Philips 271S7QJMB/00, 271S7QJMB/01 null

Philips 271S7QJMB/00, 271S7QJMB/01 null
271S7
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare1
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie18
Depanare şi întrebări frecvente25
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������3
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������3
2. Configurarea monitorului ������������������5
2.1 Instalare ��������������������������������������������������������������5
2.2 Operarea monitorului �������������������������������6
2.3 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA ����������������������������������������������9
3. Optimizarea imaginilor ���������������������11
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������11
3.2 SmartContrast ���������������������������������������������12
4. Specificaţii tehnice �����������������������������13
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����16
5. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������17
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie �������������������������������������������������18
6.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate �������������������������������������������������������������������18
6.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie ���20
7. Depanare şi întrebări frecvente ������25
7.1 Depanare ��������������������������������������������������������25
7.2 Întrebări frecvente generale ����������������26
1. Important
componentelor electronice ale
monitorului.
1. Important
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta
conţine informaţii şi observaţii
importante referitoare la funcţionarea
monitorului.
• În momentul poziţionării
monitorului, asiguraţi-vă că
ştecherul şi priza electrică pot fi
accesate uşor.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat,
în conformitate cu instrucţiunile de
operare şi dacă este prezentată factura
sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului,
numărul produsului şi numărul de
model.
• A se utiliza numai cablul de
alimentare corespunzător, furnizat,
de fiecare dată, de către Philips.
Dacă lipseşte cablul de alimentare,
se va contacta centrul de service
local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi)
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii
mari sau la şocuri puternice pe
parcursul manevrării.
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control,
reglaje sau proceduri decât cele
specificate în acest document poate
cauza expunerea la scurtcircuite,
pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de
posibile deteriorări, nu supuneţi
ecranul LCD la presiuni mari. Atunci
când deplasaţi monitorul, apucaţi-l
de ramă. Nu ridicaţi monitorul
plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea monitorului
pentru computer.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină
solară directă, surse de lumină
puternică sau la acţiunea unor surse
de încălzire. Expunerea îndelungată
la acest tip de mediu poate avea
drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• În cazul în care monitorul nu va
fi utilizat o perioadă îndelungată,
acesta se va debranşa de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul
se va curăţa cu o cârpă umedă
după debranşare. Ecranul poate
fi şters cu o cârpă uscată când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor
folosi niciodată solvenţi organici,
• Este necesară îndepărtarea
obiectelor ce ar putea cădea în
orificiile de ventilaţie, precum şi
a celor care pot împiedica răcirea
1
1. Important
precum alcool, sau soluţii pe bază
de amoniac.
• „Imaginea arsă”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-un interval de timp după
deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică.
• Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta
nu se va expune la praf, ploaie, apă
sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe
imediat sursa de alimentare şi se va
debranşa cablul de la priză. Apoi, se
va îndepărta substanţa respectivă,
urmând ca monitorul să fie trimis la
centrul de service.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi
monitorul în locuri expuse la
căldură, la lumina directă a soarelui
sau la frig excesiv.
• Pentru asigurarea funcţionării
optime permanente a monitorului
şi prelungirea duratei sale de viaţă,
acesta va fi plasat într-un spaţiu ai
cărui parametri de temperatură şi
umiditate se situează în următoarea
gamă de valori.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi capitolul „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”)
• Temperatură: 0 - 40 °C (32 - 95
°F)
• Pentru informaţii referitoare
la transport, consultaţi rubrica
„Specificaţii tehnice”.
• Umiditate: 20 - 80% UR
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj sub acţiunea directă a
razelor solare.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului
atunci când monitorul va afişa un
conţinut static. Afişarea continuă
a unor imagini statice o perioadă
îndelungată poate produce „imagini
arse”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
Observaţie
În cazul în care monitorul nu
funcţionează normal sau dacă nu
ştiţi cum să procedaţi după ce aţi
aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
2
1. Important
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (DEEE)
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest
ghid sunt însoţite de pictograme şi
pot apărea cu caractere aldine sau
italice. Fragmentele respective conţin
observaţii, atenţionări sau avertismente.
Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Observaţie
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardwareului şi a pierderii de date.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul
potenţial de vătămare corporală
şi prezintă modalităţi de evitare a
problemelor.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.
Taking back/Recycling Information for
3
1. Important
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, endof-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea
monitorului
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
271S7
2. Ţineţi suportul cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie suportul în zona
de montare VESA până când
dispozitivul de fixare blochează
suportul.
271S7
使用
前请阅读使用说明
© 2 01 6 Kon
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
inklijk
ilips
e Ph
(2) F
ixaţi cu grijă baza pe suport.
.A
N.V
v
er
.U
na
ut
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
ho
r iz
ed
dup
li ca
tio
n is a
d pr
e an
violation
. M ad
of applicable laws
io
rs
n
s
re
ts
ig h
ll r
ed
di
inte
nC
hin
e
a.V
(3) Cu ajutorul degetelor, strângeţi
şurubul localizat în partea
inferioară a bazei şi fixaţi ferm
baza pe suport.
*CD
Power
*Audio
*DP
1
*HDMI
*VGA
2
3
*Diferă în funcţie de regiune
Avertismente
5
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
2.2 Operarea monitorului
Descriere butoane control
7
2 3
4
5
6
1
271S7
3
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Intrare audio
3 Mufă pentru căşti
7 6
4 Intrare Display port
5 Intrare HDMI
5
4
2
1
Porniţi şi opriţi monitorul.
6 Intrare VGA
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului
OSD.
7 Intrare alimentare AC
Conectarea la PC
Reglează meniul OSD.
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
Pentru reglarea volumului
difuzoarelor.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
Modifică sursa de intrare a
semnalului.
3. Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
Revine la nivelul OSD
anterior.
4. Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
Tastă de acces rapid
SmartImage. Se pot selecta
7 moduri: Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie
(Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic),
LowBlue Mode (Mod
lumină albastră redusă),
Off (Dezactivat).
5. Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
6
2. Configurarea monitorului
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată vederea
generală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această imagine,
în cazul în care veţi dori să navigaţi între
diferitele ajustări.
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
 






Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală
a monitorului pentru a mişca cursorul
şi puteţi apăsa pe butonul OK pentru a
confirma selecţia sau modificarea.
7
2. Configurarea monitorului
Main menu
Notificare privind rezoluţia
Sub menu
LowBlue Mode
On
Input
VGA
1, 2, 3
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 1920 x 1080 la 60 Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la
o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Use 1920 x 1080 @ 60 Hz for
best results. (Utilizaţi rezoluţia 1920 x
1080 la 60 Hz pentru rezultate optime.)
Off
HDMI
DisplayPort
Picture
Audio
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
Over Scan
Off, On
Off, On
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In,
HDMI,
DisplayPort
Audio Source
Color
Wide Screen, 4:3
Brightness
Color Temperature
sRGB
User Define
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă
poate fi dezactivată din Configurare în
meniul OSD (afişare pe ecran).
Funcţie fizică
Înclinare
20
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
-5
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
Auto
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Pivotare
Information
-175
8
+175
2. Configurarea monitorului
Reglare pe înălţime
2.3 Scoaterea ansamblului
bazei pentru montarea VESA
Înainte de a începe dezasamblarea
bazei monitorului, urmaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a evita deteriorarea
monitorului sau vătămarea corporală.
1. Întindeţi la maxim baza monitorului.
115mm
Pivot
2. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
Ridicaţi apoi suportul monitorului.
0
90
3. Ţinând apăsat butonul de
deblocare, înclinaţi şi glisaţi baza în
afară.
9
2. Configurarea monitorului
Observaţie
Acest monitor acceptă o interfaţă de
montare compatibilă VESA de 100mm
x 100mm. Şurub de montare VESA M4.
Contactaţi întotdeauna producătorul în
cazul în care doriţi să realizaţi instalarea
pe perete.
100mm
100mm
10
3. Optimizarea imaginilor
Cum se activează SmartImage?
3. Optimizarea imaginilor
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare de
imagini sau urmăriţi un videoclip, Philips
SmartImage vă asigură o performanţă
excelentă şi optimizată a monitorului.
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa
afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage.
De ce am nevoie de acesta?
2. Apăsaţi în continuare pe
pentru
a comuta între opţiunile Birou,
Fotografie, Film, Jocuri, Economic şi
Dezactivat.
Dacă vă doriţi un monitor care vă
asigură afişarea optimizată a tuturor
tipurilor de conţinut, software-ul
SmartImage vă reglează în mod dinamic
şi în timp real luminozitatea, contrastul,
culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest
monitor.
3. Afişarea pe ecran a SmartImage va fi
activă timp de 5 secunde sau puteţi
apăsa pe „OK” pentru a confirma.
Se pot selecta şapte moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie), Movie (Film),
Game (Jocuri), Economy (Economic),
LowBlue Mode (Mod lumină albastră
redusă) şi Off (Dezactivat).
Cum funcţionează?
SmartImage este o tehnologie
exclusivă, de ultimă generaţie, de
la Philips care analizează conţinutul
afişat pe ecranul dvs. Bazat pe un
scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod
dinamic contrastul, saturaţia culorilor
şi claritatea imaginilor, astfel încât
calitatea conţinutului afişat să fie
îmbunătăţită – toate acestea în timp
real şi prin apăsarea unui singur buton.
SmartImage
Office
Photo
Movie
Game
Economy
LowBlue Mode
ff
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte
calitatea textului şi reduce
luminozitatea pentru a creşte
lizibilitatea şi a reduce stresul asupra
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi
11
3. Optimizarea imaginilor
productivitatea atunci când lucraţi
cu foi de calcul, fişiere PDF, articole
scanate sau alte aplicaţii generale de
birou.
•
Photo (Fotografii): Acest profil
combină saturaţia de culoare,
contrastul dinamic şi îmbunătăţirea
clarităţii pentru a afişa fotografii şi alte
imagini cu o claritate extraordinară
şi în culori vii – toate fără artefacte şi
culori şterse.
•
Movie (Filme): Luminozitatea
crescută, saturaţia de culoare mai
mare, contrastul dinamic şi claritatea
accentuată afişează toate detaliile
din zonele întunecate ale secvenţelor
video fără culori şterse în zonele mai
luminoase, menţinând valori naturale
dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
•
•
Observaţie
Modul LowBlue oferit de Philips, este
conform cu certificarea TUV Low Blue
Light. Puteţi accesa acest mod prin
simpla apăsare a tastei de comandă
rapidă
şi apoi prin apăsarea
butonului pentru a selecta Mod
LowBlue. Mai sus puteţi vedea paşii
pentru selectarea opţiunii SmartImage.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
pentru claritate vizuală maximă şi
experienţă vizuală încântătoare, crescând
retroiluminarea pentru imagini mai clare,
mai contrastante şi mai luminoase sau
reducând retroiluminarea pentru afişarea
clară a imaginilor pe fundaluri întunecate.
Game (Jocuri): Activând circuitul
overdrive pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag
pentru obiectele cu mişcare rapidă
pe ecran, îmbunătăţind raportul de
contrast pentru scenele luminoase şi
întunecoase, acest profil asigură cea
mai bună experienţă de joc pentru
împătimiţii de jocuri.
•
Economy (Economic): În acest
profil, luminozitatea şi contrastul
sunt reglate, iar retroiluminarea este
reglată fin pentru afişarea corectă
a aplicaţiilor de birou de zi cu zi şi
reducerea consumului electric.
•
LowBlue Mode (Mod lumină albastră
redusă): Mod lumină albastră redusă
pentru productivitate cu impact redus
asupra ochilor. Studiile au arătat că,
la fel cum razele ultraviolete pot
cauza vătămarea ochilor, razele de
lumină albastră cu unde scurte emise
de afişajele LED pot să cauzeze
vătămarea ochilor şi să afecteze
vederea în timp. Dezvoltată pentru
sănătate, setarea Philips Mod lumină
albastră redusă utilizează o tehnologie
software inteligentă pentru a reduce
lumina albastră cu unde scurte
dăunătoare.
Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală
şi confort de vizualizare pentru
fiecare tip de conţinut. SmartContrast
controlează dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
text clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru a
controla intensitatea iluminării de fundal.
Această funcţie va îmbunătăţi în mod
dinamic contrastul pentru o experienţă de
divertisment grozavă atunci când vizionaţi
videoclipuri sau vă jucaţi.
12
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp răspuns (tip.)
Timp SmartResponse (tip.)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Culori ecran
Funcţie de eliminare a
tremurului
Îmbunătăţire imagine
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Lumină albastră redusă
Conectivitate
Tehnologie IPS
LED
27" L (68,6cm)
16:9
0,311(H) mm x 0,311(V) mm
20.000.000:1
14 ms(GtG)
5 ms(GtG)
1920 x 1080 la 60 Hz
178° (H) / 178° (V) la C/R > 10
16,7 M(6 bit+FRC)
Da
SmartImage
50 Hz - 76 Hz
30 kHz - 83 kHz
DA
DA
Intrare/Ieşire semnal
VGA (analogic), HDMI 1.4 (digital), DisplayPort 1.2
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
Comoditate pentru
utilizator
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Pivotare
Reglare pe înălţime
Pivot
2Wx2
Engleză, germană, spaniolă, greacă, franceză,
italiană, maghiară, olandeză, portugheză, portugheză
(Brazilia), poloneză, rusă, suedeză, finlandeză, turcă,
cehă, ucraineană, chineză simplificată, chineză
tradiţională, japoneză, coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm),
încuietoare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
-5 / +20 grade
-175 / +175 grade
115mm
90 de grade
13
4. Specificaţii tehnice
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Off (Oprit)
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Off (Oprit)
Mod pornit (Mod ecologic)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Umiditate relativă
(în stare de funcţionare)
Presiune atmosferică (în
stare de funcţionare)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în stare de
funcţionare)
Presiune atmosferică
(când nu este în stare de
funcţionare)
Mediu şi energie
ROHS
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la 115
100 V c.a., 50
230 V c.a., 50
V c.a., 50Hz
Hz
Hz
25,9 W (tip.)
25,7 W (tip.)
25,4W (tip.)
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la 115
100 V c.a., 50
230 V c.a., 50
V c.a., 50Hz
Hz
Hz
88.5 BTU/h
86,8 BTU/h
87.8 BTU/h (tip.)
(tip.)
(tip.)
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
10.9 W (tip.)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Încorporată, 100 - 240 V c.a., 50 – 60 Hz
614 x 513 x 257 mm
614 x 372 x 56 mm
690 x 458 x 252 mm
7,18 kg
4,87 kg
9,69 kg
de la 0°C la 40°C
de la 20% la 80%
între 700 şi 1060 hPa
de la -20°C la 60°C
de la 10% la 90%
între 500 şi 1060 hPa
DA
14
4. Specificaţii tehnice
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
DA (www.epeat.netPentru detalii suplimentare,
consultaţi nota 1)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Marcaj CE, FCC Clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
TCO Edge,TUV-GS,TUV-ERGO, EPA, DEEE, UCRAINA,
ICES-003,SASO,KUCAS
Argintiu/negru
Textură
Observaţie
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips
înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara
dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/
support pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi
GtG (alb-negru).
15
4. Specificaţii tehnice
4.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare
de afişare optimă, respectaţi această
recomandare privind rezoluţia.
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare
analogică)
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
35,16
800 x 600
56,25
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,08
800 x 600
72,19
47,73
832 x 624
74,55
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,07
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
60
1280 x 960
60
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
Observaţie
Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează
cel mai bine la o rezoluţie nativă de
1920 x 1080 la 60 Hz. Pentru calitate
16
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea
consumului de energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Energie
Culoare
LED
consumată
Mod
VESA
Video
Activ
PORNIT
Da
Da
25,9 W (tip.)
60 W (max.)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
0,3 W (tip.)
Alb
(clipitor)
OPRIT
OPRIT
-
-
0,3 W (tip.)
OPRIT
Sinc O Sinc V
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie
al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 1920 x 1080
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
Observaţie
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
17
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
subpixel
pixel
6.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru monitoarele
plate
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în
culorile primare roşu, verde şi albastru.
Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei
trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca
un singur pixel alb. Când toţi subpixelii
sunt stinşi, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
Philips depune eforturi deosebite
pentru a livra produse de cea mai bună
calitate. Utilizăm unele dintre cele mai
avansate procese de fabricaţie din
această industrie şi practicăm un control
al calităţii foarte strict. Cu toate acestea,
defectele de afişare a pixelilor şi a
subpixelilor pe ecranele TFT utilizate
la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate
garanta că toate ecranele vor funcţiona
fără defecte de afişare a pixelilor, însă
Philips garantează că toate monitoarele
cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform
condiţiilor de garanţie. Această
notificare explică diferitele tipuri de
defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip
de defect. Pentru a intra sub incidenţa
condiţiilor prevăzute de garanţie pentru
reparare sau înlocuire, numărul de
defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste
niveluri acceptabile. De exemplu, un
monitor nu trebuie să aibă defecţi mai
mult de 0,0004% dintre subpixeli.
Philips fixează standarde de calitate
şi mai ridicate pentru anumite tipuri
sau combinaţii de defecte de afişare a
pixelilor, care sunt mai uşor de observat
decât altele. Această politică este
valabilă în întreaga lume.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de
defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a
subpixelilor în cadrul fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi
sau „în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un
punct luminos este un subpixel ce iese
în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă.
Defectele de tip punct luminos sunt de
următoarele tipuri.
18
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă.
Defectele de tip punct negru sunt de
următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie,
verde sau albastră.
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
Pentru ca produsul să intre sub
incidenţa condiţiilor pentru reparare
sau înlocuire din cauza defectelor
de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui monitor
plat Philips trebuie să aibă defecte de
afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă
listate în următoarele tabele.
Observaţie
Punctele luminoase roşii sau albastre
sunt cu peste 50% mai strălucitoare
decât cele învecinate, în timp ce
punctele verzi sunt cu 30% mai
strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent întunecaţi
sau „stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct
întunecat este un subpixel ce iese în
19
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct
luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct
întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A
PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
3
5 sau mai puţini
5 sau mai puţini
Observaţie
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomie, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior
sub denumirea de ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
6.2Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de
servicii În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
20
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru
clienţi.
•
•
Perioadă de
garanţie standard
locală
Depinde de
regiune
•
•
Perioadă de
Perioadă de garanţie totală
garanţie extinsă
•
+ 1 an
•
•
+ 2 ani
•
•
+ 3 ani
•
Perioada de garanţie standard
locală +1
Perioada de garanţie standard
locală +2
Perioada de garanţie standard
locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Furnizor
asistenţă
Număr asistenţă
telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0.07
Mon to Fri : 9am 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0.06
Mon to Fri : 9am 6pm
Cyprus
Alman
800 92 256
Free of
charge
Mon to Fri : 9am 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290
1908
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0.09
Mon to Fri : 9am 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853 € 0.09
Mon to Fri : 9am 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122
1223
Free of
charge
Mon to Fri : 9am 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff Mon to Fri : 8am 5pm
21
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0.08
Mon to Fri : 9am 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff Mon to Fri : 9am 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063 € 0.10
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff Mon to Fri : 9am 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff Mon to Fri : 9am 6pm
Portugal
Mainteq
800 780 902
Free of charge Mon to Fri : 8am 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0.10
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff Mon to Fri : 9am 6pm
Switzerland
ANOVO CH
+41 02 2310 2116
Local call tariff Mon to Fri : 9am 6pm
United
Kingdom
Celestica
+44 0207 949 0069 Local call tariff Mon to Fri : 8am 5pm
Mon to Fri : 9am 6pm
Mon to Fri : 9am 6pm
Informaţii de contact pentru China:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
China
PCCW Limited
4008 800 008
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
asistenţă
telefonică
Furnizor
asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
NA
Asupport
420 272 188 300
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
NA
Esabi
+995 322 91 34 71
22
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Hungary
NA
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
Kazakhstan
NA
Classic Service
I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
NA
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
NA
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
NA
AMC
+389 2 3125097
Moldova
NA
Comel
+37322224035
Romania
NA
Skin
+40 21 2101969
Russia
NA
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of
Belarus
NA
ServiceBy
+ 375 17 284 0203
Turkey
NA
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
NA
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
NA
Comel
+380 5627444225
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Telefon asistenţă
clienţi
Furnizor asistenţă
Program de lucru
Australia
AGOS NETWORK PTY LTD 1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am5:30pm
New Zealand
Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800987
Mon.~Fri. 9:00am6:00pm
Sat. 9:00am1:00pm
India
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am5:30pm
23
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Indonesia
PT. CORMIC SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086
(Customer Hotline)
+62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu. 08:3012:00; 13:00-17:30
Fri. 08:30-11:30;
13:00-17:30
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am5:30pm
Sat. 9:00am1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am5:00pm
Sat. 8:30am12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu.
10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Electronics
Singapore Pte Ltd (Philips (65) 6882 3966
Consumer Care Center)
Mon.~Fri. 9:00am6:00pm
Sat. 9:00am1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 18:00
Thailand
Axis Computer System
Co., Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri.
8:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~Fri.
8:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:0018:00
Vietnam
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi
Minh City Branch
+84 8 38248007 Ho Chi
Minh City
+84 5113.562666 Danang
City
+84 5113.562666 Can tho
Province
Mon.~Fri. 8:0012:00, 13:3017:30,Sat. 8:0012:00
Philippines
EA Global Supply Chain
Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri.
8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
Enterprise Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 18:00
Turkmenistan
Technostar Service Centre
+(99312) 460733,
460957
Mon.~Fri. 09:00 18:00
Japan
フィリップスモニター
・サポ ートセンター
0120-060-530
Mon.~Fri. 10:00 17:00
24
7. Depanare şi întrebări frecvente
Butonul Automat nu funcţionează
7. Depanare şi întrebări
frecvente
•
7.1 Depanare
Observaţie
Funcţia Automat nu se aplică în modul
DVI-digital deoarece nu este necesară.
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este
stins)
•
Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
•
Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este în
poziţia oprit (OFF), apoi apăsaţi-l în
poziţia pornit (ON).
•
Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
•
Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare
•
Contactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
•
Ajustaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” din comenzile
principale OSD.
•
Reglaţi poziţia imaginii folosind Fază/
Ceas din Configurare în comenzile
principale OSD. Această opţiune este
validă doar în modul VGA.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
•
Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
•
Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
•
Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă
da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
•
Funcţia Auto este aplicabilă doar în
modul VGA-Analogic. În cazul în care
nu sunteţi mulţumit de rezultate,
puteţi face ajustările manual din
meniul OSD.
Imaginea vibrează pe ecran
•
Funcţia Economisire Energie poate fi
activată
Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Apare o pâlpâire pe verticală
Pe ecran se afişează
Attention
Check cable connection
•
Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul monitorului la computer.
(Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
•
Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
•
Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
25
•
Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale OSD.
•
Eliminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în comenzile
principale OSD. Această opţiune este
validă doar în modul VGA.
7. Depanare şi întrebări frecvente
Apare o pâlpâire pe orizontală
menţionată mai sus nu este acoperită
de garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
•
Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale OSD.
•
Eliminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
•
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
•
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
•
Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
•
•
•
Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia actuală.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
politica referitoare la pixeli.
* Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă”
sau o „imagine fantomă” rămâne după
oprirea alimentării.
•
Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
•
Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă de timp
poate cauza „arderea”, cunoscută şi
ca „persistenţa imaginii” sau crearea
unei „imagini fantomă”, pe ecranul
dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după
ce alimentarea este oprită.
Puteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul Configurare
aferent LED-ului de alimentare în
Comenzi principale OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
* Funcţionalitatea diferă în funcţie de
afişaj.
7.2 Întrebări frecvente generale
Î1:Când instalez monitorul, ce trebuie
să fac dacă se afişează ecranul
„Acest mod video nu poate fi
afişat”?
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
Răsp.:Rezoluţie recomandată pentru
acest monitor: 1920 x 1080 la 60
Hz.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a ecranului
atunci când monitorul LCD va afişa un
conţinut static.
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau
„imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
26
•
Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe
care l-aţi utilizat anterior.
•
În meniul Start al Windows, selectaţi
Setări/Panou de control. În fereastra
Panou de control, selectaţi pictograma
Afişare. În Panou de control Afişaj,
selectaţi fila „Setări”. Sub fila de setări,
în caseta cu eticheta „zonă desktop”,
mutaţi bara laterală la 1920 x 1080
pixeli.
7. Depanare şi întrebări frecvente
Panoul de control din Windows®
cu „Proprietăţi afişaj”.
• Deschideţi „Proprietăţi complexe”
şi setaţi Rată de împrospătare la 60
Hz, apoi faceţi clic pe OK.
Î5:Ce se întâmplă dacă mă încurc
• Reporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la 1920 x 1080 la
60 Hz.
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi
selectaţi „Resetare” pentru reveni
la setările originale din fabrică.
• Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
Î6:Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Răsp.:În general se recomandă ca
suprafaţa panoului să nu fie
supusă la şocuri extreme şi să fie
protejată de obiecte ascuţite sau
tăioase. Atunci când manipulaţi
monitorul, asiguraţi-vă că nu
este aplicată forţă sau presiune
pe suprafaţa panoului. Acest
lucru poate afecta condiţiile de
garanţie.
Î2:Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare
recomandată pentru monitoare
LCD este de 60 Hz. În caz de
perturbări pe ecran, o puteţi seta
până la 75 Hz pentru a vedea
dacă perturbarea dispare.
Î7:Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Î3:Ce sunt fişierele .inf şi .icm de pe
CD-ROM? Cum instalez driverele
(.inf şi .icm)?
Răsp.:Pentru o curăţare normală folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţare extensivă, folosiţi alcool
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitorul dvs. Urmaţi
instrucţiunile din manualul de
utilizare pentru a instala driverele.
Computerul dvs. vă poate solicita
drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru
prima dată monitorul. Urmaţi
instrucţiunile pentru a introduce
CD-ROM-ul însoţitor inclus în
acest pachet. Driverele pentru
monitor (fişierele .inf şi .icm) vor fi
instalate automat.
Î8: Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:Da, puteţi modifica setările de
culoare din comenzile OSD
conform procedurilor următoare,
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran)
• Apăsaţi pe „Săgeată în jos” pentru
a selecta opţiunea „Culoare”,
apoi apăsaţi pe „OK” pentru a
introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Temperatură de culoare: Cele
şase setări sunt 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K şi 11500K.
Î4:Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:Driverul pentru placa video/
grafică împreună cu monitorul
determină rezoluţiile disponibile.
Puteţi selecta rezoluţia dorită din
27
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î11: Ce înseamnă aderenţa
imaginii, arderea imaginii,
remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele
LCD?
Cu setările din intervalul 5.000 K,
panoul pare „cald, cu o nuanţă
de culoare roşu-alb”, în timp
ce temperatura 11500K redă o
„nuanţă rece, albastru-alb”.
2. sRGB: Aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori
între diferite dispozitive (de
ex. camere digitale, monitoare,
imprimante, scanere etc.).
Răsp.:Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei
„imagini fantomă”, pe ecranul
dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă”
sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru
ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
LCD va afişa un conţinut static.
3. Definit de utilizator: Utilizatorul
poate alege setarea de culoare
preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Observaţie
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă
albastrul. Temperatura neutră este alb,
la 6504K.
Î9: Pot conecta monitorul LCD la
orice PC, staţie de lucru sau Mac?
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD
Philips sunt complet compatibile
cu PC-urile, Mac-urile şi staţiile
de lucru standard. S-ar putea să
aveţi nevoie de un adaptor de
cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
Î10: Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Î12: De ce monitorul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
Răsp.:Da, monitoarele sunt de tip
Plug-and-Play, compatibile cu
Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX.
Răsp.:Monitorul LCD funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de
1920 x 1080 la 60 Hz. Pentru cea
28
7. Depanare şi întrebări frecvente
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
Î13: Cum să deblochez/blochez tasta
rapidă?
Răsp.:Apăsaţi pe
timp de 10
secunde pentru a debloca/
bloca tasta rapidă. În urma
acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Atenţie” pentru a indica
dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor
de mai jos.
Attention
Monitor control unlocked
Attention
Monitor control locked
29
© 2016 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi Emblema scut Philips sunt mărci înregistrate
aleKoninklijke Philips N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la
Koninklijke Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M7271S7E1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement