Philips Monitor LCD QHD 272B8QJEB/00 Manualul proprietarului

Philips Monitor LCD QHD 272B8QJEB/00 Manualul proprietarului
Brilliance
272B8
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
1
20
Depanare şi întrebări frecvente 24
Cuprins
1. Important ������������������������������������� 1
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere �������������������������������������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor ��������������� 3
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente �����������������4
2. Configurarea monitorului �������� 5
2.1Instalare ���������������������������������������� 5
2.2 Operarea monitorului ��������������� 7
2.3 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA ����������� 10
3. Optimizarea imaginilor ������������� 11
3.1SmartImage ���������������������������������11
3.2SmartContrast ����������������������������13
4. Adaptive Sync ��������������������������� 14
5. Specificaţii tehnice ������������������� 15
5.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare ������������������������������������ 18
6. Gestionarea consumului de
energie ���������������������������������������19
7. Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie ���������������������20
7.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a pixelilor
pentru monitoarele plate ������ 20
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi
garanţie ��������������������������������������23
8. Depanare şi întrebări
frecvente ����������������������������������� 24
8.1Depanare �����������������������������������24
8.2 Întrebări frecvente generale ��25
1. Important
a celor care pot împiedica răcirea
componentelor electronice ale
monitorului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta
conţine informaţii şi observaţii
importante referitoare la funcţionarea
monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
• În momentul poziţionării
monitorului, asiguraţi-vă că
ştecherul şi priza electrică pot fi
accesate uşor.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat,
în conformitate cu instrucţiunile de
operare şi dacă este prezentată factura
sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului,
numărul produsului şi numărul de
model.
• A se utiliza numai cablul de
alimentare corespunzător, furnizat,
de fiecare dată, de către Philips.
Dacă lipseşte cablul de alimentare,
se va contacta centrul de service
local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi)
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii
mari sau la şocuri puternice pe
parcursul manevrării.
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control,
reglaje sau proceduri decât cele
specificate în acest document poate
cauza expunerea la scurtcircuite,
pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
• Utilizarea excesivă a monitorului
poate cauza disconfort vizual.
Este mai bine să faceţi pauze mai
scurte şi mai dese la staţia de lucru
decât pauze mai lungi şi mai rare;
de exemplu, o pauză de 5 - 10
minute după o utilizare continuă
a ecranului timp de 50 - 60 de
minute este probabil mai bună
decât o pauză de 15 minute la
fiecare două ore. Încercaţi să vă
protejaţi ochii de oboseală în timpul
utilizării constante a ecranului prin
următoarele acţiuni:
• Priviţi în depărtare la diverse
distanţe după o perioadă lungă
de concentrare asupra ecranului.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea monitorului
pentru computer.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină
solară directă, surse de lumină
puternică sau la acţiunea unor surse
de încălzire. Expunerea îndelungată
la acest tip de mediu poate avea
drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea
obiectelor ce ar putea cădea în
orificiile de ventilaţie, precum şi
1
1. Important
• Clipiţi voluntar des în timp ce
lucraţi.
• Închideţi uşor şi rotiţi ochii pentru
a-i relaxa.
• Repoziţionaţi ecranul la
o înălţime şi un unghi
corespunzătoare, în funcţie de
înălţimea dvs.
• Ajustaţi luminozitatea
şi contrastul la un nivel
corespunzător.
• Ajustaţi iluminarea mediului la
un nivel similar luminozităţii
ecranului, evitaţi iluminarea
fluorescentă şi suprafeţele care
nu reflectă prea multă lumină.
• Consultaţi un medic dacă
simptomele nu dispar.
• Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe
imediat sursa de alimentare şi se va
debranşa cablul de la priză. Apoi, se
va îndepărta substanţa respectivă,
urmând ca monitorul să fie trimis la
centrul de service.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi
monitorul în locuri expuse la
căldură, la lumina directă a soarelui
sau la frig excesiv.
• Pentru asigurarea funcţionării
optime permanente a monitorului
şi prelungirea duratei sale de viaţă,
acesta va fi plasat într-un spaţiu ai
cărui parametri de temperatură şi
umiditate se situează în următoarea
gamă de valori.
Întreţinere
• Temperatură: 0 - 40 °C (32 - 104
°F)
• Pentru a vă proteja monitorul de
posibile deteriorări, nu supuneţi
ecranul LCD la presiuni mari. Atunci
când deplasaţi monitorul, apucaţi-l
de ramă. Nu ridicaţi monitorul
plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
• Umiditate: 20 - 80% UR
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului
atunci când monitorul va afişa un
conţinut static. Afişarea continuă
a unor imagini statice o perioadă
îndelungată poate produce „imagini
arse”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
• În cazul în care monitorul nu va
fi utilizat o perioadă îndelungată,
acesta se va debranşa de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul
se va curăţa cu o cârpă umedă
după debranşare. Ecranul poate
fi şters cu o cârpă uscată când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor
folosi niciodată solvenţi organici,
precum alcool, sau soluţii pe bază
de amoniac.
• „Imaginea arsă”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-un interval de timp după
deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică.
• Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta
nu se va expune la praf, ploaie, apă
sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
2
1. Important
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest
ghid sunt însoţite de pictograme şi
pot apărea cu caractere aldine sau
italice. Fragmentele respective conţin
observaţii, atenţionări sau avertismente.
Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi capitolul „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”)
Observaţie
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
• Pentru informaţii referitoare
la transport, consultaţi rubrica
„Specificaţii tehnice”.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardwareului şi a pierderii de date.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj sub acţiunea directă a
razelor solare.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul
potenţial de vătămare corporală
şi prezintă modalităţi de evitare a
problemelor.
Observaţie
În cazul în care monitorul nu
funcţionează normal sau dacă nu
ştiţi cum să procedaţi după ce aţi
aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
3
1. Important
Customers
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (DEEE)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips, endof-life management primarily entails
participation in national take-back
initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your
sales representative.
Taking back/Recycling Information for
4
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea
monitorului
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
272B8
Quick
Start
2. Ţineţi suportul cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie suportul în zona
de montare VESA până când
dispozitivul de fixare blochează
suportul.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ll r
.A
N.V
s
ht
ig
Un
au
th o
rize
d
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
dup
e
ad
s. M
l aw
licat
able
ion is a
vi ola ti on of applic
in
a.
Ve
rsi
on
ps
www.philips.com/welcome
re
se
rv
ed
.
Ch
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
dp
an
rin
d
te
in
(2) F
ixaţi cu grijă baza pe suport.
* CD
Power cable
* DP
(3) Cu ajutorul degetelor, strângeţi
şurubul localizat în partea
inferioară a bazei şi fixaţi ferm
baza pe suport.
* Audio cable
3
* VGA
* HDMI
* DVI
1
*Diferă în funcţie de regiune
5
2
2. Configurarea monitorului
Conectarea la PC
Conectarea la computer
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
Fast
Charger
2. Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
11
10
1
2
3 4 5 6 7 8
12
9
3. Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
4. Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
5. Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
USB hub
Step 2
Avertisment:
Dispozitivele USB fără fir la 2,4 Ghz,
cum ar fi un mouse, o tastatură sau
o pereche de căşti fără fir, pot avea
interferenţe din cauza semnalului de
mare viteză al dispozitivelor USB 3.0,
care pot duce la o eficienţă scăzută
a transmisiei radio. Dacă se întâmplă
aceasta, încercaţi următoarele metode
pentru a reduce efectele interferenţelor.
Step 1
1 Comutator de alimentare
2 Intrare alimentare AC
• Încercaţi să feriţi receptoarele USB
2.0 de portul de conectare USB 3.0.
3 Intrare DVI
4 Intrare HDMI
• Utilizaţi un hub USB sau un cablu
prelungitor USB standard pentru a
creşte spaţiul dintre receptorul fără
fir şi portul de conectare USB 3.0.
5 Intrare Display port
6 Intrare VGA
7 Intrare audio
8 Mufă pentru căşti
9 USB ascendent
10 USB descendent
11 Port cu funcţie de încărcare rapidă
prin USB/USB descendent
12 Încuietoare Kensington antifurt
6
2. Configurarea monitorului
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
2.2 Operarea monitorului
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Descriere butoane control
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
 




3


7 6
5
4
2

1


Porniţi şi opriţi monitorul.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului
OSD.
Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală
a monitorului pentru a mişca cursorul
şi puteţi apăsa pe butonul OK pentru a
confirma selecţia sau modificarea.
Reglează meniul OSD.
Reglaţi nivelul de
luminozitate.
Modifică sursa de intrare a
semnalului.
Revine la nivelul OSD
anterior.
Tastă de acces rapid
SmartImage. Puteţi alege
între: EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc,
Economic, Mod LowBlue şi
Dezactivat.
7
2. Configurarea monitorului
Meniul OSD
Main menu
Sub menu
On
LowBlue Mode
Mai jos, este prezentată vederea
generală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această imagine,
în cazul în care veţi dori să navigaţi între
diferitele ajustări.
Input
1, 2, 3, 4
Off
VGA
DVI
HDMI 1.4
DisplayPort
Picture
Observaţie
Acest afișaj are funcție „DPS” pentru
economisirea energiei; setarea implicită
este „Pornit”: face ca luminozitatea
ecranului să pară puțin diminuată;
pentru luminozitate optimă, accesați
meniul OSD pentru a seta modul „DPS”
la „Oprit”.
Audio
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
Black Level
0~100
D-mode
On, Off
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
DPS
On, Off
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In, HDMI, DisplayPort
Audio Source
Color
Wide Screen, 4:3, 1.1
Brightness
Color Temperature
sRGB
User Define
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
Auto
H.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
8
0~100
V.Position
2. Configurarea monitorului
Notificare privind rezoluţia
Reglare pe înălţime
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 2560 x 1440 la 60 Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la
o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Use 2560 x 1440 @ 60 Hz for
best results. (Utilizaţi rezoluţia 2560 x
1440 la 60 Hz pentru rezultate optime.)
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă
poate fi dezactivată din Configurare în
meniul OSD (afişare pe ecran).
130mm
Funcţie fizică
Înclinare
Pivot
30˚
-5˚
0˚
-90˚
Pivotare
-175˚
0˚
175˚
9
90˚
2. Configurarea monitorului
Observaţie
Acest monitor acceptă o interfaţă de
montare compatibilă VESA de 100mm
x 100mm. Şurub de montare VESA M4.
Contactaţi întotdeauna producătorul în
cazul în care doriţi să realizaţi instalarea
pe perete.
2.3 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Înainte de a începe dezasamblarea
bazei monitorului, urmaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a evita deteriorarea
monitorului sau vătămarea corporală.
1. Întindeţi la maxim baza monitorului.
100mm
100mm
2. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
Ridicaţi apoi suportul monitorului.
3. Ţinând apăsat butonul de
deblocare, înclinaţi şi glisaţi baza în
afară.
10
3. Optimizarea imaginilor
Cum se activează SmartImage?
3. Optimizarea imaginilor
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare de
imagini sau urmăriţi un videoclip, Philips
SmartImage vă asigură o performanţă
excelentă şi optimizată a monitorului.
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa
afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage.
2. Ţineţi apăsat pe
pentru a
comuta între EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc, Economic,
Mod LowBlue şi Dezactivat.
De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă
asigură afişarea optimizată a tuturor
tipurilor de conţinut, software-ul
SmartImage vă reglează în mod dinamic
şi în timp real luminozitatea, contrastul,
culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest
monitor.
3. Afişarea pe ecran a SmartImage va fi
activă timp de 5 secunde sau puteţi
apăsa pe „OK” pentru a confirma.
Puteţi alege între: EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc, Economic, Mod
LowBlue şi Dezactivat.
Cum funcţionează?

SmartImage este o tehnologie
exclusivă, de ultimă generaţie, de
la Philips care analizează conţinutul
afişat pe ecranul dvs. Bazat pe un
scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod
dinamic contrastul, saturaţia culorilor
şi claritatea imaginilor, astfel încât
calitatea conţinutului afişat să fie
îmbunătăţită – toate acestea în timp
real şi prin apăsarea unui singur buton.






 

• EasyRead: Contribuie la
îmbunătăţirea citirii textului din
aplicaţii bazate pe text, ca de
exemplu a cărţilor PDF în format
electronic. Utilizând un algoritm
special care măreşte contrastul şi
claritatea marginilor conţinutului
11
3. Optimizarea imaginilor
de tip text, afişarea este optimizată
astfel încât cititul să fie extrem de
plăcut, prin reglarea luminozităţii,
contrastului şi temperaturii de
culoare a monitorului.
pentru productivitate cu impact redus
asupra ochilor. Studiile au arătat că,
la fel cum razele ultraviolete pot
cauza vătămarea ochilor, razele de
lumină albastră cu unde scurte emise
de afişajele LED pot să cauzeze
vătămarea ochilor şi să afecteze
vederea în timp. Dezvoltată pentru
sănătate, setarea Philips Mod lumină
albastră redusă utilizează o tehnologie
software inteligentă pentru a reduce
lumina albastră cu unde scurte
dăunătoare.
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte
calitatea textului şi reduce
luminozitatea pentru a creşte
lizibilitatea şi a reduce stresul asupra
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi
productivitatea atunci când lucraţi
cu foi de calcul, fişiere PDF, articole
scanate sau alte aplicaţii generale de
birou.
•
Photo (Fotografii): Acest profil
combină saturaţia de culoare,
contrastul dinamic şi îmbunătăţirea
clarităţii pentru a afişa fotografii şi alte
imagini cu o claritate extraordinară
şi în culori vii – toate fără artefacte şi
culori şterse.
•
Movie (Filme): Luminozitatea
crescută, saturaţia de culoare mai
mare, contrastul dinamic şi claritatea
accentuată afişează toate detaliile
din zonele întunecate ale secvenţelor
video fără culori şterse în zonele mai
luminoase, menţinând valori naturale
dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
•
Game (Jocuri): Activând circuitul
overdrive pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag
pentru obiectele cu mişcare rapidă
pe ecran, îmbunătăţind raportul de
contrast pentru scenele luminoase şi
întunecoase, acest profil asigură cea
mai bună experienţă de joc pentru
împătimiţii de jocuri.
•
Economy (Economic): În acest
profil, luminozitatea şi contrastul
sunt reglate, iar retroiluminarea este
reglată fin pentru afişarea corectă
a aplicaţiilor de birou de zi cu zi şi
reducerea consumului electric.
•
LowBlue Mode (Mod lumină albastră
redusă): Mod lumină albastră redusă
•
Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
Observaţie
Modul LowBlue oferit de Philips, este
conform cu certificarea TUV Low Blue
Light. Puteţi accesa acest mod prin
simpla apăsare a tastei de comandă
rapidă
şi apoi prin apăsarea
butonului pentru a selecta Mod
LowBlue. Mai sus puteţi vedea paşii
pentru selectarea opţiunii SmartImage.
12
3. Optimizarea imaginilor
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
pentru claritate vizuală maximă şi
experienţă vizuală încântătoare, crescând
retroiluminarea pentru imagini mai clare,
mai contrastante şi mai luminoase sau
reducând retroiluminarea pentru afişarea
clară a imaginilor pe fundaluri întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală
şi confort de vizualizare pentru
fiecare tip de conţinut. SmartContrast
controlează dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
text clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru a
controla intensitatea iluminării de fundal.
Această funcţie va îmbunătăţi în mod
dinamic contrastul pentru o experienţă de
divertisment grozavă atunci când vizionaţi
videoclipuri sau vă jucaţi.
13
4. Adaptive Sync
•
•
•
•
•
•
•
•
4. Adaptive Sync
Adaptive Sync
Mult timp, jocurile pe calculator nu
au putut oferi satisfacţie maximă
pasionaţilor, din cauză că unităţile de
procesare grafică (GPU) şi monitoarele
se actualizează cu o frecvenţă diferită.
Uneori, GPU poate reda multe imagini
noi în timpul unei singure actualizări
a monitorului, iar monitorul afişează
porţiuni din fiecare imagine ca pe
o singură imagine. Acest procedeu
se numeşte „sfâşiere”. Pasionaţii de
jocuri pot repara efectul de sfâşiere cu
ajutorul unei funcţii care se numeşte
„v-sync”, însă imaginea poate deveni
sacadată pentru că GPU aşteaptă ca
monitorul să genereze actualizarea
înainte de afişarea imaginilor.
AMD Radeon R9 360
AMD Radeon R7360
AMD Radeon R9295X2
AMD Radeon R9290X
AMD Radeon R9290
AMD Radeon R9285
AMD Radeon R7260X
AMD Radeon R7260
■■ Unităţi de procesare accelerată
mobile şi desktop din seria de
procesor A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cu v-sync sunt reduse şi semnalul
mouse-ului şi numărul total de
cadre pe secundă. Tehnologia AMD
Adaptive Sync elimină toate aceste
probleme permiţându-i unităţii GPU să
actualizeze monitorul atunci când este
disponibilă o nouă imagine, generând
jocuri incredibil de clare, rapide şi fără
efectul de sfâşiere.
Urmate de placa video cu care sunt
compatibile.
■■ Sistem de operare
• Window.s 10/8.1/8/7
■■ Placă grafică: R9 seria 290/300 şi
R7 seria 260
• AMD Radeon R9 seria 300
• AMD Radeon R9 Fury X
14
AMD A10-7890K
AMD A10-7870K
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7670K
AMD A8-7650K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Specificaţii tehnice
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp răspuns (tip.)
Timp SmartResponse (tip.)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Culori ecran
Funcţie de eliminare a
tremurului
Îmbunătăţire imagine
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Lumină albastră redusă
Adaptive Sync
Conectivitate
Intrare/Ieşire semnal
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
Comoditate pentru
utilizator
Limbi OSD
Tehnologie IPS
LED
27" L (68,5 cm)
16:9
0,233(H) mm x 0,233(V) mm
20.000.000:1
14 ms(GtG)
5 ms(GtG)
2560 x 1440 la 60 Hz
178° (H) / 178° (V) la C/R > 10 (tip.)
1,07G, 10 bit (8 bit+FRC)
DA
SmartImage
50 Hz - 76 Hz (analogic, digital)
48 Hz - 76 Hz (HDMI, DP)
48 Hz - 60 Hz (Adaptive Sync for HDMI, Adaptive
Sync for DP)
30 kHz - 99 kHz (analogic, digital, HDMI, DP)
30 kHz - 114 kHz (Adaptive Sync for HDMI, Adaptive
Sync for DP)
DA
DA
DA
VGA (analogic), DVI (digital), HDMI 1.4 (digital),
DisplayPort 1.2
USB 3.0 × 2, include 1 port cu funcţie de încărcare
rapidă, USB 2.0 × 2
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
2Wx2
Engleză, germană, spaniolă, greacă, franceză,
italiană, maghiară, olandeză, portugheză, portugheză
(Brazilia), poloneză, rusă, suedeză, finlandeză, turcă,
cehă, ucraineană, chineză simplificată, chineză
tradiţională, japoneză, coreeană
15
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Pivotare
Reglare pe înălţime
Pivot
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm),
încuietoare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X
-5 / +30 grade
-175 / +175 grade
130mm
90 de grade
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Off (Oprit)
Oprit (comutator c.a.)
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Off (Oprit)
Oprit (comutator c.a.)
Mod pornit (Mod ecologic)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la 115
100 V c.a., 50
230 V c.a., 50
V c.a., 50Hz
Hz
Hz
34,10 W (tip.)
34,20 W (tip.)
34,30 W (tip.)
< 0,5 W
< 0,5 W
< 0,5 W
< 0,3 W
< 0,3 W
< 0,3 W
0W
0W
0W
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la 115
100 V c.a., 50
230 V c.a., 50
V c.a., 50Hz
Hz
Hz
116,38 BTU/h
116,72 BTU/h
117,06 BTU/h
(tip.)
(tip.)
(tip.)
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
0 BTU/h
0 BTU/h
0 BTU/h
16,4 W (tip.)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Încorporată, 100 - 240 V c.a., 50 – 60 Hz
625 x 530 x 224 mm
625 x 370 x 51 mm
699 x 454 x 242 mm
6,90 kg
4,59 kg
9,96 kg
de la 0°C la 40°C
16
5. Specificaţii tehnice
Umiditate relativă
(în stare de funcţionare)
Presiune atmosferică (în
stare de funcţionare)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în stare de
funcţionare)
Presiune atmosferică
(când nu este în stare de
funcţionare)
de la 20% la 80%
între 700 şi 1060 hPa
de la -20°C la 60°C
de la 10% la 90%
între 500 şi 1060 hPa
Mediu şi energie
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
DA
DA (Pentru detalii suplimentare, consultaţi nota 1)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Norme de reglementare
Marcaj CE, FCC Clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
TCO Edge, EPA, DEEE, UCRAINA, ICES-003, VCCI,
CCC, CECP, PSE, TUV-GS, TUV-Ergo, MEPS
Carcasă
Culoare
Emailat
negru/negru
Textură
Observaţie
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips
înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara
dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/
support pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi
GtG (alb-negru).
17
5. Specificaţii tehnice
5.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare analogică)
2560 x 1440 la 60 Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
2560 x 1440 la 60 Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
35,16
800 x 600
56,25
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,08
800 x 600
72,19
47,73
832 x 624
74,55
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,07
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
60
1280 x 960
60
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95
Observaţie
Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează cel mai
bine la o rezoluţie nativă de 2560 x 1440
la 60 Hz. Pentru calitate de afişare optimă,
respectaţi această recomandare privind
rezoluţia.
18
6. Gestionarea consumului de energie
6. Gestionarea
consumului de energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Activ
PORNIT
Da
Da
34,20 W
(tip.)
67 W
(max.)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
0,5 W (tip.)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
0,3 W (tip.)
OPRIT
Sinc O Sinc V
Energie
Culoare
consumată
LED
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie
al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 2560 x 1440
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
Observaţie
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
19
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
subpixel
pixel
7.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru monitoarele
plate
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în
culorile primare roşu, verde şi albastru.
Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei
trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca
un singur pixel alb. Când toţi subpixelii
sunt stinşi, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
Philips depune eforturi deosebite
pentru a livra produse de cea mai bună
calitate. Utilizăm unele dintre cele mai
avansate procese de fabricaţie din
această industrie şi practicăm un control
al calităţii foarte strict. Cu toate acestea,
defectele de afişare a pixelilor şi a
subpixelilor pe ecranele TFT utilizate
la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate
garanta că toate ecranele vor funcţiona
fără defecte de afişare a pixelilor, însă
Philips garantează că toate monitoarele
cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform
condiţiilor de garanţie. Această
notificare explică diferitele tipuri de
defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip
de defect. Pentru a intra sub incidenţa
condiţiilor prevăzute de garanţie pentru
reparare sau înlocuire, numărul de
defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste
niveluri acceptabile. De exemplu, un
monitor nu trebuie să aibă defecţi mai
mult de 0,0004% dintre subpixeli.
Philips fixează standarde de calitate
şi mai ridicate pentru anumite tipuri
sau combinaţii de defecte de afişare a
pixelilor, care sunt mai uşor de observat
decât altele. Această politică este
valabilă în întreaga lume.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de
defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a
subpixelilor în cadrul fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi
sau „în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un
punct luminos este un subpixel ce iese
în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă.
Defectele de tip punct luminos sunt de
următoarele tipuri.
20
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă.
Defectele de tip punct negru sunt de
următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie,
verde sau albastră.
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
Pentru ca produsul să intre sub
incidenţa condiţiilor pentru reparare
sau înlocuire din cauza defectelor
de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui monitor
plat Philips trebuie să aibă defecte de
afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă
listate în următoarele tabele.
Observaţie
Punctele luminoase roşii sau albastre
sunt cu peste 50% mai strălucitoare
decât cele învecinate, în timp ce
punctele verzi sunt cu 30% mai
strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent întunecaţi
sau „stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct
întunecat este un subpixel ce iese în
21
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct
luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct
întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A
PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
3
5 sau mai puţini
5 sau mai puţini
Observaţie
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomie, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior
sub denumirea de ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
22
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de
servicii În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru
clienţi.
•
•
Perioadă de
garanţie standard
locală
Depinde de
regiune
•
•
Perioadă de
Perioadă de garanţie totală
garanţie extinsă
•
+ 1 an
•
•
+ 2 ani
•
•
+ 3 ani
•
Perioada de garanţie standard
locală +1
Perioada de garanţie standard
locală +2
Perioada de garanţie standard
locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service
regional, care este disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
23
8. Depanare şi întrebări frecvente
Butonul Automat nu funcţionează
8. Depanare şi întrebări
frecvente
•
8.1 Depanare
Observaţie
Funcţia Automat nu se aplică în modul
DVI-digital deoarece nu este necesară.
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este
stins)
•
Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
•
Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este în
poziţia oprit (OFF), apoi apăsaţi-l în
poziţia pornit (ON).
•
Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
•
Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare
•
Contactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
•
Ajustaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” din comenzile
principale OSD.
•
Reglaţi poziţia imaginii folosind Fază/
Ceas din Configurare în comenzile
principale OSD. Această opţiune este
validă doar în modul VGA.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
•
Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
•
Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
•
Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă
da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
•
Funcţia Auto este aplicabilă doar în
modul VGA-Analogic. În cazul în care
nu sunteţi mulţumit de rezultate,
puteţi face ajustările manual din
meniul OSD.
Imaginea vibrează pe ecran
•
Funcţia Economisire Energie poate fi
activată
Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Apare o pâlpâire pe verticală
Pe ecran se afişează
  
•
Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul monitorului la computer.
(Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
•
Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
•
Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
24
•
Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale OSD.
•
Eliminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în comenzile
principale OSD. Această opţiune este
validă doar în modul VGA.
8. Depanare şi întrebări frecvente
Apare o pâlpâire pe orizontală
•
Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale OSD.
•
Eliminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită
de garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
•
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
•
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
•
Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
•
Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă de timp
poate cauza „arderea”, cunoscută şi
ca „persistenţa imaginii” sau crearea
unei „imagini fantomă”, pe ecranul
dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după
ce alimentarea este oprită.
•
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
•
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a ecranului
atunci când monitorul LCD va afişa un
conţinut static.
•
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau
„imagine fantomă” care nu mai dispar
Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia actuală.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
politica referitoare la pixeli.
* Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă”
sau o „imagine fantomă” rămâne după
oprirea alimentării.
•
Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
Puteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul Configurare
aferent LED-ului de alimentare în
Comenzi principale OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
* Funcţionalitatea diferă în funcţie de
afişaj.
8.2Întrebări frecvente generale
Î1:Când instalez monitorul, ce trebuie
să fac dacă se afişează ecranul
„Acest mod video nu poate fi
afişat”?
Răsp.:Rezoluţie recomandată pentru
acest monitor: 2560 x 1440 la 60
Hz.
25
•
Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe
care l-aţi utilizat anterior.
•
În meniul Start al Windows, selectaţi
Setări/Panou de control. În fereastra
Panou de control, selectaţi pictograma
Afişare. În Panou de control Afişaj,
selectaţi fila „Setări”. Sub fila de setări,
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î5:Ce se întâmplă dacă mă încurc
în caseta cu eticheta „zonă desktop”,
mutaţi bara laterală la 2560 x 1440
pixeli.
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
• Deschideţi „Proprietăţi complexe”
şi setaţi Rată de împrospătare la 60
Hz, apoi faceţi clic pe OK.
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi
selectaţi „Resetare” pentru reveni
la setările originale din fabrică.
• Reporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la 2560 x 1440 la
60 Hz.
Î6:Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.:În general se recomandă ca
suprafaţa panoului să nu fie
supusă la şocuri extreme şi să fie
protejată de obiecte ascuţite sau
tăioase. Atunci când manipulaţi
monitorul, asiguraţi-vă că nu
este aplicată forţă sau presiune
pe suprafaţa panoului. Acest
lucru poate afecta condiţiile de
garanţie.
• Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Î2:Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare
recomandată pentru monitoare
LCD este de 60 Hz. În caz de
perturbări pe ecran, o puteţi seta
până la 75 Hz pentru a vedea
dacă perturbarea dispare.
Î7:Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Răsp.:Pentru o curăţare normală folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţare extensivă, folosiţi alcool
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
Î3:Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum
instalez driverele (.inf şi .icm)?
Î8: Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitorul dvs. Urmaţi
instrucţiunile din manualul de
utilizare pentru a instala driverele.
Computerul dvs. vă poate solicita
drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima
dată monitorul.
Răsp.:Da, puteţi modifica setările de
culoare din comenzile OSD
conform procedurilor următoare,
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran)
• Apăsaţi pe „Săgeată în jos” pentru
a selecta opţiunea „Culoare”,
apoi apăsaţi pe „OK” pentru a
introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Temperatură de culoare:Native,
5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K şi 11500K. Cu setările din
intervalul 5.000 K, panoul pare
„cald, cu o nuanţă de culoare
Î4:Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:Driverul pentru placa video/
grafică împreună cu monitorul
determină rezoluţiile disponibile.
Puteţi selecta rezoluţia dorită din
Panoul de control din Windows®
cu „Proprietăţi afişaj”.
26
8. Depanare şi întrebări frecvente
remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele
LCD?
roşu-alb”, în timp ce temperatura
11500K redă o „nuanţă rece,
albastru-alb”.
2. sRGB: Aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori
între diferite dispozitive (de
ex. camere digitale, monitoare,
imprimante, scanere etc.).
orice PC, staţie de lucru sau Mac?
Răsp.:Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei
„imagini fantomă”, pe ecranul
dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă”
sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru
ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
LCD va afişa un conţinut static.
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD
Philips sunt complet compatibile
cu PC-urile, Mac-urile şi staţiile
de lucru standard. S-ar putea să
aveţi nevoie de un adaptor de
cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
Î10: Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Î12: De ce monitorul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
3. Definit de utilizator: Utilizatorul
poate alege setarea de culoare
preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Observaţie
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă
albastrul. Temperatura neutră este alb,
la 6504K.
Î9: Pot conecta monitorul LCD la
Răsp.:Da, monitoarele sunt de tip
Plug-and-Play, compatibile cu
Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX.
Răsp.:Monitorul LCD funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de
2560 x 1440 la 60 Hz. Pentru cea
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
Î11: Ce înseamnă aderenţa
imaginii, arderea imaginii,
27
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î13: Cum să deblochez/blochez tasta
rapidă?
Răsp.:Apăsaţi pe
timp de 10
secunde pentru a debloca/
bloca tasta rapidă. În urma
acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Atenţie” pentru a indica
dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor
de mai jos.
  
  
28
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Acest produs a fost fabricat și lansat pe piaţă de către sau
în numele Top Victory Investments Ltd. ori al uneia dintre
companiile sale afiliate. Garanţia aferentă acestui produs
este oferită de către Top Victory Investments Ltd. Philips și
Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate
ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licenţă.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M8272BE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement