Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual

Philips 272B7QPJEB/27, 272B7QPJEB/01, 272B7QPTKEB/00, 272B7QPJEB/00, 272B7QPTKEB/01, 272B7QPJEB/93 User manual
Brilliance
272B7
www.philips.com/welcome
BG Ръководство на потребителя
1
Грижи за клиентите и гаранция
27
тстраняване на неизправности
О
и често задавани въпроси
31
Съдържание
1. Важно ����������������������������������������1
1.1 Мерки за безопасност и
поддръжка ���������������������������������1
1.2 Описание на условните
обозначения �����������������������������3
1.3 Изхвърляне на продукта и
опаковъчния материал ������������3
2. Инсталиране на монитора ����5
2.1 Инсталиране �����������������������������5
2.2 Работа с монитора �������������������8
2.3 Отстранете модула на основата
за монтаж на VESA ����������������11
3. Оптимизиране на
изображения ��������������������������13
3.1 SmartImage �����������������������������13
3.2 SmartContrast ��������������������������14
4. PowerSensor™ �����������������������15
5. Вградена уеб камера с
микрофон �������������������������������17
5.1 Изисквания към компютъра ��17
5.2 Използване на устройството 17
6. Функция за последователно
включване "гирлянда". ��������19
7. Технически характеристики 21
7.1 Разделителна способност
и Предварително зададени
режими ������������������������������������25
8. Управление на
захранването �������������������������26
9. Грижи за клиентите и
гаранция ���������������������������������27
9.1 Правила на Philips за
дефектните пиксели при
монитори с плосък екран �������27
9.2 Грижи за клиентите и
гаранция ����������������������������������30
10.Отстраняване на
неизправности и често
задавани въпроси ����������������31
10.1..........................Отстраняване на
неизправности ������������������������31
10.2..................Общи често задавани
въпроси �����������������������������������33
1. Важно
да попречат на електрониката на
монитора да се охлажда.
1. Важно
• Не запушвайте вентилационните
отвори на корпуса.
Това електронно ръководство на
потребителя е предназначено за
всички използващи монитора на
Philips. Отделете необходимото време,
за да прочетете ръководството на
потребителя преди да използвате
монитора. То съдържа важна
информация и бележки относно
работата на монитора.
• При избора на място за монитора,
осигурете лесен достъп до щепсела
и контакта.
• Ако изключвате монитора чрез
изваждане на захранващия кабел
за променлив или прав ток, за
нормална експлоатация изчакайте 6
секунди, преди да включите отново
кабела.
Гаранцията на Philips важи,
ако изделието се използва по
предназначение, в съответствие
с инструкциите за експлоатация и
след представяне на оригиналната
фактура или касова бележка, на която
е посочена датата на покупка, името на
доставчика и модел и производствен
номер на изделието.
• Използвайте винаги стандартния
захранващ кабел, доставен от
Philips. Ако захранващият кабел
липсва, обърнете се към местния
сервизен център. (Моля, вижте
"Потребителски информационен
център")
• Не подлагайте монитора на силни
вибрации или удари по време на
работа.
1.1 Мерки за безопасност и
поддръжка
• Не удряйте и не изпускайте
монитора при работа или
транспортиране.
Предупреждения
Използването на команди, настройки
и процедури, различни от описаните в
тази документация, могат да причинят
токов удар и/или механични щети.
Поддръжка
• За да предпазите монитора от
повреда, не оказвайте прекалено
голям натиск на LCD панела. Когато
местите монитора, хващайте го за
корпуса, не повдигайте монитора
с ръце или пръсти хващайки го за
LCD панела.
Прочетете и следвайте указанията
при свързване и използване на
компютърния монитор.
Експлоатация
• Пазете монитора от пряка слънчева
светлина, силно осветление и
други източници на топлина.
Продължителното излагане на
такива влияния може да доведе
до обезцветяване и повреда на
монитора.
• Извадете захранващия кабел
на монитора, ако няма да го
използвате продължително време.
• Изключете монитора от мрежата,
когато се налага да го почистите
с леко навлажнено парче плат.
Екранът може да се почиства със
сухо парче плат при изключено
захранване. Никога не използвайте
органични разтворители, алкохол
• Отстранете всички предмети,
които биха могли да попаднат
във вентилационните отвори или
1
1. Важно
или разтворители на амонячна
основа за почистване на монитора.
• "Прегаряне", "остатъчен образ"
или изображение "призрак" това е добре познат феномен за
технологията за LCD панелите. В
повечето случаи това "прегаряне",
"остатъчен образ" или "образ
призрак" ще изчезнат постепенно
с времето след изключване на
захранването.
• За да избегнете риска от токов удар
или трайна повреда на комплекта,
не допускайте прах, дъжд, вода или
прекалено влажна среда.
• Ако мониторът се намокри,
избършете го с парче сух плат
колкото е възможно по-скоро.
Предупреждение
Ако не активирате скрийнсейвър или
ако не използвате приложение за
периодично опресняване на екрана,
възможно е да наблюдавате симптоми
на "прегаряне", силен "остатъчен образ"
или "образ призрак", които не изчезват
и не могат да бъдат поправени. Тази
повреда не се покрива от гаранцията.
• Ако в монитора попадне чуждо тяло
или вода, веднага го изключете и
извадете захранващия кабел от
контакта. След това отстранете
чуждото тяло или водата и
изпратете монитора в сервизния
център.
• Не съхранявайте и не използвайте
монитора на места с повишена
топлина, пряка слънчева светлина
или при прекалено ниска
температура.
Сервизно обслужване
• Капакът трябва да се отваря
само от квалифициран сервизен
персонал.
• За да поддържате монитора в
добро състояние и за дългосрочна
употреба, използвайте монитора на
място, което отговаря на следните
изисквания за температура и
влажност.
• Ако за ремонта или сглобяването
е необходим някакъв документ,
свържете се с местния сервизен
център. (вж. глава "Потребителски
информационен център")
• Температура: 0-40°C 32-104°F
• За информация за транспортиране,
вижте "Технически спецификации".
• Влажност: 20-80% относителна
влажност
• Не оставяйте монитора в
автомобил/багажник, изложен на
директна слънчева светлина.
Важна информация за прегаряне/образ
"призрак"
• Когато оставяте компютъра без
надзор, винаги активирайте
движещ се скрийнсейвър.
Винаги активирайте програма
за периодично опресняване на
екрана на монитора при показване
на статично съдържание. При
непрекъснато продължително
показване на неподвижни или
статични изображения може да
се получи "прегаряне", познато
също като "остатъчен образ" или
изображение "призрак".
Забележка:
Консултирайте се със сервизен техник,
ако мониторът не работи нормално или
не знаете какво да предприемете след
изпълнение на инструкциите в това
ръководство.
2
1. Важно
1.2 Описание на условните
обозначения
1.3 Изхвърляне на продукта и
опаковъчния материал
Условните обозначения в този документ
са описани по-долу.
Отпадъци от електрическо и електронно
оборудване - WEEE
Забележки, сигнали за внимание и
предупреждения
В цялото ръководство определени части
от текста може да бъдат придружени
от икона и да са написани с получер
шрифт или курсив. Тези части съдържат
забележки, сигнали за внимание или
предупреждения. Използват се както
следва:
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used
electrical and electronic appliances,
this product may not be disposed of
with normal household waste. You are
responsible for disposal of this equipment
through a designated waste electrical
and electronic equipment collection. To
determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic,
contact your local government office, the
waste disposal organization that serves
your household or the store at which you
purchased the product.
Забележка:
Тази икона показва важна информация
и съвети, които помагат за по-добро
използване на компютърната система.
Внимание
Тази икона показва полезна
информация за избягване на
потенциална повреда на хардуера или
загуба на данни.
Предупреждение
Тази икона показва възможност за
нараняване и посочва как да избегнете
проблема.
Your new monitor contains materials that
can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product to
increase the amount of reusable materials
and to minimize the amount to be disposed
of.
Някои предупреждения могат да са в
други формати или да не са придружени
от икона. В такива случаи конкретното
представяне на предупреждението се
изисква от съответния регулаторен
орган.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable into
mono materials.
Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives to optimize
3
1. Важно
the environmental performance of the
organization's product, service and
activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important
of making products that can easily
be recycled. At Philips, end-of-life
management primarily entails participation
in national take-back initiatives and
recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and
related packaging material) in accordance
with all Environmental Laws and taking
back program with the contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components which
can be recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Инсталиране на монитора
Монтиране на основата
2. Инсталиране на
монитора
1. Поставете монитора с лицето
надолу върху мека повърхност.
Внимавайте да не надраскате или
повредите екрана.
2.1 Инсталиране
Съдържание на пакета
272B7
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Дръжте стойката с две ръце.
(1) Внимателно прикачете стойката
към мястото за монтиране на
VESA докато механизмът се
фиксира.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ps
www.philips.com/welcome
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
(2) Внимателно монтирайте основата
към стойката.
* CD
Power
*USB
(272B7QPTKEB)
*HDMI
*DP
(3) Затегнете с пръсти болтовете
отдолу на основата и здраво
закрепете основата към стойката.
*Audio
*VGA
1
2
*mini DP
3
(272B7QPTKEB)
*Различно според региона
Предупреждения
5
2. Инсталиране на монитора
272B7QPTKEB:
Свързване към компютър
272B7QPJEB:
Fast Charger
12
11
10
Fast Charger
8
9
2 3 4 5
6 7
11
10
1
9
7
8
2 3
4
5
6
1
1 Заключващ механизъм против
кражба Kensington
1 Заключващ механизъм против
2 Аудио вход
кражба Kensington
3 Жак за слушалки
2 HDMI вход
4 HDMI вход
3 Входен порт на дисплея
5 Входен порт на дисплея
4 вход на mini Display порт
6 VGA вход
5 VGA вход
7 Променливотоков вход
6 DisplayPort изход
8 Бутон за включване и изключване
7 Аудио вход, жак за слушалки
9 USB upstream порт
8 Променливотоков вход
10 USB downstream
9 Бутон за включване и изключване
11 USB устройство за бързо зареждане
10 USB upstream порт
11 USB downstream порт
12 USB устройство за бързо зареждане/
USB downstream
Свързване с компютър
1. Свържете надеждно захранващия
кабел към задната страна на
монитора.
2. Изключете компютъра и извадете
захранващия му кабел.
3. Свържете сигналния кабел на
монитора към видео конектора на
компютъра.
6
2. Инсталиране на монитора
4. Включете захранващия кабел на
компютъра и монитора в близък
контакт.
подразбиране = OFF (ИЗКЛ.)). По този
начин USB захранването и функциите за
зареждане ще са активни, дори и когато
мониторът е в режим на заспиване.
5. Включете компютъра и монитора.
Ако мониторът показва
изображение, инсталирането е
завършено.
272B7QPJEB


USB концентратор
 
За изпълнение на международните
енергийни стандарти, USB
концентраторите/портовете на този
дисплей са забранени по време на
режими Заспиване и Изключване.








 
  


272B7QPTKEB
Свързаните USB устройства няма да
работят в това състояние.

За да поставите USB функцията в
състояние ВКЛ., отидете в екранното
меню, след което изберете USB режим
на готовност и го превключете на
състояние ВКЛ.

 








 
  
  
 

USB зареждане устройство
Този дисплей има USB портове, които
поддържат стандартно захранване,
включително някои с функция за
зареждане през USB (идентифицирани
с икона за захранване ). Можете да
използвате тези портове за зареждане
на Вашия смартфон или например
за захранване на външен твърд
диск. Дисплеят трябва да е включен
непрекъснато, за да можете да
използвате тази функция.
Забележка:
Ако изключите своя монитор с бутона
за включване и изключване в даден
момент, всички USB портове ще се
изключат.
Внимание:
Безжични USB 2.4Ghz устройства
като безжична мишка, клавиатура и
слушалки могат да интерферират с
високоскоростния сигнал на USB 3.0
устройства, което може да доведе до
намалена ефективност на предаването
на радиовълни. Ако това се случи,
вижте дали следните методи ще Ви
помогнат да намалите ефекта от
интерференцията.
Някои избрани дисплеи на Philips
може да не включват или зареждат
устройството Ви, когато са в режим
“Sleep” (Заспиване) (бял мигащ LED
индикатор на захранването). В такъв
случай влезте в екранното меню и
изберете “USB Standby Mode” (USB
зареждане), след това включете
функцията в режим “ON” (ВКЛ.) (по
• Дръжте USB2.0 приемателите далеч
от мястото на свързване с USB3.0.
7
2. Инсталиране на монитора
• Използвайте стандартен
удължителен кабел за USB или
USB хъб за увеличаване на
пространството между безжичния
приемател и мястото за свързване с
USB3.0.
Бърз бутон SmartImage.
Има 7 режима, от които
можете да избирате: Office
(Офис), Photo (Снимка),
Movie (Филм), Game (Игри),
Economy (Икономичен),
LowBlue Mode (Слаба синя
светлина), Off (Изкл.).
2.2 Работа с монитора
Описание на бутоните за управление
272B7QPTKEB:
272B7QPJEB:
8
9
10
3
7 6
5
4
2
1
3
За ВКЛЮЧВАНЕ и
ИЗКЛЮЧВАНЕ на
захранването на монитора.
Достъп до екранното
меню. Потвърждаване на
настройки на екранното
меню.
7 6
5
4
2
1
За ВКЛЮЧВАНЕ и
ИЗКЛЮЧВАНЕ на
захранването на монитора.
Настройка на екранното
меню.
Промяна източника на
входящ сигнал.
Достъп до екранното меню.
Потвърждаване на
настройки на екранното
меню.
Връщане назад до
предишно ниво на
екранното меню.
PowerSensor
PowerSensor
Настройка на екранното
меню.
8
2. Инсталиране на монитора
Основни и лесна разбираеми
инструкции върху клавишите за
управление
Промяна източника на
входящ сигнал.
Връщане назад до
предишно ниво на
екранното меню.
В показаното екранно меню натиснете
бутони
на предния панел на
монитора за преместване на курсора
и натиснете OK за потвърждение на
избора или промяната.
Бърз бутон SmartImage.
Има 7 режима, от които
можете да избирате: Office
(Офис), Photo (Снимка),
Movie (Филм), Game (Игри),
Economy (Икономичен),
LowBlue Mode (Слаба синя
светлина), Off (Изкл.).
8
Индикатор за активността на уеб
камерата
9
2,0-мегапикселова уеб камера
Екранното меню
По-долу е даден общ преглед на
структурата на екранното меню.
Той може да послужи за справка
при преминаване през различните
настройки.
Забележка:
Дисплеят има "DPS" за ECO дизайн.
Настройката по подразбиране е
режим "ВКЛ.": това прави екранът
малко по-тъмен. За оптимална
яркост влезте в екранното меню, за
да зададете "DPS" да бъде в режим
ИЗКЛ.".(272B7QPTKEB)
10 Микрофон
Описание на екранното меню
Какво е екранно меню?
Екранното меню е функция, присъща
на всички LCD монитори на Philips.
Тя позволява на крайния потребител
директно да настройва монитора или да
избира негови функции от прозорец с
инструкции върху самия екран. По-долу
е показан лесен за използване екранен
интерфейс:



 



9
2. Инсталиране на монитора
Main menu
PowerSensor
Sub menu
On
И
нформация за разделителната
способност
0, 1, 2, 3, 4
Off
LowBlue Mode
On
Този монитор е проектиран да
работи оптимално при основната си
разрешителна способност от 2560 x
1440 при 60 Hz. Когато мониторът е
включен на различна разделителна
способност, на екрана се показва
предупреждение: Use 2560 × 1440 @ 60
Hz for best results (Използвайте 2560 ×
1440 при 60 Hz за най-добри резултати).
1, 2, 3
Off
Input
VGA
HDMI
DisplayPort
Mini DP
(available for selective models)
Picture
Audio
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan
Off, On
Off, On
Показването на съобщението за
присъща разделителна способност
може да се деактивира от Настройки в
екранното меню.
DPS
Off, On
(available for selective models)
0~100
Volume
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, HDMI, DisplayPort,
Mini DP
(available for selective models)
Audio Source
Color
Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
Color Temperature
sRGB
User Define
Физическа функция
Наклон
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
30
Red: 0~100
Green: 0~100
Language
OSD Settings
Blue: 0~100
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
Vertical
Transparency
OSD Time Out
Setup
Auto
H.Position
V.Position
Phase
-5
0~100
0~100
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
0~100
0~100
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
Clone, Extend
DP Out Multi-Stream
(available for selective models)
1.1, 1.2
Displayport
(available for selective models)
Yes, No
Reset
Завъртане
Information
-175
10
+175
2. Инсталиране на монитора
Регулиране на височината
2.3 Отстранете модула на
основата за монтаж на VESA
Преди да започнете да демонтирате
основата на монитора, следвайте
инструкциите по-долу, за да избегнете
евентуална повреда или нараняване.
1. Удължете стойката на монитора до
край.
150mm
Ос
2. Поставете монитора с лицето
надолу върху мека повърхност.
Внимавайте да не надраскате или
повредите екрана. Повдигнете
стойката на монитора.
0
90
3. Дръжте бутона за освобождаване
натиснат, наклонете основата и я
издърпайте.
11
2. Инсталиране на монитора
Забележка:
Този монитор е пригоден за съвместими
с VESA съединителни елементи
100mm x 100mm. Монтажен болт
VESA M4. Винаги се свързвайте с
производителя относно стенен монтаж.
100mm
100mm
12
3. Оптимизиране на изображения
Как се активира SmartImage
3. Оптимизиране на
изображения
(Интелигентно изображение)?
3.1 SmartImage
Какво е това?
SmartImage (Интелигентно
изображение) съдържа предварително
конфигурирани настройки за
оптимизиране на образа при различни
видове съдържание, като яркостта,
контраста, цвета и остротата се
настройват автоматично и динамично
в реално време. Независимо дали
работите с текстови приложения,
показвате изображения или
гледате видео, Philips SmartImage
(Интелигентно изображение) Ви
предоставя великолепно оптимизирана
производителност на LCD дисплея.
1. Натиснете
, за да стартирате
SmartImage (Интелигентно
изображение) на екрана.
2. Продължете да натискате
, за да
превключвате между Office (Офис),
Photo (Снимка), Movie (Филм), Game
(Игри), Economy (Икономичен) и Off
(Изкл.).
Защо ми е необходимо това?
3. Екранното меню на SmartImage
(Интелигентно изображение) ще
остане на екрана за 5 секунди.
Можете също така да натиснете "OK",
за да потвърдите.
Вие искате монитор, който показва
оптимално любимото Ви съдържание.
Софтуерът SmartImage (Интелигентно
изображение) динамично настройва
яркостта, контраста, цвета и рязкостта в
реално време, за да подобри качеството
на образа на Вашия монитор.
Има 7 режима, от които можете да
избирате: Office (Офис), Photo (Снимка),
Movie (Филм), Game (Игри), Economy
(Икономичен), LowBlue Mode (Слаба синя
светлина) и Off (Изкл.).
Как работи?
SmartImage (Интелигентно
изображение) е уникална ултра
модерна технология на Philips, която
анализира съдържанието, показано
на Вашия екран. Въз основа на
избрания от Вас сценарий, SmartImage
(Интелигентно изображение) подобрява
контраста, цвета, наситеността на
цвета и рязкостта на изображенията за
максимално високо качество - всичко
това в реално време, с натискане на
един единствен бутон.
SmartImage
Office
Photo
Movie
Game
Economy
LowBlue Mode
ff
•
13
Office (Офис): Оптимизира текста
и намалява яркостта за по-добра
четливост и намаляване на
3. Оптимизиране на изображения
•
•
•
•
•
напрежението на очите. Това
значително улеснява четенето на
текст и увеличава производителността
при работа с таблици, PDF файлове,
сканирани статии или други офис
приложения.
Photo (Снимка): Този профил
комбинира оптимизиране на
наситеността на цветовете, динамичен
контраст и острота при преглед
на снимки и други изображения с
невероятна яснота и живи цветове без дефекти и избледнели цветове.
Movie (Филм): Оптимизирана
осветеност, наситени и дълбоки
цветове, динамичен контраст и
детайли остри като бръснач за
показване на всички детайли, дори
и в най-тъмните места във видео
съдържанието, без избледняване на
цветовете в по-ярките области, като
се поддържат динамични, естествени
стойности за постигане на максимално
добро качество.
Game (Игри): Включва се функцията
"подобряване на времето за реакция"
за най-бърза реакция, намаляване
на назъбените ръбове при бързо
движещи се обекти и подобряване на
съотношението на контраста при ярки
и тъмни цветове. Този профил дава
на геймърите перфектно "гейминг"
изживяване.
Economy (Икономичност): В този
профил яркостта и контраста се
оптимизират, заедно със задното
осветяване за правилно показване на
офис приложения, които използвате
всеки ден и по-ниска консумация на
енергия.
LowBlue Mode (Слаба синя светлина):
LowBlue Mode (Слаба синя светлина)
за продуктивност, която не товари
очите. Изследванията показват, че
ултравиолетовите лъчи могат да
увредят зрението. Късите вълни
от лъчите синя светлина могат
да увредят очите Ви и с времето
зрението Ви. Разработена за Вашето
благосъстояние, настройката на
Philips LowBlue Mode (Слаба синя
•
светлина) използва интелигентна
софтуерна технология за намаляване
на вредните къси вълни синя
светлина.
Off (Изкл.): Няма оптимизация
от SmartImage (Интелигентно
изображение).
Забележка:
Режим LowBlue на Philips, режим 2
съвместим със сертификат TUV за
ниско отделяне на синя светлина.
Можете да включите този режим като
просто натиснете бързия клавиш
, след което , за да изберете режим
LowBlue Mode. Вижте стъпките за избор
на SmartImage по-горе.
3.2 SmartContrast
Какво е това?
Уникална технология, която динамично
анализира показаното съдържание и
автоматично оптимизира контраста на
монитора за постигане на максимална
яснота на образа и наслада: усилване
на задното осветяване за по-ясни, свежи
и ярки изображения или заглушаване
на задното осветяване за по-чисто
изображение на тъмен фон.
Защо ми е необходимо това?
Искате най-добрата яснота на образа и
оптимален комфорт при всякакъв вид
съдържание. SmartContrast динамично
управлява контраста и настройва задното
осветяване за по-чисто, свежо и ярко
изображение при игри и видео или показва
ясен, четлив текст за офис приложения.
Намаляването на консумираната от
монитора енергия спестява пари и
удължава живота на монитора.
Как работи?
При активиран SmartContrast функцията
анализира показаното съдържание в
реално време за настройване цветовете и
интензитета на фоновото осветяване. Тази
функция динамично подобрява контраста
за невероятно удоволствие при гледане
на видео или игри.
14
4. PowerSensor™
• Ако се намирате на повече от
100 cm от монитора, използвайте
максимално силен сигнал за
разстояния до 120 cm. (настройка
4).
• Тъмното облекло поглъща
инфрачервените сигнали дори и
когато потребителят се намира
на по-малко от 100 cm от екрана,
затова увеличете силата на сигнала,
когато дрехите Ви са тъмни.
4. PowerSensor™
Как работи?
• PowerSensor функционира
на принципа на предаването
и приемането на безвредни
"инфрачервени" сигнали, като ги
използва, за да улови присъствието
на потребителя.
• Когато потребителят е пред
монитора, мониторът работи
нормално с готовите настройки,
които потребителят е задал, тоест
яркост, контраст, цвят и др.
• Ако приемем, че мониторът
е бил настроен например на
яркост 100%, когато потребителят
стане и вече не се намира пред
монитора, консумацията на енергия
автоматично се намалява до 80%.
Потребителят е
пред монитора
Горещ (активиращ) Дистанция на
клавиш
сензора
3
Режим хоризонтално/ вертикално
Потребителят
отсъства
ATTENTION
PowerSensor off
Watt
ATTENTION
PowerSensor off
Илюстрациите по-горе са само за справка и може да не
отразяват точния изглед на този модел.
Посочената по-горе консумация на енергия е само
ориентировъчна
Как се променят настройките?
Настройка
Ако PowerSensor не функционира
правилно в или извън диапазона по
подразбиране, можете да постигнете
фина настройка по следния начин:
• Натиснете директния клавиш
PowerSensor.
• Ще намерите лентата за промяна.
• Задайте настройка 4 за
PowerSensor и натиснете "OK".
• Тествайте новата настройка и
проверете дали PowerSensor
правилно Ви разпознава в
заеманата позиция.
• Функцията PowerSensor е
предвидена да работи само в
режим Landscape (хоризонтално
разположение). След като
включите PowerSensor, функцията
Настройки по подразбиране
PowerSensor е настроен да открива
присъствието на човек между 30 и 100
см от екрана, на пет градуса вляво или
вдясно от монитора.
Индивидуални настройки
Ако желаете да сте в позиция извън
посочените по-горе параметри,
изберете по-силен сигнал за оптимално
ефикасно разпознаване: При по-високи
настройки сигналът за разпознаване е
по-силен. За максимална ефикасност на
PowerSensor и правилно разпознаване
сядайте точно пред монитора.
15
4. PowerSensor™
ще се изключи автоматично ако
мониторът се използва в режим
Portrait (Портрет) (90 градуса/
вертикално положение), но ще
се включи автоматично, когато
мониторът се върне на положение
Пейзаж.
Забележка
Ръчно избраният режим на сензора
за захранване ще остане активен,
докато не бъде пренастроен или не
бъдат възстановени първоначалните
настройки. Ако смятате, че
PowerSensor е прекалено чувствителен
и реагира на всяко движение в близост,
можете да го настроите на по-слаб
сигнал. Поддържайте сензорната леща
чиста. Ако се замърси, избършете я с
алкохол, за да избегнете намаляване
на разстоянието на отчитане.
16
5. Вградена уеб камера с микрофон
5.1 Изисквания към компютъра
5. Вградена уеб камера с
микрофон
• Операционна система: Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP (SP2) или
друга операционна система, която
поддържа UVC/UAC (с USB Video
Class съвместимост/Audio Class
съвместимост) при стандарт USB
2.0
(Налично само за модел
272B7QPTKEB)
Забележка
USB връзка между монитора и
компютъра е необходима за работата
на уеб камерата.
• Процесор: 1,6 GHz или повече
Уеб камерата Ви позволява
да провеждате видео и аудио
конферентни разговори по интернет.
Тя предоставя най-удобния и лесен
начин за бизнесмени да комуникират
с колегите си по света, като по този
начин спестяват много време и пари. В
зависимост от използвания софтуер уеб
камерата има възможност за правене
на снимки, споделяне на файлове или
използване само на микрофона, без да
се активира уеб камерата. Микрофонът
и сензорът за активност се намират
отстрани на уеб камерата върху панела
на дисплея.
• RAM: 512 MB (за XP) /1GB (за Vista
и Windows7)
• Пространство на твърдия диск:Наймалко 200 MB
• USB: USB 2,0 или повече, UVC/UAC
поддръжка
5.2 Използване на устройството
Монитор Philips с уеб камера предава
видео и звук посредством USB порт.
Може да се активира чрез свързване
на USB кабел от компютъра до USB
upstream порта на USB хъба, намиращ
се при IO портовете на монитора.
• Свържете USB кабела с upstream
порта на USB хъба при страничните
IO портове на монитора от страната
на компютъра.
• Включете компютъра си и се уврете,
че интернет връзката работи
нормално.
• Изтеглете и активирайте безплатен
онлайн софтуер за чат като Skype,
Internet Messenger и др. Можете
17
5. Вградена уеб камера с микрофон
също така да се абонирате за
специален софтуер в случай на
по-сложна употреба, като например
конферентни разговори между
повече хора и др.
• Уеб камерата лесно може да се
използва при чат или за телефонни
обаждания през интернет.
• Осъществете разговора съгласно
инструкциите на софтуерната
програма.
Забележка
За настройка на видео разговор е
необходима надеждна интернет връзка,
доставчик на интернет и софтуер като
Internet Messenger или друга програма
за видео разговори. Уверете се, че
лицето, на което се обаждате, има
съвместим софтуер за видео разговори.
Видео и аудио качеството зависи от
пропускателната способност от двете
страни. Лицето, на което се обаждате
трябва да има подобни съвместими
устройства и софтуер.
18
6. Функция за последователно включване "гирлянда".
Забележка:
1. В зависимост от възможностите на
графичните карти трябва да можете
да свързвате множество дисплеи с
различни конфигурации като гирлянда.
Конфигурациите на дисплеите зависят
от показателите на графичните карти.
Попитайте продавача на картата и винаги
актуализирайте драйвера на графичната
карта.
6. Функция за
последователно
включване "гирлянда".
(Налично само за модел 272B7QPTKEB)
„Гирляндата” дава възможност за
свързване на много монитори
Дисплеят на Philips е снабден с DisplayPort
1.2 интерфейс, който позволява свързване
на множество дисплеи под формата
на гирлянда. Можете да свържете като
гирлянда множество монитори само с един
кабел от единия монитор до следващия.
2. Налични са два режима, когато
използвате гирлянда: “Clone” (Клониране)
и “Extend” (Удължаване). Използвайте
следния път на екранното меню за избор:
OSD (Екранно меню)/Setup (Настройка)/
DP Out Multi-Stream (Изходен DP мулти
поток)/Clone (Клониране), Extend
(Удължаване).
Показване на гирлянда
•
Свържете DisplayPort кабела към mini
DP или DP порт от лаптоп
•
За свързване като гирлянда към втори
дисплей, свържете DisplayPort кабел
към mini DP или DP порт от първия
изходен DP порт
•
•


 
Повторете стъпките по-горе, за да
свържете като гирлянда няколко
дисплея.






 
  
  
 
Вижте таблицата по-долу за номерата
на множество дисплеи в гирлянда
miniDP or DP



DP OUT
miniDP or DP
19
6. Функция за последователно включване "гирлянда".
Разделителна способност DisplayPort по
на дисплея (стандартно подразбиране
60 Hz)
1680 x 1050
1920 x 1080 (1080p) или
1920 x 1200
2560 x 1440
DisplayPort1.1
DisplayPort1.1
Максимален брой дисплеи в гирлянда
(включително първия дисплей, свързан с
дънната платка)
Режим Extend (Удължаване) (DP1.2)
5
4
DisplayPort1.1
2
20
7. Технически характеристики
7. Технически характеристики
Изображение/Дисплей
Тип на панел на монитор
Подсветка
Размер на панела
Съотношение на страните
Разстояние между пикселите
SmartContrast
Време за отговор (станд.)
SmartResponse време
(станд.)
Оптимална разделителна
способност
Ъгъл за гледане
Цветове на дисплея
Flicker Free (Без трептене)
Подобряване на картина
Вертикална скорост на
опресняване
Хоризонтална честота
sRGB
Слаба синя светлина
Свързване
Входен/изходен сигнал
USB
Входящ сигнал
Аудио вход/изход
Удобство
Вграден високоговорител
Вградена уеб камера
IPS технология
LED
Широчина 68,5 cm (27”)
16:9
0,2331(Х) mm x 0,2331(В) mm
20.000.000:1
14 ms (GtG)
5 ms (GtG)
DP: 2560 x 1440 при 60 Hz
VGA: 1920 x 1080 при 60 Hz
HDMI: 2560 x 1440 при 60 Hz
178° (Х) / 178° (В) при C/R > 10
16,7 милиона
Да
SmartImage
50 Hz - 76 Hz
30 kHz - 99 kHz
ДА
ДА
VGA (аналогов), HDMI 1.4 (цифров), DisplayPort
1.2, mini DP 1.2 (272B7QPTKEB), DisplayPort изход
(272B7QPTKEB)
272B7QPJEB: USB 3.0×2 включва 1 зарядно устройство
за бързо зареждане
272B7QPTKEB: USB 3.0×3 включва 1 зарядно устройство
за бързо зареждане
Отделна синхронизация, Синхронизация на зелено
Аудиовход за компютър, изход за слушалки
2Wx2
272B7QPTKEB: 2.0-мегапикселова камера с микрофон и
индикатор
Удобство за потребителя
Езици на екранното меню
Други удобства
Plug & Play съвместимост
Английски, немски, испански, гръцки, френски,
италиански, унгарски, холандски, португалски, бразилски
португалски, полски, руски, шведски, фински, турски,
чешки, украински, опростен китайски, традиционен
китайски, японски, корейски
VESA стойка (100 x 100 mm), Kensington заключване
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
21
7. Технически характеристики
Стойка
Наклон
Завъртане
Регулиране на височината
Ос
-5 / +30 градуса
-175 / +175 градуса
150mm
90 градуса
Захранване (272B7QPJEB)
Консумация
Входно
напрежение при
променлив ток
от 100VAC, 50Hz
Нормална работа
Приспиване (В готовност)
Изкл.
Изкл. (AC бутон)
43,90W (станд.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
Излъчване на топлина*
Входно
напрежение при
променлив ток
от 100VAC, 50Hz
Нормална работа
Приспиване (В готовност)
Изкл.
Изкл. (AC бутон)
Вкл. режим (ЕКО режим)
PowerSensor
LED индикатор за вкл./изкл.
Електрическо захранване
Входно
напрежение при
променлив ток
при 115VAC,
50Hz
44,00W (станд.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
Входно
напрежение при
променлив ток
при 115VAC,
50Hz
150,17 BTU/ч.
(станд.)
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
0 BTU/h
Входно
напрежение при
променлив ток
от 230VAC, 50Hz
44,10W (станд.)
< 0,3 W
< 0,3 W 0W
Входно
напрежение при
променлив ток
от 230VAC, 50Hz
149,83 BTU/ч.
150,51 BTU/ч.
(станд.)
(станд.)
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
0 BTU/h
0 BTU/h
18,5 W (станд.)
8,8 W (станд.)
Режим Вкл.: Бяло, В готовност/Заспиване: White (Бяло)
(премигва)
Вградени, 100-240V AC, 50-60Hz
Захранване (272B7QPTKEB)
Консумация
Входно
напрежение при
променлив ток
от 100VAC, 50Hz
Нормална работа
Приспиване (В готовност)
Изкл.
Изкл. (AC бутон)
44,50 W (станд.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
Излъчване на топлина*
Входно
напрежение при
променлив ток
от 100VAC, 50Hz
22
Входно
напрежение при
променлив ток
при 115VAC,
50Hz
44,60 W (станд.)
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
Входно
напрежение при
променлив ток
при 115VAC,
50Hz
Входно
напрежение при
променлив ток
от 230VAC, 50Hz
44,70 W (станд.)
< 0,3 W
< 0,3 W 0W
Входно
напрежение при
променлив ток
от 230VAC, 50Hz
7. Технически характеристики
Нормална работа
Приспиване (В готовност)
Изкл.
Изкл. (AC бутон)
Вкл. режим (ЕКО режим)
PowerSensor
LED индикатор за вкл./изкл.
Електрическо захранване
размери
Продукт със стойка (ШxВxД)
Продукт без стойка (ШxВxД)
Продукт с опаковка (ШxВxД)
Тегло
Продукт със стойка
Продукт без стойка
Продукт с опаковка
151,88 BTU/ч.
152,22 BTU/ч.
152,56 BTU/ч.
(станд.)
(станд.)
(станд.)
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
<1,02 BTU/ч.
0 BTU/h
0 BTU/h
0 BTU/h
22,3 W (станд.)
8,9 W (станд.)
Режим Вкл.: Бяло, В готовност/Заспиване: White (Бяло)
(премигва)
Вградени, 100-240V AC, 50-60Hz
614 x 548 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,861 kg
5,438 kg
10,615 kg
Условия на работа
Температурен обхват
(работа)
Относителна влажност
(работа)
Атмосферно налягане
(работа)
Температурен обхват
(когато не работи) Относителна влажност
(не по време на работа)
Атмосферно налягане
(не по време на работа)
0°C до 40°C
20% до 80%
От 700 до 1060hPa
-20°C до 60°C
10% до 90%
От 500 до 1060hPa
Околна среда и енергия
ROHS (Директива за
ограничаване използването
на опасни субстанции в
електрическо и електронно
оборудване)
EPEAT (Инструмент за
оценка на екологичността на
електронни продукти)
Опаковка
Специфични субстанции
EnergyStar
ДА
ДА (вижте бележка 1 за повече информация)
100% може да се рециклира
Корпус, 100% несъдържащ PVC BFR
ДА
23
7. Технически характеристики
Съответствие и стандарти
Одобрение от регулаторни
органи
Корпус
Color (Цвят)
Апретура
CE маркировка, FCC клас B, SEMKO, cETLus, CUEAC, TCO edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE,
UKRAINIAN, ICES-003, CCC, CECP(272B7QPJEB)
CE маркировка, FCC клас B, SEMKO, cETLus, CUEAC, TCO edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE,
UKRAINIAN, ICES-003(272B7QPTKEB)
Сребристо/черно
Текстура
Забележка:
1. EPEAT Gold или Silver валиден само при регистриран продукт на Philips. Посетете
www.epeat.net, за да се регистрирате във Вашата страна.
2. Тези данни подлежат на промяна без предупреждение. Отидете на www.philips.
com/support, за да изтеглите последната версия на брошурата.
3. Интелигентно време за отговор е оптималната стойност от GtG или GtG (BW)
тестове.
24
7. Технически характеристики
Забележка:
Моля, обърнете внимание, че Вашият
екран работи най-добре при основната
си разрешителна способност от 2560 X
1440 при 60Hz. За най-добро качество,
използвайте препоръчителната
разделителна способност.
7.1 Разделителна способност
и Предварително зададени
режими
М
аксимална разделителна
способност
1920 x 1080 при 60 Hz (аналогов
входящ сигнал)
2560 x 1440 при 60 Hz (цифров вход)
П
репоръчителна разделителна
способност
2560 x 1440 при 60 Hz (цифров вход)
Х. честота
(kHz)
Разделителна
способност
В. честота
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
35,16
800 x 600
56,25
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,08
800 x 600
72,19
47,73
832 x 624
74,55
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,07
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
60
1280 x 960
60
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95
25
8. Управление на захранването
Следната настройка се използва за
измерване на консумацията на енергия
на монитора.
8. Управление на
захранването
Ако имате VESA DPM карта, съвместима
с дисплея или сте инсталирали софтуер
на компютъра си, мониторът автоматично
ще намали консумацията на енергия при
неактивност. При отчитане на активност на
клавиатурата, мишката или други устройства,
мониторът ще се "събуди" автоматично.
Таблицата по-долу показва консумацията
на енергия и сигналите при използване на
функцията за автоматично намаляване на
консумацията на енергия:
272B7QPJEB:
Определяне на управление на
захранването
VESA
режим
Х.
В.
КонсуВидео синхрон- синхронмация
изация
изация
Цвят на
индикатора
Вкл.
Да
Да
44W
(станд.)
76W
(макс.)
Приспиване
Изкл.
(В
готовност)
Не
Не
Бяло
0,3 W
(прем(станд.)
игва)
-
-
Активно
Изключване
Изкл.
Бял
0W
(станд.)
Изкл.
272B7QPTKEB:
Определяне на управление на
захранването
VESA
режим
Х.
В.
КонсуВидео синхрон- синхронмация
изация изация
Цвят на
индикатора
Вкл.
Да
Да
44,60 W
(станд.)
76 W
(макс.)
Бял
Приспиване (В Изкл.
готовност)
Не
Не
0,3 W
(станд.)
Бяло
(премигва)
-
-
0W
(станд.)
Изкл.
Активно
Изключване
Изкл.
26
• Разделителна способност на
монитора: 2560 × 1440
• Контраст: 50%
• Яркост: 100%
• Цветна температура: 6500k с пълно
бяло
Забележка:
Тези данни подлежат на промяна без
предупреждение.
9. Грижи за клиентите и гаранция
Пиксели и подпиксели
9. Грижи за клиентите и
гаранция
Пикселът (елемент от картина) е
съставен от три подпиксела в основните
цветове червено, зелено и синьо.
Много пиксели заедно образуват
образ. Когато всички подпиксели на
един пиксел светят, трите подпиксела
заедно се виждат като един бял пиксел.
Когато всички са тъмни, трите цветни
подпиксела заедно се виждат като един
черен пиксел. Другите съчетания от
светещи и тъмни подпиксели изглеждат
като единични пиксели от други цветове.
9.1 Правила на Philips за
дефектните пиксели при
монитори с плосък екран
Philips се стреми да доставя изделия с
най-високо качество. Ние използваме
някои от най-модерните производствени
процеси в отрасъла и практикуваме
строго управление на качеството.
Въпреки това, дефекти на пиксели или
подпиксели в панели за TFT монитори,
използвани за мониторите с плосък
екран, понякога са неизбежни. Никой
производител не може да гарантира, че
всички панели ще бъдат без дефекти
в пикселите, но Philips гарантира, че
всеки монитор с неприемлив брой
дефекти ще бъде ремонтиран или
заменен в гаранция. В тази бележка са
обяснени различните типове пикселни
дефекти и се дефинират приемливите
нива за дефекти от всеки тип. За
определяне на панел за TFT монитор
като нуждаещ се от ремонт или замяна
под гаранция, броят на пикселните
дефекти в него трябва да превишава
тези приемливи нива. Например,
дефектните подпиксели не могат да
надвишават 0,0004%. Освен това Philips
задава дори по-високи стандарти на
качество за определени типове или
комбинации пикселни дефекти, които са
по-забележими от други. Тези правила
важат за целия свят.
Типове пикселни дефекти
Дефектите в пикселите и подпикселите
се виждат на екрана по различен начин.
В рамките на всяка категория има две
категории пикселни дефекти и няколко
типа подпикселни дефекти.
Дефекти от типа "светла точка"
Дефектите от типа "светла точка"
представляват пиксели или подпиксели,
които постоянно светят или са
"включени". С други думи, светлата
точка е подпиксел, които се откроява на
екрана, когато мониторът показва тъмна
картина. Дефектите от типа "светла
точка" са следните.
Един светещ червен, зелен или син
подпиксел.
subpixel
pixel
27
9. Грижи за клиентите и гаранция
Два съседни светещи подпиксела:
Червено + Синьо = Виолетово
Червено + Зелено = Жълто
Зелено + Синьо = Циан (светлосиньо)
Близост на пикселните дефекти
Тъй като пискелните и подпикселните
дефекти от един и същ тип, които се
намират близо един до друг, може да
бъдат по-забележими, Philips определя
и толеранси за близостта на пикселните
дефекти.
Три съседни светещи подпиксела (един
бял пискел).
Забележка:
Червената или синята светла точка
трябва да бъде с над 50 % по-ярка от
съседните й точки, докато зелената
светла точка е с 30 % по-ярка от
съседните й точки.
Толеранси на пикселните дефекти
За да се определи за замяна поради
пикселни дефекти по време на
гаранционния срок, панел на TFT
монитор на монитор с плосък панел
на Philips трябва да има пикселни
или подпикселни дефекти, които
превишават толерансите, изброени в
следните таблици.
Дефекти от типа "черна точка"
Дефектите от типа "черна точка"
представляват пиксели или подпиксели,
които са постоянно тъмни или
"изключени". С други думи, тъмна
точка е подпиксел, който се откроява
на екрана, когато мониторът показва
светла картина. Дефектите от типа
"черна точка" са следните.
28
9. Грижи за клиентите и гаранция
ДЕФЕКТИ ЯРКА ТОЧКА
1 светещ подпиксел
2 съседни светещи подпиксела
3 съседни светещи подпиксела (един бял пискел)
Разстояние между два дефекта ярка точка*
Сумарни дефекти ярка точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
3
1
0
>15mm
3
ДЕФЕКТИ ЧЕРНА ТОЧКА
1 тъмен подпиксел
2 съседни тъмни подпиксела
3 съседни тъмни подпиксела
Разстояние между два дефекта черна точка*
Сумарни дефекти черна точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
5 или по-малко
2 или по-малко
0
>15mm
5 или по-малко
СУМАРНИ ТОЧКОВИ ДЕФЕКТИ
Сумарни дефекти ярка или черна точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
5 или по-малко
Забележка:
1. 1 или 2 съседни подпикселни дефекта = 1 точков дефект
2. Този монитор е съвместим с ISO9241-307 (ISO9241-307: Ергономични изисквания,
анализи и методи за тестване на съвместимост за електрони визуални дисплеи)
3. ISO9241-307 замества познатия стандарт ISO13406, който е отменен от
Международната организация за стандартизация (ISO) на: 2008-11-13.
29
9. Грижи за клиентите и гаранция
9.2 Грижи за клиентите и гаранция
За повече информация за това какво влиза в гаранцията, както и за допълнителните
изисквания за поддръжка във Вашия регион, посетете уеб сайта www.philips.com/
support. За повече информация се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти
на Philips.
Относно удължената гаранция, ако искате да удължите стандартния гаранционен
период, това е възможно чрез сервизния пакет след изтичане на гаранцията, който се
предлага от нашия сертифициран сервизен център.
Ако искате да използвате тази услуга, трябва да я закупите в рамките на 30 дни от
датата на покупка на Вашия продукт. По време на удължения гаранционен период,
услугата включва вземане, ремонт и връщане. Потребителят, обаче, трябва да покрие
разходите.
Ако сертифициран сервиз не може да извърши необходимите поправки по време на
удължената гаранция, ще открием алтернативни решения за Вас, ако е възможно, в
рамките на периода на удължената гаранция, който сте закупили.
Свържете се с представител на Обслужване на клиенти на Philips или локален център
за контакт (чрез номера за грижа за клиента) за повече информация.
Номерът на центъра за обслужване на клиенти на Philips е посочен по-долу.
•
•
Локален
стандартен
гаранционен
период
В зависимост
от различните
региони
•
Удължен
гаранционен
период
•
•
+ 1 година
•
Локален стандартен гаранционен
период +1
•
+ 2 години
•
•
+ 3 години
•
Локален стандартен гаранционен
период +2
Локален стандартен гаранционен
период +3 Общ гаранционен период
**Необходимо е доказателство за първоначалната покупка и удължения гаранционен
период.
Забележка
Вижте ръководството с важна информация за регионалната гореща линия, която е
достъпна на уебсайта за поддръжка на Philips.
30
10. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
(Вижте и Ръководството за бърз
старт).
10.Отстраняване на
неизправности и често
задавани въпроси
• Проверете дали кабелът на
монитора има огънати щифтчета.
• Уверете се, че компютърът е
включен.
10.1 Отстраняване на
неизправности
Бутонът AUTO (АВТ.) не функционира.
• Функцията Auto (Авт.) е приложима
само в VGA-analog (аналогов
VGA) режим. Ако резултатът
не е задоволителен, можете да
направите ръчни настройки като
използвате екранното меню.
Тази страница съдържа информация за
проблемите, които могат да се решат
от потребителя. Ако проблемът не се е
отстранил след като сте пробвали тези
решения, свържете се с представител
от обслужване на клиенти на Philips.
Забележка
Функцията Auto (Авт.) не е приложима в
DVI-Digital (цифров DVI) режим, защото
тогава не е необходима.
Често срещани проблеми
Няма изображение (Индикаторът за
вкл./изкл. не свети)
Видими следи от пушек или искри
• Уверете се, че захранващият кабел
е включен към контакта и към
монитора.
• Не предприемайте каквито и да
било стъпки за отстраняване на
неизправности.
• Уверете се, че бутонът за вкл./изкл.
отпред на монитора е в положение
ИЗКЛ., след което го натиснете така,
че да бъде в положение ВКЛ..
• Незабавно изключете монитора от
мрежовото захранване за Вашата
безопасност.
• Свържете се незабавно с
представител от обслужване на
клиенти на Philips.
Няма изображение (Индикаторът за
вкл./изкл. е бял)
• Уверете се, че компютърът е
включен.
Проблеми с изображението
• Уверете се, че сигналният кабел е
правилно свързан към компютъра.
Изображението не е центрирано.
• Настройте позицията на образа
като използвате функцията "Авт."
от основните команди на екранното
меню.
• Уверете се, че щифтчетата на
кабела на монитора не са огънати.
Ако е така, сменете кабела.
• Функцията Икономичен режим може
да е активирана.
• Настройте положението на екрана с
помощта на функциите на екранното
меню Фаза / Честота в Настройки.
Това е възможно само във VGA
режим.
На екрана пише
  
Изображението на екрана вибрира.
• Проверете дали сигналният кабел
е правилно свързан с графичната
карта или с компютъра.
• Уверете се, че кабелът на монитора
е правилно свързан към компютъра.
31
10. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
образ" или "образ призрак"
ще изчезне постепенно след
изключване на захранването.
Появяват се вертикални линии.
• Когато оставяте компютъра без
надзор, винаги активирайте движещ
се скрийнсейвър.
• Настройте образа като използвате
функцията "Авт." от основните
бутони на екранното меню.
• Винаги активирайте програма за
периодично опресняване на екрана
на LCD монитора при показване на
статично съдържание.
• Отстранете вертикалните линии с
помощта на функциите на екранното
меню Фаза / Честота в Настройки.
Това е възможно само във VGA
режим.
• Ако не активирате скрийнсейвър
или ако не използвате приложение
за периодично опресняване на
екрана, възможно е да наблюдавате
симптоми на "прегаряне", силен
"остатъчен образ" или "образ
призрак", които не изчезват и
не могат да бъдат поправени.
Тази повреда не се покрива от
гаранцията.
Появяват се хоризонтални линии.
• Настройте образа като използвате
функцията "Авт." от основните
бутони на екранното меню.
Изображението изглежда разкривено.
Текстът е неясен или замъглен.
• Отстранете вертикалните линии с
помощта на функциите на екранното
меню Фаза / Честота в Настройки.
Това е възможно само във VGA
режим.
Изображението изглежда размазано,
неясно, или прекалено тъмно.
• Настройте разделителната
способност на екрана на
компютъра на същия режим като
препоръчителната оптимална
разделителна способност на
монитора.
• Настройте контраста и яркостта от
екранното меню.
Зелени, червени, сини, тъмни и бели
точки се появяват на екрана.
"Остатъчен образ", "прегаряне"
или "изображение призрак" остават
на екрана след изключване на
захранването.
• Оставащите точки са нормално
явление за течни кристали,
използвани в днешните технологии.
Вижте политиката за пикселите за
повече информация.
• Непрекъснато показване на
неподвижни или статични
изображения продължително време
може да доведе до "прегаряне",
познато също като "остатъчен
образ" или изображение "призрак".
"Прегаряне", "остатъчен образ" или
изображение "призрак" е добре
познато явление в технологията на
LCD панелите. В повечето случаи
това "прегаряне" или "остатъчен
* Светлината при "включване" е
прекалено силна и дразнеща.
• Можете да настроите светлината
при "включване" с помощта на
настройките на индикатора за
вкл./изкл. в основните команди на
екранното меню.
За допълнителна помощ вижте списъка
с Потребителски информационни
32
10. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
центрове и се свържете с представител
от обслужване на клиенти на Philips.
В. 2: К
аква е препоръчителната
скорост на опресняване за LCD
монитора?
* Различна функционалност в
зависимост от дисплея.
Отг.: П
репоръчителната скорост на
опресняване на LCD мониторите
е 60 Hz. В случай на смущения
на екрана, можете да настроите
монитора на 75 Hz, за да
проверите дали смущението ще
изчезне.
10.2 Общи често задавани
въпроси
В. 1: К
огато инсталирам монитора,
какво трябва да направя, ако на
екрана се появи съобщение "Не
може да работи в този видео
режим"?
В. 3: К
акво представляват файловете
с разширения .inf и .icm в
ръководството на потребителя?
Как да инсталирам драйверите
(.inf и .icm)?
Отг.: П
репоръчителна резолюция за
този монитор: 2560 x 1440 при 60
Hz.
Отг.: Т
ова са драйверите на
Вашия монитор. Следвайте
инструкциите в ръководството на
потребителя, за да инсталирате
драйверите. Вашият компютър
може да поиска драйверите на
монитора (.inf и.icm файлове)
или диска с драйверите, когато
инсталирате монитора за пръв
път.
• Отстранете всички кабели, след
което свържете компютъра към
монитора, който сте използвали до
сега.
• В менюто Start (Старт) на Windows
изберете Settings (Настройки)/
Control Panel (Команден панел). В
прозореца Control Panel (Команден
панел), изберете иконата Display
(Дисплей). В Команден панел
на Дисплея, изберете раздел
"Настройки". В раздел настройки, в
кутийката "област на работния плот"
преместете плъзгача на 2560 x 1440
пиксела.
В. 4: К
ак да променя разделителната
способност на монитора?
Отг.: В
ашата графична карта/драйвери
и мониторът заедно определят
наличните резолюции. Можете да
изберете желаната разрешителна
способност от Windows® Control
Panel (Команден панел) с
"Display properties" (Свойства на
дисплея).
• Отворете "Разширени свойства",
задайте Скорост на обновяване на
60 Hz, след което натиснете OK.
• Рестартирайте компютъра си и
повторете стъпки 2 и 3, за да
проверите дали Вашият компютър е
настроен на 2560 x 1440 @60 Hz.
В. 5: К
акво ще стане, ако сбъркам,
докато настройвам монитора
чрез екранното меню?
• Изключете компютъра, изключете
стария монитор и включете Philips
LCD монитор.
Отг.: П
росто натиснете бутона OK,
след което 'Reset' (Възстанови),
за да върнете първоначалните
фабрични настройки.
• Включете монитора и след това
включете компютъра.
33
10. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
В. 6: L
CD екранът устойчив ли е на
издраскване?
тонирането е "студено, синьобяло".
Отг.: К
ато цяло препоръчваме
повърхността на панела да не се
подлага на излишен шок и да се
пази от остри или тъпи предмети.
Когато боравите с монитора се
уверете, че върху повърхността
на панела не се прилага налягане
или сила. Това може да анулира
гаранционните условия.
2. sRGB: Този стандарт се използва,
за да се гарантира правилната
размяна на цветове между
различни устройства (напр.
цифрови камери, монитори,
принтери, скенери и др.)
3. User Define (Потребителски):
Потребителят избира
предпочитаната настройка за
цвета като настройва червеното,
зеленото и синьото.
В. 7: К
ак се почиства повърхността на
LCD екрана?
Отг.: З
а стандартно почистване
използвайте чисто, меко парче
плат. За по-щателно почистване,
използвайте изопропилов
алкохол. Не използвайте
разтворители като етилов
алкохол, етанол, ацетон, хексан и
др.
Забележка:
Единица за цвета на светлината, която
се излъчва от обект, докато той бива
нагряван. Тази единица се изразява с
помощта на абсолютна скала (градуси
Келвин). По-ниските температури
по Келвин, напр. 2004K са червени;
по-високите, напр. 9300K, са сини.
Неутралната температура е бяла,
6504K.
В. 8: М
ога ли да променя настройките
на цветовете на монитора?
Отг.: Д
а, можете да промените
настройките на цветовете от
екранното меню като направите
следното:
В. 9: М
ога ли да свържа моя LCD
монитор към всеки вид компютър,
работна станция или Mac?
Отг.: Д
а. Всички LCD монитори на
Philips са напълно съвместими
със стандартните компютри, Macове и работни станции. Може да
има нужда от кабелен адаптер,
за да свържете монитора с Mac
система. Свържете се с търговски
представител на Philips за повече
информация.
• Натиснете "OK" за извеждане на
екранното меню.
• Натиснете "стрелката надолу",
за да изберете опцията "Цвят",
след което натиснете "OK", за да
влезете в настройката на цветовете,
където ще видите трите настройки,
показани по-долу.
1. Цветна температура:
Color Temperature (Цветна
температура); Шестте настройки
са 5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K и 11500K. С настройките
до 5000K, панелът изглежда
"топъл, с червено-бял тон", а при
цветна температура от 11500K,
В. 10: LCD мониторите на Philips
поддържат ли "Plug-and-Play"?
Отг.: Д
а, мониторите са съвместими
с Plug-and-Play за Windows
10/8.1/8/7, Mac OSX
В. 11: Какво означава фиксиране на
изображението, прегаряне,
34
10. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
резултати използвайте тази
разделителна способност.
остатъчен образ или
изображение "призрак" на
LCD панелите?
В. 13: Как да отключа/заключа горещия
клавиш?
Отг.: Н
епрекъснато показване на
неподвижни или статични
изображения продължително
време може да доведе до
"прегаряне", познато също
като "остатъчен образ" или
изображение "призрак".
"Прегаряне", "остатъчен образ"
или изображение "призрак"
е добре познато явление в
технологията на LCD панелите. В
повечето случаи това "прегаряне"
или "остатъчен образ" или
"образ призрак" ще изчезнат
постепенно след изключване на
захранването.
Когато оставяте компютъра без
надзор, винаги активирайте
движещ се скрийнсейвър.
Винаги активирайте програма
за периодично опресняване
на екрана на LCD монитора
при показване на статично
съдържание.
Отг.: Н
атиснете
за 10 секунди
за отключване на горещия
клавиш, тогава на монитора се
извежда “Attention (Внимание)”
за показване статуса отключено/
заключено, както е показано на
илюстрацията.
  
  
Предупреждение
Ако не активирате скрийнсейвър или
ако не използвате приложение за
периодично опресняване на екрана,
възможно е да наблюдавате симптоми
на "прегаряне", силен "остатъчен образ"
или „образ призрак”, които не изчезват
и не могат да бъдат поправени. Тази
повреда не се покрива от гаранцията.
В. 12: Защо моят дисплей не показва
ясен текст, а буквите са
назъбени?
Отг.: В
ашият монитор работи найдобре при фабричната си
разделителна способност 2560
x 1440 при 60 Hz. За най-добри
35
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Всички права запазени.
Този продукт е произведен и пуснат на пазара от или
от името на Top Victory Investments Ltd. или някой от
филиалите на фирмата. Гаранцията за този продукт
се предоставя от Top Victory Investments Ltd. Philips и
емблемата с щита на Philips Shield Emblem са регистрирани
търговски марки на Koninklijke Philips N.V., използвани под
лиценз.
Техническите характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
Версия: M7272BJE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement