Philips 240P4QPYEB/00, 240B4QPYEG/00, 240B4QPYEB/01, 240B4QPYEB/00, 240P4QPYES/00 User manual

Philips 240P4QPYEB/00, 240B4QPYEG/00, 240B4QPYEB/01, 240B4QPYEB/00, 240P4QPYES/00 User manual
240B4/240P4
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
20
Depanare şi întrebări frecvente
26
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������3
2. Configurarea monitorului ������������������4
2.1Instalare ��������������������������������������������������������������4
2.2 Operarea monitorului �������������������������������7
2.3 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA �������������������������������������������10
3. Optimizarea imaginilor ���������������������12
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������12
3.2SmartContrast ���������������������������������������������13
4. Senzorul PowerSensor™ �����������������14
5. Specificaţii tehnice ������������������������������15
5.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����18
6. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������19
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie �������������������������������������������������20
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate �������������������������������������������������������������������20
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie ������������������������������������������������������������22
8. Depanare şi întrebări frecvente ������26
8.1Depanare ��������������������������������������������������������26
8.2 Întrebări frecvente generale ����������������27
1. Important
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi note importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă Clienţi)
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau
la şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul LCD
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea de dispozitive de control, reglări
sau proceduri, altele decât cele specificate în
acest document, poate produce scurtcircuite,
defecţiuni electrice şi/sau defecţiuni mecanice.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la
conectarea şi utilizarea monitorului pentru
computer.
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare.
Ecranul poate fi şters cu o cârpă uscată,
când nu este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor folosi
niciodată solvenţi organici, precum alcool
sau soluţii pe bază de amoniac.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau la
acţiunea unor surse de încălzire. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor monitorului.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa
de alimentare şi se va debranşa cablul
de la priză. Apoi, se va extrage substanţa
respectivă, urmând ca monitorul să fie
trimis la centrul de service.
• Se va asigura un acces facil la ştecher şi la
priza de curent, în momentul poziţionării
monitorului.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
1
1. Important
• Nu depozitaţi ş utilizaţi monitorul în locuri
expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• Pentru păstrarea funcţionării optime a
monitorului şi prelungirea duratei sale de
viaţă, acesta va fi plasat într-un spaţiu ai
cărui parametri de temperatură şi umiditate
se situează în următoarea gamă de valori:
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj,
sub acţiunea directă a razelor solare.
Notă
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
• Temperatură: 0-40°C 32-104°F
• Umiditate: 20-80% RH
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi monitorul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul va afişa
un conţinut static. Afişarea neîntreruptă a
imaginilor statice o perioadă lungă poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini persistente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Fragmente de text din acest ghid sunt însoţite
de pictograme şi pot apărea cu caractere
aldine sau italice. Fragmentele respective conţin
observaţii, atenţionări sau avertismente. Acestea
sunt utilizate după cum urmează:
• „Imaginea statică”, „imaginea remanentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă un
fenomen binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea cazurilor,
„imaginea arsă” sau „imaginea persistentă”
sau „imaginea fantomă” vor dispărea treptat
într-un interval de timp după deconectarea
de la alimentarea cu energie electrică.
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemei.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
2
1. Important
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization’s product,
service and activities.
Waste Electrical and Electronic EquipmentWEEE
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
2. Configurarea monitorului
240B4QPYC/240B4LPYC
2. Configurarea monitorului
240B4
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
240B4QPYE/240P4QPYE
240B4
Monitor
使用
前请阅读使用说明
e Ph
inklijk
© 2016 Kon
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
ili p s
.A
N.V
ll r
ig h
ts
er
na
u th
sio
n
s
re
ve
d.
U
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
or
ize
dd
u pl
ic a t
e an
io n i
Mad
s a vio
lation of applicable laws.
dp
ri n
i
ted
nC
hin
er
a. V
* CD
使用
前请阅读使用说明
* DVI
e Ph
inklijk
© 2016 Kon
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
* VGA
ili p s
.A
N.V
ll r
ig h
ts
er
na
u th
sio
n
s
re
ve
d.
U
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
or
ize
dd
u pl
ic a t
e an
io n i
Mad
s a vio
lation of applicable laws.
dp
ri n
ted
in
Ch
in a
er
.V
* DP
* Depinde de ţară.
* VGA
* Cablu audio
* DVI
4
* Cablu audio
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Fixaţi baza în zona de montare VESA.
240B4QPYE/240P4QPYE
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
3. Ţineţi baza cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie baza la coloană până
când cele trei şuruburi de ghidare se
aşază în orificiile de poziţionare.
2. Fixaţi baza în zona de montare VESA.
(2) Strângeţi cu mâna şurubul din partea
inferioară a bazei şi fixaţi bine baza de
coloană.
2
240B4QPYC/240B4LPYC
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
1
5
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare în
spatele monitorului.
240B4QPYE
6
4 3 2 9
5
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
USB
7
8
3. Conectaţi cablul de semnal al monitorului
la conectorul video din partea posterioară
a computerului.
1
10
4. Conectaţi cablurile de alimentare ale
computerului şi monitorului la o priză din
apropiere.
3
2
4
9
5
5. Porniţi computerul şi monitorul. Dacă este
afişată o imagine pe monitor, instalarea este
finalizată.
240P4QPYE
7
USB
8
6
4 3 2 9
5
1
3
4
9
2
5
240B4QPYC/240B4LPYC
7
8
6
5
4 3
2 9
1
10
2
3
4
5
9
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Intrare VGA
3 Intrare DVI
4 DisplayPort
5 Intrare de alimentare de c.a.
6 Comutator de alimentare zero
7 USB descendent
8 USB ascendent
9 Intrare audio
10 Mufă pentru căşti
6
2. Configurarea monitorului
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
2.2 Operarea monitorului
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Descriere butoane control
Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile monitorului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:



3
7 6
5
4
2
1
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală a
monitorului pentru a mişca cursorul şi puteţi
apăsa pe butonul OK pentru a confirma selecţia
sau modificarea.
Porneşte şi opreşte alimentarea
monitorului.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului
OSD.
Reglează meniul OSD.
PowerSensor
Pentru reglarea volumului
difuzoarelor.
Revine la nivelul OSD anterior.
Tastă de acces rapid SmartImage.
Se pot selecta 6 moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), Off
(Dezactivat).
7
2. Configurarea monitorului
Notificarea privind rezoluţia
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată imaginea integrală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.
Main menu
Power Sensor
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa nativă,
1920 x 1200 la 60 Hz. Dacă monitorul este
pornit şi este setat la o altă rezoluţie, pe
ecran se afişează o alertă: Use 1920 × 1200
@ 60 Hz for best results (Utilizaţi rezoluţia
1920 x 1200 la 60 Hz pentru rezultate
optime).
Sub menu
On
0, 1, 2, 3, 4
Off
Input
VGA
DVI
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă
poate fi dezactivată din Configurare în
meniul OSD (afişare pe ecran).
DisplayPort
Picture
Audio
Color
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
SmartResponse
Off, Fast , Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
OverScan
On, Off
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In,DisplayPort
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Funcţie fizică
240B4QPYE/240P4QPYE
Înclinare
20
-5
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
Pivotare
Auto
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
-65
Information
8
+65
2. Configurarea monitorului
Reglare pe înălţime
Pivotare
65
-65
130mm
Pivot
Reglare pe înălţime
110mm
0
Pivot
90
90°
0°
240B4QPYC/240B4LPYC
Înclinare
20
9
2. Configurarea monitorului
240B4QPYC/240B4LPYC
2.3 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
Înainte de a începe dezasamblarea bazei
monitorului, urmaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea monitorului sau
vătămarea corporală.
240B4QPYE/240P4QPYE
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
2. Scoateţi şuruburile de pe capacul
balamalelor.
1
2. În timp ce ţineţi apăsat butonul de eliberare,
înclinaţi baza şi scoateţi-o prin glisare.
2
10
2. Configurarea monitorului
3. Ţinând apăsat butonul de deblocare,
înclinaţi şi glisaţi baza în afară.
2
1
Notă
Acest monitor acceptă o interfaţă de montare
compatibilă de 100 mm x 100 mm.
100mm
100mm
11
3. Optimizarea imaginilor
3. Optimizarea imaginilor
2. Apăsaţi în continuare pe
pentru
a comuta între Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic) şi Off (Dezactivat).
3. Afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage va rămâne pe ecran timp de 5
secunde sau puteţi apăsa pe „OK” pentru a
confirma.
Se pot selecta 6 moduri: Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic) şi Off (Dezactivat).
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
monitorului.


De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage vă reglează
în mod dinamic şi în timp real luminozitatea,
contrastul, culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest monitor.





Cum funcţionează?
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea pentru
a creşte lizibilitatea şi a reduce oboseala
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte semnificativ
lizibilitatea şi productivitatea atunci când
lucraţi cu foi de calcul, fişiere PDF, articole
scanate sau alte aplicaţii generale de birou.
• Photo (Fotografie): Acest profil combină
saturaţia de culoare, contrastul dinamic
şi îmbunătăţirea clarităţii pentru a afişa
fotografii şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate fără
artefacte şi culori şterse.
• Movie (Film): Luminozitatea crescută,
saturaţia de culoare mai mare, contrastul
dinamic şi claritatea accentuată afişează
toate detaliile din zonele întunecate ale
înregistrărilor video fără culori şterse în
zonele mai luminoase, menţinând valori
naturale dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
Cum se activează SmartImage?
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa afişarea pe
ecran a software-ului SmartImage.
12
3. Optimizarea imaginilor
• Game (Jocuri): Activând circuitul de
supraîncărcare pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag pentru
obiectele cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi cele întunecate, acest
profil asigură cea mai bună experienţă de
joc pentru împătimiţii de jocuri.
• Economy (Economic): În acest profil,
luminozitatea şi contrastul sunt reglate,
iar retroiluminarea este reglată fin pentru
afişarea corectă a aplicaţiilor de birou de zi
cu zi şi reducerea consumului de energie.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului pentru
claritate vizuală maximă şi experienţă vizuală
încântătoare, crescând retroiluminarea pentru
imagini mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe fundaluri
întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
13
4. Senzorul PowerSensor™
măriţi puterea semnalului când purtaţi
haine negre sau de culoare închisă.
4. Senzorul PowerSensor™4.
Cum funcţionează?
• PowerSensor funcţionează pe principiul
transmisiei şi recepţiei de semnale
“infraroşii” inofensive pentru a detecta
prezenţa utilizatorului.
• Când utilizatorul este în faţa monitorului,
monitorul funcţionează normal, la setările
predeterminate stabilite de utilizator, de ex.
luminozitate, contrast, culoare etc.
• Presupunând că monitorul a fost setat la
luminozitate de 100%, când utilizatorul
părăseşte scaunul şi nu mai este în faţa
monitorului, monitorul reduce automat
consumul de energie până la 80%.
Utilizator prezent în faţă
Tastă rapidă
Distanţă până la
senzor
Mod peisaj/portret
Utilizatorul nu este prezent
Ilustraţiile de mai sus sunt oferite exclusiv în scop orientativ
Watt
Modul de reglare a setărilor
Watt
Dacă PowerSensor nu funcţionează corect în
interiorul sau în exteriorul intervalului implicit,
iată cum se reglează fin detectarea:
• Apăsaţi tasta rapidă PowerSensor
Consumul de energie ilustrat est doar pentru referinţă
Setare
Setări implicite
PowerSensor este conceput să detecteze
prezenţa utilizatorului aflat între 30 şi 100 cm (12
şi 40 inchi) faţă de monitor şi între cinci grade la
stânga sau la dreapta monitorului.
Setări personalizate
Dacă preferaţi să fiţi într-o poziţie în afara
perimetrelor enumerate mai sus, alegeţi un
semnal cu putere mai mare pentru eficienţa
optimă a detectării: Cu cât mai mare este
setarea, cu atât mai puternic este semnalul
de detectare. Pentru eficienţă maximă a
PowerSensor şi detectare corectă, poziţionaţi-vă
direct în faţa monitorului.
• Dacă alegeţi să vă poziţionaţi la o distanţă
de 100 cm sau 40 inchi faţă de monitor,
utilizaţi semnalul de detectare maxim
pentru distanţe de până la 120 cm sau 47
inchi. (Setting 4) (Setarea 4)
• Deoarece unele haine de culoare închisă
absorb semnalele infraroşii chiar şi atunci
când utilizatorul este la o distanţă mai mică
de 100 cm sau 40 inchi faţă de monitor,
• Veţi găsi bara de reglare.
• Reglaţi detectarea PowerSensor la (Setarea
4) şi apăsaţi OK.
• Testaţi configuraţia nouă pentru a vedea
dacă PowerSensor detectează corect
poziţia dvs. curentă.
• Funcţia PowerSensor este concepută să
funcţioneze doar în mod Peisaj (poziţie
orizontală). După pornirea senzorului
PowerSensor, acesta se va opri automat
dacă monitorul este utilizat în modul
Portret (90 de grade/poziţie verticală);
aceasta va porni automat dacă monitorul
revine în modul său implicit Peisaj.
Notă
Un mod PowerSensor selectat manual va
rămâne operaţional dacă nu este reglat din nou
sau dacă modul implicit este reapelat. Dacă aflaţi
că PowerSensor este foarte sensibil la mişcarea
din apropiere din orice motiv, reglaţi la o putere
mai mică a semnalului.
14
5. Specificaţii tehnice
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp de răspuns
SmartResponse
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare (tipic)
Culori ecran
Îmbunătăţire imagine
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Flicker-free
Conectivitate
Semnal intrare
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Difuzoare încorporate
Comoditate pentru utilizator
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Pivotare
Reglare pe înălţime
Pivot
IPS Tehnologie
LED
24'' (61cm)
16:10
0,270 x 0,270 mm
20.000.000:1
14 ms (GtG)
5 ms (GtG)
1920 x 1200 la 60 Hz
178° (O)/178° (V) la C/R ≥ 10
16,7 M
SmartImage
56 - 76 Hz
30 - 83 kHz
DA
DA
DisplayPort 1,2, DVI (digital), VGA (analogic),
USB 2.0 x 2(240B4QPYE/240B4QPYC/240B4LPYC)
USB 2.0 x 4(240P4QPYE)
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
1,5 W (Mai sus) x 2
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară,
Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată,
Chineză Tradiţională, Japoneză, Coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm), încuietoare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20
-65/+65
130mm (240B4QPYE/240P4QPYE),
110mm (240B4QPYC/240B4LPYC)
90 de grade
15
5. Specificaţii tehnice
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit(comutare c.a.)
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit(comutare c.a.)
Mod pornit (Mod ecologic)
PowerSensor
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Umiditate relativă (în funcţiune)
Presiune atmosferică
(în funcţiune)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în funcţiune)
Presiune atmosferică
(când nu este în funcţiune)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a., 50 c.a. la 115 V c.a., 60 c.a. la 230 V c.a., 50
Hz
Hz
Hz
26,7 W (tipic)
26,8 W (tipic)
26,9 W (tipic)
<0,3 W (tipic)
<0,3 W (tipic)
<0,3 W (tipic)
<0,3 W (tipic)
<0,3 W (tipic)
<0,3 W (tipic)
0 W (tipic)
0 W (tipic)
0 W (tipic)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a., 50 c.a. la 115 V c.a., 60 c.a. la 230 V c.a., 50
Hz
Hz
Hz
91,13 BTU/h (tipic) 91,47 BTU/h (tipic) 91,81 BTU/h (tipic)
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
0 BTU/h (tipic)
0 BTU/h (tipic)
0 BTU/h (tipic)
12,3 W (tipic)
5 W (tipic)
Mod pornit: Alb, Mod de veghe/repaus: Alb (intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
555 X 550 X 244 mm (240B4QPYE/240P4QPYE)
555 X 543 X 227 mm (240B4QPYC/240B4LPYC)
555 X 388 X 65 mm
615X487X180 mm (240B4QPYE/240P4QPYE)
632X457X286 mm (240B4QPYC/240B4LPYC)
6,9 kg (240B4QPYE/240P4QPYE),
6,34 kg (240B4QPYC/240B4LPYC)
4,57 kg
9,49 kg (240B4QPYE/240P4QPYE),
8,48 kg (240B4QPYC/240B4LPYC)
de la 0°C la 40°C
20%–80%
700–1060 hPa
între -20°C la 60°C
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
16
5. Specificaţii tehnice
Protecţia mediului
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
DA
Gold (www.epeat.net)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Marcaj CE, FCC clasă B, SEMKO, UL/cUL, CU-EAC,
TCO Certified Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, RCM
Negru/Argintiu/Gri
Textură
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (alb-negru).
17
5. Specificaţii tehnice
5.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1200 la 60 Hz (intrare analogică)
1920 x 1200 la 60 Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
1920 x 1200 la 60 Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
64,67
1680 x 1050
59,88
65,29
1680 x 1050
59,95
66,59
1920 x 1080
59,93
74,04
1920 x 1200
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
75,00
1600 x 1200
60,00
Notă
Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează cel mai
bine la o rezoluţie nativă de 1920 X 1200 la 60
Hz. Pentru calitate de afişare optimă, respectaţi
această recomandare privind rezoluţia.
18
6. Gestionarea consumului de energie
6. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod VESA
Video
Sinc O
Sinc V
Energie consumată
Culoare LED
Alb
Activ
PORNIT
Da
Da
26,8 W (tipic)
55 W (max.)
Repaus (Mod
de veghe)
OPRIT
Nu
Nu
<0,3 W
Alb (clipitor)
-
0W
comutare c.a.
OPRIT
Oprire
OPRIT
-
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 1920 x 1200
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
19
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli aprinşi şi
stinşi sunt percepute ca pixeli singuri de diverse
culori.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor
în cadrul fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu
alte cuvinte, un punct luminos este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele tipuri.
7. Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie
să aibă defecţi mai mult de 0,0004% dintre
subpixeli. Philips fixează standarde de calitate şi
mai ridicate pentru anumite tipuri sau combinaţii
de defecte de afişare a pixelilor, care sunt mai
uşor de observat decât altele. Această politică
este valabilă în întreaga lume.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixeli
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este compus
din trei subpixeli în culorile primare roşu, verde
şi albastru. Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea tuturor
subpixelilor dintr-un pixel, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel alb.
Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
20
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din cauza
defectelor de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui monitor plat Philips
trebuie să aibă defecte de afişare a pixelilor
sau subpixelilor care să depăşească limitele de
toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor se conformează standardului ISO9241-307. (ISO9241-307: Cerinţe ergonomice,
metode de încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior sub denumirea de
ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
21
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii sau contactaţi centrul Philips
de asistenţă pentru clienţi. Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet
de servicii În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de 30 de zile
calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă, serviciile includ preluarea,
repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza garanţiei extinse
oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în perioada de garanţie extinsă pe care
aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi sau centrul de
contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de garanţie
standard locală
Depinde de regiune
•
•
•
•
Perioadă de
garanţie extinsă
+ 1 an
+ 2 ani
+ 3 ani
•
Perioadă de garanţie totală
•
•
•
Perioada de garanţie standard locală +1
Perioada de garanţie standard locală +2
Perioada de garanţie standard locală +3
** Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
CSP
Numărul de linii de
asisten ă telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0.07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0.06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223 Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0.08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
22
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Informaţii de contact pentru China:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
China
PCCW Limited
4008 800 008
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
23
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru asistenţă
telefonică
CSP
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
NA
Asupport
420 272 188 300
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
NA
Esabi
+995 322 91 34 71
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
Hungary
NA
Profi Service
Kazakhstan
NA
Classic Service I.I.c. +7 727 3097515
Latvia
NA
ServiceNet LV
Lithuania
NA
+371 67460399
+371 27260399
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
NA
AMC
+389 2 3125097
Moldova
NA
Comel
+37322224035
Romania
NA
Skin
+40 21 2101969
Russia
NA
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus NA
ServiceBy
+ 375 17 284 0203
Turkey
NA
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
NA
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
NA
Comel
+380 5627444225
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
Brazil
Argentina
Vermont
0800-7254101
0800 3330 856
24
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Australia
ASP
AGOS NETWORK PTY LTD
Telefon asistenţă clienţi
Program de lucru
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086 (Customer
Mon.~Thu. 08:30-12:00;
Hotline)
13:00-17:30
+62-8888-01-9086 (Customer
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Hotline)
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Singapore Pte Ltd
(Philips Consumer Care
Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair Technologies
011 262 3586
Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi Minh
City Branch
+84 8 38248007 Ho Chi Minh
City
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30+84 5113.562666 Danang City
17:30,Sat. 8:00-12:00
+84 5113.562666 Can tho
Province
Philippines
EA Global Supply Chain
Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private Enterprise
Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service Centre
+(99312) 460733, 460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター
・サポートセンター
0120-060-530
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
25
8. Depanare şi întrebări frecvente
Butonul Auto (Automat) nu funcţionează
8. Depanare şi întrebări
frecvente
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în modul
VGA-Analog (VGA-Analogic). În cazul în
care nu sunteţi mulţumit de rezultate, puteţi
face ajustările manual din meniul OSD.
8.1 Depanare
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în modul
DVI-Digital (DVI-digital) deoarece nu este
necesară.
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia oprit
(OFF), apoi apăsaţi-l în poziţia pornit (ON).
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile principale
OSD.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Reglaţi poziţia imaginii folosind Phase/Clock
(Fază/Ceas) din Setup (Configurare) în
comenzile principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Funcţia Economisire Energie poate fi
activată
Imaginea vibrează pe ecran
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Pe ecran se afişează
Apare o pâlpâire pe verticală
Attention
Check cable connection
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
monitorului la computer. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă).
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului sunt
îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
26
8. Depanare şi întrebări frecvente
Apare o pâlpâire pe orizontală
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în comenzile principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor
şi contactaţi reprezentantul serviciului clienţi
Philips.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
o perioadă lungă poate produce „imagini
arse”, cunoscute şi ca „imagini persistente”
sau „imagini fantomă” pe ecranul dvs.
„Imaginea statică”, „imaginea remanentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă un
fenomen binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea cazurilor,
„imaginea arsă” sau „imaginea persistentă”
sau „imaginea fantomă” vor dispărea treptat
într-un interval de timp după deconectarea
de la alimentarea cu energie electrică.
8.2 Întrebări frecvente generale
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Î1:
Când instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
R.:
Rezoluţie recomandată pentru acest
monitor: 1920 x 1200 la 60 Hz.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD va afişa un conţinut static.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
panoul de control Display (Afişare), selectaţi
fila „Settings” (Setări). În fila de setări, în
caseta cu eticheta „Desktop Area” (Zonă
Desktop), mutaţi bara laterală la 1920 x
1200 pixeli.
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh rate
27
8. Depanare şi întrebări frecvente
(Rată de reîmprospătare) la 60 Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
R.:
În general se recomandă ca suprafaţa
panoului să nu fie supusă la şocuri
extreme şi să fie protejată de obiecte
ascuţite sau tăioase. Atunci când
manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă că
nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
Î7:
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
R.:
Pentru o curăţare normală folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Î8:
Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
R.:
Da, puteţi modifica setările de
culoare din comenzile OSD conform
procedurilor următoare,
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
1920 x 1200 la 60 Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul LCD Philips.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
Î2:
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul LCD?
R.:
Rata de împrospătare recomandată
pentru monitoare LCD este de 60 Hz.
În caz de perturbări pe ecran, o puteţi
seta până la 75 Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
Î3:
Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum instalez
driverele (.inf şi .icm)?
R.:
Acestea sunt fişierele driverului pentru
monitorul dvs. Urmaţi instrucţiunile din
manualul de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă poate
solicita drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima dată
monitorul.
Î4:
Cum reglez rezoluţia?
R.:
Driverul pentru placa video/grafică
împreună cu monitorul determină
rezoluţiile disponibile. Puteţi selecta
rezoluţia dorită din Control Panel
(Panou de control) din Windows® cu
„Display Properties” (Proprietăţi afişare).
Î5:
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul
OSD?
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea meniului
OSD (Afişare pe ecran)
• Apăsaţi pe „Down Arrow” (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color"
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru a
introduce setările de culoare prezentate
în continuare; sunt trei setări, descrise în
continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Cele şase setări sunt 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K şi 11500K.
Cu setările din intervalul 5000K, panoul
pare „cald, cu o nuanţă de culoare roşualb”, în timp ce temperatura 11500K
redă o „nuanţă rece, albastru-alb”.
R.:
Apăsaţi pe butonul OK, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru reveni la
setările originale din fabrică.
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
Î6:
Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
28
8. Depanare şi întrebări frecvente
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a ecranului
atunci când monitorul LCD va afişa un
conţinut static.
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
Î9:
Pot conecta monitorul LCD la orice
PC, staţie de lucru sau Mac?
R.:
Da. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î10:
Monitoarele LCD Philips sunt plugand-play?
R.:
Da, monitoarele sunt de tip plug-andplay, compatibile cu Windows 10/8.1/8/7,
Mac OSX.
Î11:
Ce înseamnă aderenţa imaginii, arderea
imaginii, persistenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
R.:
Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini statice”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă” vor
dispărea treptat într-un interval de timp
după deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
29
Î12:
De ce ecranul meu nu afişează text
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
R.:
Monitorul LCD funcţionează cel mai
bine la rezoluţia sa nativă de 1920 x
1200 la 60 Hz. Pentru cea mai bună
afişare, utilizaţi această rezoluţie.
© 2016 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale
Koninklijke Philips N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la Koninklijke
Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M4240BPE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement