Philips 349P7FUBEB/00 User manual

Philips 349P7FUBEB/00 User manual
Brilliance
349P7
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
24
Depanare şi întrebări frecvente 28
Cuprins
1. Important��������������������������������������� 1
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere���������������������������������������� 1
1.2 Descrieri ale notaţiilor���������������� 3
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente������������������� 4
2. Configurarea monitorului���������� 5
2.1Instalare������������������������������������������ 5
2.2 Utilizarea monitorului����������������� 8
2.3MultiView�������������������������������������� 12
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA�������������� 15
3. Optimizarea imaginilor�������������� 16
3.1SmartImage����������������������������������16
3.2SmartContrast������������������������������ 17
4. Adaptive Sync����������������������������� 18
5. Specificaţii tehnice��������������������� 19
5.1 Rezoluţie şi moduri presetate22
5.2 Claritate desăvârşită ���������������� 22
6. Gestionarea consumului de
energie����������������������������������������� 23
7. Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie����������������������� 24
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate���������������������� 24
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi
garanţie����������������������������������������� 27
8. Depanare şi întrebări frecvente
������������������������������������������������������� 28
8.1Depanare�������������������������������������28
8.2 Întrebări frecvente generale����29
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView����������� 32
1. Important
componentelor electronice ale
monitorului.
1. Important
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare, înainte
de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante
referitoare la funcţionarea monitorului.
• În momentul poziţionării
monitorului, asiguraţi-vă că
ştecherul şi priza electrică pot fi
accesate uşor.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
• A se utiliza numai cablul de
alimentare corespunzător, furnizat,
de fiecare dată, de către Philips.
Dacă lipseşte cablul de alimentare,
se va contacta centrul de service
local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi.)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii
mari sau la şocuri puternice pe
parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat,
în conformitate cu instrucţiunile de
operare şi dacă este prezentată factura
sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului,
numărul produsului şi numărul de
model.
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control,
reglaje sau proceduri decât cele
specificate în acest document poate
cauza expunerea la scurtcircuite,
pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de
posibile deteriorări, nu supuneţi
ecranul monitorului la presiuni mari.
Atunci când deplasaţi monitorul,
apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau
degetele pe ecran.
• În cazul în care monitorul nu va
fi utilizat o perioadă îndelungată,
acesta se va debranşa de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul
se va curăţa cu o cârpă umedă
după debranşare. Ecranul poate
fi şters cu o cârpă uscată când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor
folosi niciodată solvenţi organici,
precum alcool, sau soluţii pe bază
de amoniac.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea monitorului
pentru computer.
Mod de operare
• Feriţi monitorul de lumină solară
directă, surse de lumină foarte
puternică şi orice alte surse de
căldură. Expunerea îndelungată la
acest tip de mediu poate avea drept
rezultat decolorarea şi deteriorarea
monitorului.
• Este necesară îndepărtarea
obiectelor ce ar putea cădea în
orificiile de ventilaţie, precum şi
a celor care pot împiedica răcirea
1
1. Important
• Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta
nu se va expune la praf, ploaie, apă
sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe
imediat sursa de alimentare şi se va
debranşa cablul de la priză. Apoi, se
va îndepărta substanţa respectivă,
urmând ca monitorul să fie trimis la
centrul de service.
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea
de la alimentarea cu energie
electrică.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi
monitorul în locuri expuse la
căldură, la lumina directă a soarelui
sau la frig excesiv.
Service
• Pentru asigurarea funcţionării
optime permanente a monitorului
şi prelungirea duratei sale de viaţă,
acesta va fi plasat într-un spaţiu ai
cărui parametri de temperatură şi
umiditate se situează în următoarea
gamă de valori:
• Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi capitolul „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”.)
• Temperatură: 0 - 40°C
(32 - 104°F)
• Pentru informaţii referitoare
la transport, consultaţi rubrica
„Specificaţii tehnice”.
• Umiditate: 20 - 80% UR
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj sub acţiunea directă a
razelor solare.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului
atunci când monitorul va afişa un
conţinut static. Afişarea continuă
a unor imagini statice o perioadă
îndelungată poate produce „imagini
arse”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
Notă
În cazul în care monitorul nu
funcţionează normal sau dacă nu
ştiţi cum să procedaţi după ce aţi
aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
• „Imaginea arsă”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
2
1. Important
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest
ghid sunt însoţite de pictograme şi
pot apărea cu caractere aldine sau
italice. Fragmentele respective conţin
observaţii, atenţionări sau avertismente.
Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardwareului şi a pierderii de date.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul
potenţial de vătămare corporală
şi prezintă modalităţi de evitare a
problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
3
1. Important
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products
that can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
4
2. Configurarea monitorului
Instalarea suportului de bază
2. Configurarea
monitorului
1.
Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
349P7
Quick
Start
2. Ţineţi suportul cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie suportul în zona
de montare VESA până când
dispozitivul de fixare blochează
suportul.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
User’s Manual
Monitor drivers
©2
rsi o
n
保留备用
k
nin
Ko
hi n
a. V
e
018
s
igh
ts
r
This product was manufactured and brought to the
market by or on behalf of Top Victory Investments Ltd. or
one of its affiliates. Top Victory Investments Ltd. is the
warrantor in relation to this product. Philips and the
Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
es
erv
ed
. Un
a uth
no
orize
d duplication is a violati o
ab
plic
f ap
an
d
p
ili
Ph
ll
r
pr
in
te
d
e
l ijk
in
C
www.philips.com/welcome
N
.V
.A
l
le
e
ad
M
s.
aw
(2) Fixaţi cu grijă baza pe suport.
* CD
* Cablu DP
* Cablu DP
(3) Cu ajutorul degetelor, strângeţi
şurubul localizat în partea
inferioară a bazei şi fixaţi ferm
baza pe suport.
* Audio
3
Adaptor AC/DC
*USB C-C
1
*USB C-A
2
*Diferă în funcţie de regiune
Observaţie
Atenţie
Avertisment:
Acest produs are un design curbat,
atunci când ataşaţi/detaşaţi baza,
aşezaţi materialul de protecţie sub
monitor şi nu apăsaţi pe monitor pentru
a evita deteriorarea.
Utilizaţi numai modelul de adaptor c.a./
c.c.: Philips FSP180-AJBN3.
5
2. Configurarea monitorului
Conectarea la calculator
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
1
3. Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
9
5
3
4
4. Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
2
Fast Charger
8
7
6
5. Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
Hubul USB
Step 2
Pentru a respecta standardele
internaționale în domeniul energiei,
hubul/porturile USB ale acestui
monitor sunt dezactivate în modurile
Sleep (Repaus) și Power Off (Oprire
alimentare).
USB C
USB C-C
Step 1
USB C
USB C
OR
USB C-A
Dispozitivele USB conectate nu
funcționează în această stare.
1 Încuietoare Kensington antifurt
Pentru a menține în mod permanent
funcția USB în starea „Activat”, accesați
meniul OSD, apoi selectați „Mod regim
de așteptare USB” și comutați opțiunea
la starea „Activat”.
2 Mufă pentru căşti
3 Intrare audio
4 USB descendent
5 Încărcător rapid USB
6 Intrare USB Type-C
7 Intrare Display port
Încărcare USB
8 Intrare HDMI
Acest afișaj are porturi USB capabile
de ieșire de alimentare standard,
inclusiv unele cu funcție USB Charging
(pot fi identificate prin pictograma de
alimentare
). Puteți utiliza aceste
porturi pentru a încărca smartphoneul sau pentru a alimenta un hard disk
extern, de exemplu. Afișajul trebuie să
9 Intrare alimentare AC/DC
6
2. Configurarea monitorului
fie pornit permanent pentru a putea
utiliza această funcție.
Este posibil ca unele afișaje Philips
să nu alimenteze sau să nu încarce
dispozitivul atunci când intră în modul
de repaus (LED-ul de alimentare alb
luminează intermitent). În acest caz,
intrați în meniul OSD și selectați „USB
Standby Mode” (Încărcare USB), apoi
comutați funcția la modul „ON” (Pornit)
(implicit = OFF (Oprit)). Acest lucru
va menține funcțiile de alimentare
și încărcare USB active, chiar dacă
monitorul este în modul de repaus.

 

 

 


  



Observaţie
Dacă opriţi monitorul prin comutatorul
de pornire/oprire în orice moment,
toate porturile USB se vor opri.
Avertisment:
Dispozitivele USB fără fir la 2,4 Ghz,
cum ar fi un mouse, o tastatură sau
o pereche de căşti fără fir, pot avea
interferenţe din cauza semnalului de
mare viteză al dispozitivelor USB 3.0,
care pot duce la o eficienţă scăzută
a transmisiei radio. Dacă se întâmplă
aceasta, încercaţi următoarele metode
pentru a reduce efectele interferenţelor.
• Încercaţi să feriţi receptoarele USB
2.0 de portul de conectare USB 3.0.
• Utilizaţi un hub USB sau un cablu
prelungitor USB standard pentru a
creşte spaţiul dintre receptorul fără
fir şi portul de conectare USB 3.0.
7
2. Configurarea monitorului
Personalizaţi-vă propria tastă de
„USER” (UTILIZATOR)
2.2 Utilizarea monitorului
Descrierea butoanelor de control
„USER” (UTILIZATOR) vă permite să
configuraţi butoanele funcţionare
preferate.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.

 
Apăsaţi mai mult de 3
secunde pentru a închide
afişajul. Apăsaţi pentru a
porni afişajul.


 




  
 
Acces la meniul OSD.
Confirmaţi reglajul OSD.
Tastă personalizabilă de
utilizator. Puteţi personaliza
orice tastă alocând acesteia
funcţia OSD preferată. Tasta
respectivă va deveni „tasta
utilizatorului”.
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta meniul principal [OSD
Settings] (Setări OSD), apoi comutaţi
la dreapta pentru a confirma.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta [User key] (Utilizator),
apoi comutaţi la dreapta pentru a
confirma.
Reglează meniul OSD.
PIP/PBP/Off(Dezactivat)/
Swap(Comutare)
4. Comutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta funcţia preferată: [Audio
Source] (Sursă audio), [Volume]
(Volum), [Input] (Intrare).
Reglează meniul OSD.
Tastă de acces rapid
SmartImage. Puteţi alege
între: EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc,
Economic, Mod LowBlue şi
Dezactivat.
5. Comutaţi la dreapta pentru a
confirma selecţia.
Acum, puteţi să comutaţi direct butonul
din partea de jos a cadrului monitorului
la [User Key] (Tastă utilizator) cu săgeată
în jos. Pentru accesul rapid va apărea
numai funcţia selectată anterior de către
dumneavoastră.
Revine la nivelul OSD
anterior.
8
2. Configurarea monitorului
De exemplu, dacă aţi selectat [Audio
Source] (Sursă audio) ca funcţie,
comutaţi în jos, meniul [Audio Source]
(Sursă audio) apare.
In] (Intrare audio), [USB C], [HDMI
2.0] sau [DisplayPort].
5. Comutaţi la dreapta pentru a
confirma selecţia.
Observaţie
Dacă aţi selectat opţiunea Audio-in
(Intrare audio), la următoarea pornire a
acestui monitor, sursa audio selectată
anterior va fi cea implicită. În cazul în care
doriţi schimbarea sursei audio, va trebui
să parcurgeţi din nou paşii de selecţie
pentru a seta noua sursă audio ca
implicită. Acest lucru nu va fi valabil dacă
aţi selectat opţiunea DP sau HDMI.
 
 
 

 
Redare audio independentă,
indiferent de intrarea video
Monitorul dumneavoastră Philips poate
reda sursa audio independent în modul
PIP/PBP, indiferent de intrarea video. De
exemplu, puteţi reda semnalul audio de
la playerul MP3 conectat la portul [Audio
In] (Intrare audio) al acestui monitor, iar
în acelaşi timp puteţi viziona sursa video
conectată la portul [USB C], [HDMI 2.0]
sau [DisplayPort].
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.
 


 


 

 
 
 











2. Comutaţi în sus şi în jos pentru a
selecta meniul principal [Audio],
apoi comutaţi la dreapta pentru a
confirma.
Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
3. Comutaţi în sus şi în jos pentru a
selecta [Audio Source] (Sursă audio),
apoi comutaţi la dreapta pentru a
confirma.
4. Comutaţi în sus şi în jos pentru a
selecta sursa audio preferată: [Audio
9
2. Configurarea monitorului
Meniul OSD
Pentru a accesa meniul OSD pe acest
monitor Philips, pur şi simplu folosiţi
butonul de comutare din partea de jos
a cadrului monitorului. Butonul unic
funcţionează ca un joystick. Pentru a
deplasa cursorul, comutaţi butonul în
patru direcţii. Apăsaţi butonul pentru a
selecta opţiunea dorită.
Mai jos este ilustrată imaginea generală
a structurii interfeţei OSD. O puteţi folosi
pentru consultare atunci când doriţi să
efectuaţi mai târziu diferite reglaje.
Main menu
LowBlue Mode
Sub menu
On
1,2,3,4
Off
Input
HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
Picture
PIP/PBP
Picture Format
Wide Screen, 4:3, 16:9, Movie 1, Movie 2,1:1
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP/PBP Mode
PIP/PBP Input
Off, PIP, PBP
PIP Size
PIP Position
Swap
Audio
Color
HDMI 2.0, DisplayPort,USB C
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, HDMI 2.0,DisplayPort,USB C
Color Temperature
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
Setup
Audio Source,Volume,Input
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
Resolution Notification
On, Off
USB
USB 3.0, USB 2.0
USB Standby Mode
On, Off
DisplayPort
1.1,1.2
Reset
Yes, No
Information
10
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
2. Configurarea monitorului
Reglare pe înălţime
Indicarea rezoluţiei
Acest monitor oferă performanţe
maxime la rezoluţia sa nativă de 3440
x 1440 la 60 Hz. Dacă monitorul este
utilizat cu o altă rezoluţie, pe ecran este
afişat un mesaj de avertizare: Use 3440
x 1440 @ 60 Hz for best results (Utilizaţi
rezoluţia 3440 x 1440 la 60 Hz pentru
rezultate optime).
Afişarea alertei de rezoluţie nativă se
poate dezactiva în Setup (Configurare)
din meniul OSD.
180mm
Funcţia fizică
Înclinat
20°
-5°
Swivel
-170˚
170˚
11
2. Configurarea monitorului
Cum se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste
rapide?
2.3 MultiView
1. Comutaţi în sus butonul din partea de
jos a cadrului monitorului.
Ce este?
Caracteristica MultiView permite
conectarea activă a mai multe
dispozitive, astfel încât dumneavoastră
să puteţi lucra simultan cu mai multe
dispozitive, precum un PC şi un
Notăbook. Acest lucru face ca sarcinile
complexe să poată fi realizate mult mai
uşor.
2. Va apărea meniul de selecţie
MultiView. Comutaţi în sus sau în jos
pentru a selecta.
 
De ce am nevoie de acesta?
Datorită afişajului Philips MultiView cu
rezoluţie extrem de ridicată, vă puteţi
bucura de conectivitate deplină în cel
mai confortabil mod posibil, fie că vă
aflaţi la birou sau acasă. Cu acest afişaj,
puteţi să vă delectaţi cu mai multe surse
de conţinut, care vor fi afişate pe un
singur ecran. De exemplu: Poate doriţi
să aruncaţi o privire asupra fluxului
audio-video cu ştiri în direct în fereastra
mică, iar în acelaşi timp să lucraţi la cel
mai recent blog al dumneavoastră. Sau
poate doriţi să editaţi un fişier Excel
aflat pe dispozitivul dumneavoastră
ultrabook în timp ce sunteţi conectat la
reţeaua securizată intranet a companiei,
pentru a accesa fişiere cu ajutorul unui
desktop.




3. Comutaţi la dreapta pentru a
confirma selecţia.
Cum se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului
OSD?
De asemenea, funcţia MultiView poate fi
selectată în meniul OSD.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.
 





12
   

   

 

 

2. Configurarea monitorului
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a
selecta meniul principal [PIP / PBP],
apoi comutaţi la dreapta pentru a
confirma.
Notă
Când vă aflaţi în modul PBP, dunga
neagră va fi afişată în părţile de jos şi
de sus ale ecranului pentru a obţine un
raport de aspect corect.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta [PIP / PBP Mode] (Mod
PIP/PBP), apoi comutaţi la dreapta
pentru a confirma.
• PIP/PBP Input (Intrare PIP/PBP):
Există Trei intrări video diferite din
care puteţi alege sursa de afişare
secundară: [USB C], [HDMI 2.0] şi
[DisplayPort].
Consultaţi tabelul de mai jos pentru
detalii despre compatibilitatea dintre
sursa principală şi cea secundară.
4. Comutaţi în sus sau în jos pentru a
selecta [Off] (Dezactivat), [PIP] sau
[PBP], apoi comutaţi la dreapta.
5. Acum vă puteţi întoarce pentru a
seta [PIP / PBP Input], [PIP Size], [PIP
Position] sau [Swap].
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
(xl)
HDMI2.0
DP
USB C
●
●
HDMI2.0
(Sursă
●
●
●
principală
DP
(xl)
●
●
USB C
6. Comutaţi la dreapta pentru a
confirma selecţia.
MultiView în meniul OSD
• PIP / PBP Mode (Mod PIP/PBP):
Există două moduri disponibile
pentru caracteristica MultiView: [PIP]
şi [PBP].
[PIP]: Picture in Picture
Deschideţi o fereastră
secundară pentru o altă
sursă de semnal.
• PIP Size (Dimensiune PIP): Când
funcţia PIP este activată, puteţi
alege dintre trei dimensiuni pentru
fereastra secundară: [Small] (Mică),
[Middle] (Medie), [Large] (Mare).
B
A (principal)
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
A
A
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
Small
Middle
B
• PIP Position (Poziţie PIP): Când
funcţia PIP este activată, puteţi alege
dintre patru poziţii pentru fereastra
secundară.
(principal)
Dreapta sus
[PBP]: Picture by Picture
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată,
pentru o altă sursă de
semnal.
Large
(principal)
A
(principal)
B
A (principal)
B
Stânga sus
A
Dreapta jos
B
(principal)
13
A (principal)
A
(principal)
B
Stânga jos
B
A
(principal)
2. Configurarea monitorului
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară
vor fi comutate pe
afişaj.
Comutarea surselor A şi B în modul [PIP]:
B
A (principal)
B
↔
A
(principal)
Comutarea surselor A şi B în modul
[PBP]:
A
(principal)
B
↔
B
(principal)
A
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
A
(principal)
Notă
• Când folosiţi funcţia Comutare, sursa
audio şi cea video vor fi comutate
în acelaşi timp. (Consultaţi pagina
9 „Redare audio independentă,
indiferent de intrarea video” pentru
mai multe detalii.)
14
2. Configurarea monitorului
Observaţie
Acest monitor acceptă o interfaţă de
montare compatibilă VESA de 100mm x
100mm.
2.4 Scoaterea ansamblului
bazei pentru montarea
VESA
Înainte de a începe dezasamblarea
bazei monitorului, urmaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a evita deteriorarea
monitorului sau vătămarea corporală.
100mm
100mm
1. Întindeţi la maxim baza monitorului.
2. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
Ridicaţi apoi suportul monitorului.
3. Ţinând apăsat butonul de
deblocare, înclinaţi şi glisaţi baza în
afară.
15
3. Optimizarea imaginilor
1. Mutaţi butonul unic către stânga
pentru a activa afişajul SmartImage.
3. Optimizarea
imaginilor
2. Comutaţi între butoanele în sus
şi în jos pentru a selecta între
EasyRead, Birou, Fotografie, Film,
Joc, Economic, Mod LowBlue şi
Dezactivat.
3.1 SmartImage
Ce este?
3. Afişajul SmartIMage rămâne pe
ecran timp de 5 secunde sau puteţi
deplasa butonul către stânga pentru
a confirma.
Puteţi alege între: EasyRead, Birou,
Fotografie, Film, Joc, Economic, Mod
LowBlue şi Dezactivat.
SmartImage oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare de
imagini sau urmăriţi un videoclip, Philips
SmartImage vă asigură o performanţă
excelentă şi optimizată a monitorului.


De ce am nevoie de acesta?

Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor
de conţinut, software-ul SmartImage
vă reglează în mod dinamic şi în timp
real luminozitatea, contrastul, culorile
şi claritatea pentru a vă îmbunătăţi
experienţa vizuală cu acest monitor.




 

Cum funcţionează?
•
SmartImage este o tehnologie
exclusivă, de ultimă generaţie, de
la Philips care analizează conţinutul
afişat pe ecranul dvs. Bazat pe un
scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod
dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi
claritatea imaginilor, astfel încât calitatea
conţinutului afişat să fie îmbunătăţită
– toate acestea în timp real şi prin
apăsarea unui singur buton.
EasyRead: Contribuie la
îmbunătăţirea citirii textului din
aplicaţii bazate pe text, ca de
exemplu a cărţilor PDF în format
electronic. Utilizând un algoritm
special care măreşte contrastul şi
claritatea marginilor conţinutului
de tip text, afişarea este optimizată
astfel încât cititul să fie extrem de
plăcut, prin reglarea luminozităţii,
contrastului şi temperaturii de
culoare a monitorului.
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte
calitatea textului şi reduce
luminozitatea pentru a creşte
lizibilitatea şi a reduce stresul asupra
Cum se activează SmartImage?
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi
productivitatea atunci când lucraţi
cu foi de calcul, fişiere PDF, articole
16
3. Optimizarea imaginilor
•
scanate sau alte aplicaţii generale de
birou.
•
Photo (Fotografii): Acest profil
combină saturaţia de culoare,
contrastul dinamic şi îmbunătăţirea
clarităţii pentru a afişa fotografii şi alte
imagini cu o claritate extraordinară şi
în culori vii – toate fără artefacte şi
culori şterse.
•
Movie (Filme): Luminozitatea
crescută, saturaţia de culoare mai
mare, contrastul dinamic şi claritatea
accentuată afişează toate detaliile
din zonele întunecate ale secvenţelor
video fără culori şterse în zonele mai
luminoase, menţinând valori naturale
dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
•
Game (Jocuri): Activând circuitul
overdrive pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag
pentru obiectele cu mişcare rapidă
pe ecran, îmbunătăţind raportul de
contrast pentru scenele luminoase şi
întunecoase, acest profil asigură cea
mai bună experienţă de joc pentru
împătimiţii de jocuri.
•
Economy (Economic): În acest profil,
luminozitatea şi contrastul sunt
reglate, iar retroiluminarea este reglată
fin pentru afişarea corectă a aplicaţiilor
de birou de zi cu zi şi reducerea
consumului electric.
•
LowBlue Mode (Mod lumină albastră
redusă): Mod lumină albastră redusă
pentru productivitate cu impact redus
asupra ochilor. Studiile au arătat
că, la fel cum razele ultraviolete pot
cauza vătămarea ochilor, razele de
lumină albastră cu unde scurte emise
de afişajele LED pot să cauzeze
vătămarea ochilor şi să afecteze
vederea în timp. Dezvoltată pentru
sănătate, setarea Philips Mod lumină
albastră redusă utilizează o tehnologie
software inteligentă pentru a reduce
lumina albastră cu unde scurte
dăunătoare.
Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
pentru claritate vizuală maximă şi
experienţă vizuală încântătoare,
crescând retroiluminarea pentru imagini
mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe
fundaluri întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi
confort de vizualizare pentru fiecare tip
de conţinut. SmartContrast controlează
dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
text clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru
a controla intensitatea iluminării de
fundal. Această funcţie va îmbunătăţi
în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă
atunci când vizionaţi videoclipuri sau vă
jucaţi.
17
4. Adaptive Sync
• AMD Radeon R9 285
• AMD Radeon R7 260X
• AMD Radeon R7 260
4. Adaptive Sync
• Procesor 2014 A-Series Desktop şi
Adaptive Sync
Mobility APU
•
•
•
•
•
Mult timp, jocurile pe calculator nu
au putut oferi satisfacţie maximă
pasionaţilor, din cauză că unităţile de
procesare grafică (GPU) şi monitoarele
se actualizează cu o frecvenţă diferită.
Uneori, GPU poate reda multe imagini
noi în timpul unei singure actualizări
a monitorului, iar monitorul afişează
porţiuni din fiecare imagine ca pe o
singură imagine. Acest procedeu se
numeşte „sfâşiere”. Pasionaţii de jocuri
pot repara efectul de sfâşiere cu ajutorul
unei funcţii care se numeşte „v-sync”,
însă imaginea poate deveni sacadată
pentru că GPU aşteaptă ca monitorul
să genereze actualizarea înainte de
afişarea imaginilor.
Cu v-sync sunt reduse şi semnalul
mouse-ului şi numărul total de cadre
pe secundă. Tehnologia AMD Adaptive
Sync™ elimină toate aceste probleme
permiţându-i unităţii GPU să actualizeze
monitorul atunci când este disponibilă
o nouă imagine, generând jocuri
incredibil de clare, rapide şi fără efectul
de sfâşiere.
Urmate de placa video cu care sunt
compatibile.
• Sistem de operare
• Window.s 7 sau 8.x
• Placă video: R9 seria 290 şi R7 seria
260
• AMD Radeon R9 295X2
• AMD Radeon R9 290X
• AMD Radeon R9 290
18
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Specificaţii tehnice
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp răspuns (tipic)
Timp SmartResponse (tipic)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare (tipic)
Îmbunătăţire imagine
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Mod lumină albastră
redusă
Culori monitor
Eliminare tremur
Gamă cromatică
Adaptive Sync
Conectivitate
Semnal intrare
USB
Putere furnizată prin USB C
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată (tipic)
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
MVA
LED
34'' L (86,36 cm)
21:9
0,232 (H) mm x 0,232 (V) mm
50.000.000:1
16 ms(GtG)
4 ms(GtG)
Displayport/HDMI 2.0/USB C:
3440x1440 @ 60Hz
178° (O)/178° (V) la C/R > 10
SmartImage
40 Hz-102 Hz (DisplayPort , USB-C),
23 Hz-102 Hz (HDMI)
30 KHz-160 KHz
DA
DA
16,7 milioane
DA
DA
DA
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI 2.0 x 1 (digital, HDCP)
USB type-Cx1, USB3,0x3 (inclusiv 1 pentru încărcare)
USB C(up to 60W)
( 5V/3A 7V/3A 9V/3A 10V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A)
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti
5Wx2
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară, Olandeză, Portugheză, Portugheză
(Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată, Chineză
Tradiţională, Japoneză, Coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm),
încuietoare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
19
5. Specificaţii tehnice
Suport
Înclinare
Pivotare
Ajustare pe înălţime
-5 / +20 de grade
-170 / +170 grade
180mm
Alimentare
Consum energie
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj(LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Umiditate relativă (în
funcţiune)
Presiune atmosferică
(în funcţiune)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în funcţiune)
Presiune atmosferică
(când nu este în funcţiune)
Tensiune de in- Tensiune de
Tensiune de intrare c.a. la 100
intrare c.a. la 115 trare c.a. la 230
V c.a.,
V c.a.,
V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
66,99W (tipic)
67,09W (tipic)
67,19W (tipic)
0,5W (tipic)
0,5W (tipic)
0,5W (tipic)
0,3W (tipic)
0,3W (tipic)
0,3W (tipic)
Tensiune de in- Tensiune de
Tensiune de intrare c.a. la 100
intrare c.a. la 115 trare c.a. la 230
V c.a.,
V c.a.,
V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
228,63 BTU/h
228,98 BTU/h
229,32 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
1,71 BTU/h (tipic) 1,71 BTU/h (tipic) 1,71 BTU/h (tipic)
1,02 BTU/h (ti1,02 BTU/h (ti1,02 BTU/h (tipic)
pic)
pic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Externă, 100-240 V c.a., 50-60Hz
810 x 621 x 311 mm
810 x 369 x 98 mm
944 x 578 x 224 mm
9,60 kg
6,60 kg
14,88 kg
de la 0°C la 40°C
20%–80%
700–1060 hPa
între -20°C la 60°C
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
20
5. Specificaţii tehnice
Mediu şi energie
ROHS
Ambalare
Substanţe specifice
Conformitate şi standarde
DA
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
Norme de reglementare
CE Mark, CU-EAC, RCM, CB,GS,ISO 9241-307, SEMKO,
MEPS
Carcasă
Culoare
Emailat
Negru
Lucios
Notă
1. Aceste date pot fi modificate fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru
a descărca ultima versiune a pliantului.
2. Timpul de răspuns rapid este valoarea optimă de la testele GtG sau GtG(BW).
21
5. Specificaţii tehnice
5.1 Rezoluţie şi moduri
presetate
5.2 Claritate desăvârşită
Ultimul afişaj de la Philips vă oferă
imagini de o claritate desăvârşită
cu rezoluţia 3440 x 1440 Pentru că
foloseşte panouri de înaltă performanţă
cu o densitate mare a pixelilor, cu
unghiuri de vizualizare largi de 178/178,
prevăzute cu surse de bandă largă ca
Displayport şi HDMI, acest afişaj nou
vă va face imaginile şi grafica să pară
reale. Fie că aveţi nevoie de redare
profesională cu informaţii detaliate
pentru soluţii CAD-CAM, fie că folosiţi
aplicaţii cu grafică 3D sau un program
financiar cu foi de calcul imense, acest
afişaj Philips vă oferă imagini de o
claritate desăvârşită.
Rezoluţie maximă
[email protected] (DP/HDMI 2.0/
USB C)
Rezoluţie recomandată
[email protected] (DP/HDMI 2.0/
USB C)
Frecvenţă H
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă V
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
50,90
640 x 480
100,00
35,16
800 x 600
56,00
37,88
800 x 600
60,32
48,08
800 x 600
72,00
46,88
800 x 600
75,00
63,60
800 x 600
100,00
47,73
832x624
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
56,48
1024 x 768
70,00
60,02
1024 x 768
75,03
81,40
1024 x 768
100,00
44,77
1280x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
65,29
1680 x 1050
59,95
89,48
1720 x 1440
59,94
67,50
1920 x 1080
60,00
44,74
3440 x 1440
29,97
89,48
3440 x 1440
59,94
150,97
3440 x 1400
100,00
22
6. Gestionarea consumului de energie
6. Gestionarea
consumului de
energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
67,09 W
(tipic),
180 (maxim)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
0,5 W (tipic),
Alb
(clipitor)
Oprit
OPRIT
-
-
0,3 W (tipic),
OPRIT
Sinc O Sinc V
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie al
acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 3440 x 1440
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
23
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în
culorile primare roşu, verde şi albastru.
Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei
trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca
un singur pixel alb. Când toţi subpixelii
sunt stinşi, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
7. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
7.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru monitoarele
plate
Philips depune eforturi deosebite
pentru a livra produse de cea mai bună
calitate. Utilizăm unele dintre cele mai
avansate procese de fabricaţie din
această industrie şi practicăm un control
al calităţii foarte strict. Cu toate acestea,
defectele de afişare a pixelilor şi a
subpixelilor pe ecranele TFT utilizate la
monitoarele plate sunt uneori inevitabile.
Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără
defecte de afişare a pixelilor, însă Philips
garantează că toate monitoarele cu un
număr de defecte inacceptabil vor fi
reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică
diferitele tipuri de defecte de afişare a
pixelilor şi defineşte nivelurile acceptabile
pentru fiecare tip de defect. Pentru a intra
sub incidenţa condiţiilor prevăzute de
garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor
pe un ecran TFT trebuie să depăşească
aceste niveluri acceptabile. De exemplu,
un monitor nu trebuie să aibă defecţi
mai mult de 0,0004% dintre subpixeli.
Philips fixează standarde de calitate
şi mai ridicate pentru anumite tipuri
sau combinaţii de defecte de afişare a
pixelilor, care sunt mai uşor de observat
decât altele. Această politică este valabilă
în întreaga lume.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de defecte
de afişare a pixelilor şi mai multe tipuri
de defecte de afişare a subpixelilor în
cadrul fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi
sau „în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un
punct luminos este un subpixel ce iese
în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă.
Defectele de tip punct luminos sunt de
următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie,
verde sau albastră.
subpixeli
pixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
24
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre
sunt cu peste 50% mai strălucitoare
decât cele învecinate, în timp ce
punctele verzi sunt cu 30% mai
strălucitoare.
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire
din cauza defectelor de afişare a pixelilor
în perioada de garanţie, ecranul TFT
al unui monitor plat Philips trebuie să
aibă defecte de afişare a pixelilor sau
subpixelilor care să depăşească limitele
de toleranţă listate în următoarele
tabele.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent întunecaţi
sau „stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct
întunecat este un subpixel ce iese în
evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă.
Defectele de tip punct negru sunt de
următoarele tipuri.
25
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
3
5 sau mai puţini
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
26
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii
În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de
•
garanţie standard
locală
Depinde de
•
regiune
•
•
Perioadă de
garanţie extinsă
•
Perioadă de garanţie totală
+ 1 an
•
+ 2 ani
•
+ 3 ani
•
Perioada de garanţie standard
locală +1
Perioada de garanţie standard
locală +2
Perioada de garanţie standard
locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service regional,
care este disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
27
8. Depanare şi întrebări frecvente
8. Depanare şi întrebări
frecvente
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
8.1 Depanare
• Deconectaţi imediat, pentru
siguranţă, monitorul de la sursa
principală de alimentare.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
Probleme cu imaginea
Imaginea vibrează pe ecran
Probleme obişnuite
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Fără imagine (LED-ul de alimentare
este stins)
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea
din afişajul de pe ecran.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este
în poziţia OPRIT, apoi apăsaţi-l în
poziţia PORNIT.
O „imagine persistentă”, o „imagine
arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne
după oprirea alimentării.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini
fantomă”, pe ecranul dvs. „Imaginea
arsă”, „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă
un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după
ce alimentarea este oprită.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
• Verificaţi dacă pe partea de
conectare a cablului monitorului
sunt pini îndoiţi. Dacă da, reparaţi
sau înlocuiţi cablul.
• Funcţia Economisire Energie poate fi
activată.
Pe ecran se afişează
  
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul
dvs. (Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă.)
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul LCD
afişează un conţinut static.
• Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
28
8. Depanare şi întrebări frecvente
• Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a
unei aplicaţii de reîmprospătare
periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă”
care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de
garanţie.
8.2 Întrebări frecvente generale
Î1:Când instalez monitorul, ce
trebuie să fac dacă se afişează
ecranul „Cannot display this
video mode” (Acest mod video
nu poate fi afişat)?
Răsp.:Rezoluţia recomandată pentru
acest monitor: 3440 x 1440 la 60
Hz.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe
care l-aţi utilizat anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel
(Panou de control). În fereastra
Panou de control, selectaţi
pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj),
selectaţi fila „Settings” (Setări). Sub
fila de setări, în caseta cu eticheta
„desktop area” (zonă desktop),
mutaţi bara laterală la 3440 x 1440
pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi
Refresh Rate (Rată de împrospătare)
la 60 Hz, apoi faceţi clic pe OK.
• Reporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la 3440 x 1440 la
60 Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii,
albastre, întunecate şi albe
• Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia
actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la
pixeli.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
Probleme legate de audio
Fără sunet
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul audio la PC şi la monitor.
• Verificaţi dacă sonorul este
dezactivat. Apăsaţi pe „Menu”
(Meniu) din OSD, selectaţi „Audio”,
apoi „Mute” (Fără sonor). Verificaţi
dacă nu cumva este setată poziţia
„Off” (Dezactivat).
Î2:Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:Rata de reîmprospătare
recomandată pentru monitoarele
LCD este de 60 Hz. În cazul
oricărei dereglări a ecranului, o
puteţi seta la o valoare maximă
de 75 Hz pentru a încerca
remedierea dereglării.
• Apăsaţi pe „Volume” (Volum) din
comenzile principale OSD pentru a
regla volumul.
29
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î3:
Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum
instalez driverele (.inf şi .icm)?
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitorul dvs. Urmaţi
instrucţiunile din manualul de
utilizare pentru a instala driverele.
Computerul dvs. vă poate solicita
drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima
dată monitorul.
Î8: Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:Da, puteţi să schimbaţi setarea
culorilor prin comenzi OSD
conform următoarei proceduri.
• Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD
• Apăsaţi pe „Down Arrow” (Săgeată
în jos) pentru a selecta opţiunea
„Color” (Culoare), apoi apăsaţi pe
„OK” pentru a introduce cele trei
setări de culoare prezentate în
continuare.
1. Temperatură de culoare: Native,
5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K şi 11500K. Cu setările din
intervalul 5.000 K, panoul pare
„cald, cu o nuanţă de culoare
roşu-alb”, în timp ce temperatura
11500K redă o „nuanţă rece,
albastru-alb”.
Î4:Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:Driverul pentru placa video/
grafică împreună cu monitorul
determină rezoluţiile disponibile.
Puteţi selecta rezoluţia dorită din
Control Panel (Panoul de control)
din Windows® cu „Display
properties” (Proprietăţi afişaj).
Î5:Ce se întâmplă dacă mă încurc
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
Răsp.:Comutaţi la dreapta pentru a
accesa ecranul meniului OSD,
apoi selectaţi „Reset” (Resetare)
pentru a reactiva toate setările
originale din fabrică.
2. sRGB: Aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori între
diferite dispozitive (de ex. camere
digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
Î6:Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.:În general, se recomandă ca
suprafaţa ecranului să nu fie
supusă şocurilor excesive şi să
fie protejată împotriva obiectelor
ascuţite sau tăioase. Atunci când
manipulaţi monitorul, asiguraţivă că nu este aplicată forţă sau
presiune pe suprafaţa panoului.
Acest lucru poate afecta condiţiile
de garanţie.
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferată prin reglarea
culorilor roşu, verde şi albastru.
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004 K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300 K reprezintă
albastrul. Temperatura neutră este alb,
la 6504 K.
Î7:Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Răsp.:Pentru curăţare normală, folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţare extensivă, folosiţi alcool
30
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î9: Pot conecta monitorul LCD la
orice PC, staţie de lucru sau Mac?
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD
Philips sunt complet compatibile
cu PC-urile, Mac-urile şi staţiile
de lucru standard. S-ar putea să
aveţi nevoie de un adaptor de
cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
Î12: De ce ecranul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
Răsp.:Monitorul LCD funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de
3440 x 1440 la 60 Hz. Pentru cea
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
Î10: Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Răsp.:Da, monitoarele sunt de tip
plug-and-play, compatibile cu
Windows 7/Windows 8/Windows
8.1, Windows 10,Mac OSX.
Î11: Ce înseamnă aderenţa imaginii,
arderea imaginii, remanenţa
imaginii sau imaginea fantomă la
ecranele LCD?
Răsp.:Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate
produce „imagini arse”, cunoscute
şi ca „imagini remanente” sau
„imagini fantomă” pe ecranul
dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat după oprirea alimentării
cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru
ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
afişează un conţinut static.
Î13: Când proiectez de pe
notebookul meu prin intermediul
conectorului „USB type C” pe
acest afișaj, nu pot vedea nimic
pe afișaj?
Răsp.:Portul USB C al acestui afișaj
poate recepţiona și transfera
energie electrică, date și
conţinut video. Conectorul
USB type C al notebookului/
dispozitivul dvs. trebuie să fie
compatibil cu transmiterea de
date și cu modul DP ALT pentru
transmiterea conţinutului video.
Verificaţi dacă trebuie să activaţi
funcţiile folosind interfaţa BIOS a
notebookului sau alte combinaţii
de programe software pentru a
permite transmiterea/recepţia.
Î14: De ce acest monitor nu îmi
încarcă notebookul prin
intermediul portului USB type C?
Răsp.:Portul USB C al acestui
afișaj poate livra energia
electrică necesară încărcării
notebookurilor/dispozitivelor.
Cu toate acestea, nu toate
31
8. Depanare şi întrebări frecvente
notebookurile sau dispozitivele
oferă capacitatea de a fi
încărcate de la un port USB type
C. Verificaţi dacă notebookul/
dispozitivul dvs. are capacitatea
de a utiliza funcţia de încărcare.
Este posibil ca portul USB
type C să fie limitat la funcţia
de transmitere a datelor.Dacă
notebookul/dispozitivul dvs. este
compatibil cu funcţia de încărcare
prin intermediul portului USB
type C, asiguraţi-vă că această
funcţie este activată în interfaţa
BIOS a sistemului dvs. sau în
altă combinaţie de programe
software, dacă este necesar.Este
posibil ca politica comercială
a notebookului/dispozitivului
dvs. să impună achiziţionarea
accesoriilor de alimentare
specifice mărcii producătorului.
În acest caz, este posibil ca
notebookul/dispozitivul să nu
recunoască și să blocheze funcţia
de încărcare prin intermediul
conectorului USB type C al
afișajului Philips. Acesta nu este
un defect al afișajului Philips.
Consultaţi manualul de utilizare
detaliat al notebookului sau
al dispozitivului și contactaţi
producătorul acestuia.
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Î1:
Pot mări fereastra secundară în
modul PIP?
Răsp.:Da, aveţi la dispoziţie 3
dimensiuni din care puteţi
alege: [Small] (Mică), [Middle]
(Medie), [Large] (Mare). Comutaţi
la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD. Selectaţi
preferinţa pentru opţiunea [PIP
Size] (Dimensiune PIP) din meniul
principal [PIP/PBP].
Î2:
Cum se poate asculta sursa
audio, independent sau legat de
sursa video?
Răsp.:În mod normal, sursa audio
este legată de sursa imaginii
principale. Dacă doriţi
să schimbaţi sursa audio
(de exemplu: să ascultaţi
independent piese aflate pe
playerul MP3, indiferent de sursa
video de la care se primeşte
semnal), comutaţi la dreapta
pentru a accesa ecranul meniului
OSD Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [Audio Source] (Sursă
audio) din meniul principal
[Audio].
Reţineţi că, dacă aţi selectat
opţiunea Audio-in (Intrare audio),
la următoarea pornire a acestui
monitor, sursa audio selectată
anterior va fi cea implicită. În cazul
în care doriţi schimbarea sursei
audio, va trebui să parcurgeţi din
nou paşii de selecţie pentru a seta
noua sursă audio ca implicită.
Acest lucru nu va fi valabil dacă aţi
selectat opţiunea DP sau HDMI.
Î15: Atunci când conectez cablul
USB C-A pentru a îmbunătăți
funcționalitatea hubului, apare
întotdeauna un mesaj pop-up,
cum pot dezactiva mesajul?
Răsp.:Acest mesaj este tip USB
Billboard, cu toate acestea,
hubul este funcțional; pentru
a dezactiva mesajul, consultați
distribuitorul dispozitivului sursă.
32
8. Depanare şi întrebări frecvente
 
 
 

 
33
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Acest produs a fost fabricat și lansat pe piaţă de către sau
în numele Top Victory Investments Ltd. ori al uneia dintre
companiile sale afiliate. Garanţia aferentă acestui produs
este oferită de către Top Victory Investments Ltd. Philips și
Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate
ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licenţă.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M7349PF1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement