Philips 349X7FJEW/00 User manual

Philips 349X7FJEW/00 User manual
349X7
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
entre de asistenţă pentru
C
clienţi şi garanţie
20
Depanare şi întrebări frecvente
26
Cuprins
1. Important������������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere����������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor���������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente����������������������������������������������������������������3
2. Configurarea monitorului��������������������4
2.1Instalare����������������������������������������������������������������4
2.2 Utilizarea monitorului����������������������������������5
2.3MultiView������������������������������������������������������������8
2.4 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA��������������������������������������������11
3. Optimizarea imaginilor�����������������������12
3.1 SmartImage�����������������������������������������������������12
3.2SmartContrast����������������������������������������������13
4. FreeSync������������������������������������������������14
5. Specificaţii tehnice�������������������������������15
5.1 Rezoluţie şi moduri presetate��������������18
5.2 Claritate desăvârşită ���������������������������������18
6. Gestionarea consumului de energie19
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie��������������������������������������������������20
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate��������������������������������������������������������������������20
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie����22
8. Depanare şi întrebări frecvente�������26
8.1Depanare���������������������������������������������������������26
8.2 Întrebări frecvente generale������������������27
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView���������������������������29
1. Important
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă Clienţi.)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau
la şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul monitorului
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecran.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare.
Ecranul poate fi şters cu o cârpă uscată
când nu este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor folosi
niciodată solvenţi organici, precum alcool,
sau soluţii pe bază de amoniac.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va îndepărta substanţa
respectivă, urmând ca monitorul să fie
trimis la centrul de service.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în
acest document poate cauza expunerea la
scurtcircuite, pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la
conectarea şi utilizarea monitorului pentru
computer.
Mod de operare
• Feriţi monitorul de lumină solară directă,
surse de lumină foarte puternică şi
orice alte surse de căldură. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor electronice ale
monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• În momentul poziţionării monitorului,
asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică
pot fi accesate uşor.
1
1. Important
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”.)
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelungirea
duratei sale de viaţă, acesta va fi plasat întrun spaţiu ai cărui parametri de temperatură
şi umiditate se situează în următoarea gamă
de valori:
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj
sub acţiunea directă a razelor solare.
Notă
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
• Temperatură: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul va afişa
un conţinut static. Afişarea continuă a unor
imagini statice o perioadă îndelungată poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
• „Imaginea arsă”, „imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
2
1. Important
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea suportului de bază
2. Configurarea monitorului
1.
Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
2.
Ţineţi suportul cu ambele mâini.
Ataşaţi cu atenţie suportul în zona de
montare VESA până când dispozitivul de
fixare blochează suportul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
349X7F
user s manual
使用产品前请阅读使用说明
2015
保留备用
* CD
* Cablu DP
Adaptor AC/DC
*Audio
* Cablu HDMI
Atenţie
Avertisment:
*USB
Acest produs are un design curbat, atunci
când ataşaţi/detaşaţi baza, aşezaţi materialul de
protecţie sub monitor şi nu apăsaţi pe monitor
pentru a evita deteriorarea.
*Diferă în funcţie de regiune
Observaţie
Utilizaţi numai modelul de adaptor c.a./c.c.:
Philips ADPC20120.
4
2. Configurarea monitorului
Conectarea la calculator
2.2 Utilizarea monitorului
Descrierea butoanelor de control
5
9
8
7
6
2.0
4
3
2
1
Apăsaţi mai mult de 3 secunde
pentru a închide afişajul. Apăsaţi
pentru a porni afişajul.
1 Mufă pentru căşti
Acces la meniul OSD.
Confirmaţi reglajul OSD.
2 Intrare audio
Tastă personalizabilă de utilizator.
Puteţi personaliza orice tastă
alocând acesteia funcţia OSD
preferată. Tasta respectivă va
deveni „tasta utilizatorului”.
3 Intrare Display port
4 Intrare HDMI 2.0
5 Intrare alimentare de c.a.
6 Intrare HDMI
Reglează meniul OSD.
7 USB ascendent
PIP/PBP/Off(Dezactivat)/
Swap(Comutare)
8 Încărcător rapid USB
9 USB descendent
Reglează meniul OSD.
Tastă de acces rapid SmartImage.
Se pot selecta 7 moduri: FPS,
Curse, RTS, Jucător 1, Jucător
2, Mod lumină albastră redusă,
Dezactivat.
Revine la nivelul OSD anterior.
5
2. Configurarea monitorului
Personalizaţi-vă propria tastă de „USER”
(UTILIZATOR)
De exemplu, dacă aţi selectat [Audio Source]
(Sursă audio) ca funcţie, comutaţi în jos, meniul
[Audio Source] (Sursă audio) apare.
„USER” (UTILIZATOR) vă permite să configuraţi
butoanele funcţionare preferate.
U
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.




 




 
 
 
 

  
R
edare audio independentă, indiferent de
intrarea video
 
Monitorul dumneavoastră Philips poate reda
sursa audio independent în modul PIP/PBP,
indiferent de intrarea video. De exemplu, puteţi
reda semnalul audio de la playerul MP3 conectat
la portul [Audio In] (Intrare audio) al acestui
monitor, iar în acelaşi timp puteţi viziona sursa
video conectată la portul [HDMI 1.4], [HDMI
2.0] sau [DisplayPort].
 

2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
meniul principal [OSD Settings] (Setări
OSD), apoi comutaţi la dreapta pentru a
confirma.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[User key] (Utilizator), apoi comutaţi la
dreapta pentru a confirma.

4. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
funcţia preferată: [Audio Source] (Sursă
audio), [Volume] (Volum), [Input] (Intrare).


 

 

 
 


5. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
Acum, puteţi să comutaţi direct butonul din
partea de jos a cadrului monitorului la [User
Key] (Tastă utilizator) cu săgeată în jos. Pentru
accesul rapid va apărea numai funcţia selectată
anterior de către dumneavoastră.
 

2. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
meniul principal [Audio], apoi comutaţi la
dreapta pentru a confirma.
3. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
[Audio Source] (Sursă audio), apoi
comutaţi la dreapta pentru a confirma.
4. Comutaţi în sus şi în jos pentru a selecta
sursa audio preferată: [Audio In] (Intrare
audio), [HDMI 1.4], [HDMI 2.0] sau
[DisplayPort].
5. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
6
2. Configurarea monitorului
Meniul OSD
Observaţie
Dacă aţi selectat opţiunea Audio-in (Intrare
audio), la următoarea pornire a acestui monitor,
sursa audio selectată anterior va fi cea implicită.
În cazul în care doriţi schimbarea sursei audio,
va trebui să parcurgeţi din nou paşii de selecţie
pentru a seta noua sursă audio ca implicită. Acest
lucru nu va fi valabil dacă aţi selectat opţiunea DP
sau HDMI.
Mai jos este ilustrată imaginea generală a
structurii interfeţei OSD. O puteţi folosi pentru
consultare atunci când doriţi să efectuaţi mai
târziu diferite reglaje.
Main menu
LowBlue Mode
Sub menu
On
1,2,3
Off
Input
HDMI 1.4
HDMI 2.0
DisplayPort
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Brightness
0~100
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile monitorului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
 
Picture
SmartFrame
Brightness: 0~100
Contrast: 0~100
H. position
V. position
 
 

On, Off
Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SmartSize
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
Panel Size

17'': (5:4)
19'': (5:4)
19''W: (16:10)
22''W: (16:10)
18.5W'': (16:9)

19.5''W: (16:9)
20''W: (16:9)
21.5''W: (16:9)

23''W: (16:9)
24''W: (16:9)
27''W: (16:9)

1:1
34"W(21:9)
Aspect
PIP/PBP
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
PIP/PBP Mode
PIP/PBP Input
PIP Size
PIP Position
Swap
Audio
Color
Off, PIP, PBP
HDMI 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, HDMI 1.4,HDMI 2.0,DisplayPort
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Pentru a accesa meniul OSD pe acest monitor
Philips, pur şi simplu folosiţi butonul de comutare
din partea de jos a cadrului monitorului. Butonul
unic funcţionează ca un joystick. Pentru a deplasa
cursorul, comutaţi butonul în patru direcţii.
Apăsaţi butonul pentru a selecta opţiunea dorită.
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup
User Key
Audio Source,Volume,Input
Power LED
0, 1, 2, 3, 4
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1,1.2
Reset
Yes, No
Information
7
2. Configurarea monitorului
Indicarea rezoluţiei
2.3 MultiView
Acest monitor oferă performanţe maxime la
rezoluţia sa nativă de 3440 x 1440 la 60 Hz.
Dacă monitorul este utilizat cu o altă rezoluţie,
pe ecran este afişat un mesaj de avertizare: Use
3440 x 1440 @ 60 Hz for best results (Utilizaţi
rezoluţia 3440 x 1440 la 60 Hz pentru rezultate
optime).
Afişarea alertei de rezoluţie nativă se poate
dezactiva în Setup (Configurare) din meniul
OSD.
Ce este?
Caracteristica MultiView permite conectarea
activă a mai multe dispozitive, astfel încât
dumneavoastră să puteţi lucra simultan
cu mai multe dispozitive, precum un PC şi
un Notăbook. Acest lucru face ca sarcinile
complexe să poată fi realizate mult mai uşor.
Funcţia fizică
Înclinat
20˚
-5˚
De ce am nevoie de acesta?
Datorită afişajului Philips MultiView cu rezoluţie
extrem de ridicată, vă puteţi bucura de
conectivitate deplină în cel mai confortabil mod
posibil, fie că vă aflaţi la birou sau acasă. Cu
acest afişaj, puteţi să vă delectaţi cu mai multe
surse de conţinut, care vor fi afişate pe un singur
ecran. De exemplu: Poate doriţi să aruncaţi o
privire asupra fluxului audio-video cu ştiri în
direct în fereastra mică, iar în acelaşi timp să
lucraţi la cel mai recent blog al dumneavoastră.
Sau poate doriţi să editaţi un fişier Excel aflat pe
dispozitivul dumneavoastră ultrabook în timp ce
sunteţi conectat la reţeaua securizată intranet
a companiei, pentru a accesa fişiere cu ajutorul
unui desktop.
Reglare pe înălţime
150mm
8
2. Configurarea monitorului
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste rapide?
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
meniul principal [PIP / PBP], apoi comutaţi
la dreapta pentru a confirma.
1. Comutaţi în sus butonul din partea de jos a
cadrului monitorului.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[PIP / PBP Mode] (Mod PIP/PBP), apoi
comutaţi la dreapta pentru a confirma.
4. Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta
[Off] (Dezactivat), [PIP] sau [PBP], apoi
comutaţi la dreapta.
5. Acum vă puteţi întoarce pentru a seta [PIP
/ PBP Input], [PIP Size], [PIP Position] sau
[Swap].
6. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
MultiView în meniul OSD
• PIP / PBP Mode (Mod PIP/PBP):
Există două moduri disponibile pentru
caracteristica MultiView: [PIP] şi [PBP].
[PIP]: Picture in Picture
2. Va apărea meniul de selecţie MultiView.
Comutaţi în sus sau în jos pentru a selecta.
P
Deschideţi o fereastră
secundară pentru o altă sursă
de semnal.
Multi View
PIP
PBP
B
A (main)
(principal)
Swap
Off
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
3. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
A
B
(main)
(principal)
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului OSD?
[PBP]: Picture by Picture
De asemenea, funcţia MultiView poate fi
selectată în meniul OSD.
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată, pentru o
altă sursă de semnal.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.
 


   

   

 

Când nu a fost detectată
sursa secundară:
 



9
A
(principal)
(main)
A
B
2. Configurarea monitorului
Notă
Când vă aflaţi în modul PBP, dunga neagră va fi
afişată în părţile de jos şi de sus ale ecranului
pentru a obţine un raport de aspect corect.
Dreapta sus
Dreapta jos
B
A (main)
B
A (main)
(principal)
• PIP/PBP Input (Intrare PIP/PBP): Există Trei
intrări video diferite din care puteţi alege
sursa de afişare secundară: [HDMI 1.4],
[HDMI 2.0] şi [DisplayPort].
Stânga sus
Stânga jos
A
A
B
• PIP Size (Dimensiune PIP): Când funcţia
PIP este activată, puteţi alege dintre trei
dimensiuni pentru fereastra secundară:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large]
(Mare).
(principal)
(main)
B
(principal)
B
A (main)
(principal)
(main)
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară vor fi
comutate pe afişaj.
Small
Middle
Large
(principal)
Comutarea surselor A şi B în modul [PIP]:
• PIP Position (Poziţie PIP): Când funcţia
PIP este activată, puteţi alege dintre patru
poziţii pentru fereastra secundară.
B
A (main)
↔
(principal)
B (main)
A
(principal)
Comutarea surselor A şi B în modul [PBP]:
A(principal) B
(main)
↔
B(principal) A
(main)
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
A (main)
(principal)
Notă
• Când folosiţi funcţia Comutare, sursa audio
şi cea video vor fi comutate în acelaşi
timp. (Consultaţi pagina 6 „Redare audio
independentă, indiferent de intrarea video”
pentru mai multe detalii.)
10
2. Configurarea monitorului
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Înainte de a începe dezasamblarea bazei
monitorului, urmaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea monitorului sau
vătămarea corporală.
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
Ridicaţi apoi suportul monitorului.
2. Ţinând apăsat butonul de
deblocare, înclinaţi şi glisaţi baza în
afară.
Observaţie
Acest monitor acceptă o interfaţă de montare
compatibilă VESA de 100mm x 100mm.
100mm
100mm
11
3. Optimizarea imaginilor
Jucător1, Jucător2, Mod lumină albastră
redusă şi Dezactivat.
3. Optimizarea imaginilor
3. Afişajul SmartIMage rămâne pe ecran timp
de 5 secunde sau puteţi deplasa butonul
către stânga pentru a confirma.
Se pot selecta 7 moduri: FPS, Curse, RTS,
Jucător1, Jucător2, Mod lumină albastră redusă şi
Dezactivat.
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
monitorului.
SmartImage
GAME
FPS
Racing
RTS
Gamer 1
De ce am nevoie de acesta?
Gamer 2
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage vă reglează
în mod dinamic şi în timp real luminozitatea,
contrastul, culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest monitor.
LowBlue Mode

• FPS: Pentru a juca jocuri FPS (Tir subiectiv).
Îmbunătăţeşte detaliile nivelului de negru al
temelor întunecate.
Cum funcţionează?
• Racing (Curse): Pentru a juca jocuri de
Curse. Asigură un timp de răspuns rapid şi
o saturaţie ridicată a culorilor.
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
• RTS: Pentru a juca jocuri RTS (Strategie în
timp real), se poate evidenţia o porţiune
selectată de utilizator pentru jocuri RTS
(prin SmartFrame). Calitatea imaginii poate
fi reglată pentru porţiunea evidenţiată.
• Gamer 1 (Jucător 1): Setările preferinţelor
utilizatorului salvate ca Jucător 1.
• Gamer 2 (Jucător 2): Setările preferinţelor
utilizatorului salvate ca Jucător 2.
Cum se activează SmartImage?
• LowBlue Mode (Mod lumină albastră
redusă): Mod lumină albastră redusă pentru
productivitate cu impact redus asupra
ochilor. Studiile au arătat că, la fel cum
razele ultraviolete pot cauza vătămarea
ochilor, razele de lumină albastră cu unde
scurte emise de afişajele LED pot să
cauzeze vătămarea ochilor şi să afecteze
vederea în timp. Dezvoltată pentru
sănătate, setarea Philips Mod lumină
albastră redusă utilizează o tehnologie
1. Mutaţi butonul unic către stânga pentru a
activa afişajul SmartImage.
2. Comutaţi între butoanele în sus şi în jos
pentru a selecta între FPS, Curse, RTS,
12
3. Optimizarea imaginilor
software inteligentă pentru a reduce lumina
albastră cu unde scurte dăunătoare.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImageGAME.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat raportul
de contrast al monitorului pentru claritate
vizuală maximă şi experienţă vizuală încântătoare,
crescând retroiluminarea pentru imagini mai
clare, mai contrastante şi mai luminoase sau
reducând retroiluminarea pentru afişarea clară a
imaginilor pe fundaluri întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
13
4. FreeSync
■■ Procesor 2014 A-Series Desktop şi Mobility
APU
4. FreeSync
•
•
•
•
•
Mult timp, jocurile pe calculator nu au putut
oferi satisfacţie maximă pasionaţilor, din cauză
că unităţile de procesare grafică (GPU) şi
monitoarele se actualizează cu o frecvenţă
diferită. Uneori, GPU poate reda multe
imagini noi în timpul unei singure actualizări a
monitorului, iar monitorul afişează porţiuni din
fiecare imagine ca pe o singură imagine. Acest
procedeu se numeşte „sfâşiere”. Pasionaţii de
jocuri pot repara efectul de sfâşiere cu ajutorul
unei funcţii care se numeşte „v-sync”, însă
imaginea poate deveni sacadată pentru că GPU
aşteaptă ca monitorul să genereze actualizarea
înainte de afişarea imaginilor.
Cu v-sync sunt reduse şi semnalul mouse-ului şi
numărul total de cadre pe secundă. Tehnologia
AMD FreeSync™ elimină toate aceste probleme
permiţându-i unităţii GPU să actualizeze
monitorul atunci când este disponibilă o nouă
imagine, generând jocuri incredibil de clare,
rapide şi fără efectul de sfâşiere.
Urmate de placa video cu care sunt compatibile.
■■ Sistem de operare
• Window.s 7 sau 8.x
■■ Placă video: R9 seria 290 şi R7 seria 260
•
•
•
•
•
•
AMD Radeon R9 295X2
AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
14
AMD A10-7850K
AMD A10-7800
AMD A10-7700K
AMD A8-7600
AMD A6-7400K
5. Specificaţii tehnice
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp răspuns (tipic)
Timp SmartResponse (tipic)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare (tipic)
Îmbunătăţire imagine
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Mod lumină albastră redusă
Culori monitor
Eliminare tremur
Gamă cromatică
Freesync
Conectivitate
Semnal intrare
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată (tipic)
Limbi OSD
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Ajustare pe înălţime
MVA
LED
34'' L (86,7 cm)
21:9
0,232 (H) mm x 0,232 (V) mm
50.000.000:1
16 ms(GtG)
4 ms(GtG)
HDMI 1.4 :3440x1440 @ 60Hz 2560x1080 @ 95Hz
Displayport/HDMI 2.0 :3440x1440 @ 60Hz 3440x1440 @
100Hz
178° (O)/178° (V) la C/R > 10
SmartImage
40Hz - 100Hz
58kHz - 148kHz
DA
DA
16,7 milioane
DA
sRGB 99,5%
DA
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI 1.4 x 1 (digital, HDCP)
HDMI 2.0 x 1 (digital, HDCP)
4 porturi USB 3.0 (1 cu posibilitate de încărcare rapidă BC1.2)
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti
5W x 2
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară,
Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată,
Chineză Tradiţională, Japoneză, Coreeană
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20 de grade
150mm
15
5. Specificaţii tehnice
Alimentare
Consum energie
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj(LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
69.45W (tipic)
69.55W (tipic)
674W (tipic)
<0.3W (tipic)
<0.3W (tipic)
<0.3W (tipic)
<0.3W (tipic)
<0.3W (tipic)
<0.3W (tipic)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
c.a. la 100 V c.a.,
60Hz
50Hz
50Hz
237.03 BTU/h
237.37 BTU/h
237.71 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1.02 BTU/h
<1.02 BTU/h
<1.02 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1.02 BTU/h
<1.02 BTU/h
<1.02 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Externă, 100-240 V c.a., 50-60Hz
826 x 479 x 220 mm
826 x 383 x 88 mm
946 x 576 x 388 mm
8.21 kg
6.43 kg
13.74 kg
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
de la 0°C la 40°C
Umiditate relativă (în funcţiune)
20%–80%
Presiune atmosferică
(în funcţiune)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în funcţiune)
Presiune atmosferică
(când nu este în funcţiune)
Mediu şi energie
ROHS
Ambalare
Substanţe specifice
700–1060 hPa
între -20°C la 60°C
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
DA
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
16
5. Specificaţii tehnice
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, RCM, CCC
Alb
Lucios
Notă
1. Aceste date pot fi modificate fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a descărca ultima
versiune a pliantului.
2. Timpul de răspuns rapid este valoarea optimă de la testele GtG sau GtG(BW).
17
5. Specificaţii tehnice
• Nu uitaţi că afişajul dvs. funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de 3440 x
1440 la 60Hz. Pentru imagini de calitate
optimă, respectaţi recomandarea referitoare
la rezoluţie.
5.1 Rezoluţie şi moduri presetate
Rezoluţie maximă
[email protected] (DP/HDMI 2.0)
[email protected] (HDMI 1.4)
• Cea mai mare rezoluţie compatibilă cu
ecranul cu HDMI este 3440 x 1440, însă
depinde întotdeauna de capacitatea plăcii
video şi a playerelor BluRay/video.
Rezoluţie recomandată
[email protected] (HDMI/DP)
Frecvenţă H
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă V
(Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
50.90
640 x 480
100.00
35.16
800 x 600
56.00
37.88
800 x 600
60.32
48.08
800 x 600
72.00
46.88
800 x 600
75.00
63.60
800 x 600
100.00
47.73
832x624
75.00
48.36
1024 x 768
60.00
56.48
1024 x 768
70.00
60.02
1024 x 768
75.03
81.40
1024 x 768
100.00
44.77
1280x 720
59.86
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
89.48
1720 x 1440
59.94
67.50
1920 x 1080
60.00
44.74
3440 x 1440
89.48
3440 x 1440
150.97
3440 x 1400
• În modul DisplayPort, nu se acceptă
FreeSync dacă frecvenţa V > 69 Hz
5.2 Claritate desăvârşită
Ultimul afişaj de la Philips vă oferă imagini
de o claritate desăvârşită cu rezoluţia 3440
x 1440 Pentru că foloseşte panouri de înaltă
performanţă cu o densitate mare a pixelilor,
cu unghiuri de vizualizare largi de 178/178,
prevăzute cu surse de bandă largă ca
Displayport şi HDMI, acest afişaj nou vă va face
imaginile şi grafica să pară reale. Fie că aveţi
nevoie de redare profesională cu informaţii
detaliate pentru soluţii CAD-CAM, fie că folosiţi
aplicaţii cu grafică 3D sau un program financiar
cu foi de calcul imense, acest afişaj Philips vă
oferă imagini de o claritate desăvârşită.
29.97
59.94
100.00
Observaţie
18
6. Gestionarea consumului de energie
6. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod VESA
Video
Sinc O
Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
69.55 W (tipic),
109.4 (maxim)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
0,3 W (tipic),
Alb
(clipitor)
Oprit
OPRIT
-
-
0,3 W (tipic),
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 3440 x 1440
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
19
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Diverse alte combinaţii de subpixeli aprinşi şi
stinşi sunt percepute ca pixeli singuri de diverse
culori.
7. Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor
în cadrul fiecărei categorii.
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie
să aibă defecţi mai mult de 0,0004% dintre
subpixeli. Philips fixează standarde de calitate şi
mai ridicate pentru anumite tipuri sau combinaţii
de defecte de afişare a pixelilor, care sunt mai
uşor de observat decât altele. Această politică
este valabilă în întreaga lume.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu
alte cuvinte, un punct luminos este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixel
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixel
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este compus
din trei subpixeli în culorile primare roşu, verde
şi albastru. Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea tuturor
subpixelilor dintr-un pixel, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel alb.
Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
20
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din
cauza defectelor de afişare a pixelilor în perioada
de garanţie, ecranul TFT al unui monitor plat
Philips trebuie să aibă defecte de afişare a
pixelilor sau subpixelilor care să depăşească
limitele de toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
21
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii sau contactaţi centrul Philips
de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii În afara garanţiei,
prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de 30 de zile
calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă, serviciile includ preluarea,
repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza garanţiei extinse
oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în perioada de garanţie extinsă pe care
aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi sau centrul de
contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de garanţie •
standard locală
Depinde de regiune •
•
•
Perioadă de garanţie
extinsă
+ 1 an
+ 2 ani
+ 3 ani
•
Perioadă de garanţie totală
•
•
•
Perioada de garanţie standard locală +1
Perioada de garanţie standard locală +2
Perioada de garanţie standard locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Furnizor
asistenţă
Număr asistenţă
telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+00800 4414 4670
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041 € 0.08 € 0,08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
22
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
asistenţă
telefonică
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
N/A
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
N/A
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
N/A
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
N/A
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
N/A
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
N/A
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
N/A
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan
N/A
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
N/A
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
N/A
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088(for Philips)
Macedonia
N/A
AMC
+389 2 3125097
Moldova
N/A
Comel
+37322224035
Romania
N/A
Skin
+40 21 2101969
Russia
N/A
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
N/A
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
N/A
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
N/A
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus N/A
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
N/A
Tecpro
+90 212 444 4 832
N/A
Topaz
+38044 525 64 95
N/A
Comel
+380 5627444225
Ukraine
23
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Informaţii de contact pentru China:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
China
PCCW Limited
4008 800 008
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI - e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI - e-center
(800) 479-6696
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Program de lucru
Australia
AGOS NETWORK
PTY LTD
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
Hong Kong
Macau
Hong Kong:
Company: Smart Pixels Tel: +852 2619 9639
Technology Ltd.
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA
LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC
SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086
(Customer Hotline)
+62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:0017:30
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30"
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Singapore Pte
Ltd (Philips Consumer
Care Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
24
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Thailand
Axis Computer System
(662) 934-5498
Co., Ltd.
Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
+84 8 38248007
Ho Chi Minh City
FPT Service Informatic
+84 5113.562666
Company Ltd. - Ho Chi
Danang City
Minh City Branch
+84 5113.562666
Can tho Province
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Philippines
EA Global Supply
Chain Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
Enterprise Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service
Centre
+(99312) 460733, 460957 Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター
・サポートセンター
0120-060-530
25
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
8. Depanare şi întrebări frecvente
Semne vizibile de fum sau scântei
8. Depanare şi întrebări
frecvente
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare.
8.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
Probleme cu imaginea
Imaginea vibrează pe ecran
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia OPRIT,
apoi apăsaţi-l în poziţia PORNIT.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistenţa
imaginii” sau „imaginea fantomă” va
dispărea treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Verificaţi dacă pe partea de conectare a
cablului monitorului sunt pini îndoiţi. Dacă
da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Funcţia Economisire Energie poate fi activată.
Pe ecran se afişează
Attention
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Check cable connection
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD afişează un conţinut static.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă.)
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului sunt
îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
26
8. Depanare şi întrebări frecvente
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
•
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor
şi contactaţi reprezentantul serviciului clienţi
Philips.
•
•
•
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). Sub fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” (zonă
desktop), mutaţi bara laterală la 3440 x
1440 pixeli.
Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60 Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
3440 x 1440 la 60 Hz.
Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul LCD Philips.
Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
Î2:
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul LCD?
Răsp.: R
ata de reîmprospătare recomandată
pentru monitoarele LCD este de 60 Hz.
În cazul oricărei dereglări a ecranului,
o puteţi seta la o valoare maximă de
75 Hz pentru a încerca remedierea
dereglării.
Probleme legate de audio
Fără sunet
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
audio la PC şi la monitor.
• Verificaţi dacă sonorul este dezactivat.
Apăsaţi pe „Menu” (Meniu) din OSD,
selectaţi „Audio”, apoi „Mute” (Fără sonor).
Verificaţi dacă nu cumva este setată poziţia
„Off ” (Dezactivat).
Î3:
• Apăsaţi pe „Volume” (Volum) din
comenzile principale OSD pentru a regla
volumul.
e sunt fişierele .inf şi .icm din
C
manualul de utilizare? Cum instalez
driverele (.inf şi .icm)?
Răsp.: Acestea
sunt fişierele driverului pentru
monitorul dvs. Urmaţi instrucţiunile din
manualul de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă poate
solicita drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima dată
monitorul.
8.2 Întrebări frecvente generale
Î1:
Când instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.: Rezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 3440 x 1440 la 60 Hz.
Î4:
um reglez rezoluţia?
C
Răsp.: D
riverul pentru placa video/grafică
împreună cu monitorul determină
rezoluţiile disponibile. Puteţi selecta
rezoluţia dorită din Control Panel
(Panoul de control) din Windows® cu
„Display properties” (Proprietăţi afişaj).
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
27
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î5:
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul
OSD?
Răsp.: C
omutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Î6:
Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.: În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004 K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300 K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504 K.
Î7:
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Răsp.: P
entru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Î9: ot conecta monitorul LCD la orice
P
PC, staţie de lucru sau Mac?
Răsp.: D
a. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î8: ot să schimb setarea culorii
P
monitorului meu?
Răsp.: D
a, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
Î10: onitoarele LCD Philips sunt plugM
and-play?
Răsp.: D
a, monitoarele sunt de tip plugand-play, compatibile cu Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1, Windows
10,Mac OSX.
• Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD
• Apăsaţi pe „Down Arrow” (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color”
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Cele şase setări sunt 5000 K,
6500 K, 7500 K, 8200 K, 9300 K şi
11500 K. Cu setările din intervalul
5000 K, panoul pare „cald, cu o nuanţă
de culoare roşu-alb”, în timp ce
temperatura 11500 K redă o „nuanţă
rece, albastru-alb”.
Î11: e înseamnă aderenţa imaginii, arderea
C
imaginii, remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
Răsp.: Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini arse”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor LCD. În
28
8. Depanare şi întrebări frecvente
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „persistenţa imaginii” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat după
oprirea alimentării cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul afişează un conţinut static.
să schimbaţi sursa audio (de exemplu:
să ascultaţi independent piese aflate pe
playerul MP3, indiferent de sursa video
de la care se primeşte semnal), comutaţi
la dreapta pentru a accesa ecranul
meniului OSD Selectaţi preferinţa
pentru opţiunea [Audio Source] (Sursă
audio) din meniul principal [Audio].
Reţineţi că, dacă aţi selectat opţiunea
Audio-in (Intrare audio), la următoarea
pornire a acestui monitor, sursa audio
selectată anterior va fi cea implicită. În
cazul în care doriţi schimbarea sursei
audio, va trebui să parcurgeţi din nou
paşii de selecţie pentru a seta noua sursă
audio ca implicită. Acest lucru nu va fi
valabil dacă aţi selectat opţiunea DP sau
HDMI.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
U
Î12: e ce ecranul meu nu afişează text
D
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
Răsp.: M
onitorul LCD funcţionează cel mai
bine la rezoluţia sa nativă de 3440 x
1440 la 60 Hz. Pentru cea mai bună
afişare, utilizaţi această rezoluţie.
 
 
 
 

8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Î1:
Pot mări fereastra secundară în modul
PIP?
Răsp.: Da, aveţi la dispoziţie 3 dimensiuni din
care puteţi alege: [Small] (Mică), [Middle]
(Medie), [Large] (Mare). Comutaţi
la dreapta pentru a accesa ecranul
meniului OSD. Selectaţi preferinţa
pentru opţiunea [PIP Size] (Dimensiune
PIP) din meniul principal [PIP/PBP].
Î2:
Cum se poate asculta sursa audio,
independent sau legat de sursa video?
Răsp.: În mod normal, sursa audio este legată
de sursa imaginii principale. Dacă doriţi
29
© 2016 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale
Koninklijke Philips Electronics N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M7349XF1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement