Philips Monitor LCD cu culoare Quantum Dot 276E6ADSS/00 Manualul proprietarului

Philips Monitor LCD cu culoare Quantum Dot 276E6ADSS/00 Manualul proprietarului
276E6
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
entre de asistenţă pentru
C
clienţi şi garanţie
22
Depanare şi întrebări frecvente
28
Cuprins
1. Important.................................................1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere...........1
1.2 Descrieri ale notaţiilor..................................2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente.................................................................3
2. Configurarea monitorului.....................4
2.1Instalare.................................................................4
2.2 Operarea monitorului..................................5
2.3 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link).................................................7
2.4 Prezentare caracteristică Color IQ.......8
3. Optimizarea imaginilor..........................9
3.1 SmartImage Lite...............................................9
3.2SmartContrast...............................................10
4. Specificaţii tehnice................................11
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare........13
5. Gestionarea consumului de energie.14
6.Informaţii despre reglementări..........15
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie...................................................22
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate.....................................................................22
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie...............................................................24
8. Depanare şi întrebări frecvente........28
8.1Depanare..........................................................28
8.2 Întrebări frecvente generale...................29
8.3 Întrebări frecvente referitoare la MHL..
31
1. Important
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă Clienţi)
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari
sau la şocuri puternice pe parcursul
manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în
acest document poate cauza expunerea la
scurtcircuite, pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul LCD
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la
conectarea şi utilizarea monitorului pentru
computer.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat
o perioadă îndelungată, acesta se va
debranşa de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare.
Ecranul poate fi şters cu o cârpă uscată
când nu este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor folosi
niciodată solvenţi organici, precum alcool,
sau soluţii pe bază de amoniac.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau
la acţiunea unor surse de încălzire.
Expunerea îndelungată la acest tip
de mediu poate avea drept rezultat
decolorarea şi deteriorarea monitorului.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor electronice ale
monitorului.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va îndepărta substanţa
• În momentul poziţionării monitorului,
asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică
pot fi accesate uşor.
1
1. Important
respectivă, urmând ca monitorul să fie trimis
la centrul de service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi paragraful
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelungirea
duratei sale de viaţă, acesta va fi plasat
într-un spaţiu ai cărui parametri de
temperatură şi umiditate se situează în
următoarea gamă de valori:
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj
sub acţiunea directă a razelor solare.
Notă
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
• Temperatură: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
• IMPORTANT: Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru ecran când
lăsaţi monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică de
împrospătare a ecranului atunci când
monitorul va afişa un conţinut static.
Afişarea continuă a unor imagini statice
o perioadă îndelungată poate produce
„imagini arse”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
• „Imaginea arsă”, „imaginea persistentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă un
fenomen binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea cazurilor,
„imaginea arsă” sau „imaginea remanentă”
sau „imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-un interval de timp după
deconectarea de la alimentarea cu energie
electrică.
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
2
1. Important
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company. 1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
ourrecyclingprogram.page
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea suportului bazei
2. Configurarea monitorului
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale şi netedă, având grijă să nu
zgâriaţi sau deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
276E6
使用
2. Ţineţi stativul cu ambele mâini şi
introduceţi-l ferm în tija de susŢinere.
(1) Ataşaţi cu grijă stativul de tija de
susţinere până când sistemul de
prindere prinde stativul.
前请阅读使用说明
ilips
e Ph
i nkl ij k
© 2 01 5 Ko n
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
ts
i gh
lr
. Al
N. V
U
na
u
sio
n
r
se
re
ve
d.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
th
ori
ze
d
dup
l i ca
tio
de a
n is a
vio lat io n o p ic abl e law s. Ma
f ap l
nd
pri
d
nte
Adaptor c.a./c.c.
*VGA
*HDMI
*DVI
er
.V
in a
Ch
in
(2) S trângeţi cu mâna şurubul din partea
inferioară a stativului şi fixaţi bine stativul
de tija de susţinere.
2
* Depinde de ţară
1
Notă
Utilizaţi doar modelul de adaptor c.a./c.c.: Philips
ADPCB1945
4
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
2.2 Operarea monitorului
Descrierea produsului văzut din faţă
4 3
2
1
6
4
5
2
1
4
3
Intrare alimentare c.a./c.c.
Intrare VGA
Intrare DVI
Intrare HDMI sau MHL
Ieşire audio HDMI
Încuietoare Kensington antifurt
5
7
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare în
spatele monitorului.
3
6
4
2
Porneşte şi opreşte alimentarea
monitorului.
Accesaţi meniul OSD.
Confirmaţi reglarea meniului
OSD.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
3. Conectaţi cablul de semnal al monitorului
la conectorul video din partea posterioară
a computerului.
Reveniţi la nivelul OSD anterior.
4. Conectaţi cablurile de alimentare ale
computerului şi monitorului la o priză din
apropiere.
Modificaţi formatul de afişare.
Reglează meniul OSD.
Modifică sursa de intrare a
semnalului.
SmartImage Lite. Puteţi alege
unul dintre cele trei moduri:
Standard, Internet şi Game (Jocuri).
5. Porniţi computerul şi monitorul. Dacă este
afişată o imagine pe monitor, instalarea este
finalizată.
5
2. Configurarea monitorului
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată vederea generală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile monitorului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
Main menu
Input
Sub menu
VGA
DVI
MHL-HDMI




Picture




Color
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
Color Temperature
6500K, 9300K
Adobe RGB
User Define
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală a
monitorului pentru a mişca cursorul şi puteţi
apăsa pe butonul OK pentru a confirma selecţia
sau modificarea.
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brazil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
Auto
H.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
6
0~100
V.Position
2. Configurarea monitorului
Notificare privind rezoluţia
2.3 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link)
Acest monitor este conceput pentru performanţe
optime la rezoluţia sa nativă, 1920 × 1080 la 60Hz.
Dacă monitorul este pornit şi este setat la o altă
rezoluţie, pe ecran se afişează o alertă: Use 1920
× 1080 @ 60Hz for best results (Pentru cele mai
bune rezultate utilizaţi 1920×1080 la 60Hz).
Ce este?
Mobile High Definition Link (MHL) este o
interfaţă audio/video pentru dispozitivele mobile,
cu rolul de conectare directă a telefoanelor
mobile şi altor dispozitive portabile la afişare de
înaltă definiţie.
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă poate fi
dezactivată din Configurare în meniul OSD (afişare
pe ecran).
Un cablu MHL opţional vă permite să conectaţi
în mod simplu un dispozitiv mobil compatibil
MHL la acest afişaj Philips de mari dimensiuni
şi să vizionaţi clipurile video în format HD şi cu
sunet digital. Nu doar că vă veţi putea bucura
de jocurile, fotografiile, filmele şi aplicaţiile de pe
mobil pe un ecran mare, dar veţi putea încărca
dispozitivul în acelaşi timp, astfel încât să nu
rămâneţi fără baterie în mijlocul distracţiei.
Funcţie fizică
Înclinare
20
Cum pot utiliza funcţia MHL?
Pentru a utiliza funcţia MHL, aveţi nevoie de
un dispozitiv mobil certificat MHL. Pentru a
găsi o listă cu toate dispozitivele certificate
MHL, vizitaţi site-ul oficial MHL (http://www.
mhlconsortium.org)
Aveţi nevoie şi de un cablu special certificat
MHL pentru a putea utiliza această funcţie.
C
um funcţionează? (cum realizez
conectarea?)
Conectaţi cablul MHL opţional la portul mini
USB de pe partea laterală a dispozitivului mobil
şi portul marcat [MHL-HDMI] la monitor.
Acum sunteţi pregătit să vizualizaţi imaginile
pe un afişaj cu ecran mare şi să utilizaţi toate
funcţiile de pe dispozitivul mobil, cum ar fi
navigarea pe internet, încercarea jocurilor într-o
experienţă nouă, parcurgerea fotografiilor şi
multe altele. Dacă monitorul dvs. are funcţie
difuzor, veţi putea auzi şi muzica ce acompaniază
conţinuturile dvs. Când cablul MHL este
deconectat sau dispozitivul mobil este oprit,
funcţia MHL va fi dezactivată în mod automat.
7
2. Configurarea monitorului
Notă
2.4 Prezentare caracteristică Color
IQ
• Portul marcat [MHL-HDMI] este singurul
port al monitorului care acceptă funcţia
MHL atunci când se utilizează cablul MHL.
Reţineţi că un cablu certificat MHL este
diferit decât un cablu standard HDMI.
Color IQ™ de la QD Vision este o tehnologie
cu nanocristale semiconductoare inovatoare
care emite lumină cu precizie pentru a produce
nuanţe de albastru, verde şi roşu mai intense.
Monitoarele LCD cu Color IQ™ produc o
gamă de culori mai dinamică şi afişează în
imagine adevărata paletă naturală de culori. Rezultatul – culoare vibrantă, dinamică, realistă..
• Un dispozitiv mobil certificat MHL trebuie
achiziţionat separat.
• Este posibil să fie necesar comutarea
monitorului la modul MHL-HDMI pentru
a putea activa monitorul, dacă există alte
dispozitive care funcţionează şi care sunt
conectate la intrările disponibile
• Punerea în standby a funcţiei de
economisire a energiei sau dezactivarea
acesteia pentru acest produs cu impact
energetic nu este disponibilă pentru funcţia
de încărcare MHL.
• Acest monitor Philips este certificat
MHL. Cu toate acestea, în cazul în care
dispozitivul dvs. MHL nu se poate conecta
sau funcţionează incorect, consultaţi
secţiunea de întrebări frecvente a
dispozitivului MHL sau contactaţi direct
distribuitorul pentru a obţine indicaţii.
Politica producătorului dispozitivului dvs.
poate impune să cumpăraţi un cablu MHL
sau un adaptor aparţinând mărcii acestuia
din motive de compatibilitate.
MHL
8
3. Optimizarea imaginilor
3. Optimizarea imaginilor
1. Apăsaţi
pentru a lansa afişarea pe ecran
a SmartImage Lite.
2. Ţineţi apăsat pe
pentru a comuta între
Standard, Internet şi Game (Jocuri).
3.1 SmartImage Lite
3. SmartImage Lite se va afişa pe ecran timp
de 5 secunde sau puteţi apăsa pe butonul
OK pentru a confirma.
Puteţi alege dintre şase moduri: Standard,
Internet, Game (Jocuri).
Ce este?
SmartImage Lite oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage Lite vă
asigură o performanţă grozavă şi optimizată a
monitorului.




De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage Lite vă
reglează în mod dinamic şi în timp real
luminozitatea, contrastul, culorile şi claritatea
pentru a vă îmbunătăţi experienţa vizuală cu
acest monitor.

• Standard: Îmbunătăţeşte calitatea textului
şi reduce luminozitatea pentru a creşte
lizibilitatea şi a reduce stresul asupra ochilor.
Acest mod îmbunătăţeşte semnificativ
lizibilitatea şi productivitatea atunci când
lucraţi cu foi de calcul, fişiere PDF, articole
scanate sau alte aplicaţii generale de birou.
Cum funcţionează?
SmartImage Lite este o tehnologie exclusivă,
de ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage Lite îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
• Internet: Acest profil combină saturaţia de
culoare, contrastul dinamic şi îmbunătăţirea
clarităţii pentru a afişa fotografii şi alte
imagini cu o claritate extraordinară şi în
culori vii – toate fără artefacte şi culori
şterse.
• Game (Jocuri): Activând circuitul overdrive
pentru cel mai bun timp de răspuns,
reducând marginile în zigzag pentru
obiectele cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi întunecoase, acest
profil asigură cea mai bună experienţă de
joc pentru împătimiţii de jocuri.
Cum se activează SmartImage Lite?
9
3. Optimizarea imaginilor
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului LCD
pentru claritate vizuală maximă şi experienţă
vizuală încântătoare, crescând retroiluminarea
pentru imagini mai clare, mai contrastante şi
mai luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe fundaluri
întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
10
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp răspuns (tipic)
SmartResponse
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe verticală
Frecvenţă orizontală
MHL
Adobe RGB
Conectivitate
Semnal intrare
Intrare/Ieşire audio
Intrare semnal
IPS-ADS LCD
W-LED system
27'' L (68,6cm)
16:9
0,311 x 0,311 mm
20.000.000:1
14ms
5ms(GtG)
1920 x 1080 la 60 Hz
178° (H) / 178° (V) la C/R > 10
SmartImage Lite
16,7M
56 – 76Hz
30 – 83kHz
1080P la 60Hz
DA
VGA (analogic), DVI-D (digital,HDCP), MHL-HDMI
(digital,HDCP)
Ieşire audio HDMI
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Confort
Comoditate pentru utilizator
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Alimentare
Mod pornit
Repau (tipic)
Oprit (tipic)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
Engleză, germană, spaniolă, greacă, franceză, italiană, maghiară,
olandeză, portugheză, portugheză (Brazilia), poloneză, rusă,
suedeză, finlandeză, turcă, cehă, ucraineană, chineză simplificată,
chineză tradiţională, japoneză, coreeană
Dispozitiv de blocare Kensington
DDC/CI, Adobe RGB, Windows 8/7 Mac OSX
-5° / +20°
39.52W (tipic), 40.49W(max.)
0,5W
0,3W
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Externă, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
640 x 471x 235 mm
11
4. Specificaţii tehnice
Produs fără suport (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
640 x 390 x 48 mm
5,33kg
4,57kg
În stare de funcţionare
Interval de temperatură (funcţionare)
Umiditate relativă (în funcţiune)
Presiune atmosferică
(în funcţiune)
Interval de temperatură (nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în funcţiune)
Presiune atmosferică
(când nu este în funcţiune)
de la 0°C la 40°C
20%–80%
700–1060 hPa
între -20°C la 60°C
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
Protecţia mediului
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
Energy Star
Conformitate şi standarde
DA
Silver (www.epeat.net)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Norme de reglementare
Marcaj CE, FCC clasă B, CU-EAC, SEMKO, ETL, BSMI, ISO9241-307,
RCM
Carcasă
Culoare
Emailat
Alb,argint,aur
Lucios
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (alb-negru).
4. Culoarea bazei pentru monitor poate varia în funcţie de ţară.
12
4. Specificaţii tehnice
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60Hz (intrare analogică)
1920 x 1080 la 60Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
1920 x 1080 la 60Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
31,47
31,47
35,00
37,86
37,50
37,88
46,88
48,36
60,02
63,89
79,98
55,94
70,64
65,29
67,50
Rezoluţie
720 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
Frecvenţă
verticală
(Hz)
70,09
59,94
66,67
72,81
75,00
60,32
75,00
60,00
75,03
60,02
75,03
59,89
74,98
59,95
60,00
Notă
Reţineţi că afişajul funcţionează optim la o
rezoluţie nativă de 1920 x 1080 la 60Hz. Pentru
calitate optimă a afişajului, respectaţi rezoluţia
recomandată.
13
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
276E6ADSW/276E6ADSS
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Sinc O
Sinc V
Energie consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
39.52 W(tipic)
40.49 W(max.)
Alb
Inactiv
OPRIT
Nu
Nu
0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
0,3 W (tipic)
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 1920 x 1080
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%;
• Temperatură de culoare: 6500k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
14
6. Informaţii despre reglementări
6. Informaţii despre
reglementări
CE Declaration of Conformity
Lead-free Product
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013 (Safety
requirement of Information Technology
Equipment).
This product is in conformity with the following
standards
Lead free display promotes
environmentally sound recovery
and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2013 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker)
EPEAT
• EN50581:2012 (Technical documentation
for the assessment of electrical and
electronic products with respect to the
restriction of hazardous substances)
(www.epeat.net)
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• E N 50564:2011 (Electrical and electronic
household and office equipment —
Measurement of low power consumption)
following provisions of directives applicable
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
• 2004/108/EC (EMC Directive).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product
Directive, EC No. 1275/2008 and 642/2009
Implementing)
• 2011/65/EU (RoHS Directive) and is
produced by a manufacturing organization
on ISO9000 level
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
Benefits of EPEAT
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
15
6. Informaţii despre reglementări
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
16
6. Informaţii despre reglementări
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
17
6. Informaţii despre reglementări
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird
empfohlen, die Gr undfarben Blau und
Rot nicht auf dunklem Unter gr und zu
verwenden (schlechte Lesbar keit und
erhöhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
BSMI Notice (Taiwan Only)
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
18
6. Informaţii despre reglementări
China RoHS
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性
说明
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products including CRT and Monitor
which are produced and sold for China market
have to meet China RoHS request.
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产
品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产
品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家
认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。
EU Energy Label
根据中国大陆《电子电气产品有害物质
限制使用标识要求》(也称为中国大陆
RoHS),以下部分列出了本产品中可能包
含的有害物质的名称和含量。
有害物质
部件名称
汞
镉
六价铬 多溴联苯 多溴二苯
铅
r VI))(PBB)
醚(PBDE)
(Pb)(Hg)(Cd)(C(
外壳
○
○
○
○
○
○
液晶显示屏/
灯管
×
○
○
○
○
○
电路板组件*
×
○
○
○
○
○
电源适配器
×
○
○
○
○
○
电源线/连接
线
×
○
○
○
○
○
遥控器
×
○
○
○
○
○
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.
On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of
this product in use and the average energy
consumption for 1 year.
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
* :电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电
容、
集成电路、
连接器等。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T
26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
GB/T 26572规定的限量要求。
上表中打“×”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代
技术。
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
环保使用期限
此标识指期限 ( 十年 ), 电子信息产品中含有的
有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发
生外泄或突变 , 电子信息产品用户使用该电子
信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、
财产造成严重损害的期限.
19
6. Informaţii despre reglementări
Information for U.K. only
이 기 기 는 가 정 용 (B 급 )
전자파 적합 기기로서 주
로 가정에서 사용하는 것
을 목적으로 하며 , 모든
지역에서 사용할 수 있습
니다 .
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
VCCI-B
この装置は、クラス B 情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを
目的としていますが、この装置がラジオ
やテレビジョン受信機に近接して使用さ
れると、受信障害を引き起こすことがあ
ります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをし
て下さい。
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
化学物質表
粗分類
Pb
Hg
Cd
Cr6+
PBBs
PBDEs
前面ベゼル
O
O
O
O
O
O
背面カバー
O
O
O
O
O
O
スタンド
O
O
O
O
O
O
WLED
適用除
外の
O
O
O
O
O
CCFL
適用除
外の
適用除
外の
O
O
O
O
PCBA
適用除
外の
O
O
O
O
O
ケーブル & ワイヤ
適用除
外の
O
O
O
O
O
リモコン
適用除
外の
O
O
O
O
O
LCD パネル
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
(B)
(A)
*:PCBA はベア印刷回路基板、で構成され、はんだ付けおよび抵抗器、コ
ンデンサ、アレー、コネクタ、チップなど、その表面実装エレメントで構
成されます。
注 1: 「O」は、計算される物質の含有率が参照含有率を超えていないこと
を示します。
注 2: 「適用除外」項目は、特定の化学物質が JIS C 0950 の規格により適
用除外とされた項目に対応することを意味します。
JIS C 0950
20
6. Informaţii despre reglementări
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
BROWN -“LIVE”(“L”)
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
-
21
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
pixel alb. Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei
subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur
pixel negru. Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli singuri
de diverse culori.
7. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi garanţie
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor
în cadrul fiecărei categorii.
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie
să aibă defecţi mai mult de 0,0004% dintre
subpixeli. Philips fixează standarde de calitate şi
mai ridicate pentru anumite tipuri sau combinaţii
de defecte de afişare a pixelilor, care sunt mai
uşor de observat decât altele. Această politică
este valabilă în întreaga lume.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu
alte cuvinte, un punct luminos este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
Pixeli şi subpixeli Un pixel sau un element de imagine este
compus din trei subpixeli în culorile primare
roşu, verde şi albastru. Un număr mare de pixeli
formează împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei trei
subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur
22
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor Observaţie
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din cauza
defectelor de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui monitor plat Philips
trebuie să aibă defecte de afişare a pixelilor
sau subpixelilor care să depăşească limitele de
toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT LUMINOS
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip punct luminos*
Numărul total de defecte de afişare de tip punct luminos
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT ÎNTUNECAT
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip punct întunecat*
Numărul total de defecte de afişare de tip punct întunecat
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomic requirement, analysis and
compliance test methods for electronic visual displays)
23
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs., vizitaţi site-ul Web la adresa www.philips.com/support pentru detalii. De asemenea, puteţi
contacta Centrul local Philips pentru asistenţă clienţi la numerele de mai jos.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Număr asistenţă
telefonică
+43 0810 000206
+32 078 250851
+800 92 256
+45 3525 8761
+358 09 2290 1908
+33 082161 1658
+49 01803 386 853
+30 00800 3122 1223
+353 01 601 1161
+39 840 320 041
+352 26 84 30 00
+31 0900 0400 063
+47 2270 8250
+48 0223491505
Preţ
Program de lucru
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Furnizor
asistenţă
RTS
Ecare
Alman
Infocare
Infocare
Mainteq
RTS
Alman
Celestica
Anovo Italy
Ecare
Ecare
Infocare
MSI
€ 0,07
€ 0,06
Free of charge
Local call tariff
Local call tariff
€ 0,09
€ 0,09
Free of charge
Local call tariff
€ 0,08
Local call tariff
€ 0,10
Local call tariff
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 8am - 5pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Mainteq
Mainteq
Infocare
ANOVO CH
Celestica
+800 780 902
+34 902 888 785
+46 08 632 0016
+41 02 2310 2116
+44 0207 949 0069
Free of charge
€ 0,10
Local call tariff
Local call tariff
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 9am - 6pm
Mon to Fri : 8am - 5pm
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Informaţii de contact pentru China:
Ţara
China
Centru asistenţă telefonică
PCCW Limited
Telefon asistenţă clienţi
4008 800 008
24
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
asistenţă
telefonică
Furnizor asistenţă
Belarus
Bulgaria
Croatia
Czech Rep.
N/A
N/A
N/A
N/A
IBA
LAN Service
MR Service Ltd
Asupport
Estonia
Georgia
N/A
N/A
FUJITSU
Esabi
Hungary
Kazakhstan
N/A
N/A
Profi Service
Classic Service I.I.c.
Latvia
N/A
ServiceNet LV
Lithuania
Macedonia
Moldova
Romania
Russia
Serbia&Montenegro
Slovakia
Slovenia
the republic of Belarus
Turkey
Ukraine
Ukraine
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
UAB Servicenet
AMC
Comel
Skin
CPS
Kim Tec d.o.o.
Datalan Service
PC H.and
ServiceBy
Tecpro
Topaz
Comel
Telefon asistenţă clienţi
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
+359 2 960 2360
+385 (01) 640 1111
+420 272 188 300
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
+995 322 91 34 71
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips only)
+7 727 3097515
+371 67460399
+371 27260399
+370 37 400160(general)
+370 7400088 (for Philips)
+389 2 3125097
+37322224035
+40 21 2101969
+7 (495) 645 6746
+381 11 20 70 684
+421 2 49207155
+386 1 530 08 24
+375 17 284 0203
+90 212 444 4 832
+38044 525 64 95
+380 5627444225
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
Canada
EPI-e-center
EPI-e-center
(877) 835-1838
(800) 479-6696
25
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Australia
Furnizor
asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Firebird
+97 14 8837911
service centre
AGOS
NETWORK
PTY LTD
Company:
Smart Pixels
Technology
Ltd.
REDINGTON
INDIA LTD
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Tel: 1 800 425 6396
India
SMS: PHILIPS to 56677
+62-21-4080-9086
PT. CORMIC
(Customer Hotline)
SERVISINDO
Indonesia
+62-8888-01-9086
PERKASA
(Customer Hotline)
Eastronics
Israel
1-800-567000
LTD
Alphascan
Korea
1661-5003
Displays, Inc
R-Logic Sdn
Malaysia
+603 5102 3336
Bhd
Visual Group
New Zealand
0800 657447
Ltd.
TVONICS
Pakistan
+92-213-6030100
Pakistan
EA Global
Philippines
Supply Chain (02) 655-7777; 6359456
Solutions ,Inc.
Philips
Singapore Pte
Singapore
Ltd (Philips
(65) 6882 3966
Consumer
Care Center)
Computer
South Africa Repair
011 262 3586
Technologies
Hong Kong
Macau
Program de lucru 26
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Taiwan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Japan
FETEC.CO
0800-231-099
Axis Computer
(662) 934-5498
System Co., Ltd.
Technostar
+(99312) 460733, 460957
Service Centre
Soniko Plus
Private Enterprise +99871 2784650
Ltd
+84 8 38248007 Ho Chi
FPT Service
Minh City
Informatic
+84 5113.562666 Danang
Company Ltd. City
Ho Chi Minh City
+84 5113.562666 Can tho
Branch
Province
フィリップスモ
ニター・サポー 0120-060-530
トセンター
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
27
8. Depanare şi întrebări frecvente
care nu sunteţi mulţumit de rezultate, puteţi
face ajustările manual din meniul OSD.
8. Depanare şi întrebări
frecvente
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în modul
DVI-Digital (DVI-digital) deoarece nu este
necesară.
8.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia OPRIT,
apoi apăsaţi-l în poziţia PORNIT.
Imaginea nu este centrată
Probleme cu imaginea
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale OSD.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Reglaţi poziţia imaginii folosind Phase/Clock
(Fază/Ceas) din Setup (Configurare) în
comenzile principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
Imaginea vibrează pe ecran
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
• Funcţia Economisire Energie poate fi
activată.
Apare o pâlpâire pe verticală
Pe ecran se afişează
Attention
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
din comenzile principale OSD.
Check cable connection
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
monitorului la computer. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă).
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului sunt
îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Butonul AUTO (AUTOMAT) nu funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în modul
VGA-Analog (VGA-Analogic). În cazul în
28
8. Depanare şi întrebări frecvente
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
din comenzile principale OSD.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant • Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în Comenzi principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor şi
contactaţi reprezentantul serviciului clienţi Philips.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistenţa
imaginii” sau „imaginea fantomă” va
dispărea treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
8.2 Întrebări frecvente generale
Î1: C
ând instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.:Rezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 1920 x 1080 la 60Hz.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD va afişa un conţinut static.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). În fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” (zonă
desktop), mutaţi bara laterală la 1920 x
1080 pixeli.
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat. • Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
1920 x 1080 la 60Hz.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
29
8. Depanare şi întrebări frecvente
• Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul LCD Philips.
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
Î2: C
are este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul LCD?
Î7: C
um trebuie să curăţ suprafaţa panoului
LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare recomandată
pentru monitoare este de 60Hz. În
caz de perturbări pe ecran, o puteţi
seta până la 75Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
Răsp.:Pentru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Î3: C
e sunt fişierele .inf şi .icm de pe CDROM? Cum instalez driverele (.inf şi
.icm)?
Î8: P
ot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:Da, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului pentru
monitor. Urmaţi instrucţiunile din
manualul de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă poate
solicita drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima dată
monitorul. Urmaţi instrucţiunile pentru a
introduce (CD-ROM însoţitor) inclus în
acest pachet. Driverele pentru monitor
(fişierele .inf şi .icm) vor fi instalate
automat.
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea meniului
OSD (Afişare pe ecran).
• Apăsaţi pe „Down Arrow” (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color”
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură
culoare: cu setările din intervalul
6500K, imaginea pare „caldă, cu o
nuanţă de culoare roşu-alb”, în timp
ce temperatura 9300K redă o „nuanţă
rece, albastru-alb”.
Î4: Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:Placa video/driverul grafic şi monitorul
determină împreună rezoluţiile
disponibile. Puteţi selecta rezoluţia dorită
din Control Panel (Panoul de control)
din Windows® cu „Display properties”
(Proprietăţi afişaj).
2. sRGB: aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.)
Î5: C
e se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul OSD?
3. User Define (Definit de utilizator):
utilizatorul poate alege setarea de
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
Î6: Este ecranul LCD rezistent la zgârieturi?
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
Răsp.:În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
30
8. Depanare şi întrebări frecvente
precum 2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
şi nu pot fi reparate. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
Î12: D
e ce ecranul meu nu afişează text clar
şi caracterele afişate nu sunt uniforme?
Răsp.:Monitorul dvs. LCD funcţionează optim
la rezoluţia nativă de 1920 x 1080 la
60Hz. Pentru cea mai bună afişare, utilizaţi
această rezoluţie.
Î9: P
ot conecta monitorul LCD la orice PC,
staţie de lucru sau Mac?
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î13: Cum să deblochez/blochez tasta rapidă?
Răsp.:Apăsaţi pe
timp de 10 secunde
pentru a debloca/bloca tasta rapidă. În
urma acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Attention” (Atenţie) pentru a
indica dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor de mai
jos.
Î10: M
onitoarele LCD Philips sunt plug-andplay?
Răsp.:Da, monitoarele sunt de tip plug-and-play,
compatibile cu Windows 8/7/NT, Mac
OSX.
Attention
Î11: C
e înseamnă aderenţa imaginii, arderea
imaginii, remanenţa imaginii sau imaginea
fantomă la ecranele LCD?
Răsp.:Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini statice”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor de monitor. În
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea persistentă” sau „imaginea
fantomă” vor dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie de
împrospătare periodică a ecranului atunci
când monitorul LCD va afişa conţinut
static.
Monitor control unlocked
Attention
Monitor control locked
8.3 Întrebări frecvente referitoare la
MHL
Î1: N
u pot vedea imaginea de pe
dispozitivul mobil pe ecranul
monitorului.
Răsp.:
• Verificaţi dacă dispozitivul dvs. mobil este
certificat MHL.
• De asemenea, veţi avea nevoie de un
cablu certificat MHL pentru a conecta
dispozitivele.
• Asiguraţi-vă că realizaţi conexiunea la
portul MHL-HDMI şi că selectaţi sursa
corectă la monitor, prin intermediul
selectorului de surse (cadru frontal sau
OSD)
Avertisment
Simptomele grave de „ardere” sau „persistenţă a
imaginii” sau „imagine fantomă” nu vor dispărea
31
8. Depanare şi întrebări frecvente
• Produsul este certificat oficial MHL.
Deoarece monitorul este un afişaj pasiv,
dacă întâmpinaţi probleme neaşteptate
cânt utilizaţi sursa MHL, consultaţi manualul
de utilizare al dispozitivului mobil sau
contactaţi producătorul dispozitivului mobil.
asemenea, puteţi utiliza un set de căşti,
opţional.
• Dacă monitorul dvs. nu are difuzoare
încorporate, veţi putea conecta un set
de căşti opţional la mufa de ieşire audio
a monitorului. Asiguraţi-vă că volumul
monitorului este pornit, la fel ca şi cel al
dispozitivului mobil.
Attention
No video input(MHL-HDMI)
Pentru mai multe informaţii şi răspunsuri la
întrebări frecvente, vizitaţi site-ul web oficial
MHL: • Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. mobil nu a
intrat în modul de inactivitate. Dacă acesta
este cazul, veţi vedea un mesaj de notificare
pe afişaj. După ce dispozitivul mobil iese din
modul de inactivitate, afişajul monitorului va
relua afişarea imaginilor. Poate fi necesar să
vă asiguraţi că este selectată sursa corectă,
dacă între timp aţi utilizat sau conectat un
alt dispozitiv
http://www.mhlconsortium.org
Î2: D
e ce imaginea de pe afişajul
monitorului are o calitate slabă? Imaginea arată mult mai bine pe
dispozitivul mobil.
Răsp.:
• Standardul MHL are o definiţie fixă de
1080p la o frecvenţă de 30hz atât pentru
intrare, cât şi pentru ieşire. Monitorul dvs.
se conformează cu acest standard.
• Calitatea imaginii depinde de calitatea
conţinutului original. Dacă acest conţinut
are rezoluţie înaltă (de exemplu, HD sau
1080p), atunci acesta va apărea în format
HD sau 1080p pe afişajul monitorului. În
cazul în care conţinutul original are rezoluţia
redusă (de exemplu, QVGA) acesta poate
părea calitativ pe dispozitivul mobil ca
urmare a dimensiunii mici acestuia, dar va fi
afişat la adevărata calitate pe un afişaj mare
precum cel al monitorului.
Î3: Nu pot auzi sunetul emis de monitor.
Răsp.:
• Asiguraţi-vă că monitorul dvs. are difuzoare
încorporate şi că aţi pornit volumul
acestuia, dar şi al dispozitivului mobil. De
32
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale
Koninklijke Philips N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la Koninklijke
Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M6276EAE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement