
and play?
25
7. Felsökning och återkommande frågor
Svar:
Tryck på
i 10 sekunder
för att låsa upp/låsa
snabbtangenten. När du gör
detta visar din dator "observera"
för att visa upplåst/låst status
enligt bilderna nedan.
Monitor controls locked
Monitor control unlocked
26
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Alla rättigheter reserverade.
Denna produkt har tillverkats och lanserats på marknaden av eller
genom Top Victory Investments Ltd. eller ett av deras dotterbolag.
Top Victory Investments Ltd. är garantigivaren för denna produkt.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som
tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens.
Specifikationer kan komma att ändras utan vidare meddelande.
Version: M7243V1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement