Philips Monitor LCD Full HD 243V7QDAB/01 Manualul proprietarului

Philips Monitor LCD Full HD 243V7QDAB/01 Manualul proprietarului
243V7
www.philips.com/welcome
RO
Manualul de utilizare
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
Depanare şi întrebări frecvente
22
1
18
Cuprins
1. Important........................................ 1
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere......................................... 1
1.2 Descrieri ale notaţiilor................. 3
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente.................... 4
2. Configurarea monitorului........... 5
2.1Instalare........................................... 5
2.2 Manevrarea monitorului..............7
2.3 Desfacerea suportului de la
bază şi a bazei..............................10
3. Optimizarea imaginilor................ 11
3.1SmartImage ................................... 11
3.2SmartContrast............................... 12
4. Specificaţii tehnice..................... 13
4.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare........................................16
5.Gestionarea consumului de
energie........................................... 17
6.Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie......................... 18
6.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate........................18
6.2 Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie.......................... 21
7.Depanare şi întrebări frecvente...
22
7.1Depanare...................................... 22
7.2 Întrebări frecvente generale..... 23
1. Important
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
• Se va asigura un acces facil la
ştecher şi la priza de curent, în
momentul poziţionării monitorului.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
• A se utiliza numai cablul de
alimentare corespunzător, furnizat,
de fiecare dată, de către Philips.
Dacă lipseşte cablul de alimentare,
se va contacta centrul de service
local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii
mari sau la şocuri puternice pe
parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
• Utilizarea excesivă a monitorului
poate cauza disconfort vizual. Este
mai bine să face i pauze mai scurte
și mai dese la sta ia de lucru decât
pauze mai lungi și mai rare; de
exemplu, o pauză de 5 - 10 minute
după o utilizare continuă a ecranului
timp de 50 - 60 de minute este
probabil mai bună decât o pauză de
15 minute la fiecare două ore. Încerca
i să vă proteja i ochii de oboseală în
timpul utilizării constante a ecranului
prin următoarele ac iuni:
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare, înainte
de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi note importante referitoare
la funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat,
în conformitate cu instrucţiunile de
operare şi dacă este prezentată factura
sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului,
numărul produsului şi numărul de
model.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea de dispozitive de control,
reglări sau proceduri, altele decât
cele specificate în acest document,
poate produce scurtcircuite, defecţiuni
electrice şi/sau defecţiuni mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea monitorului
pentru computer:
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină
solară directă, surse de lumină
puternică sau la acţiunea unor surse
de încălzire. Expunerea îndelungată
la acest tip de mediu poate avea
drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea
obiectelor ce ar putea cădea în
orificiile de ventilaţie, precum şi
a celor care pot împiedica răcirea
componentelor monitorului.
• Privi i în depărtare la diverse distan e după o perioadă lungă de
concentrare asupra ecranului.
• Clipi i voluntar des în timp ce
lucra i.
• Închide i ușor și roti i ochii pentru
a-i relaxa.
1
1. Important
• Repozi iona i ecranul la o înăl
ime și un unghi corespunzătoare,
în func ie de înăl imea dvs.
se va extrage substanţa respectivă,
urmând ca monitorul să fie trimis la
centrul de service.
• Nu depozitaţi ş utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina
directă a soarelui sau la frig excesiv.
• Pentru păstrarea funcţionării optime
a monitorului şi prelungirea duratei
sale de viaţă, acesta va fi plasat
într-un spaţiu ai cărui parametri de
temperatură şi umiditate se situează
în următoarea gamă de valori:
• Ajusta i luminozitatea și contrastul la un nivel corespunzător.
• Ajusta i iluminarea mediului la un
nivel similar luminozită ii ecranului, evita i iluminarea fluorescentă
și suprafe ele care nu reflectă
prea multă lumină.
• Consulta i un medic dacă simptomele nu dispar.
• Temperatură: 0-40°C 32-104°F
Întreţinere
• Umiditate: 20-80% RH
• Pentru a vă proteja monitorul de
posibile deteriorări, nu supuneţi
ecranul LCD la presiuni mari. Atunci
când deplasaţi monitorul, apucaţi-l
de ramă. Nu ridicaţi monitorul
plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
Informaţii importante pentru imagini
arse/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi
monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică de
împrospătare a ecranului atunci când
monitorul va afişa un conţinut static.
Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi
ca „imagini persistente” sau „imagini
fantomă” pe ecranul dvs.
„Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” vor dispărea
treptat într-un interval de timp după
deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică.
• În cazul în care monitorul nu va
fi utilizat o perioadă îndelungată,
acesta se va debranşa de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul
se va curăţa cu o cârpă umedă
după debranşare. Ecranul poate
fi şters cu o cârpă uscată, când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor
folosi niciodată solvenţi organici,
precum alcool sau soluţii pe bază de
amoniac.
• Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta nu
se va expune la praf, ploaie, apă sau
medii cu umezeală excesivă.
Avertisment
Imposibilitatea de a activa un
economizor de ecran sau o aplicaţie
de actualizare periodică a ecranului
poate avea drept rezultat apariţia unor
simptome grave de tipul „imagine arsă”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă”, care nu vor dispărea şi nu pot
• Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe
imediat sursa de alimentare şi se va
debranşa cablul de la priză. Apoi,
2
1. Important
fi remediate. Defecţiunile menţionate
mai sus nu sunt acoperite de garanţia
dvs.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi paragraful „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare
la transport, consultaţi rubrica
„Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj, sub acţiunea directă a
razelor solare.
Notă
În cazul în care monitorul nu
funcţionează normal sau dacă nu
ştiţi cum să procedaţi după ce aţi
aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Fragmente de text din acest ghid sunt
însoţite de pictograme şi pot apărea cu
caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări
sau avertismente. Acestea sunt utilizate
după cum urmează:
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardwareului şi a pierderii de date.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul
potenţial de vătămare corporală
şi prezintă modalităţi de evitare a
problemei.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
3
1. Important
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation innational takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors, which
recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine
the locations for dropping off such
waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
4
2. Configurarea monitorului
2. Configurarea
monitorului
Instalarea suportului bazei
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale şi netedă, având
grijă să nu zgâriaţi sau deterioraţi
ecranul.
2.1 Instalare
2. Ataşaţi / glisaţi coloana de bază cu
monitorul până când se fixează în
poziţie.
Conţinutul pachetului
243V7
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2 0 18 K
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
o nin
k li j k
eP
hili
r
Un
a
ut
ho
riz
ed
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
d up
licat
io n is a
vio la tion of a ppl
ica b
le la
in
a.
s
ht
d.
Ch
rig
rv
e
i
n
ll
Ve
r
A
V.
N.
si o
n
ps
www.philips.com/welcome
es
e
.M
ws
ea
ad
nd
pr
in
d
te
3. Ţ
ineţi suportul bazei monitorului
cu ambele mâini şi introduceţi ferm
suportul bazei în şanţul special.
* CD
Alimentarea cu energie
* VGA
* DVI
* HDMI
* Cablu audio
*DP
* Diferă în funcţie de regiune.
5
2. Configurarea monitorului
243V7QDS
Conectarea la computer
243V7QS
4
4
5
6
4
5
Intrare alimentare c.a.
Intrare VGA
Intrare DVI-D
Port Kensington antifurt
Intrare alimentare c.a.
Intrare VGA
Intrare DVI
Intrare HDMI
Ieşire audio HDMI
Port Kensington antifurt
243V7QDA
6
4
243V7QJA
4
7
5
6
4
Intrare alimentare c.a.
Intrare VGA
Intrare DVI
Intrare HDMI
Ieşire pentru cască
Intrare audio
7 Port Kensington antifurt
4
7
5
Intrare alimentare c.a.
Intrare VGA
Intrare DP
Intrare HDMI
Ieşire pentru cască
Intrare audio
7 Port Kensington antifurt
6
2. Configurarea monitorului
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
2.2 Manevrarea monitorului
Descrierea produsului văzut din faţă
243V7QS, 243V7QDS
2. Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
3. Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
4. Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
5. Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
3
7
6
5
4
2
Pentru a porni şi a opri
alimentarea monitorului.
Pentru accesarea meniului
OSD.
Confirmaţi reglarea
elementelor OSD.
Pentru reglarea meniului
OSD.
Reglaţi nivelul de
luminozitate.
Modifică sursa de intrare a
semnalului.
Revenirea la nivelul OSD
anterior.
SmartImage. Puteţi alege
între: EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc,
Economic, Mod LowBlue şi
Dezactivat.
7
2. Configurarea monitorului
243V7QDA, 243V7QJA
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final
să selecteze funcţiile monitorului direct
de pe ecran, prin intermediul unei
ferestre de instrucţiuni. Mai jos este
prezentată o interfaţă OSD, uşor de
utilizat:
243V7QS
 
3





7
6
5
4
2

 
Pentru a porni şi a opri
alimentarea monitorului.
243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA
Pentru accesarea meniului
OSD.
Confirmaţi reglarea
elementelor OSD.
 




Pentru reglarea meniului
OSD.


Pentru reglarea volumului
difuzoarelor.

Modifică sursa de intrare a
semnalului.
Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală
a monitorului pentru a mişca cursorul
şi puteţi apăsa pe butonul OK pentru a
confirma selecţia sau modificarea.
Revenirea la nivelul OSD
anterior.
SmartImage. Puteţi alege
între: EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc,
Economic, Mod LowBlue şi
Dezactivat.
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată imaginea
integrală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această
imagine, în cazul în care veţi dori să
navigaţi între diferitele ajustări.
8
2. Configurarea monitorului
Observaţie
Acest afișaj are func ie „DPS” pentru
economisirea energiei; setarea implicită
este „Pornit”: face ca luminozitatea
ecranului să pară pu in diminuată; pentru luminozitate optimă, accesa i meniul OSD pentru a seta modul „DPS” la
„Oprit”.
Main menu
LowBlue Mode
Notificarea privind rezoluţia
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 1920 x 1080 la 60 Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la o
altă rezoluţie, pe ecran se afişează o
alertă: Utilizaţi rezoluţia 1920 x 1080 la
60 Hz pentru rezultate optime.
Sub menu
On
Afişarea alertei privind rezoluţia
nativă poate fi dezactivată din Setup
(Configurare) în meniul OSD (afişare pe
ecran).
1, 2, 3
Off
Input
VGA
DVI (243V7QS, 243V7QDS, 243V7QDA)
HDMI (243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DisplayPort (243V7QJA)
Picture
Picture Format
Funcţie fizică
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
Înclinare
20
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
DPS
On, Off
Audio
(243V7QDS,
243V7QDA,
243V7QJA)
0~100
Volume
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Stand-Alone
(243V7QDA, 243V7QJA)
On, Off
Mute
(243V7QDS, 243V7QDA, 243V7QJA)
Color
Audio Source
(243V7QDA, 243V7QJA)
Audio In, HDMI,
DisplayPort (243V7QJA)
Color Temperature
6500K, 7500K, 9300K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Setting
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H.Position
Setup
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
9
2. Configurarea monitorului
Observaţie
Acest monitor acceptă o interfaţă de
montare compatibilă VESA de 100 mm
x 100 mm.
2.3 Desfacerea suportului de la
bază şi a bazei
Demontarea suportului de la bază
Înainte de a începe dezasamblarea
bazei monitorului, urmaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a evita deteriorarea
monitorului sau vătămarea corporală.
100mm
100mm
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale, având grijă să nu
zgâriaţi şi să nu deterioraţi ecranul.
2. Apăsaţi pe clamele pentru blocare
pentru a demonta suportul din
şanţul special.
1
3. Apăsaţi pe butonul de deblocare
pentru a o desprinde de coloana
bazei.
2
10
3. Informaţii despre produs
3. Optimizarea imaginilor
1. Apăsaţi
pentru a lansa afişarea
pe ecran a SmartImage.
3.1 SmartImage
2. Ţineţi apăsat pe
pentru a
comuta între EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc, Economic,
Mod LowBlue şi Dezactivat.
Ce este?
SmartImage oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare de
imagini sau urmăriţi un videoclip, Philips
SmartImage vă asigură o performanţă
grozavă şi optimizată a monitorului.
3. SmartImage se va afişa pe ecran
timp de 5 secunde sau puteţi apăsa
pe butonul OK pentru a confirma.
Puteţi alege între: EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc, Economic, Mod
LowBlue şi Dezactivat.


De ce am nevoie de acesta?

Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor
de conţinut, software-ul SmartImage
vă reglează în mod dinamic şi în timp
real luminozitatea, contrastul, culorile
şi claritatea pentru a vă îmbunătăţi
experienţa vizuală cu acest monitor.




 
Cum funcţionează?

SmartImage este o tehnologie exclusivă,
de ultimă generaţie, de la Philips
care analizează conţinutul afişat pe
ecranul dvs. Bazat pe un scenariu pe
care îl selectaţi chiar dvs., SmartImage
îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea
conţinutului afişat să fie îmbunătăţită
– toate acestea în timp real şi prin
apăsarea unui singur buton.
• EasyRead: Contribuie la
îmbunătăţirea citirii textului din
aplicaţii bazate pe text, ca de
exemplu a cărţilor PDF în format
electronic. Utilizând un algoritm
special care măreşte contrastul şi
claritatea marginilor conţinutului
de tip text, afişarea este optimizată
astfel încât cititul să fie extrem de
plăcut, prin reglarea luminozităţii,
contrastului şi temperaturii de
culoare a monitorului.
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte
calitatea textului şi reduce
luminozitatea pentru a creşte
lizibilitatea şi a reduce oboseala
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi
productivitatea atunci când lucraţi
cu foi de calcul, fişiere PDF, articole
scanate sau alte aplicaţii generale
de birou.
Cum se activează SmartImage?
11
3. Informaţii despre produs
• Photo (Fotografie): Acest profil
combină saturaţia de culoare,
contrastul dinamic şi îmbunătăţirea
clarităţii pentru a afişa fotografii
şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate
fără artefacte şi culori şterse.
• Movie (Film): Luminozitatea
crescută, saturaţia de culoare
mai mare, contrastul dinamic şi
claritatea accentuată afişează toate
detaliile din zonele întunecate ale
înregistrărilor video fără culori şterse
în zonele mai luminoase, menţinând
valori naturale dinamice pentru
o afişare video de cea mai bună
calitate.
• Game (Jocuri): Activând circuitul
de supraîncărcare pentru cel mai
bun timp de răspuns, reducând
marginile în zigzag pentru obiectele
cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast
pentru scenele luminoase şi cele
întunecate, acest profil asigură cea
mai bună experienţă de joc pentru
împătimiţii de jocuri.
• Economy (Economic): În acest
profil, luminozitatea şi contrastul
sunt reglate, iar retroiluminarea este
reglată fin pentru afişarea corectă
a aplicaţiilor de birou de zi cu zi şi
reducerea consumului de energie.
•
Observaţie
Modul LowBlue oferit de Philips, este
conform cu certificarea TUV Low Blue
Light. Puteţi accesa acest mod prin simpla apăsare a tastei de comandă rapidă
şi apoi prin apăsarea butonului
pentru a selecta Mod LowBlue. Mai sus
puteţi vedea paşii pentru selectarea
opţiunii SmartImage.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
pentru claritate vizuală maximă şi
experienţă vizuală încântătoare,
crescând retroiluminarea pentru imagini
mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe
fundaluri întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi
confort de vizualizare pentru fiecare tip
de conţinut. SmartContrast controlează
dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
test clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
LowBlue Mode (Mod lumină albastră
redusă): Mod lumină albastră redusă
pentru productivitate cu impact redus
asupra ochilor. Studiile au arătat
că, la fel cum razele ultraviolete pot
cauza vătămarea ochilor, razele de
lumină albastră cu unde scurte emise
de afişajele LED pot să cauzeze
vătămarea ochilor şi să afecteze
vederea în timp. Dezvoltată pentru
sănătate, setarea Philips Mod lumină
albastră redusă utilizează o tehnologie
software inteligentă pentru a reduce
lumina albastră cu unde scurte
dăunătoare.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru
a controla intensitatea iluminării de
fundal. Această funcţie va îmbunătăţi
în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă
atunci când vizionaţi videoclipuri sau vă
jucaţi.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
12
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip ecran LCD
IPS Tehnologie
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
Sistem W-LED
23,8" L (60,5 cm)
16:9
0,275 x 0,275 mm
SmartContrast
Timp de răspuns (normal)
SmartResponse (normal)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Lumină albastră redusă
Funcţie de eliminare a
tremurului
Conectivitate
Semnal intrare
10,000,000:1
8ms (GtG_BW)
5ms (GtG)
1920 x 1080 la 60 Hz
178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
SmartImage
16,7M
50 Hz – 76 Hz
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
Comoditate pentru utilizator
30 kHz – 83 kHz
DA
DA
DA
243V7QS: VGA(analogic), DVI(Digital)
243V7QDS, 243V7QDA: VGA(analogic), DVI(Digital),
HDMI(Digital)
243V7QJA: DP1.2(Digital), HDMI1.4(Digital),
VGA(analogic)
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
243V7QDA, 243V7QJA: Intrare audio pentru PC,
ieşire căşti
243V7QDS: Ieşire audio HDMI
2W x 2 (243V7QDA, 243V7QJA)
243V7QS, 243V7QDS:
243V7QDA, 243V7QJA:
Limbi OSD
Alte avantaje
Engleză, Germană, Spaniolă, Franceză, Italiană,
Ungară, Olandeză, Portugheză, Portugheză braziliană,
Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă,
Cehă, Ucraineană, Chineză simplificată, Japoneză,
Coreeană, Greacă,Chineză tradiţională
Dispozitiv de blocare Kensington
13
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Compatibilitate Plug & Play
Montare VESA
Suport
Înclinare
DDC/CI, sRGB, Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/
Windows 10, Mac OSX
100x100 mm
-5/+20
Putere
Consum energie
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Tensiune intrare
c.a. la 100 V c.a.,
50 Hz
21,29 W (tipic)
<0,5 W
<0,5 W
Tensiune intrare
c.a. la 115 V c.a.,
50 Hz
21,39 W (tipic)
<0,5 W
<0,5 W
Tensiune intrare
Tensiune intrare
Tensiune intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a., 50 c.a. la 230 V c.a.,
50 Hz
Hz
50 Hz
72,66 BTU/h
73,00 BTU/h
73,34 BTU/h (tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Încorporată, 100 - 240 V c.a., 50 - 60 Hz
Produs în ambalaj (L x Î x A)
540 x 415 x 209 mm
540 x 325 x 45 mm
588 x 465 x 115 mm
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
3,50 kg
3,10 kg
4,42 kg
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Umiditate relativă (în
funcţiune)
Presiune atmosferică
(în funcţiune)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în funcţiune)
Presiune atmosferică
(când nu este în funcţiune)
de la 0°C la 40°C
20%–80%
700–1060 hPa
între -20°C la 60°C
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
Protecţia mediului
ROHS
Tensiune intrare
c.a. la 230 V c.a.,
50 Hz
21,49 W (tipic)
<0,5 W
<0,5 W
DA
14
4. Specificaţii tehnice
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
Energy Star
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
1.
DA (Pentru detalii suplimentare, consultaţi nota 1)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
CU, Semko, CCC, CECP, ETL, ISO9241-307, WEEE,
TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003,
RCM, UKRAINIAN, VCCI CLASS B(243V7QD),
KCC(243V7QD), BSMI(243V7QD)
Negru
Textură
Notă
Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips
înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support
pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă pentru testele GtG sau GtG (albnegru).
15
4. Specificaţii tehnice
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Notă
Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează
cel mai bine la o rezoluţie nativă de
1920 x 1080, la 60 Hz. Pentru calitate
optimă a afişajului, respectaţi rezoluţia
recomandată.
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare
analogică)
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare analogică)
Frecv O (kHz)
Resolution
(Rezoluţie)
Frecv V (Hz)
31,47
720x400
70,09
31,47
640x480
59,94
35,00
640x480
66,67
37,86
640x480
72,81
37,50
640x480
75,00
35,16
800x600
56,25
37,88
800x600
60,32
48,08
800x600
72,19
46,88
800x600
75,00
47,73
832x624
74,55
48,36
1024x768
60,00
56,48
1024x768
70,07
60,02
1024x768
75,03
44,77
1280x720
59,86
60,00
1280x960
60,00
63,89
1280x1024
60,02
79,98
1280x1024
75,03
55,94
1440x900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680x1050
59,95
67,50
1920x1080
60,00
16
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea
consumului de energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate reduce
automat consumul de energie atunci
când nu este utilizat. Dacă este detectată
o introducere de la tastatură, mouse sau
alt dispozitiv de intrare, monitorul se va
„trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea
acestei funcţii de economisire automată
a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video Sinc O Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
21,39 W (normal)
26,64 W (maxim)
Alb
Inactiv
OPRIT
Nu
Nu
< 0,5 W
(normal)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
< 0,5 W
(normal)
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie al
acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 1920 x 1080
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
17
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Un pixel sau un element de imagine este
compus din trei subpixeli în culorile primare
roşu, verde şi albastru. Un număr mare de
pixeli formează împreună o imagine. La
aprinderea tuturor subpixelilor dintr-un pixel,
cei trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi
ca un singur pixel alb. Când toţi subpixelii
sunt stinşi, cei trei subpixeli coloraţi sunt
percepuţi ca un singur pixel negru. Diverse
alte combinaţii de subpixeli aprinşi şi stinşi
sunt percepute ca pixeli singuri de diverse
culori.
6. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
6.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru monitoarele
plate
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor
şi mai multe tipuri de defecte de afişare a
subpixelilor în cadrul fiecărei categorii.
Philips depune eforturi deosebite pentru
a livra produse de cea mai bună calitate.
Utilizăm unele dintre cele mai avansate
procese de fabricaţie din această industrie şi
practicăm un control al calităţii foarte strict. Cu
toate acestea, defectele de afişare a pixelilor
şi a subpixelilor pe ecranele LCD TFT utilizate
la monitoarele plate sunt uneori inevitabile.
Niciun producător nu poate garanta că
toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, dar Philips garantează că
toate monitoarele cu un număr de defecte
inacceptabil vor fi reparate sau înlocuite
conform condiţiilor de garanţie. Acest aviz
explică diferitele tipuri de defecte de afişare
a pixelilor şi defineşte nivelurile acceptabile
pentru fiecare tip de defect. Pentru a intra sub
incidenţa condiţiilor prevăzute de garanţie
pentru reparare sau înlocuire, numărul de
defecte de afişare a pixelilor pe un ecran LCD
TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor nu
trebuie să aibă defecţi mai mult de 0,0004%
dintre subpixeli. Philips fixează standarde
de calitate şi mai ridicate pentru anumite
tipuri sau combinaţii de defecte de afişare
a pixelilor, care sunt mai uşor de observat
decât altele. Această politică este valabilă în
întreaga lume.
Defectele de tip punct luminos
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli
ce sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”.
Cu alte cuvinte, un punct luminos este un
subpixel ce iese în evidenţă pe ecran, atunci
când este afişată o imagine de culoare
închisă. Defectele de tip punct luminos sunt
de următoarele tipuri:
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde
sau albastră
子像素
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
-- Roşu + Albastru = Violet
-- Roşu + Verde = Galben
像素
pixeli
Pixeli şi subpixeli
18
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Gradul de asemănare a defectelor de
afişare a pixelilor
-- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre
sunt cu peste 50% mai strălucitoare
decât cele învecinate, în timp ce
punctele verzi sunt cu 30% mai
strălucitoare.
Defectele de tip punct negru
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent întunecaţi
sau „stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct
întunecat este un subpixel ce iese în
evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă.
Defectele de tip punct negru sunt de
următoarele tipuri:
19
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din
cauza defectelor de afişare a pixelilor în perioada de garanţie, ecranul LCD TFT al unui
monitor plat Philips trebuie să aibă defecte de afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT LUMINOS
NIVEL ACCEPTABIL
1 subpixel aprins
3
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
1
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
0
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct lumi>15 mm
nos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT ÎNTUNECAT
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO 9241-307. ( ISO 9241-307: Ergonomie, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3. ISO9241-307 înlocuieşte standardul ISO13406, care este retras de Organizaţia
Internaţională pentru Standardizare (ISO) pe: 13-11-2008
20
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6.2Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii
În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de
•
garanţie standard
locală
Depinde de
•
regiune
•
•
Perioadă de
garanţie extinsă
•
Perioadă de garanţie totală
+ 1 an
•
+ 2 ani
•
+ 3 ani
•
Perioada de garanţie standard
locală +1
Perioada de garanţie standard
locală +2
Perioada de garanţie standard
locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service
regional, care este disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
21
7. Depanare şi întrebări frecvente
nu sunteţi mulţumit de rezultate,
puteţi face ajustările manual din
meniul OSD.
7. D
epanare şi întrebări
frecvente
Notă
Funcţia Auto nu se aplică în modul
DVI-digital deoarece nu este
necesară.
7.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
• Deconectaţi imediat, pentru
siguranţă, monitorul de la sursa
principală de alimentare
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este
stins)
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este în
poziţia OFF (oprit), apoi apăsaţi-l în
poziţia ON (pornit).
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” din comenzile
principale OSD.
• Reglaţi poziţia imaginii folosind
Phase/Clock (Fază/Frecvenţă) din
Setup (Configurare) în Comenzi
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi
în conectorul cablului monitorului.
Dacă da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Funcţia Energy Saving (economisire
energie) poate fi activată
Imaginea vibrează pe ecran
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Apare o pâlpâire pe verticală
Pe ecran se afişează
Check cable connection
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale
OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase/Clock (Fază/Frecvenţă) din
Setup (Configurare) în Comenzi
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul monitorului la computer.
(Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
• Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Apare o pâlpâire pe orizontală
Butonul AUTOMAT nu funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în
modul VGA-Analogic. În cazul în care
22
7. Depanare şi întrebări frecvente
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale
OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase/Clock (Fază/Frecvenţă) din
Setup (Configurare) în Comenzi
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii,
albastre, întunecate şi albe
• Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia actuală.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
politica referitoare la pixeli.
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea
din afişajul de pe ecran.
O „imagine persistentă”, o „imagine
arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne
după oprirea alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă de timp
poate cauza „arderea”, cunoscută şi
ca „persistenţa imaginii” sau crearea
unei „imagini fantomă”, pe ecranul
dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după
ce alimentarea este oprită.
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul LCD
va afişa un conţinut static.
• Simptomele grave de „imagine arsă”,
„imagine persistentă” sau „imagine
fantomă” nu vor dispărea şi nu pot
fi reparate. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
• Puteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul Configurare
aferent LED-ului de alimentare în
Comenzi principale OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
7.2 Întrebări frecvente generale
Î1: Când instalez monitorul, ce
trebuie să fac dacă se afişează
ecranul „Cannot display this video
mode” (Acest mod video nu poate
fi afişat)?
Răsp.:Rezoluţia recomandată pentru
acest monitor: 1920 x 1080 la 60
Hz.
•Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul
pe care l-aţi utilizat anterior.
•În meniul Start al Windows,
selectaţi Settings (Setări)/Control
Panel (Panou de control). În
fereastra Control Panel (Panou
de control), selectaţi pictograma
Display (Afişaj). În Display Control
Panel (Panou de control afişaj),
selectaţi fila „Settings” (Setări). În
fila de setări, în caseta cu eticheta
„desktop area” („zonă desktop”),
23
7. Depanare şi întrebări frecvente
mutaţi bara laterală la 1920 x 1080
pixeli.
•Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi
setaţi Refresh Rate (Rată de
împrospătare) la 60 Hz, apoi faceţi
clic pe OK.
•Reporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la 1920 x 1080 la
60 Hz.
•Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
•Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Î5: Ce se întâmplă dacă mă încurc
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi
selectaţi „Reset” (Resetare) pentru
a reactiva toate setările originale
din fabrică.
Î6: Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.:În general, se recomandă ca
suprafaţa ecranului să nu fie
supusă şocurilor excesive şi să
fie protejată împotriva obiectelor
ascuţite sau tăioase. Atunci când
manipulaţi monitorul, asiguraţivă că nu este aplicată forţă sau
presiune pe suprafaţa panoului.
Acest lucru poate afecta condiţiile
de garanţie.
Î2: Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare
recomandată pentru monitoare
LCD este de 60 Hz. În caz de
perturbări pe ecran, o puteţi seta
până la 75 Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
Î7: Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Răsp.:Pentru curăţare normală, folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţire extensivă, folosiţi alcool
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
Î3: Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum
instalez driverele (.inf şi .icm)?
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitor. Urmaţi
instrucţiunile din manualul de
utilizare pentru a instala driverele.
Computerul dvs. vă poate solicita
drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima
dată monitorul.
Î8: Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:Da, puteţi să schimbaţi setarea
culorilor prin comenzi OSD
conform următoarei proceduri.
•Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran)
•Apăsaţi pe „Down Arrow" („Săgeată
în jos”) pentru a selecta opţiunea
„Color" („Culoare”), apoi apăsaţi
pe „OK” pentru a introduce cele
trei setări de culoare prezentate în
continuare.
1. Color Temperature
(Temperatură culoare); cele doi
setări sunt 6500K şi 9300K. Cu
setările din intervalul 6500K,
imaginea pare „caldă, cu o
nuanţă de culoare roşu-alb”,
Î4: Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:Placa video/driverul grafic şi
monitorul determină împreună
rezoluţiile disponibile. Puteţi
selecta rezoluţia dorită din Control
Panel (Panoul de control) din
Windows® cu „Display properties”
(„Proprietăţi afişaj”).
24
7. Depanare şi întrebări frecvente
în timp ce temperatura 9300K
redă o „nuanţă rece, albastrualb”.
2. sRGB; aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori
între diferite dispozitive (de
ex. camere digitale, monitoare,
imprimante, scanere etc.)
3. User Define (Definit de
utilizator); utilizatorul poate
alege setarea de culoare
preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Răsp.:Afişarea neîntreruptă şi
îndelungată a unor imagini
statice poate cauza o „ardere”
(„persistenţă a imaginii” sau
„imagine fantomă”) pe ecran.
„Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
Activaţi întotdeauna un
economizor ecran cu
mişcare când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
LCD va afişa un conţinut static.
Notă:
O cuantificare a culorii luminii
radiate de un obiect în timp ce este
încălzit. Această cuantificare este
exprimată pe scară absolută, (grade
Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezintă roşul;
temperaturi mai mari precum 9300K
reprezintă albastrul. Temperatura
neutră este alb, la 6504K.
Avertisment
Imposibilitatea de a activa un
economizor de ecran sau o aplicaţie
de actualizare periodică a ecranului
poate avea drept rezultat apariţia
unor simptome grave de tipul
„imagine arsă”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă”, care nu
vor dispărea şi nu pot fi remediate.
Defecţiunile menţionate mai sus nu
sunt acoperite de garanţia dvs.
Î9: Pot conecta monitorul LCD la
orice PC, staţie de lucru sau Mac?
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD Philips
sunt complet compatibile cu PCurile, Mac-urile şi staţiile de lucru
standard. S-ar putea să aveţi
nevoie de un adaptor de cablu
pentru a conecta monitorul la
sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
Î10:Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Răsp.:Da, monitoarele sunt monitoare
plug and play, compatibile cu
Windows 7/Windows 8/Windows
8.1/Windows 10, Mac OSX .
Î12:De ce ecranul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
Răsp.:Monitorul funcţionează optim la
rezoluţia nativă de 1920 x 1080
@ 60Hz. Pentru cea mai bună
afişare, utilizaţi această rezoluţie.
Î13: Cum pot debloca/bloca tasta de
comandă rapidă?
Î11:Ce înseamnă aderenţa imaginii,
arderea imaginii, persistenţa
imaginii sau imaginea fantomă la
ecranele LCD?
Răsp.:
menţineţi apăsat pe
timp
de 10 secunde pentru a debloca/
bloca tasta de comandă rapidă.
Procedând astfel, pe monitor
25
7. Depanare şi întrebări frecvente
va fi afişată fereastra pop-up
„Atenţie” pentru a indica starea
deblocat/blocat, după cum se
arată în ilustraţiile de mai jos.
Monitor controls locked
Monitor control unlocked
26
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Acest produs a fost fabricat și lansat pe piaţă de către sau
în numele Top Victory Investments Ltd. ori al uneia dintre
companiile sale afiliate. Garanţia aferentă acestui produs
este oferită de către Top Victory Investments Ltd. Philips și
Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale
Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licenţă.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M7243V1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement