Philips Brilliance UltraWide LCD дисплей с MultiView BDM3470UP/00 Ръководство за притежателя

Philips Brilliance UltraWide LCD дисплей с MultiView BDM3470UP/00 Ръководство за притежателя
S line
Brilliance
230S8
BDM3470UP
www.philips.com/welcome
BG
Ръководство на потребителя
1
Грижи за клиентите и гаранция
21
Отстраняване на неизправности и
често задавани въпроси 25
Съдържание
1. Важно �����������������������������������������������������1
1.1 Мерки за безопасност и
поддръжка �������������������������������������������������������1
1.2 Описание на условните
обозначения ���������������������������������������������������3
1.3 Изхвърляне на продукта и
опаковъчния материал ����������������������������3
2. Инсталиране на монитора ���������������5
2.1
2.2
2.3
2.4
Инсталиране ��������������������������������������������������5
Работа с монитора ������������������������������������7
MultiView �������������������������������������������������������10
Отстранете модула на основата за
монтаж на VESA ���������������������������������������13
3. Оптимизиране на изображения ��14
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������14
3.2 SmartContrast ���������������������������������������������15
4. Технически характеристики ���������16
4.1 Разделителна способност
и Предварително зададени
режими �����������������������������������������������������������19
5. Управление на захранването ��������20
6. Грижи за клиентите и гаранция ���21
6.1 Правила на Philips за дефектните
пиксели при монитори с плосък
екран ����������������������������������������������������������������21
6.2 Грижа за клиентите и гаранция �����24
7. Поиск и устранение
неисправностей и ответы на часто
задаваемые вопросы �����������������������25
7.1 Отстраняване на неизправности �25
7.2 Общи често задавани въпроси ������27
7.3 Въпроси и отговори за
Multiview �����������������������������������������������������29
1. Важно
ток, за нормална експлоатация изчакайте 6
секунди, преди да включите отново кабела.
• Използвайте винаги стандартния
захранващ кабел, доставен от Philips. Ако
захранващият кабел липсва, обърнете
се към местния сервизен център. (Моля,
вижте «Потребителски информационен
център»)
• Не подлагайте монитора на силни
вибрации или удари по време на работа.
• Не удряйте и не изпускайте монитора при
работа или транспортиране.
Поддръжка
1. Важно
Това електронно ръководство на потребителя
е предназначено за всички използващи
монитора на Philips. Отделете необходимото
време, за да прочетете ръководството на
потребителя преди да използвате монитора.
То съдържа важна информация и бележки
относно работата на монитора.
Гаранцията на Philips важи, ако изделието се
използва по предназначение, в съответствие
с инструкциите за експлоатация и след
представяне на оригиналната фактура или
касова бележка, на която е посочена датата
на покупка, името на доставчика и модел и
производствен номер на изделието.
• За да предпазите монитора от повреда,
не оказвайте прекалено голям натиск на
LCD панела. Когато местите монитора,
хващайте го за корпуса, не повдигайте
монитора с ръце или пръсти хващайки го
за LCD панела.
• Извадете захранващия кабел на монитора,
ако няма да го използвате продължително
време.
• Изключете монитора от мрежата,
когато се налага да го почистите с леко
навлажнено парче плат. Екранът може
да се почиства със сухо парче плат
при изключено захранване. Никога не
използвайте органични разтворители,
алкохол или разтворители на амонячна
основа за почистване на монитора.
• За да избегнете риска от токов удар
или трайна повреда на комплекта, не
допускайте прах, дъжд, вода или прекалено
влажна среда.
• Ако мониторът се намокри, избършете
го с парче сух плат колкото е възможно
по-скоро.
• Ако в монитора попадне чуждо тяло или
вода, веднага го изключете и извадете
захранващия кабел от контакта. След това
отстранете чуждото тяло или водата и
изпратете монитора в сервизния център.
• Не съхранявайте и не използвайте
монитора на места с повишена топлина,
пряка слънчева светлина или при
прекалено ниска температура.
1.1 Мерки за безопасност и
поддръжка
Предупреждения
Използването на команди, настройки и
процедури, различни от описаните в тази
документация, могат да причинят токов удар
и/или механични щети.
Прочетете и следвайте указанията при свързване
и използване на компютърния монитор.
Експлоатация
• Пазете монитора от пряка слънчева
светлина, силно осветление и други
източници на топлина. Продължителното
излагане на такива влияния може да доведе
до обезцветяване и повреда на монитора.
• Отстранете всички предмети, които биха
могли да попаднат във вентилационните
отвори или да попречат на електрониката
на монитора да се охлажда.
• Не запушвайте вентилационните отвори на
корпуса.
• При избора на място за монитора,
осигурете лесен достъп до щепсела и
контакта.
• Ако изключвате монитора чрез изваждане
на захранващия кабел за променлив или прав
1
1. Важно
• За да поддържате монитора в добро
състояние и за дългосрочна употреба,
използвайте монитора на място, което
отговаря на следните изисквания за
температура и влажност.
• Температура: 0-40°C 32-104°F
Предупреждение
Ако не активирате скрийнсейвър или ако
не използвате приложение за периодично
опресняване на екрана, възможно е да
наблюдавате симптоми на «прегаряне»,
силен «остатъчен образ» или «образ
призрак», които не изчезват и не могат да
бъдат поправени. Повредата, описана погоре, не се покрива от гаранцията.
• Влажност: 20 - 80% относителна
влажност
Важна информация за прегаряне/образ
призрак
Сервизно обслужване
• Когато оставяте компютъра без
надзор, винаги активирайте движещ
се скрийнсейвър. Винаги активирайте
програма за периодично опресняване
на екрана на монитора при показване на
статично съдържание. При непрекъснато
продължително показване на неподвижни
или статични изображения може да се
получи «прегаряне», познато също като
«остатъчен образ» или изображение
«призрак».
• «Прегаряне», «остатъчен образ» или
изображение «призрак» - това е добре
познат феномен за технологията за
LCD панелите. В повечето случаи това
«прегаряне», «остатъчен образ» или
«образ призрак» ще изчезнат постепенно с
времето след изключване на захранването.
• Капакът трябва да се отваря само от
квалифициран сервизен персонал.
• Ако за ремонта или сглобяването е
необходим някакъв документ, свържете
се с местния сервизен център. (вж.
глава «Потребителски информационен
център») • За информация за транспортиране,
вижте «Технически спецификации».
• Не оставяйте монитора в автомобил/
багажник, изложен на директна слънчева
светлина.
Забележка
Консултирайте се със сервизен техник,
ако мониторът не работи нормално
или не знаете какво да предприемете
след изпълнение на инструкциите в това
ръководство.
2
1. Важно
1.2 Описание на условните
обозначения
1.3 Изхвърляне на продукта и
опаковъчния материал
Условните обозначения в този документ са
описани по-долу.
Отпадъци от електрическо и електронно
оборудване - WEEE
Забележки, сигнали за внимание и
предупреждения
В цялото ръководство определени части от
текста може да бъдат придружени от икона
и да са написани с получер шрифт или курсив.
Тези части съдържат забележки, сигнали за
внимание или предупреждения. Използват се
както следва:
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Забележка
Тази икона показва важна информация
и съвети, които помагат за по-добро
използване на компютърната система.
Внимание
Тази икона показва полезна информация
за избягване на потенциална повреда на
хардуера или загуба на данни.
Предупреждение
Тази икона показва възможност за
нараняване и посочва как да избегнете
проблема.
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
Някои предупреждения могат да се
появяват в други формати и може да
не са придружени от икона. В такива
случаи конкретното представяне на
предупреждението се изисква от съответния
регулаторен орган.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
1. Важно
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Инсталиране на монитора
Монтиране на основата
2. Инсталиране на
монитора
1. П
оставете монитора с лицето надолу
върху мека повърхност. Внимавайте да
не надраскате или повредите екрана.
2.1 Инсталиране
Съдържание на пакета
Brilliance
BDM3470UP
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Хванете накрайника с две ръце.
(1) Внимателно прикрепете накрайника
към стойката VESA, докато
заключващият механизъм не се
активира и не заключи накрайника.
Display
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
A
.V.
sN
es
au
th
ori
z
ed
*HDMI
*DP
-2C
3 2 C1 8 1 3
sio
Ve
r
This product was manufactured and
brought to the market by or on behalf of
Top Victory Investments Ltd. or one of its
affiliates. Top Victory Investments Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. used under license.
a
dup
s. M
li c a
l aw
ti on
is a viola tion of a pp licab le
a.
sr
Un
in
ht
*Dual-link DVI
ve
d.
Ch
ig
er
n3
www.philips.com/welcome
ll r
Power
Питание
23
E7
l ip
P hi
QE
1L F
lijke
7 0G
nin k
© 20 18 Ko
User’s Manual
Display drivers
保留备用
a
de
nd
in
pr
d
te
in
(2) Използвайте отвертка, за да
затегнете болтовете и здраво да
прикрепите монитора.
*Audio
*Звук
(3) Затегнете с пръсти болтовете отдолу
на основата и здраво закрепете
основата към стойката.
*VGA
2
* В зависимост от държавата
1
5
3
2. Инсталиране на монитора
Свързване с компютър
Свързване към компютър
1. Свържете надеждно захранващия кабел
към задната страна на монитора.
2. Изключете компютъра и извадете
захранващия му кабел.
12
11
10
3. Свържете сигналния кабел на монитора
към видео конектора на компютъра.
1
9
8
7
4. Включете захранващия кабел на
компютъра и монитора в близък контакт.
6
5
4
3
5. Включете компютъра и монитора.
Ако мониторът показва изображение,
инсталирането е завършено.
2
USB hub
USB
1 Заключващ механизъм против кражба
2
Fast Charger
Kensington
2 Жак за слушалки
1
3 Аудио вход
4 VGA вход
5 Входен порт на дисплея
6 HDMI вход
7 DVI вход
8 Променливотоков вход
9 Бутон за включване и изключване
10 USB upstream порт
11 USB downstream порт
12 Устройство за бързо зареждане чрез
USB
6
2. Инсталиране на монитора
Персонализирайте своя «USER»
(ПОТРЕБИТЕЛСКИ) клавиш
2.2 Работа с монитора
Описание на бутоните за управление
Този горещ клавиш дава възможност да
зададете на клавиша предпочитана функция.
1. Натиснете бутона
на лицевия панел, за
да влезете в екранното меню.
 


 




  
 
3
<
7
6
5
4
2
2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете главното меню [OSD Settings]
(Настройки на екранното меню), след
което натиснете бутона
.
3. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете [Потребител], след което
натиснете бутона .
4. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете предпочитаната функция: [Audio
Source] (Аудио Източник), [Volume]
(Сила на звука) или [Input] (Вход).
5. Натиснете бутона
, за да потвърдите
избора си.
Вече можете да натиснете горещия клавиш направо от лицевия панел. За бърз достъп ще
се появи само предварително избраната от
Вас функция.
1
За ВКЛЮЧВАНЕ или
ИЗКЛЮЧВАНЕ на
захранването на монитора.
Достъп до екранното меню.
Потвърждаване на настройки
на екранното меню.
Настройка на екранното меню.
Клавиш с предпочитанията
на потребителя.
Персонализирайте
предпочитаната функция от
екранното меню и я направете
«потребителски клавиш»
PiP/PbP/Изкл./Размени
Връщане назад до предишно
ниво на екранното меню
Горещ бутон SmartImage. Има
7 режима, от които можете да
избирате: Office (Офис), Photo
(Снимка), Movie (Филм), Game
(Игри), Economy (Икономичен),
SmartUniformity и Off (Изкл.).
7
2. Инсталиране на монитора
6. Например, ако изберете [Audio Source]
(Аудио източник) като горещ клавиш,
натиснете бутона
на лицевия панел
и ще се появи менюто [Audio Source]
(Аудио източник).
източник: [DisplayPort], [HDMI], или
[Audio In] (Аудио вход) .
6. Натиснете бутона
избора си.
Забележка
 
• Следващият път, когато включите
монитора, по подразбиране се избира
последният източник, който сте
използвали.
 
 

• Ако искате да го промените, трябва
да повторите стъпките за избор,
за да изберете нов предпочитан
аудио източник като източник по
подразбиране.
Независимо възпроизвеждане на аудио,
без значение от входния видеосигнал.
Вашият Philips монитор може да
възпроизвежда аудиоизточник
самостоятелно, независимо от входния
видеосигнал.
Описание на екранния дисплей
Какво е екранно меню?
Екранното меню е функция, присъща
на всички LCD монитори на Philips. Тя
позволява на крайния потребител директно
да настройва монитора или да избира негови
функции от прозорец с инструкции върху
самия екран. По-долу е показан лесен за
използване екранен интерфейс:
1. Например, можете да пуснете своя MP3
плейър от аудио източника, свързан
към порта [Audio In] (Аудио вход) на
онитора и да продължите да гледате от
видео източника, свързан чрез [HDMI],
или [DisplayPort].
2. Натиснете бутона
на лицевия панел,
за да влезете в екранното меню.



, за да потвърдите



 

 



 


 






<
<

Основни и лесна разбираеми инструкции
върху клавишите за управление
3. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете главното меню [Audio]
(Аудио), след което натиснете бутона
.
4. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете [Audio Source] (Аудио
източник), след което натиснете
В показаното екранно меню натиснете
бутони
на предния панел на монитора
за преместване на курсора и натиснете OK
за потвърждение на избора или промяната.
.
5. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете предпочитания аудио
8
2. Инсталиране на монитора
Информация за разделителната
способност
Екранното меню
По-долу е даден общ преглед на структурата
на екранното меню. Той може да послужи
за справка при преминаване през различните
настройки.
Main menu
Input
Този монитор е проектиран да работи
оптимално при основната си разрешителна
способност от 3440 x 1440 при 60 Hz.
Когато мониторът е включен на различна
разделителна способност, на екрана се
показва предупреждение: Use 3440 x 1440
@ 60 Hz for best results (Използвайте 3440 x
1440 при 60 Hz за най-добри резултати).
Sub menu
VGA
DVI
HDMI 2.0
DisplayPort
Picture
PiP/PbP
Brightness
Wide Screen, 4:3, 16:9,
Movie 1, Movie 2, 1:1
0~100
Contrast
0~100
Black Level
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
Picture Format
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Over Scan
Off, On
PiP/PbP Mode
Off, PiP, PbP
PiP/PbP Input
DVI, HDMI 2.0, DisplayPort
PiP Size
Small, Middle, Large
PiP Position
Top-Right, Bottom-Right
Показването на съобщението за присъща
разделителна способност може да се
деактивира от Настройки в екранното меню.
Физическа функция
Наклон
20˚
-5˚
Swap
Audio
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In , HDMI 2.0, DisplayPort
Audio Source
Color
Color Temperature
sRGB
User Define
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User
Audio Source, Volume, Input
Setup
Завъртане
Auto
H.Position
+170˚
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
-170˚
Information
9
2. Инсталиране на монитора
Регулиране на височината
2.3 MultiView
180mm
Какво е това?
Multiview дава възможност за активно
двойно свързване и преглед, така че да
можете да работите с много устройства
едновременно, като компютър и ноутбук,
поставени едно до друго. По този начин
се улеснява изпълнението на сложни
многобройни задачи.
Ос
Защо ми е необходимо това?
С MultiView дисплея на Philips с ултра висока
разделителна способност можете да се
наслаждавате на свят от възможности за
свързване по удобен начин в офиса или в
дома Ви. С този дисплей можете лесно да
ползвате много източници на съдържание на
един единствен екран. Например: Искате да
държите под око новинарски видео канали
на живо в малкия прозорец, докато работите
върху най-новия си блог или може би
искате да редактирате Excel файл от Вашия
Ultrabook, докато сте в защитената фирмена
intranet мрежа, за да получите достъп до
файлове от работния плот.
0˚
90˚
10
2. Инсталиране на монитора
Как да включа MultiView с горещ клавиш?
• Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете главното меню [PiP / PbP],
след което изберете
.
1. Натиснете горещия клавиш
направо от лицевия панел.
• Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете [PiP / PbP Mode] (PiP/PbP
режим), след което натиснете
.
• Натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете [PiP] или [PbP].
• Сега можете да се върнете назад, за да
зададете [PiP / PbP Input] (PiP/PbP вход),
[PiP Size] (PiP размер), [PiP Position] (PiP
позиция) или [Swap] (Размени).
2. Натиснете бутона
избора си.
, за да потвърдите
MultiView в екранното меню
• PiP / PbP Mode (PiP/PbP режим): Има
два режима за MultiView: [PiP] и [PbP].
[PiP]: Picture in Picture (Картина в картината)
2. Появява се менюто за избор на MultiView.
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете.
 

Отворете подпрозорец от
друг източник на сигнал.

B
A (main)


3. Натиснете бутона
за да потвърдите
избора си, след което излизате автоматично.
Как да включа MultiView с екранното
меню?
Когато втори източник не
е открит:
Освен чрез директно натискане на горещ
бутон
на лицевия панел, функцията
MultiView може да бъде избрана от екранното
меню.
 


(main)
[PbP]: Picture by Picture (Картина по картина)
Отворете подпрозорец до
друг източник на сигнал.
1. Натиснете бутона
на лицевия панел, за
да влезете в екранното меню.

A
B
B
A (main)

 

 

Когато втори източник не
е открит:
 



<

11
A
(main)
2. Инсталиране на монитора
• Swap (Смяна): Основния източник
на картината и втория
източник се сменят на
дисплея.
Забележка
В горната и долната част на екрана се показва черна
лента за правилните пропорции, когато режимът е
PbP. Ако очаквате да видите цял екран един до друг,
регулирайте разделителната способност на Вашите
устройства в изскачащия прозорец. Ще виждате
прожектиране на две устройства-източници на този
дисплей едно до друго без черни ленти. Обърнете
внимание, че аналоговият сигнал не се поддържа на
цял екран в PbP режим.
Смяна на източник A и B в режим [PiP]:
B
A (main)
• PiP / PbP Input (PiP/PbP вход): Има
четири различни видео източници,
които можете да изберете като втори
източник за дисплея: [DVI], [HDMI 1], и
[DisplayPort].
Вижте таблицата по-долу за
съвместимостта на основния и втория
източник на сигнал.
Осн.
източник
(xl)
Смяна на източник A и B в режим [PbP]:
B
B (main)
Забележка
B
Small
A (main)
• DisplayPort поддържа разделителна
способност само до 3440 x 1440
при 30 Hz в режим PBP или когато
подизточникът е в режим PIP; поддържа
разделителна способност до 3440
x 1440 при 60 Hz, когато основният
източник е в режим PIP.
• PiP Position (PiP позиция): Когато PiP е
активиран, има две позиции на подпрозореца,
от които можете да избирате:
A (main)
A
• Когато изпълните SWAP (Смяна),
видеото и неговия аудио източник
ще се сменят едновременно. (Вижте
страница 8 «Независимо аудио
възпроизвеждане, независимо от видео
източника» за повече информация.)
Large
B
↔
A (main)
• PiP Size (PiP размер): Когато PiP
е активиран, има три размера за
подпрозореца, от които можете да
избирате: [Small] (Малък), [Middle]
(Среден), [Large] (Голям).
Горе вдясно
A (main)
• Off (Изкл.): Спиране на функцията
MultiView.
ВЪЗМОЖЕН ПОДИЗТОЧНИК (xl)
Входове VGA DP DVI HDMI
VGA
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
HDMI
●
●
●
●
Middle
B (main)
↔
A
Долу вдясно
A (main)
B
12
2. Инсталиране на монитора
Забележка
Този монитор е пригоден за съвместими
с VESA съединителни елементи 100mm x
100mm.
2.4 Отстранете модула на основата
за монтаж на VESA
Преди да започнете да демонтирате
основата на монитора, следвайте
инструкциите по-долу, за да избегнете
евентуална повреда или нараняване.
100mm
1. П
оставете монитора с лицето надолу
върху мека повърхност. Внимавайте да
не надраскате или повредите екрана.
100mm
2. Отстранете болтовете за монтаж, след
което отделете шийката от монитора.
1
2
13
3. Оптимизиране на изображения
Как се активира SmartImage?
3. Оптимизиране на
изображения
3.1 SmartImage
Какво е това?
SmartImage съдържа предварително
конфигурирани настройки за оптимизиране
на образа при различни видове съдържание,
като яркостта, контраста, цвета и остротата се
настройват автоматично и динамично в реално
време. Независимо дали работите с текстови
приложения, показвате изображения или
гледате видео, Philips SmartImage Ви предоставя
великолепно оптимизирана производителност на
LCD дисплея.
1. Натиснете
, за да стартирате
SmartImage на екрана.
2. Продължете да натискате
, за да
превключвате между Office (Офис),
Photo (Снимка), Movie (Филм), Game
(Игри), Economy (Икономичен),
SmartUniformity и Off (Изкл.).
Защо ми е необходимо това?
3. Екранното меню на SmartImage ще
остане на екрана за 5 секунди. Можете
също така да натиснете «ОK», за да
потвърдите.
Има 7 режима, от които можете да избирате:
Office (Офис), Photo (Снимка), Movie (Филм),
Game (Игри), Economy (Икономичен),
SmartUniformity и Off (Изкл.).
Вие искате монитор, който показва оптимално
любимото Ви съдържание. Софтуерът
SmartImage динамично настройва яркостта,
контраста, цвета и рязкостта в реално време,
за да подобри качеството на образа на Вашия
монитор.
Как работи?
SmartImage е уникална ултра модерна
технология на Philips, която анализира
съдържанието, показано на Вашия екран.
Въз основа на избрания от Вас сценарий,
SmartImage подобрява контраста, цвета,
наситеността на цвета и рязкостта на
изображенията за максимално високо
качество - всичко това в реално време, с
натискане на един единствен бутон.








• Office (Офис): Оптимизира текста,
намалява яркостта за улесняване
на четенето и да намаляване на
напрежението на очите. Това значително
14
3. Оптимизиране на изображения
улеснява четенето на текст и увеличава
производителността при работа с
таблици, PDF файлове, сканирани статии
или други офис приложения.
3.2 SmartContrast
Какво е това?
Уникална технология, която динамично
анализира показаното съдържание и
автоматично оптимизира контраста на монитора
за постигане на максимална яснота на образа и
наслада: усилване на задното осветяване за поясни, свежи и ярки изображения или заглушаване
на задното осветяване за по-чисто изображение
на тъмен фон.
• Photo (Снимка): Този профил комбинира
оптимизиране на наситеността на
цветовете, динамичен контраст и
рязкост при преглед на снимки и други
изображения с невероятна яснота и живи
цветове - без изкривяване и избледнели
цветове.
• Movie (Филм): Оптимизирана осветеност,
наситени и дълбоки цветове, динамичен
контраст и детайли остри като бръснач
за показване на всички детайли, дори
и в най-тъмните места във видео
съдържанието, без избледняване на
цветовете в по-ярките области, като
се поддържат динамични, естествени
стойности за постигане на максимално
добро качество.
Защо ми е необходимо това?
Искате най-добрата яснота на образа
и оптимален комфорт при всякакъв вид
съдържание. SmartContrast динамично
управлява контраста и настройва задното
осветяване за по-чисто, свежо и ярко
изображение при игри и видео или показва
ясен, четлив текст за офис приложения.
Намаляването на консумираната от
монитора енергия спестява пари и удължава
живота на монитора.
• Game (Игри): Включва се функцията
Подобряване на времето за реакция за
получаване на най-доброто време за
отговор, намаляване на назъбените контури
при бързо движещи се на екрана обекти
и подобряване на съотношението на
контраста при ярки и тъмни цветове. Този
профил дава на геймърите перфектното
гейминг изживяване.
Как работи?
При активиран SmartContrast функцията
анализира показаното съдържание в
реално време за настройване цветовете и
интензитета на фоновото осветяване. Тази
функция динамично подобрява контраста
за невероятно удоволствие при гледане на
видео или игри.
• Economy (Икономичност): В този профил
яркостта и контрастът се оптимизират
заедно с подсветката за правилно показване
на офис приложения, които използвате
всеки ден и по-ниска консумация на енергия.
• SmartUniformity: Колебанията в яркостта и
цвета на различни части на екрана са често
срещано явление сред LCD мониторите.
Типична еднаквост се измерва около
75-80%. С активирането на функция
Philips SmartUniformity, уеднаквяване на
дисплея се увеличава до над 95%. Това
възпроизвежда по-последователно и
истинско изображение.
• Off (Изкл.): Няма оптимизация от
SmartImage.
15
4. Технически характеристики
4. Технически характеристики
Изображение/Дисплей
Тип на панел на монитор
Подсветка
Размер на панела
Съотношение на страните
Оптимална разделителна способност
Време за отговор (станд.)
SmartResponse време
SmartContrast
Разстояние между пикселите
Ъгъл за гледане
Без трептене
Подобряване на картина
Цветове на дисплея
Вертикална скорост на опресняване
Хоризонтална честота
SmartUniformity
Delta E
sRGB
Свързване
Входен/изходен сигнал
USB
Входящ сигнал
Аудио вход/изход
Удобство
Вграден високоговорител
Удобство за потребителя
Мулти преглед
Езици на екранното меню
Други удобства
Plug & Play съвместимост
IPS технология
W-LED
Широчина 86,7cm (34”)
21:9
VGA: 2560x1080 при 60Hz
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 при 30Hz, 3440x1440
при 60Hz
14 ms (GtG)(станд.)
5 ms (GtG)(станд.)
40.000.000:1
0,232 (Х) x 0,232 (В) mm
178° (Х) / 178° (В) при C/R > 10
ДА
SmartImage
1.07G (8bit+A-FRC)
23 - 80 Hz
30 - 99 kHz
ДА
ДА
ДА
DVI-Dual Link(цифров), VGA (аналогов), DisplayPort, HDMI
USB 2.0×2 / USB 3.0×2 (1 с бързо зареждане )
Отделна синхронизация, Синхронизация на зелено
Аудиовход за компютър, изход за слушалки
3W x 2
Режим PiP/PbP, 2×устройства
Английски, немски, испански, гръцки, френски, италиански,
унгарски, холандски, португалски, бразилски португалски,
полски, руски, шведски, фински, турски, чешки, украински,
опростен китайски, традиционен китайски, японски, корейски
VESA стойка (100 x 100 mm), Kensington заключване
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
16
4. Технически характеристики
Стойка
Регулиране на височината
Ос
Завъртане
Наклон
Питание
Консумация
Нормална работа
Приспиване (В готовност)
Изкл.
Изкл. (AC бутон)
Heat Dissipation*
Нормална работа
Приспиване (В готовност)
Изкл.
Изкл. (AC бутон)
Вкл. режим (ЕКО режим)
LED индикатор за вкл./изкл.
Електрическо захранване
размери
Продукт без стойка (ШxВxД)
Продукт със стойка (ШxВxД)
Опаковка в mm (ШxВxД)
Тегло
Продукт без стойка
Продукт със стойка
Продукт с опаковка
180mm
90 градуса
-170 / +170 градуса
-5 / +20 градуса
Входно напреВходно напреВходно напрежение при прожение при прожение при променлив ток от
менлив ток при
менлив ток от
230VAC, 50Hz
115VAC, 60Hz
100VAC, 50Hz
47,17W (станд.)
46,85W (станд.)
46,08W (станд.)
<0,4W
<0,4W
<0,4W
<0,3W
<0,3W
<0,3W
0W
0W
0W
Входно напреВходно напреВходно напрежение при прожение при прожение при променлив ток от
менлив ток от
менлив ток при
230VAC, 50Hz
100VAC, 50Hz
115VAC, 60Hz
161,0 BTU/hr
159,9 BTU/hr
157,3 BTU/hr
(станд.)
(станд.)
(станд.)
<1,37 BTU/hr
<1,37 BTU/hr
<1,37 BTU/hr
<1,02 BTU/hr
<1,02 BTU/hr
<1,02 BTU/hr
0 BTU/hr
0 BTU/hr
0 BTU/hr
25,6W (станд.)
Режим Вкл.: Бяло, В готовност/Заспиване: White (Бяло) (премигва)
Вградено, 100 - 240VAC, 50 - 60Hz
828 x 378 x 62 mm
828 x 627 x 270 mm
934 x 594 x 224 mm
6,520 kg
9,460 kg
14,274 kg
17
4. Технически характеристики
Условия на работа
Температурен обхват (работа)
Относителна влажност
(експлоатация)
Атмосферно налягане
(експлоатация)
Температурен обхват
(когато не работи)
Относителна влажност
(неексплоатационно)
Атмосферно налягане
(неексплоатационно)
Околна среда и енергия
ROHS (Директива за ограничаване използването на опасни
субстанции в електрическо и
електронно оборудване)
0°C до 40 °C
20% до 80%
700 до 1060 hPa
-20°C до 60°C
10% до 90%
500 до 1 060 hPa
ДА
EPEAT (Инструмент за оценка на
екологичността на електронни
продукти)
ДА (вижте бележка 1 за повече информация)
Опаковка
Специфични субстанции
100% може да се рециклира
Корпус, 100% несъдържащ PVC BFR
EnergyStar
ДА
Съответствие и стандарти
Одобрение от регулаторни
органи
Корпус
Color (Цвят)
Апретура
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, WEEE, CCC,
CECP, KC, BSMI
Черно
Текстура
Забележка
1. EPEAT Gold или Silver валиден само при регистриран продукт на Philips. Посетете www.epeat.
net, за да се регистрирате във Вашата страна.
2. Тези данни подлежат на промяна без предупреждение. Отидете на www.philips.com/support,
за да изтеглите последната версия на брошурата.
3. Интелигентно време за отговор е оптималната стойност от GtG или GtG (BW) тестове.
4. В кутията са включени информационни листове на SmartUniformity и Delta E.
18
4. Технически характеристики
Забележка
Запомнете, че екранът работи най-добре при
основна разрешителна способност
3440 x 1440 при 60Hz. За най–добро
качество на картината използвайте
препоръчаната разделителна способност.
Препоръчителна разделителна
способност
VGA: 2560x1080 при 60Hz
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 при 30Hz,
3440x1440 при 60Hz
4.1 Разделителна способност
и Предварително зададени
режими
Максимална разделителна способност
2560 x 1080 при 60 Hz (аналогов входящ
сигнал)
3440 x 1440 при 60 Hz (цифров вход)
Фабричната настройка по подразбиране
DisplayPort v1.1 поддържа разделителна
способност от 3440x1440 при 30 Hz.
3440 x 1440 при 60 Hz (цифров вход)
Х. честота
(kHz)
Разделителна
способност
В. честота
(Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
35.16
800 x 600
56.25
37.88
800 x 600
60.32
48.08
800 x 600
72.19
46.88
800 x 600
75.00
47.73
832 x 624
74.55
48.36
1024 x 768
60.00
56.48
1024 x 768
70.07
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280x 720
59.86
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
66.64
2560 x 1080
59.98
44.74
3440 x 1440
29.97
89.48
3440 x 1440
59.94
За оптимизирана разделителна способност
3440x1440 при 60Hz, влезте в екранното
меню и променете настройката на
DisplayPort v1.2. Уверете се също така, че
Вашта графична карта поддържа DisplayPort
v1.2.
Път за настройката: [OSD] (Екранно меню)/
[Setup] (Настройка)/ [DisplayPort] / [1.1, 1.2]
 








 



<
Препоръчителна разделителна способност
19
5. Управление на захранването
5. Управление на
захранването
Ако вашият компютър има инсталирана
видео платка или програма, съвместима
с VESA DPM, мониторът автоматично
намалява консумацията на енергия, когато не
се използва. При отчитане на активност на
клавиатурата, мишката или други устройства,
мониторът ще се «събуди» автоматично.
Таблицата по-долу показва консумацията
на енергия и сигналите при използване на
функцията за автоматично намаляване на
консумацията на енергия:
Определяне на управление на захранването
VESA
режим
Х. син- В. синВидео хрони- хронизация зация
Консумация
Цвят на
индикатора
ON
(Вкл.)
Да
Да
47,5 W (станд.)
81 W (макс.)
Бял
Приспиване (В
Изкл.
готовност)
Не
Не
<0,4 W (станд.)
Бяло
(премигва)
-
-
<0W (станд.)
Изкл.
Активно
Изключване
Изкл.
Следната настройка се използва за
измерване на консумацията на енергия на
монитора.
• Разделителна способност на монитора:
3440 x 1440
• Контраст: 50%
• Яркост: 100%
• Цветна температура: 6500k с пълно бяло
Забележка
Тези данни подлежат на промяна без
предупреждение.
20
6. Обслужване на клиенти и гаранция
Пиксели и подпиксели
6. Грижи за клиентите и
гаранция
Пикселът (елемент от картина) е съставен
от три подпиксела в основните цветове
червено, зелено и синьо. Много пиксели
заедно образуват образ. Когато всички
подпиксели на един пиксел светят, трите
подпиксела заедно се виждат като един
бял пиксел. Когато всички са тъмни, трите
цветни подпиксела заедно се виждат като
един черен пиксел. Другите съчетания от
светещи и тъмни подпиксели изглеждат като
единични пиксели от други цветове.
6.1 Правила на Philips за
дефектните пиксели при
монитори с плосък екран
Philips се стреми да доставя изделия с найвисоко качество. Ние използваме някои от
най-модерните производствени процеси в
отрасъла и практикуваме строго управление
на качеството. Въпреки това, дефекти на
пиксели или подпиксели в панели за TFT
монитори, използвани за мониторите с
плосък екран, понякога са неизбежни. Никой
производител не може да гарантира, че
всички панели ще бъдат без дефекти в
пикселите, но Philips гарантира, че всеки
монитор с неприемлив брой дефекти ще
бъде ремонтиран или заменен под гаранция.
В тази декларация се обясняват различните
типове пикселни дефекти и се дефинират
приемливите нива за дефекти от всеки тип.
За да се квалифицира един панел за TFT
монитор като нуждаещ се от ремонт или
замяна под гаранция, броят на пикселните
дефекти в него трябва да превишава тези
приемливи нива. Например, дефектните
подпиксели не могат да надвишават 0,0004%.
Освен това, Philips задава дори по-високи
стандарти на качество за определени типове
или комбинации пикселни дефекти, които са
по-забележими от други. Тези правила важат
за целия свят.
Типове пикселни дефекти
Дефектите в пикселите и подпикселите
се виждат на екрана по различен начин.
В рамките на всяка категория има две
категории пикселни дефекти и няколко типа
подпикселни дефекти.
Дефекти от типа «светла точка»
Дефектите от типа «светла точка»
представляват пиксели или подпиксели, които
постоянно светят или са «включени». С други
думи, светлата точка е подпиксел, които
се откроява на екрана, когато мониторът
показва тъмна картина. Дефектите от типа
«светла точка» са следните.
Един светещ червен, зелен или син подпиксел.
подпиксели
Sub pixels
пиксели
Pixels
Два съседни светещи подпиксела:
21
6. Обслужване на клиенти и гаранция
Близост на пикселните дефекти
- Червено + Синьо = Виолетово
- Червено + Зелено = Жълто
- Зелено + Синьо = Циан (светлосиньо)
Тъй като пискелните и подпикселните
дефекти от един и същ тип, които се
намират близо един до друг, може да бъдат
по-забележими, Philips указва и толеранси за
близостта на пикселните дефекти.
Три съседни светещи подпиксела (един бял
пискел).
Забележка:
Червената или синята светла точка трябва
да бъде с над 50 % по-ярка от съседните й
точки, докато зелената светла точка е с 30 %
по-ярка от съседните й точки.
Дефекти от типа «черна точка»
Дефектите от типа «черна точка»
представляват пиксели или подпиксели, които
са постоянно тъмни или «изключени». С
други думи, тъмна точка е подпиксел, който
се откроява на екрана, когато мониторът
показва светла картина. С други думи, тъмна
точка е подпиксел, който се откроява на
екрана, когато мониторът показва светла
картина. Дефектите от типа «черна точка»
са следните.
22
6. Обслужване на клиенти и гаранция
Толеранси на пикселните дефекти
За да се квалифицира за замяна поради пикселни дефекти по време на гаранционния срок, панел
на TFT монитор на монитор с плосък панел на Philips трябва да има пикселни или подпикселни
дефекти, които превишават толерансите, изброени в следните таблици.
ДЕФЕКТИ ЯРКА ТОЧКА
1 светещ подпиксел
2 съседни светещи подпиксела
3 съседни светещи подпиксела (един бял пискел)
Разстояние между два дефекта ярка точка*
Сумарни дефекти ярка точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
3
1
0
>15mm
3
ДЕФЕКТИ ЧЕРНА ТОЧКА
1 тъмен подпиксел
2 съседни тъмни подпиксела
3 съседни тъмни подпиксела
Разстояние между два дефекта черна точка*
Сумарни дефекти черна точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
5 или по-малко
2 или по-малко
0
>15mm
5 или по-малко
СУМАРНИ ТОЧКОВИ ДЕФЕКТИ
Сумарни дефекти ярка или черна точка от всички типове
ПРИЕМЛИВО НИВО
5 или по-малко
Забележка
1. 1 или 2 съседни подпикселни дефекта = 1 точков дефект
2. Този монитор е съвместим с ISO9241-307 (ISO9241-307: Ергономични изисквания, анализи и
методи за тестване на съвместимост за електрони визуални дисплеи)
3. ISO9241-307 замества познатия стандарт ISO13406, който е отменен от Международната
организация за стандартизация (ISO) на: 2008-11-13.
23
6. Обслужване на клиенти и гаранция
6.2 Грижа за клиентите и гаранция
За повече информация за това какво влиза в гаранцията, както и за допълнителните изисквания
за поддръжка във Вашия регион, посетете уеб сайта www.philips.com/support. За повече
информация се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips.
Относно удължената гаранция, ако искате да удължите стандартния гаранционен период, това
е възможно чрез сервизния пакет след изтичане на гаранцията, който се предлага от нашия
сертифициран сервизен център.
Ако искате да използвате тази услуга, трябва да я закупите в рамките на 30 дни от датата
на покупка на Вашия продукт. По време на удължения гаранционен период, услугата включва
вземане, ремонт и връщане. Потребителят, обаче, трябва да покрие разходите.
Ако сертифициран сервиз не може да извърши необходимите поправки по време на удължената
гаранция, ще открием алтернативни решения за Вас, ако е възможно, в рамките на периода на
удължената гаранция, който сте закупили.
Свържете се с представител на Обслужване на клиенти на Philips или локален център за контакт
(чрез номера за грижа за клиента) за повече информация.
Номерът на центъра за обслужване на клиенти на Philips е посочен по-долу.
•
•
Локален стандартен •
гаранционен период
В зависимост от
•
различните региони
•
•
Удължен
•
гаранционен период
+ 1 година
•
+ 2 години
•
+ 3 години
•
Общ гаранционен период
Локален стандартен гаранционен
период +1
Локален стандартен гаранционен
период +2
Локален стандартен гаранционен
период +3 **Необходимо е доказателство за първоначалната покупка и удължения гаранционен период.
Забележка
Вижте ръководството с важна информация за регионалната гореща линия, която е достъпна на
уебсайта за поддръжка на Philips.
24
7. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
• Проверете дали кабелът на монитора
има огънати щифтчета.
• Уверете се, че компютърът е включен.
Бутонът AUTO (АВТ.) не функционира.
7. Поиск и устранение
неисправностей и ответы
на часто задаваемые
вопросы
• Функцията Авт. е приложима само в
аналогов VGA режим. Ако резултатът не
е задоволителен, можете да направите
ръчни настройки като използвате
екранното меню.
7.1 Отстраняване на
неизправности
Забележка
Функцията Auto (Авт.) не е приложима в
DVI-Digital (цифров DVI) режим, защото
тогава не е необходима.
Тази страница съдържа информация за
проблемите, които могат да се решат
от потребителя. Ако проблемът не се е
отстранил след като сте пробвали тези
решения, свържете се с представител от
обслужване на клиенти на Philips.
Видими следи от пушек или искри
• Не предприемайте каквито и да
било стъпки за отстраняване на
неизправности.
• Незабавно изключете монитора от
мрежовото захранване за Вашата
безопасност.
• Свържете се незабавно с представител
от обслужване на клиенти на Philips.
Проблеми с картината
Често срещани проблеми
Няма изображение (Индикаторът за вкл./
изкл. не свети)
• Уверете се, че захранващият кабел е
включен към контакта и към монитора.
• Уверете се, че бутонът за вкл./изкл.
отпред на монитора е в положение
ИЗКЛ., след което го натиснете така, че
да бъде в положение ВКЛ..
Няма изображение (Индикаторът за вкл./
изкл. е бял)
Изображението не е центрирано.
• Настройте позицията на образа с
функцията «Auto» (Авт.) от основните
команди на екранното меню.
• Настройте положението на екрана с
помощта на функциите на екранното
меню Phase/Clock (Фаза/Честота) в Setup
(Настройки). Това е възможно само във
VGA режим.
Изображението на екрана вибрира.
• Уверете се, че компютърът е включен.
• Уверете се, че сигналният кабел е
правилно свързан към компютъра.
• Уверете се, че щифтчетата на кабела
на монитора не са огънати. Ако е така,
сменете кабела.
• Функцията Икономичен режим може да
е активирана.
На екрана пише
• Проверете дали сигналният кабел е
правилно свързан с графичната карта или
с компютъра.
Появяват се вертикални линии.
Attention
Check cable connection
• Настройте образа с функцията «Auto»
(Авт.) от основните команди на
екранното меню.
• Уверете се, че кабелът на монитора
е правилно свързан към компютъра.
(Вижте и Ръководството за бърз старт).
25
7. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
• Отстранете вертикалните линии с помощта
на функциите на екранното меню Phase/
Clock (Фаза/Честота) в Setup (Настройки).
Това е възможно само във VGA режим.
Появяват се хоризонтални линии.
и не могат да бъдат отстранени. Тази
повреда не се покрива от гаранцията.
Изображението изглежда разкривено.
Текстът е неясен или замъглен.
• Настройте разрешителната способност
на екрана на компютъра в същия режим
като препоръчителната оптимална
разрешителна способност на монитора.
Зелени, червени, сини, тъмни и бели точки
се появяват на екрана.
• Настройте образа с функцията «Auto»
(Авт.) от основните команди на
екранното меню.
• Отстранете вертикалните линии с помощта
на функциите на екранното меню Phase/
Clock (Фаза/Честота) в Setup (Настройки).
Това е възможно само във VGA режим.
Изображението изглежда размазано,
неясно, или прекалено тъмно.
• Остават някои точки, но това е нормално
за течните кристали, използвани в
модерните технологии. Прочетете
за политиката за пикселите за повече
информация.
Светлината при «включване» е прекалено
силна и дразнеща.
• Можете да настроите светлината при
«включване» с помощта на настройките
на индикатора за вкл./изкл. в основните
контроли на екранното меню.
За допълнителна помощ вижте списъка с
Потребителски информационни центрове и
се свържете с представител от обслужване
на клиенти на Philips.
• Настройте контраста и яркостта от
екранното меню.
«Остатъчен образ», «прегаряне» или
«изображение призрак» остават на екрана
след изключване на захранването.
• Непрекъснато показване на
неподвижни или статични изображения
продължително време може да доведе
до «прегаряне», познато също като
«остатъчен образ» или изображение
«призрак». «Прегаряне», «остатъчен
образ» или изображение «призрак» е
добре познато явление в технологията
на LCD панелите. В повечето случаи това
«прегаряне» или «остатъчен образ» или
«образ призрак» ще изчезне постепенно
след изключване на захранването.
• Когато оставяте компютъра без надзор,
винаги активирайте движещ се скрийнсейвър.
• Винаги активирайте програма за периодично
опресняване на екрана на LCD монитора
при показване на статично съдържание.
• Ако не активирате скрийнсейвър или
ако не използвате приложение за
периодично обновяване на екрана,
възможно е да наблюдавате симптоми
на «прегаряне», силен «остатъчен образ»
или «образ призрак», които не изчезват
26
7. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
Отг.: Т
ова са драйверите за вашия монитор. Следвайте инструкциите в
ръководството на потребителя, за да
инсталирате драйверите. Вашият компютър може да поиска драйверите
на монитора (.inf и.icm файлове) или
диска с драйверите, когато инсталирате монитора за пръв път. Следвайте инструкциите и поставете включения в пакета CD-ROM. Драйверите
на монитора (.inf и .icm файлове) ще
бъдат инсталирани автоматично.
7.2 Общи често задавани въпроси
В1:Когато инсталирам монитора, какво
трябва да направя, ако на екрана се
появи съобщение «Cannot display this
video mode» (Не може да работи в
този видео режим)?
Отг.: П
репоръчвана разделителна способност за този монитор:
3440 x 1440 при 60 Hz.
• Отстранете всички кабели, след което
свържете компютъра към монитора,
който сте използвали до сега.
• В менюто Старт на Windows изберете
Настройки/Команден панел. В прозореца
Команден панел, изберете иконата
Дисплей. В Команден панел на дисплея,
изберете раздел «Настройки». В раздел
настройки, в кутийката «област на
работния плот» преместете плъзгача на
3440 x 1440 пиксела.
• Отворете «Разширени свойства», задайте
Скорост на обновяване на 60 Hz, след
което натиснете OK.
• Рестартирайте компютъра си и повторете
стъпки 2 и 3, за да проверите дали
Вашият компютър е настроен на
3440 x 1440 при 60 Hz.
• Изключете компютъра, изключете стария
монитор и включете Philips LCD монитор.
• Включете монитора и след това включете
компютъра.
В2:Каква е препоръчителната скорост на
опресняване за LCD монитора?
В4:Как да променя разделителната
способност на монитора?
Отг.:Вашата видео карта / графичен драйвер, заедно с монитора, определят
възможните стойности за разделителната способност на екрана на
монитора. Можете да изберете желаната разрешителна способност от
Windows® Команден панел с «Свойства на дисплея».
В5:Какво ще стане, ако сбъркам, докато
настройвам монитора чрез екранното меню?
Отг.: П
росто натиснете бутона OK и след
това изберете «Reset» (Възстанови),
за да върнете първоначалните фабрични настройки.
В6:LCD екранът устойчив ли е на издраскване?
Отг.:По принцип се препоръчва повърхността на екрана да не се подлага
на удари и да се пази от остри или
тъпи предмети. Когато боравите
с монитора се уверете, че върху
повърхността на панела не се прилага налягане или сила. Това може да
анулира гаранционните условия.
Отг.: П
репоръчваната честота на опресняване за LCD монитора е 60 Hz. При
наличие на смущения на екрана може
да настроите честотата на 75 Hz, за
да проверите дали смущенията ще
изчезнат.
В3:Какво представляват файловете с
разширения .inf и .icm на CD-ROM?
Как да инсталирам драйверите (.inf и
.icm)?
В7:Как се почиства повърхността на
LCD екрана?
Отг.:За обикновено почистване използвайте чиста, мека кърпа. За по-щателно
27
7. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
почистване, използвайте изопропилов
алкохол. Не използвайте разтворители
като етилов алкохол, етанол, ацетон,
хексан и др.
Отг.: Д
а. Всички LCD монитори на Philips са
напълно съвместими със стандартните
компютри, Mac-ове и работни станции. Може да има нужда от кабелен
адаптер, за да свържете монитора с
Mac система. Свържете се с търговски представител на Philips за повече
информация.
В8: Мога ли да променя настройките на
цветовете на монитора?
Отг.: Д
а, може да промените настройките
на цветовете от екранното меню по
следния начин:
В10: LCD мониторите на Philips поддържат ли Plug-and-Play?
• Натиснете «OK» за извеждане на
екранното меню.
• Натиснете «стрелката надолу», за да
изберете опцията «Color» (Цвят), след
което натиснете «ОК», за да влезете в
настройката на цветовете, където ще
видите трите настройки, показани по-долу.
1. Color Temperature (Цветна
температура); Native, 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K и 11500K. С
настройките до 5000K, панелът
изглежда "топъл, с червено-бял тон",
а при цветна температура от 11500K,
тонирането е "студено, синьо-бяло".
Отг.: Д
а, мониторите са с Plug-and-Play за
Windows 8.1, 7, Vista, XP, NT, Mac OSX и
Linux.
В11: Какво означава фиксиране на изображението, прегаряне, остатъчен образ
или изображение призрак на LCD
панелите?
Отг.:Продължителното непрекъснато показване на неподвижни или статични изображения може да причини «прегаряне» на
екрана, познато също като «остатъчен
образ» или «призрачен образ». «Прегаряне», «остатъчен образ» или изображение
«призрак» е добре познато явление в
технологията на LCD панелите. В повечето случаи «прегарянето», «остатъчният
образ», «призрачният образ» постепенно
изчезва след изключване на захранването
за известно време.
Винаги активирайте скрийнсейвър с
подвижно изображение, когато оставяте
монитора без надзор.
Винаги активирайте програма за периодично обновяване на екрана, ако LCD
монитора ще показва неизменно статично изображение.
2. sRGB: Този стандарт се използва, за да
се гарантира правилната размяна на
цветове между различни устройства
(напр. цифрови камери, монитори,
принтери, скенери и др.)
3. User Define (Потребителски):
Потребителят избира предпочитаната
настройка за цвета като настройва
червеното, зеленото и синьото.
Забележка
Единица за цвета на светлината, която се
излъчва от обект, докато той бива нагряван.
Тази единица се изразява с помощта на
абсолютна скала (градуси Келвин). Пониските температури по Келвин, напр. 2004K
са червени; по-високите, напр. 9300K, са сини.
Неутралната температура е бяла, 6504K.
Предупреждение
Ако не активирате скрийнсейвър или ако
не използвате приложение за периодично
опресняване на екрана, възможно е да
наблюдавате симптоми на «прегаряне», силен
«остатъчен образ» или «образ призрак»,
които не изчезват и не могат да бъдат
поправени. Повредата, описана по-горе, не се
покрива от гаранцията.
В9: Мога ли да свържа моя LCD монитор
към всеки вид компютър, работна
станция или Mac?
28
7. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
В12: Защо моят екран не показва ясен
текст, а буквите са назъбени?
7.3 Въпроси и отговори за
Multiview Отг.:Вашият LCD монитор работи найдобре при резолюция 3440 x 1440 при
60 Hz. За най-добри резултати използвайте тази разделителна способност.
В1:
Защо не мога да активирам PiP или
PbP, когато източниците са DVI и
HDMI?
Отг.: Вижте таблицата по-долу за основния източник и поддържащия втори
източник.
В13: Как да отключа/заключа горещия
клавиш?
Отг.:Натиснете
за 10 секунди за
отключване на горещия клавиш, тогава
на монитора се извежда «Внимание»
за показване статуса отключено/заключено, както е показано на илюстрацията.
Осн.
източник
(xl)
ВЪЗМОЖЕН ПОДИЗТОЧНИК (xl)
Входове VGA DP DVI HDMI
VGA
●
●
●
●
DP
●
●
●
●
DVI
●
●
●
●
HDMI
●
●
●
●
Attention
В2:
Monitor control unlocked
Мога ли да уголемя PiP подпрозореца?
Отг.: Да, има 3 размера, от които можете
да избирате: [Small] (Малък), [Middle]
(Среден), [Large] (Голям). Можете да
натиснете
, за да влезете в екранното меню. Изберете предпочитаната опция [PiP Size] (PiP размер) от
основното меню [PiP / PbP].
Attention
Monitor control locked
В3:
Как да слушам аудио, независимо от
видеото?
Отг.: Обикновено аудио източникът е
свързан с основния източник на картина. Ако искате да промените входа
на аудио източника (например, да
слушате MP3 плейъра независимо от
видео източника), можете да натиснете
, за да влезете в екранното
меню. Изберете предпочитаната опция [Audio Source] (Аудиоизточник)
от основното меню [Audio] (Аудио).
Обърнете внимание, че следващият
път, когато включите компютъра
си, мониторът по подразбиране ще
избере последния използван аудиоизточник. Ако искате да го промените отново, трябва да преминете през
29
7. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси
стъпките за избор на нов предпочитан аудиоизточник, който след това
ще стане режим „по подразбиране”.
 
 
 

30
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Всички права запазени.
Този продукт е произведен и пуснат на пазара от или
от името на Top Victory Investments Ltd. или някой от
филиалите на фирмата. Гаранцията за този продукт
се предоставя от Top Victory Investments Ltd. Philips и
емблемата с щита на Philips Shield Emblem са регистрирани
търговски марки на Koninklijke Philips N.V., използвани под
лиценз.
Техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.
Версия: BDM3470E1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement