Philips 328B6QJEB/00, 328B6QJEB/01 User manual

Philips 328B6QJEB/00, 328B6QJEB/01 User manual
Brilliance
328B6
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
1
entre de asistenţă pentru
C
clienţi şi garanţie
22
Depanare şi întrebări frecvente
25
Cuprins
1. Important �����������������������������������������������1
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere ��������1
1.2 Descrieri ale notaţiilor �������������������������������2
1.3 Eliminarea produsului şi a ambalajelor
aferente ��������������������������������������������������������������3
2. Configurarea monitorului ������������������4
2.1Instalare ��������������������������������������������������������������4
2.2 Operarea monitorului �������������������������������6
2.3MultiView �������������������������������������������������������10
2.4 Scoaterea ansamblului bazei pentru
montarea VESA �������������������������������������������12
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link) ������������������������������������������13
3. Optimizarea imaginilor ���������������������15
3.1 SmartImage ���������������������������������������������������15
3.2SmartContrast ���������������������������������������������16
4. Specificaţii tehnice �����������������������������17
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare �����20
4.2Crystalclear ���������������������������������������������������20
5. Gestionarea consumului de
energie ��������������������������������������������������21
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie �������������������������������������������������22
6.1 Politica Philips privind defectele de
afişare a pixelilor pentru monitoarele
plate �������������������������������������������������������������������22
6.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi
garanţie ������������������������������������������������������������24
7. Depanare şi întrebări frecvente ������25
7.1 Depanare ��������������������������������������������������������25
7.2 Întrebări frecvente generale ����������������26
7.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView �������������������������29
1. Important
sursa de curent alternativ sau continuu, se
va aştepta 6 secunde anterior recuplării
acestuia, pentru o funcţionare normală a
monitorului.
• A se utiliza numai cablul de alimentare
corespunzător, furnizat, de fiecare dată,
de către Philips. Dacă lipseşte cablul de
alimentare, se va contacta centrul de
service local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă Clienţi)
• Nu supuneţi monitorul la vibraţii mari sau
la şocuri puternice pe parcursul manevrării.
• A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul
funcţionării sau transportului.
1. Important
Acest ghid de utilizare electronic este destinat
tuturor persoanelor care utilizează monitorul
Philips. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
înainte de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante referitoare la
funcţionarea monitorului.
Garanţia Philips se aplică dacă produsul este
manevrat corespunzător şi utilizat în scopul
pentru care a fost proiectat, în conformitate cu
instrucţiunile de operare şi dacă este prezentată
factura sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului, numărul
produsului şi numărul de model.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de posibile
deteriorări, nu supuneţi ecranul LCD
la presiuni mari. Atunci când deplasaţi
monitorul, apucaţi-l de ramă. Nu ridicaţi
monitorul plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
• În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o
perioadă îndelungată, acesta se va debranşa
de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul se va curăţa
cu o cârpă umedă după debranşare.
Ecranul poate fi şters cu o cârpă uscată
când nu este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor folosi
niciodată solvenţi organici, precum alcool,
sau soluţii pe bază de amoniac.
• Pentru a se evita riscul apariţiei suprasarcinii
electrice şi deteriorării permanente a
monitorului, acesta nu se va expune la praf,
ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
• Dacă monitorul este expus la umezeală, va
fi şters cu o cârpă umedă, cât mai curând
posibil.
• Dacă în monitor pătrund substanţe străine
sau apă, se va întrerupe imediat sursa de
alimentare şi se va debranşa cablul de
la priză. Apoi, se va îndepărta substanţa
respectivă, urmând ca monitorul să fie
trimis la centrul de service.
• Nu depozitaţi şi nu utilizaţi monitorul în
locuri expuse la căldură, la lumina directă a
soarelui sau la frig excesiv.
1.1 Măsuri de siguranţă şi întreţinere
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje
sau proceduri decât cele specificate în
acest document poate cauza expunerea la
scurtcircuite, pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni la conectarea
şi utilizarea monitorului pentru computer.
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină solară
directă, surse de lumină puternică sau la
acţiunea unor surse de încălzire. Expunerea
îndelungată la acest tip de mediu poate
avea drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea obiectelor ce
ar putea cădea în orificiile de ventilaţie,
precum şi a celor care pot împiedica
răcirea componentelor electronice ale
monitorului.
• A nu se bloca orificiile de ventilaţie ale
carcasei.
• În momentul poziţionării monitorului,
asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică
pot fi accesate uşor.
• În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare de la
1
1. Important
• Pentru asigurarea funcţionării optime
permanente a monitorului şi prelungirea
duratei sale de viaţă, acesta va fi plasat întrun spaţiu ai cărui parametri de temperatură
şi umiditate se situează în următoarea gamă
de valori:
• Temperatură: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
Notă
În cazul în care monitorul nu funcţionează
normal sau dacă nu ştiţi cum să procedaţi după
ce aţi aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu convenţiile de
notaţie utilizate în acest document.
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat. Activaţi întotdeauna o
aplicaţie periodică de împrospătare a
ecranului atunci când monitorul va afişa
un conţinut static. Afişarea continuă a unor
imagini statice o perioadă îndelungată poate
produce „imagini arse”, cunoscute şi ca
„imagini remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
• „Imaginea arsă”, „imaginea remanentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia ecranelor LCD.
În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest ghid
sunt însoţite de pictograme şi pot apărea
cu caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective conţin observaţii, atenţionări sau
avertismente. Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi sfaturi
importante care vă pot ajuta să utilizaţi mai
eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii despre
modalităţi de evitare a eventualelor defecţiuni
ale hardware-ului şi a pierderii de date.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul potenţial de
vătămare corporală şi prezintă modalităţi de
evitare a problemelor.
Anumite avertismente pot apărea în diferite
formate şi este posibil să nu fie însoţite de
pictograme. În aceste situaţii, prezentarea
specifică a avertismentului este impusă de
autoritatea de reglementare legală.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de către
personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document pentru
reparaţie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi capitolul
„Centrul de Informaţii pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare la transport,
consultaţi rubrica „Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/portbagaj
sub acţiunea directă a razelor solare.
2
1. Important
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.
This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal of
this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.
To learn more about our recycling program
please visit http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html
Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.
Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.
From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
3
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea monitorului
1. P
lasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
328B6
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Ţineţi gâtul cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie gâtul la suportul de
montare VESA, până când acesta este
prins cu ajutorul mecanismului de fixare.
Monitor
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
ili
Ph
jke
nkl i
Koni
ps
www.philips.com/welcome
.A
N.V
ll r
s
ht
ig
re
se
rv
ed
.
This product was manufactured and brought to
the market by or on behalf of Top Victory
Investments Ltd. or one of its affiliates. Top
Victory Investments Ltd. is the warrantor in
relation to this product. Philips and the Philips
Ch
in
a.
Ve
rsi
on
© 2018
User’s Manual
Monitor drivers
保留备用
Shield Emblem are registered trademarks of
ri
Un
Koninklijke Philips N.V. used under license.
au
dp
th o
an
de
rize
Ma
dd
ws.
up li
catio
le la
n is a violati on of applicab
ed
nt
in
* CD
Alimentare
Power
Dual-link DVI
* HDMI
* DP
(2) Folosiţi o şurubelniţă pentru a strânge
şuruburile de asamblare şi pentru a
ataşa în siguranţă gâtul la monitor.
Audio
Audio
(3) Cu ajutorul degetelor, strângeţi şurubul
localizat în partea inferioară a bazei şi
fixaţi ferm baza pe suport.
* VGA
2
* USB
* MHL
*Depinde de ţară
1
4
3
2. Configurarea monitorului
Conectarea la PC
Conectarea la computer
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare în
spatele monitorului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi cablul de
alimentare al acestuia.
12
11
10
3. Conectaţi cablul de semnal al monitorului
la conectorul video din partea posterioară
a computerului.
1
8 9
7
6
5
4
3
4. Conectaţi cablurile de alimentare ale
computerului şi monitorului la o priză din
apropiere.
2
5. Porniţi computerul şi monitorul. Dacă este
afişată o imagine pe monitor, instalarea este
finalizată.
1 Încuietoare Kensington antifurt
2 Mufă pentru căşti
3 Intrare audio
4 Intrare VGA
5 Intrare Display port
6 Intrare MHL-HDMI
7 Intrare DVI
8 Intrare alimentare AC
9 Comutator de alimentare
10 USB ascendent
11 USB descendent
12 Încărcător rapid USB
5
2. Configurarea monitorului
Personalizaţi-vă propria tastă de „USER”
(UTILIZATOR)
Această tastă rapidă vă permite să configuraţi
funcţia preferată.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
2.2 Operarea monitorului
Descriere butoane control

 




 


  

3
7
6
5
4
2
2. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [OSD Settings]
(Setări OSD), după care apăsaţi pe butonul
.
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [User] (Utilizator), după care
apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta funcţia preferată: [AudioSource]
(Sursă audio), [Volume] (Volum) sau
[Input] (Intrare).
5. Apăsaţi pe butonul
pentru a confirma
alegerea.
Acum puteţi apăsa tasta rapidă direct de pe
cadrul frontal. Pentru accesul rapid va apărea
numai funcţia selectată anterior de către
dumneavoastră.
1
Porneşte şi opreşte alimentarea
monitorului.
Accesaţi meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului OSD.
Reglează meniul OSD.
Tastă personalizabilă de utilizator.
Puteţi personaliza orice tastă
alocând acesteia funcţia OSD
preferată. Tasta respectivă va
deveni „tasta utilizatorului”.
PIP/PBP/Dezactivat/Comutare
Reveniţi la nivelul OSD anterior.
Tastă de acces rapid
SmartImage. Se pot selecta 7
moduri: Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film),
Game (Jocuri), Economy
(Economic), SmartUniformity,
Off (Dezactivat).
6
2. Configurarea monitorului
6. De exemplu, dacă aţi selectat [Audio
Source] (Sursă audio) ca tastă rapidă,
apăsaţi pe butonul
de pe cadrul
frontal, după care va apărea meniul [Audio
Source] (Sursă audio).
Notă
• La următoarea pornire a acestui monitor,
sursa audio selectată va fi cea implicită.
• În cazul în care doriţi schimbarea sursei
audio, va trebui să parcurgeţi din nou paşii
de selecţie pentru a seta noua sursă audio
ca implicită.
Audio Source
Audio In
MHL-HDMI
Descrierea afişării pe ecran (OSD)
DisplayPort
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Toate monitoarele LCD Philips dispun de
caracteristica OSD (afişare pe ecran). Acest
lucru permite utilizatorului final să selecteze
funcţiile monitorului direct de pe ecran, prin
intermediul unei ferestre de instrucţiuni. Mai jos
este prezentată o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
R
edare audio independentă, indiferent de
intrarea video
Monitorul dumneavoastră Philips poate reda
sursa audio independent, indiferent de intrarea
video.
1. De exemplu, puteţi să redaţi semnalul
audio de la playerul MP3 conectat la
portul [Audio In] (Intrare audio) al acestui
monitor şi să vizionaţi, în acelaşi timp, sursa
video conectată la portul [HDMI] sau
[DisplayPort].
Input
Picture
Picture
Volume
Audio In
Stand-Alone
MHL-HDMI
Mute
DisplayPort
MHL-HDMI
DisplayPort
Audio
Color
Instrucţiuni fundamentale şi simple referitoare
la tastele de control
Audio Source
PIP/PBP
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală a
monitorului pentru a mişca cursorul şi puteţi
apăsa pe butonul OK pentru a confirma selecţia
sau modificarea.
Audio
Color
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [Audio], după care
apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [Audio Source] (Sursă audio), după
care apăsaţi pe butonul
.
5. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta sursa audio preferată: [DisplayPort],
[HDMI] sau [Audio In] (Intrare audio).
6. Apăsaţi pe butonul
alegerea.
DVI
PIP/PBP
2. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
Input
VGA
pentru a confirma
7
2. Configurarea monitorului
Notificare privind rezoluţia
Meniul OSD
Mai jos, este prezentată vederea generală
a structurii afişării pe ecran. Puteţi consulta
ulterior această imagine, în cazul în care veţi dori
să navigaţi între diferitele ajustări.
Main menu
Input
Picture
PIP/PBP
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa nativă, 2560
x 1440 la 60Hz. Dacă monitorul este pornit şi
este setat la o altă rezoluţie, pe ecran se afişează
o alertă: Use 2560 x 1440 @ 60Hz for best
results (Utilizaţi rezoluţia 2560 x 1440 la 60Hz
pentru rezultate optime).
Sub menu
VGA
DVI
MHL-HDMI
DisplayPort
Picture Format
Brightness
Wide screen, 4:3, 1:1
Contrast
0~100
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
SmartContrast
Off, Fast, Faster, Fastest
On, Off
Gamma
Pixel Orbiting
On, Off
Over Scan
On, Off
PIP/PBP Mode
PIP/PBP Input
PIP Size
PIP Position
Swap
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Off, PIP, PBP
VGA,DVI, MHL-HDMI, DisplayPort
Small, Middle, Large
Top-Right, Top-Left, Bottom-Right,
Bottom-Left
Audio
Volume
Stand-Alone
Mute
Audio Source
0~100
On, Off
On, Off
Color
Color Temperature
5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă poate
fi dezactivată din Configurare în meniul OSD
(afişare pe ecran).
Audio in, MHL-HDMI, DisplayPort
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings
Horizontal
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Input, Audio Source, Volume
OSD Time Out
User
Setup
0~100
Auto
H. Position
0~100
V. Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
Information
8
2. Configurarea monitorului
Funcţie fizică
Înclinare
Pivot
20˚
-5˚
0˚
90˚
Pivotare
+170˚
-170˚
Reglare pe înălţime
180mm
9
2. Configurarea monitorului
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste rapide?
2.3 MultiView
1. Apăsaţi tasta rapidă
cadrul frontal.
direct de pe
Ce este?
Caracteristica MultiView permite conectarea
activă a două dispozitive, astfel încât
dumneavoastră să puteţi lucra simultan cu mai
multe dispozitive, precum un PC şi un notebook.
Acest lucru face ca sarcinile complexe să poată
fi realizate mult mai uşor.
De ce am nevoie de acesta?
Datorită afişajului Philips MultiView cu rezoluţie
extrem de ridicată, vă puteţi bucura de
conectivitate deplină în cel mai confortabil mod
posibil, fie că vă aflaţi la birou sau acasă. Cu
acest afişaj, puteţi să vă delectaţi cu mai multe
surse de conţinut, care vor fi afişate pe un singur
ecran. De exemplu: Poate doriţi să aruncaţi o
privire asupra fluxului audio-video cu ştiri în
direct în fereastra mică, iar în acelaşi timp să
lucraţi la cel mai recent blog al dumneavoastră.
Sau poate doriţi să editaţi un fişier Excel aflat pe
dispozitivul dumneavoastră ultrabook în timp ce
sunteţi conectat la reţeaua securizată intranet
a companiei, pentru a accesa fişiere cu ajutorul
unui desktop.
2. Va apărea meniul de selecţie MultiView.
Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
efectua selecţia dorită.
P
Multi View
PIP
PBP
Swap
Off
3. Apăsaţi pe butonul
pentru a confirma
selecţia şi ieşi automat din meniul de
selecţie.
C
um se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului OSD?
În plus faţă de apăsarea tastei
direct de
pe cadrul frontal, funcţia MultiView mai poate fi
selectată şi din meniul OSD.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul frontal
pentru a accesa ecranul meniului OSD.
10
2. Configurarea monitorului
Input
Picture
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
PIP/PBP Input
PIP
PIP Size
PBP
Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată, pentru o
altă sursă de semnal.
PIP Position
A(principal)
(main)
B
Swap
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
Audio
Color
(main)
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta meniul principal [PIP/PBP], după
care apăsaţi pe butonul
.
Notă
Când vă aflaţi în modul PBP, dunga neagră va fi
afişată în părţile de jos şi de sus ale ecranului
pentru a obţine un raport de aspect corect.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [PIP/PBP Mode] (Mod PIP/PBP),
după care apăsaţi pe butonul
.
• PIP/PBP Input (Intrare PIP/PBP): Există
patru intrări video diferite din care puteţi
alege sursa de afişare secundară: [VGA],
[DVI], [HDMI] şi [DisplayPort].
Consultaţi tabelul de mai jos pentru detalii
despre compatibilitatea dintre sursa
principală şi cea secundară.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta [PIP] sau [PBP].
• Acum puteţi să mergeţi înapoi pentru a
seta parametrii [PIP/PBP Input] (Intrare
PIP/PBP), [PIP Size] (Dimensiune PIP),
[PIP Position] (Poziţie PIP) sau [Swap]
(Comutare).
2. Apăsaţi pe butonul
alegerea.
A(principal)
pentru a confirma
(xl)
VGA
DP
SURSĂ
PRINCIPALĂ DVI
(xl)
MHLHDMI
MultiView în meniul OSD
• PIP / PBP Mode (Mod PIP/PBP):
Există două moduri disponibile pentru
caracteristica MultiView: [PIP] şi [PBP].
[PIP]: Picture in Picture
Deschideţi o fereastră
secundară pentru o altă sursă
de semnal.
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
MHLVGA DP DVI
HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
• PIP Size (Dimensiune PIP): Când funcţia
PIP este activată, puteţi alege dintre trei
dimensiuni pentru fereastra secundară:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large]
(Mare).
B
A(principal)
(main)
B
A(principal)
(main)
Small
Middle
Large
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
B
A (principal)
(main)
• PIP Position (Poziţie PIP): Când funcţia PIP
este activată, puteţi alege dintre două poziţii
pentru fereastra secundară.
[PBP]: Picture by Picture
11
2. Configurarea monitorului
Dreapta sus
B
Înainte de a începe dezasamblarea bazei
monitorului, urmaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea monitorului sau
vătămarea corporală.
A (main)
B
A (main)
(principal)
(principal)
Stânga sus
B
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Dreapta jos
Stânga jos
A
A
(principal)
(main)
B
1. P
lasaţi monitorul cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu zgâriaţi
sau să deterioraţi ecranul.
(principal)
(main)
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară vor fi
comutate pe afişaj.
Comutarea surselor A şi B în modul [PIP]:
B
A (principal)
(main)
B
↔
A
(principal)
2. Slăbiţi şuruburile de asamblare, apoi
detaşaţi gâtul de la monitor.
Comutarea surselor A şi B în modul [PBP]:
A (main)
(principal)
B
↔
B (main)
(principal)
A
1
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
2
A(principal)
(main)
Notă
• Când folosiţi funcţia Comutare, sursa audio
şi cea video vor fi comutate în acelaşi timp.
(Consultaţi pagina 7 „Redare audio
independentă, indiferent de intrarea video”
pentru mai multe detalii.)
12
2. Configurarea monitorului
C
um funcţionează? (cum realizez
conectarea?)
Notă
Acest monitor acceptă o interfaţă de montare
compatibilă VESA de 100mm x 100mm.
Conectaţi cablul MHL opţional la portul mini
USB de pe partea laterală a dispozitivului mobil
şi portul marcat [MHL-HDMI] la monitor.
Acum sunteţi pregătit să vizualizaţi imaginile
pe un afişaj cu ecran mare şi să utilizaţi toate
funcţiile de pe dispozitivul mobil, cum ar fi
navigarea pe internet, încercarea jocurilor într-o
experienţă nouă, parcurgerea fotografiilor şi
multe altele. Dacă monitorul dvs. are funcţie
difuzor, veţi putea auzi şi muzica ce acompaniază
conţinuturile dvs. Când cablul MHL este
deconectat sau dispozitivul mobil este oprit,
funcţia MHL va fi dezactivată în mod automat.
100mm
100mm
2.5 Introducere MHL (Mobile HighDefinition Link)
Ce este?
Mobile High Definition Link (MHL) este o
interfaţă audio/video pentru dispozitivele mobile,
cu rolul de conectare directă a telefoanelor
mobile şi altor dispozitive portabile la afişare de
înaltă definiţie.
MHL-HDMI
MHL
Un cablu MHL opţional vă permite să conectaţi
în mod simplu un dispozitiv mobil compatibil
MHL la acest afişaj Philips de mari dimensiuni
şi să vizionaţi clipurile video în format HD şi cu
sunet digital. Nu doar că vă veţi putea bucura
de jocurile, fotografiile, filmele şi aplicaţiile de pe
mobil pe un ecran mare, dar veţi putea încărca
dispozitivul în acelaşi timp, astfel încât să nu
rămâneţi fără baterie în mijlocul distracţiei.
Notă
• Portul marcat [MHL-HDMI] este singurul
port al monitorului care acceptă funcţia
MHL atunci când se utilizează cablul MHL.
Reţineţi că un cablu certificat MHL este
diferit decât un cablu standard HDMI.
• Un dispozitiv mobil certificat MHL trebuie
achiziţionat separat.
Cum pot utiliza funcţia MHL?
• Este posibil să fie necesar comutarea
monitorului la modul MHL-HDMI pentru
a putea activa monitorul, dacă există alte
dispozitive care funcţionează şi care sunt
conectate la intrările disponibile.
Pentru a utiliza funcţia MHL, aveţi nevoie de
un dispozitiv mobil certificat MHL. Pentru a
găsi o listă cu toate dispozitivele certificate
MHL, vizitaţi site-ul oficial MHL (http://www.
mhlconsortium.org)
• Punerea în standby a funcţiei de
economisire a energiei sau dezactivarea
acesteia pentru acest produs cu impact
energetic nu este disponibilă pentru funcţia
de încărcare MHL.
Aveţi nevoie şi de un cablu special certificat
MHL pentru a putea utiliza această funcţie.
13
3. Optimizarea imaginilor
• Acest monitor Philips este certificat
MHL. Cu toate acestea, în cazul în care
dispozitivul dvs. MHL nu se poate conecta
sau funcţionează incorect, consultaţi
secţiunea de întrebări frecvente a
dispozitivului MHL sau contactaţi direct
distribuitorul pentru a obţine indicaţii.
Politica producătorului dispozitivului dvs.
poate impune să cumpăraţi un cablu MHL
sau un adaptor aparţinând mărcii acestuia
pentru a beneficia de compatibilitate cu
dispozitive MHL aparţinând altor mărci.
Reţineţi că acesta nu este un defect al
monitorului Philips.
14
3. Optimizarea imaginilor
3. Optimizarea imaginilor
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa afişarea pe
ecran a software-ului SmartImage.
2. Apăsaţi în continuare pe
pentru
a comuta între Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), SmartUniformity şi
Off (Dezactivat).
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care optimizează
afişajul pentru diferite tipuri de conţinut, reglând
dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă lucraţi
cu aplicaţii de text, de afişare de imagini sau
urmăriţi un videoclip, Philips SmartImage vă
asigură o performanţă excelentă şi optimizată a
monitorului.
3. Afişarea pe ecran a SmartImage va fi activă
timp de 5 secunde sau puteţi apăsa pe
„OK” pentru a confirma.
Se pot selecta şapte moduri: Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic), SmartUniformity şi Off
(Dezactivat).
De ce am nevoie de acesta?
SmartImage
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor de
conţinut, software-ul SmartImage vă reglează
în mod dinamic şi în timp real luminozitatea,
contrastul, culorile şi claritatea pentru a vă
îmbunătăţi experienţa vizuală cu acest monitor.
Office
Photo
Movie
Game
Cum funcţionează?
Economy
SmartImage este o tehnologie exclusivă, de
ultimă generaţie, de la Philips care analizează
conţinutul afişat pe ecranul dvs. Bazat pe
un scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod dinamic
contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea
imaginilor, astfel încât calitatea conţinutului afişat
să fie îmbunătăţită – toate acestea în timp real şi
prin apăsarea unui singur buton.
SmartUniformity
ff
• Office (Birou): Îmbunătăţeşte calitatea
textului şi reduce luminozitatea pentru
a creşte lizibilitatea şi a reduce oboseala
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi productivitatea
atunci când lucraţi cu foi de calcul, fişiere
PDF, articole scanate sau alte aplicaţii
generale de birou.
Cum se activează SmartImage?
• Photo (Fotografie): Acest profil combină
saturaţia de culoare, contrastul dinamic
şi îmbunătăţirea clarităţii pentru a afişa
fotografii şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate fără
artefacte şi culori şterse.
• Movie (Film): Luminozitatea crescută,
saturaţia de culoare mai mare, contrastul
dinamic şi claritatea accentuată afişează
toate detaliile din zonele întunecate ale
15
3. Optimizarea imaginilor
înregistrărilor video fără culori şterse în
zonele mai luminoase, menţinând valori
naturale dinamice pentru o afişare video de
cea mai bună calitate.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului pentru
claritate vizuală maximă şi experienţă vizuală
încântătoare, crescând retroiluminarea pentru
imagini mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe fundaluri
întunecate.
• Game (Jocuri): Activând circuitul de
supraîncărcare pentru cel mai bun timp de
răspuns, reducând marginile în zigzag pentru
obiectele cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast pentru
scenele luminoase şi cele întunecate, acest
profil asigură cea mai bună experienţă de
joc pentru împătimiţii de jocuri.
• Economy (Economic): În acest profil,
luminozitatea şi contrastul sunt reglate,
iar retroiluminarea este reglată fin pentru
afişarea corectă a aplicaţiilor de birou de zi
cu zi şi reducerea consumului de energie.
De ce am nevoie de acesta?
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi confort
de vizualizare pentru fiecare tip de conţinut.
SmartContrast controlează dinamic contrastul
şi reglează retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare, contrastante
şi luminoase sau afişează text clar, lizibil pentru
munca de birou. Prin reducerea consumului
electric al monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a monitorului.
• SmartUniformity: Fluctuaţiile de
luminozitate şi culoare în diferite zone ale
ecranului reprezintă un comportament
obişnuit al monitoarelor LCD. Uniformitatea
tipică se situează în jurul valorii de
75-80%. Prin activarea caracteristicii
Philips SmartUniformity, uniformitatea
ecranului poate ajunge peste 95%. Acest
lucru determină afişarea unor imagini mai
apropiate de realitate.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast, acesta va
analiza în timp real conţinutul afişat pentru a
ajusta culorile şi pentru a controla intensitatea
iluminării de fundal. Această funcţie va
îmbunătăţi în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă atunci când
vizionaţi videoclipuri sau vă jucaţi.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
16
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Distanţa dintre pixeli
SmartContrast
Timp de răspuns
SmartResponse
Rezoluţie optimă
Unghi de vizualizare
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe verticală
Frecvenţă orizontală
sRGB
Uniformizarea luminozităţi
Delta E(tipic)
Conectivitate
Semnal intrare
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
Multi View
Comoditate pentru utilizator
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Suport
Înclinare
IPS Tehnologie
LED
31,5'' L (80,1cm)
16:9
0,2727 (H) mm x 0,2727 (V) mm
50.000.000:1
8ms (GtG)
5ms (GtG)
VGA: 1920x1080 la 60Hz
DVI-Dual Link: 2560x1440 la 60Hz
HDMI: 2560x1440 la 60Hz
DisplayPort: 2560x1440 la 60Hz
MHL: 1920x1080 la 60Hz
178° (O) / 178° (V) la C/R > 10
SmartImage
1,07B (8 biţi + FRC)
56-76Hz (VGA/DVI/HDMI/DISPLAYPORT)
23-76Hz (MHL)
30-99KHz (VGA/DVIHDMI/DISPLAYPORT/MHL)
DA
93%-105%
2 for 6500K
DVI-Dual Link (Digital), VGA (Analogic), DisplayPort , MHLHDMI
USB 3.0×2 (1 for USB fast charger)/USB2.0x2
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
3W x 2
PIP / PBP Mode (Mod PIP/PBP), 2xdispozitive
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară,
Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată,
Chineză Tradiţională, Japoneză, Coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm), încuietoare Kensington
DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7/Mac OSX
-5 / +20 de grade
17
4. Specificaţii tehnice
Pivotare
Reglare pe înălţime
Pivot
Alimentare
Consum
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit (comutator c.a.)
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit (comutator c.a.)
Mod pornit (Mod ecologic)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs cu suport (LxÎxA)
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs în ambalaj (L x Î x A)
Greutate
Produs cu suport
Produs fără suport
Produs cu ambalaj
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Umiditate relativă (în stare de
funcţionare)
Presiune atmosferică (în stare de
funcţionare)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(Nefuncţionare)
-170 / +170 de grade
180mm
90 de grade
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
61,90W (tipic)
62,00W (tipic)
62,10W (tipic)
<0,5W (tipic)
<0,5W (tipic)
<0,5W (tipic)
<0,3W (tipic)
<0,3W (tipic)
<0,3W (tipic)
0W (tipic)
0W (tipic)
0W (tipic)
Tensiune de intrare Tensiune de intrare Tensiune de intrare
c.a. la 100 V c.a.,
c.a. la 115 V c.a.,
c.a. la 230 V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
211,95 BTU/h
211,26 BTU/h
211,6 BTU/h (tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
<1,71 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h <1,02 BTU/h (tipic)
(tipic)
(tipic)
0 BTU/h (tipic)
0 BTU/h (tipic)
0 BTU/h (tipic)
34,9W (tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60Hz
742 x 657 x 270 mm
742 x 438 x 63 mm
970 x 526 x 224 mm
9,50 kg
6,90 kg
13,41 kg
de la 0°C la 40°C
de la 20% la 80%
între 700 şi 1 060 hPa
de la -20°C la 60°C
de la 10% la 90%
18
4. Specificaţii tehnice
Presiune atmosferică
(Nefuncţionare)
între 500 şi 1 060 hPa
Mediu şi energie
ROHS
EPEAT
Ambalare
Substanţe specifice
EnergyStar
Conformitate şi standarde
DA
DA (Pentru detalii suplimentare, consultaţi nota 1)
100% reciclabil
Conţinut 100% materiale PVC BFR
DA
Norme de reglementare
Carcasă
Culoare
Emailat
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, WEEE,
CCC, CECP, GS, ISO9241-307, EPA
Negru
Textură
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips înregistrează produsul.
Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support pentru a
descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi GtG (alb-negru).
19
4. Specificaţii tehnice
• Când utilizaţi DVI, un cablu DVI cu legătură
dublă este necesar pentru a se obţine
rezoluţia maximă de 2560 x 1440.
4.1 Rezoluţie şi moduri de presetare
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 la 60Hz (intrare analogică)
2560 x 1440 la 60Hz (intrare digitală)
• Cea mai mare rezoluţie acceptată de ecran
în modul HDMI este 2560 x 1440, dar
aceasta depinde de capacitatea plăcii grafice
şi de playerele BluRay/video.
Rezoluţie recomandată
2560 x 1440 la 60Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
31,47
720 x 400
70,09
31,47
640 x 480
59,94
35,00
640 x 480
66,67
37,86
640 x 480
72,81
37,50
640 x 480
75,00
37,88
800 x 600
60,32
46,88
800 x 600
75,00
48,36
1024 x 768
60,00
60,02
1024 x 768
75,03
44,77
1280 x 720
59,86
63,89
1280 x 1024
60,02
79,98
1280 x 1024
75,03
55,94
1440 x 900
59,89
70,64
1440 x 900
74,98
75,00
1600 x 1200
60,00
65,29
1680 x 1050
59,98
67,50
1920 x 1080
60,00
74,04
1920 x 1080
59,95
88,79
2560 x 1440
59,95
89,45
1280 x 1440
PBP mode
59,91
4.2 Crystalclear
Frecvenţă
verticală
(Hz)
Acest afişaj Philips de ultimă generaţie oferă
imagini de o calitate incredibilă, la o rezoluţie de
2560 x 1440. Utilizând panouri ultraperformante,
cu o densitate ridicată a pixelilor, unghiuri de
vizionare de 178/178 grade, compatibilitate cu
surse ce permit redarea conţinuturilor pe o
lăţime de bandă ridicată, precum DisplayPort,
HDMI, sau DVI cu legătură dublă, acest nou
afişaj va face ca imaginile şi elementele grafice
să prindă viaţă. Fie că sunteţi un profesionist
pretenţios care necesită informaţii extrem de
detaliate pentru soluţiile CAD-CAM, utilizaţi
aplicaţii de grafică 3D sau realizaţi analize
financiare pe foi de calcul imense, acest afişaj
de la Philips vă va oferi imagini de o claritate
uluitoare.
Notă
• Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează cel mai
bine la o rezoluţie nativă de 2560 X 1440
la 60 Hz. Pentru calitate optimă a afişajului,
respectaţi rezoluţia recomandată.
MHL 2.0: 1920 x 1080 @ 60Hz
20
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea consumului
de energie
Dacă aveţi placă video sau program software
conforme cu VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la tastatură,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va „trezi” automat. Următorul tabel indică
consumul de energie şi semnalizarea acestei
funcţii de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Energie
consumată
Culoare
LED
Da
62,00W (tipic)
95,00W
(maxim)
Alb
Nu
Nu
<0,5W (tipic)
Alb
(clipitor)
OPRIT
-
-
0,3W (tipic)
0,39W (maxim)
OPRIT
OPRIT
-
-
0W
(comutator c.a.)
OPRIT
Mod VESA
Video
Sinc O Sinc V
Activ
PORNIT
Da
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Oprire
Comutator
oprire
Configurarea următoare este utilizată pentru a
măsura consumul de energie al acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 2560 x 1440
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500k la alb rece
complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără notificare.
21
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi garanţie
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli aprinşi şi
stinşi sunt percepute ca pixeli singuri de diverse
culori.
6.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi subpixelilor
apar pe ecran în diferite moduri. Există două
categorii de defecte de afişare a pixelilor şi mai
multe tipuri de defecte de afişare a subpixelilor în
cadrul fiecărei categorii.
Philips depune eforturi deosebite pentru a livra
produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele
dintre cele mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un control al
calităţii foarte strict. Cu toate acestea, defectele
de afişare a pixelilor şi a subpixelilor pe ecranele
TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate garanta
că toate ecranele vor funcţiona fără defecte de
afişare a pixelilor, însă Philips garantează că toate
monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform condiţiilor
de garanţie. Această notificare explică diferitele
tipuri de defecte de afişare a pixelilor şi defineşte
nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor prevăzute
de garanţie pentru reparare sau înlocuire,
numărul de defecte de afişare a pixelilor pe un
ecran TFT trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie
să aibă defecţi mai mult de 0,0004% dintre
subpixeli. Philips fixează standarde de calitate şi
mai ridicate pentru anumite tipuri sau combinaţii
de defecte de afişare a pixelilor, care sunt mai
uşor de observat decât altele. Această politică
este valabilă în întreaga lume.
Defectele de tip punct luminos
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent aprinşi sau „în funcţiune”. Cu alte
cuvinte, un punct luminos este un subpixel ce
iese în evidenţă pe ecran, atunci când este afişată
o imagine de culoare închisă. Defectele de tip
punct luminos sunt de următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie, verde sau
albastră.
subpixeli
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)
pixeli
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine este compus
din trei subpixeli în culorile primare roşu, verde
şi albastru. Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea tuturor
subpixelilor dintr-un pixel, cei trei subpixeli
coloraţi sunt percepuţi ca un singur pixel alb.
Când toţi subpixelii sunt stinşi, cei trei subpixeli
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb).
22
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Proximitatea defectelor de afişare a pixelilor
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre sunt cu
peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30%
mai strălucitoare.
Deoarece defectele de acelaşi tip ale pixelilor
şi subpixelilor alăturaţi sunt mai uşor de sesizat,
Philips precizează şi limite de toleranţă pentru
proximitatea defectelor de afişare a pixelilor.
Defectele de tip punct negru
Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce
sunt permanent întunecaţi sau „stinşi”. Cu alte
cuvinte, un punct întunecat este un subpixel
ce iese în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă. Defectele
de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa
condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din cauza
defectelor de afişare a pixelilor în perioada de
garanţie, ecranul TFT al unui monitor plat Philips
trebuie să aibă defecte de afişare a pixelilor
sau subpixelilor care să depăşească limitele de
toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
3
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
5 sau mai puţini
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor se conformează standardului ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomie, metode de
încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior sub denumirea de
ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
23
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6.2 Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru validarea în
regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii sau contactaţi centrul Philips
de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii În afara garanţiei,
prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de 30 de zile
calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă, serviciile includ preluarea,
repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza garanţiei extinse
oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în perioada de garanţie extinsă pe care
aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi sau centrul de
contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de garanţie •
standard locală
Depinde de regiune •
•
•
Perioadă de garanţie
extinsă
+ 1 an
+ 2 ani
+ 3 ani
•
Perioadă de garanţie totală
•
•
•
Perioada de garanţie standard locală +1
Perioada de garanţie standard locală +2
Perioada de garanţie standard locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service regional, care este
disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
24
7. Depanare şi întrebări frecvente
care nu sunteţi mulţumit de rezultate, puteţi
face ajustările manual din meniul OSD.
7. Depanare şi întrebări
frecvente
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în modul
DVI-Digital (DVI-digital) deoarece nu este
necesară.
7.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Dacă problema
persistă după ce aţi încercat aceste soluţii,
contactaţi reprezentantul de service pentru
clienţi Philips.
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Deconectaţi imediat, pentru siguranţă,
monitorul de la sursa principală de
alimentare.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii cu
clienţii Philips.
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul de
alimentare la priza electrică şi în spatele
monitorului.
Probleme cu imaginea
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de pornire
din faţa monitorului este în poziţia OPRIT,
apoi apăsaţi-l în poziţia PORNIT.
Imaginea nu este centrată
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile principale
OSD.
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Reglaţi poziţia imaginii folosind Phase/Clock
(Fază/Ceas) din Setup (Configurare) în
comenzile principale OSD. Această opţiune
este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul de
semnal la computerul dvs.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi în
conectorul cablului monitorului. Dacă da,
reparaţi sau înlocuiţi cablul.
Imaginea vibrează pe ecran
• Funcţia Economisire Energie poate fi activată.
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul de
semnal la placa grafică sau la PC.
Pe ecran se afişează
Apare o pâlpâire pe verticală
Attention
Check cable connection
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
• Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul
monitorului la computer. (Consultaţi şi
Ghidul de pornire rapidă).
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Verificaţi dacă pinii cablului monitorului sunt
îndoiţi.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Butonul AUTO (AUTOMAT) nu funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în modul
VGA-Analog (VGA-Analogic). În cazul în
25
7. Depanare şi întrebări frecvente
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia „Auto”
(Automat) din comenzile principale OSD.
Pe ecran apar puncte verzi, roşii, albastre,
întunecate şi albe
• Eliminaţi barele verticale utilizând Phase/
Clock (Fază/Ceas) din Setup (Configurare)
în comenzile principale OSD. Această
opţiune este validă doar în modul VGA.
• Punctele remanente sunt o caracteristică
normală a cristalelor lichide utilizate în
tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la pixeli.
Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată
Indicatorul „alimentare pornită” este prea
puternic şi deranjant
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea din
afişajul de pe ecran.
• Puteţi regla indicatorul „alimentare pornită”
utilizând meniul Configurare aferent LEDului de alimentare în Comenzi principale
OSD.
Pentru asistenţă suplimentară, consultaţi lista
cu Centrele de informare a consumatorilor şi
contactaţi reprezentantul serviciului clienţi Philips.
O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau
o „imagine fantomă” rămâne după oprirea
alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor statice
pe o perioadă extinsă de timp poate cauza
„arderea”, cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”,
pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea
persistentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistenţa
imaginii” sau „imaginea fantomă” va
dispărea treptat într-o perioadă de timp
după ce alimentarea este oprită.
7.2 Întrebări frecvente generale
Î1:
Când instalez monitorul, ce trebuie să
fac dacă se afişează ecranul „Cannot
display this video mode” (Acest mod
video nu poate fi afişat)?
Răsp.: R
ezoluţia recomandată pentru acest
monitor: 2560 x 1440 la 60Hz.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi monitorul
nesupravegheat.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi conectaţi
PC-ul dvs. la monitorul pe care l-aţi utilizat
anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel (Panou de
control). În fereastra Panou de control,
selectaţi pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj), selectaţi
fila „Settings” (Setări). Sub fila de setări, în
caseta cu eticheta „desktop area” (zonă
desktop), mutaţi bara laterală la 2560 x
1440 pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi Refresh
Rate (Rată de împrospătare) la 60Hz, apoi
faceţi clic pe OK.
• Reporniţi computerul şi repetaţi paşii 2 şi
3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la
2560 x 1440 la 60Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi monitorul
vechi şi reconectaţi monitorul LCD Philips.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului atunci când
monitorul LCD va afişa un conţinut static.
• Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate
avea ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine remanentă”
sau „imagine fantomă” care nu mai dispar
şi nici nu se pot remedia. Deteriorarea
menţionată mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Imaginea este distorsionată. Textul este neclar
sau înceţoşat.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
26
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î7:
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi PC-ul.
Î2:
Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul LCD?
Răsp.: Rata de împrospătare recomandată
pentru monitoare este de 60Hz. În
caz de perturbări pe ecran, o puteţi
seta până la 75Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
Î3:
Răsp.: P
entru curăţare normală, folosiţi o
cârpă curată şi moale. Pentru curăţare
extensivă, folosiţi alcool izopropilic. Nu
utilizaţi solvenţi precum alcoolul etilic,
etanolul, acetona, hexanul etc.
Î8: e sunt fişierele .inf şi .icm din
C
manualul de utilizare? Cum instalez
driverele (.inf şi .icm)?
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea meniului
OSD (Afişare pe ecran).
• Apăsaţi pe „Down Arrow" (Săgeată în
jos) pentru a selecta opţiunea „Color"
(Culoare), apoi apăsaţi pe „OK” pentru
a introduce cele trei setări de culoare
prezentate în continuare.
1. Color Temperature (Temperatură de
culoare): Cele şase setări sunt 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K şi 11500K.
Cu setările din intervalul 5000K, panoul
pare „cald, cu o nuanţă de culoare roşualb”, în timp ce temperatura 11500K
redă o „nuanţă rece, albastru-alb”.
Cum reglez rezoluţia?
Răsp.: P
laca video/driverul grafic şi monitorul
determină împreună rezoluţiile
disponibile. Puteţi selecta rezoluţia
dorită din Control Panel (Panoul de
control) din Windows® cu „Display
properties” (Proprietăţi afişaj).
Î5:
2. sRGB: Aceasta este o setare standard
pentru asigurarea schimbului corect de
culori între diferite dispozitive (de ex.
camere digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci
când reglez monitorul din meniul
OSD?
Răsp.: A
păsaţi pe butonul OK, apoi selectaţi
„Reset” (Resetare) pentru a reactiva
toate setările originale din fabrică.
Î6:
ot să schimb setarea culorii
P
monitorului meu?
Răsp.: D
a, puteţi să schimbaţi setarea culorilor
prin comenzi OSD conform următoarei
proceduri.
Răsp.: A
cestea sunt fişierele driverului pentru
monitor. Urmaţi instrucţiunile din
manualul de utilizare pentru a instala
driverele. Computerul dvs. vă poate
solicita drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru prima dată
monitorul.
Î4:
Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea de
culoare preferată prin reglarea culorilor
roşu, verde şi albastru.
E ste ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.: În general, se recomandă ca suprafaţa
ecranului să nu fie supusă şocurilor
excesive şi să fie protejată împotriva
obiectelor ascuţite sau tăioase. Atunci
când manipulaţi monitorul, asiguraţi-vă
că nu este aplicată forţă sau presiune pe
suprafaţa panoului. Acest lucru poate
afecta condiţiile de garanţie.
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate de
un obiect în timp ce este încălzit. Această
cuantificare este exprimată pe scară absolută,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezintă roşul; temperaturi
mai mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
27
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î9: ot conecta monitorul LCD la orice
P
PC, staţie de lucru sau Mac?
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată mai sus nu
este acoperită de garanţie.
Răsp.: D
a. Toate monitoarele LCD Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile, Macurile şi staţiile de lucru standard. S-ar
putea să aveţi nevoie de un adaptor
de cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm să
contactaţi reprezentantul de vânzări
Philips pentru mai multe informaţii.
Î10: Î12: Răsp.: M
onitorul LCD funcţionează cel mai
bine la rezoluţia sa nativă de 2560 x
1440 la 60Hz. Pentru cea mai bună
afişare, utilizaţi această rezoluţie.
onitoarele LCD Philips sunt plugM
and-play?
Î13: Cum să deblochez/blochez tasta rapidă?
Răsp.: A
păsaţi pe
timp de 10 secunde
pentru a debloca/bloca tasta rapidă. În
urma acestei acţiuni, monitorul va afişa
mesajul „Attention” (Atenţie) pentru a
indica dacă tasta rapidă este deblocată
sau blocată, conform ilustraţiilor de mai
jos.
Răsp.: D
a, monitoarele sunt monitoare plug
and play, compatibile cu Windows
8.1/8/7/Mac OSX.
Î11: e ce ecranul meu nu afişează text
D
clar şi caracterele afişate nu sunt
uniforme?
e înseamnă aderenţa imaginii, arderea
C
imaginii, remanenţa imaginii sau
imaginea fantomă la ecranele LCD?
Răsp.: A
fişarea neîntreruptă a imaginilor
statice o perioadă lungă poate produce
„imagini statice”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă” pe
ecranul dvs. „Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea fantomă”
reprezintă un fenomen binecunoscut
în tehnologia ecranelor de monitor. În
majoritatea cazurilor, „imaginea arsă”
sau „imaginea persistentă” sau „imaginea
fantomă” vor dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea de
la alimentarea cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran atunci când nu
utilizaţi monitorul.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie de
reîmprospătare periodică a ecranului,
dacă monitorul LCD afişează o imagine
statică.
Attention
Display controls unlocked
Attention
Display controls locked
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare a unui
economizor ecran sau a unei aplicaţii de
reîmprospătare periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave de „imagine
statică”, „imagine remanentă” sau „imagine
28
7. Depanare şi întrebări frecvente
să parcurgeţi din nou paşii de selecţie
pentru a seta noua sursă audio ca
„implicită”.
7.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Î1:
De ce nu pot activa funcţia PIP sau
PBP când sursele sunt DVI şi HDMI?
Audio Source
Audio In
Răsp.: Consultaţi tabelul de mai jos pentru a
vedea care sunt compatibilităţile dintre
sursa principală şi cea secundară.
(xl)
VGA
DP
SURSĂ
PRINCIPALĂ DVI
(xl)
MHLHDMI
Î2:
MHL-HDMI
DisplayPort
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
MHLVGA DP DVI
HDMI
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pot mări fereastra secundară în modul
PIP?
Răsp.: Da, aveţi la dispoziţie 3 dimensiuni din
care puteţi alege: [Small] (Mică), [Middle]
(Medie), [Large] (Mare). Puteţi apăsa
pe
pentru a accesa meniul OSD.
Selectaţi preferinţa pentru opţiunea
[PIP Size] (Dimensiune PIP) din meniul
principal [PIP/PBP].
Î3:
Cum se poate asculta sursa audio,
independent sau legat de sursa video?
Răsp.: În mod normal, sursa audio este legată
de sursa imaginii principale. Dacă doriţi
să schimbaţi sursa audio (de exemplu:
să ascultaţi independent piese aflate
pe playerul MP3, indiferent de sursa
video de la care se primeşte semnal),
puteţi apăsa pe
pentru a accesa
meniul OSD Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [Audio Source] (Sursă audio)
din meniul principal [Audio].
Reţineţi că la următoarea pornire a
monitorului, acesta va selecta în mod
implicit sursa audio pe care aţi ales-o
data trecută. În cazul în care doriţi să
schimbaţi din nou sursa audio, va trebui
29
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Acest produs a fost fabricat și lansat pe piaţă de către sau în
numele Top Victory Investments Ltd. ori al uneia dintre companiile
sale afiliate. Garanţia aferentă acestui produs este oferită de către
Top Victory Investments Ltd. Philips și Philips Shield Emblem sunt
mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt
utilizate sub licenţă.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: 328B6QE1T
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement