Philips 241P6VPJKEB/00 User manual

Philips 241P6VPJKEB/00 User manual
241P6
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
entre de asistenţă pentru
C
clienţi şi garanţie
33
Depanare şi întrebări frecvente
39
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������3
2. Configurarea monitorului ������������������4
2.1Instalare ��������������������������������������������������������������4
2.2 Operarea monitorului �������������������������������6
2.3 MultiView �������������������������������������������������������10
2.4 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA �������������������������������������������13
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link) ������������������������������������������14
3. Optimizarea imaginilor ���������������������15
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������15
3.2 SmartContrast ���������������������������������������������16
4. Senzorul PowerSensor™ �����������������17
5. LightSensor ������������������������������������������18
6. Cameră Web încorporată cu
microfon �����������������������������������������������19
6.1 Cerinţe de sistem PC ������������������������������19
6.2 Utilizarea dispozitivului ��������������������������19
7. Specificaţii tehnice �����������������������������20
7.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����23
8. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������24
9. Informaţii despre reglementări �������25
10. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie �������������������������������������������������33
10.1Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate �������������������������������������������������������������������33
10.2Asistenţă pentru clienţi şi garanţie ���35
11. Depanare şi întrebări frecvente ������39
11.1Depanare ��������������������������������������������������������39
11.2Întrebări frecvente generale ����������������40
11.3Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView �������������������������43
1. Important
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă Clienţi)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau
la şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul LCD
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare.
Ecranul poate fi şters cu o cârpă uscată
când nu este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor folosi
niciodată solvenţi organici, precum alcool,
sau soluţii pe bază de amoniac.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va îndepărta substanţa
respectivă, urmând ca monitorul să fie
trimis la centrul de service.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în
acest document poate cauza expunerea la
scurtcircuite, pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la conectarea
şi utilizarea monitorului pentru computer.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau la
acţiunea unor surse de încălzire. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor electronice ale
monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• În momentul poziţionării monitorului,
asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică
pot fi accesate uşor.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
1
1. Important
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelungirea
duratei sale de viaţă, acesta va fi plasat întrun spaţiu ai cărui parametri de temperatură
şi umiditate se situează în următoarea gamă
de valori:
• Temperatură: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
Notă
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul va afişa
un conţinut static. Afişarea continuă a unor
imagini statice o perioadă îndelungată poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
• „Imaginea arsă”, „imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj
sub acţiunea directă a razelor solare.
2
1. Important
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
ourrecyclingprogram.page
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea monitorului
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
241P6
使用
2. Ţineţi suportul cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie suportul în zona de
montare VESA până când dispozitivul de
fixare blochează suportul.
前请阅读使用说明
in k l
© 20 15 Kon
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
ijke
P h il
ip s
(2) Fixaţi cu grijă baza pe suport.
ll r
.A
N .V
ig h
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
e
na
er
s
s
re
io
n
ts
rv
ed
.U
ut
ho
riz
ed
d up
li c a t
io n i s
e
Ma d
a vio lation of ap plicable laws .
and
n
pri
ted
in
ina
Ch
.V
(3) Cu ajutorul degetelor, strângeţi şurubul
localizat în partea inferioară a bazei şi
fixaţi ferm baza pe suport.
Audio
Adaptor c.a./c.c.
*DVI
*DP
1
*VGA
*Depinde de ţară
2
Avertisment:
Utilizaţi doar modelul de adaptor AC/DC:
Philips ADPC20120
Avertisment
4
3
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
Avertisment:
Dispozitivele USB fără fir la 2,4 Ghz, cum ar fi un
mouse, o tastatură sau o pereche de căşti fără
fir, pot avea interferenţe din cauza semnalului de
mare viteză al dispozitivelor USB 3.0, care pot
duce la o eficienţă scăzută a transmisiei radio.
Dacă se întâmplă aceasta, încercaţi următoarele
metode pentru a reduce efectele interferenţelor.
11
10
9
8
2
3 4
5
6 7
1
• Încercaţi să feriţi receptoarele USB 2.0 de
portul de conectare USB 3.0.
• Utilizaţi un hub USB sau un cablu
prelungitor USB standard pentru a creşte
spaţiul dintre receptorul fără fir şi portul de
conectare USB 3.0.
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Intrare DVI
3 Intrare MHL-HDMI
4 Intrare DisplayPort
5 Intrare VGA
6 Intrare audio
7 Mufă pentru căşti
8 Intrare alimentare AC/DC
9 USB ascendent
10 USB descendent
11 Încărcător rapid USB
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare în
spatele monitorului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
3. Conectaţi cablul de semnal al monitorului
la conectorul video din partea posterioară
a computerului.
4. Conectaţi cablurile de alimentare ale
computerului şi monitorului la o priză din
apropiere.
5. Porniţi computerul şi monitorul. Dacă este
afişată o imagine pe monitor, instalarea
este finalizată.
5
2. Configurarea monitorului
2.2 Operarea monitorului
Tastă de acces rapid SmartImage.
Se pot selecta 7 moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie), Movie
(Film), Game (Jocuri), Economy
(Economic), SmartUniformity, Off
(Dezactivat).
Descriere butoane control
8
10
9
8
Indicator luminos de activitate a camerei
Web
9
Cameră Web de 2 megapixeli
10 Microfon
11 LightSensor
12 PowerSensor
11
Personalizaţi-vă propria tastă de „USER”
(UTILIZATOR)
Această tastă rapidă vă permite să configuraţi
funcţia preferată.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
12
3

 
7
6
5
4
2
1


 




  
 
Porneşte şi opreşte alimentarea
monitorului.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului OSD.
Reglează meniul OSD.
2. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [OSD Settings]
(Setări OSD), după care apăsaţi pe butonul
.
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [User key] (Utilizator), după care
apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta funcţia preferată: [AudioSource]
(Sursă audio), [Volume] (Volum) sau
[Input] (Intrare).
5. Apăsaţi pe butonul
pentru a confirma
alegerea.
Tastă personalizabilă de utilizator.
Puteţi personaliza orice tastă
alocând acesteia funcţia OSD
preferată. Tasta respectivă va
deveni „tasta utilizatorului”.
PiP/PbP/Dezactivat/Comutare
Reveniţi la nivelul OSD anterior.
6
2. Configurarea monitorului
Acum puteţi apăsa tasta rapidă direct de pe
cadrul frontal. Pentru accesul rapid va apărea
numai funcţia selectată anterior de către
dumneavoastră.
Input
Picture
Volume
Audio In
Stand-Alone
MHL-HDMI
Mute
DisplayPort
Audio Source
PiP/PbP
Audio
Color
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [Audio], după care
apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [Audio Source] (Sursă audio), după
care apăsaţi pe butonul
.
5. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta sursa audio preferată: [DisplayPort],
[MHL-HDMI] sau [Audio In] (Intrare
audio).
6. De exemplu, dacă aţi selectat [Audio
Source] (Sursă audio) ca tastă rapidă,
apăsaţi pe butonul
de pe cadrul
frontal, după care va apărea meniul [Audio
Source] (Sursă audio).
6. Apăsaţi pe butonul
alegerea.
pentru a confirma
Notă
Audio Source
• La următoarea pornire a acestui monitor,
sursa audio selectată va fi cea implicită.
Audio In
MHL-HDMI
• În cazul în care doriţi schimbarea sursei
audio, va trebui să parcurgeţi din nou paşii
de selecţie pentru a seta noua sursă audio
ca implicită.
DisplayPort
R
edare audio independentă, indiferent de
intrarea video
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Monitorul dumneavoastră Philips poate reda
sursa audio independent, indiferent de intrarea
video.
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile monitorului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
1. De exemplu, puteţi să redaţi semnalul
audio de la playerul MP3 conectat la
portul [Audio In] (Intrare audio) al acestui
monitor şi să vizionaţi, în acelaşi timp, sursa
video conectată la portul [MHL-HDMI] sau
[DisplayPort].
2. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
7
2. Configurarea monitorului


Meniul OSD

Mai jos, este prezentată vederea generală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.



Main menu

PowerSensor
Sub menu
On
0, 1, 2, 3, 4
Off

LightSensor
On
Input
VGA
DVI
MHL-HDMI
DisplayPort
Picture
Picture Format
Brightness
Off
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală a
monitorului pentru a mişca cursorul şi puteţi
apăsa pe butonul OK pentru a confirma selecţia
sau modificarea.
PiP/PbP
Wide screen, 4:3, 1:1
Contrast
Sharpness
0~100
0~100
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PiP/PbP Mode
PiP/PbP Input
PiP Size
PiP Position
Swap
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Off, PiP, PbP
VGA,DVI, MHL-HDMI, DisplayPort
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Audio
Volume
Stand-Alone
Mute
Audio Source
0~100
On, Off
On, Off
Audio in, MHL-HDMI, DisplayPort
Color
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Input, Audio Source, Volume
OSD Time Out
User Key
Setup
Auto
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
HDMI
1.4, 2.0
Reset
Yes, No
Information
8
0~100
2. Configurarea monitorului
Notificare privind rezoluţia
Reglare pe înălţime
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa nativă, 3840
x 2160 la 60Hz. Dacă monitorul este pornit şi
este setat la o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Use 3840 x 2160 @ 60Hz for best
results (Utilizaţi rezoluţia 3840 x 2160 la 60Hz
pentru rezultate optime).
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă poate
fi dezactivată din Configurare în meniul OSD
(afişare pe ecran).
130mm
Funcţie fizică
Pivot
Înclinare
20
-5
0
90
Pivotare
-175
+175
9
2. Configurarea monitorului
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste rapide?
2.3 MultiView
1. Apăsaţi tasta rapidă
cadrul frontal.
direct de pe
Ce este?
Caracteristica MultiView permite conectarea
activă a două dispozitive, astfel încât
dumneavoastră să puteţi lucra simultan cu mai
multe dispozitive, precum un PC şi un notebook.
Acest lucru face ca sarcinile complexe să poată
fi realizate mult mai uşor.
2. Va apărea meniul de selecţie MultiView.
Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
efectua selecţia dorită.
De ce am nevoie de acesta?
Datorită afişajului Philips MultiView cu rezoluţie
extrem de ridicată, vă puteţi bucura de
conectivitate deplină în cel mai confortabil mod
posibil, fie că vă aflaţi la birou sau acasă. Cu
acest afişaj, puteţi să vă delectaţi cu mai multe
surse de conţinut, care vor fi afişate pe un singur
ecran. De exemplu: Poate doriţi să aruncaţi o
privire asupra fluxului audio-video cu ştiri în
direct în fereastra mică, iar în acelaşi timp să
lucraţi la cel mai recent blog al dumneavoastră.
Sau poate doriţi să editaţi un fişier Excel aflat pe
dispozitivul dumneavoastră ultrabook în timp ce
sunteţi conectat la reţeaua securizată intranet
a companiei, pentru a accesa fişiere cu ajutorul
unui desktop.
P
Multi View
PiP
PbP
Swap
Off
3. Apăsaţi pe butonul
pentru a confirma
selecţia şi ieşi automat din meniul de
selecţie.
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului OSD?
În plus faţă de apăsarea tastei
direct de
pe cadrul frontal, funcţia MultiView mai poate fi
selectată şi din meniul OSD.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
10
2. Configurarea monitorului
Input
Picture
PiP/PbP
PiP/PbP Mode
Off
PiP/PbP Input
PiP
PiP Size
PbP
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată, pentru o
altă sursă de semnal.
PiP Position
A
B
(principal)
Swap
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
Audio
Color
A
(principal)
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [PiP/PbP], după
care apăsaţi pe butonul
.
Notă
Când vă aflaţi în modul PbP, dunga neagră va fi
afişată în părţile de jos şi de sus ale ecranului
pentru a obţine un raport de aspect corect.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [PiP/PbP Mode] (Mod PiP/PbP),
după care apăsaţi pe butonul
.
• PiP/PbP Input (Intrare PiP/PbP): Există
patru intrări video diferite din care puteţi
alege sursa de afişare secundară: [VGA],
[DVI], [MHL-HDMI] şi [DisplayPort].
Consultaţi tabelul de mai jos pentru detalii
despre compatibilitatea dintre sursa
principală şi cea secundară.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [PiP] sau [PbP].
• Acum puteţi să mergeţi înapoi pentru a
seta parametrii [PiP/PbP Input] (Intrare
PiP/PbP), [PiP Size] (Dimensiune PiP),
[PiP Position] (Poziţie PiP) sau [Swap]
(Comutare).
2. Apăsaţi pe butonul
alegerea.
pentru a confirma
(xl)
VGA
DP
SURSĂ
PRINCIPALĂ DVI
(xl)
MHLHDMI
MultiView în meniul OSD
• PiP / PbP Mode (Mod PiP/PbP):
Există două moduri disponibile pentru
caracteristica MultiView: [PiP] şi [PbP].
[PiP]: Picture in Picture
Deschideţi o fereastră
secundară pentru o altă sursă
de semnal.
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
MHLVGA DP DVI
HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
• PiP Size (Dimensiune PiP): Când funcţia
PiP este activată, puteţi alege dintre trei
dimensiuni pentru fereastra secundară:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large]
(Mare).
B
A (principal)
B
B
Small
A (principal)
Middle
Large
A (principal)
• PiP Position (Poziţie PiP): Când funcţia PiP
este activată, puteţi alege dintre două poziţii
pentru fereastra secundară.
[PbP]: Picture by Picture
11
2. Configurarea monitorului
Dreapta sus
A
Dreapta jos
B
A
(principal)
(principal)
B
Stânga sus
Stânga jos
A
A
B
(principal)
B
(principal)
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară vor fi
comutate pe afişaj.
Comutarea surselor A şi B în modul [PiP]:
B
A (principal)
B
↔
A
(principal)
Comutarea surselor A şi B în modul [PbP]:
A
(principal)
B
↔
B
(principal)
A
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
A (principal)
Notă
• Când folosiţi funcţia Comutare, sursa audio
şi cea video vor fi comutate în acelaşi timp.
(Consultaţi pagina 7 „Redare audio
independentă, indiferent de intrarea video”
pentru mai multe detalii.)
12
2. Configurarea monitorului
Notă
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Acest monitor acceptă o interfaţă de montare
compatibilă VESA de 100 mm x 100 mm. Şurub
M4 pentru montarea VESA. În toate situaţiile
în care doriţi să instalaţi produsul pe perete,
contactaţi producătorul.
Înainte de a începe dezasamblarea bazei
monitorului, urmaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea monitorului sau
vătămarea corporală.
1. Întindeţi la maxim baza monitorului.
100mm
100mm
2. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul. Ridicaţi apoi
suportul monitorului.
3. Ţinând apăsat butonul de deblocare,
înclinaţi şi glisaţi baza în afară.
13
2. Configurarea monitorului
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link)
Ce este?
Mobile High Definition Link (MHL) este o
interfaţă audio/video pentru dispozitivele mobile,
cu rolul de conectare directă a telefoanelor
mobile şi altor dispozitive portabile la afişare de
înaltă definiţie.
MHL-HDMI
MHL
Un cablu MHL opţional vă permite să conectaţi
în mod simplu un dispozitiv mobil compatibil
MHL la acest afişaj Philips de mari dimensiuni
şi să vizionaţi clipurile video în format HD şi cu
sunet digital. Nu doar că vă veţi putea bucura
de jocurile, fotografiile, filmele şi aplicaţiile de pe
mobil pe un ecran mare, dar veţi putea încărca
dispozitivul în acelaşi timp, astfel încât să nu
rămâneţi fără baterie în mijlocul distracţiei.
Notă
• Portul marcat [MHL-HDMI] este singurul
port al monitorului care acceptă funcţia
MHL atunci când se utilizează cablul MHL.
Reţineţi că un cablu certificat MHL este
diferit decât un cablu standard HDMI.
• Un dispozitiv mobil certificat MHL trebuie
achiziţionat separat.
Cum pot utiliza funcţia MHL?
Pentru a utiliza funcţia MHL, aveţi nevoie de
un dispozitiv mobil certificat MHL. Pentru a
găsi o listă cu toate dispozitivele certificate
MHL, vizitaţi site-ul oficial MHL (http://www.
mhlconsortium.org)
• Este posibil să fie necesar comutarea
monitorului la modul MHL-HDMI pentru
a putea activa monitorul, dacă există alte
dispozitive care funcţionează şi care sunt
conectate la intrările disponibile.
Aveţi nevoie şi de un cablu special certificat
MHL pentru a putea utiliza această funcţie.
• Punerea în standby a funcţiei de
economisire a energiei sau dezactivarea
acesteia pentru acest produs cu impact
energetic nu este disponibilă pentru funcţia
de încărcare MHL.
C
um funcţionează? (cum realizez
conectarea?)
• Acest monitor Philips este certificat
MHL. Cu toate acestea, în cazul în care
dispozitivul dvs. MHL nu se poate conecta
sau funcţionează incorect, consultaţi
secţiunea de întrebări frecvente a
dispozitivului MHL sau contactaţi direct
distribuitorul pentru a obţine indicaţii.
Politica producătorului dispozitivului dvs.
poate impune să cumpăraţi un cablu MHL
sau un adaptor aparţinând mărcii acestuia
pentru a beneficia de compatibilitate cu
dispozitive MHL aparţinând altor mărci.
Reţineţi că acesta nu este un defect al
monitorului Philips.
Conectaţi cablul MHL opţional la portul mini
USB de pe partea laterală a dispozitivului mobil
şi portul marcat [MHL-HDMI] la monitor.
Acum sunteţi pregătit să vizualizaţi imaginile
pe un afişaj cu ecran mare şi să utilizaţi toate
funcţiile de pe dispozitivul mobil, cum ar fi
navigarea pe internet, încercarea jocurilor într-o
experienţă nouă, parcurgerea fotografiilor şi
multe altele. Dacă monitorul dvs. are funcţie
difuzor, veţi putea auzi şi muzica ce acompaniază
conţinuturile dvs. Când cablul MHL este
deconectat sau dispozitivul mobil este oprit,
funcţia MHL va fi dezactivată în mod automat.
14
3. Optimizarea imaginilor
3. Optimizarea imaginilor
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa afişarea pe
ecran a software-ului SmartImage.
2. Apăsaţi în continuare pe
pentru
a comuta între Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), SmartUniformity şi
Off (Dezactivat).
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
monitorului.
3. Afişarea pe ecran a SmartImage va fi activă
timp de 5 secunde sau puteţi apăsa pe
„OK” pentru a confirma.
Se pot selecta şapte moduri: Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
De ce am nevoie de acesta?
SmartImage
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage vă reglează
în mod dinamic şi în timp real luminozitatea,
contrastul, culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest monitor.
Office
Photo
Movie
Game
Cum funcţionează?
Economy
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
SmartUniformity
ff
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea pentru
a creşte lizibilitatea şi a reduce oboseala
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi productivitatea
atunci când lucraţi cu foi de calcul, fişiere
PDF, articole scanate sau alte aplicaţii
generale de birou.
Cum se activează SmartImage?
• Photo (Fotografie): Acest profil combină
saturaţia de culoare, contrastul dinamic
şi îmbunătăţirea clarităţii pentru a afişa
fotografii şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate fără
artefacte şi culori şterse.
• Movie (Film): Luminozitatea crescută,
saturaţia de culoare mai mare, contrastul
dinamic şi claritatea accentuată afişează
toate detaliile din zonele întunecate ale
15
3. Optimizarea imaginilor
înregistrărilor video fără culori şterse în
zonele mai luminoase, menţinând valori
naturale dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
• Game (Jocuri): Activând circuitul de
supraîncărcare pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag pentru
obiectele cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi cele întunecate, acest
profil asigură cea mai bună experienţă de
joc pentru împătimiţii de jocuri.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
• Economy (Economic): În acest profil,
luminozitatea şi contrastul sunt reglate,
iar retroiluminarea este reglată fin pentru
afişarea corectă a aplicaţiilor de birou de zi
cu zi şi reducerea consumului de energie.
• SmartUniformity: Fluctuaţiile de
luminozitate şi culoare în diferite zone ale
ecranului reprezintă un comportament
obişnuit al monitoarelor LCD. Uniformitatea
tipică se situează în jurul valorii de
75-80%. Prin activarea caracteristicii
Philips SmartUniformity, uniformitatea
ecranului poate ajunge peste 95%. Acest
lucru determină afişarea unor imagini mai
apropiate de realitate.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului pentru
claritate vizuală maximă şi experienţă vizuală
încântătoare, crescând retroiluminarea pentru
imagini mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe fundaluri
întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
16
4. PowerSensor™
de 100 cm sau 40 inchi faţă de monitor,
măriţi puterea semnalului când purtaţi
haine negre sau de culoare închisă.
4. Senzorul PowerSensor™
Cum funcţionează?
• PowerSensor funcţionează pe principiul
transmisiei şi recepţiei de semnale
“infraroşii” inofensive pentru a detecta
prezenţa utilizatorului.
• Când utilizatorul este în faţa monitorului,
monitorul funcţionează normal, la setările
predeterminate stabilite de utilizator, de ex.
luminozitate, contrast, culoare etc.
• Presupunând că monitorul a fost setat la
luminozitate de 100%, când utilizatorul
părăseşte scaunul şi nu mai este în faţa
monitorului, monitorul reduce automat
consumul de energie până la 80%.
Utilizator prezent în
Utilizatorul nu este
faţă
prezent
Distanţă până la
senzor
Mod peisaj/portret
ATTENTION
PowerSensor off
ATTENTION
PowerSensor off
Ilustraţiile de mai sus sunt oferite exclusiv în scop orientativ
Modul de reglare a setărilor
Watt
Dacă PowerSensor nu funcţionează corect în
interiorul sau în exteriorul intervalului implicit,
iată cum se reglează fin detectarea:
• Accesaţi ecranul meniului OSD şi apăsaţi
pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta
[PowerSensor] (Senzor alimentare), apoi
apăsaţi pe butonul OK (OK).
• Activaţi senzorul PowerSensor (Senzor
alimentare).
Consumul de energie ilustrat est doar pentru referinţă
Setare
Setări implicite
PowerSensor este conceput să detecteze
prezenţa utilizatorului aflat între 30 şi 100 cm (12
şi 40 inchi) faţă de monitor şi între cinci grade la
stânga sau la dreapta monitorului.
Setări personalizate
Dacă preferaţi să fiţi într-o poziţie în afara
perimetrelor enumerate mai sus, alegeţi un
semnal cu putere mai mare pentru eficienţa
optimă a detectării: Cu cât mai mare este
setarea, cu atât mai puternic este semnalul
de detectare. Pentru eficienţă maximă a
PowerSensor şi detectare corectă, poziţionaţi-vă
direct în faţa monitorului.
• Selectaţi Setting 4 (Setare 4) şi apăsaţi pe
OK (OK).
• Testaţi configuraţia nouă pentru a vedea
dacă PowerSensor detectează corect
poziţia dvs. curentă.
• Funcţia PowerSensor este concepută să
funcţioneze doar în mod Peisaj (poziţie
orizontală). După pornirea senzorului
PowerSensor, acesta se va opri automat
dacă monitorul este utilizat în modul
Portret (90 de grade/poziţie verticală);
aceasta va porni automat dacă monitorul
revine în modul său implicit Peisaj.
• Dacă alegeţi să vă poziţionaţi la o distanţă
de 100 cm sau 40 inchi faţă de monitor,
utilizaţi semnalul de detectare maxim
pentru distanţe de până la 120 cm sau 47
inchi. (Setarea 4)
• Deoarece unele haine de culoare închisă
absorb semnalele infraroşii chiar şi atunci
când utilizatorul este la o distanţă mai mică
Notă
Un mod PowerSensor selectat manual va
rămâne operaţional dacă nu este reglat din nou
sau dacă modul implicit este reapelat. Dacă aflaţi
că PowerSensor este foarte sensibil la mişcarea
din apropiere din orice motiv, reglaţi la o putere
mai mică a semnalului.
17
5. LightSensor
5. LightSensor
Ce este?
Tehnologia LightSensor oferă utilizatorilor o
modalitate unică şi inteligentă de a optimiza
calitatea imaginii prin măsurarea şi analizarea
semnalului introdus, cu scopul de a ajusta în
mod automat setările de calitate a imaginii.
Tehnologia LightSensor utilizează un senzor
pentru a ajusta luminozitatea imaginii în funcţie
de condiţiile de iluminare ale încăperii.
Cum se activează funcţia LightSensor?







1. Apăsaţi pe butonul
de pe cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
2. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [LightSensor], după
care apăsaţi pe butonul OK.
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
activa sau dezactiva funcţia LightSensor.
18
6. Cameră Web încorporată cu microfon
6.2 Utilizarea dispozitivului
6. Cameră Web încorporată
cu microfon
Monitorul Philips cu cameră Web transmite date
video şi audio prin portul USB. Acesta poate fi
activat prin simpla conectare a cablului USB de
la PC la portul USB ascendent al hubului USB
de pe modulul I/O lateral al monitorului.
Notă
Este necesară o conexiune USB între monitor şi
PC pentru funcţionarea camerei Web.
Camera Web vă permite să susţineţi apeluri
de conferinţă video şi audio interactive prin
Internet. Aceasta oferă cel mai convenabil şi
mai uşor mod de comunicare cu alţi colegi
din întreaga lume pentru întreprinzători,
economisind considerabil timp şi bani. În funcţie
de software-ul utilizat, aceasta vă permite şi să
fotografiaţi, să partajaţi fişiere sau să utilizaţi
numai microfonul fără a activa camera Web.
Microfonul şi indicatorul luminos de activitate
sunt amplasate pe partea laterală a camerei
Web pe cadrul afişajului.
• Conectaţi cablul USB de la PC la portul
ascendent al hubului USB de pe modulul
I/O lateral al monitorului.
• Porniţi PC-ul şi asiguraţi-vă că funcţionează
corespunzător conexiunea la Internet.
• Descărcaţi şi activaţi software gratuit pentru
conversaţii online, cum ar fi Skype, Internet
Messenger sau un alt program echivalent.
De asemenea, vă puteţi abona la software
dedicat în cazul unei utilizării de tip mai
sofisticat, cum ar fi conferinţe multiple etc.
• Camera Web este pregătită pentru a fi
utilizată pentru conversaţii sau apeluri
telefonice prin serviciul Internet.
6.1 Cerinţe de sistem PC
• Efectuaţi apelul urmând instrucţiunile
programului software.
• Sistem de operare: Microsoft Windows
7, Microsoft Windows Vista, Microsoft
Windows XP (SP2) şi orice alt SO care
acceptă UVC/UAC (compatibil cu USB
Clasă Video/Clasă audio) sub standardul
USB 2.0
• Procesor: 1,6 GHz sau o versiune superioară
• RAM: 512 MO (pentru XP)/1 GO (pentru
Vista şi Windows 7)
• Spaţiu pe hard disk: minimum 200 MO
• USB: USB 2.0 sau o versiune superioară,
compatibilitate UVC/UAC
Notă
Pentru a configura un apel video, trebuie să
dispuneţi de o conexiune la Internet fiabilă,
un furnizor ISP şi software, cum ar fi Internet
Messenger sau un program de apeluri telefonice
video. Asiguraţi-vă că persoana pe care o
apelaţi dispune de software de apelare video
compatibil. Calitatea performanţelor video şi
audio depinde de lăţimea de bandă disponibilă
pe ambele terminale. Persoana pe care o
apelaţi trebuie să dispună de capacităţi similare
software şi de dispozitive.
19
7. Specificaţii tehnice
7. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp răspuns (tipic)
Timp SmartResponse (tipic)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare (tipic)
Culori ecran
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
MHL
sRGB
Uniformizarea luminozităţi
Delta E
Conectivitate
Semnal intrare
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată (tipic)
Cameră Web încorporată
Multi View
Comoditate pentru utilizator
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
AH-IPS-LCD
LED
23,8'' L (60,5 cm)
16:9
0,137 (H) mm x 0,137 (V) mm
50.000.000:1
14 ms
5 ms(GtG)
DP: 3840x2160 la 60Hz, 3840x2160 la 30Hz
DVI: 3840x2160 la 30Hz, 2560x1440 la 60Hz
VGA: 1920x1080 la 60Hz
HDMI 2.0: 3840x2160 la 60Hz, 3840x2160 la 30Hz
178° (O)/178° (V) la C/R > 10
1,07 miliarde de culori, 10 biţi (8 biţi + A-FRC)
56-80Hz (VGA)
23-80Hz (DVI/HDMI 2.0/DisplayPort)
30-99KHz (VGA/DVI)
30-140KHz (HDMI 2.0)
30-160KHz (DisplayPort)
[email protected]
DA
93%-105%
<3
DVI (Digital), VGA (Analogic), DisplayPort , MHL-HDMI
3 porturi USB 3.0 include 1 port care permite încărcarea rapidă
a dispozitivelor
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
2W x 2
Cameră de 2 megapixeli cu microfon şi indicator LED
PiP / PbP Mode (Mod PiP/PbP), 2xdispozitive
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară,
Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată,
Chineză Tradiţională, Japoneză, Coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm), încuietoare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20 de grade
20
7. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Pivotare
Reglare pe înălţime
Pivot
-175 / +175 de grade
130mm
90 de grade
Alimentare
Mod pornit
43,6W (tipic), 76,4W (max.)
Repaus (Mod de veghe)
<0,5W (tipic)
Oprit
<0,5W (tipic)
Mod pornit (Mod ecologic)
20,6W (tipic)
Alimentare(Metodă de testare EnergyStar)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
Consum energie
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
Funcţionare normală
30,11W (tipic)
29,99W (tipic)
28,59W (tipic)
Repaus (Mod de veghe)
<0,78W (tipic)
<0,78W (tipic)
<0,82W (tipic)
Oprit
<0,2W (tipic)
<0,2W (tipic)
<0,23W (tipic)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
Disipare căldură*
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
102,78 BTU/h
102,35 BTU/h
97,58 BTU/h
Funcţionare normală
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<2,67 BTU/h
<2,67 BTU/h
<2,79 BTU/h
Repaus (Mod de veghe)
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<0,67 BTU/h
<0,67 BTU/h <0,78 BTU/h Oprit
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Indicator LED alimentare
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
PowerSensor
8,7W (tipic)
Alimentare
Externă, 100-240 V c.a., 50-60Hz
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
531 x 422 x 256 mm
531 x 363 x 52 mm
5,85 kg
3,36 kg
9,625 kg
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
de la 0°C la 40°C
Umiditate relativă (în funcţiune)
20%–80%
Presiune atmosferică
(în funcţiune)
700–1060 hPa
21
7. Specificaţii tehnice
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în funcţiune)
Presiune atmosferică
(când nu este în funcţiune)
Mediu şi energie
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
între -20°C la 60°C
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
DA
Gold (www.epeat.net)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Marca EC, FCC Clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, certificat
TCO Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, PSB, WEEE, RCM,
UKRAINIAN, CCC, CECP, PSE, KC, ICES-003, E-standby, J-MOSS
Negru/Argintiu
Textură
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (alb-negru).
22
7. Specificaţii tehnice
60Hz
HDMI 2.0/DisplayPort: 3840x2160 la 60Hz,
3840x2160 la 30Hz
7.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare analogică)
3840 x 2160 la 60 Hz (intrare digitală)
• Setarea implicită din fabrică este
DisplayPort v1.1, care acceptă o rezoluţie
de până la 3840 X 2160, la o rată de
reîmprospătare de 30 Hz. Pentru o
rezoluţie optimizată, de 3840 X 2160
la o rată de reîmprospătare de 60 Hz,
accesaţi meniul OSD şi schimbaţi setarea la
DisplayPort v1.2. De asemenea, asiguraţi-vă
că placa dvs. video acceptă caracteristica
DisplayPort v1.2.
Cale setare: [OSD] / [Setup] (Configurare) /
[DisplayPort] / [1.1, 1.2]
Rezoluţie recomandată
3840 x 2160 la 60 Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x1080
60,00
88,79
2560 x 1440
59,95
65,69
3840 x 2160
29,98
133,31
3840 x 2160
60,00

 



 

 
 


 



• Setarea HDMI 1.4/2.0: Setarea implicită
din fabrică este la HDMI 1.4, care acceptă
majoritatea playerelor Blu-Ray/DVD de pe
piaţă. Puteţi modifica setarea la HDMI 2.0,
dacă playerul dvs. Blu-Ray/DVD o acceptă.
Cale de setare: [OSD]/[Setup] (Configurare)/
[HDMI]/[1.4,2.0]

 
Notă

• Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează cel mai
bine la o rezoluţie nativă de 3840 X 2160
la 60 Hz. Pentru calitate de afişare optimă,
respectaţi această recomandare privind
rezoluţia.
Rezoluţie recomandată
VGA: 1920x1080 la 60Hz
DVI: 3840x2160 la 30Hz, 2560x1440 la


 

 
 


 



23
8. Gestionarea consumului de energie
8. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Energie
consumată
Culoare
LED
Da
43,6W (tipic)
76,4W (maxim)
Alb
Nu
Nu
0,5W (tipic)
Alb
(clipitor)
-
-
0,5W (tipic)
OPRIT
Mod VESA
Video
Sinc O Sinc V
Activ
PORNIT
Da
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
OPRIT
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 3840 x 2160
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
24
9. Informaţii despre reglementări
9. Informaţii despre
reglementări
Minimum one-year product warranty. Minimum
three-year availability of spare parts. Product
takeback
Congratulations!
This product is TCO Certified - for Sustainable
IT
Limits on hazardous substances in product
packaging. Packaging prepared for recycling
Packaging
Ergonomic, User-centered design
TCO Certified is an international
third party sustainability
certification for IT products.
Visual ergonomics in products with a display.
Adjustability for user comfort (displays,
headsets) Acoustic performance-protection
against sound spikes (headsets) and fan noise
(projectors, computers) Ergonomically designed
keyboard (notebooks)
TCO Certified ensures that the manufacture,
use and recycling of IT products reflect
environmental, social and economic
responsibility. Every TCO Certified product
model is verified by an accredited independent
test laboratory.
Electrical Safety, minimal electro-magnetic
Emissions
Third Party Testing
Along with meeting all requirements in TCO
Certified, this product also meets the exclusive
TCO Certified Edge certification, recognizing
best in class products in a specific sustainability
attribute.
All certified product models have been tested
in an independent, accredited laboratory.
A detailed criteria set is available for download
at www.tcodevelopment.com, where you can
also find a searchable database of all TCO
Certified IT products.
Summary of TCO Certified Criteria:
Corporate Social Responsibility
Socially responsible production - working
conditions and labor law in manufacturing
country
TCO Development, the organization behind
TCO Certified, has been an international
driver in the field of Sustainable IT for 20 years.
Criteria in TCO Certified are developed in
collaboration with scientists, experts, users
and manufacturers. Organizations around the
world rely on TCO Certified as a tool to help
them reach their sustainable IT goals. We are
owned by TCO, a non-profit organization
representing office workers. TCO Development
is headquartered in Stockholm, Sweden, with
regional presence in North America and Asia.
Energy Efficiency
Energy efficiency of product and power supply.
Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System
Manufacturer must be certified according to
either ISO 14001 or EMAS
Minimization of Hazardous Substances
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent
chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and
hazardous flame retardants
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
User define mode is used for TCO Certified
compliance.
Design for Recycling
Coding of plastics for easy recycling. Limit on
the number of different plastics used.
Product Lifetime, Product Take Back
25
9. Informaţii despre reglementări
Lead-free Product
CE Declaration of Conformity
Lead free display promotes environmentally
sound recovery and disposal of waste from
electrical and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
This product is in conformity with the following
standards
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011+A2:2013(Safety
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55022:2010(Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
EPEAT
(www.epeat.net)
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2004/108/EC (EMC Directive).
Benefits of EPEAT
• GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).
• 2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption)
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
26
9. Informaţii despre reglementări
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
27
9. Informaţii despre reglementări
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
28
9. Informaţii despre reglementări
North Europe (Nordic Countries) Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
29
9. Informaţii despre reglementări
EU Energy Label
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
中国大陆RoHS
根据中国大陆《电子电气产品有害物质限
制使用标识要求》,以下部分列出了本产
品中可能包含的有害物质的名称和含量
本表适用之产品
显示器 、平板电视 、监视器
有害物质
The European Energy Label informs you on
the energy efficiency class of this product.
The greener the energy efficiency class of this
product is the lower the energy it consumes.
有害物质
部件名称
On the label, you can find the energy efficiency
class, the average power consumption of
this product in use and the average energy
consumption for 1 year.
Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on
the models bundling with HDMI and TV tuners.
铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
六价铬
(Cr6+)
多溴联苯 多溴二苯醚
(PBB)
(PBDE)
外壳
O
O
O
O
O
O
液晶显示屏/灯管
X
X
O
O
O
O
电路板组件*
X
O
O
O
O
O
电源适配线
X
O
O
O
O
O
电源线/连接线
X
O
O
O
O
O
遥控器
O
O
O
O
O
O
本表格根据SJ/T 11364 的规定编制。
*: 电
路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电
路、连接器等。
O: 表
示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的
限量要求以下。
X: 表
示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规
定的限量要求。
上表中打“×”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出 GB/T 26572 规
定的限量要求,但符合欧盟 RoHS 法规要求(属于豁免部分)。
Restriction on Hazardous Substances
statement (India)
This product complies with the “India E-waste
Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers
in concentrations exceeding 0.1 weight % and
0.01 weight % for cadmium, except for the
exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
30
9. Informaţii despre reglementări
E-Waste Declaration for India
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再
需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国
家废弃电器电子产品回收处理相关法律法
规,将其交给当地具有国家认可的回收处
理资质的厂商进行回收处理。
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product must not be
disposed of with your other household waste.
Instead it is your responsibility to dispose of
your waste equipment by handing it over to
a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment .
The separate collection and recycling of your
waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure
that it is recycled in a manner that protects
human health and the environment. For more
information about where you can drop off your
waste equipment for recycling in India please
visit the below web link.
http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page
环保使用期限
此标识指期限(十年),电子信息产品中含有
的有毒有害物质或元素在正常使用的条件
下不会发生外泄或突变,电子信息产品用户
使用该电子信息产品不会对环境造成严重
污染或对其人身、财产造成严重损害的期
限。
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
提示性说明
31
9. Informaţii despre reglementări
Information for U.K. only
Important:
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
-
(B)
(A)
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
BROWN -“LIVE”(“L”)
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
32
10. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
10.Centre de asistenţă
pentru clienţi şi garanţie
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli aprinşi şi
stinşi sunt percepute ca pixeli singuri de diverse
culori.
10.1Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor în
cadrul fiecărei categorii.
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie
să aibă defecţi mai mult de 0,0004% dintre
subpixeli. Philips fixează standarde de calitate şi
mai ridicate pentru anumite tipuri sau combinaţii
de defecte de afişare a pixelilor, care sunt mai
uşor de observat decât altele. Această politică
este valabilă în întreaga lume.
Defectele de tip punct luminos
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu alte
cuvinte, un punct luminos este un subpixel ce
iese în evidenţă pe ecran, atunci când este afişată
o imagine de culoare închisă. Defectele de tip
punct luminos sunt de următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixeli
subpixel
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixel
pixeli
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este compus
din trei subpixeli în culorile primare roşu, verde
şi albastru. Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea tuturor
subpixelilor dintr-un pixel, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel alb.
Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
33
10. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt cu
peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Defectele de tip punct negru
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din cauza
defectelor de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui monitor plat Philips
trebuie să aibă defecte de afişare a pixelilor
sau subpixelilor care să depăşească limitele de
toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor se conformează standardului ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomie, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior sub denumirea de
34
10. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
10.2Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistanţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs., vizitaţi site-ul Web la adresa www.philips.com/support pentru detalii. De asemenea, puteţi
contacta Centrul local Philips pentru asistenţă clienţi la numerele de mai jos.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Furnizor
asistenţă
Număr asistenţă
telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0,08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
35
10. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
asistenţă
telefonică
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
N/A
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
N/A
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
N/A
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
N/A
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
N/A
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
N/A
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
N/A
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan
N/A
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
N/A
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
N/A
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088(for Philips)
Macedonia
N/A
AMC
+389 2 3125097
Moldova
N/A
Comel
+37322224035
Romania
N/A
Skin
+40 21 2101969
Russia
N/A
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
N/A
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
N/A
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
N/A
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus N/A
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
N/A
Tecpro
+90 212 444 4 832
N/A
Topaz
+38044 525 64 95
N/A
Comel
+380 5627444225
Ukraine
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Informaţii de contact pentru China:
China
Telefon asistenţă clienţi: 4008 800 008
36
10. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI - e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI - e-center
(800) 479-6696
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Australia
AGOS NETWORK PTY
1300 360 386
LTD
Program de lucru
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA
LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
+62-21-4080-9086
PT. CORMIC
(Customer Hotline)
SERVISINDO PERKASA +62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:0017:30
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Singapore Pte Ltd
(Philips Consumer Care (65) 6882 3966
Center)
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System
Co., Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
FPT Service Informatic
Company Ltd. - Ho Chi
Minh City Branch
+84 8 38248007
Ho Chi Minh City
+84 5113.562666
Danang City
+84 5113.562666
Can tho Province
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Vietnam
37
10. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Philippines
EA Global Supply Chain
(02) 655-7777; 6359456
Solutions ,Inc.
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
Enterprise Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service
Centre
+(99312) 460733, 460957 Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター
0120-060-530
・サポ ートセンター
38
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
11. Depanare şi întrebări frecvente
care nu sunteţi mulţumit de rezultate, puteţi
face ajustările manual din meniul OSD.
11.Depanare şi întrebări
frecvente
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în modul
DVI-Digital (DVI-digital) deoarece nu este
necesară.
11.1Depanare
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
Probleme cu imaginea
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia OPRIT,
apoi apăsaţi-l în poziţia PORNIT.
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile principale
OSD.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Reglaţi poziţia imaginii folosind Phase/Clock
(Fază/Ceas) din Setup (Configurare) în
comenzile principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
Imaginea vibrează pe ecran
• Funcţia Economisire Energie poate fi activată.
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Pe ecran se afişează
Apare o pâlpâire pe verticală
Attention
Check cable connection
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
monitorului la computer. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă).
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului sunt
îndoiţi.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Butonul AUTO (AUTOMAT) nu funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în modul
VGA-Analog (VGA-Analogic). În cazul în
39
11. Depanare şi întrebări frecvente
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în Comenzi principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor şi
contactaţi reprezentantul serviciului clienţi Philips.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistenţa
imaginii” sau „imaginea fantomă” va
dispărea treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
11.2Întrebări frecvente generale
Î1:
Când instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.: R
ezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 3840 x 2160 la 60Hz.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). Sub fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” (zonă
desktop), mutaţi bara laterală la 3840 x
2160 pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
3840 x 2160 la 60Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul LCD Philips.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD va afişa un conţinut static.
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
40
11. Depanare şi întrebări frecvente
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
Î2:
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul LCD?
Răsp.: Rata de împrospătare recomandată
pentru monitoare este de 60Hz. În
caz de perturbări pe ecran, o puteţi
seta până la 75Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
Î3:
Î7:
Răsp.: P
entru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Ce sunt fişierele .inf şi .icm de pe CDROM? Cum instalez driverele (.inf şi
.icm)?
Î8: Răsp.: A
cestea sunt fişierele driverului pentru
monitor. Urmaţi instrucţiunile din
manualul de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă poate
solicita drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima dată
monitorul. Urmaţi instrucţiunile pentru a
introduce CD-ROM-ul însoţitor inclus în
acest pachet. Driverele pentru monitor
(fişierele .inf şi .icm) vor fi instalate
automat.
Î4:
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea meniului
OSD (Afişare pe ecran).
• Apăsaţi pe „Down Arrow" (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color"
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Cele şase setări sunt 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K şi 11500K.
Cu setările din intervalul 5000K, panoul
pare „cald, cu o nuanţă de culoare roşualb”, în timp ce temperatura 11500K
redă o „nuanţă rece, albastru-alb”.
Cum reglez rezoluţia?
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul
OSD?
Răsp.: A
păsaţi pe butonul OK, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
Î6:
ot să schimb setarea culorii
P
monitorului meu?
Răsp.: D
a, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
Răsp.: P
laca video/driverul grafic şi monitorul
determină împreună rezoluţiile
disponibile. Puteţi selecta rezoluţia
dorită din Control Panel (Panoul de
control) din Windows® cu „Display
properties” (Proprietăţi afişaj).
Î5:
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.: În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
41
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
11. Depanare şi întrebări frecvente
Î9: ot conecta monitorul LCD la orice
P
PC, staţie de lucru sau Mac?
este acoperită de garanţie.
Î12: Răsp.: D
a. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î10: Răsp.: M
onitorul LCD funcţionează cel mai
bine la rezoluţia sa nativă de 3840 x
2160 la 60Hz. Pentru cea mai bună
afişare, utilizaţi această rezoluţie.
Î13: onitoarele LCD Philips sunt plugM
and-play?
e înseamnă aderenţa imaginii, arderea
C
imaginii, remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
Attention
Răsp.: A
fişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini statice”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor de monitor. În
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea persistentă” sau „imaginea
fantomă” vor dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de
la alimentarea cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran atunci când nu
utilizaţi monitorul.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie de
reîmprospătare periodică a ecranului,
dacă monitorul LCD afişează o imagine
statică.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
Cum să deblochez/blochez tasta rapidă?
Răsp.: A
păsaţi pe
timp de 10 secunde
pentru a debloca/bloca tasta rapidă. În
urma acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Attention” (Atenţie) pentru a
indica dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor de mai
jos.
Răsp.: D
a, monitoarele sunt monitoare plug
and play, compatibile cu Windows
8.1/8/7, Mac OSX.
Î11: e ce ecranul meu nu afişează text
D
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
Monitor control unlocked
Attention
Monitor control locked
42
11. Depanare şi întrebări frecvente
să parcurgeţi din nou paşii de selecţie
pentru a seta noua sursă audio ca
„implicită”.
11.3Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Î1:
De ce nu pot activa funcţia PiP sau PbP
când sursele sunt DVI şi HDMI?
Audio Source
Audio In
Răsp.: Consultaţi tabelul de mai jos pentru a
vedea care sunt compatibilităţile dintre
sursa principală şi cea secundară.
(xl)
VGA
DP
SURSĂ
PRINCIPALĂ DVI
(xl)
MHLHDMI
Î2:
MHL-HDMI
DisplayPort
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
MHLVGA DP DVI
HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pot mări fereastra secundară în modul
PiP?
Răsp.: Da, aveţi la dispoziţie 3 dimensiuni din
care puteţi alege: [Small] (Mică), [Middle]
(Medie), [Large] (Mare). Puteţi apăsa
pe
pentru a accesa meniul OSD.
Selectaţi preferinţa pentru opţiunea
[PiP Size] (Dimensiune PiP) din meniul
principal [PiP/PbP].
Î3:
Cum se poate asculta sursa audio,
independent sau legat de sursa video?
Răsp.: În mod normal, sursa audio este legată
de sursa imaginii principale. Dacă doriţi
să schimbaţi sursa audio (de exemplu:
să ascultaţi independent piese aflate
pe playerul MP3, indiferent de sursa
video de la care se primeşte semnal),
puteţi apăsa pe
pentru a accesa
meniul OSD Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [Audio Source] (Sursă audio)
din meniul principal [Audio].
Reţineţi că la următoarea pornire a
monitorului, acesta va selecta în mod
implicit sursa audio pe care aţi ales-o
data trecută. În cazul în care doriţi să
schimbaţi din nou sursa audio, va trebui
43
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale
Koninklijke Philips N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la Koninklijke
Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M6241PV1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement