Philips BDM4037UW/01, BDM4037UW/00 User manual

Philips BDM4037UW/01, BDM4037UW/00 User manual
BDM4037U
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
24
Depanare şi întrebări frecvente29
Cuprins
1.Important �������������������������������������� 1
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere �������������������������������������� 1
1.2 Descrieri ale notaţiilor ��������������� 2
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente ����������������� 3
2. Configurarea monitorului ��������� 4
2.1Instalare ����������������������������������������� 4
2.2 Utilizarea monitorului ���������������� 6
2.3MultiView �������������������������������������10
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA ������������� 12
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link) �������������������������� 13
3. Optimizarea imaginilor ������������ 14
3.1SmartImage ���������������������������������14
3.2SmartContrast ����������������������������� 15
4. Specificaţii tehnice �������������������� 16
4.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare ��������������������������������������19
5. Gestionarea consumului de
energie ����������������������������������������20
6. Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie ����������������������� 21
6.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru
monitoarele plate ���������������������� 21
6.2 Asistenţă pentru clienţi şi
garanţie ���������������������������������������� 24
7. Depanare şi întrebări
frecvente ������������������������������������ 29
7.1Depanare ������������������������������������29
7.2 Întrebări frecvente generale ��� 31
7.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView ���������� 33
1. Important
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare, înainte
de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante
referitoare la funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat, în
conformitate cu instrucţiunile de operare
şi dacă este prezentată factura sau
chitanţa în original, care să ateste data
achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
•
În momentul poziţionării monitorului,
asiguraţi-vă că ştecherul şi priza
electrică pot fi accesate uşor.
•
În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
•
Utilizaţi doar un cablu de alimentare
aprobat, furnizat de către Philips.
Dacă lipseşte cablul de alimentare,
contactaţi centrul de service local.
(Vă rugăm să vă adresaţi Centrului de
Informaţii şi Asistenţă Clienţi)
•
Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari
sau la şocuri puternice pe parcursul
manevrării.
•
A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
Întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control,
reglaje sau proceduri decât cele
specificate în acest document poate
cauza expunerea la scurtcircuite, pericole
electrice şi/sau pericole mecanice.
•
Pentru a vă proteja monitorul de
posibile deteriorări, nu supuneţi
ecranul LCD la presiuni mari. Atunci
când deplasaţi monitorul, apucaţi-l
de ramă. Nu ridicaţi monitorul plasând
palma sau degetele pe ecranul LCD.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la
conectarea şi utilizarea monitorului pentru
computer.
•
În cazul în care monitorul nu va fi
utilizat o perioadă îndelungată, acesta
se va debranşa de la sursă.
•
Dacă este necesar, monitorul se
va curăţa cu o cârpă umedă după
debranşare. Ecranul poate fi şters
cu o cârpă uscată când nu este sub
tensiune. Totuşi, pentru curăţarea
monitorului, nu se vor folosi niciodată
solvenţi organici, precum alcool, sau
soluţii pe bază de amoniac.
Mod de operare
•
Nu expuneţi monitorul la lumină
solară directă, surse de lumină
puternică sau la acţiunea unor surse
de încălzire. Expunerea îndelungată la
acest tip de mediu poate avea drept
rezultat decolorarea şi deteriorarea
monitorului.
•
•
Este necesară îndepărtarea obiectelor
ce ar putea cădea în orificiile de
ventilaţie, precum şi a celor care pot
împiedica răcirea componentelor
electronice ale monitorului.
Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta nu
se va expune la praf, ploaie, apă sau
medii cu umezeală excesivă.
•
•
A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
•
Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe
1
1. Important
imediat sursa de alimentare şi se va
debranşa cablul de la priză. Apoi, se
va îndepărta substanţa respectivă,
urmând ca monitorul să fie trimis la
centrul de service.
•
•
Deteriorarea menţionată mai sus nu este
acoperită de garanţie.
Service
•
Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul
în locuri expuse la căldură, la lumina
directă a soarelui sau la frig excesiv.
Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
•
Pentru asigurarea funcţionării
optime permanente a monitorului
şi prelungirea duratei sale de viaţă,
acesta va fi plasat într-un spaţiu ai
cărui parametri de temperatură şi
umiditate se situează în următoarea
gamă de valori:
Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se va
contacta centrul de service local. (vezi
capitolul „Centrul de Informaţii pentru
Clienţi”)
•
Pentru informaţii referitoare
la transport, consultaţi rubrica
„Specificaţii tehnice”.
•
A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj sub acţiunea directă a
razelor solare.
• Temperatură: Între 0 şi 40 °C (între
32 şi 104 °F)
• Umiditate: 20 şi 80% UR
Observaţie
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi
după ce aţi aplicat instrucţiunile din acest
manual, consultaţi un specialist în service.
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
•
•
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci
când monitorul afişează un conţinut
static. Afişarea continuă a unor imagini
statice o perioadă îndelungată poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi
ca „imagini remanente” sau „imagini
fantomă” pe ecranul dvs.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest
ghid sunt însoţite de pictograme şi pot
apărea cu caractere aldine sau italice.
Fragmentele respective conţin observaţii,
atenţionări sau avertismente. Acestea sunt
utilizate după cum urmează:
„Imaginea arsă”, „imaginea remanentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă un
fenomen binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea cazurilor,
„imaginea arsă” sau „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
va dispărea treptat într-un interval
de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Observaţie
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a
unui economizor ecran sau a unei aplicaţii
de reîmprospătare periodică a ecranului
poate avea ca efect apariţia simptomelor
grave de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă” care
nu mai dispar şi nici nu se pot remedia.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardware-ului
şi a pierderii de date.
2
1. Important
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial
de vătămare corporală şi prezintă
modalităţi de evitare a problemelor.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old Display and packing from your sales
representative.
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (DEEE)
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
Your new Display contains materials that
can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product
to increase the amount of reusable
materials and to minimize the amount
to be disposed of.
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea
monitorului
1. A
şezaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale şi netedă, având
grijă să nu zgâriaţi sau deterioraţi
ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BDM4037
2. Ţineţi stativul cu ambele mâini
și introduceţi-l ferm în tija de
susţinere.
(1)Atașaţi cu grijă stativul de tija de
susţinere până când sistemul de
prindere prinde stativul.
Display
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
o n in
© 2 016 K
User’s Manual
Display drivers
保留备用
kl ijk
eP
hili
ps
rv
ed
.
Un
au
t
ho
riz
ed
dup
licat
ion is a
vi ol atio n of appl
icab
ws
le l a
n
rsi
o
Ch
i
n
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
r
es
e
in
s
ht
ig
a.
r
ll
Ve
.A
N.V
www.philips.com/welcome
.M
ad
ea
nd
pr
in
te
d
* CD
* Cablu audio
* Cablu DP
* VGA
(2)Strângeţi cu mâna șurubul din
partea inferioară a stativului
și fixaţi bine stativul de tija de
susţinere.
* Cablu USB
2
* HDMI
*Diferă în funcţie de regiune.
1
Avertisment
Acest produs are un design curbat. Atunci
când ataşaţi/detaşaţi baza, aşezaţi un
material de protecţie sub monitor şi
nu apăsaţi pe monitor pentru a evita
deteriorarea acestuia.
4
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
Conectarea la PC
1. C
onectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
9
2. O
priţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
10
8
1
3. C
onectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
11
MHL-HDMI
7
6
5
5
4
4. C
onectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
AUDIO
IN
D-SUB
MHL-HDMI 2.0
3
2
5. P
orniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Mufă pentru căşti
3 Intrare audio
4 Intrare VGA
5 Intrare Display port
6 Intrare MHL-HDMI 2.0
7 Intrare MHL-HDMI 1.4
8 Intrare alimentare de c.a.
9 USB ascendent
10 Încărcător rapid USB
11 USB descendent
5
2. Configurarea monitorului
2 Personalizaţi-vă propria tastă de
„User Key” (Cheie utilizator)
2.2 Utilizarea monitorului
1
Descriere butoane control
„User Key” (Cheie utilizator) vă permite
să configuraţi butoanele funcţionare
preferate.
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.

 


 




  
 
Ţineţi apăsat timp de peste
3 secunde pentru a opri
alimentarea monitorului.
Apăsaţi pentru a porni
alimentarea monitorului.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului
OSD.
2. Comutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta meniul principal [OSD
Settings] (Setări OSD), apoi comutaţi
la dreapta pentru a confirma.
Tastă personalizabilă de
utilizator. Puteţi personaliza
orice tastă alocând acesteia
funcţia OSD preferată. Tasta
respectivă va deveni „tasta
utilizatorului”.
3. Comutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta [User] (Utilizator), apoi
comutaţi la dreapta pentru a confirma.
4. Comutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta funcţia preferată: [Audio
Source] (Sursă audio), [Volume]
(Volum), [Input] (Intrare).
Reglează meniul OSD.
PIP/PBP 2Win/PBP 4Win/Swap
(Comutare)/Off (Dezactivat)
5. Comutaţi la dreapta pentru a confirma
selecţia.
Reglează meniul OSD.
Tastă de acces rapid
SmartImage. Se pot selecta 7
moduri: Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film),
Game (Jocuri), Economy
(Economic), SmartUniformity,
Off (Dezactivat).
6. A
cum puteţi comuta butonul în jos la
[User] (Utilizator) direct de pe capacul
spate. Pentru accesul rapid va apărea
numai funcţia selectată anterior de
către dumneavoastră.
Revenirea la meniul OSD
anterior.
6
2. Configurarea monitorului
De exemplu, dacă aţi selectat [Audio
Source] (Sursă audio) ca funcţie,
comutaţi în jos, meniul [Audio Source]
(Sursă audio) apare.
U
4. Comutaţi în sus şi în jos pentru a
selecta sursa audio preferată: [Audio
In] (Intrare audio), [MHL-HDMI 1.4],
[MHL-HDMI 2.0], [DisplayPort1] sau
[DisplayPort2].
 
5. Comutaţi la dreapta pentru a
confirma selecţia.
 
 
Observaţie
La următoarea pornire a acestui monitor,
sursa audio selectată va fi cea implicită.
În cazul în care doriţi schimbarea sursei
audio, va trebui să parcurgeţi din nou
paşii de selecţie pentru a seta noua
sursă audio ca implicită.
 


3
Redare audio independentă,
indiferent de intrarea video
4
Monitorul dvs. Philips poate reda sursa
audio independent în modul PIP/
PBP, indiferent de intrarea video. De
exemplu, puteţi reda semnalul audio de
la playerul MP3 conectat la portul [Audio
In] (Intrare audio) al acestui monitor,
iar în acelaşi timp puteţi viziona sursa
video conectată la portul [MHL-HDMI
1.4], [MHL-HDMI 2.0], [DisplayPort1] sau
[DisplayPort2].
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
1. Comutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.




 

 

 
 

Descrierea afişării pe ecran (OSD)








2. Comutaţi în sus şi în jos pentru a
selecta meniul principal [Audio],
apoi comutaţi la dreapta pentru a
confirma.
3. Comutaţi în sus şi în jos pentru
a selecta [Audio Source] (Sursă
audio), apoi comutaţi la dreapta
pentru a confirma.
7

 
 


2. Configurarea monitorului
Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată vederea
generală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această imagine,
în cazul în care veţi dori să navigaţi între
diferitele ajustări.
Main menu
Input
Sub menu
VGA
MHL-HDMI 1.4
MHL-HDMI 2.0
DisplayPort1
DisplayPort2
Picture
Pentru a accesa meniul OSD pe acest
monitor Philips, pur şi simplu folosiţi
butonul de comutare de pe partea din
spate a cadrului monitorului. Butonul
unic funcţionează ca un joystick. Pentru
a deplasa cursorul, comutaţi butonul în
patru direcţii. Apăsaţi butonul pentru a
selecta opţiunea dorită.
PIP/PBP
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
On, Off
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP / PBP Mode
(Off, PIP, PBP 2Win, PBP 4Win)
Sub Win1 Input
VGA, MHL-HDMI 1.4, MHL-HDMI 2.0,
DisplayPort1, DisplayPort2
VGA, MHL-HDMI 1.4, MHL-HDMI 2.0,
DisplayPort1, DisplayPort2
VGA, MHL-HDMI 1.4, MHL-HDMI 2.0,
DisplayPort1, DisplayPort2
Small, Middle, Large
Sub Win2 Input
Sub Win3 Input
PIP Size
PIP Position
Swap
Audio
Top-Right, Top-Left,
Bottom-Right, Bottom-Left
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio Source
Audio In, MHL-HDMI 1.4, MHL-HDMI 2.0,
DisplayPort1,DisplayPort2
Color Temperature
Color
Wide Screen, 4:3, 1:1
Brightness
5000K,6500K,7500K,8200K,9300K,
11500K
sRGB
Red: 0~100
User Define
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
OSD Settings
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User Key
Audio Source
Volume
Input
Auto
H.Position
Setup
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution
Notification
On, Off
USB Standby Mode
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
Information
8
0~100
V.Position
2. Configurarea monitorului
5
Notificare privind rezoluţia
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 3840 x 2160, la 60 Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la
o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Use 3840 x 2160 @ 60 Hz for
best results (Utilizaţi rezoluţia 3840 x
2160, la 60 Hz, pentru rezultate optime).
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă
poate fi dezactivată din Configurare în
meniul OSD (afişare pe ecran).
6
Funcţie fizică
Înclinare
10°
-5°
9
2. Configurarea monitorului
2.3 MultiView
2. V
a apărea meniul de selecţie
MultiView. Comutaţi în sus sau în jos
pentru a selecta.
Ce este?
Caracteristica MultiView permite
conectarea activă a mai multe
dispozitive, astfel încât dumneavoastră
să puteţi lucra simultan cu mai multe
dispozitive, precum un PC şi un
notebook. Acest lucru face ca sarcinile
complexe să poată fi realizate mult mai
uşor.
P
 

 
 


3. C
omutaţi la dreapta pentru a
confirma selecţia.
De ce am nevoie de acesta?
Datorită afişajului Philips MultiView cu
rezoluţie extrem de ridicată, vă puteţi
bucura de conectivitate deplină în cel
mai confortabil mod posibil, fie că vă
aflaţi la birou sau acasă. Cu acest afişaj,
puteţi să vă delectaţi cu mai multe surse
de conţinut, care vor fi afişate pe un
singur ecran. De exemplu: Poate doriţi
să aruncaţi o privire asupra fluxului
audio-video cu ştiri în direct în fereastra
mică, iar în acelaşi timp să lucraţi la cel
mai recent blog al dumneavoastră. Sau
poate doriţi să editaţi un fişier Excel
aflat pe dispozitivul dumneavoastră
ultrabook în timp ce sunteţi conectat la
reţeaua securizată intranet a companiei,
pentru a accesa fişiere cu ajutorul unui
desktop.
Cum se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului
OSD?
De asemenea, funcţia MultiView poate fi
selectată în meniul OSD.
1. C
omutaţi la dreapta pentru a accesa
ecranul meniului OSD.




   

  

  
 
  
 
 
 


Cum se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste
rapide?
2. C
omutaţi în sus sau în jos pentru a
selecta meniul principal [PIP / PBP],
apoi comutaţi la dreapta pentru a
1. C
omutaţi butonul în sus de pe
capacul spate.
10
2. Configurarea monitorului
confirma.
3. C
omutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta [PIP / PBP Mode] (Mod
PIP/PBP), apoi comutaţi la dreapta
pentru a confirma.
4. C
omutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta [Off] (Dezactivat), [PIP],
[PBP 2Win], sau [PBP 4Win], apoi
comutaţi la dreapta.
5. A
cum vă puteţi întoarce pentru a
seta [Off] (Dezactivat), [PIP], [PBP
2Win], sau [PBP 4Win].
Deschideţi până la trei
ferestre secundare
pentru alte surse de
semnal.
A
Când nu au fost
detectate sursele
secundare.
A
(principal)
B
C
D
(principal)
Observaţie
Când vă aflaţi în modul PBP, dunga
neagră va fi afişată în părţile de jos şi
de sus ale ecranului pentru a obţine un
raport de aspect corect.
6. C
omutaţi la dreapta pentru a
confirma selecţia.
MultiView în meniul OSD
• PIP / PBP Mode (Modul PIP/PBP):
Există cinci moduri disponibile
pentru caracteristica MultiView: [Off]
(Dezactivat), [PIP], [PBP 2Win], şi
[PBP 4Win].
[PIP]: Picture in Picture
• P
IP Size (Dimensiune PIP): Când
funcţia PIP este activată, puteţi
alege dintre trei dimensiuni pentru
fereastra secundară: [Small] (Mică),
[Middle] (Medie), [Large] (Mare).
B
Mică
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată,
pentru o altă sursă de
semnal.
Medie
A (principal)
B
Mare
A (principal)
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
A
• P
IP Position (Poziţie PIP): Când
funcţia PIP este activată, puteţi alege
dintre patru poziţii pentru fereastra
secundară.
B
(principal)
Dreapta sus
B
[PBP 2Win]: Picture by Picture
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată,
pentru alte surse de
semnal.
Când nu a fost detectată
sursa secundară.
A
(principal)
A (principal)
B
Stânga sus
A
Dreapta jos
A (principal)
B
Stânga jos
B
A
(principal)
[PBP 4Win]: Picture by Picture
11
(principal)
A
B
(principal)
2. Configurarea monitorului
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară vor fi comutate pe
afişaj.
Comutarea surselor A şi B în modul [PIP]:
B
A (principal)
1
2
A
B
(principal)
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
3
Observaţie
Când folosiţi funcţia Comutare, sursa
audio şi cea video vor fi comutate în
acelaşi timp. (Consultaţi pagina <7>
„Redare audio independentă, indiferent
de intrarea video” pentru mai multe
detalii.)
4
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Înainte de a începe dezasamblarea
stativului monitorului, urmaţi
instrucţiunile de mai jos pentru a evita
deteriorarea monitorului sau vătămarea
corporală.
5
Observaţie
Acest monitor acceptă o interfaţă
de montare compatibilă VESA de
100mm x 100mm.
1. Plasaţi
monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
100mm
100mm
2. S
lăbiţi şuruburile de montare, apoi
detaşaţi tija de la monitor.
12
2. Configurarea monitorului
2.5 Introducere MHL (Mobile
High-Definition Link)
Ce este?
Mobile High Definition Link (MHL) este o
interfaţă audio/video pentru dispozitivele
mobile, cu rolul de conectare directă a
telefoanelor mobile şi altor dispozitive
portabile la afişare de înaltă definiţie.
MHL-HDMI
Un cablu MHL opţional vă permite să
conectaţi în mod simplu un dispozitiv
mobil compatibil MHL la acest afişaj
Philips de mari dimensiuni şi să vizionaţi
clipurile video în format HD şi cu sunet
digital. Nu doar că vă veţi putea bucura de
jocurile, fotografiile, filmele şi aplicaţiile
de pe mobil pe un ecran mare, dar veţi
putea încărca dispozitivul în acelaşi timp,
astfel încât să nu rămâneţi fără baterie în
mijlocul distracţiei.
MHL
Observaţie
Cum pot utiliza funcţia MHL?
Pentru a utiliza funcţia MHL, aveţi nevoie
de un dispozitiv mobil certificat MHL.
Pentru a găsi o listă cu toate dispozitivele
certificate MHL, vizitaţi site-ul oficial MHL
(http://www.mhlconsortium.org)
Aveţi nevoie şi de un cablu special
certificat MHL pentru a putea utiliza
această funcţie.
•
ortul marcat [MHL-HDMI] este
P
singurul port al monitorului care
acceptă funcţia MHL atunci când se
utilizează cablul MHL. Reţineţi că un
cablu certificat MHL este diferit decât
un cablu standard HDMI.
•
n dispozitiv mobil certificat MHL
U
trebuie achiziţionat separat.
•
ste posibil să fie necesară
E
comutarea monitorului la modul
MHL-HDMI pentru a putea activa
monitorul, dacă există alte dispozitive
care funcţionează şi care sunt
conectate la intrările disponibile.
•
unerea în standby a funcţiei
P
de economisire a energiei sau
dezactivarea acesteia pentru acest
produs cu impact energetic nu
este disponibilă pentru funcţia de
încărcare MHL.
•
cest monitor Philips este certificat
A
MHL. Cu toate acestea, în cazul în
care dispozitivul dvs. MHL nu se
poate conecta sau funcţionează
incorect, consultaţi secţiunea de
întrebări frecvente a dispozitivului
MHL sau contactaţi direct
distribuitorul pentru a obţine indicaţii.
Politica producătorului dispozitivului
dvs. poate impune să cumpăraţi un
cablu MHL sau un adaptor aparţinând
mărcii acestuia pentru a beneficia
de compatibilitate cu dispozitive
MHL aparţinând altor mărci. Reţineţi
că acesta nu este un defect al
monitorului Philips.
Cum funcţionează? (cum realizez
conectarea?)
Conectaţi cablul MHL opţional la
portul mini USB de pe partea laterală
a dispozitivului mobil şi portul marcat
[MHL-HDMI] la monitor. Acum sunteţi
pregătit să vizualizaţi imaginile pe un
afişaj cu ecran mare şi să utilizaţi toate
funcţiile de pe dispozitivul mobil, cum
ar fi navigarea pe internet, încercarea
jocurilor într-o experienţă nouă,
parcurgerea fotografiilor şi multe altele.
Dacă monitorul dvs. are funcţie difuzor,
veţi putea auzi şi muzica ce acompaniază
conţinuturile dvs. Când cablul MHL este
deconectat sau dispozitivul mobil este
oprit, funcţia MHL va fi dezactivată în
mod automat.
13
3. Optimizarea imaginilor
Cum se activează SmartImage?
3. Optimizarea
imaginilor
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare de
imagini sau urmăriţi un videoclip, Philips
SmartImage vă asigură o performanţă
excelentă şi optimizată a monitorului.
1. C
omutaţi la stânga pentru a lansa
afişarea pe ecran a SmartImage.
2. C
omutaţi în sus sau în jos pentru
a selecta dintre Office (Birou),
photo (Fotografie), Movie (Film),
Game (Joc), Economy (Economic),
SmartUniformity şi Off (Dezactivat).
3. A
fişarea pe ecran a software-ului
SmartImage va rămâne pe ecran timp
de 5 secunde sau puteţi comuta la
strânga pentru a confirma.
Se pot selecta şapte moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie), Movie (Film),
Game (Jocuri), Economy (Economic),
SmartUniformity şi Off (Dezactivat).
De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor
de conţinut, software-ul SmartImage
vă reglează în mod dinamic şi în timp
real luminozitatea, contrastul, culorile
şi claritatea pentru a vă îmbunătăţi
experienţa vizuală cu acest monitor.
SmartImage
Cum funcţionează?
SmartImage este o tehnologie exclusivă,
de ultimă generaţie, de la Philips
care analizează conţinutul afişat pe
ecranul dvs. Bazat pe un scenariu pe
care îl selectaţi chiar dvs., SmartImage
îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi
claritatea imaginilor, astfel încât
calitatea conţinutului afişat să fie
îmbunătăţită – toate acestea în timp
real şi prin apăsarea unui singur buton.
Office
Photo
Movie
Game
Economy
SmartUniformity
ff
• O
ffice (Birou): Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea
pentru a creşte lizibilitatea şi a reduce
stresul asupra ochilor. Acest mod
îmbunătăţeşte semnificativ lizibilitatea
şi productivitatea atunci când lucraţi
cu foi de calcul, fişiere PDF, articole
scanate sau alte aplicaţii generale de
birou.
14
3. Optimizarea imaginilor
• Photo (Fotografie): Acest profil
combină saturaţia de culoare,
contrastul dinamic şi îmbunătăţirea
clarităţii pentru a afişa fotografii
şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate
fără artefacte şi culori şterse.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
pentru claritate vizuală maximă şi
experienţă vizuală încântătoare, crescând
retroiluminarea pentru imagini mai clare,
mai contrastante şi mai luminoase sau
reducând retroiluminarea pentru afişarea
clară a imaginilor pe fundaluri întunecate.
• Movie (Film): Luminozitatea
crescută, saturaţia de culoare mai
mare, contrastul dinamic şi claritatea
accentuată afişează toate detaliile
din zonele întunecate ale secvenţelor
video fără culori şterse în zonele mai
luminoase, menţinând valori naturale
dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi
confort de vizualizare pentru fiecare tip
de conţinut. SmartContrast controlează
dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
text clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
• Game (Jocuri): Activând circuitul
overdrive pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag
pentru obiectele cu mişcare rapidă
pe ecran, îmbunătăţind raportul de
contrast pentru scenele luminoase şi
întunecoase, acest profil asigură cea
mai bună experienţă de joc pentru
împătimiţii de jocuri.
• Economy (Economic): În acest
profil, luminozitatea şi contrastul
sunt reglate, iar retroiluminarea este
reglată fin pentru afişarea corectă
a aplicaţiilor de birou de zi cu zi şi
reducerea consumului electric.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru a
controla intensitatea iluminării de fundal.
Această funcţie va îmbunătăţi în mod
dinamic contrastul pentru o experienţă
de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
• SmartUniformity: Fluctuaţiile
de luminozitate în diferite
zone ale ecranului reprezintă
un comportament obişnuit al
monitoarelor LCD. Uniformitatea
tipică se situează în jurul valorii
de 75-80%. Prin activarea
caracteristicii Philips SmartUniformity,
uniformitatea ecranului poate ajunge
peste 95%. Acest lucru determină
afişarea unor imagini mai apropiate
de realitate.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
15
4. Specificaţii tehnice
4.
Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
SmartContrast (tipic)
SmartResponse (tipic)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
MHL
sRGB
Conectivitate
Semnal intrare
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
MultiView
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
VA LCD
Sistem W-LED
40" ( 101,6 cm)
16:9
20.000.000:1
4 ms(GtG)
VGA: 1920 x 1080 la 60 Hz
HDMI 1,4: 3840 x 2160 la 30Hz
HDMI 2.0: 3840 x 2160 la 60 Hz
DisplayPort 1.1: 3840 x 2160 la 30Hz
DisplayPort 1,2: 3840 x 2160 la 60 Hz
178° (H) / 178° (V) la C/R > 10
SmartImage
1,07B
56-80 Hz (VGA)
23-80 Hz (HDMI/DisplayPort)
30-99 KHz (VGA)
30-160 KHz (HDMI/DisplayPort)
1080P la 60 Hz
DA
VGA(Analogic), DisplayPort x2, MHL-HDMI 1.4, MHLHDMI 2.0
USB 3.0×4 inclusiv 1 cu încărcare rapidă
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
5Wx2
PIP (2 dispozitive), PBP (4 dispozitive)
Engleză, germană, spaniolă, greacă, franceză,
italiană, maghiară, olandeză, portugheză, portugheză
(Brazilia), poloneză, rusă, suedeză, finlandeză, turcă,
cehă, ucraineană, chineză simplificată, chineză
tradiţională, japoneză, coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100 × 100 mm),
încuietoare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Tensiune de
intrare c.a. la
100 V c.a., 50
Hz
61,57 W (tipic)
16
Tensiune de
intrare c.a. la 115
V c.a., 60 Hz
61,67 W (tipic)
Tensiune de
intrare c.a. la
230 V c.a., 50
Hz
61,77 W (tipic)
4. Specificaţii tehnice
Repaus (Mod de veghe)
Off (Oprit)
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Off (Oprit)
Mod pornit (Mod ecologic)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Umiditate relativă (în stare
de funcţionare)
Presiune atmosferică (în
stare de funcţionare)
Interval temperatură
(Nefuncţionare)
Umiditate relativă
(Nefuncţionare)
Presiune atmosferică
(Nefuncţionare)
Protecţia mediului
ROHS
Ambalare
Substanţe specifice
Conformitate şi standarde
0,5 W (tipic)
0,5 W (tipic)
0,5 W (tipic)
0,3 W (tipic)
0,3 W (tipic)
0,3 W (tipic)
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la 115
100 V c.a., 50
230 V c.a., 50
V c.a., 60 Hz
Hz
Hz
210,14 BTU/h
210,48 BTU/h
210,82 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
1,71 BTU/h (tipic) 1,71 BTU/h (tipic) 1,71 BTU/h (tipic)
1,02 BTU/h
1,02 BTU/h
1,02 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
32,61 W (tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
909 x 643 x 247 mm
909 x 532 x 72 mm
1043 x 731 x 304 mm
11,6 kg
11,3 kg
16,42 kg
de la 0°C la 40°C
de la 20% la 80%
între 700 şi 1060 hPa
de la -20°C la 60°C
de la 10% la 90%
între 500 şi 1060 hPa
DA
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
17
4. Specificaţii tehnice
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
CE Mark, FCC Class B,CCC, CECP, PSE, MEPS, EPA
Alb
Lucios
Observaţie
1.Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support
pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
2.Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi
GtG (alb-negru).
18
4. Specificaţii tehnice
Observaţie
1. Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează
cel mai bine la o rezoluţie nativă de
3840 X 2160 la 60 Hz. Pentru calitate
optimă a afişajului, respectaţi rezoluţia
recomandată.
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare
analogică)
3840 x 2160 la 60 Hz (intrare
digitală)
Rezoluţie recomandată
VGA: 1920 x 1080 la 60 Hz
Rezoluţie recomandată
3840 x 2160 la 60 Hz (intrare
digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
133,29
1920 x 2160
PBP mode
59,99
88,79
2560 x 1440
59,95
67,50
3840 x 2160
30,00
135,00
3840 x 2160
60,00
MHL-HDMI 1.4: 3840 x 2160 la 30Hz
MHL-HDMI 2.0: 3840 x 2160 la 60
Hz
DP v1.1: 3840 x 2160 la 30Hz
DP v1.2: 3840 x 2160 la 60 Hz
2. Setarea implicită din fabrică acceptă
DisplayPort v1.1 până la rezoluţia de
3840 x 2160 la 30 Hz.
Pentru rezoluţie optimă de 3840 x
2160 la 60 Hz, accesaţi meniul OSD şi
modificaţi setarea la DisplayPort v1.2. De
asemenea, verificaţi dacă DisplayPort
v1.2 este acceptat de placa video.
Cale de setare: [OSD] / [Setup]
(Configurare) / [DisplayPort] / [1.1, 1.2].

 








 
  



19
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea
consumului de
energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Activ
PORNIT
Repaus
(Mod de OPRIT
veghe)
Oprit
OPRIT
Sinc O Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Da
Da
61,67 W
(tipic)
120,51 W
(max.)
Alb
Nu
Nu
0,5 W
(tipic)
Alb
(clipitor)
-
-
0,3 W
(tipic)
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie al
acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 3840 x 2160
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• T
emperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
Observaţie
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
20
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
subpixeli
pixeli
6.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru
monitoarele plate
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în
culorile primare roşu, verde şi albastru.
Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei
trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca
un singur pixel alb. Când toţi subpixelii
sunt stinşi, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
Philips depune eforturi deosebite
pentru a livra produse de cea mai bună
calitate. Utilizăm unele dintre cele
mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm
un control al calităţii foarte strict. Cu
toate acestea, defectele de afişare a
pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt
uneori inevitabile. Niciun producător
nu poate garanta că toate ecranele
vor funcţiona fără defecte de afişare a
pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte
inacceptabil vor fi reparate sau înlocuite
conform condiţiilor de garanţie. Această
notificare explică diferitele tipuri de
defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip
de defect. Pentru a intra sub incidenţa
condiţiilor prevăzute de garanţie pentru
reparare sau înlocuire, numărul de
defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran LCD TFT trebuie să depăşească
aceste niveluri acceptabile. De exemplu,
un monitor nu trebuie să aibă defecţi
mai mult de 0,0004% dintre subpixeli.
Philips fixează standarde de calitate
şi mai ridicate pentru anumite tipuri
sau combinaţii de defecte de afişare a
pixelilor, care sunt mai uşor de observat
decât altele. Această politică este
valabilă în întreaga lume.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de defecte
de afişare a pixelilor şi mai multe tipuri
de defecte de afişare a subpixelilor în
cadrul fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi
sau „în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un
punct luminos este un subpixel ce iese
în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă.
Defectele de tip punct luminos sunt de
următoarele tipuri.
21
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă.
Defectele de tip punct negru sunt de
următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie,
verde sau albastră.
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
Pentru ca produsul să intre sub
incidenţa condiţiilor pentru reparare sau
înlocuire din cauza defectelor de afişare
a pixelilor în perioada de garanţie,
ecranul LCD TFT al unui monitor plat
Philips trebuie să aibă defecte de
afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă
listate în următoarele tabele.
Observaţie
Punctele luminoase roşii sau albastre
sunt cu peste 50% mai strălucitoare
decât cele învecinate, în timp ce
punctele verzi sunt cu 30% mai
strălucitoare.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent întunecaţi
sau „stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct
întunecat este un subpixel ce iese în
22
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
NIVEL ACCEPTABIL
1 subpixel aprins
3
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
1
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
0
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
>15 mm
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
3
NIVEL ACCEPTABIL
1 subpixel stins
5 sau mai puţini
2 subpixeli adiacenţi stinşi
2 sau mai puţini
3 subpixeli adiacenţi stinşi
0
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
>15 mm
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
NIVEL ACCEPTABIL
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
5 sau mai puţini
Observaţie
1.1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2.Acest monitor este conform ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomie, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3.ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior
sub denumirea de ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
23
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6.2Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de
servicii În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru
clienţi.
Perioadă de garanţie
standard locală
Perioadă de garanţie
extinsă
Perioadă de garanţie totală
Depinde de regiune
+ 1 an
Perioada de garanţie standard
locală +1
+ 2 ani
Perioada de garanţie standard
locală +2
+ 3 ani
Perioada de garanţie standard
locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Furnizor
asistenţă
Număr asistenţă
telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am 6pm
Cyprus
Alman
800 92 256
Free of
charge
Mon to Fri : 9am 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290
1908
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
24
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853 € 0,09
Mon to Fri : 9am 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122
1223
Free of
charge
Mon to Fri : 9am 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call
tariff
Mon to Fri : 8am 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0,08
Mon to Fri : 9am 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400
063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Portugal
Mainteq
800 780 902
Free of
charge
Mon to Fri : 8am 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call
tariff
Mon to Fri : 9am 6pm
United
Kingdom
Celestica
Local call
tariff
Mon to Fri : 8am 5pm
+44 0207 949
0069
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Informaţii de contact pentru China:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
China
PCCW Limited
4008 800 008
25
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
a s i s t e n ţ ă Furnizor
telefonică asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
N/A
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
N/A
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
N/A
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
N/A
Asupport
420 272 188 300
Estonia
N/A
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
N/A
Esabi
+995 322 91 34 71
N/A
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips
only)
N/A
Classic Service
I.I.c.
Latvia
N/A
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
N/A
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088(for Philips)
Macedonia
N/A
AMC
+389 2 3125097
Moldova
N/A
Comel
+37322224035
Romania
N/A
Skin
+40 21 2101969
Russia
N/A
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia &
Montenegro
N/A
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
N/A
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
N/A
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of
Belarus
N/A
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
N/A
Tecpro
+90 212 444 4 832
Ukraine
N/A
Topaz
+38044 525 64 95
Ukraine
N/A
Comel
+380 5627444225
Hungary
Kazakhstan
26
+7 727 3097515
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI-e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI-e-center
(800) 479-6696
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă
clienţi
Program de lucru
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service
centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Australia
AGOS NETWORK
PTY LTD
1300 360 386
Mon.~Fri.
9:00am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart
Pixels Technology
Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri.
9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA
LTD
Tel: 1 800 425 6396
Mon.~Fri.
SMS: PHILIPS to 56677 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC
SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086
(Customer Hotline)
+62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu.
08:30-12:00; 13:00-17:30
Fri.
08:30-11:30; 13:00-17:30
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Korea
Alphascan Displays,
1661-5003
Inc
Mon.~Fri.
9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri.
8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri.
8:30am-5:30pm
Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu.
10:00am-6:00pm
TVONICS Pakistan
27
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Philippines
EA Global Supply
Chain Solutions
,Inc.
(02) 655-7777;
6359456
Mon.~Fri.
8:30am-5:30pm
Singapore
Philips Singapore
Pte Ltd (Philips
Consumer Care
Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri.
9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~ Fri.
08:00am-05:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer
System Co., Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri.
08:30am-05:30pm
Turkmenistan
Technostar Service
Centre
+(99312) 460733,
460957
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
+99871 2784650
Enterprise Ltd
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Vietnam
FPT Service
Informatic
Company Ltd. Ho Chi Minh City
Branch
Japan
フィリップスモニター
0120-060-530
・サポートセンター
+84 8 38248007 Ho
Chi Minh City
+84 5113.562666
Danang City
+84 5113.562666 Can
tho Province
28
Mon.~Fri. 8:00-12:00,
13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
7. Depanare şi întrebări frecvente
• V
erificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
7. Depanare şi întrebări
frecvente
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Butonul Automat nu funcţionează
• F
uncţia Auto este aplicabilă doar
în modul VGA-Analogic. În cazul
în care nu sunteţi mulţumit de
rezultate, puteţi face ajustările
manual din meniul OSD.
7.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
Observaţie
Funcţia Automat nu se aplică în modul
DVI-digital deoarece nu este necesară.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare
este stins)
Semne vizibile de fum sau scântei
• N
u executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
• V
erificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
• D
econectaţi imediat, pentru
siguranţă, monitorul de la sursa
principală de alimentare
• M
ai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este în
poziţia oprit (OFF), apoi apăsaţi-l în
poziţia pornit (ON).
• C
ontactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
Probleme cu imaginea
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Imaginea nu este centrată
• V
erificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
• A
justaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” din comenzile
principale OSD.
• V
erificaţi dacă pe partea de
conectare a cablului monitorului
sunt pini îndoiţi. Dacă da, reparaţi
sau înlocuiţi cablul.
• R
eglaţi poziţia imaginii folosind
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
• F
uncţia Economisire Energie poate
fi activată
Imaginea vibrează pe ecran
Pe ecran se afişează
• V
erificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Attention
Apare o pâlpâire pe verticală
Check cable connection
• V
erificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul
dvs. (Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
• A
justaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile
principale OSD.
29
7. Depanare şi întrebări frecvente
• E
liminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
• A
ctivaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul LCD
afişează un conţinut static.
• N
erespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a
unei aplicaţii de reîmprospătare
periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă”
care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• A
justaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile
principale OSD.
• E
liminaţi barele verticale utilizând
Fază/Ceas din Configurare în
comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul
VGA.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
• S
etaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
• R
eglaţi contrastul şi luminozitatea
din afişajul de pe ecran.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii,
albastre, întunecate şi albe
O „imagine persistentă”, o „imagine
arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne
după oprirea alimentării.
• P
unctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia
actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la
pixeli.
• A
fişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini
fantomă”, pe ecranul dvs. „Imaginea
arsă”, „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă
un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după
ce alimentarea este oprită.
* Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
• P
uteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul Configurare
aferent LED-ului de alimentare în
Comenzi principale OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
* Funcţionalitatea diferă în funcţie de
afişaj.
• A
ctivaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
30
7. Depanare şi întrebări frecvente
Q3: Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum
instalez driverele (.inf şi .icm)?
7.2 Întrebări frecvente generale
Q1: Când instalez monitorul, ce
trebuie să fac dacă se afişează
ecranul „Cannot display this
video mode” (Acest mod video
nu poate fi afişat)?
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitorul dvs. Urmaţi
instrucţiunile din manualul
de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă
poate solicita drivere pentru
monitor (fişierele .inf şi .icm)
sau un disc cu drivere atunci
când instalaţi pentru prima dată
monitorul.
Răsp.:Rezoluţie recomandată pentru
acest monitor: 3840 x 2160 la
60 Hz.
• D
econectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul
pe care l-aţi utilizat anterior.
Q4: Cum reglez rezoluţia?
• În meniul Start al Windows,
selectaţi Setări/Panou de control.
În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Afişare. În
Panou de control Afişaj, selectaţi
fila „Setări”. Sub fila de setări, în
caseta cu eticheta „zonă desktop”,
mutaţi bara laterală la 3840 x 2160
pixeli.
Răsp.:Driverul pentru placa video/
grafică împreună cu monitorul
determină rezoluţiile disponibile.
Puteţi selecta rezoluţia dorită din
Panoul de control din Windows®
cu „Proprietăţi afişaj”.
Q5:Ce se întâmplă dacă mă încurc
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
• D
eschideţi „Proprietăţi complexe”
şi setaţi Rată de împrospătare la 60
Hz, apoi faceţi clic pe OK.
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi
selectaţi „Reset” (Resetare)
pentru a reveni la setările
originale din fabrică.
• R
eporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la 3840 x 2160 la
60 Hz.
Q6:Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
• O
priţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
Răsp.:În general se recomandă ca
suprafaţa panoului să nu fie
supusă la şocuri extreme şi să fie
protejată de obiecte ascuţite sau
tăioase. Atunci când manipulaţi
monitorul, asiguraţi-vă că nu
este aplicată forţă sau presiune
pe suprafaţa panoului. Acest
lucru poate afecta condiţiile de
garanţie.
• P
orniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Q2: Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare
recomandată pentru monitoare
LCD este de 60 Hz. În caz de
perturbări pe ecran, o puteţi
seta până la 75 Hz pentru
a vedea dacă perturbarea
dispare.
Q7:Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Răsp.:Pentru o curăţare normală
folosiţi o cârpă curată şi moale.
31
7. Depanare şi întrebări frecvente
Q9: Pot conecta monitorul LCD la
orice PC, staţie de lucru sau
Mac?
Pentru curăţare extensivă,
folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul
etilic, etanolul, acetona, hexanul
etc.
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD
Philips sunt complet compatibile
cu PC-urile, Mac-urile şi staţiile
de lucru standard. S-ar putea să
aveţi nevoie de un adaptor de
cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
Q8: Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:Da, puteţi modifica setările de
culoare din comenzile OSD
conform procedurilor următoare,
• A
păsaţi pe „OK” pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran)
• A
păsaţi pe „Săgeată în jos” pentru
a selecta opţiunea „Culoare”, apoi
apăsaţi pe „OK” pentru a introduce
cele trei setări de culoare prezentate
în continuare.
1.Color Temperature (Temperatură
de culoare): Cele şase setări sunt
5000K, 6500K, 7500K, 8200K,
9300K şi 11500K. Cu setările din
intervalul 5.000 K, panoul pare
„cald, cu o nuanţă de culoare
roşu-alb”, în timp ce temperatura
11500K redă o „nuanţă rece,
albastru-alb”.
Q10: Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Răsp.:Da, monitoarele sunt monitoare
plug-and-play, compatibile cu
Windows 10/8.1/8/7.
Q11: Ce înseamnă aderenţa imaginii,
arderea imaginii, remanenţa
imaginii sau imaginea fantomă la
ecranele LCD?
Răsp.:Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei
„imagini fantomă”, pe ecranul
dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă”
sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru
ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
LCD afişează un conţinut static.
2.sRGB: Aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori între
diferite dispozitive (de ex. camere
digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
3.User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferată prin reglarea
culorilor roşu, verde şi albastru.
Observaţie
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004K reprezintă roşul; temperaturi mai
mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
32
7. Depanare şi întrebări frecvente
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
7.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Q1:Pot mări fereastra secundară în
modul PIP?
Răsp.: Da, aveţi la dispoziţie 3
dimensiuni din care puteţi alege: [Small]
(Mică), [Middle] (Medie), [Large] (Mare).
Puteţi apăsa pe
pentru a accesa
meniul OSD. Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [PIP Size] (Dimensiune PIP)
din meniul principal [PIP / PBP].
Q12: De ce ecranul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
Q2: Cum se poate asculta sursa audio,
independent sau legat de sursa video?
Răsp.:Monitorul LCD funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de
3840 x 2160 la 60 Hz. Pentru cea
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
Răsp.: În mod normal sursa audio este
legată de sursa imaginii principale.
Dacă doriţi să schimbaţi sursa audio
(de exemplu:să ascultaţi independent
piese aflate pe playerul MP3, indiferent
de sursa video de la care se primeşte
semnal), puteţi apăsa pe
pentru a
accesa meniul OSD Selectaţi preferinţa
pentru opţiunea [Audio Source] (Sursă
audio) din meniul principal [Audio].
Q13: Cum să deblochez/blochez tasta
rapidă?
Răsp.:Apăsaţi pe
timp de 10
secunde pentru a debloca/bloca
tasta rapidă. În urma acestei
acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Atenţie” pentru a indica
dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor
de mai jos.
Reţineţi că la următoarea pornire a
monitorului, acesta va selecta în mod
implicit sursa audio pe care aţi ales-o
data trecută. În cazul în care doriţi să
schimbaţi din nou sursa audio, va trebui
să parcurgeţi din nou paşii de selecţie
pentru a seta noua sursă audio ca
implicită.
Attention
Display control unlocked
U
 
 
Attention
 
 
Display control locked


33
© 2016 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips și Emblema scut Philips sunt mărci înregistrate
aleKoninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licenţă de la
Koninklijke Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: BDM4037UE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement