Philips BDM4065UC/00 User manual

Philips BDM4065UC/00 User manual
BDM4065UC
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
entre de asistenţă pentru
C
clienţi şi garanţie
30
Depanare şi întrebări frecvente
35
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������3
2. Configurarea afişajului �������������������������4
2.1Instalare ��������������������������������������������������������������4
2.2 Utilizarea afişajului ����������������������������������������6
2.3 MultiView ����������������������������������������������������������9
2.4 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA �������������������������������������������11
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link) ������������������������������������������12
2.6 RS-232C ��������������������������������������������������������13
3. Optimizarea imaginilor ���������������������17
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������17
3.2 SmartContrast ���������������������������������������������18
4. Specificaţii tehnice �����������������������������19
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����22
5. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������23
6. Informaţii despre reglementări �������24
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie �������������������������������������������������30
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate �������������������������������������������������������������������30
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie ���32
8. Depanare şi întrebări frecvente ������35
8.1Depanare ��������������������������������������������������������35
8.2 Întrebări frecvente generale ����������������36
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView �������������������������39
1. Important
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Adresaţi-vă Centrului de
informaţii şi asistenţă pentru clienţi.)
• Nu supuneţi afişajul la vibraţii mari sau la
şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa afişajul în timpul
funcţionării sau transportului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează afişajul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza afişajul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante referitoare la
funcţionarea afişajului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în
acest document poate cauza expunerea la
scurtcircuite, pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la conectarea
şi utilizarea afişajului pentru computer.
Mod de operare
• Nu expuneţi afişajul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau la
acţiunea unor surse de încălzire. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea afişajului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica răcirea
componentelor electronice ale afişajului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale carcasei.
• În momentul poziţionării afişajului, asiguraţivă că ştecherul şi priza electrică pot fi
accesate uşor.
• În cazul închiderii afişajului prin debranşarea
cablului de alimentare de la sursa de curent
alternativ sau continuu, se va aştepta 6
secunde anterior recuplării acestuia, pentru
o funcţionare normală a afişajului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
1
Întreţinere
• Pentru a vă proteja afişajul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul LCD la
presiuni mari. Atunci când deplasaţi afişajul,
apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi afişajul
plasând palma sau degetele pe ecranul
LCD.
• În cazul în care afişajul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
• Dacă este necesar, afişajul se va curăţa cu
o cârpă umedă după debranşare. Ecranul
poate fi şters cu o cârpă uscată când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru curăţarea
afişajului, nu se vor folosi niciodată solvenţi
organici, precum alcool, sau soluţii pe bază
de amoniac.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
afişajului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă afişajul este expus la umezeală, va fi
şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• Dacă în afişajul pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va îndepărta substanţa
respectivă, urmând ca afişajul să fie trimis la
centrul de service.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi afişajul în locuri
expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a afişajului şi prelungirea
duratei sale de viaţă, acesta va fi plasat întrun spaţiu ai cărui parametri de temperatură
şi umiditate se situează în următoarea gamă
de valori:
• Temperatură: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
1. Important
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi afişajul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când afişajul afişează un
conţinut static. Afişarea continuă a unor
imagini statice o perioadă îndelungată poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
• „Imaginea arsă”, „imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa afişajul în maşină/portbagaj sub
acţiunea directă a razelor solare.
Notă
În cazul în care afişajul nu funcţionează normal
sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după ce aţi
aplicat instrucţiunile din acest manual, consultaţi
un specialist în service.
2
1. Important
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/about/
sustainability/ourenvironmentalapproach/
productrecyclingservices/index.page
Your new Display contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount
to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old Display and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea afişajului
1. A
şezaţi afişajul cu faţa în jos pe o suprafaţă
moale şi netedă, având grijă să nu zgâriaţi
sau deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
Alimentare
2. După ce introduceţi tija de susţinere a
stativului în blocul de ghidare, strângeţi
şuruburile. Introduceţi stativul în tija de
susţinere a stativului şi fixaţi bine stativul pe
tija de susţinere.
*HDMI
x4
*VGA
x4
Audio
2
*DP
*MHL
*Mini DP
*USB 3.0
*RS-232C
cablu de conversie
1
*Depinde de ţara în care vă aflaţi
4
2. Configurarea monitorului
Conectarea la PC
Conectarea la computer
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare în
spatele afişajului.
2
3
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
4
13
14
5
1
mini DP
6
3. Conectaţi cablul de semnal al afişajului la
conectorul video din partea posterioară a
computerului.
7
12
11
10
8
RS232
9
4. Conectaţi cablurile de alimentare ale
computerului şi afişajului la o priză din
apropiere.
5. Porniţi computerul şi afişajul. Dacă este
afişată o imagine pe afişajul, instalarea este
finalizată.
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Mufă pentru căşti
3 Intrare audio
4 Intrare VGA
5 Intrare Display port
6 intrare mini DP
7 Intrare HDMI
8 intrare MHL-HDMI
9 RS232
10 USB ascendent
11 USB descendent
12 Încărcător rapid USB
13 Intrare alimentare de c.a.
14 Comutator de alimentare de c.a.
5
2. Configurarea monitorului
Personalizaţi-vă propria tastă de „USER”
(UTILIZATOR)
2.2 Utilizarea afişajului
Descriere butoane control
„USER” (Utilizator) vă permite să configuraţi
butoanele funcţionare preferate.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.

 


 




  

2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
meniul principal [OSD Settings] (Setări
OSD), apoi comutaţi la dreapta pentru a
confirma.
Ţineţi apăsat mai mult de 3
secunde pentru a activa sau
dezactiva afişarea.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[User] (Utilizator), apoi comutaţi la
dreapta pentru a confirma.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului OSD.
4. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
funcţia preferată: [Audio Source] (Sursă
audio), [Volume] (Volum), [Input] (Intrare).
Tastă personalizabilă de utilizator.
Puteţi personaliza orice tastă
alocând acesteia funcţia OSD
preferată. Tasta respectivă va
deveni „tasta utilizatorului”.
5. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
Acum puteţi comuta butonul în jos la [User]
(Utilizator) direct de pe capacul spate. Pentru
accesul rapid va apărea numai funcţia selectată
anterior de către dumneavoastră.
Reglează meniul OSD.
PIP/PBP 2Win/PBP 3Win/PBP
4Win/Swap (Comutare)/Off
(Dezactivat)
Reglează meniul OSD.
Tastă de acces rapid SmartImage.
Se pot selecta 7 moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie), Movie
(Film), Game (Jocuri), Economy
(Economic), SmartUniformity şi
Off (Dezactivat).
Revine la nivelul OSD anterior.
6
2. Configurarea monitorului
De exemplu, dacă aţi selectat [Audio Source]
(Sursă audio) ca funcţie, comutaţi în jos, meniul
[Audio Source] (Sursă audio) apare.
U
5. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
Observaţie
La următoarea pornire a acestui afişajul, sursa
audio selectată va fi cea implicită. În cazul în
care doriţi schimbarea sursei audio, va trebui
să parcurgeţi din nou paşii de selecţie pentru a
seta noua sursă audio ca implicită.
 
 



Descrierea afişării pe ecran (OSD)

Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile afişajului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
R
edare audio independentă, indiferent de
intrarea video
Afişajul dumneavoastră Philips poate reda
sursa audio independent în modul PIP/PBP,
indiferent de intrarea video. De exemplu,
puteţi reda semnalul audio de la playerul MP3
conectat la portul [Audio In] (Intrare audio) al
acestui afişajul, iar în acelaşi timp puteţi viziona
sursa video conectată la portul [HDMI1],
[DisplayPort] sau [Mini DisplayPort].
Input
Picture
PIP/PBP
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.
Input
Picture
PIP/PBP
Volume
Audio In
Stand-Alone
HDMI
Mute

Audio Source

VGA
HDMI
MHL-HDMI
DisplayPort
Mini DP
Audio
Color
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control

Audio
Color
2. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
meniul principal [Audio], apoi comutaţi la
dreapta pentru a confirma.
3. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
[Audio Source] (Sursă audio), apoi
comutaţi la dreapta pentru a confirma.
Pentru a accesa meniul OSD pe acest afişajul
Philips, pur şi simplu folosiţi butonul de
comutare de pe partea din spate a cadrului
afişajului. Butonul unic funcţionează ca un
joystick. Pentru a deplasa cursorul, comutaţi
butonul în patru direcţii. Apăsaţi butonul pentru
a selecta opţiunea dorită.
4. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
sursa audio preferată: [Intrare audio],
[HDMI], [MHL-HDMI], [DisplayPort] sau
[Mini DP].
7
2. Configurarea monitorului
Meniul OSD
Notificare privind rezoluţia
Mai jos, este prezentată vederea generală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.
Main menu
Input
Picture
Sub menu
VGA
HDMI
MHL-HDMI
DisplayPort
Mini DP
Picture Format
Brightness
Contrast
Sharpness
pentru rezultate optime).
0~100
0~100
0~100
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP/PBP Mode
Sub Win1 Input
VGA, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
Sub Win2 Input
VGA, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
Sub Win3 Input
VGA, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
PIP Size
PIP Position
Swap
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Audio
Volume
Stand-Alone
Mute
Audio Source
0~100
On, Off
On, Off
Audio In, HDMI, MHL-HDMI, DisplayPort, Mini DP
Color
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă poate
fi dezactivată din Configurare în meniul OSD
(afişare pe ecran).
Wide screen, 4:3, 1:1
SmartContrast
SmartResponse
PIP/PBP
Acest afişajul este conceput pentru performanţe
optime la rezoluţia sa nativă, 3840 x 2160 la
60Hz. Dacă afişajul este pornit şi este setat la o
altă rezoluţie, pe ecran se afişează o alertă: Use
3840 x 2160 @ 60Hz for best results (Utilizaţi
rezoluţia 3840 x 2160 la 60Hz,
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Off, PIP, PBP 2Win, PBP 3Win, PBP 4Win
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
5, 10, 20, 30, 60
Audio Source, Volume, Input
OSD Time Out
User key
Setup
0~100
Auto
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
RS232
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
Information
8
2. Configurarea monitorului
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste rapide?
2.3 MultiView
1. Comutaţi butonul în sus de pe capacul
spate.
Ce este?
Caracteristica MultiView permite conectarea
activă a mai multe dispozitive, astfel încât
dumneavoastră să puteţi lucra simultan
cu mai multe dispozitive, precum un PC şi
un Notăbook. Acest lucru face ca sarcinile
complexe să poată fi realizate mult mai uşor.
2. Va apărea meniul de selecţie MultiView.
Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta.
De ce am nevoie de acesta?
P
Datorită afişajului Philips MultiView cu rezoluţie
extrem de ridicată, vă puteţi bucura de
conectivitate deplină în cel mai confortabil mod
posibil, fie că vă aflaţi la birou sau acasă. Cu
acest afişaj, puteţi să vă delectaţi cu mai multe
surse de conţinut, care vor fi afişate pe un singur
ecran. De exemplu: Poate doriţi să aruncaţi o
privire asupra fluxului audio-video cu ştiri în
direct în fereastra mică, iar în acelaşi timp să
lucraţi la cel mai recent blog al dumneavoastră.
Sau poate doriţi să editaţi un fişier Excel aflat pe
dispozitivul dumneavoastră ultrabook în timp ce
sunteţi conectat la reţeaua securizată intranet
a companiei, pentru a accesa fişiere cu ajutorul
unui desktop.
Multi View
PIP
PBP 2Win
PBP 3Win
PBP 4Win
Swap
Off
3. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului OSD?
De asemenea, funcţia MultiView poate fi
selectată în meniul OSD.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.
Input
Picture
PIP/PBP
Audio
Color
9
PIP / PBP Mode
Off
Sub Win1 Input
PIP
Sub Win2 Input
PBP 2Win
Sub Win3 Input
PBP 3Win
PIP Size
PBP 4Win
PIP Position
Swap
2. Configurarea monitorului
[PBP 3Win]: Picture by Picture
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
meniul principal [PIP / PBP], apoi comutaţi
la dreapta pentru a confirma.
Deschideţi până la două
ferestre secundare pentru
alte surse.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[PIP / PBP Mode] (Mod PIP/PBP), apoi
comutaţi la dreapta pentru a confirma.
4. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[Off] (Dezactivat), [PIP], [PBP 2Win], [PBP
3Win] sau [PBP 4Win], apoi comutaţi la
dreapta.
MultiView în meniul OSD
• PIP / PBP Mode (Modul PIP/PBP):
Există cinci moduri disponibile pentru
caracteristica MultiView: [Off] (Dezactivat),
[PIP], [PBP 2Win], [PBP 3Win] şi [PBP 4Win].
[PIP]: Picture in Picture
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
A
(principal)
Deschideţi până la trei
ferestre secundare pentru
alte surse de semnal.
A
(principal)
Când nu au fost detectate
sursele secundare.
A
C
[PBP 4Win]: Picture by Picture
6. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată, pentru o
altă sursă de semnal.
(principal)
Când nu au fost detectate
sursele secundare.
5. Acum vă puteţi întoarce pentru a seta
[Off] (Dezactivat), [PIP], [PBP 2Win], [PBP
3Win] sau [PBP 4Win].
B
A
C
B
D
(principal)
B
A
(principal)
A
(principal)
Observaţie
Când vă aflaţi în modul PBP, dunga neagră va fi
afişată în părţile de jos şi de sus ale ecranului
pentru a obţine un raport de aspect corect.
B
• PIP Size (Dimensiune PIP): Când funcţia
PIP este activată, puteţi alege dintre trei
dimensiuni pentru fereastra secundară:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large]
(Mare).
[PBP 2Win]: Picture by Picture
B
Mică
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată, pentru
alte surse de semnal.
Când nu a fost detectată
sursa secundară.
A
A
(principal)
Mare
Medie
(principal)
B
• PIP Position (Poziţie PIP): Când funcţia
PIP este activată, puteţi alege dintre patru
poziţii pentru fereastra secundară.
A
(principal)
10
2. Configurarea monitorului
Dreapta sus
A
B
Dreapta jos
B
A
(principal)
(principal)
B
Stânga sus
Stânga jos
A
A
(principal)
B
2. Slăbiţi şuruburile de montare, apoi detaşaţi
tija de la afişajul.
(principal)
• Swap (Comutare): Sursa principală şi sursa
secundară vor fi comutate pe afişaj.
Comutarea surselor A şi B în modul [PiP]:
A
B
(principal)
↔
B
1
2
A
(principal)
3. Desfaceţi cele 4 şuruburi ale capacului
posterior.
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
Observaţie
Când folosiţi funcţia Comutare, sursa audio
şi cea video vor fi comutate în acelaşi timp.
(Consultaţi pagina 7 „Redare audio
independentă, indiferent de intrarea video”
pentru mai multe detalii.)
1
2
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Notă
Acest afişajul acceptă o interfaţă de montare
compatibilă VESA de 200 mm x 200 mm.
Înainte de a începe dezasamblarea stativului
afişajului, urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru
a evita deteriorarea afişajului sau vătămarea
corporală.
200mm
1. P
lasaţi afişajul cu faţa în jos pe o suprafaţă
moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi sau să
deterioraţi ecranul.
200mm
11
2. Configurarea monitorului
MHL-HDMI
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link)
Ce este?
MHL
Mobile High Definition Link (MHL) este o
interfaţă audio/video pentru dispozitivele mobile,
cu rolul de conectare directă a telefoanelor
mobile şi altor dispozitive portabile la afişare de
înaltă definiţie.
Un cablu MHL opţional vă permite să conectaţi
în mod simplu un dispozitiv mobil compatibil
MHL la acest afişaj Philips de mari dimensiuni
şi să vizionaţi clipurile video în format HD şi cu
sunet digital. Nu doar că vă veţi putea bucura
de jocurile, fotografiile, filmele şi aplicaţiile de pe
mobil pe un ecran mare, dar veţi putea încărca
dispozitivul în acelaşi timp, astfel încât să nu
rămâneţi fără baterie în mijlocul distracţiei.
Observaţie
• Portul marcat [MHL-HDMI] este singurul
port al afişajului care acceptă funcţia
MHL atunci când se utilizează cablul MHL.
Reţineţi că un cablu certificat MHL este
diferit decât un cablu standard HDMI.
• Un dispozitiv mobil certificat MHL trebuie
achiziţionat separat.
Cum pot utiliza funcţia MHL?
Pentru a utiliza funcţia MHL, aveţi nevoie de un
dispozitiv mobil certificat MHL. Pentru a găsi
o listă cu toate dispozitivele certificate MHL,
vizitaţi site-ul oficial MHL
(http://www.mhlconsortium.org)
• Este posibil să fie necesară comutarea
afişajului la modul MHL-HDMI pentru
a putea activa afişajul, dacă există alte
dispozitive care funcţionează şi care sunt
conectate la intrările disponibile.
Aveţi nevoie şi de un cablu special certificat
MHL pentru a putea utiliza această funcţie.
• Modurile standby/dezactivat/economisire
energie/ErP nu sunt disponibile împreună
cu funcţia de încărcare MHL.
C
um funcţionează? (cum realizez
conectarea?)
• Acest afişajul Philips este certificat MHL. Cu
toate acestea, în cazul în care dispozitivul
dvs. MHL nu se poate conecta sau
funcţionează incorect, consultaţi secţiunea
de întrebări frecvente a dispozitivului MHL
sau contactaţi direct distribuitorul pentru
a obţine indicaţii. Politica producătorului
dispozitivului dvs. poate impune să
cumpăraţi un cablu MHL sau un adaptor
aparţinând mărcii acestuia pentru a
beneficia de compatibilitate cu dispozitive
MHL aparţinând altor mărci. Reţineţi că
acesta nu este un defect al afişajului Philips.
Conectaţi cablul MHL opţional la portul mini
USB de pe partea laterală a dispozitivului mobil
şi portul marcat [MHL-HDMI] la afişajul. Acum
sunteţi pregătit să vizualizaţi imaginile pe un
afişaj cu ecran mare şi să utilizaţi toate funcţiile
de pe dispozitivul mobil, cum ar fi navigarea pe
internet, încercarea jocurilor într-o experienţă
nouă, parcurgerea fotografiilor şi multe altele.
Dacă afişajul dvs. are funcţie difuzor, veţi putea
auzi şi muzica ce acompaniază conţinuturile
dvs. Când cablul MHL este deconectat sau
dispozitivul mobil este oprit, funcţia MHL va fi
dezactivată în mod automat.
12
2. Configurarea monitorului
2.6 RS-232C
Scop
Această secţiune are drept scop explicarea
în detaliu a comenzilor şi a paşilor care pot
fi utilizaţi pentru a controla acest afişajul prin
intermediul cablului de conversie RS-232C şi al
unui cablu RS-232 direct, care poate fi obţinut
din comerţ.
RS-232C input terminal
RS-232 straight cable
RS-232C conversion
cable
Formatul pachetului comandat
• Specificaţii fizice
1. Rată baud: 1.200, 2.400, 4.800, 9.600
(implicit), 19.200, 38.400, 57.600
2. Biţi de date: 8
3. Paritate: Fără
4. Bit oprire: 1
5. Control flux: Fără
• Procedură de comunicare
Comenzile de control pot fi trimise de la un
controler gazdă prin intermediul conexiunii RS232C. Nu trebuie trimise comenzi noi până
când comenzile anterioare nu sunt confirmate.
Acest afişajul va funcţiona în conformitate
cu comenzile primite. Dacă se transmite o
comandă „Get” (Preluare) validă, afişajul va
răspunde prin afişarea informaţiilor solicitate.
Dacă se transmite o comandă „Set” (Setare)
validă, afişajul va efectua operaţia solicitată.
13
2. Configurarea monitorului
Format comenzi
• Control (de la gazdă la afişajul)
Dimensiune Control
mesaj
Numele
câmpului
Dimensiune
mesaj
Date [0]
Date [1]
Articol
Valoare
Antet
ID afişajul
Categorie
Pagină
Funcţie
Lungime
0xA6
0xXX (=0~255)
0x00 (fix)
0x00 (fix)
0x00 (fix)
0xXX (=0~255)
Control
Date [0]
Date [1]
.
Control
Date [0]
Date [1]
.
.
.
Date [N]
Sumă de
verificare
.
Date [N]
Sumă de
verificare
Date [2]
…
Date [N]
Sumă de
verificare
(aceasta reprezintă numărul total de baiţi de la antet până la suma de
verificare. Dacă se scad 6 biţi, rezultatul trebuie să fie mai mare sau
egal cu 1.)
0x01 (fix)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
Algoritm: Parametrul EXCLUSIVE-OR (XOR) aferent tuturor baiţilor
din mesaj, cu excepţia celor din suma de verificare.
Sumă de verificare = [Dimensiune mesaj] XOR [Control] XOR Date
[0]….XOR Date [N]
Exemplu:
Oprire alimentare la afişajul#1.
Dimensiune mesaj
Antet
ID
0xA6
0x01
Categorie Pagină
0x00
0x00
Control Date [0] Date [1]
Funcţie
0x00
Sumă de
verificare
Lungime Control Date [0] Date [1] Sumă de
verificare
0x04
0x01
0x18
0x01
BB
14
2. Configurarea monitorului
• Răspuns privind datele (de la afişajul la gazdă)
Dimensiune Control
mesaj
Numele
câmpului
Dimensiune
mesaj
Comandă
Date [0]
Date [1]
.
.
.
Date [N]
Sumă de
verificare
Comandă
Date [0]
Date [1]
Articol
Valoare
Antet
ID afişajul
Categorie
Pagină
Lungime
Control
Comandă
Date [0]
Date [1]
0x21
0xXX (=0~255)
0x00 (fix)
0x00 (fix)
0xXX (=0~255)
0x01 (fix)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
0xXX (=0~255)
.
.
Date [N]
Sumă de
verificare
…
Date [N]
Sumă de
verificare
0xXX (=0~255)
0xXX
Algoritm: Parametrul EXCLUSIVE-OR (XOR) aferent tuturor baiţilor
din mesaj, cu excepţia celor din suma de verificare.
Sumă de verificare = [Dimensiune mesaj] XOR [Control] XOR Date
[0]….XOR Date [N]
Exemplu:
Afişajul#1 răspunde gazdei după primirea comenzii utilizatorului.
Dimensiune mesaj
Control
Antet
ID
Categorie
Pagină
Lungime
Control
0x21
0x01
0x00
0x00
0x04
0x01
15
Comandă Date [0] Sumă de
verificare
Comandă Date [0] Sumă de
verificare
0x1D
0x03
38
2. Configurarea monitorului
• Răspuns privind starea (de la afişajul la gazdă)
Dimensiune Control
mesaj
Numele
câmpului
Dimensiune
mesaj
Date [0]
Stare
Date [0]
Stare
Sumă de
verificare
Articol
Valoare
Antet
ID afişajul
Categorie
Pagină
Lungime
Control
Date [0]
Stare
0x21
0xXX (=0~255)
0x00 (fix)
0x00 (fix)
0xXX (=0~255)
0x01 (fix)
0x00 (fix)
0x00: Finalizat
0x01: Peste limită
0x02: Peste limită
0x03: Comandă revocată
Sumă de
verificare
Sumă de
verificare
0x04: Eroare verificare
0xXX
Algoritm: Parametrul EXCLUSIVE-OR (XOR) aferent tuturor baiţilor
din mesaj, cu excepţia celor din suma de verificare.
Sumă de verificare = [Dimensiune mesaj] XOR [Control] XOR Date
[0]….XOR Date [N]
Exemplu:
Afişajul #1 răspunde gazdei după primirea comenzii (stare. finalizat).
Dimensiune mesaj
Control
Date [0]
Stare
Antet
ID
Categorie
Pagină
Lungime
Control
Date [0]
Stare
0x21
0x01
0x00
0x00
0x04
0x01
0x00
0x00
16
Sumă de
verificare
Sumă de
verificare
25
3. Optimizarea imaginilor
1. Comutaţi la stânga pentru a lansa afişarea
pe ecran a SmartImage.
3. Optimizarea imaginilor
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
dintre Office (Birou), photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Joc), Economy
(Economic), SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
afişajului.
3. Afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage va rămâne pe ecran timp de
5 secunde sau puteţi comuta la strânga
pentru a confirma.
Se pot selecta şapte moduri: Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un afişajul care vă asigură afişarea
optimizată a tuturor tipurilor de conţinut,
software-ul SmartImage vă reglează în mod
dinamic şi în timp real luminozitatea, contrastul,
culorile şi claritatea pentru a vă îmbunătăţi
experienţa vizuală cu acest afişajul.
SmartImage
Office
Photo
Movie
Cum funcţionează?
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
Game
Economy
SmartUniformity
ff
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea pentru
a creşte lizibilitatea şi a reduce oboseala
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi productivitatea
atunci când lucraţi cu foi de calcul, fişiere
PDF, articole scanate sau alte aplicaţii
generale de birou.
Cum se activează SmartImage?
• Photo (Fotografie): Acest profil combină
saturaţia de culoare, contrastul dinamic
şi îmbunătăţirea clarităţii pentru a afişa
fotografii şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate fără
artefacte şi culori şterse.
• Movie (Film): Luminozitatea crescută,
saturaţia de culoare mai mare, contrastul
dinamic şi claritatea accentuată afişează
toate detaliile din zonele întunecate ale
înregistrărilor video fără culori şterse în
17
3. Optimizarea imaginilor
zonele mai luminoase, menţinând valori
naturale dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
3.2 SmartContrast
Ce este?
• Game (Jocuri): Activând circuitul de
supraîncărcare pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag pentru
obiectele cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi cele întunecate, acest
profil asigură cea mai bună experienţă de
joc pentru împătimiţii de jocuri.
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat raportul
de contrast al afişajului pentru claritate vizuală
maximă şi experienţă vizuală încântătoare,
crescând retroiluminarea pentru imagini mai
clare, mai contrastante şi mai luminoase sau
reducând retroiluminarea pentru afişarea clară a
imaginilor pe fundaluri întunecate.
• Economy (Economic): În acest profil,
luminozitatea şi contrastul sunt reglate,
iar retroiluminarea este reglată fin pentru
afişarea corectă a aplicaţiilor de birou de zi
cu zi şi reducerea consumului de energie.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al afişajului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a afişajului.
• SmartUniformity: Fluctuaţiile de
luminozitate în diferite zone ale ecranului
reprezintă un comportament obişnuit al
monitoarelor LCD. Uniformitatea tipică
se situează în jurul valorii de 75-80%.
Prin activarea caracteristicii Philips
SmartUniformity, uniformitatea ecranului
poate ajunge peste 95%. Acest lucru
determină afişarea unor imagini mai
apropiate de realitate.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
18
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de afişajul
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
SmartContrast (tipic)
Timp răspuns (tipic)
SmartResponse (tipic)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Conectivitate
Semnal intrare
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
MultiView
VA LCD
LED
39,56" ( 100,5 cm)
16:9
50.000.000:1
8,5 ms(GtG)
3 ms(GtG)
VGA: 1920 x 1080 la 60Hz
HDMI: 3840 x 2160 la 30Hz, 2560 x 1440 la 60Hz
DisplayPort: 3840 x 2160 la 60Hz
176° (H) / 176° (V) la C/R > 20
SmartImage
1.07G
56-80Hz (VGA)
23-80Hz (HDMI/DisplayPort)
30-99KHz (VGA/HDMI)
30-160KHz (DisplayPort)
DA
VGA (Analogic), DisplayPort, MHL-HDMI, Mini DisplayPort,
HDMI, RS232
USB 3.0×4 inclusiv 1×încărcător rapid
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
Compatibilitate Plug & Play
7W x 2
PIP (2 dispozitive), PBP(4 dispozitive)
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară,
Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă,
Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză simplificată,
Chineză tradiţională, Japoneză, Coreeană
Dispozitiv de montare VESA (200 × 200 mm), încuietoare
Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX
Alimentare
Mod pornit
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit (comutator c.a.)
Mod pornit (Mod ecologic)
95 W (tipic), 150 W (max)
< 0,5 W (tipic)
< 0,3 W (tipic)
0W
46,5 W (tipic)
Limbi OSD
Alte avantaje
19
4. Specificaţii tehnice
Putere(Metodă de testare EnergyStar)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
Consum energie
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
Funcţionare normală
71,4 W (tipic)
71,5 W (tipic)
72,8 W (tipic)
Repaus (Mod de veghe)
<0,5 W (tipic)
<0,5 W (tipic)
<0,5 W (tipic)
Oprit
<0,3 W (tipic)
<0,3 W (tipic)
<0,3 W (tipic)
Oprit (comutator c.a.)
0W
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
Disipare căldură*
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
243,69 BTU/h
244,03 BTU/h
248,47 BTU/h
Funcţionare normală
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
Repaus (Mod de veghe)
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
Oprit
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Oprit (comutator c.a.)
0 BTU/h
Indicator LED alimentare
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Alimentare
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60Hz
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
Mediu şi energie
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
904 x 589 x 213 mm
904 x 512 x 88 mm
9,7 kg
8,5 kg
13,509 kg
de la 0°C la 40°C
de la -20°C la 60°C
de la 20% la 80%
DA
Gold (www.epeat.net)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Marcaj CE, FCC Clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, PSB,
WEEE, CCC, CECP, PSE, KC
20
4. Specificaţii tehnice
Carcasă
Culoare
Emailat
Negru/Argintiu
lucios şi textură
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (alb-negru).
21
4. Specificaţii tehnice
Notă
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
1. Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează cel mai
bine la o rezoluţie nativă de 3840 X 2160
la 60Hz. Pentru calitate optimă a afişajului,
respectaţi rezoluţia recomandată.
Rezoluţie recomandată
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60Hz (intrare analogică)
3840 x 2160 la 60Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
3840 x 2160 la 60Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
VGA: 1920 x 1080 la 60Hz
HDMI: 3840 x 2160 la 30Hz,
2560 x 1440 la 60Hz
DP v1.1: 3840 x 2160 la 30Hz,
DP v1.2: 3840 x 2160 la 60Hz,
MHL 2.0: 1920 x 1080 la 60Hz,
2. Setarea implicită din fabrică acceptă
DisplayPort v1.1 până la rezoluţia de 3840 x
2160 la 30Hz.
Pentru rezoluţie optimă de 3840 x 2160
la 60Hz, accesaţi meniul OSD şi modificaţi
setarea la DisplayPort v1.2. De asemenea,
verificaţi dacă DisplayPort v1.2 este acceptat
de placa video.
Cale de setare: [OSD] / [Setup]
(Configurare) / [DisplayPort] / [1.1, 1.2].





79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95

67,50
1920 x 1080
60,00

88,79
2560 x 1440
59,95
67,50
3840 x 2160
30,00
135,00
3840 x 2160
60,00
 




 


22
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
afişajul poate reduce automat consumul de
energie atunci când nu este utilizat. Dacă este
detectată o introducere de la tastatură, mouse
sau alt dispozitiv de intrare, afişajul se va „trezi”
automat. Următorul tabel indică consumul
de energie şi semnalizarea acestei funcţii de
economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod VESA
Video Sinc O Sinc V
Energie consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
95 W (tipic)
150 W (max.)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
-
-
0 W (tipic)
OPRIT
Oprire
(comutator OPRIT
c.a.)
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui afişajul.
• Rezoluţie nativă: 3840 x 2160
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
23
6. Informaţii despre reglementări
6. Informaţii despre
reglementări
CE Declaration of Conformity
Lead-free Product
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013 (Safety
requirement of Information Technology
Equipment).
This product is in conformity with the following
standards
Lead free display promotes
environmentally sound recovery
and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips Displays safe to use
throughout its life cycle.
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker).
EPEAT
• EN50581:2012 (Technical documentation
for the assessment of electrical and
electronic products with respect to the
restriction of hazardous substances)
(www.epeat.net)
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer desktops,
laptops, and Displays based on 51 environmental
criteria developed through an extensive
stakeholder consensus process supported by
US EPA.
• EN 50564:2011 (Electrical and electronic
household and office equipment —
Measurement of low power consumption)
following provisions of directives applicable
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
• 2004/108/EC (EMC Directive).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
Displays based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product
Directive, EC No. 1275/2008 and 642/2009
Implementing)
• 2 011/65/EU (RoHS Directive) and is
produced by a manufacturing organization
on ISO9000 level
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
Benefits of EPEAT
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
24
6. Informaţii despre reglementări
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the Display when connecting this Display
to a computer device.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Note
We recommend you switch off the Display
when it is not in use for a long time.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
nuisibles aux communications radio.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
25
6. Informaţii despre reglementări
Polish Center for Testing and Certification
Notice
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, Display, printer, and so on)
should have the same power supply source.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
26
6. Informaţii despre reglementări
North Europe (Nordic Countries) Information
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
EU Energy Label
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farb Display entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.
On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of
this product in use and the average energy
consumption for 1 year.
Damit Ihr Display immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
27
6. Informaţii despre reglementări
Restriction on Hazardous Substances
statement (India)
Information for U.K. only
This product complies with the “India E-waste
Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
E-Waste Declaration for India
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste.
Instead it is your responsibility to dispose of
your waste equipment by handing it over to
a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment .
The separate collection and recycling of your
waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects
human health and the environment. For more
information about where you can drop off your
waste equipment for recycling in India please
visit the below web link.
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
(B)
(A)
http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page
28
6. Informaţii despre reglementări
How to connect a plug
根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用
标识要求》(也称为中国大陆 RoHS),以下部分
列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含
量。
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
有害物质
部件名称
BROWN -“LIVE”(“L”)
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
外壳
液晶显示屏
电路板组件
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
*
电源适配器
电源线 / 连
铅
汞
镉
六价铬 多溴联苯
(Pb)(Hg)(Cd)(Cr(VI))(PBB)
多溴二
苯醚
(PBDE)
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
接线
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
* :电 路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、
电容、集成电路、连接器等。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T
26572 规定的限量要求以下。
×:表 示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超
出 GB/T 26572 规定的限量要求。
备注:以上“×”的部件中,部分含有有害物质超过是由于目
前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
环保使用期限
电子电气产品有害物质限制使用标识要求说明:
该电子电气产品含有某些有害物质,在环保使用
期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后应
该进入回收循环系统。
-
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性
说明
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此
产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电
子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具
有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处
理。
29
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi garanţie
subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur
pixel negru. Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli singuri
de diverse culori.
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor
în cadrul fiecărei categorii.
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran LCD TFT trebuie să depăşească aceste
niveluri acceptabile. De exemplu, un afişajul nu
trebuie să aibă defecţi mai mult de 0,0004%
dintre subpixeli. Philips fixează standarde de
calitate şi mai ridicate pentru anumite tipuri sau
combinaţii de defecte de afişare a pixelilor, care
sunt mai uşor de observat decât altele. Această
politică este valabilă în întreaga lume.
Defectele de tip punct luminos
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu
alte cuvinte, un punct luminos este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixeli
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este
compus din trei subpixeli în culorile primare
roşu, verde şi albastru. Un număr mare de pixeli
formează împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei trei
subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur
pixel alb. Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei
30
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire
din cauza defectelor de afişare a pixelilor în
perioada de garanţie, ecranul LCD TFT al
unui afişajul plat Philips trebuie să aibă defecte
de afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă listate în
următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT LUMINOS
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT ÎNTUNECAT
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest afişajul este conform ISO9241-307 (ISO9241-307: Cerinţe ergonomice, metode de încercări
de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice).
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior sub denumirea de
ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
31
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs., vizitaţi site-ul Web la adresa www.philips.com/support pentru detalii. De asemenea, puteţi
contacta Centrul local Philips pentru asistenţă clienţi la numerele de mai jos.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Furnizor
asistenţă
Număr asistenţă
telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223 Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0,08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Informaţii de contact pentru China:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
China
PCCW Limited
4008 800 008
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
32
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
asistenţă
telefonică
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
NA
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
NA
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
NA
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
NA
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
NA
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
NA
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
NA
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
Kazakhstan
NA
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
NA
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
NA
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
NA
AMC
+389 2 3125097
Moldova
NA
Comel
+37322224035
Romania
NA
Skin
+40 21 2101969
Russia
NA
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
NA
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
NA
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
NA
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus NA
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
NA
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
NA
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
NA
Comel
+380 5627444225
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
33
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Australia
Furnizor asistenţă
Program de lucru
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086 (Customer
Mon.~Thu. 08:30-12:00;
Hotline)
13:00-17:30
+62-8888-01-9086 (Customer
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Hotline)
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Singapore Pte Ltd
(Philips Consumer Care
Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System Co.,
Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 8:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair Technologies
011 262 3586
Mon.~Fri. 8:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi Minh
City Branch
+84 8 38248007 Ho Chi Minh
City
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30+84 5113.562666 Danang City
17:30,Sat. 8:00-12:00
+84 5113.562666 Can tho
Province
Philippines
EA Global Supply Chain
Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private Enterprise
Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service Centre
+(99312) 460733, 460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
0120-060-530
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
Japan
AGOS NETWORK PTY LTD
Telefon asistenţă clienţi
フィリップスモニター・サ
ポ ートセンター
34
8. Depanare şi întrebări frecvente
care nu sunteţi mulţumit de rezultate, puteţi
face ajustările manual din meniul OSD.
8. Depanare şi întrebări
frecvente
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în modul
DVI-Digital (DVI-digital) deoarece nu este
necesară.
8.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
afişajul de la sursa principală de alimentare.
Probleme obişnuite
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
afişajului.
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa afişajului este în poziţia OPRIT, apoi
apăsaţi-l în poziţia pornit PORNIT.
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând funcţia
„Auto”(Automat) din comenzile principale
OSD.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Reglaţi poziţia imaginii folosind
Phase (Fază)/Clock (Ceas) din Setup
(Configurare) în comenzile principale OSD.
Această opţiune este validă doar în modul
VGA.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Verificaţi dacă pe partea de conectare a
cablului afişajului sunt pini îndoiţi. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
Imaginea vibrează pe ecran
• Funcţia Economisire Energie poate fi activată.
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Pe ecran se afişează
Apare o pâlpâire pe verticală
Attention
Check cable connection
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă).
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase (Fază)/Clock (Ceas) din Setup
(Configurare) în comenzile principale OSD.
Această opţiune este validă doar în modul
VGA.
• Verificaţi dacă pinii cablului afişajului sunt
îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Butonul AUTO (AUTOMAT) nu funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în modul
VGA-Analog (VGA-Analogic). În cazul în
35
8. Depanare şi întrebări frecvente
Apare o pâlpâire pe orizontală
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a afişajului.
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase
(Fază)/Clock (Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în Comenzi principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor şi
contactaţi reprezentantul serviciului clienţi Philips.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă de timp
poate cauza „arderea”, cunoscută şi
ca „persistenţa imaginii” sau crearea
unei „imagini fantomă”, pe ecranul dvs.
„Imaginea arsă”, „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „persistenţa imaginii” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-o
perioadă de timp după ce alimentarea este
oprită.
8.2 Întrebări frecvente generale
Î1:
Când instalez afişajul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.: R
ezoluţia recomandată pentru acest
afişajul: 3840 x 2160 la 60Hz.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi afişajul
nesupravegheat.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la afişajul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). Sub fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” (zonă
desktop), mutaţi bara laterală la 3840 x
2160 pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
afişajul LCD afişează un conţinut static.
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
36
8. Depanare şi întrebări frecvente
Răsp.: În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi afişajul, asiguraţi-vă că
nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
3840 x 2160 la 60Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi afişajul vechi
şi reconectaţi afişajul LCD Philips.
• Porniţi afişajul şi apoi porniţi PC-ul.
Î2:
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru afişajul LCD?
Î7:
Răsp.: R
ata de reîmprospătare recomandată
pentru monitoarele LCD este de 60Hz.
În cazul oricărei dereglări a ecranului,
o puteţi seta la o valoare maximă de
75Hz pentru a încerca remedierea
dereglării.
Î3:
Răsp.: P
entru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Ce sunt fişierele .inf şi .icm de pe CDROM? Cum instalez driverele (.inf şi
.icm)?
Î8: • Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea meniului
OSD (Afişare pe ecran)
• Apăsaţi pe „Down Arrow” (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color”
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Cele şase setări sunt 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K şi 11500K.
Cu setările din intervalul 5.000 K, panoul
pare „cald, cu o nuanţă de culoare roşualb”, în timp ce temperatura 11500 K
redă o „nuanţă rece, albastru-alb”.
Cum reglez rezoluţia?
Răsp.: D
riverul pentru placa video/grafică
împreună cu afişajul determină
rezoluţiile disponibile. Puteţi selecta
rezoluţia dorită din Control Panel
(Panoul de control) din Windows® cu
„Display properties” (Proprietăţi afişaj).
Î5:
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez afişajul din meniul OSD?
Răsp.: A
păsaţi pe butonul OK, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
Î6:
ot să schimb setarea culorii afişajului
P
meu?
Răsp.: D
a, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
Răsp.: A
cestea sunt fişierele driverului pentru
afişajul dvs. Urmaţi instrucţiunile din
manualul de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă poate
solicita drivere pentru afişajul (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere atunci
când instalaţi pentru prima dată afişajul.
Urmaţi instrucţiunile pentru a introduce
CD-ROM-ul însoţitor inclus în acest
pachet. Driverele pentru afişajul (fişierele
.inf şi .icm) vor fi instalate automat.
Î4:
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
37
8. Depanare şi întrebări frecvente
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
atunci când afişajul LCD afişează un
conţinut static.
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
Î9: Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
ot conecta afişajul LCD la orice PC,
P
staţie de lucru sau Mac?
Î12: Răsp.: D
a. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta afişajul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î10: Răsp.: A
fişajul LCD funcţionează cel mai bine
la rezoluţia sa nativă de 3840 x 2160
la 60Hz. Pentru cea mai bună afişare,
utilizaţi această rezoluţie.
Î13: onitoarele LCD Philips sunt plugM
and-play?
um să deblochez/blochez tasta
C
rapidă?
Răsp.: A
păsaţi pe
timp de 10 secunde
pentru a debloca/bloca tasta rapidă.
În urma acestei acţiuni, afişajul va afişa
mesajul „Attention” (Atenţie) pentru a
indica dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor de mai
jos.
Răsp.: D
a, monitoarele sunt de tip plug-andplay, compatibile cu Windows 8.1/8/7.
Î11: e ce ecranul meu nu afişează text
D
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
e înseamnă aderenţa imaginii, arderea
C
imaginii, remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
Răsp.: A
fişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini arse”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „persistenţa imaginii” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat după
oprirea alimentării cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi afişajul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a ecranului
Attention
Display control unlocked
Attention
Display control locked
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Î1:
38
Pot mări fereastra secundară în modul
PIP?
8. Depanare şi întrebări frecvente
Răsp.: Da, aveţi la dispoziţie 3 dimensiuni din
care puteţi alege: [Small] (Mică), [Middle]
(Medie), [Large] (Mare). Puteţi apăsa
pe
pentru a accesa meniul OSD.
Selectaţi preferinţa pentru opţiunea
[PIP Size] (Dimensiune PIP) din meniul
principal [PIP / PBP].
Î2:
Cum se poate asculta sursa audio,
independent sau legat de sursa video?
Răsp.: În mod normal, sursa audio este legată
de sursa imaginii principale. Dacă doriţi
să schimbaţi sursa audio (de exemplu:
să ascultaţi independent piese aflate
pe playerul MP3, indiferent de sursa
video de la care se primeşte semnal),
puteţi apăsa pe
pentru a accesa
meniul OSD Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [Audio Source] (Sursă audio)
din meniul principal [Audio].
Reţineţi că la următoarea pornire a
afişajului, acesta va selecta în mod
implicit sursa audio pe care aţi ales-o
data trecută. În cazul în care doriţi să
schimbaţi din nou sursa audio, va trebui
să parcurgeţi din nou paşii de selecţie
pentru a seta noua sursă audio ca
„implicită”.
U
 
 




39
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale
Koninklijke Philips Electronics N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: BDM4065E1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement