Philips 288P6LJEB/00, 288P6LJEB/01 User manual

Philips 288P6LJEB/00, 288P6LJEB/01 User manual
288P6
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
entre de asistenţă pentru
C
clienţi şi garanţie
27
Depanare şi întrebări frecvente
33
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������3
2. Configurarea monitorului ������������������4
2.1Instalare ��������������������������������������������������������������4
2.2 Operarea monitorului �������������������������������6
2.3MultiView ����������������������������������������������������������9
2.4 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA �������������������������������������������12
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link) ������������������������������������������13
3. Optimizarea imaginilor ���������������������14
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������14
3.2SmartContrast ���������������������������������������������15
4. Specificaţii tehnice �����������������������������16
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����19
5. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������20
6. Informaţii despre reglementări �������21
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie �������������������������������������������������27
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate �������������������������������������������������������������������27
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie ���29
8. Depanare şi întrebări frecvente ������33
8.1Depanare ��������������������������������������������������������33
8.2 Întrebări frecvente generale ����������������34
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView �������������������������37
1. Important
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă Clienţi)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau
la şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul LCD
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare.
Ecranul poate fi şters cu o cârpă uscată
când nu este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor folosi
niciodată solvenţi organici, precum alcool,
sau soluţii pe bază de amoniac.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va îndepărta substanţa
respectivă, urmând ca monitorul să fie
trimis la centrul de service.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în
acest document poate cauza expunerea la
scurtcircuite, pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la conectarea
şi utilizarea monitorului pentru computer.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau la
acţiunea unor surse de încălzire. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor electronice ale
monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• În momentul poziţionării monitorului,
asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică
pot fi accesate uşor.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
1
1. Important
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelungirea
duratei sale de viaţă, acesta va fi plasat întrun spaţiu ai cărui parametri de temperatură
şi umiditate se situează în următoarea gamă
de valori:
• Temperatură: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
Notă
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul va afişa
un conţinut static. Afişarea continuă a unor
imagini statice o perioadă îndelungată poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
• „Imaginea arsă”, „imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj
sub acţiunea directă a razelor solare.
2
1. Important
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit http://www.philips.com/about/
sustainability/ourenvironmentalapproach/
productrecyclingservices/index.page
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea monitorului
1. P
lasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
288P6LJ
使用
2. Rotiţi gâtul cu 90 de grade în sens opus
acelor de ceasornic.
前请阅读使用说明
in k l
© 20 14 Kon
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
ijke
P h il
ip s
ll r
.A
N .V
ig h
se
na
er
s
re
io
n
ts
rv
ed
.U
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
ut
ho
riz
ed
d up
li c a t
io n i s
e
Ma d
a vio lation of ap plicable laws .
and
n
pri
ted
in
ina
Ch
.V
Audio
*USB
Power
*HDMI
*MHL
*DP
*VGA
Alimentare
*Dual-link DVI
0
90
3. Folosiţi şurubul de asamblare pentru a fixa
ferm baza la monitor.
(1) Fixaţi cu grijă baza pe suport.
*Cablu DVI cu legătură
dublă
* Depinde de ţara în care vă aflaţi.
(2) Cu ajutorul degetelor, strângeţi şurubul
localizat în partea inferioară a bazei şi
fixaţi ferm baza pe suport.
2
1
4
2. Configurarea monitorului
Conectarea la PC
Conectarea la computer
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare în
spatele monitorului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
12
11
10
1
9
3. Conectaţi cablul de semnal al monitorului
la conectorul video din partea posterioară
a computerului.
8
7
6
5
4
3
4. Conectaţi cablurile de alimentare ale
computerului şi monitorului la o priză din
apropiere.
2
5. Porniţi computerul şi monitorul. Dacă este
afişată o imagine pe monitor, instalarea este
finalizată.
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Mufă pentru căşti
3 Intrare audio
4 Intrare VGA
5 Intrare Display port
6 Intrare MHL-HDMI
7 Intrare DVI
8 Intrare alimentare AC
9 Comutator de alimentare
10 USB ascendent
11 Port USB
12 Încărcător rapid USB
5
2. Configurarea monitorului
Personalizaţi-vă propria tastă de „USER”
(UTILIZATOR)
Această tastă rapidă vă permite să configuraţi
funcţia preferată.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
2.2 Operarea monitorului
Descriere butoane control
Color
Language
OSD Settings
Horizontal
Audio Source
Vertical
Volume
Transparency
Input
OSD Time out
User
Setup
3
7
6
5
4
2
2. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [OSD Settings]
(Setări OSD), după care apăsaţi pe butonul
.
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [User] (Utilizator), după care
apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta funcţia preferată: [AudioSource]
(Sursă audio), [Volume] (Volum) sau
[Input] (Intrare).
5. Apăsaţi pe butonul
pentru a confirma
alegerea.
Acum puteţi apăsa tasta rapidă direct de pe
cadrul frontal. Pentru accesul rapid va apărea
numai funcţia selectată anterior de către
dumneavoastră.
1
Porneşte şi opreşte alimentarea
monitorului.
Accesaţi meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului OSD.
Reglează meniul OSD.
Tastă personalizabilă de utilizator.
Puteţi personaliza orice tastă
alocând acesteia funcţia OSD
preferată. Tasta respectivă va
deveni „tasta utilizatorului”.
PIP/PBP/Dezactivat/Comutare
Reveniţi la nivelul OSD anterior.
Tastă de acces rapid
SmartImage. Se pot selecta 7
moduri: Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film),
Game (Jocuri), Economy
(Economic), SmartUniformity,
Off (Dezactivat).
6
2. Configurarea monitorului
6. De exemplu, dacă aţi selectat [Audio
Source] (Sursă audio) ca tastă rapidă,
apăsaţi pe butonul
de pe cadrul
frontal, după care va apărea meniul [Audio
Source] (Sursă audio).
6. Apăsaţi pe butonul
alegerea.
Notă
• La următoarea pornire a acestui monitor,
sursa audio selectată va fi cea implicită.
Audio Source
• În cazul în care doriţi schimbarea sursei
audio, va trebui să parcurgeţi din nou paşii
de selecţie pentru a seta noua sursă audio
ca implicită.
Audio In
MHL-HDMI
DisplayPort
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
R
edare audio independentă, indiferent de
intrarea video
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Monitorul dumneavoastră Philips poate reda
sursa audio independent, indiferent de intrarea
video.
Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile monitorului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
1. De exemplu, puteţi să redaţi semnalul
audio de la playerul MP3 conectat la
portul [Audio In] (Intrare audio) al acestui
monitor şi să vizionaţi, în acelaşi timp, sursa
video conectată la portul [MHL-HDMI] sau
[DisplayPort].
Input
Picture
2. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
Input
Picture
pentru a confirma
Volume
Audio In
Stand-Alone
MHL-HDMI
Mute
DisplayPort
VGA
DVI
MHL-HDMI
DisplayPort
PIP/PBP
Audio
Color
Audio Source
PIP/PBP
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
Audio
Color
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală a
monitorului pentru a mişca cursorul şi puteţi
apăsa pe butonul OK pentru a confirma selecţia
sau modificarea.
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [Audio], după care
apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [Audio Source] (Sursă audio), după
care apăsaţi pe butonul
.
5. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta sursa audio preferată: [DisplayPort],
[MHL-HDMI] sau [Audio In] (Intrare
audio).
7
2. Configurarea monitorului
Notificare privind rezoluţia
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată vederea generală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa nativă, 3840
x 2160 la 60Hz. Dacă monitorul este pornit şi
este setat la o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Use 3840 × 2160 @ 60Hz for best
results (Utilizaţi rezoluţia 3840 x 2160 la 60Hz
pentru rezultate optime).
288P6LJ
Main menu
Input
Sub menu
VGA
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă poate
fi dezactivată din Configurare în meniul OSD
(afişare pe ecran).
DVI
MHL-HDMI
DisplayPort
Picture
PIP/PBP
Picture Format
0~100
Contrast
0~100
Black Level
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Over Scan
Off, On
PIP/PBP Mode
Off, PIP, PBP
PIP/PBP Input
VGA,DVI, MHL-HDMI, DisplayPort
PIP Size
Small, Middle, Large
PIP Position
Top-Right, Top-Left,
Bottom-Right, Bottom-Left
Swap
Audio
Volume
0~100
Stand-Alone
On, Off
Mute
On, Off
Audio In , MHL-HDMI, DisplayPort
Audio Source
Color
Wide Screen, 4:3,1:1
Brightness
Color Temperature
sRGB
User Define
Funcţie fizică
Înclinare
20
-5
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User
Audio Source, Volume, Input
Setup
Pivotare
Auto
H.Position
0~100
V.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
HDMI
1.4, 2.0
Reset
Yes, No
-65
Information
8
+65
2. Configurarea monitorului
Reglare pe înălţime
2.3 MultiView
150mm
Ce este?
Caracteristica MultiView permite conectarea
activă a două dispozitive, astfel încât
dumneavoastră să puteţi lucra simultan cu mai
multe dispozitive, precum un PC şi un notebook.
Acest lucru face ca sarcinile complexe să poată
fi realizate mult mai uşor.
Pivot
De ce am nevoie de acesta?
Datorită afişajului Philips MultiView cu rezoluţie
extrem de ridicată, vă puteţi bucura de
conectivitate deplină în cel mai confortabil mod
posibil, fie că vă aflaţi la birou sau acasă. Cu
acest afişaj, puteţi să vă delectaţi cu mai multe
surse de conţinut, care vor fi afişate pe un singur
ecran. De exemplu: Poate doriţi să aruncaţi o
privire asupra fluxului audio-video cu ştiri în
direct în fereastra mică, iar în acelaşi timp să
lucraţi la cel mai recent blog al dumneavoastră.
Sau poate doriţi să editaţi un fişier Excel aflat pe
dispozitivul dumneavoastră ultrabook în timp ce
sunteţi conectat la reţeaua securizată intranet
a companiei, pentru a accesa fişiere cu ajutorul
unui desktop.
0
90
9
2. Configurarea monitorului
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste rapide?
1. Apăsaţi tasta rapidă
cadrul frontal.
Input
direct de pe
Picture
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
PIP/PBP Input
PIP
PIP Size
PBP
PIP Position
Swap
Audio
Color
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [PIP/PBP], după
care apăsaţi pe butonul
.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [PIP/PBP Mode] (Mod PIP/PBP),
după care apăsaţi pe butonul
.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [PIP] sau [PBP].
2. Va apărea meniul de selecţie MultiView.
Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
efectua selecţia dorită.
P
• Acum puteţi să mergeţi înapoi pentru a
seta parametrii [PIP/PBP Input] (Intrare
PIP/PBP), [PIP Size] (Dimensiune PIP),
[PIP Position] (Poziţie PIP) sau [Swap]
(Comutare).
Multi View
PIP
2. Apăsaţi pe butonul
alegerea.
PBP
Swap
pentru a confirma
MultiView în meniul OSD
Off
• PIP / PBP Mode (Mod PIP/PBP):
Există două moduri disponibile pentru
caracteristica MultiView: [PIP] şi [PBP].
[PIP]: Picture in Picture
3. Apăsaţi pe butonul
pentru a confirma
selecţia şi ieşi automat din meniul de
selecţie.
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului OSD?
Deschideţi o fereastră
secundară pentru o altă sursă
de semnal.
În plus faţă de apăsarea tastei
direct de
pe cadrul frontal, funcţia MultiView mai poate fi
selectată şi din meniul OSD.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
B
A (principal)
(main)
B
A (principal)
(main)
10
2. Configurarea monitorului
[PBP]: Picture by Picture
Dreapta sus
Dreapta jos
B
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată, pentru o
altă sursă de semnal.
A(principal)
(main)
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
A (main)
B
A (main)
B
(principal)
(principal)
Stânga sus
Stânga jos
A
A
B
A(principal)
(main)
Notă
Când vă aflaţi în modul PBP, dunga neagră va fi
afişată în părţile de jos şi de sus ale ecranului
pentru a obţine un raport de aspect corect.
(main)
B
(main)
(principal)
(principal)
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară vor fi
comutate pe afişaj.
• PIP/PBP Input (Intrare PIP/PBP): Există
patru intrări video diferite din care puteţi
alege sursa de afişare secundară: [DVI],
[MHL-HDMI] şi [DisplayPort].
Comutarea surselor A şi B în modul [PIP]:
B
A (main)
• PIP Size (Dimensiune PIP): Când funcţia
PIP este activată, puteţi alege dintre trei
dimensiuni pentru fereastra secundară:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large]
(Mare).
(principal)
↔
A
B
(principal)
Comutarea surselor A şi B în modul [PBP]:
B
A (main)
A(main)
Small
Middle
Large
B
↔ (principal)B(main)
A
(principal)
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
• PIP Position (Poziţie PIP): Când funcţia
PIP este activată, puteţi alege dintre patru
poziţii pentru fereastra secundară.
A (main)
Notă
Când folosiţi funcţia Comutare, sursa audio
şi cea video vor fi comutate în acelaşi timp.
(Consultaţi pagina 7 „Redare audio
independentă, indiferent de intrarea video”
pentru mai multe detalii.)
11
2. Configurarea monitorului
Notă
Acest monitor acceptă o interfaţă de montare
compatibilă VESA de 100mm x 100mm.
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Înainte de a începe dezasamblarea bazei
monitorului, urmaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea monitorului sau
vătămarea corporală.
100mm
1. P
lasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
100mm
2. Slăbiţi şuruburile de asamblare, apoi
detaşaţi gâtul de la monitor.
12
2. Configurarea monitorului
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link)
Ce este?
Mobile High Definition Link (MHL) este o
interfaţă audio/video pentru dispozitivele mobile,
cu rolul de conectare directă a telefoanelor
mobile şi altor dispozitive portabile la afişare de
înaltă definiţie.
MHL-HDMI
MHL
Un cablu MHL opţional vă permite să conectaţi
în mod simplu un dispozitiv mobil compatibil
MHL la acest afişaj Philips de mari dimensiuni
şi să vizionaţi clipurile video în format HD şi cu
sunet digital. Nu doar că vă veţi putea bucura
de jocurile, fotografiile, filmele şi aplicaţiile de pe
mobil pe un ecran mare, dar veţi putea încărca
dispozitivul în acelaşi timp, astfel încât să nu
rămâneţi fără baterie în mijlocul distracţiei.
Notă
• Portul marcat [MHL-HDMI] este singurul
port al monitorului care acceptă funcţia
MHL atunci când se utilizează cablul MHL.
Reţineţi că un cablu certificat MHL este
diferit decât un cablu standard MHL-HDMI.
• Un dispozitiv mobil certificat MHL trebuie
achiziţionat separat.
Cum pot utiliza funcţia MHL?
Pentru a utiliza funcţia MHL, aveţi nevoie de
un dispozitiv mobil certificat MHL. Pentru a
găsi o listă cu toate dispozitivele certificate
MHL, vizitaţi site-ul oficial MHL (http://www.
mhlconsortium.org)
• Este posibil să fie necesar comutarea
monitorului la modul MHL-HDMI pentru
a putea activa monitorul, dacă există alte
dispozitive care funcţionează şi care sunt
conectate la intrările disponibile.
Aveţi nevoie şi de un cablu special certificat
MHL pentru a putea utiliza această funcţie.
• Punerea în standby a funcţiei de
economisire a energiei sau dezactivarea
acesteia pentru acest produs cu impact
energetic nu este disponibilă pentru funcţia
de încărcare MHL.
C
um funcţionează? (cum realizez
conectarea?)
• Acest monitor Philips este certificat
MHL. Cu toate acestea, în cazul în care
dispozitivul dvs. MHL nu se poate conecta
sau funcţionează incorect, consultaţi
secţiunea de întrebări frecvente a
dispozitivului MHL sau contactaţi direct
distribuitorul pentru a obţine indicaţii.
Politica producătorului dispozitivului dvs.
poate impune să cumpăraţi un cablu MHL
sau un adaptor aparţinând mărcii acestuia
pentru a beneficia de compatibilitate cu
dispozitive MHL aparţinând altor mărci.
Reţineţi că acesta nu este un defect al
monitorului Philips.
Conectaţi cablul MHL opţional la portul mini
USB de pe partea laterală a dispozitivului mobil
şi portul marcat [MHL-HDMI] la monitor.
Acum sunteţi pregătit să vizualizaţi imaginile
pe un afişaj cu ecran mare şi să utilizaţi toate
funcţiile de pe dispozitivul mobil, cum ar fi
navigarea pe internet, încercarea jocurilor într-o
experienţă nouă, parcurgerea fotografiilor şi
multe altele. Dacă monitorul dvs. are funcţie
difuzor, veţi putea auzi şi muzica ce acompaniază
conţinuturile dvs. Când cablul MHL este
deconectat sau dispozitivul mobil este oprit,
funcţia MHL va fi dezactivată în mod automat.
13
3. Optimizarea imaginilor
3. Optimizarea imaginilor
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa afişarea pe
ecran a software-ului SmartImage.
2. Apăsaţi în continuare pe
pentru
a comuta între Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), SmartUniformity şi
Off (Dezactivat).
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
monitorului.
3. Afişarea pe ecran a SmartImage va fi activă
timp de 5 secunde sau puteţi apăsa pe
„OK” pentru a confirma.
Se pot selecta şapte moduri: Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
De ce am nevoie de acesta?
SmartImage
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage vă reglează
în mod dinamic şi în timp real luminozitatea,
contrastul, culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest monitor.
Office
Photo
Movie
Game
Cum funcţionează?
Economy
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
SmartUniformity
ff
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea pentru
a creşte lizibilitatea şi a reduce oboseala
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi productivitatea
atunci când lucraţi cu foi de calcul, fişiere
PDF, articole scanate sau alte aplicaţii
generale de birou.
Cum se activează SmartImage?
• Photo (Fotografie): Acest profil combină
saturaţia de culoare, contrastul dinamic
şi îmbunătăţirea clarităţii pentru a afişa
fotografii şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate fără
artefacte şi culori şterse.
• Movie (Film): Luminozitatea crescută,
saturaţia de culoare mai mare, contrastul
dinamic şi claritatea accentuată afişează
toate detaliile din zonele întunecate ale
14
3. Optimizarea imaginilor
înregistrărilor video fără culori şterse în
zonele mai luminoase, menţinând valori
naturale dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
• Game (Jocuri): Activând circuitul de
supraîncărcare pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag pentru
obiectele cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi cele întunecate, acest
profil asigură cea mai bună experienţă de
joc pentru împătimiţii de jocuri.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
• Economy (Economic): În acest profil,
luminozitatea şi contrastul sunt reglate,
iar retroiluminarea este reglată fin pentru
afişarea corectă a aplicaţiilor de birou de zi
cu zi şi reducerea consumului de energie.
• SmartUniformity: Fluctuaţiile de
luminozitate şi culoare în diferite zone ale
ecranului reprezintă un comportament
obişnuit al monitoarelor LCD. Uniformitatea
tipică se situează în jurul valorii de
75-80%. Prin activarea caracteristicii
Philips SmartUniformity, uniformitatea
ecranului poate ajunge peste 95%. Acest
lucru determină afişarea unor imagini mai
apropiate de realitate.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului pentru
claritate vizuală maximă şi experienţă vizuală
încântătoare, crescând retroiluminarea pentru
imagini mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe fundaluri
întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
15
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp de răspuns
SmartResponse
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Luminozitatea/Uniformitatea culorii
Delta E
Conectivitate
Semnal intrare
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
Multi View
Comoditate pentru utilizator
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Pivotare
Reglare pe înălţime
Pivot
Alimentare
Mod pornit
TFT-LCD
W-LED system
28'' L (71,1cm)
16:9
0,16 (H) mm x 0,16 (V) mm
50.000.000:1
5ms
1ms (GtG)
3840 x 2160 la 60 Hz
170° (O) / 160° (V) la C/R > 10
SmartImage
1,07G
56 - 80 Hz (D-SUB)
23 - 80 Hz (DVI, MHL-HDMI, DisplayPort)
30 - 99 kHz (D-SUB, DVI, MHL-HDMI)
30 - 160 kHz (DisplayPort)
DA
93% - 105%
<3
DVI (Digital), VGA (Analogic), DisplayPort , HDMI(MHL)
USB 2.0×2 / USB 3.0×2 / încărcător rapid USB
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
3W x 2
PIP / PBP Mode (Mod PIP/PBP), 2xdispozitive
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară,
Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată,
Chineză Tradiţională, Japoneză, Coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm), încuietoare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 7, Windows 8,Mac OSX
-5 / +20 de grade
-65 / +65 de grade
150mm
90 de grade
50 W (tipic), 90 W (max.)
16
4. Specificaţii tehnice
Repaus (Mod de veghe)
<0,5 W (tipic)
Oprit
<0,5 W (tipic)
Oprit (comutator c.a.)
0W
Mod pornit (Mod ecologic)
30 W (tipic)
Alimentare (Metodă de testare EnergyStar)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
Consum energie
c.a. la 100 V c.a.,
50 Hz
60 Hz
50 Hz
Funcţionare normală
48,97 W (tipic)
48,65 W (tipic)
49,1 W (tipic)
<0,5 W (tipic)
<0,5 W (tipic)
<0,5 W (tipic)
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
<0,4 W (tipic)
<0,4 W (tipic)
<0,4 W (tipic)
Oprit (comutator c.a.)
0W
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
Disipare căldură*
c.a. la 100 V c.a.,
60 Hz
50 Hz
50 Hz
167,1 BTU/h (tipic) 166 BTU/h (tipic)
167,6 BTU/h (tipic)
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
<1,7 BTU/h (tipic)
<1,7 BTU/h (tipic)
<1,7 BTU/h (tipic)
<1,36 BTU/h
<1,36 BTU/h
<1,36 BTU/h
Oprit
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Oprit (comutator c.a.)
0 BTU/h
Indicator LED alimentare
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Alimentare
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
Mediu şi energie
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
659 x 573 x 273 mm
659 x 395 x 49 mm
8,05 kg
5,25 kg
11,95 kg
de la 0°C la 40°C
între -20°C la 60°C
între 20% şi 80%
DA
Gold (www.epeat.net)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
17
4. Specificaţii tehnice
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
Marca EC, FCC Clasa B, SEMKO, cETLus, BSMI, CU-EAC,
certificat TCO Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, PSB, WEEE,
RCM, UKRAINIAN, CCC, CECP, VCCI, KCC, PSE, KC,
ICES-003, E-standby, J-MOSS
Negru
Textură
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (alb-negru).
18
4. Specificaţii tehnice
VGA/DVI-D: [email protected]
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
DVI-D dual-link: 3840x2160 @ 30Hz
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60Hz (intrare analogică)
3840 x 2160 la 60Hz (intrare digitală)
DisplayPort: 3840x2160 @ 60Hz
MHL:[email protected]
HDMI 2.0: [email protected]
2.Setarea implicită din fabrică a DisplayPort v1.1
acceptă rezoluţii de până la 3840x2160 la 30
Hz.
Rezoluţie recomandată
3840 x 2160 la 60Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
74,56
1920 x 1200
59,89
66,64
2560 x 1080
59,98
88,79
2560 x 1440
59,95
67,50
3840 x 2160
30,00
133,32
3840 x 2160
60,00
Pentru rezoluţia optimizată de 3840x2160 la 60
Hz, intraţi în meniul OSD şi schimbaţi setarea la
DisplayPort v1.2. De asemenea asiguraţi-vă că
placa video acceptă DisplayPort v1.2.
Cale setare: [OSD] (Afişare pe ecran) / [Setup]
(Configurare) / [DisplayPort]/[1.1, 1.2]
Language
OSD Settings
Setup
Auto
1.1
H. Position
1.2
V. Position
Phase
Clock
Resolution Notification
DisplayPort
HDMI
Reset
Information
3. Setare HDMI 1.4/2.0:
Setarea implicită din fabrică este la HDMI 1.4,
care acceptă majoritatea playerelor Blu-Ray/
DVD de pe piaţă. Puteţi schimba setarea la
HDMI 2.0, dacă playerul dvs. Blu-Ray/DVD
acceptă acest lucru.
Language
OSD Settings
Setup
Auto
1.4
H. Position
2.0
V. Position
Phase
Clock
Resolution Notification
DisplayPort
HDMI
Notă
1.Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează optim la o
rezoluţie nativă de 3840 x 2160 la 60Hz. Pentru
calitate optimă a afişajului, respectaţi rezoluţia
recomandată.
Reset
Information
Rezoluţie recomandată
19
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Energie
consumată
Culoare
LED
Da
50W (tipic)
90W (maxim)
Alb
Nu
Nu
0,5W (tipic)
Alb
(clipitor)
-
-
0W (tipic)
OPRIT
Mod VESA
Video
Sinc O Sinc V
Activ
PORNIT
Da
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Oprire
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 3840 x 2160
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
20
6. Informaţii despre reglementări
and luminance uniformity, color rendition
and image stability
6. Informaţii despre
reglementări
• Product have been tested according to
rigorous safety standards at an impartial
laboratory
Lead-free Product
Lead free display promotes
environmentally sound recovery
and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated
and compliance with European community’s
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.
• Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background levels
• Low acoustic noise emissions
Some of the Environmental features of the
TCO Certified for displays:
• The brand owner demonstrates corporate
social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS
or ISO 14001)
• Very low energy consumption both in
onand standby mode minimize climate
impact
TCO Certified Edge
Congratulations,
Your display is designed for both
you and the planet!
• Restrictions on chlorinated and brominated
flame retardants, plasticizers, plastics and
heavy metals such as cadmium, mercury
and lead (RoHS compliance)
The display you have just purchased carries the
TCO Certified Edge label. This ensures that
your display is designed, manufactured and
tested according to some of the strictest quality
and environmental requirements in the world.
This makes for a high performance product,
designed with the user in focus that also
minimizes the impact on the climate and our
natural environment.
• Both product and product packaging is
prepared for recycling
• The brand owner offers take-back options
The requirements can be downloaded from our
web site. The requirements included in this label
have been developed by TCO Development in
co-operation with scientists, experts, users as
well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved
in influencing the development of IT equipment
in a more user-friendly direction. Our labeling
system started with displays in 1992 and is now
requested by users and ITmanufacturers all over
the world. About 50% of all displays worldwide
are TCO certified.
This display is awarded the TCO Certified
cutting edge mark to signify it incorporates
a new cutting edge innovation that delivers
distinct benefits for the user and reduced impact
on the environment. TCO Certified is a third
party verified program, where every product
model is tested by an accredited impartial test
laboratory. TCO Certified represents one of the
toughest certifications for displays worldwide.
For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com
Some of the Usability features of the TCO
Certified for displays:
• Good visual ergonomics and image quality
is tested to ensure top performance and
reduce sight and strain problems. Important
parameters are luminance, contrast,
resolution, black level, gamma curve, color
21
6. Informaţii despre reglementări
EPEAT
• EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.
(www.epeat.net)
The EPEAT (Electronic
Product Environmental
Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.
• EN50581:2012 (Technical documentation
for the assessment of electrical and
electronic of hazardous substances)
• 2006/95/EC (Low Voltage Directive).
• 2004/108/EC (EMC Directive).
• 2009/125/EC (ErP, Energy-related Product
Directive, EC No. 1275/2008 and 642/2009
Implementing)
EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.
• 2011/65/EU (RoHS Directive)
And is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
The product also comply with the following
standards
• ISO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).
• GS EK1-2000:2013 (GS mark requirement).
Benefits of EPEAT
• prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).
Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
• MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR’s energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.
• TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.
User mode is used for TCO Certified
compliance.
CE Declaration of Conformity
This product is in conformity with the following
standards
• EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A
12:2011+A2:2013 (Safety requirement of
Information Technology Equipment).
• EN55022:2010 (Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).
• EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).
• EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).
22
6. Informaţii despre reglementări
Energy Star Declaration
Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.
(www.energystar.gov)
As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product
meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.
Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.
Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.
Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.
FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,
United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:
Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces
limites sont conçues de façon à fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the
equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
23
6. Informaţii despre reglementări
nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour
la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être décelé en
fermant l'équipement, puis en le remettant
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.
The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).
To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.
• Réorienter ou déplacer l’antenne de
réception.
A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.
• Augmenter la distance entre l’équipement
et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur.
• Demander l’aide du marchand ou d’un
technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu
l'approbation des services compétents
en matière de conformité est susceptible
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
N'utiliser que des câbles RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.
North Europe (Nordic Countries) Information
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Polish Center for Testing and Certification
Notice
The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
24
6. Informaţii despre reglementări
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERÄTES DARAUF
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
Information for U.K. only
BSMI Notice (Taiwan Only)
Important:
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
1. Remove fuse cover and fuse.
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
3. Retit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
3-pin plug fitted in its place.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage
III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daß
NOTE: The severed plug must be destroyed
to avoid a possible shock hazard
should it be inserted into a 13A socket
elsewhere.
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
(B)
3. b
ei Ersatz der Bildröhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.
(A)
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.
25
6. Informaţii despre reglementări
How to connect a plug
有害物质
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
部件名称
铅
汞
镉
六价铬 多溴联苯 多溴二苯
(Pb)(Hg)(Cd)(Cr(VI))(PBB) 醚(PBDE)
BLUE -“NEUTRAL”(“N”)
外壳
○
○
○
○
○
○
BROWN -“LIVE”(“L”)
液晶显示屏
×
○
○
○
○
○
电路板组件
*
×
○
○
○
○
○
电源适配器
×
○
○
○
○
○
电源线 / 连
接线
×
○
○
○
○
○
遥控器
×
○
○
○
○
○
GREEN&YELLOW -“EARTH”(“E”)
1. The GREEN&YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter "E" or by
the Earth symbol or coloured GREEN or
GREEN&YELLOW.
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
* :电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、
电容、集成电路、连接器等。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T
26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超
出 GB/T 26572 规定的限量要求。
上表中打“×”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出 GB/T
26572 规定的限量要求,但符合欧盟 RoHS 法规要求(属于豁免部分)。
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter
"N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected
to the terminal which is marked with the
letter "L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
环保使用期限
此标识指期限(十年),电子信息产品中含有
的有毒有害物质或元素在正常使用的条件
下不会发生外泄或突变,电子信息产品用户
使用该电子信息产品不会对环境造成严重
污染或对其人身、财产造成严重损害的期
限。
-
China RoHS
The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》
提示性说明
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再
需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国
家废弃电器电子产品回收处理相关法律法
规,将其交给当地具有国家认可的回收处
理资质的厂商进行回收处理。
根据中国大陆《电子电气产品有害物质
限制使用标识要求》(也称为中国大陆
RoHS),以下部分列出了本产品中可能包
含的有害物质的名称和含量。
26
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi garanţie
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli aprinşi şi
stinşi sunt percepute ca pixeli singuri de diverse
culori.
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor în
cadrul fiecărei categorii.
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie
să aibă defecţi mai mult de 0,0004% dintre
subpixeli. Philips fixează standarde de calitate şi
mai ridicate pentru anumite tipuri sau combinaţii
de defecte de afişare a pixelilor, care sunt mai
uşor de observat decât altele. Această politică
este valabilă în întreaga lume.
Defectele de tip punct luminos
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu alte
cuvinte, un punct luminos este un subpixel ce
iese în evidenţă pe ecran, atunci când este afişată
o imagine de culoare închisă. Defectele de tip
punct luminos sunt de următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixeli
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este compus
din trei subpixeli în culorile primare roşu, verde
şi albastru. Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea tuturor
subpixelilor dintr-un pixel, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel alb.
Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
27
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt cu
peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Defectele de tip punct negru
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din cauza
defectelor de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui monitor plat Philips
trebuie să aibă defecte de afişare a pixelilor
sau subpixelilor care să depăşească limitele de
toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT LUMINOS
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip punct luminos*
NIVEL ACCEPTABIL
≤2
≤1
≥15mm
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT ÎNTUNECAT
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip punct întunecat*
NIVEL ACCEPTABIL
≤5
≤2
≥15mm
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
≤15
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO9241-307. (ISO9241-307: Cerinţe ergonomice, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru afişaje vizuale electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior sub denumirea de
ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
4. Consultaţi pagina 40 pentru politica la nivel european privind defectele de afişare a pixelilor.
28
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs., vizitaţi site-ul Web la adresa www.philips.com/support pentru detalii. De asemenea, puteţi
contacta Centrul local Philips pentru asistenţă clienţi la numerele de mai jos.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Furnizor
asistenţă
Număr asistenţă
telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0,07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0,06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
+800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0,09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0,08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
+800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0,10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
asistenţă
telefonică
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
N/A
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
N/A
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
N/A
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
N/A
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
N/A
FUJITSU
+372 6519900(General)
+372 6519972(workshop)
Georgia
N/A
Esabi
+995 322 91 34 71
29
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Hungary
N/A
Profi Service
+36 1 814 8080(General)
+36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan
N/A
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
N/A
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
N/A
UAB Servicenet
+370 37 400160(general)
+370 7400088(for Philips)
Macedonia
N/A
AMC
+389 2 3125097
Moldova
N/A
Comel
+37322224035
Romania
N/A
Skin
+40 21 2101969
Russia
N/A
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
N/A
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
Slovakia
N/A
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
N/A
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus N/A
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
N/A
Tecpro
+90 212 444 4 832
N/A
Topaz
+38044 525 64 95
N/A
Comel
+380 5627444225
Ukraine
Limitele de toleranţă privind defectele de afişare a pixelilor la nivel european.
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din cauza defectelor
de afişare a pixelilor în perioada de garanţie, ecranul TFT al unui monitor plat Philips trebuie să
aibă defecte de afişare a pixelilor sau subpixelilor care să depăşească limitele de toleranţă listate în
următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT LUMINOS
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT ÎNTUNECAT
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip punct întunecat*
Numărul total de defecte de afişare de tip punct întunecat
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
30
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO9241-307. (ISO9241-307: Cerinţe ergonomice, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru afişaje vizuale electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior sub denumirea de
ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Informaţii de contact pentru China:
China
Telefon asistenţă clienţi: 4008 800 008
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI - e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI - e-center
(800) 479-6696
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Program de lucru
Australia
AGOS NETWORK
PTY LTD
1300 360 386
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
Hong Kong
Macau
Hong Kong:
Company: Smart Pixels Tel: +852 2619 9639
Technology Ltd.
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA
LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
PT. CORMIC
SERVISINDO
PERKASA
+62-21-4080-9086
(Customer Hotline)
+62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:0017:30
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Korea
Alphascan Displays, Inc
1661-5003
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
31
7. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Singapore
Philips Singapore Pte
Ltd (Philips Consumer
Care Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System
(662) 934-5498
Co., Ltd.
Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
+84 8 38248007
Ho Chi Minh City
FPT Service Informatic
+84 5113.562666
Company Ltd. - Ho Chi
Danang City
Minh City Branch
+84 5113.562666
Can tho Province
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Philippines
EA Global Supply
Chain Solutions ,Inc.
(02) 655-7777; 6359456
Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
Enterprise Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service
Centre
+(99312) 460733, 460957 Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニタ
ー・サポートセンタ
ー
0120-060-530
32
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
8. Depanare şi întrebări frecvente
care nu sunteţi mulţumit de rezultate, puteţi
face ajustările manual din meniul OSD.
8. Depanare şi întrebări
frecvente
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în modul
DVI-Digital (DVI-digital) deoarece nu este
necesară.
8.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
Probleme cu imaginea
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia OPRIT,
apoi apăsaţi-l în poziţia PORNIT.
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile principale
OSD.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Reglaţi poziţia imaginii folosind Phase/Clock
(Fază/Ceas) din Setup (Configurare) în
comenzile principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
Imaginea vibrează pe ecran
• Funcţia Economisire Energie poate fi activată.
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Pe ecran se afişează
Apare o pâlpâire pe verticală
Attention
Check cable connection
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
monitorului la computer. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă).
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului sunt
îndoiţi.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Butonul AUTO (AUTOMAT) nu funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în modul
VGA-Analog (VGA-Analogic). În cazul în
33
8. Depanare şi întrebări frecvente
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în Comenzi principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor şi
contactaţi reprezentantul serviciului clienţi Philips.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistenţa
imaginii” sau „imaginea fantomă” va
dispărea treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
8.2 Întrebări frecvente generale
Î1:
Când instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.: R
ezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 1920 x 1080 la 60Hz.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). Sub fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” (zonă
desktop), mutaţi bara laterală la 1920 x
1080 pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
1920 x 1080 la 60Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul LCD Philips.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD va afişa un conţinut static.
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
34
8. Depanare şi întrebări frecvente
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
Î2:
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul LCD?
Răsp.: Rata de împrospătare recomandată
pentru monitoare este de 60Hz. În
caz de perturbări pe ecran, o puteţi
seta până la 75Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
Î3:
Î7:
Răsp.: P
entru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Ce sunt fişierele .inf şi .icm de pe CDROM? Cum instalez driverele (.inf şi
.icm)?
Î8: Răsp.: A
cestea sunt fişierele driverului pentru
monitor. Urmaţi instrucţiunile din
manualul de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă poate
solicita drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima dată
monitorul. Urmaţi instrucţiunile pentru a
introduce CD-ROM-ul însoţitor inclus în
acest pachet. Driverele pentru monitor
(fişierele .inf şi .icm) vor fi instalate
automat.
Î4:
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea meniului
OSD (Afişare pe ecran).
• Apăsaţi pe „Down Arrow" (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color"
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Cele şase setări sunt 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K şi 11500K.
Cu setările din intervalul 5000K, panoul
pare „cald, cu o nuanţă de culoare roşualb”, în timp ce temperatura 11500K
redă o „nuanţă rece, albastru-alb”.
Cum reglez rezoluţia?
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul
OSD?
Răsp.: A
păsaţi pe butonul OK, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
Î6:
ot să schimb setarea culorii
P
monitorului meu?
Răsp.: D
a, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
Răsp.: P
laca video/driverul grafic şi monitorul
determină împreună rezoluţiile
disponibile. Puteţi selecta rezoluţia
dorită din Control Panel (Panoul de
control) din Windows® cu „Display
properties” (Proprietăţi afişaj).
Î5:
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.: În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
35
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î9: ot conecta monitorul LCD la orice
P
PC, staţie de lucru sau Mac?
este acoperită de garanţie.
Î12: Răsp.: D
a. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î10: Răsp.: M
onitorul LCD funcţionează cel mai
bine la rezoluţia sa nativă de 1920 x
1080 la 60Hz. Pentru cea mai bună
afişare, utilizaţi această rezoluţie.
Î13: onitoarele LCD Philips sunt plugM
and-play?
e înseamnă aderenţa imaginii, arderea
C
imaginii, remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
Attention
Răsp.: A
fişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini statice”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor de monitor. În
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea persistentă” sau „imaginea
fantomă” vor dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de
la alimentarea cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran atunci când nu
utilizaţi monitorul.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie de
reîmprospătare periodică a ecranului,
dacă monitorul LCD afişează o imagine
statică.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
Cum să deblochez/blochez tasta rapidă?
Răsp.: A
păsaţi pe
timp de 10 secunde
pentru a debloca/bloca tasta rapidă. În
urma acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Attention” (Atenţie) pentru a
indica dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor de mai
jos.
Răsp.: D
a, monitoarele sunt monitoare plug
and play, compatibile cu Windows 7/
Windows 8/Mac OSX Î11: e ce ecranul meu nu afişează text
D
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
Monitor control unlocked
Attention
Monitor control locked
36
8. Depanare şi întrebări frecvente
8.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Î1:
Pot mări fereastra secundară în modul
PIP?
Răsp.: Da, aveţi la dispoziţie 3 dimensiuni din
care puteţi alege: [Small] (Mică), [Middle]
(Medie), [Large] (Mare). Puteţi apăsa
pe
pentru a accesa meniul OSD.
Selectaţi preferinţa pentru opţiunea
[PIP Size] (Dimensiune PIP) din meniul
principal [PIP/PBP].
Î2:
Cum se poate asculta sursa audio,
independent sau legat de sursa video?
Răsp.: În mod normal, sursa audio este legată
de sursa imaginii principale. Dacă doriţi
să schimbaţi sursa audio (de exemplu:
să ascultaţi independent piese aflate
pe playerul MP3, indiferent de sursa
video de la care se primeşte semnal),
puteţi apăsa pe
pentru a accesa
meniul OSD Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [Audio Source] (Sursă audio)
din meniul principal [Audio].
Reţineţi că la următoarea pornire a
monitorului, acesta va selecta în mod
implicit sursa audio pe care aţi ales-o
data trecută. În cazul în care doriţi să
schimbaţi din nou sursa audio, va trebui
să parcurgeţi din nou paşii de selecţie
pentru a seta noua sursă audio ca
„implicită”.
Audio Source
Audio In
MHL-HDMI
DisplayPort
37
© 2014 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale
Koninklijke Philips N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la Koninklijke
Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M6288PE2T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement