Philips 246V5LHAB/01, 246V5LSB/01, 246V5LAB/00, 246V5LSB/00, 246V5LHAB/00, 246V5LDSB/00, 246V5LDSB/01 User manual

Philips 246V5LHAB/01, 246V5LSB/01, 246V5LAB/00, 246V5LSB/00, 246V5LHAB/00, 246V5LDSB/00, 246V5LDSB/01 User manual
246V5
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare 1
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie 17
Depanare şi întrebări frecvente 21
Cuprins
1. Important....................................... 1
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere......................................... 1
1.2 Descrieri ale notaţiilor................. 3
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente.................... 3
2. Configurarea monitorului........... 5
2.1Instalare........................................... 5
2.2 Operarea monitorului...................7
2.3 Desfacerea suportului de la
bază şi a bazei..............................10
3. Optimizarea imaginilor................ 11
3.1SmartContrast................................ 11
4. Specificaţii tehnice...................... 12
4.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare........................................ 15
5. Gestionarea consumului de
energie........................................... 16
6. Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie......................... 17
6.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate........................ 17
6.2 Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie.........................20
7. Depanare şi întrebări frecvente...
21
7.1Depanare....................................... 21
7.2 Întrebări frecvente generale..... 22
1. Important
1. Important
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare, înainte
de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi note importante referitoare
la funcţionarea monitorului.
• Se va asigura un acces facil la
ştecher şi la priza de curent, în
momentul poziţionării monitorului.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat,
în conformitate cu instrucţiunile de
operare şi dacă este prezentată factura
sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului,
numărul produsului şi numărul de
model.
• A se utiliza numai cablul de
alimentare corespunzător, furnizat,
de fiecare dată, de către Philips.
Dacă lipseşte cablul de alimentare,
se va contacta centrul de service
local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii
mari sau la şocuri puternice pe
parcursul manevrării.
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
Avertismente
Utilizarea de dispozitive de control,
reglări sau proceduri, altele decât
cele specificate în acest document,
poate produce scurtcircuite, defecţiuni
electrice şi/sau defecţiuni mecanice.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de
posibile deteriorări, nu supuneţi
ecranul LCD la presiuni mari. Atunci
când deplasaţi monitorul, apucaţi-l
de ramă. Nu ridicaţi monitorul
plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea monitorului
pentru computer:
Mod de operare
• În cazul în care monitorul nu va fi
utilizat o perioadă îndelungată,
acesta se va debranşa de la sursă.
• Nu expuneţi monitorul la lumină
solară directă, surse de lumină
puternică sau la acţiunea unor surse
de încălzire. Expunerea îndelungată
la acest tip de mediu poate avea
drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Dacă este necesar, monitorul
se va curăţa cu o cârpă umedă
după debranşare. Ecranul poate
fi şters cu o cârpă uscată, când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor
folosi niciodată solvenţi organici,
precum alcool sau soluţii pe bază
de amoniac.
• Este necesară îndepărtarea
obiectelor ce ar putea cădea în
orificiile de ventilaţie, precum şi
a celor care pot împiedica răcirea
componentelor monitorului.
1
1. Important
• Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta nu
se va expune la praf, ploaie, apă sau
medii cu umezeală excesivă.
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” vor dispărea
treptat într-un interval de timp după
deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică.
• Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
Avertisment
Imposibilitatea activării unui economizor
ecran sau utilizarea unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului
pot avea ca efect apariţia simptomelor
de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă” care
nu mai dispar şi nici nu se pot remedia.
Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
• Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe
imediat sursa de alimentare şi se va
debranşa cablul de la priză. Apoi,
se va extrage substanţa respectivă,
urmând ca monitorul să fie trimis la
centrul de service.
• Nu depozitaţi ş utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina
directă a soarelui sau la frig excesiv.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
• Pentru păstrarea funcţionării optime
a monitorului şi prelungirea duratei
sale de viaţă, acesta va fi plasat
într-un spaţiu ai cărui parametri de
temperatură şi umiditate se situează
în următoarea gamă de valori:
• Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi capitolul „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”)
• Temperatură: 0-40°C 32-104°F
• Pentru informaţii referitoare
la transport, consultaţi rubrica
„Specificaţii tehnice”.
• Umiditate: 20-80% RH
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj, sub acţiunea directă a
razelor solare.
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi
monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci
când monitorul va afişa un conţinut
static. Afişarea neîntreruptă a
imaginilor statice o perioadă lungă
poate produce „imagini arse”,
cunoscute şi ca „imagini persistente”
sau „imagini fantomă” pe ecranul
dvs.
„Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
Notă
În cazul în care monitorul nu
funcţionează normal sau dacă nu
ştiţi cum să procedaţi după ce aţi
aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
2
1. Important
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Fragmente de text din acest ghid sunt
însoţite de pictograme şi pot apărea cu
caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări
sau avertismente. Acestea sunt utilizate
după cum urmează:
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardwareului şi a pierderii de date.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul
potenţial de vătămare corporală
şi prezintă modalităţi de evitare a
problemei.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
3
1. Important
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably in
cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Configurarea monitorului
Instalarea suportului bazei
2. Configurarea
monitorului
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale şi netedă, având
grijă să nu zgâriaţi sau deterioraţi
ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
246V5
2. Ataşaţi coloana bazei la monitor
până aceasta se fixează în poziţie.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
© 2016
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
P
jke
nkl i
Koni
ps
hili
s
ht
ig
ed
.
n
Philips and the Philips’ Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke
Philips N.V.
Un
au
th o
riz e
dd
up li
catio
n is a
vi ola ti on of a pplic
l
able
e
ad
.M
aws
Ch
in
a.
Ve
rsi
o
r
ll
.A
N.V
www.philips.com/welcome
re
se
rv
dp
an
ri n
d
te
in
* CD
* Cablu audio
* VGA
3. Ţineţi suportul bazei monitorului
cu ambele mâini şi introduceţi ferm
suportul bazei în şanţul special.
* DVI
*Diferă în funcţie de regiune.
5
2. Configurarea monitorului
Conectarea la computer
246V5LSB
246V5LAB
5
6
1
2
3
4
1 Intrare de alimentare de c.a.
2 Intrare VGA
3 Intrare DVI-D
4 Intrare audio
5 Încuietoare Kensington antifurt
6 Mufă pentru căşti
Intrare de alimentare de c.a.
Intrare VGA
Intrare DVI-D
Încuietoare Kensington antifurt
246V5LDSB
246V5LHAB
1
2 3 4 5
6
1
1 Intrare de alimentare de c.a.
2 Intrare HDMI
3 Intrare DVI-D
4 Intrare VGA
5 Ieşire Audio HDMI
6 Încuietoare Kensington antifurt
6
5
1 Intrare de alimentare de c.a.
2 Intrare VGA
3 Intrare HDMI
4 Intrare audio
5 Încuietoare Kensington antifurt
6 Mufă pentru căşti
Conectarea la PC
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
3. Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
4. Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
5. Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
6
2. Configurarea monitorului
2.2 Operarea monitorului
Descrierea produsului văzut din
faţă
6
7
Model 246V5LAB/246V5LHAB:
5
7
6
4
3
2
Model 246V5LSB/246V5LDSB:
5
7
6
4
3
2
1
1
Porneşte şi opreşte
alimentarea monitorului.
2
Accesează meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului
OSD.
3
Revine la nivelul OSD
anterior.
4
Reglaţi nivelul de
luminozitate.
5
Reglează meniul OSD.
7
Pentru reglarea volumului
difuzoarelor.
Modificaţi formatul de
afişare.
Reglaţi automat monitorul.
2. Configurarea monitorului
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
Model 246V5LHAB
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:






Model 246V5LSB:


Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală
a monitorului pentru a mişca cursorul
şi puteţi apăsa pe butonul OK pentru a
confirma selecţia sau modificarea.





 
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată imaginea
integrală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această imagine,
în cazul în care veţi dori să navigaţi între
diferitele ajustări.
Model 246V5LDSB:








Model 246V5LAB:







8
2. Configurarea monitorului
Main menu
Input
Picture
Notificarea privind rezoluţia
Sub menu
VGA
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 1920 x 1080 la 60 Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la o
altă rezoluţie, pe ecran se afişează o
alertă: Use 1920 × 1080 @ 60 Hz for best
results (Utilizaţi rezoluţia 1920 x 1080 la
60 Hz pentru rezultate optime).
DVI
(available for selective models)
HDMI
(available for selective models)
Picture Format
Wide Screen, 4:3
Brightness
0~100
Contrast
0~100
SmartResponse
Off, Fast , Faster, Fastest
(available for selective models)
SmartContrast
On, Off
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă
poate fi dezactivată din Configurare în
meniul OSD (afişare pe ecran).
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
(available for selective models)
OverScan
On, Off
Volume
Audio
(available
for selective
models)
Color
Language
OSD
Settings
Setup
0~100
Stand-Alone
On, Off
(available for selective models)
Mute
On, Off
Funcţie fizică
Înclinare
Audio In, HDMI
Audio Source
(available for selective models)
Color Temperature
6500K, 9300K
sRGB
Red: 0~100
User Define
Green: 0~100
Blue: 0~100
20°
-5°
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français,
Italiano, Maryar,Nederlands, Português,
Português do Brasil,Polski,Русский ,Svenska,
Suomi,Türkçe,Čeština,Українська, 简体中文,
繁體中文,日本語,한국어
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Auto
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution
Notification
On, Off
Reset
Yes, No
Information
9
2. Configurarea monitorului
Notă
Acest monitor acceptă o interfaţă de
montare compatibilă de 100 mm x 100
mm.
2.3 Desfacerea suportului de la
bază şi a bazei
Demontarea suportului de la bază
Înainte de a începe dezasamblarea
bazei monitorului, urmaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a evita deteriorarea
monitorului sau vătămarea corporală.
100mm
100mm
1. Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale, având grijă să nu
zgâriaţi şi să nu deterioraţi ecranul.
Atenţie
A se utiliza numai împreună cu
consolele de montare pe perete din
lista UL, cu o greutate/sarcină minimă
de 3,5 kg.
2. Apăsaţi pe clamele pentru blocare
pentru a demonta suportul din
şanţul special.
1
3. Apăsaţi pe butonul de deblocare
pentru a o desprinde de coloana
bazei.
2
10
3. Optimizarea imaginilor
3. Optimizarea
imaginilor
3.1 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
LCD pentru claritate vizuală maximă
şi experienţă vizuală încântătoare,
crescând retroiluminarea pentru imagini
mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe
fundaluri întunecate.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi
confort de vizualizare pentru fiecare tip
de conţinut. SmartContrast controlează
dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
text clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru
a controla intensitatea iluminării de
fundal. Această funcţie va îmbunătăţi
în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă
atunci când vizionaţi videoclipuri sau vă
jucaţi.
11
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp răspuns (tipic)
SmartResponse
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Culori ecran
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Conectivitate
Semnal intrare
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Difuzoare încorporate
Comoditate pentru
utilizator
TFT-LCD
LED
24'' L (61 cm)
16:9
0,277 × 0,277 mm
10.000.000:1
5 ms
1ms (GtG) (246V5LHAB/246V5LDSB)
1920 x 1080 la 60Hz.
170° (O)/160° (V) la C/R > 10
16,7 M
56Hz – 76Hz
30kHz – 83kHz
DA
246V5LSB/246V5LAB: DVI (Digital), VGA (Analogic)
246V5LHAB: HDMI, VGA (Analogic)
246V5LDSB: HDMI, DVI (Digital), VGA (Analogic)
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio pentru PC, ieşire căşti
(246V5LAB/246V5LHAB)
Ieşire audio HDMI (246V5LDSB)
2W × 2 (246V5LAB/246V5LHAB)
246V5LSB/246V5LDSB:
246V5LAB/246V5LHAB:
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug &
Play
Suport
Înclinare
engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă,
chineză simplificată, portugheză, turcă, olandeză,
suedeză, finlandeză, poloneză, cehă, coreeană,
japoneză, maghiară, ucraineană, portugheză braziliană,
greacă (opţional), chineză tradiţională (opţional)
Dispozitiv de blocare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
-5 / +20
12
4. Specificaţii tehnice
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiune
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport
(LxÎxA)
Produs cu ambalaj
(LxÎxA)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(în stare de funcţionare)
Umiditate relativă
(în stare de funcţionare)
Presiune atmosferică
(în stare de funcţionare)
Interval de temperatură
(când nu este în stare de
funcţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în stare de
funcţionare)
Presiune atmosferică
(când nu este în stare de
funcţionare)
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz 115 V c.a., 60 Hz
230 V c.a., 50 Hz
19,15 W (tipic)
19,25 W (tipic)
19,35 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
< 0,5 W (tipic)
Tensiune de
Tensiune de
Tensiune de
intrare c.a. la
intrare c.a. la
intrare c.a. la
100 V c.a., 50 Hz 115 V c.a., 60 Hz
230 V c.a., 50 Hz
65,36 BTU/h
65,70 BTU/h
66,04 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,71 BTU/oră
<1,71 BTU/oră
<1,71 BTU/oră
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,71 BTU/oră
<1,71 BTU/oră
<1,71 BTU/oră
(tipic)
(tipic)
(tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb
(intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
565 × 435 × 238 mm
565 × 354 × 63 mm
613 × 446 × 131 mm
4,65kg
4,22kg
6,05kg
de la 0°C la 40°C
de la 20% la 80%
între 700 şi 1060 hPa
de la -20°C la 60°C
de la 10% la 90%
între 500 şi 1060 hPa
13
4. Specificaţii tehnice
Protecţia mediului
ROHS
EPEAT
DA
DA (www.epeat.net) Pentru detalii suplimentare,
consultaţi nota 1
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
Ambalare
Substanţe specifice
Energy
Star(Reglementările pot
DA
să difere în funcţie de
ţară)
Conformitate şi standarde
Marcă CE, FCC Clasă B, CU-EAC, SEMKO, Certificat TCO,
Norme de reglementare
ETL, ISO9241-307,BSMI
Carcasă
Culoare
Negru
Emailat
Lucios
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips
înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support
pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi
GtG (alb-negru).
14
4. Specificaţii tehnice
4.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare
analogică)
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31,47
720 × 400
70,09
31,47
640 × 480
59,94
35,00
640 × 480
66,67
37,86
640 × 480
72,81
37,50
640 × 480
75,00
37,88
800 × 600
60,32
46,88
800 × 600
75,00
48,36
1024 × 768
60,00
60,02
1024 × 768
75,03
44,77
1280 × 720
59,86
63,89
1280 × 1024
60,02
79,98
1280 × 1024
75,03
55,94
1440 × 900
59,89
70,64
1440 × 900
74,98
65,29
1680 × 1050
59,95
67,50
1920 × 1080
60,00
Notă
Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează
cel mai bine la o rezoluţie nativă de
1920 X 1080, la 60 Hz. Pentru calitate
optimă a afişajului, respectaţi rezoluţia
recomandată.
15
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea
consumului de
energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Sinc
O
Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
19,25 W (tipic)
58 W (max.)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
< 0,5 W (tipic)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
< 0,5 W (tipic)
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie al
acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 1920 × 1080
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500 k la
alb rece complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
16
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în culorile
primare roşu, verde şi albastru. Un număr
mare de pixeli formează împreună o
imagine. La aprinderea tuturor subpixelilor
dintr-un pixel, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel alb. Când
toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel
negru. Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
6. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
6.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru monitoarele
plate
Philips depune eforturi deosebite pentru
a livra produse de cea mai bună calitate.
Utilizăm unele dintre cele mai avansate
procese de fabricaţie din această industrie
şi practicăm un control al calităţii foarte
strict. Cu toate acestea, defectele de
afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe
ecranele TFT utilizate la monitoarele
plate sunt uneori inevitabile. Niciun
producător nu poate garanta că toate
ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează
că toate monitoarele cu un număr de
defecte inacceptabil vor fi reparate sau
înlocuite conform condiţiilor de garanţie.
Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi
defineşte nivelurile acceptabile pentru
fiecare tip de defect. Pentru a intra sub
incidenţa condiţiilor prevăzute de garanţie
pentru reparare sau înlocuire, numărul de
defecte de afişare a pixelilor pe un ecran
TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor
nu trebuie să aibă defecţi mai mult de
0,0004% dintre subpixeli. Philips fixează
standarde de calitate şi mai ridicate pentru
anumite tipuri sau combinaţii de defecte
de afişare a pixelilor, care sunt mai uşor de
observat decât altele. Această politică este
valabilă în întreaga lume.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de defecte
de afişare a pixelilor şi mai multe tipuri de
defecte de afişare a subpixelilor în cadrul
fiecărei categorii.
Defectele de tip „punct luminos”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi sau
„în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un punct
luminos este un subpixel ce iese în
evidenţă pe ecran, atunci când este afişată
o imagine de culoare închisă. Defectele
de tip punct luminos sunt de următoarele
tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde
sau albastră.
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
pixeli
17
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre
sunt cu peste 50% mai strălucitoare
decât cele învecinate, în timp ce
punctele verzi sunt cu 30% mai
strălucitoare.
Toleranţe pentru defectele de afişare a
pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire
din cauza defectelor de afişare a pixelilor
în perioada de garanţie, ecranul TFT
al unui monitor plat Philips trebuie să
aibă defecte de afişare a pixelilor sau
subpixelilor care să depăşească limitele
de toleranţă listate în următoarele tabele.
Defectele de tip „punct negru”
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent întunecaţi
sau „stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct
întunecat este un subpixel ce iese în
evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă.
Defectele de tip punct negru sunt de
următoarele tipuri.
18
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct
luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct
întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A
PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
3
5 sau mai puţini
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor este conform ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomic requirement,
analysis and compliance test methods for electronic visual displays)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior
sub denumirea de ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
19
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6.2Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii
În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de
•
garanţie standard
locală
Depinde de
•
regiune
•
•
Perioadă de
garanţie extinsă
•
Perioadă de garanţie totală
+ 1 an
•
+ 2 ani
•
+ 3 ani
•
Perioada de garanţie standard
locală +1
Perioada de garanţie standard
locală +2
Perioada de garanţie standard
locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
Please refer to Important Information manual for regional service hotline, which is
available on the Philips website support page.
20
7. Depanare şi întrebări frecvente
Butonul Auto (Automat) nu
funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în
modul VGA-Analog (VGA-Analogic).
În cazul în care nu sunteţi mulţumit
de rezultate, puteţi face ajustările
manual din meniul OSD.
7. Depanare şi întrebări
frecvente
7.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în
modul DVI-Digital (DVI-digital) deoarece
nu este necesară.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare
• Deconectaţi imediat, pentru
siguranţă, monitorul de la sursa
principală de alimentare
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare
este stins)
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este în
poziţia oprit (OFF), apoi apăsaţi-l în
poziţia pornit (ON).
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi
în conectorul cablului monitorului.
Dacă da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Funcţia Economisire Energie poate
fi activată
Pe ecran se afişează
Probleme cu imaginea
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” (Automat) din
comenzile principale OSD.
• Reglaţi poziţia imaginii folosind
Phase/Clock (Fază/Ceas) din
Setup (Configurare) în comenzile
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Imaginea vibrează pe ecran
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Apare o pâlpâire pe verticală
Attention
Check cable connection
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul monitorului la computer.
(Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
• Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile
principale OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase/Clock (Fază/Ceas) din
Setup (Configurare) în comenzile
21
7. Depanare şi întrebări frecvente
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Simptomele grave de „imagine arsă”,
„imagine persistentă” sau „imagine
fantomă” nu vor dispărea şi nu pot
fi reparate. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile
principale OSD.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii,
albastre, întunecate şi albe
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase/Clock (Fază/Ceas) din
Setup (Configurare) în comenzile
principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
• Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia
actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la
pixeli.
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea
din afişajul de pe ecran.
O „imagine persistentă”, o „imagine
arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne
după oprirea alimentării.
* Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
• Puteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul
Configurare aferent LED-ului de
alimentare în comenzile principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
* Funcţionalitatea diferă în funcţie de
afişaj.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi
ca „imagini persistente” sau „imagini
fantomă” pe ecranul dvs. „Imaginea
statică”, „imaginea remanentă”
sau „imaginea fantomă” reprezintă
un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” vor dispărea
treptat într-un interval de timp după
deconectarea de la alimentarea cu
energie electrică.
7.2 Întrebări frecvente generale
Î1:
Când instalez monitorul, ce
trebuie să fac dacă se afişează
ecranul „Cannot display this video
mode” (Acest mod video nu poate
fi afişat)?
R.: Rezoluţie recomandată pentru
acest monitor: 1920 x 1080 la 60
Hz.
• Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul LCD
va afişa un conţinut static.
22
7. Depanare şi întrebări frecvente
• Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe
care l-aţi utilizat anterior.
Computerul dvs. vă poate solicita
drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima
dată monitorul.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel
(Panou de control). În fereastra
Panou de control, selectaţi
pictograma Display (Afişare). În
panoul de control Display (Afişare),
selectaţi fila „Settings” (Setări). În
fila de setări, în caseta cu eticheta
„Desktop Area” (Zonă Desktop),
mutaţi bara laterală la 1920 x 1080
pixeli.
Î4: Cum reglez rezoluţia?
R.: Driverul pentru placa video/grafică
împreună cu monitorul determină
rezoluţiile disponibile. Puteţi
selecta rezoluţia dorită din Control
Panel (Panou de control) din
Windows® cu „Display properties”
(Proprietăţi afişare).
Î5: Ce se întâmplă dacă mă încurc
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
R.: Apăsaţi pe butonul OK, apoi
selectaţi „Reset” (Resetare) pentru
a reveni la setările originale din
fabrică.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi
setaţi Refresh rate (Rată de
reîmprospătare) la 60 Hz, apoi faceţi
clic pe OK.
• Reporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la rezoluţia de 1920
x 1080 şi frecvenţa de 60 Hz.
Î6: Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
R.: În general se recomandă ca
suprafaţa panoului să nu fie supusă
la şocuri extreme şi să fie protejată
de obiecte ascuţite sau tăioase.
Atunci când manipulaţi monitorul,
asiguraţi-vă că nu este aplicată
forţă sau presiune pe suprafaţa
panoului. Acest lucru poate afecta
condiţiile de garanţie.
• Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Î2: Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
R.: Rata de reîmprospătare
recomandată pentru monitoarele
LCD este de 60 Hz. În cazul oricărei
dereglări a ecranului, o puteţi
seta la o valoare maximă de 75
Hz pentru a încerca remedierea
dereglării.
Î7: Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
R.: Pentru o curăţare normală folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţare extensivă, folosiţi alcool
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
Î8: Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
R.: Da, puteţi modifica setările de
culoare din comenzile OSD
conform procedurilor următoare,
Î3: Ce sunt fişierele .inf şi .icm din
manualul de utilizare? Cum
instalez driverele (.inf şi .icm)?
R.: Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitorul dvs. Urmaţi
instrucţiunile din manualul de
utilizare pentru a instala driverele.
23
7. Depanare şi întrebări frecvente
sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran)
• Apăsaţi pe „Down Arrow" (Săgeată
în jos) pentru a selecta opţiunea
„Color" (Culoare), apoi apăsaţi pe
„OK” pentru a introduce setările de
culoare prezentate în continuare;
sunt trei setări, descrise în
continuare.
1. Color Temperature (Temperatură
culori): cele două setări sunt
6500K şi 9300K. Cu setările din
intervalul 6500K, panoul pare
„cald, cu o nuanţă de culoare
roşu-alb”, în timp ce temperatura
9300K redă o „nuanţă rece,
albastru-alb”.
Î10: Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
R.: Da, monitoarele sunt de tip plugand-play, compatibile cu Windows
10/8.1/8/7, Mac OSX.
Î11: Ce înseamnă aderenţa imaginii,
arderea imaginii, persistenţa
imaginii sau imaginea fantomă la
ecranele LCD?
R.: Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate
produce „imagini statice”,
cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs. „Imaginea statică”,
„imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă
un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă”, „imaginea persistentă”
sau „imaginea fantomă” vor
dispărea treptat într-un interval
de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
ecran cu mişcare când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul
LCD va afişa un conţinut static.
2. sRGB: aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori între
diferite dispozitive (de ex. camere
digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.)
3. User Define (Definit de utilizator):
utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferată prin reglarea
culorilor roşu, verde şi albastru.
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004K reprezintă roşul; temperaturi mai
mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
Î9: Pot conecta monitorul LCD la orice
PC, staţie de lucru sau Mac?
R.: Da. Toate monitoarele LCD Philips
sunt complet compatibile cu PCurile, Mac-urile şi staţiile de lucru
standard. S-ar putea să aveţi
nevoie de un adaptor de cablu
pentru a conecta monitorul la
24
7. Depanare şi întrebări frecvente
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
Î12: De ce ecranul meu nu afişează text
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
R.: Monitorul LCD funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de
1920 x 1080 la 60Hz. Pentru cea
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
25
© 2016 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Philips şi emblema scut Philips sunt mărci comerciale
înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. şi sunt utilizate sub
licenţă de la Koninklijke Philips N.V.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: M5246V2T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement