Philips HTS6600/12 User's Guide

Philips HTS6600/12 User's Guide
DVD система за
домашно кино
HTS6600
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Основна
информация
ВНИМАНИЕ!
Тази система не съдържа части, които могат
да се поправят от потребителя. Моля,
оставете всички дейности по поддържката
на квалифициран персонал.
-
-
-
-
-
1 SCART кабел
1 аудио кабел (3.5 mm към RCA)
1 FM жична антена
1 AM/MW антена
1 кабел за включване на MP3 (за включване
на преносим аудио плеър)
- 1 кърпа от микрофибър за почистване
- 1 захранващ кабел
- Инструкция за експлоатация
Предпазни мерки свързани с Допълнително устройство
за прикачане на GoGear/iPod
инсталирането.
Откриване на подходящо място
- Поставете устройството на плоска, твърда
и стабилна повърхност. Не поставяйте
устройството на килима.
- Не поставяйте устройството върху друго
оборудване, което може да го загрее
(например приемник или усилвател).
- Не поставяйте нищо под устройството
(например дискове, списания).
- Поставете устройството близо до контакт
и където захранващия кабел ще е лесно
достъпен.
Място за вентилация
- Поставете апарата на място с нормална
вентилация, за да предотвратите вътрешно
прегряване. Оставете поне 10 см (4.0”)
пространство отзад и отгоре на устройството
и 5 см (2.0”) отляво и отдясно, за да
предотвратите прегряване.
Пазете от високи температури, влага, вода
и прах
- Апаратът трябва да се пази от поливане или
изпръскване.
- Не поставяйте никакви опасни източници
върху апарата (например предмети пълни с
течности, запалени свещи).
Добавени аксесоари
- 1 суббуфер
- 2 Ambisound тонколони
- 2 скоби за монтиране на тонколоните към
стената
- 1 скоба за монтиране на устройството към
стената
- 1 дистанционно управление с батерии
Това е допълнителна характеристика. Мястото
за прикачане е достъпно само в определени
страни.
Относно рециклирането
Тези инструкции за експлоатация са отпечатани
върху хартия, която не замърсява околната
среда. Електроната екипировка се състои от
голям брой материали, които могат да бъдат
рециклирани. Ако изхвърляте старо оборудване,
моля занесете го до пункт за рециклиране. Моля
съобразявайте се с местните закони отнасящи
се до изхвърлянето на опаковачен материал,
изтощени батерии и старо оборудване.
Главно устройство
погледнато отляво
погледнато отпред
1. Гнездо DOCK
- за вк лючване н а д о пъл н ител н о
устройство за прикачане на GoGear/
iPod (допълнителна характеристика
- достъпна в определени страни).
7. u
- Диск: пуска/спира в пауза
възпроизвеждането
- Радио: стартира автоматичната радио
инсталация, при инсталиране за първи
път.
2. Гнездо за USB
- за включване на USB flash устройство
или четец на USB карти с памет.
8. x
3. Гнездо MP3 LINE-IN
- вход за включване към гнездото
за изход към слушалки на вашия
преносим аудио плеър.
4. IR (инфрачервен) сензор
- насочете дистанционното управление
към този сензор
5. 1
6. Z
- за включване на устройството или за
изключване на нормален стендбай
режим.
- натиснете и задръжте, за да преминете
към стендбай режим с ниска консумация
на енергия.
- излиза от дадено действие.
- Диск: спира възпроизвеждането.
- Радио: натиснете и задръжте този
бутон, за да изтриете пуснатата в
момента предварително зададена
радио станция.
9. VOL + - за нагласяне силата на звукка.
10. SOURCE (Източник)
- за избор на съответния включен
източник: DISC (диск), DOCK, MP3
LINE-IN, RADIO FM, RADIO AM/MW,
TV1, TV2, AUX1, AUX2 или DIGITAL
IN.
11. Дисплей на панела
12. Отделение за дискове
- от ва ря / з ат ва ря отд ел е н и ето з а
дискове.
Дистанционно
управление
1. 1
- за включване на устройството или за
изключване на нормален стендбай
режим.
- натиснете и задръжте, за да изключите
към стендбай режим с ниска консумация
на енергия.
2. Бутон за избор на източник
DISC/USB:
превключва между режими за диск и USB.
DOCK:
превключва на GoGear/iPod, който е включен
към устройството за включване.
RADIO:
превключва между FM и AM/MW честота.
AUX/DI:
превключва между AUX1, AUX2 и DIGITAL IN
режим на външен източник.
MP3 LINE IN:
превключва на аудио устройството, което е
свързано към гнездото MP3 LINE IN.
TV:
превключва между режими TV1 и TV2. Звукът
от телевизора ще преминава през тонколоните
на системата.
3. OPEN/CLOSE Z
- от ва ря / з ат ва ря отд ел е н и ето з а
дискове.
4. AUDIO SYNC (аудио синхронизация)
- настройва времетраене за забавяне
на изходния звук ако видео
възпроизвеждането е по-бавно от
изходния звук.
5. SETUP
- за влизане или изход от менюто с
настройките на системата.
6. DISPLAY
- показва настоящето състояние на
системата или информация за диска.
7. PLAY/PAUSE u
DISC:
стартира/спира в пауза възпроизвеждането.
RADIO:
стартира автоматичната радио инсталация, при
инсталиране за първи път.
8. STOP x
- за излизане от дадено действие.
DISC:
спира възпроизвеждането.
RADIO:
натиснете и задръжте този бутон, за да
изтриете пуснатата в момента настроена радио
станция.
9. SOUND
- за избор на предварително зададен
звуков ефект.
10. TV VOL + - за нагласяне на силата на звука на
телевизора
11. REPEAT/SHUFFLE
- за избор на различни режими на
повторение или разбъркано пускане;
за изключване на режим на повторение
или разбъркано пускане.
12. AUDIO
DISC:
за избор на аудио език/канал.
RADIO:
за превключване между FM стерео и моно
режим.
13. ZOOM
- за увеличаване или намаляване на
картината на телевизора.
14. DISC MENU
- за DVD, за влизане или изход от менюто
със съдържанието на диска.
- за VCD/SVCD, в режим “спрян” за
влизане в систематизираното меню; по
време на възпроизвеждане за включване
и изключване на режима PBC.
15. ОК
- за потвърждаване на въвеждане или
избор.
16. Бутони със стрелки
DISC:
за избор на посока на движение в менюто.
RADIO:
натиснете нагоре или надолу, за да настроите
радио честотата.
RADIO:
натиснете наляво или надясно, за да започне
автоматичното търсене.
17. TITLE O
- за DVD, за връщане към предното
меню.
- само за VCD версия 2.0;
По време на възпроизвеждането,
показва меню със заглавията на диска
или се връща към главното меню.
18. PREV/REW `m, NEXT/FFW M`
DISC:
за пропускане на предишното или следващото
заглавие/глава/песен.
DISC:
натиснете и задръжте този бутон за бързо
търсене напред или назад.
RADIO:
за избор на настроена радио станция.
19. MUTE
- за изключване или включване отново
на звука.
20. TREBLE/BASS
- за превключване между режими
Treble и Bass. Веднага след като сте
превключили, нагласете контрола на
звука, за да промените настройките на
нивото.
21. VOL + - за нагласяне на силата на звука.
22. AMBISOUND
- за превключване на режма за сърраунд
звука между Auto (автоматичен), MultiChannel (многоканален) и Stereo
(стерео).
23. Цифрови бутони 0-9
- за въвеждане на номер на песен/
заглавие от диск.
- за въвеждане на номер на настроена
радио станция.
24. SELECT/PROGRAM
DISC:
за стартиране на програмирането.
RADIO:
натиснете и задръжте този бутон, за да започне
автоматичното/ръчното програмиране на радио
станции.
25. SUBTITLE
- за избор на език на субтитрите от
DVD.
26. ANGLE
- за избор на различен ъгъл на гледане
на DVD фимл (ако е възможно).
Употреба на
дистанционото управление
1. Отворете отделението за батериите.
2. Пъхнете двете батерии тип R03 или ААА,
като следвате отбелязването вътре (+ -) в
отделението.
3. Затворете капачето.
4. Насочете дистанционото управление точно
към дистанциония сензор (iR) на предния
панел.
5. Изберете източника, който искате да
контролирате, като натиснете бутона DISC/
USB, DOCK, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN
или TV на дистанционото управление.
6. След това изберете желаната функция
(например `m, M`).
ВНИМАНИЕ!
- Махайте батериите, ако са изтощени или
ако дистанционото управление не използвано
за дълъг период от време.
- Не комбинирайте батерии (стари и нови или
карбонови и алкални, т.н.).
- Батериите съдържат химически субстанции
и трябва да бъдат изхвърляни правилно.
Основни вързки
Стъпка 1: Поставяне на
тонколоните
Системата за домашно кино на Philips се
инсталира лесно. Въпреки това, правилното
поставяне на системата е от голямо значение, за
да се осигури оптимално изживяване от звука.
Преди да започнете ...
Ако искате да закачите тонколоните на стената,
погледнете “Незадължителни връзки - Окачване
на тонколоните на стената”.
1. Поставете тонколоните на нивото на ушите
за нормално слушане, на равно разстояние
от телевизора и ги насочете точно напред
към мястото където искате да се чува
звука.
2. Поставете суббуфера в ъгъла на стаята. Ако
това не е възможно, разположете го поне на
един метър от телевизора.
Полезни съвети:
- Диаграмата за поставяне на системата
тук е само примерна, така че системата да
се представи най-добре. Може да откриете и
други възможности за разположение, които са
по-подходящи за разположението на вашата
стая, така че да ви осигури наслаждаване на
изживяването от звука.
- За да предотвратите магнитни смущения,
никога не поставяйте предните тонколони
твърде близо до телевизора.
- Никога не поставяйте тонколоните под
ъгъл, който ще намали представянето на
системата.
- На настройки на тонколоните, погледнете
“Начало - Настройване на тонколоните”.
Възможност 1: Употреба на гнездото
SCART
Стъпка 2: Свързване към
телевизор
Тази връзка позволява да гледате видео
възпроизвеждането от тази система. Само
трябва да изберете една от възможностите
изброени по-долу, за да направите видео
връзката.
- За стандартен телевизор, следвайте
възможност 1.
- За HDMI телевизор, следвайте възможност 2.
- За телевизор с непрекъснато търсене,
следвайте възможност 3.
Преди за започнете ...
Премахнете задният капак на главната част като
натиснете надолу горната част на капака.
- Използвайте SCART кабела, за да свържете
гнездото SCART OUT (TV1) на главната
част към съответното SCART гнездо на
телевизора.
Полезен съвет:
- За да чувате звука на телевизионите
програми през тази система за домашно кино,
натиснете бутона TV на дистанционото
управление, за да изберете ‘TV1’.
Възможност 2: Свързване към HDMI
съвместим телевизор
HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока
разделителна способност) е цифров интерфейс,
който позволява чисто цифрово видео предаване
без да се губи от качеството на картината.
Полезен съвет:
- Много е важно да свържете главната част
директно към телевизора, за да се насладите
на оптимално качество на видео сигнала.
1. Използвайте HDMI кабел (не е осигурен), за
да свържете HDMI OUT на главната част към
HDMI IN на HDMI съвместимото устройство
(например HDMI телевизор, HDCP съставен
DVI телевизор).
2. След като сте приключили необходимите
свръзки, инсталирането и настройването,
погледнете ‘Страница за настройване на
звука и страница за настройване на видеото’,
за оптимални настройки на HDMI звука и
видео.
Полезен съвет:
- HDMI е съвместим с някой DVI устройства,
посредством употребата на подходящ
адаптор.
Възможност 3: Свързване към
телевизор с непрекъснато търсене
или съставен видео вход
Качеството на видеото с непрекъснато търсене
е достъпно само ако използвате Y Pb Pr свръзка
и телевизор с непрекъснато търсене. Това
осигурява изключително качество на картината
когато гледате DVD филми.
1. Използвайте съставни видео кабели (червен/
син/зелен - не са осигурени), за да свържете
COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) гнездата
на главната част към съответните гнезда за
съставен видео вход (или означени с Y Pb/Cb
Pr/Cr или YUV) на телевизора.
2. Ако вашия телевизор приема непрекъснати
сигнали, продължете с глава “Начало Настройване на функцията непрекъснато
търсене”, за подробности относно настройките
на функцията за непрекъснато търсене.
3. За да чувате звука на телевизионите
канали през тази система, използвайте
осигурения аудио кабел, за да свържете TV
AUDIO IN (TV2) към гнездата AUDIO OUT на
телевизора.
Полезни съвети:
- Аудио връзката не е задължителна ако
главната част е свързана към вашия
телевизор посредством SCART свръзка.
- За да чувате звука на телевизоините
програми през тази система за домашно кино,
натиснете бутона TV на дистанционото
управление, за да изберете ‘TV2’, като
източника на звук, който искате да
слушате.
Лява тонколона
Уверете се, че тази част е напълно
включена в гнездото.
Стъпка 3: Свързване на
тонколоните към суббуфера
- Свържете тонколоните към съответните
гнезда за всяка една в задната част на
суббуфера.
Полезни съвети:
- За да избегнете нежелан шум, никога не
поставяйте тонколоните твърде близо до
главната част, адаптора за тока, телевизора
или всякакви други източници на излъчване.
- За да изключите тонколоните, натиснете
надолу щипката преди да издърпате кабела.
10
Дясна тонколона
Стъпка 4: Свързване на FM
и АМ/MW антените
1. Свържете осигурената AM/MW антена
към AM/MW гнездото. Поставете AM/MW
антената на рафт, или я прикрепете към
поставка или стена.
2. Свържете осигурената FM антена към FM
75
гнездото. Удължете FM натената и
прикрепете края й към стената.
За по-добро приемане на FM стерео сигнала,
свържете външна FM натена (не е осигурена).
Полезни съвети:
- Нагласете позицията на антените, за
оптимално приемане.
- Сложете антените възможно най-далеч от
вашия телевизор, VCR или друг източник на
излъчване, за да избегнете всякакво нежелано
смущение.
11
Стъпка 5: Свързване на
суббуфера към главната
част
- Свържете кабела от гнездото TO MAIN UNIT
на суббуфера към гнездото TO SUBWOOFER
в задната част на главната част.
Стъпка 6: Свързване на
захранващият кабел
След като сте свързали всичко както трябва,
свържете захранващият кабел в контакта.
Индикатора за режим стендбай на главната
част светва.
Полезни съвети:
- Погледнете табелката с типа на продукта,
която се намира отзад или отдолу, за
индентификация и силата на захранването.
- Преди да правите или променяте някакви
свръзки, уверете се, че всички устройства
са изключени от захранването.
12
Незадължителни
свръзки
Свързване на кабелна
телевизия/сателитен
приемник и рекордер/VCR
Това устройство поддържа аналогова и цифрова
аудио свръзка. Можете да свържете аудио изхода
на аудио/видео устройство (няпример DVD
рекордер, VCR, кабелна/сателитна телевизия)
към тази система за домашно кино, за да се
насладите на способностите на многоканалния
сърраунд звук.
Бележка:
Горната картинка е само пример за подобна
свързка. Тя може да се различава в зависимост
от свързаното устройство.
1. Запазете съществуващите свръзки между
вашия телевизор и другите устройства.
2. Използвайте SCART кабела, за да свържете
това устройство към вашия телевизор.
- Ако вашия телевизор няма места
за свързване на SCART к абела,
погледнете ‘Стъпка 2: Свързване към
телевизор’, за други възможности за
свързване на видео сигнала.
3. Използвайте аудио кабел (червен/бял - не е
осигурен), за да свържете гнездата AUDIO IN
AUX1 или AUX2 на суббуфера към гнездата
AUDIO OUT на кабелната/сателитната
телевизия и рекордера/VCR.
- Друга възможност е да използвате
коаксиален кабел (не е осигурен), за
да свържете гнездото COAXIAL DIGITAL
IN на суббуфера към изходното гнездо
за коаксиален кабел на свързаното
устройство. Това осигурява по-добро
аудио предаване.
Полезен съвет:
- Обърнете се към инструкцията за
експлоатация на свързаното устройство
относно друго възможности за свързване.
13
Окачване на главната част
на стената
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран персонал може да
направи това. Никога не го правете сами,
за да избегнете неочаквана повреда на
оборудването или нараняване на хора.
5. Използвайте винтовете (не са осигурени), за
да закрепите скобите към стената.
6. З а к ач ет е гл а в н ат а ч а с т т оч н о к ъ м
закрепените скоби, като плъзнете копчетата
през заключващите дупки на скобите и
фиксирате в тази позиция.
Бележка:
Philips не поема никаква отговорност
за инциденти или повреди в резултат
на неправилно монтиране или окачване,
неправилна употреба или злоупотреба, или
природни бедствия.
Преди да започнете ...
Уверете се, че всички кабели са свързани към
задния панел преди да окачите главната част.
1. Натиснете надолу задния капак отгоре.
2. Вдигнете задния капак навън, за да го
откачите от главната част.
3. Отхлабете винтовете от поставката и
премахнете поставката от главната част.
4. З а д р ъ ж т е н е п од в и ж н о о с и г у р е н и т е
скоби и отбележете дупките на стената
предназначени за винтовете. Порбийте
дупки и пъхнете дюбелите (не са осигурени)
в дупките.
14
Окачване на тонколоните
на стената
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран персонал може да
направи това. Никога не го правете сами,
за да избегнете неочаквана повреда на
оборудването или нараняване на хора.
1. Закрепете осигурените скоби в задната част
на тонколоната и използвайте винтовете, за
да ги подсигурите.
2. Отхлабете винта от долната страна на
тонколоната и премахнете поставката.
3. Пробийте дупки в стената където трябва
да се закачат тонколоните. Монтирайте
дюбелите и винтовете (не са осигурени) на
стената.
4. Закачете тонколоните точно върху винтовете,
като ги приплъзнете през заключващите
дупки на скобите и ги заключете в тази
позиция.
15
Начало
1. В режим за дискове, натиснете SETUP на
дистанционото управление.
- появява се менюто {General Setup
Page}.
Откриване на канала, на
който да гледате
1. Натиснете бутона SOURCE на главната
част докато на дисплея на панела не се
появи ‘DISC SOURCE’ (или DISC/USB на
дистанционото управление).
2. Включете телевизора и го пуснете на
правилния канал за приемане на видео
сигнал.
- Можете да включите на най-ниските
канали на вашия телевизор, след това
натиснете бутона за смяна на канала
на дистанционото управление на
телевизора докато видите канала за
приемане на видео сигнал.
- Можете да натиснете бутона
неколкократно на дистанционото
управление на телевизора.
- Обикновенно тези канали са между
първите и последните канали и може
да се наричат FRONT, A/V IN, VIDEO.
- Погледнете инструкцията за експлоатация
на телевизора за това как да изберете
правлният вход на вашия телевизор.
Преди да започнете ...
Когато завършите свръзките и включите тази
система в режим ‘DISC SOURCE’ за първи път,
трябва да видите съобщение за настройване на
тонколоните на телевизора.
2. Натиснете бутона със стрелката надолу, за
да изберете {Ambisound Setup} и натиснете
бутона със стрелката надясно, за да
изберете.
3. Изберете {Room Acoustics} и натиснете
бутона със стрелката надясно.
4. Изберете състояние на стаята и натиснете
ОК, за да потвърдите.
- {Hard}(твърд) за бетонни или дървени
стени.
- {Soft}(мек) за пердета или отворена
заобикаляща среда.
5. Изберете {Speaker Distance} и натиснете
бутона със стрелката надясно.
Препоръчително е да направите няколко основни
настройки, за да оптимизирате представянето на
системата. Погледнете следващите страници за
повече информация.
Настройване на тонколоните
Тонколоните имат три параметъра, които могат
да се настроят: акустика в стаята, разстояние
между тонколоните и местоположението за
слушане. Променете настройките на тонколните
според разположението и обстановката на
стаята ви.
16
6. Изберете разстоянието между двете
т о н к о л о н и и н а т и с н ет е О К , з а д а
потвърдите.
- {Near}(близо) за разстояние по-малко
от 1.2 метра (3.9 фута).
- {Default (по подразбиране) за разстояние
между 1.2 метра и 2.0 метра (3.9~6.5
фута).
- {Far}(отдалечен) за разстояние повече
от 2.0 метра (6.5 фута).
9. Настройките за тонк ол оните сега за
завършени, натиснете SETUP, за да излезете
от менюто.
Избор на настройките за
езика
Възможностите за език са различни, взависимост
от вашата държава или регион. Може да не
отговаря на картинките показани в инструкцията
за експлоатация.
Език на екрана (OSD)
7. Изберете {Listening Position} и натиснете
бутона със стрелката надясно.
OSD езика на тази система остава такъв
какъвто го настроите, независимо от промените
направени на езика на DVD диск.
1. В режим за дискове, натиснете SETUP на
дистанционото управление.
- Появява се {General Setup Page}.
2. Избрете {OSD Language} в менюто и
натиснете бутона със стрелката надясно.
8. Изберете разстоянието между позицията за
слушане и тонколоните, след това натиснете
ОК, за да потвърдите
- {Near}(близо) за разстояние по-малко
от 2.0 метра (6.5 фута).
- { D e f a u l t } ( п о п од р а з б и р а н е ) з а
разстояние между 2.0 метра и 3.0 метра
(6.5~9.8 фута).
- {Far}(отдалечен) за разстояние повече
от 3.0 метра (9.8 фута).
3. Изберете език и натиснете ОК, за да
потвърдите.
Език на звука, субтитрите и менюто
при възпроизвеждане на DVD
Можете да изберете предпочитаните от вас
настройки на езика при възпроизвеждане на
DVD. Ако избрания език е записан на DVD
диска, тази система автоматично пуска диска
на този език. В противен случай, ще се използва
предварително зададения език на диска.
1. Натиснете x два пъти, за да спрете
възпроизвеждането (ако има такова), след
това натиснете SETUP.
2. Натиснете бутона със стрелката надясно, за
да изберете {Preference Page}.
17
Настройване на дисплея на
телевизора
3. Изберете една от възможностите по-долу и
натиснете бутона със стрелката надясно.
Задайте режим на дисплея на тази система
взависимост от вида на свързания телевизор.
Формата, който изберете трябва да е достъпен
на диска. Ако не е, настройките за дисплея на
телевизора, няма да променят картината по
време на възпроизвеждането.
1. В режим за дискове, натиснете SETUP на
дистанционото управление.
2. Натиснете бутона със стрелката надясно
неколкократно, за да изберете {Video Setup
Page}.
3. Избрете {TV Display} в менюто и натиснете
бутона със стрелката надясно.
{Audio}
За избор на предпочитания език на звука при
възпроизвеждане на DVD.
{Subtitle}
За избор на предпочитания език на субтитрите
при възпроизвеждане на DVD.
{Disc Menu}(меню на диска)
За избор на предпочитания език на менюто на
диска при възпроизвеждане на DVD.
4. Изберете език и натиснете ОК, за да
потвърдите.
Ако езика, който искате, не е в списъка,
тогава изберете {Others}, след, което използвайте
цифровите бутони (0-9) на дистанционото
управление, за да въведете четири цифрения
езиков код ‘ХХХХ’ (погледнете последната
страница) и натиснете ОК, за да потвърдите.
{4:3 Pan Scan}
Изберете този, ако телевизора ви е нормален
и искате двете страни на картината да бъде
изрязана или форматирана по екрана на
телевизора.
5. Повторете стъпки 3-4 за други настройки.
Полезни съвети:
- По време на възпроизвеждането на
DVD, можете да смените езика на звука и
субтитрите, като натиснете бутоните AUDIO и SUBTITLE на дистанционото управление.
Независимо от това, предварителните
настройки тук направени от вас, няма да се
променят.
- За някои DVD, езика на субтитрите/звука/
менюто могат да се сменят само посредством
менюто на DVD диска.
{4:3 Letter Box}
Изберете този, ако телевизора ви е нормален.
В този случай, на екрана на телевизора ще се
покаже широкоекранна картина с черни ленти
отгоре и отдолу.
{16:9}
Изберете този, ако имате широкоекранен
телевизор.
4. Изберете една от възможностите и натиснете
ОК, за да потвърдите.
18
Настройване на функцията
непрекъснато търсене
(само за телевизори с непрекъснато търсене)
Непрекъснатото търсене показва два пъти
номера на кадрите за секунда, което не прави
кръстосаното търсене (обичайна нормална
телевизионна система). С почити два пъти
повече линии, непрекъснатото сканиране
предлага по-висока разделителна способност
на картината и по-добро качество.
Преди да започнете ...
Уверете се, че сте свързали тази система към
телевизор с непрекъснато сканиране използващ
YPbPr връзка (погледнете ‘Възможност 3:
Свързване към телевизор с непрекъснато
търсене или съставен видео вход’).
1. Включете телевизора на правилния канал за
гледане на тази система.
- Уверете се, че режима за непрекъснато
търсене на телевзиора е изключен (или
е на кръстосан режим). Погледнете
инструкцията за експлоатация на
телевизора.
2. Включете системата и натиснете DISC/USB
на дистанционото управление.
3. Натиснете SETUP на дистанционото
управление.
4. Натиснете бутона със стрелката надясно
неколкократно, за да изберете {Video Setup
Page}.
7. Прочетете обяснителното съобщение на
телевизора и потвърдете действието си
като изберете
в менюто и натиснете
ОК.
В този момент на екрана на телевизора няма
да има картина докато не включите режима за
непрекъснато търсене на телевизора.
8. Включете режима за непрекъснато търсене
на телевизора, погледнете инструкцията за
експлоатация на телевизора.
- на телевизора ще се появи
съобщение.
9. Потвърдете действието си като изберете
в менюто и натиснете ОК.
- Настройването е завършено и можете
да започнете да се наслаждавате на
картина с високо качество.
Ако5 не се появи картина
1. Натиснете OPEN/CLOSE Z.
2. Натиснете бутона със стрелката наляво на
дистанционото управление.
3. Натиснете AUDIO на дистанционото
управление.
Полезни съвети:
- Ако се появи празен/разстроен екран,
изчакайте 15 секунди за автоматично
възстановяване.
- Има някой телевизори с непрекъснато
т ъ р с е н е , к о и то н е с а съ вм е с т и м и
с тази система, като по този начин се
получава неестествена картина, когато
възпроизвеждате DVD видео диск в режим
на непрекъснато търсене. В този случай,
изключете функцията за непрекъснато
търсене на тази система и вашия
телевизор.
5. Отидете на {Component} > {YUV} в менюто
и натиснете ОК, за да потвърдите.
6. Отидете на {Progressive} > {On} в менюто
и натиснете ОК, за да потвърдите.
19
Смяна на различен източник
за възпроизвеждане
- Натиснете бутона SOURCE на главната част
неколкократно, за да изберете:
DISC SOURCE g DOCK g MP3 LINE-IN g RADIO
FM g RADIO AM/MW g TV1 g TV2 g AUX1 g
AUX2 g DIGITAL IN g DISC SOURCE ...
Превключване на стендбай режим с
ниска консумация на енергия
- Натиснете и задръжте 1.
- Яркостта на светлиния индикатор на
главната част се замъглява.
Действия с дискове
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат
ИЛИ
- Натиснете DISC/USB, DOCK, RADIO, AUX/
DI, MP3 LINE-IN или TV на дистанционото
управление.
- натиснете DISC/USB, за да превключите
между режими за диск и USB(ако има
свързано USB).
- натиснете DOCK, за да превключите
на GoGear/iPod, който е включен
към устройството за вк лючване
(допълнителна характеристика).
- натиснете RADIO, за да превключите
между FM и AM/MW радио честота.
- натиснете AUX/DI, за да превключите на
аудио устройство, което е свързано към
AUX1, AUX2 или DIGITAL IN гнездата на
суббуфера.
- н ат и с н ете M P 3 L I N E I N , з а д а
превключите на аудио устройството,
което е свързано към гнездото MP3
LINE IN на системата.
- натиснете TV, за да превключите на
звуковия изход на телевизора, който е
свързан посредством SCART (TV1) или
TV AUDIO IN (TV2).
Вашата система за домашно кино
възпроизвежда:
-
-
-
-
DVD дискове (DVD)
Видео дискове (VCD)
Супер видео дискове (SVCD)
Затворени DVD записващи и презаписващи
дискове (DVD-R, DVD-RW)
- Аудио компакт дискове (CD)
- MP3/Windows Media аудио дискове, файлове
с картинки (Kodak,JPEG) на CD-R(W).
- ISO 9660
- поддържана разделителна способност
на JPEG до 3072 x 2048
- поддържани честоти: 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz
- поддържани bit-rates 32 ~ 256 (kbps),
преходни bit-rates (средоно 128 kbps)
- DivX файлове на CD-R(W)/DVD+R(W):
- DivX 3/4/5/6, DivX Ultra
20
Регионални кодове за DVD дискове
DVD дисковете и плеърите са проектирани с
регионални ограничения. Преди да пуснете диск,
уверете се, че диска е от същия регион откъдето
е плеъра. Регионалният код за тази система е
отбелязан в задната част на панела.
Бележки:
- Ако забраняващата икона (* или Х) се появи
на телевизора, когато натиснете бутон,
това означава, че функцията не е достъпна
на пуснатия в момента диск или по това
време.
- Никога не слагайте предмети различни от
диск в отделението за дискове. Ако направите
това, може да причините повреда в плеъра
на дискове.
Основни контролни действия
при възпроизвеждане
Спиране в пауза на възпроизвеждането
- По време на възпроизвеждането, натиснете
u.
- Докато е в режим на пауза, можете
да натиснете бутоните със стрелките
наляво/надясно неколкократно, за
да видите предната или следващата
спряна в пауза картина (само при
възпроизвеждане на видео).
- За
да
пуснете
отново
възпроизвеждането, натиснете u
отново.
Избор на друга песен/глава
Възпроизвеждане на диск
1. Натиснете SOURCE неколкократно докато
‘DISC SOURCE’ се появи на дисплея
на панела (или натиснете DISC/USB на
дистанционото управление).
2. Включете телевизора на правилния канал за
гледане на тази система.
- На телевизора се появява синия фонов
DVD екран.
3. Натиснете OPEN/CLOSE Z, за да отворите
отделението за дискове.
4. Заредете диск в отделението за дискове и
натиснете OPEN/CLOSE Z.
- Уверете се, че записаната част на
диска е обърната надолу. За дискове
записани и от двете страни, заредете
страната, която искате да пуснете, като
я поставите нагоре.
5. Възпроизвеждането започва автоматично.
- Погледнете следващите страници за
повече възможности и функции на
възпроизвеждането.
Полезни съвети:
- Ако имате проблем с пускането на определен
диск, извадете диска и пробвайте с друг.
Направилно форматирани дискове не могат
да бъдат пуснати на тази система.
- Някои дискове немогат да бъдат пуснати
на тази система поради конфигурацията
и характеристиките на диска, или поради
състоянието на записа и авторския софтуеър,
който е използван.
- Натиснете `m/M` или използвайте
цифровите бутони 0-9, за да въведте номер
на песен/глава.
- Ако е включен режим за повторение
на песен, натиснете `m отново, за да
пуснете отново същата песен/глава.
Търсене напред/назад
- Натиснете и задръжте `m/M`.
- По време на търсенете, натиснете `m/
M` неколкократно за да увеличите/
намалите скоростта на търсенето.
- За да пуснете отново нормалното
възпроизвеждане, натиснете u.
Спиране на възпроизвеждането
- Натисенте x.
Полезни съвети:
- Ако на телевизора се появи съобщението
‘To playback from the beginning, press PREV
key’ (За да пуснете от началото, натиснете
бутона PREV) докато зареждате диск,
можете да натиснете `m, за да започне
възпроизвеждането от началото.
- Това е функция за спестяване на енергия,
тази система автоматично преминава
в режим стендбай с ниска консумация на
енергия ако не натиснете никаккъв бутон
в продължение на 30 минути след като
възпроизвеждането от диск е спряло.
21
Избор на различни функции
за повторение/разбъркано
пускане
Създаване на програма с
песни от диска
(не за дискове с картинки и MP3)
Можете да пуснете съдържанието на диска в
реда, в който искате като създадете програма с
реда на пускане на песните.
Възможностите за повторно пускане и режимите
за разбъркано пускане варират в зависимост от
вида на диска.
- Докато сте пуснали диск, натиснете REPEAT/
SHUFFLE на дистанционото управление
неколкократно, за да изберете режим на
повторно или разбъркано пускане.
DVD
- REPEAT CHAPTER- (повторение на глава)
- REPEAT TITLE - (повторение на заглавие)
- REPEAT DISC - (повторение на диска)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- S H U F F L E R E P E AT - ( п о вта ря що с е
разбъркано възпроизвеждане)
- REPEAT OFF- (изключване на режим за
повторно пускане)
VCD/SVCD/CD
- REPEAT TRACK - (повторение на песен)
- REPEAT DISC - (повторение на диска)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- S H U F F L E R E P E AT - ( п о вта ря що с е
разбъркано възпроизвеждане)
- REPEAT OFF- (изключване на режим за
повторно пускане)
MP3/DivX/Windows Media Audio
- RPT TRACK - (повторение на песен)
- REPEAT ALL/FOLDER - (повторение на
папка)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- REPEAT OFF- (изключване на режим за
повторно пускане)
Полезен съвет:
- Повтореното възпроизвеждане не е
достъпно на VCD дискове когато режима
PBC е включен.
1. Натиснете SELECT/PROGRAM на
дистанционото управление.
- Менюто за създаване на програма се
появява.
2. Използвайте цифровите бутони 0-9 за да
въведете номер на на песен/глава.
3. Използвайте бутоните със стрелките, за
да преместите курсора на следващта
позиция.
- Ако има повече от общо 10 програмирани
песни, изберете {Next} на екрана и
натиснете ОК (или натиснете M` на
дистанционото управление), за да
влезете на следващата страница за
програмиране.
- За премахнете песен/глава от менюто
за програмиране, изберете песента/
главата и натиснете ОК.
4. След като приключите, изберете {Start}
на екрана и натиснете ОК, за да започне
възпроизвеждането.
- В ъ з п р о и з в ж д а н ет о з а п о ч в а о т
избраната песен под програмираната
последователност.
5. За да излезете от менюто за програмиране,
изберете {Exit} в менюто и натиснете ОК.
22
Други функции на
възпроизвеждане за видео
дискове (DVD/VCD/SVCD)
1. По време на възпроизвеждането, натиснете
DISPLAY.
- На телевизора се появява списък с
възможната информация за диска.
Бележка:
Операционите функции описани тук може да
не са възможни за определени дискове. Винаги
се обръщайте към инструкциите осигурени
с дисковете.
Употреба на менюто на диска
Взависимост от формата на диска, на екрана на
телевизора може да се появи меню, след като
се заредили диска.
За да изберете функция на възпроизвеждане
или предмет
- Използвайте бутоните със стрелките или
цифровите бутони 0-9 на дистанционото
управление, след това натиснете ОК, за да
започне възпроизвеждането.
За достъп или изход от менюто
- Натиснете DISC MENU на дистанционото
управление.
Показване на информацията на
възпроизвеждането
Тази система може да показва информация
за възпроизвежданият диск (например номер
на заглавие или глава, изминало време на
възпроизвеждане, език на звука/субтитрите) и
голям брой операции могат да се извършват
без да бъде прекъсвано възпроизвеждането
на диска.
2. Използвайте бутоните със стрелките
нагоре/надолу, за да видите информацията
и натиснете ОК за достъп.
3. Използвайте цофровите бутони 0-9, за да
въведете номер/време или използвйте
бутоните със стрелките нагоре/надолу, за
да направите избор.
4. Натиснете ОК, за да потвърдите.
- Възпроизвеждането се променя според
избраното време или избраното
заглавие/глава/песен.
Увеличаване/намаляване
Тази възможност ви позволява да увеличавате
или намалявате картината на телевизора и да
панорамирате през картината.
1. По време на възпроизвеждането, натиснете
ZOOM неколкократно за да изберете различна
степен на увеличение/намаление.
- Възпроизвеждането продължава.
2. Изпозлвайте бутоните със стрелките, за да
панорамирате през увеличения образ.
3. Натиснете ZOOM неколкократно, за да се
върнете към оригиналния размер.
Смяна на езика на субтитрите
Тази възможност работи само на DVD дискове с
много езици за субтитрите. Можете да смените езика,
който желаете, докато е пуснат DVD диска.
- Натиснете SUBTITLE неколкократно, за да
изберете различен език за субтитрите.
23
Смяна на ъгъла на камерата
Контрол на възпроизвеждането
(само за VCD)
Тази възможност в достъпна само на DVD,
което съдържа последователности записани от
различни ъгли на камерата. Това ви позовлява
да виждате картината от различни ъгли.
- Ако се появи икона с камера на телевизора,
натиснете ANGLE неколкократно, за да
изберете един от възможните ъгли на
камерата.
Смяна на езика на звука
Тази възможност работи само на DVD дискове
с много езици за звука или VCD с много аудио
канали.
- Натиснете AUDIO неколкократно за да
изберете възможните аудио езици.
За VCD - смяна на аудио канал
- Натиснете AUDIO нек олк ократно, за
да изберете възможните аудио канали
осигурени на диска (STEREO, MONO LEFT,
MONO RIGHT или MIX MONO).
Настройване на времето за забавяне
на аудио възпроизвеждането
Тази функция ви позволява да нагласяте
времето за забавяне на звука ако видео
възпроизвеждането е по-бавно отколкото
изходния звук, следователно отразяващо се в
‘Lip-sync’. Единствения начин за корегирате ‘Lipsync’ грешката причинена от забавеното видео е
да забавите звука в същото количество.
1. Натиснете AUDIO SYNC.
2. В продължение на пет секунди, използвайте
VOL+ -, за да нагласите времето за забавяне
на изходния звук (0 ~ 150 ms).
- Ако не използвате настройването на
нивото на звука за тези пет секунди,
възпроизвеждането продължава с
нормаланата функция за нивото на
звука.
Контрола на възпеоизвеждането (PBC) ви
позволява да пускате видео CD на паузи,
следвайки менюто на дисплея. В тази функция
може също да се влезе през менюто “Preference
Page” (страница с предпочитания).
За VCD с функция за контрол на
възпроизвеждането (PBC) (само версия 2.0)
- По време на възпроизвеждането, натиснете
TITLE O, за да се върнете към менюто със
заглавия на диска или към главното меню.
- По време на възпроизвеждането, натиснете
DISC MENU, за да включите или изключите
режим за контрол на възпроизвеждането
(PBC).
Пускане на диск с MP3/WMA
Тази система може да възпроизвежда повечето
MP3 и Windows Media Audio файлове записани
върху записващи дискове или закупени
дискове.
Преди да започнете ...
Включете телевизора на правилния канал
за видео сигнал. Погледнете ‘Откриване
на правилния канал за гледане’, за повече
подробности.
1. Пуснете MP3/WMA диск.
- Времето за прочитане на диска трае
около 30 секунди поради сложността
на конфигурацията на директорията/
файла.
- На телевизора се появява менюто на
диска.
2. А к о м е н юто н а д и с к а с е с ъ с то и от
разнообразни папки, използвайте бутоните
със стрелките нагоре/надолу, за да изберете
желаната папка и натиснете ОК, за да
отворите папката.
24
3. Използвайте бутоните със стрелките
нагоре/надолу, за да изберете песен/
файл и натиснете ОК, за да започне
възпроизвеждането.
- В ъ з п р о и з веж д а н ето з а п оч ва от
избрания файл и продължава до края
на папката.
По време на възпроизвеждането;
- Натиснете `m/M`, за да възпроизведете друга
песен/файл от пуснатата в момента папка.
- Натиснете `m/M`, за да търсите бързо напред
или назад за определена музикална песен.
- За да изберете друга папка от пуснатия в
момента диск, натиснете бутона със стрелка
нагоре, за да се върнете към менюто със цялото
съдържание.
- Натиснете REPEAT/SHUFFLE неколкократно,
за да имате достъп до различните режими на
пускане.
4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете x.
Полезни съвети:
- За да прескочите менюто с папките
когато заредите MP3/JPEG диск, задайте
настройките на MP3/JPEG NAV е менюто с
предпочитанията на {Without Menu}.
- Само първата сесия от диск с много сесии
ще бъде възпроизведена.
- Нормално е да има случайни ‘прескачания’
докато слушате вашия MP3/WMA диск поради
нечист запис на цифровото съдържание по
време на зареждането от интернет.
- Ако има специални символи в името на
MP3/WMA песента (ID3) или името на албума,
то може да не се появи точно изписано на
екрана, защото системата не поддържа тези
символи.
Пускане на файл с JPEG
картинка (презентация)
Преди да започнете ...
Включете телевизора на правилния канал
за видео сигнал. Погледнете ‘Откриване
на правилния канал за гледане’, за повече
подробности.
- Пуснете JPEG фото диск (диск с Kodak
картинки, JPEG).
- При Kodak дисковете, презентацията
почва автоматично.
- При JPEG дисковете, на телевизора се
появява меню с картинките. Натиснете
u, за да започне възпроизвеждането
на презентацията.
Полезен съвет:
- Тази система може да има нужда от повече
време, за да пусне съдържанието на диска
на телевизора поради големия брой песни/
картинки записани върху един диск.
Поддържани формати:
- Разширението на файла трябва да е ‘*.JPG’,
и не ‘*.JPEG’.
- Тази система може да пуска само снимки
от цифрова камера според JPEG-EXIF
формата, обикновенно използван от почти
всички цифрови камери. Неможе да се
пускат Motion JPEG (картинки с движение),
непрекъснати JPEG и други формати JPEG,
или картинки с формат различен от JPEG,
или звукови клипове записани заедно с
картинките.
Функция за предварителен преглед
1. По време на възпроизвеждането, натиснете
x.
- На телевизора ще се появят 12 картинки
с умален размер.
25
2. Натиснете `m/M`, за да се появят
другите картинки на предишната/следващата
страница.
3. Използвайте бутоните със стрелките, за да
изберете една от картинките и натиснете ОК,
за да започне възпроизвеждането.
4. Натиснете DISC MENU, за да се върнете към
менюто на диска.
Увеличение на картинка
1. По време на възпроизвеждането натиснете
ZOOM неколкократно, за да изберете
различен режим на увеличение.
2. Използвайте бутоните със стрелките, за да
панорамирате през увеличената картинка.
Завъртане/обръщане на картинка
- По време на възпроизвеждането, използвайте
бутоните със стрелките, за да завъртите/
преобърнете картинката на телевизора.
със стрелка нагоре:
обръща картинката вертикално
със стрелка надолу:
обръща картинката хоризонтално
със стрелка наляво:
завърта картинката обратно на часовниковата
стрелка
със стрелка надясно:
завърта картинката по часовниковата стрелка
Пускане на MP3/WMA музика и
JPEG картинки едновременно
Можете да създадете музикална презентация ако
диска съдържа и MP3/WMA музика и файлове с
JPEG картинки.
1. Пуснете MP3/WMA диск, който съдържа папки
с музика и картинки.
2. Изберете песен в менюто и натиснете u, за
да започне възпроизвеждането.
3. По време на възпроизвеждането, използвайте
бутоните със стрелките, за да изберете папка с
картинки от менюто на диска и натиснете u.
- Файловете с картинки ще бъдат
възпроизведени до края на папката.
- Музиката продължава да звучи и ще се
повтори, ако стигне до края на избрания
албум, плей лист или песен.
4. За да спрете едновременното възпроизвеждане,
натиснете DISC MENU последвано от x.
Пускане на DivX диск
DVD плеъра поддържа възпроизвеждане на DivX
филми, които се свалили от вашия компютър
на записващ диск. Погледнете ‘Възможности
в менюто за настройки - {General Setup Page
- DivX(R) VOD код}’, за повече подробности.
1. Пуснете DivX диск.
2. Изпозлвайте бутоните със стрелките, за
да стигнете до заглавието, което искате да
пуснете.
3. Н а т и с н е т е u , з а д а з а п о ч н е
възпроизвеждането.
По време на възпроизвеждането;
- Ако са записани многоезични субтитри на
DivX диска, при натискането на SUBTITLE
на дистанционото управление ще смените
езика на субтитрите.
- Ако са записани многоезични аудио записи
на DivX заглавието, ако натиснете AUDIO
на дистанционото управление ще смените
източника на звук.
- Използвайте бутоните със стрелките на
дистанционото управление, за да извършите
бързо търсене напред/назад.
- Натиснете DISPLAY, за да видите информация
за видеото, като може да се ползва само за
DivX Ultra дискове. Полезни съвети:
- Поддържат се файлове със субтитри със
следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass),
но не се появяват е менюто за навигация на
файла.
- Името на файла със субтитрите, трябва
да бъде записан със същото име на файла
като на филма.
- Могат да се изписват на екрана само
субтитри с имена, които имат средно 45
символа.
26
Възпроизвеждане
- Go Gaer/iPod
Пускане на музика от
съвместими Go Gaer/iPod
устройства
Музика от вашия Go Gaer/Apple iPod на Philips
може да бъде пусната на тази система, с
помощта на станцията за прикачане HTD7001
Philips (допълнителна функция - достъпна
само в избрани страни). Това ви позволява да
се насладите на отлично качество на звука от
системата от тонколони.
Philips HTD7001 станцията за прикачане
поддържа следня обсег GoGear/iPod:
Преди да започнете ...
Подгответе станцията за прикачане Philips
HTD7001, к ато прик ачите подходящият
адаптор за прикачане към правилната люлка
за прикачане. Погледнете инструкцията за
експлоатация на станцията за прикачане за
повече информация.
3. Натиснете DOCK на дистанционото управление,
за да включите тази система на режим DOCК.
- На дисплея на панела се появява
‘GOGEAR DOCKED’ или ‘IPOD DOCKED’,
ако устройството бъде засечено и се
поддържа.
4. Започва възпроизвеждането на вашият Go
Gaer/iPod.
- Контрола на възпроизвеждането става чрез
Go Gaer/iPod устройството по подрабиране, и
е наречен ‘режим за лесен контрол’. Въпреки
това, можете да използвате дистанционото
управление на системата, за да контролирате
простички функции на възпроизвеждането
като пускане, спиране в пауза, ОК, спиране,
следващ/напред и предишен/назад.
- Само при възпроизвеждане на музика от
iPod, можете да натиснете DISPLAY на
дистанционото управление, за да смените
между ‘режим на прост контрол’ и ‘режим на
разширен контрол’.
‘Режим на разширен контрол’
Достъпен само при възпроизвеждане на музика
от iPod
- Докато сте в този режим, бутоните за управление
на iPod устройството не функционират.
Можете да видите музикалното съдържание
на телевизора и да използвате дистанционото
управление на системата, за да контролирате
и избирате от съдържанието/плей листа с
музиката.
Полезни съвети:
- Philips HTD7001 станцията за прикачане е
специално проектирана, за да се използва с
тази система. Никога не я пробвайте на други
устройства.
1. Свържете станцията за прикачане към - Възпроизвеждането на картинки и видео от
гнездото DOCK на тази система (както е iPod съвместими устройства е възможно,
ако свържете видео изхода от станцията за
показано на картинката по-горе).
2. Включете вашият GoGear или iPod преди да прикачане към телевизора ви. Контрола на
възпроизвеждането е възможен само на самия
го прикачите към правилната люлка.
iPod.
- Когато включите системата към захранването
и станцията за прикачане е свързана към нея,
батерията на прикаченият GoGear или iPod,
ще се зарежда автоматично.
27
Възпроизвеждане
- USB устройство
Пускане от USB flash
устройство или USB четец
на карти с памет
Можете да пуснете или видите файлове с
информация (JPEG,MP3, Windows Media Audio
или DivX) в USB flash устройство или USB четец
на карти с памет. Въпреки това, не е възможно
да промените или копирате тези информационни
файлове.
(презентация)’ или ‘Пускане на DivX
диск’, за подробности.
- По време на възпроизвеждането,
можете да натиснете DISC/UBS, за
да се върнете в режим за пускане на
дискове.
5. Преди да изключите USB устройството,
натиснете x, за да спрете възпроизвеждането
или натиснете DISC/USB, за да превключите
на режим за дискове.
Полезни съвети:
- USB гнездото не поддържа свързването
на други USB устройства освен USB flash
устройство/USB четец на карти с памет.
- Когато USB устройството не пасва в
USB гнездото, трябва да използвате USB
удължителен кабел.
- Можете само да четете и възпроизвеждате
съдържанието на USB устройството.
- Съдържание със защита против записване
не може да бъде пуснато.
1. Свържете USB flash устройство/USB четец
на карти с памет директно към гнездото USB
на тази система.
2. На телевизора се появява съобщение за
5 (пет) секунди, когато устройството бъде
засечено.
3. Натиснете DISC/USB на дистанционото
управление, за да имате достъп до
информацията записана на устройството.
- Когато използвате много устройства
върху един четец на карти, можете
да имате достъп само до една от
свързаните карти.
- Броя на устройствата може да се
различава при различните четци на
карти.
4. Изберете файла, който искате да пуснете и
натиснете u.
- За повече информация за
възпроизвеждането, погледнете
‘Пускане на MP3/WMA диск’,
‘Пускане на файл с JPEG картинки
28
Възпроизвеждане Друг аудио плеър
Възможности в
менюто с настройки
Пускане от друг преносим
аудио плеър
Достъп до менюто с
настройки
Когато свържете вашият преносим аудио
плеър към тази система, получавате найдоброто изживяване от имерсиония звук през
тонколоните на системата. Въпреки това,
контрол на възпроизвеждането не е възможно
на преносимия аудио плеър.
Настройките на тази система се правят
посредством телевизора, позволявайки ви да
настроите системата така, че да пасне на вашите
определени изисквания.
1. Използвайте осигурения MP3 LINE-IN кабел,
за да направите свръзка между изхода за
слушалки на вашия преносим аудио плеър
и MP3 LINE-IN гнездото на систамета.
2. Натиснете MP3 LINE-IN на дистанционото
управление.
3. Започва възпроизвеждането от вашият
преносим аудио плеър.
- Музиката ще се чува през
тонколоните.
4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете
бутона STOP на преносимия аудио плеър.
Полезен съвет:
- Ако смените входящият източник като
натиснете някой от бутоните за избор
на източник (например DISC/USB, RADIO),
натиснете бутона STOP на преносимия аудио
плеър, за да спрете възпроизвеждането от
него.
1. В режим за дискове, натиснете SETUP на
дистанционото управление.
- Появява се менюто с настройките.
2. Използвайте бутоните със стрелките
наляво/надясно, за да изберете една от
възможностите в менюто с настройките и
натиснете ОК.
- Ако не можете да влезете в {Preference
Page}, натиснете SETUP, за да излезете
от менюто. След това, натиснете STOP
x два пъти преди да натиснете SETUP
отново.
3. Използвайте бутоните със стрелките нагоре/
надолу, за да изберете възможност за
настройка и натиснете бутона със стрелка
надясно за достъп.
4. Изберете настройката, която искате да
промените и натиснете ОК, за да потвърдите
и да се върнете към избрания преди това
предмет.
- Инструкции и обяснения за
възможностите са осигурени на
следващите страници.
- Ако възможността в менюто е сивкаво
и збл ед н я л а , то ва оз н ач а ва , ч е
настройката не е достъпна или неможе
да бъде променана в настоящото
състояние.
5. За да излезете, натиснете SETUP.
29
Страница с основни
настройки
(подчертаните възможности са фабрични настройки
зададени по подразбиране)
Настройки на Ambisound
За достъп до възможностите за настройки
на тонколоните. Погледнете ‘Настройване на
тонколоните’, за повече подробности.
Disc Lock (заключване на диск)
Не всички дискове имат възрастови ограничения
или са кодирани от производителите на диска.
Можете да предотвратите пуск ането на
определени дискове с функцията за заключване
на дискове. Можете да заключите до 40 диска.
{Lock}(заключване)
- за да блокирате възпроизвеждането на
пуснатия в момента диск. За да пуснете
заключен диск се изисква шест цифрена
парола. Паролата по подразбиране е ‘136900’
(погледнете ‘Страница с предпочитани
настройки - {Password}).
{Unlock}
- всички дискове могат да се пускат.
Display Dim
(замъгляване на изображението)
За избор на яркостта на дисплея върху панела
на тази система.
{100%}
- яркостта е максимална.
{70%}
- яркостта е на средно ниво.
{40%}
- затъмнен дисплей. Това изключва всички
светлинни индикатори и икони на дисплея
на предния панел на системата.
Program (програмиране)
(в картинките)
погледнете страница 40
погледнете страница 41
погледнете страница 42-43
погледнете страница 44-45
За достъп до менюто за програмиране на песни.
Погледнете “Създаване на програма с песни от
диск”, за повече подробности.
OSD Language (OSD език)
За избор на език на менюто за дисплея на екрана
на тази система.
30
Screen Saver (скрий сейвър)
Скрийн сейвъра предотвратява повреди на
екрана на телевизора, като избягва показването
на статична картина за дълго време.
{On}
- включва режим за използване на
скрийн сейвъра на телевизора, когато
възпроизвеждането е приключило или
спряно в пауза за повече от 15 минути.
{Off}
- изключва функцията скрийн сейвър.
Sleep (таймер за самоизключване)
Таймера за самоизключване позволява на
системата да преминава в режим стендбай
автоматично след избрано предварително
зададено време.
{15/30/45/60 mins}
- за избор на период от предварително
зададено време след, което системата да
премине в режим стендбай автоматично.
{Off}
- за изключване на функцията таймер за
самоизключване.
DivX(R) VOD код
Philips ви осигурява възможността да наемате
или закупувате филми от услугата DivX VOD
на www.divx.com/vod посредством DivX VOD
регистрационен код. Всички свалени филми от
DivX VOD могат да бъдат възпроизведени само
на тази система.
Натиснете бутона със стрелка надясно, за да
видите регистрациония код и натиснете ОК, за
да излезете.
Страница с настройки
на звука (подчертаните възможности са фабрични настройки
зададени по подразбиране)
HDMI аудио
Тази настройка се изисква само ако използвате
гнездото HDMI OUT, за да свържете вашия
телевизор или друго устройво за изображения
(погледнете ‘Възможност 2: Свързване към
HDMI-съвместим телевизор’).
{Digital Audio}
{Off}
- за изключване на HDMI изходния звук.
Вие все още можете да се наслаждавате
на излизащ звук през тонколоните на
системата.
{All}
- HDMI изходния звук ще бъде еднакъв с
излизащият звук при възпроизвеждането. В
случай когато възпроизвеждания звук не се
поддържа, изходния звук ще бъде променен
на PCM (пулсова кодова модулация)
автоматично.
{PCM only}
- миксира звуковите сигнали към линейни PCM (2 канала). Ако изберете това, нагласете
правилната честота на ‘LPCM’(линейна
пулсова кодова модулация)
{LPCM Output}
{48 kHz}
- възпроизвеждания диск е записан с честота
от 48 kHz.
{96 kHz}
- възпроизвеждания диск е записан с честота от
96 kHz. Въпреки това, ако изходния звуков
сигнал е със смущения или ако лиспас звук,
променете на ‘48 kHz’ вместо това.
Бележки:
- Може да отнеме малко време докато
системата и свързаното устройство се
засекат и инициират.
- Не е възможно да се слуша SACD или
контролирани срещу записване DVD-аудио
CPPM (защитено съдържание за Playable Media)
източници използвайки HDMI връзката.
31
Страница с настройки
на картината (подчертаните възможности са фабрични настройки
зададени по подразбиране)
Вид на телевзиора
За избор на цветна система, която съответства
на свързания телевизор. Това позволява
възпроизвеждането на различни типове дискове
(PAL или NTSC дискове) на тази система.
{PAL}
- за телевизор с PAL система.
{NTSC}
- за телевизор с NTSC система.
{Multi}
- за телевизор, който е съвместим както с PAL,
така и с NTSC система.
Дисплей на телевизора
Формата на картината може да бъде нагласяна
така, че да пасне на телевизора.
{4:3 Pan Sacn}
- за пълна височина на картината с изрязани
страни.
{4:3 Letter Box}
- за широкоекранен формат с черни ленти
отгоре и отдолу на картината.
{16:9 Wide Screen}
- за широкоекранен телевизор (честото на
кадъра 16:9).
Настройки на картината
Тази система осигурява три предварително
зададени настройки на цвета на картината и една
лична настройка, която можете да зададете сами.
{Standart}
- оригиналните настройки на цветовете.
{Bright}
- ярки, живи настройки на цветовете.
{Soft}
- топли настройки на цветовете (с преобладаване
на топлите цветове).
HDMI настройки
Те ви осигуряват настройки на картината за
да подсилите вида и качеството на картината
при възпроизвеждане на диск. Тази функция
е приложима само ако имате свързани към
тази система, HDMI-съвместими устройства/
телевизор.
{Wide Screen Format}
за избор на подходящо изображение на
екрана.
Бележка:
Тази функция е възможна само ако сте избрали
{16:9 Wide Screen} от възможностите за
настройка в {TV Display}.
{Superwide}
- П о к а з в а 4 : 3 д и с к а с к а р т и н к и н а
широкоекранен телевизор с липса на
линейно разтягане (централната позиция
на екрана се разтяго по-малко отколкота
крайщата му).
{4:3 Pillar Box}
- П о к а з в а 4 : 3 д и с к а с к а р т и н к и н а
широкоекранен телевизор без разтягане.
От двете страни на телевизиония екран ще
се появят черни линии.
{Off}
- Не се извършват никакви настройки на
екрана, когато се избере тази възможност.
Бележка:
{Superwide} е приложим само при разделителна
способност: 720р или 1080i.
{HDMI video}
за избор на подходяща видео разделителна
способност в зависимост от способностите на
свързаното устройство/телевизор, за по-нататъчно
подобряване на HDMI видео сигнала.
{480p}
- Непрекъснат сигнал в 480 линии за NTSC
телевизор.
{576p}
- Непрекъснат сигнал в 576 линии за PAL
телевизор.
{720p} - (ако има свързан HDMI телевизор)
- Непрекъснат сигнал подобрен до 720
{Personal}
линии.
- изберете това, за да зададете само настройки
за цветовете на картината. Използвайте {1080i} - (ако има свързан HDMI телевизор)
бутоните със стрелки наляво/надясно, за да - Кръстосан сигнал подобрен до 1080 линии.
нагласите настройките, които пасват най-добре {Auto}
на личните ви предпочитания и натиснете - Този видео сигнал автоматично следва
поддържаната разделителна способност на
ОК, за да потвърдите. За средно ниво на
екрана.
настройките избрете {0}.
32
Бележка:
Ако на екрана на телевизора не се появи нищо
поради разделителна способност, която не се
поддържа, изпозлвайте SCART кабела, за да
свържете тази система и вашяи телевизор.
Включете телевизора на правилния канал
за приемане на видео сигнал и нагласете
настройките за разделителната способност
на 480р/576р.
Съставен
За избор на вида на видео изхода, който
съответства на видео връзката между системата
и вашия телевизор.
{YUV}
- за съставна (Y Pb Pr) видео връзка.
{RGB}
- за SCART връзка.
Непрекъснато търсене
Преди да включите функцията за непрекъснато
търсене, трябва да се уверите, че телевизора ви
приема непрекъснати сигнали (задължително за
телевизори с непрекъснато търсене) и че можете
да свържете тази система към телевизора
използващ Y Pb Pr. Погледнете ‘Начало Настройване на функцията за непрекъснато
търсене’, за повече подробности.
{On}
- за включване на режима на непрекъснато
търсене. Прочетете инструкцията на
телевизора и потвърдете извършеното
от вас действие като натиснете ОК на
дистанционото управление.
{Off}
- за изключване на режима на непрекъснато
търсене.
Страница с предпочитания
(подчертаните възможности са фабрични настройки
зададени по подразбиране)
Звук
За избор на предпочитания аудио език на DVD
със записани много езици на звука.
Субтитри
За избор на предпочитания език на субтитрите
при възпроизвеждане на DVD.
Меню на диска
Бележка:
Ако избрания език за звука/субтитрите/
менюто на диска го няма на DVD диска, ще
се използвай езика по подразбиране на диска
вместо него.
Възрастов контрол
Това забранява гледането на дискове, които
надвишават границата, която сте задали.
Това работи само при DVD дискове с ниво на
възрастов контрол зададено на целия диск или
на определени сцени от диска.
1) Използвайте бутони със стрелките нагоре/
надолу, за да изберете ниво на възрастов
контрол от 1 до 8 и натиснете ОК.
2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на
дистанционото управление, за да въведете
вашата четири цифрена парола.
Бележки:
- Възрастовия контрол зависи от държавата
(‘1’ е за материал, който е преценен за
най-малко вреден и ‘8’ за най-вредения). За
да премахнете възрастовия контрол и да
позволите всички дискове да бъдат пускани,
изберете ‘8’.
- Някои DVD дискове не са кодирани с възрастов
контрол поради това, че той е отпечатан
на опаковката на диска. VCD, SVCD и CD
нямат ниво на възрастов контрол, така че
тази функция на действа при тези видове
дискове.
- DVD дискове, на които е поставено по-високо
ниво на контрол от нивото, което вие сте
избрали, няма да могат да бъдат пускани
докато не въведете същата шест цифрена
парола.
PBC
Функцията за контрол на възпроизвеждането е
възможна само за VCD/SVCD. Тя ви позволява
да пускате видео дискове (2.0) с прекъсвания,
следвайки менюто на екрана.
{On}
- менюто с индексите (ако има такова) се
появява на телевизора когато заредите
VCD/SVCD.
{Off}
- VCD/SVCD пропуска менюто с индексите
и възпроизвеждането започва директно от
началото.
За избор на предпочитан език на менюто на
диска при възпроизвеждане на DVD.
33
МP3/JPEG NAV
{Central Europe}
- показва централно европейски шрифтове.
{Cyrillic}
- показва шрифтове на кирилица.
MP3/JPEG навигатора може да се зададе само
ако диска е записан с меню. Той ви позволява
да изберете различни менюта на изображение,
за по лесно търсене.
По подразбиране
{Without Menu}
- показва всички файлове съдържащи се в
MP3/JPEG диска.
{With Menu}
- показва менюто на папки на MP3/JPEG
диска.
Тази функция ви позволява да възстановите
всички възможности в менюто с настройките и
вашите персонални настройки към зададените
фабрични такива, с изключение на паролата
ви за заключване на дискове и за възрастов
контрол.
Бележка:
Тази система може да показва най-много 650
файла/папки в директория.
Натиснете ОК, за да потвърдите връщането към
настройките по подразбиране.
Парола
Паролата се използва за заключване на дискове и
за възрастов контрол. Паролата по подразбиране
е ‘0000’. За да смените паролата:
1) Натиснете ОК, за да влезете в менюто за
смяна на паролата.
2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на
дистанционото управление за да въведете
вашата съществуваща четири цифрена
парола на {Old Rassword}.
Бележка:
Когато правите това за първи път или ако
сте забравили съществуващата парола,
въедете ‘0000’.
3) Въведете нова четири цифрена парола на
{New Password}.
4) Въведете новата четири цифрена парола
отново на {Confirm РWD}.
5) Натиснете ОК, за да потвърдите и да
излезете от менюто.
DivX субтитри
Изберете шрифта, който поддържат субтитрите
записани на DivX диска.
{Standart}
- покзва стандартен списък с шрифтове на
субтитрите на романски осгиурени от тази
система.
34
Действия свързани с
радио
Преди да започнете ...
Уверете се, че FM и AM/MW антените са
свързани.
Настройване на радио
станции
Полезни съвети:
- Система автоматично излиза от режима
за предварително задаване ако не се натисне
бутон в продължение на 20 секунди.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал или помалко от 5 (пет) станции бъдат засечени по
време на инсталиране на радиото, се появява
‘CHECK ANTENNA’ (‘Проверете антената’).
Използване на автоматичното
инсталиране
1. Натиснете SOURCE неколкократно докато
‘FM’ се появи на пислея на панела (или
натиснете RADIO на дистанционото
управление).
2. Натиснете бутоните със стрелки наляво/
н а д я с н о в ед н ъ ж н а д и с т а н ц и о н от о
управление, за да започне настройването.
- На дисплея на панела се появява
‘SEARCH > или <’ докато не се открие
радио станция със достатъчна сила на
радио сигнала.
3. Повторете стъпка 2 ако е необходимо докато
намерите желаната от вас радио станция.
4. За финна настройка на приемането на
станция със слаб сигнал, натиснете
бутоните със стрелките нагоре/надолу за
кратко и неколкократно докато не откриете
оптималното приемне на сигнала.
5. За да смените между FM стерео и FM моно
режим, натиснете AUDIO на дистанционото
управление.
Полезен съвет:
- Ако FM радио станция предава RDS (радио
информационна система) информация,
RDS името ще бъде записано и показано на
дисплея.
Предварително задаване на
радио станции
Когато включите режим ‘RADIO’ за първи
път, ще бъдете помолен да инсталирате
радио станциите. С тази функция, можете да
инсталирате всички възможни радио станции
автоматично с едно натискане на бутон.
1. Натиснете RADIO.
- Появява се ‘AUTO INSTALL .. PRESS
PLAY’ (‘Автоматично инсталиране ..
натиснете пусни’).
2. Натиснете u.
- Системата започва да търси първо на
FM честотата, след това на AM/MW
честотата.
- Всички достъпни радио станции със
силен сигнал ще бъдат запаметени
автоматично.
- Веднъж след като сте приключили,
първата настроена радио станция ще
бъде пусната.
Употреба на автоматичното
предварително задаване
Можете да запаметите до 40 FM и 20 AM/
MW предварително зададени радио станции
в паметта. Има три различни начина за
програмиране на радио станции:
- Използване на автоматичното инсталиране
(само при настройване за пръв път)
- Използване на автоматично предварително
задаване
- И з п ол з в а н е н а р ъ ч н о а вт о м ат и ч н о
задаване
Използвайте автоматичното предварително
задаване, за да запаметите или инсталирате
отново всички предварително зададени радио
станции.
35
Изтриване на
предварително зададена
радио станция
1. Натиснете RADIO за да изберете FM или
AM/MW честотата.
2. Натиснете и задръжте SELECT/PROGRAM
докато на дисплея не се появи “INSTALLN
IN PROG ...”.
- Всички преди запаметени радио
станции ще бъдат заместени.
1. В режим радио, използвайте бутони `m/
M`, за да изберете предварително зададена
радио станция.
2. Натиснете и задръжте x докато се появи
‘FM/AM/MW X DELETED’.
- ‘Х’ е предварително зададения номер.
- Радио станцията продължава да
свири, но вече е изтрита от списъка
с предварително зададените радио
станции.
- Останалите предварително зададе
радио станции остават непроменени.
Употреба на ръчното предварително
задаване
Използвайте ръчното предварително задаване,
за да запаметите вашите любими радио
станции.
1. Настройте на желаната от вас радио
станция (погледнете ‘Настройване на радио
станции’).
2. Натиснете SELECT/PROGRAM.
3. Използвайте бутоните `m/M`, за да
изберете предварително зададен номер
под, който искате да запаметите пуснатата
в момента радио станция.
4. Натиснете SELECT/PROGRAM, за да я
запаметите.
Избиране на предварително
зададена радио станция
1. Натиснете RADIO за да изберете FM или
AM/MW честотата.
2. Използвайте бутоните `m/M`, за да
изберете предварително зададена радио
станция (или използвайте цифровите бутони
на дистанционото управление).
- Ра д и о въ л н ата , п р ед ва р и тел н о
зададения номер и радио честота се
появява на дисплея.
36
Контрол на звука и
силата на звука
Контрол на силата на звука
- Натиснете VOL + - за да увеличите или
намалите силата на звука.
- ‘VOL MIN’ е минималното ниво на силата
на звука и ‘VOL MAX’ е максималното
ниво на силата на звука.
Временно изключване на звука
- Натиснете MUTE.
- Възпроизвеждането продължава без
звук и се появява ‘VOLUME MUTED’.
- За да възстановите звука, натиснете
MUTE отново, или увеличете нивото
на силата на звука.
Нагласяне на нивото на
баса/требъла
Функцията за баса (ниските тонове) и требъла
(високите тонове) ви позволява да зададете
настройките за звуковия процесор.
1. Натиснете TREBLE/BASS, за да превключите
между режим требъл или бас.
2. В продължение на пет секунди, използвайте
VOL +-, за да нагласите нивото на требъла
или баса (0, 1, 2 или MAX).
- Ако бутона за контролна на нивото на
звука не се използва в продължение на
тези пет секунди, възпроизвеждането
продължава с нормалните функции за
контрол на нивото на звука.
Избор на сърраунд звук
Избор на ефекти на
дигиталния звук
За избор на предварително зададен ефект на
дигиталния звук, който пасва на съдържанието
на вашия диск или който оптимизира звука на
музикалния стил, който сте пуснали.
- Натиснете SOUND, за да изберете някой от
възможните звукови ефекти
Филм
Музика
Описание
CONCERT
CLASSIC
Плосък и чист звуков
режим. Идеален за
слушане на класическа
музика и гледане на
концерти на живо
записани на DVD.
DRAMA
JAZZ
Чисти средни и високи
тонове. Наподобява
атмосферата на клуб
с жива музика, която се
свири точно пред вас.
Добър за джаз музика и
гледане на драми.
ACTION
ROCK
Подобрява високите
и ниските тонове за
страхотни звукови
ефекти и атмосфера
на филми. Страхотен за
екшън филми и рок/поп
музика.
MTV
RnB
Подобрява ниските
и средните тонове
за страхотни звуци.
Подходящ са R&B, Хип
хоп и MTV клипове.
GAMING
PARTY
Леко подобрява ниските
и силно средните
честоти, като ги прави
идеални за парти музика
и игране на видео игри.
LOUNGE
Режим с средна сила
на звука подходяща
за спокойна музика и
гледаненаанимационни
филми.
- Натиснете AMBISOUND, за да изберете
между автоматичен, многоканален или
стерео звук.
- Автоматичния е настройк а на
CARTOON
сърраунд звука по подразбиране
(пропоръчително). Многоканалния
или стерео звука ще бъдат избрани на
базата на изходния звук на пуснатото
съдържание.
- Възможните изходни режими за
многоканален звук включват: Dolby Digital, DTS (цифрова система за домашно
кино) Surround и Dolby Pro Logic II.
37
SPORTS
SPORTS
Средно ниво на
средните честоти и
сърраунд ефект за
чисти вокали и създава
атмосфера на спортно
събитие на живо.
Други функции
Инсталиране на последния
софтеър
NEWS
NEWS
Подобрява средните
честоти за чисти вокали/
говор.
Периодично Philips ще публикува ъпгрейди на
софтуеъра, за да подобри потребителското
изживяване.
NIGHT
NIGHT
Динамично контролиран
звуков режим подходящ
за гледане на филми
през нощта или за
необезпокоителна
музика на заден фон.
1. Вземете новата версия на софтуеъра за тази
система като натиснете OPEN/CLOSE Z, за
да отворите отделението за дискове.
2. Натиснете DISPLAY на дистанционото
управление.
- Запишете информацията за настоящата
версия на вашия софтуеър.
3. Посетете уеб сайта на Philips ‘www.philips.
com/support’, за да проверите дали има
последен ъпгрейт на софтуеъра и свалете
софтуеъра на CD-R.
4. Пуснете CD-R в отделението за дискове.
- Софуеъра започва да се инсталира на
тази система автоматично.
Бележка:
Никога не изключвайте от контакта или
изключвайте самата система по време на
обновяването.
5. Когато отделението за дискове се отвори,
извадете диска.
- Обновяването на софтуеъра е в
процес. Оставете отделението за
дискове отворено.
6. Изчакайте докато отделението за дискове се
затвори автоматично, след това можете да
включвате и изключвате системата.
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement