Philips Brilliance Monitor LCD 5K cu tehnologia PerfectKolor 275P4VYKEB/00 Manualul proprietarului

Philips Brilliance Monitor LCD 5K cu tehnologia PerfectKolor 275P4VYKEB/00 Manualul proprietarului
275P4
www.philips.com/welcome
ROManualul de utilizare
1
Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
15
Depanare şi întrebări frecvente
21
Cuprins
1. Important������������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere����������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor���������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente����������������������������������������������������������������3
2. Configurarea monitorului��������������������4
2.1Instalare����������������������������������������������������������������4
2.2 Operarea monitorului���������������������������������5
2.3 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA�����������������������������������������������8
3. Optimizarea imaginilor�������������������������9
3.1 SmartImage��������������������������������������������������������9
4. Cameră Web încorporată cu
microfon������������������������������������������������10
4.1 Cerinţe de sistem PC�������������������������������10
4.2 Utilizarea dispozitivului�����������������������������10
5. Specificaţii tehnice�������������������������������11
5.1 Rezoluţie şi moduri de presetare�������13
6. Gestionarea consumului de energie14
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie��15
7.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate��������������������������������������������������������������������15
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie����17
8. Depanare şi întrebări frecvente�������21
8.1Depanare���������������������������������������������������������21
8.2 Întrebări frecvente generale������������������22
1. Important
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
• Utilizaţi doar un cablu de alimentare
aprobat, furnizat, de fiecare dată, de către
Philips. Dacă lipseşte cablul de alimentare,
contactaţi centrul de service local. (Vă
rugăm să vă adresaţi Centrului de Informaţii
şi Asistenţă Clienţi)
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau
la şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
Întreţinere
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul monitorului
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecran.
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în
acest document poate cauza expunerea la
scurtcircuite, pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la
conectarea şi utilizarea monitorului pentru
computer.
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare.
Ecranul poate fi şters cu o cârpă uscată
când nu este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor folosi
niciodată solvenţi organici, precum alcool,
sau soluţii pe bază de amoniac.
Mod de operare
• Feriţi monitorul de lumină solară directă,
surse de lumină foarte puternică şi
orice alte surse de căldură. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor electronice ale
monitorului.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va îndepărta substanţa
respectivă, urmând ca monitorul să fie
trimis la centrul de service.
• În momentul poziţionării monitorului,
asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică
pot fi accesate uşor.
1
1. Important
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelungirea
duratei sale de viaţă, acesta va fi plasat întrun spaţiu ai cărui parametri de temperatură
şi umiditate se situează în următoarea gamă
de valori:
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj
sub acţiunea directă a razelor solare.
Note
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
• Temperatură: Între 0 şi 40 °C (între 32
şi 104 °F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul va afişa
un conţinut static. Afişarea continuă a unor
imagini statice o perioadă îndelungată poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
• „Imaginea arsă”, „imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Note
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
2
1. Important
Taking back/Recycling Information for
Customers
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company. This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit:
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea suportului bazei
2. Configurarea monitorului
1. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
2. Ţineţi suportul cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie suportul în zona de
montare VESA până când dispozitivul de
fixare blochează suportul.
275P4
(2) Fixaţi cu grijă baza pe suport.
(3) Cu ajutorul degetelor, strângeţi şurubul
localizat în partea inferioară a bazei şi
fixaţi ferm baza pe suport.
user s manual
使用产品前请阅读使用说明
2015
**Cablu
DP-DP
DP-DP
cable
保留备用
Cablu
USB
USB
cable
1
2
AC/DC Adapter
3
* Diferă în funcţie de regiune.
Note
Utilizaţi doar modelul de adaptor c.a./c.c.: Philips
ADPC20120.
4
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computerul dumneavoastră
2.2 Operarea monitorului
Descriere butoane control
6
7
8
2 3 4
1
8
5
10
4
9
8
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Intrare de alimentare de c.a./c.c.
Intrare DisplayPort 1
Intrare DisplayPort 2
Mufă pentru căşti
Încuietoare Kensington antifurt
Încărcător rapid USB
USB descendent
USB ascendent
3
Note
1. Conectaţi intrarea DP1 pentru o soluţie 4K2K
(max.).
2. Conectaţi intrările DP1 şi DP2 pentru o
soluţie 5K3K.
3. Nu se poate afişa doar prin conectarea intrării
DP2.
4. Porturile USB sunt dezactivate implicit, activaţile prin accesarea meniului OSD.





7
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
5
6
5
4
2
1
Porneşte şi opreşte alimentarea
monitorului.
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului OSD.
Reglează meniul OSD.
Reglaţi nivelul de luminozitate.
Reglaţi volumul monitorului.
Revine la nivelul OSD anterior.
Tastă de acces rapid SmartImage.
Se pot selecta 6 moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), Off
(Dezactivat).
Cameră Web de 2,0 megapixeli
Indicator luminos de activitate a camerei
Web
Microfon
2. Configurarea monitorului
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată vederea generală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele Philips au caracteristica
OSD (afişare pe ecran). Acest lucru permite
utilizatorului final să selecteze funcţiile
monitorului direct de pe ecran, prin intermediul
unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos este
prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:

 


Picture
Sub menu
Picture Format
Wide screen, 1:1
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Volume
0~100
Mute
On, Off
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K
 

Audio



Main menu

Color
Adobe RGB

sRGB
User Define

Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
 
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands,
Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe,
Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Transparency
Setup
În interfaţa OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele ▲▼ de pe cadrul frontal al
monitorului pentru a deplasa cursorul şi puteţi
apăsa pe butonul
pentru a confirma selecţia
sau modificarea.
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
USB
On, Off
Reset
Yes, No
Information
6
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
2. Configurarea monitorului
Notificare privind rezoluţia
Pivot
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa nativă, 5120
x 2880 la 60 Hz.
Funcţie fizică
Înclinare
20˚
0˚
-5˚
90˚
Pivotare
+65˚
-65˚
Reglare pe înălţime
150mm
7
2. Configurarea monitorului
Note
Acest monitor acceptă o interfaţă de montare
compatibilă VESA de 100 mm x 100 mm.
2.3 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Înainte de a începe dezasamblarea bazei
monitorului, urmaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea monitorului sau
vătămarea corporală.
100mm
1. Întindeţi la maxim baza monitorului.
100mm
2. Plasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul. Ridicaţi apoi
suportul monitorului.
3. Ţinând apăsat butonul de deblocare,
înclinaţi şi glisaţi baza în afară.
8
3. Optimizarea imaginilor
2. Apăsaţi în continuare pe ▲▼ pentru
a comuta între Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic) şi Off (Dezactivat).
3. Optimizarea imaginilor
3.1 SmartImage
3. Afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage va rămâne activă timp de 5
secunde sau puteţi apăsa pe
pentru a
confirma.
Se pot selecta 6 moduri: Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic) şi Off (Dezactivat).
Ce este?
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
monitorului.



De ce am nevoie de acesta?

Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage vă reglează
în mod dinamic şi în timp real luminozitatea,
contrastul, culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest monitor.



Cum funcţionează?
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
Cum se activează SmartImage?
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa afişarea pe
ecran a software-ului SmartImage.
9
4. Cameră Web încorporată cu microfon
• USB: USB 2.0 sau o versiune superioară,
compatibilitate UVC/UAC
4. Cameră Web încorporată
cu microfon
4.2 Utilizarea dispozitivului
Note
Monitorul Philips cu cameră Web transmite date
video şi audio prin portul USB. Acesta poate fi
activat prin simpla conectare a cablului USB de la
PC la portul USB ascendent al hubului USB de pe
modulul I/O lateral al monitorului.
Este necesară o conexiune USB între monitor şi
PC pentru funcţionarea camerei Web.
Camera Web vă permite să susţineţi apeluri de
conferinţă video şi audio interactive prin Internet.
Aceasta oferă cel mai convenabil şi mai uşor mod
de comunicare cu alţi colegi din întreaga lume
pentru întreprinzători, economisind considerabil
timp şi bani. În funcţie de software-ul utilizat,
aceasta vă permite şi să fotografiaţi, să partajaţi
fişiere sau să utilizaţi numai microfonul fără a activa
camera Web. Microfonul şi indicatorul luminos
de activitate sunt amplasate pe partea laterală a
camerei Web pe cadrul afişajului.
1. Conectaţi cablul USB de la PC la portul
ascendent al hubului USB de pe modulul I/O
lateral al monitorului.
2. Porniţi PC-ul şi asiguraţi-vă că funcţionează
corespunzător conexiunea la Internet.
3. Descărcaţi şi activaţi software gratuit pentru
conversaţii online, cum ar fi Skype, Internet
Messenger sau un alt program echivalent. De
asemenea, vă puteţi abona la software dedicat
în cazul unei utilizării de tip mai sofisticat, cum
ar fi conferinţe multiple etc.
4. Camera Web este pregătită pentru a fi
utilizată pentru conversaţii sau apeluri
telefonice prin serviciul Internet.
4.1 Cerinţe de sistem PC
5. Efectuaţi apelul urmând instrucţiunile
programului software.
• Sistem de operare: Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows 8, Microsoft Windows
Vista, Microsoft Windows XP (SP2) şi orice
alt SO care acceptă UVC/UAC (compatibil cu
USB Clasă video/Clasă audio) sub standardul
USB 2.0
Note
Pentru a configura un apel video, trebuie să
dispuneţi de o conexiune la internet fiabilă,
un furnizor ISP şi software, cum ar fi Internet
Messenger sau un program de apeluri telefonice
video. Asiguraţi-vă că persoana pe care o apelaţi
dispune de software de apelare video compatibil.
Calitatea performanţelor video şi audio depinde de
lăţimea de bandă disponibilă pe ambele terminale.
Persoana pe care o apelaţi trebuie să dispună de
capacităţi similare software şi de dispozitive.
• Procesor: 1,6 GHz sau o versiune superioară
• RAM: 512 MO (pentru XP)/1 GO (pentru
Vista şi Windows 7)
• Spaţiu pe hard disk: minimum 200 MO
10
5. Specificaţii tehnice
5. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
Timp răspuns (tipic)
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare (tipic)
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe verticală
Frecvenţă orizontală
Gamă de culori
sRGB
Conectivitate
Intrare/Ieşire semnal
USB
Intrare/Ieşire audio
Confort
Difuzoare încorporate
Cameră Web încorporată
PLS LCD
Sistem W-LED
27'' L (68,6 cm)
16:9
0,117 x 0,117 mm
8 ms
5120 x 2880 la 60 Hz
178° (H) / 178° (V) la C/R > 10
SmartImage
1,073 B True pe 10 biţi
60Hz
174 kHz (tipic)
99 % Adobe RGB
DA
Intrare duală DisplayPort 5K3K x 1, DisplayPort x 1
USB 3.0 × 3 inclusiv 1 × încărcare rapidă
Ieşire căşti
2W x 2
Cameră de 2,0 megapixeli cu microfon şi indicator LED
Comoditate pentru utilizator
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Pivotare
Reglare pe înălţime
Reglare pivotare
Alimentare
Mod pornit
Consum energie
Funcţionare normală (tipic)
Repaus (standby) (tipic)
Oprit (normal)
Engleză, germană, spaniolă, greacă, franceză, italiană, maghiară,
olandeză, portugheză, portugheză (Brazilia), poloneză, rusă, suedeză,
finlandeză, turcă, cehă, ucraineană, chineză simplificată, chineză
tradiţională, japoneză, coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100 × 100 mm), încuietoare
Kensington
DDC/CI, sRGB
-5° / +20°
-65° / +65°
150 mm
90°
85,4 W (tipic), 125 W (max)
Tensiune intrare c.a.
Tensiune intrare c.a.
la 100 V c.a., 50 Hz
la 115 V c.a., 60 Hz
85,3 W
85,4 W
0,49 W
0,49 W
0,44 W
0,44 W
11
Tensiune intrare c.a.
la 230 V c.a., 50 Hz
85,5 W
0,5 W
0,45 W
5. Specificaţii tehnice
Disipare căldură*
Funcţionare normală (tipic)
Repaus (standby) (tipic)
Oprit (normal)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Umiditate relativă
(în stare de funcţionare)
Presiune atmosferică
(în stare de funcţionare)
Interval de temperatură
(nefuncţionare) Umiditate relativă (Nefuncţionare)
Presiune atmosferică
(Nefuncţionare)
Tensiune intrare c.a.
Tensiune intrare c.a.
Tensiune intrare c.a.
la 100 V c.a., 50 Hz
la 115 V c.a., 60 Hz
la 230 V c.a., 50 Hz
291,13 BTU/h
291,47 BTU/h
291,81 BTU/h
1,672 BTU/h
1,672 BTU/h
1,706 BTU/h
1,502 BTU/h
1,502 BTU/h
1,536 BTU/h
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Externă, 100 - 240 V c.a., 50 - 60 Hz
639 x 580 x 273 mm
639 x 405 x 64 mm
8,11 kg
5,32 kg
11,99 kg
de la 0°C la 40°C
de la 20% la 80%
între 700 şi 1 060 hPa
de la -20°C la 60°C
de la 10% la 90%
între 500 şi 1 060 hPa
Protecţia mediului
ROHS
Ambalare
Substanţe specifice
Conformitate şi standarde
DA
100 % reciclabil
Conţinut 100 % materiale PVC BFR
Norme de reglementare
BSMI, marcaj CE, FCC Clasa B, CU-EAC, SEMKO, TCO Certified
Edge, ETL, TUV-GS, TUV-Ergo
Carcasă
Culoare
Emailat
Negru/Argintiu
Textură
Note
1. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a descărca
ultima versiune a instrucţiunilor.
12
5. Specificaţii tehnice
5.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
5120 x 2880 la 60 Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
5120 x 2880 la 60 Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
31,469
37,879
48,363
45,000
47,396
49,702
63,981
47,712
55,469
60,000
65,290
67,500
74,038
88,786
98,713
133,313
133,282
177,699
Rezoluţie
Frecv V (Hz)
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160
4096 x 2160
5120 x 2880
59,940
60,317
60,004
59,940
59,995
59,810
60,020
59,790
59,901
60,000
59,954
60,000
59,950
59,900
59,972
59,997
59,983
60,000
Note
• Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează cel mai
bine la o rezoluţie nativă de 5120 X 2880
la 60 Hz. Pentru calitate optimă a afişajului,
respectaţi rezoluţia recomandată.
• Rezoluţia maximă acceptată prin intrarea
DisplayPort x 2 este de 5 120 x 2 880, însă
această rezoluţie depinde întotdeauna de
capacitatea plăcii grafice şi de playerele Bluray/video.
• Acest monitor acceptă doar următoarele
plăci grafice NVIDIA: GeForce: GTX980
Quadro: K2200, K4200, K5200
13
6. Gestionarea consumului de energie
6. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod VESA
Video Sinc O Sinc V
Energie consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
85,4 W (tipic),
125 W (max.)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
< 0,5 W (normal)
Alb (clipitor)
Mod Off
(Dezactivat)
OPRIT
-
-
< 0,5 W (normal)
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 5120 x 2880
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la alb rece
complet
• Audio şi conexiune USB inactive (oprite)
Note
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
14
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
roşu, verde şi albastru. Un număr mare de pixeli
formează împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei trei
subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur
pixel alb. Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei
subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur
pixel negru. Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli singuri
de diverse culori.
7. Asistenţă pentru clienţi şi
garanţie
7.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte
de afişare a pixelilor, însă Philips garantează că
toate monitoarele cu un număr de defecte
inacceptabil vor fi reparate sau înlocuite
conform condiţiilor de garanţie. Această
notificare explică diferitele tipuri de defecte
de afişare a pixelilor şi defineşte nivelurile
acceptabile pentru fiecare tip de defect. Pentru
a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute de
garanţie pentru reparare sau înlocuire, numărul
de defecte de afişare a pixelilor pe un ecran TFT
trebuie să depăşească aceste niveluri acceptabile.
De exemplu, un monitor nu trebuie să aibă
defecţi mai mult de 0,0004% dintre subpixeli.
Philips fixează standarde de calitate şi mai
ridicate pentru anumite tipuri sau combinaţii de
defecte de afişare a pixelilor, care sunt mai uşor
de observat decât altele. Această politică este
valabilă în întreaga lume.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor
în cadrul fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu
alte cuvinte, un punct luminos este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixel
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixeli
pixel
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este
compus din trei subpixeli în culorile primare
15
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
Note
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire
din cauza defectelor de afişare a pixelilor
în perioada de garanţie, ecranul TFT al unui
monitor plat Philips trebuie să aibă defecte
de afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă listate în
următoarele tabele.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
4
2
1
>15 mm
4
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
8 sau mai puţini
4 sau mai puţini
3
>5mm
8 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
8 sau mai puţini
16
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Note
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO9241-307 (ISO9241-307: Cerinţe ergonomice, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice).
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior sub denumirea de
ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
7.2 Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii sau contactaţi centrul Philips
de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii În afara garanţiei,
prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de 30 de zile
calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă, serviciile includ preluarea,
repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza garanţiei extinse
oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în perioada de garanţie extinsă pe care
aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi sau centrul de
contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de garanţie •
standard locală
Depinde de regiune •
•
•
Perioadă de garanţie
extinsă
+ 1 an
+ 2 ani
+ 3 ani
•
Perioadă de garanţie totală
•
•
•
Perioada de garanţie standard locală +1
Perioada de garanţie standard locală +2
Perioada de garanţie standard locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Informaţii de contact pentru regiunea Europei de Vest:
Ţara
Furnizor
asistenţă
Număr asistenţă
telefonică
Preţ
Program de lucru
Austria
RTS
+43 0810 000206
€ 0.07
Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium
Ecare
+32 078 250851
€ 0.06
Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus
Alman
800 92 256
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark
Infocare
+45 3525 8761
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland
Infocare
+358 09 2290 1908
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
France
Mainteq
+33 082161 1658
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany
RTS
+49 01803 386 853
€ 0.09
Mon to Fri : 9am - 6pm
17
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Greece
Alman
+30 00800 3122 1223
Free of charge
Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland
Celestica
+353 01 601 1161
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy
Anovo Italy
+39 840 320 041
€ 0.08
Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg
Ecare
+352 26 84 30 00
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands
Ecare
+31 0900 0400 063
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway
Infocare
+47 2270 8250
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland
MSI
+48 0223491505
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal
Mainteq
800 780 902
Free of charge
Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain
Mainteq
+34 902 888 785
€ 0.10
Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden
Infocare
+46 08 632 0016
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland
ANOVO CH +41 02 2310 2116
Local call tariff
Mon to Fri : 9am - 6pm
Local call tariff
Mon to Fri : 8am - 5pm
United Kingdom Celestica
+44 0207 949 0069
Informaţii de contact pentru regiunea Europei Centrale şi de Est:
Ţara
Centru
asistenţă
telefonică
Furnizor asistenţă
Telefon asistenţă clienţi
Belarus
N/A
IBA
+375 17 217 3386
+375 17 217 3389
Bulgaria
N/A
LAN Service
+359 2 960 2360
Croatia
N/A
MR Service Ltd
+385 (01) 640 1111
Czech Rep.
N/A
Asupport
+420 272 188 300
Estonia
N/A
FUJITSU
+372 6519900 (General)
+372 6519972 (workshop)
Georgia
N/A
Esabi
+995 322 91 34 71
Hungary
N/A
Profi Service
+36 1 814 8080 (General)
+36 1814 8565 (For AOC&Philips only)
Kazakhstan
N/A
Classic Service I.I.c.
+7 727 3097515
Latvia
N/A
ServiceNet LV
+371 67460399
+371 27260399
Lithuania
N/A
UAB Servicenet
+370 37 400160 (general)
+370 7400088 (for Philips)
Macedonia
N/A
AMC
+389 2 3125097
Moldova
N/A
Comel
+37322224035
Romania
N/A
Skin
+40 21 2101969
Russia
N/A
CPS
+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro
N/A
Kim Tec d.o.o.
+381 11 20 70 684
18
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Slovakia
N/A
Datalan Service
+421 2 49207155
Slovenia
N/A
PC H.and
+386 1 530 08 24
the republic of Belarus N/A
ServiceBy
+375 17 284 0203
Turkey
N/A
Tecpro
+90 212 444 4 832
N/A
Topaz
+38044 525 64 95
N/A
Comel
+380 5627444225
Ukraine
Informaţii de contact pentru regiunea Americii Latine:
Ţara
Brazil
Argentina
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
0800-7254101
Vermont
0800 3330 856
Informaţii de contact pentru China:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
China
PCCW Limited
4008 800 008
Informaţii de contact pentru America de Nord:
Ţara
Centru asistenţă telefonică
Telefon asistenţă clienţi
U.S.A.
EPI - e-center
(877) 835-1838
Canada
EPI - e-center
(800) 479-6696
Informaţii de contact pentru regiunea Asiei Pacifice, Orientului Mijlociu şi Africii:
Ţara
Furnizor asistenţă
Australia
AGOS NETWORK PTY
1300 360 386
LTD
Telefon asistenţă clienţi
Program de lucru
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
New Zealand Visual Group Ltd.
0800 657447
Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Hong Kong
Macau
Company: Smart Pixels
Technology Ltd.
Hong Kong:
Tel: +852 2619 9639
Macau:
Tel: (853)-0800-987
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
India
REDINGTON INDIA
LTD
Tel: 1 800 425 6396
SMS: PHILIPS to 56677
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia
+62-21-4080-9086
PT. CORMIC
(Customer Hotline)
SERVISINDO PERKASA +62-8888-01-9086
(Customer Hotline)
Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:0017:30
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30"
Korea
Alphascan Displays, Inc
Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Sat. 9:00am-1:00pm
1661-5003
19
7. Asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Malaysia
R-Logic Sdn Bhd
+603 5102 3336
Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm
Sat. 8:30am-12:30am
Pakistan
TVONICS Pakistan
+92-213-6030100
Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Singapore
Philips Singapore Pte
Ltd (Philips Consumer
Care Center)
(65) 6882 3966
Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm
Sat. 9:00am-1:00pm
Taiwan
FETEC.CO
0800-231-099
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand
Axis Computer System
Co., Ltd.
(662) 934-5498
Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
South Africa
Computer Repair
Technologies
011 262 3586
Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm
Israel
Eastronics LTD
1-800-567000
Sun.~Thu. 08:00-18:00
Vietnam
+84 8 38248007
Ho Chi Minh City
FPT Service Informatic
+84 5113.562666
Company Ltd. - Ho Chi
Danang City
Minh City Branch
+84 5113.562666
Can tho Province
Philippines
EA Global Supply Chain
(02) 655-7777; 6359456 Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Solutions ,Inc.
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan
Firebird service centre
+97 14 8837911
Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Uzbekistan
Soniko Plus Private
Enterprise Ltd
+99871 2784650
Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Turkmenistan
Technostar Service
Centre
+(99312) 460733, 460957 Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Japan
フィリップスモニター
0120-060-530
・サポ ートセンター
20
Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30
Sat. 8:00-12:00
Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
8. Depanare şi întrebări frecvente
Probleme cu imaginea
8. Depanare şi întrebări
frecvente
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
8.1 Depanare
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor de monitor. În
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „persistenţa imaginii” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-o perioadă
de timp după ce alimentarea este oprită.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia oprit
(OFF), apoi apăsaţi-l în poziţia pornit (ON).
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul va afişa un conţinut static.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
• Funcţia Economisire Energie poate fi
activată
Pe ecran se afişează
Attention
Check cable connection
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
monitorului la computer. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă).
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului sunt
îndoiţi.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
21
8. Depanare şi întrebări frecvente
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). În fila de setări, în
caseta cu eticheta „Desktop Area” (Zonă
Desktop), mutaţi bara laterală la 5120 x
2880 pixeli.
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în Comenzi principale
OSD.
Probleme legate de audio
Fără sunet
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60 Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
• Verificaţi dacă sonorul este dezactivat.
Apăsaţi pe „Menu” (Meniu) din OSD,
selectaţi „Audio”, apoi „Mute” (Fără sonor).
Verificaţi dacă nu cumva este setată poziţia
„Off ” (Dezactivat).
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
5120 x 2880, la rata de reîmprospătare de
60 Hz.
• Apăsaţi pe „Volume” (Volum) din
comenzile principale OSD pentru a regla
volumul.
• Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul Philips.
Probleme legate de USB
Perifericele USB nu funcţionează
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
• Asiguraţi-vă că porturile USB sunt activate
în meniul OSD.
Î2:
um reglez rezoluţia?
C
Răsp.: P
laca video/driverul grafic şi monitorul
determină împreună rezoluţiile
disponibile. Puteţi selecta rezoluţia
dorită din Control Panel (Panoul de
control) din Windows® cu „Display
properties” („Proprietăţi afişaj”).
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
USB ascendent la monitor.
• Opriţi şi reporniţi monitorul. Ar putea fi
necesar să instalaţi/reinstalaţi driverele USB
pe PC-ul dvs. şi să vă asiguraţi că hubul este
activ.
Î3:
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul
OSD?
Răsp.: Apăsaţi pe butonul
, apoi selectaţi
[Reset] (Resetare) pentru reveni la
setările originale din fabrică.
• Reconectaţi perifericele USB.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor
şi contactaţi reprezentantul serviciului clienţi
Philips.
Î4:
Ecranul monitorului este rezistent la
zgârieturi?
Răsp.: În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
8.2 Întrebări frecvente generale
Î1:
Când instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.: Rezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 5120 x 2880 la rata de
reîmprospătare de 60 Hz.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
22
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î5:
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
monitorului?
Răsp.: Pentru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Î7: ot conecta monitorul la orice PC,
P
staţie de lucru sau Mac?
Răsp.: Da. Toate monitoarele Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î6: ot să schimb setarea culorii
P
monitorului meu?
Răsp.: D
a, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri:
Î8: onitoarele Philips sunt Plug-and-Play?
M
Răsp.: D
a, monitoarele au compatibilitate Plugand-Play.
• apăsaţi pe butonul
pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran);
Î9: are este aderenţa imaginii, arderea
C
imaginii, persistenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele de
monitor?
Răsp.: Afişarea neîntreruptă şi îndelungată
a unor imagini statice poate cauza
o „ardere” („persistenţă a imaginii”
sau „imagine fantomă”) pe ecran.
„Imaginea arsă”, „imaginea persistentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă un
fenomen binecunoscut în tehnologia
ecranelor de monitor. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„persistenţa imaginii” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-o
perioadă de timp după ce alimentarea
este oprită.
• apăsaţi pe ▼ pentru a selecta opţiunea
[Color] (Culoare), apoi apăsaţi pe butonul
pentru a introduce setările de culoare
prezentate în continuare; sunt trei setări,
descrise în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Cele şase setări sunt 5000K,
6500K, 7500K, 8200K şi 9300K. Cu
setările din intervalul 5.000 K, panoul
pare „cald, cu o nuanţă de culoare roşualb”, în timp ce temperatura 9.300K
redă o „nuanţă rece, albastru-alb”.
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul va afişa un conţinut static.
Note
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
23
8. Depanare şi întrebări frecvente
Î10: e ce ecranul meu nu afişează text
D
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
Răsp.: Monitorul dumneavoastră funcţionează
optim la rezoluţia nativă de 5120 x
2880, la rata de reîmprospătare de 60
Hz. Pentru cea mai bună afişare, utilizaţi
această rezoluţie.
24
© 2015 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale
Koninklijke Philips Electronics N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la
Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M4275PE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement