Philips Monitor LCD 243V5LHAB5/01 Manualul proprietarului

Philips Monitor LCD 243V5LHAB5/01 Manualul proprietarului
243V5
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
17
Depanare şi întrebări frecvente
20
Cuprins
1. Important.................................................1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere...........1
1.2 Descrieri ale notaţiilor..................................3
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente.................................................................3
2. Configurarea monitorului.....................5
2.1Instalare.................................................................5
2.2 Manevrarea monitorului..............................7
2.3 Desfacerea suportului de la bază şi a
bazei........................................................................9
3. Informaţii despre produs....................11
3.1SmartContrast...............................................11
4. Specificaţii tehnice................................12
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare........15
5. Gestionarea consumului de energie.16
6. C
entre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie...................................................17
6.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate.....................................................................17
6.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie...............................................................19
7. Depanare şi întrebări frecvente........20
7.1 Depanare..........................................................20
7.2 Întrebări frecvente generale...................21
1. Important
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de service
local. (Vă rugăm să vă adresaţi Centrului de
Informaţii şi Asistenţă Clienţi)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau la
şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi note importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul LCD
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea de dispozitive de control, reglări
sau proceduri, altele decât cele specificate în
acest document, poate produce scurtcircuite,
defecţiuni electrice şi/sau defecţiuni mecanice.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la
conectarea şi utilizarea monitorului pentru
computer:
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare. Ecranul
poate fi şters cu o cârpă uscată, când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru curăţarea
monitorului, nu se vor folosi niciodată
solvenţi organici, precum alcool sau soluţii
pe bază de amoniac.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau la
acţiunea unor surse de încălzire. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica răcirea
componentelor monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• Se va asigura un acces facil la ştecher şi la
priza de curent, în momentul poziţionării
monitorului.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va extrage substanţa
respectivă, urmând ca monitorul să fie trimis
la centrul de service.
1
1. Important
• Nu depozitaţi ş utilizaţi monitorul în locuri
expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
• Pentru păstrarea funcţionării optime a
monitorului şi prelungirea duratei sale de
viaţă, acesta va fi plasat într-un spaţiu ai cărui
parametri de temperatură şi umiditate se
situează în următoarea gamă de valori:
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj,
sub acţiunea directă a razelor solare.
Notă
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
• Temperatură: 0-40°C 32-104°F
• Umiditate: 20-80% RH
Informaţii importante pentru imagini arse/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi monitorul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul va afişa
un conţinut static. Afişarea neîntreruptă a
imaginilor statice o perioadă lungă poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini persistente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
„Imaginea arsă”, „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea persistentă” sau „imaginea
fantomă” vor dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Avertisment
Imposibilitatea de a activa un economizor de
ecran sau o aplicaţie de actualizare periodică
a ecranului poate avea drept rezultat apariţia
unor simptome grave de tipul „imagine arsă”,
„imagine remanentă” sau „imagine fantomă”,
care nu vor dispărea şi nu pot fi remediate.
Defecţiunile menţionate mai sus nu sunt
acoperite de garanţia dvs.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi paragraful
2
1. Important
1.2 Descrieri ale notaţiilor
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor aferente
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Fragmente de text din acest ghid sunt însoţite
de pictograme şi pot apărea cu caractere
aldine sau italice. Fragmentele respective conţin
observaţii, atenţionări sau avertismente. Acestea
sunt utilizate după cum urmează:
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemei.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
3
1. Important
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation innational take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and
related packaging material) in accordance
with all Environmental Laws and taking back
program with the contractor company.
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
To learn more about our recycling program
please visit
http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
4
2. Configurarea monitorului
2. Configurarea monitorului
Instalarea suportului bazei
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale şi netedă, având grijă să nu
zgâriaţi sau deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
243V5
2. Ataşaţi / glisaţi coloana de bază cu
monitorul până când se fixează în poziţie.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2016
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
SmartControl software
n
Koni
klijk
eP
hil
ips
ig
s
n
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
r
.U
na
uth
o
rize
dd
u p li
le la
catio
n is a violation of applicab
Ch
ht
er
ve
d
in
a
r
ll
.V
er
sio
.A
N.V
www.philips.com/welcome
es
M
ws.
ad
ea
nd
pr
in
d
te
in
*CD
* HDMI
* VGA
* Cablu
Audioaudio
cable
3. Ţ
ineţi suportul bazei monitorului cu ambele
mâini şi introduceţi ferm suportul bazei în
şanţul special.
* DVI
*Depinde de ţară
5
2. Configurarea monitorului
3. Conectaţi cablul de semnal al monitorului
la conectorul video din partea posterioară
a computerului.
Conectarea la computer
243V5LSB5/243V5LSW5
4. Conectaţi cablurile de alimentare ale
computerului şi monitorului la o priză din
apropiere.
1
3
5. Porniţi computerul şi monitorul. Dacă este
afişată o imagine pe monitor, instalarea este
finalizată.
4
7
4
3
1
243V5LHSB5
7
243V5LHAB5
5
5
6
7
1 Intrare alimentare c.a.
2 Intrare HDMI
3 Intrare DVI-D
4 Intrare VGA
5 Intrare audio
6 Mufă pentru căşti
7 Port Kensington antifurt
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare în
spatele monitorului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
6
2. Configurarea monitorului
2.2 Manevrarea monitorului
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile monitorului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
Descrierea produsului văzut din faţă
243V5LSB5/243V5LSW5





243V5LHAB5

5
 
7
6
4
3
243V5LHSB5
2

243V5LSB5/243V5LSW5/243V5LHSB5

5





 
7
6
4
3
2
243V5LHAB5
Pentru a porni şi a opri
alimentarea monitorului.

Pentru accesarea meniului OSD.
Confirmaţi reglarea elementelor
OSD.


Revenirea la nivelul OSD
anterior.


Reglaţi nivelul de luminozitate.
Pentru reglarea meniului OSD.
Pentru reglarea volumului
difuzoarelor.
Modificaţi formatul de afişare.
Reglaţi automat monitorul.
7


2. Configurarea monitorului
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală a
monitorului pentru a mişca cursorul şi puteţi
apăsa pe butonul OK pentru a confirma selecţia
sau modificarea.
Main menu
Sub menu
Input
VGA
DVI (available for selective models)
HDMI (available for selective models)
Picture
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
Smart
Off
(available for selective models)
On, Off
Meniul OSD
SmartContrast
Mai jos, este prezentată imaginea integrală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi
dori să navigaţi între diferitele ajustări.
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
(available for selective models)
Pixel Orbiting
On, Off
(available for selective models)
On, Off
(available for selective models)
OverScan
Audio
(available for
selective models)
Color
Language
OSD Settings
Setup
Volume
Mute
Audio Source
On, Off
Audio In, HDMI
(available for selective models)
Color Temperature
sRGB
6500K, 9300K
User Define
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
Auto
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution
Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
8
0~100
On, Off
(available for selective models)
2. Configurarea monitorului
2.3 Desfacerea suportului de la bază
şi a bazei
Notificarea privind rezoluţia
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa nativă, 1920
x 1080 la 60 Hz. Dacă monitorul este pornit şi
este setat la o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Utilizaţi rezoluţia 1920 x 1080 la 60 Hz
pentru rezultate optime.
Demontarea suportului de la bază
Înainte de a începe dezasamblarea bazei
monitorului, urmaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea monitorului sau
vătămarea corporală.
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă poate fi
dezactivată din Setup (Configurare) în meniul
OSD (afişare pe ecran).
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale, având grijă să nu zgâriaţi şi
să nu deterioraţi ecranul.
Funcţie fizică
Înclinare
2. Apăsaţi pe clamele pentru blocare pentru a
demonta suportul din şanţul special.
1
3. Apăsaţi pe butonul de deblocare pentru a
o desprinde de coloana bazei.
2
9
2. Configurarea monitorului
Observaţie
Acest monitor acceptă o interfaţă de montare
compatibilă VESA de 100 mm x 100 mm.
100mm
100mm
Atenţie
A se utiliza numai împreună cu consolele de
montare pe perete din lista UL, cu o greutate/
sarcină minimă de 3,5 kg.
10
3. Informaţii despre produs
3. Informaţii despre produs
3.1 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului LCD
pentru claritate vizuală maximă şi experienţă
vizuală încântătoare, crescând retroiluminarea
pentru imagini mai clare, mai contrastante şi
mai luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe fundaluri
întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează test clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
11
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip ecran LCD
TN-LCD
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
W-LED system
23,6" L ( 59,9 cm)
16:9
0,272 x 0,272 mm
SmartContrast
Timp de răspuns (normal)
SmartResponse
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Culori ecran
Rată de împrospătare pe verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Conectivitate
Semnal intrare
10.000.000:1
5ms
1ms(GtG) for 243V5LHSB5/243V5LHAB5
1920 x 1080 la 60 Hz
170° (H) / 160° (V) @ C/R > 10
16,7M
56 Hz – 76 Hz
30 kHz – 83 kHz
DA
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Difuzoare încorporate
Comoditate pentru utilizator
DVI-D (digital) , VGA (analogic) ,
243V5LHSB5/243V5LHAB5 : HDMI(digital)
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio pentru PC, ieşire căşti (243V5LHAB5)
2W × 2 (243V5LHAB5)
243V5LSB5/243V5LSW5/243V5LHSB5:
243V5LHAB5:
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Engleză, Germană, Spaniolă, Franceză, Italiană, Ungară, Olandeză,
Portugheză, Portugheză braziliană, Poloneză, Rusă, Suedeză,
Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză simplificată,
Japoneză, Coreeană, Greacă, Chineză tradiţională
Dispozitiv de blocare Kensington,montare VESA (100 x
100mm)
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX.
-5/+20
Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
50 Hz
18,43 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
12
Tensiune de intrare
c.a. la
115 V c.a., 60 Hz
18,53 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
Tensiune de intrare
c.a. la 230 V c.a.,
50 Hz
18,63 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
4. Specificaţii tehnice
Oprit
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu ambalaj (LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la
c.a. la 230 V c.a.,
50 Hz
115 V c.a., 60 Hz
50 Hz
62,9 BTU/h (tipic)
63,24 BTU/h (tipic) 63,58 BTU/h (tipic)
<1,706 BTU/oră
<1,706 BTU/oră
<1,706 BTU/oră
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,706 BTU/oră
<1,706 BTU/oră
<1,706 BTU/oră
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
560 × 424 × 219 mm
560 × 348 × 53 mm
608 x 419 x 121 mm
3,41kg
3,02kg
4,69kg
de la 0°C la 40°C
Umiditate relativă (în funcţiune)
20%–80%
Presiune atmosferică (în funcţiune)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă (când nu este în
funcţiune)
Presiune atmosferică(când nu este
în funcţiune)
700–1060 hPa
între -20°C la 60°C
Protecţia mediului
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
Energy Star
Conformitate şi standarde
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
DA
DA (Pentru detalii suplimentare, consultaţi nota 1)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
CE Mark, FCC Class B, TCO Certified, ETL, ISO9241-307,
BSMI, PSB, RCM, UKRAINIAN, EPA, KC, KCC, CECP, CCC
Negru / Alb
Textură
13
4. Specificaţii tehnice
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (albnegru).
14
4. Specificaţii tehnice
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare analogică)
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitală)
Frecv O (kHz)
Resolution
(Rezoluţie)
Frecv V (Hz)
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,98
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
65,29
1680 x 1050
59,95
67,50
1920 x 1080
60,00
Notă
Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează cel mai bine
la o rezoluţie nativă de 1920 x 1080, la 60 Hz.
Pentru calitate optimă a afişajului, respectaţi
rezoluţia recomandată.
15
5. Gestionarea consumului de energie
5. G
estionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul de
energie atunci când nu este utilizat. Dacă este
detectată o introducere de la tastatură, mouse
sau alt dispozitiv de intrare, monitorul se va
„trezi” automat. Următorul tabel indică consumul
de energie şi semnalizarea acestei funcţii de
economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Sinc O Sinc V Energie consumată
Culoare
LED
Mod VESA
Video
Activ
PORNIT
Da
Da
18,53W (normal)
27,7W (max.)
Alb
Inactiv
OPRIT
Nu
Nu
0,5 W (normal)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
0,5 W (normal)
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 1920 × 1080
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
16
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
negru. Diverse alte combinaţii de subpixeli aprinşi şi
stinşi sunt percepute ca pixeli singuri de diverse culori.
6. C
entre de asistenţă
pentru clienţi şi garanţie
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor apar
pe ecran în diferite moduri. Există două categorii de
defecte de afişare a pixelilor şi mai multe tipuri de
defecte de afişare a subpixelilor în cadrul fiecărei
categorii.
6.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Defectele de tip punct luminos
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce sunt
permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu alte cuvinte,
un punct luminos este un subpixel ce iese în evidenţă
pe ecran, atunci când este afişată o imagine de culoare
închisă. Defectele de tip punct luminos sunt de
următoarele tipuri:
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie din
această industrie şi practicăm un control al calităţii
foarte strict. Cu toate acestea, defectele de afişare
a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele LCD TFT
utilizate la monitoarele plate sunt uneori inevitabile.
Niciun producător nu poate garanta că toate ecranele
vor funcţiona fără defecte de afişare a pixelilor, dar
Philips garantează că toate monitoarele cu un număr
de defecte inacceptabil vor fi reparate sau înlocuite
conform condiţiilor de garanţie. Acest aviz explică
diferitele tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi
defineşte nivelurile acceptabile pentru fiecare tip
de defect. Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor
prevăzute de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran LCD TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie să
aibă defecţi mai mult de 0,0004% dintre subpixeli.
Philips fixează standarde de calitate şi mai ridicate
pentru anumite tipuri sau combinaţii de defecte de
afişare a pixelilor, care sunt mai uşor de observat decât
altele. Această politică este valabilă în întreaga lume.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau albastră
subpixeli subpixeli subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
-- Roşu + Albastru = Violet
-- Roşu + Verde = Galben
-- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixeli
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este compus
din trei subpixeli în culorile primare roşu, verde şi
albastru. Un număr mare de pixeli formează împreună
o imagine. La aprinderea tuturor subpixelilor dintrun pixel, cei trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca
un singur pixel alb. Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei
trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
17
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Gradul de asemănare a defectelor de afişare a
pixelilor
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt
cu peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Defectele de tip punct negru
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri:
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire
din cauza defectelor de afişare a pixelilor în
perioada de garanţie, ecranul LCD TFT al unui
monitor plat Philips trebuie să aibă defecte
de afişare a pixelilor sau subpixelilor care
să depăşească limitele de toleranţă listate în
următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT LUMINOS
NIVEL ACCEPTABIL
1 subpixel aprins
3
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
1
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
0
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
>15 mm
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP PUNCT ÎNTUNECAT
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO 9241-307. ( ISO 9241-307: Ergonomie, metode de încercări de
analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3. ISO9241-307 înlocuieşte standardul ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare (ISO) pe: 13-11-2008
18
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii sau contactaţi centrul Philips
de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii În afara garanţiei,
prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de 30 de zile
calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă, serviciile includ preluarea,
repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza garanţiei extinse
oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în perioada de garanţie extinsă pe care
aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi sau centrul de
contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Perioadă de garanţie
standard locală
Depinde de regiune
Perioadă de garanţie
extinsă
Perioadă de garanţie totală
+ 1 an
Perioada de garanţie standard locală +1
+ 2 ani
Perioada de garanţie standard locală +2
+ 3 ani
Perioada de garanţie standard locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
Please refer to Important Information manual for regional service hotline, which is
available on the Philips website support page.
19
7. Depanare şi întrebări frecvente
Notă
Funcţia Auto nu se aplică în modul DVIdigital deoarece nu este necesară.
7. D
epanare şi întrebări
frecvente
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
7.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
Probleme cu imaginea
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia OFF
(oprit), apoi apăsaţi-l în poziţia ON (pornit).
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând funcţia
„Auto” din comenzile principale OSD.
• Reglaţi poziţia imaginii folosind Phase/Clock
(Fază/Frecvenţă) din Setup (Configurare) în
Comenzi principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Funcţia Energy Saving (economisire energie)
poate fi activată
Imaginea vibrează pe ecran
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Apare o pâlpâire pe verticală
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
din comenzile principale OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Frecvenţă) din Setup
(Configurare) în Comenzi principale OSD.
Această opţiune este validă doar în modul
VGA.
Pe ecran se afişează
Attention
Check cable connection
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
monitorului la computer. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă).
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului sunt
îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
din comenzile principale OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Frecvenţă) din Setup
Butonul AUTOMAT nu funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în modul
VGA-Analogic. În cazul în care nu sunteţi
mulţumit de rezultate, puteţi face ajustările
manual din meniul OSD.
20
7. Depanare şi întrebări frecvente
(Configurare) în Comenzi principale OSD.
Această opţiune este validă doar în modul
VGA.
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în Comenzi principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor şi
contactaţi reprezentantul serviciului clienţi Philips.
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din afişajul
de pe ecran.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistenţa
imaginii” sau „imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după ce
alimentarea este oprită.
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD va afişa un conţinut static.
• Simptomele grave de „imagine arsă”,
„imagine persistentă” sau „imagine fantomă”
nu vor dispărea şi nu pot fi reparate.
Deteriorarea menţionată mai sus nu este
acoperită de garanţie.
7.2 Întrebări frecvente generale
Î1: Când instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.:Rezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 1920 x 1080 la 60 Hz.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe care
l-aţi utilizat anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou
de control). În fereastra Control Panel
(Panou de control), selectaţi pictograma
Display (Afişaj). În Display Control Panel
(Panou de control afişaj), selectaţi fila
„Settings” (Setări). În fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” („zonă
desktop”), mutaţi bara laterală la 1920 x
1080 pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60 Hz,
apoi faceţi clic pe OK.
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat
la 1920 x 1080 la 60 Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi monitorul
LCD Philips.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului la acelaşi
mod cu rezoluţia nativă recomandată a
monitorului.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Î2: Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare recomandată
pentru monitoare LCD este de 60 Hz.
În caz de perturbări pe ecran, o puteţi
seta până la 75 Hz pentru a vedea dacă
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant
21
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î8: Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Răsp.:Da, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea meniului
OSD (Afişare pe ecran)
• Apăsaţi pe „Down Arrow" („Săgeată în
jos”) pentru a selecta opţiunea „Color"
(„Culoare”), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură
culoare); cele doi setări sunt 6500K
şi 9300K. Cu setările din intervalul
6500K, imaginea pare „caldă, cu o
nuanţă de culoare roşu-alb”, în timp
ce temperatura 9300K redă o „nuanţă
rece, albastru-alb”.
2. sRGB; aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect
de culori între diferite dispozitive
(de ex. camere digitale, monitoare,
imprimante, scanere etc.)
3. User Define (Definit de utilizator);
utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferată prin reglarea
culorilor roşu, verde şi albastru.
perturbarea dispare.
Î3: Ce sunt fişierele .inf şi .icm de pe CDROM? Cum instalez driverele (.inf şi
.icm)?
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului pentru
monitor. Urmaţi instrucţiunile din manualul
de utilizare pentru a instala driverele.
Computerul dvs. vă poate solicita drivere
pentru monitor (fişierele .inf şi .icm) sau
un disc cu drivere atunci când instalaţi
pentru prima dată monitorul. Urmaţi
instrucţiunile pentru a introduce (CDROM însoţitor) inclus în acest pachet.
Driverele pentru monitor (fişierele .inf şi
.icm) vor fi instalate automat.
Î4: Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:Placa video/driverul grafic şi monitorul
determină împreună rezoluţiile
disponibile. Puteţi selecta rezoluţia dorită
din Control Panel (Panoul de control)
din Windows® cu „Display properties”
(„Proprietăţi afişaj”).
Î5: Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul OSD?
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
Notă:
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară
absolută, (grade Kelvin). Temperaturi
Kelvin mai mici precum 2004K reprezintă
roşul; temperaturi mai mari precum 9300K
reprezintă albastrul. Temperatura neutră
este alb, la 6504K.
Î6: E ste ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.:În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
Î9: Pot conecta monitorul LCD la orice PC,
staţie de lucru sau Mac?
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î7: Cum trebuie să curăţ suprafaţa panoului
LCD?
Răsp.:Pentru curăţare normală, folosiţi o cârpă
curată şi moale. Pentru curăţire extensivă,
folosiţi alcool izopropilic. Nu utilizaţi
solvenţi precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
22
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î10:
Monitoarele LCD Philips sunt plug-andplay?
Răsp.:Da, monitoarele sunt monitoare plug and
play, compatibile cu Windows 10/8.1/8/7,
Mac OSX.
Î11:
Ce înseamnă aderenţa imaginii, arderea
imaginii, persistenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
Răsp.:Afişarea neîntreruptă şi îndelungată
a unor imagini statice poate cauza
o „ardere” („persistenţă a imaginii”
sau „imagine fantomă”) pe ecran.
„Imaginea arsă”, „imaginea persistentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă un
fenomen binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea cazurilor,
„imaginea arsă” sau „persistenţa imaginii”
sau „imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după ce
alimentarea este oprită.
Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD va afişa un conţinut
static.
Avertisment
Imposibilitatea de a activa un economizor
de ecran sau o aplicaţie de actualizare
periodică a ecranului poate avea drept
rezultat apariţia unor simptome grave de
tipul „imagine arsă”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă”, care nu vor
dispărea şi nu pot fi remediate. Defecţiunile
menţionate mai sus nu sunt acoperite de
garanţia dvs.
Î12:
De ce ecranul meu nu afişează text clar
şi caracterele afişate nu sunt uniforme?
Răsp.:Monitorul funcţionează optim la rezoluţia
nativă de 1920 x 1080 @ 60Hz. Pentru
cea mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
23
© 2016 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke
Philips N.V. şi sunt utilizate sub licenţă de la Koninklijke Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M5243V2T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement