Philips HTD3500/12 User's Guide

Philips HTD3500/12 User's Guide
Винаги сме насреща, за да ви помогнем
Регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome
HTD3500
Въпроси?
Свържете
се с Philips
Инструкция за експлоатация
Съдържание
1 Важно
Безопасност
Грижи за продукта
Грижа за околната среда
2 Вашата система за
домашно кино
Основна част
Дистанционно управление
3 Свързване и настройване
Тонколони
Места за свързване
Свързване към телевизор
Свързване на звука от
телевизора и други
устройства
4 Използване на системата
Избор на звук
Дискове
USB устройства
DivX
Настройки за звук,
клипове и снимки
Радио
MP3 плеър
Създаване на MP3 файлове
EasyLink
5 Промяна на настройките
Картина
Звук
Език
Възрастов контрол
Пестене на енергия
Възстановяване на
фабричните настройки
6 Обновяване на софтуеъра 29
3
3
4
5
6
6
6
9
9
10
11
Проверка на версията на
софтуеъра
Обновяване чрез USB
или CD-R
29
29
7 Спецификации на
продукта
31
8 Възможни проблеми
33
9 Бележки
35
35
35
35
Авторски права
Съвместимост
Търговски марки
10 Езиков код
36
13
15
15
15
17
17
19
20
21
21
22
24
24
25
25
26
27
28
BG
2
1 Важно
Прочетете и разберете всички
инструкции преди да използвате
системата за домашно кино.
Ако настъпи повреда в следствие
на неправилно разбиране на
инструкциите, гаранцията ви
няма да важи.
Безопасност
Риск от токов удар или пожар!
• Не излагайте продукта и
аксесоарите на дъжд или вода.
Не поставяйте премети изпълнени
с вода, като вази, близо до
системата. Ако бъдат разлети
течности върху или в системата,
изключете я от контакта
незабавно. Свържете се с
Philips Consumer Care, за да бъде
проверена системата преди да
я използвате отново.
• Никога не поставяйте системата
и аксесоарите близо до открит
огън или други източници на
топлина, включително директна
слънчева светлина.
• Не поставяйте предмети във
вентилационните отвори или
други отвори на системата.
• Където захранващия кабел или
куплунга на уреда се използва
като изключващо устройство,
то трябва да е лесно достъпно.
• Изключете системата от контакта
преди гръмотевични бури.
• Когато изключвате захранващия
кабел, винаги дърпайте щепсела,
а не кабела.
3
BG
Риск от късо съединение или пожар!
• Преди да свържете системата
към контакта, уверете се, че
волтажа съответства на
стойностите отпечатани отзад
или отстрани на продукта.
Никога не свързвайте системата
към контакта ако волтажа се
различава.
Риск от нараняване или повреда на
системата!
• Когато окачвате системата на
стена, използвайте само
осигурената скоба. Окачвайте
скобата на стена, която може да
понесе комбинираното тегло на
системата и скобата. Koninklijke
Philips Electronics N.V. не носи
отговорност при неправилно
монтиране на стена, което
доведе до инцидент, нараняване
или повреда.
• За тонколони с поставки,
използвайте само осигурените
стойки. Прикачете поставките
стабилно към тонколоните.
Разположете сглобените
поставки на плоска, равна
повърхност, която може да
понесе общата тежест на
тонколоната и поставката.
• Не поставяйте системата или
други предмети върху
захранващия кабел или върху
друго електрическо оборудване.
• Ако пренасяте системата при
температури по ниски от 5°C,
разопаковайте продукта и
изчакайте докато температурата
му се изравни със стайната
преди да я свържете към контакта.
• Видима и невидима лазерна
радиация когато е отворена.
Не гледайте лъча.
• Не пипайте оптичните лещи в
отделението за дискове.
•
Части от продукта може да са
направени от стъкло. Пренасяйте
внимателно, за да избегнете
нараняване и повреда.
Риск от прегряване!
• Не поставяйте системата в
затворени пространства. Винаги
оставяйте място от поне 4 инча от
всички страни, за вентилация.
Уверете се, че никакви пердета
или други предмети не покриват
вентилационните отвори на
системата.
Риск от екологично замърсяване!
• Не смесвайте батерии (стари и
нови или карбонови с алкални,...).
• Опасност от взрив ако батериите
са поставени неправилно.
Подменяйте със същия или
еквивалентен тип.
• Махнете батериите ако са
изтощени или ако няма да
използвате дистанционното
продължително време.
• Батериите съдържат химически
вещества, и поради това трябва
да се изхвърлят правилно.
Риск от поглъщане на батериите!
• Продукта/дистанционното може
да съдържат батерии, приличащи
на монета, които могат да бъдат
погълнати. Дръжте батериите
далечот деца по всяко време!
Ако бъдат погълнати, батериите
могат да предизвикат сериозно
нараняване или смърт.
Могат да се получат тежки
вътрешни изгаряния два часа
след поглъщане.
• Ако батериите бъдат погълнати
потърсете незабавно лекарска
помощ.
•
•
Когато зареждате батерии,
винаги пазете от деца нови и
стари батерии. Уверете се, че
отделението за батериите е
напълно безопасно след като
подмените батериите.
Ако отделението не можа да
бъде обезопасено добре, спрете
да използвате продукта.
Пазете от деца и се свържете
с производителя.
Това е уред клас II с двойна изолация,
и няма осигурено заземяване.
Грижа запродукта
•
•
•
•
Не поставяйте предмети
различни от дискове в
отделението за дискове.
Не поставяйте надраскани или
счупени дискове в отделението
за дискове.
Махнете дисковете от
отделението ако няма да
използвате продукта
продължително време.
Използвайте само
микрофибърна кърпа за да
почиствате продукта.
BG
4
Грижа за околната
среда
Вашия продукт е проектиран и
произведен от висококачествени
материали и компоненти,
които могат да се рециклират
и използват отново.
Когато видите този символ с
зачеркната кофа за боклук,
това означава, че продукта покрива
изискванията по Европейска
директива 2002/96/EC.
Моля, информирайте се относно
местните закони за разделни
събиране на електрически и
електрони продукти.
Моля действайте според местните
закони и никога не изхвърляйте
продукта с домакинските си
отпадъци.
Правилното изхвърляне на стария ви
продукт помага за избягването на
евентуални отрицателни
последствия за околната среда
и човешкото здраве.
Продукта ви съдържа батерии,
покриващи Европейска
директива 2006/66/EC, които
не могат да се изхвърлят заедно
с домакинските отпадъци.
5
BG
Моля, информирайте се
относно местните закони за
разделни събиране на батерии,
тъй като правилното изхвърляне
на батериите помага за
избягването на евентуални
отрицателни последствия за
околната среда и човешкото
здраве.
2 Вашата
система за
домашно кино
Поздравления за покупката и
добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от
поддръжката предлагана от Philips,
регистрирайте системата на
www.philips.com/welcome.
Дистанционно
управление
Този раздел включва преглед на
бутоните на дистанционното.
1
2
24
3
Основна част
23
4
5
6
22
21
Отделение за дискове
Дисплей
(Отваряне/Затваряне)
За да отворите или затворите
отделението за дискове,
или за да извадите диска.
(Пускане/пауза)
За пускане, спиране в пауза
или продължаване на
възпроизвеждането
SOURCE
За избор на аудио/видео
източник за системата.
(Standby-On)
Включване на системата
или превключва системата
в стендбай режим.
7
8
20
19
9
18
10
11
12
17
13
16
14
15
BG
6
1
(Standby-On)
Включване или превключване
в стендбай на системата.
Когато EasyLink е включен,
натиснете и задръжте за поне
3 секунди, за да превключите
всички свързани HDMI CEC
съвместими устройства
в стендбай.
(Отваряне/Затваряне)
Натиснете, за да отворите или
затворите отделението за
дискове, или за да извадите
диска.
Бутони за избор на източник
• DISC: Превключване на
дискове за източник. Достъп
или изход от менюто на
диска, когато сте пуснали
диск.
• AUDIO SOURCE: за избор на
аудио вход.
• RADIO: превключване на
FM радио.
• USB: превключване на
USB устройство.
Бутони за навигация
• За навигация в менютата.
• Във видео режим, натиснете
наляво или надясно за да
превъртите бързо напред или
назад; натиснете нагоре или
надолу за бавно превъртане
напред или назад.
• В радио режим, натиснете
наляво или надясно за да
започне автоматично
търсене; натиснете нагоре
или надолу за фино
настройване на радио
честота.
OK
Потвърждаване на въвеждане
или избор.
BACK
За връщане към предишното
въвеждане или избор.
7
•
2
3
4
5
6
7
BG
/
(предишен/следващ)
Преминаване на
предишната или следващата
песен, глава или заглавие
• В радио режим, избор на
запаметена станция
(Mute)
Спиране или пускане отново на
звука.
VOL +/За усилване или намаляне на
силата на звука.
SOUND
Избор на звуков режим.
Цифрови бутони
Избор на предмет за
възпроизвеждане.
ANGLE
Избор на видео сцени записани
под различни ъгли на камерата.
REPEAT / PROGRAM
• Избор или изключване на
режим за повторение.
• В радио режим,
настройване на радио
станция.
REPEAT A-B
Обозначаване на две точки с
рамките на глава или песен за
повторение, или изключване на
режим на повторение.
CREATE MP3/ZOOM
• Достъп до менюто за
създаване на МР3 файлове.
• Увеличение във видео сцена
или снимка. Натискайте
бутоните за навигация
(ляво/дясно), за да изберете
фактор на увеличение.
SCREEN FIT
Наместване на картината
спрямо екрана на телевизора.
SUBTITLE
За избор на език за субтитрите
на филм.
•
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
AUDIO SYNC
• За избор на аудио език или
канал.
• Натиснете и задръжте за
достъп до настройките за
забавяне на звука, след това
натиснете +/-, за да забавите
звука, за да съответства на
картината.
SURR
Избор на сърраунд звук или
стерео звук.
(спиране)
Спиране на възпроизвеждането.
(Пускане/Пауза)
За пускане, спиране в пауза
или продължаване на
възпроизвеждането.
INFO
Достъп до повече функции на
възпроизвеждане по време на
възпроизвеждане от диск или
USB устройство.
SETUP
Достъп или изход от менюто с
настройки.
SLEEP
Превключване на системата за
домашно кино в стендбай
режим след изминаването на
определен период от време.
EasyLink управление
С EasyLink, можете да управлявате
системата и телевизора със
следните бутони на дистанционното
на системата за домашно кино
(погледнете EasyLink).
(Standby-On): Натиснете и
•
задръжте, за да превключите
системата, телевизора и
свързаните устройства в
стендбай режим.
•
(Пускане/пауза):
когато има видео диск в
отделението за дискове,
превключвате телевизора от
стендбай и след това пускате
диска.
BG
8
3 Свързване и
настройване
Този раздел ви помага как да
свържете вашата система към
телевизор и други устройства и
след това да я настроите.
За информация относно
основните свръзки на системата
и аксесоарите, погледнете
Инструкцията за бърза употреба.
Бележка
• Погледнете лепенката с модела отзад или
отдолу на продукта, за идентификация и
захранването.
• Преди да правите или променяте свръзки,
уверете се, че всички устройства са
изключени от контакта.
Тонколони
Разположете, свържете и настройте
тонколоните за най-добрия
сърраунд звук.
Разположение
Разположението на тонколоните
играе важна роля в настройването
на сърраунд звука.
За най-добри резултати, поставете
всички тонколони и суббуфера
както е показано по-долу.
9
BG
Бележка
• Сърраунд звука зависи от фактори като
форма и големина на стаята, тип на
стените и тавана, прозорци и отразяващи
повърхности, и акустиката на тонколоните.
Експериментирайте с положението на
тонколоните, за да откриете оптималното
им място.
Следвайте основните напътствия,
за да разположите тонколоните.
1
Позиция на седене:
Това е центъра на зоната на
слушане.
2
FRONT CENTER (предена
централна) тонколона:
Поставете централната
тонколона директно срещу
позицията за седене, или над
или под телевизора. Уверете се,
че са близо до нивото на ушите,
когато сте седнали.
3
FRONT LEFT (предена лява) и
FRONT RIGHT (предена дясна)
тонколони:
Поставете дясната и лявата
тонколони пред, и на равно
разстояние от централната
тонколона, под формата на
арка, така че да бъдат на едно и
също разстоянието от мястото
за седене. За най-добър ефект,
насочете тонколоните към
мястото на слушане и
разположете тонколоните близо
до нивото на ушите (когато сте
седнали).
4
REAR LEFT (задна лява) и
REAR RIGHT (задна дясна)
тонколони:
Поставете задните сърраунд
тонколони от ляво и от дясно на
мястото за седене, или на една
линия с него или леко зад него.
За най-добър ефект, насочете
тонколоните към мястото на
слушане и разположете
тонколоните малко над нивото
на ушите (когато сте седнали).
5
SUBWOOFER (суббуфер):
Поставете суббуфера поне на
метър от ляво или от дясно на
телевизора. Оставете около
10 см разстояние от стената.
2
Включете телевизора и го
превключете на правилния канал
за системата.
3
Натиснете SETUP на
дистанционното на системата.
4
Изберете [Audio Setup] и
натиснете ОК.
5
Променете следните настройки
и натиснете ОК.
• [Speakers Volume]: задайте
ниво за силата на звука на
всяка тонколона.
• [Speakers Delay]: задайте
време на забавяне за
тонколоните, които са
разположени по-близо до
позицията на слушане, за да
получите еднакво предаване
на звука от всички тонколони.
Места за свързване
Свържете други устройства към
системата за домашно кино.
Отпред
Свързване
Свържете тонколоните и суббуфера
към системата за домашно кино,
както е описано в ръководството
за бърза употреба.
Настройване
1
Настройте тонколоните чрез менюто
за настройване на тонколоните.
1
Свържете тонколоните и
суббуфера към системата за
домашно кино, както е описано
в ръководството за бърза
употреба.
2
(USB)
Аудио, видео или картинен вход
за USB устройство.
MUSIC iLINK
Аудио вход за MP3 плеър.
BG
10
Отзад
1
2
3
4
5
6
7
AC MAINS
Свържете към контакта.
SPEAKERS
Свързване към осигурените
тонколони и суббуфер.
HDMI OUT
За свързване към HDMI вход
на телевизор.
OPTICAL
За свързване към оптичен
аудио изход на телевизора или
цифрово устройство.
VIDEO OUT
За свързване към съставния
видео вход на телевизор.
AUDIO IN-AUX
За свързване към аналогов
аудио изход на телевизор или
аналогово устройство.
ANTENNA FM
Сигнален вход от антена,
кабелна или сателит.
Възможност 1: Свързване към
телевизор с HDMI (ARC)
Най-добро видео качество
Вашата система поддържа HDMI
версия с Audio Return Channel (ARC).
Ако вашия телевизор е HDMI ARC
съвместим, свържете системата за
домашно кино към телевизора чрез
HDMI ARC връзка за лесно и бързо
настройване.
С HDMI ARC, нямате нужда от
допълнителни аудио кабели,
за да слушате звука на телевизора
през системата.
1
Като използвате високо
скоростен HDMI кабел, свържете
HDMI OUT (ARC) конектора на
системата към HDMI ARC
конектора на телевизора.
HDMI ARC конектора на
телевизора може да е обозначен
различно. За повече подробности
за конекторите на телевизора,
погледнете неговата инструкция
за експлоатация.
TV
Свързване към телевизор
Свържете системата към телевизорa,
за да гледате филми. Можете да
слушате звука от телевизионните
програми чрез тонколоните на
системата. Използвайте свръзката
с най-добро качество достъпно за
телевизора и системата.
11
BG
2
На телевизора, включете
HDMI-CEC. За подробности,
погледнете инструкцията на
телевизора.
9 Когато пускате диск на
системата за домашно
кино, картината се пуска
автоматично на телевизора
и звука автоматично се
пуска през системата за
домашно кино.
3
Възможност 2: Свързване към
телевизор с HDMI
Най-добро видео качество
Ако вашия телевизор не е HDMI ARC
съвместим, свържете системата
към телевизора чрез стандартна
HDMI връзка.
При стандартната HDMI връзка
имате нужда от допълнителен
аудио кабел, за да чувате звука от
телевизора през системата
(погледнете 'Свързване на звука от
телевизора и други устройства').
1
9
Ако звука от телевизора не се
чува през системата, настройте
звука ръчно (погледнете
'Настройване на звука за
свързани устройства').
Като използвате високо
скоростен HDMI кабел, свържете
HDMI OUT (ARC) конектора на
системата към HDMI конектора
на телевизора.
HDMI входа на телевизора е
обозначен като HDMI IN.
Когато пускате диск на
системата за домашно
кино, картината се пуска
автоматично на телевизора
и звука автоматично се
пуска през системата за
домашно кино.
3
За да чувате звука от
телевизионите програми
през системата, свържете
допълнителен аудио кабел
(погледнете 'Свързване на
звука от телевизора и други
устройства').
4
Ако звука от телевизора не се
чува през системата, настройте
звука ръчно (погледнете
'Настройване на звука за
свързани устройства').
Бележка
• Ако имате телевизор, който има DVI
конектор, свържете чрез HDMI/DVI
адаптор, за да свържете телевизора.
Възможност 3: свързване към
телевизор със съставен
видео кабел
TV
2
На телевизора, включете
HDMI-CEC. За подробности,
погледнете инструкцията на
телевизора.
Стандартно качество на картината
Ако телевизора ви няма HDMI
конектори, свържете системата
към телевизора, чрез връзка със
съставен видео кабел.
Тази връзка не поддържа HD видео.
Със съставната връзка, имате
нужда от допълнителен аудио кабел,
за да пуснете звука през системата
за домашно кино. (погледнете
'Свързване на звука от телевизора
и други устройства').
BG
12
1
Като използвате съставен видео
кабел, свържете VIDEO OUT
конектора на системата към
съставния видео конектор на
телевизора.
Съставния видео вход може да е
обозначен като AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE или BASEBAND.
TV
2
На телевизора, превключете на
правилния канал за приемане
на видео сигнал.
3
Свържете аудио кабел, за да
чувате звука от телевизора през
системата. (погледнете
'Свързване на звука от
телевизора и други устройства').
На системата за домашно кино,
натиснете SOURCE
неколкократно, за да изберете
правилния вход за звука.
Свързване на звука от
телевизор или други
устройства
Пуснете звука от телевизора или
други устройства през тонколоните
на системата за домашно кино.
Използвайте връзката с най-добро
качество на телевизора, системата за
домашно кино и другите устройства.
Бележка
• Аудио връзките в това ръководство са
само препоръчителни. Можете да
използвате и други връзки.
13
BG
Възможност 1: Свържете звука
чрез цифров оптичен кабел
Най-добро качество на звука
Като използвате оптичен кабел,
свържете OPTICAL конектора на
системата към конектора
OPTICAL OUT на телевизора или
друго устройство.
Цифровия оптичен конектор може
да е означен като SPDIF, SPDIF OUT
или OPTICAL.
TV
Възможност 2: Свържете звука
чрез аналогови аудио кабели
Стандартно качество на звука.
1
Като използвате аналогов аудио
кабел, свържете конекторите
AUX на системата към
конекторите AUDIO OUT на
телевизора или другото
устройство.
VCR
Настройване на звука за
свързани устройства
Когато свържете устройство към
системата, проверете настройките
на звука.
1
На телевизора и другите
устройства, включете HDMI-CEC.
За подробности, погледнете
инструкциите на телевизора и
другите устройства.
2
Изберете 'Amplifier' от менюто
за тонколоните на телевизора.
За подробности, погледнете
инструкцията на телевизора.
3
На системата за домашно кино,
включете System Audio Control,
и след това насочете звука от
свързаните устройства към
правилните конектори на
системата (погледнете 'Пускане
на звука от системата').
Ако свързаното устройство не е
HDMI-CEC съвместимо,
натиснете неколкократно
SOURCE на системата, за да
изберете правилния аудио вход.
BG
14
4 Използвайте
вашата
система
Този раздел ви помага да използвате
вашата система, как да пускате
мултимедия от множество източници.
Преди да започнете
• Проверете дали сте направили
всички необходими свръзки
описани в инструкцията за
бърза употреба и инструкцията
за употреба.
• Включете телевизора на
правилния източни за системата.
Избор на звук
Този раздел ви помага да изберете
идеалния звук за вашите филми
или музика.
•
•
NEWS: чуйте всяка дума с
оптимизация на речта и
чисти гласове.
GAMING: насладете се на
вълнуващи аркадни звуци,
идеални за екшън видео игри
или шумни партита.
Сърраунд звуков режим
Усетете поглъщащо аудио
изживяване със сърраунд
звуковите режим.
1
Натиснете SURR неколкократно,
за да изберете сърраунд режим.
• MULTI-CH: Поглъщащ
5 канален звук за по-добро
усещане от филмите.
• STEREO: дву канален стерео
звук. Идеален за слушане
на музика.
Бележка
• Ако аудио източника е 2.1 канален,
многоканалния режим ще го превръща
в 5-канален стерео звук.
Звуков режим
Избор на предварително зададен
звуков режим, за да паснат на
филма или музиката ви.
1
15
Натиснете SOUND неколкократно,
за да изберете звуков режим.
• MOVIE: насладете се на
звуково изживяване като на
кино, специално подобрено
за филми.
• MUSIC: пресъздайте
оригиналността на записа
на вашата музика, както е
в студио или на концерт.
• ORIGINAL: усетете
оригиналния звук на
филмите и музиката, без да
са добавени звукови ефекти.
BG
Дискове
Системата може да възпроизвежда
множество дискове: DVD, VCD,CD.
Може също да възпроизвежда
дискове, направени у дома,
със снимки и музика.
От какво имате нужда
• Аудио и видео връзка между
вашата система за домашно
кино и телевизора.
• Аудио или видео диск.
Пускане на диск
1
2
Бутон
DISC
Поставете диск в системата.
9 Телевизора се превключва
на правилния канал и
възпроизвеждането на диска
започва автоматично. Ако не
започне, натиснете DISC.
Използвайте бутоните за
възпроизвеждане,
за да контролирате
възпроизвеждането (погледнете
'Бутони за възпрозвеждане').
Бутони за възпроизвеждане
Действие
Бутони за Навигация в менютата.
навигация
OK
Потвърждаване на
въвеждане или избор.
(Play/ Пускане, спиране в пауза
или продължаване на
Pause)
възпроизвеждането.
Спиране на
възпроизвеждането.
/
Преминаване на
предишната или
следващата песен,
глава или файл.
/
Търсене напред или
назад. Натиснете
неколкократно, за да
промените скоростта
на търсене.
Бутони за Завъртане на снимка
навигация по или обратно на
часовниковата стрелка.
(ляво/
дясно)
AUDIO
SYNC
SCREEN
FIT
ZOOM
REPEAT
REPEAT
A-B
Бутон
Бутони за Обръщане на снимка
навигация хоризонтално или
вертикално.
(горе/
долу)
SUBTITLE
Избор на език за
субтитрите за филм.
ANGLE
INFO
Действие
За достъп или изход от
менюто на диска.
Избор на аудио език
или канал.
Наместване на
картината спрямо
екрана на телевизора.
Увеличение на видео
сцена или снимка.
Избор или изключване
на режим за повторение.
Обозначаване на два
момента в рамките на
глава или песен за
повторение, или
изключване на режим
за повторение.
Избор на видео сцени
записани под различен
ъгъл на камерата.
Достъп до допълните
настройки по време на
възпроизвеждането на
музика, филм или
мултимедиен файл.
Показване на менюто за VCD и
SVCD дискове
Пуснете менюто със съдържанието
на VCD и SVCD дискове.
1
2
3
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете ОК.
Изберете [PBC] > [On] и
натиснете ОК.
Бележка
• За да пропуснете менюто със
съдържанието, изберете [Off].
• Когато сте пуснали VCD/SVCD, можете да
натиснете DISC, за да включите или изключите
PBC (контрол на възпроизвеждането).
BG
16
Показване на менюто за MP3/JPEG
Можете да изберете как да се
показва МР3 съдържанието.
USB устройства
1
2
Натиснете
Гледайте снимки, слушайте музика
или гледайте филми запаметени
на USB устройство.
3
Изберете [MP3/JPEG Display] и
натиснете ОК.
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете ОК.
4
Изберете една от възможностите
и натиснете ОК.
• [View Folders]: Показване на
MP3 папките.
• [View Files]: Показване на
MP3 файловете.
Синхронизиране на звука с
картината
Ако картината и звука не са
синхронизирани, можете да
забавите звука, за да пасне на
картината.
1
2
Натиснете
Бележка
• Можете да използвате цифрови
фотоапарати вързани с USB, ако могат да
пускат файловете без да е необходима
специална компютърна програма.
SETUP.
Изберете [Audio Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Audio Sync] и
натиснете OK.
4
Натиснете навигационните
бутони (ляво/дясно),
за да синхронизирате звука
с картината.
5
От какво имате нужда:
• USB устройство, което е
форматирано с FAT файлова
система, и съответства на
класа Mass Storage.
• USB удължителен кабел,
ако USB устройството не пасва
на конектора.
Натиснете OK, за да потвърдите.
Бележка
• Натиснете и задръжте AUDIO SYNC на
дистанционното, за бърз достъп до
менюто за синхронизиране на звука.
Пускане на файлове
1
Свържете USB устройството към
системата.
2
Натиснете USB.
9 Появява се прозорец със
съдържанието.
3
4
Изберете файл и натиснете OK.
Използвайте бутоните за
възпроизвеждане, за да
контролирате възпроизвеждането
(погледнете 'Бутони за
възпроизвеждане').
DivX
Пускайте DivX филми от:
• диск (погледнете 'Дискове');
• USB устройство
(погледнете 'USB устройства').
17
BG
VOD код за DivX
Преди да закупите DivX филм и
да го пуснете на системата,
регистрирайте системата на
www.divx.com като използвате
DivX VOD кода.
1
2
3
Натиснете
SETUP.
Изберете [General Setup] и
натиснете OK .
Изберете [DivX(R) VOD Code] и
натиснете OK .
9 Появява се DivX VOD
регистрационния код за
тази система.
Субтитри
Ако филма ви има субтитри на
няколко език, изберете език за
субтитрите.
1
Докато сте пуснали филма,
натиснете SUBTITLE,
за да изберете език.
Бележка
• Уверете се, че филма и файла на
субтитрите имат еднакви имена. Напр.,
ако файла на филма е с име 'movie.avi',
запишете файла на субтитрите като
'movie.srt' или 'movie.sub'.
• Системата може да възпроизвежда
файлове със субтитри, от следните
формати: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi и
.sami. Тези файлове не се показват в
навигационното меню за файлове.
• Ако субтитрите не се показва правилно,
променете набора от символи.
Набор от символи за
субтитрите
Ако субтитрите не се показват
правилно, променете набора от
символи, който поддържа DivX
субтитри.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете ОК.
3
Изберете [DivX Subtitle] и
натиснете ОК.
4
Изберете набор от символи и
натиснете ОК.
Набор символи Език
[Standard]
Английски, Албански,
Датски, Холандски,
Фински, Френски,
Галски, Немски,
Италиански, Кюрдски
(латински), Норвежки,
Португалски,
Испански, Шведски
и Турски
[Central
Europe]
[Cyrillic]
[Greek]
[Hebrew]
[Chinese
(Simp)]
Албански, Хърватски,
Чешки, Холандски,
Английски, Немски,
Унгарски, Ирландски,
Полски, Румънски,
Словашки, Словенски
и Сръбски.
Български, Белоруски,
Английски,
Македонски,
Молдовски, Руски,
Сръбски и Украински
Гръцки
Иврит
Опростен китайски
BG
18
•
Възможности за звука,
картината и снимките
•
•
Използвайте допълнителни функции
когато пускате музика, филми или
мултимедийни файлове от диск или
USB устройство.
•
Възможности за звука
1
Натиснете INFO неколкократно,
за да сменяте между следните
възможности:
• Показване на информация и
времетраенето на пуснатата
песен.
• [Disc Go To:%c%2d:%2d%C]:
Преминаване на определена
част от диска чрез въвеждане
на времетраене.
• [Track Go To:%c%2d:%2d%C]:
Преминаване на определена
част от песента чрез
въвеждане на времетраене.
• [Select Track:%c%2d%C/%2d]:
Избор на определена песен.
•
•
•
•
•
[Subtitle]: избор на език за
субтитрите за филма.
[Angle]: Избор на различен
ъгъл за гледане.
[TT Time]: преминаване на
определена част от филма,
като въведете времето на
заглавието.
[Ch Time]: преминаване на
определена част от филма,
като въведете времето на
главата.
[Disc Time]: преминаване на
определена част от филма,
като въведете времето на
диска (само за VCD/SVCD
дискове).
[Track Time]: преминаване на
определена част от филма,
като въведете времето на
песента (само за VCD/SVCD
дискове).
[Preview]: Избор на преглед
на съдържанието на диска.
[Repeat]: Избор на режим за
повторение.
[Time Disp.]: Избор на
информацията за часа на
дисплея.
Възможности за картината
1
2
19
Натиснете
INFO.
9 Появява се менюто с
настройки на картината.
Използвайте навигационните
бутони и ОК, за да изберете и
промените:
• [Title]: избор на определено
заглавие.
• [Chapter]: избор на
определена глава.
• [Track]: избор на определена
песен (само за VCD/SVCD
дискове).
• [Audio]: избор на език за
звука на филма.
BG
Възможности за снимки
1
Натиснете INFO.
9 Показват се 12 умалени
картинки.
2
Натиснете / , за да
преминете на предишната или
следващата страница.
3
Натиснете навигационните
бутони и ОК, за да изберете
снимка.
Презентации
Настройване на станции
Докато сте пуснали музика, имате
достъп до забавни функции като
презентации от снимки и музика.
Презентация от снимки
Гледайте презентация на вашите
снимки запаметени на вашия диск
или USB устройство.
1
Свържете FM антената както е
обяснено в ръководството за
бърза употреба.
2
Натиснете RADIO.
9 Ако вече сте настроили
радио станции, ще се пусне
последната слушана от вас
станция.
9 Ако не сте настройвали
станции, на дисплея ще се
появи съобщението “AUTO
INSTALL...PRESS PLAY”.
Натиснете (пускане).
3
Използвайте следните бутони,
за да слушате или сменяте
радио станциите:
1
Изберете снимка от диск или
USB устройство и натиснете
.
2
Натиснете , за да спрете
презентацията.
Музикална презентация
Създайте музикална презентация,
за да пускате музика и снимки
едновременно.
1
2
Изберете песен и натиснете ОК.
Натиснете
(назад), за да се
върнете към папките със снимки.
3
Изберете снимка и натиснете
ОК, за да започне презентацията.
4
Натиснете , за да спрете
презентацията.
5
Натиснете отново, за да
спрете музиката.
Радио
Слушайте радио от системата и
запаметете до 40 радио станции.
От какво имате нужда
• FM антена.
Бутон
Действие
/
Избор на запаметена
радио станция.
Бутони за Търсене на радио
навигация станция.
(наляво/
надясно)
Бутони за Търсене на радио
навигация честота.
(нагоре/
надолу)
Натиснете, за да спрете
инсталирането на
станциите. Натиснете и
задръжте, за да изтриете
запаметената радио
станция.
Бележка
• Не се поддържат AM и цифрово радио.
• Ако няма засечен стерео сигнал,
ще бъдете запитани да инсталирате
радио станциите отново.
• За най-добро приемане, поставете
антената далеч от телевизор или други
източник на излъчване.
BG
20
PROGRAM Ръчно:
1)Натиснете PROGRAM.
2) Натиснете цифровите
бутони, за да избере
номер за запаметяване
на радио станцията.
3) Натиснете ОК, за да
запаметите радио
станцията. 4) Повторете
стъпките по-горе за да
запаметите и други
радио станции.
Автоматично: Натиснете
и задръжте за 3 секунди,
за да преинсталирате
радио станциите.
Слушане на радио
1
2
Натиснете RADIO.
• За да слушате запаметена
станция, натиснете или .
• За да търсите радио станция,
и след това да я слушате,
натиснете бутоните за
навигация (наляво/надясно).
Натиснете +/- (Volume), за да
промените силата на звука.
MP3 плеър
Свържете MP3 плеър, за да пускате
аудио файлове или музика.
От какво имате нужда:
• MP3 плеър.
• 3.5 мм стерео аудио кабел.
21
BG
Пускане на музика
1
Свържете МР3 плеъра както е
обяснено в ръководството за
бърза употреба.
2
Натиснете AUDIO SOURCE
неколкократно докато се появи
MUSIC I-LINK на дисплея.
3
Използвайте бутоните на MP3
плеъра за да изберете и пуснете
аудио файлове или музика.
Създаване на MP3
файлове
Използвайте системата за домашно
кино, за да превърнете аудио
дискове в МР3 файлове.
От какво имате нужда
• аудио диск.
• USB устройство
1
Свържете USB устройство към
device to the home theater.
2
Пуснете аудио диска
(CDDA/HDCD).
3
Натиснете CREATE MP3.
9 Появява се екрана за
създаване на MP3.
4
Натиснете бутоните за
навигация и OK, за да изберете
и промените:
• [Speed]: избор на скорост
на запис.
• [Bitrate]: избор на качеството
на компресиране.
• [Device]: избор на USB
устройството, което ще
използвате за запаметяване
на MP3 файловете.
5
6
Преминете в десния панел и
след това изберете аудио
песните и натиснете OK.
• За да изберете всички песни,
преминете на [Select All] и
натиснете OK.
Изберете [Start] и след това OK,
за да започне MP3
компресирането.
9 Създава се нова папка в USB
устройството, която съдържа
MP3 файловете.
• За да излезете от менюто,
изберете [Exit] и след това
натиснете OK.
Бележки
• Когато се извършва компресирането,
не натискайте бутоните.
• DTS дискове и дискове със защита от
копиране, не могат да се компресират.
• Защитени от запис и защитени с парола
USB устройства, не могат да се използват
за запаметяване на MP3 файлове.
EasyLink
Системата за домашно кино
поддържа Philips EasyLink, която
използва HDMI-CEC протокола.
EasyLink съвместимите устройства,
които са свързани чрез HDMI могат
да се управляват с едно
дистанционно. Philips не гарантира
100% съвместимост с всички
HDMI-CEC устройства.
От какво имате нужда
• HDMI-CEC съвместимо
устройство.
• HDMI връзка между свързаните
устройства.
Включване
1
На телевизора и другите
свързани устройства, включете
HDMI-CEC функциите.
За подробности, погледнете
инструкцията на телевизора и
другите устройства.
2
3
Натиснете
SETUP.
Изберете [Video Setup] и след
това натиснете OK.
4
Изберете [HDMI Setup] >
[EasyLink Setup] > [EasyLink] и
след това натиснете OK.
5
Изберете [On] и след това
натиснете OK.
Управляване на устройства
Управлявайте системата за
домашно кино и другите свързани
HDMI-CEC съвместими устройства
с едно дистанционно.
One-touch play
(пускане с едно докосване)
Ако включите One-touch play,
телевизора автоматично се
превключва на правилния канал,
когато пуснете диск в системата.
One-touch standby
(стендбай с едно докосване)
Когато натиснете и задържите
(Standby) на дистанционното,
системата и всички свързани
HDMI-CEC устройства
(които поддържат стендбай с едно
докосване) преминават в
стендбай режим.
Ако стендбай с едно докосване е
включен на системата, можете да
превключите на стендбай режим с
дистанционното на телевизора или
другите HDMI-CEC устройства.
BG
22
System Audio Control
(аудио контрол на системата)
Когато пуснете устройство,
на което изходния звук е
прехвърлен през системата,
тя автоматично се превключва
на съответния аудио източник.
За да използвате one-touch audio
(звук с едно докосване), включете
System Audio Control и следвайте
инструкциите на телевизора,
за да пренасочите свързаните
устройства към аудио входа на
системата.
Audio Input Mapping
(задаване на аудио вход)
Когато свържете ново устройство
към системата, пренасочете
устройството към аудио входа
(погледнете 'Пускане на звука
от системата').
Пускане на звука от системата
Пуснете звука от свързано
устройство през системата.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [Video Setup] и
след това натиснете OK.
3
Изберете [HDMI Setup] >
[EasyLink Setup] > [System Audio
Control] > [On] и натиснете OK.
• За да пуснете звука от
тонколоните на телевизора,
изберете [Off] и пропуснете
следващите стъпки.
4
Изберете [HDMI Setup] > [EasyLink
Setup] > [Audio Input Mapping] и
натиснете OK.
5
Следвайте инструкциите на
телевизора, за да пренасочите
свързаните устройства към
аудио входа на системата.
23
BG
5 Промяна на
настройките
Този раздел ви помага при смяната
на настройките на системата.
Настройки и формат на
картината
1
2
3
Внимание
• Повечето от настройките на системата
са нагласени за оптимално представяне.
Освен ако нямате причина за промяна
на настройките, ви препоръчваме да
запазите тези настройки.
Бележка
• Не можете да променяте настройките,
които са в сиво.
• За да се върнете на предишното меню,
натиснете
BACK. За да излезете от
менюто, натиснете
SETUP.
Натиснете
SETUP.
Изберете [Video Setup] и
натиснете OK.
Променете следните настройки
и натиснете OK.
• [TV System]: Избор на видео
формат, който се поддържа
от телевизора.
• [TV Display]: Избор на
формат на картината,
който да пасне на екрана
на телевизора.
• [Picture Settings]: Избор на
настройки за цветовете за
видеото на телевизора .
Разделителна способност
на картината
Картина
Променете настройките на
картината, за да паснат на
вашите предпочитания.
Бележка
• Автоматично са избрани най-добрите
настройки на телевизора. Ако промените
настройки, се уверете, че телевизора
поддържа тези нови настройки.
За да се насладите на HD HDMI
видео сигнал, задайте HDMI видео
настройките, които най-добре
пасват на способностите на
телевизора ви.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [Video Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [HDMI Setup] и
натиснете OK.
4
Променете следните настройки
и натиснете OK.
• [Wide Screen Format]:
Настройка за телевизори с
екран в широко форматен
мащаб 16:9.
• [HDMI video]: Избор на
разделителна способност
на изходния видео сигнал от
HDMI.
BG
24
HD картина
Език
Поддържане на HD JPEG картини.
1
2
3
Натиснете
SETUP.
Изберете [Video Setup] и
натиснете OK.
Изберете [HD JPEG] > [On] и
натиснете OK.
Изберете език за главното меню,
звука и субтитрите.
Главно меню
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [General Setup] и
натиснете OK.
Звук
3
Изберете [OSD Language] и
натиснете OK.
Променете настройките на звука, за
да паснат на вашите предпочитания.
4
Изберете език за менюто на
системата и натиснете ОК.
HDMI звук
HDMI звука се превръща
автоматично в двуканален за
тонколоните на телевизора.
Ако не искате звука да се чува през
тонколоните на телевизора,
изключете HDMI звука.
1
2
3
Натиснете
SETUP.
Изберете [Audio Setup] и
натиснете OK.
Изберете [HDMI Audio] > [Off] и
натиснете OK.
Ножен режим
За тихо слушане, се намалява
силата на звука на силните звуци
когато сте пуснали диск. Нощния
режим е достъпен само за Dolby
кодирани DVD и Blu-ray дискове.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [Audio Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Night Mode] > [On] и
натиснете OK.
25
BG
Звук на дискове
1
2
3
4
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете OK.
Изберете [Audio] и натиснете OK.
Изберете език за звука за
дисковете и натиснете ОК.
Бележка
• Ако предпочитания от вас език го няма,
можете да изберете [Other] от списъка и
да въведете 4-цифрения езиков код, който
можете да намерите отзад на упътването
(погледнете 'Езиков код').
• Ако изберете език, който не е достъпен
на диска, системата ще използва този
по подразбиране за диска.
Субтитри на дискове
Парола
1
2
Можете да сложите или да
промените паролата, за да
пускате дискове с ограничения.
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Subtitle] и натиснете
OK.
1
2
4
Изберете език за субтитрите за
дисковете и натиснете ОК.
3
Изберете [Password] и натиснете
OK.
9 Появява се менюто за
промяна на паролата.
4
Следвайте инструкциите на
телевизора, за да зададете или
промените паролата.
• Ако нямате парола или сте
я забравили, въведете 0000.
Натиснете ОК.
Меню на дискове
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете OK.
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Disc Menu] и
натиснете OK.
5
4
Изберете език за менюто на
дисковете и натиснете ОК.
Възрастови граници
Бележка
• Ако предпочитания от вас език го няма,
можете да изберете [Other] от списъка и
да въведете 4-цифрения езиков код, който
можете да намерите отзад на упътването
(погледнете 'Езиков код').
• Ако изберете език, който не е достъпен
на диска, системата ще използва този
по подразбиране за диска.
Възрастов контрол
Ограничете достъпа до дискове.
Някой дискове са записани с
ограничения за възрастта.
Можете да настроите системата
да пуска само дискове с възрастови
ограничения по-ниски от възрастта
на вашето дете.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Parental] и натиснете
OK.
4
Изберете възрастова граница и
натиснете ОК.
• За да се пускат всички
дискове, независимо от
възрастовите ограничения,
изберете ниво 8.
5
Използвайте цифровите бутони,
за да въведете паролата.
BG
26
Заключване на дискове
Таймер за самоизключване
За да ограничете достъпа до
дискове, които не са записани с
ограничения и възрастов контрол,
заключете диска ръчно. Можете да
заключите до 20 диска на системата.
Настройване на таймери, след
изтичането на които, системата се
превключва в стендбай режим.
1
Докато сте пуснали диск,
натиснете SETUP.
2
Изберете [General Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Disc Lock] > [Lock] и
натиснете OK.
9 Появява се съобщение за
въвеждане на пролата.
4
Въведете паролата с цифровите
бутони.
9 Диска е заключен.
• За да пуснете заключен диск,
въведете паролата.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [General Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Sleep Timer] и
натиснете OK.
4
Изберете продължителност на
таймера.
9 Таймера може да се
настрои до максимум
60 минути. Ако таймера е
настроен на [Off], той се
изключва.
5
Натиснете ОК, за да го включите.
9 Системата преминава в
стендбай режим след
определения период от
време.
Пестене на енергия
Пестете енергия, като промените
следните настройки.
Автоматичен стендбай
Когато сте пуснали диск или USB
устройство, системата автоматично
преминава в стендбай режим ако
• е в пауза или спряно положение,
и
• не бъде натиснат бутон в
рамките на 30 минути.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [General Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Auto Standby] > [On] и
натиснете OK.
27
BG
Скрийн сейвър
Системата автоматично преминава
в режим на скрийн сейвър ако.
• е в пауза или спряно положение,
и
• не бъде натиснат бутон в
рамките на 10 минути.
1
2
3
Натиснете
SETUP.
Изберете [General Setup] и
натиснете OK.
Изберете [Screen Saver] > [On] и
натиснете OK.
Дисплей
Променете яркостта на дисплея
на системата.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [General Setup] и
натиснете OK .
3
Изберете [Display Dim] и
натиснете OK.
4
Изберете яркост и натиснете ОК.
Възстановяване на
фабричните настройки
Възстановяване на фабричните
настройки на системата. Не можете
да възстановите само настройките
за възрастовия контрол.
1
2
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете OK.
3
Изберете [Default] и
натиснете OK.
4
Изберете [Reset] и натиснете OK.
BG
28
6 Обновяване
на софтуера
Стъпка 1: Сваляне на
последния софтуер
1
Свържете USB устройство към
компютъра или поставете диск
в компютъра.
2
В търсачката, посетете
www.philips.com/support.
3
Проверяване на
версията на софтуера
В сайта за поддръжка на Philips,
намерете вашия продукт и
намерете Software and drivers.
9 Обновлението на софтуера
е достъпно като zip файл.
4
Запишете zip файла в папка на
USB устройството или диска.
1
2
5
Използвайте архивиращата
програма, за да разархивирате
обновлението на софтуера в
папката.
6
Изключете USB устройството или
извадете диска от компютъра.
За да продължите да имате
най-добрите функции и поддръжка
за системата, редовно обновявайте
софтуера й.
Сравнете версията на настоящия
софтуер с последната версия на
www.philips.com/support.
3
Натиснете
SETUP.
Изберете [Preference Setup] и
натиснете OK.
Изберете [Version Info.] и
натиснете ОК.
9 Показва се версията на
софтуеъра.
Обновяване от USB
устройство или диск
От какво имате нужда
• USB устройство или диск, с поне
75 MB памет. USB устройството
трябва е форматирано в FAT.
Не използвайте USB твърд диск.
• компютър с достъп до интернет.
• архивираща програма, която
поддържа ZIP файлов формат
(напр., WinZip® за Microsoft®
Windows® или Stufflt® за
Macintosh®).
29
BG
Стъпка 2: Обновяване на
софтуера
Внимание
• Ако използвате USB устройство, се уверете,
че няма диска в отделението за дискове и
самото отделение е затворено.
1
Свържете USB устройството или
поставете диска в системата.
2
Вкючете телевизора на правилния
източник за системата.
3
Следвайте инструкциите на
екрана, за да потвърдите
обновяването.
9 Когато обновяването
приключи, системата
автоматично се изключва.
Ако това не стане, изключете
захранващия кабел за
няколко секунди и след това
го свържете отново.
Бележка
• Не изключвайте захранването или не
махайте USB устройството или диска,
докато тече обновяването.
BG
30
7 Спецификации
на продукта
Бележка
Файлов формат
•
•
•
Усилвател
• Спецификациите и дизайна подлежат
на промяна без предизвестие.
•
•
Регионален код
•
Лепенката с модела отзад или
отдолу на системата показва,
кои региони поддържа
Държава
Аудио: .mp3, .wma
Видео: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
Снимки: .jpg, .jpeg
DVD
Европа, Англия
•
Видео
•
Азия, Тайван, Корея
Обща изходна мощност:
300 W RMS (30% THD)
Честотен отговор:
20 Hz ~ 20 kHz / ±3dB
Съотношение сигнал/шум:
> 65 dB (CCIR)/(A-измерено)
Входяща чувствителност:
• AUX: 2V
• Music iLink: 1V
•
Сигнална система:
PAL / NTSC / Multi
HDMI изход: 480i/576i, 480p/576p,
720p, 1080i, 1080p
Латинска Америка
Аудио
Австралия,
Нова Зенландия
Русия, Индия
Китай
Възпроизвеждана мултимедия
•
31
DVD-видео, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL,
CD-R/CD-RW, аудио CD, видео
CD/SVCD, снимкови файлове,
MP3 мултимедия, WMA
мултимедия, DivX мултимедия,
USB устройства.
BG
•
•
•
S/PDIF цифров аудио вход:
• оптичен: TOSLINK
Честота на сампъла:
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
Постоянен bit rate:
• MP3: 32 kbps - 320 kbps
• WMA: 64 kbps - 192 kbps
Радио
•
•
•
Обхват:
• Европа/Русия/Китай:
FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
• Азия/Латинска Америка:
FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
Съотношение сигнал/шум:
FM 50 dB
Честотен отговор:
FM 200 Hz~12.5 kHz / ±6dB
USB
•
•
•
•
Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
Поддържан клас:
USB Mass Storage Class (MSC)
Файлова системата: FAT16, FAT32
Максимална поддържана
памет: < 160GB
Главна част
•
•
•
•
•
Захранване:
• Европа/Китай/Русия/Индия:
220-240V; ~50 Hz
• Латинска Америка/Азия:
110-240V~, 50-60 Hz
Консумация на енергия: 55 W
Консумация на енергия в
стендбай: ≤ 0.5 W
Размери (ШxВxД):
360 x 58 x 325 мм
Тегло: 2.3 кг
Суббуфер
•
•
•
•
•
•
Изходна мощност:
50 W RMS (30% THD)
Импеданс: 4 ohm
Драйвер: 133 mm (5.25”) уфър
Размери (ШxВxД):
160 x 265 x 265 мм
Тегло: 2.50 кг
Дължина на кабела: 3 м
Тонколони
Централна тонколона:
• Изходна мощност:
50 W RMS (30% THD)
• система: 1 x 63.5 мм (2.5”)
с пълен обхват
• импеданс: 4 ohm
• драйвери:
1 x 63.5 мм (2.5”) буфер
• размери (ШxВxД):
84.5 x 89 x 89 мм
• Тегло: 0.27 кг
• Дължина на кабела: 2 м
Предни/задни тонколони:
• Изходна мощност:
4 х 50 W RMS (30% THD)
• импеданс: 4 ohm
• драйвери:
1 x 63.5 мм (2.5”) с пълен обхват
• размери (ШxВxД):
84.5 x 89 х 89 мм
• Тегло (предни): 0.27 кг всяка
• Тегло (задни): 0.27 кг всяка
• Дължина на кабела (предни):
3м
• Дължина на кабела (задни): 7 м
Батерии на дистанционното
•
2 х ААА-R03-1.5V
Лазер
•
•
•
•
Тип: Полупроводников лазер
GаAIAs (CD)
Дължина на вълната: 645 - 665 nm
(DVD), 770 - 800 nm (CD)
Изходна мощност: 6mW (DVD),
7mW (VCD/CD)
Дивергенция на лъча: 60 градуса
BG
32
8 Възможни
проблеми
•
Изчакайте 10 секунди за
автоматично възстановяване
или променете HDMI видео
настройките (погледнете
'Разделителна способност
на картината').
Внимание
• Риск от токов удар.
Не махайте покритието на системата.
За да е валидна гаранцията,
не се опитвайте да поправяте
системата сами. Ако възникне
проблем, проверете следните точки
преди да я занесете на поправка.
Ако проблема продължава,
регистрирайте продукта и получете
помощ на www.philips.com/support.
Главна част
Бутоните на системата не работят
• Изключете системата от контакта
за няколко минути и я включете
отново.
Картина
Няма картина
• Уверете се, че телевизора е
включен на правилния канал
за системата.
Няма картина при HDMI връзка
• Проверете дали HDMI кабела
не е повреден. Подменете с нов
HDMI кабел.
• Ако това се случи когато
променяте HDMI видео
разделителната способност,
превключете на режима по
подразбиране: натиснете ,
за да отворите отделението за
дискове и след това натиснете
304 на дистанционното.
33
BG
Диска не възпроизвежда HD видео
• Уверете се, че диска съдържа
HD видео.
• Уверете се, че телевизора
поддържа HD видео.
• Използвайте HDMI кабел,
за да свържете системата
към телевизора.
Звук
Няма звук от тонколоните на
системата
• Свържете аудио кабела от
системата към телевизора или
други устройства (погледнете
'Свързване на звука от
телевизора и други устройства').
• Възстановете фабричните
настройки на системата
(погледнете 'Възстановяване
на фабричните настройки') и
след това я изключете и включете
отново.
• На системата натиснете SOURCE
неколкократно, за да изберете
правилния аудио вход.
Смущения в звука или ехо
• Когато пуснете звука от
системата през телевизора,
се уверете, че звука на
телевизора е спрян.
Звука и картината не са
синхронизирани
• 1) Натиснете и задръжте AUDIO
SYNC. 2) Използвайте бутоните
+/- в рамките на пет секунди,
за да синхронизирате звука
с картината.
Възпрозивеждане
Диска не може да се пусне
• Почистете диска.
• Уверете се, че системата
поддържа диска (погледнете
'Медийни формати').
• Уверете се, че системата
поддържа регионалния код на
диска (погледнете 'Регионални
кодове').
• За DVD±RW или DVD±R,
се уверете, че диска е
финализиран.
Не могат да се пуснат DivX видео
файлове
• Уверете се, че DivX е кодиран
според профила на системата
с DivX кодираща програма.
• Проверете дали DivX файла
е цял.
'No entry' или 'Х' се появява на
телевизора
• Действието не може да бъде
извършено.
EasyLink функцията не работи
• Уверете се, че системата в
свързана към Philips EasyLink
телевизор и че EasyLink е включен
(погледнете 'EasyLink').
Системата се включва автоматично,
когато се включи телевизора
• Това е нормално за Philips
EasyLink (HDMI-CEC).
За да работи системата
отделно, изключете EasyLink.
DivX субтитрите не се показват
правилно
• Уверете се, че името на файла
на субтитрите е същото като
филма (погледнете 'Субтитри').
• Изберете правилния набор от
символи: 1) Натиснете SETUP.
2) Изберете [Preference Setup] >
[DivX Subtitle]. 3) Изберете
набора, който се поддържа.
4) Натиснете OK.
Неможе да се разчете
съдържанието на USB устройството
• Формата на USB устройството
не е съвместим със системата
за домашно кино.
• Уверете се, че файловата
система на USB устройството
се поддържа от системата за
домашно кино.
BG
34
9 Бележки
®
Този раздел съдържа правни бележки
и такива за търговските марки.
Автроски права
Този продукт има технология за
защита от копиране, която е
защитена от патенти в САЩ и
от други права за интелектуална
собственост на Rovi Corporation.
Повторното сглобяване и
разглобяването са забранени.
Съвместимост
Този продукт отговаря на
изискванията за радио
смущенията на Европейския съюз.
Търговски марки
Произведено с лиценза на Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic и
двойният-D символ за запазени
марки на Dolby Laboratories.
HDMI, и логото HDMI и HD
мултимедийният интерфейс са
запазени марки или регистрирани
такива на HDMI лицензно LLC в
САЩ и/или други държави.
CLASS 1
LASER PRODUCT
35
BG
®
DivX®, DivX Ultra , DivX Certified и
прилежащите им лога са запазени
марки на Rovi Corporation или
представителствата й и се използва
само ако има лиценз.
DivX Ultra® Certified за
възпроизвеждане на DivX® видео с
допълнителни функции и
изключително съдържание.
Относно DIVX VIDEO: DivX® е
цифров видео формат създаден от
DivX, LLC, представителство на Rovi
Corporation. Това е официално
сертифицирано DivX® устройство,
което възпроизвежда DivX филми.
Посетете www.divx.com за повече
информация и софтуерни
инструменти, за да превърнете
вашите файлове в DivX филми.
Относно DIVX VIDEO ON DEMAND:
Това DivX сертифицирано®
устройство трябва да е
регистрирано, за да пускате
DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да генерирате
регистрационния код, намерете
раздела относно DivX VOD в
настройките на устройството.
Посетете vod.divx.com с този код,
за да получите повече информация
за това как приключите процеса по
регистрацията.
10 Езиков код
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Avestan
Aymara
Azerhaijani
Bahasa Melayu
Bashkir
Belarusian
Bengali
Bihari
Bislama
Bokmål, Norwegian
Bosanski
Brezhone
Bulgarian
Burmese
Castellano, Español
Catalàn
Chamorro
Chechen
Chewa; Chichewa;
Nyanja
Chuang; Zhuang
Church Slavic; Slavonic
Chuvash
Corsican
Česky
Dansk
Deutsch
Dzongkha
English
Esperanto
Estonian
Euskara
Eλληνικá
Faroese
Franзais
Frysk
Fijian
Gaelic; Scottish Gaelic
Gallegan
Georgian
Gikuyu; Kikuyu
Guarani
Gujarati
Hausa
Herero
Hindi
Hiri Motu
Hrwatski
Ido
Interlingua (International)
Interlingue
6566
6565
6570
6577
6582
7289
6583
6569
6589
6590
7783
6665
6669
6678
6672
6673
7866
6683
6682
6671
7789
6983
6765
6772
6769
7889
9072
9065
6785
6786
6779
6783
6865
6869
6890
6978
6979
6984
6985
6976
7079
7082
7089
7074
7168
7176
7565
7573
7178
7185
7265
7290
7273
7279
6779
7379
7365
7365
Inupiaq
Irish
Нslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Portuguкs
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Tükçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
BG
36
Център за обслужване на клиенти в България
Телефон:
02 / 491 62 74
цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план
email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg
Спецификациите подлежат на промени без предизвестие
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
HTD3500_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement