Philips BDM3470UP/00, BDM3470UP/01 User manual

Philips BDM3470UP/00, BDM3470UP/01 User manual
S line
Brilliance
230S8
BDM3470UP
www.philips.com/welcome
RO Manualul de utilizare
Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie
1
22
Depanare şi întrebări
frecvente
26
Cuprins
1. Important �������������������������������������� 1
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere �������������������������������������� 1
1.2 Descrieri ale notaţiilor ��������������� 3
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente ����������������� 3
2. Configurarea monitorului ��������� 5
2.1Instalare ����������������������������������������� 5
2.2 Operarea monitorului �����������������7
2.3MultiView �������������������������������������� 11
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA �������������14
3. Optimizarea imaginilor ������������ 15
3.1SmartImage ��������������������������������� 15
3.2SmartContrast �����������������������������16
4. Specificaţii tehnice �������������������� 17
4.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare �������������������������������������20
5. Gestionarea consumului de
energie ����������������������������������������� 21
6. Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie ���������������������� 22
6.1 Politica Philips privind defectele
de afişare a pixelilor pentru
monitoarele plate ��������������������� 22
6.2 Centre de asistenţă pentru
clienţi şi garanţie ����������������������� 25
7. Depanare şi întrebări
frecvente ������������������������������������ 26
7.1Depanare ������������������������������������26
7.2 Întrebări frecvente generale ���28
7.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView ����������� 31
1. Important
1. Important
•
Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care
utilizează monitorul Philips. Citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare, înainte
de a utiliza monitorul. Acesta conţine
informaţii şi observaţii importante
referitoare la funcţionarea monitorului.
•
•
Garanţia Philips se aplică dacă produsul
este manevrat corespunzător şi utilizat
în scopul pentru care a fost proiectat,
în conformitate cu instrucţiunile de
operare şi dacă este prezentată factura
sau chitanţa în original, care să ateste
data achiziţiei, numele distribuitorului,
numărul produsului şi numărul de
model.
•
1.1 Măsuri de siguranţă şi
întreţinere
•
Avertismente
Utilizarea altor dispozitive de control,
reglaje sau proceduri decât cele
specificate în acest document poate
cauza expunerea la scurtcircuite,
pericole electrice şi/sau pericole
mecanice.
Citiţi şi respectaţi aceste instrucţiuni
la conectarea şi utilizarea monitorului
pentru computer.
•
componentelor electronice ale
monitorului.
A nu se bloca orificiile de ventilaţie
ale carcasei.
În momentul poziţionării
monitorului, asiguraţi-vă că
ştecherul şi priza electrică pot fi
accesate uşor.
În cazul închiderii monitorului prin
debranşarea cablului de alimentare
de la sursa de curent alternativ sau
continuu, se va aştepta 6 secunde
anterior recuplării acestuia, pentru o
funcţionare normală a monitorului.
A se utiliza numai cablul de
alimentare corespunzător, furnizat,
de fiecare dată, de către Philips.
Dacă lipseşte cablul de alimentare,
se va contacta centrul de service
local. (Vă rugăm să vă adresaţi
Centrului de Informaţii şi Asistenţă
Clienţi)
Nu supuneţi monitorul la vibraţii
mari sau la şocuri puternice pe
parcursul manevrării.
A nu se lovi sau scăpa monitorul în
timpul funcţionării sau transportului.
Întreţinere
• Pentru a vă proteja monitorul de
posibile deteriorări, nu supuneţi
ecranul LCD la presiuni mari. Atunci
când deplasaţi monitorul, apucaţi-l
de ramă. Nu ridicaţi monitorul
plasând palma sau degetele pe
ecranul LCD.
• În cazul în care monitorul nu va
fi utilizat o perioadă îndelungată,
acesta se va debranşa de la sursă.
• Dacă este necesar, monitorul
se va curăţa cu o cârpă umedă
după debranşare. Ecranul poate
fi şters cu o cârpă uscată când nu
este sub tensiune. Totuşi, pentru
curăţarea monitorului, nu se vor
folosi niciodată solvenţi organici,
Mod de operare
• Nu expuneţi monitorul la lumină
solară directă, surse de lumină
puternică sau la acţiunea unor surse
de încălzire. Expunerea îndelungată
la acest tip de mediu poate avea
drept rezultat decolorarea şi
deteriorarea monitorului.
• Este necesară îndepărtarea
obiectelor ce ar putea cădea în
orificiile de ventilaţie, precum şi
a celor care pot împiedica răcirea
1
1. Important
•
•
•
•
•
precum alcool, sau soluţii pe bază
de amoniac.
Pentru a se evita riscul apariţiei
suprasarcinii electrice şi deteriorării
permanente a monitorului, acesta
nu se va expune la praf, ploaie, apă
sau medii cu umezeală excesivă.
Dacă monitorul este expus la
umezeală, va fi şters cu o cârpă
umedă, cât mai curând posibil.
Dacă în monitor pătrund substanţe
străine sau apă, se va întrerupe
imediat sursa de alimentare şi se va
debranşa cablul de la priză. Apoi, se
va îndepărta substanţa respectivă,
urmând ca monitorul să fie trimis la
centrul de service.
Nu depozitaţi şi nu utilizaţi
monitorul în locuri expuse la
căldură, la lumina directă a soarelui
sau la frig excesiv.
Pentru asigurarea funcţionării
optime permanente a monitorului
şi prelungirea duratei sale de viaţă,
acesta va fi plasat într-un spaţiu ai
cărui parametri de temperatură şi
umiditate se situează în următoarea
gamă de valori:
• Temperatură: 0 - 40°C (32 104°F)
• Umiditate: 20 - 80% UR
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor LCD. În majoritatea
cazurilor, „imaginea arsă” sau
„imaginea remanentă” sau „imaginea
fantomă” va dispărea treptat într-un
interval de timp după deconectarea
de la alimentarea cu energie
electrică.
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
Service
• Carcasa trebuie desfăcută numai de
către personalul calificat din service.
• Dacă este necesar un document
pentru reparaţie sau integrare, se
va contacta centrul de service local.
(vezi capitolul „Centrul de Informaţii
pentru Clienţi”)
• Pentru informaţii referitoare
la transport, consultaţi rubrica
„Specificaţii tehnice”.
• A nu se lăsa monitorul în maşină/
portbagaj sub acţiunea directă a
razelor solare.
Informaţii importante despre imaginea
remanentă/fantomă
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat. Activaţi
întotdeauna o aplicaţie periodică
de împrospătare a ecranului
atunci când monitorul va afişa un
conţinut static. Afişarea continuă
a unor imagini statice o perioadă
îndelungată poate produce „imagini
arse”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini fantomă”
pe ecranul dvs.
• „Imaginea arsă”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
Notă
În cazul în care monitorul nu
funcţionează normal sau dacă nu
ştiţi cum să procedaţi după ce aţi
aplicat instrucţiunile din acest manual,
consultaţi un specialist în service.
2
1. Important
1.3 Eliminarea produsului şi a
ambalajelor aferente
1.2 Descrieri ale notaţiilor
Următoarele subcapitole descriu
convenţiile de notaţie utilizate în acest
document.
Deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (WEEE)
Observaţii, atenţionări şi avertismente
Unele fragmente de text din acest
ghid sunt însoţite de pictograme şi
pot apărea cu caractere aldine sau
italice. Fragmentele respective conţin
observaţii, atenţionări sau avertismente.
Acestea sunt utilizate după cum
urmează:
This marking on the product or on
its packaging illustrates that, under
European Directive 2012/19/EU
governing used electrical and electronic
appliances, this product may not be
disposed of with normal household
waste. You are responsible for disposal
of this equipment through a designated
waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your
local government office, the waste
disposal organization that serves your
household or the store at which you
purchased the product.
Notă
Această pictogramă indică informaţii şi
sfaturi importante care vă pot ajuta să
utilizaţi mai eficient computerul.
Atenţie
Această pictogramă indică informaţii
despre modalităţi de evitare a
eventualelor defecţiuni ale hardwareului şi a pierderii de date.
Avertisment
Această pictogramă indică riscul
potenţial de vătămare corporală
şi prezintă modalităţi de evitare a
problemelor.
Your new monitor contains materials
that can be recycled and reused.
Specialized companies can recycle
your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the
amount to be disposed of.
Anumite avertismente pot apărea în
diferite formate şi este posibil să nu fie
însoţite de pictograme. În aceste situaţii,
prezentarea specifică a avertismentului
este impusă de autoritatea de
reglementare legală.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to
make the packaging easily separable
into mono materials.
Please find out about the local
regulations on how to dispose of your
old monitor and packing from your sales
representative.
3
1. Important
Taking back/Recycling Information for
Customers
Philips establishes technically and
economically viable objectives
to optimize the environmental
performance of the organization's
product, service and activities.
From the planning, design and
production stages, Philips emphasizes
the important of making products that
can easily be recycled. At Philips,
end-of-life management primarily
entails participation in national takeback initiatives and recycling programs
whenever possible, preferably
in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products
and related packaging material) in
accordance with all Environmental
Laws and taking back program with the
contractor company.
Your display is manufactured with high
quality materials and components
which can be recycled and reused.
To learn more about our recycling
program please visit
http://www.philips.com/a-w/about/
sustainability.html
4
2. Configurarea monitorului
Instalarea bazei
2. Configurarea
monitorului
1. P
lasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
2.1 Instalare
Conţinutul pachetului
Brilliance
BDM3470UP
Quick
Start
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2. Ţineţi gâtul cu ambele mâini.
(1) Ataşaţi cu atenţie gâtul la
suportul de montare VESA, până
când acesta este prins cu ajutorul
mecanismului de fixare.
Display
User’s Manual
使用产品前请阅读使用说明
Contents:
A
.V.
sN
es
au
*HDMI
*DP
th
ori
z
ed
a
dup
s. M
li c a
l aw
ti on
is a viola tion of a pp licab le
-2C
3 2 C1 8 1 3
sio
Ve
r
a.
sr
Un
in
ht
*Dual-link DVI
ve
d.
Ch
ig
er
This product was manufactured and
brought to the market by or on behalf of
Top Victory Investments Ltd. or one of its
affiliates. Top Victory Investments Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. used under license.
n3
www.philips.com/welcome
ll r
Power
Alimentare
23
E7
l ip
P hi
QE
1L F
lijke
7 0G
nin k
© 20 18 Ko
User’s Manual
Display drivers
保留备用
a
de
nd
in
pr
d
te
in
(2)Folosiţi o şurubelniţă pentru a
strânge şuruburile de asamblare
şi pentru a ataşa în siguranţă gâtul
la monitor.
*Audio
*Audio
(3) Cu ajutorul degetelor, strângeţi
şurubul localizat în partea
inferioară a bazei şi fixaţi ferm
baza pe suport.
*VGA
*Diferă în funcţie de regiune
2
1
5
3
2. Configurarea monitorului
Conectarea la PC
Conectarea la computer
1. Conectaţi ferm cablul de alimentare
în spatele monitorului.
2. Opriţi computerul şi deconectaţi
cablul de alimentare al acestuia.
12
11
10
3. Conectaţi cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioară a computerului.
1
9
8
7
6
5
4
3
4. Conectaţi cablurile de alimentare
ale computerului şi monitorului la o
priză din apropiere.
2
5. Porniţi computerul şi monitorul.
Dacă este afişată o imagine pe
monitor, instalarea este finalizată.
USB hub
1 Încuietoare Kensington antifurt
USB
2 Mufă pentru căşti
2
Fast Charger
3 Intrare audio
4 Intrare VGA
1
5 Intrare Display port
6 Intrare HDMI
7 Intrare DVI
8 Intrare alimentare AC
9 Comutator de alimentare
10 USB ascendent
11 USB descendent
12 Încărcător rapid USB
6
2. Configurarea monitorului
Personalizaţi-vă propria tastă de
„USER” (UTILIZATOR)
Această tastă rapidă vă permite să
configuraţi funcţia preferată.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul
frontal pentru a accesa ecranul
meniului OSD.
2.2 Operarea monitorului
Descriere butoane control
 


 




  
 
3
<
7
6
5
4
2
1
2. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru
a selecta meniul principal [OSD
Settings] (Setări OSD), după care
apăsaţi pe butonul
.
3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru
a selecta [User] (Utilizator), după
care apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼
pentru a selecta funcţia preferată:
[AudioSource] (Sursă audio),
[Volume] (Volum) sau [Input]
(Intrare).
5. Apăsaţi pe butonul
pentru a
confirma alegerea.
Acum puteţi apăsa tasta rapidă direct
de pe cadrul frontal. Pentru accesul
rapid va apărea numai funcţia selectată
anterior de către dumneavoastră.
Porneşte şi opreşte
alimentarea monitorului.
Accesaţi meniul OSD.
Confirmă reglarea meniului
OSD.
Reglează meniul OSD.
Tastă personalizabilă de
utilizator. Puteţi personaliza
orice tastă alocând acesteia
funcţia OSD preferată. Tasta
respectivă va deveni „tasta
utilizatorului”.
PiP/PbP/Dezactivat/
Comutare
Reveniţi la nivelul OSD
anterior.
Tastă de acces rapid
SmartImage. Se pot selecta
7 moduri: Office (Birou),
Photo (Fotografie), Movie
(Film), Game (Jocuri),
Economy (Economic),
SmartUniformity, Off
(Dezactivat).
7
2. Configurarea monitorului
Redare audio independentă,
indiferent de intrarea video
Monitorul dumneavoastră Philips
poate reda sursa audio independent,
indiferent de intrarea video.
1. De exemplu, puteţi să redaţi
semnalul audio de la playerul
MP3 conectat la portul [Audio In]
(Intrare audio) al acestui monitor şi
să vizionaţi, în acelaşi timp, sursa
video conectată la portul [HDMI] sau
[DisplayPort].
2. Apăsaţi pe butonul
de cadrul
frontal pentru a accesa ecranul
meniului OSD.
6. De exemplu, dacă aţi selectat
[Audio Source] (Sursă audio) ca
tastă rapidă, apăsaţi pe butonul
de pe cadrul frontal, după care va
apărea meniul [Audio Source] (Sursă
audio).



 

 


 


 

 

<
 

3. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru
a selecta meniul principal [Audio],
după care apăsaţi pe butonul
.
4. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼
pentru a selecta [Audio Source]
(Sursă audio), după care apăsaţi pe
butonul
.
5. Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru
a selecta sursa audio preferată:
[DisplayPort], [HDMI] sau [Audio In]
(Intrare audio).
6. Apăsaţi pe butonul
confirma alegerea.
8
pentru a
2. Configurarea monitorului
Meniul OSD
Notă
Mai jos, este prezentată vederea
generală a structurii afişării pe ecran.
Puteţi consulta ulterior această imagine,
în cazul în care veţi dori să navigaţi între
diferitele ajustări.
• La următoarea pornire a acestui
monitor, sursa audio selectată va fi
cea implicită.
• În cazul în care doriţi schimbarea
sursei audio, va trebui să parcurgeţi
din nou paşii de selecţie pentru a
seta noua sursă audio ca implicită.
Main menu
Input
HDMI 2.0
DisplayPort
Ce înseamnă OSD (afişarea pe ecran)?
Picture
Toate monitoarele LCD Philips dispun
de caracteristica OSD (afişare pe ecran).
Acest lucru permite utilizatorului final să
selecteze funcţiile monitorului direct de
pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instrucţiuni. Mai jos este prezentată
o interfaţă OSD, uşor de utilizat:
PiP/PbP
Brightness
Wide Screen, 4:3, 16:9,
Movie 1, Movie 2, 1:1
0~100
Contrast
0~100
Black Level
0~100
Sharpness
0~100
SmartResponse
Off, Fast, Faster, Fastest
Picture Format
SmartContrast
Off, On
Gamma
1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
Over Scan
Off, On
PiP/PbP Mode
Off, PiP, PbP
PiP/PbP Input
DVI, HDMI 2.0, DisplayPort

PiP Size
Small, Middle, Large
 
PiP Position
Top-Right, Bottom-Right


VGA
DVI
Descrierea afişării pe ecran (OSD)

Sub menu

Swap

Audio

Volume
On, Off
Mute
On, Off
Audio In , HDMI 2.0, DisplayPort
Audio Source

Color

Color Temperature
sRGB
User Define
<
0~100
Stand-Alone
Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
Red: 0~100
Green: 0~100
Blue: 0~100
Instrucţiuni fundamentale şi simple
referitoare la tastele de control
Language
English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano,
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어
În meniul OSD de mai sus puteţi apăsa
pe butoanele
de pe rama frontală
a monitorului pentru a mişca cursorul
şi puteţi apăsa pe butonul OK pentru a
confirma selecţia sau modificarea.
OSD Settings
Horizontal
0~100
Vertical
0~100
Transparency
Off, 1, 2, 3, 4
OSD Time Out
5s, 10s, 20s, 30s, 60s
User
Audio Source, Volume, Input
Setup
Auto
H.Position
0~100
Phase
0~100
Clock
0~100
Resolution Notification
On, Off
DisplayPort
1.1, 1.2
Reset
Yes, No
Information
9
0~100
V.Position
2. Configurarea monitorului
Notificare privind rezoluţia
Reglare pe înălţime
Acest monitor este conceput pentru
performanţe optime la rezoluţia sa
nativă, 3440 x 1440 la 60Hz. Dacă
monitorul este pornit şi este setat la o
altă rezoluţie, pe ecran se afişează o
alertă: Use 3440 x 1440 @ 60Hz for best
results (Utilizaţi rezoluţia 3440 x 1440 la
60Hz pentru rezultate optime).
180mm
Afişarea alertei privind rezoluţia nativă
poate fi dezactivată din Configurare în
meniul OSD (afişare pe ecran).
Pivot
Funcţie fizică
Înclinare
20˚
-5˚
0˚
90˚
Pivotare
+170˚
-170˚
10
2. Configurarea monitorului
Cum se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea unei taste
rapide?
2.3 MultiView
1. Apăsaţi tasta rapidă
de pe cadrul frontal.
direct
Ce este?
Caracteristica MultiView permite
conectarea activă a două dispozitive,
astfel încât dumneavoastră să puteţi
lucra simultan cu mai multe dispozitive,
precum un PC şi un notebook. Acest
lucru face ca sarcinile complexe să
poată fi realizate mult mai uşor.
De ce am nevoie de acesta?
2. Va apărea meniul de selecţie
MultiView. Apăsaţi pe butonul ▲ sau
▼ pentru a efectua selecţia dorită.
Datorită afişajului Philips MultiView cu
rezoluţie extrem de ridicată, vă puteţi
bucura de conectivitate deplină în cel
mai confortabil mod posibil, fie că vă
aflaţi la birou sau acasă. Cu acest afişaj,
puteţi să vă delectaţi cu mai multe surse
de conţinut, care vor fi afişate pe un
singur ecran. De exemplu: Poate doriţi
să aruncaţi o privire asupra fluxului
audio-video cu ştiri în direct în fereastra
mică, iar în acelaşi timp să lucraţi la cel
mai recent blog al dumneavoastră. Sau
poate doriţi să editaţi un fişier Excel
aflat pe dispozitivul dumneavoastră
ultrabook în timp ce sunteţi conectat la
reţeaua securizată intranet a companiei,
pentru a accesa fişiere cu ajutorul unui
desktop.
 




3. Apăsaţi pe butonul
pentru a
confirma selecţia şi ieşi automat din
meniul de selecţie.
Cum se poate activa caracteristica
MultiView prin utilizarea meniului
OSD?
În plus faţă de apăsarea tastei
direct de pe cadrul frontal, funcţia
MultiView mai poate fi selectată şi din
meniul OSD.
1. Apăsaţi pe butonul
de cadrul
frontal pentru a accesa ecranul
meniului OSD.
11
2. Configurarea monitorului


[PbP]: Picture by Picture

 

 

 

Deschideţi o fereastră
secundară, alăturată,
pentru o altă sursă de
semnal.
 


B
A (main)


<
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru
a selecta meniul principal [PiP/PbP],
după care apăsaţi pe butonul
.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru
a selecta [PiP] sau [PbP].
• Acum puteţi să mergeţi înapoi
pentru a seta parametrii [PiP/PbP
Input] (Intrare PiP/PbP), [PiP Size]
(Dimensiune PiP), [PiP Position]
(Poziţie PiP) sau [Swap] (Comutare).
pentru a
• PiP/PbP Input (Intrare PiP/PbP):
Există patru intrări video diferite
din care puteţi alege sursa de
afişare secundară: [DVI], [HDMI] şi
[DisplayPort].
Consultaţi tabelul de mai jos pentru
detalii despre compatibilitatea dintre
sursa principală şi cea secundară.
MultiView în meniul OSD
• PiP / PbP Mode (Mod PiP/PbP):
Există două moduri disponibile
pentru caracteristica MultiView: [PiP]
şi [PbP].
[PiP]: Picture in Picture
Deschideţi o fereastră
secundară pentru o altă
sursă de semnal.
Când nu a fost detectată
sursa secundară:
B
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
(xl) VGA DP DVI HDMI
VGA
●
●
●
●
SURSĂ
DP
●
●
●
●
PRINCIPALĂ
DVI
●
●
●
●
(xl)
HDMI
●
●
●
●
A (main)
A
(main)
Notă
Benzile negre afişate în partea de sus
şi în partea de jos a ecranului permit
obţinerea raportului de aspect corect
în modul PbP. Dacă doriţi să vizualizaţi
imaginile pe întregul ecran, alăturate,
ajustaţi rezoluţiile dispozitivelor dvs.
conform informaţiilor din fereastra popup. Veţi putea vedea ecranele sursă
pentru două dispozitive proiectate pe
acest afişaj, alăturate, fără benzi negre.
Reţineţi că afişarea semnalului analogic
pe întregul ecran în modul PbP nu este
acceptată.
• Apăsaţi pe butonul ▲ sau ▼ pentru
a selecta [PiP/PbP Mode] (Mod PiP/
PbP), după care apăsaţi pe butonul
.
2. Apăsaţi pe butonul
confirma alegerea.
A
B
(main)
12
2. Configurarea monitorului
• PiP Size (Dimensiune PiP): Când
funcţia PiP este activată, puteţi
alege dintre trei dimensiuni pentru
fereastra secundară: [Small] (Mică),
[Middle] (Medie), [Large] (Mare).
• Off (Dezactivat): Oprirea funcţiei
MultiView.
A (main)
B
Small
A (main)
Middle
Large
Notă
• Când folosiţi funcţia Comutare, sursa
audio şi cea video vor fi comutate
în acelaşi timp. (Consultaţi pagina
8 „Redare audio independentă,
indiferent de intrarea video” pentru
mai multe detalii.)
• PiP Position (Poziţie PiP): Când
funcţia PiP este activată, puteţi alege
dintre două poziţii pentru fereastra
secundară.
Dreapta sus
Dreapta jos
B
• DisplayPort acceptă numai rezoluţia
de 3440 x 1440, la o frecvenţă de
reîmprospătare de 30 Hz, în modul
PBP sau atunci când este sursă
secundară în modul PIP; aceasta
acceptă rezoluţia de 3440 x 1440, la
o rată de reîmprospătare de 60 Hz,
atunci când este sursa principală în
modul PIP.
A (main)
B
A (main)
• Swap (Comutare): Sursa principală şi
sursa secundară
vor fi comutate
pe afişaj.
Comutarea surselor A şi B în modul [PiP]:
B
A (main)
B (main)
↔
A
Comutarea surselor A şi B în modul
[PbP]:
B
A (main)
↔
A
B (main)
13
2. Configurarea monitorului
Notă
Acest monitor acceptă o interfaţă de
montare compatibilă VESA de 100mm x
100mm.
2.4 Scoaterea ansamblului bazei
pentru montarea VESA
Înainte de a începe dezasamblarea
bazei monitorului, urmaţi instrucţiunile
de mai jos pentru a evita deteriorarea
monitorului sau vătămarea corporală.
100mm
1. P
lasaţi monitorul cu faţa în jos pe
o suprafaţă moale. Aveţi grijă să nu
zgâriaţi sau să deterioraţi ecranul.
100mm
2. Slăbiţi şuruburile de asamblare, apoi
detaşaţi gâtul de la monitor.
1
2
14
3. Optimizarea imaginilor
Cum se activează SmartImage?
3. Optimizarea imaginilor
3.1 SmartImage
Ce este?
SmartImage oferă presetări care
optimizează afişajul pentru diferite
tipuri de conţinut, reglând dinamic
luminozitatea, contrastul, culoarea şi
claritatea în timp real. Indiferent dacă
lucraţi cu aplicaţii de text, de afişare de
imagini sau urmăriţi un videoclip, Philips
SmartImage vă asigură o performanţă
excelentă şi optimizată a monitorului.
1. Apăsaţi pe
pentru a lansa
afişarea pe ecran a software-ului
SmartImage.
2. Apăsaţi în continuare pe
pentru
a comuta între Office (Birou), Photo
(Fotografie), Movie (Film), Game
(Jocuri), Economy (Economic),
SmartUniformity şi Off (Dezactivat).
De ce am nevoie de acesta?
Dacă vă doriţi un monitor care vă asigură
afişarea optimizată a tuturor tipurilor
de conţinut, software-ul SmartImage
vă reglează în mod dinamic şi în timp
real luminozitatea, contrastul, culorile
şi claritatea pentru a vă îmbunătăţi
experienţa vizuală cu acest monitor.
3. Afişarea pe ecran a SmartImage va fi
activă timp de 5 secunde sau puteţi
apăsa pe „OK” pentru a confirma.
Se pot selecta şapte moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie), Movie (Film),
Game (Jocuri), Economy (Economic),
SmartUniformity şi Off (Dezactivat).
Cum funcţionează?
SmartImage este o tehnologie
exclusivă, de ultimă generaţie, de
la Philips care analizează conţinutul
afişat pe ecranul dvs. Bazat pe un
scenariu pe care îl selectaţi chiar dvs.,
SmartImage îmbunătăţeşte în mod
dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi
claritatea imaginilor, astfel încât calitatea
conţinutului afişat să fie îmbunătăţită
– toate acestea în timp real şi prin
apăsarea unui singur buton.








• Office (Birou): Îmbunătăţeşte
calitatea textului şi reduce
luminozitatea pentru a creşte
lizibilitatea şi a reduce oboseala
15
3. Optimizarea imaginilor
ochilor. Acest mod îmbunătăţeşte
semnificativ lizibilitatea şi
productivitatea atunci când lucraţi
cu foi de calcul, fişiere PDF, articole
scanate sau alte aplicaţii generale
de birou.
Philips SmartUniformity,
uniformitatea ecranului poate
ajunge peste 95%. Acest lucru
determină afişarea unor imagini mai
apropiate de realitate.
• Off (Dezactivat): Fără optimizare cu
SmartImage.
• Photo (Fotografie): Acest profil
combină saturaţia de culoare,
contrastul dinamic şi îmbunătăţirea
clarităţii pentru a afişa fotografii
şi alte imagini cu o claritate
extraordinară şi în culori vii – toate
fără artefacte şi culori şterse.
3.2 SmartContrast
Ce este?
Tehnologie unică ce analizează dinamic
conţinutul afişat şi optimizează automat
raportul de contrast al monitorului
pentru claritate vizuală maximă şi
experienţă vizuală încântătoare,
crescând retroiluminarea pentru imagini
mai clare, mai contrastante şi mai
luminoase sau reducând retroiluminarea
pentru afişarea clară a imaginilor pe
fundaluri întunecate.
• Movie (Film): Luminozitatea
crescută, saturaţia de culoare
mai mare, contrastul dinamic şi
claritatea accentuată afişează toate
detaliile din zonele întunecate ale
înregistrărilor video fără culori şterse
în zonele mai luminoase, menţinând
valori naturale dinamice pentru
o afişare video de cea mai bună
calitate.
De ce am nevoie de acesta?
• Game (Jocuri): Activând circuitul
de supraîncărcare pentru cel mai
bun timp de răspuns, reducând
marginile în zigzag pentru obiectele
cu mişcare rapidă pe ecran,
îmbunătăţind raportul de contrast
pentru scenele luminoase şi cele
întunecate, acest profil asigură cea
mai bună experienţă de joc pentru
împătimiţii de jocuri.
Doriţi cea mai bună claritate vizuală şi
confort de vizualizare pentru fiecare tip
de conţinut. SmartContrast controlează
dinamic contrastul şi reglează
retroiluminarea pentru ca imaginile
jocurilor şi cele video să fie clare,
contrastante şi luminoase sau afişează
text clar, lizibil pentru munca de birou.
Prin reducerea consumului electric al
monitorului, puteţi reduce costurile cu
energia şi prelungi durata de viaţă a
monitorului.
• Economy (Economic): În acest
profil, luminozitatea şi contrastul
sunt reglate, iar retroiluminarea este
reglată fin pentru afişarea corectă
a aplicaţiilor de birou de zi cu zi şi
reducerea consumului de energie.
Cum funcţionează?
Atunci când activaţi SmartContrast,
acesta va analiza în timp real conţinutul
afişat pentru a ajusta culorile şi pentru
a controla intensitatea iluminării de
fundal. Această funcţie va îmbunătăţi
în mod dinamic contrastul pentru o
experienţă de divertisment grozavă
atunci când vizionaţi videoclipuri sau vă
jucaţi.
• SmartUniformity: Fluctuaţiile de
luminozitate şi culoare în diferite
zone ale ecranului reprezintă
un comportament obişnuit al
monitoarelor LCD. Uniformitatea
tipică se situează în jurul valorii de
75-80%. Prin activarea caracteristicii
16
4. Specificaţii tehnice
4. Specificaţii tehnice
Imagine/Afişaj
Tip de ecran de monitor
Iluminare fundal
Dimensiune panou
Raport aspect
Rezoluţie optimă
Timp răspuns (tip.)
Timp SmartResponse
SmartContrast
Distanţa dintre pixeli
Unghi de vizualizare
Funcţie de eliminare a
tremurului
Îmbunătăţire imagine
Culori ecran
Rată de împrospătare pe
verticală
Frecvenţă orizontală
SmartUniformity
Delta E
sRGB
Conectivitate
Intrare/Ieşire semnal
USB
Intrare semnal
Intrare/Ieşire audio
Confort
Boxă încorporată
Comoditate pentru utilizator
Multi View
Limbi OSD
Alte avantaje
Compatibilitate Plug & Play
Tehnologie IPS
W-LED
34'' L (86,7cm)
21:9
VGA: 2560x1080 la 60Hz
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 la 30Hz,
3440x1440 la 60Hz
14ms (GtG) (tip.)
5ms (GtG) (tip.)
40.000.000:1
0,232 (H) mm x 0,232 (V) mm
178° (O) / 178° (V) la C/R > 10
DA
SmartImage
1.07G (8biţ+A-FRC)
23 - 80 Hz
30 - 99 kHz
DA
DA
DA
DVI-Dual Link (Digital), VGA (Analogic), DisplayPort ,
HDMI
USB 2.0×2 / USB 3.0×2 (1 cu posibilitate de încărcare
rapidă)
Sincronizare separată, Sincronizare la verde
Intrare audio, ieşire căşti PC
3Wx2
PiP / PbP Mode (Mod PiP/PbP), 2xdispozitive
Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară, Olandeză, Portugheză, Portugheză
(Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată, Chineză
Tradiţională, Japoneză, Coreeană
Dispozitiv de montare VESA (100×100 mm), încuietoare
Kensington
DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
17
4. Specificaţii tehnice
Suport
Reglare pe înălţime
Pivot
Pivotare
Înclinare
180mm
90 de grade
-170 / +170 de grade
-5 / +20 de grade
Alimentare
Consum energie
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit (comutator c.a.)
Disipare căldură*
Funcţionare normală
Repaus (Mod de veghe)
Oprit
Oprit (comutator c.a.)
Mod pornit (Mod ecologic)
Indicator LED alimentare
Alimentare
Dimensiuni
Produs fără suport (LxÎxA)
Produs cu suport (LxÎxA)
Dimensiunile în mm ale
ambalajului (lxîxa)
Greutate
Produs fără suport
Produs cu suport
Produs cu ambalaj
Tensiune de in- Tensiune de
Tensiune de intrare c.a. la 100
intrare c.a. la 115 trare c.a. la 230
V c.a.,
V c.a.,
V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
47,17W (tipic)
46,85W (tipic)
46,08W (tipic)
<0,4W
<0,4W
<0,4W
<0,3W
<0,3W
<0,3W
0W
0W
0W
Tensiune de in- Tensiune de
Tensiune de intrare c.a. la 100
intrare c.a. la 115 trare c.a. la 230
V c.a.,
V c.a.,
V c.a.,
50Hz
60Hz
50Hz
161,0 BTU/h
159,9 BTU/h
157,3 BTU/h
(tipic)
(tipic)
(tipic)
<1,37 BTU/h
<1,37 BTU/h
<1,37 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
<1,02 BTU/h
0 BTU/h
0 BTU/h
0 BTU/h
25,6W (tipic)
Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)
Încorporată, 100-240 V c.a., 50-60Hz
828 x 378 x 62 mm
828 x 627 x 270 mm
934 x 594 x 224 mm
6,520 kg
9,460 kg
14,274 kg
18
4. Specificaţii tehnice
În stare de funcţionare
Interval de temperatură
(funcţionare)
Umiditate relativă (în
funcţiune)
Presiune atmosferică
(în funcţiune)
Interval de temperatură
(nefuncţionare)
Umiditate relativă
(când nu este în funcţiune)
Presiune atmosferică
(când nu este în funcţiune)
de la 0°C la 40°C
20%–80%
700–1060 hPa
între -20°C la 60°C
între 10% şi 90%
500–1060 hPa
Informaţii despre mediu și energie
ROHS
DA
EPEAT
DA (Pentru detalii suplimentare, consultaţi nota 1)
Ambalare
100% reciclabil
Substanţe specifice
Conţinut 100% materiale PVC BFR
EnergyStar
DA
Conformitate şi standarde
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC,
Norme de reglementare
WEEE, CCC, CECP, KC, BSMI
Carcasă
Culoare
Negru
Emailat
Textură
Notă
1. Calificativele EPEAT Gold sau Silver sunt valabile numai acolo unde Philips
înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru starea înregistrării în ţara dvs.
2. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesaţi www.philips.com/support
pentru a descărca ultima versiune a instrucţiunilor.
3. Timpul de răspuns inteligent este valoarea optimă obţinută în urma testelor GtG şi
GtG (alb-negru).
4. Cutia include fișe cu informaţii SmartUniformity și Delta E.
19
4. Specificaţii tehnice
Notă
Reţineţi că afişajul dvs. funcţionează
optim la o rezoluţie nativă de 3440 x
1440 la 60Hz. Pentru calitate optimă
a afişajului, respectaţi rezoluţia
recomandată.
4.1 Rezoluţie şi moduri de
presetare
Rezoluţie maximă
2560 x 1080 la 60Hz (intrare
analogică)
3440 x 1440 la 60Hz (intrare digitală)
Rezoluţie recomandată
VGA: 2560x1080 la 60Hz
DVI/HDMI/DisplayPort: 3440x1440 la
30Hz, 3440x1440 la 60Hz
Rezoluţie recomandată
3440 x 1440 la 60Hz (intrare digitală)
Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Rezoluţie
Frecvenţă
verticală
(Hz)
31.47
720 x 400
70.09
31.47
640 x 480
59.94
35.00
640 x 480
66.67
37.86
640 x 480
72.81
37.50
640 x 480
75.00
35.16
800 x 600
56.25
37.88
800 x 600
60.32
48.08
800 x 600
72.19
46.88
800 x 600
75.00
47.73
832 x 624
74.55
48.36
1024 x 768
60.00
56.48
1024 x 768
70.07
60.02
1024 x 768
75.03
44.77
1280x 720
59.86
63.89
1280 x 1024
60.02
79.98
1280 x 1024
75.03
Setarea implicită din fabrică este
DisplayPort v1.1, care acceptă o rezoluţie
de până la 3440x1440, la o rată de
reîmprospătare de 30 Hz.
Pentru o rezoluţie optimizată, de
3440x1440 la o rată de reîmprospătare
de 60 Hz, accesaţi meniul OSD şi
schimbaţi setarea la DisplayPort v1.2. De
asemenea, asiguraţi-vă că placa dvs.
video acceptă caracteristica DisplayPort
v1.2.
Cale setare: [OSD] / [Setup] (Configurare)
/ [DisplayPort] / [1.1, 1.2]
 

55.94
1440 x 900
59.89
65.29
1680 x 1050
59.95
67.50
1920 x 1080
60.00
66.64
2560 x 1080
59.98
44.74
3440 x 1440
29.97
89.48
3440 x 1440
59.94







 



<
20
5. Gestionarea consumului de energie
5. Gestionarea
consumului de energie
Dacă aveţi placă video sau program
software conforme cu VESA DPM
instalate pe PC, monitorul poate
reduce automat consumul de energie
atunci când nu este utilizat. Dacă
este detectată o introducere de la
tastatură, mouse sau alt dispozitiv de
intrare, monitorul se va „trezi” automat.
Următorul tabel indică consumul de
energie şi semnalizarea acestei funcţii
de economisire automată a energiei:
Definiţie gestionare alimentare
Mod
VESA
Video
Sinc
O
Sinc V
Energie
consumată
Culoare
LED
Activ
PORNIT
Da
Da
47,5W (tipic)
81W (maxim)
Alb
Repaus
(Mod de
veghe)
OPRIT
Nu
Nu
<0,4W (tipic)
Alb
(clipitor)
Oprire
OPRIT
-
-
<0W (tipic)
OPRIT
Configurarea următoare este utilizată
pentru a măsura consumul de energie al
acestui monitor.
• Rezoluţie nativă: 3440 x 1440
• Contrast: 50%
• Luminozitate: 100%
• Temperatură de culoare: 6500k la
alb rece complet
Notă
Aceste date pot suferi modificări fără
notificare.
21
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6. Centre de asistenţă
pentru clienţi şi
garanţie
subpixeli
Sub
pixels
Pixels
pixeli
6.1 Politica Philips privind
defectele de afişare a
pixelilor pentru monitoarele
plate
Pixeli şi subpixeli
Un pixel sau un element de imagine
este compus din trei subpixeli în
culorile primare roşu, verde şi albastru.
Un număr mare de pixeli formează
împreună o imagine. La aprinderea
tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei
trei subpixeli coloraţi sunt percepuţi ca
un singur pixel alb. Când toţi subpixelii
sunt stinşi, cei trei subpixeli coloraţi
sunt percepuţi ca un singur pixel negru.
Diverse alte combinaţii de subpixeli
aprinşi şi stinşi sunt percepute ca pixeli
singuri de diverse culori.
Philips depune eforturi deosebite
pentru a livra produse de cea mai bună
calitate. Utilizăm unele dintre cele
mai avansate procese de fabricaţie
din această industrie şi practicăm un
control al calităţii foarte strict. Cu toate
acestea, defectele de afişare a pixelilor
şi a subpixelilor pe ecranele TFT
utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Niciun producător nu poate
garanta că toate ecranele vor funcţiona
fără defecte de afişare a pixelilor, însă
Philips garantează că toate monitoarele
cu un număr de defecte inacceptabil
vor fi reparate sau înlocuite conform
condiţiilor de garanţie. Această notificare
explică diferitele tipuri de defecte de
afişare a pixelilor şi defineşte nivelurile
acceptabile pentru fiecare tip de defect.
Pentru a intra sub incidenţa condiţiilor
prevăzute de garanţie pentru reparare
sau înlocuire, numărul de defecte de
afişare a pixelilor pe un ecran TFT
trebuie să depăşească aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, un monitor
nu trebuie să aibă defecţi mai mult de
0,0004% dintre subpixeli. Philips fixează
standarde de calitate şi mai ridicate
pentru anumite tipuri sau combinaţii
de defecte de afişare a pixelilor, care
sunt mai uşor de observat decât altele.
Această politică este valabilă în întreaga
lume.
Tipuri de defecte de afişare a pixelilor
Defectele de afişare a pixelilor şi
subpixelilor apar pe ecran în diferite
moduri. Există două categorii de defecte
de afişare a pixelilor şi mai multe tipuri
de defecte de afişare a subpixelilor în
cadrul fiecărei categorii.
Defectele de tip punct luminos
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent aprinşi
sau „în funcţiune”. Cu alte cuvinte, un
punct luminos este un subpixel ce iese
în evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare închisă.
Defectele de tip punct luminos sunt de
următoarele tipuri.
Un subpixel aprins, de culoare roşie,
verde sau albastră.
22
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Doi subpixeli adiacenţi aprinşi:
- Roşu + Albastru = Violet
- Roşu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)
Proximitatea defectelor de afişare a
pixelilor
Deoarece defectele de acelaşi tip ale
pixelilor şi subpixelilor alăturaţi sunt mai
uşor de sesizat, Philips precizează şi
limite de toleranţă pentru proximitatea
defectelor de afişare a pixelilor.
Trei subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel
alb).
Notă
Punctele luminoase roşii sau albastre
sunt cu
peste 50% mai strălucitoare decât cele
învecinate, în timp ce punctele verzi
sunt cu 30% mai strălucitoare.
Defectele de tip punct negru
Aceste defecte apar ca pixeli sau
subpixeli ce sunt permanent întunecaţi
sau „stinşi”. Cu alte cuvinte, un punct
întunecat este un subpixel ce iese în
evidenţă pe ecran, atunci când este
afişată o imagine de culoare deschisă.
Defectele de tip punct negru sunt de
următoarele tipuri.
23
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Toleranţe pentru defectele de afişare a pixelilor
Pentru ca produsul să intre sub incidenţa condiţiilor pentru reparare sau înlocuire din
cauza defectelor de afişare a pixelilor în perioada de garanţie, ecranul TFT al unui
monitor plat Philips trebuie să aibă defecte de afişare a pixelilor sau subpixelilor care să
depăşească limitele de toleranţă listate în următoarele tabele.
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”
1 subpixel aprins
2 subpixeli adiacenţi aprinşi
3 subpixeli adiacenţi aprinşi (un pixel alb)
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
luminos”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct
luminos”
NIVEL ACCEPTABIL
3
1
0
>15 mm
DEFECTE DE AFIŞARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”
1 subpixel stins
2 subpixeli adiacenţi stinşi
3 subpixeli adiacenţi stinşi
Distanţa dintre două defecte de afişare de tip „punct
întunecat”*
Numărul total de defecte de afişare de tip „punct
întunecat”
NIVEL ACCEPTABIL
5 sau mai puţini
2 sau mai puţini
0
>15 mm
NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIŞARE A
PUNCTELOR
Numărul total de defecte de afişare (puncte luminoase şi
întunecate)
NIVEL ACCEPTABIL
3
5 sau mai puţini
5 sau mai puţini
Notă
1. 1 sau 2 subpixeli adiacenţi defecţi = 1 defect de afişare a punctelor
2. Acest monitor se conformează standardului ISO9241-307 (ISO9241-307: Ergonomie,
metode de încercări de analiză şi conformitate pentru videoterminale electronice)
3. ISO9241-307 reprezintă standardul succesor al standardului cunoscut anterior
sub denumirea de ISO13406, care este retras de Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) prin: 2008-11-13.
24
6. Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
6.2Centre de asistenţă pentru clienţi şi garanţie
Pentru informaţii referitoare la acoperirea garanţiei şi la asistenţă suplimentară pentru
validarea în regiunea dvs, vizitaţi site-ul Web www.philips.com/support pentru detalii
sau contactaţi centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Dacă doriţi să extindeţi perioada de garanţie generală, vi se oferă un pachet de servicii
În afara garanţiei, prin intermediul centrului de service autorizat.
Dacă doriţi să utilizaţi acest serviciu, asiguraţi-vă că achiziţionaţi serviciul în decurs de
30 de zile calendaristici de la data achiziţiei iniţiale. În perioada de garanţie extinsă,
serviciile includ preluarea, repararea şi returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va
suporta toate costurile acumulate.
Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparaţiile necesare în baza
garanţiei extinse oferită, vom găsi soluţii alternative pentru dvs., dacă este posibil, în
perioada de garanţie extinsă pe care aţi achiziţionat-o.
Pentru mai multe detalii, contactaţi reprezentantul Philips de asistenţă pentru clienţi
sau centrul de contact local (folosind numărul de client).
Mai jos găsiţi numărul la care puteţi contacta centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
•
•
Perioadă de
•
garanţie standard
locală
Depinde de
•
regiune
•
•
Perioadă de
garanţie extinsă
•
Perioadă de garanţie totală
+ 1 an
•
+ 2 ani
•
+ 3 ani
•
Perioada de garanţie standard
locală +1
Perioada de garanţie standard
locală +2
Perioada de garanţie standard
locală +3
**Este necesară dovada achiziţiei iniţiale şi dovada achiziţiei garanţiei extinse.
Notă
Consultaţi manualul cu informaţii importante pentru a găsi numărul de service
regional, care este disponibil şi pe site-ul web de asistenţă Philips.
25
7. Depanare şi întrebări frecvente
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
7. Depanare şi întrebări
frecvente
Butonul AUTO (AUTOMAT) nu
funcţionează
• Funcţia Auto este aplicabilă doar în
modul VGA-Analog (VGA-Analogic).
În cazul în care nu sunteţi mulţumit
de rezultate, puteţi face ajustările
manual din meniul OSD.
7.1 Depanare
Această pagină tratează probleme care
pot fi corectate de un utilizator. Dacă
problema persistă după ce aţi încercat
aceste soluţii, contactaţi reprezentantul
de service pentru clienţi Philips.
Notă
Funcţia Auto (Automat) nu se aplică în
modul DVI-Digital (DVI-digital) deoarece
nu este necesară.
Probleme obişnuite
Fără imagine (LED-ul de alimentare
este stins)
Semne vizibile de fum sau scântei
• Nu executaţi niciunul dintre paşii de
depanare.
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul
de alimentare la priza electrică şi în
spatele monitorului.
• Deconectaţi imediat, pentru
siguranţă, monitorul de la sursa
principală de alimentare.
• Mai întâi, verificaţi dacă butonul de
pornire din faţa monitorului este
în poziţia OPRIT, apoi apăsaţi-l în
poziţia PORNIT.
• Contactaţi imediat serviciul de relaţii
cu clienţii Philips.
Probleme cu imaginea
Fără imagine (LED de alimentare alb)
• Verificaţi dacă aţi pornit computerul.
Imaginea nu este centrată
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul de semnal la computerul dvs.
• Ajustaţi poziţia imaginii utilizând
funcţia „Auto” (Automat) din
comenzile principale OSD.
• Asiguraţi-vă că nu sunt pini îndoiţi
în conectorul cablului monitorului.
Dacă da, reparaţi sau înlocuiţi cablul.
• Reglaţi poziţia imaginii folosind
Phase/Clock (Fază/Ceas) din Setup
(Configurare) în comenzile principale
OSD. Această opţiune este validă
doar în modul VGA.
• Funcţia Economisire Energie poate fi
activată.
Pe ecran se afişează
Imaginea vibrează pe ecran
Attention
• Verificaţi dacă aţi fixat corect cablul
de semnal la placa grafică sau la PC.
Check cable connection
Apare o pâlpâire pe verticală
• Verificaţi dacă aţi conectat corect
cablul monitorului la computer.
(Consultaţi şi Ghidul de pornire
rapidă).
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile
principale OSD.
• Verificaţi dacă pinii cablului
monitorului sunt îndoiţi.
26
7. Depanare şi întrebări frecvente
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase/Clock (Fază/Ceas) din Setup
(Configurare) în comenzile principale
OSD. Această opţiune este validă
doar în modul VGA.
ecranului atunci când monitorul LCD
va afişa un conţinut static.
• Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a
unei aplicaţii de reîmprospătare
periodică a ecranului poate avea
ca efect apariţia simptomelor grave
de „imagine statică”, „imagine
remanentă” sau „imagine fantomă”
care nu mai dispar şi nici nu se pot
remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de
garanţie.
Apare o pâlpâire pe orizontală
• Ajustaţi imaginea utilizând funcţia
„Auto” (Automat) din comenzile
principale OSD.
• Eliminaţi barele verticale utilizând
Phase/Clock (Fază/Ceas) din Setup
(Configurare) în comenzile principale
OSD. Această opţiune este validă
doar în modul VGA.
Imaginea este distorsionată. Textul este
neclar sau înceţoşat.
Imaginea este neclară, vagă sau prea
întunecată
Pe ecran apar puncte verzi, roşii,
albastre, întunecate şi albe
• Reglaţi contrastul şi luminozitatea
din afişajul de pe ecran.
• Punctele remanente sunt o
caracteristică normală a cristalelor
lichide utilizate în tehnologia
actuală. Pentru mai multe detalii,
consultaţi politica referitoare la
pixeli.
• Setaţi rezoluţia de afişare a PC-ului
la acelaşi mod cu rezoluţia nativă
recomandată a monitorului.
O „imagine persistentă”, o „imagine
arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne
după oprirea alimentării.
• Afişarea neîntreruptă a imaginilor
statice pe o perioadă extinsă
de timp poate cauza „arderea”,
cunoscută şi ca „persistenţa
imaginii” sau crearea unei „imagini
fantomă”, pe ecranul dvs. „Imaginea
arsă”, „imaginea persistentă” sau
„imaginea fantomă” reprezintă
un fenomen binecunoscut în
tehnologia ecranelor LCD. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „persistenţa imaginii” sau
„imaginea fantomă” va dispărea
treptat într-o perioadă de timp după
ce alimentarea este oprită.
Indicatorul „alimentare pornită” este
prea puternic şi deranjant
• Puteţi regla indicatorul „alimentare
pornită” utilizând meniul Configurare
aferent LED-ului de alimentare în
Comenzi principale OSD.
Pentru asistenţă suplimentară,
consultaţi lista cu Centrele de
informare a consumatorilor şi contactaţi
reprezentantul serviciului clienţi Philips.
• Activaţi întotdeauna un economizor
dinamic pentru ecran când lăsaţi
monitorul nesupravegheat.
• Activaţi întotdeauna o aplicaţie
periodică de împrospătare a
27
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î3:Ce sunt fişierele .inf şi .icm de pe
CD-ROM? Cum instalez driverele
(.inf şi .icm)?
7.2 Întrebări frecvente generale
Î1:Când instalez monitorul, ce
trebuie să fac dacă se afişează
ecranul „Cannot display this
video mode” (Acest mod video
nu poate fi afişat)?
Răsp.:Rezoluţia recomandată pentru
acest monitor: 3440 x 1440 la
60Hz.
Răsp.:Acestea sunt fişierele driverului
pentru monitor. Urmaţi
instrucţiunile din manualul de
utilizare pentru a instala driverele.
Computerul dvs. vă poate solicita
drivere pentru monitor (fişierele
.inf şi .icm) sau un disc cu drivere
atunci când instalaţi pentru
prima dată monitorul. Urmaţi
instrucţiunile pentru a introduce
CD-ROM-ul însoţitor inclus în
acest pachet. Driverele pentru
monitor (fişierele .inf şi .icm) vor fi
instalate automat.
• Deconectaţi toate cablurile, apoi
conectaţi PC-ul dvs. la monitorul pe
care l-aţi utilizat anterior.
• În meniul Start al Windows, selectaţi
Settings (Setări)/Control Panel
(Panou de control). În fereastra
Panou de control, selectaţi
pictograma Display (Afişare). În
Panou de control Display (Afişaj),
selectaţi fila „Settings” (Setări). Sub
fila de setări, în caseta cu eticheta
„desktop area” (zonă desktop),
mutaţi bara laterală la 3440 x 1440
pixeli.
• Deschideţi „Advanced Properties”
(Proprietăţi complexe) şi setaţi
Refresh Rate (Rată de împrospătare)
la 60Hz, apoi faceţi clic pe OK.
• Reporniţi computerul şi repetaţi
paşii 2 şi 3 pentru a verifica dacă
PC-ul este setat la 3440 x 1440 la
60Hz.
• Opriţi computerul, deconectaţi
monitorul vechi şi reconectaţi
monitorul LCD Philips.
• Porniţi monitorul şi apoi porniţi
PC-ul.
Î4:Cum reglez rezoluţia?
Răsp.:Placa video/driverul grafic şi
monitorul determină împreună
rezoluţiile disponibile. Puteţi
selecta rezoluţia dorită din
Control Panel (Panoul de control)
din Windows® cu „Display
properties” (Proprietăţi afişaj).
Î5:Ce se întâmplă dacă mă încurc
atunci când reglez monitorul din
meniul OSD?
Răsp.:Apăsaţi pe butonul OK, apoi
selectaţi „Reset” (Resetare)
pentru a reactiva toate setările
originale din fabrică.
Î6:Este ecranul LCD rezistent la
zgârieturi?
Răsp.:În general, se recomandă ca
suprafaţa ecranului să nu fie
supusă şocurilor excesive şi să
fie protejată împotriva obiectelor
ascuţite sau tăioase. Atunci când
manipulaţi monitorul, asiguraţivă că nu este aplicată forţă sau
presiune pe suprafaţa panoului.
Acest lucru poate afecta condiţiile
de garanţie.
Î2:Care este rata de împrospătare
recomandată pentru monitorul
LCD?
Răsp.:Rata de împrospătare
recomandată pentru monitoare
este de 60Hz. În caz de perturbări
pe ecran, o puteţi seta până
la 75Hz pentru a vedea dacă
perturbarea dispare.
28
7. Depanare şi întrebări frecvente
Î7:Cum trebuie să curăţ suprafaţa
panoului LCD?
Notă
O cuantificare a culorii luminii radiate
de un obiect în timp ce este încălzit.
Această cuantificare este exprimată
pe scară absolută, (grade Kelvin).
Temperaturi Kelvin mai mici precum
2004K reprezintă roşul; temperaturi mai
mari precum 9300K reprezintă albastrul.
Temperatura neutră este alb, la 6504K.
Răsp.:Pentru curăţare normală, folosiţi
o cârpă curată şi moale. Pentru
curăţare extensivă, folosiţi alcool
izopropilic. Nu utilizaţi solvenţi
precum alcoolul etilic, etanolul,
acetona, hexanul etc.
Î8: Pot să schimb setarea culorii
monitorului meu?
Î9: Pot conecta monitorul LCD la
orice PC, staţie de lucru sau Mac?
Răsp.:Da, puteţi să schimbaţi setarea
culorilor prin comenzi OSD
conform următoarei proceduri.
Răsp.:Da. Toate monitoarele LCD
Philips sunt complet compatibile
cu PC-urile, Mac-urile şi staţiile
de lucru standard. S-ar putea să
aveţi nevoie de un adaptor de
cablu pentru a conecta monitorul
la sistemul Mac. Vă recomandăm
să contactaţi reprezentantul de
vânzări Philips pentru mai multe
informaţii.
• Apăsaţi pe „OK” pentru afişarea
meniului OSD (Afişare pe ecran).
• Apăsaţi pe „Down Arrow" (Săgeată
în jos) pentru a selecta opţiunea
„Color" (Culoare), apoi apăsaţi pe
„OK” pentru a introduce cele trei
setări de culoare prezentate în
continuare.
1. Color Temperature (Temperatură
de culoare): Native, 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K şi
11500K. Cu setările din intervalul
5.000 K, panoul pare „cald, cu o
nuanţă de culoare roşu-alb”, în
timp ce temperatura 11500K redă
o „nuanţă rece, albastru-alb”.
Î10: Monitoarele LCD Philips sunt
plug-and-play?
Răsp.:Da, monitoarele sunt monitoare
plug and play, compatibile cu
Windows 8.1/7/Vista/XP/NT, Mac
OSX şi Linux.
Î11: Ce înseamnă aderenţa imaginii,
arderea imaginii, remanenţa
imaginii sau imaginea fantomă la
ecranele LCD?
2. sRGB: Aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori între
diferite dispozitive (de ex. camere
digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc.).
Răsp.:Afişarea neîntreruptă a
imaginilor statice o perioadă
lungă poate produce „imagini
statice”, cunoscute şi ca „imagini
remanente” sau „imagini
fantomă” pe ecranul dvs.
„Imaginea statică”, „imaginea
remanentă” sau „imaginea
fantomă” reprezintă un fenomen
binecunoscut în tehnologia
ecranelor de monitor. În
majoritatea cazurilor, „imaginea
arsă” sau „imaginea persistentă”
3. User Define (Definit de utilizator):
Utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferată prin reglarea
culorilor roşu, verde şi albastru.
29
7. Depanare şi întrebări frecvente
sau „imaginea fantomă” vor
dispărea treptat într-un interval
de timp după deconectarea de la
alimentarea cu energie electrică.
Activaţi întotdeauna un
economizor dinamic pentru ecran
atunci când nu utilizaţi monitorul.
Activaţi întotdeauna o aplicaţie
de reîmprospătare periodică a
ecranului, dacă monitorul LCD
afişează o imagine statică.
Attention
Monitor control unlocked
Attention
Monitor control locked
Avertisment
Nerespectarea indicaţiei de activare
a unui economizor ecran sau a unei
aplicaţii de reîmprospătare periodică a
ecranului poate avea ca efect apariţia
simptomelor grave de „imagine statică”,
„imagine remanentă” sau „imagine
fantomă” care nu mai dispar şi nici nu se
pot remedia. Deteriorarea menţionată
mai sus nu este acoperită de garanţie.
Î12: De ce ecranul meu nu afişează
text clar şi caracterele afişate nu
sunt uniforme?
Răsp.:Monitorul LCD funcţionează cel
mai bine la rezoluţia sa nativă de
3440 x 1440 la 60Hz. Pentru cea
mai bună afişare, utilizaţi această
rezoluţie.
Î13: Cum să deblochez/blochez tasta
rapidă?
Răsp.:Apăsaţi pe
timp de 10
secunde pentru a debloca/bloca
tasta rapidă. În urma acestei
acţiuni, monitorul va afişa mesajul
„Attention” (Atenţie) pentru a
indica dacă tasta rapidă este
deblocată sau blocată, conform
ilustraţiilor de mai jos.
30
7. Depanare şi întrebări frecvente
7.3 Întrebări frecvente legate de
caracteristica MultiView
Î1:
Reţineţi că la următoarea pornire
a monitorului, acesta va selecta
în mod implicit sursa audio pe
care aţi ales-o data trecută. În
cazul în care doriţi să schimbaţi
din nou sursa audio, va trebui
să parcurgeţi din nou paşii de
selecţie pentru a seta noua sursă
audio ca „implicită”.
De ce nu pot activa funcţia PiP
sau PbP când sursele sunt DVI şi
HDMI?
Răsp.:Consultaţi tabelul de mai
jos pentru a vedea care sunt
compatibilităţile dintre sursa
principală şi cea secundară.
 
Intrări SUB SOURCE
POSSIBILITY
(xl) VGA DP DVI HDMI
VGA
●
●
●
●
SURSĂ
DP
●
●
●
●
PRINCIPALĂ
DVI
●
●
●
●
(xl)
HDMI
●
●
●
●
Î2:
 
 

Pot mări fereastra secundară în
modul PiP?
Răsp.:Da, aveţi la dispoziţie 3
dimensiuni din care puteţi alege:
[Small] (Mică), [Middle] (Medie),
[Large] (Mare). Puteţi apăsa
pe
pentru a accesa meniul
OSD. Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [PiP Size] (Dimensiune
PiP) din meniul principal [PiP/
PbP].
Î3:
Cum se poate asculta sursa
audio, independent sau legat de
sursa video?
Răsp.:În mod normal, sursa audio
este legată de sursa imaginii
principale. Dacă doriţi
să schimbaţi sursa audio
(de exemplu: să ascultaţi
independent piese aflate pe
playerul MP3, indiferent de sursa
video de la care se primeşte
semnal), puteţi apăsa pe
pentru a accesa meniul OSD
Selectaţi preferinţa pentru
opţiunea [Audio Source] (Sursă
audio) din meniul principal
[Audio].
31
© 2018 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile rezervate.
Acest produs a fost fabricat și lansat pe piaţă de către sau
în numele Top Victory Investments Ltd. ori al uneia dintre
companiile sale afiliate. Garanţia aferentă acestui produs
este oferită de către Top Victory Investments Ltd. Philips și
Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate
ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licenţă.
Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.
Versiune: BDM3470E1L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement