Philips 349P7FUBEB/00 User manual

Philips 349P7FUBEB/00 User manual
Brilliance
349P7
www.philips.com/welcome
BG
Ръководство на потребителя
1
Г рижи за клиентите и
гаранция
22
тстраняване на
О
неизправности и често
задавани въпроси
25
Съдържание
1. Важно������������������������������������������������������1
1.1 Мерки за безопасност и поддръжка
����������������������������������������������������������������������������������1
1.2 Описание на условните
обозначения����������������������������������������������������2
1.3 Изхвърляне на продукта и
опаковъчния материал�����������������������������3
2. Инсталиране на монитора����������������4
2.1 Инсталиране����������������������������������������������������4
2.2 Работа с монитора�������������������������������������6
2.3MultiView���������������������������������������������������������10
2.4 Отстранете модула на основата за
монтаж на VESA�����������������������������������������13
3. Оптимизиране на изображения���14
3.1 SmartImage�����������������������������������������������������14
3.2 SmartContrast����������������������������������������������15
4. Adaptive Sync���������������������������������������16
5. Технически характеристики����������17
5.1 Разделителна способност и
предварително зададени режими20
5.2 Crystalclear ���������������������������������������������������20
6. Управление на захранването���������21
7. Грижи за клиентите и гаранция����22
7.1 Правила на Philips за дефектните
пиксели при монитори с плосък
екран������������������������������������������������������������������22
7.2 Грижи за клиентите и гаранция������24
8. Отстраняване на неизправности и
често задавани въпроси������������������25
8.1 Отстраняване на неизправности���25
8.2 Общи често задавани въпроси�������26
8.3 Въпроси и отговори за Multiview 29
1. Важно
• Ако изключвате монитора чрез
изваждане на захранващия кабел за
променлив или прав ток, за нормална
експлоатация изчакайте 6 секунди, преди
да включите отново кабела.
• Използвайте винаги стандартния
захранващ кабел, доставен от Philips. Ако
захранващият кабел липсва, обърнете
се към местния сервизен център. (Моля,
вижте «Потребителски информационен
център»)
• Не подлагайте монитора на силни
вибрации или удари по време на работа.
• Не удряйте и не изпускайте монитора
при работа или транспортиране.
1. Важно
Това електронно ръководство на
потребителя е предназначено за всички
използващи монитора на Philips. Отделете
необходимото време, за да прочетете
ръководството на потребителя преди да
използвате монитора. То съдържа важна
информация и бележки относно работата на
монитора.
Гаранцията на Philips важи, ако изделието се
използва по предназначение, в съответствие
с инструкциите за експлоатация и след
представяне на оригиналната фактура или
касова бележка, на която е посочена датата
на покупка, името на доставчика и модел и
производствен номер на изделието.
Поддръжка
• За да предпазите монитора от
евентуална повреда, избягвайте
прекомерен натиск върху панела.
Когато местите монитора го хващайте
за корпуса за повдигане; не вдигайте
монитора с ръце или пръсти върху
панела.
• Извадете захранващия кабел на
монитора, ако няма да го използвате
продължително време.
• Изключете монитора от мрежата,
когато се налага да го почистите с леко
навлажнено парче плат. Екранът може
да се почиства със сухо парче плат
при изключено захранване. Никога не
използвайте органични разтворители,
алкохол или разтворители на амонячна
основа за почистване на монитора.
• За да избегнете риска от токов удар
или трайна повреда на комплекта,
не допускайте прах, дъжд, вода или
прекалено влажна среда.
• Ако мониторът се намокри, избършете
го с парче сух плат колкото е възможно
по-скоро.
• Ако в монитора попадне чуждо тяло
или вода, веднага го изключете и
извадете захранващия кабел от контакта.
След това отстранете чуждото тяло
или водата и изпратете монитора в
сервизния център.
1.1 Мерки за безопасност и
поддръжка
Предупреждения
Използването на команди, настройки и
процедури, различни от описаните в тази
документация, могат да причинят токов удар
и/или механични щети.
Прочетете и следвайте указанията при
свързване и използване на компютърния
монитор.
Експлоатация
• Пазете монитора от пряка
слънчева светлина, силна светлина
и други източници на топлина.
Продължителното излагане на
такива влияния може да доведе до
обезцветяване и повреда на монитора.
• Отстранете всички предмети,
които биха могли да попаднат във
вентилационните отвори или да
попречат на електрониката на монитора
да се охлажда.
• Не запушвайте вентилационните отвори
на корпуса.
• При избора на място за монитора,
осигурете лесен достъп до щепсела и
контакта.
1
1. Важно
• Не съхранявайте и не използвайте
монитора на места с повишена топлина,
пряка слънчева светлина или при прекалено
ниска температура.
• За да поддържате монитора в добро
състояние и за дългосрочна употреба,
използвайте монитора на място, което
отговаря на следните изисквания за
температура и влажност.
• Температура: 0-40°C
• Влажност: 20 - 80% относителна
влажност
«Потребителски информационен
център») • За информация за транспортиране,
вижте «Технически спецификации».
• Не оставяйте монитора в автомобил/
багажник, изложен на директна слънчева
светлина.
Забележка
Консултирайте се със сервизен техник,
ако мониторът не работи нормално
или не знаете какво да предприемете
след изпълнение на инструкциите в това
ръководство.
Важна информация за прегаряне/образ
призрак
• Когато оставяте компютъра без
надзор, винаги активирайте движещ
се скрийнсейвър. Винаги активирайте
програма за периодично опресняване
на екрана на монитора при показване на
статично съдържание. При непрекъснато
продължително показване на неподвижни
или статични изображения може да се
получи «прегаряне», познато също като
«остатъчен образ» или изображение
«призрак».
• «Прегаряне», «остатъчен образ» или
изображение «призрак» - това е добре
познат феномен за технологията за
LCD панелите. В повечето случаи това
«прегаряне», «остатъчен образ» или
«образ призрак» ще изчезнат постепенно с
времето след изключване на захранването.
1.2 Описание на условните
обозначения
Условните обозначения в този документ са
описани по-долу.
Забележки, сигнали за внимание и
предупреждения
В цялото ръководство определени части от
текста може да бъдат придружени от икона
и да са написани с получер шрифт или курсив.
Тези части съдържат забележки, сигнали за
внимание или предупреждения. Използват се
както следва:
Забележка
Тази икона показва важна информация
и съвети, които помагат за по-добро
използване на компютърната система.
Предупреждение
Ако не активирате скрийнсейвър или ако
не използвате приложение за периодично
опресняване на екрана, възможно е да
наблюдавате симптоми на «прегаряне», силен
«остатъчен образ» или «образ призрак», които
не изчезват и не могат да бъдат поправени.
Повредата, описана по-горе, не се покрива от
гаранцията.
Внимание
Тази икона показва полезна информация
за избягване на потенциална повреда на
хардуера или загуба на данни.
Предупреждение
Тази икона показва възможност за
нараняване и посочва как да избегнете
проблема.
Някои предупреждения могат да се
появяват в други формати и може да
не са придружени от икона. В такива
случаи конкретното представяне на
предупреждението се изисква от съответния
регулаторен орган.
Сервизно обслужване
• Капакът трябва да се отваря само от
квалифициран сервизен персонал.
• Ако за ремонта или сглобяването е
необходим някакъв документ, свържете
се с местния сервизен център. (вж. глава
2
1. Важно
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Изхвърляне на продукта и
опаковъчния материал
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
Отпадъци от електрическо и електронно
оборудване - WEEE
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company. This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
2. Инсталиране на монитора
Монтиране на стойката
2. Инсталиране на
монитора
1.
Поставете монитора с лицето надолу
върху мека повърхност. Внимавайте да
не надраскате или повредите екрана.
2.1 Инсталиране
Съдържание на опаковката
349P7
Quick
Start
2. Дръжте стойката с две ръце.
(1) В
нимателно прикачете стойката
към мястото за монтиране на
VESA докато механизмът се
фиксира.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
User’s Manual
Monitor drivers
©2
rsi o
n
保留备用
k
nin
Ko
hi n
a. V
e
018
s
igh
ts
r
This product was manufactured and brought to the
market by or on behalf of Top Victory Investments Ltd. or
one of its affiliates. Top Victory Investments Ltd. is the
warrantor in relation to this product. Philips and the
Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
es
erv
ed
. Un
a uth
no
orize
d duplication is a violati o
ab
plic
f ap
an
d
p
ili
Ph
ll
r
pr
in
te
d
e
l ijk
in
C
www.philips.com/welcome
N
.V
.A
l
le
e
ad
M
s.
aw
(2) Внимателно монтирайте основата
към стойката.
* CD
* DP кабел
* HDMI кабел
(3) З
атегнете с пръсти болтовете
отдолу на основата и здраво
закрепете основата към стойката.
* Audio
3
AC/DC адаптер
*USB C-C
1
*USB C-A
2
* Различава се в зависимост от региона
Предупреждение:
Забележка
Използвайте само AC/DC адаптер модел:
Philips FSP180-AJBN3
Този продукт е с извит дизайн. При
прикрепване/отстраняване на основата
поставете предпазващ материал под
монитора и не натискайте монитора, за да
избегнете повреда.
4
2. Инсталиране на монитора
Свързване към компютъра
Свързване с компютър
1. Свържете надеждно захранващия кабел
към задната страна на монитора.
2. Изключете компютъра и извадете
захранващия му кабел.
1
3. Свържете сигналния кабел на монитора
към видео конектора на компютъра.
9
5
3
4
4. Включете захранващия кабел на
компютъра и монитора в близък контакт.
2
Fast Charger
8
7
5. Включете компютъра и монитора.
Ако мониторът показва изображение,
инсталирането е завършено.
6
USB концентратор
За изпълнение на международните
енергийни стандарти, USB концентраторите/
портовете на този дисплей са забранени по
време на режими Заспиване и Изключване.
Step 2
USB C
Свързаните USB устройства няма да работят
в това състояние.
USB C-C
Step 1
USB C
USB C
OR
За да поставите USB функцията в състояние
ВКЛ., отидете в екранното меню, след което
изберете USB режим на готовност и го
превключете на състояние ВКЛ.
USB C-A
1 Заключващ механизъм против кражба
Kensington
USB зареждане устройство
2 Жак за слушалки
Този дисплей има USB портове, които
поддържат стандартно захранване,
включително някои с функция за зареждане
през USB (идентифицирани с икона за
захранване
). Можете да използвате тези
портове за зареждане на Вашия смартфон
или например за захранване на външен
твърд диск. Дисплеят трябва да е включен
3 Аудио вход
4 USB downstream порт
5 Устройство за бързо зареждане чрез USB
6 USB Type-C вход
7 Входен порт на дисплея
8 HDMI вход
9 AC/DC вход
5
2. Инсталиране на монитора
непрекъснато, за да можете да използвате
тази функция.
2.2 Работа с монитора
Описание на бутоните за управление
Някои избрани дисплеи на Philips може да
не включват или зареждат устройството Ви,
когато са в режим “Sleep” (Заспиване) (бял
мигащ LED индикатор на захранването).
В такъв случай влезте в екранното меню
и изберете “USB Standby Mode” (USB
зареждане), след това включете функцията в
режим “ON” (ВКЛ.) (по подразбиране = OFF
(ИЗКЛ.)). По този начин USB захранването и
функциите за зареждане ще са активни, дори
и когато мониторът е в режим на заспиване.

 

 

 

Натиснете за повече от 3
секунди, за да изключите
захранването на дисплея.
Натиснете, за да включите
дисплея.

  



Достъп до менюто на OSD.
Потвърдете настройките на
OSD.
Клавиш с предпочитанията
на потребителя.
Персонализирайте
предпочитаната функция от
екранното меню и я направете
«потребителски клавиш»
Забележка:
Ако изключите своя монитор с бутона за
включване и изключване в даден момент,
всички USB портове ще се изключат.
Настройка на екранното меню.
PIP/PBP/Off (Изкл.)/Swap
(Размени)
Внимание:
Безжични USB 2.4Ghz устройства като
безжична мишка, клавиатура и слушалки
могат да интерферират с високоскоростния
сигнал на USB 3.0 устройства, което може
да доведе до намалена ефективност на
предаването на радиовълни. Ако това
се случи, вижте дали следните методи
ще Ви помогнат да намалите ефекта от
интерференцията.
Настройка на екранното меню.
SmartImage. Има няколко
избора: Лесно четене, Офис,
Снимка, Филм, Игра, Икономия,
Режим с намалено синьо и
Изкл.
Връщане назад до предишно
ниво на екранното меню.
• Дръжте USB2.0 приемателите далеч от
мястото на свързване с USB3.0.
• Използвайте стандартен удължителен
кабел за USB или USB хъб за увеличаване
на пространството между безжичния
приемател и мястото за свързване с
USB3.0.
6
2. Инсталиране на монитора
Персонализирайте своя «USER»
(ПОТРЕБИТЕЛСКИ) клавиш
«Потребител» Ви позволява да настроите
бутони за любимите Ви функции.
1. Превключете надясно, за да влезете в
екранното меню.

 


 




Например, ако сте избрали [Audio
Source] (Аудио Източник) като функция,
превключете надолу и ще се появи менюто
[Audio Source] (Аудио Източник).
  
 
 
 
 

 
2. Превключете нагоре или надолу, за
да изберете основното меню [OSD
Settings] (Настройки на екранното
меню), след това превключете надясно,
за да потвърдите.
3. Превключете нагоре или надолу, за
да изберете [User key] (Потребител),
след което превключете надясно, за да
потвърдите.
4. Превключете нагоре или надолу, за
да изберете предпочитаната функция:
[Audio Source] (Аудио Източник),
[Volume] (Сила на звука), [Input] (Входен
сигнал).
5. Превключете надясно, за да потвърдите
своя избор.
Сега можете направо да превключите бутона
в долната част на панела на дисплеядо долния
[User Key] (Потребителски клавиш). За бърз
достъп ще се появи само предварително
избраната от Вас функция.
Н
езависимо възпроизвеждане на аудио,
без значение от входния видеосигнал.
Вашият монитор Philips може да
възпроизвежда аудио източник
самостоятелно в режим PIP / PBP, независимо
от входния видеосигнал. Например, можете
да пуснете своя MP3 плейър от аудио
източника, свързан към порта [Audio In]
(Аудио вход) на монитора и да продължите
да гледате видео източника, свързан чрез
[HDMI 2.0], [DisplayPort] или [USB C].
1. Превключете надясно, за да влезете в
екранното меню.
 


 


 

 
 




2. Превключете нагоре и надолу, за да
изберете основното меню [Audio]
(Аудио), след това превключете надясно,
за да потвърдите.
7
2. Инсталиране на монитора
Основни и лесна разбираеми инструкции
върху клавишите за управление
3. Превключете нагоре и надолу, за
да изберете [Audio Source] (Аудио
източник), след това превключете
надясно, за да потвърдите.
4. Превключете нагоре и надолу, за да
изберете желания аудио източник:
[Audio In] (Аудио вход), [HDMI 2.0],
[DisplayPort] или [USB C].
5. Превключете надясно, за да потвърдите
своя избор.
За достъп до екранното меню на този екран
Philips, просто използвайте бутона за единично
превключване в долната част на панела
на екрана. Единичният бутон работи като
джойстик. За да преместите курсора, просто
превключвайте бутона в четирите посоки.
Натиснете бутона, за да изберете желаната
опция.
Забележка:
Ако сте избрали Audio-in, следващият път,
когато включите дисплея, по подразбиране
се избира последният източник, който сте
използвали. За да го промените, трябва да
повторите стъпките за избор, за да изберете
нов предпочитан аудио източник като
източник по подразбиране. Това няма да се
случи при избор на DP или HDMI.
Описание на екранния дисплей
Какво е екранно меню?
Екранното меню е функция, налична във
всички LCD екрани на Philips. Тя позволява на
крайния потребител директно да настройва
екрана или да избира негови функции от
прозорец с инструкции върху самия екран.
По-долу е показан лесен за използване
екранен интерфейс:
 







8
2. Инсталиране на монитора
Менюто на дисплея на екрана (OSD)
Известие за разделителна способност
По-долу има общ преглед на структурата на
дисплея на екрана. Можете да я използвате
като справка, когато искате да изпробвате
различните настройки.
Main menu
LowBlue Mode
Този монитор е предназначен за оптимална
производителност при основната му
разделителна способност, 3440 x 1440 при
60 Hz. Когато мониторът бъде включен на
различна разделителна способност, на екрана
се появява съобщение: Use 3440 x 1440 @ 60
Hz for best results. (Използвайте 3440 x 1440
при 60 Hz за най-добри резултати.)
Sub menu
On
1,2,3,4
Off
Input
HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
Picture
PIP/PBP
Picture Format
Wide Screen, 4:3, 16:9, Movie 1, Movie 2,1:1
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP/PBP Mode
PIP/PBP Input
Off, PIP, PBP
PIP Size
PIP Position
Swap
Audio
Color
HDMI 2.0, DisplayPort,USB C
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, HDMI 2.0,DisplayPort,USB C
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Извеждането на аларма за основна
разделителна способност може да бъде
изключено от Setup (Настройки) в менюто
на OSD (дисплей на екрана).
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
Setup
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Audio Source,Volume,Input
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
Resolution Notification
On, Off
USB
USB 3.0, USB 2.0
USB Standby Mode
On, Off
DisplayPort
1.1,1.2
Reset
Yes, No
Information
9
2. Инсталиране на монитора
Физически функции
2.3 MultiView
Накланяне
20°
-5°
Какво е това?
Multiview дава възможност за активно
разнообразно свързване и преглед, така че
да можете да работите с много устройства,
поставени едно до друго, едновременно
(като компютър и ноутбук). По този начин
се улеснява изпълнението на множество
сложни задачи едновременно.
Завъртане
-170˚
170˚
Защо ми е необходимо това?
С MultiView дисплея на Philips с ултра висока
разделителна способност можете да се
наслаждавате на свят от възможности за
свързване по удобен начин в офиса или в
дома Ви. С този дисплей можете лесно да
ползвате много източници на съдържание на
един единствен екран. Например: Искате да
държите под око новинарски видео канали
на живо в малкия прозорец, докато работите
върху най-новия си блог или може би
искате да редактирате Excel файл от Вашия
Ultrabook, докато сте в защитената фирмена
intranet мрежа, за да получите достъп до
файлове от работния плот.
Регулиране на височината
180mm
10
2. Инсталиране на монитора
К
ак да включа MultiView с горещ
клавиш?
2. Превключете нагоре или надолу, за да
изберете основното меню [PIP / PBP],
след това превключете надясно, за да
потвърдите.
3. Превключете нагоре или надолу, за да
изберете основното меню [PIP / PBP
Mode] (Режим PIP / PBP), след което
превключете надясно.
4. Превключете нагоре или надолу, за да
изберете [Off] (Изкл.), [PIP] или [PBP],
след което превключете надясно.
5. Сега може да се върнете назад, за да
настроите [PIP / PBP Input], [PIP Size],
[PIP Position] или [Swap].
6. Превключете надясно, за да потвърдите
своя избор.
1. Превключете бутона в долната част на
панела на дисплея нагоре.
2. Появява се менюто за избор на
MultiView. Превключете нагоре или
надолу, за да изберете.
MultiView в екранното меню
• PIP / PBP Mode (PIP/PBP режим): Има
два режима за MultiView: [PIP] и [PBP].
[PIP]: Picture in Picture (Картина в картината)
 



Отворете подпрозорец от
друг източник на сигнал.
B
A (основен)
Когато втори източник не
е открит:
A

3. Превключете надясно, за да потвърдите
своя избор.
К
ак да включа MultiView с екранното
меню?
(основен)
Функцията MultiView функция да бъде
избрана и в екранното меню.
[PBP]: Picture by Picture (Картина по картина)
1. Превключете надясно, за да влезете в
екранното меню.
Отворете подпрозорец до
друг източник на сигнал.
A
Когато втори източник не
е открит:
A
 


   

   

 

 
(основен)
B
(основен)


Забележка
В горната и долната част на екрана се
появява черна лента за правилни пропорции
при режим PBP.


11
2. Инсталиране на монитора
• PIP / PBP Input (PIP/PBP вход): Има
три различни видео източници, които
можете да изберете като втори
източник за дисплея: [HDMI 2.0],
[DisplayPort], и [USB C].
Вижте таблицата по-долу за съвместимостта
на основния и втория източник на сигнал.
Осн.
източник
(xl)
Смяна на източник A и B в режим [PIP]:
B
A (основен)
A
Горе вляво
B
A (основен)
Долу вдясно
(основен)
B
Долу вляво
B
A
B
(основен)
A
Забележка
• PIP Position (PIP позиция): Когато PIP
е активиран, има четирима позиции на
подпрозореца, от които можете да избирате:
A
↔
• Когато изпълните SWAP (Смяна),
видеото и неговия аудио източник
ще се сменят едновременно. (Вижте
страница 7 «Независимо аудио
възпроизвеждане, независимо от видео
източника» за повече информация.)
B
B
A (основен)
B
A (основен)
A (основен)
Горе вдясно
(основен)
• Off (Изкл.): Спиране на функцията
MultiView.
• PIP Size (PIP размер): Когато PIP
е активиран, има три размера за
подпрозореца, от които можете да
избирате: [Small] (Малък), [Middle]
(Среден), [Large] (Голям).
Small
Middle
A
(основен)
Смяна на източник A и B в режим [PBP]:
ВЪЗМОЖЕН ПОДИЗТОЧНИК (xl)
Входове HDMI 2.0
DP
USB C
HDMI 2.0
●
●
DP
●
●
●
USB C
●
●
Large
B
↔
(основен)
• Swap (Смяна): Основния източник
на картината и втория
източник се сменят на
дисплея.
12
2. Инсталиране на монитора
Забележка:
Този монитор е пригоден за съвместими
с VESA съединителни елементи
100mm x 100mm. Монтажен болт
VESA M4. Винаги се свързвайте с
производителя относно стенен монтаж.
2.4 Отстранете модула на
основата за монтаж на VESA
Преди да започнете да демонтирате
основата на монитора, следвайте
инструкциите по-долу, за да избегнете
евентуална повреда или нараняване.
1. Удължете стойката на монитора до край.
100mm
100mm
2. Поставете монитора с лицето надолу
върху мека повърхност. Внимавайте да
не надраскате или повредите екрана.
Повдигнете стойката на монитора.
3. Дръжте бутона за освобождаване
натиснат, наклонете основата и я
издърпайте.
13
3. Оптимизиране на изображения
1. Превключете наляво, за да стартирате
екранната функция SmartImage.
3. Оптимизиране на
изображения
2. Превключвайте нагоре или надолу, за да
изберете EasyRead (Лесно четене), Office
(Офис), Photo (Снимка), Movie (Филм),
Game (Игри), Economy (Икономичен),
LowBlue Mode (Слаба синя светлина) и Off
(Изкл.).
3.1 SmartImage
Какво е това?
SmartImage съдържа предварително
конфигурирани настройки за оптимизиране
на образа при различни видове съдържание,
като яркостта, контраста, цвета и остротата
се настройват автоматично и динамично в
реално време. Независимо дали работите
с текстови приложения, показвате
изображения или гледате видео, Philips
SmartImage Ви предоставя великолепно
оптимизирана производителност на LCD
дисплея.
Има няколко избора: EasyRead (Лесно четене),
Office (Офис), Photo (Снимка), Movie (Филм),
Game (Игри), Economy (Икономичен), LowBlue
Mode (Слаба синя светлина) и Off (Изкл.).






Защо ми е необходимо това?

Вие искате монитор, който показва
оптимално любимото Ви съдържание.
Софтуерът SmartImage динамично
настройва яркостта, контраста, цвета и
рязкостта в реално време, за да подобри
качеството на образа на Вашия монитор.
 

• EasyRead (Лесно четене): Помага за
подобряване на четенето при приложения
за текст като PDF ebooks. Дисплеят
е оптимизиран за лесно четене без
напрежение с помощта на специален
алгоритъм, който увеличава контраста и
яркостта на текстовото съдържание. С
него се настройва яркостта, контраста и
цветовата температура на монитора.
• Office (Офис): Оптимизира текста и
намалява яркостта за по-добра четливост
и намаляване на напрежението на очите.
Това значително улеснява четенето на
текст и увеличава производителността при
работа с таблици, PDF файлове, сканирани
статии или други офис приложения.
• Photo (Снимка): Този профил комбинира
оптимизиране на наситеността на
цветовете, динамичен контраст и
острота при преглед на снимки и други
изображения с невероятна яснота и живи
цветове - без дефекти и избледнели
цветове.
Как работи?
SmartImage е уникална ултра модерна
технология на Philips, която анализира
съдържанието, показано на Вашия екран.
Въз основа на избрания от Вас сценарий,
SmartImage подобрява контраста, цвета,
наситеността на цвета и рязкостта на
изображенията за максимално високо
качество - всичко това в реално време, с
натискане на един единствен бутон.
Как се активира SmartImage ?
14
3. Оптимизиране на изображения
• Movie (Филм): Оптимизирана осветеност,
наситени и дълбоки цветове, динамичен
контраст и детайли остри като бръснач за
показване на всички детайли, дори и в найтъмните места във видео съдържанието,
без избледняване на цветовете в по-ярките
области, като се поддържат динамични,
естествени стойности за постигане на
максимално добро качество.
• Game (Игри): Включва се функцията
“подобряване на времето за реакция”
за най-бърза реакция, намаляване на
назъбените ръбове при бързо движещи се
обекти и подобряване на съотношението
на контраста при ярки и тъмни цветове.
Този профил дава на геймърите перфектно
“гейминг” изживяване.
• Economy (Икономичност): В този профил
яркостта и контраста се оптимизират,
заедно със задното осветяване за
правилно показване на офис приложения,
които използвате всеки ден и по-ниска
консумация на енергия.
• LowBlue Mode (Слаба синя светлина):
LowBlue Mode (Слаба синя светлина)
за продуктивност, която не товари
очите. Изследванията показват, че
ултравиолетовите лъчи могат да увредят
зрението. Късите вълни от лъчите синя
светлина могат да увредят очите Ви и
с времето зрението Ви. Разработена за
Вашето благосъстояние, настройката на
Philips LowBlue Mode (Слаба синя светлина)
използва интелигентна софтуерна
технология за намаляване на вредните
къси вълни синя светлина.
• Off (Изкл.): Няма оптимизация от
SmartImage (Интелигентно изображение).
3.2 SmartContrast
Какво е това?
Уникална технология, която динамично
анализира показаното съдържание и
автоматично оптимизира контраста на
монитора за постигане на максимална
яснота на образа и наслада: усилване на
задното осветяване за по-ясни, свежи и ярки
изображения или заглушаване на задното
осветяване за по-чисто изображение на
тъмен фон.
Защо ми е необходимо това?
Искате най-добрата яснота на образа
и оптимален комфорт при всякакъв вид
съдържание. SmartContrast динамично
управлява контраста и настройва задното
осветяване за по-чисто, свежо и ярко
изображение при игри и видео или показва
ясен, четлив текст за офис приложения.
Намаляването на консумираната от
монитора енергия спестява пари и удължава
живота на монитора.
Как работи?
При активиран SmartContrast функцията
анализира показаното съдържание в
реално време за настройване цветовете и
интензитета на фоновото осветяване. Тази
функция динамично подобрява контраста
за невероятно удоволствие при гледане на
видео или игри.
15
4. Adaptive Sync
• AMD Radeon R7 260
4. Adaptive Sync
■■ Процесор за десктоп от серия 2014 A и
Mobility APU
•
•
•
•
•
Adaptive Sync
Компютърните игри от дълго време са
несъвършени, защото графичните процесори
и мониторите се обновяват при различни
скорости. Понякога графичният процесор
може да рендира много нови картини
по време на единично обновяване на
монитора, а мониторът ще показва части
от снимката като единично изображение.
Това се нарича "накъсване". Геймърите
могат да коригират накъсването с функция,
наречена "v-sync", но изображението може
да стане неравномерно, тъй като графичният
процесор изчаква обновяване от монитора,
преди да предостави новите картини.
Реакцията на входа на мишката и общите
кадри за секунда също се намаляват с
функцията v-sync. Технологията AMD
Adaptive Sync™ отстранява всички тези
проблеми като позволява на графичния
процесор да обнови монитора в момента,
когато има готова нова картина, което
предоставя на геймърите невероятно плавно
и отзивчиво изживяване без накъсване.
Следвано от видеокартите, които са
съвместими.
■■ Операционна система
• Windows 7 или 8.x
■■ Видеокарта: Серия R9 290 и серия R7
260
•
•
•
•
•
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
16
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Технически спецификации
5. Технически характеристики
Изображение/Дисплей
Тип на панел на монитор
Задно осветяване
Размер на панела
Съотношение на страните
Разстояние между пикселите
SmartContrast
Време за отговор (тип.)
SmartResponse Time (typ.)
[SmartResponse време (тип.)]
Оптимална разделителна
способност
Ъгъл за гледане (тип.)
Подобряване на картина
Вертикална скорост на
опресняване
Хоризонтална честота
sRGB
Режим LowBlue
Цветове на монитора
Без трептене
Цветова гама
Adaptive Sync
Свързване
Входящ сигнал
USB
Захранване през USB C
Входящ сигнал
Аудио вход/изход
Удобство
Вграден високоговорител (тип.)
Езици на екранното меню
MVA
Индикатор
Ширина 86,36 cm (34”)
21:9
0,232(Х) мм x 0,232(В) мм
50.000.000:1
16 ms(GtG)
4 ms(GtG)
Displayport/HDMI 2.0/USB C :
3440x1440 @ 60Hz
178° (Х) / 178° (В) при C/R > 10
SmartImage
40 Hz-102 Hz (DisplayPort , USB-C), 23 Hz-102 Hz (HDMI)
30 KHz-160 KHz
ДА
ДА
16,7M
ДА
ДА
ДА
DisplayPort, 1.2x1
HDMI 2.0x1 (цифров, HDCP)
USB type-Cx1 , USB3,0x3 (Включително 1 за зареждане)
USB C up to 60W
( 5V/3A 7V/3A 9V/3A 10V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A)
Отделна синхронизация, Синхронизация на зелено
Аудиовход за компютър, изход за слушалки
5W x 2
Английски, немски, испански, гръцки, френски, италиански,
унгарски, холандски, португалски, бразилски португалски,
полски, руски, шведски, фински, турски, чешки, украински, опростен китайски, традиционен китайски, японски, корейски
Други удобства
VESA стойка (100 x 100 mm), Kensington заключване
Plug & Play съвместимост
Стойка
Наклон
Завъртане
Настройка на височината
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20 градуса
-170 / +170 градуса
180mm
17
5. Технически спецификации
Питание
Консумация на енергия
Нормална работа
Приспиване (В готовност)
Изкл.
Heat Dissipation*
Нормална работа
Приспиване (В готовност)
Изкл.
LED индикатор за вкл./изкл.
Електрическо захранване
Pазмери
Продукт със стойка (ШxВxД)
Продукт без стойка (ШxВxД)
Продукт с опаковка(ШxВxД)
Тегло
Продукт със стойка
Продукт без стойка
Продукт с опаковка
Условия на работа
Температурен обхват (работа)
Относителна влажност
(експлоатация)
Атмосферно налягане
(експлоатация)
Температурен обхват
(когато не работи)
Относителна влажност
(неексплоатационно)
Атмосферно налягане
(неексплоатационно)
Входно напреВходно напреВходно напрежение при прожение при прожение при променлив ток от
менлив ток при
менлив ток от
230VAC, 50Hz
100VAC, 50Hz
115VAC, 60Hz
67,19W (станд.)
67,09W (станд.)
66,99W (станд.)
0,5W (станд.)
0,5W (станд.)
0,5W (станд.)
0,3W (станд.)
0,3W (станд.)
0,3W (станд.)
Входно напреВходно напреВходно напрежение при прожение при прожение при променлив ток от
менлив ток при
менлив ток от
230VAC, 50Hz
100VAC, 50Hz
115VAC, 60Hz
228,63 BTU/hr
228,98 BTU/hr
229,32 BTU/hr
(станд.)
(станд.)
(станд.)
1,71 BTU/hr
1,71 BTU/hr
1,71 BTU/hr
(станд.)
(станд.)
(станд.)
1,02 BTU/hr
1,02 BTU/hr
1,02 BTU/hr
(станд.)
(станд.)
(станд.)
Режим Вкл.: Бяло, В готовност/Заспиване: White (Бяло) (премигва)
Външно, 100 - 240VAC, 50 - 60Hz
810 x 621 x 311 mm
810 x 369 x 98 mm
944 x 578 x 224 mm
9,60 kg
6,60 kg
14,88 kg
0°C до 40 °C
20% до 80%
700 до 1060 hPa
-20°C до 60°C
10% до 90%
500 до 1 060 hPa
18
5. Технически спецификации
Околна среда и енергия
ROHS (Директива за ограничаване използването на опасни
субстанции в електрическо и
електронно оборудване)
Опаковка
Специфични субстанции
Съответствие и стандарти
Одобрение от регулаторни
органи
Корпус
Color (Цвят)
Апретура
ДА
100% може да се рециклира
Корпус, 100% несъдържащ PVC BFR
CE Mark, CU-EAC, RCM, CB,GS,ISO 9241-307, SEMKO, MEPS
Черно
Текстура
Забележка
1. Тези данни са предмет на промяна без предупреждение. Отидете на www.philips.com/support, за
да изтеглите последната версия на брошурата.
2. Интелигентното време за реакция е оптималната стойност от GtG или от GtG (BW) изпитвания.
19
5. Технически спецификации
5.1 Разделителна способност
и предварително зададени
режими
5.2 Crystalclear
Този най-нов монитор на Philips предоставя
Crystalclear, 3440 x 1440 изображения.
Използвайки високопроизводителни панели
с пиксели с висока плътност, 178/178 широк
зрителен ъгъл, активирани източници с
широка честотна лента като Displayport,
HDMI, този нов дисплей съживява вашите
изображения и графики. Независимо дали
сте взискателен професионалист, който
изисква изключително детайлна информация
за CAD-CAM решения, или използвате 3D
графични приложения, или сте финансов
съветник, който работи върху големи
електронни таблици, този дисплей на Philips
ще ви осигури Crystalclear изображения.
Максимална разделителна способност
[email protected] (DP/HDMI 2.0/USB C)
Препоръчителна разделителна
способност
[email protected] (DP/HDMI 2.0/USB C)
Хор. честота Разделителна Верт. честота
(kHz)
способност
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
50,90
640 x 480
100,00
35,16
800 x 600
56,00
37,88
800 x 600
60,32
48,08
800 x 600
72,00
46,88
800 x 600
75,00
63,60
800 x 600
100,00
47,73
832x624
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,00
60,02
1024 x 768
75,03
81,40
1024 x 768
100,00
44,77
1280x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
89,48
1720 x 1440
59,94
67,50
1920 x 1080
60,00
44,74
3440 x 1440
29,97
89,48
3440 x 1440
59,94
150,97
3440 x 1400
100,00
20
6. Управление на захранването
6. Управление на
захранването
Ако вашият компютър има инсталирана
видео платка или програма, съвместима с
VESA DPM, мониторът автоматично намалява
консумацията на енергия, когато не се
използва. При отчитане на активност на
клавиатурата, мишката или други устройства,
мониторът ще се «събуди» автоматично.
Таблицата по-долу показва консумацията
на енергия и сигналите при използване на
функцията за автоматично намаляване на
консумацията на енергия:
Определяне на управление на
захранването
VESA
режим
Х. син- В. синВидео хрони- хронизация зация
Консумация
Цвят на
индикатора
Вкл.
Да
Да
67,09 W (станд.),
180 W (макс.)
Бял
Приспиване (В
Изкл.
готовност)
Не
Не
0,5 W (станд.)
Бяло
(премигва)
-
-
0,3 W (станд.)
Изкл.
Активно
Изкл.
Изкл.
Следната настройка се използва за измерване
на консумацията на енергия на монитора.
• Разделителна способност на монитора:
3440 x 1440
• Контраст: 50%
• Яркост: 100%
• Цветна температура: 6500k с пълно бяло
Забележка
Тези данни подлежат на промяна без
предупреждение.
21
7. Грижи за клиентите и гаранция
бял пиксел. Когато всички са тъмни, трите
цветни подпиксела заедно се виждат като
един черен пиксел. Другите съчетания от
светещи и тъмни подпиксели изглеждат като
единични пиксели от други цветове.
7. Грижи за клиентите и
гаранция
7.1 Правила на Philips за
дефектните пиксели при
монитори с плосък екран
Типове пикселни дефекти
Дефектите в пикселите и подпикселите
се виждат на екрана по различен начин.
В рамките на всяка категория има две
категории пикселни дефекти и няколко типа
подпикселни дефекти.
Philips се стреми да доставя изделия с найвисоко качество. Ние използваме някои от
най-модерните производствени процеси в
отрасъла и практикуваме строго управление на
качеството. Въпреки това, дефекти на пиксели
или подпиксели в панели за TFT монитори,
използвани за мониторите с плосък екран,
понякога са неизбежни. Никой производител
не може да гарантира, че всички панели ще
бъдат без дефекти в пикселите, но Philips
гарантира, че всеки монитор с неприемлив
брой дефекти ще бъде ремонтиран или
заменен в гаранция. В тази бележка са
обяснени различните типове пикселни
дефекти и се дефинират приемливите нива за
дефекти от всеки тип. За определяне на панел
за TFT монитор като нуждаещ се от ремонт
или замяна под гаранция, броят на пикселните
дефекти в него трябва да превишава тези
приемливи нива. Например, дефектните
подпиксели не могат да надвишават 0,0004%.
Освен това Philips задава дори по-високи
стандарти на качество за определени типове
или комбинации пикселни дефекти, които са
по-забележими от други. Тези правила важат
за целия свят.
Дефекти от типа «светла точка»
Дефектите от типа «светла точка»
представляват пиксели или подпиксели, които
постоянно светят или са «включени». С други
думи, светлата точка е подпиксел, които
се откроява на екрана, когато мониторът
показва тъмна картина. Дефектите от типа
«светла точка» са следните.
Един светещ червен, зелен или син подпиксел.
subpixel
подпиксели
Два съседни светещи подпиксела:
- Червено + Синьо = Виолетово
- Червено + Зелено = Жълто
- Зелено + Синьо = Циан (светлосиньо)
пиксели
pixel
Пиксели и подпиксели
Пикселът (елемент от картина) е съставен
от три подпиксела в основните цветове
червено, зелено и синьо. Много пиксели
заедно образуват образ. Когато всички
подпиксели на един пиксел светят, трите
подпиксела заедно се виждат като един
22
7. Грижи за клиентите и гаранция
Близост на пикселните дефекти
Тъй като пискелните и подпикселните
дефекти от един и същ тип, които се
намират близо един до друг, може да бъдат
по-забележими, Philips определя и толеранси
за близостта на пикселните дефекти.
Три съседни светещи подпиксела (един бял
пискел).
Забележка
Червената или синята светла точка трябва да
бъде с над 50% по-ярка от съседните точки,
докато зелената светла точка е с 30% поярка от съседните точки.
Дефекти от типа «черна точка»
Дефектите от типа «черна точка»
представляват пиксели или подпиксели, които
са постоянно тъмни или «изключени». С
други думи, тъмна точка е подпиксел, който
се откроява на екрана, когато мониторът
показва светла картина. Дефектите от типа
«черна точка» са следните.
Толеранси на пикселните дефекти
За да се определи за замяна поради пикселни
дефекти по време на гаранционния срок,
панел на TFT монитор на монитор с плосък
панел на Philips трябва да има пикселни или
подпикселни дефекти, които превишават
толерансите, изброени в следните таблици.
ДЕФЕКТИ ЯРКА ТОЧКА
1 светещ подпиксел
2 съседни светещи подпиксела
3 съседни светещи подпиксела (един бял пискел)
Разстояние между два дефекта ярка точка*
Сумарни дефекти ярка точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
3
1
0
>15mm
3
ДЕФЕКТИ ЧЕРНА ТОЧКА
1 тъмен подпиксел
2 съседни тъмни подпиксела
3 съседни тъмни подпиксела
Разстояние между два дефекта черна точка*
Сумарни дефекти черна точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
5 или по-малко
2 или по-малко
0
>15mm
5 или по-малко
СУМАРНИ ТОЧКОВИ ДЕФЕКТИ
Сумарни дефекти ярка или черна точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
5 или по-малко
Забележка
1. 1 или 2 съседни подпикселни дефекта = 1 точков дефект
23
7. Грижи за клиентите и гаранция
7.2 Грижи за клиентите и гаранция
За повече информация за това какво влиза в гаранцията, както и за допълнителните изисквания
за поддръжка във Вашия регион, посетете уеб сайта www.philips.com/support. За повече
информация се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips.
Относно удължената гаранция, ако искате да удължите стандартния гаранционен период, това
е възможно чрез сервизния пакет след изтичане на гаранцията, който се предлага от нашия
сертифициран сервизен център.
Ако искате да използвате тази услуга, трябва да я закупите в рамките на 30 дни от датата
на покупка на Вашия продукт. По време на удължения гаранционен период, услугата включва
вземане, ремонт и връщане. Потребителят, обаче, трябва да покрие разходите.
Ако сертифициран сервиз не може да извърши необходимите поправки по време на удължената
гаранция, ще открием алтернативни решения за Вас, ако е възможно, в рамките на периода на
удължената гаранция, който сте закупили.
Свържете се с представител на Обслужване на клиенти на Philips или локален център за контакт
(чрез номера за грижа за клиента) за повече информация.
Номерът на центъра за обслужване на клиенти на Philips е посочен по-долу.
•
•
Локален стандартен
гаранционен период
В зависимост от
различните региони
•
•
Общ гаранционен период
•
Удължен гаранционен
период
+ 1 година
•
•
+ 2 години
•
•
+ 3 години
•
Локален стандартен
гаранционен период +1
Локален стандартен
гаранционен период +2
Локален стандартен
гаранционен период +3 ** Необходимо е доказателство за първоначалната покупка и удължения гаранционен период.
Забележка
Вижте ръководството с важна информация за регионалната гореща линия, която е
достъпна на уебсайта за поддръжка на Philips.
24
8. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
• Уверете се, че сигналният кабел е
правилно свързан към компютъра.
(Вижте и Ръководството за бърз старт).
8. Отстраняване на
неизправности и често
задавани въпроси
• Проверете дали кабелът на екрана има
огънати щифтчета.
• Уверете се, че компютърът е включен.
8.1 Отстраняване на
неизправности
Видими следи от пушек или искри
• Не предприемайте каквито и да
било стъпки за отстраняване на
неизправности.
Тази страница съдържа информация за
проблемите, които могат да се решат
от потребителя. Ако проблемът не се е
отстранил след като сте пробвали тези
решения, свържете се с представител от
обслужване на клиенти на Philips.
• От съображения за безопасност,
незабавно изключете екрана от
електрическата мрежа.
• Свържете се незабавно с представител
от обслужване на клиенти на Philips.
Често срещани проблеми
Проблеми с картината
Няма изображение (Индикаторът за вкл./
изкл. не свети)
Изображението на екрана вибрира
• Уверете се, че захранващият кабел е
включен към контакта и към задната
страна на екрана.
• Проверете дали сигналният кабел е
правилно свързан с графичната карта или
с компютъра.
• Уверете се, че бутонът за включване
и изключване отпред на екрана е в
положение OFF (ИЗКЛ.), след което го
натиснете така, че да бъде в положение
ON (ВКЛ.).
Изображението изглежда размазано,
неясно, или прекалено тъмно.
• Настройте контраста и яркостта от
екранното меню.
«Остатъчен образ», «прегаряне» или
«изображение призрак» остават на екрана
след изключване на захранването.
Няма изображение (Индикаторът за вкл./
изкл. е бял)
• Уверете се, че компютърът е включен.
• Непрекъснато показване на
неподвижни или статични изображения
продължително време може да доведе
до «прегаряне», познато също като
«остатъчен образ» или изображение
«призрак». «Прегаряне», «остатъчен
образ» или изображение «призрак» е
добре познато явление в технологията
на LCD панелите. В повечето случаи
това «прегаряне» или «остатъчен
образ» или «образ призрак» ще
изчезне постепенно след изключване на
захранването.
• Уверете се, че сигналният кабел е
правилно свързан към компютъра.
• Уверете се, че щифтчетата на кабела
на екрана не са огънати от страната на
свързване. Ако е така, сменете кабела.
• Функцията Икономичен режим може да
е активирана.
На екрана пише
  
• Когато оставяте екрана без надзор,
винаги активирайте движещ се
скрийнсейвър.
25
8 Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
• Винаги активирайте програма за
периодично опресняване на LCD екрана
при показване на статично съдържание.
8.2 Общи често задавани въпроси
В1:
Когато инсталирам екрана, какво
да направя, ако на екрана се появи
съобщение «Cannot display this video
mode» (Този видео режим не може
да бъде показан)?
Отг.: Препоръчвана разделителна
способност за този екран: 3440 x
1440 при 60 Hz.
• Ако не активирате скрийнсейвър или
ако не използвате приложение за
периодично опресняване на екрана,
възможно е да наблюдавате симптоми
на «прегаряне», силен «остатъчен образ»
или «образ призрак», които не изчезват
и не могат да бъдат поправени. Тази
повреда не се покрива от гаранцията.
• Отстранете всички кабели, след което
свържете компютъра към екрана, който
сте използвали до сега.
Изображението изглежда разкривено.
Текстът е неясен или замъглен.
• В менюто Start (Старт) на Windows
изберете Settings (Настройки)/Control
Panel (Команден панел). В прозореца
Control Panel (Команден панел),
изберете иконата Display (Дисплей). В
Команден панел на Display (дисплея),
изберете раздел «Settings» (Настройки).
В раздел настройки, в кутийката
«Desktop Area» (област на работния
плот) преместете плъзгача на 3440 x
1440 пиксела.
• Отворете «Advanced Properties»
(Разширени свойства), задайте Refresh
Rate (Скорост на обновяване) на 60 Hz,
след което натиснете OK.
• Рестартирайте компютъра си и
повторете стъпки 2 и 3, за да проверите
дали Вашият компютър е настроен на
3440 x 1440 @60 Hz.
• Изключете компютъра, изключете стария
екран и включете Вашия Philips LCD
екран.
• Включете екрана си и след това
включете компютъра.
• Настройте разделителната способност
на екрана на компютъра на същия режим
като препоръчителната оптимална
разделителна способност на монитора.
Зелени, червени, сини, тъмни и бели точки
се появяват на екрана.
• Оставащите точки са нормално
явление за течни кристали, използвани в
днешните технологии. Вижте политиката
за пикселите за повече информация.
За допълнителна помощ вижте списъка с
Потребителски информационни центрове и
се свържете с представител от обслужване
на клиенти на Philips.
Проблем със звука
Няма звук
• Проверете дали аудио кабелът е
правилно свързан с компютъра и
монитора.
• Уверете се, че звукът не е изключен
при настройките. Натиснете OSD Menu
(Екранно меню) изберете Audio (Аудио),
след което изберете Mute (Без звук).
Настройката трябва да бъде в позиция
«Off» (Изкл.).
В2:
Каква е препоръчителната скорост
на опресняване за LCD екрана?
Отг.: Препоръчваната скорост на
опресняване за LCD екрана е 60 Hz.
При наличие на смущения на екрана
може да настроите честотата на 75
Hz, за да проверите дали смущенията
ще изчезнат.
• Натиснете «Volume» (Сила на звука) от
основните контроли на екранното меню,
за да настроите силата на звука .
26
8. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
В3:
акво представляват файловете
К
с разширения .inf и .icm в
ръководството на потребителя? Как
да инсталирам драйверите (.inf и
.icm)?
Отг.: Това са драйверите на Вашия
монитор. Следвайте инструкциите
в ръководството на потребителя,
за да инсталирате драйверите.
Вашият компютър може да поиска
драйверите на монитора (.inf и.icm
файлове) или диска с драйверите,
когато инсталирате монитора за пръв
път.
Отг.: З а обикновено почистване
използвайте чиста, мека кърпа. За пощателно почистване, използвайте
изопропилов алкохол. Не използвайте
разтворители като етилов алкохол,
етанол, ацетон, хексан и др.
В4:
• Натиснете «Down Arrow» (стрелката
надолу), за да изберете опцията «Color»
(Цвят), след което натиснете «ОК», за
да влезете в настройката на цветовете,
където ще видите трите настройки,
показани по-долу.
1. Цветна температура: Color
Temperature (Цветна температура);
Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K и 11500K. С настройките до
5000K, панелът изглежда "топъл,
с червено-бял тон", а при цветна
температура от 11500K, тонирането
е "студено, синьо-бяло".
В8: ога ли да променя цветовата
М
настройка на екрана?
Отг.: Да, може да промените настройките
на цветовете от екранното меню по
следния начин:
• Превключете надясно, за да влезете в
екранното меню.
Как да променя разделителната
способност на монитора?
Отг.: Вашата видео карта / графичен
драйвер, заедно с екрана, определят
възможните стойности за
разделителната способност. Можете
да изберете желаната разрешителна
способност от Windows® Control
Panel (Команден панел) с «Display
properties» (Свойства на дисплея).
В5:
Какво ще стане ако сбъркам докато
конфигурирам екрана от екранното
меню?
Отг.: Превключете надясно, за да влезете
в екранното меню и след това
изберете «Reset» (Възстанови), за да
върнете първоначалните фабрични
настройки.
2. sRGB: Това е стандартна настройка,
която гарантира правилен обмен на
цветове между различни устройства
(напр. цифрови камери, екрани,
принтери, скенери и др.)
В6:
LCD екранът устойчив ли е на
издраскване?
Отг.: П
о принцип се препоръчва
повърхността на екрана да не се
подлага на удари и да се пази от
остри или тъпи предмети. Когато
боравите с екрана се уверете, че
върху повърхността на панела не се
прилага натиск или сила. Това може
да анулира гаранционните условия.
В7:
3. User Define (Потребителски):
Потребителят избира
предпочитаната настройка за цвета
като настройва червеното, зеленото
и синьото.
Забележка
Единица за цвета на светлината, която се
излъчва от обект, докато той бива нагряван.
Тази единица се изразява с помощта на
абсолютна скала (градуси Келвин). Пониските температури по Келвин, напр. 2004K
са червени; по-високите, напр. 9300K, са сини.
Неутралната температура е бяла, 6504K.
Как се почиства повърхността на
LCD екрана?
27
8 Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
В9: ога ли да свържа LCD екрана към
М
произволен компютър, работна
станция или Mac?
Отг.: Д
а. Всички LCD екрани на Philips
са напълно съвместими със
стандартните компютри, Mac
компютри и работни станции.
Възможно е да се нуждаете от
кабелен адаптер, за да свържете
екрана към Mac система. Свържете се
с търговски представител на Philips за
повече информация.
опресняване на екрана, възможно е да
наблюдавате симптоми на «прегаряне»,
силен «остатъчен образ» или «образ
призрак», които не изчезват и не могат да
бъдат поправени. Повредата, описана погоре, не се покрива от гаранцията.
В12: З
ащо моят екран не показва ясен
текст, а буквите са назъбени?
Отг.: Вашият LCD екран работи найдобре при разделителна способност
3440 x 1440 при 60 Hz. За найдобри резултати използвайте тази
разделителна способност.
В13: Когато прожектирам от моя ноутбук
през конектор “USB type C” към
този дисплей, не мога да видя нищо
на дисплея?
Отг.: USB C портът на този дисплей може
да получава и предава еенргия, данни
и видео. Уверете се, че конекторът
USB type C на Вашия ноутбук/Вашето
устройство поддържа предаване на
данни и DP ALT режим за изходен
видеосигнал. Проверете дали
трябва да разрешите функциите
чрез BIOS на Вашия компютър или
други софтуерни комбинации, за да
разрешите предаване/получаване.
В14: Защо този монитор не зарежда
ноутбука ми от порта USB type C?
Отг.: Портът USB type C на този дисплей
може да захранва ноутбуци/
устройства.Не всички ноутбуци
и устройства обаче могат да се
зареждат от порт USB type C.
Проверете дали Вашият ноутбук/
Вашето устройство поддържа
функция за зареждане. Възможно е
да имате порт USB type C, но той
да е ограничен само до функция за
предаване на данни. Ако Вашият
ноутубк/Вашето устройство
поддържа функция за зареждане
чрез USB type C порт, уверете се, че
тази функция е разрешена от BIOS на
Вашата система или друга софтуерна
комбинация, ако е необходимо.
В10: L CD екраните на Philips поддържат
ли «Plug-and-Play»?
Отг.: Д
а, екраните са съвместими с Plugand-Play за Windows 7/ Windows 8/
Windows 8.1, Windows 10,Mac OSX.
В11: К
акво означава фиксиране на
изображението, прегаряне,
остатъчен образ или изображение
«призрак» на LCD панелите?
Отг.: Продължителното непрекъснато
показване на неподвижни или
статични изображения може да
причини «прегаряне» на екрана,
познато също като «остатъчен
образ» или «призрачен образ».
«Прегаряне», «остатъчен образ»
или изображение «призрак» е добре
познато явление в технологията на
LCD панелите. В повечето случаи
«прегарянето», «остатъчният образ»,
«призрачният образ» постепенно
изчезва след изключване на
захранването за известно време.
Винаги активирайте скрийнсейвър
с подвижно изображение, когато
оставяте монитора без надзор.
Винаги активирайте програма за
периодично обновяване на екрана,
ако LCD монитора ще показва
неизменно статично изображение.
Предупреждение
Ако не активирате скрийнсейвър или ако
не използвате приложение за периодично
28
8. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
Възможно е търговската политика на
Вашия ноутбук/Вашето устройство
да изисква закупуване на захранващи
аксесоари на точно определена
марка. В такъв случай, ноутбукът/
устройството може да не разпознае
и може да блокира захранващата
функция на Philips USB type C. Това
не е неизправност на дисплея Philips. Вижте подробното ръководство
за употреба на Вашия ноутбук или
Вашето устройство, или се свържете
с производителя.
В15: Когато свържа USB C-A кабел, за
да подобря функционалността на
моя концентратор, винаги изскача
съобщение, как да го скрия?
Отг.: Това съобщение е USB Billboard, но
функционалността на концентратора
все още работи. За да скриете
съобщението, консултирайте се с
търговеца на Вашето устройствоизточник.
Превключете надясно, за да влезете
в екранното меню. Изберете
предпочитаната опция [Audio Source]
(Аудиоизточник) от основното
меню [Audio] (Аудио).
Объърнете внимание, че ако сте избрали
Audio-in, следващият път, когато включите
монитора, по подразбиране се избира
последният източник, който сте използвали.
За да го промените, трябва да повторите
стъпките за избор, за да изберете нов
предпочитан аудио източник като източник
по подразбиране. Това няма да се случи при
избор на DP или HDMI.
 
 
 

 
8.3 Въпроси и отговори за
Multiview В1:
Мога ли да уголемя PIP
подпрозореца?
Отг.: Да, има 3 размера, от които можете
да избирате: [Small] (Малък),
[Middle] (Среден), [Large] (Голям).
Превключете надясно, за да влезете
в екранното меню. Изберете
предпочитаната опция [PIP Size] (PIP
размер) от основното меню [PIP /
PBP].
В2:
Как да слушам аудио, независимо от
видеото?
Отг.: Обикновено аудио източникът е
свързан с основния източник на
картина. Ако искате да промените
входа на аудио източника
(например, да слушате MP3 плейъра
независимо от видео източника),
29
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Всички права запазени.
Този продукт е произведен и пуснат на пазара от или
от името на Top Victory Investments Ltd. или някой от
филиалите на фирмата. Гаранцията за този продукт
се предоставя от Top Victory Investments Ltd. Philips и
емблемата с щита на Philips Shield Emblem са регистрирани
търговски марки на Koninklijke Philips N.V., използвани под
лиценз.
Техническите характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
Версия: M7349PF1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement